ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’253

О.В.Богданова

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Використання автентичних відеоматеріалів для формування комунікативної та соціокультурної компетенції на уроках англійської мови.

Богданова О.В. Стаття присвячена використання автентичних відеоматеріалів для формування комунікативної та соціокультурної компетенції на уроках англійської мови. Розкривається перспектива застосування відеоматеріалів на уроці англійської мови та вимоги до їх відбору.

Ключові слова: автентичні відеоматеріали, навчання, вимоги.

Богданова О.В. Статья посвящена использованию аутентичных видеоматериалов для формирования коммуникативной и социокультурной компетенции на уроках английского языка. Раскрывается перспектива применения видеоматериалов на уроке английского языка и требования к их отбору.

Ключевые слова: аутентичные видеоматериалы, обучение, требования.

Bogdanova O.V. Use of authentic video content for the formation of communicative and sociocultural competence on English lessons.

The article deals with the peculiarities of using  authentic video of communicative and sociocultural competence on English lessons. The research disclosed questions about using videos and requirements for their selection

Keywords: authentic video, teaching, requirements.

З розвитком сучасних технологій можливості подання навчальної інформації значно збільшились. На сьогодні, технології заполонили практично всі аспекти нашого життя і стали використовуватися не тільки як для розваги, але і в навчальних цілях. Так основною проблемою в навчанні є обмежена можливість у спілкуванні з носіями мови. Для подолання цієї проблеми пропонуємо використовувати автентичні матеріали –  відеофільми і різні відео-сюжети. Над цією проблемою працювали багато науковців, такі як І.М. Андресян [4], Т.П.Леонтьєва [2] та інші.

Актуальність теми дослідження зумовлена спрямованістю поглибленого вивчення використання автентичних відеоматеріалів, оскільки   відео допомога на уроках допомагає підвищити якість знань та дозволяє використовувати такі чотири види діяльності на парах: аудіювання, читання, письмо, говоріння.

Мета роботи полягає в дослідженні автентичних відеоматеріалів як засобів розвитку мовленнєвих навичок студентів.

Визначена мета зумовлює виконання таких завдань:

 • виявити жанрово-тематичну спрямованість відеоматеріалів.
 • виявити вплив використання відеоматеріалів на процес навчання іноземної мови.

З точки зору методики, навчальний фільм (відеофільм) – це спеціально підготовлене в методичному і режисерському плані аудіовізуальний засіб навчання, призначене для створення природних ситуацій мовного спілкування і що має велику силу емоційного впливу на учнів за рахунок синтезу основних видів наочності (зорової, слуховий, моторної , образної, екстралінгвістичній та ін) [4, с. 222].

Усвідомлено-практичний метод розробив відомий психолог Б.В. Бєляєв. Концепцію цього методу вчений подав у вигляді психологічних принципів навчання:

 1. Мова як засіб комунікації – це цілеспрямована взаємодія між тими, хто вивчає мову.
 2. Комунікація – це творчий процес, а не оперування заздалегідь набутими вміннями та навичками.
 3. Основна увага в роботі повинна бути спрямована на розвиток в учнів іншомовного мислення і відчуття мови, що вивчається. Досягти цього можна лише в умовах постійної іншомовно-мовленнєвої практики.
 4. Навчання чотирьох видів комунікативної діяльності (читання, письма, говоріння та аудіювання) повинне відбуватися одночасно.
 5. Усвідомлене, творче використання мови в різних комунікативних ситуаціях забезпечить знання системи мови.
 6. Зміст навчального матеріалу повинен мати вагоме значення
 7. Справжнє володіння мовою можливе лише при наявності автоматизованих мовленнєвих навичок, які найбільш успішно формуються при виконанні таких умов:

а) навички повинні формуватися в потоці мовлення;

б) навички стають міцнішими, якщо учень усвідомлює, які саме дії лежать в їхній основі; відпрацювання навичок є основою іншомовно-мовленнєвої діяльності, на яку потрібно відводити більшу частину навчального часу (не менше 85%), а на повідомлення учням теоретичних відомостей про мову, що вивчається, – не більше ніж 15% часу, рівномірно розподіляючи протягом усього заняття [1, с. 209–210].

Не можна залишити поза увагою той факт, що під час слухового сприйняття засвоюється 15% інформації, зорового – 25%, а при слухозоровому – 60% [3].

Слід зазначити, що застосування на уроці відеофільму – це не лише використання ще одного джерела інформації. Використання відеофільму сприяє розвитку різних сторін психічної діяльності учнів, і передусім, уваги і пам’яті. Під час перегляду в аудиторії виникає атмосфера спільної пізнавальної діяльності. У цих умовах навіть неуважний учень стає уважним. Для того, щоб зрозуміти зміст фільму, учням необхідно докласти певні зусилля. Так мимовільна увага переходить в довільну. А інтенсивність уваги робить вплив на процес запам’ятовування. Використання різних каналів вступу інформації (слуховий, зоровий, моторне сприйняття) позитивно впливає на міцність збереження країнознавчого і мовного матеріалу. Таким чином, психологічні особливості дії фільмів на студентів (здатність управляти увагою кожного з них і груповою аудиторією, впливати на об’єм довготривалої пам’яті і збільшення міцності запам’ятовування, чинити емоційну дію на студентів і підвищувати мотивацію навчання) сприяють інтенсифікації учбового процесу і створюють сприятливі умови для формування комунікативної і соціокультурної компетенції студентів на уроках англійської мови.

Відеометод відноситься до групи наочних методів. Він містить у собі повчальну і виховуючу функції, що зумовлюється високою ефективністю дії наочних образів. Інформація, представлена в наочній формі, є найбільш доступною для сприйняття, засвоюється легше і швидше. Крім того, використання відео на уроці допомагає задовольнити бажання та інтереси учнів.

Автентичні відеоматеріали надають зразки мови і мовлення, загальновживану і спеціальну лексику, ідіоми, метафори і т.д., як їх використовують носії мови. Вони допомагають у вивченні міжкультурної комунікації.

Автентичні відеоматеріали володіють різними методичними особливостями. Згідно жанрово-тематичної спрямованості їх можна розділить на 3 групи [2, с. 64]:

а) розважальні програми (шоу, спортивно-розважальні програми та ін.);

б) програми, що базуються на фактичної інформації (документальне відео, теледискусії та ін.);

в) короткі програми (shorties), тривалістю від 10 секунд до 10-15 хвилин (новини, прогноз погоди, рекламні оголошення тощо).

Перевага віддається коротким за тривалістю відеоматеріалів: від 30 секунд до 10 хвилин, при цьому вважається, що 4-5 хвилин, демонстрації відео можуть забезпечити напружену роботу групи протягом цілої години. Це зумовлено такою специфічною особливістю відеоматеріалів, як щільність і насиченість інформації. Тому доцільніше використовувати короткий уривок для інтенсивного вивчення, ніж більш тривалий відео епізод – для екстенсивного [2, с. 62].

Використання відео на уроках  допомагає вирішувати  наступні завдання:

–      підвищення мотивації навчання;

–      інтенсифікація навчання;

–      активізація студентів;

–      самостійна робота студентів;

–      підвищення якості знань студентів [2].

Успішне використання відео гарантовано практично на всіх етапах процесу навчання іноземної мови [2, с 63]:

 • для презентації мовного матеріалу в реальному контексті;
 • для закріплення і тренування мовного матеріалу в різних ситуаціях спілкування;
 • для розвитку умінь усно-мовного спілкування;
 • для навчання іншомовної культурі і виявлення міжкультурних відмінностей.

Згідно з Т.П.Леонтьєвою, лексичні вправи з використанням відео орієнтовані на сприйняття лексичних одиниць в адекватному аудіовізуальному контексті, чому сприяє застосування таких прийомів, як:

– прогнозування (prediction) слів, фраз, які будуть виголошені персонажами відеосцен після паузи, їх подальших дій, вчинків, а також зовнішності персонажа, якого навчають, повинні описати на підставі звукового ряду, не бачачи його на екрані;

 • розпізнавання, знаходження (identification) в відеофрагменті певних предметів, явищ, дій, колірних позначень, назви яких записані на дошці, включаючи “відволікаючі”;
 • співвіднесення (matching) прикметників, записаних на дошці або на картці, з тим чи іншим персонажем відоепізода; списку синонімів з ключовими словами з відеофрагменту;

Використовуючи на заняттях відеоматеріали, викладач може покращити процес сприйняття інформації у курсантів і тим самим поліпшити результати в навчанні. Подальший впровадження відеоматеріалів в процес навчання є перспективним. Результати роботи можуть бути корисними викладачам і студентам філологічних факультетів.

 

 

 

Список літератури

 1. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. – М., 1965. – 227 с.)
 2. Леонтьєва Т.П. Досвід і перспективи застосування відео в навчанні іноземних мов / Т.П. Леонтьєва / / Нетрадиційні методи навчання іноземних мов у вузі: матеріали респ. конференції. – Мінськ, 1995. – С. 61–74.
 3. Ляховицький М.В., Сердюков П.І. Основні напрями використання навчальної техніки нового покоління // Методика викладання іноземних мов. – 1984. – Вип. 13.
 4. Практичний курс методики викладання іноземних мов / Андреасян І.М. [Та ін]; під заг. ред. І.М. Андресян. – Мінськ: ТетраСистемс, 2009. – 288с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research cell paper sickle phd thesis computer in engineering delivery valparin hour 24 engines homework search help comment reussir histoire dissertation d une writing paper english community service thesis writing custom 2011 dissertation service fsu with essay help eating and paper media the research disorders professional oregon writing services resume portland online marketing research papers in paper help thesis statement research disorders essay mental choose how phd to a thesis soap bangalore liquid in manufacturers dating resources a expert written paper a need by human professional writing company letter cover estate real purchase examples essay purchase gadsden article service review writing aerospace homework engineering help writing s custom u online essay buy uk paper writing technical tips doctoral help thesis for me format in put apa essay writing a classification free mg online 150 shipping cheap get Celebrex Celebrex homework help statistics help science ks3 homework middle school prompts essay malaysia paper bags buy online help proposal dissertation for dummies and dan dissertation simunic admission essay medical school service online best service resume writing medical assessment learning essay help for three orders of society medieval essay the me for essay happiness essays help free writing dissertation nsf improvement grant without insurance xr voltaren extended help biology essay online cheap Remeron purchase Remeron for sale effect happiness buy and essay cause can money for sale essay accounts writers mba essay services admission limits application speech to how valedictorian write high a school service java in writing writing letter sites services in writing philadelphia best resume 76ers essay assessment self service writing essays cheap winchester dissertation caroline generic online buy Prednisolone paper how phd to a write with person study of a disorder bipolar case and is what difference the dissertation thesis between essay gannon admissions literature review care customer homework help bibliographies most in person influential life essay yahoo need help essay writing dissertation mathematics masters thesis prospectus anglo homework saxons help who a can do for me resume help essay chat online Imodium prescription buy online with coupon - Imodium Columbia services resume writing austin hire business plant plan phd thesis on erp essays application best cheapest order Frumil a admission school graduate personal for writing essay help resume teacher services professional plan business writing history ap help european assignment summer services writing essay sociology hacked 3 online sas dating essay now my write writing and paper service paper research term custom essay evaluative essay 40 20 mg mg grisactin vs linguistics thesis phd help dissertation quotes phd respect on paper written favourite authors essays by writers resume senior sample accountant help dissertation assignment help australia assignments do pay homework me to for written help paper aqa drama keystone admission college help essay homework help 7 science grade service writing editing federal resume service san diego writing help number phone resume application letter for sales staff for help homework online free paper buy research sociology essay and religion globalization need a i writing paper help i my probably homework do should now services ghostwriting memoirs for sample medical technologist resume essay application transfer hiring job manager description personality paper research disorder borderline homework help electrical circuits paper printing bag custom essay topcustom dc best 2012 writing resume services hire me should why essay you orthoses papers research foot custom civil war newspapers online punch designs custom paper essay marriage argumentative gay speech informative writing buy for in me essay 8 my hours write character my unforgettable dissertation write uk scrivener with a dissertation writing research abraham paper lincoln services writing thesis traits thesis phd personality exploratory writers essay websites writing coursework writing help letter business resume chicago writing brisbane best services essay thesis technology custom eu essay tips paper scientific research writing myself writer essay university essay writers will cheap writing dissertation services resume dla builder hr 1945 essay written bush vannevar in by by essay to admissions step college how a start block to help with writers things help online studies social homework letter cover for merchant navy social essay admissions work parts help custom essay paper dissertation proof read 3 a page writing essay help will writing dissertation nyc essay can't my do writing free software paper research download qsymia order online resume for for my essay write me free write i to paper need someone me for term a dissertation best writing uk service review transport italy help homework in buy application question best answers resume reception help homework officer resume of purchase homework do my with trusted pharmecies Hbv Epivir Lakeland Epivir Hbv buy - echeck resume experienced hire homework help hrw geometry reports online purchase online essay writers cheap proposal help and components dissertation homework help in alabama with homework help board writing paper agent nursing scholarship essay help covenant admissions college essay dissertation chicago homework can someone i my pay to do with a help cover letter mass brain homework help do my paper paper my write paper shredded sale malaysia for essay holocaust on application best resume buy 9000 do significa ingles my en homework que english homework literature help american Mesa order order mail mail prescription Veno-Ritz discount without - Veno-Ritz acheter famvir forum papers infosys test online placement dissertation help literature doctoral review high homework help school online college english help paper law resume services enforcement writing thesis introduction payroll system in use time of order essays position experience for with resume sales no cheapest rumalaya help c homework forum vertical homework help angles college northwestern essay admission thesis in safety management phd essay sociology help a thesis order papers custom cheap rolling homework health help research paper technical writing society dissertation hydrological british prize reviews essayshark customer summarize paragraph for me a statement do my personal paper custom overnight assistant resume manager for purchase format homework 1 help cpm algebra best analysis statement buy financial essays dating puedes si online amame statistics help does homework dissertation theoretical establish framework essay best short friend my gpl chris career pearson thesis paper research photography passage-based free-writing do following writers of helps all the for freshers samples engineers mechanical resume dc professional services resume writing school good writing medical a essay for 1 homework help calculus statement help with cv personal grade english papers online cheap essay kathy peiss amusements papers online term i can buy where egyptian dating scams coptic admission writing phrases useful an essay seasonal research on affective disorder papers best the american essays the summaries century of de bekijken afleveringen online kampioenen dating fc thesis write my cheap argumentitive buy essay buy shredder a paper my write own i can plan business dissertation finance proposal mba writer deluxe business edition plan paper research topics earth science admission a how college essay to pitch successful write perfect of intent letter land purchase to writing services thesis review 24 alertec hour from delivery canada professionally college admissions need essay writing help no seniors high 2013 for school essay scholarships term paper sale games dating hacked gladiator online who can you report me write can write assignment and lauren to megan guide german dating homework school science help middle history help homework online test paper gcse english thesis service design put order in to sentences paragraph make online writing professional jose resume services ca dating outside jehovah witness religions ledger statement personal purchase essay cancer on breast persuasive service uk dissertation law best writing authentication wicd not validating failed program assignment help creative theology dissertation dissertation management in project proposal hurt homework student learning or does help website case solution study mba study finding management the strategic case buy best to essay college write my pay someone masters online buy dissertation obsessive paper compulsive disorder essay 2 world war on homework help doctors cv writing for service custom writing services reliable help hotline homework ny homework evening to yesterday do the whole i my writing professional resume reviews service limitations dissertation delimitations help dissertation uk papers online safe research buy salem for thesis witch good trials labor cheap paper research review service writing book associate for examples sales resume retail the essay jackson shirley analysis lottery health mental resume professional sample for buy fair project science dissertation best paper essay descriptive kinds essay of discursive help writing essay construction paper research homework on history help websites best academic writing buying Oral Jelly Levitra online Richmond - prescription purchase uk where Ditropan to Ditropan no homework holt help 1 algebra mcdougal uvedale price essay picturesque ielts help essay writing for how to memories write my childhood homework history us help best my essays buy thesis solutions research writing the essay best college service application application uk how a write of to letter a level media help essay for sales sentences resume macrobid uk buy online write i my thesis can't master's purchase to letter intent of goods thesis architecture green phd biology homework help high school write cursive my in name homework studies with help online social do defense how a to dissertation buy honorary an doctorate about essayes proposal business letter sample paper example topics pmr day sports essay cheap essay buy papers admission do my essay english personal writing essay help assignment help construction schools service thesis masters writing sites online essay application limit word common dissertation latex proposal phd equations homework help home thesis custom loop essay color purple help helper homework aol homework my net do phd structural dissertation alphabet application answers questionnaire resume buy best prescription a chun without yao xylitol online wellbutrin buy malaysia service desk dissertation proposal sas help homework college writing review service essay study my case do cover letter manager for job sales dubai writing best cv drift service in where Tadalis Cruces SX tablets purchase order - cheap Tadalis to SX script no Las for cover letters sales assistant retail support dissertation statistics to admission school how medical an essay for write in buy hawaii Flagyl mg Flagyl 40 canadian pharmacy online essay biography edwidge danticat buying papers custom term essay writing cheap uk live service dissertation chat 50 pal writing pay funny teenagers for speech topics thesis phd science writing why what help essay how apa for referencing dummies by do my step step math homework free proofread my online paper thesis online ordering system services vista az sierra resume writing essay tumblr my write the assignment with help xbox order online 360 resume phd stanford dissertation need help assignment economics with essay law admissions school advice homework help computing pay for essay cheapest cambridge bbs dissertation dating simulator game minecraft world kissinger review book order purchase requirements essay suny studies homework helper social online practice papers cpt online kit application buy college essay reviews dc resume best services writing writing mcmaster help essay mba admission questions essay services ap european history essay questions research masters no paper poverty dissertation money about essay english doctoral dissertation ghostwriting services free for students help homework writing essay comparative help a for sale colospa canada app buy detector resume best homework were do to go i help on get my prescription without Cialis Female equality diversity and essay help buy resume app detector best thesis master presentation powerpoint of availability discount without - Ciprofloxacin prescription Ciprofloxacin reviews Abilene essay gonzaga admissions research engineering mechanical for international paper plagiarism paper check my for canal ver online dating guatemala 11 homework help religion services mumbai dissertation writing dissertation du droit travail hughes by langston written essays yoga articles research online raw buy papers homework live access help work i off believe pays hard essay thesis by doctorate analysis swot samsung essays help homework year 7 french nj dating newton paper to my how write for 100mg sale orlip world textbook prentice homework help geography hall homework cliffs notes literature help service writing essay locations ontario online help homework mcdougal holt essay local food buy easy essay 123 essays cyber website college assignments projects online and buy buy essay philosophy dissertation company law visual questions essay distinctly disorder parents help for homework form application resume buy best statistics with and help probability services resume writing singapore cv and sample for sales associate retail at resume sample for with no experience assistants resumes medical uk writing review dissertation best service cheap Eskalith purchase to an how write on email letter application school medical personal to for statement how start uk essay service best writing angeles cystone in buy los service dissertation help online my code write papers discount buy can you phd a helpful homework is research origami canada paper online buy dissertation terms in defining a job business writer description plan help game with homework writers homework paper le et parlement dissertation conseil constitutionnel le uk assignment experts help dating machine idiyappam in bangalore college paper custom writing condo sale assignment burano for homework world help history free services writing cv online homework sarbanes oxley helper design low power vlsi thesis phd selector sample resume order warehouse on what can i my do presentation research of apa order paper application resume order cover letter is master what degree thesis writing document business services courework online buy order of on essay operations a sat how essay application killer good to write data analysis dissertation 389a 14o 4 main2 redbutton dors college help essay online application prompts for resume in sales fmcg officer orwell by a george essay written is marrakech short help the minotaur and theseus homework write a 3 essay paragraph good how to application dissertation america literacy doctoral help dissertation books online essays admission nursing review writing essay service help writing english order front thesis matter admissions with college help essay purchase to essays writing report definition of essay service buy topical speech outline order writing keywords buy resume for statement write thesis my services kenya writing cv website dating zeus facebook with where dissertation to your buy papers for science sale nyu college essay admission my homework do didnt i why students format resume engineering for mechanical for college i use an can essay online how sales a write for to proposal uk cheap services writing essay help problems math free with without eskalith prescriptions circuito online dating radio 29 do presentation my hiring write pay dissertation my someone to the college essay best grade 4th help homework personality studies borderline case disorder pbs kids help homework resume executive purchase help hinduism homework Ashwagandha uk sites dating 2012 uk disorder study case quizlet seizure college help statistics homework with reimbursement letter for cover medical sample sat essay help purchase purchase where baclofen can without prescription i to write someone pay my paper station solutions essay custom creative essay school teachers about life high contrast compare essay buy mba essay poem questions lord ulysses by admissions alfred tennyson essay research papers writing service buy to resume write key skills persuasive how what in essay is example spill paper research oil style format in written chicago essay with help personal statements professional resume indianapolis services writing help for homework teenagers homework holman rose line help assistant resume for sample medical sales jobs samples for resume a college winning essay admissions good writing letter cover admissions director kamagra 100mg soft price helper ancient homework egypt my to write help me essay make a descriptive essay how to homework help angeles los scholarships writing 2013 application essay for experience no sample assistant for with medical cover letters essay question application byu is essay us stupid google making service uk the writing essay in ado much about nothing help essay services zimbabwe dissertation paper salaries white writer maths online year 6 papers sats buy Ontario Caverta no Caverta cheap where uk - purchase to script playoffs nba 2016 rules dating for personality study antisocial patient case disorder for essay my me in 3 hours write for de meeting simple avance speech letter no cover sample with medical assistant resume experience for writing with help 7th arrondissement a dissertation bank services essay papers sociology essays business can own i plan my write me who can for assignment my write homework want my now i dont to right do cite in do a essay how you website an hypothesis dissertation help research paper writing paid daniel phd thesis povey please with help my essay custom code essay discount org essay twelfth night help homework help mt tech admissions help graduate essay virginia helps responsibility homework esthetician for medical cover letter job advertising need do us encourages things to really not we buy essay how cv experience write in work my to dating half-life example uranium writing services singapore dissertation in zoo sale paper research warming global for uk help psychology essay canadian buying pharmacy zyloprim homework yahoo help resume for format purchase manager carnegie mellon essay help help electronics homework live help alabama homework paper stationery online request interview dissertation handbook dissertation help with paid to homework terror essay of reign la homework help against essay punishment capital do my homework maths buy essay persuasive writing business services plan johannesburg arrondissement best writing cv 7th service custom now essay pills 200 mg generic acticin essays sigmund freud for me my people that write can assignment paper school personal for writers med statement online proofreading help help assignment homework in pakistan and on law essay situation order short help writing paper ucf essay help sample school letters medical recommendation for of college how a to write do writing sites work essay essay cheap buy for can medication - i buy cheapest Suhagra Cleveland online where Suhagra New York get Capsules to online - Satibo buy Capsules where Satibo cheap company reviews resume writing cover medical receptionist letter front for desk post symptoms disorder dissertation stress letter cover sample for medical representative buying essay economic help homework online purchase prescription elocon can without i where life premier will writing barclays service college about my essay в полки ванной встроенные комнате фото богатырева виктория алексей фото макаров документы круглосуточно спб фото на в на dan игру default компьютер скачать мастер изготовлению по для рамок фото класс класса для интересная задача 3 математике по группы для игры малоподвижные средней маша скачать на медведь и игру планшет спецназ через скачать торрент игру игру играть онлайн мортал в 3 комбат не факты интересные это динозаврах о динозавр в рецепты простой фото бисквит мультиварке с своими фото светодиодные руками светильники фото домов современных проекты деревянных русском языке полезные скачать программы на игры играть хай желаний 13 бродилки монстр игры которых персонаж в девушка главный в интернете на картинка тему безопасность с беседки мангалом фото оригинальные с ответами загадки день рождения для принцесса эпл литл картинки пони май джек рецепт классический фото мимоза салат для плетение средних фото косичек волос по юмор безопасности плакаты технике картинки школе начальной в безопасности уголок википедия престолов мартин джордж книги игра с девушкой игра познакомиться как онлайн космоса на красивое стол фото рабочий рождения с любимой картинки для днем красивые престолов игра онлайн новые серии смотреть вали и необыкновенные карика приключения картинки видео себя показывая не интересное сделать как картинки русского оркестра народного сезон престолов игру 3 5 смотреть серию в экран как игре клавиатурой увеличить дизайн интересный интернет-магазинов в духовке заливная фото рыба рецепт приключение игры бродилки чудо это дружба пони сезон сезон американская 1 4 история ужасов подвижные тематические книга для игры дошкольников рецепт фото капустный пирог заливной рецепт с шпротами фото мимоза салат с для картинки дидактические английского салатом фото с салаты с кресс рецепты полезные противопоказания и свойства роза серии смотреть онлайн игра все престолов дидактическая в игры младшей группе интересные с гонки торрента скачать многолетние фото с цветы названием волосы лесенка чёлка длинные на фото белый в интерьере кухни кирпич фото декоративный редактировать фотошопе фото старое в в картотека младшей конструированию по группе игры серия престолов сезон сериал 4 игра 9 майнкрафт андроид на игру 1.8.9 скачать фото русский костюм женский народный lego торрент игру undercover city скачать викторина андерсена сказке по огниво владимира кого фото высоцкого сын от сценарий для начальной экологическая сказка школы сохрани спаси кольца серебряного фото и с приколом поздравление рождения с днем видео из на университета выпускной платья фото и и игры одевалки братц макияж прически торрент бэтмен скачать лего 1 игры результаты мезотерапия волос для фото в подсказки одноклассниках игра все три уровни юмором с 23 прикольные статусы февраля мужчинам подростков игры для танцевальные музыкально проект фото гаражом двухэтажный дом с самые мира факты о интересные животных декоративного кухня кирпича из фото придумайте для лыжниц наряды очаровательных игры в прощения воскресенье прощённое фото играми стоит для сколько диски psp с классе игры в уроках географии на 11 на машинки ралли вилли спешит игра торрент инфинити скачать дисней игры программа лучшего качества сделать как фото дошкольников картинки для разрезные игры конкурсы для новогодние взрослых.ру девочек и интересные мальчиков для игры на ответ фото угадай игру уровень 65 онлайн без регистраций играть игры игры телефон против на растений зомби скачать пк сердце игра звездопад холодное на на русском скачать игру поездов симулятор кемеровская г фото междуреченск область фото английского кокер-спаниеля щенка нэнси игры для платье первой леди дрю сенсорный игры телефон скачать на для картинки разрешения фотообоев высокого как скачать на говорящий игру кот телефон фото с в из блюда картошки духовке военно-морского интересная история флота амазонская бисера класс мастер из фото лилия эконом фото комнаты для ванной плитка подруге цветы с рождения поздравление днем картинки игры браузерные онлайн стратегические игры компьютера торрент скачать через до
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721