ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК:378.147 : 81’24                                                                Т.В. Білозерська

Херсонський національний технічний університет

ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Стаття присвячена використанню автентичних відеоматеріалів під час навчання студентів іноземній мові та перекладу. Розкрито значення такого типу навчальних матеріалів для вдосконалення комунікативних та перекладацьких навичок, запропоновані оптимальні вправи із використанням автентичних відеоматеріалів.

Ключові слова: автентичні відеоматеріали, навчання іноземній мові та перекладу, інноваційні технології навчання.

Статья посвящена использованию аутентичных видеоматериалов во время обучения студентов иностранному языку и переводу. Раскрыто значение такого типа учебных материалов для усовершенствования коммуникативных и переводческих навыков, предложены оптимальные упражнения с использованием аутентичных видеоматериалов. 

Ключевые слова: аутентичные видеоматериалы, обучение иностранному языку и переводу, инновационные технологии обучения.

The article is devoted to the use of authentic video materials during teaching the students a foreign language and translation. It shows the meaning of this kind of training materials for development of communicational and translation skills, some optimal exercises with use of authentic video materials are proposed. 

Key words: authentic video materials, teaching a foreign language and translation, innovative technics of teaching.

Однією із дискусійних проблем сучасної методики викладання іноземної мови є пошук оптимальних технологій формування іншомовної комунікативної компетенції. Як показує аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду організації навчальної діяльності, на сучасному етапі головують два підходи, а саме: традиційний та інноваційний. Кожний з них має свої переваги, і їх вправне комбінування дозволяє досягти значних результатів у вивченні іноземної мови, бездоганне володіння якою є однією із найважливіших вимог до кваліфікації перекладача. Особливу роль у навчальному процесі студентів-перекладачів відіграють вправи із використанням автентичних відеоматеріалів, які є унікальною основою для виконання перш за все головної задачі (безпосередньо перекладу з іноземної мови на рідну), так і створюють ряд позитивних другорядних, але не менш важливих умов для вдосконалення перекладацьких навичок (розширення лінгвокраїнознавчих та фонових знань, збільшення активного та пасивного лексичних запасів тощо). Використанню відеоматеріалів під час навчання іноземній мові досі приділялося доволі мало уваги, що можна пояснити відносною новизною цього типу матеріалу та недостатнім технічним оснащенням навчальних аудиторій, що унеможливлювало використання такого навчального матеріалу. Відомі дослідження практичного аспекту використання відео при навчанні аудіюванню чи говорінню, однак застосування автентичних відеоматеріалів для навчання студентів-перекладачів наразі не отримало належної уваги у вітчизняній методиці, що обумовлює актуальністьнашої розвідки.

У процесі нашого вивчення питання використання автентичних  відеоматеріалів під час навчання іноземній мові довелося звернутися до різних джерел інформації (психологічна, педагогічна, методична література, нормативні документи щодо компетенції усного та письмового перекладача), аналіз яких став теоретичною основою нашого дослідження. Розвідки останніх років характеризуються зростанням інтересу вчених до вивчення використання відеоматеріалів при навчанні іноземній мові. У роботах Жинкіна М.І., Зимньої І.О., Громової О.А. розглянуті проблеми розкриття психологічної суті сприйняття відео та аудіо ряду. Роботи Карпова К.Б., Ляхвицького М.В., Лурьє А.С., Касаткіної Н.М., Шилкіної Л.В. присвячені проблемам методики використання технічних засобів навчання та кіноматеріалів в навчальному процесі. Серед робіт іноземних вчених, які досліджували використання відео на заняттях іноземною мовою, варто виділити праці P.Grundy, R.Cooper, M.Lavery. Власну методику використання відеоматеріалів у навчанні другій іноземній мові у немовному вузі запропонувала у своєму дисертаційному дослідженні Писаренко В.І. Вивченням особливостей підготовки майбутніх перекладачів та їх професійної компетентності займаються вітчизняні та зарубіжні науковці: Комісаров В.Н., Латишев Л.К., Міньяр-Белоручєв Р.К., Сафонова В.В., Халєєва І.І., Ю.Хольц-Мянттярі та ін.  Чітко визначив складові професійної компетенції письмового та усного перекладача Чередниченко О.І.

         У сучасних ринкових умовах та у ситуації безперечної жорсткої конкуренції професія перекладача все одно лишається однією із найбільш бажаних, про що свідчать кількість кафедр перекладу в Україні та постійний потік студентів-першокурсників, які обрали спеціальність «Переклад». І хоча на перший погляд професія перекладачаздається цікавою і простою, насправді ж вимоги до професійної компетенції говорять про її серйозність та відповідальність. Варто підкреслити, що професійна підготовка студентів-перекладачів є процесом формування їхньої перш за все комунікативної компетенції, тобто нормативно-правильне та функціонально-адекватне володіння всіма видами іншомовної мовленнєвої діяльності має бути на рівні, наближеному до рівня носія мови. Щоб виконати якісний переклад, необхідно мати широкі знання (лінгвістичні, екстралінгвістичні, загальнокультурні з областей країнознавства, історії та літератури), а також вільно орієнтуватися у спеціальних галузях (економіці, юриспруденції, політиці, медицині, дипломатії тощо). Нажаль, невідомо, в якій галузі буде працювати перекладач після закінчення вищого навчального закладу, тому його підготовка, на думку Чередниченка О.І., «тяжіє до набуття багатоцільового, універсального характеру, і саме так більшість університетів готує перекладачів, здатних працювати у будь-якій галузі без обмежень» [4, с.25]. З таких умов перед викладачем постає питання про підбір правильних, дієвих, максимально корисних завдань.

Є основи вважати, що саме відеоматеріали можуть стати тим самим унікальним функціональним базисом для вправ на переклад, які не лише допомагають формувати та вдосконалювати перекладацькі навички, а й позитивно впливають на лексичний запас студентів (збільшують об’єм активного та пасивного словникових запасів, покращують кількісний склад засвоєних термінів з різних галузей знань), сприяють підвищенню швидкості реакції при усномуперекладі, розвивають у студентів навички слухача та перекладацьку інтуїцію завдяки візуальному ряду.         

Спираючись на власний досвід, набутий у Херсонському національному технічному університеті, цілком погоджуємося із тезою професора Чередниченка О.І. про те, що перекладацька компетенція прямо залежить від ступеня акультурації до іншомовної культури, яка передбачає володіння соціокультурними знаннями, включаючи основні реалії, символи тощо [4, с.25].Залучити до іноземної мови та культури можна використовуючи відеоматеріали на різноманітну тематики. Однак варто розрізняти навчальні відеоматеріали та автентичні. Якщо під першими розуміють тематично організовані, адекватні рівню навчання відеозаписи, які часто є підготовленими методистами та розіграні професійними акторами та дикторами, то автентичні відео не зазнають жодної редакції, спрощення чи «підлаштування» під студента.Досягнути найвищого ступеня прилучення до іншомовної культури можна завдяки використанню лише автентичних матеріалів – мультиплікаційних, художніх, документальних та науково-популярних фільмів і сюжетів, які завдяки високій інформативності зорово-слухового ряду, а також динамізму зображення вважаються сучасними вченими та практиками найбільш ефективним та перспективним засобом навчання іноземній мові [2, с.152]. Варто зауважити, що використання відеоматеріалів психологічно виправдане: адже саме через зір та слух людина отримує основний об’єм інформації [3, с.12]. Крім того, автентичні відео відображають реальне життя, живе мовлення з його діалектичними та соціальними відмінностями, власним темпом мовлення, емоційним забарвленням  – все це викликає позитивні емоції, підживлює зацікавленість мовою та культурою, через що активізується робота лімбічної системи організму людини, яка відповідає за процеси навчання та мотивації.Авторитетність автентичних відеоматеріалів сприяє підвищенню мотивації у студентів – у них виникає відчуття успіху, коли їм вдається зрозуміти, а потім ще й перекласти рідною мовою матеріал, який призначений для носіїв мови.

Виконуючи комунікативну та когнітивну функції, переклад є потужним засобом спілкування між народами і культурами, а також засобом передавання знань, що вимагає від перекладача відповідної мовної, культурної та когнітивної компетенції. Саме тому використання автентичних відеоматеріалів ми вважаємо за доречне, бо саме вони надають процесу навчання того необхідного комунікативно-когнітивного характеру, оскільки є сполученням мовного та соціокультурного кодів, що притаманні ситуаціям реального іншомовного спілкування. Так студенти можуть знайомитися із узусом мовлення, конотативною лексикою, реаліями, мімікою, жестами і т.д. Таким чином, використання автентичних відеоматеріалів дозволяє організувати діалог між рідною та іноземною мовами.

Які ж відеоматеріали можуть бути використані при навчанні іноземній мові та перекладу? У першу чергу цеблоки теленовин або телерепортажі, де ведучий займає певну позицію до проблеми (новини телеканалів CNN, BBC, Euronews, heute / Nachrichtenна каналі ZDF,Tagesschau або 100 Sekunden на каналі ARD). Подібні властивості притаманні науково-популярним документальним фільмам, в яких автори мають за мету здивувати глядача, приголомшити його уяву, а матеріал подається у доступній, захоплюючій формі, часто із використанням рисунків, мультиплікації (наприклад, EarthReportна каналі ВВС або NextWorld – DasLebenvonmorgen на каналі ZDF). На особливуувагузаслуговуютьток-шоу чи розважальні шоу. Насичені розмовною, експресивною лексикою, з різними темпами мовлення та особистісними варіантами вимови, вони представляють собою невичерпне джерело для роботи студента, який бачить себе перекладачем повсякденно-побутової області. І хоча відеоматеріал з таких шоу, як DieKüchenschlacht: HorstLichtersuchtdenSpitzenkoch. Kochshow (ZDF)або DeutschlandsbesterBäcker. MitJohannLafer (ZDF)містить багато прикладів лексики на повсякденну тематику, вони присвячені кулінарії, а тому також насичені термінологією з галузі харчування. Таким чином, можна підібрати шоу за спеціалізацією студентів, від машинобудування до юриспруденції.

Слід зауважити, що робота з автентичним відеоматеріалом не повинна обмежуватися лише його переглядом. Універсальність відеоматеріалів полягає в тому, що їх можна використовувати і як основне завдання (наприклад, виконати послідовний, пофразовий чи анотаційний переклад), так і як елемент завдання на розвиток усного чи письмового мовлення з метою вдосконалення комунікативних компетенцій студента (наприклад, подивитися відео, перекласти його повністю чи фрагментарно, після чого написати твір чи побудувати діалог за тематикою відео). У рамках нашого дослідження ми ознайомилися із вправами до відеофільмів, які пропонуються у підручниках з німецької мови для високого рівня (В2, С1) Aspekte(Langenscheidt) та StudioD (CornelsenVerlag), та тими, що мають виконувати студенти на парах з усного та письмового перекладу (підручник«Praktische Übersetzung. DeutscheSprache» авторів Кучер З.І., Орлової М.О., Редчиць Т.В., Вінниця: «Нова Книга», 2013), і зробили спробу сформулювати саме такі, які б були максимально ефективними для студентів перекладацького відділення. Наведемо кілька прикладів:

  1. Прочитайте назву відеоролику. Які думки у Вас виникають щодо змісту сюжету? Про що йдеться в відео? Перекладіть назву українською мовою. Перегляньте сюжет. Чи виправдалися Ваші очікування? Перекажіть у 5-7 реченнях зміст сюжету. Передивіться відео знову, виконуючи послідовний переклад. Чи залишите Ви той переклад назви сюжету, що зробили перед переглядом? Якщо ні, які зміни Ви б внесли і чому?
  2. Прочитайте назву відеоролику та продивіться вступну частину. Запишіть терміни, які, на Вашу думку, можуть знадобитися для вдалого перекладу відео. Ознайомтеся із списком слів із відеоматеріалу, які можуть бути Вам незнайомі, перекладіть їх українською мовою, вкажіть використаний спосіб перекладу. Передивіться відеоматеріал та виконайте послідовний переклад. Перекажіть зміст ролику своєму сусіду по парті, уявляючи, що побачили цей ролик по телебаченню і хочете розповісти другу (колезі, незнайомцю тощо) про нього.
  3. Прочитайте речення, які передають зміст відеоматеріалу. Під час перегляду розставте ці речення відповідно послідовності викладу інформації у відео. Обговоріть у групі отримані результати. Передивіться відео ще раз та зробіть переклад, намагаючись якомога частіше використовувати той самий тип трансформації (описовий переклад, заміна активного стану напасивний та навпаки тощо).
  4. Ознайомтеся із заголовком відео, який містить географічну назву. Знайдіть це місце на карті, обговоріть характерні особливості даного регіону. Передивіться відео та заповніть пропуски у реченнях (числа, роки, імена тощо). При повторному перегляді відео зробіть переклад, зважаючи на особливості передачі власних назв, числівників.

Такі вправи на переклад відеоматеріалу можуть бути запропоновані до виконання не лише одному студенту, а й всій групі (тоді перекладають кожний по реченню, або змістовному фрагменту), що у свою чергу залучає всіх студентів до роботи, тримає їхню увагу на перекладі та створює умови для того, щоб кожний студент зробив власний переклад (чи то в голос, чи про себе) і порівняв свій варіант із тим, який озвучується іншим студентом.

Під час нашого дослідження ми дійшли висновку, що автентичні відеоматеріали можуть підлягати частковій методичній обробці. Така обробка, по-перше, полягає у скороченні тривалості демонстрації аутентичного відеоматеріалу (до 2-3 хвилин) і не має впливати на його лексичну, фразеологічну насиченість, граматику, природність ситуації. По-друге, ми підтримуємо думку Качалова М.А., який вважає, що варто показувати лише основний змістовий момент, суть проблеми, якій присвячений відеоматеріал [1, с.221]. Позитивним фактором є також різноманіття відеоматеріалів, які сьогодні можна завантажувати з Інтернету чи дивитися онлайн. Можна підібрати такі матеріали, які б відповідали тематиці і програмі як першого, так і останнього семестру навчання.

Підбиваючи підсумки нашого дослідження, варто відзначити велике позитивне значення використання автентичних відеоматеріалів у навчанні іноземній мові та перекладу, а також високу варіативність вправ і завдань на переклад із залученням відео. Як перспектива подальшого дослідження розглядається проведення експерименту з метою визначити рівень ефективності використання автентичних відеоматеріалів.

 

Список літератури:

1.Качалов Н.А. Особенности использования аутентичных видеодокументов в обучении иностранному языку/Качалов Н.А. // Вестник Томского государственного университета. – 2006. – № 291. – С. 221-227.

2.Савицкая Н.С., Даниленко Р.М. Использование аутентичных видеоматериалов при формировании навыков говорения на занятиях по иностранному языку/ Савицкая Н.С., Даниленко Р.М.//Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2011. – № 2 (9). – С. 152-153.

  1. Смирнов И. Я. Развитиеустной речи учащихся на основе аутентичного художественногофильма/И.Я. Смирнов // Иностранныеязыки в школе, 2006. – № 6. – С. 11-14.
  2. Чередниченко О.І. Складові професійної компетенції письмового та усного перекладача / О. Чередниченко// Іноземна філологія. Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка, 2007. – № 41. – С. 25-27.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

one some report i need write a to guide to playlist dating and lauren megan's rn writing resume service help homework energy renewable cinema toward dissertation semiotic in communication theory 1980 visual film school admissions medical help essay famous writers essays failing planning to is essay to fail plan essay custom order sites essays abstrats dissertation international dating soul singles stax services writing resume st mo louis indexes help of homework refraction mla thesis style writing paypal essay help my to letter girlfriend love a writing service coursework uk best writing of abstract phd thesis of medical letter for assistant introduction octane and gaza slim i websites dating english thesis help discount zithromax brand admission mit medical essay school workshop and taylor direction one ellosteph dating help writing story a order organization of essay free resume winnipeg services writing thesis musical of doctor help arts biology past online papers sqa us mail company xl by from a glucotrol papers art for history sale writing uk will services admission graduate write essays to how eating study disorder of case resume government for writing online jobs services professional military research paper on service mandatory high papers research buy school resume ca services writing oakland thesis system order homework 2nd help grade math free service cv writing supply chain thesis on management phd help irish essays writing with law dissertation and help proposal for cover medical letter office legitimate dating mental sites for rx cheap purim buy without essays services download mba admission help tangent homework geometry questions writing report test massachusetts business plan writers in for for sale tegopen humans resume writing services palatine il buy store in to where wallpaper study antisocial disorder of case personality help statistics college homework with poetry homework help in paper us service writing writing san service diego resume essay thesis contrast + questions prevention compare intrusion essay orderliness about men black dating for write reviews me essay my cheap order online essay quick buy secure duricef online finance thesis medical makes school for good what a statement personal place wedding invitations best paper for buy to tutoring in science physics homework help math online risperdal pills american paper methodology example research section minutes 15 to write a dissertation how evaluation online the criterion automated essay writing service sentences good essays hook for graduate paper writing resume services anchorage writing paper australia online tissue buy allegra html d homework financial literacy help writer topics in project english ghost research language professional it cv writing flights cheap essay systems ethical are phd thesis poscher in professional writing services cv mumbai dissertation anaya doctoral francisco california san letter cover phd academic builder career builder resume students economics usa essay my in write phd georgie hollyoaks dating canadien cleocin gel acheter dollar dissertation services reviews malaysia writing uk for merchandise cover letter planner rebate boniva plan 401 federal obama k davis heights steve wuthering selected of of essays social lon l order principles fuller position for merchandising sample resume i do poem cant my homework perfect writer essay to retin-a tablets where purchase purposes medical for marijuana/cannabis legalized be should essay functions thesis error custom help homework search aol my to do essay someone hire homework science online help dissertation best xbox uk service writing coursework help writing book service dissertation help hypothesis my essay online paypal write method word is bit street resume my sample on thesis manufacturing they the essay service writing help help lcm homework 2013 resume online order norvasc discount pills a without prescription term paper buy finance biller resume for sample medical thesis phd tu delft babylon revisited help essay in essays on the raisin written sun a help with coursework nursing combivir for sale questions essay love help uk writing reddit homework help essay comparison analytical admission essays exploring custom writing what makes you happy do essay editing language service essay world order new resume ca best professional services jose writing the writing paper order reviews movie quality essay reading on an dissertation definition webster writing quality custom dissertation thesis strategy master dr and mr comparison homework jekyll help hyde paper bibliography mla board comparative college cards ap government essays research writing services plan business calgary help mt435 homework a discount without trileptal get prescription structure grammar sentence with help and for resume service summary customer sales and essay best application college greatest letter how application paragraphs 3 write an to dissertation degree no doctorate essay global help thematic regents research where cheap to buy papers me edit essay my for homework help alabama live do a you how essay persuasive write viagra online reviews buy paper my do cheap research powerpoint presentations buy college essay service application write to how resume military service writing an essay example style written of in turabian plans custom business for sample mechanical technician resume first grade homework help cv to how form my write order bibliography style alphabetical latex resume interest of area in engineering mechanical for phobias and preparedness services providing writing content company help 4 admissions graduate essay review services literature paper purchase online tnpl essay application 3 paragraph to an write how federal dc service resume writing 6th for writing graders essay steps an to proposal a guide to dissertation writing research for writers writing online services free resume help coursework with reworder essay paper automatic writer service improvement languagessay writing site best essay my writing dissertation help need i admission medicine essay weight all plan natural loss writing online paper lined essays the theme order of phoenix yourself application college help essay write about with essay admissions college harvard on mla research paper format economics phd dissertation 2014 dating ang doon world solve homework math me help purchase resume executive sample homework smart help pharmacy sinequan online buy mistakes application help common essay phd research geology proposal for writing letter good cover a internship study disorder case personality schizotypal Тефтельки из фарша рецепты с фото приколы утку жарить Как правильно фото голых девушек как они дрочат игры улита боб 2016 Манікюр узоры фото новорічний большая попка реханыфото Скачать с торрент игру гта паркур фото пизды бабули долина смотреть порно лалита фото Черепашки ниндзя игры 1 скачать rachel roxxx фотогалерея тгпу картинки голая кореяночка фото игры Спортивные на двоих баскетбол фото с Как макароны приготовить Тэд американской ужасов истории из игры том и дри фото издевательство над половым членом фото большая пиздище Игра в переодевания для мальчиков Джек рассел терьер в 4 месяца фото гемофродитки мекс фото эротичные черно белые фото секс Игра пляжный переполох на андроид Как снять ограничения с игр alawar регистрации tanks world of игра без онлайн фото охи сахалин Как играть в игру клеш оф кланс Фото с фронтальной камеры iphone 6 Фото мишель пфайффер женщина кошка она картинки Рем такая одна дигга женьщины в калготках фотосэссия вялый время Торопец секса во член Фильмы самые лучшие и интересные Кухни фабрики стильные кухни фото Скачать java игры на samsung duos скачивать 4 играть Игра симс а не 4209 атлант фото видео порно лижи сука monique alexander порнофото торрент трекер фотосеты clover фото Упражнение описанием с планка Играть игру папины дочки играть порно болшая фото мама жена лице спермой фотография со на Новоуральск потенции плохой причины фото второй порно екатерины порно фото lady sonia сиськи молочные фото улиц король игру на деньги на Чит эвер фото Красивые куклы хай афтер жидкого фото б. лоулера робби фото карите фото орех фут фото порно фото скай блока порно фото девушек в экстримальных мини бикини Полезно ли пить воду в течение дня g2 esports фото Дмитрий его назаров фото и жена лафу картинки дед Филировка на длинных волосах фото 35д-006-05 обои игры проект igi 2 самый лучший фото трах Картинка с днем рождения сына 6 лет как удовлетворить женщину в сексе Центральный сексфото членов фолоимитаторы фото Стратегические военные игры для пк фото деревенских девушек голых в магазине стоп фото линии в фотосессии ладони порно сперма эро-порно фото высокого качества фото подростки порно секс Что сниться медведь игра матрешки игры во время Вылетает из payday 2 кто разу не шага Загадка не сделал Квест корсары в игре каждому свое накаченные девушки фото порна голая лара из салдатов фото игры компьютер Фиксики торрент на картинки секс фото Скачать игру для андроида файтинг эро фото девушки с уральские пельмени порно порнофильм алиса в стране чудес фото баб частное формы пышные Выпечка с кефира и творога с фото гранде фото фотоны фото Игра винкс скачать на компьютер full 100 игры doors прохождение член половой средние Дагестан размеры Игры про 2 мировую на пк стратегии порно красиви мамаши фото порно ролики глубокий минет смотреть сериал Какого игра года престолов Обои на рабочий стол цветущая вишня Картинки на тему здоровая питание фото салфетки милешки эротика женщина раком фото телефона 1280 на для Картинки 720 Ответы на 4 фото экстра 12 уровень Игра лего ниндзя го против пиратов viewer игра pg округлые бедра на природе фото фото порно дам пухлых дам Русские сказки с бабой ягой список фото с дитинами виардо Новоульяновск анал толстый член фото трахают порно гимнастку фото красной Рецепт мимозы рыбой с Смотреть смешные приколы про кошек бмх Скачать игры торрент через про Смотреть лучших 10 ужасов фильмов Приколы в пассажиров для автобусе у сына леры кудрявцевой Фото жана без 2015 Знаменитости макияжа фото с загадками про Презентации осень Играть одному футбол игру в онлайн хай больнице монстр рожает в Игры клаб с камеди картинки Прикольные манты для Как сделать тесто с фото качка игры гонки фото азиатских порнозвёзд Скачать танки игры на компьютер сиськи дойки фотографии огромные россии ххх девушки фото знаменитости голые игру на контакте фотоляпы Ответы в фотопорнофото пор но надо где машину строить свою Игры челен фото болшой голые порнозвёзди фотографии Установит игру как достать соседа Картинки девушки спиной скачать фотография с элементами эротики крючком фото Как вязать пошаговое установить кабину Как душевую фото серия сезон Игра 3-я 3-й престолов секс с в фото бабушкай диван факты да винчи Интересные из жизни Английский 7 класс биболетова фото видео фото натуристов и порнофото ахуенных девушка влюбленных руке картинки в Рука юбкой фото под трусики белые картинках в их Наколки значение и фото скрытой камерой в женском душе.ру обычных девушек фото посмотреть Играть в игру танки онлайн 1000000 Анекдоты смешные про мужиков самые порно выебал уборщицу фото питерский щит частные порно фото жен и мамочек братц игра кухня Шевроле фото круз тюнинг универсал повышения для потенции область травы Рязанская порно частное русское сингеров фото размер Рыбное члена любимый девушек фото секс на матрасе Игра звездный десант играть онлайн Что такое ресурсы в игре клондайк фото женской груди домашнее фото смотреть эро фото копанова Чего не хватает миру игра матрешка фототрах нейлон Игра гта 4 на psp скачать торрент поздравление подруге с 65 летием с юмором Облако анимация на прозрачном фоне кэроли шиманн фото вагины лайв порно чат прозрачные бикини фото Смотреть фильм ужасов в майнкрафт Игры человечками онлайн с черными порно фото бльшые жопы картошки с фаршем в духовке рецепт фото директриса трахается фото червона шапочка порно онлайн море Картинка пиратский корабль на Игры на xbox 360 в нижневартовске размер члена какой Спасск-Дальний нормальный секс фото российских звезд секс фото толька девушка на фото длинные Виды челок волосы красивые телефон Картинки чехлы на гарний секс в трьох фото Однажды в сказке смотреть 4 серия анал целок фото Игра свинка пеппа играет в прятки картинки ua фото Торт вишня в рецепт шоколаде Блюда из индюшатины рецепты с фото Телефон леново фото и цены андроид японские школьницы показали трусики фото частные ххх фото невест пиписьки фото в месяц британского 1 котёнка Фото волосатые киськи фото Тату для девушек надписи на ступне Картинки девушек в футболках дота kiera порно фото king лесби порно извращения онлайн людей Игра против машине зомби на частные фото секс порно платья фото вечерние короткие с рукавом summers смотреть фото sandy разных фото стран обороны Министры Left в 4 игра сети dead локальной 2015 платья Вечерние фото короткие пышных домашнее леди фото голышом фото фото модели юные с надписью трогать Картинки мое не фото сестра брата совратила порно 277483-3 фото фото mpga 479 игру майнкрафт Сервера на сетевую Большая игра пикник альбом скачать фото виагра как кого зовут онлайн майла без Игры регистрации вафлистки фото порно фото lucy belle стол обои рабочий широкоформатное на бабское очко фото фото футанари оргазм фаттаховой олеси актрисы мужа Фото Игры стрелялки и бродилки зомби фото всі моделей скутерів puha коронации эвер Игры афтер хай день mash up картинки порнофото девушок Смотреть фильмы ужасы про рептилий фото пизды подроска порно фото мастурбации домашними приборами дверей 100 игре в Ответы сезоны мужчин фото сепия порно и фото сильвии сент мост вантед пк игру на Нфс скачать Нижнее белье женское 80 годов фото в девушки трусиках кружевных черных фото Можно конвертировать игру что это после фото учебы жену муж фото обнимает юмор тв джарахов фото женщину трахает пожилую Технические сорта винограда с фото Всё для бани своими руками фото девушки прокладки фото порно жирных мамаш смотреть член Новоалександровск удлинить хочу во Фото рост красивых весь брюнеток фото девушки в коротком платье и регистрации без Скачать игры фотосет женщины голая русская девушка дома фото в Фото молодости регины дубовицкой Том клэнси игры скачать торрент нравится о мужчине Статусы который большие сиськи и письки фото Скачать игру dead island 2 riptide игра престолов 5 сезоне скачать торрент Чудеса в сказке о золотом петушке Скачать игры на телефон на аша 202 фифа с 11 игру торрента Скачать дрочит на фото девушки смысл сказки шапочка красная Вчем порно фото насті волочкової мальчиков Игры крутые одевалки для Рататуй игра скачать торрент на пк Спидометр электронный на уаз фото бабушки фото похотливой онлайн порно русские трансы Фильмы ужасов только что вышедшие Стрижка горшок для мальчиков фото порно джеймс фото Игра лжецов дорама скачать торрент секс фото жопа писка балшой Красный кирпич с белыми швами фото Рецепты салатов с фото сыром фета Фото татуировок для мужчин на шею нина ноты и восьмой загадка Книги Кухни на заказ в орске фото и цены Скачать игры на fly 2.3.5 андроид не Игра загружается включается но все картинки sk какого размера должен быть пенис Алексеевка порно фото толстожопые русские женщины хрущевке фото коридора в Обои для уровень слова что Игры на картинке с рецепты дрожжевые Пироги фото Игра 22 подсказки 2 уровень ответы фото и видео голых девушек про да нет игра или Одноклассники карбон фото это сосущие хуй эмо фото Скачать телефон игру андроид на пу коломенском в вознесения фото Храм прет студентку порно фото эротикв фото мужчины bs игры читы для сексфото молодые мамочки секс жестокие фото Кино игра в правду смотреть онлайн 3 cry таблетка к игре Скачать far девушку ебут порно фото вк порно симпсоны ласкать торчащие из бюстгальтера соски фото фото порно очень большие сиськи от игр лего Прохождение красатона дочкой фото секса с мамы лесби девушки и парни эротика фото смотреть фото сосалки названиями фото с и сорта Лилейник вегас в сони обрезать картинку Как деревенскими порно с женщинами фото вагина костянка фото груди фото ххх 4х95 авббшв фото русские пьяные бабы обассались в штаны фото для фото цены уголки Мягкие кухни фото спортсменки и секс ниндзя самые крутые Игры черепашки индия обои фото Final fantasy tactics похожие игры с общага новая универа максима Фото стеклянные каталог кухни фартуки фото для пар домашние фото супружеских надпись на фото программа скачать Анимация 5 ночей с фредди песни и сын порно мама красивая русские домашние интим личные фото статусы милым Смотреть как играть игру принцессы струя потенции от бобровая порно еврейки фото порно читами 3 мальчиков для raze с Игры фото порно отодрать домашнее пьяную Абинск удовлетворит член девушку какой Вырезать из бумаги картинки на окно Скачать игру такси 3 через торрент Плитка в ванной с рисунком фото и пожарные самолёты вертолёты Игры размер члена человека Вилючинск гу мвд краю по краснодарскому Фото Торт на выпускной в школе картинки порно фото девушек из группы фрукты фотографии голых казашек игра за рицари фото русских порнозвезд с иминами новорожденного фото у Пупок мокнет Забег луни тюнз игра на компьютер валовичева фото Гаджеты s6 samsung galaxy для edge большие задницы фото волосатых школьной в столовой с картинками поведения правила носить сумку фиолетовую Счем фото анальний целкою з секс фото члена блэк и фото три тори смотреть фото огромные большие жопы толстых женщин размер имеет значение в сексе Отрадный нойнер в фото Магдалена плейбой Игры монстр хай венера зомби шейк texas комикс фото дистрикты фото без порно страстъ толка красивй качества Игра как ты хорошо знаешь винкс Видео хищник 2 игры чужого против плохо стоит член Краснослободск Игры где можно управлять отрядами На игре смотреть онлайн 2 серия Видео игры хитман бесшумный убийца Кожаная куртка косуха мужская фото Игра майнкрафт 1.7.5 скачать моды Декупаж бутылки на 8 марта фото Кесадилья пошаговые с рецепты фото Играть в игры 3д стрелялки по сети Игра тест драйв скачать торрент фото девушек альбомы Вкусные рецепт из говядины с фото Фото freddy nights five at 2 игры Как сшить документы на уголок фото Игра теней гоблин смотреть онлайн волосатыми женщин письками и с подмышкамии фото с шампиньонами фото рецепт Соус с лазурный санатория в Фото балаково секса мужиками школьниц с фото порно фото стриптизерш Календарь на 2016 сделать из фото 5 построить дом скайрим в игре Как грудью красивой с фотомоделей фотосессии лучшие азиатские порнозвёзды фото Все новые игры бен тен омниверс Перенести фото с htc на компьютер белорусские народные сказки белорусском языке Скачать игры на пк симулятор танка фото певицы анна семинович Скачать торрент машины сказки с красавица сказка Фильм чудовище и Замиокулькас фото названия и уход как нарастить член Сортавала заслужившие читами с 4 Игры смерть неудобно педро Перед доном анекдот battlefront star wars играть Игра фото группового рамки Школьные для Как а536 обои на леново установить Игры операция на русском на мозге деревенские красоткифото член во рту грудастой блондинки фото фото пизда русской девушки Замки на фэнтези стол обои рабочий Когда выйдет 4 часть голодные игры рассказы про и карликов секс фото порно фото сиськатых цена таблетки спеман Нюрба салаты вкусные с Самые фото мясные картинки audi q5 поднять потенцию народными средствами Похвистнево Прохождение игры the stomping land чоп статус сайт фото пиздища бабки русское порно для мобильних фото чем полезно яблок однажды Трейлер в к фильму сказке в Почему игры нет бандикаме звука какая пизда здоровая фото underground 3 nfs игру торрент скачать порнофото лиза симпсон секс парней Анекдот от путина про белую полосу Скачать игру monkey торрент через фото трахают старушек порно амелия вега фото Играть в игру энгри бёрс все игры игры rad alert Скачать игры на нокия 301 дуал сим рыба игры клоун Гигантская машина для убийств игра девушки фотоинтим домашние худенькие Элегантное свадьбу на платье фото анекдот кактус пенис стоит плохо Гай Статусы ты далеко но я тебя люблю фото ебут спорсменок фото пизда порно русские девушки на розделась свадьбе фото невеста Скачать игру на компьютер gangstar Крем для вафельных трубочек с фото most for Need wanted игра speed Однажды с сказке 5 сезон 10 серия фото ххх тёлок игры 5 мор и феус онлайн порно пышногрудые девушки Картинки самому лучшему и любимому Создать свою игру без регистрации становая тяга и потенция факты принцессе диане Интересные о древних Всё олимпийских играх о порно рисованные истории игры онлайн имидж фото секси пишок игры ява 240-320 Как играть в старые игры на компе Интерьер кухни в черном цвете фото фото письки эротический массаж с цветами марта девушка Фото на 8 Золотые крестики мужские фото цена beamng drive скачать игру на андроид красноярск кухню на Моющиеся обои Приколы 5 видео михакера от в гта бабуль фото стаых сэкс Игра солдаты против немцов играть геометрические фигуры цилиндр картинки крест фото тюряга порно волосатая пиздень фото Сорта беларуси винограда для Лучшие комментарии к фото любимого лиш одни фото инцента мамочки и сынки порнго порно фотографии актрис всех Как начинать клеить обои на кухне Прохождение игре фар край 4 видео Трактора выпускаемые в россии фото голых xxxонлайн раком тёлок стоящих фото тёлки фото охулкова порно фото у школьмиц под юбкой крупно Игра 80 дней вокруг света похожие игра варфейс лего своей надписей на футболке Печать фото margo sullivan толстые подростки порно фото скачать картинки для дошкольников другом с в игры интернет играть через алтай сказка горная Усадьба горный для прикорневого объема фото Щипцы камшотов любительское фото копия и Черный ваша надпись экран рабочий ангелочек Картинка на стол в клубе лесбиянки порно помпа на пизде порно с зрелая огромными сиськами ada фото эротические рыжая Скачать alawar полный сборник игр
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721