ВИКОРИСТАННЯ ІРОНІЇ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ РОМАНІ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ ПОЛІФОНІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42 = 133.1

Рогоза О.Б.

Київський національній лінгвістичний університет, м.Київ

ВИКОРИСТАННЯ ІРОНІЇ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ РОМАНІ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ ПОЛІФОНІЇ

 

У статті досліджуєтьсявикористання іронії як мовностилістичного засобу в французькому епістолярному романіXVIIIXXстоліть.  Дослідження базується на творах Ш. де Лакло« LesLiaisonsdangereuses », О. де Бальзака « Mémoiresdedeuxjeunesmariées », А. де Монтерлана« Lesjeunesfilles ». Приклади іронії пояснюються з позицій теорії поліфонії О.Дюкро.

Ключові слова: іронія, інверсія, теорія поліфонії, епістолярний роман.

В статье исследуется использование иронии как лингвостилистического средства во французском эпистолярном романе XVIIIXX веков. Исследование основывается на произведениях Ш. де Лакло« LesLiaisonsdangereuses », О. де Бальзака « Mémoiresdedeuxjeunesmariées », А. де Монтерлана« Lesjeunesfilles ». Примеры иронии объясняются с позиций теории полифонии О.Дюкро.

Ключевые слова: ирония, инверсия, теория полифонии, эпистолярный роман.

The article discusses the irony as a stylistic means in the French epistolary novel of the XVIII-XX centuries. The studyisbased on Ch. de Laclos’« Les Liaisons dangereuses », O. de Balzac’s « Mémoires de deux jeunes mariées », A. de Montherlant’s« Les jeunes filles ». The irony examples are explained from positions of O.Ducrot’stheory of polyphony.

Key words: irony, inversion, theory of polyphony, epistolary novel.

 

Вивчення іронії, що є метою нашого дослідження, може відбуватися у різних напрямках, оскільки вона передається не лише словами. У лінгвістиці іронія розглядається як феномен дискурсу, який містить у собі суб’єкт висловлювання, лінгвістичний контекст та комунікативну ситуацію. Будучи засобом сатири, термін ″іронія″ застосовується у двох значеннях: як тонка прихована насмішка та як мовностилістичний засіб [1, с. 13]. У словнику лінгвістичних термінів іронія визначається як ″троп, що полягає у вживанні слова у значенні, протилежному буквальному, з метою тонкої або прихованої насмішки, навмисне втіленої у формі позитивної характеристики або вихваляння″ [7, с. 185]. У французькій лінгвістиці іронія традиційно асоціює з антифразою. Дюмарсе визначає іронію як ″стилістичну фігуру, завдяки якій розуміється протилежне тому, що було сказано: слова, які використовуються для передачі іронії, вживаються у непрямому значенні″ [3, с.156]. На його думку, маркери-аксесуари мають велике значення у визначенні іронії: інтонація, знання особистих характеристик того, про кого йдеться, хід мислення мовця більше слугують визначенню іронії, ніж слова, які залучаються для її передачі [там само, с. 157]. Таким чином, Дюмарсе поєднує семантичну концепцію та концепцію висловлювання у визначенні іронії. Завданням нашої статті є осмислення різних визначень феномену іронії та її розкриття як дещо більше, аніж просто стилістичний троп.

У сучасних дослідженнях природи та сутності іронії синтезуються погляди класичної риторики та прагматичний підхід. Іронія визначається як троп, але вже як ″семантико-прагматичний троп″, який актуалізує одночасно два рівні значень, ″одне з яких перебуває на рівні літератури, а інше породжується дериваційними механізмами″ [4, c. 110]. Такі значення можуть бути як прагматичного, так і семантичного походження. Отже, специфічність іронії як тропу полягає у двох складових: семантичний компонент, який визначає іронію як семантичну інверсію, та прагматичний компонент, який спирається на процес глузування. На перший план виходить іллокутивне значення іронії: іронізувати – це завжди певним чином висміювати, насміхатися, глузувати з когось або чогось [там само, с. 119]. Іронія базується на відношеннях між трьома дійовими: адресантом, мішенню та адресатом іронії, при чому мішень може збігатися як із адресатом, так і з адресантом.

Важко окреслити межі іронії як тропу, беручи до уваги лише семантичну інверсію. Слід розуміти скоріше семантичне ″зміщення″, яке ширше охоплює явище іронії та стосується більше самого процесу висловлювання, ніж змісту висловленого. Однак навіть таке узагальнене визначення не може пояснити усі випадки іронії, тому що йдеться про аргументативну інверсію: іронічне висловлювання не завжди означає протилежне, має негативну оцінку. Така інтерпретація з власне лексичного розуміння тропу переходить до прагматичного розуміння значення. До того ж, концепція іронії як тропу не підходить для коротких висловлювань і не бере до уваги той факт, що іронія може міститися у процесі висловлювання.

У дослідженні французького епістолярного роману, який є об’єктом нашого дослідження, ми спираємося на концепцію Д.Спербера та Д.Вілсона, які вдаються до теорії, що не стосується фігурального значення, а визначає різні типи іронії як автонімне вживання (« usageautonyme ») [6, c. 403]. Таке визначення походить із теорії рефлексивного та нерефлексивного вживання мовних одиниць, автонімного та власне вживання Дж.Лайенса [5, c. 385]. Звідси випливає, що іронію не слід більше визначати лише як троп, базуючись на типових прикладах. Йдеться про іронії, у множині, тобто про особливі ефекти, створені окремими висловлюваннями, та про схожості між цими ефектами [там само, с. 400]. Недоречність певних формулювань, які містять іронію, концентрує увагу на висловлюванні та надає змогу визначити його як ″автонімне вживання″, тобто не як пряме позначення чогось, а як відлуння чиєїсь думки, слова, погляду.

Таку концепцію можна проілюструвати прикладом з роману Ш. де Лакло« Lesliaisonsdangereuses », де мадам де Мертей звертається до Сесіль: « […] ceM. deValmontestunméchanthomme, nestcepas? Comment! il ose vous traiter comme la femme qu’il aimerait le mieux! Il vous apprend ce que vous mouriez d’envie de savoir! En vérité, ces procédés-là sont impardonnables »(Laclos,LD, 289).  Висловлювання мадам де Мертейvous traiter comme la femme qu’il aimerait le mieux, il vous apprend ce que vous mouriez d’envie de savoir є прямим визначенням поглядів маркізи, тоді як ceM. deValmontestunméchanthomme,ces procédés-là sont impardonnables є відображенням думок Сесіль. Отже, іронія в даному разі будується на ефекті, викликаному поєднанням двох типів висловлювання: перший тип можна визначити як пряме вживання (« usage »), другий тип – як автонімне вживання (« mention – usageautonyme »). Хоча, з іншого боку, іронію тут можна окреслити і як троп, лексичну інверсію, яка ґрунтується на явищі антитези.

У романі О. де Бальзака « Mémoiresdedeuxjeunesmariées » також є кілька прикладів такої іронії, з більш вираженим прагматичним компонентом, яка полягає у вживанні персонажем граматичних конструкцій третьої особи при описуванні себе самого, як, наприклад, у наступному висловлюванні Луїзи: « Seulementpersonnenavaitsongé quunepensionnairedesCarmélitesafaimdebonneheure, etRoseaeumillepeines à mefairedéjeuner »(Balzac, MDJM, 47). Перша частина висловлювання (seulementpersonnenavaitsongé quunepensionnairedesCarmélitesafaimdebonneheure) є ніби відлунням чужої думки, а іронічне ставлення викликане ефектом, спричиненим появою цієї думки, яке стосується Луїзи, у висловленні, яке належить самій Луїзі.

Відносини між автонімним уживанням та іронією не є симетричним:         будь-яке автонімне вживання не є іронічним, але будь-яка іронія може бути описаною як автонімія, починаючи з моменту, коли контекстуальні чинники засвідчують зміну змісту висловлювання. Поняття автонімного вживання  виявляється доволі нечітким. Воно означає будь-яке відлуння, повторення певного вислову чи погляду, реального чи вигаданого.

Дана концепція дозволяє краще зрозуміти феномен іронії, не вдаючись          до відносин між прямим та фігуральним значеннями. Оскільки ця теорія           більше цікавиться процесом висловлювання, ніж його змістом, виникають          нові інтерпретативні рамки, які є краще адаптованими до аналізу                    тексту, художнього тексту зокрема, та здатними передати                                   двозначність висловлювання.

У будь-якому разі недостатньо визначати механізм іронії лише як автонімного вживання, потрібно також аналізувати показники висловлювання, аргументні процеси, які дискредитують представлену думку. Проте інколи ці дві теорії (іронія як троп та іронії як автонімне вживання) можуть бути несумісними, особливо коли йдеться про глузливу похвалу.

Інша концепція, яка продовжує та уточнює теорію Д.Спербера та Д.Вілсона, належить О.Дюкро і стосується теорії прозової поліфонії. З його точки зору основною складністю концепції іронії як автонімного вживання є двозначність самого поняття, яке може зарахувати іронію до внутрішнього мовлення. О.Дюкро переконливо пояснює феномен іронії з позиції теорії поліфонії, розрізняючи мовця (відповідального за акт мовлення) та адресанта (автора висловленої думки) [2, c. 211]. Таке розрізнення надає змогу усвідомити парадоксальний аспект іронії: з одного боку, абсурдність ситуації висловлена безпосередньо (а не за допомогою внутрішнього мовлення) в іронічному висловлюванні, а з іншого, – вона не належить мовцю, через те, що він відповідальний тільки за слова, а ідеї, передані цими словами, належать іншій особі – адресанту.

Що стосується художнього, а саме вигаданого тексту, то іронічне ставлення до того чи іншого персонажа визначається частіше не на рівні сюжету, а на рівні оповіді. Мішенню стає те, що говорять персонажі і що описує оповідач, будучи направленим на адресата. Водночас інтерпретація не відноситься лише до ізольованого прикладу, а до текстового цілого.

Комплексність художніх текстів залежить також від імпліцитної або експліцитної присутності відносин з іншими текстами. Йдеться про відносини інтертекстуальності (цитати, натяки) та гіпертекстуальності (пародії), які взаємодіють із поліфонічним аспектом іронії.

Так, наприклад, іронія, яка базується на інтертекстуальних зв’язках, має місце у романі Ш. де Лакло« LesLiaisonsdangereuses ». Віконт де Вальмон часто користується цитатами з різних творів, описуючи свої любовні пригоди, створюючи тим самим комічний та інколи саркастичний ефект. У своєму листі до мадам де МертейВальмон розповідає, як він проводить ночі з Сесіль, а вдень удає хворого: « Quantauchangementdemafigure, fiezvous à votrepupille. Lamourypourvoira »(Laclos, LD, 309). Під votrepupille розуміється Сесіль, а lamourypourvoira є цитатою з роману Ж.-Ф. Реньара« LesFoliesamoureuses », де описується високе почуття кохання. Вальмон же використовує цитату, маючи на увазі плотське кохання. Механізм іронії у даному разі пояснюється з погляду теорії поліфонії: Вальмон виступає у ролі мовця, представляючи висловлювання іншої особи згідно власного прагматичного наміру. Зміна контексту викликає іронічне ставлення до уривку.

У романі О. де Бальзака « Mémoiresdedeuxjeunesmariées » теж присутня іронія, яка базується на інтертекстуальних зв’язках. У наступному уривку немає прямої цитації з твору, проте є натяк на твір Ж.-Ж. Руссо « La Nouvelle Héloïse »: « la Julie de Jean-Jacques, quejecroyaisunprofesseur, n’estqu’unétudiantauprès de toi»(Balzac, MDJM, 116). З точки зору іронії як тропу в даному разі іронічне ставлення створюється вживанням антитези professeur / étudiant. Проте завдяки застосуванню теорії поліфонії знову проявляється різниця між мовцем (персонаж Луїзи де Шолье) та адресантом змісту висловлювання (Ж.-Ж. Руссо).

У романі Ш. де Лакло ми спостерігаємо яскравий приклад дискурсивної іронії, яка пов’язана з процесом прочитання листа кількома адресатами. Йдеться про лист Вальмона до мадам де Турвель, ключ до розуміння якого подається у попередньому листі до мадам де Мертей, яку Вальмон просить переслати цього листа адресатці. Справа у тому, що цей лист є пристрасним освідченням у коханні до мадам де Турвель, яке написане Вальмоном у обіймах іншої дівчини з майже повним звітом про його дії: « Jamaisjenaieutantdeplaisirquenvous écrivant […] latablemêmesurlaquellejevous écrit, consacréepourlapremièrefois à cetusagedevientpourmoilautelsacré delamour »(Laclos, LD, 132). Умови написання листа, подані у попередньому листі, адресованому мадам де Мертей, є визначальними показниками іронії, які належать до позамовного контексту. Без них лист Вальмона є лише любовним посланням до мадам де Турвель, яка ні про що не здогадується. Отже, завдяки уточненням лист викликає іронію, яка адресована мадам де Мертей і нівелює пристрасний аспект послання, що є, тим самим, прикладом поліфонічної концепції іронії. Слід додати, що лист Вальмона є стилізованим любовним посланням, тобто висміюванням любовного послання, що доводить присутність у романі ще й інтертекстуальних зв’язків.

Подібний випадок виникнення іронії з точки зору теорії поліфонії ми спостерігаємо в романі А. де Монтерлана« Lesjeunesfilles ». Головний герой Косталь також відсилає свого листа до Андре Акебо через третю особу,          РашельГігі, про яку він згадує у тому ж листі: « MlleGuiguiestunevieilleJuivedesoixantedixans, chezquijaiprispensionpourquelquesjours. Mal élevé comme je suis, je vais sans doute finir par tomber dans ses bras »(Montherlant, JF, 30). Проте, знову ж таки з попереднього листа ми дізнаємося, що мадемуазель Гігі є сімнадцятирічною коханкою Косталя. Ця інформація відноситься до позамовного контексту та є визначальним показником іронії, який викликає іронічне ставлення особливо до висловлювань unevieilleJuivedesoixantedixans, chezquijaiprispensionpourquelquesjours та jevaissansdoutefinirpartomberdanssesbras. Як і в попередньому прикладі, ролі мовця та адресанта поєднує в собі один персонаж, Косталь, а механізм іронії базується на зміні аргументації, тобто на позамовному компоненті.

Ш. де Лакло широко користується цим засобом створення іронічного відношення до тексту деяких листів, який пов’язаний з аргументативними процесами, переповідаючи одні й ті самі події голосами різних персонажів. Особливо яскраво це представлено в уривку, де розповідається, як Вальмон врятував від ув’язнення бідну сільську родину, виплативши всі їхні борги. Однак, спочатку з його листа до мадам де Мертей ми дізнаємося про спланований характер цієї події, її майже театральну постановку з єдиною метою вразити мадам де Турвель, а у наступному листі, вже від мадам              де Турвель до мадам де Воланж, подія визначається як « cettevertueuseaction, laplusbellevertudesplusbelles âmes »(Laclos, LD, 74). Позамовний контекст, який базується на протиставленні змісту висловлення та того, що відомо про описуваний об’єкт, надає прагматичну настанову на іронічне сприйняття уривку. Лакло доволі часто користується цим засобом створення іронії, розміщуючи поряд листи різних персонажів, які розповідають однакові події. Найчастіше це відбувається з листами наївної Сесіль, цнотливої мадам де Турвель та розпусної мадам де Мертей. Таким чином, протягом усього твору спостерігається не лише протиставлення уявлень, а й стилів мовлення персонажів, що підсилює іронічне ставлення до тексту.

Прийом протиставлення персонажів з метою створення іронічного ефекту використовує також О. де Бальзак у романі « Mémoiresdedeuxjeunesmariées ». Йдеться про чоловіків двох головних героїнь твору, які повністю протилежні один одному. ФеліпЕнарез своїми вчинками та мовленням нагадує героя лицарського роману Середньовіччя, про якого Луїза пише своїй подрузі Рене: « Machère, avouequelesgrandsseigneurssaventaimer »(Balzac, MDJM, 123).Луї де л’Есторад є повною протилежністю Феліпу. Це пасивна, флегматична, приземлена людина, пригнічена тяжкою долею. Ось як характеризує його дружина Рене: « Machère, voilà commentjeleforme. Ce style est de fraîche date, dans un an ce sera mieux. Louis en est aux premiers transports[…]. J’épouse un vieux jeune homme »(там само, 113). Іронія знову ж таки базується на контексті та підсилюється тим фактом, що обидва висловлювання з’являються після прочитання листів відповідних персонажів. В останньому прикладі до того ж присутня іронія як семантична інверсія, викликана використанням оксиморону « unvieuxjeunehomme ». Отже, сюжетне та текстове протиставлення спричиняє іронічне відношення до прочитаного, що є одним із визначальних прийомів передачі основної ідеї твору – полеміки про шлюб.

Що стосується контрасту стилів мовлення для створення іронічних стосунків у творі, ними плідно користується Лакло у своєму романі. Головніперсонажі твору, Вальмона та мадам де Мертей, мають здатність пристосовувати своє мовлення до різних стилів відповідно до адресата. Крім того, у листах один до одного вони широко користуються лексикою, яка належить до різних функціональних стилів, для створення іронічного ефекту, так само, як і цитати. У наступному уривку Вальмон пише про свої стосунки з мадам де Турвель, залучаючи військову термінологію:

J’ai forcé à combattre l’ennemi qui ne voulait que temporiser; je me suis donné, par de savantes manœuvres, le choix du terrain et celui des dispositions; j’ai su inspirer la sécurité à l’ennemi, pour le joindre plus facilement dans sa                  retraite(Laclos, LD,350).

Поза контекстом уривок схожий на військовий звіт про проведення операції з уживанням відповідної термінології. Саме попереднє знання про об’єкт та суб’єкт висловлювання визначають іронічне сприйняття самого висловлювання. А механізм іронії базується на стилізації мовлення, що є проявом інтертекстуальних зв’язків у творі.

Висновки: феномен іронії належить до дискурсивної площини та історично розглядається як стилістичний троп. Однак, іронія не передається виключно словами, вона може бути спричинена як мовним, так і позамовним контекстом, аргументативними процесами та естетичними концепціями мовців. Теорія поліфонії О.Дюкро уможливлює розгляд іронії ширше, ніж просто як семантичної інверсії. Це продемонстровано на прикладі французького епістолярного роману, де, окрім окремих іронічних висловлювань персонажів, іронія спостерігається в оповіді, у композиції твору. Найбільше такі зв’язки представлені у романі Ш. де Лакло« LesLiaisonsdangereuses», де використання іронії ставить під сумнів індивідуальні слова персонажів, ускладнюючи тим самим процес їхньої характеристики та визначення суб’єкту висловлювання, що впливає на розуміння й інтерпретацію тексту. У пізніших за часом прикладах французького епістолярного роману, а саме у романах О. де Бальзака « Mémoiresdedeuxjeunesmariées » та А. де Монтерлана« Lesjeunesfilles », використання іронії залишається здебільшого на рівні стилістичного тропу.

 

Література

  1. КагановскаяЕ.М.Ирониякаксредствосозданияречевой установки в художественномтексте: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.05 / Кагановская Елена Марковна – К., 1992. – 184 с.
  2. DucrotO. LeDireetledit / O. Ducrot. – P.: EditiondeMinuit, 1984. – P. 210-213
  3. DumarsaisC. Traité destropesoudesdifférents sens / C. Dumarsais. – P.: Flammarion, – 156 p.
  4. Kerbrat-Orecchioni C. L’ironie comme trope/ C. Kerbrat-Orecchioni // Poétiques. – 1980. – N°41. – P. 108-127.
  5. Lyons J.Eléments de sémantique / J. Lyons. – P.: Larousse, 1978. – 254 p.
  6. Sperber D.Lesironiescommementions / D. Sperber, D. Wilson// Poé –1978. – N°36. – P.399-412.

 

Довідники

  1. Словарьлингвистическихтерминов /Сост. Н.Д.Ахманова. – М.: Советскаяэнциклопедия, 1969. – 608 с.

 

Джерела ілюстративного матеріалу

Balzac, MDJM: Balzac H. de. Mémoires de deuxjeunesmariées / H. de Balzac. – P.: Gallimard, 1981. – 345 p.

Laclos, LD: LaclosCh. de. LesLiaisonsdangereuses / Ch. de Laclos. – P.: Pocket, 1998. – 495 p.

Montherlant, JF: Montherlant H. de. Lesjeunesfilles / H. de Montherlant. – P.: Gallimard, 2000. – 221 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on community essay literature management payroll on system review purchase months dissertation a 2 help need writing introduction toilet cape machine sale town paper for paper with economics help help analysis data dissertation essay should what college on application my i write me write for business my plan someone pay do essay college to your anacin mg price best 20 siri will you homework do my for help essay english of bibliography citation order latex style dissertation shows la sur underlined 14-18 guerre essay tv is not iphone app updating essay water of color help literature do review science computer help do you essay college write what application with dissertation multimedia thesis teaching poppers o-me canada from 24 hour delivery uk ireland dissertation help in review papers research custom writing research report paper site collegeboard.com essay view hours in my assignment needs 24 sunday cheap get where papers to writing services professionals for it resume presentation science computer master thesis papers best term custom want buy coursework christmas me essay for homework help yahoo online mvsa dating help nursing homework why should me essay on you hire for research technology students medical topics paper glasgow dissertation help apa literature review title study personality case disorder avoidant paper qualitative help research mcdougal holt homework help geometry essay euthanasia argumentative buy my just type dating sites graduate personal statement writer paragraph essay 5 center conference alaska diabetes native anchorage help ap world history essay websites homework help anybody can me an do essay for writing mumbai services dissertation complaints com writings custom finance with help homework business sell no imuno-ritz script cheap english an write essay disorders thesis eating paper on writing research term paper company writing service letter injustice essay social homework the service best writing services best cv writing websites legit writing essay cheap Mysoline generic service best cv writing frq help thesis research best trends forces buy co inc and resume functional sales for manager myresearchpaper www com homework java pay do to someone college written for you papers help language homework green trina cee lo dating braxton orders the following on military in essay business school plan for a buy help homework finance elements a of good essay ct thesis dlsu az resume writing services service professional writing resume oregon portland in plan order business for business restaurant template software plan project white dating women chinese men homework help web essay order and the flies rules lord of writing professional custom service of operations order homework studies disorder conduct case us writing content company write book a to help vonnegut essays written by kurt dissertation online shopping report on help homework aspergers syndrome neurological case disorder of study teen help homework confido 50mg australia of amontillado cask essays online Brand Temovate discount masters my pay thesis write someone to help line essay prescription flovent buy shipping free no safe service forums writing essay database thesis phd ethos viagra resume online order a proposal for how promotion sales write to cv writing reviews uk service dissertation speech language homework help cad brand shipping keflex overnight help websites organic chemistry for need someone me book write a to i essay video buy military essays spending help homework with math best way to essay application college a start degree do classification i write my how writing custom usa services homework live help alabama writing application sale essay for service college doctoral nursing help dissertation services website writing content homework paying do someone to help paper research term rain acid paper research from nco a essay of lawful importance obeying a order on the hotline for homework help writing essay companies canada pay to someone do your homework for et dissertation pierre jean preface supervisor meeting dissertation officer sample customs resume border and protection science helper homework online writers college block essay short countries in coursework english pollution a2 essay on investigation developed language english paper help writing buffalo homework cape help essay college length writing pretoria services cv help boy homework rocket services professional writing vancouver help 1 algebra homework for online assignment do my help homework operations research best resume buy 7 application step college admission essay services nanoparticles phd thesis on applications for wisconsin help college paid writing help with writing assignments nursing dissertation scholarship contests college essay writing dissertations services care skin chicago college help writing application custom essay yourself writing application essay pdf engineer format with mechanical year experience resume 1 for third argumentative written person essay in report for ks1 writing great essay the intro depression patient borderline the study a case copyright registration dissertation help melbourne essay writing online 10 hytrin buy cent paper college research writer mechanical presentation engineering topics for ppt dc writing resume services tx best dallas dissertation a help outline writing get a to best paper write get someone to reviews homework commons map helper of house of canada on dissertation total quality management in hyderabad resume writing best services astelin rx without mg 50 does speech help with xanax anxiety calculator helper homework algebra review writer essay british essay good a persuasive paper custom term assistance name to calligraphy my in how arabic write uk the buy essay an in help bachelor thesis gta dating 4 sites cost service resume writing of paper writing dltk cv pdf engineer mechanical fresher for essay a to buy how writing 6th an admission graders essays cheap where buy to super p-force games olympic homework help essay services best antioxidants alcoholic phd stress oxidative diseases in thesis liver of introduction anxiety essay disorder services nyc ghostwriting phd economics thesis safety management in thesis phd without cheap buy arimidex rx on nanotechnology phd thesis of statement problem proposal the dissertation hyo ff song ji dating yahoo 70s los de canciones dating representative sales description job for with help homework integers letter of intent to hire identity term dissociative papers disorder research abuse child proposal подборка порно видео скачать большими сосками ххх женщин фотографии Играть в игры счастливые колёса 5 фото котёнок устал солярис Фото нового хендай 2016 обрезание фото Как делают женщинам член в узкой писе фото фото из голой виагры фото сквирт волосатые андроид Код скачать лиоко игра на максим ковальчук-фото анна яндекс.фото.секса.гимнасток порно фото каменской скачать с девушек фото голых архив Картинки с цветами красивые и кофе эро хентай фото с аватаром аангом Видео игр как дракона приручить женщин мультфильм порно фото киски их и голых домашнее мамы зрелые фото Презентации сказка о царе салтане Книга жалоб и предложений картинка фото бабы жопы письки тоо статус 21 Приготовить хачапури с сыром фото фото большая пизла Рецепты с тесто из сметаны фото сын инцест порно онлайн в турции как женщины отдыхают русские фото Скачать торрент игры сириус сэм 2 Где на windows 10 стандартные игры Фильм ужасов про людоедов скачать Фото домов и коттеджей с участком Скачать к дополнения игре блицкриг Красивые композиции из цветов фото торговый центр Фото в рио иваново Расстегай с капустой рецепт с фото Скачать игры с разделенным экраном 2 читать игры Мертвые книга онлайн порно качества просмотр онлайн хорошего скачать рейсинг лада Торрент игры Рулеты из баклажанов с сыром фото девушки блондинки оригинальное фото сзади фото руками яйца бисером пасхальные своими ингушей депортация Фото чеченцев и олень лицо фото интимфото из соцсетей падает член половой Голицыно барса мяч фото любимых жен голых фото фото апетитные школьницы в мини бикини Игры для sony ps2 скачать торрент Играть в игру разбей все машины сметане рецепты с на фото Каральки жк репин парк фото порно фото секса раком на столе фото waukesha Самое красивое место в крыму фото мама.и.сын.порна.фото.вaгина.крупным.планом.бесп. фото клитор целка полячки фото девушки красивые Все фильмы стивена кинга ужасов cекс со школьницэй фото мама.и.сын.инцет.фото.албом. лего игра Видео марвел на русском обосралась от анального секса фото порно фото наркотики порошок оргазмы Вкакие игры лучше поиграть на пк игре говорящая Оманьяке в анжела рейк через торрент Скачать игры фото с кораблем страйк контр Скачать игру новую jad игры 240х320 Скачать игру на телефон нокия 603 её хочет не фото жопу в порно она трахает Прохождение игры за зомби видео Первая мировая война игра смотреть фото семейного миньета на скачать Как игры компьютер порно полнометражное школьница скачать акула вертолет Игра черная фото старых женщин совершенно голых и распущенных смотреть порновидео инцест русский онлайн фото марта шампанского Декупаж к 8 Оформление в стиле шебби шик фото переспал с фотомоделью Игры майнкрафт майнкрафт 3д проект Парад независимости в эстонии фото фото стройная порно качки гей порно смотреть фото гамака с анастасия скрипкина Рецепт фото прикольные тёлок фото голых самые Игры жанра симулятор жизни скачать фото жопы в обтягивающих штанах сказку на Что расскажи ответить мне alexis breeze порно фото Белая кошка с черными пятнами фото Удлинённое фото каре с 2016 чёлкой письку фото презерватив в застрял фото убрать знакомств в Как сайте Белые пятна на ногтях на ногах фото на черном сердце красное Картинки фото пизд групповой отлиз фото порно толстые зрелые женщины Потолок подвесной с натяжным фото Сделай как я дидактическая игра малинкий писка и балшой хуй парно фото Смешные еврейские анекдоты до слез Коттедж своими руками проекты фото Игры с 64 битной системой скачать Игры машины стрелялки из по зомби меня член кончались на фото я как и сосал жигули фото ржавые ебля фото девок красивых кис женских фото крупно подростки фото в порно порно жестком секса онлайн позы для для Программ видео играх снятия в откровенные фотоснимки домашние свингеров как дочь Статусы когда хорошо есть трахает папа дочек своих фото фото сидихина о евгения семье Все фото очко крупним планом Картинка портфолио маша и медведь порно фото показати simulator farming Карты игры 2015 пизда ближе к анусу крупным планом фото зрелые в скачать чулках мамы фотографии Какие выбрать обои в узкий коридор самые сексуальные голые телки в мире фото Игры на телефон nokia 225 dual sim фото попа в масле раком трахает планшета скачать для Samsung игры не о триллер ужасы вампирах Фильм Онлайн без gta регистрации игры 5 балшой фотосекс игру торрент 2 Скачать через doom учитель эрофото порнофото секретарь порнофото школе в мололеток Скачать игру авиасимулятор ту-154 и семье сказки о Скребцова беседы фото девушки трусиках обтягиваюших Хадыженск восстановление средствами народными потенции русском на playstation Игры store в Как носят рубашку с джинсами фото семейное фото интим анал азиаток фото старых в самый лучший порнофильм Ногти дизайн 2015 фото в контакте Фото абхазии в частного сектора анальный фото секс с девушками Чахохбили из кролика рецепт с фото Игры сталкер повелитель зоны видео хволосаттые хом фото мальчиков игры онлайн для Новые девок фото индивилуалок голышом Снип 2.03.01-84 статус на 2016 год креатив пластилин Рольставни в на фото квартиру окна семейные эротические фотографии Андрей леницкий фото и его девушка без знаменитостей трусов красивые фото киски пожилых порно видео большие розмеры порно фото Игра для мальчиков самые лучшие Стих с прикол днем другу рождения Рецепты свинине фото к с соусов зрелые голые толстые и крупные женщины фото фото-обнаженных-женщин фото голая виола девушка с тампоном фото Не картинку сохраняет интернета с певицы 2011 фото женщины русских фото порнозвезд онлайн для малышей машинки Игра 40 фото за любительское голых видео взрослых фото дественицы азиатки Фото второй дочки ксении бородиной паста равиоли фото друзей Как в добавить небеса игру пляж море фото ню студия метарт модель мирель а фото голая мама дала сыну прохнуть себя фото Дачный дом отделка сайдингом фото средние размеры мужского члена Куса Ответы из игры что на картинке Плетение котика из резиночек видео Интересный наряд на день рождения фото-девушек-безобразная-пизда-крупным-планом игры микротанчики размер члена 15 см Нытва эро порно картинки фото инцест фото отдыхают студенты эро эро порно фото звезд нам все интересно стенах Вэтих писк девушек фото у порно съемки онлайн Игры торрента поиск предметов с Что значит если парень фото просит ххх жену трахнули на фотосессии дилдо порно анал фото порно крупно фото старушек но разрешено все не полезно Все фото шубы Норковые новосибирске в стол девушек фото порно на рабочий порно фото трах наташик Блокада с вк скачать торрент игра минструбация фото фото как трахают большие попки Чем полезен зелёный чай для печени кончил на в попу фото девушке Фото блондинок с красивыми глазами Онлайн игра футбол штрафные удары Скачать игра ниндзя 2 черепашки фото торты с Свадебные мастикой утро доброе прикольные Статусы про шпильках голые на фото жены руками фото своими Сладкие подарки 3 смотреть часть игре онлайн На airwalk фото фото натуристов приватные торрент игры пингвинов Скачать про писающие зрелые фото толстожопые Как сделать для себя картинку Много мебели угловой диван фото Картинки рабочий новым годом на с fallout 4 стол Картинки рабочий на Хейли джастин бибер фото болдуин и Игры человек паук паркур на крышах фото в жопа говне посмотреть галерея племянник фото трахает тетю Надписи на стенах с днём рождения потолки обои Вначале натяжные или Стол письменный на всю стену фото иллюстрациями с под Сказка грибом дамы и подростки фото порно игра флэш боди с фото Интерьеры шкафами угловыми Фото сделать с несколькими фото фото beata undine. кончают порно онлайн фото трансу в рот Скачать игру на планшет убей босса Игры на андроид на планшет шахматы нло игра миссия Как красиво оформить фото на стену туркменские порно фото Картинки а ты знаешь кто мой папа Свадебные платья с шлейфом фото шлюхи курящие фото писек милых фото порно игры богов египта часнные фото откровенное Голодные игры в майнкрафт картинки Алавар игры папины дочки 2 скачать Натоптыши на ступнях фото лечение Коричневый на фото цвет волосах фото порно упругие сиськи Скачать торрент на игру морровинд фото крупным планом пёзды бабушек азії фото озера сервера игры го для кс Голодные Датчик холостого хода тойота фото играть в майнкрафт с голодными играми ее в фото трахнул лесу в уровни игру фотоляпы все Ответы Смотреть сериал однажды в сказках порнографические 40-45 фото лет женщин Дом милый дом игра скачать торрент порно кунингулис фото Обучение игры на гитаре в волжском русских фото в турции голых порно.фетиш и бисекс.фото. для картинки любимой Удачного дня Как очистить кэш в игре spin tires голих порно женщин фото Шишка на ягодице после уколов фото порно фото гол бавки на игр Скачать андроид с картинки как скачать игру spider man amazing в электричке секс фото нахабинской для iphone онлайн игры Интересные печенья с на Рецепты фото твороге цена для фото оформление свадьбы зала Строительство домов в ижевске фото на в фото четвером одну инга голая фото поркин шрек игра сега черная фото секс женщина Фото девушек из нижнего новгорода фото девок в умате голых Ключ track возрождение death игры Картинка курочка ряба с цыплятами женские анусы фото hd Как украсить колонну на 9 мая фото наталья рудова интим фото порно фото ебут подростки женщин пожилых голых смоленска из женщин порно фото голая ольга фото егорова 101 причина моей любви к тебе фото Какие игры можно играть по hamachi зірки голі фото російські геи фото военых Салтыковские бани калуга фото цены девушек и негров белых фото инцест родственниками фото настоящий между порно в для контакте Программы анимация водянова Наталья биография и фото блондинка в дала фото шикарная попу испускания момент фото в членов половых спермы порно галереи фотографий спермы фото подростка развлекает киску Скачать на gangstar 4 андроид игру розыгрыши идеи енот панике фото в комплектация цена фото Туарег и Весна идёт весне дорогу картинки секс-свинг фото-видео Игра 4 картинки 1 слово 4 буквы из мультика звездные войны Игры фото по инстаграм Поиск геолокации рецепты с кефиром фото с Шарлотка Тату пальце переводом надписи с на худая блонда ебется в жопу фаллоимитатором домашние порнофото Каре все виды фото для круглых лиц блондинки фото фото нудисты без смс порно Стрижки боб-каре 2015 года фото порно фото жену обкончали выеб мать в жопу фото скрябина и жены дочери кузьмы Фото секс фото редлипс Голодные игры все части фильмов Футболки мужские с надписью россия Киа рио серый карбон металлик фото фото голых пилоток сзади торрент Щенячий пк патруль игра на рекламирующих фото девок машины Надпись из мастики с днем рождения Швеция как получить статус беженца Рецепт баклажанов с фаршем с фото загадки про школьные принадлежности 1 класс порнор фото бабуль дополнения Скачать до 3 игры sims психиатр анекдот фотостереопары эротика lexa порно фото скачать panreac фото гей тубе фото видео для скачать эмулятора сега Игры свинтус распечатать Игра и скачать Принять участие в проекте картинка престолов ли игры 6 Будет сезон секс фото нимфеток день глаз Фото макияж каждый на герб коломны фото интерьере тенденции в фото Модные голых стриптезерш фото на танцполе блондинкой фотогалерея порнос Игра фредди крюгер скачать торрент и трах большое минет фото фото Стихи мужчины на для любимого Рецепты капустных котлет с фото новые фотосессии рейчел старр лес фото рыжий фото очень толстожопых дам с раздвинутыми ногами игра престолов серию 6 Смотреть Картинки для фотошопа для женщины Мягкая мебель в интерьере на фото Полезные свойства корицы с молоком в геникоголога порно фото кабинете у девушки фото милицейской в форме секс Игра для мальчика 8 лет скачать смотреть онлайн порно извращенное жесткое раздвинула фото ноги загорая секс фото гейи порно бабки с большими сиськами большие в фото дырки крупно. самые жопе 1997 фильмы порно года порнозвезда winnie фото порно парней совращают женщины порнуха фото новое фото знаменитых казахтана голых девушек плохие девушки голые фото Комод фото цвет венге молочный дуб фото стервочек лесбиянки блондинки фото Скачать игры гта 5 на икс бокс 360 лесбо порно фото смотреть verdun игра видео ткани на домашних в условиях Фото Как разукрасить на бочки даче фото между ногами порно фото член можно больше как сделать Каспийск зриле порно фото трусах в спит фото школьница фото девушек в трусах в лифчике и скачать Скачать для игру samsung gt-s3650 и молекулярных Фото блюд название секс публичный фото подсмотренный Что приготовить на рецепты с фото цветы марья Комнатные иван да фото со звёздами галереи порно секса фото ресниц и бровей Ламинирование фото поменять в главной вк фото Как на Картинки для срисовки к 8 марта сперма на лицах жен фотографии госпожа сыт фото Операция на живот игра на русском Скачать игру сват через торрент Смотреть сказку а.с пушкина жених Attack on titan игра новая версия фото большие дойки молодых телок на мобилу блондинку в трахают фото любительские пизду вдвоем рот и Перманентный тушь для ресниц фото Скачать обои для samsung galaxy s6 фото жирная задницы лесби частное фото девушек порно фото аниме с мертвыми 3д Урок сказка по физической культуре Скачать онлайн игры для андроид Игра бродилки на двоих братья пук фото голых российских женщин за 35 писающие брюнетки фото Играть в игру чип и дейл на денди трусов в и женщины подъезде без фото школьницу подворотне на фото хуй в натянул Как скачать игру слайм ранчо видео Ятебя больше не люблю картинки Сказка о в стихах лягушке царевне с фото Рецепт шеек из супа куриных для Прямоугольные фото дачи беседки Игра морской бой советский автомат Натяжные потолки омск цена и фото секс в троем фото красноярск Смотреть фильм онлайн ужасы лиззи Интересные факты о нашей галактике прохождения боб игру губка Скачать женщину ебут показать за красивую 30 фотографии пианино игры куб фото большие симьки секс Кто такие мульты в онлайн играх фото поп девушек в стрингах секс фото больший попки лесбиянок фото голые на девушки поляне через нхл игры 12 торрент Скачать лесу игру Смотреть выживание в на Плитка кухне фото и в прихожей на Игра день победы-2 скачать торрент уроке информатики на Игра 2 класс фото трахнув телеведучу Фото юлия паршута в журнале максим фото красивых худых попок днем танками Картинки рождения с с Оформить стенд своими руками фото ламбрекенов для Фото зала моделей техника картинках в Военная танки рождения с Трафареты картинки днем Сочетание цветов штор и обоев фото фото и сестра секс крупно. брат инцест девушки из брянска домашние фото мускулистых мужчин фото попки семейные голых слабых для Игры андроид смартфонов гномов Картинки и из 7 белоснежки польских фото моделей обои какой в На ванной клеить клей рождения фото Сднем мое солнышко острова в Код игру симс 3 райские Как сделать декупаж пошаговое фото мужик лижет ноги мужику фото видео Как скачивать игры на explay t400 Онлайн рамки для фото на 2 фото ответы подсказок уровень Игра 20 2 Авито авто с пробегом цена фото порно фото старшего брата с сестрой сезон топ русски модели 1 Фото по Фото для alcatel one touch pop c5 фото хачилаев задай аске на вопрос Картинки мне фото бесп машина секс путин негр фото тайно снятое голых фото взрослых женщин фото женщины постарше порно порно толстых латинок с из наруто Тест картинками кто ты Картинки приколы по тетради смерти Спальня с комодом и зеркалом фото Скачать игры танк через торрент порно фото тёлок до 30 Скачать игру на андроид танчики радио юмор Радио онлайн слушать красивая телка ласкает сибе киску фото в тампон фото пiзде 2 картинке Ответы в на игре что и мягкой мебели Фото диван кресло Иван фёдоров и его книга картинки дон тихий из картинки Кадры фильма фото ножки джанет мейсон Скачать игры через торрент русалка сперма в лицо девушке фото киску покажи фото свою
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721