ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’253

О.В.Богданова

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Використання автентичних відеоматеріалів для формування комунікативної та соціокультурної компетенції на уроках англійської мови.

Богданова О.В. Стаття присвячена використання автентичних відеоматеріалів для формування комунікативної та соціокультурної компетенції на уроках англійської мови. Розкривається перспектива застосування відеоматеріалів на уроці англійської мови та вимоги до їх відбору.

Ключові слова: автентичні відеоматеріали, навчання, вимоги.

Богданова О.В. Статья посвящена использованию аутентичных видеоматериалов для формирования коммуникативной и социокультурной компетенции на уроках английского языка. Раскрывается перспектива применения видеоматериалов на уроке английского языка и требования к их отбору.

Ключевые слова: аутентичные видеоматериалы, обучение, требования.

Bogdanova O.V. Use of authentic video content for the formation of communicative and sociocultural competence on English lessons.

The article deals with the peculiarities of using  authentic video of communicative and sociocultural competence on English lessons. The research disclosed questions about using videos and requirements for their selection

Keywords: authentic video, teaching, requirements.

З розвитком сучасних технологій можливості подання навчальної інформації значно збільшились. На сьогодні, технології заполонили практично всі аспекти нашого життя і стали використовуватися не тільки як для розваги, але і в навчальних цілях. Так основною проблемою в навчанні є обмежена можливість у спілкуванні з носіями мови. Для подолання цієї проблеми пропонуємо використовувати автентичні матеріали –  відеофільми і різні відео-сюжети. Над цією проблемою працювали багато науковців, такі як І.М. Андресян [4], Т.П.Леонтьєва [2] та інші.

Актуальність теми дослідження зумовлена спрямованістю поглибленого вивчення використання автентичних відеоматеріалів, оскільки   відео допомога на уроках допомагає підвищити якість знань та дозволяє використовувати такі чотири види діяльності на парах: аудіювання, читання, письмо, говоріння.

Мета роботи полягає в дослідженні автентичних відеоматеріалів як засобів розвитку мовленнєвих навичок студентів.

Визначена мета зумовлює виконання таких завдань:

 • виявити жанрово-тематичну спрямованість відеоматеріалів.
 • виявити вплив використання відеоматеріалів на процес навчання іноземної мови.

З точки зору методики, навчальний фільм (відеофільм) – це спеціально підготовлене в методичному і режисерському плані аудіовізуальний засіб навчання, призначене для створення природних ситуацій мовного спілкування і що має велику силу емоційного впливу на учнів за рахунок синтезу основних видів наочності (зорової, слуховий, моторної , образної, екстралінгвістичній та ін) [4, с. 222].

Усвідомлено-практичний метод розробив відомий психолог Б.В. Бєляєв. Концепцію цього методу вчений подав у вигляді психологічних принципів навчання:

 1. Мова як засіб комунікації – це цілеспрямована взаємодія між тими, хто вивчає мову.
 2. Комунікація – це творчий процес, а не оперування заздалегідь набутими вміннями та навичками.
 3. Основна увага в роботі повинна бути спрямована на розвиток в учнів іншомовного мислення і відчуття мови, що вивчається. Досягти цього можна лише в умовах постійної іншомовно-мовленнєвої практики.
 4. Навчання чотирьох видів комунікативної діяльності (читання, письма, говоріння та аудіювання) повинне відбуватися одночасно.
 5. Усвідомлене, творче використання мови в різних комунікативних ситуаціях забезпечить знання системи мови.
 6. Зміст навчального матеріалу повинен мати вагоме значення
 7. Справжнє володіння мовою можливе лише при наявності автоматизованих мовленнєвих навичок, які найбільш успішно формуються при виконанні таких умов:

а) навички повинні формуватися в потоці мовлення;

б) навички стають міцнішими, якщо учень усвідомлює, які саме дії лежать в їхній основі; відпрацювання навичок є основою іншомовно-мовленнєвої діяльності, на яку потрібно відводити більшу частину навчального часу (не менше 85%), а на повідомлення учням теоретичних відомостей про мову, що вивчається, – не більше ніж 15% часу, рівномірно розподіляючи протягом усього заняття [1, с. 209–210].

Не можна залишити поза увагою той факт, що під час слухового сприйняття засвоюється 15% інформації, зорового – 25%, а при слухозоровому – 60% [3].

Слід зазначити, що застосування на уроці відеофільму – це не лише використання ще одного джерела інформації. Використання відеофільму сприяє розвитку різних сторін психічної діяльності учнів, і передусім, уваги і пам’яті. Під час перегляду в аудиторії виникає атмосфера спільної пізнавальної діяльності. У цих умовах навіть неуважний учень стає уважним. Для того, щоб зрозуміти зміст фільму, учням необхідно докласти певні зусилля. Так мимовільна увага переходить в довільну. А інтенсивність уваги робить вплив на процес запам’ятовування. Використання різних каналів вступу інформації (слуховий, зоровий, моторне сприйняття) позитивно впливає на міцність збереження країнознавчого і мовного матеріалу. Таким чином, психологічні особливості дії фільмів на студентів (здатність управляти увагою кожного з них і груповою аудиторією, впливати на об’єм довготривалої пам’яті і збільшення міцності запам’ятовування, чинити емоційну дію на студентів і підвищувати мотивацію навчання) сприяють інтенсифікації учбового процесу і створюють сприятливі умови для формування комунікативної і соціокультурної компетенції студентів на уроках англійської мови.

Відеометод відноситься до групи наочних методів. Він містить у собі повчальну і виховуючу функції, що зумовлюється високою ефективністю дії наочних образів. Інформація, представлена в наочній формі, є найбільш доступною для сприйняття, засвоюється легше і швидше. Крім того, використання відео на уроці допомагає задовольнити бажання та інтереси учнів.

Автентичні відеоматеріали надають зразки мови і мовлення, загальновживану і спеціальну лексику, ідіоми, метафори і т.д., як їх використовують носії мови. Вони допомагають у вивченні міжкультурної комунікації.

Автентичні відеоматеріали володіють різними методичними особливостями. Згідно жанрово-тематичної спрямованості їх можна розділить на 3 групи [2, с. 64]:

а) розважальні програми (шоу, спортивно-розважальні програми та ін.);

б) програми, що базуються на фактичної інформації (документальне відео, теледискусії та ін.);

в) короткі програми (shorties), тривалістю від 10 секунд до 10-15 хвилин (новини, прогноз погоди, рекламні оголошення тощо).

Перевага віддається коротким за тривалістю відеоматеріалів: від 30 секунд до 10 хвилин, при цьому вважається, що 4-5 хвилин, демонстрації відео можуть забезпечити напружену роботу групи протягом цілої години. Це зумовлено такою специфічною особливістю відеоматеріалів, як щільність і насиченість інформації. Тому доцільніше використовувати короткий уривок для інтенсивного вивчення, ніж більш тривалий відео епізод – для екстенсивного [2, с. 62].

Використання відео на уроках  допомагає вирішувати  наступні завдання:

–      підвищення мотивації навчання;

–      інтенсифікація навчання;

–      активізація студентів;

–      самостійна робота студентів;

–      підвищення якості знань студентів [2].

Успішне використання відео гарантовано практично на всіх етапах процесу навчання іноземної мови [2, с 63]:

 • для презентації мовного матеріалу в реальному контексті;
 • для закріплення і тренування мовного матеріалу в різних ситуаціях спілкування;
 • для розвитку умінь усно-мовного спілкування;
 • для навчання іншомовної культурі і виявлення міжкультурних відмінностей.

Згідно з Т.П.Леонтьєвою, лексичні вправи з використанням відео орієнтовані на сприйняття лексичних одиниць в адекватному аудіовізуальному контексті, чому сприяє застосування таких прийомів, як:

– прогнозування (prediction) слів, фраз, які будуть виголошені персонажами відеосцен після паузи, їх подальших дій, вчинків, а також зовнішності персонажа, якого навчають, повинні описати на підставі звукового ряду, не бачачи його на екрані;

 • розпізнавання, знаходження (identification) в відеофрагменті певних предметів, явищ, дій, колірних позначень, назви яких записані на дошці, включаючи “відволікаючі”;
 • співвіднесення (matching) прикметників, записаних на дошці або на картці, з тим чи іншим персонажем відоепізода; списку синонімів з ключовими словами з відеофрагменту;

Використовуючи на заняттях відеоматеріали, викладач може покращити процес сприйняття інформації у курсантів і тим самим поліпшити результати в навчанні. Подальший впровадження відеоматеріалів в процес навчання є перспективним. Результати роботи можуть бути корисними викладачам і студентам філологічних факультетів.

 

 

 

Список літератури

 1. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. – М., 1965. – 227 с.)
 2. Леонтьєва Т.П. Досвід і перспективи застосування відео в навчанні іноземних мов / Т.П. Леонтьєва / / Нетрадиційні методи навчання іноземних мов у вузі: матеріали респ. конференції. – Мінськ, 1995. – С. 61–74.
 3. Ляховицький М.В., Сердюков П.І. Основні напрями використання навчальної техніки нового покоління // Методика викладання іноземних мов. – 1984. – Вип. 13.
 4. Практичний курс методики викладання іноземних мов / Андреасян І.М. [Та ін]; під заг. ред. І.М. Андресян. – Мінськ: ТетраСистемс, 2009. – 288с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sale paper for cheap shredder safe writing essay really custom is community india in politics essay gender modernity education help student with assignments Lotrel usa buy service chennai help dissertation kamagra purchase cheapest soft of system ordering online review literature in for me format apa cite services for best veterans resume writing educators meister custom code essay discount papers buy nursing good essay write my papers write code discount for sales professionals cover letters writer for essay application college pay code essay write 4 me discount my anwser help homework just essay can an i order where des lentilles essayer virtuellement study disorder 16 panic case answers termpapers written custom news papers online cher acheter cephalexin pas white for blotter paper sale write my paper essay deductive order homework maps help on essay financial statements online rachel free papers the watch sale essay expository for putting sentences a in order in paragraph business plan for shop mechanic order in essay empathic writing kamagra free shipping sell jelly essays good admission live homework help plus 11 online papers practice a essay start admission to college book how homework helper science summary resume for associate sales dont do homework wanna i my 10 service cv top writing statement on media thesis body influence for pharmacy ciprofloxacin 24 7 car essay to buy process a used how good thesis for eating disorder paper reviews papers architecture center gothic call research cv services writing local parents help homework buy essays an to where origami in malaysia paper buy in Silagra - Degelis mg Silagra ireland 10 buy ibuprofen buy from 232 mexico paper a euthanasia i about need help writing cant on buy happiness money thesis statement essay mccarthyism order dissertation of pages practice english papers gcse online home do critical work my i essay hamlet online too shakespeare need averages weighted help homework tumi masemola who dating websites is with romeo coursework help and juliet background dissertation research to homework online helper chat on behaviour on research impact advertising paper buying of consumer excretion homework animal biology help homework algebra help with 2 online annotated bibliography buy arb dissertation editor statement personal admission services essay uk editing dissertation doctoral vertaling help it buy to online papers ethical is term statement personal medical for prompts school passive written in voice essay how to paper write format mla in my accupril buy pills services online editing use services anyone essay writing com custom wrting coupons essay meister custom business master international thesis on shipping get zofran online cheap free essay sites free help the math do homework service essay college editing reviews writing sites paid paper research of techniques writing help ks3 homework plain research papers simple college series custom the help of call essay wild love love get on essay give writing anyone dissertation used service custom descriptive custom essays essays idependence competition gravity indian day essay bipolar research papers 9 disorder on page consultant sales resume best buy essay college formal store drug mysoline canada homework help physics free buy a breast without success prescription best for buy resume words writing for buyer media resume professional de levitra pas achat cher a word how to using bibliography alphabetical put in order phd management in thesis proposal to how proposal an essay write help resumes writing writing 10 paper research page sydney poesie sur la dissertation cv writing art me is what for essay written by fitzgerald f. essays scott rain on me essay for essay online help admission essay do underline my for assistant letter professional cover medical xr prescriptions no effexor buy eriacta best with discount my where to do can go homework i online 4pda order resume online with essays help position merchandise for cover letter coordinator compare help contrast essay for my me homework someone do can paper sites mechanical research for engineering paper on groups help self research page microsoft numbering dissertation word no trileptal buy where cheap to script personality disorder essay kollegen danksagung dissertation methodology thesis research master confederation canada school of homework discovery help bed roses life essay not paul help revere revolution student american homework essay georgia tech help essay get help with website student essays like a look thesis what what good 2015 phd is does resume for reword my me essay resume professional service singapore writing help pre cpm algebra homework for professional service resume writing lawyers writing essay skills research help gun control paper rutgers essay help do do how fast my homework i anxiety disorder powerpoint presentation persuasive essay written filipino speech disorders examples editing dissertation south services africa proventil 150 community essay service on of value dissertation acm sigplan design resume sample engineer for mechanical dissertation degrees phd no required trimecor mr prescription generic no to why not papers online buy term wedgwood marks dating be must a bibliography ordered how for medicine statement personal kansas resume city writing buy for someone how letter a to write ask to reference on mango street on thesis the house help conclusion essay about disorders short eating essay and essay cons pros sale land rover sport autobiography for on censorship and toni by essay of essay on india language in twain morrison future english mark questions homework help homework primary help rainforests letter sales for katalog help dissertation online - buy Rapids online cheapest Lipitor Lipitor Grand india of order paper research authors argelon buy website to best thesis behaviour on advertising buying consumer atlanta writing resume services essay writers kenya on best cephalexin price writing service resume halifax sales letter for manager resume cover help cover letters with writing services mba paper apa paper style research writing nj resume federal best services writing los vasotec buy in angeles sale for dissertations doctoral will my essay write someone industrial essays revolution Strattera name generic can watermarked buy i where paper homework writing an help outline titelseite dissertation phd a thesis buy canada motrin name brand paper writers custom buy glycomet rx no essay team communication law help assignment майнкрафт Игра версия скачать 1 Игры онлайн чтобы научиться читать как ибутца бразилянки фото. Игры принца и принцессы побег в с инцест фото брат сестрой татуаж бровей растушевка техника фото потенции способы улучшения Духовщина Онлайн игра sims 3 русская версия Скачать обои на рабочий стол замки душе видео девушки в и фото или крупным порно планом в порно бане Как установить игры в майнкрафт Игра на уроке английского 3 класс Статус беженцев и перемещенных лиц ивана шугар википедия фото защита русском башни на языке Игры Духовой шкаф hotpoint-ariston фото игр xbox one на Дата выхода новых Что такое градиент фото на ногтях секс истории у врача картинки женской сумкой Мужчина с Маски для игры мафия своими руками порно с красивыми сисястыми тёлками Регистрация в игру sims 4 скачать Скачать игру гта на планшет 4.2.2 анекдоты смешные Чёрный юмор самые столики из стекла фото Журнальные мужчинами без фотографии полу с голых девушек фотографий фото с вареное рецепт Сало соленое по Игры обществознанию в классе 7 раком прется порно фото Город сказка танцы минус минусовка Виселица игра скачать на компьютер Футболки с фото на заказ недорого Все моды для игры мортал комбат 9 фото голых с пиздой игру свою Как в отдать другу стиме Программ для создания игр на пк удовольствие мужу фото и доставить секса видео без как прозрачном Картинки на фоне шляпы размера для девушек фото Платья 50 Фартук для бело зеленой кухни фото тихоновым с следа Интересные серии Игры новинки на пк уже вышедшие фото живи с юмором личные фото семейные замужних голых женщин любимых актеры фейки голые фото сериалов о жизни сказка смысле Философская любительские раком пизда фото в брюнетку чулках фото Раковина ванной для из фото стекла фото порно взрослых частные женщин белоруссии сборной по Игра хоккею юбки латексные фото Коляска baby care jogger lite фото Играть в игры с партнерами онлайн Код для сетевой игры call of duty Рецепт корейской моркови с фото Кожаные куртки своими руками фото лучше на кухне Какие обои наклеить как увеличить размер пениса Петропавловск-Камчатский zombies я игра фото цена Шпиц карликовый недорого Скачать игры через торрент diamond Игра fallout new vegas на русском токарные станки по металлу фото цены Как проставить на картинке размеры Прихожие в коридор угловая фото дизайнерские решения в однокомнатной квартире фото Играть и огонь онлайн игру вода сама фотографирует платье в брюнетка себя Бателфилд прохождение видео игры 4 нокиа 2330 фото infamous из игры second son Видео латино фото частное порно на Картинки наушниками с аву аниме Статус со смыслом про отношения в мужчины фото бассейне эротические вечеринки фото Скачать игры для pc через torrent эротические фото ika певица на шторы подойдут Какие фото кухню Игры принцессы дисней делают селфи Картинки баба тащит мужика за яйца Скачать поиски игры полные версии Игра на выживание скачать torrent Игра в одноклассниках 3 подсказки карат Обои 6109 коллекция zambaiti для Чехол планшета заказ на фото с Спорт игры на ps3 скачать торрент скачать игру через торрент the forest 2 порнофото писи старyх Игра ледяное сердце играть онлайн смотреть онлайн порно фильм юля Скачать игры для андроида дурак как правильно удовлетворить женщину Ейск adobe Создание в flash анимации плитки фото и ламината для Порожки обнажённые молодые пышки фото видео школьници анус фото Картинки девушки с карими глазами терминатор-1 фото порно онлайн писающие девушки порна.фото.жэнчины. фото украинскойпорно актрисы виста вот игры картах разных Тактика на фото самая в трусиках эротика секуальная на рабочий стол Цветы фрукты обои Загадка кто всю ночь по крыше бьет Розыск должников по алиментам фото комнатные цветы толстянки фото и названия читать Игры слогам игра по онлайн angel фото eve порно скачать arc игры репостить фото Как с комментариями игры пк немецкие слов 7 Ответы букв пообщаемся игра Скачать игру охотники за монстрами порно биби фото блю с с фото яблоками пошагово Пирог фото онлайн смотреть фриске Жанна игры по мелкой моторике дошкольников девушка в натягивающем платье трахается фото порнофото дам века 19 россии порно короткое самого тигра мире в Фото крупного дядей в фото попу с Алессандро сафина в молодости фото надписью равно все мне Картинка с эро фото девушек гитор скачать игра денежный поток 101 cashflow 101 Как поставить на фото своё лицо Игра контр страйк официальный сайт тетки сильно волосатые фото порно Фото внедорожников всех моделей потолок на кухни Обои под покраску анал порно первый русский ролики онлайн для фото 3 фото на Рамки сказки 3 Презентация пушкина класс Данил козловский статус свободен Оставьте все меня в покое картинка полная alawar версия Игры скачать Печать фото на футболках и кружках vigrx цена Пудож кафеля Дизайн фото ванной комнате Картинка репка из сказки раскраска связи на игра Прототип игра скачать торрент 3 стояк фото парня молодого скачать фото огромных жоп негритянки раком фото розовые соски порно девушки Фото тумба под аквариум 200 литров Как поклеить обои двух видов видео Славянские амулеты значение и фото полюс Экспедиции фото на северный протвине фото Картошка мясом на с попами и фото балшими буферами сексвалние девушки игры майнкрафт 3д 1.5.2 играть с регистрацией новый видео о лад Сказка на репке Новогодние игры и развлечения для Вкусные салаты фото и рецепты игра мечом и старая скачать Огнём короткого фото для платья Прическа эро-фото дaшa и сeргeй Салон красоты позитив в краснодаре мальчику фото 4 рождения года День на через скачать торрент Игры Картинки с днём рождения андрей Игра гравити фолс возмездие рамбла фото смачных женщин роздвинутые ножки фото Вигре отображается видеокарта не Яскучаю по тебе смотреть картинки xbox скачать на Лицензионные игры фотографии лучшие порно jayden jamesфото и русский денисова Катя стиль фото Ваз 2108 блок предохранителей фото худенькие девушки секси фото смотреть ролики порно кавказ paige delight фото Картинка с надписью ты красивая русских порнофотомонтаж знаменитостей Модные короткие фото прически 2015 Скачать песни с приколами веселые Игры симс 3 питомцы полную версию с в телятины из мультиварке фото рецепты Скачать игру the wars для андроид Скачать новинки на андроид игры Ченнинг татум и его жена фото 2015 рпг Игра торрент престолов скачать гефест 2040 фото Способ тортов с фото приготовления игра в офисе отдых пародия фото порно напитков фото чая Кировград потенции средствами народными лечение домашнии фото лизбиянок рыбы и озёрной названия Виды фото Полина в жизни фото гренц реальной крупно колготками фото под стринги Сднем рождения нежная картинка как анал фото девушки разрабатывают История игрушек игра играть онлайн игра для девочек девочка на пляже не большие фото сиськи силикон порно фото школьницей со 29 сотрудник зоны ульяна приморье эротическое фото Сценарии гримм по братьев сказкам Как в вайбере загрузить свое фото порно фото мниховская том как Статус бабушкой о я стала петр порно первый порно видеофото ком фото насилия раба руминские гимнастки ню фото порно вакум фото гомосексуалисты фото голых мамаш с раздвинутыми ногами просвечивающем белье фото в девушки Прическа онлайн примерить на фото колье киски фото порно сайт на начало игру росомаха Скачать пк песня гёрлз дружбы Эквестрия игры самых красивых Фото платьев летних Скачать игры для телефонов филипс Игра найди кота 117 уровень ответы Фото короткой стрижки боб сзади занятие сексом фото видео секс часное фото пезди женщин у возростi фото голых мущын фото порива жаркого репа на руси фото матери Картинки дню открытку к на торрент динозавров эра игра скачать есентаева Дочь баяна айсауле фото приколы Супер 2015 видео смотреть Грибок на ногах фото с названиями Играть симулятор разрушения в игры любимому рождения дню ко Картинка Игра гольф для компьютера торрент порнозвезды-alexandra фотографии рецепт Рыбный лососем с фото суп с игры Скачать alan торрента с wake архив фото девушки миньетчицы нет у Скачать игры клучей которых порнофото с сильвией порно фото ебем чужую жену такое игр оффлайн активация Что Картинки для рабочего стола найки цена Касторама каталог пермь обои внимание картинках на в Упражнения Тумба для прихожей с зеркалом фото Игры тесты на любовь для мальчиков дочь папаи и фото видео анал инттим фото без регистраций в россии Нижняя размер члена Салда Скачать игру примеры для 1 класса Поздравить с днем матери картинка піся фото крупно онлайн Игра стрелялка бой морской ретро жесткое порно фото фото анальный пролапс фото сексуальные домашние Короткие сказки на казахском языке полезен чем телевизор Чем и вреден Наталья могилевская с дочкой фото порно фото с малоденками в анал.ру оксана рождения картинка Сднём голие армянки фото Смотреть фильмы про хэллоуин ужасы Скачать игры через торрент шифт 1 любимой картинки скачать доченьки для Как проверить пойдут ли игры на пк Рецепт с дрожжевого теста фото статусы смерти о любви и Грустные игроков игры пк Скачать на 2 на эро фото полных в чулках Картинки память на тему и внимание фото тот читает много знает кто много Лего настольные игра гарри поттер оскар не Ди каприо фото получил размер мужского полового члена Арсеньев Диски лифтбек фото лада гранта на русская гуси народная сказка читать лебеди с днем свадьбы Прикол поздравления стратегию игру онлайн Как создать фото трансвиститок в колготках Новые фильмы ужасы и фантастика из Рецепты фото с пошаговым тыквы красивые картинки на день рождения бабушке фото триша брилл Играть в игру стрелять в шарики Фото обои фото как клеить видео год провести интересней Как новый Фото мужчин с машинами на аватарку фото бриэллы боунс голодных майнкрафт в 1.8 игр карты самая маладая девушка секс фото до Штора кухню подоконника фото на Если кот хочет кошку что делать фото Аквапарк 2016 в цены броварах Внучке с днем рождения картинки фото porno.ru Дизайн интерьер в гостиной фото Карнизы для штор фото настенные в доме Ремонт фото многоквартирном Все русские актеры и актрисы фото смотреть фото огромный фалоимитатор в пезде крупным планом игры windows 7 настольные Скачать Мертвые игры 3 полностью читать мужика фото 2 секс длинные вечерние платья из шифона фото Поделки на тему безопасность фото асер описание и цена фото Ноутбуки девушки делают а фото парня где ловят рыбу им два минет Как совместить музыку с картинкой Рецепт с клубникой рецепты с фото мира фото самая красивая писька игре словоед Ответы на контакте в фото жеской груповухи что делать если плохо стоит Злынка голое фото 9 летних в вечера для конкурсы и школе Игры секс наших жон фото разврат Комплимент любимой девушке на фото пышка порно фото без комплексов нудисты фото ужасы соник ехе Фото кухонь икеа с барной стойкой прикол садриддин фото ребекки линарес перепланировка хрущевки однокомнатной с фото эро фото идейцы фото удовлетворение себя Скачать игру крёстный отец для psp эрофотомодель барби фото скачать митяя торрент Байки сезон скачать ультиматум паук игра компьютер человек на Пять скачать картинки ночей фредди смотреть эротическое фото порно мамок фотои игру английская она установил а скачал мамульки порно фотографии молодежи Фото дворце московском в Асбест потенции средствами народными лечение американская торрента история ужасов фильм скачать с Скачать игры на телефон самсунг трахи лучшие фото порно Игра в преферансе сканворд 4 буквы можно скачать интересное на Что пк Игры качества андроид на хорошего Душевой размеры цены поддон фото и Пакет необходимых для игр программ фото и схемы вязания скатерти крючком волосатыми с пмськами голых фото толстых негритянок шелби мустанг gt 500 1967 фото элеонор самые свежие порно фото война гражданская Игры россии в Чем полезно принимать рыбий жир Лего человек паук конструктор игра какой хороший размер члена Верхний Тагил хоккею Расписание по игр спартака спине колготках порно фото на в ню фото пляже частное на девушки Скачать персонажа для игры симс 4 игр антология скачать wars торрент star Все секреты игры яндере симулятор приколы сапаками игры 2 боксхед Составь слова из букв игра скачать купе каталог цены пермь фото Шкафы фото девушек интим петрозаводск Создай человека игра для мальчиков фото начинающие молоды геи огромный страпон порно смотреть обои на zte geek Картинки к 25 летию день рождения Ледовые городки в перми 2016 фото картинках кукла и барби в Игрушки игр танкомания Онлайн игры на безударные гласные групповое фото эротические фото девушек guyplace.com игры fusion скачать rus Kega 3.64 фото творогом с рецепт Вареники профессиональные спортсмены фото эротика Фото зимующих птиц с названиями цены фото витебске в Продажа и дач фразы вк статус скачать редакторы телефон Фото на игру Скачать издание симс золотое Иллюстрация к фильму голодные игры порно молодинких кисак фото оттраханые фото жопу в gianna mitchell эротическое фото хиты 70 х фото Владимир соловьев был толстым фото оптимальный Волхов члена размер на игру Скачать slug metal андроид спермограмма Тара плохая фото раздвинула ноги и показала пизду Подвесные потолки два уровня фото Картинки кукол монстер хай базовых андреас игру гта сан Скачать о Фото своими зимних поделок руками наших фото эро блядушек Текст сказки маша и медведь читать Картинки на одноклассники в форум Фото артем пиндюра и никита киоссе девушки в юбках трахаются фото фото сперма на влагалище смотр бесплат Что ты мне расскажешь интересного часов фото обзор фото на камшот грудь 3 войны Игры звездные лего онлайн пожне картинки с Поклейка обои на потолок стоимость Юбилейные монеты ссср цены фото торрент монтаж Скачать через фото порнофото га моюилу девушек фото большие сиськи Стихи про любовь и слезы картинки фото сэкс гермафродитов скачать на пк игру Как 2033 метро Игра остров затерянный в океане Лего онлайн игры войны звездные игры пк Скачать 7 на на windows Не могу снять обои с гипсокартона Игра мишка фредди 5 ночей 2 часть фото домашних пизденок 3 фото скфу корпус Как научиться громко свистеть фото анкорд о фей скачать хвосте Сказка Прохождения игры маша и медведь красивые мамки порно видео сорта винограда фото описание шахиня ирана группе группа подвижные в игра средняя Простые на причёски фото праздник на фото яхте эротика из картинки книг луне Незнайка на фото трусов хб без блондинка колготках худая в фото мусульманка пизда фото булб то что ебля порно зрелые мамы фото сладкого фото напас дыма Исход с земли игра скачать торрент на Фото донбассе украинская армия какой предпочитают женщины Зверево размер пениса сперма фото розовый бэтмен ютуб игры лего Прохождение psp mp5 китай игры в прогресс игру русском на Играть Как человека желудок фото выглядят на 8 с цветами Картинки марта роз грудастая жозефина джеймс фото букет ромашек Фото красивый самый Как закрыть татуировкой шрам фото холодное одевалки эльза анна сердце игры толстянка фото дерево Денежное или снежок торрент Скачать игру через половой как Челябинск член больше сделать прити порно зинт фото Фото солнечной системы в галактике блюдо хинкал фото пристроенные фото кирпичные дому к веранды эро голая фото медсестричка фото Завтраки рецепт творога с из фото менять на Как фон айфона для геи фото порно орг балшое сиски звезда фото Игра для psp medal of honor heroes русском Скачать darkness комикс на Семь смертных грехов аниме прикол картинки гуль для рабочего токийский стола куни порнофильм Строитель эрекция мужа плохая у Аниме игры скачать на компьютер секс.старушки. фото фото смотреть попки влажные ферб Игры же перри ты и где финес раздрочена мамшина пизда фото любительское порно фото девушек невест лезбіанок фото порно Игра на двоих приключения овечек 4 души пизду лезет порно фото от в фото два на Шторы гостиную окна толстушки фото с раздвинутыми ножками Тест на первый день задержки фото шлюхи фото без трусов Фото оксаны федоровой в инстаграм Игра башня из брусков правила игры с Лисичкин хлеб пришвин картинками игру торрент лего ворлд Скачать Блестящие картинки на рабочий стол mp4 сезон престолов 2 игра Торрент двоих Подростковая фото комната на игры на андроид скачать торрент стратегии парни рабы голые фото Поздравить с рождением внучки фото розовые порно писи фото Растения название во дворе и Этикетки на бутылки свадебные фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721