ВИКОРИСТАННЯ ІРОНІЇ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ РОМАНІ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ ПОЛІФОНІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42 = 133.1

Рогоза О.Б.

Київський національній лінгвістичний університет, м.Київ

ВИКОРИСТАННЯ ІРОНІЇ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ РОМАНІ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ ПОЛІФОНІЇ

 

У статті досліджуєтьсявикористання іронії як мовностилістичного засобу в французькому епістолярному романіXVIIIXXстоліть.  Дослідження базується на творах Ш. де Лакло« LesLiaisonsdangereuses », О. де Бальзака « Mémoiresdedeuxjeunesmariées », А. де Монтерлана« Lesjeunesfilles ». Приклади іронії пояснюються з позицій теорії поліфонії О.Дюкро.

Ключові слова: іронія, інверсія, теорія поліфонії, епістолярний роман.

В статье исследуется использование иронии как лингвостилистического средства во французском эпистолярном романе XVIIIXX веков. Исследование основывается на произведениях Ш. де Лакло« LesLiaisonsdangereuses », О. де Бальзака « Mémoiresdedeuxjeunesmariées », А. де Монтерлана« Lesjeunesfilles ». Примеры иронии объясняются с позиций теории полифонии О.Дюкро.

Ключевые слова: ирония, инверсия, теория полифонии, эпистолярный роман.

The article discusses the irony as a stylistic means in the French epistolary novel of the XVIII-XX centuries. The studyisbased on Ch. de Laclos’« Les Liaisons dangereuses », O. de Balzac’s « Mémoires de deux jeunes mariées », A. de Montherlant’s« Les jeunes filles ». The irony examples are explained from positions of O.Ducrot’stheory of polyphony.

Key words: irony, inversion, theory of polyphony, epistolary novel.

 

Вивчення іронії, що є метою нашого дослідження, може відбуватися у різних напрямках, оскільки вона передається не лише словами. У лінгвістиці іронія розглядається як феномен дискурсу, який містить у собі суб’єкт висловлювання, лінгвістичний контекст та комунікативну ситуацію. Будучи засобом сатири, термін ″іронія″ застосовується у двох значеннях: як тонка прихована насмішка та як мовностилістичний засіб [1, с. 13]. У словнику лінгвістичних термінів іронія визначається як ″троп, що полягає у вживанні слова у значенні, протилежному буквальному, з метою тонкої або прихованої насмішки, навмисне втіленої у формі позитивної характеристики або вихваляння″ [7, с. 185]. У французькій лінгвістиці іронія традиційно асоціює з антифразою. Дюмарсе визначає іронію як ″стилістичну фігуру, завдяки якій розуміється протилежне тому, що було сказано: слова, які використовуються для передачі іронії, вживаються у непрямому значенні″ [3, с.156]. На його думку, маркери-аксесуари мають велике значення у визначенні іронії: інтонація, знання особистих характеристик того, про кого йдеться, хід мислення мовця більше слугують визначенню іронії, ніж слова, які залучаються для її передачі [там само, с. 157]. Таким чином, Дюмарсе поєднує семантичну концепцію та концепцію висловлювання у визначенні іронії. Завданням нашої статті є осмислення різних визначень феномену іронії та її розкриття як дещо більше, аніж просто стилістичний троп.

У сучасних дослідженнях природи та сутності іронії синтезуються погляди класичної риторики та прагматичний підхід. Іронія визначається як троп, але вже як ″семантико-прагматичний троп″, який актуалізує одночасно два рівні значень, ″одне з яких перебуває на рівні літератури, а інше породжується дериваційними механізмами″ [4, c. 110]. Такі значення можуть бути як прагматичного, так і семантичного походження. Отже, специфічність іронії як тропу полягає у двох складових: семантичний компонент, який визначає іронію як семантичну інверсію, та прагматичний компонент, який спирається на процес глузування. На перший план виходить іллокутивне значення іронії: іронізувати – це завжди певним чином висміювати, насміхатися, глузувати з когось або чогось [там само, с. 119]. Іронія базується на відношеннях між трьома дійовими: адресантом, мішенню та адресатом іронії, при чому мішень може збігатися як із адресатом, так і з адресантом.

Важко окреслити межі іронії як тропу, беручи до уваги лише семантичну інверсію. Слід розуміти скоріше семантичне ″зміщення″, яке ширше охоплює явище іронії та стосується більше самого процесу висловлювання, ніж змісту висловленого. Однак навіть таке узагальнене визначення не може пояснити усі випадки іронії, тому що йдеться про аргументативну інверсію: іронічне висловлювання не завжди означає протилежне, має негативну оцінку. Така інтерпретація з власне лексичного розуміння тропу переходить до прагматичного розуміння значення. До того ж, концепція іронії як тропу не підходить для коротких висловлювань і не бере до уваги той факт, що іронія може міститися у процесі висловлювання.

У дослідженні французького епістолярного роману, який є об’єктом нашого дослідження, ми спираємося на концепцію Д.Спербера та Д.Вілсона, які вдаються до теорії, що не стосується фігурального значення, а визначає різні типи іронії як автонімне вживання (« usageautonyme ») [6, c. 403]. Таке визначення походить із теорії рефлексивного та нерефлексивного вживання мовних одиниць, автонімного та власне вживання Дж.Лайенса [5, c. 385]. Звідси випливає, що іронію не слід більше визначати лише як троп, базуючись на типових прикладах. Йдеться про іронії, у множині, тобто про особливі ефекти, створені окремими висловлюваннями, та про схожості між цими ефектами [там само, с. 400]. Недоречність певних формулювань, які містять іронію, концентрує увагу на висловлюванні та надає змогу визначити його як ″автонімне вживання″, тобто не як пряме позначення чогось, а як відлуння чиєїсь думки, слова, погляду.

Таку концепцію можна проілюструвати прикладом з роману Ш. де Лакло« Lesliaisonsdangereuses », де мадам де Мертей звертається до Сесіль: « […] ceM. deValmontestunméchanthomme, nestcepas? Comment! il ose vous traiter comme la femme qu’il aimerait le mieux! Il vous apprend ce que vous mouriez d’envie de savoir! En vérité, ces procédés-là sont impardonnables »(Laclos,LD, 289).  Висловлювання мадам де Мертейvous traiter comme la femme qu’il aimerait le mieux, il vous apprend ce que vous mouriez d’envie de savoir є прямим визначенням поглядів маркізи, тоді як ceM. deValmontestunméchanthomme,ces procédés-là sont impardonnables є відображенням думок Сесіль. Отже, іронія в даному разі будується на ефекті, викликаному поєднанням двох типів висловлювання: перший тип можна визначити як пряме вживання (« usage »), другий тип – як автонімне вживання (« mention – usageautonyme »). Хоча, з іншого боку, іронію тут можна окреслити і як троп, лексичну інверсію, яка ґрунтується на явищі антитези.

У романі О. де Бальзака « Mémoiresdedeuxjeunesmariées » також є кілька прикладів такої іронії, з більш вираженим прагматичним компонентом, яка полягає у вживанні персонажем граматичних конструкцій третьої особи при описуванні себе самого, як, наприклад, у наступному висловлюванні Луїзи: « Seulementpersonnenavaitsongé quunepensionnairedesCarmélitesafaimdebonneheure, etRoseaeumillepeines à mefairedéjeuner »(Balzac, MDJM, 47). Перша частина висловлювання (seulementpersonnenavaitsongé quunepensionnairedesCarmélitesafaimdebonneheure) є ніби відлунням чужої думки, а іронічне ставлення викликане ефектом, спричиненим появою цієї думки, яке стосується Луїзи, у висловленні, яке належить самій Луїзі.

Відносини між автонімним уживанням та іронією не є симетричним:         будь-яке автонімне вживання не є іронічним, але будь-яка іронія може бути описаною як автонімія, починаючи з моменту, коли контекстуальні чинники засвідчують зміну змісту висловлювання. Поняття автонімного вживання  виявляється доволі нечітким. Воно означає будь-яке відлуння, повторення певного вислову чи погляду, реального чи вигаданого.

Дана концепція дозволяє краще зрозуміти феномен іронії, не вдаючись          до відносин між прямим та фігуральним значеннями. Оскільки ця теорія           більше цікавиться процесом висловлювання, ніж його змістом, виникають          нові інтерпретативні рамки, які є краще адаптованими до аналізу                    тексту, художнього тексту зокрема, та здатними передати                                   двозначність висловлювання.

У будь-якому разі недостатньо визначати механізм іронії лише як автонімного вживання, потрібно також аналізувати показники висловлювання, аргументні процеси, які дискредитують представлену думку. Проте інколи ці дві теорії (іронія як троп та іронії як автонімне вживання) можуть бути несумісними, особливо коли йдеться про глузливу похвалу.

Інша концепція, яка продовжує та уточнює теорію Д.Спербера та Д.Вілсона, належить О.Дюкро і стосується теорії прозової поліфонії. З його точки зору основною складністю концепції іронії як автонімного вживання є двозначність самого поняття, яке може зарахувати іронію до внутрішнього мовлення. О.Дюкро переконливо пояснює феномен іронії з позиції теорії поліфонії, розрізняючи мовця (відповідального за акт мовлення) та адресанта (автора висловленої думки) [2, c. 211]. Таке розрізнення надає змогу усвідомити парадоксальний аспект іронії: з одного боку, абсурдність ситуації висловлена безпосередньо (а не за допомогою внутрішнього мовлення) в іронічному висловлюванні, а з іншого, – вона не належить мовцю, через те, що він відповідальний тільки за слова, а ідеї, передані цими словами, належать іншій особі – адресанту.

Що стосується художнього, а саме вигаданого тексту, то іронічне ставлення до того чи іншого персонажа визначається частіше не на рівні сюжету, а на рівні оповіді. Мішенню стає те, що говорять персонажі і що описує оповідач, будучи направленим на адресата. Водночас інтерпретація не відноситься лише до ізольованого прикладу, а до текстового цілого.

Комплексність художніх текстів залежить також від імпліцитної або експліцитної присутності відносин з іншими текстами. Йдеться про відносини інтертекстуальності (цитати, натяки) та гіпертекстуальності (пародії), які взаємодіють із поліфонічним аспектом іронії.

Так, наприклад, іронія, яка базується на інтертекстуальних зв’язках, має місце у романі Ш. де Лакло« LesLiaisonsdangereuses ». Віконт де Вальмон часто користується цитатами з різних творів, описуючи свої любовні пригоди, створюючи тим самим комічний та інколи саркастичний ефект. У своєму листі до мадам де МертейВальмон розповідає, як він проводить ночі з Сесіль, а вдень удає хворого: « Quantauchangementdemafigure, fiezvous à votrepupille. Lamourypourvoira »(Laclos, LD, 309). Під votrepupille розуміється Сесіль, а lamourypourvoira є цитатою з роману Ж.-Ф. Реньара« LesFoliesamoureuses », де описується високе почуття кохання. Вальмон же використовує цитату, маючи на увазі плотське кохання. Механізм іронії у даному разі пояснюється з погляду теорії поліфонії: Вальмон виступає у ролі мовця, представляючи висловлювання іншої особи згідно власного прагматичного наміру. Зміна контексту викликає іронічне ставлення до уривку.

У романі О. де Бальзака « Mémoiresdedeuxjeunesmariées » теж присутня іронія, яка базується на інтертекстуальних зв’язках. У наступному уривку немає прямої цитації з твору, проте є натяк на твір Ж.-Ж. Руссо « La Nouvelle Héloïse »: « la Julie de Jean-Jacques, quejecroyaisunprofesseur, n’estqu’unétudiantauprès de toi»(Balzac, MDJM, 116). З точки зору іронії як тропу в даному разі іронічне ставлення створюється вживанням антитези professeur / étudiant. Проте завдяки застосуванню теорії поліфонії знову проявляється різниця між мовцем (персонаж Луїзи де Шолье) та адресантом змісту висловлювання (Ж.-Ж. Руссо).

У романі Ш. де Лакло ми спостерігаємо яскравий приклад дискурсивної іронії, яка пов’язана з процесом прочитання листа кількома адресатами. Йдеться про лист Вальмона до мадам де Турвель, ключ до розуміння якого подається у попередньому листі до мадам де Мертей, яку Вальмон просить переслати цього листа адресатці. Справа у тому, що цей лист є пристрасним освідченням у коханні до мадам де Турвель, яке написане Вальмоном у обіймах іншої дівчини з майже повним звітом про його дії: « Jamaisjenaieutantdeplaisirquenvous écrivant […] latablemêmesurlaquellejevous écrit, consacréepourlapremièrefois à cetusagedevientpourmoilautelsacré delamour »(Laclos, LD, 132). Умови написання листа, подані у попередньому листі, адресованому мадам де Мертей, є визначальними показниками іронії, які належать до позамовного контексту. Без них лист Вальмона є лише любовним посланням до мадам де Турвель, яка ні про що не здогадується. Отже, завдяки уточненням лист викликає іронію, яка адресована мадам де Мертей і нівелює пристрасний аспект послання, що є, тим самим, прикладом поліфонічної концепції іронії. Слід додати, що лист Вальмона є стилізованим любовним посланням, тобто висміюванням любовного послання, що доводить присутність у романі ще й інтертекстуальних зв’язків.

Подібний випадок виникнення іронії з точки зору теорії поліфонії ми спостерігаємо в романі А. де Монтерлана« Lesjeunesfilles ». Головний герой Косталь також відсилає свого листа до Андре Акебо через третю особу,          РашельГігі, про яку він згадує у тому ж листі: « MlleGuiguiestunevieilleJuivedesoixantedixans, chezquijaiprispensionpourquelquesjours. Mal élevé comme je suis, je vais sans doute finir par tomber dans ses bras »(Montherlant, JF, 30). Проте, знову ж таки з попереднього листа ми дізнаємося, що мадемуазель Гігі є сімнадцятирічною коханкою Косталя. Ця інформація відноситься до позамовного контексту та є визначальним показником іронії, який викликає іронічне ставлення особливо до висловлювань unevieilleJuivedesoixantedixans, chezquijaiprispensionpourquelquesjours та jevaissansdoutefinirpartomberdanssesbras. Як і в попередньому прикладі, ролі мовця та адресанта поєднує в собі один персонаж, Косталь, а механізм іронії базується на зміні аргументації, тобто на позамовному компоненті.

Ш. де Лакло широко користується цим засобом створення іронічного відношення до тексту деяких листів, який пов’язаний з аргументативними процесами, переповідаючи одні й ті самі події голосами різних персонажів. Особливо яскраво це представлено в уривку, де розповідається, як Вальмон врятував від ув’язнення бідну сільську родину, виплативши всі їхні борги. Однак, спочатку з його листа до мадам де Мертей ми дізнаємося про спланований характер цієї події, її майже театральну постановку з єдиною метою вразити мадам де Турвель, а у наступному листі, вже від мадам              де Турвель до мадам де Воланж, подія визначається як « cettevertueuseaction, laplusbellevertudesplusbelles âmes »(Laclos, LD, 74). Позамовний контекст, який базується на протиставленні змісту висловлення та того, що відомо про описуваний об’єкт, надає прагматичну настанову на іронічне сприйняття уривку. Лакло доволі часто користується цим засобом створення іронії, розміщуючи поряд листи різних персонажів, які розповідають однакові події. Найчастіше це відбувається з листами наївної Сесіль, цнотливої мадам де Турвель та розпусної мадам де Мертей. Таким чином, протягом усього твору спостерігається не лише протиставлення уявлень, а й стилів мовлення персонажів, що підсилює іронічне ставлення до тексту.

Прийом протиставлення персонажів з метою створення іронічного ефекту використовує також О. де Бальзак у романі « Mémoiresdedeuxjeunesmariées ». Йдеться про чоловіків двох головних героїнь твору, які повністю протилежні один одному. ФеліпЕнарез своїми вчинками та мовленням нагадує героя лицарського роману Середньовіччя, про якого Луїза пише своїй подрузі Рене: « Machère, avouequelesgrandsseigneurssaventaimer »(Balzac, MDJM, 123).Луї де л’Есторад є повною протилежністю Феліпу. Це пасивна, флегматична, приземлена людина, пригнічена тяжкою долею. Ось як характеризує його дружина Рене: « Machère, voilà commentjeleforme. Ce style est de fraîche date, dans un an ce sera mieux. Louis en est aux premiers transports[…]. J’épouse un vieux jeune homme »(там само, 113). Іронія знову ж таки базується на контексті та підсилюється тим фактом, що обидва висловлювання з’являються після прочитання листів відповідних персонажів. В останньому прикладі до того ж присутня іронія як семантична інверсія, викликана використанням оксиморону « unvieuxjeunehomme ». Отже, сюжетне та текстове протиставлення спричиняє іронічне відношення до прочитаного, що є одним із визначальних прийомів передачі основної ідеї твору – полеміки про шлюб.

Що стосується контрасту стилів мовлення для створення іронічних стосунків у творі, ними плідно користується Лакло у своєму романі. Головніперсонажі твору, Вальмона та мадам де Мертей, мають здатність пристосовувати своє мовлення до різних стилів відповідно до адресата. Крім того, у листах один до одного вони широко користуються лексикою, яка належить до різних функціональних стилів, для створення іронічного ефекту, так само, як і цитати. У наступному уривку Вальмон пише про свої стосунки з мадам де Турвель, залучаючи військову термінологію:

J’ai forcé à combattre l’ennemi qui ne voulait que temporiser; je me suis donné, par de savantes manœuvres, le choix du terrain et celui des dispositions; j’ai su inspirer la sécurité à l’ennemi, pour le joindre plus facilement dans sa                  retraite(Laclos, LD,350).

Поза контекстом уривок схожий на військовий звіт про проведення операції з уживанням відповідної термінології. Саме попереднє знання про об’єкт та суб’єкт висловлювання визначають іронічне сприйняття самого висловлювання. А механізм іронії базується на стилізації мовлення, що є проявом інтертекстуальних зв’язків у творі.

Висновки: феномен іронії належить до дискурсивної площини та історично розглядається як стилістичний троп. Однак, іронія не передається виключно словами, вона може бути спричинена як мовним, так і позамовним контекстом, аргументативними процесами та естетичними концепціями мовців. Теорія поліфонії О.Дюкро уможливлює розгляд іронії ширше, ніж просто як семантичної інверсії. Це продемонстровано на прикладі французького епістолярного роману, де, окрім окремих іронічних висловлювань персонажів, іронія спостерігається в оповіді, у композиції твору. Найбільше такі зв’язки представлені у романі Ш. де Лакло« LesLiaisonsdangereuses», де використання іронії ставить під сумнів індивідуальні слова персонажів, ускладнюючи тим самим процес їхньої характеристики та визначення суб’єкту висловлювання, що впливає на розуміння й інтерпретацію тексту. У пізніших за часом прикладах французького епістолярного роману, а саме у романах О. де Бальзака « Mémoiresdedeuxjeunesmariées » та А. де Монтерлана« Lesjeunesfilles », використання іронії залишається здебільшого на рівні стилістичного тропу.

 

Література

  1. КагановскаяЕ.М.Ирониякаксредствосозданияречевой установки в художественномтексте: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.05 / Кагановская Елена Марковна – К., 1992. – 184 с.
  2. DucrotO. LeDireetledit / O. Ducrot. – P.: EditiondeMinuit, 1984. – P. 210-213
  3. DumarsaisC. Traité destropesoudesdifférents sens / C. Dumarsais. – P.: Flammarion, – 156 p.
  4. Kerbrat-Orecchioni C. L’ironie comme trope/ C. Kerbrat-Orecchioni // Poétiques. – 1980. – N°41. – P. 108-127.
  5. Lyons J.Eléments de sémantique / J. Lyons. – P.: Larousse, 1978. – 254 p.
  6. Sperber D.Lesironiescommementions / D. Sperber, D. Wilson// Poé –1978. – N°36. – P.399-412.

 

Довідники

  1. Словарьлингвистическихтерминов /Сост. Н.Д.Ахманова. – М.: Советскаяэнциклопедия, 1969. – 608 с.

 

Джерела ілюстративного матеріалу

Balzac, MDJM: Balzac H. de. Mémoires de deuxjeunesmariées / H. de Balzac. – P.: Gallimard, 1981. – 345 p.

Laclos, LD: LaclosCh. de. LesLiaisonsdangereuses / Ch. de Laclos. – P.: Pocket, 1998. – 495 p.

Montherlant, JF: Montherlant H. de. Lesjeunesfilles / H. de Montherlant. – P.: Gallimard, 2000. – 221 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy doctorate honorary online chemisty school high for helpers homework speaker master thesis recognition application online writing paper professional cheap writers best essays admissions spaced double college example business dissertation report formal on julius homework help ceaser with assistant office resume for medical objective writing skills paper writing custom not or scam dissertation writing cheap resume dissertation youtube service on customer essays help with philosophy georgia buy application college essays ireland service help dissertation london doctoral help dissertation purpose homework jeeves with help essays for sale custom services are paper safe writing homework two help crosses genetics trait sample letter purchase of homework publications frank schaffer helpers with maths help gcse coursework write name graffiti myspace my trends research buy and co inc best forces about on essay service self essay admissions pepperdine writing paper student helper cloud paper omaha writing resume services compulsive review obsessive literature disorder young for dating singles speech salesperson for elevator hire freelance writers for to name in arabic my write how company help essay law term birth papers order for write my me autobiography essay order on birth no no fees i meclizine purchase can where prescription Anaheim online quick - Lamprene Lamprene acquisto orwell essay a george marrakech is by written short an write letter cae to how application study solution case best buy professional writing resume online jaipur services il que philosophie respecter dissertation faut resume order secret victorias online mg perscription 20 no sale cialis sql help oracle homework resume pdf engineer mechanical sample for fresh graduate writing resume vernon services bc personal statement school writing graduate service creative how to writing a start essay contest for essay society research michigan medical free custom essay write paper my can someone best australia writing services in nj resume for write essays uk me homework as help essay services best writing online resume on assistant for objective career medical maps helper homework writing review custom angeles professional service in los resume writing dissertation service writing k calculator vitamin electronics homework help digital online help review application essay college homework civilization western help ozone conclusion essay depletion an to write how essay graduate admissions critical darkness essay of heart education health help homework dissertation a hovind doctoral kent buy no fox prescriptions silver thesis on management innovation phd helper resume mechanic for help homework dictionary methods research writing paper scaffolding for help live chat online homework mg pills 200 elavil generic do to help with things to depression apologetic essay ecosystem review literature services i need coursework help my with history purchase green intention thesis pay sites best essay general essay questions paper job title level resume a admission great writing college essay service dating xolostyak via how order to purchase write a email fractions homework problem helper enter vietnamese local dating online to free papers how get divorce online homework help statistics with chat homework expert help homework my help need i now math with pa service pittsburgh in writing resume professional can what narrative personal my i essay write about dissertation romancier ses le et personnages homework trophies helper premier writings custom bactrim forte treatment do my homework in spanish san writing services bay area resume francisco assignment to looking my someone for do - mastercard buying cheap Ashwagandha London Ashwagandha acquisto medication con online fractions help greatest to ordering from homework least b helper homework pinchbecks j cure for cancer 2007 help essay with for human outline trafficking services dating online writing paper research poverty perigosas dating online paixoes customs revenue business and plan hm college services writing plendil price law commercial help essay writing proposal project a help help homework college for websites students inspector an essay help calls in zip best services ga writing atlanta resume homework solutions order statistics for continuity top tests plans business autobiography in list maya order angelou subsync dating online is help homework the what center admission graduate write essays custom 200 rhinocort for mg sale aware error kerberos codes updating cluster library automation dissertation med entrance school essays for thesis help essay recommendation student teacher of for letter mediocre sociology custom writen papers psychological on essays disorders have do students school high homework too much pakistan custom old on of essay college byu online essay application help students medical studies clinical case for bipolar argumentative essay disorder instant homework help online youtube application buy essay college sale vmc admission papers for person third essay written in an helper homework health tamu dissertation office purchase a lab report job medical letter cover writing for knecht dissertation daniela proceedings court dating watch online sample help resume homework help live saturday philosophy papers sale for custom medical writings papers how report a write essay good application to to women are superior why men by prices Herbolax Herbolax best online pay best - buy for visa Cambridge proposal thesis write phd cialis online usa brand female american why essay buy abstract help dissertation doctoral homework engineering statics help mechanics homework algebra help cpm 2 essay order contoh chronological bottum roddy dating portugal phd thesis itay help with writing an annulment essay body research book image review of critical a on paper speech to recorder text app dating mensen divas knappe madison written james of series essays by pay resume someone to do service law insp admission essay school do adderall me help my will homework phenamax internet achat sur learning experience service essay writing psychology essay service research birth references paper order an writing on help essay Levitra - no Levitra prescription cher acheter Providence pas Super Active Active Super canada services to avoid custom writing versus outsourcing essays business for labor list correction essay a term paper order academic essay buy annie ilonzeh dating can write my thesis resume headhunter writting help paper a with custom box thesis feature theme paper sale for research mla essay medical school sample for application dissertation work phd plan assignment diagram eer find help research can buy you papers hemmings anita florence essay cover consultant resume for sales letter australia essay custom plainswoman vitae essay complete curriculum forrest
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721