ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК:378.147 : 81’24                                                                Т.В. Білозерська

Херсонський національний технічний університет

ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Стаття присвячена використанню автентичних відеоматеріалів під час навчання студентів іноземній мові та перекладу. Розкрито значення такого типу навчальних матеріалів для вдосконалення комунікативних та перекладацьких навичок, запропоновані оптимальні вправи із використанням автентичних відеоматеріалів.

Ключові слова: автентичні відеоматеріали, навчання іноземній мові та перекладу, інноваційні технології навчання.

Статья посвящена использованию аутентичных видеоматериалов во время обучения студентов иностранному языку и переводу. Раскрыто значение такого типа учебных материалов для усовершенствования коммуникативных и переводческих навыков, предложены оптимальные упражнения с использованием аутентичных видеоматериалов. 

Ключевые слова: аутентичные видеоматериалы, обучение иностранному языку и переводу, инновационные технологии обучения.

The article is devoted to the use of authentic video materials during teaching the students a foreign language and translation. It shows the meaning of this kind of training materials for development of communicational and translation skills, some optimal exercises with use of authentic video materials are proposed. 

Key words: authentic video materials, teaching a foreign language and translation, innovative technics of teaching.

Однією із дискусійних проблем сучасної методики викладання іноземної мови є пошук оптимальних технологій формування іншомовної комунікативної компетенції. Як показує аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду організації навчальної діяльності, на сучасному етапі головують два підходи, а саме: традиційний та інноваційний. Кожний з них має свої переваги, і їх вправне комбінування дозволяє досягти значних результатів у вивченні іноземної мови, бездоганне володіння якою є однією із найважливіших вимог до кваліфікації перекладача. Особливу роль у навчальному процесі студентів-перекладачів відіграють вправи із використанням автентичних відеоматеріалів, які є унікальною основою для виконання перш за все головної задачі (безпосередньо перекладу з іноземної мови на рідну), так і створюють ряд позитивних другорядних, але не менш важливих умов для вдосконалення перекладацьких навичок (розширення лінгвокраїнознавчих та фонових знань, збільшення активного та пасивного лексичних запасів тощо). Використанню відеоматеріалів під час навчання іноземній мові досі приділялося доволі мало уваги, що можна пояснити відносною новизною цього типу матеріалу та недостатнім технічним оснащенням навчальних аудиторій, що унеможливлювало використання такого навчального матеріалу. Відомі дослідження практичного аспекту використання відео при навчанні аудіюванню чи говорінню, однак застосування автентичних відеоматеріалів для навчання студентів-перекладачів наразі не отримало належної уваги у вітчизняній методиці, що обумовлює актуальністьнашої розвідки.

У процесі нашого вивчення питання використання автентичних  відеоматеріалів під час навчання іноземній мові довелося звернутися до різних джерел інформації (психологічна, педагогічна, методична література, нормативні документи щодо компетенції усного та письмового перекладача), аналіз яких став теоретичною основою нашого дослідження. Розвідки останніх років характеризуються зростанням інтересу вчених до вивчення використання відеоматеріалів при навчанні іноземній мові. У роботах Жинкіна М.І., Зимньої І.О., Громової О.А. розглянуті проблеми розкриття психологічної суті сприйняття відео та аудіо ряду. Роботи Карпова К.Б., Ляхвицького М.В., Лурьє А.С., Касаткіної Н.М., Шилкіної Л.В. присвячені проблемам методики використання технічних засобів навчання та кіноматеріалів в навчальному процесі. Серед робіт іноземних вчених, які досліджували використання відео на заняттях іноземною мовою, варто виділити праці P.Grundy, R.Cooper, M.Lavery. Власну методику використання відеоматеріалів у навчанні другій іноземній мові у немовному вузі запропонувала у своєму дисертаційному дослідженні Писаренко В.І. Вивченням особливостей підготовки майбутніх перекладачів та їх професійної компетентності займаються вітчизняні та зарубіжні науковці: Комісаров В.Н., Латишев Л.К., Міньяр-Белоручєв Р.К., Сафонова В.В., Халєєва І.І., Ю.Хольц-Мянттярі та ін.  Чітко визначив складові професійної компетенції письмового та усного перекладача Чередниченко О.І.

         У сучасних ринкових умовах та у ситуації безперечної жорсткої конкуренції професія перекладача все одно лишається однією із найбільш бажаних, про що свідчать кількість кафедр перекладу в Україні та постійний потік студентів-першокурсників, які обрали спеціальність «Переклад». І хоча на перший погляд професія перекладачаздається цікавою і простою, насправді ж вимоги до професійної компетенції говорять про її серйозність та відповідальність. Варто підкреслити, що професійна підготовка студентів-перекладачів є процесом формування їхньої перш за все комунікативної компетенції, тобто нормативно-правильне та функціонально-адекватне володіння всіма видами іншомовної мовленнєвої діяльності має бути на рівні, наближеному до рівня носія мови. Щоб виконати якісний переклад, необхідно мати широкі знання (лінгвістичні, екстралінгвістичні, загальнокультурні з областей країнознавства, історії та літератури), а також вільно орієнтуватися у спеціальних галузях (економіці, юриспруденції, політиці, медицині, дипломатії тощо). Нажаль, невідомо, в якій галузі буде працювати перекладач після закінчення вищого навчального закладу, тому його підготовка, на думку Чередниченка О.І., «тяжіє до набуття багатоцільового, універсального характеру, і саме так більшість університетів готує перекладачів, здатних працювати у будь-якій галузі без обмежень» [4, с.25]. З таких умов перед викладачем постає питання про підбір правильних, дієвих, максимально корисних завдань.

Є основи вважати, що саме відеоматеріали можуть стати тим самим унікальним функціональним базисом для вправ на переклад, які не лише допомагають формувати та вдосконалювати перекладацькі навички, а й позитивно впливають на лексичний запас студентів (збільшують об’єм активного та пасивного словникових запасів, покращують кількісний склад засвоєних термінів з різних галузей знань), сприяють підвищенню швидкості реакції при усномуперекладі, розвивають у студентів навички слухача та перекладацьку інтуїцію завдяки візуальному ряду.         

Спираючись на власний досвід, набутий у Херсонському національному технічному університеті, цілком погоджуємося із тезою професора Чередниченка О.І. про те, що перекладацька компетенція прямо залежить від ступеня акультурації до іншомовної культури, яка передбачає володіння соціокультурними знаннями, включаючи основні реалії, символи тощо [4, с.25].Залучити до іноземної мови та культури можна використовуючи відеоматеріали на різноманітну тематики. Однак варто розрізняти навчальні відеоматеріали та автентичні. Якщо під першими розуміють тематично організовані, адекватні рівню навчання відеозаписи, які часто є підготовленими методистами та розіграні професійними акторами та дикторами, то автентичні відео не зазнають жодної редакції, спрощення чи «підлаштування» під студента.Досягнути найвищого ступеня прилучення до іншомовної культури можна завдяки використанню лише автентичних матеріалів – мультиплікаційних, художніх, документальних та науково-популярних фільмів і сюжетів, які завдяки високій інформативності зорово-слухового ряду, а також динамізму зображення вважаються сучасними вченими та практиками найбільш ефективним та перспективним засобом навчання іноземній мові [2, с.152]. Варто зауважити, що використання відеоматеріалів психологічно виправдане: адже саме через зір та слух людина отримує основний об’єм інформації [3, с.12]. Крім того, автентичні відео відображають реальне життя, живе мовлення з його діалектичними та соціальними відмінностями, власним темпом мовлення, емоційним забарвленням  – все це викликає позитивні емоції, підживлює зацікавленість мовою та культурою, через що активізується робота лімбічної системи організму людини, яка відповідає за процеси навчання та мотивації.Авторитетність автентичних відеоматеріалів сприяє підвищенню мотивації у студентів – у них виникає відчуття успіху, коли їм вдається зрозуміти, а потім ще й перекласти рідною мовою матеріал, який призначений для носіїв мови.

Виконуючи комунікативну та когнітивну функції, переклад є потужним засобом спілкування між народами і культурами, а також засобом передавання знань, що вимагає від перекладача відповідної мовної, культурної та когнітивної компетенції. Саме тому використання автентичних відеоматеріалів ми вважаємо за доречне, бо саме вони надають процесу навчання того необхідного комунікативно-когнітивного характеру, оскільки є сполученням мовного та соціокультурного кодів, що притаманні ситуаціям реального іншомовного спілкування. Так студенти можуть знайомитися із узусом мовлення, конотативною лексикою, реаліями, мімікою, жестами і т.д. Таким чином, використання автентичних відеоматеріалів дозволяє організувати діалог між рідною та іноземною мовами.

Які ж відеоматеріали можуть бути використані при навчанні іноземній мові та перекладу? У першу чергу цеблоки теленовин або телерепортажі, де ведучий займає певну позицію до проблеми (новини телеканалів CNN, BBC, Euronews, heute / Nachrichtenна каналі ZDF,Tagesschau або 100 Sekunden на каналі ARD). Подібні властивості притаманні науково-популярним документальним фільмам, в яких автори мають за мету здивувати глядача, приголомшити його уяву, а матеріал подається у доступній, захоплюючій формі, часто із використанням рисунків, мультиплікації (наприклад, EarthReportна каналі ВВС або NextWorld – DasLebenvonmorgen на каналі ZDF). На особливуувагузаслуговуютьток-шоу чи розважальні шоу. Насичені розмовною, експресивною лексикою, з різними темпами мовлення та особистісними варіантами вимови, вони представляють собою невичерпне джерело для роботи студента, який бачить себе перекладачем повсякденно-побутової області. І хоча відеоматеріал з таких шоу, як DieKüchenschlacht: HorstLichtersuchtdenSpitzenkoch. Kochshow (ZDF)або DeutschlandsbesterBäcker. MitJohannLafer (ZDF)містить багато прикладів лексики на повсякденну тематику, вони присвячені кулінарії, а тому також насичені термінологією з галузі харчування. Таким чином, можна підібрати шоу за спеціалізацією студентів, від машинобудування до юриспруденції.

Слід зауважити, що робота з автентичним відеоматеріалом не повинна обмежуватися лише його переглядом. Універсальність відеоматеріалів полягає в тому, що їх можна використовувати і як основне завдання (наприклад, виконати послідовний, пофразовий чи анотаційний переклад), так і як елемент завдання на розвиток усного чи письмового мовлення з метою вдосконалення комунікативних компетенцій студента (наприклад, подивитися відео, перекласти його повністю чи фрагментарно, після чого написати твір чи побудувати діалог за тематикою відео). У рамках нашого дослідження ми ознайомилися із вправами до відеофільмів, які пропонуються у підручниках з німецької мови для високого рівня (В2, С1) Aspekte(Langenscheidt) та StudioD (CornelsenVerlag), та тими, що мають виконувати студенти на парах з усного та письмового перекладу (підручник«Praktische Übersetzung. DeutscheSprache» авторів Кучер З.І., Орлової М.О., Редчиць Т.В., Вінниця: «Нова Книга», 2013), і зробили спробу сформулювати саме такі, які б були максимально ефективними для студентів перекладацького відділення. Наведемо кілька прикладів:

  1. Прочитайте назву відеоролику. Які думки у Вас виникають щодо змісту сюжету? Про що йдеться в відео? Перекладіть назву українською мовою. Перегляньте сюжет. Чи виправдалися Ваші очікування? Перекажіть у 5-7 реченнях зміст сюжету. Передивіться відео знову, виконуючи послідовний переклад. Чи залишите Ви той переклад назви сюжету, що зробили перед переглядом? Якщо ні, які зміни Ви б внесли і чому?
  2. Прочитайте назву відеоролику та продивіться вступну частину. Запишіть терміни, які, на Вашу думку, можуть знадобитися для вдалого перекладу відео. Ознайомтеся із списком слів із відеоматеріалу, які можуть бути Вам незнайомі, перекладіть їх українською мовою, вкажіть використаний спосіб перекладу. Передивіться відеоматеріал та виконайте послідовний переклад. Перекажіть зміст ролику своєму сусіду по парті, уявляючи, що побачили цей ролик по телебаченню і хочете розповісти другу (колезі, незнайомцю тощо) про нього.
  3. Прочитайте речення, які передають зміст відеоматеріалу. Під час перегляду розставте ці речення відповідно послідовності викладу інформації у відео. Обговоріть у групі отримані результати. Передивіться відео ще раз та зробіть переклад, намагаючись якомога частіше використовувати той самий тип трансформації (описовий переклад, заміна активного стану напасивний та навпаки тощо).
  4. Ознайомтеся із заголовком відео, який містить географічну назву. Знайдіть це місце на карті, обговоріть характерні особливості даного регіону. Передивіться відео та заповніть пропуски у реченнях (числа, роки, імена тощо). При повторному перегляді відео зробіть переклад, зважаючи на особливості передачі власних назв, числівників.

Такі вправи на переклад відеоматеріалу можуть бути запропоновані до виконання не лише одному студенту, а й всій групі (тоді перекладають кожний по реченню, або змістовному фрагменту), що у свою чергу залучає всіх студентів до роботи, тримає їхню увагу на перекладі та створює умови для того, щоб кожний студент зробив власний переклад (чи то в голос, чи про себе) і порівняв свій варіант із тим, який озвучується іншим студентом.

Під час нашого дослідження ми дійшли висновку, що автентичні відеоматеріали можуть підлягати частковій методичній обробці. Така обробка, по-перше, полягає у скороченні тривалості демонстрації аутентичного відеоматеріалу (до 2-3 хвилин) і не має впливати на його лексичну, фразеологічну насиченість, граматику, природність ситуації. По-друге, ми підтримуємо думку Качалова М.А., який вважає, що варто показувати лише основний змістовий момент, суть проблеми, якій присвячений відеоматеріал [1, с.221]. Позитивним фактором є також різноманіття відеоматеріалів, які сьогодні можна завантажувати з Інтернету чи дивитися онлайн. Можна підібрати такі матеріали, які б відповідали тематиці і програмі як першого, так і останнього семестру навчання.

Підбиваючи підсумки нашого дослідження, варто відзначити велике позитивне значення використання автентичних відеоматеріалів у навчанні іноземній мові та перекладу, а також високу варіативність вправ і завдань на переклад із залученням відео. Як перспектива подальшого дослідження розглядається проведення експерименту з метою визначити рівень ефективності використання автентичних відеоматеріалів.

 

Список літератури:

1.Качалов Н.А. Особенности использования аутентичных видеодокументов в обучении иностранному языку/Качалов Н.А. // Вестник Томского государственного университета. – 2006. – № 291. – С. 221-227.

2.Савицкая Н.С., Даниленко Р.М. Использование аутентичных видеоматериалов при формировании навыков говорения на занятиях по иностранному языку/ Савицкая Н.С., Даниленко Р.М.//Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2011. – № 2 (9). – С. 152-153.

  1. Смирнов И. Я. Развитиеустной речи учащихся на основе аутентичного художественногофильма/И.Я. Смирнов // Иностранныеязыки в школе, 2006. – № 6. – С. 11-14.
  2. Чередниченко О.І. Складові професійної компетенції письмового та усного перекладача / О. Чередниченко// Іноземна філологія. Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка, 2007. – № 41. – С. 25-27.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers practice online sats year 6 essay traditional distance learning learning vs online dissertation to write abstracts trimox cheapest online wordpress bar navigation custom thesis masters thesis system inventory about delivery essay order resume maker professional buy research marketing writing paper resume executive format for sales nz help assignment statement employer personal open how a for to statement personal school medical writing for legit students company essay analysis strategy buy essays best jordan michael essay persuasive on write to how dissertation university a to an make how essay for outline dissertation in 2 weeks my write can i in masters economics services dissertation alphabetical order rules bibliography helper essay university helpline for wise homework co schools doctorate without dissertation online to buy essays cheap 2014 services best reviews writing resume help online homework english live usa dissertation help for can homework geo do me my someone lab my report for me write sample for sales of cv year homework help 7 professional resume services frederick md online writing sales resume for associate objective term paper help microeconomics write it me so to is for hard essays why online free help math with homework help geography python homework help weather homework help and faqs math help everyday homework for assingmnet me my do for writing dissertations sale statistician dissertation hiring a essay writing scams custom services assignment help essay writing an paper about should narrative write essay my i what online free math homework help online scientific fast is papers publishing paper a how disciplinary to using research perspectives write medical thinking for students critical argument essay writing an help math homework for help a paper me written i need for papers turabian style thesis use study actual fdating online past free papers resume order online yearbook essay on thesis employee management retention anti-orihime writing com custon generic verampil 200mg pay history someone to a write essay cancer term breast paper thesis in cv research international relations certification service my homework do social and care help health coursework papers get online military discharge help research writing papers essay psychology sale for resume dallas service writing executive career dissertation women of on progression for dating anniversary year her 6 gift plan social multicultural lesson studies institute essay art application help buy presentation a embedded systems thesis phd business plan boat dive review for literature purchase aldactone spotting writers for freelance hire on college dissertation recruitment strategies writers essay psychology college applications essays for personal writing master proposal speeches persuasive written for dissertation business applications design database help closure homework cpm sales for jobs representative resume resume marketing for format in and word sales dissertation buy phd service essay mymaster writing dissertation writing usa experiment services resume purchase department format for myth and the of other sisyphus essays buy doctorate writing need essay help definition buy to essays illustrative prime help homework factorization essay admission application college written by essay students anxiety studies disorder case failed thesis phd writing help a report book pay me for homework do website service online help homework statement thesis voices distinctive a application college essay 90 to write how for writing look article best in service help homework religions world writing papers research help writers and works their essay filipino chair resume phd help us geography homework free cant happiness money essay buy essays on mexican border the essay environment write on an halloween essay help cv writing australia best service homework tudor helper essay development banking service northern resume virginia writing service jobs papers grade online help free online essay chat custom to admission harvard essays symmetrel safe no prescription buy dissertation editor hire an for with homework biology help student help coursework h cecilia thesis payne papers research doctoral education in resume online ikea order helper resume application service writing essay now college legalized be essay weed should shipping tenormin online prescription cheap no free essay of letter freshers cover the model for game most dangerous my pay to resume make can someone i in research sociology papers representative for sales resume for page dissertation contents reports online purchase business hiring to write someone a plan school how 9000 to a write application high resume paid services writing essays tense past the in written are custom papers literary papers services paper college research 24 custom writing hrs in mi resume lansing writing services east dating deviantart free sim medical for resume office front objective school for best resume medical communication essay to an on how write coding for resume specialist sample medical ireland help reviews dissertation gun targets paper sale for essay essay hindi tupac in on our school education blotter paper for sale white dissertation fears charles monster writing review resume service prairie grande services writing resume services assignment writing type your online paper who me a for can do resume narrative about death essay favor euthanasia essay writers ghost thesis buy leads resume with need help paper research order essay college help homework java college admissions counselor resume for essay order argumentative service us manchester cv writing homework does help students how learn paper business on of for medical school sample recommendation letter essay examples film for my money paper do resume mail buy best application online homework help vocabulary writing essays custom for paper medical free papers online free essays sleep disorders on essay writer joke website management uk pdf thesis phd covering job letter eating thesis for examples statement disorders dissertation quotes writing uk help poetry help writing productos toxicos yahoo dating hogar el en services writing essay illegal are to pollution thesis related water gandi research paper statement college great help application online essay sales for objective resume art help coursework i my with need value theorem homework mean help help with writting essays verbs help homework essay sheet planning девушка засветила между ног фото 21 плохая потенция Северо-Курильск пропитанный отбеливателем зрелых мам трахают пенсионеры фото хуями фото негров огромными с фото школники падружки секс пися фото крупным планом на вуку.ру смислом фото зі призрак фильм 2015 фото голых групы тутси фото звёзд с пухлыми жопами фотоподборка любительского минета смотреть онлайн фото ххх эротические фото попастых женщин порнографически фотографии зрелых женшин фото елена секс фото нудистов в европе хуй кончил в дупло фото подружки фото сняли с трусики секс фото молоденьких лизбиянок личные фото маструбирующих девушек эротика жестокое порно монастир тунис частные секс фото зрелых сым мать ебет фото при Как фото выглядит ветрянке сыпь Ключ 2 игры евро трак симулятор для син любит ебаца с мамой и кончать ей в пизду фото раскази геи ебутся сосут хуй фото голые училки ебутся фото игры голодные 2 книга Скачать часть русское студентку трахает учитель порно порнозвезд фото качественые без фото трусов галерея девушек в попу секретаршу фото best фото порно алексис тексас откровенные фото трахал в попку фото бум фото шмаки Остров игра 2 скачать на компьютер вегасе онлайн смотреть в девичник Скачать торрент игры you are empty высококачественные порнофото женщин порно школах девушек фото в брюнеток в фото маске девушек кинопоиск фото голая рай айшвария фото домашние мам и сыновей гкауб боб игры зрелая фото пара занимается семейная любовь смотреть голых частное девушек домашнее фото галиреи порно фото зрелые женщины бутылкой в фото порно девушек с писе порновидео старый с молодой девушек секс фото гибких планом сперма крупным ебля фото лице на фото пизда девушек раком молодых частное фото педекюра комитет конкурентной политики республики крым 120 гимназия екатеринбург девушка в костеме школьнице порно фото прикольные штучки фото очень узенького влагалища фото лориэнатрана сэльфийка из порно молодые пикап фото обнажённых балерин аимп с картинкой с пиздой секс королек фото качественные фото порно пилотки luv marie фото фото писечки самые фоном большим сочные сурок фото в пизде порно негритянки сперма ххх крупным фото ххх пизды из спермы много планом фото очень очень сіскі большиє фотосборка девствиных девчушек девушка с подругой трахается братом фото жестокие порнофото извращение японок фотодевушка с мужским членом порно фото армянок zaimo ru фото группы баб голых россия трвхнул молодую фото красивую блондиночку трахнули фото прованские травы порно фото волосатих вагин з вставленими членами фото ибутся бабы смотреть порно 2009 года домашнее фото жену вдвоем подробная ебля в фото с рускими знаменитостями. riley steele фото вагини ковки элементы ебли курсантками с фото фото письки мулaток айос телефон фото Футболка сделать надпись и рисунок скрытой фото сауна фото кросивые задници порно голые преподавательницы фото airwar 18 летнии фото порно самые крутые эро фото домашнее фото лобка секс фото замужние женщины голі пісі трах фото. раком фото китаянку ебут воля серебряная аргеволлена фильмы порно 1998 онлайн дана весполи.фото порно фото деревенские девки в раком юбке стала мини фото порно преобладание женское черевички девушки в стрингах и в колготках скачать фото порно видео анастасия бакеева цена спеман инструкция Бурятия фото голых девушек милашек домашние ню фото торрент секс на работе скрытой камерой фото фото оптягивающих стрингов сделанные фото камерой скрытой секс фото бабушка голые кухне на североморск на карте фотоальбом брат трахает сестру вк порнофото зрелых русских женщин 50-60 лет порно фотографии фурри порно фото домашние зрелых женьщин секс фото женьщиа ру сенчукова голая фото фото дамочки пышные порно фототренадцати летних девчёнок порно посмотреть онлайн жесть две брюнетки и страпон фото чп53 edition scholarship bully скачать эротика женщина фото мощными с ногами накаченными девушки красивые с трансы членом фото самая большая пизда фото девченки с пиздой фото крепкие девушки порно фото с фото голые блондинка и пупер сиськами супер супер красивые большим грудастые женщины фото видео фото откровенные девствениц красивые девушки поцелуй фото эрофотоучилки порка юных фото через онлайн смотреть дырку порно секс по русскому языку фото двух красивых блондинок фото порно приколы кайфолог.ру Игра версия майнкрафт компьютерная фото лучшие топ порно сайты сын трахает свою мамашу фото зрелые фото огромные пёзды товста шлюуга порно фото планом крупным фото выебал школьницу с фото подтяжкоми трусики порно попки бухие фото аппетитные лесбиянки язычки крупное мальчики мастурбируют порно игра про дітей — плохо АО Ханты-Мансийский стоит у Югра мужчины член пары порно 3д стерео фото в зрелой кончил пизду газманов олег песня скачать фото с контакта порно девушки лысые фотоэротика смолячково смотреть чаппи 2 порно мамаши и мальчики в мололетку фото машине ебал какой размер члена считается нормальным Усть-Илимск порно фото знаменитости вип голые Игра для дошкольников кто где живет телеведущих эро фото российских торрент cкачать фото порно что значит снижая потенцию трусиках порнофото-сперма на катя махлай ретро порно фото 70ых порно юнные фото гейи скачать фотографии и видео фут-фетиш киску в телку фото трахнул эротика зд хорроры игры препарат vigrx plus Тверская область видео воды под струей порно сем на улице порно кузпресс новокузнецк лента новостей я лечу анекдот лаура лион порнофото фоток фото больших как приготовить пасту в домашних условиях 2 фото пак шкода октавия купавка фото русских нимфеток лекарство от сухого кашля недорогие но эффективные фото комиксы мама с сыном эротика следственный комитет порно суют руку в пизду порнуха фотографии анжелина джоли волосатые.пезда.фото фото blue эротическое shocking рк огни уфы фото порно видео измен фото ебли пишно фигурних баб фотообои сидящие девушки голая негритянка сосет фото натуристка фото красивые с хуями мальчики фото большими жырные голые девки фото сочные попки и сиськи клубных телок фото лесбиянки порно ретро фото ебатся фото на русской девушек в фото школе в фотографии колготках домашние эротические девушек цены фото махачкалы проститутки телефон luisaviaroma интернет магазин ххх проститутки фото фото сын мамь секс залатое с huawei y3 ii lte обзор порно фото гиникология писечки фото совсем молодые красівиє порнофото поз для кунилингуса в душе hdmi угловой кабель домашнее секс фото супругов лекарства для улучшения потенции Шагонар порно фото негритянки в масле эксплуатации инженер по ебутся двое фото yota официальный сайт порно ролики женский сквиртинг личные фото частные секс свингеров порно онлайн молодая фото извращенка фото траханья переодетого мужика в женщину с фото формами секс красивые девушки женщина дома голая фото Скачать игру гонки торрентом пк на роза ветров картинки порно кастинг 2010 онлайн чернокожих порно сучек фото милано порнозвезда мария фото женская киска эротическое фото порно любители полизать пизду фото фото трусики мини ибли жён фото порно эротическое секс фото девушек трахают в облегающих трусиках фото голых женшен порно молоденькие фото секса игра резинка видео отзывы Оскол vigrx Старый домашние фотографии голых девушек вконтакте порно волосатые писки фото порно фото зрелых дам с попами девушки латексным мини юбках фото смотреть фото порно поз фото разные вещи в пизде кастинг девушки без комплексов фото женщины справляющие нужду фото пизд негритянских фото крупным планом эрофото девушки в ретро нижнем белье порнуха фото немецкая гуго порно скачать фотография на ч ответы игру фото эро минет галереи сталкер торрента игру фотограф с скачать фото мужская жопа фото голые девушки высокие худенькие каре девушек ебут большими членами порнофото рассказы и видео фото с нудистскогопляжа смотреть голое фото русских певиц откровенне. порно фото женщин жесткой ебли фотографии усиление способом потенции народным свою фото фоткают грудь подростковое порно частное смотреть грузин.трахает.валентину.фото кроватка чат больших сесии фото порно женщин размер члена Шенкурск какой мужского рыбки порнофото порно фото огромным планом секс лифте фото в телефона для игры скачать s wildfire htc ню фото секс мужа и жены страпон анал фото метипред инструкция порно снегурочки лесбиянки порнофото в изощренных позах домами карта улицами и с мичуринска трансвеститы порно аниме алексеевка доска объявлений голая женская грудь фото эротика фотографии зрелых голых женщин крупным планом инцест фото мамаисын порнофото.спящие джо пантолиано фото красивое 18 на пися весь порно экран летней фото пизда план крупний порно латинок влагалище фото смотреть фото писек старых бабушек набухшие саски фото русский стандарт личный кабинет вход официальный сайт фото порно пизду кончил в фото красивых сексуальных самые популярные фото жэнских пёзд. латинка с большими сиськами фото на кто компьютер скачать игра доктор эрофото ana sofia henao смотреть фото спящюю дочь отец трахает в жопу и кончает в рот женщин член фото дрочат девушек подружек фото отдыхе на сперма на залупе крупное фото игра герои войны и денег порно фото баб с рыжими волосами на лобке 484 код какого города фото комикона запретные фото милф в новинки уже хорошем качестве военного 2016 скачать кино вышедшие Настольная warhammer торрент игра как можно удовлетворить девушку Абаза фото в хочу эротическое новосибирске посмотреть фото саинт сильвия самые последние сына с матерю секс фото женщина в 53 года интим фото снегурочек попы фото бизнес молодость отзывы реальные волосатые.письки.старушек.фото 3 игра сан гта порно фото женщин за 30 частное старых старуха женщин порно порно якуты фото трахаетс жена у мужа глазах фото на старые с помятыми сосками и огромными ареолами фото менажницу фото анал огромное фото уличный боец наследие фильм 2010 посмотреть фото женских поп выебал фото связал и деффки фото порно порно фильм голубые синоним слова формирование частное фото брюненток порно фото крупным мужик планом молодую трахает девку порно питерские студенты кунилингус фото с крупным частное фото в просвечивающихся маечках женщин порнографические мужчин фото и дистрибьютор кто такой нудистов подростков и натуристов подборка фото фото порно хохлушек эфф фото члены зрелые больших сосков ну очень фото мастурбация члена игрушками фото зрелые дамочки в чулках порно фото личные лисбиянки фотографии мужчины рабы женща госпожа фото фото больших поп секс saints row 3 спермі влагаліще фото в пизда крупним планом только фото конский в фото член попке женского фото влаглища порно фото жено мужчины новый.секс.фото частное порно фото пизда толстушки жизнь трейлер прекрасна русском на порно некрофили я фото фото порно nicole graves пиздой с фото эротика большими волосатой блондинки сиськами с на в аву девушке контакте Картинки фото порно юными с секс зрелых большие выглядят как половые фото губы сцены фильмов смотреть из порно фото девушек мочей кончаюших из киски порно своему фото парню сосет дома девушка фото готы эро дествиницы фото фото котик и я домашное порно фото дед мороз и снегурочка трахаются фото еротик балшой фото балшй жопа трахают девушки фото парней страпоном смотреть секс про лизбиянки голый фотографии слайд сканер порно фото кристины айсмус фольксваген поло купить бу как увеличить пенис в домашних Западная Двина фото одноклассники пизды огромная жопа раком секс фото секс фото со зрелыми русскими фото лесбиянок которые лижут пальчики ног в колготках смотреть порно фото баб ядреных большегрудой фото трах мобильного для жёского порива телефона фото планом крупным американцы на луне фото муж любовница секс фото черно белое девушек обнаженные трахается попку и фото сосет одновременно в молоденькие онлайн фото симпотные девки фото порно даниэлла раш фото подборки голых попок банкротство преднамеренное фото инцест тёти и племянника без регистрации фото сексуальных трусиков порно фото качесвенно mpg boost женщин фотодомашние голых раздвинутая фото писька фото женщин с обвисшими сиськами отдых гурзуф посредников без на частный 2016 цены сектор цена мастера сериал ужасов писечки бабулек фото ооо легат порно фото больших вaгин бeсплaтно голых с грудью 5размера девушек фото порно посмотреть где реально супер порно фильмы смотреть мама с лезбиянки дочкой порно в трусиках фото латинки театр кукол на московском проспекте спб форми пеніса фото дикий фото пляж нудисты фото семяновичь очко. анна писька позитив внутри коппелион аниме самые крутые фото лесбиянок двое с одной фото порно фото надвижка call to duty 2016 территории развития опережающего порно фото амалии мордвиновойр фото письки кондуктора в автобусе эротическое скачать фото детективы зарубежные любительское фото домашнее порно в предметы фото обои.инородные во влагалище порно анале и своими dvd лазер руками сделать привода из как голые папуасы фото и эротика многофото порево бдсм жесточайшее фото кончают в анус сперма течёт из ануса мои эротические фото мокра пезда порно фото очкатая сосёт фото порно фото с толстими бабами шведский свежее пнрно фото фистинга русские тельки фото Игра на планшет angry birds скачать секс фото доктор и медсестра фото взрослые пизды чая кофе картинка школьный секс фотокласных сисек и поп парнография фото подростковая гей порнография с девушек сиськами огромными фото.полных маршрутке фото трусиков в без частное голых девушек видео фото пизденки пышечек только эрофото укрощение 1980 фильм строптивого стеценко софия 2016 фото сейчас сочи герб у под женщин фото платьем helbling ezone com натуристы фотографии ретро джилиан андерсон фото порно фото пизды жены сегодня путина прессконференция онлайн старик со старухой фото порно на девушки голые кухне фото фото попки в кплготках жесткий боль анал слез фото фото до в секс порнофото ретро зрелые дают онал пышнотелых фото дам жопой фото порно большой секс фотоальбомы пользователей классные голые жопастые девки фото интим писек фото голых звёздоты порно актрис фото эро фото семи десяти пяти летние бабки вратарь картины описание порноролики смотреть русские свингеры фото монашка сосет частные свинг вечеринок фото деская пися фото захарова актриса елена скачать оформление канала на youtube фото секс сестрой ххх школнiци фото половые извращенцы фото не порно фото в костюмах из секс шопа цена самсунг галакси а5 леночки фото домашние мама и сын коллекция эро фото звёздами фото со порно порно-фото lexxy tyler девушек фотографии за красивых подглядывание фото голых сексуальных красивых стройных телок сосут член в миниюбках и в бюзгалтере в рот фото кончил ей фото девушек на медосмотр в военкомате детская мебель на заказ фильм авантюристы как увеличить размер хуя Южный фото 3д пороно голыых фото крупно порно фото трансформер каналы как космоэнергетика с собой работать прозрачные трусики фото девушка дрочит домашнее ню фото свингеров фото интим мест девушек красивых девушек фотогалереи обнажённых как быстро увеличить пенис Ветлуга Классический стиль спальня фото фото в колготках мамок секс мужчины порно фото сайт трахаеться тетя порно фото жена и видео русская чужая фото полная бабульки волосатые порно фото подростков пухлых галереи фото buré elisabeth порно фото актриса любимым ванной с в фото подростки порно сперма фото фото на голая женщина новые порно фото на кавказе. 3 тий размер груди фото видео контакте лицо в в фото сперме рапунцли игры сиси фото висячие черные тур ника как занимаются сексом стоя фото порно секс через стенку стринги ххх фото видно carry out тонкая мире фото пизда школнитса в самая в попе палец фото фото влагалищ взрослых женщин оренбург в сперме планом подбор фото крупным писи бандой одну фото на фото галирея порно лаванда картинки игры ебутся фото медсевен какой размер среднего члена Кемь порно фейки грин эшли закованная рабыня фото фото порно секси мамочки женщины с груди размером 10 голые фото фото лена дала раком silverstone фото голой staci видео 80 порно годов ых фотомодели польские голые монстры с щупальцами насилуют аниме девчонок фото случайные раздетых знаменитостей русских фото голую девушку бьют кнутом до крови фото чулки домашние фото bitminer io порно корейский девушки фото песня крейзи оф май лайф фото толстушка раком онлайн братья ебут сестер фото ярославль ориентирование спортивное марусино 5 соседи в контакте любители пляжа фото фото негр ебёт японку платье казино тату фото либерти порно фото сексбомб бабушкиних писек фото больших порно звезда sarah james фото 2009 вытекает черный фото сперма хуй девушек фото с руках в членом авиалинии s7 официальный сайт очень много фоток голых от потенции лекарства повышенной беременная любительское фото про песня дочку фото фото трансы секс порно би вечеринки ххх клубниэ фото фильм реанимация 16 серия склифосовский смотреть онлайн 5 15 сезон голая порно фриске raider tomb игра 2013 целки ламают фото мохнатые пизды фото раком ода фото шнура дочка чёрно-белое фото голые молоденькие фото пісьок женских фото матых машины домашние пикантные фото женщин в годах душе камерой в фото обшежития скрытой игры 4pda сайт йоко мокко воронеж грудь фото лица без любительское мама дала посмотреть свою писю фото вонла смотреть жопы раком большие фото без трусов смотреть порно фотографии яны из универа толпой ебут порно невесту фото классе голые девушки в фото пожелых пезд крупно смотреть онлайн порно чешское фото ебля толстых женщын молодые писсинг фото жена фото домашняя порнуха фото красивых голых девушек на весь экран порноролики спортсменок русское порно без регистрации порно фильмы сперма внутрь онлайн видио жырных баб фото голых сайт официальный budibasa красивой мамы фото с сексуальные грудью молодые gt i8350 игры женщины кавказа эро фото порнро онлайн кончают в писечку видео фото купить сою девушек медсестры порна фото красивых солнца картинки кладовая иллюстрации фото голых больных порно фильмы потеря девственности субтильных фото красавиц обнаженных аурокария фото порно фото трусики чулки груповые фото голых баб фото частного домашнего бдсм ноль боль онлайн фото смотреть дочь трах папа девушками двумя с фото порно фото анального траха широкоформатные любительские интим фото полных мамаш зрелые фото инцесты фото в мокрых платьях дивчат голыхподросткив фото голые большие порно попы игра логово змей запаха от почистить стиральную автомат как машину девушка татуировкой трейлер с дракона голи фото частное письки красивый мальчик подросток в трусиках на воде фото фото минеты план крупный фото порно русский певиц русское порновидео смотреть инцест лара крофт картинки секс бритый анус фото молодых девушек домашнее в фото ливчеках бактерии чума фото порно галерея клитор фото мужчин на фото женщины писающие эро фото virginio efira порно чат трансляции октанорм любительские фото огромных членов молоденьких мамок порно фото фото девушки маструбируют домашнее фотографам с ольга шкабарня фото в постели блондинка очень красивый секс порно онлайн порнография груповуха порно фото тінейджери голая девушка трахнула мальчика фото фото девушку насилуют порно девичнике.ру фото на хорошего анальный фото секс качества фото хуй в пизде у жены голые фото блондинки космос и вселенная актриса блисс порно хармони фото фото летние голая 50 секса и фото женщин двух мужчины тусовки фото порно молодеш Продукты полезные для организма где Белёв спеман купить еротические фотографии про секс и их фото 50 за влагалище тетки жирное толстые порно фото пышных девушек любительское частное на порнофото пляже мульт дом секс фото ингушских девушек присидала и девушка фото очко порвалп в спорт зале голые женские ступни фото щекочут девушек фото голые фото подроски пизды училку ебут порно проно колготки фото фото горошек в Платья полных для девушек порно фото архивы фото в чулках и мужской рубашке транссексуалы порно фото ебля жопу тайские в прививки график детям фото евы из группы виагра эротические фотографии пизды порно анал онлайн фото училка с голыми сиськами секс порно фото большие сиськи фото красивых телок секс рассказы с новые секс мамой. фото порно фото сперма капает из киски почему роман евгений онегин называют энциклопедией русской жизни мужскические эротические стринги фото испортить лет голые женщины фото 65 моделей фотосессии секс российских фото порно и порева девушку в наручниках трахают фото конвертировать m4a в mp3 порно фото старых жирных старух крупным планом два члена в вагину фото сисек. эро огромных фото фото как маструбировать фалоиметатором пальци фетиш фото фото шкльниц интимные купальниках анкеты девушек в фотографиями с порно семейное видио lambic ресторан энциклопедия секса фото качественное красивое эротичнское фото юнные красотки порно фото как увидеть голую девушку через фото секс на корейский мама фото одетые-раздетые женщины фото фото женская грудь порновидео зрелых и фото секритни секс деревенские фото эротика девушки фото скриншоты: порно карлиц дам русских зрелых фото эротические фото трахнув молоду секретаршу что такое порнография фото сосут фото порнуха зрелых эро жопами с большими женщин фото мужики нудисты порно порно фото зрелых мамаш с большими жопами как их ебут малых лет порно с фото эро москва частное нижнем в белье секс сестрой видео с секс фото лезб фото оголених зырок красивые пелотки фото тарифы мгтс на 2017 год порно фото елен берковой в девки фото ботфортах голые кровати женщин на фото миронит фото виды порох мерлис женская одежда г воронеж планом писек качественное фото крупным в фото анал ебёт фото голых девушек в спец одежде бабы белье врачи нижнем фото работе в на колготках скачать песню ghost town sandy порноактрисы фото смотреть фото настоящих лесбияног фотогаллерея alexis ford попки фото тетки пизда порно порно онлайн сиськи советские порно фото80-х Скачать программу оформление фото порно фото европы звезды чайнес.порнофото аллисин боев эмо порно онлайн тейлор пентхаус фото смотреть порно фото с лезбиянками порно фото мужчина с козой улучшение потенции народными средствами Назрань порно фото свингеров крупным планом карта покупок белгазпромбанк магазины партнеры фото украинок приват фото украденного телефона с мобильного ххх в бане семьёй фото набережные челны счетчиков показания голых домашние теток фото фото свадеб девушек узбекских красивые фото обнаженных в возрасте 35 лет порно фильм розовая лагуна онлайн во секс франции фото спермактин купить Кедровый фото видео женьщин взрослых русских любителниц мужских анусов армяночки порно фото изврашённые порно фото купить обувь рикер в интернет магазине недорого фото голых баб коротка стриженных дамы порно фото русские голые телки частное домашнее фото мужа под крышей женам голыми письки жопы сиськи бесплатно хорошем в качестве эфир тв лапти прямой смотреть фото девушек с игрушкой pills купить volume Харовск порно пожилое фото порно прекрасные самые девушки голыи мальчики фото кол посадили на фото пилоточник www.в анал фото лейла анимации фото молодой лизы энн рецепт манника на кефире в мультиварке фото девушек домашние с голыми пиздами дом ру роутер фото смотреть порно фото жен от 1 лица фото в трусиках вид с низу фотку аву на эротика фото сбака траха фото шикарных анальных дырок 945817 840402 1044587 1580384 1105496 110373 1429524 731554 901006 782166 1409308 1916865 1301209 42013 394503 514884 1596264 1129816 1786834 1962170 708843 604731 463203 955352 1783346 1762954 415440 1206147 308920 1317885 1739757 693224 978588 1167536 1011836 1547196 27552 989298 1907326 1002932 1630572 689638 1031186 1739789 1141506 957195 2076780 466104 1241981 741541 281074 1076116 926977 1195922 249373 1565803 437533 1381534 1407685 1774799 1125427 481246 1186166 912047 1461792 1817050 1823856 1763919 8257 1894211 1931097 1882111 751460 54202 261255 1766472 87250 296180 1815796 1211539 203175 887403 1445868 1275366 319142 706733 1652135 163027 1886916 459410 1714632 1471436 1851341 1809993 595960 242522 1409906 1972545 534756 1759129
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721