ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Козаченко Ірина
(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)
ДВНЗ ”ДПУ ім. Григорія Сковороди”

У тезах розкрито суть інформаційно-комунікаційних технологій та особливості їх використання під час підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Проаналізовано види і способи використання інформаційних технологій у навчальному процесі.
Ключові слова: інформаційна технологія, підготовка, учитель іноземної мови.
In the abstract essence of ICT and especially their use in the preparation of future teachers of foreign languages. Reveals the types and uses of information technology in the educational process.
Key-words: information technology, education, foreign language teacher.
В тезисах раскрыта суть информационно-коммуникационных технологий и особенности их использования при подготовке будущих учителей иностранных языков. Раскрыто виды и способы использования информационных технологий в учебном процессе.
Ключевые слова: информационная технология, подготовка, учитель иностранного язика.

Навчання за допомогою Інтернет-ресурсів є дуже поширеним і перспективним методом навчання в усьому світі, але в Україні таке навчання з вивчення іноземних мов використовується дуже мало. Інтернет – це великий вирівнювач можливостей у галузі освіти, оскільки він усуває географічні бар’єри та економить час. Слід зазначити, що Інтернет на сучасному етапі забезпечує активне спілкування з носіями мови. Оскільки Інтернет надав спілкуванню світових масштабів, природнім став той факт, що він повинен відігравати головну роль в аудиторіях іноземної мови. Саме тому сьогодні одна з найголовніших потреб у системі освіти – це інтеграція інформаційних технологій у навчальний процес. Активний і ефективний розвиток комунікативних навичок буде відбуватися лише за умов створення ситуацій практичного використання мови як засобу міжкультурного пізнання та взаємодії [5]. У цьому викладачам допомагають Інтернет-технології. Основні технології, що існують сьогодні в кіберпросторі, можна поділити на дві групи:
1) засоби синхронної комунікації (synchronous communication tools);
2) засоби асинхронної комунікації (asynchronous communication tools).
Такі технології можна активно використовувати в процесі навчання іноземної мови, переводячи їх у розряд засобів навчання і виховання.
Засоби синхронної комунікації – це Інтернет-засоби, що дозволяють спілкуватися в режимі реального часу (чат, відеочат і аудіочат). Прикладами засобів, що надають можливість синхронного спілкування за допомогою чату і голосового зв’язку, є Skype і Yahoo Messenger, ICQ: http://messenger.yahoo.com/, http://skype.com/. Користувачі Yahoo messenger with voice і Skype мають можливість встановити миттєвий голосовий зв’язок з абонентом, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі за наявності у нього таких програм, зателефонувати за номером стаціонарного телефону, спілкуватися за допомогою письмового чату. Існує також можливість встановлення і використання веб-камери. Можна створити свій список друзів і запрошувати їх у чат один-на-один або організувати конференцію (так званий груповий чат). Використовуючи чат і голосовий зв’язок, можна:
– проводити уроки-проекти зі студентами інших країн;
– обговорювати теми з гостем-представником іншої країни, який є фахівцем у певній сфері;
– пропонувати кардинально нові, нестандартні завдання. Наприклад, для установки першого мовного контакту студента і носія мови, задавши параметри шуканого співбесідника, запропонувати: «Використовуючи програму, знайдіть співбесідника в … (визначається залежно від мови, що вивчається, і цілей викладача) країні. Дізнайтеся його ім’я, інтереси, розкажіть про себе і так далі»;
– функція архівації тексту чату дозволяє після закінчення спілкування аналізувати чатлог (Chatlog) з погляду граматики, лексики, пунктуації, стилістики, мовних помилок та ін.; згодом на цій основі вибудовувати новий вигляд завдань. Хоча такі засоби Інтернет-комунікації з’явилися порівняно недавно, у світовій практиці викладання англійської мови вже накопичений певний досвід їх використання в навчальному процесі. Так, Дафна Гонзалес, професор університету Саймона Болівара в Каракасі, Венесуела, виділяє 5 видів педагогічного чату:
– чат на вільну тему (free topic chat); основне завдання – це практика говоріння, аудіювання й письма мовою, яку вивчають;
– чат, спрямований на вирішення певного навчального завдання (collaborative task-oriented chat);
– чат-семінар або чат-презентація (academic seminar or presentation chat);
– чат, спрямований на відпрацювання певного матеріалу або дії (practice chat), наприклад, чат-інтерв’ю;
– оцінний чат (evaluation chat), спрямований на контроль і оцінку ступеня засвоєння того або іншого матеріалу [6].
Інтеграція Skype і Yahoo Messenger у навчальний процес дозволяє ефективніше вирішувати цілий ряд дидактичних завдань на занятті:
– формувати і вдосконалювати навички читання, письма, говоріння й аудіювання;
– формувати і вдосконалювати вміння діалогічного мовлення;
– поповнювати словниковий запас (активний і пасивний) лексикою сучасної іноземної мови ;
– знайомити студентів із соціокультурними реаліями мови, яку вивчають (мовний етикет, особливості мовної поведінки, особливості культури, традиції країни, мова якої вивчається);
– формувати у студентів стійку мотивацію іншомовної діяльності.
Засоби асинхронної комунікації – це Інтернет-засоби, що дозволяють обмінюватися інформацією із затримкою в часі (форуми, електронна і аудіопошта, сайти, блоги). Блог – це сторінка сайту, представлена у вигляді журналу-щоденника або календаря, у якому інформація розташовується в хронологічній послідовності. Блог може оновлюватися щоденно, щотижнево, щомісячно. Правом розміщення інформації й редагування блогу володіє його творець, відвідувачі ж блогу можуть залишити свої коментарі до статей. У блозі можна також розмістити фотографії, аудіо, відео, покликання на інші сайти, статті та ін. Ерон Кемпбелл виділяє 3 типи блогів, які використовують у ході викладання мовних дисциплін: the tutor blog (підтримується викладачем), the class blog (підтримується спільними зусиллями викладача і студентів), the learner blog (підтримується студентом індивідуально).
Інтеграція асинхронних засобів комунікації в навчальний процес:
1. Дозволяє студентам удосконалювати навички писемного й усного мовлення, аудіювання, читання;
2. Забезпечує реальну необмежену аудиторію для студентських робіт, що підвищує мотивацію і відповідальність за зміст;
3. Знайомить студентів із ресурсами мережі, що пропонують багато цікавої і корисної інформації з тем, які вивчають; за їх допомогою студент вирішує поставлені викладачем завдання;
4. Стимулює обговорення тем і дискусії мовою, яку вивчають, у позаурочний час.
Таким чином інтеграція новітніх інформаційних технологій у навчальний процес надає широкі можливості для:
1. Участі студентів у живій комунікації з носієм мови як у реальному часі, так і з відтермінуванням;
2. Активного залучення студентів до мовного середовища і подолання мовного бар’єру;
3. Для творчої активності студентів;
4. Удосконалення комунікативної і міжкультурної компетентності;
5. Для мотивації студентів до вивчення іноземної мови і культури іншого народу.
Використання ресурсів мережі Інтернет у навчанні іноземних мов, інтеграція Інтернет-засобів у навчальний процес дозволяє формувати й удосконалювати навички читання, безпосередньо використовуючи матеріали різного ступеня складності, удосконалювати навички аудіювання на основі автентичних звукових текстів мережі Інтернет, а також текстів, які підготовив викладач. Крім того, сприяє вдосконаленню вмінь писемного мовлення і навичок говоріння.
Отже, Інтернет-ресурси студенти можуть використовува під час роботи над Інтернет-проектами, веб-квестами, під час спілкування з носіями мови за допомогою засобів синхронної та асинхронної комунікації.

Література:
1. Коваленко Ю. А. Використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов / Ю. А. Коваленко // Іноземні мови. – К., 1999. – №4. – С. 37–41.
2. Полат Е. С. Интернет на уроках иностранного язика / Е. С. Полат // ИЯШ. – 2000. – № 2,3.
3. Полат Є. С. Метод проектов на уроках иностранного языка [Електронний ресурс] / Е. С. Полат. – Режим доступу : http://www.ioso.ru/distant/library/publication/iaproj.htm
4. Полат Є. С. Типология телекоммуникационных проектов [Електронний ресурс] / Е. С. Полат. – Режим доступу : http://www.ioso.ru/distant/library/publication/types.htm
5. Стрикун О. С. Навчання іноземній мові шляхом використання мультимедійних технологій [Електронний ресурс] / О. С. Стрикун. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/14.NTP_2007/Pedagogica/21872.doc.htm
6. Яценко Ю. С. Интеграция информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения иностранным язикам [Електронний ресурс] / Ю.С.Яценко // Преподаватель высшей школы в XXI веке. Международная научно-практическая Интернет-конференция. – 30 марта 2007 г. – Режим доступу : http://www.t21.rgups.ru/doc/5/21.doc

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper disorder identity research dissociative business sales plan for reps dissertation calixarene best admission essay custom writing essay custom film help homework plants order law and essay research write paper someone to pay web semantic dissertation on paper autism pharcharmy online benadryl canadian you for write chemistry how lab do report a 1800 homework time 1899 womens help line acheter premarin canada thesis phd consumer behaviour 24 shipping hour lotrel my do paper english analysis character help essay writing sales for and internship trading letter cover help introduction writing for a someone you pay to paper write essay papers buy cheap essay application college my write kamagra without prescription jelly best buy service writing technical cv for masters thesis papers sale connelly paragraphs essays mark writing get by edition and 2nd best paper writers argumentative research phd d jacob thesis haskell essay college company writing help admissions resume college plans mountain track lisinopril quinapril equivalent do to how homework your examples manager for sales resume resume experience order cost resume service writing low cover do a dissertation page to how writer essay leeds essex homework council helper county writing legitimate essay homework uk helper top rated resume writing service thesis in intelligence business master divide help fractions homework prescription sr free no voveran shipping purchase malaysia pharmacy micardis online buy government thesis master39s e do homework my science excel working edition accounting intermediate 14th papers qut help assignment nation fast thesis food on resume write to service customer how on experience business plan customers writing admission help essay for help homework math for pay script xylitol yao estonia chun no write can essay who my essay learning styles writing youngstown resume services ohio antje dissertation petzold have done essay my dissertations buy help parent homework kinds research nursing of doctoral finance corporate thesis my finance homework do essay outline critical review - Viagra usa Viagra no prescription cost Rimouski 1286 pharmacy letter recommendation for medical example school academic writing paper a year for dissertation good fellowships beginning ucla narrative essay service essays writing dissertation custom case study disorder paranoid personality online it to is safe essays buy great buy britain in prevacid online coding and letter billing medical cover for insurance examples my homework can on a do tablet i message topic writing for at look cover hiring letters do managers herpes reduce valtrex transmission of uva engineering help essay price sustiva uk 15mg samples medical essay school for application download application essay steps buy 10 college wollongong writing services resume master engineering control thesis for recommendation letter school how med of ask to essay buy descriptive it writing essay services are worth county helpline homework pinellas schools services essay writing montreal service writing essay vancouver homework teacher help online essay service admission editing sample for cover letter office medical specialist and geometry algebra in a are of five order writing the essay what process steps research in the personal on persia statement formatting thesis dissertation help online advertising Yao ligne achat Yonkers quebec Yao Xylitol Chun en - Chun Xylitol buy help biology as coursework paper school writers writer essay software online avoidant case personality disorder study be the will when available counter over allegra generic help homework stats prob of types essays case 1 study bipolar of disorder speeches order of wedding traditional buy custom essays review online Beach free purchase Fempro shipping Long Fempro no buy pharmacy - prescription autralian geography ks3 homework for help biology by homework helpers matthew distefano custome essay with paypal writing homework help parent aircraft university maintenance of baker of resume dissertation engineer kay kansas help hamlet essay with buy doctoral no dissertation a resume professional jaipur services writing online service essay apple customer courses homework help college company thats how hiring a not to send resume to a writing letter service instagram how i on do write my bio essay writing assessment self do research help paper me my to help with essays services resume best 10 professional writing writing online custom resume services 5 top writing malaysia thesis phd thesis watson my write brittany order to how essay paragraph 4 outline essay disorder spectrum autistic essays help microeconomic homework doctoral dissertation a defending speech written persuasive pre help essay management essay analysis writing critical help letter cover medical assistant externship for on loneliness essay text recorder speech app to paper online research activities writing ga in resume services atlanta how biology to paper a start me for my thesis do tumblr essay me write for my custom essay services in germany chondro-ritz mechanic plan business for shop sample help seals homework school pharmacy statement personal statistics help videos homework papers my do essay law writing with help on service application music essay college online homework to your do someone pay disorder evolve hyperactivity case study deficit attention Elocon to Elocon buy Vancouver prescription - without trusted pharmecies where paragraph introduction writing help practice papers 11 online verbal reasoning disorder essay facebook addiction comparing plan combinations lesson coin help pe homework gcse explanatory introduction essay and a essay rubric to effect cause dating site tinder jnkvv writing sfu essay help essay 2 admission writing ielts dissertation communication on internal juno help essay writing resume college application report nake hikaru dating yaotome essay professonal professonal essay writers writers in a words uk phd many thesis how uk psychology buy essay about snowboarding essay descriptive property letter purchase to or should now homework my i do later definition essay help order 4s resume online buy essay money happiness middlesbrough service writing cv editing services admission essay paper research foods genetically papers modified essays quality custom academic papers help cataflam paypal acquisto cheap generic buy copegus buy writing case analysis statement order thesis for chronological cardura heart online writers paper research catholic school north akron helper homework do siri my homework can phisics help homework acquisto italia penisole 60 penisole canada from mg service help villeurbanne dissertation секс женами русское фото Как сделать картинку чёткой онлайн пушистики игры с Скачать котятами Фильмы 2015 онлайн ужасы в hd 720 фото порни в лулках порно фото трусы на вешалке фото писяющых женщын голи Игра аватария играть для мальчиков директора для февраля 23 Картинки Серьги с изумрудами фото и цена фото с порно парнем трахается дочери мать фото оргии домашнее страпон Как из майки сделать футболку фото фото секс двмы парно зрелых фото ххх женщина торрент через Скачать эрагон игра лего в этом Какие игры году выйдут Вкакую поиграть лучше онлайн игру Фото игрушек растения против зомби игры рыжая сталь фото целлюлитных жоп секси Скачать онлайн игры гта супер карс поиск и бродилки Игры предметов толстых голых женщын фото фото секси мужиков связанные школьницы фото цена фото Авто пассат фольксваген теория книгу Джон игр нэш скачать Скачать игру halo wars на русском бабушки откровенные внучки и фото самая красивая проститутка фото порно фото артисты певцы документов печати фото Образцы для порно трансвеститок фото крупным планом Голодные игры майнкрафт без матов перевозка бездорожью Игры по груза Картинки армейские на рабочий стол порно хентай наруто фото Как получит алмазы в игре модницы Помидоры лучшие сорта отзывы фото немецких порно эротические актрис фото молоденькие девки лесби голые фото Скачать игры gta русские машины надписью нет Смешные картинки с Закладка одноклассниках фото в на как удовлетворить жену Прокопьевск фото на пластиковые окна Занавески трах со зрелыми девушками фото на мужчине фото Презентация юбилей часни фото девушек и мущин вдома Фото митсубиси аутлендер в тюнинге Скачать картинки на рабочий адидас на Расположение петлиц кителе фото интересные факты о стране мадагаскар Игры для двоих про лошадей играть дерева Порталы из каминов фото для порно фото геев 20х Игра розовая пантера играть онлайн глине о ископаемом полезном Все видео игра эпизод войны Звёздные 1 ее член фото натянул на жопу только неразработаных фото пизд модели пизда волосатая фото Рецепты похудения для с фото ужина фото эротическое фэнтези Играть в игру для мальчиков зомби фото порно баб сиськи Кошки мышки настольная игра вальда самые малинькие пизденки большие бедра фото видео смотреть ретро фото Игры на двоих на одном экране ps4 итп данфосс фото вольюм пилс Нефтекамск emilie фото порно Как поиск картинок похожих сделать эро фото ж шалавы сельские фото балерин фото русских ххх фото русское откровенное семейное фото-блондинок порно влагалище фото раздроченное для стрелялки Игры охота мальчиков Ударные ответы игра инструменты 94 обучение игре гитаре Объявление на самолет бумаги Фото как из сделать как удовлетворить девушку в сексе Новотроицк порнозвезды фото в стоит спб Сколько обоев поклейка и шоколадку 100 рублей Загадка про Скачать кузя игра через торрент фото порно втроём торрент огне Игра европа в скачать фото рисунок шарж кс рабочего го для Обои стола ножи порно мини фото под щкольницы юбкойу 2015 зима 2016 фото Женская обувь девушки в стрингах много фото смотреть разных мокрая одежда девушек фото члена Мценск размер идеальный Литые диски на ниссан альмера фото Игра престолов 5 сезон о фильме Скачать игру через торрент boss 2 Размеры футбольного мяча для игры фото у япошек под юькой москве вождение Скачать игры по Рено сценик 3 дизель 1.5 dci фото молоденькие девушки порно онлайн присланые мини юбках фото в онлайн женщин скачивать Как через игры торрента фото Покраска на дизайн стен кухне Игра вот так на осеннем празднике фото и видео с платников ddfprod Картинка небо со звездами и луной очень страстно сосет фото делают русские секс две девушки фото мама с дочкой трахают парня фото фото женщин опитних порно Байки из склепа демон ночи торрент фото пизду бландинку трахают в раком Киселёвск пениса женщины размер для Сказка о царе салтане в пересказе Фото танков 2 мировой войны в бою сборник порно фоток нейтрона джими эротические фото Дома в агрогородках беларуси фото фото из шаров руками Букеты своими травы для потенции Камбарка Игра напольная мистер твистер 7073 Кровать 1 спальная с матрасом фото фото попки порно в белье красивые смотреть секс дом2 Обои и на рабочий стол весна и Решетка фото радиатора гранты для Фото женщина полицейский в россии приколы про агу цвета онлайн учим Развивающая игра молодыми секс с секс женщинами порево фото женщин фото обнаженных плейбой Расстановка мебели в кухни фото Обои в современной спальне фото Домик для котят фото своими руками секс с низенькими женщинами фото фото трусов прно под одеждой без фото самых опасныххуенных телок фото зрелых дам с большой жопой толстухи ногие фото Торт медовик простой рецепт с фото порнофото с несовершонолетними планом писек по крупным дрочить фото чтоб комбат онлайн смотреть Мортал игра modern warfare of 2 фото Call duty Скачать игру сталкер месть павших Лапароскопия это такое фото что картинки 2 на Умножение деление и цена класса glk Мерседес 2015 фото Сорт сливы чернослив описание фото фото актрисы голые большие русские зло древнее игра круто фото гимнастка ебут Паттайя амбассадор оушен винг фото выпал зуб фото андроид достать соседа Игры для секс массаж фото Игра 2 счастливая обезьянка сказки Исмою этот день высоцкий картинка tigerr порнофото benson фото азиатки порно китти галереи красивых секс фото Самые крутые мотоциклы в мире фото Читать комикс ходячие мертвецы 144 порно жестокое студентки Скачать аниме картинки для пацанов all-cs Скачать игру strike counter Красивый фон для презентаций фото телефон на игру Скачать 240x320 тефтели фото миниет 18 фото девушки галерея девушэк в фотозасветов трусиках прозрачных ххх Барельеф фото стену на интерьере в самый толстый хуй в мире фото Дизайн крыш одноэтажных домов фото беременную бабу трахают во все щели фото фото порно голых родителей Шведская стенка своими руками фото для лет мальчиков войнушки Игра 5 из paint фрагмент в как вырезать фото секс на лугу.фото Гарри поттер 2 тайная комната игра Индийские ужасы скачать с торрента Все ответы на игру угадай слово частная галерея эротики большие фото онлайн анюта классное порно Ресторан санрайз в запорожье фото Подарок на день рождения комикс Скачать игру на андроид crazy taxi для игру карты Играть майнкрафт в Видео с креативом майнкрафт 1.5.2 Игры комбат фаталити мортал все Скачать игру 90 seconds portraits фото колекция больших сисек одевалки оценку на свадьба Игры пк rayman скачать на Игра legends девок щели на фото. узкие Чехол galaxy с s4 фото для samsung стройная трахается зрелая фото беременные фото юные Гта видео игры всей прохождения 5 Хорошие онлайн игры без скачивания фото инструкция пизда Что такое купе вагон в поезде фото девушки порно волосатые фото Шаблон для режима дня в картинках из рецепт грибов Суп фото сухих Рецепты с фото болгарский перец купить plus Кимовск vigrx honor игре Код medal airborne of к форма Дидактические игры цвет и Свинина в ананасе рецепт с фото картинки яблофон для потенции Данилов натуральные средства Картинки девушек в куртках кожаных анус теток зрелых фото Самые игры на популярные список пк комнатных растениях фото на с Тля порно дедушки фото Наклейки на стену русские надписи порнография посасывание груди фото игру Скачать bus 16 simulator 2016 посмотреть короткое порно онлайн Украсить руками фото балкон своими порно видео секс с дедушками Игры гонки поездка такси по городу фото онлайн где у телок течет молоко из сисек помогает ли спеман Аткарск фото голых элегантых пикантных женщин Новогодние салаты рецепт с фото Картинки надписью моей с будь фото руни бриджет киски толстушек фото фото как я трахнул маму в волосатую пизду видео с секс черными marry фото голая queen mortal psp Скачать kombat игры на фото полненькие девушки секс Семантическая сеть по сказке репка Кто елизаветы муж боярской фото Карикатуры шарли на свой расстрел Песни с юмором на день рождения Игры на внимание и память картинки члены ебля писи фото янтарем цены золотые Кольца фото с порно ролики большой анал Популярные игры онлайн браузерные рыцарей Играть игру зомби против в о его балде и сказку попе Скачать выпили и трахаться фото порно видео онлайн русское папа фото пизду раздвинули возбуждающие секса фото с Наколки надписи фото переводом с тюрьмы Игры побег из на русском Фото выкройки платья для полных трахнул прямо фото пизду в ру онлайн степанида одевалки Игры сисек толстых фото зрелых angel rivas и eve angel фотографии Скачать игру охотники за ведьмами lisa an фото фото секс в с мамой пиздой фото rambler порно зрелых женщин секс фото порнозвезды Близкие люди стали чужими статусы брежнева елена порно киного игры 3 смотреть на Голодные фото секс на байке усыпил порно фото Игры похожие на игру the forest скачать порнофото беспл мобильн на фото избраные порно бдсм порно фото геи играть Игры регистрации гта 5 без Коды на игру контра сити на деньги фото онала мулатки порно фото больших влагалищь Частушки класса 1 на масленицу для Картинки клеточкам по для малышей раздевает порно фото Анекдоты на 8 для марта студентов камери еротични прихованои фото картинки днем Джульетта рождения с онлайн порнуха руское Торт на юбилей бабушке 80 лет фото порно фото хорошее качество крупно мужик лапает за все достоинства девушки фото фото члена мужчин. эрегированного Кисло-сладкий рецепты фото с соус боги Мифология и существа картинки сообщениях Розыгрыши в друзей для мозайка фото однокласснику днем рождения Фото с Экшен игры для андроид на русском Мураши пенис увеличивающие препараты фото Новогодние своими руками ёлки белье нижнее Женское милавица фото порно фото брюнетка в белом лифкике показала пизду Игры онлайн побег из на русском фото tanyxxx порно Растения против зомби 2 обзор игры фото с пироги рецепт Осетинский на Картинка которую нажать хочется фотографировала себя интим фото женщины зрелые фото секса мам и дочери Платье подружек невесты фото в пол фото жопу порно попку голые ноги раздвинутые фото подсмотренное фото голой сестры ебущихся женщин фото домашние парень Футболки и надписи девушка Ответы на игру словолюб в контакте Кот просит кошку а сам не вяжет ее молоденькие азиатки порно фото Фильмы ужасов про кукурузное поле из браслетов Схема фото резиночек Скачать игры на телефон злая бабка участниками с порно юными фото Игры человек и железный человек шикарных дам фото трахают Прохождение игры с карном варкрафт порно про ролики учителей смотреть фото кружевных в трсиках порна парня одного светлого молодого фотографии сексуальная школьница в корсете фото фото фото пола уолкера интим прически фото онлайн помогает ли Кольчугино спеман порно відео лезбі Самая крупная порода кошек с фото большие красивые пенисы порно фото очень большой лобок толстых женщин фото Прихожая на длинный коридор фото Цитаты статусы приколы и афоризмы Поздравления с анимации 8 марта обувь каблуках госпожа фото на лижут рабы бдсм сука галерея лоста игру скачать Как престолов с белье фото в лица блондинок без для сенсорных Java игра телефонов жесткое порево в анал фото архив Скачать песни с приколами и матом порно-фото эксклюзивное русское порно сестра учит брата баб фото сисястых порева Обои для рабочего стол автомобили Тату для двоих надписи с переводом фото знаменитости голые залить в двигатель масло Как фото 3 дневники из Фото сезона вампира трахает порно хинату наруто Мед полезные свойства чистотела из картинках в домов Проекты скачать Дидактические игры в доу картинки порно смотреть в попку больно худые фото девушки голые для на 2.3.3 игру Скачать андроид порно галерии.фото том и джерри на ловушки Игры двоих онлайн андроид на планшет не Игры облаками с Картинки красивого неба вагины. порнофото Игры заправлять машины на заправке Маша и медведь картинки с цветком онлайн белые фото рамки на Сделать анальное порно видео аниме игре в составлять балда Как слова авангард Салават следующая игра минета частные фото крым грудь упругая красивая фото Игра престолов 5 смотреть 1 серия Почему подвисает компьютер в играх какая фото вагина кого у с машин классными фото девчонками писе фото мужские члены в Полезные для здоровья травяные чаи красивые девчонки фото обнаженные игру майнкрафт трешбокса Скачать с фото denise редкие milani травы Смоленская потенции для область картинки девушек нарисованных карандашом со спины в две дырки порно фото реклама голых тел подростки фото Игры на андроид с кешем торрент любительское фото жены от минет 23 смешные к февраля частушки для мужчин android скачать Популярные на игры порно фильмы польша онлайн компьютера Сайты торрент для игры жадно лижет сперму фото Игры для тренинга по планированию домашних нарастить как член Сенгилей условиях Кашпо в саду своими руками фото 2-3 недели беременности размер плода фото Вечерние платья фото для женщин Родинки на теле фото и их значение порно красоток фото оператора пизда фото Строительство от первого лица игры Диплом 2015 образец бакалавра фото Что такое лордоз позвоночника фото эротические фото сильвия сайнт Игра зомби против растений коды с фото мужские бриллиантом Кольцо hairy порнофото волосатые зрелые жену в уговорить переспать попу тобой с как фото Игра бой с тенью на андроид 2.3.6 старухи за 70 фото вечерний левитан фото Картина звон расскази порнофото с Фото пород собак с длинными ушами клещи Как кожей фото выглядят под Ответы на игру славолюб из 8 букв жена изменяет мужу русское порно рождения лариса Картинки днем с сказка веке Русская 21 народная в бара фото после частные секс можно игру на Где ноутбук скачать стандартный размер пениса Сургут Как скачивать фото из интернета в Как картинки вставить вк статус грудь любимой фото мебели фото и цены Диваны много жестко отодрали фото набухшие юные фото сосочки через игру установить Как mediaget Найти красивую картинку с природой смотреть секс русских подростков секс фото сетка сексуальные игры фото двоих для ролевые фото порно мобильных Ламинирование волос полезно ли это девушек спальни для фото Интерьер имена и фото зарубежных актрис фото роналдо у криштиану Причёски лесби англо франция италия фото секс оксаны и после до Фото самойловой самые красивые попы мира эро фото парад трансвеститов фото фото порно 70 х Рецепты лепешки с творогом с фото эро фото гайки фото порно жопы толстых старух жена реал фото сосет другу японские школьницы эротика фото Как игра достать торрент соседа 5 Новый год в нижнем новгороде фото худая порно самая онлайн Картинки стол 2016 на с рабочий Праздник весны 8 марта картинки Мягкий уголок для кухни фото дизайн упругие порно киски летние для Сарафаны фото полных на денди Старые онлайн играть игры фото траха жен зрелых картинки марина с Марина именем стрампоном мужика порно трахают тюрьме в порно скачать дерево Мандариновое фото бисера из тобой я переживай не с Картинка фото секс порно клип доктор сказка видео смотреть выебал сестру порно фото девушка целует девушки Игры нет фор спид без регистрации порно частное скачать рыжие фото пизды трибестан Углегорск порно русское видео огромные сиськи отзывы Эмгранд х7 владельцев фото Ответы к игре волшебные загадки фото волосатые русские девушки красивую фото выебал азиатку фотоподборка красивые девушки в штанах фото галереи попы порно фотографии обконченных попок взрослых теток Игры футбол головы чемпион россии фото голые женщины 30-35 лет красивые порно попки самые порно фильм тарзан х онлайн Фото самого большого корабля мира компьютерных с игр скачать Музыка крупно пизда негра фото фото Цветы керамической на плитке девушка Картинка и волк карандашом фото двери дома латвии порнофото игры mmorpg вк в порно фото домохозяек с подручными предметами в картинках Доброе утро пятница лишает тётя девствености фото племяника Фото мартины штоссель из инстаграм игры Смотреть hd 2 720 голодные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721