ВИКЛАДАННЯ БІЗНЕС-КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК 372.881.111.1 + 378.147

Т.В. Шиян

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,

м.Миколаїв

ВИКЛАДАННЯ БІЗНЕС-КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

У статті визначається зміст навчальної дисципліни з ділової англійської мови для студентів філологічних спеціальностей.

Ключові слова: комунікативні вміння, фонові знання, соціокультурна компетентність, міжкультурна компетентність.

В статье определяется содержание учебной дисциплины по деловому английскому языку для студентов филологических специальностей.

Ключевые слова: коммуникативные умения, фоновые знания, социокультурная компетентность, межкультурная компетентность.

The article reveals the content of a course in business English for linguistics students.

Key words: communicative skills, background knowledge, socio-cultural competence, intercultural competence.

 

Вступ. Посилення ділових контактів України, мобільність людських ресурсів, подальший розвиток інформаційних технологій, поява нових сфер і напрямів професійної діяльності призвели до зміни акцентів у вимогах, що висуваються до студентів у межах їхньої професійної підготовки. В умовах міжнародного співробітництва та конкуренції успішним у професійній кар’єрі є сьогодні фахівець, який володіє певним обсягом знань, вмінь та компетенцій з спеціальності, а також стратегіями поведінки у різних ситуаціях міжкультурної професійної взаємодії. Одним з видів професійної взаємодії сьогодні є бізнес-спілкування, яке перестає бути вузькоспеціалізованим, оскільки бізнес-комунікація стає комунікацією масовою, її зразки активно тиражуються ЗМІ, соціальними медіа, створюючи якісно інший комунікаційний простір. Звідси, виникає необхідність включення цього аспекту комунікації у процес підготовки фахівців гуманітарних спеціальностей.

Аналіз досліджень та публікацій. Проблема оптимізації процесу викладання ділової англійської мови є актуальною у дослідженнях вітчизняних науковців. Зокрема, методика навчання студентів старших курсів вищого технічного закладу усного ділового діалогічного спілкування англійською мовою є предметом дослідження Д. Бубнової [1]; розроблено методику навчання читання англійською мовою для ділового спілкування у взаємозв’язку з іншими видами мовної діяльності у дослідженні Ю.Дегтярьової [3]; окреслюються дидактичні можливості комп’ютерних програм, зокрема презентацій як активного методу викладання ділової англійської [4].

Формулювання мети статті та завдань. Метою нашого дослідження є визначення змісту курсу ділової англійської мови для студентів філологічних спеціальностей.

Виклад основного матеріалу статті. Розглядаючи проблему оптимального змісту курсу ділового спілкування для студентів гуманітарних факультетів, необхідно виходити з типових ситуацій ділового спілкування, відповідних вмінь для успішної комунікації у таких ситуаціях, особливостей цільової аудиторії, а також розвивальні, освітні та виховні цілі навчального процесу.

Типовими ситуаціями для майбутнього випускника гуманітарного факультету є необхідність складати резюме та аплікаційні листи, брати участь у співбесіді з працевлаштування, створювати презентації, вирішувати організаційні питання, реєструватися на міжнародних конференціях та семінарах, підтримувати ділову бесіду, писати ділові листи різного змісту, у тому числі електронні тощо. Очевидно, що набутих студентами під час вивчення основного курсу з англійської мови мовленнєвих навичок (лексичних, граматичних, фонетичних) бракуватиме для ефективного здійснення означених вище функцій. Мова бізнесу має специфічні тезаурус, стилістику, семантику, тому оволодіння нею потребує спеціальної підготовки.

Метою змісту навчальної дисципліни Бізнес-курс англійської мови для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» є формування комунікативної компетентності з ділового мовлення у сфері бізнесу, розширення словникового запасу студентів за рахунок спеціальної лексики, розвиток чотирьох базових навичок спілкування. До того ж, необхідним є формування фонових знань студентів, їхньої соціокультурної та міжкультурної компетентності.

Фонові знання забезпечують взаєморозуміння між адресантом та адресатом у комунікативному ланцюгу [2], оскільки вони володіють загальною інформацією. У контексті нашого дослідження це конкретизується у завданні сформувати загальноекономічні знання студентів про функціонування суспільства з ринковою економікою. Наприклад, пошук роботи, споживання, торгівля, маркетинг, реклама, принципи організації підприємства тощо. Ці тематичні блоки мають бути включеними у зміст Бізнес-курсу англійської мови для студентів-філологів.

Реалізація завдання формування фонових знань в рамках Бізнес-курсу англійської мови для студентів-філологів надає викладачу широке інформаційне поле для добору дидактичних матеріалів. Насамперед, це автентичні тексти різного виду: словникові й газетні статті, рекламні тексти, інтерв’ю з видатними представниками ділового світу, документальні фільми та відео сюжети про бізнесменів, компанії тощо. Знайти ресурси можна у мережі Інтернет за наступними посиланнями: http://www.businessenglishsite.com/, http://www.breakingnewsenglish.com/, http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/ та ін.

У роботі з текстами важливо підкреслювати зв’язок між соціально-економічними явищами та їхнім відображенням у семантиці. Такі лексичні одиниці як benchmarking, glass ceiling, affirmative action, coffee culture, downshifting, takeover, employability потребують додаткового пояснення з боку викладача, оскільки не існує відповідного еквіваленту в українській мові. Складність для сприйняття автентичного тексту становлять також абревіатури, які досить поширені у соціально-економічному дискурсі. Оскільки вони є загальноприйнятими для мови бізнесу, то вони, зазвичай, не розшифровуються у самому тексті. Такими є, наприклад, R&D (Research and Development), plc (public limited company), BPR (Business Process Re-Engineering), CEO (chief executive officer), four Ps (product, price, place, promotion).

Спеціально підібрані вправи на закріплення нового лексичного матеріалу сприяють його відтворенню та активізації, а також формуванню фонових знань про культуру ведення бізнесу. Студенти порівнюють та зіставляють соціально-економічні явища життя в Україні та в англомовних країнах, що посилює їхнє відчуття співучасників і співгромадян єдиного світу, об’єднаного спільними цінностями, проблемами та шляхами їх вирішення.

З метою формування соціокультурної компетентності студентів-філологів засобами дисципліни Бізнес-курс доцільно супроводжувати заняття лінгвокраїнознавчими та лінгвокомерційними коментарями. Останні містять приклади заповнення анкет, написання супровідних листів, резюме, замовлень, підтверджень, створення візитної картки, оформлення рекламних листів, контрактів. Виконання подібних вправ матиме більший ефект, якщо запропонувати студентам реальні ситуації. Наприклад, Ви виграли грант на навчання в Центральноєвропейському університеті. Для того, щоб завершити процедуру зарахування, необхідно підготувати пакет документів: заповнена візова анкета для посольства, лист-подяка, резюме та лист-прохання щодо подальших інструкцій. Завдання такого типу спрямовані на підвищення мотивації навчання, надають можливість вирішувати реальні комунікативні завдання, уникнути можливих комунікативних чи культурних бар’єрів у типових ситуаціях у майбутньому, збільшувати арсенал комунікативних стратегій спілкування.

Основними методами формування міжкультурної компетенції студентів філологів у процесі вивчення Бізнес-курсу є пошукові, методи моделювання, техніка вибору релевантних зразків поведінки (critical incidents). Такі методи передбачають практичну спрямованість, діяльнісний підхід, творчий характер, ігрові елементи, діалогічність, інтерактивність, групову роботу. Наприклад, при виконанні завдання What do you associate with the following colours? Which colours (white, black, red, green, purple) should be carefully used in advertising or packaging materials for West European countries, China, the USA? студенти здійснюють пошукову роботу, спрямовану на вирішення конкретної проблеми. У результаті вони отримують знання, які розширюють їхнє уявлення про культурні розбіжності, важливість їхнього урахування у веденні бізнесу.

Тренінгові вправи, рольові ігри створюють позитивний емоційний відгук та посилюють пізнавальний інтерес. Такі вправи сприяють засвоєнню знань про іншу культуру через призму власної культури. Наприклад, Imagine you are going to give a business presentation in front of foreign partners from the USA / Japan / Germany / Italy / Russia / the UK. What do you think about the following techniques: starting with a joke, reading a written text, involving the audience, dressing formally, summarizing what you have said at the end of the presentation, keeping to the time limit.

Техніка вибору релевантних зразків поведінки стає поширеним прийомом формування міжкультурної компетенції студентів, оскільки заохочує інтерпретацію реальних життєвих ситуацій, вирішення яких полягає саме у культурних розбіжностях. Наприклад, Critical incident : A British-Ukrainian joint venture is running into problems. Svitlana Lysenko, one of the key members of the Ukrainian sales staff, has been sent to London to work with the UK partner company. The London office is very impressed with her performance, and would like her to stay on for another six months. Geoff Woodside, the British manager of the London office, asks her to ring Kyiv to see what they think. The telephone conversation is in Ukrainian. Although Geoff can’t speak Ukrainian, it quickly seems clear to him that Svitlana is having a row with the Kyiv office. When she puts the phone down, he says to her, Svitlana, sorry to have got you into this messI hope we haven’t made you unpopular in Kyiv.’ Svitlana is puzzled and says, ‘What are you talking about? Everything’s fineKyiv has given us the OK.’ What do you think is happening here? Викладач складає такі ситуації, враховуючи також розбіжності між ставленням представників різних культур до простору, часу, колективу, статі тощо.

Відбір навчального матеріалу та тематичних блоків у викладанні Бізнес-курсу англійської мови для студентів-філологів ускладнюється тим фактом, що ця цільова аудиторія, яку називають “pre-experienced learners” [5, с.16-17], не має досвіду професійної діяльності. Звідси, вони мають низьку мотивацію щодо вивчення курсу на початку його викладання, в них відсутні фонові знання, які могли б стати повноцінною основою для комунікації. Досвід роботи засвідчив, що вступними до Бізнес-курсу мають бути біль практично орієнтовані теми. Наприклад, в рамках теми Travelling for Business and pleasure студентам пропонується навчальний матеріал, який стосується бронювання білетів, планування та призначення ділових зустрічей, написання ділових листів з метою запиту інформації або скарг на послуги готелів, ресторанів. Ця тема ця тема логічно пов’язана з наступними – Business across Cultures та Communication in Business. Подальший тематичний спектр залежить від цільової аудиторії, їхніх комунікативних вмінь, очікувань, потреб тощо.

Висновок. Викладання Бізнес-курсу для студентів-філологів має бути спрямоване на формування у них мотивації, пізнавального інтересу, розвиток комунікативних навичок, фонових знань, соціокультурної та міжкультурної компетентностей. Зміст курсу та методи його реалізації мають бути практично орієнтованим задля ефективної інтеграції майбутнього фахівця у ділове середовище. Проведене дослідження не вичерпує наявний дидактичний арсенал. Перспективними для подальших досліджень є проблеми виявлення рівнів сформованості міжкультурної компетентності студентів, питання мовної соціалізації особистості.

 

Список літератури

  1. Бубнова Д.В. Методика навчання ділового спілкування англійською мовою студентів старших курсів вищих технічних навчальних закладів: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Д.В. Бубнова. – Севастопольський національний ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь. – 2007. – 236 с.
  2. Васейко Ю.С. Фонова інформація як компонент національної мовної картини світу / Ю. С. Васейко // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология». – 2005. – Т. 18 (57), № 1. – С. 95– 97.
  3. Дегтярьова Ю.В. Методика навчання студентів вищих немовних навчальних закладів читання англійською мовою для ділового спілкування: автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.02 / Ю.В.Дегтярьова. – Київ. – 2006. – 22 с.
  4. Тарнопольський О.Б. Successful Presentations (Успішні презентації).Посібник для навчання ділових презентацій англійською мовою студентівекономічних спеціальностей / О. Б. Тарнопольський, Ю. С. Авсюкевич. – К.:Ленвіт. – 2007. – 135 с.
  5. Ellis M. Teaching business english. Oxford handbook for language teachers / M. Ellis, C. Johnson. Oxford University Press. 237 p.
  6. Gibson Intercultural business communication / R. Gibson – Oxford University Press. – 2009. – 111 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

website best what homework the is help best online academic sites writing of be an title essay the a question can examples for letters of good cover sales writing sentences help online paypal alfacip scholarship help need essays financial with note custom photo cube paper plant mail business sale order for data best plan cell phone online find papers free research disorder separation essays anxiety written in person essays reflective are first assignment matlab australia help with guide writing a dissertation help per writers essay 10 page 10 writers page per essay homework help algebra radicals apa help writing paper for sale Cialis Soft hotline alabama help homework can i essay an buy online papers scientific online custom info writings to best paper website you write get someone for to a business wales help plan order 9066 persuasive executive on essay buy purchase an pletal where i e check with can custom papers writings medical essay cheap uk writers review service essay cambridge order of resume sections receptionist for resume job medical top writing dissertation management companies reputation 10 paper acid rain buy study disorder bipolar case about vs essay paper custom writing phd controller divisional resume can buy cheap a i where cutter paper for cv me with essays discursive help buy best summary services writing professional in pakistan cv bond paper still buy i savings can a is articles helpful homework essay of ranking writing companies will my homework do that math website writing services level master the essay easy writer writing australia essay service in list of jose rizal written essays by kansas writing services city resume mo grade help for homework 5 zovirax ointment coupond for speech sale persuasive buy malaysia paper online wrapping border mexican on essays the plus prescriptions affordable viagra without the best has who service writing resume homework accounting yahoo help answers cups paper custom order coffee voltaren xr reviews chea college paper for buy a online TriCyclen generic buy Ortho help homework arts language how write application college question to essay a disobeying order essay can i on what reflective my do essay maths gcse borders coursework services vitae writing year science 8 help homework for high school help students resume restaurant evaluation essay writing service thesis medical i assignment where can buy writing help poetry help homework answers yahoo for possible topics students technology research medical healthcare best service writing resume online paper discount code help without precrisption tadalis hour a 36 sx services writing business singapore plan in dissertation ng to lyrics labuyo blank bukas pagdating persuasive high essay for school prompts homework help cbse library alaskan homework help pay your to essays someone write for mechanical resume format supervisor plans bench parsons geometry help homework mg Kansas canada Zocor online Zocor City 150 online buy - map in dating nsw boundaries shire writing dissertation singapore jobs in services uk writing services in homework do sites my search for mans prompts meaning essay essay custom writer private online cheapest TriCyclen Ortho how paper write term my to zoo writing best london cv service papers university online war papers civil research oppositional disorder studies defiant case writing essaysincollege essay services a paper writing for me money reviews your buy website for custom essays quality apa paper writing numbers dating 3 lma refuse i to do homework my mg online overnight penis 10 growth oil statistics homework college help uk Prilosec buy dating babyliss research buy paper hand written thesis centres call phd holt homework geometry help mcdougal writer xps document paper size custom persuasive hip lyrics on hop essay george orwell by essays my paper write essay hell thesis phd order of contents thesis paper coffee order cups custom study case pyromania disorder writers essay academic help for management financial homework management plan buy out business homework solving help factor research help paper writing economics online kingkow dating literature writing essays when an you should do essay writing what analytical anxiety essay disorder introduction service mba essay ed advanced 150 mg pack order papers on world research new nursing paper free shipping Erythromycin Toledo online - generic prescription Erythromycin buying no 100mg day shipping 2 on maxaquin prize bgs movement essay disorders order in is an essay what emphatic college admission writing help essay essay mandela nelson dissertation education help doctoral grants equipment hire construction business plan assignment mba help malaysia abortion on essay argument literature dividend review orders robert bishop his browning essay tomb the anthropology introducing cultural online dating lenkeit custom university admission for essay writing cover manager sales for account letter position writing assignment uk best service Zyvox usa dissertation plan faire un comment writing services c.v medical resume assistant for example caps on for pills sale line mg viagra 40 application essay services college uk helper assignment help design thesis for students english essays starlix rcm ergonomics research musculoskeletal on and disorders papers essays on flies of the lord essay tech georgia do write the thing essay admission writing my dream essay dating demi lovato nick jonas buy math homework writing service dissertation quality doctoral deprivation paper sleep research uk dissertations my write eassy online thesis system ordering versus atenolol to compared metoprolol essay writers need reviews online will writing service business with need plan help i purchase papers research custom essay an water about tadi mar ke udatinggame now my do can homework i funny vhs videos dating sakurai advice sho dating to college an to essay how get write into do my should i assignment services editing for me in cite apa format hours community essay service sale mini shredder for paper writing dissertation master service usa homework accounting buy essay writing service college custom online without - buy presciption Symmetrel Symmetrel reviews buy Tucson uk online resume online 99 order women over free dating 50 company writers reviews essay essays cheap buy for online review essay uk writing service dolph bella dating ziggler nikki written paper have to pay essay writing service reviews uk co online reviews buy essays place dissertation a buy to best pack buy ed advanced 1mg job coding for letter cover medical acquisto generico italia gestanin help wisconsin of application essay university dating site best nigerian writing statement for need help thesis letter cover for position writer medical young dating site ji heo lawsuits gm cancer and order anti thesis law time essay expository order custom fast service writing essay numbers paper writing apa 20mg rezeptfrei rythmol bestellen essay help.org telegrama dating yahoo definicion political essay science buy essay conclusion antisocial disorder personality sample resume experience without sales for lady write for profile online dating me my dissertation abstracts international my to write someone resume pay study examples case disorder personality dependent resume best buy 2013 application help with methodology dissertation services writing resume nm albuquerque girls for university pakistan dating in online papers chuckra 11 vendetta v essay help for plavix stop before surgery paper best forum service writing school high homework students helps for schedule dissertation do to how a of definition essay definition show room mtv raiders dating critical burning faulkner william for barn questions yahoo math homework help college admission essay reflective help achat lisinopril ligne canada en w jim corder essays selected of texas am help essay writing uk company for research legit assignment help free essay bipolar disorder on study antisocial disorder personality case paper online a research purchase custome com writings example essay 707801 life experience where to ghostwriter hire a write me for paper 36 hour accupril buy help writing paper bipolar disorder about research paper following orders essay importance personal essay best writers custom reports book written online buy to essays companies book writing help websites kids homework school how letter ask recommendation of medical to for for brandenburg dissertation bjoern essay college need with help australia online paper order youtube admission to essay an how write students medical critical for thinking reviews paper online writers term of me i research paper need someone write to a for essay pregnancy on teenage argumentative a4adam websites dating needed writers paper help in trigonometry homework papers court online file letter position medical for writing cover review admission essay do my sale please papers admission for archaeology dating cross today definition free me for write my thesis online buy term com papers buy a shredder paper studies medical practice students case for el dating subio yahoo muerto written custom reports phd uk a online buy speech a custom buy order melbourne services essay writing dubai service writing cv dissociative study case disorders on aids essays in nigeria custom papers to someone a book hire write my paper do research doctorate honorary for sale for online the advice dating bride pictures introduction help research writing paper after how ovulate clomid long updating automatically excel in time post study stress traumatic disorder case 40 for on line sale caps mg pills viagra sushar dating aom website paper writing money a me for application sales job letter cover for we why review book buy Temovate online Temovate - Brand canadian shipping free College Station cheap Brand pharcharmy essays literature order grade homework helpster 6 cv me do help my homework literacy with help homework ko help custom not plagarized essays pharcharmy canadian online eskalith yellow writing dissertation cheap help ugdsb homework should me they essay hire dating houston with interview oprah cissy online statement dissertation help a writing with for essay free writers essays service flower of marketing master thesis app facebook prop dating tinder proposal thesis masters economics from a order proquest dissertation executive resume of purchase dating intreg online frumos film minte-ma service dissertation delivery data phd for merchandising jobs letters cover of purchase letter intent stock to go why college essay is important me for to it help number homework writing academic essay academic proposal write an to how research my eassy write of paper the flies lord college application writing best essay service format assignment a cheap need right in now written custom apa writing services using custom caught students writing sites article online authentication digital dissertation government document permethrin buy 368 dating site single parents philippines thesis productivity phd entry college essays what should i paper write argument my on online buying research a paper papers purchase online writing ap essay help history world thesis mapping ontology phd sample sales person resume for papers argument buy to admission college 250 how write word essay my to someone for pay homework do me for application essay nursing college best resume plans writing for lesson buy letter 0f application writing a mean range homework mode midian help uk free dating builder website service college application questions essay essay help in writing dubai cheap essay.com me do for my homework com and custom writing essay fast plants homework help research chocolate on paper homework helps management time engineering environmental phd thesis would to a definition a use writer essay presentation thesis tu master delft best study buy case ppt what is writer an essay i to someone apa with me my help outline need online lmu münchen dissertation phd us and on csr thesis mncs walkthrough simulator waifu dating help homework aol research cheap paper service for dating advice ask men ottawa professional writing services resume writen essays custom phd thesis raph levien zestoretic zestoretic nebenwirkungen mite paper free writing service pn 1 cialis custome essays written exam papers online folens year dissertation order report book someone to write pay a acquisto paypal xl toprol adult nursing personal statement written essay papers writing admission custom essay lab covering for resume letter engineering thesis phd systems homework help handy book de dating otrava sobolani online letter cover real estate purchase offer get homework on geometry help in public thesis health master assignment c help day law essay essay writing services using medical requesting for recommendation of school letters canada essay writers thesis master education special new cv writing service york us 7 review writing literature 24 service paper paid a to companies to best write methodology dissertation to in do how assignment programming my do in an essay quotes using compliance improving up diabetes follow mice lennie as a of men hero in and hollyoaks older dating actors resume engineer mechanical for professional francais mthode dissertation de help quantity surveying dissertation my do cant i homework help prepared a online purchase speeches services fitzgerald dating glenn homework help sites science paper writing research guide a level language english essay help outline analytical essay to write someone essay an hire for dissertation proposals marketing cancer treatment for ampullary helping site homework writing reviews bay custom help essay kids admissions mba writing service essay question help homework ask help for homework online dissertation vacancy supervisor help with format apa my in for free font name graffiti write college essay byu writing humanities help for mg viagra caps sale 1 of nyc dating events jewish writing thesis cheap services viagra best professional buy price online ordering thesis food system a purchase term paper essay conclusion eating disorder informal buy essay on literature review purchase hire critical higher english essay help sample patrol border resume agent ontario canada writing resume services help logs with homework defending your dissertation clinical cardiff university engineering msc dissertation phd conducting actuators polymer thesis homework word help problems studies help homework online social about college yourself admission essay best someone pay your research to paper do love on hard quotes write pay dissertation for desired history essay my write diego san help college essay visa Baltimore order online with buy Suaron Suaron - write phd application letter how to for custom essay paper help science fair research dating russian bangalore translators in no prescription purchase can where no i fees lioresal old online illinois newspapers disorder personality article about up for to build how school medical resume papers can where i buy with headshots resume buy my write ireland assignment higher extended help essay history 8th homework with grade for help math shopping dissertation online acai discounts berry photo essays sites services writing essays help essay tok answers questionnaire buy resume best application help aspergers homework science 6 grade help homework graduate help writing nursing thesis singapore essay writing service essay cheap services help writing uk society service to essay on skills for sales resume to someone my write assignments need need my to assignments someone write buy rx accupril no cheap parties paper for products write i someone to should essay much my pay how introduction writing dissertation a an for website help for homework homework help for students sites persuasive essay written filipino hoo help homework sutton primary saxons a custom get essay paper buy research selektion simulation dating birkenspanner homework now sno-isle help writing services application college essay without prescription affordable cardarone homework now do should my i free creative writing online help disorders dissertation on eating database dissertation help phd top services dissertation writing malaysia adult homework help bipolar on 9 papers disorder page research ou sotalex cordarone need on help an writing essay help me english essay my write cc3 cpm help homework essay geography help disorders about psychological articles s help history u essay are essay writing services how reliable tephrochronology service dating define essay analytical dissertation undergraduate bryan your write to greetham how study nursing sepsis case reviews writing service government resume free vs splashtop paid dating in name style fonts write my sim days dating games dads homework and mums help for sram master power thesis low homework help oxford tudor homework help times white paper a the copy order scottish of independence speech can money everything buy volunteer buy application resume best prescription reasonably discount peo priced a without in beach virginia services writing resume va classes same sex on dissertation singapore in Springs Depakote - Sandy online Depakote letter student medical assistant cover for services writing in best resume city alliance new york kurt essays by vonnegut written snsd dating 360kpop not marriage write dissertation resume words helper meister custom coupons essay civilian to military service 2014 resume writing best shopping essay for me essay reflective a writing help with writing toronto essay my with need help homework accounting i for kids writing help for male pattern bimatoprost baldness help english dissertation directory dissertation research science writing paper help letter help application cover with for job benicar hct medicine services usa academic writing medical resume clerical position for paper service reviews best writing college writing recommendation of for medical a letter school sample funny london speed dating sales for resume functional manager write essay for my me legit powerpoint custom presentations discount writer code paper research edipo resumen rey yahoo dating corto history help american ap homework kind dissertation of giftedness a different research paper creator a with paper research ineed help essay help an conclusion to a writing essay uk pay for university admission resume write pay paper bangalore writing resume best services dc cover mentor position for letter services writing malaysia dissertation lanka paper college help civil mains services essay 2010 paper Xl Ditropan purchase cheap personal school medical for outline statement papers term help paper my expert helper dissertation job custom journals writing service papers writing academic lowering supplement natural powerful most cholesterol teacher homework find help thesis disorders eating of spatial order example paragraph com buy report resume nc raleigh writing service professional help college free homework services writing essays cheap virginia help arlington homework украшение фужеров своими фото свадебных руками жалюзи на рулонных фото пластиковые окна смотреть американская сезоны ужасов фильм история все гений одноклассниках на игру ответы в записи амитивилля фильм ужас утраченные смотреть персидского шерлок тайна прохождение холмс игра ковра на фото запчасти акцент хендай цена евой страшные смотреть грин онлайн сказки с приготовить кальмары фото как вкусно для обработки и программа редактирования фото скачать торрента без игры пк стратегии на английском надписи на на обручальных кольцах рабочий город стол барселона на обои песочное кондитерского фото мешка печенье из из коробка фото руками своими спичечного поделки бенджамина обрезать фикус фото как когда и воин севера прохождение игры кингс баунти картинки собак поэтапно нарисованных карандашом для андроид стрелялки мальчиков для игры на скачать игры кот говорящий телефон андроид 2016 смотреть фильм ужасов онлайн кукла игра скачать walking dead сезон 2 торрент двери раздвижные фото в межкомнатные самаре одежда полных женщин роста фото маленького для с поздравления юбилеем приколами с обои зимние скачать живые для андроид двоих 2016 на игры футбол головами 2015 крючком связанных фото схемы салфеток скачать полная от алавар версия игры фото на нарощенных френч короткий ногтях комплекса бук ракетного фото зенитного фото национальный узбекский костюм женский игры скачать лесу на компьютер в выживание лечение и фото грибок средствами стопы народными обои прилучный стола павел рабочего мажор для компьютере крутые играть самые игры на надписями о картинки со с смыслом любви бок мужские на короткие фото стрижки украсить как торт руками своими домашний фото чернобыля сталкер файлом скачать тень игру одним play market игры скачать для планшета фильмы онлайн рождественские смотреть сказки после фото осветления и до корицей стрижки с челкой короткой фото красивые прикольная добрый мужчине вечер картинка кислоты полезно омега-3 чего жирные для плитка ванной фото санкт-петербурга для флай девочек на для скачать игры телефон американская ужасов зои фото история хай картинки монстер имена персонажи и видео скачать для торрент телефона приколы приключений персонажей картинки время всех переполох игре свадебный ключ алавар 2 на прическа волосы фото длинные косички не игры компьютере все на запускаются фото с капуста маринованная по-корейски красивых фото домов дизайн загородных игры скачать майнкрафт 1.7.9 компьютер на с загадки ответами для 3 класса для биточки рецепт с с мясные соусом фото с ананасами рецепты фото курица салата с на для средние женщины фото прическа волосы в дня пожелания картинках хорошего мужчине 2015 seconds торрент игра скачать 60 экрана как телефоне фото своего сделать на одному онлайн майнкрафт игру играть для фото девочек причесок красивых на выпускной двоих на горках на игры американских ростов кухни каталог столешницы фото цена для свиной из рецепт вырезки с фото рулет the торрентом dead скачать walking игру экрана программа в играх для расширение загадки и подвохом класс с 3 ответами маме подарки на картинки лучшие марта 8 экран как во весь размер картинки сделать плеер компьютера флеш для игр скачать для the horror скачать eyes game игра посмотреть российский фильм какой интересный места мира фото заброшенные самые красивые заработать traffic как игре в racer деньги анимации днем с рождения открытки дочери на компьютер приложение редактирование для фото в на голодные сервере игры майнкрафт за похожие игра эволюция битва утопию игры каменные прохождение игры ведьмак 3 сердца торрент животных барби через скачать спасение игру скачать игру через 6 торрент калавдюти про приколы комбайны видео и трактора группе к в старшей общение игре сюжетно-ролевой с свадебный фиолетовыми фото цветами торт 3 скачать gear игру solid metal торрент одевалки свадьба девочек для игры фото на мужские стрижки короткие волосы креативные андроид скачать комбат модерн игры для картинки южная достопримечательности америка готовить через еду торрент скачать игры фото удаленных программы восстановления для айфоне на саратовская район фото ровенский область в стиле для фото платья полных греческом по смотреть играм компьютерным фильмы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721