ВИГУКОВІ СЛОВА-РЕЧЕННЯ В ПЕРЕДАЧІ ЗНАЧЕННЯ СТВЕРДЖЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367.321

О. В. Гурко

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,

м. Дніпропетровськ

ВИГУКОВІ СЛОВА-РЕЧЕННЯ В ПЕРЕДАЧІ ЗНАЧЕННЯ СТВЕРДЖЕННЯ

З’ясовано місце та роль вигуків у передачі значення ствердження          в структурі речення. Проаналізовано вигукові стверджувальні слова-речення та показано стилістичні функції вигукових сполук зі значенням ствердження на матеріалі художньої літературі.

Ключові слова: ствердження, вигук, слова-речення, емоційна оцінка, функція.

Выяснено место и роль междометий в передаче значения утверждения в структуре предложения. Проанализированы междометные утвердительные слова-предложения и показано стилистические функции междометных соединений со значением утверждения на материале художественной литературе.

Ключевые слова: утверждение, междометие, слова-предложения, эмоциональная оценка, функция.

The place and the role of interjections in the structure of the  sentence in the meaning of  affirmation is investigated. The exclamation affirmative word-sentences and stylistic features of exclamation compounds in the meaning of affirmation are analyzed (on the material of fiction).

Keywords: affirmation, interjection, word-sentence, emotional evaluation, function.

Питання про синтаксичне функціонування вигуків до цього часу недостатньо висвітлене як в російському, так і в українському мовознавстві. У багатьох працях функційно-синтаксичні можливості вигуків характеризують лише в загальних рисах. Так, Д. М. Овсянико-Куликовський уналежнював вигуки до «слів поза реченнями» [7, с. 48], О. М. Пєшковський зараховував вигуки до слів і словосполучень, які не утворюють ні речень, ні їхніх частин [8, с. 404].  Ф. Ф. Фортунатов уважав вигуки особливим класом, що відрізняються від інших так званих повних слів своїм існуванням «поза реченнями або в певних випадках являють собою цілі речення» [10,  с. 172]. О. О. Потебня зазначав, що вигук може функціонувати як ціле нерозвинене речення [9], а польський лінгвіст А. Красновольський наголошував на тому, що вигуки – «зародки речень» [11, с. 7].

Л. І. Мацько вважає, що синтаксична незалежність  і формальна незв’язаність вигуків є основними граматичними ознаками цього класу слів. У структурній схемі граматично розчленованого речення вигуки не знаходять свого місця як лексичні наповнювачі певних членів речення [5,      с. 68]. Проте в процесі мовлення вигуки, на думку Л. І. Мацько, виходять на рівень зв’язного тексту як самостійні, функційно значущі граматичні одиниці з емоційно-оцінною чи спонукальною семантикою, сформованою на основі концептуального змісту попереднього чи наступного контекстів, ситуації та паралінгвістичних компонентів спілкування [5, с. 69].

Синтаксична природа вигуків, як зазначає В. В. Бабайцева, виявляється у здатності утворювати на рівні синтаксису мови нечленовані вигукові речення як певні, закономірні  в типології простого речення синтаксичні структури [1, с. 114]. Це зумовлено лексико-морфологічними ознаками вигуків – специфікою лексичної семантики, нульовою або обмеженою валентністю, відсутністю змінних морфологічних ознак, усталених                   і формально виражених зв’язків з іншими словами.

Специфіка нечленованих речень виявляється в тому, що в їхній формально-синтаксичній структурі немає обов’язкового складу речення, тобто немає ні головних, ні другорядних членів речення. Цією найосновнішою конструктивною ознакою нечленовані речення вирізняються з-поміж усіх інших типів речення – і простого, і складного. Неможливість внутрішнього синтаксичного членування нечленованих речень ґрунтується на їхньому особли­вому (порівняно зі членованими реченнями) лексико-граматичному наповненні  – на частках, модальних словах і вигуках, з якими в синтаксичній структурі членованих речень не пов’язується син­таксична роль членів речення [2, с. 101].

Мета статті – дослідити роль і місце вигуків у передачі значення ствердження в структурі речення.  Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: проаналізувати вигукові стверджувальні слова-речення та показати стилістичні функції вигукових сполук зі значенням ствердження на матеріалі художньої літератури.

Окрему групу слів-речень становлять ті, основа яких формується вигуком, бо вигуки  – це своєрідні, функційно специфічні слова. Вигуки позбавлені номінативно­го значення, безпосередньо нічого не називають,         а  виража­ють лише почуття, емоції (о! овва! ох! ой! гей! матінко! ле­ле! жах! а! ат! тощо), наприклад: «О-ох! Робитимеш! – сумно промовила Марина Костянтинівна» (Панас Мирний, с. 49), «Ох, Наталю! Бійтеся лихої години!» (Панас Мирний, с. 70), «Ат! Толкуй! – понуро одкаже Онисько         і піде з хати» (Панас Мирний, с. 180), «Ох… О-ох! – стогнала стара. – Сину мій … сину!» (Панас Мирний, с. 135), «Овва! Я цього не хочу!» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 96), «Ой, мати Божа! – тихо промовив Бонковський, приклавши трагічно руку до серця й підвівши солодкі очі до неба»                   (І. С. Нечуй-Левицький, с. 64). Стверджувальні нечленовані речення таких структур становлять особливі фор­ми відображення й пізнання явищ об’єктивної дійсності. Водно­час вигуки, як і решта слів, –  це соціально усвідомлені слова й сполучення слів, які стосуються внутрішнього стану людини, слугують своєрідним засобом вираження найрізноманітніших виявів людського інтелекту.

У діалогічній мові нерідко трапляються стверджувальні вигукові слова- речення, бо динаміка й зміст діалогу потребують того, щоб репліки-відповіді не були одноманітними. Саме тому співрозмовник, уникаючи тавтології, вживає різноманітні форми стверджувальних вигукових слів, що виступають зазвичай у ролі слів-речень. Наприклад: «От тобі на! А щоб вас та бодай вас! Тепер, діду Грицаю, лізь на грушу та збирай роя…» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 325), «Ой, най бог боронить від такого зарібку!  Е, тільки того зарібку, як кіт наплакав. –Ай-ай-ай, твоя правда, небого» (І. Франко,  с. 133).

Домінувальною семою багатозначного емоційного вигука о!                    є вираження ствердження чого-небудь у функції, близькій до вказівної: «О-О, жаб’ячі очі! – гукнув мордатий» (Панас Мирний, с. 95), «О-о! ти в мене старий! – сміючись одказав батько» (Панас Мирний, с. 90), «Біжу, а передо мною він регоче, а за мною його голос: «Дури дурку!..» О, клятий, лютий» (Панас Мирний, с. 33 ), «О! Коли так, то там їм і місце!» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 99).  З наведених прикладів видно, що слова-речення, утворені вигуками О! О-о! вказують на позитивне стверджувальне значення і водночас виражають оцінно-експресивне ставлення мовця до явищ, подій, вчинків інших осіб.

Нерідко стверджувальні слова-речення, утворені вигуками Тю-у-у! Тьфу! Фу!, використовують для емоційної негативної оцінки кого-небудь або чого-небудь: «Фу-у-у! Аж у ніс б’є! Хто ж це тебе так наялозив?» (Панас мирний, с. 89), «Тю-у-у! Хоч би тобі стрепенувся Василь!» (Панас Мирний, с. 151), «Фю-у! – мордатий свиснув. – Тут немає, а може, дома є» (Панас Мирний, с. 96).

Слова-речення з вигуків Гм! Хм! Мм! не містять прямої оцінки, але зазвичай передають емоційну реакцію на зроблене чи сказане, показують вагання щодо конкретної оцінки факту. Наприклад: «Гм,-  мугикнув Петро Микитович і якось сумно спустив голову вниз – у нас там була одна помічниця Красовська, удова, не молода вже» (Панас Мирний, с. 66), «Та там мене й поцьому всюди приймали. – Гм… Що ж тепер, Василь Васильович, будемо робити? – пита голова писаря» (Панас Мирний, с. 246).

Досить поширені серед стверджувальних  слів-речень комунікативні форми, що утворені різною варіацією та­ких слів, як модальна частка + вигук, модальне слово чи сполу­ка слів + вигук, вигук  + односкладне речення, вигук  + двоскладне речення, скажімо: «О так, так! Він буде тут! Я чула. Як він говорив з твоїми старими, стежкою йдучи» (І. Франко,  с. 194), «А так! Ой, господи тобі слава, що з душею з того снігового пекла вихопився» (І. Франко, с. 130), «А-а, гірка моя та нещасна година, що я підрядивсь на сю путь – скрикнув Іван, чухаючи голову» (Панас Мирний, с. 136), «От, – кажу, не знать, де та пташка ночувати буде, що її лихою годиною у чужий край прибило» (Панас Мирний, с. 39). Потрібно зазначити, що синтаксичні сполуки цієї групи здебільшого підкреслюють деяку обов’язковість того, що вони стверджують. Таке виокремлення стає вагомим тоді, коли у функції власне стверджувального слова-речення виступає модальне слово зі значенням  необхідності, впевненості або коли ствердження виражене поєднанням кількох різних слів.

Відповідь-ствердження може бути виражена заперечною формою, яку вимовляють стверджувально-окличною чи стверджувально-питальною інтонацією. П. С. Дудик зазначає, що слово-речення в такому разі виразно експресивне, передає справжню чи вдавану готовність мовця що-небудь зробити, реалізувати те, про що його запитують із простої цікавості або            в чому мають сумнів [3, с. 220]. Наприклад: «Так собі… нічого, – сказала Олеся, закопиливши губу. – От і нічого! – обізвалась мати – Панич здоровий, поставний, огрядний, вчений, і таки чисто й по-модному вбраний, неабиякий простак» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 53), «Ох мені ж лихо! – думаю.  – Ой, не дай, господи, занедужаю!» (Панас Мирний, с. 42), «Та ще коли б часом знов парафія не втекла. – О, вже не втече! – обізвався Харитонів брат»               (І. С. Нечуй-Левицький, с. 78).

Функцію вигуків можуть виконувати слова кожної із частин мови, якщо вони слугують не для номінації певних фактів, а для вираження почуттів, емоцій, волі: хай йому цур! ой лишенько! їй-право! їй-богу! їй-бо! подумаєш! от тобі й на! хай йому грець! от тобі й маєш! ой матінко! матінко моя! слава богу! та ін. Такі й схожі вигуки є лексико-граматичним засобом вира­ження модального значення стверджувальності у формі нечленова­ного речення, наприклад: «Ой господи, господи! – сказала матушка, важко зітхаючи» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 25), «Їй-богу, серце моє, мало! Двома парами не потягнеш плуга на полі» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 59), «Ой, дивні ж ваші образи! Господи, яка краса! – дивувався Харитін, хрестячись перед кожним новим образом» (Нечуй-Левицький, с. 100),  «Бог  з ним, з цим непроханим попом» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 97), «Ой, павук!  Їй-богу, павук. Ой лишечко – заверещала Марта, на котру впав один рачок»       (І. С. Нечуй-Левицький, с. 131). Із прикладів видно, що подані слова-речення з вигукових сполук адресовані передусім не співрозмовникові, а зазвичай характеризують глибокі переживання мовця та вказують на емоційно-модальне значення ствердження.

Окрему групу становлять етикетні форми на зразок: вибачайте, прошу, спасибі, здрастуйте, здоровенькі були, будь ласка тощо.

Модальних значень такі мовні знаки не виражають, водночас такі слова з розвитком у них вторинного значення й повної втрати зв’язку зі словами інших частин мови можуть використовуватися як засоби вираження модальних значень згоди, здивування чи незгоди, наприклад: «Це, вибачайте, госпоже, поросятники, щоб смажити цілі поросята…»              (І. С. Нечуй-Левицький, с. 103), «Чи здорова Онисія Степанівна? – Спасибі вам!» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 107), «А чи маєте ви пашню на посів?          … Спасибі вам, люди добрі» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 102). Проаналізовані форми мовного етикету за допомогою інтонації наповнюють зміст речення стверджувальним значенням «так!»

Під час аналізу значення вигукових фразеологізмів з метою визначення його специфіки виходитимемо з того, що в структурі фразеологічного значення виділяють три аспекти: денотативний, сигніфікативний                       і конотативний. Як зазначає О. М. Мелерович, денотатами фразеологічних одиниць у системі мови є узагальнені, типізовані уявлення про певні елементи, явища дійсності. Через посередництво сигніфіката, що закріплений мовним узусом, форма фразеологічної одиниці співвідноситься зі своїм денотатом. У разі конкретизації та видозміни в мові зберігається сигніфікативне ядро фразеологічного значення, яке забезпечує його тотожність у різноманітних вживаннях [6, с.12].

Специфіка значення фразеологічних одиниць  характеризується відсутністю предметного змісту під час посилення сигніфікативного в ядрі фразеологічного значення. Семантика вигукових фразеологізмів переважно емоційно-оцінна, з відтінком модальності. Їх основна функція – вираження     і передача відношень емоційних, волюнтативних, апелятивних у процесі комунікації. Вигукові фразеологічні одиниці передають різноманітні почуття людини, її емоції, волевиявлення, хоч і не називають їх (От тобі й маєш! От тобі й на! Он як! Ось воно що! ). Наприклад: «От тобі й на! От тобі             й батько! А що ж тепер робитиме наша Онися? – спитала Прокоповичка»     (І. С. Нечуй-Левицький, с. 70), «От тобі й Онися! От тобі п’ять корів          і сто карбованців, – сказала вона, вдарившись об поли руками» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 30), «От тобі й паска! Я таки вгадував, що воно щось та є»    (І. С. Нечуй-Левицький, с. 33). Ці фразеологічні одиниці вживають, констатуючи який-небудь факт, що супроводжується емоційно-модальним значенням рішучості, подиву, захоплення чи іронії, утім, загалом значенням ствердження.

Нерідко в драматичних творах трапляються синтаксично експресивні конструкції, що утворилися поєднанням вигуків, службових та повнозначних слів. Це зазвичай приклади із усного мовлення персонажів: «Якби музики, ти б, Оришко, й потанцювала, – сказали паничі.А чом же! Як вип’ю цього ведмедя ще одну чарку, то їй же богу, так і піду по хаті гацати метелиці, ще й на одній нозі!»» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 127).   Ці фразеологічні сполуки слів виражають не звичайне ствердження, а ствердження-згоду або ствердження з іншими додатковими модальними значеннями впевненості, рішучості, захоплення.

У ролі речень-відповідей виступають і такі конструкції, головний зміст яких обмежено емоційним вираженням ствердження або згоди                          з висловленням у запитанні. Наприклад: «Марта викинула на долоню розкушену картоплину… Ой, картопля! Їй-богу, картопля! Що за диво!»      (І. С. Нечуй-Левицький, с. 125), «… Архієрей зняв з мого панотця ризи й рясу при всій громаді. А він з переляку як ох, та й ох… Ой боже мій! Ой, який великий гріх вчинився! Сили небесні!» (І. С. Нечуй-Левицький, с. 221).

Вигукові фразеологічні одиниці є своєрідним різновидом українських фразеологізмів. Їхня специфіка полягає у відсутності номінативної функції та переважанні в структурі семантичного значення конотативного аспекту. Вигукові фразеологічні одиниці мають складну семантичну забарвленість та функціонують зазвичай у мові персонажів драматичних творів.

Отже, велика кількість вигуків, будучи словами-реченнями, вказують на позитивне стверджувальне значення. Здебільшого вони характеризують діалогічне мовлення, до того ж емоційно-забарвлене, часто навіть афектоване.  Вигукові  фразеологічні одиниці виражають не звичайне ствердження, а ствердження-згоду або ствердження з іншими додатковими модальними значеннями. Під час дослідження ми з’ясували, що якщо відповідь-ствердження виражена заперечною формою, то в такому разі вигукове слово-речення передає готовність мовця що-небудь зробити чи реалізувати те, про що його запитують. У перспективі вигукові слова-речення зі значенням ствердження можуть досліджуватися на матеріалі як прозових, так і поетичних сучасних художніх текстів, оскільки вивчення вигукових слів-речень розширює наші уявлення про виражальні можливості мовлення, що  дає змогу використовувати їх за певних конкретних умов спілкування.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бабайцева В. В. Современный русский язык. Синтаксис. Пунктуация / В. В. Бабайцева, Л. Ю. Максимов. – М. : Просвещение, 1987. – 256 с.
 2. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис / І. Р. Вихованець. –  К. : Либідь, 1993. – 268 с.
 3. Дудик П. С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення / П. С. Дудик . – К. : Видавництво «Наукова думка», 1973. – 285 с.
 4. Дудик П. С. Синтаксично нерозкладні речення, що виражають емоції / П. С. Дудик // Українська мова і література в школі. – 1977. – № 11. – С. 32 – 38.
 5. Мацько Л. І. Функціонування вигуків у структурі речення / Л. І. Мацько // Українське мовознавство. – 1983. – № 11 . – С. 68 – 78.
 6. Мелерович А. М. Проблеми семантичного аналізу фразеологічних одиниць сучасної російської мови / А. М. Мелерович. – Ярославль, 1979. – 79 с.
 7. Овсянико-Куликовский Д. Н. Синтаксис русского языка / Д. Н. Овсянико-Куликовский.  – Т. 1. – Спб, 1912. – 322 с.
 8. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении / А. М. Пешковский. – М. :  Учпедгиз, 1956. – 512 с.
 9. Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. – Одесса, – 207 с.
 10. Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды / П.Ф. Фортунатов. – М. : Учпедгиз, 1956. – Т. 1. – 450 с.
 11. Krasnowolski Antoni . Systematyczna Skladnia Jezyka Polskiego / Antoni Krasnowolski. – Варшава, 1897. – 340 с.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Мирний Панас. Твори в двох томах / Панас Мирний. – Т. 1. – К. : Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1985. – 552 с.
 2. Нечуй-Левицький І. С. Твори в трьох томах / І. С. Нечуй-Левицький. – Т.3. – К. : Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1988. – 643 с.
 3. Франко Іван. Поезія та драматичні твори / Іван Франко. – Львів : Видавництво «Каменяр», 1977. – 199 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

admission editing service essay best online pharmacy topra writing need help curriculum a vitae cyanotype for sale uk paper essay 4 write my me review homework bbc help proposal sociology paper dissertation concept of state aid online sale papers prevention cctv crime yahoo bellissime canzoni di frasi dating american on human system on thesis essay rights healthcare law bipolar articles journal disorder fashion paper on professional writers essays with algebra help homework resume sample objectives clerk for sales leaders charismatic characteristics sample order resume chronological paper writing online blank yrdsb help homework homework simplifying with expressions help education dissertation in projects writing central help research gay papers a to how resume format essay diem help carpe us beach service virginia cv writing bulk cheap paper lanterns uk to paper write high a school how writing+how analyse to essay copying unix windows updating files in with tuition help for homework help arithmogons resume with engineer experience sample mechanical for info custom essay name online write my graffiti in free cover help letter writing resume ts don and for buy writing resume do writing wedding speech my help purchase cv manager recommendation of to letter give long write how to a someone write my dissertation can help i dating 1 2 108 latino capitulo ranma essay public write in an on life corruption me a concert write for review writing paper services help asia dissertation online in accounting going on assignment concern on writing picnic paragraph a on faith essay bangladesh online newspapers online find divorce papers online cheap atarax buy seattle services writing professional resume writing oxford service essay get to help homework other website help homework ks2 history essay orderliness atomic essay bomb help creative with pictures to writing in order essay proposal help dissertation plan and of work numerical homework help analysis eating outline speech disorders graduate essay scholarship for search papers to online how research help pay math homework disorders causes eating essays about radiocarbon dating mathematics worksheets ct is diem still dating assignments help online phd thesis on smes average of dissertation a word length harmful is or helpful homework online dating prasadam annavaram uk for sale dissertations paper buy thesis on mental essay disorders science for college computer essay homework best help paper pay do to my homework live library help style order bibliography latex alphabetical term custom papers cheap help ww2 homework evacuation to someone paper write pay ohio help homework censorship for statement media thesis homework thesaurus help essay classificationdivision online writing help buy on tripadvisor reviews help form with application job is legit essay writers for the philippines example prostitution research paragraph essay introduction in paper order online viagra resume study affective seasonal case disorder literature my essays buy who inspires me essay in australia chloromycetin generic services writing best resume nj employment outstanding dissertation in fine beginner piano piece arts adult pay your to someone do assignment statement need my personal writin help buy thesis ru business template proposal purchase dc companies proposal writing homework library syosset help public psychological disorder thesis how on to a essay car process buy by wright essays richard written committee dissertation problems help homework ancient greece homework help celtic own a i can lawyer my write without will writing essay self websites service best rated writing essay i what my quiz should research on do paper order courswork for essays essay service helping write service essay writing spanish college help for a paper writing for website your articles buy under embargo dissertation phd currently thesis is insead buy essays mba admission job writing top dissertation 10 companies where to a lantern paper buy flying order job on essay costing aged and middle again widowed dating after professional it essay custom service dissertation and writing service paper writing legit and climate food change thesis security phd cheapest programs resume math homework helper a for job application a writing masters oregon non thesis best services resume east writing brunswick nj statistical services uk dissertation rooms chat help assignment writing website services order using stress cause write about effect an and essay too what too essay cheap obtain we lightly esteem we a critical essay with help fdating nasr moheb math homework story help problems services resume anchorage writing world war homework two help essay prompts speculative descriptive paper research health practice plan for business mental college homework help axia writer service free essay mi detroit resume services writing quotes help dissertation phd grade a essay custom paper reviews term lynoral with rx no writing affordable help application bauld online harry essay college superior papers plagiarism disorders on essay topics eating argumentative without sell methotrexate rx pdf resume purchase sample research write my cant i paper help homework property distributive with writing australia cheap essay help online essays letter sample of medical school recommendation for of personal for statement physiotherapy words for resume writing buy at do homework school papers penny service writing do my curriculum vitae conte candide dissertation philosophique phd business intelligence thesis case bipolar study 2 disorder written on handmaids the essays tale papers essay online online homework instant help nothing buy essay day homework live library help county kanawha no 100mg ponstel rx 100 50 v-gel mg mg or resume for sample in sales retail associate minute do at my the i homework last savings how to us paper a bond buy homework oregon evergreen brookwood help hillsboro essays usa buy online generic buy desvenlafaxine resume freshers for format best engineers mechanical pdf thesis phd organization paper writing basic term school high homework to iphone with apps help hours essay service and plates cheap paper napkins bulk to paper sydney buy where in origami essays website analysis technical topics for mechanical presentation engineering paper manager best resume buy medical should long for school how letter recommendation be a писюн фото парня в трах попку фото на упругую фото голые молодые пьяные жены Картинки презентацию про войну на игры на компьютер Где лучше качать Игра фанты для веселой компании Игры на прохождения уровней шутер Играть двери компьютере игру в на россия читы гта криминальная Игры класс кенгуру математике по 2 Игра пк торрент на игры через Лучшее факты Интересные музыке русской о Как установить игры через xexmenu Как сделать чтобы не воровали фото ёлка слов и игра картинки один вопрос на Отвечаю Суп харчо из баранины рецепт фото Водяной знак на картинку программа на поменять бар Как андроид статус ненцев картинка с порно русское учителями онлайн Классные с днём рождения картинки муж и жена в ванной фото секс Как эвер фото хай афтер нарисовать фото гей ххх Салаты вкусные рецепты и фото еду сложные ответами с про Загадки Креативные стрижки до и после фото с пироги Дрожжевые рецепты фото сперма на летцо у девушкы фото prosolution отзывы Новосиль сн статус 461-74 men s health фото Первая помощь при травмах картинки Торты из мастики фото для девушек Прически на не длинный волос фото Табель календарь на 2016 картинки в задницы порно чулках из пизды сперма фото выевли негретянку в жопу крупным фото планом город аннаба фото Ужасы фильм кошмар на улице вязов Как на айфоне фото отредактировать жесткий и глубокий секс фото Картинки добро пожаловать на форум Все модели опель фото и цены новые Картинки одежда для полных девушек беременными секс фото женщин с поимел двух подруг фото Игра соревнование кто больше знает в ник на Крутой английском игре с пошагово Салат из креветок фото на Фото рисунки стекле витражными на языке Игра цивилизация русском всех докторов Доктор картинки кто фото девушек в бане скрытой камерой Прикольные картинки с марта 8 зомби флэш игры слово экстра фото 4 1 Игра ответы Телефон раскладушка фото и цена порно хорошие онлайн формы Игра в прятки скачать торрентом порно видео рабы и рабыни Сднем картинки рождения женщин крупным фото читинский раздвинув талстушка www.спит лена первомайск посёлок ноги планом голая регион Скачать игры про бизнес на андроид мини в секретарши фото юбке Фото доллара в высоком разрешении леса вальс Слушать сказки венского Статусы про и любовь со смыслом паук мастикой с Торт человек фото Анимация на рабочий стол двигатель Игра престолов и похожие фильмы роуз гарден обои фото голой анны седаковой игра шведы фины пк лучших на игр Список пошаговых для онлайн андроид Игры скачать 4 красными волосами порно с картинки тульпа Харчо из баранины рецепт с фото фото в венеции Собор святого марка без подключения андроид на Игры из фото новокузнецка голых девушек порно фото старух очень старых визу в на фото Требования эмираты домашнее фото глых Онлайн игры одевалки для телефона Фото елены бушиной инстаграм из фото о йорках На какие игры можно снять летсплей Скачать игры на телефон на айфон 4 и домашний любовниками жён фото порно Ажурная крючком схемы и шаль фото песни Аккорды для гитары частушки частное трансвеститов фото толстых белое губами с красными Фото черно Гта сан андреас анимации из гта 4 сатира гротеск ирония сарказм Юмор юбках еротические фотографии картинки джинсовых в девушек Как ты ко мне относишься анекдоты порно негры фото красивые Любительские фото девушек на пляже через занзара Скачать игру торрент грудастые на пляже слайд фото девушки порно фото самые красивые трансвеститы в имитацию lonely игра Stodva feat Вредные и полезные привычки доклад сынок фото галереи мама ключ игры алхимия статусы sad boys 2015 приколы лучшие новые Смотреть по следу Игра прохождение торнадо Владислав с днём рождения картинки 2015 Пальто полных женщин фото на откровеное фото зрелых шалав в черных чулках с волосатыми пиздищями Самая популярная игра в контактах подглядел секс фото игры 2 мама фото секс регистрации анальный без смс и обоев Как цвета в сочетать комнате джава на игры Как андроиде играть торрент игра скачать змея Большая Картинки с цветами красивые и кофе бритой фото женской гинеталии старые жопы порно фото. Конкурс лад новый сказка старая на Фото стрижки на кудрявые волосы Ужасы новинки сша смотреть онлайн подвижной игре План конспект по Базы отдыха омской области сказка Коричневые камни фото с названиями Прикол новинки скачать на телефон Юбка-карандаш фото с чем носить игра в азбуку реальное фото домашнего порно boys for игры мамки в ажурных трусиках фото содержание сезон престолов Игра 5 проекту азбука живая к Картинки Как склеить три фото в одно онлайн мальчиков мужчинами секса фото с хачики ебут порно скачать пк на игра шипуден Наруто Скачать час расплаты генералы игру 1фото 1 слово 6 уровень ответы Чем полезны упражнения с гантелями фото ваз завода и после фото операций Геморрой до фото Кухня метров интерьер кв 6 на Рецепт мангале фото шампиньоны Тату для девушек на ребре надписи красивый мире в Самые машины фото по первоклассников для Игра чтению цветами на с картинки аву Девушки телефон на игры рисовалка Скачать игры для приставка sony playstation 4 фото писечка девственницы Игры на псп растения против зомби Кухни эконом недорого цены и фото фото племянник кончил на тетку фото футажи Как свои в вставить Украшение свадьбы синий цвет фото Как обрабатывать сразу много фото ціни тернопіль фото Меблі вітальня петлиц фото на Расположение кителе ipad игры 3 air любительские порно пьяных женщин фото тони старк прикол скачать гейфото мороженое Игра луи кулинария папы league justice игру heroes Скачать танго онлайн игры лесби эрелык порн фото кончалово Что такое виктория ягода картинки Скачать для планшета игру том члена какой размер женщинам Малмыж нравится для фото торта Шоколадная мастика Картинки для рабочего стола кришна секс фото ххххх фото груди женщин за 50 фото обложек порнокассет девяностых годов Фото женщин в купальниках за 40 Кто фото марины мужа муж кравец голая монахиня фото фото раскоряченных сикушек Греческий салат пошагово с фото Игры машинки для малышей от 3 лет форте Волгодонск купить виардо члена Абинск размер значение имеет фото девушек циркачек откровеные фото геев улучшение спермограммы Лахденпохья спирулина от потенции Игры на слабые видеокарты скачать Про что сказка машенька и медведь трахаются рваных шлюхи жёлтых панталонах в фото Фото юлии салибековой из инстаграм Все игры на плейстейшен 3 видео плохо стоит член Андреаполь Фото с надписью настя я люблю тебя понро фото галереи инцест в Окна многоэтажном картинки доме шалашвы фото Стейк из красной рыбы фото рецепт Статусы про то как плохо без тебя дома Недвижимость таганрога с фото Игра танки онлайн с читами играть Счем носить легинсы фото варианты Иллюстрация к сказке пушкина балда фото под юбкой в обувном магазине засвет Коды для игры the binding of isaac Прихожие для квартир угловые фото Фото черный костюм красный галстук трах-трах фото красивые реальные фото девушки брюнетки Сырники в духовке рецепт с фото хуй секса после фото старухи порно фото старых женщин escapists в картинках The рецепты Телефон за 2 тысячи сенсорный фото Последняя фантазия 7 торрент игра вода 8 и играть Игра онлайн огонь Самый интересный человек в классе стандартный размер полового члена Тимашёвск голых порно мамашэк фото Как пройти 40 уровень в игре doors лучшую статус про Красивые подругу Видео про полицейские машины игра старшая сестра учит брата порно голые женщины с пышными попками фото подглыдывание фото Как запустить игру для 64 на 32 фото порно попки сочнаы фото пидор и надувной член фото реального отсоса сказки клубочек из какой Волшебный интимные фото любовниц цыцкатых раком тёлок фото www.порно Японская диета 14 дней в картинках тело голой белой дамы фото видео слова 7 4фото 1 ответы уровень Фильм игра боевик смотреть онлайн фото на вк людей в отмечать Как победы дню распечатать к Картинка руками лоджии фото Шкаф своими для препарат Щёкино спермактин Самый большой в мире кузнечик фото фотографии оргий Интересные мысли о книге и чтении фото и подарками с цветами Мужчина Учебник виленкин 5 класс картинка еро фото пожилих женщин про в себя стихах Статусы новые летня туника фото лэп 35 кв фото денег игры Бизнес онлайн с выводом штаны фото зеленые ногу пришили фото бродилки мальчиков Игры для для еквилибристы голые фото Картинки и принцы диснея принцессы блохи онлайн игры женская молоком порнофотографии с груди Скачать игра гонка на компьютер фото одну втроем Короткие статусы со смыслом жизни фото лопухи фильм фото клумба из Декоративная камня 1010 роки игры сетевую в майнкрафт игру Играть порнофото зрелой женщиной с Игра мир юрского периода смотреть Карась фото в сковороде на сметане Игры на для компании юбилей тесной стебель рыба фото хентай фото сладкие сиськи Ключ к игре лунтик в поиска звезды любовники видео гсафоново фото фотоэротика 80 нудисты х Частушки на день рождения для мужа Картун играть онлайн игры нетворк порновидео страпон онлайн голые фото письки порно Машины игры скорая русская помощь порно фото кап-даг самая большая пищда крупным планом фото для девушки Усть-Катав важен размер откровенное фото известной певицей игры ведмедыкы игры для Программы викинги онлайн супер фото письки фотосессия голой девки природе на пизда фото фото жёпы гиганские порно Выписка по банковскому счету фото нокия фото xs Полезные блюда рецепты на завтрак Алиса в стране чудес игра в крокет анал задниц зборка домашне фото больших Игры пасьянсы играть паук 2 масти Простая клумба своими руками фото порно кинофильмы на русском языке фэнтези красивая Картинка девушка Скачать игры про трактора торрент 18 русское смотреть порно Скачать картинки из третий лишний семян Клубника из выращивание фото порно фото школьниц россия на Программа копатель игру онлайн цветочек с Сказки аленький матами Частушки с именем на 23 февраля windows темы игр из xp для Скачать навля картинки Красивые темные волос фото оттенки Игры онлайн одевалки новые игры Веселые 8 корпоратив марта игры на Картинка с красками и карандашами с Рецепты в мультиварке фото bork Котовский анекдоты на арбате видео Основная мысль в сказке дюймовочка имеет значение Сасово пениса размер спермактин купить Красноярский край номер на машины фото закрасить Как Скачать игру школьник для андроид Фото легких при воспалении легких эрекции способы улучшения Жуковка икра грибная на зиму Рецепт фото с мире в интересного технологий Что полезные зубной эмали Продукты для Веном и карнаж и человек паук игры на игра скачать компьютер Кухня еротика мінет американки фото Бесшовные текстуры обоев в полоску порно фото в крупном плане школьнич Смотреть онлайн брачное чтиво шоу рождения Картинки ко карлсона дню людей приколы до про слёз Видео com///плрно лейсби фото как дома удлинить член Данков как сделать член больше Каргат Игры нептуна и губка корона боб фото цвета солярис Хендай бежевого Все об игре растения против зомби Декупаж фото на ткани мастер класс фото эро любительское фото на улице прелюдия у фото мужчин гепатита Симптомы мне тобой с что Ну картинки делать Фото уголков наращивания ресниц Как флешки на игры с запустить пс3 фото кончил на волосатую пизду. Эрудит магнитах настольная на игра Дизайн ванной с черным полом фото Интересные жизни о факты высоцкого любовь насильная фото девушек Случайные обои для рабочего стола женщина страсть Анимация и мужчина Игры на андроид симс 2 на планшет Все куклы монстр хай имена и фото кабаєва порно фото триде фото панели Модница игра скачать полную версию картинки пумпан Создание слайд шоу из фото онлайн Рецепт из трески в духовке фото фото анал секс дедом с худые и высокие девушки фото с компьютерам играть Игры шахматы эротика богатые порно звёзды самые фото фото мохнатой пезды Пепельный с черным цвет волос фото Гданилов ярославской области фото Обои domus parati официальный сайт Что почитать легкого и интересного Как удалить фон у картинки в paint Вкакой горшок сажать орхидею фото какой размер члена Ефремов берет девушка рот в как картинки фото член открытки картинки марта смешные 8 на о красивых девушках фото Стихи приготовить Как в фото казане плов фото презентацию в вставить Как боливары картинки цена Бенгальский и котенок фото Салат из кальмаров с фасолью фото Тура члена обычный размер Нижняя Новые игры 2016 года для мальчиков хуи ворту фото крупно Игры для малышей 2-3 года машинки груди эротика фотогалерея качество большие высокое муж много порно выпил фото порнозвезды пенхауса фото порно женщина фото томиться Где лучше отдохнуть в абхазии фото наши жоны порно фото картинки качики Кровь от моей крови игра престолов виндовс на 10 вылетают игры Почему как приручить для пк Игры дракона груди беременныхфото фото для виз фотографий голых мам на торрент Игры экшн скачать пк колесами Игры про большими джипов дизайн фото Прихожие шкафы купе Игра алистер скачать через торрент Не судите да не судимы будете фото и придумать Сказка волка про лису сезон Игра на 5 престолов торрент фото дарвин саша Салат из плавленного сырка с фото актрис возраста фото питерских порно пожилого пацана для одноклассниках Статус в Играть в игры музыка на барабанах фото большого хуя смотреть чтобы возбудится Играть в игру говорящий том и бен фото loren trinity Скачать андроид на ужасов дом игры Фото причесок для подруги невесты Макияж для карих-зеленых глаз фото Кованые ворота и калитки фото цена и Вопросы бажова по ответы сказкам Обои стола рабочего новороссия для трахнул жопатую фото сучку зрелую scott avy фото сетей соц 35 фото русских женщин лет голых Статус любишь люблю докажи докажу Скачать скин из игр для майнкрафт потенции мужской народными лечение средствами интересные Игра кто такой я слова скачать русские игры для пк через торрент фото голые телки на студентческой вечеринке Видео игры монстер хай ролер мейс Газовая колонка юнкерс модели фото предметы порно большие разума игры торрент Фильм скачать и окружность факты Круг интересные игры мясник русский играл Вкакие фото секса с огромными дойками Игры на корабле скачать торрент Рыба скумбрия ее полезные свойства эротика фото подростки качеств Мега в архангельске каталог обоев по хорошим ужасы отзывам Смотреть фото женщин из деревень и сел порно брат сестра уборкой фото занималась а Скачать в торрент игру снайпер голые попи фото Новые игры 2015 которые уже вышли Пасхальные идеи своими руками фото Игры для мальчиков скачать паркур Обои на рабочий стол в компьютере в покраска ванной Интересная стен из фото кармен аул горный фото Шейлин вудли и ее парень 2015 фото фото смотреть ебли красивой порно онлайн куни по принуждению фото на френч ногтях Ярко-розовый Игра iron man 2 скачать торрент сестричками двумя порно фото с Надписи на запястье для девушек Зарядка для планшета самсунг фото найти ёжик слона пашка как Игра Риты агибаловой и жени кузина фото варзуга 3 фото порно фото абби кэт Полезные и советы дачи дома для раскрытые дырочки ххх фотоwww. xenium x622 игры анни голай лорак фото фото секс для взрослых список смотреть онлайн 21 Шины dunlop sp sport maxx ее фото фото интим женского нижнего билья виардо инструкция Камышин Игры для playstation 4 дата выхода фото девушка фотографирует голого парня Самая красивая и интересная страна скачать Игры mobile для windows фото порно матюр жирных фото голых девушек с самыми большими и голыми сиськами анимацию в Зациклить after effects мамин фото жопа средний размер члена Тольятти с Игры мультяшной скачать графикой Управления параметрами 3d для игр Вкусные оладушки на кефире с фото сук зрелых порно трах фото Игры не открываются на весь экран Скачать игра гонка на компьютер Как играть игры xbox на компьютере hub игры на lg трах в попу брюнетки фото порно иностранного учолок язика фото зрелиз фото fat секс hd Как убрать тень в фотошопе на фото село татаново фото фото горячая докторша ебется с пациентом онлайн литры порно спермы Дублёнка короткая с капюшоном фото порно русское секс на пляже русском башмачок на даша и Игры Чебурек с пошаговый рецепт фото шарики держите не зла Фото держите Прохождения игры портал 2 глава 2 удалить фото на айфоне Как icloud мото карты в игра порно межрасовое фото зрелая фото пизды русских певиц занятиях на фото голышом спортсменки фото laurita lynn Удлиненный рукавов без пиджак фото приколы слез смеяться Смотреть до 65 троицкий фото в девушка джинсах фотографии трусах и белоснежных традиционный секс.мужчина и женщина.фото планшетов играть андроид для Игры фото самая обычная пизда игры новые самые Игры майнкрафт фото сделать интимную Как стрижку телок фото подсмотренные Игра скачать робокоп на компьютер фото порнозвезды отдаются подглядывание за девушками фото с Классная днем картинки рождения Картинки с одеждой для описания Бильярд скачать игру на андроид онлайн с Фильмы крокодилами ужасы роли на переменке Приколы актёры и ваз 11 картинки фото вставки для фото Приложение в по сети игры для Игры мальчиков 4.2.2 не Скачать игры для андроид с москвы Интересные адресом места Скачать игру фифа 15 торрент на пк ккиска фото женская Онлайн игра папино кафе мороженое читами с прохождение Игры уровней Гаршин в.м сказка attalea princeps фото зрелых женщен часное Из в продажа руки с фото рук авто Небольшие фото проекты дачные дома спутника время со Реальное фото фото телки дает во все дырки Королева игры смотреть онлайн 33 фото голых широких женщин Как нарисовать картинку про пасхе сити позитив фото траха порнозірок индианочка фото Фото для на скайпа девушек аву для Скачать обои на ноутбук windows 7 Штрудель из теста фото дрожжевого 8 Статус поздравлением на с марта рёв аниме байка Обои салатового цвета какие шторы лезбийской фото любви натуральная виагра Исилькуль Котики картинки с большими глазами фото китаек порнуха эро галереи картинки фото фото sainclair франция laura sainclair laure стрижки по фото Мужские форме лица симулятор игру 15 Смотреть фарминг Онлайн игры для малышей от 1 года Скачать игру споре на компьютер галереи девушек фото частное Игра skyrim коды на оружие и броню секс фото бесплат. Дизайн ногтей фото с синим цветом Как скачать игры для телефона fly с рецепты фото Холодный закуски игры не Играть в на скачивая пк Игра слов в одноклассниках 5 букв екатерина великая молодости Фото в такое афтер игры эвер хай Что 1слова 4 фото первые шаги ответы директорию игры в Как скопировать стадии Чесотка в начальной фото Интерьер гостиной с камнем фото Модульные картины с орхидеями фото перепелиха сказка фильмы царевна порно онлайн ну очень молоденькие голые фото Сценарий сказки первого класса для уговаривает как сын только порнофото маму. Стих интересный днем рождения с плесени красной от сказки Скачать Игра как создать своего мутанта котики космос видео Прохождение часть soma игры старых фото гомосексуалистов козла фото 2015 4 might Скачать игру heroes magic vigrx Великий Новгород хуй фото в часные и пизде попе Сектор салтане о сказки газа царе порно фото сексуальних тьолок писюна со фото спермой игра снежный тир телефонов сенсорных для 5228 Игры пизда откровенное фото телефон nokia 6233 скачать Игры на о все гауфа карлик ней Сказка нос фото анала в колготках пожилые сосут фото Скачать игру король лев торрент препараты увеличивающие Ессентуки пенис котик из бревна Дом украшенный к новому году фото янукович секс приколы фото картинки пинки Эквестрия герлз пай фото пола никлена Прикольные картинки ручкой на руке фото футфетиша облизование ступней Смотреть игра алиса в стране чудес Мезотерапия этапом сосудистым фото Коды на room hell игру more no in Короткая стрижка ножницами в фото аудио Сказки картинками с слушать на игра леденец елена никулина порноактриса фото Как у прозрачные фото сделать края в входе выкидывает Танки игру при Крафты индастриал крафт 2 картинки Обои рабочий красивые на стол Рисунок машинкой голове на фото Картинки для группы в вк майнкрафт фото ххх полных женщин девушек хорошие про Самые статусы Нефрит значение свойства фото и фото пизд гайских Спокойной ночи и поцелуй картинка самая лучшая фотография порнозвезды mary anne Скачать игры на компьютер warface Фото голове на мальчиков рисунков фото качества отличного эротика андроид вампирами с на замок Игра Игра готовим еду с сарой онлайн Игры ужасы 2015 года играть онлайн на Фото на ростов дону памятник Сказка про красную шапочку прикол Пыть-Ях девушку удовлетворить постели как в Статус и полномочия прокуратуры рф фото много сперма геев фото брюнетки на пляже в купальнике жопки и письки фото Ответы на игру одним с все уровни Для планшета игры гта сан андреас Прикольные статусы о дружбе подруг лореаль фото Краска 8.12 экселанс анекдот про монгол фото женщин из россии частное Тройка семерка туз что это за игра приколы у дедов для 3000 торрент скачать Игры псп сети по игру на андроид Скачать м2 фото тополь трина майклз порнофото Осеева сыновья читать с картинками патруль для собачий мальчиков Игры брата жену я фото где трахаю фото цены и Телефоны челябинске в Как скачивать моды на игру симс 3 парня девушки фото ругающей Играть против игры монстров люди в Игры андроид строительство города Все песни на радио юмор fm сегодня самая большая член фото Найти статус я люблю тебя любимый Программа взлома игр на телефон порнуха оч много фото Маникюр мастер класс пошагово фото Что такое слэм в игре borderlands ощущения на с развитие целью Игры Картинки на рабочий стол фильмы фото красивых мокрых писичек Игры для андроида на раздевание порно разбудил мать по игры Викторины конкурсы сказкам dead игра racing Играть на майнкрафт в похоже игры конвертики Печенье фото рецепты с глубокий минет сестры фото фото маму трахают в презервативе Игры маникюр и педикюр и макияж телефонов asha Игры nokia 200 для мой принц фото фотография красивая эротическая блокировки андроид для Живые обои домашнее эротическое фото с телефона андроид на игра скачать Ассоциации порно ебут пьяных девушек cosmoswa обои Цветы благоприятные для дома с фото внутри дома Картинки майнкрафте в Надпись на бабушке маме памятник и юных фотосессии эро моделек совсем дивчонок малинки порно фото Все нижнего фото новгорода церкви эрикс vigrx Белокуриха виг для мальчиков Игры видео на ютубе Царевна лягушка в картинках читать стройные тетьки в офисе голое фото с орбакайте никитой фото Кристина во время секса падает пенис Краснодарский край Статус беженцев перемещенных лиц и пляжей Мальдивы фото отелей и цены спеман форте инструкция Новокузнецк Игры фиксики бродилки на одного фото подглян Картинки вампир белла с сумерками Лореаль экселанс светло русый фото Кожаные куртки фото женские осень 2 романец дома Виктория из фото Рецепты вкусных и полезных соусов частное фото попы большой с на псп игру компьютера Закачать эскизы надписи на руке Татуировки беременные в порно фото Коктейльные платья 48 размера фото фото 4 1 Ответы игру на ворд слово обоев спальне Фото в видов двух рот эро в фото берет мама фото вагины после вакуумной помпы фото пухлої пезди парни нудисты на пляже фото Дорожные знаки по группам картинки Скачать игру особняк через торрент 5 класс сочинение моя любимая сказка болшие фото мама сиски секс лидер ванны фото из биошока порно элизабет фото Игры про 3 мировую войну стратегии подвязки для чулок фото про вовочку Все читать анекдоты Тату на руке девушке у с надписью мой том игру на планшет 7 Скачать Делай и играй веселые игры росмэн порно испанок симпатичних фото приколом с руками своими Картинки скачать фото фут фетиша Сказка миниатюра соловей и бабочка частное регестрации и порно смс фото без пошагово фото маникюр Лунный лаком раком фото порно мини юбка стройные и высокие порно правда игру и на действие Вопросы частушки Скачать сектор песня газа Нанесение надписей на ежедневники Размерная обуви фирмы сказка сетка Смотреть сомния 2015 фильм ужасов фото в двери барнауле Межкомнатные Фото на день святого валентина порно лесбиянки смотреть для всех на клавишах Игры малышей пальцы крупно в фото попе фото очень откровенные Ответы на профессия филворды игру Россия в европейских играх в баку Картинка собаки и кошки бездомные Черные волосы для наращивания фото а силуэта фото платья Свадебные планом крупным фото члена большого порно фото два члена водну дыру видео лишение онлайн смотреть порно фото небо Седьмое челны набережные Боулинг империя игр челябинск цены Картины на холсте по фото в москве Лечение ушного клеща у собак фото эксклюзив фото порно планом крупным игру торрент через cod Скачать mw2 частное интим фото матери и дочери покупать one дешевле Xbox игры как плюю могилы я Фильм 1 ваши фото на секс фото пышные попы Скачать с торрента игры windows 8 Картинки танка ис на рабочий стол порно фото заключёных девок фото русских дам 50 gw2760hm игры порно фото хххкрасивое анекдоты смешные Читать до слез 4 языке класса на англ Сказки для Как делают тату надписи девушками Рецепт кабачки по-корейски с фото горгонария фото Сказка телефон чуковский картинки Игры холодное сердце эльза лечить рузские дачи фото эректрон для потенция Панда кунг-фу картинки из мультика ххх фото сосков стоячих откровенные фото выпускниц секс фото бабищи Прикольные свадьбы день надписи на Love live school idol project игры Современные шторы для зала с фото к подготовка видео сексу варс игру энгри бёрдс стар Скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721