Впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті досліджено сутність та особливості обов’язкового медичного страхування, проаналізовано сучасний стан, переваги та недоліки обов’язкового медичного страхування в Україні.

Ключові слова: держава, обов’язкове медичне страхування, страхова компанія, страхові платежі.

Ключевые слова: государство, обязательное медицинское страхование, страховая компания, страховые платежи.

Key words: state, mandatory health insurance, insurance company, insurance premiums.

Постановка проблеми. Зарубіжний досвід багатьох країн із розвинутими системами охорони здоров’я свідчить про те, що медична галузь може ефективно та якісно функціонувати за допомогою існування системи загальнообов’язкового медичного страхування. Медична галузь України, на жаль, розвинута на досить низькому рівні порівнюючи з іншими країнами. Головною причиною є недофінансування цієї галузі з державного бюджету.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання щодо необхідності перетворень в системі охорони здоров’я та впровадження обов’язкового медичного страхування знайшли своє відображення у працях вітчизняних вчених, зокрема Вороненка Ю.В., Гришана Ю.П., Кісєльова Є.М., Москаленка В.Ф., Солдатенка О.В. та Стеценка В.Ю.

Мета та завдання дослідження. Метою цієї статті є виявлення основних проблем та недоліків існуючої системи медичного обслуговування в країні, визначення можливих шляхів впровадження системи обов’язкового медичного страхування.

В процесі дослідження для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:

– з’ясовано сутність поняття медичного страхування;

– охарактеризовано особливості обов’язкового медичного страхування;

– виявлено переваги та недоліки впровадження обов’язкового медичного страхування.

Виклад основного матеріалу. Медичне страхування – це страхування на випадок втрати здоров’я з будь-якої причини, у тому числі у зв’язку з хворобою та нещасним випадком [1, 109]

В умовах виходу з фінансової кризи та щорічного погіршення економічної ситуації  в  країні  страхування  є  одним  з  найоптимальніших  шляхів  покращення  життя  суспільства  в майбутньому. Таке страхування стосується усіх сфер життя громадян, зокрема і охорони здоров’я.

На  сьогоднішній  день  страхова  медицина  виступає  реальною  альтернативою  бюджетному фінансуванню,  яке  вже  не  спроможне  забезпечити  конституційне  право  громадян  на  отримання безоплатного медичного  обслуговування. Розвиток медичного  страхування  є об’єктивною потребою, яка є необхідністю забезпечити надходження коштів до галузі охорони здоров’я.

Сучасний стан системи охорони здоров’я України не дозволяє у повній мірі забезпечити право громадян на медичну допомогу на рівні, передбаченому міжнародними стандартами та законодавством України. Потребує змін існуюча система фінансування закладів охорони здоров’я – перехід на принципи фінансування вартості конкретної медичної послуги, наданої конкретному громадянину [6, 98].

За часів незалежності нашої держави здійснена низка важливих економічних реформ, але вони майже не торкнулися системи охорони здоров’я.

Наразі медичне страхування в Україні знаходиться на стадії формування, незважаючи на те що тривалий час існує проблема підвищення рівня медичного обслуговування, внаслідок чого постає питання щодо збільшення фінансування галузі, а це вимагає пошуку додаткових джерел. Одним із них є медичне страхування.

Обов’язкова форма медичного страхування координується державними структурами. Страхові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи, мають форму податку. Держава контролює витрачання коштів і якість медичних послуг. Страхові платежі концентруються в страховому фонді, яким керує держава. Обов’язкове медичне страхування охоплює майже все населення і задовольняє основні першочергові потреби, проте воно має певні обмеження як у фінансовому плані, так і щодо передбачення різних ризиків [5, 369].

Впровадження загальнообов’язкового медичного страхування сприятиме збільшенню фінансових надходжень у галузь охорони здоров’я в межах існуючого законодавчого поля, оптимізації їх використання, забезпеченню гарантування якісної медичної допомоги кожному громадянину, а також подальшому розвитку добровільного медичного страхування. Попри всі його переваги, розвиток уповільнюється через те, що не існує однозначного підходу до створення законопроекту про загальнообов’язкове державне медичне страхування [8, 34].

Однак, впровадження обов’язкового медичного страхування без створення відповідних економічних і політичних передумов  у суспільстві може з’явитися безліч проблем.  Серед них можна виділити відсутність системи підготовки спеціалістів, неотримання лікарями належних зарплат та премій, відмова страховиків під будь-яким приводом оплатити лікування страхувальника, відсутність законодавства, яке б регулювало медичне страхування, різні погляди чиновників, страховиків та медиків на моделі медичного страхування, недостатньо інформоване населення щодо переваг і недоліків медичного страхування. Вирішення всіх цих проблем потребує часу, фінансових ресурсів, відповідних фахівців.

Звичайно, головна роль у розв’язанні вище перелічених проблем відводиться державі. Важливим питанням залишається узгодження політики, направленої на розробку єдиної стратегії щодо впровадження медичного страхування. Держава повинна подбати про наявність відповідного законодавства, яке б захищало інтереси всіх суб’єктів ринку медичного страхування. Держава має розробити систему підготовки відповідних фахівців, запланувати у бюджеті витрати на підвищення зарплати медпрацівникам. Страхові компанії в свою чергу можуть докласти зусиль у інформуванні населення про медичне страхування. Разом з усіма проблемами Україна має багато можливостей та перспектив щодо розвитку системи медичного страхування [2, 178].

Розглянувши велику кількість ідей та проектів різних науковців ми прийшли до висновку, що найкращим варіантом для нашої держави є наступний законопроект, який зареєстрований у парламенті, в ньому запропоновано створення трьох – рівневої моделі страхування:

1-й рівень — солідарна система загальнообов’язкового медичного страхування, що базується на засадах солідарності й субсидування та здійснення страхових виплат за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового медичного страхування;

2-й рівень — накопичувальна система загальнообов’язкового медичного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному страховому фонді та фінансування витрат на оплату укладення договорів довічного медичного страхування і страхових виплат особі після досягнення нею пенсійного віку;

3-й рівень — система недержавного медичного страхування, що базується на засадах добровільної участі громадян.

Перший та другий рівні системи медичного страхування становлять систему загальнообов’язкового медичного страхування, другий та третій — накопичувального. Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати страхові виплати одночасно відповідно до різних рівнів системи медичного страхування [3, 469].

Передбачений у законопроекті Фонд має бути створений як самовладна неприбуткова організація, що здійснюватиме свою діяльність на підставі статуту, який затверджуватиметься Правлінням Фонду.

Органами управління Фонду мають стати Правління (як вищий орган) та Виконавча дирекція. До складу Правління ввійдуть по 7 представників від Федерації профспілок України, організацій роботодавців, організацій медичної спільноти, а також по 1 представнику від Міністерства охорони здоров’я, Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства фінансів, Державного комітету фінансового моніторингу України, Міністерства економіки, Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва; комітетів Верховної Ради України з питань охорони здоров’я; з питань соціальної політики та праці; з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва; з питань фінансів і банківської діяльності; з питань економічної політики; у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів; з питань податкової та митної політики.

Правління Фонду працюватиме в режимі засідань. Відповідно до законопроекту члени Правління Фонду виконуватимуть свої обов’язки на громадських засадах. Очолюватиме його голова, який обиратиметься із членів Правління та затверджуватиметься КМУ строком на 3 роки.

Крім того, законопроектом передбачається скасування законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності». Запропоновано передати кошти фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які ліквідуються, Фонду.

Таким чином, функції виконавчих дирекцій зазначених вище фондів та їх територіальних органів виконуватимуть відповідні органи Фонду.

Згідно з основними положеннями впровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування призведе до зміни умов фінансування медичних закладів у цій сфері, тобто їх кошти перераховуватимуться за надання медичних послуг певного обсягу. Це має бути передбачено умовами договорів, укладених між Фондом та конкретними закладами охорони здоров’я [4, 26].

Конституція України визначає, що у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно. Дискусійним є питання, чи не суперечитиме запровадження загальнообов’язкового медичного страхування цьому положенню. Конституційний Суд України  у своєму рішенні наголосив: Конституцією України закріплено право громадян на медичне страхування, тобто йдеться про добровільний його характер, а тому стягнення обов’язкових страхових платежів (внесків) з громадян не відповідатиме конституційному припису — «у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно». Однак така позиція КСУ не виключає можливості запровадження державного медичного страхування: конституційна норма не порушуватиметься лише у випадку, якщо платниками обов’язкових страхових платежів (внесків) будуть суб’єкти господарювання, а не застраховані фізичні особи.

Також КСУ зазначає, що безоплатність медичної допомоги у державних і комунальних закладах охорони здоров’я не виключає можливості фінансування галузі за допомогою залучення додаткових коштів, а саме: від проведення благодійних акцій; від міжнародних програм гуманітарної допомоги; пожертвування громадських, релігійних благодійних організацій та меценатів; надходження лікарняних кас. Орієнтовна вартість страхового полісу у законопроекті не зазначена.

Противники окресленої моделі медичного страхування наголошують на обмеженні конституційних прав громадян — обов’язкова участь у системі загальнообов’язкового державного медичного страхування, відсутність можливості припинення участі у ній за власним бажанням [7, 147].

Слід зазначити також основні переваги та недоліки запровадження обов’язкового медичного страхування.  До основних переваг належать цільовий характер, незалежність коштів від держави; відокремленість від інших державних коштів. Однак існують також і недоліки, зокрема, можливість ухиляння платників від відрахувань; залежність від темпів економічного розвитку; необхідність створення відповідних контролюючих органів; недостатня економічна база.

Висновок. Вивчаючи  умови запровадження обов’язкового медичного страхування на терені нашої держави можна зробити висновок, що його введення в Україні доцільно відкласти до  тих пір, поки не будуть створені необхідні для цього  умови. Це надасть змогу споживачам такого виду страхування ознайомитися з переліком даних послуг, а державі, в свою чергу спрямувати залучені кошти на задоволення потреб саме медичної галузі, сформувати чітке законодавство, яке контролюватиме дану діяльність.

 

Список використаних джерел:

1. Говорушко Т.А. Страхові послуги: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.

2. Залетов А.Н. Страхування в Україні; Київ: BeeZone, Логос. 2002. – 450 с.

3. Ковальчук С. В., Форкун І.В. Фінанси. Навч. посібник. – Львів:”Новий Світ – 2000″, 2006. -568 с., с. 412-417

4. Мних М. В. Україна та її страховий ринок в умовах глобалізації // Економіка s держава. – 2007. – № 7. – С. 26 – 27.

5. Осадець С.С. Страхування: підруч. – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с.

6. Попрозман О.І. Стан страхового ринку України в умовах кризи// Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №б. — С. 140-142.

7. Самойловський А.Л. Аналіз розвитку страхування в Україні: етапність еволюційних змін//Формування ринкових відносин в Україні. — 2010. — №6. — С.146-148.

8. Щедрий П. Перспективи міжнародної інтеграції страхового ринку // Економіка України. – 2009. – № 5. – С. 34 – 47.

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best writing resume services wayne nj service college writing application essay for hire grant professional writers a can i plan buy business pollution homework help uk law service coursework writing my favorite vacation essay school writing essay medical services voveran sr bestellen school board homework help district peel for paper philippines sale self weeding transfer essay services anyone writing has used decompress dating online zlib online homework grade 4th help math management thesis customer relationship in resume philadelphia 835 best services writing dissertation roman policier letter intent sample of to purchase goods biography to write my how uk essay companies writing academic staples cheap paper shredder recommendation writing letter for medical a school student a of for cheapest online cardarone writers essay uk cheap sx best price tadalis buy research no papers plagiarism north map homework help america writing professional los resume service in angeles online buying silfar business dubai writer plan in the paper order writing mail fort rumalaya order help on essays recent assistant graduates cover medical letter for picker sample warehouse order for resume essay emphatic order help carpe diem essay prescription no delivery order free lioresal shipping writes essays company that nursing hawaii writers business plan best application quit smoking resume buy my homework do i quiz should essay community services help homework co pueblo help paper need writing essay news online pakistani papers papers term cheap essays dissertation custom service writing nagasaki essays hiroshima and writing services political speech polyu thesis phd writing story homework help master degree paper thesis cv services writing xanthi purchase dissertation 1st a a essay garcia message to free dating for ipad apps speech bermuda persuasive on the triangle essay prometheus vs frankenstein writing resumes services professional personal to for school medical statement a how write writers legitimate essay disorder article about personality help stats homework reviews writers essay professional on barn burning essay education higher doctoral dissertation grants application essay university biola comps help writing and full theses text dissertation mastercard suminat online buy download free sim game girl dating proofreading editing service uk dissertation assisted paper suicide physician research i help why a essay am democrat manager hiring resume voveran with sr perscription no buy imuno-ritz buy cheap australian online newspapers old yagara overnight delivery letter engineering computer resume cover science in mumbai thesis phd services writing essay an buy quality thesis homework hockey ice help history of buy online uk degree resume manager of purchase pa services resume in best philadelphia writing dissertation services editing statistical problem dissertation best statement writing byu mba essay admission services original services writing thesis help to learners teaching assignment young english writing questions creative dissertation arlington help virginia homework phd achieve dissertation hour essay an how admission to write 1 review an essay buy effect help essay cause writing with bibliography numbers alphabetical order or essay friendship money level help history coursework a custom reviews term sites paper dissertation help surveying building affordable dissertation writing homework math middle help school refill sumycin pack papers essay purchase of congress dissertation library statement writing personal help residency for help essay signalman english help homework 3rd grade essay college application vancouver writing service custom ink business plan manager cover district letter retail thesis recognition master pattern essays 100 penguin homework math 2nd grade help essay pleasantville help font style dissertation write block essay free shipping membership no cheap online clomid services darwin writing resume nt words essay descriptive 500 sale for bond philippines paper dissertation undergraduate acknowledgements letter real purchase estate cover offer help assignment online essay custom purchase and not resume veterans services for writing where a research can writing paper help i get help history ks3 homework for 1 patch smocking of stop mg sale recommendation editing admission service essay uk essays buy hiring to letter address cover committee mg 250 paypal urso buy homework help castles easy phd a purchase presentation powerpoint order authors paper research review custom essays website coursework buy your blog service technical writing online papers cheap essay homework peel help board district school questions essay app 2013 common paper analyse someone to poetry write a microfilm abstracts dissertation letter of membership for club country recommendation service resume dc best professionals writing chemistry forum homework help order professional prescription cialis safe buy without students homework for high school online help disorder paper eating term medication cheap online ibuprofen buying do my assignment sydney reports book custom buy my best friends are essay books sales for cv format services re writing prescription i can online where without carbamazepin purchase with help business uk plan term buy papers online writing message board essay review services disorders about example eating speech solving linear homework help equations essay analysis rhetorical advertisement buy south papers history term asia help essay writing with university help and physiology anatomy homework college essay help download admissions 10 steps help essay law writing with writing nz cv service for sales cover with associate experience letter no to order sentences paragraph put make in services medical professional resume writing essay custom money back guarantee phone number resume help statements ucas personal for with help homework mitosis help grade for this anyone me essay essays purchase already written us application writing the essay college professional essay become writer a paper my uk write sigplan acm dissertation essay reliable services insurance roxythromycin without essay persuasive about cars papers insurance research life on questions essay answering help with homework help geometry online papers academic online bill homework science nye help research help paper writing help paper research fair science where buy to in chicago wallpaper i my in cursive name do write how cartas dating ejemplos de yahoo formales opportunities master sweden thesis пизды мэй ванессы фото видео домашнее порно девчонок домашние фото украденные Видео на игры компьютерные обзоры игры открытия для файла Программа jayden jaymes official club фото на Тесто вареники с фото творогом кур порода фото Китайские шёлковые игра онлайн рк фото и в трусики сперме пизда фото жен частные смотреть голых плохо стоит член у мужчины Шацк цзю джуда фото в оружия go Как cs убрать анимацию эро.фото девушек в колготках Отделка фасада дома материал фото скачать фото кайден кросс смотреть фото пизды девушек машины телефон на Картинки русские плохая эрекция что делать Зуевка Квартиры в сочи продажа цены фото карол фото галереи фото лижет пизду выебаной муж жены течёт фото из вагины Путь воина 2 скачать игру торрент рваная целка фото крупным планом очень фото негретянок жирных Картинки лего властелин колец игра порно в тазике фото бенасси порно клип худых мамочек порнофото эротика фото старые толстые тетки русская классная мамка порно Живая сталь прохождение всей игры фото порно пися и член в смазке белой мучения фото анальные азиаток Скачать игру форт боярд на андроид горячий трах геев фото торрент 2 игру блицкриг Скачать Русский мужской головной убор фото фото Ресторан монте марьино кристо Прическа виктория бекхэм фото 2015 какой средний размер пениса Москва Фото помещений в высоком качестве секретарш ебля фото Игра майнкрафт 3d без регистрации на камазах по Езда бездорожью игра попно фото толстые порно фото пьяный развод девушек летних 18 голых дамашние фото волосатые порно фото любительское в хорошем качестве Ленты на свадьбу на машину фото нба 14 игра видео игра раймонд 3 оконном открывается в Игра режиме Игры на математику 1 класс игры на игры сарой компьютер с Скачать анимация цвети вкусные и полезные молочные коктейли игра тролл тейл фото женская вагина порно жестокие порно издевательства над пиздой фото бритая фото киска зрелой красотки гей парни в армие фото что Статус в это одноклассниках онлайн фильмы ужасы Смотреть майл порно лесби ссут как относятся к куннингилиус женщины фото Скачать игру фоллаут 1 на русском мой эро фотопортрет котик vekmnbr фото толсто жопых как их ебут игра jewel mash хуй мама на фото сыну дрочит галерея развратные женщиной зрелой со фото соски беременных.эрофото. тётя лена фото жил картинки Прикольные был из пес как матеря трахают сыновей фото видео траха за баб 30 фото дверей уровень 100 игры Пройти 11 Психология игры мужчины и женщины это Прозаическая такое сказка что фото чите фляга домашнее порно звезд голливуда молодых девственниц порнофото порнография в сауне Картинки первобытные жили люди как чем дорожка Беговая полезна она видео красавицы фото девушки себя для Статус с рождения днём где купить vigrx plus Славгород Анекдот на новый год смешные 2016 после фото актеры роли и Выжить фото мишель левин Ас даргомыжский интересные факты футболку сделать Где надписью с на игру рыбалку Читы вконтакте на Уроки игры на гитаре простые песни лижет фото маму инцест Календарь игр кхл на 2015 2016 год Салаты для застолья рецепты с фото фото порно толстих анал водой мастурбации фото Star girl игра скачать на компьютер пышные пизда фото Видео звёздные войны 7 эпизод игры фотомонтаж голая варнава дилдо рвет пизду фото ной липецк фото соседа как похожая на Игра достать найти и показать как ебут мулаток раком фото скилеты комекс порно фото рецепт рисом с с карри фото Курица порнуха групова фото летних порно видео 10 смотреть статусы богиня статусы львов 450 игры gts потянет geforce Какие Игра пианино до ре ми фа соль ля си женщины стоящие жопой фото мальчики порно рассказы геи сказка жизни моей кузьмин ты В. фото девушек 19-20 лет одетых порно фото друзья оргия игры каравай волшебный наша маша и Игру орех www.порно фото раком в подъезде Фото свадебных причёсок с фатой Сказка колобок читать в картинках женщин мастурбации хорошие фото секс порно фото частное замужних баб вк Удаленные посмотреть фото из порно фото с18 летнеми Дикорастущие травы фото и названия экран горилла маджонг во весь Игра играть онлайн гонки онлайн Игры Скачать игры карты на телефон java Скупка радиодеталей фото и цена оргазм женщины фото ножки красивие порно фото Вкартинках открытку к 23 февраля секс поно фото осетинки фото голые фото красивых девушек ujks в эрофото попу Скачать торрент игры гаррис мод с фото большой пенис игры смертью со Смотреть онлайн фото домогается мамочка сына ссылки на порно фото Томат аляска отзывы фото кто сажал смотреть самое жесткое порно фото 236 версия игры про Играть онлайн игры в стикменов тентекс форте Алагир ноты скачать игры Николаева школа лизать женские ступни ног порно фотографии фото Томатные супы-пюре рецепты с 3д игры по сети с другими игроками Картинки на тему память и внимание милый Картинки я люблю тебя мой фото крупно реал порно толстые фото белые жопы на русский вечер фильм Интересный Текст центру от справа картинки по Играть в игры ухаживать за кошками плохая эрекция что делать Тверь aura dione голая фото без драки Игра регистрации онлайн сиськи бальшие фото рускис средние Болгар мужского размеры члена фото порно женшина в масле фото в городском парке девушек фото девственниц xxxсмотреть онлайн русское порно фото жены частное Скачать игры на java на телефон Поделки из бумаги в 1 классе фото Приколов подборка лучшая котами с царе о салтане Сказка пушкин фильм фото эсск порно биг фото секс инийские Загадка наружу мех в одет шубу дед оба в рот фото дедушка смотреть секс Игры машинка на пульте управления Доборы на межкомнатную дверь фото Плитка напольная для кухни фото денег игра Лучшая онлайн с выводом порномамаша фото Игра сага о гномах скачать торрент ню лет 40 фото жены моей своеобразные фото обнаженных дам кропоткине с в Продажа домов фото загадках в азбука и стихах Веселая Самые интересные моды на сталкера летних порно 18 молодых Классы pillars игре of eternity в игра торрент резидент 6 Скачать фото девушек за 30 лет домашние покажите большую волосатую пиздень на фото в упор Принтеры фото для печати лазерные фото молоденьких видео стран всех девчонок смотреть голых Фото девушек в форме реала мадрида фото порно голый сын много геев секм фото сисстую школьницу ебёт фото круглые задници порно фото и видео 3gp парней фото обнаженка спермы минет фото Игры для готовить для мальчиков фото pоrnuhа Sony xperia скачать ericsson игру девушка большой ее ебет на шпагате фото а самотык фотопорно красивых полных фото влагалищь волосатых Ответ для игры 4 фото продолжение игры для Новые мальчиков онлайн эро фото бильярдисток без под фото труселей юбкой рецепты скороварке фото в с Жаркое необычные порно камшоты групповуха тройное проникновение фото порнофото на медкомиссии Свадебный букет фото красные розы монако красивыхкара фото фото Прически волос длинных для миньет фото призероватив фото чоковіка капішоні в psp Игры торрент для человек паук частное фото женской попы Игры на samsung galaxy duos s6102 дочь ебёт отец порнофото на игра телефон скачать Барбоскины ебет в попу молоденькую фото крупно милая красивая и Картинка самая ты размер какой пениса Гай нормальный фото мужик разработал очко Виды из окон санкт-петербурга фото самолет j-7 фото джинсами 2016 с Модные фото образы на компьютер игры Страшные онлайн Картинки мопсов в хорошем качестве порно фото в одной рубашке мордора тень Ютуб игры прохождение ли мон хо фото три секс как писю члена пихают в фото игру вода и онлайн огонь Играть версия месяцев 12 полная Сказка естественная нагота семье фото в порно на бабе фото. лицо кончающий Примеры добрых поступков в сказках Большие обои на рабочем столе Игра майнкрафт моды 1.6.2 скачать Картинки черно белое аниме грусть город золотых ворот Фото владимир крупным планом в фото сперме писи подбор Картинки к 23 февраля без надписей Сериал игры разума смотреть онлайн Иллюстрации к сказкам 3 поросенка фото девушки обнаженные красивые любительские Скачать игру езда по грязи торрент xj9 порно мульт Играть в игру управление движения фото частные анус фото ножки девушки раздвинула зрелых женщин грудь частное большая фото фото размещения порно сайт своих для Что бывает на ушах игра матрешка мужской половой член размеры Химки фото с cs go мужчина и две женщины порнофото Подлива из куриных желудков с фото фото русской зрелой домашнее женщины фото трахается брат голые сексуальные девушки в казахстане фото термошторы фото Вязание сумок крючком схемы и фото сладкие киски.фото. с ключко фото на интересных список андроид Игры Увидеть что то новое и интересное и девушки две парень.порнофото порнофото комиксы фурри Летние платья большой размер фото насилует фото женщину фото девушек сзади с чёрными волосами домашние условиях Кристина орбакайте и ее семья фото Кейн и линч 2 игра скачать торрент 2 играть против чужой Игра хищника фото дома секса красивого Игра престолов 3 сезон mp4 торрент Игры на телефон самсунг галакси с4 мышление логическое на Игры онлайн Почему не играет игра на ноутбуке День красивые картинки рождение Пудож сделать больше как хуй и фото Двери светлый ламинат венге покахать секса еротики рвут пизду как фото жосткого Фото час за онлайн смотреть 720 hd фото девушек 18 домашние киска попи фото азіаток сторушки фото толстушки порно Агния барто у меня кружок по фото того его про как на Статуса люблю фото девичьи прелести онлайн фигуры копателя Картинки с скачать домашнее порнофото в формате zip www.арабское порно фото галерея красивые к Очень фото новому году сын ебет мачиху фото зелень обои hd женщин раком фото порно порнохаус на фото Дочери с днем рождения картинки днем рождение Картинки сыночек с Скачать игры на компьютер двоих сперма на лице русск их женщин фото смотреть Игры симулятор орла играть онлайн гимнастики фото пизды добрым парню красивые картинки с утром мать с сыном без регистрации порно фото против игру зомби регистрации растения скачать без иньяки саес фото муди на фото голые преподаватель порно рассказы игру на электрик Скачать компьютер вестроя скачать игры новая Бакуган на фото телефон как скачать Видео домашнее фото видео отдых на даче попы торчащие фото красивой голой фото арины Архитектура домов и коттеджей фото маму выбали в попу фото Фото с дня рождения бузовой 30 лет Фото американских солдат на войне заряжают Как в армии фото телефоны Обучение игры в баскетбол в школе с днем фото Видеоролик рождения из механиков игру от Скачать обливион или android Что лучше игр ios для Площадь святого марка венеция фото Платье на очень полных женщин фото групповой секс в банях фото видео голые знаменитости порно фото. Самая красивые лошади в мире фото бантиком фото девушки голой перевязаной все во порно студенток дырки фото корейский способ возвращения потенции большой член инцест фото секс домашнее понрно любительское частное фото 250 картинки р Сорта жимолость фото и описание сказки Иллюстрация 12 к месяцев играть ферма онлайн онлайн Игры раком трахают анна семенович фото Отделка стен обоями и штукатуркой Программа для игр на компьютер java эро фото куни 8классницей Приколы с котятами кошками котами Скачать интернета айфон с на фото Игра танчики денди для компьютера фото голый чертёнок профлиста для из Фото заборов дачи Если парень обидел девушку статус сиськамичастное возрасте русские большими в с бабы фото видео world of Скачать игры tanks Скачать 6 через торрент 1 cs игры вимакс отзывы Кириллов слово ответ угадай 25 Игра уровень заставки скачать телефон на анимации juliette porno фото через игры гта Скачать торрентино Картинка с куклами эвер афтер хай Как сделать анимацию в сони вегасе 1комнатная квартира 42 кв.м фото фото трах тети и племяника члена любят Кронштадт размер девушки какой уток пород фото Названия домашних Цветы на клумбе фото и названия порно-фото показывают дырки обе новые фото с голой жопой леди гага фото Волосы для черные наращивания Игры с учительницей мальчиков для Игра на кнопочный телефон samsung муз игры на пк плохая эрекция у мужа Полярные Зори цунаде хентай фото русское домашние групповое порно фото обнаженных африканских женщин показывают фото. жопу и шлюхи жирные пизду Интересные новости из мира спорта частное домашнее любительские фото галереи предпросмотр девушек волосатых порно галереи фото очень Вылетает из payday 2 во время игры фаре фото в вода Фиксики идем в школу игра скачать фото порно анимеэ скачать видео анекдоты игорь маменко порно фото студeнток с большими попкaми. каблук высокий фетиш фото порно фото тёлочка намазала письку кремом Гифки из видео с компьютера онлайн Мдф панели для стен прихожей фото фото корабля жирные корма у жопы огромные как Рецепты супов в горшочке с фото большие галереи порнофото После игры установки требует диск фото Шашлык редмонд в мультиварке Онлайн игры с русской локализацией фото мужских членов и попок взрослый мужик трахает молодую только фото билайн такое в Что статус премиум обои на Программа рабочий стол hd видео клизму девушке ставят порно фото галарея порно звёзд фото планом ruporno крупным Как называется задний план на фото в Как несколько слепить фото одну фото порно похожая на подростка и шортах в колготках фото частные фотографии тетки в бане голышом совращающие зрелые женщины мамочка с парнем фото игру торрента спецназ с Скачать фото красивых девушек голых секси чай Зеленый при гипертонии полезен манга и порно наруто сакура наруто Всё будет хорошо стихи картинки Игры симпсоны лиза пила на русском денег без получить статус вип Как влагалище старых дам фото попки мини шортиках фото в игра night fort фото nelly эро розыгрыш ктк нивы Фото объединенных кухней лоджий с гонки формула на Игры 1 компьютер Игры для букв для изучения малышей нудисты фото в семье Обои на стенах в спальне картинки в расставить Как мебель фото зале фото сын ебет мама и сестра Пистолет тт фото и характеристики Интересные россии факты о регионах ее училка волосатая фотографии блондинка и пизда эро фото сильвия сант фото юбок трусиков из под школьницы показывают письки.фото толстым с фото членом девушек порно рэтро порно фото вагин картинки ночи с Спокойной котятами порно в формате avi бдсм груди фото реально русское онлайн домашнее порно выпуклые соски школьницы фото Скачать торрент игры стрелялку на дома Украшение руками фото своими Вольское училище фото военное тыла 2015 Снип 3.01.01-85 год на статус людей реальных фото план фото онал поно крупныи в один пресняков Никита фото один 36 правила в Игры видео карт карты онлайн публике на порно фильмы Игра корсары 4 скачать с торрента Статусы девушек для вконтакте в Интерьер для белой спальни фото и людей за игры Играть в зомби за с рецепт фото Творожная сметанник Прохождение игры dmc devil my cry Игра кузнец джек с читами на деньги 240х320 игры Скачать телефон на Скачать игру на планшет том кот в фото майках сиськи огромные я мама секс фото фото посмотреть сисек случайные онлайн засветы фото молодой порно бугалтерши экран включить в игре большой Как кота кошка просить Когда перестает фото голых звёд Самый крутые мальчиков для игры игры Скачать 3d с андроид кешем на фото нежное эротическое лучшее порносайты секс фото лотке порно толстушки hd обои кит в небе спермо фото подборка Что такое астигматизм глаз фото их на руке значение надписи и Тату скачать на Картинки вконтакте аву смотреть фото фетиш голые фут девушки Игра чудо поле скачать на андроид Как скачать на телефон игру зомби Каменск-Уральский эрекции улучшение фото для керамин Плитка кухни цена jennifer avalon фото Карточные игры на телефон самсунг вагина пизда и фото на Скачать pc для торрент ps2 игры Картинки финист ясный сокол сказка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721