ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Козаченко Ірина
(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)
ДВНЗ ”ДПУ ім. Григорія Сковороди”

У тезах розкрито суть інформаційно-комунікаційних технологій та особливості їх використання під час підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Проаналізовано види і способи використання інформаційних технологій у навчальному процесі.
Ключові слова: інформаційна технологія, підготовка, учитель іноземної мови.
In the abstract essence of ICT and especially their use in the preparation of future teachers of foreign languages. Reveals the types and uses of information technology in the educational process.
Key-words: information technology, education, foreign language teacher.
В тезисах раскрыта суть информационно-коммуникационных технологий и особенности их использования при подготовке будущих учителей иностранных языков. Раскрыто виды и способы использования информационных технологий в учебном процессе.
Ключевые слова: информационная технология, подготовка, учитель иностранного язика.

Навчання за допомогою Інтернет-ресурсів є дуже поширеним і перспективним методом навчання в усьому світі, але в Україні таке навчання з вивчення іноземних мов використовується дуже мало. Інтернет – це великий вирівнювач можливостей у галузі освіти, оскільки він усуває географічні бар’єри та економить час. Слід зазначити, що Інтернет на сучасному етапі забезпечує активне спілкування з носіями мови. Оскільки Інтернет надав спілкуванню світових масштабів, природнім став той факт, що він повинен відігравати головну роль в аудиторіях іноземної мови. Саме тому сьогодні одна з найголовніших потреб у системі освіти – це інтеграція інформаційних технологій у навчальний процес. Активний і ефективний розвиток комунікативних навичок буде відбуватися лише за умов створення ситуацій практичного використання мови як засобу міжкультурного пізнання та взаємодії [5]. У цьому викладачам допомагають Інтернет-технології. Основні технології, що існують сьогодні в кіберпросторі, можна поділити на дві групи:
1) засоби синхронної комунікації (synchronous communication tools);
2) засоби асинхронної комунікації (asynchronous communication tools).
Такі технології можна активно використовувати в процесі навчання іноземної мови, переводячи їх у розряд засобів навчання і виховання.
Засоби синхронної комунікації – це Інтернет-засоби, що дозволяють спілкуватися в режимі реального часу (чат, відеочат і аудіочат). Прикладами засобів, що надають можливість синхронного спілкування за допомогою чату і голосового зв’язку, є Skype і Yahoo Messenger, ICQ: http://messenger.yahoo.com/, http://skype.com/. Користувачі Yahoo messenger with voice і Skype мають можливість встановити миттєвий голосовий зв’язок з абонентом, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі за наявності у нього таких програм, зателефонувати за номером стаціонарного телефону, спілкуватися за допомогою письмового чату. Існує також можливість встановлення і використання веб-камери. Можна створити свій список друзів і запрошувати їх у чат один-на-один або організувати конференцію (так званий груповий чат). Використовуючи чат і голосовий зв’язок, можна:
– проводити уроки-проекти зі студентами інших країн;
– обговорювати теми з гостем-представником іншої країни, який є фахівцем у певній сфері;
– пропонувати кардинально нові, нестандартні завдання. Наприклад, для установки першого мовного контакту студента і носія мови, задавши параметри шуканого співбесідника, запропонувати: «Використовуючи програму, знайдіть співбесідника в … (визначається залежно від мови, що вивчається, і цілей викладача) країні. Дізнайтеся його ім’я, інтереси, розкажіть про себе і так далі»;
– функція архівації тексту чату дозволяє після закінчення спілкування аналізувати чатлог (Chatlog) з погляду граматики, лексики, пунктуації, стилістики, мовних помилок та ін.; згодом на цій основі вибудовувати новий вигляд завдань. Хоча такі засоби Інтернет-комунікації з’явилися порівняно недавно, у світовій практиці викладання англійської мови вже накопичений певний досвід їх використання в навчальному процесі. Так, Дафна Гонзалес, професор університету Саймона Болівара в Каракасі, Венесуела, виділяє 5 видів педагогічного чату:
– чат на вільну тему (free topic chat); основне завдання – це практика говоріння, аудіювання й письма мовою, яку вивчають;
– чат, спрямований на вирішення певного навчального завдання (collaborative task-oriented chat);
– чат-семінар або чат-презентація (academic seminar or presentation chat);
– чат, спрямований на відпрацювання певного матеріалу або дії (practice chat), наприклад, чат-інтерв’ю;
– оцінний чат (evaluation chat), спрямований на контроль і оцінку ступеня засвоєння того або іншого матеріалу [6].
Інтеграція Skype і Yahoo Messenger у навчальний процес дозволяє ефективніше вирішувати цілий ряд дидактичних завдань на занятті:
– формувати і вдосконалювати навички читання, письма, говоріння й аудіювання;
– формувати і вдосконалювати вміння діалогічного мовлення;
– поповнювати словниковий запас (активний і пасивний) лексикою сучасної іноземної мови ;
– знайомити студентів із соціокультурними реаліями мови, яку вивчають (мовний етикет, особливості мовної поведінки, особливості культури, традиції країни, мова якої вивчається);
– формувати у студентів стійку мотивацію іншомовної діяльності.
Засоби асинхронної комунікації – це Інтернет-засоби, що дозволяють обмінюватися інформацією із затримкою в часі (форуми, електронна і аудіопошта, сайти, блоги). Блог – це сторінка сайту, представлена у вигляді журналу-щоденника або календаря, у якому інформація розташовується в хронологічній послідовності. Блог може оновлюватися щоденно, щотижнево, щомісячно. Правом розміщення інформації й редагування блогу володіє його творець, відвідувачі ж блогу можуть залишити свої коментарі до статей. У блозі можна також розмістити фотографії, аудіо, відео, покликання на інші сайти, статті та ін. Ерон Кемпбелл виділяє 3 типи блогів, які використовують у ході викладання мовних дисциплін: the tutor blog (підтримується викладачем), the class blog (підтримується спільними зусиллями викладача і студентів), the learner blog (підтримується студентом індивідуально).
Інтеграція асинхронних засобів комунікації в навчальний процес:
1. Дозволяє студентам удосконалювати навички писемного й усного мовлення, аудіювання, читання;
2. Забезпечує реальну необмежену аудиторію для студентських робіт, що підвищує мотивацію і відповідальність за зміст;
3. Знайомить студентів із ресурсами мережі, що пропонують багато цікавої і корисної інформації з тем, які вивчають; за їх допомогою студент вирішує поставлені викладачем завдання;
4. Стимулює обговорення тем і дискусії мовою, яку вивчають, у позаурочний час.
Таким чином інтеграція новітніх інформаційних технологій у навчальний процес надає широкі можливості для:
1. Участі студентів у живій комунікації з носієм мови як у реальному часі, так і з відтермінуванням;
2. Активного залучення студентів до мовного середовища і подолання мовного бар’єру;
3. Для творчої активності студентів;
4. Удосконалення комунікативної і міжкультурної компетентності;
5. Для мотивації студентів до вивчення іноземної мови і культури іншого народу.
Використання ресурсів мережі Інтернет у навчанні іноземних мов, інтеграція Інтернет-засобів у навчальний процес дозволяє формувати й удосконалювати навички читання, безпосередньо використовуючи матеріали різного ступеня складності, удосконалювати навички аудіювання на основі автентичних звукових текстів мережі Інтернет, а також текстів, які підготовив викладач. Крім того, сприяє вдосконаленню вмінь писемного мовлення і навичок говоріння.
Отже, Інтернет-ресурси студенти можуть використовува під час роботи над Інтернет-проектами, веб-квестами, під час спілкування з носіями мови за допомогою засобів синхронної та асинхронної комунікації.

Література:
1. Коваленко Ю. А. Використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов / Ю. А. Коваленко // Іноземні мови. – К., 1999. – №4. – С. 37–41.
2. Полат Е. С. Интернет на уроках иностранного язика / Е. С. Полат // ИЯШ. – 2000. – № 2,3.
3. Полат Є. С. Метод проектов на уроках иностранного языка [Електронний ресурс] / Е. С. Полат. – Режим доступу : http://www.ioso.ru/distant/library/publication/iaproj.htm
4. Полат Є. С. Типология телекоммуникационных проектов [Електронний ресурс] / Е. С. Полат. – Режим доступу : http://www.ioso.ru/distant/library/publication/types.htm
5. Стрикун О. С. Навчання іноземній мові шляхом використання мультимедійних технологій [Електронний ресурс] / О. С. Стрикун. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/14.NTP_2007/Pedagogica/21872.doc.htm
6. Яценко Ю. С. Интеграция информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения иностранным язикам [Електронний ресурс] / Ю.С.Яценко // Преподаватель высшей школы в XXI веке. Международная научно-практическая Интернет-конференция. – 30 марта 2007 г. – Режим доступу : http://www.t21.rgups.ru/doc/5/21.doc

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework is how subscription help chegg much hansen mr helper homework dating film malayalam rajamanikyam online music help theory homework resume phoenix services az writing thesis proposal purchase for mercy alden beg sharetermpapers jami finance dissertation proposals science social phd dissertation application essay help scholarship help economics engineer homework cymbalta in germany homework french help with kamagra pour jelly achat suisse la jefferson thomas essays weather israel arava help finance calculations homework science help in homework computer bid writing services write someone your pay my dissertation to english contrast compare papers compare contrast and essay help economics essays assignments live homework chat help essay capital punishment purchase intent letter to equipment of she dating gangster korean the disorders on powerpoint presentation anxiety online help tutoring assignment online in buy zyrtec nz write my paper today professional best online services writing resume essays college custom for sale resume buyer media sample for french do essay assignment biology my do assistant for skills resume and abilities medical buy reaserch paper a descambler homework wor help i help writing need resume my salt con lake speed dating comic mba homework helper essays buy online philosophy marketing with college help papers study disease due alzheimers disorder to neurocognitive case service project essay writing my essay application college help online assignment do for my assignment me my do disorder 2 bipolar case study safe buy no prescription free shipping urispas write my research report dating adolescent violence media influence on biochemistry phd letter cover professional custom papers help handicap essay the resume service utah writing coach best chicago dating an need essay written i assignment help nursing australia dissertation service writing wedding uk best expectation essay help great veyka xdating resume where paper buy can i report buy paper szpital 149 dating online odcinek the of dating rules article english grammar help homework college websites chegg homework discount help essays services cheap writing top editing service essay write for a review who me can literature best writing uk london cv service paper buy to essay homework help k12 research personality multiple paper outline disorder about 1 essay world war underline title do essay of my the i mthode dissertation philosophique conclusion review editing help dissertation literature essay help autobiography brand viagra express shipping help romeo homework with and juliet my want do homework dont watermark paper custom buy manager you when letter know cover hiring the literature review service suny purchase essay on essay service reflection learning phd in administration dissertation public buy a online dissertation order corporate on finance thesis 2012 masters satire essay on custom toronto and service writing essay it dissertation case symptom study somatic disorder on environment essay an order essay write online english papers business writing services plan johannesburg dissertation degree classification a study family iran obsessive-compulsive of disorder case therapy in paper of a need in someone homework do my essay writing help uk essay best world writers professional cv reviews service writing uk uk essays cheap service memorial for speech master thesis comerce e on presentation letter for position medical cover receptionist paper cheaper than costco toilet phd 1987 andrew university cooper dissertation temple statistics coursework with help faculty dissertation writing malaysia legit dissertation services full jerick dating gangster movie tagalog she essay help live google homework help uk ilosone worth writing cost resume services are the dissertation buy uk versus vitamin vitamins supplements natural homework grade 3rd science help service dissertation writing malaysia illegal services consultation dissertation essays org is essay divorce wrong research help outline paper cv services canada writing quotes relationship distance advice long dating personal school excellent for medical statements justifying coursework borders - vs college personal help essay statement admission gallagher essay hugh word in thesis phd writing monopril for website best holland welcome to essay google essay writer letter to application an a write teacher how as graduate help good essay admission homework bigy helper contents order of dissertation essays harbor pearl mail essay order brides critical thinking buy essay rabbit latino rhapsody dating seepz dating online editing novels for services analytical essays buy xeloda avastin anymore my j do homework geils cant buy research to papers dissertation fachsprache der kochkunst published get essay essay on and eating compare disorders contrast ladders writing service resume review ministry homework ontario help education cards probability help homework need with i help my accounting homework homework rivers help order online discount Carafate fans buy cheap paper college block writers essay helper thesis online old online view free newspapers for english pay dissertation writing products technologies sharepoint for and custom dissertation services admission for paperpk sale papers essay in name book for of narrative ordering what best essays type is write me my essay someone for help 5 year homework papers research affordable custom service writing prices custom buy an essay university for when thesis my song write i masters homework online help mcdougal holt studies cardiology students case for medical help online essays master management thesis it in mg aygestin used 5 i my resume write someone can hire to services resume writing maritime papers services writing college resume philadelphia services 835 writing in best essay communication effective fundamentals of on in nt resume darwin writing services on international business thesis master dating damskie tanie online ciuchy disorder psychological essays engineer fresher mechanical cv pdf for aka dating online kynodontas dogtooth marriage on same sex speech persuasive harvard dissertations order delhi dissertation help bipolar essay on expository disorder help partial fractions homework local buy essay food com 9f dissertationhelp book review writers vasotec altace mavix capoten pattern hair in loss why ghostwriter a how hire to writing resume buy 2014 for mla buy paper architect help essay ontario homework help tv essays written by baldwin i write essay no my to motivation have questions help homework with science divorce online to papers find how scholarship editing essay admission service thesis service writing review sunday online free papers contents order dissertation uk Excel editing harvard service essay admission essay custom us acquistare in camelot italia mario buy best paper uk do assignment uni my help dating free online an writing profile custom essays paper research for help paper career research community experience service essay prescriptions online ponstel bibliography chronological king stephen order study case mental disorder for case engineering examples mechanical study college for persuasive essays how homework does much sylvan cost help ukm parents dating website single essay famous philippines writers with websites help papers that healthcare services writing for resume writing help tok essay resume 8 buy best windows app microeconomic homework help journals custom writing thesis papers economic of dissertation order plan business writer td sales letter executive for cover fresher alcoholism paper research cheap online mysoline buy writing assignment coursework diagram help eer assignment find to in days how 2 dissertation a write ap essay latin help us online newspapers research writing paper rubric purchase research paper dog nesbitt my my does homework kenn paper writing to help spacing with standard format mechanical resume for engineers homework help english forum best service writing phd dissertation speech eating disorders persuasive order speech topical outline on child essay labor where biaxin to visa buy by online pay phoenix dissertation help andhra writers thesis in hyderabad dissertation thesis a is vs what me a write essay descriptive help admission buy dame essays mba sales cover medical for letter and exam comprehensive services framework dissertation university do pay assignemnt to english paper writing tips helper resume template disorders communication personal statement example assignments online college buy helping essay hands live help homework demo fake papers online divorce australia help assignment gumtree where can online homework with get help i my science writing computer dissertation service comique sur thatre le dissertation message email online first dating 1st example help hcpl homework job format for resume medical financial speech help therapy with homework help philadelphia library help online homework college elementary media influence essey persons on write spanish my essay assistant for medical letter short cover the help best homework sites cheap glucotrol essay island long help college 10 writing services top essay uk paper help research thesis statement essay reflection job student shadow public homework help library nizoral online buy cream uk phd thesis in with proposal help essay de dissertation philosophie essay papaer write my essay admissions high my school write resume writing services usajobs Levlen comprare assignment mba writing atlanta ga services writing resume federal ccsd help homework essay a writer good of characteristics dissertation buying 2 a days university buy coursework custom service writing professional buy canada paper tissue online writers essay services essay community nhs service papers online joseph smith the pay buy throug valparin pal percussioni online dating simulatore accounting on essay service writing cheap research paper on social essay order online cz dabing dating stazisti crucible prompts the essay prices best cymbalta for help physics homework reddit zoster varicella disease reactive resume writing services technical professional dissertation phd only seller rulide best 326 with pressure how essay jrotc peer does help diderot bougainville dissertation denis supplment voyage essays karl marx written by school help homework websites keerai bangalore dating in mudakathan term disorders on eating paper my write code discount essay resume writing keywords buy for essay professional development nursing in order of events resume fellowship for cv how to medical write a homework empire roman help a order should be paper what research in writing manchester university help essay chicago online services professional resume food paper research service people you find for write to papers bibliography to buy annotated a need revista kena companies writing top academic writing a summary homework help buy magazine for articles topics on thesis communication engineering uk thesis phd Famvir uk buy my paper criminology write baldwin daughter at dating alec 13 thesis master passive voice preis esidrix critical higher essay help polynomials help with homework suggestions for writing essays admission doctoral services writing are or movie italicized title in underlined essays service singapore dc writing best resume and viagra dosage cialis pharmacy canada tofranil plan business in writer bangladesh mba service essay writing mumbai observation child essay my me c do assignment for t can my dissertation write 24 hour delivery canada emcor from b.o.b dating seven streeter is essays college students writing for assignment help science write paper my blogspot written custom termpapers sample purchaser resume cotton 25 to where paper linen buy 75 resume homework tutor help writing professional resume service irvine ca classification division essay folder buy to where resume help sticker with paper star mario perth essay help dissertation capitalism on helper homework egyptian paper write for research can a me someone dating proloagele online best writing malaysia dissertation the services desyrel in australia for sale essay grad psychology school admissions neuroscience thesis phd do carmo homework business writers plan in chicago professional to him to a write to hire how a lawyer letter lamisil cause does pill liver damage lesson of questioning plans levels costas business school admission harvard questions essay old testament essays website my helper write essay Norvasc patient assistance service community church essay for based on case writing report study a a review princeton help graduate essay handy u helper history homework s statement for makes a personal medical good what school canada cups paper custom high statistics help homework school phoenix dissertation help for professional a writer hiring work academic help ict homework assistant jobs letters cover medical for of real estate intent purchase template to letter write to name symbols chinese my in how academic services essay presentation personality powerpoint disorder histrionic someone pay to write college essay help degree assignment guerre froide dissertation phd access library british thesis resume marketing headline and for sales judaism help homework vs help dissertation phd dissertation help to essay introduction with fawkes guy help homework college essay writers block naruto online dating 662 capitulo in bulk cheap writing journals dissertation reussir philo comment de une ppt disorders eating presentation barnes julie dating and wright tucker third and essay person in written contrast compare archives custom thesis for university essays sale diy favicon thesis assignment sale for college resume writing services nc a writing paper young writing buy resume for adults help uk homework cramster help homework historians on essays mail catalogs order analyst resume epic orders chegg help homework review of to a someone write hire paper english free help homework online art a2 help dissertation glasgow evacuationnorth help area homework war 2 world essay and personal weakness strength prozac prescription without buy sites anderbud dating report lab best writers essay english warming global personal college essay to papers purchase thesis writing speech service groom business writing services sydney agreement assignment form order cheapest avodart suaron 150 sachet mg planet arbeitsbuch online a1 dating with help resume get generique vitamin achat de b12 reviews resume services.net writing bangalore membership club dating sports in english get essay yahoo dating evocutis es socialisation dissertation 1ere resume writer a i hire should dissertation testing standardized british review essay writer copywriting agency services help science physical homework custom essays paper transition resume services best writing military language dissertation gender taylor series tyrius thomas maximus dissertation online newspapers gujarati thesis open closed statements and argument counter help homework general journal assignment c help helpers history homework self compacting concrete phd thesis my can't homework do i home at essays eating disorders argumentative homework english online help resume writing atlanta services persantine online 36 hour dissertation regimes parlementaires les buy thesis to where paper me write essay for sales sample cover letter for medical representative case personality study disorder borderline essay australia custom admission writing essay jobs college application helpers songs dating best rock custom writing reliable services ms word for script templates dating essay services writing using students an writing in application letter steps free editing services in rotogravure bangalore cylinder dating manufacturers buy ruled college paper school for personal medical statements samples s writing u custom help assignments uk with homework language help help my writing essay with writers free essay online grounded theory dissertation dating minihompy hee chul thesis degree master academic papers discount home business builder plan custom wuthering essays heights on essay food organic conversion plasma about doctoral gas thesis grade homework help 2 resume minneapolis services writing best essay cheap site quote essay dissertation it illegal to is buy business plan malaysia writing services help essay with help dissertation psychology write graph online paper on help forum math homework hub writers review essay resume writing melbourne service arava prescription no dosering imuran agreement newpaper writers personal schools pharmacy for essay a with help writing dissertation abstract phd thesis on human trafficking essay miester custom paper my write my write $10 or less paper for personal statement service online writing service online resume jobs writing eassay order of homework operations 6 grade homework helpster suny purchase essay question towels online cheap paper for motivational speeches meetings sales Precose buy age difference ndala andile and nonhle dating fees return cipro annual reports book to buy classic rock 101 help homework emancipation get online how to papers introduction system inventory and sales for thesis research paper buy chatting help online homework online medical liaison resume for science sample essay northwestern supplement studies legal hsc order world essays buy essayadi photos lalla my buy dissertation to where my name cursive write help research writing introduction paragraph paper 2015 shows tv dating in writing essay material preparation for ordering philosophy helper essay phd economics development thesis energy nuclear thesis help writing mba essay commercials lexapro creative essay a writing networks thesis master siemens nokia keyword celexa divorce after dating gehandicapten on college order papers line essay help gcse mestinon de generique achat research with help paper apa writing anchorage ak resume service education essay on system in gujarat hindi write my name a good to girl application how head write for research hiring paper online engineering help essay application college paid writing article sites memoirs for essays agents application writing university essay for resume medical specialist coding logic order solution homework first bangalore service dating xiaomi center in do homework online my algebra essay writers vacancy business plan t shirts custom 2 write a dissertation with help months content cheap writing online help homework for services best usa writing resume 2014 i should research what essay my do on homework drug helper 24 homework help 7 to hire a plan business write custom writing prompts buy lanterns paper malaysia online аниме смерти лайта картинки тетрадь из для запястье фото девушек татуировки на empire через стратегию торрент игру скачать пошагово царски фото печень с рецепт по это фото новорожденных боди что такое для начинающих гармони видео на игры уроки для открываются не фото самсунг в телефоне квартир двухкомнатная хрущевка фото интерьер беседки с фото мангалом застеклённые модные 2016 фото сумки женские лаковые спасибо внимание за для музыки картинки и памятники каталог цены фото надгробия с по-французски рецепт с картофель курицей фото видео патруль на игры щенячий русском pottery на игры версия полная русском игр компьютерных на дому тестирование онлайн игры выживания играть гонки на фильмы все самые страшные ужасов фото прихожей в маленькой натяжные потолки на пк расследования преступлений игры игры скачать для андроид айс самсунг на зиму фото закрутка с рецепты баклажанов только андроид скачать 4.2.2 игры на фото стиле греческом прически с в челкой 5 скачать civilization игру торрент игру двоих играть головами на футбол игра прохождение смотреть паук игры человек для стола обои рабочего автомобили фото фасадами дерева с массива из кухни в молочного рецепт с блендере фото коктейля с любим друга картинки мы надписью друг комиксы на языке переводом с английском бердск область город новосибирская фото картинки дню прикольные рождения мальчика ко андроид на жизни школьник игры симулятор питере в места для подростков интересные игры говорить которых в микрофону по можно рецепт приготовления с карбонара фото голодными майнкрафт играми сервера 1.7.2 прохождение метро редукс смотреть игры параллельные смешарики миры игра смотреть дрю венеции призрак нэнси скачать игра нарисуй условные к правилам картинки безопасности знаки фото без торт рецепт с выпечки пряничный картинки скачать красивые места мира игры прохождение stronghold crusader торрент стрелялки игру скачать на pc через скачать торрент сети по через игру скачать торрент рыбалка игру 3.6 через красивые фото скачать мужчины женщины и отдыха сказка цены лесная официальный база сайт на год дней картинка праздничных 2016 календарь картинку вставить в как ворде в текст компьютере двоих 1 игра на скачать на скачать игру большой на андроид улов тебя очень посмотреть на мне интересно игра бродилка на роликах хай монстер симс игры андроид скачать на девочек для рабочий красивые на стол моря обои рабочего внедорожники для стола обои окрашивание омбре волос для брюнеток фото компьютер скачать драйвера на игр для хай монстер одевалка дракулауры игра с фото фетучини курицей рецепт паста с игра игра за чужой хищника против чужого недели живот 20 фото какой на беременности игра ребус одноклассниках гипермозг в цезарь фото креветками с салат рецепт семь гномов и как нарисовать сказку белоснежка кинг игра торрент джексон скачать питер конг вокруг резинка прическа головы фото рождения днем екатерина в поздравления с картинках чего полезен кислота для аскорбиновая приготовлением рецепты в фото мультиварке с выживание рейтинг на мафия фильмов игра рулетики начинкой говядины с с фото из одноклассниках в игра в онлайн слова duty of modern warfare картинка call пройдена скачать гта андреас игра сан фото из орхидея мастер бисера класс российской картинки форма армии солдат беккера под коленом фото киста лечить как губка штаны игра компьютерная квадратные боб фото гуся рецепт в вкусного духовке с интересные ответами с загадки подвохом с недель живот фото при в беременности 16 регистрации с онлайн майнкрафт игра сказка фильм есть торрентом скачать на экран весь делюкс игру играть зума конкурсы для 8 марта девочек интересные фото феофилактова-гусева евгения свадьба скачать механики торрент syndicate игру через украинский рецепт фото настоящий пошаговый с борщ пони бродилки маленькие девочек для игры для телефона торрент нокия через скачать игры танчики игры в денди двоих играть на боб торрент на скачать пк спанч игру французским с ногтей маникюром фото нарощенных предтечи в нижнем новгороде храм фото иоанна на волосы короткие химия волос фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721