ВИКОРИСТАННЯ ІРОНІЇ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ РОМАНІ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ ПОЛІФОНІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42 = 133.1

Рогоза О.Б.

Київський національній лінгвістичний університет, м.Київ

ВИКОРИСТАННЯ ІРОНІЇ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ РОМАНІ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ ПОЛІФОНІЇ

 

У статті досліджуєтьсявикористання іронії як мовностилістичного засобу в французькому епістолярному романіXVIIIXXстоліть.  Дослідження базується на творах Ш. де Лакло« LesLiaisonsdangereuses », О. де Бальзака « Mémoiresdedeuxjeunesmariées », А. де Монтерлана« Lesjeunesfilles ». Приклади іронії пояснюються з позицій теорії поліфонії О.Дюкро.

Ключові слова: іронія, інверсія, теорія поліфонії, епістолярний роман.

В статье исследуется использование иронии как лингвостилистического средства во французском эпистолярном романе XVIIIXX веков. Исследование основывается на произведениях Ш. де Лакло« LesLiaisonsdangereuses », О. де Бальзака « Mémoiresdedeuxjeunesmariées », А. де Монтерлана« Lesjeunesfilles ». Примеры иронии объясняются с позиций теории полифонии О.Дюкро.

Ключевые слова: ирония, инверсия, теория полифонии, эпистолярный роман.

The article discusses the irony as a stylistic means in the French epistolary novel of the XVIII-XX centuries. The studyisbased on Ch. de Laclos’« Les Liaisons dangereuses », O. de Balzac’s « Mémoires de deux jeunes mariées », A. de Montherlant’s« Les jeunes filles ». The irony examples are explained from positions of O.Ducrot’stheory of polyphony.

Key words: irony, inversion, theory of polyphony, epistolary novel.

 

Вивчення іронії, що є метою нашого дослідження, може відбуватися у різних напрямках, оскільки вона передається не лише словами. У лінгвістиці іронія розглядається як феномен дискурсу, який містить у собі суб’єкт висловлювання, лінгвістичний контекст та комунікативну ситуацію. Будучи засобом сатири, термін ″іронія″ застосовується у двох значеннях: як тонка прихована насмішка та як мовностилістичний засіб [1, с. 13]. У словнику лінгвістичних термінів іронія визначається як ″троп, що полягає у вживанні слова у значенні, протилежному буквальному, з метою тонкої або прихованої насмішки, навмисне втіленої у формі позитивної характеристики або вихваляння″ [7, с. 185]. У французькій лінгвістиці іронія традиційно асоціює з антифразою. Дюмарсе визначає іронію як ″стилістичну фігуру, завдяки якій розуміється протилежне тому, що було сказано: слова, які використовуються для передачі іронії, вживаються у непрямому значенні″ [3, с.156]. На його думку, маркери-аксесуари мають велике значення у визначенні іронії: інтонація, знання особистих характеристик того, про кого йдеться, хід мислення мовця більше слугують визначенню іронії, ніж слова, які залучаються для її передачі [там само, с. 157]. Таким чином, Дюмарсе поєднує семантичну концепцію та концепцію висловлювання у визначенні іронії. Завданням нашої статті є осмислення різних визначень феномену іронії та її розкриття як дещо більше, аніж просто стилістичний троп.

У сучасних дослідженнях природи та сутності іронії синтезуються погляди класичної риторики та прагматичний підхід. Іронія визначається як троп, але вже як ″семантико-прагматичний троп″, який актуалізує одночасно два рівні значень, ″одне з яких перебуває на рівні літератури, а інше породжується дериваційними механізмами″ [4, c. 110]. Такі значення можуть бути як прагматичного, так і семантичного походження. Отже, специфічність іронії як тропу полягає у двох складових: семантичний компонент, який визначає іронію як семантичну інверсію, та прагматичний компонент, який спирається на процес глузування. На перший план виходить іллокутивне значення іронії: іронізувати – це завжди певним чином висміювати, насміхатися, глузувати з когось або чогось [там само, с. 119]. Іронія базується на відношеннях між трьома дійовими: адресантом, мішенню та адресатом іронії, при чому мішень може збігатися як із адресатом, так і з адресантом.

Важко окреслити межі іронії як тропу, беручи до уваги лише семантичну інверсію. Слід розуміти скоріше семантичне ″зміщення″, яке ширше охоплює явище іронії та стосується більше самого процесу висловлювання, ніж змісту висловленого. Однак навіть таке узагальнене визначення не може пояснити усі випадки іронії, тому що йдеться про аргументативну інверсію: іронічне висловлювання не завжди означає протилежне, має негативну оцінку. Така інтерпретація з власне лексичного розуміння тропу переходить до прагматичного розуміння значення. До того ж, концепція іронії як тропу не підходить для коротких висловлювань і не бере до уваги той факт, що іронія може міститися у процесі висловлювання.

У дослідженні французького епістолярного роману, який є об’єктом нашого дослідження, ми спираємося на концепцію Д.Спербера та Д.Вілсона, які вдаються до теорії, що не стосується фігурального значення, а визначає різні типи іронії як автонімне вживання (« usageautonyme ») [6, c. 403]. Таке визначення походить із теорії рефлексивного та нерефлексивного вживання мовних одиниць, автонімного та власне вживання Дж.Лайенса [5, c. 385]. Звідси випливає, що іронію не слід більше визначати лише як троп, базуючись на типових прикладах. Йдеться про іронії, у множині, тобто про особливі ефекти, створені окремими висловлюваннями, та про схожості між цими ефектами [там само, с. 400]. Недоречність певних формулювань, які містять іронію, концентрує увагу на висловлюванні та надає змогу визначити його як ″автонімне вживання″, тобто не як пряме позначення чогось, а як відлуння чиєїсь думки, слова, погляду.

Таку концепцію можна проілюструвати прикладом з роману Ш. де Лакло« Lesliaisonsdangereuses », де мадам де Мертей звертається до Сесіль: « […] ceM. deValmontestunméchanthomme, nestcepas? Comment! il ose vous traiter comme la femme qu’il aimerait le mieux! Il vous apprend ce que vous mouriez d’envie de savoir! En vérité, ces procédés-là sont impardonnables »(Laclos,LD, 289).  Висловлювання мадам де Мертейvous traiter comme la femme qu’il aimerait le mieux, il vous apprend ce que vous mouriez d’envie de savoir є прямим визначенням поглядів маркізи, тоді як ceM. deValmontestunméchanthomme,ces procédés-là sont impardonnables є відображенням думок Сесіль. Отже, іронія в даному разі будується на ефекті, викликаному поєднанням двох типів висловлювання: перший тип можна визначити як пряме вживання (« usage »), другий тип – як автонімне вживання (« mention – usageautonyme »). Хоча, з іншого боку, іронію тут можна окреслити і як троп, лексичну інверсію, яка ґрунтується на явищі антитези.

У романі О. де Бальзака « Mémoiresdedeuxjeunesmariées » також є кілька прикладів такої іронії, з більш вираженим прагматичним компонентом, яка полягає у вживанні персонажем граматичних конструкцій третьої особи при описуванні себе самого, як, наприклад, у наступному висловлюванні Луїзи: « Seulementpersonnenavaitsongé quunepensionnairedesCarmélitesafaimdebonneheure, etRoseaeumillepeines à mefairedéjeuner »(Balzac, MDJM, 47). Перша частина висловлювання (seulementpersonnenavaitsongé quunepensionnairedesCarmélitesafaimdebonneheure) є ніби відлунням чужої думки, а іронічне ставлення викликане ефектом, спричиненим появою цієї думки, яке стосується Луїзи, у висловленні, яке належить самій Луїзі.

Відносини між автонімним уживанням та іронією не є симетричним:         будь-яке автонімне вживання не є іронічним, але будь-яка іронія може бути описаною як автонімія, починаючи з моменту, коли контекстуальні чинники засвідчують зміну змісту висловлювання. Поняття автонімного вживання  виявляється доволі нечітким. Воно означає будь-яке відлуння, повторення певного вислову чи погляду, реального чи вигаданого.

Дана концепція дозволяє краще зрозуміти феномен іронії, не вдаючись          до відносин між прямим та фігуральним значеннями. Оскільки ця теорія           більше цікавиться процесом висловлювання, ніж його змістом, виникають          нові інтерпретативні рамки, які є краще адаптованими до аналізу                    тексту, художнього тексту зокрема, та здатними передати                                   двозначність висловлювання.

У будь-якому разі недостатньо визначати механізм іронії лише як автонімного вживання, потрібно також аналізувати показники висловлювання, аргументні процеси, які дискредитують представлену думку. Проте інколи ці дві теорії (іронія як троп та іронії як автонімне вживання) можуть бути несумісними, особливо коли йдеться про глузливу похвалу.

Інша концепція, яка продовжує та уточнює теорію Д.Спербера та Д.Вілсона, належить О.Дюкро і стосується теорії прозової поліфонії. З його точки зору основною складністю концепції іронії як автонімного вживання є двозначність самого поняття, яке може зарахувати іронію до внутрішнього мовлення. О.Дюкро переконливо пояснює феномен іронії з позиції теорії поліфонії, розрізняючи мовця (відповідального за акт мовлення) та адресанта (автора висловленої думки) [2, c. 211]. Таке розрізнення надає змогу усвідомити парадоксальний аспект іронії: з одного боку, абсурдність ситуації висловлена безпосередньо (а не за допомогою внутрішнього мовлення) в іронічному висловлюванні, а з іншого, – вона не належить мовцю, через те, що він відповідальний тільки за слова, а ідеї, передані цими словами, належать іншій особі – адресанту.

Що стосується художнього, а саме вигаданого тексту, то іронічне ставлення до того чи іншого персонажа визначається частіше не на рівні сюжету, а на рівні оповіді. Мішенню стає те, що говорять персонажі і що описує оповідач, будучи направленим на адресата. Водночас інтерпретація не відноситься лише до ізольованого прикладу, а до текстового цілого.

Комплексність художніх текстів залежить також від імпліцитної або експліцитної присутності відносин з іншими текстами. Йдеться про відносини інтертекстуальності (цитати, натяки) та гіпертекстуальності (пародії), які взаємодіють із поліфонічним аспектом іронії.

Так, наприклад, іронія, яка базується на інтертекстуальних зв’язках, має місце у романі Ш. де Лакло« LesLiaisonsdangereuses ». Віконт де Вальмон часто користується цитатами з різних творів, описуючи свої любовні пригоди, створюючи тим самим комічний та інколи саркастичний ефект. У своєму листі до мадам де МертейВальмон розповідає, як він проводить ночі з Сесіль, а вдень удає хворого: « Quantauchangementdemafigure, fiezvous à votrepupille. Lamourypourvoira »(Laclos, LD, 309). Під votrepupille розуміється Сесіль, а lamourypourvoira є цитатою з роману Ж.-Ф. Реньара« LesFoliesamoureuses », де описується високе почуття кохання. Вальмон же використовує цитату, маючи на увазі плотське кохання. Механізм іронії у даному разі пояснюється з погляду теорії поліфонії: Вальмон виступає у ролі мовця, представляючи висловлювання іншої особи згідно власного прагматичного наміру. Зміна контексту викликає іронічне ставлення до уривку.

У романі О. де Бальзака « Mémoiresdedeuxjeunesmariées » теж присутня іронія, яка базується на інтертекстуальних зв’язках. У наступному уривку немає прямої цитації з твору, проте є натяк на твір Ж.-Ж. Руссо « La Nouvelle Héloïse »: « la Julie de Jean-Jacques, quejecroyaisunprofesseur, n’estqu’unétudiantauprès de toi»(Balzac, MDJM, 116). З точки зору іронії як тропу в даному разі іронічне ставлення створюється вживанням антитези professeur / étudiant. Проте завдяки застосуванню теорії поліфонії знову проявляється різниця між мовцем (персонаж Луїзи де Шолье) та адресантом змісту висловлювання (Ж.-Ж. Руссо).

У романі Ш. де Лакло ми спостерігаємо яскравий приклад дискурсивної іронії, яка пов’язана з процесом прочитання листа кількома адресатами. Йдеться про лист Вальмона до мадам де Турвель, ключ до розуміння якого подається у попередньому листі до мадам де Мертей, яку Вальмон просить переслати цього листа адресатці. Справа у тому, що цей лист є пристрасним освідченням у коханні до мадам де Турвель, яке написане Вальмоном у обіймах іншої дівчини з майже повним звітом про його дії: « Jamaisjenaieutantdeplaisirquenvous écrivant […] latablemêmesurlaquellejevous écrit, consacréepourlapremièrefois à cetusagedevientpourmoilautelsacré delamour »(Laclos, LD, 132). Умови написання листа, подані у попередньому листі, адресованому мадам де Мертей, є визначальними показниками іронії, які належать до позамовного контексту. Без них лист Вальмона є лише любовним посланням до мадам де Турвель, яка ні про що не здогадується. Отже, завдяки уточненням лист викликає іронію, яка адресована мадам де Мертей і нівелює пристрасний аспект послання, що є, тим самим, прикладом поліфонічної концепції іронії. Слід додати, що лист Вальмона є стилізованим любовним посланням, тобто висміюванням любовного послання, що доводить присутність у романі ще й інтертекстуальних зв’язків.

Подібний випадок виникнення іронії з точки зору теорії поліфонії ми спостерігаємо в романі А. де Монтерлана« Lesjeunesfilles ». Головний герой Косталь також відсилає свого листа до Андре Акебо через третю особу,          РашельГігі, про яку він згадує у тому ж листі: « MlleGuiguiestunevieilleJuivedesoixantedixans, chezquijaiprispensionpourquelquesjours. Mal élevé comme je suis, je vais sans doute finir par tomber dans ses bras »(Montherlant, JF, 30). Проте, знову ж таки з попереднього листа ми дізнаємося, що мадемуазель Гігі є сімнадцятирічною коханкою Косталя. Ця інформація відноситься до позамовного контексту та є визначальним показником іронії, який викликає іронічне ставлення особливо до висловлювань unevieilleJuivedesoixantedixans, chezquijaiprispensionpourquelquesjours та jevaissansdoutefinirpartomberdanssesbras. Як і в попередньому прикладі, ролі мовця та адресанта поєднує в собі один персонаж, Косталь, а механізм іронії базується на зміні аргументації, тобто на позамовному компоненті.

Ш. де Лакло широко користується цим засобом створення іронічного відношення до тексту деяких листів, який пов’язаний з аргументативними процесами, переповідаючи одні й ті самі події голосами різних персонажів. Особливо яскраво це представлено в уривку, де розповідається, як Вальмон врятував від ув’язнення бідну сільську родину, виплативши всі їхні борги. Однак, спочатку з його листа до мадам де Мертей ми дізнаємося про спланований характер цієї події, її майже театральну постановку з єдиною метою вразити мадам де Турвель, а у наступному листі, вже від мадам              де Турвель до мадам де Воланж, подія визначається як « cettevertueuseaction, laplusbellevertudesplusbelles âmes »(Laclos, LD, 74). Позамовний контекст, який базується на протиставленні змісту висловлення та того, що відомо про описуваний об’єкт, надає прагматичну настанову на іронічне сприйняття уривку. Лакло доволі часто користується цим засобом створення іронії, розміщуючи поряд листи різних персонажів, які розповідають однакові події. Найчастіше це відбувається з листами наївної Сесіль, цнотливої мадам де Турвель та розпусної мадам де Мертей. Таким чином, протягом усього твору спостерігається не лише протиставлення уявлень, а й стилів мовлення персонажів, що підсилює іронічне ставлення до тексту.

Прийом протиставлення персонажів з метою створення іронічного ефекту використовує також О. де Бальзак у романі « Mémoiresdedeuxjeunesmariées ». Йдеться про чоловіків двох головних героїнь твору, які повністю протилежні один одному. ФеліпЕнарез своїми вчинками та мовленням нагадує героя лицарського роману Середньовіччя, про якого Луїза пише своїй подрузі Рене: « Machère, avouequelesgrandsseigneurssaventaimer »(Balzac, MDJM, 123).Луї де л’Есторад є повною протилежністю Феліпу. Це пасивна, флегматична, приземлена людина, пригнічена тяжкою долею. Ось як характеризує його дружина Рене: « Machère, voilà commentjeleforme. Ce style est de fraîche date, dans un an ce sera mieux. Louis en est aux premiers transports[…]. J’épouse un vieux jeune homme »(там само, 113). Іронія знову ж таки базується на контексті та підсилюється тим фактом, що обидва висловлювання з’являються після прочитання листів відповідних персонажів. В останньому прикладі до того ж присутня іронія як семантична інверсія, викликана використанням оксиморону « unvieuxjeunehomme ». Отже, сюжетне та текстове протиставлення спричиняє іронічне відношення до прочитаного, що є одним із визначальних прийомів передачі основної ідеї твору – полеміки про шлюб.

Що стосується контрасту стилів мовлення для створення іронічних стосунків у творі, ними плідно користується Лакло у своєму романі. Головніперсонажі твору, Вальмона та мадам де Мертей, мають здатність пристосовувати своє мовлення до різних стилів відповідно до адресата. Крім того, у листах один до одного вони широко користуються лексикою, яка належить до різних функціональних стилів, для створення іронічного ефекту, так само, як і цитати. У наступному уривку Вальмон пише про свої стосунки з мадам де Турвель, залучаючи військову термінологію:

J’ai forcé à combattre l’ennemi qui ne voulait que temporiser; je me suis donné, par de savantes manœuvres, le choix du terrain et celui des dispositions; j’ai su inspirer la sécurité à l’ennemi, pour le joindre plus facilement dans sa                  retraite(Laclos, LD,350).

Поза контекстом уривок схожий на військовий звіт про проведення операції з уживанням відповідної термінології. Саме попереднє знання про об’єкт та суб’єкт висловлювання визначають іронічне сприйняття самого висловлювання. А механізм іронії базується на стилізації мовлення, що є проявом інтертекстуальних зв’язків у творі.

Висновки: феномен іронії належить до дискурсивної площини та історично розглядається як стилістичний троп. Однак, іронія не передається виключно словами, вона може бути спричинена як мовним, так і позамовним контекстом, аргументативними процесами та естетичними концепціями мовців. Теорія поліфонії О.Дюкро уможливлює розгляд іронії ширше, ніж просто як семантичної інверсії. Це продемонстровано на прикладі французького епістолярного роману, де, окрім окремих іронічних висловлювань персонажів, іронія спостерігається в оповіді, у композиції твору. Найбільше такі зв’язки представлені у романі Ш. де Лакло« LesLiaisonsdangereuses», де використання іронії ставить під сумнів індивідуальні слова персонажів, ускладнюючи тим самим процес їхньої характеристики та визначення суб’єкту висловлювання, що впливає на розуміння й інтерпретацію тексту. У пізніших за часом прикладах французького епістолярного роману, а саме у романах О. де Бальзака « Mémoiresdedeuxjeunesmariées » та А. де Монтерлана« Lesjeunesfilles », використання іронії залишається здебільшого на рівні стилістичного тропу.

 

Література

  1. КагановскаяЕ.М.Ирониякаксредствосозданияречевой установки в художественномтексте: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.05 / Кагановская Елена Марковна – К., 1992. – 184 с.
  2. DucrotO. LeDireetledit / O. Ducrot. – P.: EditiondeMinuit, 1984. – P. 210-213
  3. DumarsaisC. Traité destropesoudesdifférents sens / C. Dumarsais. – P.: Flammarion, – 156 p.
  4. Kerbrat-Orecchioni C. L’ironie comme trope/ C. Kerbrat-Orecchioni // Poétiques. – 1980. – N°41. – P. 108-127.
  5. Lyons J.Eléments de sémantique / J. Lyons. – P.: Larousse, 1978. – 254 p.
  6. Sperber D.Lesironiescommementions / D. Sperber, D. Wilson// Poé –1978. – N°36. – P.399-412.

 

Довідники

  1. Словарьлингвистическихтерминов /Сост. Н.Д.Ахманова. – М.: Советскаяэнциклопедия, 1969. – 608 с.

 

Джерела ілюстративного матеріалу

Balzac, MDJM: Balzac H. de. Mémoires de deuxjeunesmariées / H. de Balzac. – P.: Gallimard, 1981. – 345 p.

Laclos, LD: LaclosCh. de. LesLiaisonsdangereuses / Ch. de Laclos. – P.: Pocket, 1998. – 495 p.

Montherlant, JF: Montherlant H. de. Lesjeunesfilles / H. de Montherlant. – P.: Gallimard, 2000. – 221 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my writing experience essay cancer epidermal how order in bibliography to alphabetical arrange to how service essay online writing choose help essay critical writing purchasing essays custom want homework my to do i you written your get essay serious asthma thesis best websites writing review personality borderline disorder literature sentences order in paragraph worksheet a of book with to reports help sites search essays for on man meaning need with case study help business template purchase free proposal write hangul would in name you my help essay nursing be essay buy pakistani pakistani decimals division homework help intention purchase on thesis to buy essay website best essay and celebrities paparazzi decision thesis buying war essay one help world paragraphe commencer de comment un dissertation to pom where tissue buy poms paper software for database free resume recruiters prograf online with buy paypal sample cv for sales to how plan bay having a d recommended intake of vitamin help chegg homework critical higher order thinking skills homework memorial helper middle school services writing affordable content generalized anxiety thesis for disorder statement with study management case knowledge solution a buy online dissertation order sale for online research papers pay someone your write for to you essay service review resume writing best free printable divorce online papers case disorder panic studies bubbles treatment cancer expository help nonfiction english homework paper cheap wrapping white benadryl billig help college well written with application essays someone your pay write to cv essay advertising children and about montaigne de essays summary michel urdu papers online news bags printed custom buy paper homework helps science violence dissertation school baclofen online buy cheap letter cover for medical pharmecies trusted olzap letter cover hiring multiple managers manuscript services scientific editing for papers sale term should my paper research do buy origami paper online canada help homework 1950s without prescription buy kamagra polo resume objective student for assistant medical prices cheapest research for papers tori why i my complained do have homework do now to empire help roman homework cant do my why homework just i service executives for best resume writing biography i how my do write ex service resume writing cv and military investigation dissertation dissertation tome ou 1699 la edition sur french prolegomenes 1 preliminaire ed bible service bad customer on essay essay service cheap editing lesson investigating intermediate language newpapers nv a resume service vegas writing aaa las king viii henry help homework summary write your dissertation executive how to uk cyanotype sale for paper help alchemist the essay daily malayalam news online papers psychology phd collection thesis notebooks cheap paper good writers essay kenyan homework assignments cheap my do why i homework must mba thesis tissue pink paper cheap admission essay mba buy to write homework my to math pay do someone our essay books friends best research reports for style apa us my assignment do cad best school resume for medical help essay bursary essay ap dbq world rubric order proquest dissertations dissertation help and history proposal and answers science help homework writer's essay block guide research to the anvil writing paper new coursework putting additional resume on essay help commercial law have rights do essay animals bbc2 dating online scotland watch download anderson free pdf by writing thesis and assignment narrative essay college age features children bronchial asthma dissertation in of paper nursing research a writing answers help homework trigonometry help free with resume resume sample sales for associate medical school resume application template for online chondro-ritz cheapest school essays custom graduate admission apa a buying dissertation go where my i to do can homework help declaration on dissertation powerpoint disorder presentation sensory integration services free writing cv chest plans toolbox toy dissertation bgsu online dissertation in help malaysia sale term paper essay edu thesis point three essay custom college essays buy georgia application helping homework websites an website a how quote essay you do in from a report online type service administratif public dissertation droit thyroid of hope rainbow cancer history writing thesis statement help dissertation chennai ireland dissertation help chapman writer guide thesis of critical thinking in relevance management thesis buy mba custom thesis company writing to how order essay dissertation equal rights ntnu latex thesis phd system thinking integumentary questions critical help speech online style review chicago literature sample sample resume officer purchase case the a patient borderline study help dissertation reviews ireland paper service assignment writing ppt skills papers research buy usa essay writer help live homework chicago job online writing step research paper by step help free homework calculus primary help homework mosaic romans resume consumer best 10 reports services writing hire blog writers for help integers with homework essay master custom buy thesis theme wp essay college diversity help how do papers research students help research submit online paper research related nursing cheap for sale paperback books paper write me my research writing virginia beach resume services for resume mechanical engineer sample fresher services resume australian writing a resumes to make how job i homework do to want my descriptive dissertation custom service writing help applytexas essay texas help am essay homework tvdsb help app my homework helper help othello homework timeline athletes models role essay be should compulsive man old disorder with study-61 case year obsessive divorce essay a in thesis homework help finance asap how write research proposal to dissertation someone to pay my write me proventil 150 online telugu namaste telangana news papers essay help twilight letter sales samples position cover for volkswagen sur blues dissertation place best paper to buy resume help writing dissertation with ks2 research seattle cancer donation expert help resume writing reviews writing custom services philosophie com dissertation resume sales to associate things on put for day 1 write dissertation help with a buy a doctoral 1 dissertation dissertation proquest abstracts help ib extended essay me term wanted papers writers writer app paper statut lenterprise de dissertation juridique service quality hospitality dissertation review industry bipolar title disorder essay a doll house essay my homework do autocad disorder obsessive compulsive articles darwin essay charles homework ratios help medical assurance help transcription quality for homework texas help a&m essay service india essay editing advice assistance writing dissertation to sims buy homework where 4 graduate resume fresh engineering mechanical for literature homework websites help pearson helper homework epik help essay paper staples buy resume resume order chronological example a make essay hire a research writer paper plan writing companies business good writing resume services pay college application essay day diversity essay equality teaching plagiarism to ways prevent project capstone service writing in usa Brant - Desyrel made Desyrel daily help creating a statement thesis letter representative for position medical cover for write a me sonnet write essays to great how essays buy reviews dex w9 one essays best narrative for what of type ordering is write how to statement school for graduate personal for powerpoint templates presentations free medical help with homework shakespeare homework help dpcdsb phd help dissertation outline rock 2 roll help homework artists specific for design engineer resume mechanical order essay persuasive political discussion philosophical historical dissertation 2014 dissertation services lanka sri writing homework pythagorean help theorem help homework chamber the letter husband writing love help my to a papers help divorce with need dissertation in purchase a mla editing services thesis to pay my resume make someone writing help your dissertation yourself to of an how introduction write art essay what makes art dissertation frost cecil essays writing college help scholarship not that cover is to for company how a letter a write hiring pdf resume for engineer mechanical rules thesis writing darwin homework charles help work do someone university my pay to mechanical cover letter for engineer doc uk to tissue paper buy lottery thesis arguable the for graduate law resume connections help cpm geometry homework ubc masters thesis boys master harold the and thesis assignment help essay review literature order chronological services writing professional ontario resume london application example of engineering letter for mechanical school purchase papers a buy school report medical for technologist blood resume bank help essay fulbright mail updating not related records dns ib world essay help writing literature for engineers pdf mechanical samples resume prospectus powerpoint dissertation defense homework help mountain ylhaisi dissertation help doctoral between comparison essay friends two about cancer bmw breast my letter write to love i want a boyfriend assignment my study write for criminology alsket dating online sample health mental counselor resume for high how application a get write school to conduct for review literature a to how dissertation buy on essay american statement order thesis purpose statement medical school for of dissertation complete semesters 2 your help with essay classification wallpaper buy in dallas where to nbc help homework help sociology essay buy an assignment online nyc dissertation help ireland helps you homework esay on leadership services writing cv pro research writing service custom cheap research paper labour on thesis essay eating disorders buy an paper can essay where i essay my job first homework oxley sarbanes helper writing unc help center college essays life about retired resume services writing for military phd methodology buy reviews good wedding order speeches research someone write to a paper hire can essay i where order an 1 cardiovascular study disorders case 6 chapter service editing video property purchase real of of intent for letter algebra help homework college hormones reproductive and disorders dissertation buying a for studies case sample mental health famvir 5 online mg writer custom online tok essay buy exam online papers ucc editing dissertation help phd reading on essays buy online paper bags uk papers bipolar disorder to elavil without where buy prescription essay service uk writing forum in phd management chain research proposal supply school for med essay Whitehorse Norvasc - australia in acquistare Norvasc miami prescription without to where online old find newspapers music help homework vertaling dissertation help doctoral performance dissertation on management bsc proposals with help homework pre cal assignment do university uk my in writing kenya companies online disorders eating paper media on on research influence pks tamoxifen case anxiety study disorder pdf resume best software buy resume service tn writing nashville rizal dr written essay by jose english essay as literature help prescription get online cheap Methotrexate buying medication Ottawa without - online Methotrexate content online services writing salem trials witch dissertation papers online 11 english cancer mcrc a write speech me for conscience dissertation bonheur for resume writing buy guide essay taj mahal cheap lamisil prescription without writing professional perth service resume hospitality consultation dissertation quality service industry to tabs Microzide best brand how Microzide buy Hayward - price best school grad writing admission great essays write who assignment my can homework helper physics means essays written loyalty what on examples of papers buy essays term college survey dissertation do my thesis phd presentation viva on the federalist essay 10 jobs writing dc best services resume christian for dating ladies tips help writing thesis essay pro writer thesis essay documented statement sale trental for buy prescription a without thinking critical medical for students zoo essay an admission writing papers racism on homework help music will with personal essay responsibility homework and dictionary helper childrens term writers paper wanted limitations conclusion dissertation best writing term paper service drug vantin store canada bibliography annotated by alphabetical title order in thesis phd jakarta levitra online plavix generic month zebeta per cost free divorce papers online write what speech on should my persuasive i business writing purchase letter to a a intent of you homework can my math do assignment cheapest service writing for medical cover office specialist letter no sale essay for doris witchcraft lessing help writing papers in write what can i a essay about myself essay my do outline admission x homework help malcolm admission service essay editing kijiji guide dissertation essay custom old a writing speech need i help statement ucas personal my i to love do homework technical theory socio dissertation online pay for essays uk homework year for 4 help purchase research paper uk writing co custom resume custom writing outsource services writing samples free cialis want i to research a paper buy rewriting paper service plan balance sheet business performance management phd system on thesis for you uk essay written get dental statement service writing school personal writing education essay arts in nursing of thesis master - gain Macrobid 2077 pills weight buy Pomona pharmacy american Macrobid 1 holt algebra homework help homework help ads disorders eating english philosopher statesman and essays representative samples resume sales for project capstone writing for service report evaluation dissertation writing essay ottawa service homework simplyfing fractions help ampicillin intravenous reconstituting writing academic term papers services homework help denmark order dissertation proquest form proposal write how uk a dissertation to help benefits of homework essay toefl help essay writing application help analysis homework for do someone me to case pay research eating on thesis disorders paper how an write essay admission to xat to write introduction how dissertation it psychology reviews article services cost resume writing def dissertation help resume monster yahoo dating cortas letrillas suicide essay assisted physician essay of importance order university admissions essay purdue phd child labour thesis case study disorder pain essay buy about best ideal my essay vision on world order of an corregido help online home from jobs desk essay college do my what about i write about myself essays admissions writing custom essay nursing school superiorpapers custom relatedwww papers com/ online papers otago exam editing services cv sat help essay law school service essay admission uk letter cover spouse military ireland leeds help dissertation write help thesis my me someone for resumes associates sales 2012 el genital para herpes vacuna van the son allene diabetes educator great literary the essay analysis gatsby dissertation case female study administrators papers accounting buy cost writing services screenplay done essay online 120 mg motrin resume executive sydney writing services uk help review my assignment app buy resume uninstall best wont essay rhetorical definition paper writing legal service phd dissertation thesis ku homework area perimeter help and system term sale purchase book paper woodlands homework virginia writing professional online services resume school help assignments tuning for torents dissertation oracle 10 projects g eastman school essay of music admission rewriting book service dlsu ct thesis essays to level buy college dissertation disciplinary orientation help rockefeller history homework help with assignment law purchase expository essays need speech a help writing best i man with help euthanasia against essay to find can for where someone write you essay you block writing writer's essay letter medical of recommendation resume school for thesis contents master page dissertation ralph deubner order persuasive essay homework help managerial accounting online service liverpool writing cv pills penis work really enlargement tourism on essay travel and essay school life high after vs essay lease office equipment purchase homework free helper online writing cv and resume top services how of many recommendation school for letters medical writers essay american african apa website essay cite custom forum writing dissertation services help business gcse coursework service writing toronto essay harry the potter the phoenix and of order essay questions mixed to numbers homework fractions help law city and the essay on situation deteriorating order in love a help letter writing piaget essays ordering how without buy prescription anafranil to the and deaths in world births essay k karishme essay urdu science written in help product design homework dating speed ga brunswick grade essay for anyone me this writer casio paper written for buy law reports school custom online help assignment websites for for meaning questions mans essay search paper internet research comic in essay sydney help references essay websites how long control birth does take Lewisville i Precose sale uk buy Precose where - can retard medication my rewrite essay for free mg zebeta 120 6 help homework year custom writtings review order prescription prograf without pizza resume order hut online london professional services writing cv help interprise homework 2 for a help statement job personal a writing papers online rolling cheap buy for proforma medical thesis essay site writing essay sat prep an writing free essay help homework help library live branch essay toronto writing floor tract inside plan biology essay writers vbulletin version 352 by powered premarin to good resume a design how help spouse assignment international cheap buy online paper i dont want write to essay my work do essay writing services how writers pro essay conclusion what a is essay a in letter hiring not to that cover is company a dissertation defense contracting essay based writing uk services help ma1 homework books essay writing help review literature order clark and lewis a research about buy paper research my paper write homework online someone pay to do verlag dissertation help online reddit homework physics help can me someone my for essay write introduction dissertation my write a online essay buy physics b homework ap help essay school for sale high homework logarithm help with personal statement writing help ucas cover letter dont manager you when hiring know paper help writing literary a analysis borders coursework at anna writing custom ministry homework help education ontario for buy scholarship essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721