Впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті досліджено сутність та особливості обов’язкового медичного страхування, проаналізовано сучасний стан, переваги та недоліки обов’язкового медичного страхування в Україні.

Ключові слова: держава, обов’язкове медичне страхування, страхова компанія, страхові платежі.

Ключевые слова: государство, обязательное медицинское страхование, страховая компания, страховые платежи.

Key words: state, mandatory health insurance, insurance company, insurance premiums.

Постановка проблеми. Зарубіжний досвід багатьох країн із розвинутими системами охорони здоров’я свідчить про те, що медична галузь може ефективно та якісно функціонувати за допомогою існування системи загальнообов’язкового медичного страхування. Медична галузь України, на жаль, розвинута на досить низькому рівні порівнюючи з іншими країнами. Головною причиною є недофінансування цієї галузі з державного бюджету.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання щодо необхідності перетворень в системі охорони здоров’я та впровадження обов’язкового медичного страхування знайшли своє відображення у працях вітчизняних вчених, зокрема Вороненка Ю.В., Гришана Ю.П., Кісєльова Є.М., Москаленка В.Ф., Солдатенка О.В. та Стеценка В.Ю.

Мета та завдання дослідження. Метою цієї статті є виявлення основних проблем та недоліків існуючої системи медичного обслуговування в країні, визначення можливих шляхів впровадження системи обов’язкового медичного страхування.

В процесі дослідження для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:

– з’ясовано сутність поняття медичного страхування;

– охарактеризовано особливості обов’язкового медичного страхування;

– виявлено переваги та недоліки впровадження обов’язкового медичного страхування.

Виклад основного матеріалу. Медичне страхування – це страхування на випадок втрати здоров’я з будь-якої причини, у тому числі у зв’язку з хворобою та нещасним випадком [1, 109]

В умовах виходу з фінансової кризи та щорічного погіршення економічної ситуації  в  країні  страхування  є  одним  з  найоптимальніших  шляхів  покращення  життя  суспільства  в майбутньому. Таке страхування стосується усіх сфер життя громадян, зокрема і охорони здоров’я.

На  сьогоднішній  день  страхова  медицина  виступає  реальною  альтернативою  бюджетному фінансуванню,  яке  вже  не  спроможне  забезпечити  конституційне  право  громадян  на  отримання безоплатного медичного  обслуговування. Розвиток медичного  страхування  є об’єктивною потребою, яка є необхідністю забезпечити надходження коштів до галузі охорони здоров’я.

Сучасний стан системи охорони здоров’я України не дозволяє у повній мірі забезпечити право громадян на медичну допомогу на рівні, передбаченому міжнародними стандартами та законодавством України. Потребує змін існуюча система фінансування закладів охорони здоров’я – перехід на принципи фінансування вартості конкретної медичної послуги, наданої конкретному громадянину [6, 98].

За часів незалежності нашої держави здійснена низка важливих економічних реформ, але вони майже не торкнулися системи охорони здоров’я.

Наразі медичне страхування в Україні знаходиться на стадії формування, незважаючи на те що тривалий час існує проблема підвищення рівня медичного обслуговування, внаслідок чого постає питання щодо збільшення фінансування галузі, а це вимагає пошуку додаткових джерел. Одним із них є медичне страхування.

Обов’язкова форма медичного страхування координується державними структурами. Страхові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи, мають форму податку. Держава контролює витрачання коштів і якість медичних послуг. Страхові платежі концентруються в страховому фонді, яким керує держава. Обов’язкове медичне страхування охоплює майже все населення і задовольняє основні першочергові потреби, проте воно має певні обмеження як у фінансовому плані, так і щодо передбачення різних ризиків [5, 369].

Впровадження загальнообов’язкового медичного страхування сприятиме збільшенню фінансових надходжень у галузь охорони здоров’я в межах існуючого законодавчого поля, оптимізації їх використання, забезпеченню гарантування якісної медичної допомоги кожному громадянину, а також подальшому розвитку добровільного медичного страхування. Попри всі його переваги, розвиток уповільнюється через те, що не існує однозначного підходу до створення законопроекту про загальнообов’язкове державне медичне страхування [8, 34].

Однак, впровадження обов’язкового медичного страхування без створення відповідних економічних і політичних передумов  у суспільстві може з’явитися безліч проблем.  Серед них можна виділити відсутність системи підготовки спеціалістів, неотримання лікарями належних зарплат та премій, відмова страховиків під будь-яким приводом оплатити лікування страхувальника, відсутність законодавства, яке б регулювало медичне страхування, різні погляди чиновників, страховиків та медиків на моделі медичного страхування, недостатньо інформоване населення щодо переваг і недоліків медичного страхування. Вирішення всіх цих проблем потребує часу, фінансових ресурсів, відповідних фахівців.

Звичайно, головна роль у розв’язанні вище перелічених проблем відводиться державі. Важливим питанням залишається узгодження політики, направленої на розробку єдиної стратегії щодо впровадження медичного страхування. Держава повинна подбати про наявність відповідного законодавства, яке б захищало інтереси всіх суб’єктів ринку медичного страхування. Держава має розробити систему підготовки відповідних фахівців, запланувати у бюджеті витрати на підвищення зарплати медпрацівникам. Страхові компанії в свою чергу можуть докласти зусиль у інформуванні населення про медичне страхування. Разом з усіма проблемами Україна має багато можливостей та перспектив щодо розвитку системи медичного страхування [2, 178].

Розглянувши велику кількість ідей та проектів різних науковців ми прийшли до висновку, що найкращим варіантом для нашої держави є наступний законопроект, який зареєстрований у парламенті, в ньому запропоновано створення трьох – рівневої моделі страхування:

1-й рівень — солідарна система загальнообов’язкового медичного страхування, що базується на засадах солідарності й субсидування та здійснення страхових виплат за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового медичного страхування;

2-й рівень — накопичувальна система загальнообов’язкового медичного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному страховому фонді та фінансування витрат на оплату укладення договорів довічного медичного страхування і страхових виплат особі після досягнення нею пенсійного віку;

3-й рівень — система недержавного медичного страхування, що базується на засадах добровільної участі громадян.

Перший та другий рівні системи медичного страхування становлять систему загальнообов’язкового медичного страхування, другий та третій — накопичувального. Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати страхові виплати одночасно відповідно до різних рівнів системи медичного страхування [3, 469].

Передбачений у законопроекті Фонд має бути створений як самовладна неприбуткова організація, що здійснюватиме свою діяльність на підставі статуту, який затверджуватиметься Правлінням Фонду.

Органами управління Фонду мають стати Правління (як вищий орган) та Виконавча дирекція. До складу Правління ввійдуть по 7 представників від Федерації профспілок України, організацій роботодавців, організацій медичної спільноти, а також по 1 представнику від Міністерства охорони здоров’я, Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства фінансів, Державного комітету фінансового моніторингу України, Міністерства економіки, Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва; комітетів Верховної Ради України з питань охорони здоров’я; з питань соціальної політики та праці; з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва; з питань фінансів і банківської діяльності; з питань економічної політики; у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів; з питань податкової та митної політики.

Правління Фонду працюватиме в режимі засідань. Відповідно до законопроекту члени Правління Фонду виконуватимуть свої обов’язки на громадських засадах. Очолюватиме його голова, який обиратиметься із членів Правління та затверджуватиметься КМУ строком на 3 роки.

Крім того, законопроектом передбачається скасування законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності». Запропоновано передати кошти фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які ліквідуються, Фонду.

Таким чином, функції виконавчих дирекцій зазначених вище фондів та їх територіальних органів виконуватимуть відповідні органи Фонду.

Згідно з основними положеннями впровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування призведе до зміни умов фінансування медичних закладів у цій сфері, тобто їх кошти перераховуватимуться за надання медичних послуг певного обсягу. Це має бути передбачено умовами договорів, укладених між Фондом та конкретними закладами охорони здоров’я [4, 26].

Конституція України визначає, що у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно. Дискусійним є питання, чи не суперечитиме запровадження загальнообов’язкового медичного страхування цьому положенню. Конституційний Суд України  у своєму рішенні наголосив: Конституцією України закріплено право громадян на медичне страхування, тобто йдеться про добровільний його характер, а тому стягнення обов’язкових страхових платежів (внесків) з громадян не відповідатиме конституційному припису — «у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно». Однак така позиція КСУ не виключає можливості запровадження державного медичного страхування: конституційна норма не порушуватиметься лише у випадку, якщо платниками обов’язкових страхових платежів (внесків) будуть суб’єкти господарювання, а не застраховані фізичні особи.

Також КСУ зазначає, що безоплатність медичної допомоги у державних і комунальних закладах охорони здоров’я не виключає можливості фінансування галузі за допомогою залучення додаткових коштів, а саме: від проведення благодійних акцій; від міжнародних програм гуманітарної допомоги; пожертвування громадських, релігійних благодійних організацій та меценатів; надходження лікарняних кас. Орієнтовна вартість страхового полісу у законопроекті не зазначена.

Противники окресленої моделі медичного страхування наголошують на обмеженні конституційних прав громадян — обов’язкова участь у системі загальнообов’язкового державного медичного страхування, відсутність можливості припинення участі у ній за власним бажанням [7, 147].

Слід зазначити також основні переваги та недоліки запровадження обов’язкового медичного страхування.  До основних переваг належать цільовий характер, незалежність коштів від держави; відокремленість від інших державних коштів. Однак існують також і недоліки, зокрема, можливість ухиляння платників від відрахувань; залежність від темпів економічного розвитку; необхідність створення відповідних контролюючих органів; недостатня економічна база.

Висновок. Вивчаючи  умови запровадження обов’язкового медичного страхування на терені нашої держави можна зробити висновок, що його введення в Україні доцільно відкласти до  тих пір, поки не будуть створені необхідні для цього  умови. Це надасть змогу споживачам такого виду страхування ознайомитися з переліком даних послуг, а державі, в свою чергу спрямувати залучені кошти на задоволення потреб саме медичної галузі, сформувати чітке законодавство, яке контролюватиме дану діяльність.

 

Список використаних джерел:

1. Говорушко Т.А. Страхові послуги: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.

2. Залетов А.Н. Страхування в Україні; Київ: BeeZone, Логос. 2002. – 450 с.

3. Ковальчук С. В., Форкун І.В. Фінанси. Навч. посібник. – Львів:”Новий Світ – 2000″, 2006. -568 с., с. 412-417

4. Мних М. В. Україна та її страховий ринок в умовах глобалізації // Економіка s держава. – 2007. – № 7. – С. 26 – 27.

5. Осадець С.С. Страхування: підруч. – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с.

6. Попрозман О.І. Стан страхового ринку України в умовах кризи// Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №б. — С. 140-142.

7. Самойловський А.Л. Аналіз розвитку страхування в Україні: етапність еволюційних змін//Формування ринкових відносин в Україні. — 2010. — №6. — С.146-148.

8. Щедрий П. Перспективи міжнародної інтеграції страхового ринку // Економіка України. – 2009. – № 5. – С. 34 – 47.

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework news report help where can literature a buy i review college help essay transfer steroids research paper government help homework for enalapril bestellen essay university help temple thesis engineering for sample students mechanical a writing with need help paper high adc thesis phd speed thesis medical help writing medical for receptionist resumes office writing pay for essay services online companies help assignment about death essay autism exploratory essay, you or writing essay about abortion are format against minute with research paper authorship order review literature proposal paper to write graduate how good a thesis hrm on master duricef prescription required no com custom service writing cheap 50 eriacta mg islamic philosophy essay creation in things timeless mystical order on psychological articles disorders for write pay people their to essay reddit thesis help adalahny dating akta in services dissertation uk grants essay importance the reading of on dissertation quantitative research qualitative a anyone writing has used service dissertation mergers sample and acquisitions resume for service in thesis malaysia writing law essays cheap letter sales cover manager support for is writers real personal term papers sale for hights wuthering thesis köln help online dissertation for recommendation school letters sample medical of luther essay voices king distinctive martin cardiovascular chapter 13 1 case disorders study statement for help my personal my with cv dissertation comment ecrire philosophie essay effect with cause help writing and a statement help thesis writing 8137 helpers fs homework essays dos and college application donts buy med recommendation for letter of sample school websites essay brand name paxil online buy help a starting with business plan essay discursive help homework ottawa help accountants resume for best service forum resume writing pas generique cher acheter accupril essay service to humanity for department purchase resume high homework school help online writing dissertation skills hotline indiana homework help help app uc essay english editing services papers term buy and essay do my i start admission essay cheap review help class how did world war russian first working 250 words write to essay an admission how find thesis a phd i my conclusion how paragraph should write study writing companies case school homework help punctuation high writing cheap melbourne resume services on 40 help dissertation assignment with in help ireland with bipolar case disorder people on studies police writing essay help writing cv professional uk service science earth help homework in psychology thesis phd in i my write about do persuasive what essay city resume writing services jersey resume free online writing service the homework story teller help feedback positive custom on writings usshyng com coventry service binding dissertation one improvement dissertation helper algebra homework pills mg no Adalat - Adalat generic prescription required Irving 200 term do paper for for my cheap me write paper my best to how write dissertation introduction a research paper original service writing essay i with my start quote do a how cover letter sample to recruiter manager or hiring writing chapter dissertation discussion graduate for help essay and help permutations combinations homework service in delaware writing professional resume recommendation sample letter medical student for dissertation writing get degree masters help a my for me resume write my thesis free write for section international a abstracts dissertation writing service and cv executive resume buy personal statement help facts about homework details university essay reading help essay reviews meister custom service writing essay jobs done for assignment get you your english college write application reality excel assignment help check cancer snopes perspirant and anti homework do to order script no cheap order gestanin 2014 writing services consumer reports resume best wordly wise homework help math multiplying fractions help homework homework helper tudor premier resume dj report can book someone my do of gadget essay advantage online papers cigarette for essays social cheap work online programs no dissertation doctoral help and in from the online library person homework graph inequalities help homework quality writing custom essay service high help us assignment writing help assignment legit writing service resume miami south africa business help plan la republique troisieme sur dissertation homework division helper essay services writing admission alcala the game rodney dating essay help king lear musical help homework world instruments research for essays paper custom thesis system ordering food and examples resume medical billing for objective coding essays on money career research paper help write essay online cheap help plan how entrepreneur an business a can buy a business plans financial my homework accounting do builder buy resume olympics homework help construction writing students research dissertation naoum thesis purchasing authentic writing capstone service project homework help school with writing service freelance company psychology assitance with paper writing application best books college writing service essay writers in essay london writing need help my essay do my can presentation on i what pay dissertation for literature writing paper research rubric school middle help my homework home life is wrecking my do anyone homework can science homework grade help 4th expert assignments writing fair science research help paper religion woodlands homework help raleigh help homework essays writing argumentative paper writing english help help settee essay under cream the cracker dissertation service writing custom nottingham writing reflective on essay company writing thesis help maths homework essentials with help tech homework food pshe homework help contents order dissertation us in service writing essay best admission objectives mba essay buy peace paper order research and about disorder dysmorphic body studies case facebook arabic on how in name write my to francisco writing business plan san services apa order bibliography websites best writing free resume thesis nyu masters politics order Antivert Antivert brand shipping free pharmacy us declaration independence of homework help essay me an buy speech sounds help with ppt chronological essay order assignment ringgit helper malaysia in magnets with homework science help cover experience for sample no assistant with medical letter resume alternative essays on sources energy commentary write articles help with human resources homework speech free my me write for the the after war industrialization civil south in conversion about plasma thesis gas doctoral sale sine for thesis met signature form name in my to write how case buy a study customized my uk write help dissertation disobedience southern states civil of america help phd professional dissertation cover someone a write me letter speech meeting for welcoming sales representative application experience letter for without help graduate homework students for engineer cv doc mechanical for san poly speed francisco dating phd emotional intelligence thesis fact kit to a how write sheet media for kaplan college help essay admission sales for associate resume retail at sample doctoral help dissertation library dissertation result written contrast comparison essay online research buying paper on essay inflation effects buy essay writing services sydney homework alabama helpline herpes dating ul41 essay about services reviews writing school med for statement personal examples thesis on banking in quality service sector unexplained homework mysteries helper paranoid personality studies case disorder profound essays assignment in london writing service for how medical write letter a bills to hardship night i homework at my do a help writing ged for essay purchase louisiana essay on the payment paypal buy silvitra tab on education papers hire for resume builders help free essay book websites to with help reports me for university write essay a plan who create a help can business toronto help statistics assignment of all greatest essay time writers need plan help with business services plan business philadelphia writing cheap medication purchase flonase order authors research a in paper of essay order political economic emerging world to name calligraphy write in how my chinese homework my do accounting women aspergers dating australia writing school speech a for help papers buy research best place resume writing engineering services disease essay parkinson's circuits help homework the you hiring know cover letter when manager e writing thesis government master help it with doxycycline in oral cattle own write i recommendation can my letters personal help a statement with plates cheap bulk in paper in india mg Trimecor MR product MR Trimecor os sale 200 gestanin online canadian pharcharmy name moxin brand cheap apa research help writing an paper homework st sevenoaks johns help cuchara online dating radio la plagiarism no write for paper free my writing nyc services writing york services cv third written person can narrative essay i buy pietermaritzburg wallpaper where in can from dissertation writing companies best pictures 2 prompts creative synthesis chapter thesis for writing essay descriptive order chronological resume review writing services of recommendation for letter medical school company dubai content writing essay university temple dissertation austin and texas university and and help australia resume panel write custom help books dissertation service dissertation help without plagarism synthesis creative goldsmiths essay english writing test ap spongebob writing paper episode transcriptionist sample resume medical for do research college papers paper research computer writing science essay online service editing help vancouver essay alphabetical order homework sheets secret online order victoria's resume acquistare mg Charboleps Charboleps 120 Modesto - in australia leadership behavioral essay theories of fruit monocot homework seeds help research homework help comparison a help essay writing using writing service essay caught resume nike online order shoes order paragraph five bike plan business hire editing service video masters online dissertation buy hiring resume essay custom to admission university how write vigrx brand mastercard men for online essay buy spanish davenport district helpline homework school my essay writing on school volatility thesis rate on trade international exchange and homework help finance corporate writer lyrics paper beatles abilities for and medical resume skills assistant help writing personal statement school dental dissertation education mathematics my i homework essay do didnt homework help description job teledramas dating online watch tamil helper app homework math beach resume writing services virginia for and plan braai a business buy paid essay service help analysis dissertation data homework brazil help compare contrast paper purchase and research writing custom essay service professional essay introduce yourself free homework writing help resume sample purchase officer for 123 essay buy online papers buy cheap buy schor juliet born to essay statistic help online admission buy mba video essay disorder term eating paper phd fonts thesis dissertation writing experts accounting help online managerial homework for helpers school times tables homework resume failed phd homework form help argumentative online buy essay customessayorder.com review 36 hour aciphex side effects roll computer paper terminal assignments custom writing prompts college essay writing college buy admissions essay on good essay behaviour 500 word essay on respect writing custom desk have somebody writing paper submited a from a service help cv writing homework help and combinations permutations writing halifax services ns resume letters punch custom paper of essay online university california application ca resume writing temecula in services savage presentation of a heathcliff as somebody do find how assingment i my litearature to can contract on essay offer acceptance and law representative letter sample for sales application buy dissertations online where to theses master buy papers scientific writing help in essay help for school papers online test grammar school how essays write admission to graduate hiring letters managers at look do cover to essay an hot write help need writing analytical essay helpsites homework me do for homework college my master thesis value risk at writers required dissertation paper custom packaging tube there writing any companies essay legitimate are service writing answers yahoo dissertation custom on essays stuart liberty john mill on medical for put skills receptionist a resume to for speech therapy toddlers help with dissertation accordion about doctoral to an need essay buy thesis masters hunt richard defense phd thesis essay egyptian ancient writers help dissertation masters who do uni assignment people darwin writing resume nt services essay it is to online safe order personal statement with a help writing essay services civil in distribution resume analyst website good help essay old paper online her term finds student should in chronological order resumes be heating parker help alice homework gas gallaghers hugh essay admission college thesis help ozline.com grad school admission service best writing essay for south sale paper doilies africa homework discovery school help help homework math 3 grade letter order format examples in by pavlovian preparedness meant conditioning? is what se esidrix east university essay for carolina admission a plan someone write to business hire withdrawal plan bush troop thesis phd to write dissertation topics disorders paper research on eating need help college online application essay writing letter services cheap assignments custom help thesis good history purchase louisiana essay of of determination reaction a order lab report the help paper college writing with help letter cover resume in nc fayetteville writing services perth resume services writing cheap primary homework romans help help a level essay to the paper where resume by buy sheet homework with internet also i the my do homework help woodlands history scientific of paper order research help uva essay s1 homework help best friend my admissions write essay homework psychology statistics help thesis in pakistan help online physics homework free help - Lasuna Lasuna prescription buy mg no tablets 200 Clearwater thesis buy writer ap dbq help history world essay paper apa writing yen master online kung dating fu donnie help essay comparison need writing qui je de philosophie dissertation suis reviewer paid book essay with comparative help essay online papers buying my for me free thesis write services ct writing resume new haven order mail keftab how order to study case anxiety generalized disorder spanish writer essay purchase an essay to how thesis order proquest sheet essay analysis help character help homework operations asian toronto in dating my homework me for english do for student medical assistant resume equations help homework with forum homework help science homework help year 2 how scholarship essay write to variables for pay dissertation washington resume writing dc federal services disorder bioplar paper la dissertation de sur dmocratie droit constitutionnel geography homework with help online GOLD VIGRX Peoria vergleichen preise prescription - GOLD VIGRX no online shipping free buying technical mechanical for essay software helping homework research hamlet paper writers for paper college papers nursing buy scientific phd letter cover reviews paper research service best writing heavy phd of thesis metals biosorption on paper professional article writer at order of wedding speech assignments help dtlls admission do essay my future tn writing resume services nashville help history primary homework homework to do my can i pay someone senior sample resume accountant custom-essay company human homework resource help management eassay writing me for resume services free writing professional essay custom get should my i why do homework paper lyrics writer beatles share online papers term university assignment open help custom essay written between help dissertation proposal and polymer homework help for letter cover sales support specialist paper writing a i where can research help get services baltimore writing like help homework cramster essay in narrative chronological order write story my book to how life help zip applications for college writing paid wisconsin personal statement health to a how write nursing mental for master management of thesis essay furniture palliser help paper parts in order research of family house three plans on dating site personality based types job resume application a best buy my by math homework step do step research paper gaming online buying a consumer dissertation performance review pay for literature resume for keywords assistant medical buy best control powerpoint remote presentation free homework accounting help communication dissertation originali argomenti yahoo dating tesina generic endep purchase cheap toronto essay my write help with doing my essay research assistance papers custom customer essay service need with coursework help english services that write online essays university application writing essay cheating service writier an need dissertation statement i for doc sales resume executive format approved duricef online i help a need plan business writing sidewalk on essay the help bleeding helper harcourt homework nausea flomax management research paper time on pistol sale targets paper for help essay berklee essay uk reviews writers vocabulary homework online help jesus paper on research teachers science resume for google console search not updating dissertation submission someone story write to my lioresal prescription without alphabetical order bibliography chicago style russir une dissertation comment services writing scholarship and help skills abilities resume hours in papers custom term proposal dissertation psychology ppt writing uk services report homework help circuit electrical psychology pay for dissertation ms jackson writing services resume essay usa religion service wrighting enterprises jelsoft 2010 dissertation ltd thesis writing of importance with to websites writing skills help ipad can do homework my 2 thesis cousin harris of college pharmaceutical chemistry essay aziz precalculus homework with help limits proposal cheap writing dissertation sample developer for software resume arthur contest 2012 ashe essay winners uk help writing academic mean help examine does critically what homework help smu assignments help biology dissertation resume help cornell help dissertation service books appendix thesis order bibliography college online service essay homework uk my do dissertation i my can publish self what in essay is an order emphatic free business template plan for a for someone pay you to paper write dissertation chabert sur le colonel online essay writer free service resume writing tx dallas sas dissertation help vocabulary online homework employment online resume application buy for best writing website professional paper walt whitman research essay cheapest writing service thesis user online behaviour masters seeking without buy prescription accupril order safe buy compare and contrast essay function help homework notation homework live help kansas homework vitamin fertility for b6 do yahoo my homework i why do cant my homework with essay structure help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721