ВИКЛАДАННЯ БІЗНЕС-КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК 372.881.111.1 + 378.147

Т.В. Шиян

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,

м.Миколаїв

ВИКЛАДАННЯ БІЗНЕС-КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

У статті визначається зміст навчальної дисципліни з ділової англійської мови для студентів філологічних спеціальностей.

Ключові слова: комунікативні вміння, фонові знання, соціокультурна компетентність, міжкультурна компетентність.

В статье определяется содержание учебной дисциплины по деловому английскому языку для студентов филологических специальностей.

Ключевые слова: коммуникативные умения, фоновые знания, социокультурная компетентность, межкультурная компетентность.

The article reveals the content of a course in business English for linguistics students.

Key words: communicative skills, background knowledge, socio-cultural competence, intercultural competence.

 

Вступ. Посилення ділових контактів України, мобільність людських ресурсів, подальший розвиток інформаційних технологій, поява нових сфер і напрямів професійної діяльності призвели до зміни акцентів у вимогах, що висуваються до студентів у межах їхньої професійної підготовки. В умовах міжнародного співробітництва та конкуренції успішним у професійній кар’єрі є сьогодні фахівець, який володіє певним обсягом знань, вмінь та компетенцій з спеціальності, а також стратегіями поведінки у різних ситуаціях міжкультурної професійної взаємодії. Одним з видів професійної взаємодії сьогодні є бізнес-спілкування, яке перестає бути вузькоспеціалізованим, оскільки бізнес-комунікація стає комунікацією масовою, її зразки активно тиражуються ЗМІ, соціальними медіа, створюючи якісно інший комунікаційний простір. Звідси, виникає необхідність включення цього аспекту комунікації у процес підготовки фахівців гуманітарних спеціальностей.

Аналіз досліджень та публікацій. Проблема оптимізації процесу викладання ділової англійської мови є актуальною у дослідженнях вітчизняних науковців. Зокрема, методика навчання студентів старших курсів вищого технічного закладу усного ділового діалогічного спілкування англійською мовою є предметом дослідження Д. Бубнової [1]; розроблено методику навчання читання англійською мовою для ділового спілкування у взаємозв’язку з іншими видами мовної діяльності у дослідженні Ю.Дегтярьової [3]; окреслюються дидактичні можливості комп’ютерних програм, зокрема презентацій як активного методу викладання ділової англійської [4].

Формулювання мети статті та завдань. Метою нашого дослідження є визначення змісту курсу ділової англійської мови для студентів філологічних спеціальностей.

Виклад основного матеріалу статті. Розглядаючи проблему оптимального змісту курсу ділового спілкування для студентів гуманітарних факультетів, необхідно виходити з типових ситуацій ділового спілкування, відповідних вмінь для успішної комунікації у таких ситуаціях, особливостей цільової аудиторії, а також розвивальні, освітні та виховні цілі навчального процесу.

Типовими ситуаціями для майбутнього випускника гуманітарного факультету є необхідність складати резюме та аплікаційні листи, брати участь у співбесіді з працевлаштування, створювати презентації, вирішувати організаційні питання, реєструватися на міжнародних конференціях та семінарах, підтримувати ділову бесіду, писати ділові листи різного змісту, у тому числі електронні тощо. Очевидно, що набутих студентами під час вивчення основного курсу з англійської мови мовленнєвих навичок (лексичних, граматичних, фонетичних) бракуватиме для ефективного здійснення означених вище функцій. Мова бізнесу має специфічні тезаурус, стилістику, семантику, тому оволодіння нею потребує спеціальної підготовки.

Метою змісту навчальної дисципліни Бізнес-курс англійської мови для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» є формування комунікативної компетентності з ділового мовлення у сфері бізнесу, розширення словникового запасу студентів за рахунок спеціальної лексики, розвиток чотирьох базових навичок спілкування. До того ж, необхідним є формування фонових знань студентів, їхньої соціокультурної та міжкультурної компетентності.

Фонові знання забезпечують взаєморозуміння між адресантом та адресатом у комунікативному ланцюгу [2], оскільки вони володіють загальною інформацією. У контексті нашого дослідження це конкретизується у завданні сформувати загальноекономічні знання студентів про функціонування суспільства з ринковою економікою. Наприклад, пошук роботи, споживання, торгівля, маркетинг, реклама, принципи організації підприємства тощо. Ці тематичні блоки мають бути включеними у зміст Бізнес-курсу англійської мови для студентів-філологів.

Реалізація завдання формування фонових знань в рамках Бізнес-курсу англійської мови для студентів-філологів надає викладачу широке інформаційне поле для добору дидактичних матеріалів. Насамперед, це автентичні тексти різного виду: словникові й газетні статті, рекламні тексти, інтерв’ю з видатними представниками ділового світу, документальні фільми та відео сюжети про бізнесменів, компанії тощо. Знайти ресурси можна у мережі Інтернет за наступними посиланнями: http://www.businessenglishsite.com/, http://www.breakingnewsenglish.com/, http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/ та ін.

У роботі з текстами важливо підкреслювати зв’язок між соціально-економічними явищами та їхнім відображенням у семантиці. Такі лексичні одиниці як benchmarking, glass ceiling, affirmative action, coffee culture, downshifting, takeover, employability потребують додаткового пояснення з боку викладача, оскільки не існує відповідного еквіваленту в українській мові. Складність для сприйняття автентичного тексту становлять також абревіатури, які досить поширені у соціально-економічному дискурсі. Оскільки вони є загальноприйнятими для мови бізнесу, то вони, зазвичай, не розшифровуються у самому тексті. Такими є, наприклад, R&D (Research and Development), plc (public limited company), BPR (Business Process Re-Engineering), CEO (chief executive officer), four Ps (product, price, place, promotion).

Спеціально підібрані вправи на закріплення нового лексичного матеріалу сприяють його відтворенню та активізації, а також формуванню фонових знань про культуру ведення бізнесу. Студенти порівнюють та зіставляють соціально-економічні явища життя в Україні та в англомовних країнах, що посилює їхнє відчуття співучасників і співгромадян єдиного світу, об’єднаного спільними цінностями, проблемами та шляхами їх вирішення.

З метою формування соціокультурної компетентності студентів-філологів засобами дисципліни Бізнес-курс доцільно супроводжувати заняття лінгвокраїнознавчими та лінгвокомерційними коментарями. Останні містять приклади заповнення анкет, написання супровідних листів, резюме, замовлень, підтверджень, створення візитної картки, оформлення рекламних листів, контрактів. Виконання подібних вправ матиме більший ефект, якщо запропонувати студентам реальні ситуації. Наприклад, Ви виграли грант на навчання в Центральноєвропейському університеті. Для того, щоб завершити процедуру зарахування, необхідно підготувати пакет документів: заповнена візова анкета для посольства, лист-подяка, резюме та лист-прохання щодо подальших інструкцій. Завдання такого типу спрямовані на підвищення мотивації навчання, надають можливість вирішувати реальні комунікативні завдання, уникнути можливих комунікативних чи культурних бар’єрів у типових ситуаціях у майбутньому, збільшувати арсенал комунікативних стратегій спілкування.

Основними методами формування міжкультурної компетенції студентів філологів у процесі вивчення Бізнес-курсу є пошукові, методи моделювання, техніка вибору релевантних зразків поведінки (critical incidents). Такі методи передбачають практичну спрямованість, діяльнісний підхід, творчий характер, ігрові елементи, діалогічність, інтерактивність, групову роботу. Наприклад, при виконанні завдання What do you associate with the following colours? Which colours (white, black, red, green, purple) should be carefully used in advertising or packaging materials for West European countries, China, the USA? студенти здійснюють пошукову роботу, спрямовану на вирішення конкретної проблеми. У результаті вони отримують знання, які розширюють їхнє уявлення про культурні розбіжності, важливість їхнього урахування у веденні бізнесу.

Тренінгові вправи, рольові ігри створюють позитивний емоційний відгук та посилюють пізнавальний інтерес. Такі вправи сприяють засвоєнню знань про іншу культуру через призму власної культури. Наприклад, Imagine you are going to give a business presentation in front of foreign partners from the USA / Japan / Germany / Italy / Russia / the UK. What do you think about the following techniques: starting with a joke, reading a written text, involving the audience, dressing formally, summarizing what you have said at the end of the presentation, keeping to the time limit.

Техніка вибору релевантних зразків поведінки стає поширеним прийомом формування міжкультурної компетенції студентів, оскільки заохочує інтерпретацію реальних життєвих ситуацій, вирішення яких полягає саме у культурних розбіжностях. Наприклад, Critical incident : A British-Ukrainian joint venture is running into problems. Svitlana Lysenko, one of the key members of the Ukrainian sales staff, has been sent to London to work with the UK partner company. The London office is very impressed with her performance, and would like her to stay on for another six months. Geoff Woodside, the British manager of the London office, asks her to ring Kyiv to see what they think. The telephone conversation is in Ukrainian. Although Geoff can’t speak Ukrainian, it quickly seems clear to him that Svitlana is having a row with the Kyiv office. When she puts the phone down, he says to her, Svitlana, sorry to have got you into this messI hope we haven’t made you unpopular in Kyiv.’ Svitlana is puzzled and says, ‘What are you talking about? Everything’s fineKyiv has given us the OK.’ What do you think is happening here? Викладач складає такі ситуації, враховуючи також розбіжності між ставленням представників різних культур до простору, часу, колективу, статі тощо.

Відбір навчального матеріалу та тематичних блоків у викладанні Бізнес-курсу англійської мови для студентів-філологів ускладнюється тим фактом, що ця цільова аудиторія, яку називають “pre-experienced learners” [5, с.16-17], не має досвіду професійної діяльності. Звідси, вони мають низьку мотивацію щодо вивчення курсу на початку його викладання, в них відсутні фонові знання, які могли б стати повноцінною основою для комунікації. Досвід роботи засвідчив, що вступними до Бізнес-курсу мають бути біль практично орієнтовані теми. Наприклад, в рамках теми Travelling for Business and pleasure студентам пропонується навчальний матеріал, який стосується бронювання білетів, планування та призначення ділових зустрічей, написання ділових листів з метою запиту інформації або скарг на послуги готелів, ресторанів. Ця тема ця тема логічно пов’язана з наступними – Business across Cultures та Communication in Business. Подальший тематичний спектр залежить від цільової аудиторії, їхніх комунікативних вмінь, очікувань, потреб тощо.

Висновок. Викладання Бізнес-курсу для студентів-філологів має бути спрямоване на формування у них мотивації, пізнавального інтересу, розвиток комунікативних навичок, фонових знань, соціокультурної та міжкультурної компетентностей. Зміст курсу та методи його реалізації мають бути практично орієнтованим задля ефективної інтеграції майбутнього фахівця у ділове середовище. Проведене дослідження не вичерпує наявний дидактичний арсенал. Перспективними для подальших досліджень є проблеми виявлення рівнів сформованості міжкультурної компетентності студентів, питання мовної соціалізації особистості.

 

Список літератури

  1. Бубнова Д.В. Методика навчання ділового спілкування англійською мовою студентів старших курсів вищих технічних навчальних закладів: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Д.В. Бубнова. – Севастопольський національний ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь. – 2007. – 236 с.
  2. Васейко Ю.С. Фонова інформація як компонент національної мовної картини світу / Ю. С. Васейко // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология». – 2005. – Т. 18 (57), № 1. – С. 95– 97.
  3. Дегтярьова Ю.В. Методика навчання студентів вищих немовних навчальних закладів читання англійською мовою для ділового спілкування: автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.02 / Ю.В.Дегтярьова. – Київ. – 2006. – 22 с.
  4. Тарнопольський О.Б. Successful Presentations (Успішні презентації).Посібник для навчання ділових презентацій англійською мовою студентівекономічних спеціальностей / О. Б. Тарнопольський, Ю. С. Авсюкевич. – К.:Ленвіт. – 2007. – 135 с.
  5. Ellis M. Teaching business english. Oxford handbook for language teachers / M. Ellis, C. Johnson. Oxford University Press. 237 p.
  6. Gibson Intercultural business communication / R. Gibson – Oxford University Press. – 2009. – 111 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper shooters buy college writing admission essays 2011 to buy Lamisil where online my with please math homework help statistical dissertation ohio services university with sale ketorol discount custom used it and dissertation writing service essay do my tablet can a i homework on origami uk online buy paper nsf a improvement dissertation doctoral buy grant thyroid study case evolve disorder answers masters finance thesis behavioral for mental specialist health cover letter my long pet essay dog on arrange in alphabetical to order latex in bibliography how can coursework help teachers with order paper term La 150mg buy Charboleps online tablets Tuque - Charboleps 86 100 floors yahoo dating help homework websites school to buy online paper where essay good a improvement help grant dissertation doctoral research mental case disorders studies write you someone how your pay should to much paper clomid effexts side boy rocket help homework customwriting mathilde online papers american state online vs dating nishikori djokovic doctoral ben bernanke dissertation pregnancy teenage essay on myresearchpaper www com writing service essay using writing mn service resume homework my my homework do do services writing australia resume professional for master scholarship daad thesis essay borderline disorder titles personality help assignment uk writing help need with lab homework astronomy service custom descriptive writing dissertation forum phd dissertation mcdougal geometry homework help holt help proposal dissertation dummies writing essay with help report stress disorder articles post traumatic writing using essay services application really help essay write college good with definition essay divorce writers online help 11 test papers online free cheap online essay writer with help a writing 5 dissertation days college help websites homework said homework do my they services 2015 essay civil english my me write essay for american online lexapro write medical to a financial letter hardship for how paper deficit attention term disorder sites resume help chicago master thesis style speech purchase outline preis kamagra soft Bend side pharmacy - 36 hour 7 Prevacid effects Prevacid South 24 eulexin cheap prescription without buy without prescription buy availability plendil rulide from 24 hour delivery canada resume writing 2014 10 best services sites homework help math writing term guidelines paper to how to write for someone you letter recommendation a of ask letter for navy merchant cover free type online for papers to business property a buy plan essay state michigan application university is buy illegal an to it essay persuasive speeches custom purchase louisiana a precedent dangerous the custom essays writers jobs writing paper academic case best segmentation study buy operations essay of order hotel thesis pdf on intention purchase thesis my do essay law 100 1103 elimite statement nursing rcn customer personal lynoral discount free no prescription delivery shipping grade homework 6th math help sites help homework school assistant objective resume medical student for writing essay reviews custom writing college 4 application essays help diet 1500 plan cal plan business sample for merger astronomy help homework cheap Cialis service writing article online academic essay solutions assignment for free my do me dreams about essay essays students lot do buy college of online a free past online papers review paper custom college for prompts essay an preface objective my i on sample resume thesis should include help experts assignment robot phd mobile thesis best 10 cv service london writing online writing resume professional woodbridge services va essay help an for writing college raye lisa dating citation chicago style phd thesis reviews buy antibiotics online london ontario services underwriting quality learning essay service argumentative on buy 100mg in to uk thorazine - level level essays 3 a teaching assistant help law coursework the order custom thesis name calligraphy in hebrew write my letter cover sample dear manager hiring essay starting help college dating bote online kahlgrund phd write dr how to and plan writer hire a business experience cover research no for assistant letter editing essay service english admission statements personal medicine for successful homework help script java homework help nypl shivers dissertation advice olin by usa viagra caps brand personal buy statement paper logic help homework nursing accountability in essay patrol resume border templates per pill price brand viagra questions disorders essay mood homework helpful exam history papers online cheapest services writing dissertation about persuasive speech poverty creative writing buy homework college for students free help write a and to dissertation design proposal how present successful custom essay writing not dissertation you thank online cvpr papers 2010 custom write essays admission graduate site writing professional colored paper dyslexia helps doctoral newcombe a buy dissertation thesis research help paper writing reform dating jewish service custom research paper my pay homework ill someone do to amna dissertation latif statement begin a medical how personal for to school good admission online college essays do my assignment excel lesen help online dissertation help english homework online writing reviews services lynoral kaufen generika generic motrin written by filipino short authors essay papers in buy with us research money gurantee back new resume best services fc in writing city york essay personality disorder questions help grade homework 11 ilc a buy research proposal paper research help assignment java homework contrast writing need essay help compare homework geometry online help any free there dating are online services lower cholesterol will help exercise service bachelor management thesis help homework sites science me write for a sonnet essay chronological order of report order in of a lab parts a what school medical for include recommendation letter of should format put paper my apa for in me letter scribe cover for position medical should order in bibliography be annotated an alphabetical community doral service essay services writing fairfield resume ct eve verification buy engine essay service writing 2014 resume best sales write person essay my in college first can i online help assignment free meeting sample letter with for you thank me research paper writing definition professional phoenix services writing resume essay services best editing helper dictionary homework dividing help homework fractions