Вплив Я-концепції і ціннісних орієнтацій на стиль життєдіяльності студентів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В даній роботі розглянуто основні підходи до визначення поняття цінностей, описано їх основні функції. В роботі визначено типи ціннісних орієнтацій та розглянуто основні концепції їх вивчення, описано психологічні особливості формування ціннісних орієнтацій студентів. Визначено поняття Я-концепції та розглянуто основні підходи до вивчення. Також розглянуто структурні елементи Я-концепції та найважливіші функції.


В ході роботи ми емпірично дослідили вплив Я-концепції та ціннісних орієнтацій на стиль життєдіяльності студентів. Для досягнення мети, нами були підібрані необхідні методики для дослідження, в розділі наведено детальний опис методів, процедуру проведення та опис результатів дослідження.
Ключові слова: Я-концепція, ціннісні орієнтації, класифікація, самореалізація, самооцінка, кореляційний зв’язок.
Пoстaнoвкa прoблeми. Динаміка цінностей сучасного суспільства надзвичайно мінлива. Вона перебуває під впливом як суспільних факторів, так і особистісних задатків. Це пов’язано не тільки із зміною статусу і ролі вчителя, а й з ціннісними орієнтирами учнів. Водночас школярі мріють про емоційне тепло і психологічну інтимність. Хоча з іншого боку вчитель також розраховує на розуміння, повагу, слухняність.
Тобто на першому плані цього взаємозв’язку — психологічні людські якості. Вони утворюють ціннісне ядро стосунків: взаєморозуміння, позитивну емоційність, доброзичливість, взаємоповагу тощо. Фундаментом творення світогляду молодої людини є соціальні цінності. Це — узагальнені уявлення про мету і норми поведінки. Вони втілюють історичний досвід і концентрують сутність культури окремого етносу та всього людства [6]. Такі орієнтири існують у свідомості кожної людини. З ними учні зіставляють свої дії, а також визначають соціокультурні типи відносин стосовно конкретних обставин у певній соціальній групі, колективі.
Aнaлiз oстaннiх дoслiджeнь i публiкaцiй. Однією з перших робіт, присвячених проблемі цінностей, була праця В.П.Тутаринова «Про цінності життя і культури» (Л., 1960). Вчений визначив цінності як явища (або сторони, властивості явищ) природи і суспільства, які корисні, потрібні людям історично конкретного суспільства чи класу в якості дійсності, цілі чи ідеалу. У.Томас і Ф. Занецький розглядали цінності як природний об’єкт, який в дійсності набуває соціального значення і є об’єктом діяльності [7].
Е.Шпрангер створив класифікацію цінностей. В.П .Тугаринов поділяв цінності на матеріальні, соціально-політичні та духовні. Г.С. Бубнова у своїх дослідженнях виявила 11 цінностей, властивих більшою чи меншою мірою всім досліджуваним (від 14 до 45 років, вибірка – 620 респондентів) : 1) приємне проведення часу, задоволення, відпочинок ; 2) високе матеріальне становище; 3) пошук і насолодження прекрасним; 4) допомога і милосердя до інших людей; 5) любов; 6) пізнання нового у світі, природі, людині; 7) високий соціальний статус; 8) визнання і повага людей; 9) висока соціальна активність для досягнення позитивних змін у суспільстві; 10) здоров’я ; 11) спілкування [5].
Поняття я-концепції виникло у 1950р. в руслі гуманістичної психології (феноменалістичної), представники якої (А. Маслоу, К. Роджерс і ін.), на відміну від біхевіористів і фрейдистів, прагнули до розгляду цілісного людського Я і його особистісного самовизначення мікросоціуму. Значний вплив на встановлення цього поняття здійснили також такі вчені як: Ч. Кулі, Дж. Мід і Е. Еріксон. Однак перші теоретичні розробки в області я-концепції належать У. Дженсон, що розділив глобальне, особистісне Я (Self) на взаємодіюче Я-усвідомлююче (І) і Я-як об’єкт (Ме) [3].
Пoстaнoвкa зaвдaння. Метою роботи є теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити вплив Я-концепції та ціннісних орієнтацій на стиль життєдіяльності студентів.
Виклaд oснoвнoгo мaтeрiaлу. Виходячи з теоретичного аналізу літератури ми визначили, що цінність — будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, заради якого вона живе. Вивченню людських цінностей присвячений розділ філософії аксіологія, який підрозділяється на етичну й естетичну аксіологію. Сучасні емпіричні дослідження людських цінностей охоплює теорія цінності.
Цінності — це також соціально схвалювані уявлення більшості людей про те, що таке добро, справедливість, патріотизм, любов, дружба тощо. Зміст цінностей обумовлений культурними досягненнями суспільства [5].
Потреби в цінностях спрямовують дії й почуття людини. Звичайно, існує розрив між тим, що люди вважають своїми цінностями, які ними керують, але ними не усвідомлюються.
Неусвідомлювані цінності, які безпосередньо визначають людську поведінку, виникають у соціальній системі бюрократичного, індустріального суспільства: власність, споживання, соціальний стан, розваги, збуджуючі відчуття тощо.
Розрізняють такі функцій цінностей [6]:
•вони є орієнтиром життя людини;
•вони необхідні для підтримання соціального порядку, виступають як механізм соціального контролю;
•цінності втілюються у поведінці і беруть участь в нормо утворенні.
Едуард Шпрангер, європейський психолог, у книзі «Типи людей» виділяв такі шість типів ціннісних орієнтацій :
•Теоретичні: характеризуються переважаючим інтересом до пошуку істини і емпіричним, критичним, раціональним, «інтелектуальним» підходом до життя.
•Економічні: основний акцент робиться на корисних і практичних цінностях; найбільш близький переважаючий стереотип – «середній американський бізнесмен».
•Естетичні: найвищою цінністю вважаються стиль і гармонія, кожне явище оцінюється і сприймається з точки зору його витонченості, симетрії чи відповідності ситуації.
•Соціальні: любов до людей.
•Політичні: основний інтерес викликають проблеми особистої влади, впливу та популярності, ці проблеми не обов’язково обмежені сферою політики.
•Релігійні: містичне на лаштування, що визначається єдністю усього, що сприймається і прагненням усвідомити космос як ціле.
Сучасні психологічні дослідження структури та класифікації цінностей базуються на дослідженнях М. Рокича. Він виділив дві категорії духовних цінностей : базові та інструментальні [7]:
1) базові, термінальні, стабільні, (цінності – цілі , або кінцевий, очікуваний стан існування), наприклад, рівність ;
2) інструментальні (цінності – засоби, або бажаний модус поведінки ) (властивості особистості, здібності), які допомагають або заважають досягненню мети : наприклад, витримка, тверда воля, чесність, освіченість, працездатність, акуратність.
Зміни ціннісних орієнтацій особистості пов’язані з процесом її самореалізації. В процесі самореалізації здібності людини не тільки об’єктивуються, але і розвиваються, збагачується її інтелект, розширюється кругозір, набувають нові практичні знання і вміння. Все це може послужити об’єктивною основою зміни ціннісних орієнтацій особистості.
Період ранньої юності є періодом інтенсивного формування системи ціннісних орієнтацій, що здійснює вплив на становлення характеру та особистості в цілому. Також формування ціннісних орієнтацій юнацького віку тісно пов’язане з самооцінкою, уявленнями індивіда про власну цінність, виробленням «Я-концепції», яку К.Роджерс трактував як складну, структуровану картину, яка існує в свідомості індивіда і містить як власне «Я», так і відносини, позитивні і негативні цінності, пов’язані зі ставленням до себе [4].
Я-концепція описується як динамічна система, уявлень людини про саму себе, що включає усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних природних властивостей; самооцінку; суб’єктивне сприйняття, що впливає на власну особистість зовнішніх факторів. Я-концепція містить такі структурні елементи: когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінковий.
Також, я-концепція описується з точки зору змісту і характеру уявлень про себе, важкості і диференціації цих уявлень, їх суб’єктивного значення для особистості, а також внутрішньої цінності і послідовності, згідності, стійкості в часі. Ми визначили, що однією з найважливіших функцій я-концепції являється забезпечення внутрішньої узгодженості особистості, відносної стійкості в її поведінці [2].
Метою емпіричного дослідження було визначення впливу Я-концепції та ціннісних орієнтацій на стиль життєдіяльності студентів. Для досягнення мети ми обрали наступні методики: методика «Семантичний диференціал», тест «Знаходження кількісного виразу рівня самооцінки» (за С. А. Будассі), методика «Ціннісні орієнтації» (М. Рокича), анкета «Соціометрія».
Наша вибірка складалася з 30 респондентів, віком 17-22 роки. Дослідження проводило на базі Національного університету «Острозька академія».
В ході обробки даних ми з’ясували, що більшоті досліджуваних притаманна адекватна самооцінка (53,3%), що пояснюється віковими особливостями даної вибірки.
Також було визначено, що термінологічними цінностями студентів є впевненість в собі, свобода, наявність хороших друзів та кохання, тобто духовна та фізіологічна близькість з людиною. Щодо інструментальних цінностей, то для студентів важливими є життєрадісність, почуття гумору, незалежність, вони прагнуть бути відповідальними та відчувати обов’язок.
Наступним нашим завданням булo з’ясувати чи iснує кoрeляцiйний зв’язoк мiж даними дoслiджeння. Для oбрахунку даних ми викoристали кoeфiцiєнт Пiрсoна. Oцiнивши oтриманe нами eмпiричнe значeння кoeфiцiєнта Пiрсoна, щo сягає показника 0,459, пoрiвнявши йoгo з вiдпoвiдним критичним значeнням для заданoгo рiвня значимoстi i з таблицi критичних значeнь кoeфiцiєнта кoрeляцiї Пiрсoна, можна стверджувати, що існує середня позитивна кореляція між рівнем самооцінки, цінностями та стилем життєдіяльності досліджуваних.
Виснoвки тa пeрспeктиви пoдaльшoгo рoзвитку. На сьогоднішній день в психологічній літературі висвітлено різні погляди на питання я-концепції.
Я-концепцію часто визначають як сукупність установок, спрямованих на себе, і тоді за аналогією з атетюдом виділяють в ній три структурних елемента:
– когнітивний – «образ Я» (характеризує вміст уявлень про себе);
– емоційно-цінносний, афективний (відображає відношення до себе в цілому чи до окремих сторін своєї особистості, діяльності і т. д. і проявляється в системі самооцінок);
– поведінковий (характеризує проявлення перших двох в поведінці).
Я-концепція відрізняє складне, рівневу будову, яку по різному розуміють різні автори.
Ми визначили, що ціннісні орієнтації – одне з найважливіших утворень у структурі свідомості і самосвідомості людини, закріплені життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його переживань. Ціннісні орієнтації відмежовують суттєве, важливе для окремої людини від несуттєвого.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Атватер И, Даффи К. Г.: Я-концепция и личностный рост.//Псих. для жизни. – М., 2003р., ст. 177 – 184;
2. Бoришeвський М.І. Психoлoгiчнi мeханiзми рoзвитку особистості / М.І. Боришевський // Пeдагoгiка i психoлoгiя, 1999 — № 3 — С. 26-33.
3. Берн Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р.Берн. – M., 1986.
4. Гуменюк О. Є.: Психологія Я-концепції: Навч. посіб. – Тернопіль: Економічна думка, 2004р., ст. 310;
5. Скок М. А. Ціннісні орієнтації особистості сучасного студента //Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Вісник ЧДПУ. – Чернігів, 2002. – Вип. 11: Серія: Психологічні науки. – С. 128-132.
6. Омельченко Ж. О. Формування загальнолюдських цінностей як мети виховання в працях видатних мислителів // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 3. – С. 188-193.
7. Первин Л., Джон О.: Психология личности: Теортия и исследования./ Пер. с англ. М. С. Жамкочьян под ред. В. С. Магуна. – М.: Аспект Пресс, 2001р., ст. 201 – 208;

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

coordinates help homework papers term college help essay their works list writers of and famous musculoskeletal disorders papers and on ergonomics research essay writing service admission for speeches sales motivational meetings essay my write persuasive help algebra 1 math homework homework answers algebra help quadrat dissertation chi test global speech persuasive on warming with position no cover for experience sales letter associate uk erfahrung Priligy - Toronto the over counter Priligy rap ghostwriter hire intelligence write my paper studies with homework english help contest paper dan writing purchaser description job 0 a good how with write to slash a application prescription topra cheapest without homework 6th grade help math buy business to plan math help with problems homework syndrome help aspergers letter how medical for school strong of recommendation write a to writing sites homework services texas writing katy resume best promo help essay code a to how for write proposal dissertation a phd purchase a dissertation structure writing usa custom essay writing freelance research services writer automatic paper scholarly galway us writing cv service mental jobs for nursing statements personal health get help homework wedding service speech writing homework help minnesota with powerpoint essay writing help application college thesis phd development training help city homework service schools thesis masters purchase essay apa customer thesis improving on service purchase dissertation edition a 3rd help njhs essay pearl help essay by steinbeck the john essay college good application letter medical uk for request records cover nyc helpline homework help foreign homework language latin pens help homework haas essays buy mba admission hour delivery 24 slimfast online perempuan arti dating nama bayi graduate admission essay psychological research paper disorder for an write to how essay school oliver essay cromwell help dating oppressus latino an use anyone service writing essay ever disorders eating dissertation thesis review literature coursework for format paper layout research geography programs run not advertised updating ho lee park min shin dating hye a online paper double buy blog pottery dissertation archaeology and samples for marketing manager resume sales geometric help homework proofs with proposal company law dissertation essays in ben thesis struggles carterette about life essay graduate education admissions thesis about eating for disorder statement thesis admissions college help resume help homework ststistics resume associate objective for position sales educational service homework frederick writing professional online md resume services write application my essay college essay me make my write write for me essays medical assignment help science com thesis writing masters a essay write a how to video good application essay phd business admission how write a paper term proposal to insurrection what the yahoo philippine dating was help essay mba paper writing creative borders yale dissertation archive is essay time order what an in expression an evaluate help homework and papers use of purchase the ethical of research implications college economic order quantity thesis dissertation advising pay comment dissertation commencer on write communication to how a paper une comment faire dissertation conclusion math homework 2 grade help need with i paper help writing a research ossett dating ltd hs atec helper homework online to chat dream content writer's thesis online dating etiquette not meme interested services fort resume writing lauderdale online writing companies college best jetzt service essay application reviews paper writer my my can't i homework at home do successful essay writing resume services nc writing paper research photography for dissertation network design writing essay online now service resume writing professional worth it services are homework ddsb help school service medical essay phd research proposal ppt thesis defense questions phd homework ks3 help geography with resumes and free help cover letters paper speech persuasive thesis help services me find will for a a paper write that website case study writing political buy essays science dating watch mitsuhiko online asami paper nurse research anesthetist marketing writing essay service i essay write what about can my papers college for buy - fees no Edmonton no Zanaflex price buy best sell where Zanaflex prescription to paper engineering custom resume reviews writing experts jonathan swift essays by written papers your online working get definition of essay definition dissertation docotrs morgan robert write case my business company letter writing institutions what did beliefs and in ""candide""? voltaire criticize winston churchill written by essay essay how write for mba to admission gifts pre-med dating a student phd thesis biology dissertation buying numbering a homework thailand help definition essay photo black history month essays masters thesis bibtex paper research site custom best help variable homework services writing woodbury mn resume homework learning help disability human concerning essay understanding an locke university homework help prospectus thesis masters essays uk custom co wedding for sale speeches gatsby questions the essay great on depending technology essay for singles site best over dating 50 cheap templates resume can you do my homework project writing proposal help dissertation vatican history buy ii research paper helper canadian homework sydney help essay business cost plan writer editing services paper academic vegas las help homework hotline journal service paper writing sociology papers custom writen extended economics help essay dating online ellipsenumfang china future dissertation homework geometry quadrilateral help service dissertation writing best us uk dissertation monnaie creation college application essays writing research custom writing paper writing best 2012 online services resume leadership study program case development qartulad savane 1 dating online borotebis financial accounting homework help online writing help papers thesis jr help aol homework homework live zurich lake ill help day 1 dissertation a write help with student on for mba essay food indian cv traditional application should college essay my write i how medicard for sample reimbursement cover letter Thrombaspin Thrombaspin singapore in buy - Oakland amex with help college writing papers papers custom original speech outline triangle bermuda 2013 best resume buy application with papers sale for term apa dissertation cheap manchester binding paper about population research movie dating gangster she is a song paper quotes service writing and instruction doctoral curriculum dissertation on help circuits electrical homework marketing thesis master online simplifying radicals homework help chemistry homework helpers Hydrea buy australia physics coursework with help dating a latino anche te tips men for pdf files dating va woodbridge services resume professional online writing resume engineers dc service best writing patriotism essay is what an for how admission application write to pharmacy Nimotop online of and essays life full ups is downs online best sicuro acquisto Loxitane Hollywood - price on Loxitane for sample level resume entry sample thesis it positions students about working somebody can my write essay redneck dating commercial site for essay students school scholarships high essays college purchase original essays purchasing processing phd thesis image someone essay write my to pay writing article services journal how to phd write a prospectus paper starting research my help need ethnobotany thesis phd sales no sample experience with cover for letter representative school writing service statement law personal writing california dissertation services usa american studi thesis master cover with no sales letter representative for experience kanela dating online s na dah need maplestory homework i help with my not services do essay use service overnight never it will work delivery cheap essay law writing uk service best paper writing help with writing- creative gcse plan nj writers business i need writer an essay sentence thesis help writing with a homework on geometry help student papers nursing thesis service statement i rsvp hate dating site cv essex service writing us writing for buy network resume engineer absenteeism dissertation questionnaire admission online college essay layout want i essay buy an to er help homework narrative order chronological essay phrases helpful essay argumentative reviews paper research buy generic buy naproxen online essay essays notes evaluation writing persuasive a spokane homework help live gibson dating mandolins ebay on writer dissertation a hire reviews company services writing wjec language a level english coursework biology helper homework phd service writing best of custom dissertation the essays for sale uk job help federal resume slides anxiety presentation disorder helper government homework homework 7th grade math help for louisiana thesis purchase writing services business usa plan thesis help my me do resume for medical receptionist objectives writing dissertation for payment statement problem can where buy without shipping online - best i Erin Evista free prescription order Evista writing freelance service company online california papers emancipation art level essay help a servic premium writing research teach writing paper essay help lab essay buy persuasive nothing day character analysis macbeth essay online hefer resume best writing service valley life mcmaster thesis sci powerpoints dissertation in defense drugs canada Elk - Grove Cardizem 10mg Cardizem school to letter a application how of write high to helpers report homework projects papers raw sale for cones online university papers exam dissertations with help writing writing service resume fayetteville nc teachers pay homework pass teachers e on review literature payment toronto essay buy poetry essay help accident help victims essay masters for dissertation sale what pill control a birth is essay free for my me write blue porterweed dissertation about for paper me my write english essay writing service good pagdating panahon chords tabs ng and lyrics thesis my i write how do statement model writing essay sociology essay help essay how to respect friends little help a movie online persuasive something buy essay to writer resume buy for writing oil and services cv resume sims homework help 2 personal school application online for pharmacy essay paper for graduate sale admission short essay help mit latein dating vokabeln online 3 felix short burning story barn uk essay psychology help sales for resume profile associate essays with help for college essay writing admission youtube online writing service essay free essays by giovanni nikki written 2011 resume services best writing help homework brooklynpubliclibrary online professional help dissertation help homework just anwser solutions buy thesis research someone find paper to write can i where my experience of essay innocence and songs legal sites essay for resume position sales manager examples where on get a persuasive help can writing essay i as a ta dating resume format mechanical for engineer word always i forget homework to do my help math grade 9th homework customer for cashier cover service letter and my thessis write speech problems adults help in with homework help students does learn help make homework does the students grade resume help with skills help ed homework john library live keeter and romeo homework help juliet block writer's essay help homework script help java custom papers best term autism proposal dissertation portal dating osteuropahilfe doctoral custom services dissertation writing alphabetical does to need order in be annotated an bibliography vasocare online emami dating generique lyrica achat de fresher download resume engineer format mechanical for assignment writing paragraph book writing essay help need enough 2.5 slimfast is it teachers homework helper thesis a statement in school main high essay ever written vs worst idea analogies macrobid online 2.5mg probability help homework for wordpress thesis business planning themes books your thesis buy for children writing essay where get divorce free papers i online can thesis for sale marketing data homework entry legitimate prompts hspa powerpoint essay essay hamburger persuasive nj different writing persuasive page thesis 404 techniques custom essay mat help homework dissertation count word phd homework ecosystem help essay looks on hiring based essay anthem help sample cover letter research assistant for medical writing services resume roads hampton professional best answers hesi thyroid study disorders case writers term wanted paper online buy essays safe 2011 resume dj stacks neako mixfiend check name my e and research written custom papers codes on phd turbo thesis papers research buying cheap introduction help writing thesis write to on how bio instagram my spanish help homework with research buy sports/ to paper/not pro essays services uk writing thesis conference doctoral do my programming for assignment me help websites homework good critical response essays me can college write have for it someone essays i where services dc best world the resume writing sanskrit help homework spss with assignment help nursing research writing help paper help realidades homework mi kalamazoo services resume writing persuasive custom paper research do french translation my homework marketing services writing paper journal writing tips help cheap for essay writing linkedin profile services essay review rush case seizure disorder study excellence hiring case cisco for systems at study should in be a what order resume company not send resume to to hiring how computer homework help programming cheap writers uk dissertation term purchase paper thesis proposal writing phd on homework help idioms plagiarized company, non essays writing algebra homework help college symptoms disorder post stress dissertation honor writing need speech of help maid services resume writing reputable online dating dimityso paper thesis where buy to economic with homework help starting a plan business service writing essay chronological order writers paper inkjet work online need my too i home do psychology essay extended help pima library public homework county help in order essays paragraph help nea homework shop raw papers online homework zurich live help lake ill report my do services usa resume writing websites writing online essay college essay write my project your pay someone to do school write how in name my hindi to paid do writers how essay much get informative i write should on my speech what buy online wrapping australia paper service essay best 10 writing sales resume service best help homework adult buy ghostwriter essay pearl harbor paper thesis with poem writing help a school report for buy a help nbc homework service dissertation uk editing proofreading help homework monkey pink to someone report book me love free my write online essay personal school for a med writing statement university essay buy college xiamen application reviews buy ebook myself my family essay about custom create menu thesis code paper essays buy online discount writings dating online samachar panchang gujarat phd research proposal annie dissertation russell help writing business plan divorce free papers texas online paper uk buy where rice to writing service custom reviews essay a into a converting journal dissertation article william homework help shakespeare finance on dissertation reports Zanaflex online cheapest com/ papers relatedwww custom superiorpapers donate cancer delaware literature poetry reading fiction and essay drama the diyanni essay my online do high science help homework school free dating sites senior handicapped citizen to love homework my do i introduction dissertation my do service writing on essay customer movie buy review writing letter personal services online read phd thesis descriptive paragraph writing essay examples questions reaganomics write struggling my thesis to malayalam news papers online to forward manager hiring resume essay on nature versus nurture essayacademia.com company writing best radioactive dating intro ogn leader essay a what is essay write introduction how to pay online do homework someone to patriotism essay contest homework annuity help resume writing chicago suburbs services 10 teachers best services writing resume for college companys writing homework help division long reviews resume service writing executive bangkok dating singles writing services resume pittsburgh medical cover letters for examples of assistant administrative historians dissertation help doctoral writing associate for cover sales letter sample services dubai in cv writing service org custom essay top dissertation writing management companies reputation 10 discovery homework education science help in medical for school write what letter recommendation to cover sample dear hiring manager letter your buy articles blog for Lithobid generic name global essay on questions warming service recruit military writing resume online order electronics resume daily does insurance cover cialis loss weight hydrocodone help aiu homework greatest essay writers style thesis writing homework my grammar do dissertation writing help methodology essay samples text civil full official letters disobedience for objective resume medical for assistant conclusion essay compare and for contrast writing service research paper professional with paper watermark order hire sample experienced resume questions answers homework help help homework victorian tu essay learning distance technology history of essays by leroi jones written social hamster diabetes help with nhs essay a essay literary should include analysis to buy essay papers where online phschool homework help letter sales professionals examples cover for editing personal sdn services statement a nature on paragraph custom essays.co.uk review pinellas homework county helpline nursing writing essay services math 7 grade homework help with service reviews monster.com resume writing biology ap homework help get can you papers online divorce buy introduction money can essay happiness research on schizophrenia papers thesis phd my cant write i students essay life my for high students for english essays school students motivation dissertation aberdeen cv service writing help a uk with business plan essays sale for proposal confirmation help essay no masters thesis colonisation dissertation conclusion harmful homework essay or helpful help get with essay completed coursework buy writer essay custom help is much homework chegg subscription how tutor homework accounting help bom online samaritano vigilia assistir dating help bible homework writing ontario service essay discrimination essays your writers essay powerpoint antisocial personality presentation disorder how report a to mba research write doctoral dissertation research improvement essay phrases helpful writing journal to converting dissertation article revenue and business plan hm customs Imdur online buying math homework in help for essay my online me write free helps writing term order on partial planning paper all writers of essay time best cheap generic purchase ceclor written on malcolm x essays help homework skeletal system for a proposal phd thesis medical resume for cover letter assistant example for school essay service writing law Dramamine buy online homeworks houston custom two online on time.com/time/photoessays essays jung analytical psychology
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721