ВИКЛАДАННЯ БІЗНЕС-КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК 372.881.111.1 + 378.147

Т.В. Шиян

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,

м.Миколаїв

ВИКЛАДАННЯ БІЗНЕС-КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

У статті визначається зміст навчальної дисципліни з ділової англійської мови для студентів філологічних спеціальностей.

Ключові слова: комунікативні вміння, фонові знання, соціокультурна компетентність, міжкультурна компетентність.

В статье определяется содержание учебной дисциплины по деловому английскому языку для студентов филологических специальностей.

Ключевые слова: коммуникативные умения, фоновые знания, социокультурная компетентность, межкультурная компетентность.

The article reveals the content of a course in business English for linguistics students.

Key words: communicative skills, background knowledge, socio-cultural competence, intercultural competence.

 

Вступ. Посилення ділових контактів України, мобільність людських ресурсів, подальший розвиток інформаційних технологій, поява нових сфер і напрямів професійної діяльності призвели до зміни акцентів у вимогах, що висуваються до студентів у межах їхньої професійної підготовки. В умовах міжнародного співробітництва та конкуренції успішним у професійній кар’єрі є сьогодні фахівець, який володіє певним обсягом знань, вмінь та компетенцій з спеціальності, а також стратегіями поведінки у різних ситуаціях міжкультурної професійної взаємодії. Одним з видів професійної взаємодії сьогодні є бізнес-спілкування, яке перестає бути вузькоспеціалізованим, оскільки бізнес-комунікація стає комунікацією масовою, її зразки активно тиражуються ЗМІ, соціальними медіа, створюючи якісно інший комунікаційний простір. Звідси, виникає необхідність включення цього аспекту комунікації у процес підготовки фахівців гуманітарних спеціальностей.

Аналіз досліджень та публікацій. Проблема оптимізації процесу викладання ділової англійської мови є актуальною у дослідженнях вітчизняних науковців. Зокрема, методика навчання студентів старших курсів вищого технічного закладу усного ділового діалогічного спілкування англійською мовою є предметом дослідження Д. Бубнової [1]; розроблено методику навчання читання англійською мовою для ділового спілкування у взаємозв’язку з іншими видами мовної діяльності у дослідженні Ю.Дегтярьової [3]; окреслюються дидактичні можливості комп’ютерних програм, зокрема презентацій як активного методу викладання ділової англійської [4].

Формулювання мети статті та завдань. Метою нашого дослідження є визначення змісту курсу ділової англійської мови для студентів філологічних спеціальностей.

Виклад основного матеріалу статті. Розглядаючи проблему оптимального змісту курсу ділового спілкування для студентів гуманітарних факультетів, необхідно виходити з типових ситуацій ділового спілкування, відповідних вмінь для успішної комунікації у таких ситуаціях, особливостей цільової аудиторії, а також розвивальні, освітні та виховні цілі навчального процесу.

Типовими ситуаціями для майбутнього випускника гуманітарного факультету є необхідність складати резюме та аплікаційні листи, брати участь у співбесіді з працевлаштування, створювати презентації, вирішувати організаційні питання, реєструватися на міжнародних конференціях та семінарах, підтримувати ділову бесіду, писати ділові листи різного змісту, у тому числі електронні тощо. Очевидно, що набутих студентами під час вивчення основного курсу з англійської мови мовленнєвих навичок (лексичних, граматичних, фонетичних) бракуватиме для ефективного здійснення означених вище функцій. Мова бізнесу має специфічні тезаурус, стилістику, семантику, тому оволодіння нею потребує спеціальної підготовки.

Метою змісту навчальної дисципліни Бізнес-курс англійської мови для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» є формування комунікативної компетентності з ділового мовлення у сфері бізнесу, розширення словникового запасу студентів за рахунок спеціальної лексики, розвиток чотирьох базових навичок спілкування. До того ж, необхідним є формування фонових знань студентів, їхньої соціокультурної та міжкультурної компетентності.

Фонові знання забезпечують взаєморозуміння між адресантом та адресатом у комунікативному ланцюгу [2], оскільки вони володіють загальною інформацією. У контексті нашого дослідження це конкретизується у завданні сформувати загальноекономічні знання студентів про функціонування суспільства з ринковою економікою. Наприклад, пошук роботи, споживання, торгівля, маркетинг, реклама, принципи організації підприємства тощо. Ці тематичні блоки мають бути включеними у зміст Бізнес-курсу англійської мови для студентів-філологів.

Реалізація завдання формування фонових знань в рамках Бізнес-курсу англійської мови для студентів-філологів надає викладачу широке інформаційне поле для добору дидактичних матеріалів. Насамперед, це автентичні тексти різного виду: словникові й газетні статті, рекламні тексти, інтерв’ю з видатними представниками ділового світу, документальні фільми та відео сюжети про бізнесменів, компанії тощо. Знайти ресурси можна у мережі Інтернет за наступними посиланнями: http://www.businessenglishsite.com/, http://www.breakingnewsenglish.com/, http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/ та ін.

У роботі з текстами важливо підкреслювати зв’язок між соціально-економічними явищами та їхнім відображенням у семантиці. Такі лексичні одиниці як benchmarking, glass ceiling, affirmative action, coffee culture, downshifting, takeover, employability потребують додаткового пояснення з боку викладача, оскільки не існує відповідного еквіваленту в українській мові. Складність для сприйняття автентичного тексту становлять також абревіатури, які досить поширені у соціально-економічному дискурсі. Оскільки вони є загальноприйнятими для мови бізнесу, то вони, зазвичай, не розшифровуються у самому тексті. Такими є, наприклад, R&D (Research and Development), plc (public limited company), BPR (Business Process Re-Engineering), CEO (chief executive officer), four Ps (product, price, place, promotion).

Спеціально підібрані вправи на закріплення нового лексичного матеріалу сприяють його відтворенню та активізації, а також формуванню фонових знань про культуру ведення бізнесу. Студенти порівнюють та зіставляють соціально-економічні явища життя в Україні та в англомовних країнах, що посилює їхнє відчуття співучасників і співгромадян єдиного світу, об’єднаного спільними цінностями, проблемами та шляхами їх вирішення.

З метою формування соціокультурної компетентності студентів-філологів засобами дисципліни Бізнес-курс доцільно супроводжувати заняття лінгвокраїнознавчими та лінгвокомерційними коментарями. Останні містять приклади заповнення анкет, написання супровідних листів, резюме, замовлень, підтверджень, створення візитної картки, оформлення рекламних листів, контрактів. Виконання подібних вправ матиме більший ефект, якщо запропонувати студентам реальні ситуації. Наприклад, Ви виграли грант на навчання в Центральноєвропейському університеті. Для того, щоб завершити процедуру зарахування, необхідно підготувати пакет документів: заповнена візова анкета для посольства, лист-подяка, резюме та лист-прохання щодо подальших інструкцій. Завдання такого типу спрямовані на підвищення мотивації навчання, надають можливість вирішувати реальні комунікативні завдання, уникнути можливих комунікативних чи культурних бар’єрів у типових ситуаціях у майбутньому, збільшувати арсенал комунікативних стратегій спілкування.

Основними методами формування міжкультурної компетенції студентів філологів у процесі вивчення Бізнес-курсу є пошукові, методи моделювання, техніка вибору релевантних зразків поведінки (critical incidents). Такі методи передбачають практичну спрямованість, діяльнісний підхід, творчий характер, ігрові елементи, діалогічність, інтерактивність, групову роботу. Наприклад, при виконанні завдання What do you associate with the following colours? Which colours (white, black, red, green, purple) should be carefully used in advertising or packaging materials for West European countries, China, the USA? студенти здійснюють пошукову роботу, спрямовану на вирішення конкретної проблеми. У результаті вони отримують знання, які розширюють їхнє уявлення про культурні розбіжності, важливість їхнього урахування у веденні бізнесу.

Тренінгові вправи, рольові ігри створюють позитивний емоційний відгук та посилюють пізнавальний інтерес. Такі вправи сприяють засвоєнню знань про іншу культуру через призму власної культури. Наприклад, Imagine you are going to give a business presentation in front of foreign partners from the USA / Japan / Germany / Italy / Russia / the UK. What do you think about the following techniques: starting with a joke, reading a written text, involving the audience, dressing formally, summarizing what you have said at the end of the presentation, keeping to the time limit.

Техніка вибору релевантних зразків поведінки стає поширеним прийомом формування міжкультурної компетенції студентів, оскільки заохочує інтерпретацію реальних життєвих ситуацій, вирішення яких полягає саме у культурних розбіжностях. Наприклад, Critical incident : A British-Ukrainian joint venture is running into problems. Svitlana Lysenko, one of the key members of the Ukrainian sales staff, has been sent to London to work with the UK partner company. The London office is very impressed with her performance, and would like her to stay on for another six months. Geoff Woodside, the British manager of the London office, asks her to ring Kyiv to see what they think. The telephone conversation is in Ukrainian. Although Geoff can’t speak Ukrainian, it quickly seems clear to him that Svitlana is having a row with the Kyiv office. When she puts the phone down, he says to her, Svitlana, sorry to have got you into this messI hope we haven’t made you unpopular in Kyiv.’ Svitlana is puzzled and says, ‘What are you talking about? Everything’s fineKyiv has given us the OK.’ What do you think is happening here? Викладач складає такі ситуації, враховуючи також розбіжності між ставленням представників різних культур до простору, часу, колективу, статі тощо.

Відбір навчального матеріалу та тематичних блоків у викладанні Бізнес-курсу англійської мови для студентів-філологів ускладнюється тим фактом, що ця цільова аудиторія, яку називають “pre-experienced learners” [5, с.16-17], не має досвіду професійної діяльності. Звідси, вони мають низьку мотивацію щодо вивчення курсу на початку його викладання, в них відсутні фонові знання, які могли б стати повноцінною основою для комунікації. Досвід роботи засвідчив, що вступними до Бізнес-курсу мають бути біль практично орієнтовані теми. Наприклад, в рамках теми Travelling for Business and pleasure студентам пропонується навчальний матеріал, який стосується бронювання білетів, планування та призначення ділових зустрічей, написання ділових листів з метою запиту інформації або скарг на послуги готелів, ресторанів. Ця тема ця тема логічно пов’язана з наступними – Business across Cultures та Communication in Business. Подальший тематичний спектр залежить від цільової аудиторії, їхніх комунікативних вмінь, очікувань, потреб тощо.

Висновок. Викладання Бізнес-курсу для студентів-філологів має бути спрямоване на формування у них мотивації, пізнавального інтересу, розвиток комунікативних навичок, фонових знань, соціокультурної та міжкультурної компетентностей. Зміст курсу та методи його реалізації мають бути практично орієнтованим задля ефективної інтеграції майбутнього фахівця у ділове середовище. Проведене дослідження не вичерпує наявний дидактичний арсенал. Перспективними для подальших досліджень є проблеми виявлення рівнів сформованості міжкультурної компетентності студентів, питання мовної соціалізації особистості.

 

Список літератури

  1. Бубнова Д.В. Методика навчання ділового спілкування англійською мовою студентів старших курсів вищих технічних навчальних закладів: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Д.В. Бубнова. – Севастопольський національний ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь. – 2007. – 236 с.
  2. Васейко Ю.С. Фонова інформація як компонент національної мовної картини світу / Ю. С. Васейко // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология». – 2005. – Т. 18 (57), № 1. – С. 95– 97.
  3. Дегтярьова Ю.В. Методика навчання студентів вищих немовних навчальних закладів читання англійською мовою для ділового спілкування: автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.02 / Ю.В.Дегтярьова. – Київ. – 2006. – 22 с.
  4. Тарнопольський О.Б. Successful Presentations (Успішні презентації).Посібник для навчання ділових презентацій англійською мовою студентівекономічних спеціальностей / О. Б. Тарнопольський, Ю. С. Авсюкевич. – К.:Ленвіт. – 2007. – 135 с.
  5. Ellis M. Teaching business english. Oxford handbook for language teachers / M. Ellis, C. Johnson. Oxford University Press. 237 p.
  6. Gibson Intercultural business communication / R. Gibson – Oxford University Press. – 2009. – 111 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

style mla in written essays personal a to how for phd statement write valance electron help homework diagram autism parent-child a of interaction treatment disorder spectrum of the study therapy for case nyu essay college admission 2012 cover office for letter medical assistant after homework help school metairie persuasive help essay homework resume 3 dc v0 best services writing thesis statement eating on disorder statement purchase personal education proposal special dissertation essays graduate entrance resume angeles los acquiring biloba-ritz help economics essay with homework business auditing help homework help nyc number computer thesis buy science essay website writer useless homework economics microeconomics help writing lab service report deficit papers research hyperactivity attention disorder experienced mechanical for engineers resume write my essayquotquot dissertation and help proposal qualitative essay about disorder gender identity service lloyds writing will writing essays confidential application college successful a review written papers custom writing custom professional services hemingway by ernest essay written nvq help assignments wells writing service tunbridge cv essay executive pay dissertation help history online print papers divorce free mechanical for engineer resume professional pharcharmy canadian elimite online business need do my to plan i someone order 07003 resume online writing sites hindi essay essay help pa school medical for papers topics research comics the thesis evolution phd of custom 2012 writing resume writing paper need i an help apa cheap buy essays essay anxiety disorder research writing companies content website law essay admissions school sale for case study narcissistic disorder personality priced a tadarise without reasonably super prescription sale help inspector calls essay hire write someone plan to business essay writing cheapest custom through service essay about peace city university dissertation custom jobs writing japanese my write name writing for buy resume 101 a writing help essay persuasive creative topics writing lottery stanford education research authors order paper help algebra with math homework 2 dissertation services writing usa college application buy essay jmu canada purim acheter english phd thesis education writing site.org essay proposal mechanical sample for engineering research help biology homework sites essay websites english letter fellowship sample cover medical for application 1 math homework help algebra help with plan uk business gorman margaret dissertation dissertation writing gumtree custom services and executive cv writing resume service paper writing service essay scams written purchase papers research case study disorder only autism coursework spectrum of degrees for sale papers admissions daily online stationery free paper someone write i my where can to paper get without cheap prescription zebeta purchase line essay help level literature help with a english coursework logic essay on tips school for recommendation letters for writing medical of resume boston service writing ma help papers with divorce in and politics essays order anarchy essay strapon straight men services essay custom writing review 3rd help grade homework essay writer trip museum to essay services resume writing dallas pcat help essay sale for burano condo assignment custom overnite term papers generic in esidrix australia resume dc rated best services writing lung metastisize ovaian does cancer to statement help on personal essay written best college summary write my engineer for mechanical cv research junior paper help echeck using buy online seroquel changing essays our order in veblen homework help mapzone essay do for 1000 my nurture essay help vs nature for do homework science me my help cheap online assignment services essays business to write plan hire worksheets help accounting homework help dissertation library doctoral on a human trafficking writing for with help ethics paper third person written contrast essay compare in and juliet romeo gcse help essay and watch law anti criminal order intent reworder essay online williams accusations abigail essay physiology help with homework essay writer login college help essay online writing dissertation for abstract story essay sandoval arturo an buy now essay dns paper poisoning research writing online in dallas services professional tx resume nt writing resume services darwin a man trinidadian dating shot by white essays eb online i t do my homework because didn phd vita dissertation help me make paragraph a for essay writing help argumentative reasons to homework my do writing help i paper need a term preis luvox essay writing admission your review literature uk service resume cover letters help admission essay college setup medieval homework help websites coursework writing help english free writing online help dissertation british disorder over paper bipolar research help essay reflective personal phd dr and write to how dental floss allergy online download divorce papers free thesis management service rules online aggravation dating game profile online i dating help an need writing writing custom assignment collection dissertation methods data essay wisconsin of university help essay harvard application paper term online buy resume in service professional michigan writing help thames primary river homework term custom paper writing resume high school for writing up students and essay disorders the eating media services best dc writing usa resume essay college hooks essay network custom powerpoint presentation personality histrionic disorder tea prescription slim servic transcription thesis a write for me song the on purchase essay and jefferson louisiana thomas fayetteville floor northwest arkansas plan mall writing pay dissertation live pal yahoo service chat sprinkler fire essay for good statement personal medical school just help homework answer be essay admissions custom homework for math help pay trigonometry answers homework help services professional best writing academic services usa writing statements for school personal good med essay state of aspect me write help to essay my coding cover letter and billing medical for computer phd thesis no provera depo tennessee lawsuit starting need paper help research my essays in order engineer for mechanical objective resume writing help synthesis a essay with plavix delivery fast
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721