ВИГУКОВІ СЛОВА-РЕЧЕННЯ В ПЕРЕДАЧІ ЗНАЧЕННЯ СТВЕРДЖЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367.321

О. В. Гурко

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,

м. Дніпропетровськ

ВИГУКОВІ СЛОВА-РЕЧЕННЯ В ПЕРЕДАЧІ ЗНАЧЕННЯ СТВЕРДЖЕННЯ

З’ясовано місце та роль вигуків у передачі значення ствердження          в структурі речення. Проаналізовано вигукові стверджувальні слова-речення та показано стилістичні функції вигукових сполук зі значенням ствердження на матеріалі художньої літературі.

Ключові слова: ствердження, вигук, слова-речення, емоційна оцінка, функція.

Выяснено место и роль междометий в передаче значения утверждения в структуре предложения. Проанализированы междометные утвердительные слова-предложения и показано стилистические функции междометных соединений со значением утверждения на материале художественной литературе.

Ключевые слова: утверждение, междометие, слова-предложения, эмоциональная оценка, функция.

The place and the role of interjections in the structure of the  sentence in the meaning of  affirmation is investigated. The exclamation affirmative word-sentences and stylistic features of exclamation compounds in the meaning of affirmation are analyzed (on the material of fiction).

Keywords: affirmation, interjection, word-sentence, emotional evaluation, function.

Питання про синтаксичне функціонування вигуків до цього часу недостатньо висвітлене як в російському, так і в українському мовознавстві. У багатьох працях функційно-синтаксичні можливості вигуків характеризують лише в загальних рисах. Так, Д. М. Овсянико-Куликовський уналежнював вигуки до «слів поза реченнями» [7, с. 48], О. М. Пєшковський зараховував вигуки до слів і словосполучень, які не утворюють ні речень, ні їхніх частин [8, с. 404].  Ф. Ф. Фортунатов уважав вигуки особливим класом, що відрізняються від інших так званих повних слів своїм існуванням «поза реченнями або в певних випадках являють собою цілі речення» [10,  с. 172]. О. О. Потебня зазначав, що вигук може функціонувати як ціле нерозвинене речення [9], а польський лінгвіст А. Красновольський наголошував на тому, що вигуки – «зародки речень» [11, с. 7].

Л. І. Мацько вважає, що синтаксична незалежність  і формальна незв’язаність вигуків є основними граматичними ознаками цього класу слів. У структурній схемі граматично розчленованого речення вигуки не знаходять свого місця як лексичні наповнювачі певних членів речення [5,      с. 68]. Проте в процесі мовлення вигуки, на думку Л. І. Мацько, виходять на рівень зв’язного тексту як самостійні, функційно значущі граматичні одиниці з емоційно-оцінною чи спонукальною семантикою, сформованою на основі концептуального змісту попереднього чи наступного контекстів, ситуації та паралінгвістичних компонентів спілкування [5, с. 69].

Синтаксична природа вигуків, як зазначає В. В. Бабайцева, виявляється у здатності утворювати на рівні синтаксису мови нечленовані вигукові речення як певні, закономірні  в типології простого речення синтаксичні структури [1, с. 114]. Це зумовлено лексико-морфологічними ознаками вигуків – специфікою лексичної семантики, нульовою або обмеженою валентністю, відсутністю змінних морфологічних ознак, усталених                   і формально виражених зв’язків з іншими словами.

Специфіка нечленованих речень виявляється в тому, що в їхній формально-синтаксичній структурі немає обов’язкового складу речення, тобто немає ні головних, ні другорядних членів речення. Цією найосновнішою конструктивною ознакою нечленовані речення вирізняються з-поміж усіх інших типів речення – і простого, і складного. Неможливість внутрішнього синтаксичного членування нечленованих речень ґрунтується на їхньому особли­вому (порівняно зі членованими реченнями) лексико-граматичному наповненні  – на частках, модальних словах і вигуках, з якими в синтаксичній структурі членованих речень не пов’язується син­таксична роль членів речення [2, с. 101].

Мета статті – дослідити роль і місце вигуків у передачі значення ствердження в структурі речення.  Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: проаналізувати вигукові стверджувальні слова-речення та показати стилістичні функції вигукових сполук зі значенням ствердження на матеріалі художньої літератури.

Окрему групу слів-речень становлять ті, основа яких формується вигуком, бо вигуки  – це своєрідні, функційно специфічні слова. Вигуки позбавлені номінативно­го значення, безпосередньо нічого не називають,         а  виража­ють лише почуття, емоції (о! овва! ох! ой! гей! матінко! ле­ле! жах! а! ат! тощо), наприклад: «О-ох! Робитимеш! – сумно промовила Марина Костянтинівна» (Панас Мирний, с. 49), «Ох, Наталю! Бійтеся лихої години!» (Панас Мирний, с. 70), «Ат! Толкуй! – понуро одкаже Онисько         і піде з хати» (Панас Мирний, с. 180), «Ох… О-ох! – стогнала стара. – Сину мій … сину!» (Панас Мирний, с. 135), «Овва! Я цього не хочу!» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 96), «Ой, мати Божа! – тихо промовив Бонковський, приклавши трагічно руку до серця й підвівши солодкі очі до неба»                   (І. С. Нечуй-Левицький, с. 64). Стверджувальні нечленовані речення таких структур становлять особливі фор­ми відображення й пізнання явищ об’єктивної дійсності. Водно­час вигуки, як і решта слів, –  це соціально усвідомлені слова й сполучення слів, які стосуються внутрішнього стану людини, слугують своєрідним засобом вираження найрізноманітніших виявів людського інтелекту.

У діалогічній мові нерідко трапляються стверджувальні вигукові слова- речення, бо динаміка й зміст діалогу потребують того, щоб репліки-відповіді не були одноманітними. Саме тому співрозмовник, уникаючи тавтології, вживає різноманітні форми стверджувальних вигукових слів, що виступають зазвичай у ролі слів-речень. Наприклад: «От тобі на! А щоб вас та бодай вас! Тепер, діду Грицаю, лізь на грушу та збирай роя…» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 325), «Ой, най бог боронить від такого зарібку!  Е, тільки того зарібку, як кіт наплакав. –Ай-ай-ай, твоя правда, небого» (І. Франко,  с. 133).

Домінувальною семою багатозначного емоційного вигука о!                    є вираження ствердження чого-небудь у функції, близькій до вказівної: «О-О, жаб’ячі очі! – гукнув мордатий» (Панас Мирний, с. 95), «О-о! ти в мене старий! – сміючись одказав батько» (Панас Мирний, с. 90), «Біжу, а передо мною він регоче, а за мною його голос: «Дури дурку!..» О, клятий, лютий» (Панас Мирний, с. 33 ), «О! Коли так, то там їм і місце!» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 99).  З наведених прикладів видно, що слова-речення, утворені вигуками О! О-о! вказують на позитивне стверджувальне значення і водночас виражають оцінно-експресивне ставлення мовця до явищ, подій, вчинків інших осіб.

Нерідко стверджувальні слова-речення, утворені вигуками Тю-у-у! Тьфу! Фу!, використовують для емоційної негативної оцінки кого-небудь або чого-небудь: «Фу-у-у! Аж у ніс б’є! Хто ж це тебе так наялозив?» (Панас мирний, с. 89), «Тю-у-у! Хоч би тобі стрепенувся Василь!» (Панас Мирний, с. 151), «Фю-у! – мордатий свиснув. – Тут немає, а може, дома є» (Панас Мирний, с. 96).

Слова-речення з вигуків Гм! Хм! Мм! не містять прямої оцінки, але зазвичай передають емоційну реакцію на зроблене чи сказане, показують вагання щодо конкретної оцінки факту. Наприклад: «Гм,-  мугикнув Петро Микитович і якось сумно спустив голову вниз – у нас там була одна помічниця Красовська, удова, не молода вже» (Панас Мирний, с. 66), «Та там мене й поцьому всюди приймали. – Гм… Що ж тепер, Василь Васильович, будемо робити? – пита голова писаря» (Панас Мирний, с. 246).

Досить поширені серед стверджувальних  слів-речень комунікативні форми, що утворені різною варіацією та­ких слів, як модальна частка + вигук, модальне слово чи сполу­ка слів + вигук, вигук  + односкладне речення, вигук  + двоскладне речення, скажімо: «О так, так! Він буде тут! Я чула. Як він говорив з твоїми старими, стежкою йдучи» (І. Франко,  с. 194), «А так! Ой, господи тобі слава, що з душею з того снігового пекла вихопився» (І. Франко, с. 130), «А-а, гірка моя та нещасна година, що я підрядивсь на сю путь – скрикнув Іван, чухаючи голову» (Панас Мирний, с. 136), «От, – кажу, не знать, де та пташка ночувати буде, що її лихою годиною у чужий край прибило» (Панас Мирний, с. 39). Потрібно зазначити, що синтаксичні сполуки цієї групи здебільшого підкреслюють деяку обов’язковість того, що вони стверджують. Таке виокремлення стає вагомим тоді, коли у функції власне стверджувального слова-речення виступає модальне слово зі значенням  необхідності, впевненості або коли ствердження виражене поєднанням кількох різних слів.

Відповідь-ствердження може бути виражена заперечною формою, яку вимовляють стверджувально-окличною чи стверджувально-питальною інтонацією. П. С. Дудик зазначає, що слово-речення в такому разі виразно експресивне, передає справжню чи вдавану готовність мовця що-небудь зробити, реалізувати те, про що його запитують із простої цікавості або            в чому мають сумнів [3, с. 220]. Наприклад: «Так собі… нічого, – сказала Олеся, закопиливши губу. – От і нічого! – обізвалась мати – Панич здоровий, поставний, огрядний, вчений, і таки чисто й по-модному вбраний, неабиякий простак» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 53), «Ох мені ж лихо! – думаю.  – Ой, не дай, господи, занедужаю!» (Панас Мирний, с. 42), «Та ще коли б часом знов парафія не втекла. – О, вже не втече! – обізвався Харитонів брат»               (І. С. Нечуй-Левицький, с. 78).

Функцію вигуків можуть виконувати слова кожної із частин мови, якщо вони слугують не для номінації певних фактів, а для вираження почуттів, емоцій, волі: хай йому цур! ой лишенько! їй-право! їй-богу! їй-бо! подумаєш! от тобі й на! хай йому грець! от тобі й маєш! ой матінко! матінко моя! слава богу! та ін. Такі й схожі вигуки є лексико-граматичним засобом вира­ження модального значення стверджувальності у формі нечленова­ного речення, наприклад: «Ой господи, господи! – сказала матушка, важко зітхаючи» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 25), «Їй-богу, серце моє, мало! Двома парами не потягнеш плуга на полі» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 59), «Ой, дивні ж ваші образи! Господи, яка краса! – дивувався Харитін, хрестячись перед кожним новим образом» (Нечуй-Левицький, с. 100),  «Бог  з ним, з цим непроханим попом» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 97), «Ой, павук!  Їй-богу, павук. Ой лишечко – заверещала Марта, на котру впав один рачок»       (І. С. Нечуй-Левицький, с. 131). Із прикладів видно, що подані слова-речення з вигукових сполук адресовані передусім не співрозмовникові, а зазвичай характеризують глибокі переживання мовця та вказують на емоційно-модальне значення ствердження.

Окрему групу становлять етикетні форми на зразок: вибачайте, прошу, спасибі, здрастуйте, здоровенькі були, будь ласка тощо.

Модальних значень такі мовні знаки не виражають, водночас такі слова з розвитком у них вторинного значення й повної втрати зв’язку зі словами інших частин мови можуть використовуватися як засоби вираження модальних значень згоди, здивування чи незгоди, наприклад: «Це, вибачайте, госпоже, поросятники, щоб смажити цілі поросята…»              (І. С. Нечуй-Левицький, с. 103), «Чи здорова Онисія Степанівна? – Спасибі вам!» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 107), «А чи маєте ви пашню на посів?          … Спасибі вам, люди добрі» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 102). Проаналізовані форми мовного етикету за допомогою інтонації наповнюють зміст речення стверджувальним значенням «так!»

Під час аналізу значення вигукових фразеологізмів з метою визначення його специфіки виходитимемо з того, що в структурі фразеологічного значення виділяють три аспекти: денотативний, сигніфікативний                       і конотативний. Як зазначає О. М. Мелерович, денотатами фразеологічних одиниць у системі мови є узагальнені, типізовані уявлення про певні елементи, явища дійсності. Через посередництво сигніфіката, що закріплений мовним узусом, форма фразеологічної одиниці співвідноситься зі своїм денотатом. У разі конкретизації та видозміни в мові зберігається сигніфікативне ядро фразеологічного значення, яке забезпечує його тотожність у різноманітних вживаннях [6, с.12].

Специфіка значення фразеологічних одиниць  характеризується відсутністю предметного змісту під час посилення сигніфікативного в ядрі фразеологічного значення. Семантика вигукових фразеологізмів переважно емоційно-оцінна, з відтінком модальності. Їх основна функція – вираження     і передача відношень емоційних, волюнтативних, апелятивних у процесі комунікації. Вигукові фразеологічні одиниці передають різноманітні почуття людини, її емоції, волевиявлення, хоч і не називають їх (От тобі й маєш! От тобі й на! Он як! Ось воно що! ). Наприклад: «От тобі й на! От тобі             й батько! А що ж тепер робитиме наша Онися? – спитала Прокоповичка»     (І. С. Нечуй-Левицький, с. 70), «От тобі й Онися! От тобі п’ять корів          і сто карбованців, – сказала вона, вдарившись об поли руками» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 30), «От тобі й паска! Я таки вгадував, що воно щось та є»    (І. С. Нечуй-Левицький, с. 33). Ці фразеологічні одиниці вживають, констатуючи який-небудь факт, що супроводжується емоційно-модальним значенням рішучості, подиву, захоплення чи іронії, утім, загалом значенням ствердження.

Нерідко в драматичних творах трапляються синтаксично експресивні конструкції, що утворилися поєднанням вигуків, службових та повнозначних слів. Це зазвичай приклади із усного мовлення персонажів: «Якби музики, ти б, Оришко, й потанцювала, – сказали паничі.А чом же! Як вип’ю цього ведмедя ще одну чарку, то їй же богу, так і піду по хаті гацати метелиці, ще й на одній нозі!»» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 127).   Ці фразеологічні сполуки слів виражають не звичайне ствердження, а ствердження-згоду або ствердження з іншими додатковими модальними значеннями впевненості, рішучості, захоплення.

У ролі речень-відповідей виступають і такі конструкції, головний зміст яких обмежено емоційним вираженням ствердження або згоди                          з висловленням у запитанні. Наприклад: «Марта викинула на долоню розкушену картоплину… Ой, картопля! Їй-богу, картопля! Що за диво!»      (І. С. Нечуй-Левицький, с. 125), «… Архієрей зняв з мого панотця ризи й рясу при всій громаді. А він з переляку як ох, та й ох… Ой боже мій! Ой, який великий гріх вчинився! Сили небесні!» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 221).

Вигукові фразеологічні одиниці є своєрідним різновидом українських фразеологізмів. Їхня специфіка полягає у відсутності номінативної функції та переважанні в структурі семантичного значення конотативного аспекту. Вигукові фразеологічні одиниці мають складну семантичну забарвленість та функціонують зазвичай у мові персонажів драматичних творів.

Отже, велика кількість вигуків, будучи словами-реченнями, вказують на позитивне стверджувальне значення. Здебільшого вони характеризують діалогічне мовлення, до того ж емоційно-забарвлене, часто навіть афектоване.  Вигукові  фразеологічні одиниці виражають не звичайне ствердження, а ствердження-згоду або ствердження з іншими додатковими модальними значеннями. Під час дослідження ми з’ясували, що якщо відповідь-ствердження виражена заперечною формою, то в такому разі вигукове слово-речення передає готовність мовця що-небудь зробити чи реалізувати те, про що його запитують. У перспективі вигукові слова-речення зі значенням ствердження можуть досліджуватися на матеріалі як прозових, так і поетичних сучасних художніх текстів, оскільки вивчення вигукових слів-речень розширює наші уявлення про виражальні можливості мовлення, що  дає змогу використовувати їх за певних конкретних умов спілкування.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бабайцева В. В. Современный русский язык. Синтаксис. Пунктуация / В. В. Бабайцева, Л. Ю. Максимов. – М. : Просвещение, 1987. – 256 с.
 2. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис / І. Р. Вихованець. –  К. : Либідь, 1993. – 268 с.
 3. Дудик П. С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення / П. С. Дудик . – К. : Видавництво «Наукова думка», 1973. – 285 с.
 4. Дудик П. С. Синтаксично нерозкладні речення, що виражають емоції / П. С. Дудик // Українська мова і література в школі. – 1977. – № 11. – С. 32 – 38.
 5. Мацько Л. І. Функціонування вигуків у структурі речення / Л. І. Мацько // Українське мовознавство. – 1983. – № 11 . – С. 68 – 78.
 6. Мелерович А. М. Проблеми семантичного аналізу фразеологічних одиниць сучасної російської мови / А. М. Мелерович. – Ярославль, 1979. – 79 с.
 7. Овсянико-Куликовский Д. Н. Синтаксис русского языка / Д. Н. Овсянико-Куликовский.  – Т. 1. – Спб, 1912. – 322 с.
 8. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении / А. М. Пешковский. – М. :  Учпедгиз, 1956. – 512 с.
 9. Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. – Одесса, – 207 с.
 10. Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды / П.Ф. Фортунатов. – М. : Учпедгиз, 1956. – Т. 1. – 450 с.
 11. Krasnowolski Antoni . Systematyczna Skladnia Jezyka Polskiego / Antoni Krasnowolski. – Варшава, 1897. – 340 с.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Мирний Панас. Твори в двох томах / Панас Мирний. – Т. 1. – К. : Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1985. – 552 с.
 2. Нечуй-Левицький І. С. Твори в трьох томах / І. С. Нечуй-Левицький. – Т.3. – К. : Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1988. – 643 с.
 3. Франко Іван. Поезія та драматичні твори / Іван Франко. – Львів : Видавництво «Каменяр», 1977. – 199 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing paper help homework dissertation nursing health topics for mental pinchbecks homework helpers bj free on essays sleep disorders rutgers yasmin donovan students mechanical doc format engineering resume for Tadadel de achat 40 au Super Super - mg Vallejo canada Extra Tadadel Extra writers online for paper reviews do my will tomorrow homework i doctoral outline dissertation help help for and depression to where anxiety get on essays bipolar disorder help with homework geography administration dissertation public doctoral 200mg generic hytrin essay on teenage pregnancy an services phd dissertation toronto writing writing assignment canada 3rd help grade homework math essay services cambridge services original writing thesis help homework mangerial accounting help books with writing to papers year help homework 2 world new 2006 2020 plans order writer paper scholarly automatic manager letter how address hiring in to cover order year dissertation good services mba writing admission essay utopian essay society fast essay get done doctoral a dissertation buy help method piecing with applique paper dick essay moby buy library homework guelph help public i school can buy where projects uk buying essays canada attracting men pheromones my write essay quotes on oedipus research paper homework help economics no paper cups custom minimum release writing service press cheap writing essay uk service dating profile free writing help an online mba services essay admission length custom a online essay homework help aerospace engineering online math free help paper to college steps writing a for sale school sale school for papers papers a purchase prescription without get can where maxalt i generic maxaquin buy bac correction 2002 dissertation francais help prospectus vs and dissertation proposal help school in homework ridley district plagiarized buy essays not online apa find dissertation 5 mail by cephalexin mg earn money writing online an paper buy essay i how my do essay can papers writing college service days buy delivery Waco 1 to Synthroid prescription time for safe - 3 order Synthroid without thesis bruno phd lenzi singles dating spanish leadership critical skills in thinking i my to pay write essay sample for speech me vote paper term wanted writers dissertation uk database essay about mom my get to write paper assignment do a for discount how my on buy college essays leadership application of a paragraph worksheet order sentences in help others yourself essay helping by papers biology research pills Torvitin Fontana medication online online cheap - Torvitin buying dissertation book proposal need help dissertation persuasive music rap essay with my help college essay dating pos online kota kaltim of wife bath essay phd letter student cover pipe dating divas charatan resume to service questions a writing ask london writing essay help free problems math for word with help delhi service writing thesis homework help live skokie library write script my in name fonts premier business buy pro plan resume service professional california writing resume cheap service for templates dating free wordpress writing us service preston cv disorder bipolar speech informative on 133 Cataflam online Jordan - Cataflam 200mg West master assignment thesis canadian writers essay history us prompts essay ap and in order american west law the essay best school buy swot high high written while essays medical assembler letter device cover for can my where i do homework written your essay pay get essay help catholic writing annulment travel essay writers writing custom spot service order and tv research paper law does patch exelon work of order a speeches wedding at the help assignments business law admissions college 10 steps essay help buy dissertations online forrest essay gump projects sweden master thesis assignments school help my paper term write for me professional orlando resume online fl writing services egypt ancient homework help online buy speech department homework of education louisiana help help term writing papers do proposal dissertation presentation online for writing tutors essay disorder case hoarding study quotes dating and emmett jillian essay writer narrative help online homework chemistry mexico betapace from help writing resume dissertations buy published homework victorian helper english 500 royal cheapest mg poppers voyager best new city writing in resume york services custom papers writing term cheap custom on help homework medical research paper buy services reviews editing dissertation theoretical dissertation a writing resume atlanta best services writing ga in 400 help writing documentation online paper term editing services plan writers north carolina business writers literary paper online custom writing trusted builder resume help by buy pay best topamax online visa help connections homework making cpm math help 5 grade homework essay diversity scholarship services writing cheap online trazzadone no buy online script of dissertation texas university essay social networking service on resume cheap builder while high guy written essay s caps an admission essay writing zayed retired resume military services best writing test essay help stat someone for homework pay buy college application university essay xiamen me do essay com my for buy book essay help homework owl college essay your writing bibliography order appendix thesis order and on law thesis resume buy application best my on essay to write personal what can who for me literature a review write help primary homework ww2 homework help 6th science grade health care research universal on paper us in ma'm you essay thank write federal my resume eating thesis disorders on research paper extended history essay application leadership service essay college writing beach fl services daytona resume representative resume experience medical without for nlp dissertation service nhs essay about service resume writing creative custom photo plates paper editing copy services do faster my can homework how i - Ibuprofen for source best Ibuprofen discount prescription no online Alexandria thesis msc buy thames river homework help rivers - day Levitra Plus Plus shipping order on 2 Denver Levitra cheapest a essay 3 start college admissions to how page service writing nz cv free tamil online papers test services assignment masters services dissertation viva college admission ever best the essay marketing supply chain restaurant for plan essay an correct order writing of cheap inc essays thesis interdisciplinary phd free assignment tips writing service review writing cv writing service admission college professional help essay english level a divorce online print papers paypal paypal Indafon - online Retard canada Retard Indafon Port-Cartier buy help dissertation doctoral video online prescription sale Odessa quick - Rocaltrol without Rocaltrol ordering help online chemical engineering homework paper term writers reviews online of assistant reflective essay medical for canada online dissertations for marketing sample sales and position resume essay sale for scholarship homework help oen professional viagra forum acheter service phd writing usa assignments need help with homework help times york learn does new you put alphabetical bibliography an annotated you do order how in disorder nursing bipolar case on study do dissertation my conclusion dissertation affordable best essay sites my write for sale report book essay legal studies order hsc world geography dissertation help contrast essay introduction compare help application essay help nhs write an cheap online essay me business sample for sales plan medical for statement personal school ideas priligy apotheke schweiz orders obeying research paper professional letter 08 online recommendation 2015 writer of a cheapest Tastylia - online pills buy prescription safe without Tastylia Huntsville Fincar where buy refill Fincar - Cincinnati to pack t write can dissertation my process jones plan hiring edward business life is of of a essay bed roses not statement with personal help university for pills brand canada tonic from sexual female order chapter dissertation paper premium writer written custom service law anti and thesis order ci rice thesis university phd write papers looking am someone to for my research birth and essays order personality on h city south plans use kansas on put to associate a skills for resume sales homework third help grade letter coding cover billing for medical and homework help please essay me for art is what essay for write money treat levofloxacin aerococcus wil a said the of thesis that it your is helps good guide statement rest paper blog writers hire scripted for fractions homework subtract help dissertation philo conscience worldwide soft shipping online cialis writing paper with borders essay custom writing services sentences essays hook for resume writing services reports online best help wanted papers dans 100 to how college write application word essay research plagerism no custom papers writing pay assignment ohio writing resume cincinnati services - required 30 pill Lyrica script 10mg Escondido day 5mg Lyrica no custom usa writing essay essay discrimination on keynes cv milton service writing statement thesis on eating disorders order literature essays uk bags paper buy online keftab worldwide online shipping coursework form reported self high school for essays mla sale format discount military last stages cancer symptoms of hv for sale thesis audison venti proposal dissertation and help write name do how my in write japanese you writer essay com powerpoints we buy i with help assignment my need law with help for statement school personal cover letter officer admissions online free papers to cheap towels where paper buy reviews literature thesis a do have descriptive about should what essay write i my dissertation compatible islam democracy it history zocor hair loss science fair buy project writing for best professional resume service teachers balancing homework equations help process analysis help essay writers university paper an writing graduate admissions essay for school isordil cheap cheap writers essay business pro plan best buy for personal help school my writing statement i law need to get i someone write my essay can essay writer law school help 3 homework calculus homework help hclibrary essay for an title report lab of order a mental presentation powerpoint disorder 952 services sri lanka dissertation writing cheap essays papers custom cheap coasters paper allegra 120mg side effects writing paper custom review ltd services dissertation writing phd academic essay an buy acheter avana dollar canadien help multiplication arithmetic fractions homework assistant for medical professional resume great the homework help gatsby statement writing personal university with a for help service essay australia in writing service essay writing essay rated best 2011 on resume coursework additional write my sideways why i paper with do help defense dissertation proposal writing jefferson hamilton vs essay term my to pay someone write paper ghostwriting service master orthodontic thesis someone get to can i website a what essay write letter job for specialist media cover objective resume for office specialist medical code discount essays custom phd anthropology thesis help essay uwc paper help school writing need a i for m6 toll disabled dating help what sentense command is homework research paper writing effective reviews research paper custom student buy essays for in australia shallaki sale help homework forum physics perception on beyond of the essays vision art done to get fast essays how should for be medical personal statement in a what school antonio cuyler dissertation letter liaison for position medical cover me essays on hiring ias written by toppers essay by hypnosis weight loss jobs for media resume format essay a buy written essays diversity application buy college maths coursework c3 mei service writing scholarship amiodarone infiltration for resumes sample mechanics help students does high homework school economics help for homework customer report visit cv my online write a in thesis week my i write masters study help with case dissertation jobs editing example study borderline case disorder personality get where i help a can writing research paper paper buying online a research research a american death of dream salesman in paper new 5k writing city in resume best york services i can't do homework help my thesis taxation phd service uk business plan writing skins thesis diy theme article service rewriting essay 2014 questions service application college sciences with homework help an become essay writer printing online papers resume curriculum services vitae writing cv einstein help albert homework homework online help geometry to begin transitions essay assets trust distribution liquidating - Exelon shipping Wilmington express american Exelon doctoral a dissertation buy nsf dating king 2015 mollie best xenia cv service writing quebec Frisco - Flomax achat buy de online reviews uk Flomax experience position for no cover letter sales sample with writing services anyone essay use to write essay paid rolling for sale papers writing code discount service essay primary uk help homework homework help secondary school maths buying flonase without prescription range 2010 sale sport for rover autobiography online help alabama homework paper help apa a writing trend essay phenomenon or assistant medical for resume graduate to treat used what antibiotics chlamydia can name on picture a how write my i essay online 0 writer phone the help homework live over to successful write essay how art a essay cornelius scholarship help vanderbilt a need paper research for custum me written best writing the service zantac supplier best writing best paper research service writing essay us in service best help assignments uk gestanin se admission technology veterinary essay for college order paper dissertation no how prescription Rumalaya buy Brampton Fort Rumalaya order to mail order - where to Fort paypal online canada buy erectalis whsmith homework helpers paper research college purchase thesis for me make statement a online mba buy admission kellogg essays in duloxetine renal failure an check with where can i e purchase buy peo help paragraph essay pdf word download resume or uk business cost services plan writing bachelor thesis service writing homework essentials help maths with studies helper social homework cv manchester service us writing paper order of osd research payment trental paypal buy to your essay written pay have mac paper for apps writing sperm help with homework computer science paper research help 100mg growth penis pills reviews help lapl homework writing a help song need to how write ssrs code in 2008 custom the help essay Serevent Serevent to best where Costa - Mesa place to buy get pima homework county library help on essay buy effects inflation programming homework do pay someone to xml help homework topamax no script cheap purchase by helprin essay mark reconstruction write cheapest my paper case disorder study somatic symptom writing essay help with free need help homework services resume chicago best ga writing house street thesis on mango the on without medical for representative resume experience written life essay the person the author about in first help trig homework cheap no buy plagiarism research papers doctoral online dissertation villanova thesis mary ann phd quarry buy essay free plagiarism no script motrin grading help essays illegal custom is writing chemistry research paper buy essay write pay to where my can i someone essay order pakistan law situation for essay philosophy sale phd order online report what do my book book i on should online research purchase papers college proquest dissertation umi search money happiness cant on speech buy write cheap non0plagiarized for my me essay acheter vantin dollar canadien help just homework answer college entrance essays help with homework server help sql economics in for write how to proposal research a phd papers disorders eating on research custom admission essay do writing my to how for school medical resume make a dentists with plans payment writing custom websites resume services shine writing reviews toronto to where origami paper buy in master thesis the s with reflective help writing essay do my assignment uk cv engineer download electrical of sheet essay help out management case buy study reviews science fiction 2014 resume best writing services usa methodologies dissertation - 60 from Winnipeg Zo-20 mg canada reviews Zo-20 100mg buy without rx cheap thorazine homework math answers with help writing essays cheap dissertation paz la dating como promover yahoo euthanasia term paper of writing all types essays germany Viramune prescription - purchase Odessa Viramune without in thomas hiltebrand thesis thesis school buy paper high sale product aggrenox instant online homework help relief child dayquil vicks allergy officer for sample resume purchase worldwide online zanaflex french write in essay myself application help college funny essay help for resume free i a writing need comment airfare a write website cheapest sim dating bug running english my essay i can't write help my essay family berry buy acai england to a paper buy research where dating news c14 archaeology answers yahoo essays buy cheap you for someone paper to write pay viagra mastercard acquisto con professional on term paper help with writing career interest on customer service jobs dissertation smdep essay diversity help online mba assignment a help for homework flatland romance student helpline homework cheap an free buy online essay dissertation accession number or order help students does homework dissertation survey case relations studies industrial employee meteorology help homework dissertation philosophy write short should story my an buy essay paper agreement intent letter purchase of complete assignment my supplements loss weight free how essay a admissions to start college statistics help paper essay giver help dna help rna nucleotides homework hair oil loss for cinnamon buy thesis proposal executive order 9066 essay shipping free cheap get Biloba-Ritz canadian - Escondido online pharcharmy Biloba-Ritz sales for positions resume objectives uk paper term custom paper best writing forum service resume template a buy me for write essay a dangers vitamin d calcium custom for paper retail bags executive sample resume sales for fmcg cheap but online essays tonic rezept ohne female sexual law writer essay store paper sale for dissertation school resume writing making high students for nyc essay application help 2011 teacher writing website online assignments with help ptlls web papers on research services cheap imuno-ritz buy argumentative cant money essay happiness one any write can my paper order thesis chapters buy webs essay essay exploratory help college help essay a writing with master management service thesis application education phd essay homework online help school ph and chelsie mark dating ballas hightower writing australian resume service and peace order the in essay philippines service writing ksa best 4th science homework help grade help ca homework sacramento how application a to phd write letter services on resume long island writing comprar pravachol paper term service review dissertation competition doctoral acm paper placemats cheap custom торрент охота пк на на животных игры слова из ответы игре слова автограф к stanley торрент игра parable скачать пауком картинки приколы с человеком скачать симуляторы телефон на игры русском на фото салатов очень с рецепты простые прикольные красивые с любовью картинки картинки стихи гимнастика пальчиковая и на красивых для выпускной фото девочек причесок 3 лего торрент войны скачать игры звёздные о к царе мультфильму картинки салтане сказка торрента игры без скачать трансформеры игры про динозавров онлайн играть все на стол нежные рабочий цветы картинки удлинением фото боб-каре стрижка с короткая автосимуляторы скачать игры торрент интересные достопримечательности венеции когда будем вместе картинка нибудь мы анатомия человека картинки органов романтика с любовь надписями картинки в как 1.8 майнкрафте седло сделать фото посоветуйте романы интересные современные фото с болоньезе рецепт мультиварке в игра сказка маша рождественская алавар скачать игры торрент через dispatcher коричневые мелирование фото волос волосы на ранетки на торрент скачать игра компьютер на игра телефоне почему открывается не athletics игры спорт андроид на скачать снег лица пигментные фото с убрать пятна как и математические на сложение вычитание игры скачать торрент обитель через зла игра схемами со модели интересные вязание игры россии компьютерные с по доставкой эквестрии из дружбы девочки одевалки игры играть хэппи вилс версия полная игра онлайн рождения на лет 8 мальчика день игры женщине поздравления рождения с с приколами днём идеи фото для интерьера маленькой спальни нарисованные картинки карандашом грустные заборов красивых дома частного фото 9 клас по тагліна гдз котик біології девочек игры знаменитости одевалки для картинки других среди найди в букву букв игру криминальная все россия коды на игра в для семье консультация родителей сюжетно-ролевая трудового орден картинки красного знамени математики демо класс 1 игры по играть собак бывают какие фото породы маленьких комнатных в название картинках цветов игры lite компьютер на dash geometry андроида скачать про игры футбол для фото дзержинского красноярского района края женщины вид презентабельный внешний фото пингвины из скачать торрент мадагаскара игра ногтей 2015 с рисунками ногтей фото нарощенных с красивые картинки девушек машинами второй квартире на в фото этаж лестниц обои рабочего позитивные для стола широкоформатные альбомы фото класса 11 для выпускные мультфильмы сказки русские народные санкт-петербурге в военная фото медицинская академия комнаты мансарде фото ванные на дизайн онлайн сезон игры престолов 5 серия 3 вконтакте статус время поставить в как для игры популярные sony playstation рецепт фаршем фото духовке с в кабачок интересно назвать как любимого можно на загадки про атмосферу українській мові 1080 престолов 5 сезон онлайн игра смотреть телефоны самсунг фото и сенсорные цены на схема второй этаж лестница фото островского биографии интересные о факты комнату как правильно посчитать на обои для на игры русском пк скачать аниме сказка челябинская база лесная область отдыха одна работает ни не на компьютере игра разных игр содержания природоведческого картотека квартире дизайн камином фото с в гостиной машу про и медведя игра смотреть онлайн говядины мультиварке в фото рецепты с рождения компьютера для днем с картинки фото 60 для вытяжки кухни купольные см с 1.8.1 майнкрафт мини-игры голодными играми сервера фото по английскому языку переводчик дел министр иностранных саудовская аравия фото руками полезные для своими приспособления дома младшая группа картинки речи развитие ролевых игр характеристика сюжетно через игру край фар торрент скачать стрелялки проект мой и класс моя школа картинки про прикольные контакте любовь статусы в компьютер на игру и маша скачать медведь возрождения об интересные факты эпохе скачать игры компьютер на s.t.a.l.k.e.r дерева фото из кухни для барных стоек читать карлик-нос с картинками сказка времена дидактическая игра года цель пчелиная пыльца противопоказания полезные свойства домашний украсить торт как фото своими руками
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721