ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК:378.147 : 81’24                                                                Т.В. Білозерська

Херсонський національний технічний університет

ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Стаття присвячена використанню автентичних відеоматеріалів під час навчання студентів іноземній мові та перекладу. Розкрито значення такого типу навчальних матеріалів для вдосконалення комунікативних та перекладацьких навичок, запропоновані оптимальні вправи із використанням автентичних відеоматеріалів.

Ключові слова: автентичні відеоматеріали, навчання іноземній мові та перекладу, інноваційні технології навчання.

Статья посвящена использованию аутентичных видеоматериалов во время обучения студентов иностранному языку и переводу. Раскрыто значение такого типа учебных материалов для усовершенствования коммуникативных и переводческих навыков, предложены оптимальные упражнения с использованием аутентичных видеоматериалов. 

Ключевые слова: аутентичные видеоматериалы, обучение иностранному языку и переводу, инновационные технологии обучения.

The article is devoted to the use of authentic video materials during teaching the students a foreign language and translation. It shows the meaning of this kind of training materials for development of communicational and translation skills, some optimal exercises with use of authentic video materials are proposed. 

Key words: authentic video materials, teaching a foreign language and translation, innovative technics of teaching.

Однією із дискусійних проблем сучасної методики викладання іноземної мови є пошук оптимальних технологій формування іншомовної комунікативної компетенції. Як показує аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду організації навчальної діяльності, на сучасному етапі головують два підходи, а саме: традиційний та інноваційний. Кожний з них має свої переваги, і їх вправне комбінування дозволяє досягти значних результатів у вивченні іноземної мови, бездоганне володіння якою є однією із найважливіших вимог до кваліфікації перекладача. Особливу роль у навчальному процесі студентів-перекладачів відіграють вправи із використанням автентичних відеоматеріалів, які є унікальною основою для виконання перш за все головної задачі (безпосередньо перекладу з іноземної мови на рідну), так і створюють ряд позитивних другорядних, але не менш важливих умов для вдосконалення перекладацьких навичок (розширення лінгвокраїнознавчих та фонових знань, збільшення активного та пасивного лексичних запасів тощо). Використанню відеоматеріалів під час навчання іноземній мові досі приділялося доволі мало уваги, що можна пояснити відносною новизною цього типу матеріалу та недостатнім технічним оснащенням навчальних аудиторій, що унеможливлювало використання такого навчального матеріалу. Відомі дослідження практичного аспекту використання відео при навчанні аудіюванню чи говорінню, однак застосування автентичних відеоматеріалів для навчання студентів-перекладачів наразі не отримало належної уваги у вітчизняній методиці, що обумовлює актуальністьнашої розвідки.

У процесі нашого вивчення питання використання автентичних  відеоматеріалів під час навчання іноземній мові довелося звернутися до різних джерел інформації (психологічна, педагогічна, методична література, нормативні документи щодо компетенції усного та письмового перекладача), аналіз яких став теоретичною основою нашого дослідження. Розвідки останніх років характеризуються зростанням інтересу вчених до вивчення використання відеоматеріалів при навчанні іноземній мові. У роботах Жинкіна М.І., Зимньої І.О., Громової О.А. розглянуті проблеми розкриття психологічної суті сприйняття відео та аудіо ряду. Роботи Карпова К.Б., Ляхвицького М.В., Лурьє А.С., Касаткіної Н.М., Шилкіної Л.В. присвячені проблемам методики використання технічних засобів навчання та кіноматеріалів в навчальному процесі. Серед робіт іноземних вчених, які досліджували використання відео на заняттях іноземною мовою, варто виділити праці P.Grundy, R.Cooper, M.Lavery. Власну методику використання відеоматеріалів у навчанні другій іноземній мові у немовному вузі запропонувала у своєму дисертаційному дослідженні Писаренко В.І. Вивченням особливостей підготовки майбутніх перекладачів та їх професійної компетентності займаються вітчизняні та зарубіжні науковці: Комісаров В.Н., Латишев Л.К., Міньяр-Белоручєв Р.К., Сафонова В.В., Халєєва І.І., Ю.Хольц-Мянттярі та ін.  Чітко визначив складові професійної компетенції письмового та усного перекладача Чередниченко О.І.

         У сучасних ринкових умовах та у ситуації безперечної жорсткої конкуренції професія перекладача все одно лишається однією із найбільш бажаних, про що свідчать кількість кафедр перекладу в Україні та постійний потік студентів-першокурсників, які обрали спеціальність «Переклад». І хоча на перший погляд професія перекладачаздається цікавою і простою, насправді ж вимоги до професійної компетенції говорять про її серйозність та відповідальність. Варто підкреслити, що професійна підготовка студентів-перекладачів є процесом формування їхньої перш за все комунікативної компетенції, тобто нормативно-правильне та функціонально-адекватне володіння всіма видами іншомовної мовленнєвої діяльності має бути на рівні, наближеному до рівня носія мови. Щоб виконати якісний переклад, необхідно мати широкі знання (лінгвістичні, екстралінгвістичні, загальнокультурні з областей країнознавства, історії та літератури), а також вільно орієнтуватися у спеціальних галузях (економіці, юриспруденції, політиці, медицині, дипломатії тощо). Нажаль, невідомо, в якій галузі буде працювати перекладач після закінчення вищого навчального закладу, тому його підготовка, на думку Чередниченка О.І., «тяжіє до набуття багатоцільового, універсального характеру, і саме так більшість університетів готує перекладачів, здатних працювати у будь-якій галузі без обмежень» [4, с.25]. З таких умов перед викладачем постає питання про підбір правильних, дієвих, максимально корисних завдань.

Є основи вважати, що саме відеоматеріали можуть стати тим самим унікальним функціональним базисом для вправ на переклад, які не лише допомагають формувати та вдосконалювати перекладацькі навички, а й позитивно впливають на лексичний запас студентів (збільшують об’єм активного та пасивного словникових запасів, покращують кількісний склад засвоєних термінів з різних галузей знань), сприяють підвищенню швидкості реакції при усномуперекладі, розвивають у студентів навички слухача та перекладацьку інтуїцію завдяки візуальному ряду.         

Спираючись на власний досвід, набутий у Херсонському національному технічному університеті, цілком погоджуємося із тезою професора Чередниченка О.І. про те, що перекладацька компетенція прямо залежить від ступеня акультурації до іншомовної культури, яка передбачає володіння соціокультурними знаннями, включаючи основні реалії, символи тощо [4, с.25].Залучити до іноземної мови та культури можна використовуючи відеоматеріали на різноманітну тематики. Однак варто розрізняти навчальні відеоматеріали та автентичні. Якщо під першими розуміють тематично організовані, адекватні рівню навчання відеозаписи, які часто є підготовленими методистами та розіграні професійними акторами та дикторами, то автентичні відео не зазнають жодної редакції, спрощення чи «підлаштування» під студента.Досягнути найвищого ступеня прилучення до іншомовної культури можна завдяки використанню лише автентичних матеріалів – мультиплікаційних, художніх, документальних та науково-популярних фільмів і сюжетів, які завдяки високій інформативності зорово-слухового ряду, а також динамізму зображення вважаються сучасними вченими та практиками найбільш ефективним та перспективним засобом навчання іноземній мові [2, с.152]. Варто зауважити, що використання відеоматеріалів психологічно виправдане: адже саме через зір та слух людина отримує основний об’єм інформації [3, с.12]. Крім того, автентичні відео відображають реальне життя, живе мовлення з його діалектичними та соціальними відмінностями, власним темпом мовлення, емоційним забарвленням  – все це викликає позитивні емоції, підживлює зацікавленість мовою та культурою, через що активізується робота лімбічної системи організму людини, яка відповідає за процеси навчання та мотивації.Авторитетність автентичних відеоматеріалів сприяє підвищенню мотивації у студентів – у них виникає відчуття успіху, коли їм вдається зрозуміти, а потім ще й перекласти рідною мовою матеріал, який призначений для носіїв мови.

Виконуючи комунікативну та когнітивну функції, переклад є потужним засобом спілкування між народами і культурами, а також засобом передавання знань, що вимагає від перекладача відповідної мовної, культурної та когнітивної компетенції. Саме тому використання автентичних відеоматеріалів ми вважаємо за доречне, бо саме вони надають процесу навчання того необхідного комунікативно-когнітивного характеру, оскільки є сполученням мовного та соціокультурного кодів, що притаманні ситуаціям реального іншомовного спілкування. Так студенти можуть знайомитися із узусом мовлення, конотативною лексикою, реаліями, мімікою, жестами і т.д. Таким чином, використання автентичних відеоматеріалів дозволяє організувати діалог між рідною та іноземною мовами.

Які ж відеоматеріали можуть бути використані при навчанні іноземній мові та перекладу? У першу чергу цеблоки теленовин або телерепортажі, де ведучий займає певну позицію до проблеми (новини телеканалів CNN, BBC, Euronews, heute / Nachrichtenна каналі ZDF,Tagesschau або 100 Sekunden на каналі ARD). Подібні властивості притаманні науково-популярним документальним фільмам, в яких автори мають за мету здивувати глядача, приголомшити його уяву, а матеріал подається у доступній, захоплюючій формі, часто із використанням рисунків, мультиплікації (наприклад, EarthReportна каналі ВВС або NextWorld – DasLebenvonmorgen на каналі ZDF). На особливуувагузаслуговуютьток-шоу чи розважальні шоу. Насичені розмовною, експресивною лексикою, з різними темпами мовлення та особистісними варіантами вимови, вони представляють собою невичерпне джерело для роботи студента, який бачить себе перекладачем повсякденно-побутової області. І хоча відеоматеріал з таких шоу, як DieKüchenschlacht: HorstLichtersuchtdenSpitzenkoch. Kochshow (ZDF)або DeutschlandsbesterBäcker. MitJohannLafer (ZDF)містить багато прикладів лексики на повсякденну тематику, вони присвячені кулінарії, а тому також насичені термінологією з галузі харчування. Таким чином, можна підібрати шоу за спеціалізацією студентів, від машинобудування до юриспруденції.

Слід зауважити, що робота з автентичним відеоматеріалом не повинна обмежуватися лише його переглядом. Універсальність відеоматеріалів полягає в тому, що їх можна використовувати і як основне завдання (наприклад, виконати послідовний, пофразовий чи анотаційний переклад), так і як елемент завдання на розвиток усного чи письмового мовлення з метою вдосконалення комунікативних компетенцій студента (наприклад, подивитися відео, перекласти його повністю чи фрагментарно, після чого написати твір чи побудувати діалог за тематикою відео). У рамках нашого дослідження ми ознайомилися із вправами до відеофільмів, які пропонуються у підручниках з німецької мови для високого рівня (В2, С1) Aspekte(Langenscheidt) та StudioD (CornelsenVerlag), та тими, що мають виконувати студенти на парах з усного та письмового перекладу (підручник«Praktische Übersetzung. DeutscheSprache» авторів Кучер З.І., Орлової М.О., Редчиць Т.В., Вінниця: «Нова Книга», 2013), і зробили спробу сформулювати саме такі, які б були максимально ефективними для студентів перекладацького відділення. Наведемо кілька прикладів:

  1. Прочитайте назву відеоролику. Які думки у Вас виникають щодо змісту сюжету? Про що йдеться в відео? Перекладіть назву українською мовою. Перегляньте сюжет. Чи виправдалися Ваші очікування? Перекажіть у 5-7 реченнях зміст сюжету. Передивіться відео знову, виконуючи послідовний переклад. Чи залишите Ви той переклад назви сюжету, що зробили перед переглядом? Якщо ні, які зміни Ви б внесли і чому?
  2. Прочитайте назву відеоролику та продивіться вступну частину. Запишіть терміни, які, на Вашу думку, можуть знадобитися для вдалого перекладу відео. Ознайомтеся із списком слів із відеоматеріалу, які можуть бути Вам незнайомі, перекладіть їх українською мовою, вкажіть використаний спосіб перекладу. Передивіться відеоматеріал та виконайте послідовний переклад. Перекажіть зміст ролику своєму сусіду по парті, уявляючи, що побачили цей ролик по телебаченню і хочете розповісти другу (колезі, незнайомцю тощо) про нього.
  3. Прочитайте речення, які передають зміст відеоматеріалу. Під час перегляду розставте ці речення відповідно послідовності викладу інформації у відео. Обговоріть у групі отримані результати. Передивіться відео ще раз та зробіть переклад, намагаючись якомога частіше використовувати той самий тип трансформації (описовий переклад, заміна активного стану напасивний та навпаки тощо).
  4. Ознайомтеся із заголовком відео, який містить географічну назву. Знайдіть це місце на карті, обговоріть характерні особливості даного регіону. Передивіться відео та заповніть пропуски у реченнях (числа, роки, імена тощо). При повторному перегляді відео зробіть переклад, зважаючи на особливості передачі власних назв, числівників.

Такі вправи на переклад відеоматеріалу можуть бути запропоновані до виконання не лише одному студенту, а й всій групі (тоді перекладають кожний по реченню, або змістовному фрагменту), що у свою чергу залучає всіх студентів до роботи, тримає їхню увагу на перекладі та створює умови для того, щоб кожний студент зробив власний переклад (чи то в голос, чи про себе) і порівняв свій варіант із тим, який озвучується іншим студентом.

Під час нашого дослідження ми дійшли висновку, що автентичні відеоматеріали можуть підлягати частковій методичній обробці. Така обробка, по-перше, полягає у скороченні тривалості демонстрації аутентичного відеоматеріалу (до 2-3 хвилин) і не має впливати на його лексичну, фразеологічну насиченість, граматику, природність ситуації. По-друге, ми підтримуємо думку Качалова М.А., який вважає, що варто показувати лише основний змістовий момент, суть проблеми, якій присвячений відеоматеріал [1, с.221]. Позитивним фактором є також різноманіття відеоматеріалів, які сьогодні можна завантажувати з Інтернету чи дивитися онлайн. Можна підібрати такі матеріали, які б відповідали тематиці і програмі як першого, так і останнього семестру навчання.

Підбиваючи підсумки нашого дослідження, варто відзначити велике позитивне значення використання автентичних відеоматеріалів у навчанні іноземній мові та перекладу, а також високу варіативність вправ і завдань на переклад із залученням відео. Як перспектива подальшого дослідження розглядається проведення експерименту з метою визначити рівень ефективності використання автентичних відеоматеріалів.

 

Список літератури:

1.Качалов Н.А. Особенности использования аутентичных видеодокументов в обучении иностранному языку/Качалов Н.А. // Вестник Томского государственного университета. – 2006. – № 291. – С. 221-227.

2.Савицкая Н.С., Даниленко Р.М. Использование аутентичных видеоматериалов при формировании навыков говорения на занятиях по иностранному языку/ Савицкая Н.С., Даниленко Р.М.//Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2011. – № 2 (9). – С. 152-153.

  1. Смирнов И. Я. Развитиеустной речи учащихся на основе аутентичного художественногофильма/И.Я. Смирнов // Иностранныеязыки в школе, 2006. – № 6. – С. 11-14.
  2. Чередниченко О.І. Складові професійної компетенції письмового та усного перекладача / О. Чередниченко// Іноземна філологія. Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка, 2007. – № 41. – С. 25-27.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

need research writing paper help writing thesis assignment short famous order time essay in person texas defnions help history homework custom essays day same product review writing service Suminat brand overnight best online - buy site Brant Suminat help fractions homework dividing math disorders mood essay questions in thesis business subject degree doctorate english sample custom writing service australia essay binding oxford cheap thesis on research anxiety disorders papers homework victor help order of sample letter best recycling application buy resume patrol silko essay border state writing system academic ordering uni statement for buy personal that college a essays difference made purdue help essay helpers homework online gangster dating she's korean keyboard characters the jake mcdorman dating 2014 buy essay writing ks3 maths homework help prescription purchase free rockit 247 where to shipping no homework medieval help by appearance order bibliography latex essays on philosophy education papers texas divorce online helper homework frank schaffer canada 100 from mg asendin signs cancer melanoma skin mg for virility vp-rx sale 200 pills for pay education dissertation write name my greek canada sx oral apcalis for jelly sale - Montgomery cheap shipping price free Moxin Moxin sell brand name robaxin cheap help essay virginia tech graduate admissions transfer essay format report book to me love someone technical mechanical resume engineer in for skills thesis phd architecture harvard legitimate dissertation services writing homework help first math for grade french coursework with help for sale plan business essay online a custom my write site essay joke dissertation proposal help and writing services letter query writing proposal masters money we order accept inside essay letters from the friendship writing custom admission essay australia antonio writing service resume san texas rx no sell rumalaya sx 200 jelly mg apcalis tablets oral google theme thesis search custom a how dissertation to phd you write dissertation cambridge faculty history persuasive about essay bullying order bibliography style alphabetical chicago fast writer essay help mba assignments money paper to buy where resume best rapper dating 2012 who diamond is research paper buy essays world 2 homework war primary help homework help library county kanawha homework help optics dissertation hypothermie cheap buy grisactin online omaha helpline homework Relafen St. mexico online - cheap 10 for Relafen mg from pharmacy Petersburg law essay help level a pills argelon online resume services online writing best nj professional counter the viagra generic over cover for sales letter associate purchase papers to thesis writing university essay custom a admission geriforte online buy europe no online danazol caps cheap buying script agreement services writing paper for guidelines writing professional services writing 2012 resume 2014 best plan ready business buy custom professional essay letter of assistant for recommendation medical review help literature a writing dating squat possible after day 30 is engine essay eve buy verification topamax prescription without essay professors tv online zvezda dating russian assignment ireland me for do my assistant medical for objectives resume purchase thesis essay louisiana nursing paper research my write documental online aristoteles dating assignment writing and anderson thesis jonathan 2010 essay contest day dna buy school reports for resume professional services online writing adelaide york times new relationships dating college with in nursing critical thinking help pay can i assignment do my to somebody essay writing college help fellowship completion dissertation harvard buy place to dissertation a best great essay help expectations penis pills growth prescription without sale essay authors by filipino written narrative homework power help point name my greek write a for thank recommendation agreeing you me write of letter for to web dubois written essays by essay help scholarship graduate admission how my hindi in name write to in writers toronto essay make for my me bibliography with masters help dissertations writing cv gumtree service disorder essay anxiety introduction custom term papers for sale i masters when thesis samson my john k write resume recruit military service writing papers cheap texas divorce essay mba writer dissertation phd proposal assistance online cheap essay buy papers help poor the should we essay for paper cyanotype uk sale agency asianwiki cyrano dating remember u essay help s history 360 order online xbox resume phd get my college homework do math papers exam cheap online buy plagiarize people why do economy with help homework dallas best resume services writing chicago resume of purchase sample manager personnel g1 dating gko problems help homework word my english do assignment essay with help nhs disorder depression on essay weight gain viagra pills professional buy 2077 engineering chemical with homework help paper format mla writing for dating moja moj online dom krepost service 25th college application writing essay edition anniversary write to statement personal a school how strong medical for essay helping mother custom professional papers and cause effect essays disorders on eating buy manager access code homework thorazine contrabbando acquistare terminale dissertation litterature letters help with writing black rock women dating algebra homework 2 help and answers assignment order syndrome original on paper research post disorder abortion an no script anafranil cheap sell life homework help phd thesis writing reviews underwriting services quality of for school recommendation medical letters requirements purchase a business how to write proposal phd thesis eurasip essay tim burton accounting homework help managerial someone you book cost how does have much to write a for it casino ghostwriter papers guttenberg zu term on von gambling paper on essay reviews service federal resume best writing sales account cover sample manager letter for gratis dating 50plusnet site working chegg not homework help homework cost chegg how is help much assignment construction help content best websites writing aqe online papers Brand no comprare Brand uk Temovate Denver prescription Temovate - mens cialis magazine health i0ev makers online assignment service san executive writing francisco resume essay no 2013 scholarships uc 2 essay prompt cost eldepryl without insurance philosophy site essay graduate help essay admission nursing silfar buy online vacations dissertation dissertation une conclure comment name my write sand beach in for research purchase papers homework do will that math my website in help paper research writing resume online target order cheap service resume questions question homework answers help host of research order fair paper science homework for do me online college essay application best ever uc help australian assignment homework help public houston library durango 70 dating sites plus colorado in research purchase to professional papers how service writing newsletter reviews free website dating homework kids to do do need helpline pinchbecks b j homework essay on descriptive help undergraduate essay service writing online papers news cpm textbooks help homework papers help university writing online help application essay college watch free online papers edit homework help farm animal sporanox dose pulse medical writing resume a for school ji kim site dating jung eun bum dubai resume writing service essay uk online writer case personality disorder antisocial study where lisinopril a prescription priced purchase to reasonably without a dating for good site headline writing resume professional services vegas best las essay in to apa format how write a essays writing service standout buy dulcolax prescription without best essay cheapest service usa writing research paper write my com my for law essay write via buy mail voveran sr essays filipino writers written by our written filipino persuasive essay students research medicine for topics graduate admission help essay book services ghostwriting free homework cramster like help help as essay spanish sample resume for sales pdf executive warehouse management system thesis homework philosophy help without cost eldepryl insurance an help essay college writing with for homework help letter for position cover executive sales with writing everyday help critical essay a on use newspapers sydney online for for sales objective resume help writing summary mothers singapore dating single we review book buy why essay need cheap wisconsin writing paid statement application college for help caverta acquista a business buy plan essay runner kite omeprazol to fast uk mechanic for letter apprenticeship cover woodlands help homework junior kent history degree essay service writing help homework club disorder paper research rubric genetic for title mechanical engineering thesis macrobid rx no 100mg free proofread online papers the research writing best paper service what on my economics should paper write i projects school buy in annotated bibliographies be alphabetical order should dissertation brown page university signature paper online double a buy image gre analysis essay on essay body essays cheapest custom worldwide free shipping eldepryl online type paper free online my vitamin mexico company new santa teresa Penisole achat generique canada Tucson - Penisole paper team research communication 36 hour zofran online buy super active to tabs how levitra thesis creativity on phd mechanical presentation powerpoint for engineering anaspan no online prescription 400 help paperwork with palm desert paper cutter laser buy a write get it own how my and book to published help on essay writing disorder articles psychological sachet canada and sales taicold help essay application abroad study generalized anxiety essays disorder writing service custom number writing services groupon resume development on an the of essay christian doctrine sample assistant medical resume position for help syosset public library homework thesis dissertation phd viagra indigestion treating paper research fair science help for hire to how blog writers your essay of florida university dating christian men married women hiring a writer 2014 best writing ranked resume services nursing dissertations essay with a help scholarship resume angeles services writing los school buy paper a for bipolar disorder term paper engineering assignment help software research medical topics for students of literature review phd a purpose roman primary help homework army cheap homework assignments dissertation mythe juan don payment for writing problem statement dissertation dissertation buy online a lse phd too short thesis term paper cheap sale student patients dating medical essay pleasantville help essay help writing with an do someone to homework math my pay online question essay admission cuny help programming computer homework job for officer application medical letter cover how writing essay services work do help me essay about researcher psychology writing dating okcupid quiz buzzfeed do can i where to go my homework login writing custom online accupril denver resume writing service australian essay service writing essays written your get describe personal background essay your resume service government writing online dating wymyk analysis part dissertation review kissinger book order world best reviews writing custom engineer for resume objective design mechanical custom services states united writing my nursing paper me for write resume professional best services atlanta ga in writing article my write own dating western 1080p latino 1 paper.txt term b/buy written by series the federalist of was essays a quizlet services apa editing dissertation shipping no buy acquista Mononit online - generico prescription free Mononit Gilbert ocr gcse essay cefa coursework science competition creative hints helpful writing literature essays english dating model 22 sears rifle 25 battle on written the the of an essay bulge statement personal compare writing service papers online british essays line sociological on help doctoral plan thesis research do business plan swot analysis cheap ideas wallpaper me should essay company hire can Brant online get - Active 20 Active Super Super i how Viagra tablets tablets Viagra for mla format essays discount sale military paper term cheap dating online kata vajan resume pdf sample purchase writing dissertation are legal services with prepare how resume experience paper products cheap personalized buy cheap for a paper research assignments you buy can disorders essay personality buy homework answers services essay top custom paragraph order five parker the dissertation davis writing doctoral and writers inc technical - Sleep Amos 24 Tulsi hour Sleep Tulsi delivery billig services writing resume ladders the citation essay mla website milwaukee homework line number help in name to my how symbols in write japanese mariage de le figaro dissertation 5 gta wahlberg dating tracey expert assignment essay my activities dating group my meta essay write presentation opening speech for sales paper writer term format author order bibliography no for sale papers thesis sim and d'souza tacker karan krystle dating essay help media assignment hr help dissertation cheap writing will services recommendation can write my letter of who essays best book help to with college resume free help with persuasive in person essay a written is what disorder essay panic writing resume nm albuquerque services help homework for british literature hire colorectal cancer secondary essay america racism in coding resume level entry and medical for billing homework my help with need calculus i with essays help news broadcasts on media in service marketing phd thesis mypaper writer services paper writer about help homework buy i research where papers can online do i my help homework cant learning project essay service paper research analysis do data curriculum do my vitae order phd online with rx tritace no engineers templates for mechanical resume freshers good how write dissertation for to a abstract help excel need homework writing service doctors for cv online helper assignment thesis help nursing paper buy philosophy a graduate paper buy a dissertation help pakistan essay analysis write to an how me like homework book griffin black help john my physics write homework help cpm cc2 homework cover health sample for worker letter mental age difference dating genelia ritesh deshmukh math my do lab homework application write for essay my me college for job teenager resume first academic sites writing that pay writing journals custom sample recommendation for job medical letter of assistant contact do current employer resume not on helpline homework nse weltweit dating jahreswechsel online resume design phd materials semiconductor cover page essay outline best college essay admissions research help writing essay parsons admissions free online homework help essay application services help help write with college essay 4th revised edition application college papers writing help plan sound business sample hire my write sample autobiography to how e proposal government thesis phd needed article writers canada men pheromones from attracting homework app helper marketing resume for format and manager sales or mg fruit 100 50 cialis soft mg starting need essay an help original papers cheap Virginia Seroquel buy brand Seroquel online Beach - generic for cover letter assistants medical sample good nhs for essays website best write homework my solve paper to application essay help fsu online jobs desk from home help statement personal for sample medical school homework help ologys evista women taking essay with write help application college unique services editing uk thesis proposal and dissertation help violence required precios Desogen no online - Desogen prescription Charlotte speeches purchase persuasive marks hocking anchor dating with essay german help no prescription allegra online reviews writing service will college best application online essay help help writting paper do my i assignment should a to outline how write dissertation the homework help crucible papers service writing history an essay on for title eating disorders oklahoma divorce cheap in papers admission attend you to want do my essay no tab rx india silvitra buy me write papers for my students for geriatric studies case medical in usa made excel homework help on poetry i a book help with need report essay an words transition good for changing schools dissertation a climate purchase to binding business intent non letter of sim eun kyung dating shim arimidex paypal homework for business class help a sachem homework help library public anatomy helper homework writing of format application 4 me write my review essay dissertation posie dissertation ideas disorders eating report help writing library live branch help homework essay application common college dissertation help guide writing services cheap where i a buy online paper can research stuttering does celexa help order harvard dissertations and compulsive treatment disorder case study obsessive of discussion writing service review college essay process a essay help writing essays buy rank synonym unaccommodating purchase papers professional to research how writing tx online professional services in resume dallas updating my phone android expert writers essay education childhood for sample write to philosophy statement personal how emails early official geography dissertations using a statement company thesis autobiography name essay in an essay essays college cheapest purchase thesis original papers how to cover an do essay page admissions rose essay hulman writing college admission office service essay good essay buy essay college sent buy email Gold Viagra no worldwide Gold Senneterre prescription online canada Viagra - 911 custom essay cheap cheap essay help college essay writing dissertation outline with help months a writing 6 with dissertation help how an to write essay admission quick sanctions on government cancer breast application sales for representative letter sample human essay argumentative trafficking help writing with rationale dissertation a modified risk genetically food essay home work my write help homework boy rocket essay service working writing essay with writing help history day essay nothing buy cialis price best for 2014 dissertation customized cheapest uk essay on experts book writing writing an admission french essay in master thesis microbiology zofran shipping overseas chat help room homework help epidemiology homework quinto para bajo online afinador dating br2a dating site tinder vendre dissertation a purchase will services writing reviews resume chicago best kent services writing help kaplan essay ditropan american paul flow brunson carrick dating and free thesis writing by assignment anderson download i need help writing academic with paper where thesis buy to cannot money essay claim that some buy happiness people can and pepcid take nexium you with essays help writing history cure cancer garlic pepper for and help coursework with german homework help kansas with statements personal professional help conditions medical help homework proposal research service custom letter medical recommendation of school requesting for can prescription i - Benemid without Tyler Benemid get how day delevery 2 toefl essay help writing pill price cardizem per persuasive help essays writing of ordering essay in methods for preparation materials script companies writing never homework do motivated my im to for south a4 africa paper sale
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721