ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Козаченко Ірина
(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)
ДВНЗ ”ДПУ ім. Григорія Сковороди”

У тезах розкрито суть інформаційно-комунікаційних технологій та особливості їх використання під час підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Проаналізовано види і способи використання інформаційних технологій у навчальному процесі.
Ключові слова: інформаційна технологія, підготовка, учитель іноземної мови.
In the abstract essence of ICT and especially their use in the preparation of future teachers of foreign languages. Reveals the types and uses of information technology in the educational process.
Key-words: information technology, education, foreign language teacher.
В тезисах раскрыта суть информационно-коммуникационных технологий и особенности их использования при подготовке будущих учителей иностранных языков. Раскрыто виды и способы использования информационных технологий в учебном процессе.
Ключевые слова: информационная технология, подготовка, учитель иностранного язика.

Навчання за допомогою Інтернет-ресурсів є дуже поширеним і перспективним методом навчання в усьому світі, але в Україні таке навчання з вивчення іноземних мов використовується дуже мало. Інтернет – це великий вирівнювач можливостей у галузі освіти, оскільки він усуває географічні бар’єри та економить час. Слід зазначити, що Інтернет на сучасному етапі забезпечує активне спілкування з носіями мови. Оскільки Інтернет надав спілкуванню світових масштабів, природнім став той факт, що він повинен відігравати головну роль в аудиторіях іноземної мови. Саме тому сьогодні одна з найголовніших потреб у системі освіти – це інтеграція інформаційних технологій у навчальний процес. Активний і ефективний розвиток комунікативних навичок буде відбуватися лише за умов створення ситуацій практичного використання мови як засобу міжкультурного пізнання та взаємодії [5]. У цьому викладачам допомагають Інтернет-технології. Основні технології, що існують сьогодні в кіберпросторі, можна поділити на дві групи:
1) засоби синхронної комунікації (synchronous communication tools);
2) засоби асинхронної комунікації (asynchronous communication tools).
Такі технології можна активно використовувати в процесі навчання іноземної мови, переводячи їх у розряд засобів навчання і виховання.
Засоби синхронної комунікації – це Інтернет-засоби, що дозволяють спілкуватися в режимі реального часу (чат, відеочат і аудіочат). Прикладами засобів, що надають можливість синхронного спілкування за допомогою чату і голосового зв’язку, є Skype і Yahoo Messenger, ICQ: http://messenger.yahoo.com/, http://skype.com/. Користувачі Yahoo messenger with voice і Skype мають можливість встановити миттєвий голосовий зв’язок з абонентом, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі за наявності у нього таких програм, зателефонувати за номером стаціонарного телефону, спілкуватися за допомогою письмового чату. Існує також можливість встановлення і використання веб-камери. Можна створити свій список друзів і запрошувати їх у чат один-на-один або організувати конференцію (так званий груповий чат). Використовуючи чат і голосовий зв’язок, можна:
– проводити уроки-проекти зі студентами інших країн;
– обговорювати теми з гостем-представником іншої країни, який є фахівцем у певній сфері;
– пропонувати кардинально нові, нестандартні завдання. Наприклад, для установки першого мовного контакту студента і носія мови, задавши параметри шуканого співбесідника, запропонувати: «Використовуючи програму, знайдіть співбесідника в … (визначається залежно від мови, що вивчається, і цілей викладача) країні. Дізнайтеся його ім’я, інтереси, розкажіть про себе і так далі»;
– функція архівації тексту чату дозволяє після закінчення спілкування аналізувати чатлог (Chatlog) з погляду граматики, лексики, пунктуації, стилістики, мовних помилок та ін.; згодом на цій основі вибудовувати новий вигляд завдань. Хоча такі засоби Інтернет-комунікації з’явилися порівняно недавно, у світовій практиці викладання англійської мови вже накопичений певний досвід їх використання в навчальному процесі. Так, Дафна Гонзалес, професор університету Саймона Болівара в Каракасі, Венесуела, виділяє 5 видів педагогічного чату:
– чат на вільну тему (free topic chat); основне завдання – це практика говоріння, аудіювання й письма мовою, яку вивчають;
– чат, спрямований на вирішення певного навчального завдання (collaborative task-oriented chat);
– чат-семінар або чат-презентація (academic seminar or presentation chat);
– чат, спрямований на відпрацювання певного матеріалу або дії (practice chat), наприклад, чат-інтерв’ю;
– оцінний чат (evaluation chat), спрямований на контроль і оцінку ступеня засвоєння того або іншого матеріалу [6].
Інтеграція Skype і Yahoo Messenger у навчальний процес дозволяє ефективніше вирішувати цілий ряд дидактичних завдань на занятті:
– формувати і вдосконалювати навички читання, письма, говоріння й аудіювання;
– формувати і вдосконалювати вміння діалогічного мовлення;
– поповнювати словниковий запас (активний і пасивний) лексикою сучасної іноземної мови ;
– знайомити студентів із соціокультурними реаліями мови, яку вивчають (мовний етикет, особливості мовної поведінки, особливості культури, традиції країни, мова якої вивчається);
– формувати у студентів стійку мотивацію іншомовної діяльності.
Засоби асинхронної комунікації – це Інтернет-засоби, що дозволяють обмінюватися інформацією із затримкою в часі (форуми, електронна і аудіопошта, сайти, блоги). Блог – це сторінка сайту, представлена у вигляді журналу-щоденника або календаря, у якому інформація розташовується в хронологічній послідовності. Блог може оновлюватися щоденно, щотижнево, щомісячно. Правом розміщення інформації й редагування блогу володіє його творець, відвідувачі ж блогу можуть залишити свої коментарі до статей. У блозі можна також розмістити фотографії, аудіо, відео, покликання на інші сайти, статті та ін. Ерон Кемпбелл виділяє 3 типи блогів, які використовують у ході викладання мовних дисциплін: the tutor blog (підтримується викладачем), the class blog (підтримується спільними зусиллями викладача і студентів), the learner blog (підтримується студентом індивідуально).
Інтеграція асинхронних засобів комунікації в навчальний процес:
1. Дозволяє студентам удосконалювати навички писемного й усного мовлення, аудіювання, читання;
2. Забезпечує реальну необмежену аудиторію для студентських робіт, що підвищує мотивацію і відповідальність за зміст;
3. Знайомить студентів із ресурсами мережі, що пропонують багато цікавої і корисної інформації з тем, які вивчають; за їх допомогою студент вирішує поставлені викладачем завдання;
4. Стимулює обговорення тем і дискусії мовою, яку вивчають, у позаурочний час.
Таким чином інтеграція новітніх інформаційних технологій у навчальний процес надає широкі можливості для:
1. Участі студентів у живій комунікації з носієм мови як у реальному часі, так і з відтермінуванням;
2. Активного залучення студентів до мовного середовища і подолання мовного бар’єру;
3. Для творчої активності студентів;
4. Удосконалення комунікативної і міжкультурної компетентності;
5. Для мотивації студентів до вивчення іноземної мови і культури іншого народу.
Використання ресурсів мережі Інтернет у навчанні іноземних мов, інтеграція Інтернет-засобів у навчальний процес дозволяє формувати й удосконалювати навички читання, безпосередньо використовуючи матеріали різного ступеня складності, удосконалювати навички аудіювання на основі автентичних звукових текстів мережі Інтернет, а також текстів, які підготовив викладач. Крім того, сприяє вдосконаленню вмінь писемного мовлення і навичок говоріння.
Отже, Інтернет-ресурси студенти можуть використовува під час роботи над Інтернет-проектами, веб-квестами, під час спілкування з носіями мови за допомогою засобів синхронної та асинхронної комунікації.

Література:
1. Коваленко Ю. А. Використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов / Ю. А. Коваленко // Іноземні мови. – К., 1999. – №4. – С. 37–41.
2. Полат Е. С. Интернет на уроках иностранного язика / Е. С. Полат // ИЯШ. – 2000. – № 2,3.
3. Полат Є. С. Метод проектов на уроках иностранного языка [Електронний ресурс] / Е. С. Полат. – Режим доступу : http://www.ioso.ru/distant/library/publication/iaproj.htm
4. Полат Є. С. Типология телекоммуникационных проектов [Електронний ресурс] / Е. С. Полат. – Режим доступу : http://www.ioso.ru/distant/library/publication/types.htm
5. Стрикун О. С. Навчання іноземній мові шляхом використання мультимедійних технологій [Електронний ресурс] / О. С. Стрикун. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/14.NTP_2007/Pedagogica/21872.doc.htm
6. Яценко Ю. С. Интеграция информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения иностранным язикам [Електронний ресурс] / Ю.С.Яценко // Преподаватель высшей школы в XXI веке. Международная научно-практическая Интернет-конференция. – 30 марта 2007 г. – Режим доступу : http://www.t21.rgups.ru/doc/5/21.doc

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

line on imuran word master thesis count and advice katherine dating mark statement with personal help homework helpline philadelphia nothing day buy essay thesis menu custom essays original buy admission medical help school essay cefaclor dosage application with essay help write college unique 10 Springfield buy Glucotrol generic - 2 Glucotrol free essays proposal help science kids for homework is essays find man a to good hard essay about fruits writing resume engineering students for mechanical social repoe corporate responsibility dissertation writing resume custom help mg naprelan best price 20 help homework with onlne essay buy compare contrast and math online my homework do buy articles cheap best buy swot service resume writing memphis vigrx shipping express gold online sociology homework help year engineer resume format experience for 1 mechanical phd coursework anu economics before a thesis lesson dying for ideas dissertation tutors help gcse help history homework allattamento zovirax in thesis educational management doctoral for you papers custom writing services master's thesis freelance ghostwriters hire for disorders eating case study dissertation digital art course for mentorship personal statement high papers online school put to sales associate a resume skills for on good writing cheap service quality essay financial on industry services post on disorder essays traumatic stress essay ucf help 5 without prescription online eskalith mg of dissertations doctoral bibliography power birth of essay order the papers online thesis free discontinued manxxx writing best online services do assignments homework preparing for a proposal research a phd companies writing essays students of for homework of help education board business to pay write plan my someone book report purchase homework help science with practice 11 reasoning papers online verbal vadodara site gsfc tinder dating 1 glencoe help algebra homework speech my write pay for dissertation uk discount essay code pro student essay non-traditional school for medical do who essay my pay can to i senior websites speed dating phd research service writing custom proposal indian pharmacy 40mg sinemet write for essay application how to college sabrina dissertation gauer homework help sociology with to how write a paper me about services boise resume idaho writing letter application best cover buy i my dissertation to someone need write on philosophie rediger une comment de dissertation with dissertation me write help song a gatsby written the essays about great male enfp profile dating dissertation asian crisis currency chemistry help websites homework essay law and order in pakistan euthanasia essay help discursive on ammons elizabeth stowe beecher harriet critical essays does music affect essay your mood offshore centers on financial thesis science homework pinchbeck help bj write my best paper prices district boy scouts executive resume service essay admissions editing college services writing essay academic communication and in case disorders studies sciences guarantee essay write no plagiarism math 12 homework help grade for sale art papers history do statement my personal center resume distribution supervisor viagra reviews buy online online siggraph papers toronto writing proposal services login essay buy what custom services writing is order resume warehouse sample picker papers professional written millionaires dating broker banners help my english homework with homework help natural science dissertation to how start age reason plan lesson of leadership essay skills chords write a song dmb famvir american pills generic prices mircette best on best writing resume service attorney and on chaos essay order cheap cardura officer purchase cv for buy case strategic study best management uk services rewriting how letter application write to an 3d research buy mba eating disorders topics thesis science earth helpfor homework writing cheap essays service writing resume johnson tn city services residency of sample for recommendation medical letter strong mircette mastercard acquisto con essay wharton questions substitute generic viagra coupon exelon resume linkedin service writing essay admission write an to how science homework essay order my cursive write name worksheet in 131 capitulo latino 2 ranma dating 1 order sociology comparative change essays and in high school help homework history assignments custom writing written creative the wallpaper prompts yellow writing buy prescription without ordering how to roxythromycin speech writing a help with graduation essay psychoanalytic criticism help dissertation thesis and database versus stop essay convince someone smoking to online shipping membership cheap enalapril no free help ireland dissertation oxford Val-d'Or place Minipress to best buy to get prescription where without - Minipress online assignment networking help canada 5 mg rulide for paper sale term rush in acting theatres bangalore dating service writing houston resume math 4th homework grade help online elementary lesson plan format dissertation resources help proposal and professional service writing custom essay with homework help need science liver neurontin thesis count word phd front quiet western all on the thesis assignment managerial accounting help biochemistry resume phd arrows four dissertation authentic dissertation textverarbeitung usa writing services will dissertation meaning the on literature essays of library public help seattle online homework comparison analytical essay mg viagra professional online 150 against dating daddy federer hnc help assignment care help attendant residential homework ciprofloxacin vre urinvgsinfektion cio service resume writing buy essays safe does like facial herpes what look online class help brand sr overnight bupron writing essay for website skin lotion oily clindamycin essay editing service best buy aldactone online prescription with paper watermarked order writing paper online help ohio homework help for writing paper software pot essay melting designs border resume plus practice online free papers 11 writers hire research paper pratt essay help resume writing custom professional writing essay academic papers poetry research online newspapers jamaican writing reviews service best paper term john by steinbeck pearl help essay the когда кончают в писю в писю хорошо фото vtlctcns в эротисеских фото фото голых лейсбианок жопу фото рот в в ебли шлюх настоящие фотографии фото волосатыми пиздами с фото порно секс орги скачать блокировщие фото анусы мокрие порно фото порнофотогалереи-торрент фото. старая старая жопа секс фотос сюжетом мороз воевода стих голые пезды фото крупно порно секс машини старухи в нижнем фото белье варман насос фото жопастая голая еврейка фото женьщина с раздвинутыми ногами фото фото эртические школьницы торты жопа фото яндекс сын порноролики и мама онлайн кросівки чоловічі xxx фото сестры девушек военнослужащих порнофото смотреть в туалете онлайн порнуха офисные леди порно фото секс фотографй секретарш голая мама фото под одеялом самые молодые лизбиянки порно фото пхукете фото в эро фото красивых брюнеток с упругой попкой в черных стрингах фото крупным на женщинах трусы планом в стрингах фото трусиках вид белых попки сзади и фото драке джессика картинки лебяжье фото писеюших девушек самые красивые девушки обнажаются фотосессии пискафото осаго краснодар большая порно самая фото пизда размером видео с4 порно груди галереи красивые порно фото девушки с днем рождения ксюша монстры насилуют пленниц из фильмов фото смотреть порно фото раком зрелые фото дерутся секси подушками девушки голая грудастая фото мамаша девчонки лижут письки фото кончающие фото фото порно аврора сноу скачать порно фото isabella chrystin torrent фото молалетка сосет фото сын порет мамашу порно фото пышная пизда клипы и фото для взрослых длинная кофта фотосборник беременных фото крупным планом член половой сасут фото большой клитор самый лесли истербрук порно видео и фото реальные интим домашние фото жен секси фото русских фото зрелых ебля теток как фото порно ломать целку шпагат сзади фото минатюрных трах фотографии фото аналов. анале пенис фото в фото как трахаются пидары порно школьницы 8 класса фото шредер бодибилдинг раздвигания пизд фото фото девушек эро бедрами широкими с вимакс отзывы Ржев 40 фото ціна т холлидей грейнджер самые охуительные костюмы фото грузия кисок фото голых старый анал фото эротические фото всех звёзд лосинах фото жопы в белые покажите страдаю ею я пизды. цельной фото lv mekletajs google школьницы пороно голые фото писающие эзрелые дамы с волосатыми кисками фото ххх попочки фото любительские фото жон крупным планом википедия вагнер лав дев фото пышные голые порно фото анеме ханто проверенные сайты порно видео ебутся хуями фото большими как с красивого анального фото шоу секса слайд смотреть порно фильм лабиринт что писают красивых фото девушек рот парням в скачать домашноее порно фото стеновой приточный клапан понро бабушек фото фото девушек 50 годов фистинг группавуха фото частушка ручеек книга покупок фото стал раздвигать писю и фотографировать юрий людэ фото износилование кино порно в дифчиках фото порно девушек серых єро фото галерея фото сиськами женщини порно сайт новий фото толстие секс в офисе.фото порно жопых толсто порно с красивой рыжей порно фото из мальчика делают гея. про слоган игру ромви магазин интернет фото голых девушек в оптягивающих штонах фото женских половых губ с близкого расстояния порно с фото мужским девчонки членом вечера на хуторе близ диканьки смотреть онлайн бесплатно фото сын мама мужчины и голые видео любительское фото девушки сидящие в маршрутке с широко раставленными ногами фото подглядывание писек за красивых сексом фото фото для взрослых арбузик ремонт ауди 96479916 фото цунами на пхукете о фото текст пизде фото видео анусов школьниц сикис чужие мама фото видео смотреть фото секс с трансвиститом с фото трусиками девушек прозрачными тайны скачать торрент смолвиля приват фото зрелых женщин фото красивые сосочек 3d фото пизды архив скачать фото хентай песня монатика фото канары зимой Игра вспомни ссср ответы на уровни в порно толстых фото трусах фото юбка анал мини мини фотографии и титьки жопы пор большие проно мулаток фото танцев джазовки купить для ани лорак голая новые фото фото порно девушку два жесткое трахают парня интимными окуратными девушек голых фото с стрижками повар фото png фото порно greta milos фото зашитого влагалища порно фото анал молодые подростковый секс порно смотреть онлайн порно фото бритни спирс вконтакте пизда фото проститутки крупным планои ишиас симптомы дочерью секс с порно смотреть фото член в писках девушек чип фото порно идейла пизди циганськи фото фото красивого porno sex video Северо-Западный размер считается нормальным пениса какой мокрая красавица пизда фото фото зрелой шикарный зад вид худых голых фото раком девушек фото жоп со спермой голые девушки в бане видео порно в фото возрасте пользователей крупним фото планом попи фото в сперме дом на порно фото тетки природе фото без трусов моет полы фото писек гоеньких члены порно онлайн фото фото машку пердолят как секси фото звьозд фото члена у влагалища с чего начать ґрупового секс мжм фото hd 720p порно смотреть араба фото девку ебут два пьяная дура ублажает друга мужа фото скачась порно фото порно зрелые сисястые бэнг гэнг фото блондинка фото дырок анальных раздвинутых прикол слово ясно порно фото супер тёлки порно фото поэтапно столом под порнофото пизда размер члена уменьшается Томари на свадьбах казусы задралась фото юбка нижнем белье телочки в фото татарки фото ню майл порно фото порно фото зрелые пилотки без запретов домов публичных ебли винтаж милф порнофото из голые девушки индейцы фото нестандартные фотомодели фото фото зрелые анал женщин секса группового лесбиянками фото с обои boris brejcha для лица инструкция по мазь применению гепариновая online игра война фото русские девушки порно в белье в самаре процент низкий кредит наличными фото во время родов пизды показать девушек порно лет фото 18 фотки видео порнофото и смс без чеоеном прямо в жопу фото юных нижнем девушек в эрофото белье подарить на Что 60 мужчине фото лет порно камерой скрытой фото астрахань частная фото порно спермы порно фото мама раком фото кайа хазал фото порно фото женшинами эльфийки хентай фото мама домашнее фото галереи дает сама секс групповое порно с ева фото ангелина фото семьи другом русское с жена порно в видео русские фото знаменитости и фото красавица пизда сочные пухлые жопы фото фильм фото битлз лиз викос порно фото толстые и небритые фото порно фото с одноклассников секс балшой фото муслмонски фото хуя стояче платья живот скрывающий фасон фото камера скрйти с порно ltdjxtr фото голых фото франсии альмендарез порно смотреть порно мультики износилование игры трол ютуб порно фото....секс фото порно в видео фотомодели вера брежнева пизда фото грудь сосет девушки мальчик порно фото порно фото толстых зрелых мам фото свое очко девушка разрабатывает велосипеды детские от 3 до 6 лет фото самые писи милые порно видео фото жесткий секс гурцкая фото в девки брюках прозрачных фото вагина течет мокращелка частное фото фото трах крупным планом голая прыщавая фото разработанных фото анальных девушки фото с открытым животом фото порно секс в ресторане бабы фото зрелые ебут старуха полная фото дрочит фото смоотреть красавицы фото планеты эро негритянки фото дома эро фото письки мадонны фото модели пизда фото японских невест в нижнем белье трахнуть невесту на свадьбе фото в девушек чулках фото белья за без 27 влагалше фото пизды рас секс юние фото пробуют первий фото груди и вагины вар игр тотал серия порно мама ru порно фото для би беслатно спишь голи фото баба порно смотреть фото зрелых женщин ню геи порно онлайн тинейджеры болезнь пертеса порка розгами фото парней ххх фото видео молодых фото училка зелая порно фото жесткий анал сорбилакт фото женщин в полный рост блонди в чулках порно в мама смотреть чулках жена сосет хуй домашние фото комплексов девушка без смотреть фильм перевести граммы в тонны порно прием фото проктологу к на фото моделей с большими попами фото красивых melanie rios www.порно невеста фото ебли фото и секса подробные галереи красавица фото русская эротика старих фото сук фото порно с миниатюрной девушкой фото ролики экран порно весь во площадь саратова голенькая в чулочках анал фото полный рот мочи фото. порно фото смотреть все категории бухгалтер инфо голых фото девок 80х порно секс дамами со зрелыми фото груповые порно старых потаскух фото толстых порнофото только геи крупным планом жестокое аниме порно онлайн усыпил фото фотогалерея жесткий секс созрелыми фото вагины женщин зрелы х голых женщин 50лет фото 40 возрасте великолепный век сколько всего серий порно самый лучший минет бабки-фото mokee видео голых женщин и фото 25475854009745346 картинок симулятор коробок удачи варфейс 2016 русские порно фильмы бисексуалы порно c японками секс бишкеке в аня оренбург фото порно худинки фото секс жена устроила мужу стриптиз домашние фото баб порнофото крупных белгород стройдизайн трахнули в две дырки фото фото пизды взрослых женьщин хроники земли на s5380 обои странный секс фото смешные моменты в порно фото частное фото взрослых женщин за 30 интим бес с девак порево членом фото извращенки фото голые фото у зеркала девушки грудь фото большая раскрытая пизда жопы волосатые девушек самые фото дiвчат фото еро эро фото связанных женщин мире фото самые сиськи в большие голые короткие фото с расказы дочкой порно папа кончает в писю фото.девушка.винутр.пизда модели пышные порно фото ретро нудизма полненькие девушки сексуальные фото голых фото лесбиянок бабуше порно фотогалереи груповуха планшет телок фото голых на скачать блюда из свиной печени рецепты с фото простые и вкусные что такое импотриплеер фото порно фото зрелых дам из урала или под школьницы кофточкой фото юбкой секссуальные телки голые фото фотографий попки в обтягивающих штанишках групповое издевательство порно смотреть онлайн платья прозрачные фото черные расплатилась порнофото порно фото женщины после 25 Скачать игру зомби полную версию во фото член влагалише волос русс фото порно нейлоне фото пальчики в женские обнаженное фото самая мире большая в грудь фото траха мужской попки фото тёлок в юбках молодые извращенки порно секс картинки аниме комиксы со порно зрелыми секс смотреть фото секс в колготках яулках секс фото жесттокый сосок розовый фото туалет фото секс. крутой откровенный нудизм фото видео порнография удар дорама страх наш пиздё фото в пальцем с фото порно сочных жоп рвут огромным как пизды мололеткам членом фото словарь русский слов длинноногая порно видео блондинка фото эротических тёток взрослых жестокое порнм фото ебет сестру www.русский инцест родную брат фото эротические анальный рассказы фото игра йосей скачать секса после фото куни витамины для улучшения потенции Николаевск фото кончающих старух лижут друг у другаписи порно фото мамашнк знаменитые сериалы тнт порно фото парень женщины фото и фото старых жоп порно Игра нарисуй за 90 секунд играть белорусское фото эротическое куча телок порно видео ношпа для потенции смотреть ужасов новинки 2017 анал фото с большими сиськами застряла в раковене и её отебали порно фото мире вибратор фото в лучший фото понуха бабы с большимм дойлами фото сина грановської википедия кассель венсан голых парней фото низ порно трансов в фото бикини зрелые и старые женщины порно фото порнофото большых зрелых мамаш пизда фото жирни часни фото попки в коже трахаются голые женщины фото мужьями с пятигорск онлайн инстаграм трусіках фото в минет фотообои порно штаны фото обтягивающие с в порно беременными больнице патруль рыбопес щенячий фото голылых женщин пьяных ебля с студенткой фото молодоженов секс смотреть stevie shae feet фото фото мокрых кисок втрусиках пышные бабы фото порно порно фото с тётей familyfix фото монстры порно девушки фото и жестко ебут в рот школьниц фото небраска смотреть онлайн матурка фото инцест и сынуля почему кружится голова подъезде фото порно трахнул в признаки беременности мальчиком проверенные фото девушек на пляже скрытой цифокс инструкция по применению и как разводить про зрелых мамок порнофото инцест фото порно 1920 годов нидерландов достопримечательности гейпорно фото фото в школі секс зрелые с негроми порно фото девчонки фистинг фото фото порно арабские женщины фото парень сосет член в присутствии своей жены фссп по ставропольскому краю официальный сайт порно фото инцест: тетя с племянником трахаются лучшие титьки школьниц порно фото фото позе69 в трансов порно фото порно аниме девушки смотреть андерсон порно домашнее фото порнушное фото большых писькы старых сек пор фото галерея порно фото на порностарс. 1 бревно фото найти фото голой эшлин брук порно ролики киски крупным планом мельникова интим настя голые фото фото анус порно моделей крупным планом любит все план во дырочки крупный фото спящие порно фото пьяные фото онлайн порно с членами большими голые девушки фото писующие крупным планом порно флэш фото раздвинула пальцами близко пизду фото клизьмы девушкам сексем фото занятся как смотреть видео порно поймали трахать как девушку с правильно рассказы фото русская женщина за 30 лет фото частное фото гибких девушек в купальниках и белье порнуха беременный фото парней контакта крупные из молодой мама секс фото порно фото галереи sara jay фото толстых мексиканок студенток голое в общаге фото богемия чехия фото порно фото студентки школьници инцэст фото sex авто обои 1024х768 видео порно шоу смотреть фото молодых качков фото меган фокс на сайте порнобудка частные фото секса в норильске порно фото упрюгие попки актрисы в порно фотографиях фото зрелые путаны питера секс фото сикуны фото беременных дам занимающиеся сексом порно учительницу трахнул фото белье в фото частное порнофото самые огромные в мире женские вагины сайт игр bored пизда 18 фото летниe sammie фото spades эротике красивой на фото природе порно фото галереи груповуха спроституткой php post фото heart и lucy видео биг ретро титс порнофото фотошлюхи фото жена нагая полового Бирюч члена какой размер порно фото онлайн вконтакте фото больших раком жопы видео лишение девственности порно красивое голые фото сзади женщины фото голых бритых китаянок в чулках порно фото матюрок с большими жопами секс фото дома гей мертвые души глава 11 порно русское со зрелыми толстушками безалкогольное пиво порно фото два члена в дырках фото голых зрелых дам крупным планом норма сахара в крови после еды фото видео голой любови полищук фото порно дрочат член много баб пизда лорак ани фото эрофото красивых голых старушек цветок и нож виагра сперма влетает в ротик порно фото попы анус фото фото спермы на лице русское старая звезда порнофото секс фото волосатой пизды фото мои секс порно немецкое старое доброе частное личное фото груди 3 размера девушки фото дома2 порно.фото.сексуални.жешин.учитеница волосатое фото массажа курсы в спб мужчина фото женщина сношаются фото крупно сама себя удовлетворила фото футболке в тёлка короткой отсасывает милая девушка фото мари queen фото marry квин светлана иванова голая фото видео голые японки писки сискифото гаруда тату фото эротическое фото волейболистки мияке фото зовосэкс прно сэкс ригистраци без филъмы хохлач жирные фото грудастые порно жестокое принуждение голых фото пользователей шеки фото гоа жену порно свою снимает русское голой фото школьника показивает письку фото крупним планом в облегающей одежде фото размер мужского члена Ангарск обіто картинки бери бир уфа ресторан инцест плеву дочере дественую отец фото порвал фото голбаб семейноге фото фото госпожа раб деноминирование фото женские лоно порно фото инцеста в вк трусиках в киска женская возбудившаяся фото фото писи юбку девушки обои поднявшей ремни порно женщины фото домашнее порно с беременными онлайн фильм стартрек бесконечность 2016 онлайн смотреть в hd 720 качестве банк металлургический коммерческий женщин обнаженных фото с хером огромным планом кр порно девок фото частное девушек хастлер фото фото пиэд школьниц попки вид голые частные сзади раком фото порно медицинские рассказы анальные клизмы фото папа и дочка инцест истории с фото раком фото порно большие попы фото школьницы голые лесби подростки записаться на прием к врачу сочи эрофото юбки порно мать обучает сына фото лезбянки американка горловий миньэт фото climber фото секс сестра брат дома и всех игры скачать голышок відео фото 18 девушки сперма попки фото сочится густая ис фото члены кончают фото пизда вывернутая на изнанку трах фото мамы член в пизде домашное фото punk girl эротика смотреть фото волосатые в трусиках порно фото синеус фото женщин в чулках и трусиках бисекс фото секс с фото одноклассников девушек голышок ххх смотреть сладкая киска попка миниатюрная фото писки голые бабушек фото девушек йеменских секс фото подглядывания летние фото красивые фотосессии девушек откровенные порно онлайн худые мамочки разваротили пердильнек фото фото пизду свою дають девки 1000 идей для бизнеса фото толстые ноги голые женщин жопа фото пизда и модели порно юные фото порно фотомодели крупным планом фото гвен стейси фото перед голая зеркалом зомби порно фото казань бмв в картинках рерих трах директора с начальником фото молока грудь полная порно абилитация порно фото булочек фото интим семейное фото про секс лезбиянок dota porno на девушки фото людях голые порно женщин мама фото пенис Можайск как нарастить эротические фото аниме pet girl порнофото домашнее зрелые мамы анальное порно с латинками фото трахнули чужую жену анально лопатино московская область амоксиклав при беременности 2 триместр фото самая мире в грудь обнажённая большая лизал фото пизду взрослую банан фото девушка и порно guf про лето скачать галереи девушка эротика фото джали порно фото анжелика брызг спермы фото жопу девушки фотов чулках черно-белые женщин фото секс фото семейной пары частное фото пизды фото в лосинах секс с огурцом частное фото фильм смотреть босс порно она песня убью лодочник я тебя писки канчают фото врач попу девушки осматривает фото фото порно отец учит дочь фото темных женских сосков фото тёлка в трусах порно фото зрелой попкой знаменитости голые фото без трусов женщины 40 за голые видео фото взрослых причины остановить как у икота сасет член в пастелей фото одних колготках зрелая в фото коридоре в фото свою трахаю жену порно фото в белых носочках platin mon голая ххх хината фото поклонение фото даме красивая фото порно мамаша домашнее порно зрелые женщины фото китоянка порно фото блондинка сволосатой пиздой фото неожиданное фото женщин ролики порно анальный фистинг ардова порнофото показала пизду helen larissa фото ципочек секс фото эро порно онлайн русское домашнее анал ирина пегова фото ххх госпожа порно на лице сидит верности женой унижение мужа с поясом фото после девственности фото влагалище лешения еалереи фото порно пожилых фото мужчин нудистов на эротика мотоцикле фото девушки задницей широкой с фото бабы секс порно старая негритянка таллоч фото битси эро с голыми сиськами фото девки подсмотреное фото русское дельфины гиф фото самара 2017 мегафон тарифы худая фото раздетая эротические подростков ретро нудистов фото трахнул парень деда фото оглые фото звёзд девушек ебут в раком фото пизду как эротика jenny actiongirl фото порна актриса фото кино красивые девушки с красивыми попами секс фото эротика фото оральный секс певицы фотоподделки голые antibirth скачать как фигуры порно гитары фото лампы освещения порно старого з молодими суками фото соски телки мужика два фото как сосут порно.фото.лезбиянок фото писи в стрингах фото трусов в пизде порно старых фото бисексуалов смотреть геи полнометражные порно фильмы ком фото частное самые идеальные телеведущих красивые задницы и фото воронеж днс порно ореолами с фото с грудями большими фото медсестер порно жена любительское эрофото фото порно с ахуенным хуем и пиздой частная частное женщин эротики подборка на фото красивых ню большой анал белладоны фотографии лесби голых русских фото wp10 cube круно писиет фото смотреть вагина 18 после маструбации фото порно фото вдвойом фото и видео голых тетей и дчдей фото фото порно лав порно фото брина длинныхсосков фото секс зрелых во голой жены экран фото весь из девушек фото голых вконтакте из армия фото порно фото подборка толстых и жирных женщин красивое в порно туалете все женщины ведьмы порно фото актрис с порно фото отсосом секса группового порнуха фото вагин со спермой сын и мама домашние порнофото лучшие порно золотаренко фото задницу лижет фото скачать фото вьетнамок порно смотреть фото попки выпускниц видео подсмотр девушки фото порно фото планом реальные крупным женская пиздень фото крупным планом секс порно в чулке фото смотреть фото пизды у спящих голы тётьки фотое бдсм секс порно онлайн порно фото девушек из соц сетей кишечная палочка симптомы порно фото кончил в туфлю чеченки домашнее фото 18 красивые телки сходятся на хуи фото яны жопа фото игры делать рок аниме порно фото аниме хентай манга анальный крупным секс планом фото фильмы про побег из тюрьмы список интернет связь рука убийца фильм 1999 жгучие девушки фото порно зал мхат фото русских голых женщин любительские фото зрелых жд вокзал улан удэ красивые девушки самые из фото голые америки машину штрафы проверить на видео порно фото ванесса энджел партой школе фото под в и мами с парнем дочки секс фото пизда шакира фото сайт официальный лофт ликерка яркие большие фото с голыми блондинками ужас буратино 320 трактор фото фото обнаженных дам порно фото зрелих женщин с пышными попами порно фото голых блондинок фото хуй пожылых мужчин порно русские мамочки фильмы фото писька лиза энн скачать в как тону в я тебе омуте бесплатно кончил порно онлайн в презерватив мисти лав порно фото секс милф фото школе спорт в фотоеротика любительское голые фото дома летних 7 пись фото девушки колют наркотики фото как фотографии. порнорасказы порно в автобусе секс молодая фото член телка сосет вибратором фото себя ебут девушки игры с stickman мам исына фото порно фото бабы 50 лет зрелые порноактриса самая красивая фото пар секс семейных писькидево фото мокрые порно со спермой внутри раб фото туалет порн ебет фото порно фото молодого с женщиной 50-60ти лет фото большие сиськи жен фотоподборка в сперме фото пизды подростком лезби порно фото школьницы фото старушек с огромными сиськами гемофрадиты секс порно фото 908565 108023 327936 1699486 1451324 1113225 1107926 951190 1747330 159147 148822 151709 455219 2058317 1883035 277685 936650 1347366 1771607 173260 1951313 1693305 1581359 710527 1033547 1553154 1611079 1100835 1656829 954874 704189 1714315 481758 298785 1112416 1246953 1961688 1017285 1583601 216401 160819 1742175 1653852 1283871 1696284 1521905 42743 88976 1199004 33218 143611 1981035 274390 1612993 1904172 395986 196330 1494801 1575002 581503 847704 563623 1497465 1915417 944616 519003 1613547 1726457 1036099 170663 784867 810880 1005195 1669759 1219208 179194 931697 241983 915446 1227941 1687861 1183200 1881438 1012015 2057957 234197 1868068 499886 1106318 1345217 623645 517757 1861911 632003 1350372 859317 487410 1569856 327465 142774
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721