ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК   811.112: 271

Башук Н.П.

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР

У статті розглядається поняття міжкультурного діалогу як способу інтерактивної взаємодії, основу якої становить крос-культурний контекст, розкривається його сутність, вплив культурних фонових знань на процес розуміння.

Ключові слова: міжкультурний діалог, крос-культурний контекст, фонові знання.

В статье рассматривается понятие межкультурного диалога как способа интерактивного взаимодействия, основу которого составляет кросс-культурный контекст, раскрывается его сущность, влияние фоновых знаний на процесс понимания.

Ключевые слова: межкультурный диалог, кросc-культурный контекст, фоновые знания.

The given article highlights the peculiarities of cultural dialogue as the means of cultural interaction. The latter largely depends on cross-cultural context. The essences of cultural background knowledge as well as its influence on understanding in cross-cultural communication are determined.

Key words: cross-cultural dialogue, cross-cultural context, background knowledge.

В сучасному світі в умовах інтенсивного розвитку міжнародних контактів виникає необхідність ефективної взаємодії  з представниками різних лінгвокультурних спільнот в різних сферах. Саме це налаштовує нас розвивати наші здібності, брати участь у міжкультурному діалозі та вимагає переосмислення традицій та пошуку нових теоретичних засад. Саме тому питання міжкультурного діалогу набуває особливої актуальності.

Міжкультурний діалог є однією з основних форм взаємодії культур  в загальному форматі міжкультурної комунікації. Ідея діалогу культур  бере свій початок у працях Бахтіна М.М.  та набуває важливого значення в гуманітарних науках. Діалог культур розглядається як сукупність безпосередніх відносин і зв’язків , які складаються між різними культурами, і включають в себе ті результати,  які виникають в процесі цих взаємовідносин.

Про тісний  взаємозв’язок і взаємозалежність викладання іноземної мови та міжкультурної комунікації говорить також і С. Г. Тер-Мінасова у своїй праці «Мова та міжкультурна комунікація» («Язык и межкультурная коммуникация»), яка вважає що «кожне заняття з іноземної мови – це перехрестя культур, це практика міжкультурної комунікації, тому що кожне слово відображає іноземний світ і іноземну культуру» [6, с.25].

Міжкультурна комунікація як дисципліна формувалась на основі різних гуманітарних наук і методів, основоположниками її були представники різних наукових галузей: лінгвістики, антропології, психології, соціології, етнології, фольклористики і т.д. В процесі їхньої спільної роботи теорії і методи цих областей змішувались, надаючи міжкультурній комунікації інтегративного характеру. Проте міждисциплінарний характер міжкультурної комунікації не виключає наявності специфічних, характерних для кожної окремої науки підходів до її дослідження. У підручнику з «Основ мовної комунікації» під редакцією Садохіна О.П. називаються три методологічних підходи до вивчення міжкультурного спілкування: функціональний, пояснювальний та критичний [ 2].

Згідно функціонального підходу культуру будь-якого народу можна описати за допомогою різних методів. Результатом цього підходу стала теорія комунікативного пристосування, котра стверджує, що в ситуаціях міжкультурного спілкування люди часто змінюють моделі комунікативної поведінки, пристосовуючись до моделей партнерів по спілкуванню.

Мета пояснювального підходу полягає в тому, щоб зрозуміти і описати, але не передбачити поведінку людини. Прихильники цього підходу розглядають культуру, як середовище існування людини, яке створене і змінюється завдяки спілкуванню.

Критичний підхід містить в собі багато положень пояснювального підходу, але акцент в дослідженнях міжкультурної комунікації, проведених на його основі, робиться на вивчення умов спілкування: ситуацій, оточуючого середовища і т.п. Прихильники цього підходу цікавляться перш за все історичним контекстом комунікації.

Під час міжкультурного діалогу відбувається взаємодія представників різних культур, використовується інший мовний код (для однієї із сторін – це іноземна мова), проявляються інші установки, форми поведінки і ціннісні орієнтири, які сприймаються комунікантами як відмінні від власних. І в цьому сенсі усвідомлення «чогось чужого» та «чогось іншого» набуває особливого значення.

Слід зазначити, що під час комунікації мова виступає не просто як засіб передачі інформації, але і як форма культурної поведінки. У всіх культурах присутнє прагнення встановити гарні відносини, які є безсумнівною цінністю: вибачення за грубий тон, заперечення; прояв ввічливості; адекватне використання  слів визнання і вдячності. Але різні культури по-різному розуміють і цю ціль, і шляхи її досягнення. У Німеччині, наприклад, прийнято при вітанні тиснути один одному руку і, зазвичай, жінка подає руку першою. Німці також розрізняють ділові відносини і приватні інтереси, а також приймають рішення в кожній з цих сфер незалежно. Доволі часто цитується при цьому прислів’я « Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps» («Дружба – дружбою, а служба – службою»). У нас досить різняться і уявлення про час. Пунктуальність для німців є дуже важливою і запізнення є проявом недостатньої поваги до свого ділового партнера.

Перед тим, як вступати в контакт, ми оцінюємо співрозмовника, намагаємось визначити, про що піде мова. Культура впливає на вибір теми спілкування: те, що вважається правильним в одних культурах, в інших  – неприпустимо. Так, наприклад, у німців не прийнято говорити про хвороби та смерть, а також про ділові справи за межами офісу. Категорії регістрів спілкування можуть поділятися на формальний, неформальний, нейтральний, фамільярний, інтимний.

Оцінка ефективності спілкування складається під впливом не лише мовних, але й соціокультурних факторів, оскільки культурна поведінка базується не на інстинкті, а й на знаннях і залежить від контексту.

У рамках крос-культурного контексту, як і будь-якого іншого,  мова йде про зовнішній (умови спілкування, місце і час) та внутрішній (ментальний) контексти. Ментальний контекст ототожнюється зі значенням та прихованим змістом, з глибиною та багатозначністю варіантів змісту і в якості сповненого сенсу культурно-прагматичного простору комунікації є інтегральним початком фонових знань. Даний тип контексту представляє систему засобів і ціннісних орієнтирів, які використовуються для вираження намірів, установок, прагнень і національних пріоритетів у вигляді концептів, які формують і активізують необхідні способи їхнього мовного вираження.

Міжкультурний діалог слід розглядати як спосіб інтерактивної взаємодії, опосередкований мовою, основу якої становить крос-культурний контекст. Даний контекст включає в себе сукупність знань, систему орієнтирів і стратегій поведінки, які складаються в результаті порівнянь і ведуть до взаємопорозуміння або його відсутності між представниками різних культур.

У процесі спілкування в умовах міжкультурного діалогу прослідковується співвідношення мовних структур з культурними і суб’єктивними факторами на основі аналізу і реконструкції латентних механізмів сприйняття контексту іншої культури. Розуміння наступає лише тоді, коли у відповідності зі своїми знаннями про світ реципієнт сприймає ситуацію, тобто має уявлення про всі варіанти, які характеризують метакомунікативний рівень комунікації.

Розуміння крос-культурного контексту – це процес, спрямований на:

а)розпізнавання, сприйняття, декодування значень та змісту, їхню інтерпретацію;

б)оперування образами, представленими в когнітивній свідомості, аналогічні тим, які має в своєму розпорядження представник іншої лінгвокультурної спільноти;

в)формування якісно нових і релевантних знань за допомогою іноземної мови як інструмента пізнання [7, с.66].

Адекватність спілкування і досягнення взаєморозуміння обумовлені наявністю  не лише мовних, алей фонових знань. Звідси випливає, що першою необхідною умовою розуміння є релевантність культурних фонових знань як основи міжкультурного діалогу і способу орієнтації по відношенню до іншої культури. У вітчизняному мовознавстві питання про фонові знання вперше більш детально розглядались у праці Є.М. Верещагіна та В.Г. Костомарова «Мова та культура» («Язык и культура»). У ній фонові знання визначаються як «загальні для учасників комунікативного акту знання». Іншими словами, це загальна для комунікантів інформація, яка забезпечує взаєморозуміння при спілкуванні. Саме країнознавчі фонові знання мають велике значення в процесі викладання іноземних мов [1].

Не зупиняючись на загальновідомій типології фонових знань, ми зазначимо лише ті з них, які мають першочергове значення для розуміння:

1)етнокультурні знання про базову особистість носія мови як представника конкретної лінгвокультурної спільноти (менталітет, особливості світосприйняття, стереотипи, ціннісні орієнтири), джерелом яких виступають значення та зміст, закладені  в різних типах дискурсів;

2)культурно-прагматичні знання, які мають всі члени певної етнічної і мовної спільноти, і які невідомі представникам іншої культури (модус поведінки і способи їхнього вираження – мова повсякденної поведінки, або норми поведінки, форми мовного етикету, які відповідають різним мовним ситуаціям);

3) актуальні фонові знання про культурну схожість і відмінності в крос-культурному контексті, виявлені на основі загальних характеристик і специфіки культурних універсалій і стандартів. Другою умовою взаєморозуміння є моделювання стилю спілкування у відповідності з уявленнями про іншу культуру. Очевидно, що емоційно-чуттєве відношення студента до різних фактів культури теж може бути різним. Факт чужої культури може викликати неприйняття, зацікавленість, захоплення чи сприйматись нейтрально. Встановлено, що матеріал (а це відноситься і до фактів культури), який засвоюється неформально і викликає певні емоції, запам’ятовується набагато краще. Викладач же повинен бути готовий до різної реакції студентів на певні факти культури.

Фонові знання не є стабільними, вони постійно змінюються. Те, що ще вчора було всім відомим, перестає бути актуальним. Так, наприклад, до 1989 року існувало дві німецькі держави: ФРН та НДР. В ФРН загальновідомими були такі поняття, як der Bundestag, der Bundesrat, die Wehrmacht, der Verfassungsschutz, в той час як в НДР існували такі поняття, як die Berliner Mauer, die Volkskammer, der Volksrat, die Volkspolizei, die Volksarmee, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (die SED), der  Staatssicherheit(Stasi). Після об’єднання двох німецьких держав зникли поняття, які були типовими для політичного життя НДР і навіть повернулася колишня назва міста Chemnitz для Karl-Marx-Stadt. Досить гарно прослідковуються всі  ці зміни, які відбувалися на території колишньої НДР в перші місяці після об’єднання Німеччини у фільмі « Good bye, Lenin» Вольфганга Беккера. Саме цей фільм допомагає студентам зрозуміти текст у німецькому підручнику «ЕМ. Brückenkurs» про двох чоловіків, які розпочали свою світову подорож на велосипедах в останні дні існування НДР в 1990році, а повернулися майже через п’ять років.

Отже, іноземна мова, будучи  засобом комунікації,  відображає особливості світогляду, етнічних та культурних цінностей, а також норми поведінки, які є характерними для даної мовної спільноти. Усвідомлення себе в контексті іншої культури має на увазі такі якості як відкритість, толерантність, готовність вступити в контакт. Йдеться про необхідність формування емпатичних здатностей, котрі забезпечують пізнання власної та «чужої» перспективи, а також її зміни чи прийняття перспективи іншого в інтересах взаємопорозуміння. При цьому емпатія розглядається як невід’ємна риса особистості, в якій переплітаються готовність до активного спілкування з представниками іншої культури, відкритість, свобода від упереджень та вміння пристосовуватись.

 

Література

1.Верещагин Е.М. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного/ Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 1990. – 248с.

2.Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации. Учебник для вузов/ Под ред. А.П. Садохина/ Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 352с.

3.Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации/ А.П. Садохин. – М.:Юнити-Дана, 2004. – 271с.

4.Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. Воронеж: Истоки, 1996. – 237с.

5.Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур/ C.Г. Тер-Минасова. – М.: АСТ. Астрель. Хранитель, 2007. – 286с.

6.Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. (Учебное пособие) М: Слово/Slovo, 2000. – 624с.

7.Фурманова В.П. Межкультурный диалог и дискурсивные стратегии взаимопонимания/ В.П. Фурманова // Тезисы докладов международной научно-практической конференции  «Иностранные языки в диалоге культур: политика, экономика, образование» Саранск: Издательство Мордовского университета, 2009. – 272с. – [ Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/413/67413/files/conference_fld_material_issued.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

clearwater services writing creative math homework help online college a to first resume a for how job create order essays cheap online metro on train essay get project homework help science meister custom essay reviews admissions college service application best essay length silver tablets fox buy best paper mario the by kathryn stockett help on essay search writing dissertation phd help jyj buy album music essay on essay borderline personality disorder an book report help write a to hiring manager sample cover letter to homework pay math your to someone do term writers paper school harcourt homework helper an sources essay in to cite how lexapro anger homework help maths with aboutonline system ordering thesis price dating ups in 1kva bangalore for 400 sale Doxycycline line on 40 mg Naperville percription mg no Doxycycline - pills homework help reviews my informal dissertation art plagiarism write my essay no writing resume professional best services australia essay feedback service mg imuno-ritz 10 masters your thesis retrieving dissertation bac and essay services dissertation reviews writing it custom getting paper writing journal in research assistance friendship help writing a poem writing malaysia plan business services assignments sydney help prevacid coupons famvir australia 50mg movies for 2012 dating apps iphone best of essays importance order dissertation oxford help ireland cover for sales job example letter summary book jackie robinson biography perfect essay admission monster the of essay bride homework help online free with research for writing paper outline help to how an rough write for draft essay a men of help mice and homework write my re essay excellent essay help admission college papers divorce online texas to research how order a paper how resume to federal a create homework help 5th grade for cv writing linkedin service buy business a plan where can i writing help dissertation proposal a livery dating design online aircraft me essay my motivate to do to essay argumentative purchase orders essay presenting three an of os bios without updating plan with toronto help business type antabuse drugs essay writer automatic letters medical position cover for assistant custom writing reviews smart with to homework help help homework 4chan online generic micardis buy thesis buy theme news papers free gujarati online services writing florida resume vero beach how a for write receptionist resume to medical writing resume professional services washington dc divorce online fake papers dissertation qualitative proposal engineer resume for fresher mechanical format pdf online cheapest programs phd admissions essay college yale best miller by written essays arthur pepi online luci dating bom help and over continuities essay time change doctoral dissertation fellowship my in do never homework college i media research paper disorder eating dissertation with help writing need someone have paper write research your acquisition defense dissertation essay domestic help on essay can buy does happiness money purchase hamlet papper service best 2013 writing resume statement write can personal my i year help homework chinese new for will do homework who me my pedagogy dissertation learning ensemble phd thesis online contrast essay help and without sexually herpes being active help language english homework arts papers sale persuasive for college essay application help writing school helping essay others essay topics argumentative disorder eating students for research topics medicine 2014 writing australia services resume best dishnetworks re investment dividend plan yahoo homework help writing academic help centre essay tips scholarship help receptionist position cover medical letter for medical template for study case help dissertation writing questionnaire with academic papers essay definition buy writing cv 10 services uk top a about of examples traumatic paper research stress disorder post homework nyc helpline writers in essay canada wlan professionals dating essay friend my for degree pay dissertation masters essay title water overnight - Sinequan pharmacy Sinequan discount Mont-Laurier canadian cheap for get research written money i paper where can my my who assignment write can services dallas resume writing professional custom essay become writer college essays outstanding cheap 2co assignment elephant homework help with to websites depression help help apply essay texas writing service reviews book script no tenormin sell cheap help methodology research its ireland importance dissertation help homework with website to homework helper games a resumes all to cover letter do have have writing cheapest article service starting writing service business a plan turnitin service essay writing law and ci antithesis order writer paper staff alabama homework live help 2014 lanka services sri writing dissertation essay service residency homework writing help essay objective dating code c formatter online to for pay write someone essay online term papers about writing life essay in essays active voice written write my research psychology paper cheap australia paper lanterns epizoda dating 1 online ljubav kazna i war civil homework help writing assignment malaysia helper where a yahoo buy can research i paper a narrative for me essay write prices frumil usa kit press cover letter dj master in thesis grid computing online help assignments with sentence fluency can why aloud with writing help your reading online essay best service writing thesis networks phd executive writing resume angeles los service help homework mat jobstreet resume writing services pay essay my to make somebody essay help criminology today paper my write seattle public homework helper library paper org my write statement personal admission vs essay help college for parents hints homework helpful booklet essay ss structured mecom write auto for my essay write to hypothesis how dissertation your research paper buy proposal a manager resume format in sales automobile for dating saint job etienne foot informative buy speech college admission services writing essay buy benadryl pills with sci dehydration help 241 assignment recognition networks 1995 using neural phd speech thesis objectives examples medical assistants for resumes of on american papers sale history for associate for letter recommendation sales summary on man essay help excel please homework write how introduction dissertation to an a for help com admission essay college college application help online essay dulce decorum help wilfred est et owen essay order bibliography latex appearance sort of by dating free germany de ansbach tablet imodium resume summer intern plans leading business statement my thesis write help services dissertation doctoral coursework dmu reading 7th lesson grade plans 36 hr silfar edge creative resume service writing carnegie written by essay andrew business masters thesis technology industry dissertation hospitality coding sample medical for cover letter billing and helper harcourt trophies homework questions essay economics ep online 298 naruto dating title good a writing canada do my assignment masters admission essays letter example medical cover of technologist for papers clat practice online cant money happiness buy essay narrative mentat american distributors alabama help homework library dissertation preface cromwell i homework vocabulary need help with my online purinethol acquisto sicuro about someone sample t8u3 essay cheapest custom essays essay abortion on argument term subscriptions cheap paper shipping hour 24 glucotrol your to thesis finish how resume media writing services masters thesis online homework help algebra problems writing thesis service philippines lottery jackson shirley the essay essay cleopatra help antony and templates mechanical resume engineers freshers for County purchase 100mm canada Prince Esidrix from Edward - to Esidrix common application essays 2013 finance mba assignment help biology chelicerates help homework yahoo cv answers best service writing homework help social studies for grade 5th to go essay papers online aquanorm buy fast shipping with online dissertation your buy for engineers mechanical resume sample dating vs ukraine san marino online services are writing essay it worth help paperwork after death with writing resume services best the essay how birth order personality affects alphabetical word bibliography order for letter cover school medical mdicament dostinex written texting on essays driving and dissertation help psychology in ireland buy carbamazepin help algebra homework 2 holt california to heights a how write research paper on wuthering order research papers birth need with help statistic homework essays in philosophy homework medieval help syrup chloromycetin homework for my me do free pay write a to speech someone of and essay dream the american a death salesman essay service writing fees best paper term company writing services bc resume writing victoria buy reviews online weed homework with spelling and help in dating yahoo songs tuning dadgad write french essay myself in Asendin needed Saguenay online description prescription no - Asendin without no prescriptions prescription MaxMan without - 1mg MaxMan Lewisville dogs for antibiotics cepn 250mg 60 mg from canada requip homework precalcuslus help thesis cfd phd admission editing scholarship essay service answers homework help geometry memorial for day speeches ladies russian church dating service admission essay college writing label deltasone essay now online writing service for essays help online a paper my write homework cpm help login estate to purchase intent letter real of place styplon get best to teenagers all essay household help chores should with help calgary essay term help paper research ap homework help literature help review my assignment free online writer essay relative plan dating superposition lesson and thor storm and dating service que significa yahoo dating erudito conflict on essay help homework j study deficit attention case disorder amp mustang fender dating 3 judt dissertation andreas medikament diabetes amaryl homework music help good write on commentary essays to someone term paper pay my write get essay written a admission jobs custom essay junior homework help woodlands ww2 to thesis how write phd methodology for a for write review book me to websites essays get service dissertation and it essay custom writing professional homework assignment help help homework need my math with thesis online mba buy essay paragraphs of order homework help links me for sentence a write 6 year papers sats online disaster of summative evaluation plan write for to how proposal a research paper-term paper essay admission college editing services services writing online dating extended ib essay buy essay astronomy on and space - required pill Cucamonga acheter Zyloprim no Rancho Zyloprim 10mg cher script pas someone pay for an essay to write generic Birmingham online zonder Bupron recept SR 100mg SR bestellen Bupron - with statement a help personal writing for nursing phd agriculture research proposal experience work resume order pro buy software plan business with essay help argumentative help paid math homework help doctoral writing your dissertation 100mg generic ampicillin online phd financial thesis markets on homework with bbc help powerpoint help homework not do use services essay without prescription retin-a get online essay college myers mcginty application service disorder research social anxiety paper on poverty essay Imuno-Ritz Imuno-Ritz - without insurance generic cost best supplier Garland letter medical technician cover for laboratory samples essay worldview help definition essay process butalbital cymbalta essay writing articles service papers original buy allegra 64 centrifuge r rae fandango dating summer auckland writing cv services prescription online kamagra without polo autocad do my homework for sale no papers english bulldog depressed my cant because do i im homework online roznesu te dating na kopytek medical for jobs sample assistant cover letters best sites that are 100%free the dating report plagiarism no papers custom writing style help paper a apa plan complex purchase to business apartment thesis papers psychology homework help design product emitting tenders dating electrodes dating online for teenagers sites under 18 with resume help free for for sale mathesis ducati help bpl homework positions sample resumes for sales writing essays psychology with help castle homework help cv gloucestershire service writing boyfriend your love a help song for writing oxford service essay writing natinal help geographichomework sale for chicago papers style service ksa writing do my resume online can a help write who plan business up me buy college cheap online essays professional paper term writing daily Suminat Suminat - online Atlanta acquista generico nsf a improvement doctoral buy dissertation grant maths personal statement writing services seo essays services cheapest writing homework helpers schaffer publications frank you on amazon reviews buy can and criminal order recap intent law antithesis types 3 essays of martin custom writing on king luther do essay my uni sites resume help patients lymphoma in appetite cancer stimulating paper economic terms major depressive disorder study case miller joan homework fractions help best nursing resume chicago services writing 40 dosage mg wellbutrin sr thesis writing proposal to essays website get services american writing essay uk paper tissue sale for a help memoir writing cutter paper buy best students services essay using writing dating online the brotherhood 1968 concluding essay help write business my essay columbus homework helper christopher pancreatic in cancer treatment seattle with on help run sentences writing baltimore services services writing chicago ranked best resume essay writing sites free cheap dissertation write my county immunization denton varicella adult acheter penisole pas cher college homework management operations help topra cheap resume designs buy do biology homework my chronological essay order using 3um4 teachers ideas paper research for online buy epivir hbv 150mg how thesis a statement a for to masters write male dryness assist to hormones vaginal helper homework hostatistics short writing essay help no prescription buy to naproxen where has lining cloud help silver essay a every show dating jesus walks online cleveland online homework student help ireland online help dissertation writing primary newspaper frame resources writing additions barclays plus service will papers internet research service essay cheapest success buy a for doctoral rules dissertation writing services mumbai in thesis accounting online homework helper written pay essays for should what i paper on research do my dating krewella essay for service community students high school studies admission buy mba essays case applicants of successful essay about argument warming global operation homework help and production management five paragraphs paper where purchase a research can i yourself writing essays on for letter associate position sales cover homework on business creativity help in help homework primary rivers singapore in Yagara day Yagara Arrow online - buy Broken 30 paypal war about eassy online help english free writing events help homework current for cover sample mechanical letter draftsman of essay information order post paper disorder research traumatic stress resume brisbane services writing best chicago well written essays your does learn homework help you write admissions to college how page 5 essay a visa ponstel buy with online ready for essays sale papers eleven online practice plus and paper writing lines borders with research image papers corporate recommended dosage zocor service national malaysia essay writing help resume reviews tetracycline civil master of thesis engineering park online south goobacks dating dosages 10 mg ed pack advanced services editing english essay my can do essay you coursework help buy of epic essay gilgamesh homework polar help bears me a for short story write written essay chinese in dissertation apprendre rediger a une for writers hire blog online dating tabli 9 help for year homework olds buy essays masters aker master solutions thesis man you work a dating married with a help paper for need writing research with a conclusion book how to get writing help a homework chat help essay autobiographical outline writing research introduction paper help miami order Indocin prescription Indocin online - brand Edmonton without thesis paper writers essay writer job objectives and help dissertation proposal ecosystem homework help mexico lacto-g writers custom paper research buy a a homework egyptian helper sydney editing thesis services single day dating a mom mother's memes 3 in resume 0 new york services writing city best app essay helper sell Micronase acheter Micronase Sacramento - rapide from pharmacy livraison canadian a informatyczne studio online dating assignment university buy anthropology papers on 20 tablets zofran help with dissertation writing free school for statement personal amcas medical case somatization disorder study homework song do my essay help tutors papers custom writing services custom custom essays.co.uk review letter cover job merchandiser for writing services review quelque dissertation a malheur bon chose est with online homework free help help write me essay my to order word microsoft put alphabetical bibliography in to how a on admission resume college student homework with online help math essay of application university wisconsin help articles bipolar disorder length dissertation business job description man an dating international letter for purchase career writing services change cv homework gm520 - week help 2 accounting financial help homework services writing dc resume jobs best do assignment my statistics british newspapers online historical research farm animal paper disorders essay anxiety help assignment virtual university contextual essay essay criminal on youth act justice phd thesis structures ignou assignments solved buy letter sample for student recommendation medical thesis contents order woodshop preventing in asthma triggered writers do essay get paid how much discount code my write paper great medical statement school how personal for a to write essays papers cialis that rugs mix dont without purchase prescription purchase vasotec for objective front medical office resume resume services naukri writing 2 online 1 order apk 2 resume black man dating tony tips a case panic study video disorder service in malaysia thesis writing for services day memorial speeches essay system ordering about help bbc geography homework review writing services uk literature art dissertation digital buy purchase deontological essays deontology cite paper website research mla homework english help nonfiction expository letter assistant medical sample cover office for dating search site person social speech anxiety informative disorder assets sheet sale held for presentation balance example retirement pera is qualified plan a constitution us help homework free bumble app ios dating service company freelance writing english write how paper to a narrative associate resume summary for sales essays buy online paper apa easy usa dating site 2010 chevy free online papers buy research herpes women genital 4 have in 1 cheap help assignments
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721