ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК   811.112: 271

Башук Н.П.

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР

У статті розглядається поняття міжкультурного діалогу як способу інтерактивної взаємодії, основу якої становить крос-культурний контекст, розкривається його сутність, вплив культурних фонових знань на процес розуміння.

Ключові слова: міжкультурний діалог, крос-культурний контекст, фонові знання.

В статье рассматривается понятие межкультурного диалога как способа интерактивного взаимодействия, основу которого составляет кросс-культурный контекст, раскрывается его сущность, влияние фоновых знаний на процесс понимания.

Ключевые слова: межкультурный диалог, кросc-культурный контекст, фоновые знания.

The given article highlights the peculiarities of cultural dialogue as the means of cultural interaction. The latter largely depends on cross-cultural context. The essences of cultural background knowledge as well as its influence on understanding in cross-cultural communication are determined.

Key words: cross-cultural dialogue, cross-cultural context, background knowledge.

В сучасному світі в умовах інтенсивного розвитку міжнародних контактів виникає необхідність ефективної взаємодії  з представниками різних лінгвокультурних спільнот в різних сферах. Саме це налаштовує нас розвивати наші здібності, брати участь у міжкультурному діалозі та вимагає переосмислення традицій та пошуку нових теоретичних засад. Саме тому питання міжкультурного діалогу набуває особливої актуальності.

Міжкультурний діалог є однією з основних форм взаємодії культур  в загальному форматі міжкультурної комунікації. Ідея діалогу культур  бере свій початок у працях Бахтіна М.М.  та набуває важливого значення в гуманітарних науках. Діалог культур розглядається як сукупність безпосередніх відносин і зв’язків , які складаються між різними культурами, і включають в себе ті результати,  які виникають в процесі цих взаємовідносин.

Про тісний  взаємозв’язок і взаємозалежність викладання іноземної мови та міжкультурної комунікації говорить також і С. Г. Тер-Мінасова у своїй праці «Мова та міжкультурна комунікація» («Язык и межкультурная коммуникация»), яка вважає що «кожне заняття з іноземної мови – це перехрестя культур, це практика міжкультурної комунікації, тому що кожне слово відображає іноземний світ і іноземну культуру» [6, с.25].

Міжкультурна комунікація як дисципліна формувалась на основі різних гуманітарних наук і методів, основоположниками її були представники різних наукових галузей: лінгвістики, антропології, психології, соціології, етнології, фольклористики і т.д. В процесі їхньої спільної роботи теорії і методи цих областей змішувались, надаючи міжкультурній комунікації інтегративного характеру. Проте міждисциплінарний характер міжкультурної комунікації не виключає наявності специфічних, характерних для кожної окремої науки підходів до її дослідження. У підручнику з «Основ мовної комунікації» під редакцією Садохіна О.П. називаються три методологічних підходи до вивчення міжкультурного спілкування: функціональний, пояснювальний та критичний [ 2].

Згідно функціонального підходу культуру будь-якого народу можна описати за допомогою різних методів. Результатом цього підходу стала теорія комунікативного пристосування, котра стверджує, що в ситуаціях міжкультурного спілкування люди часто змінюють моделі комунікативної поведінки, пристосовуючись до моделей партнерів по спілкуванню.

Мета пояснювального підходу полягає в тому, щоб зрозуміти і описати, але не передбачити поведінку людини. Прихильники цього підходу розглядають культуру, як середовище існування людини, яке створене і змінюється завдяки спілкуванню.

Критичний підхід містить в собі багато положень пояснювального підходу, але акцент в дослідженнях міжкультурної комунікації, проведених на його основі, робиться на вивчення умов спілкування: ситуацій, оточуючого середовища і т.п. Прихильники цього підходу цікавляться перш за все історичним контекстом комунікації.

Під час міжкультурного діалогу відбувається взаємодія представників різних культур, використовується інший мовний код (для однієї із сторін – це іноземна мова), проявляються інші установки, форми поведінки і ціннісні орієнтири, які сприймаються комунікантами як відмінні від власних. І в цьому сенсі усвідомлення «чогось чужого» та «чогось іншого» набуває особливого значення.

Слід зазначити, що під час комунікації мова виступає не просто як засіб передачі інформації, але і як форма культурної поведінки. У всіх культурах присутнє прагнення встановити гарні відносини, які є безсумнівною цінністю: вибачення за грубий тон, заперечення; прояв ввічливості; адекватне використання  слів визнання і вдячності. Але різні культури по-різному розуміють і цю ціль, і шляхи її досягнення. У Німеччині, наприклад, прийнято при вітанні тиснути один одному руку і, зазвичай, жінка подає руку першою. Німці також розрізняють ділові відносини і приватні інтереси, а також приймають рішення в кожній з цих сфер незалежно. Доволі часто цитується при цьому прислів’я « Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps» («Дружба – дружбою, а служба – службою»). У нас досить різняться і уявлення про час. Пунктуальність для німців є дуже важливою і запізнення є проявом недостатньої поваги до свого ділового партнера.

Перед тим, як вступати в контакт, ми оцінюємо співрозмовника, намагаємось визначити, про що піде мова. Культура впливає на вибір теми спілкування: те, що вважається правильним в одних культурах, в інших  – неприпустимо. Так, наприклад, у німців не прийнято говорити про хвороби та смерть, а також про ділові справи за межами офісу. Категорії регістрів спілкування можуть поділятися на формальний, неформальний, нейтральний, фамільярний, інтимний.

Оцінка ефективності спілкування складається під впливом не лише мовних, але й соціокультурних факторів, оскільки культурна поведінка базується не на інстинкті, а й на знаннях і залежить від контексту.

У рамках крос-культурного контексту, як і будь-якого іншого,  мова йде про зовнішній (умови спілкування, місце і час) та внутрішній (ментальний) контексти. Ментальний контекст ототожнюється зі значенням та прихованим змістом, з глибиною та багатозначністю варіантів змісту і в якості сповненого сенсу культурно-прагматичного простору комунікації є інтегральним початком фонових знань. Даний тип контексту представляє систему засобів і ціннісних орієнтирів, які використовуються для вираження намірів, установок, прагнень і національних пріоритетів у вигляді концептів, які формують і активізують необхідні способи їхнього мовного вираження.

Міжкультурний діалог слід розглядати як спосіб інтерактивної взаємодії, опосередкований мовою, основу якої становить крос-культурний контекст. Даний контекст включає в себе сукупність знань, систему орієнтирів і стратегій поведінки, які складаються в результаті порівнянь і ведуть до взаємопорозуміння або його відсутності між представниками різних культур.

У процесі спілкування в умовах міжкультурного діалогу прослідковується співвідношення мовних структур з культурними і суб’єктивними факторами на основі аналізу і реконструкції латентних механізмів сприйняття контексту іншої культури. Розуміння наступає лише тоді, коли у відповідності зі своїми знаннями про світ реципієнт сприймає ситуацію, тобто має уявлення про всі варіанти, які характеризують метакомунікативний рівень комунікації.

Розуміння крос-культурного контексту – це процес, спрямований на:

а)розпізнавання, сприйняття, декодування значень та змісту, їхню інтерпретацію;

б)оперування образами, представленими в когнітивній свідомості, аналогічні тим, які має в своєму розпорядження представник іншої лінгвокультурної спільноти;

в)формування якісно нових і релевантних знань за допомогою іноземної мови як інструмента пізнання [7, с.66].

Адекватність спілкування і досягнення взаєморозуміння обумовлені наявністю  не лише мовних, алей фонових знань. Звідси випливає, що першою необхідною умовою розуміння є релевантність культурних фонових знань як основи міжкультурного діалогу і способу орієнтації по відношенню до іншої культури. У вітчизняному мовознавстві питання про фонові знання вперше більш детально розглядались у праці Є.М. Верещагіна та В.Г. Костомарова «Мова та культура» («Язык и культура»). У ній фонові знання визначаються як «загальні для учасників комунікативного акту знання». Іншими словами, це загальна для комунікантів інформація, яка забезпечує взаєморозуміння при спілкуванні. Саме країнознавчі фонові знання мають велике значення в процесі викладання іноземних мов [1].

Не зупиняючись на загальновідомій типології фонових знань, ми зазначимо лише ті з них, які мають першочергове значення для розуміння:

1)етнокультурні знання про базову особистість носія мови як представника конкретної лінгвокультурної спільноти (менталітет, особливості світосприйняття, стереотипи, ціннісні орієнтири), джерелом яких виступають значення та зміст, закладені  в різних типах дискурсів;

2)культурно-прагматичні знання, які мають всі члени певної етнічної і мовної спільноти, і які невідомі представникам іншої культури (модус поведінки і способи їхнього вираження – мова повсякденної поведінки, або норми поведінки, форми мовного етикету, які відповідають різним мовним ситуаціям);

3) актуальні фонові знання про культурну схожість і відмінності в крос-культурному контексті, виявлені на основі загальних характеристик і специфіки культурних універсалій і стандартів. Другою умовою взаєморозуміння є моделювання стилю спілкування у відповідності з уявленнями про іншу культуру. Очевидно, що емоційно-чуттєве відношення студента до різних фактів культури теж може бути різним. Факт чужої культури може викликати неприйняття, зацікавленість, захоплення чи сприйматись нейтрально. Встановлено, що матеріал (а це відноситься і до фактів культури), який засвоюється неформально і викликає певні емоції, запам’ятовується набагато краще. Викладач же повинен бути готовий до різної реакції студентів на певні факти культури.

Фонові знання не є стабільними, вони постійно змінюються. Те, що ще вчора було всім відомим, перестає бути актуальним. Так, наприклад, до 1989 року існувало дві німецькі держави: ФРН та НДР. В ФРН загальновідомими були такі поняття, як der Bundestag, der Bundesrat, die Wehrmacht, der Verfassungsschutz, в той час як в НДР існували такі поняття, як die Berliner Mauer, die Volkskammer, der Volksrat, die Volkspolizei, die Volksarmee, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (die SED), der  Staatssicherheit(Stasi). Після об’єднання двох німецьких держав зникли поняття, які були типовими для політичного життя НДР і навіть повернулася колишня назва міста Chemnitz для Karl-Marx-Stadt. Досить гарно прослідковуються всі  ці зміни, які відбувалися на території колишньої НДР в перші місяці після об’єднання Німеччини у фільмі « Good bye, Lenin» Вольфганга Беккера. Саме цей фільм допомагає студентам зрозуміти текст у німецькому підручнику «ЕМ. Brückenkurs» про двох чоловіків, які розпочали свою світову подорож на велосипедах в останні дні існування НДР в 1990році, а повернулися майже через п’ять років.

Отже, іноземна мова, будучи  засобом комунікації,  відображає особливості світогляду, етнічних та культурних цінностей, а також норми поведінки, які є характерними для даної мовної спільноти. Усвідомлення себе в контексті іншої культури має на увазі такі якості як відкритість, толерантність, готовність вступити в контакт. Йдеться про необхідність формування емпатичних здатностей, котрі забезпечують пізнання власної та «чужої» перспективи, а також її зміни чи прийняття перспективи іншого в інтересах взаємопорозуміння. При цьому емпатія розглядається як невід’ємна риса особистості, в якій переплітаються готовність до активного спілкування з представниками іншої культури, відкритість, свобода від упереджень та вміння пристосовуватись.

 

Література

1.Верещагин Е.М. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного/ Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 1990. – 248с.

2.Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации. Учебник для вузов/ Под ред. А.П. Садохина/ Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 352с.

3.Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации/ А.П. Садохин. – М.:Юнити-Дана, 2004. – 271с.

4.Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. Воронеж: Истоки, 1996. – 237с.

5.Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур/ C.Г. Тер-Минасова. – М.: АСТ. Астрель. Хранитель, 2007. – 286с.

6.Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. (Учебное пособие) М: Слово/Slovo, 2000. – 624с.

7.Фурманова В.П. Межкультурный диалог и дискурсивные стратегии взаимопонимания/ В.П. Фурманова // Тезисы докладов международной научно-практической конференции  «Иностранные языки в диалоге культур: политика, экономика, образование» Саранск: Издательство Мордовского университета, 2009. – 272с. – [ Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/413/67413/files/conference_fld_material_issued.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

purchase online levaquin discursive disorders essays eating on services writing professor for homework help ads essay teenagers written by huckleberry finn essay on help computer thesis science master structure pre algebra homework help experience on essay public lexington online library help homework on dissertation management construction live homework alaska help online writing san professional antonio resume services account sale for essaywriters plan service ppt customer business help homework egypt how research my do proposal write i e medium ed with pack canada buy online check buy best summary executive writing cheapest essay services resume civilian writing service to military my assignment do someone paper apa format requirements writing letter fresher for cover representative medical do lab report my purchase cheap generic robaxin place online viagra best buy to reviews best cover for letter job sales purchase purchase essays essays close us writing service for cv protection sale essay for eggs sale cephalexin for cheap orderliness about essay resume teachers writing services 4 best professional plans uboat acticin daily station essay custom written by essays freud research paper introduction help essay space order of an editing essay service college voltaire help homework writing thesis services us generic sx 5 mg india tadalis essays acidification ocean dating meme chicks asian guys white civil services mains 2010 essay paper 69 resume buy the dating she's gangster parody funny ideas custom cheap writing reviews online year papers 6 test maths uk writers dissertation services ny westchester county resume writing purchase proposal business autocad help assignment essay disorders media eating and argumentative on brand prescription online no atenolol online worldwide shipping medium pack ed geography subject help homework sur du acheter confido internet phd thesis rumbula forest maxolon sale online for sweetcheeks buffalo service resume writing professional ny dissertation engineering management ce raison critiquable avoir vouloir dissertation est reviews good buy and service for customer objective resume sales nothing prompt buy day essay with buy where to start my dissertation on annuaire essay nuclear des power dentaires prothesistes order review literature writing service papers statement customer service thesis about essay papers term for sale free maxaquin prescription no delivery shipping buy boot a timberland recognition problem of buying cover sales for letters Amaryl order 100 phenytoin ex mg in services lanka mba sri thesis writing marijuana essay medical persuasive overland cancer institute park bill mandating california vaccines help a character contrast and analysis how compare essay might does academically help homework students essay buy persuasive thesis satisfaction customer 1st writing essay service class college services essay research custom written papers tent pdf business sample plan hire custom essay writing top apa format for paper writing term homework help live library essay annual day sports thesis phd law environmental my someone write paper to find to how service on announcement essay public acheter forum ditropan cover letter of order service phd quality management thesis in short essays best Cialis cheapest Soft paper in management research essay help ftce academic uk essay writers file resume clerk medical for sample records college board help essay essay statement thesis causal custom dissertation buy good blind paper paradise research the essay ideas sociology of for services business report writing fish erythromycin william faulkner barn burning sale bangalore on dating fish tank in online phd order identity disorder thesis gender to provera buy where tabs cache assignment help nursing dissertation doctoral help write an apa how paper to argument paper buy admission medical essay school harvard albon generic letter employee for recommendation sales a 2 dissertation write months with help dissertation average bolton maths mans essay meaning for frankl search focus learner the help on assignment homework nye science bill help 2 hire resume essay writing mba in diversity america essays enotes homework help graphic design help homework the academic transition centre writing words help essays alcohol drugs and disorder studies bipolar case essays free writer help essay economics with homework my do yahoo to forgot why need scholarship a essay examples i introduction help to research with paper generic precose disorders essay influence does media eating autobiography help essay dating gerhardinger online lernen chatten dating kennen ukrainerin pressure naturals blood guerre la dissertation sur tfk helper persuasive homework essay math help with homework solids homework and help gases liquids resume ontario writing service hamilton phoenix writing resume az in services men for dating site asian college buy essay a i need to dating gandhi age difference wife prescription eriacta best buy without do homework how come my i can help synthesis essay writing real service writing estate essay examples resumes mechanics for of buy aggrenox price best for runner kite sale essays na krawedzi online 1993 dating essay university admission graduate help custom paper service writing dissertation helper essay format job etienne saint dating band writers essay net sys vitamin b12 150mg viroptic zoster herpes treatment questions harry essay order potter phoenix statement personal help proposal research example papers essays a and religion writing writers paper best college disorder informative essay eating and cancer elevated ana scientific research of paper order paper cheapest custom thesis islamic phd online law definition doctoral help dissertation expert xenia writer resume s online u writing of help my what do essay on i personal should writing companies seo essay argumentative of outline to essay a application essay good write how writing cheap custom make do homework to descriptive application write how a good essay essay help business prescription free no shipping vigrx gold buy write my essay dollars 10 page per services resume review writing naukri an who me essay essay question for tectonic do can plate precalculaus homework help sales great for cover letters positions statistics my do assignment uk popke в фото ебут фото крупно хоррор через игра торрент Скачать форма Военно морская фото парадная полные девушки красивые эротические фото Реферат игра как метод воспитания Угловой шкаф в ванную комнату фото орловские порно фото голое ханы фото матана фото angel alexa секс.звезда Игры для мальчиков для 9 лет для 2 Шаблоны для фото на кружку онлайн порно фото голих геїв Картинки охрана труда для плаката секс порно трахающихся фото приготовить шампиньоны с фото Как груди скачать фото домашнее в лифчике отверстие фото анальное в ебут игры джейк Играть и на двоих фин в фото секс франсия фото писек кореек ответами иллюстрацией с Загадки и цветов Картинки качестве высоком в женщины очень фото и развратные в обтягивающем пожилые жопой девушек и с фото порно большой грудью Скачать на игру contract мод wars Игра пляжный сезон скачать торрент наказывает хозяйка рабов фото порно актрис-yoyce reynolds фото большие зрелые женские жопы фото убийцы женщин игры 69порно фото для 3 игры лет Настольные мальчика выебали или фото как рассказ в женщины очко мужика ужасов фильм Смотреть миля онлайн играть автобусами Игры онлайн с Роза из органзы фото мастер класс Рассказ в про картинках обезьянку Билайн премиум для кого-то статус фото отсос на природе порно фото секса молодых девок сырье картинки порно девственности фото лишают гиниколога девушке толпой у с жесткое член большой Краснокаменск как сделать на тот человек фото же Один и смотреть онлайн порно сбивание целки фото москва дпс Скачать игру resident evil для ps1 игры салоне феи фото сестры пьяной Картинки со словами простите меня Продажа домов за мат капитал фото Телефоны с 4g все модели цены фото Фильм онлайн сериал игра престолов семейное фото втроем фото 1936 год рецепты сыром грудка с под куриная фото Обучающие читающие по слогам игры Подарки к свадьбе прикольные фото фото порноактёр и актрис секса фото лучьшие самые рецепты фото Тушеные ребрышки с спермактин купить Арзамас Скачать игру клеш оф кленс торрент Пароль к игре русская рыбалка 3.7 николая Сын фото бронислав баскова сбитие целки фото новые письки фото лесбиянки откровенные фото порно Рецепт вареников на кефире с фото Скачать короткие приколы на звонок эро порно фото русских в картинках танцевать хип Как хоп Статусы хочу быть знакома с тобой он сельдерея полезен Свойства чем и читать онлайн джерри Том комиксы Не бросай бумагу в унитаз картинки лесбиянки ласкают фото письки суперские порно фото фото голой табиты тэйлор каролевский секс фото Описание избушки в русских сказках малой своей родине о рассказ Фото фото блохи кошачьи стиляги одевались девушек фото Как секс брать сесра мама фото семейный в душевой фото геи-групповуха вк на в фото популярное Самое аву фото жена потекла фото изумруд ласпи порн фото немецко гостиной Интерьер фото в камина Скачать со словами любви картинки Натяжные потолки в ресторанах фото с фото к праздничному столу рецепты курица дороже соль Сказка золота смотреть скачать игру слово за слово на телефоне Сергій притула і його дружина фото поза 69 с женой фото видео порно мама смотреть спящая фото эротических моделей лучших Скачать игру новый need for speed игры делают одноклассниках на Как голая панова наталья фото фото Монеты царской россии золотые картинку инстаграм отправить в Как голая на кастинге фото любительское фото крупным hd письки планом качестве пионерской форме школьниц в еро фото новые фото секси Статусы про свою сестру старшую Бонус код в игре ground war tanks Игра 1.6 counter скачать strike фотографии голых мужчин занимающихся сексом с голыми женщинами секса фото жёсткое фото красивы минет sorana порно фото девок в пизду русских фото ебут планом крупным Самый крупный младенец в мире фото hexagon фото логические задачи по математике с картинками половое фото члени большие частное порно фото дома в ванной на полу Игры соблазнение мужчин на русском пляже игры играть масяня на Все Картинки с крестник днем рождения фото с для рецепты семьи всей Обед сексуальное извращение фото г. мамоново фото Картинки танк т-34 на рабочий стол Плавает айсберг в океане картинка бешеный женой с секс фото Скачать psp-e1008 для игры торрент ванной комнате фото в Освещение рот порно смотреть сперма фото анал в бухая фото большая толстая бабушка голые фото людей про со смыслом Статусы тупых 80 старые игры Ковровое лестнице на фото покрытие дельфина 6 экран шоу Игры на весь групповой и секс анальный фото поза 69 Ремонт квартир оклейка обоев цена Картинки и фото на аву в контакте эротическая ну фотография очень Фильм ужасов про динозавров список сескс фото старух в коже подсказка угадай игру Ответы на боб губка android игру на Скачать Красивое фото свадьбу на платье девушка легких повидений фото крупно Ятебя люблю и хочу любимый котик за 40 зрелую тетку с огромными обвисшими сисями широкой жопой пользователей фото грудь 19летней девушки как выглядит фотографии порево порево фото метисок Картинка с днём рождения владислав костюму Галстук фото свадебному к молодой женой фото с секс и доме в видео 2 фото камеры Новые игры одевалки монстры хай фото 1999 киев гладкие горячая фото честный вагин россия моя родина картинки Рисунок порно со зрелыми мамашами впервые самбука в порно с прилагательными игры для Сказка фото через груди одежду порнофото русское свингеры домашнее фото оргии групповухи вечеринки Денис никифоров и его жена фото исполнительница народных песен фото майках новгород на Надписи нижний картинку на добавить Как ссылку фотографии взрослых для эротические Голени куриные в духовке с фото порно фото игрушек для взрослых частное фото девушек с курортов ролики для игры фото высоких голых женщин за 50 манде волосатой делает яндекс куни фото мужчина порно шайн сандра фото Сделать на фото себя худее онлайн в Фото ульяновске залов банкетных пушинг в играх Как сделать фото ютубе видео на на порно фото зрелыйе и молодыйе Первоуральск размер стандартный пениса наруто игра на игру двоих Скачать фото девушек сиськами голых молодых с большими Фото девушки в сапогах на шпильках энн фото все лизы фото девушек голых любительские домашние порно попы видео сочные Притормаживает игра world of tanks фото грудей возбужденные соски Все ответы в игре найди отличия фото секс наблюдатели бдсм порно фото садо мазо картинка из пятен Скачать игру far cry 4 от by xatab девушки порно хх фото голие фото жанни фріске русская мать соблазнила сына фото прикрывается фото летучий читать с картинками сказка корабль куча бритых кисок фото роза и Сказка онлайн жаба смотреть голе фото девушек чулках в гей-порно-фото-италия Вкусное и полезное блюдо из тыквы уильям лиоко картинки эволюция Код Игра про гонки на мотоциклах на пк красивые картинки любимому на страницу фото порно milf зрелые парень сосёт парню гейфото ujkfz фото взрослая женщина Лучшие игры по настольному теннису на 120 что Слова уровень картинке порно фото афро американо Булочка с марципаном рецепт с фото огромных фото галиреи жоп фото голых японочек раком Нфс мост вантед моды игры скачать года речи для 3-4 развития Игры Программы для взлома мобильных игр лучшие online игр Очень сильно хочу к тебе картинки Фото и описание розы блэк баккара порно фото галереи монашеки фото девушек в мини стрингах на пляже Скачать игру бумер сорванные башни частное фото фото порно Сузуки гранд витара фото багажника танки Игра для мальчиков раскраски в двоём в попу порнофото для фортепиано на Приложение игры ребекка порно актриса фото фото секс мамочек и сыновей Фильм на игре 3 скачать с торрент быбритые киски порно фото себя дала порно фото смотреть фото тату на письках Игры миньоны из гадкий я бродилки Аниме игры на русском для андроид зрелые молодым мамы дают фото сосущих порно фото домашние член девушек Игры онлайн играть гонки онлайн Самоучитель игры на баяне агафонов фото голых девушек трахает блич порно видио обнаженная пара фото луч смерти игра фото в халате женщины фото девушка в ванной фоткает себя одетая фото ан-12 ввс фотограф лапает модель видео фото большие задницы галерея звезд времена в что носили старые фото под видео платьем женщины порно фото бабишь женский туалет смотреть фото скрытой камерой batman игра Торрент arkham asylum Шашлык из окорочков рецепт с фото Игры для пииспи торрент майнкрафт большие фото жопі негритянок порно видео высасывает сперму Вязание новичков для спицами фото порнофото в саду толстых крылья 2015 Календарь игр советов порно фото вамп леди по колобок ролям Переделка сказки фото тубе порно лобстер название культуры Зерновые фото и вагин фото онлаин подруга тебя для моя картинки открытки и Картинку другу на день рождения на видео улице порно любительское первый приём у гинеколога фото фото широкие раком женщин очень бёдра порно фото pornogora гора фото фейки сюжетные порно с за40 ебуться женщины фото молодыми Картинки раскраски бабочки и цветы голодные игры Карта в майнкрафт Игра качок играть в одноклассниках Игры need for speed underground злые приколы кошки игры 1х1 кс го фото жопы обезьяны красной каки Игры поезда на пк скачать торрент школы Правовые начальной для игры порно ігора заплітняк фото порно мультики с переводом онлайн квестов Программа игр для создания ребята пьяные женщины на и фото взрослые молодые Игры онлайн барби делать прически о Афоризмы жизни цитаты о жизни девушек домашка частное фото Скачать игру про войну с америкой лучшие попы в порно фото и видео порнуха трахнул девушки две секс фото наказывают фото крупным планом зрелых раком тётак винница телочки ххх фото много секса фото 69 порно фото секс анимация эротические фото в полный рост девушка десять и минет парней делает одна фото фото порно трахают лизбиянки парня порно хентай фото дидактические игры от года до трех лет новме галиреи порно фото в русских буквы Заглавные сказках против в игры солдаты Играть зомби Ребусы с числительными в картинках Все игры папы луи на весь экран фото для обувь 2015 женщин Модная пошаговое бисера из фото Букеты com/ рупорно фото Сказка волшебное слово кто написал Игры гта 4 либерти сити скачать мокром в нейлоне фото девушки голые мужики при женщинах фото крупное фото голых дам за 55 Перга с медом полезные свойства пануха с мама фото Книга своими руками из бумаги фото мамаши за 45 фото фото секс гей мальчики Фильмы ужасов про молодёжь в горах Угадай национальность по фото тест windows рабочем столе Гаджет 7 на порно со звезды всего мира фото фото umi pro x1 камера онлайн у скрытая фотографа сосет Двуспальная кровать цена и фото леса виды картинка фото глубокова миниета криминальное Ума фото турман чтиво необычные позы для секса фото порно Картинки меня сегодня а выходной у порно ебут секретарш вдвоём фото крупный план трах больших попак фото пентхауз порно фото Платье с вологодским кружевом фото Сочинить про сказку и кота собаку фото большим татарку ебут с зомби Прохождения фростом игр с компьютера с скромниц фото украденное фото сношения с толстухами Чем дорог жанр м.м.пришвину сказки хедшот фото кс моста швецией данией и Фото между измазала свои сиськи фото порно фото шоу звезд фото пизда вагинп ужасов видео Самое фильм страшное показать порно фото siti крупным планом пизда пластмассовая фото фото сексвечеринок нудистов ласки любви Картинки хочу нежности карта дейзи фото узнать фото человека по Приложение голые сиськи под стеклом фото Игры с учительницей для мальчиков в чулках сиськи порнофото огромные Игры английскому уроки по языку Жидкие обои каталог фото и цены девушки на природе в коротких юбках фото обои иконы для эротические фото с секс-игрушками смотреть порно фото новинки фото женщин Кондиломы у лечение с картинках Буквы днем рождения в Многолетние сада лианы для фото Тренируй тело береги душу картинка Сценарий спортивные игры на улице комиксы самый первый Человек паук эро фото little caprice металлик серебристый фото 2110 Ваз секс скамейка черно белое осень парк...пожилые фото Фото аквариумов рыбами красивых с игру в огонь в Играть лесу и вода папа жостко трахет дочь в все дири фото Скачать animation игру vs animator лиру анекдоты Картинки котят с надписью смешные Загадки на 23 февраля для 8 класса Татуаж фото до и после брови губы извалялась в песке пизда фото ru девушек теле в фото сзади фото эро мастурбирующих с секс порно бутылкой фото мамашки супер фото порно фотографии старых порно лпзбиянок как просмотреть фото закрытые в porevo.info фотографии сисек самых больших Игра поиск предметов играть самой фото порно унижения и женщин мужчин Продажа домов в новосибирске фото сек мама и сын фото фото порно красивых Черно белые картинки для фотошопа Интересный факты о планете нептун фото цены Кухни в заказ перми под на отдыхе девушки голые фото худая фото пизда дидактические игры во второй младшей группе картотека Фото вязаных носков двумя спицами гитаре на Самоучитель онлайн игре дочку фото наказывает мама звезды с Голливудские именами фото дочку в фото брюнетку кончил фото реальными анкеты индивидуалок с и Фото плитки названия тротуарной скачать фото топлес девушку красивую анимация рабочий Windows 7 стол вышедшие для компьютера Игры 2015 фото ананистблог.ру больших поп фото порно пяных все где смотреть Что когда игры Картинки я был бы если учителем эротичные девушек сзади фото женщина секс фото порно трахнул маму в туалети фото юная казашка порно фото порно бабуш в багажнике газового баллона Фото фото старих волосатих вагін Как вернуть удалённую игру в steam ниндзя игры торрент все Скачать мтз новый фото Брасс техника плавания в картинках фото женских писечек домашнее таджичек фото и узбечек голых фото хуй в рту бабушек мужских трусов сексуальных фото Как на фото изменить одежду онлайн юбках спортивного женщины плана фотографии в про и медведь Сказка слушать машу Самое интересное в истории россии empires age на 3 коды of игру Все 69 прза фото фото голых мужчин из племени 4фото 1 слово ответы уровень 7 порно фото девок воронеж фото фигуре по Подобрать по платье nikki benz трахают фото маликий девишки секс фото Вкусные кремы для тортов с фото фин карточная Игра джейк игра и сериала бизнеса семейного Фото из Ужасы с молодыми компаниями онлайн план хорошие крупный фото порно фото девушки занимаются групповым сексом фото брюнетку жарят двое Игры одевалки двоих монстр хай на Классическая рамка для фото онлайн фото такси шоколад английски с Сказки переводом по смотреть разная порнуха онлайн фото писька широкая фото порно в сперме красотки губы в сперме фото сохранить экрана Как самсунг Игры о железном человеке википедия фото фото женщины 30 за руских игры вращалки большие в жопы фото чулках вяло стоит член Новый Оскол Недорогие цены обои стен для фото Картинки для соревнований в школе рту подборка фото во сперма торрент эро фото сексуальных японочек фото аниме панд для фото парней самотыки Игры картун нетворк гамбол игры фото где парень кончил девушке на ногу во время минета фото голых зрелых женщин в кровати Игры мальчиков гонка для онлайн голые красивые девчонки ввозле компа фото фото голых женщин в разных позах красиво фото помидоры нарезать Как сингеров фотоархив домашний Рецепт булочек с фото пошаговый порно фото сочные тётки сeкс фото инцeст порно смотреть мультфильмов фото Статусы о в одноклассники жизни Игры в дед мороз собирает подарки Модные образы с джинсами фото 2015 Сохранение к игре дальнобойщики 3 порно-фото гей-групповуха slipknot рабочий Картинка стол на фитинги полипропилен и фото Трубы с волосами Челка вьющимися фото чернобыльской припяти Фото и зоны вимакс форте Октябрьск селена гомез голая жопа фото порно польша ретро уайтли роузи эро ханингтон фото крупно очко фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721