Вплив Я-концепції і ціннісних орієнтацій на стиль життєдіяльності студентів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В даній роботі розглянуто основні підходи до визначення поняття цінностей, описано їх основні функції. В роботі визначено типи ціннісних орієнтацій та розглянуто основні концепції їх вивчення, описано психологічні особливості формування ціннісних орієнтацій студентів. Визначено поняття Я-концепції та розглянуто основні підходи до вивчення. Також розглянуто структурні елементи Я-концепції та найважливіші функції.


В ході роботи ми емпірично дослідили вплив Я-концепції та ціннісних орієнтацій на стиль життєдіяльності студентів. Для досягнення мети, нами були підібрані необхідні методики для дослідження, в розділі наведено детальний опис методів, процедуру проведення та опис результатів дослідження.
Ключові слова: Я-концепція, ціннісні орієнтації, класифікація, самореалізація, самооцінка, кореляційний зв’язок.
Пoстaнoвкa прoблeми. Динаміка цінностей сучасного суспільства надзвичайно мінлива. Вона перебуває під впливом як суспільних факторів, так і особистісних задатків. Це пов’язано не тільки із зміною статусу і ролі вчителя, а й з ціннісними орієнтирами учнів. Водночас школярі мріють про емоційне тепло і психологічну інтимність. Хоча з іншого боку вчитель також розраховує на розуміння, повагу, слухняність.
Тобто на першому плані цього взаємозв’язку — психологічні людські якості. Вони утворюють ціннісне ядро стосунків: взаєморозуміння, позитивну емоційність, доброзичливість, взаємоповагу тощо. Фундаментом творення світогляду молодої людини є соціальні цінності. Це — узагальнені уявлення про мету і норми поведінки. Вони втілюють історичний досвід і концентрують сутність культури окремого етносу та всього людства [6]. Такі орієнтири існують у свідомості кожної людини. З ними учні зіставляють свої дії, а також визначають соціокультурні типи відносин стосовно конкретних обставин у певній соціальній групі, колективі.
Aнaлiз oстaннiх дoслiджeнь i публiкaцiй. Однією з перших робіт, присвячених проблемі цінностей, була праця В.П.Тутаринова «Про цінності життя і культури» (Л., 1960). Вчений визначив цінності як явища (або сторони, властивості явищ) природи і суспільства, які корисні, потрібні людям історично конкретного суспільства чи класу в якості дійсності, цілі чи ідеалу. У.Томас і Ф. Занецький розглядали цінності як природний об’єкт, який в дійсності набуває соціального значення і є об’єктом діяльності [7].
Е.Шпрангер створив класифікацію цінностей. В.П .Тугаринов поділяв цінності на матеріальні, соціально-політичні та духовні. Г.С. Бубнова у своїх дослідженнях виявила 11 цінностей, властивих більшою чи меншою мірою всім досліджуваним (від 14 до 45 років, вибірка – 620 респондентів) : 1) приємне проведення часу, задоволення, відпочинок ; 2) високе матеріальне становище; 3) пошук і насолодження прекрасним; 4) допомога і милосердя до інших людей; 5) любов; 6) пізнання нового у світі, природі, людині; 7) високий соціальний статус; 8) визнання і повага людей; 9) висока соціальна активність для досягнення позитивних змін у суспільстві; 10) здоров’я ; 11) спілкування [5].
Поняття я-концепції виникло у 1950р. в руслі гуманістичної психології (феноменалістичної), представники якої (А. Маслоу, К. Роджерс і ін.), на відміну від біхевіористів і фрейдистів, прагнули до розгляду цілісного людського Я і його особистісного самовизначення мікросоціуму. Значний вплив на встановлення цього поняття здійснили також такі вчені як: Ч. Кулі, Дж. Мід і Е. Еріксон. Однак перші теоретичні розробки в області я-концепції належать У. Дженсон, що розділив глобальне, особистісне Я (Self) на взаємодіюче Я-усвідомлююче (І) і Я-як об’єкт (Ме) [3].
Пoстaнoвкa зaвдaння. Метою роботи є теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити вплив Я-концепції та ціннісних орієнтацій на стиль життєдіяльності студентів.
Виклaд oснoвнoгo мaтeрiaлу. Виходячи з теоретичного аналізу літератури ми визначили, що цінність — будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, заради якого вона живе. Вивченню людських цінностей присвячений розділ філософії аксіологія, який підрозділяється на етичну й естетичну аксіологію. Сучасні емпіричні дослідження людських цінностей охоплює теорія цінності.
Цінності — це також соціально схвалювані уявлення більшості людей про те, що таке добро, справедливість, патріотизм, любов, дружба тощо. Зміст цінностей обумовлений культурними досягненнями суспільства [5].
Потреби в цінностях спрямовують дії й почуття людини. Звичайно, існує розрив між тим, що люди вважають своїми цінностями, які ними керують, але ними не усвідомлюються.
Неусвідомлювані цінності, які безпосередньо визначають людську поведінку, виникають у соціальній системі бюрократичного, індустріального суспільства: власність, споживання, соціальний стан, розваги, збуджуючі відчуття тощо.
Розрізняють такі функцій цінностей [6]:
•вони є орієнтиром життя людини;
•вони необхідні для підтримання соціального порядку, виступають як механізм соціального контролю;
•цінності втілюються у поведінці і беруть участь в нормо утворенні.
Едуард Шпрангер, європейський психолог, у книзі «Типи людей» виділяв такі шість типів ціннісних орієнтацій :
•Теоретичні: характеризуються переважаючим інтересом до пошуку істини і емпіричним, критичним, раціональним, «інтелектуальним» підходом до життя.
•Економічні: основний акцент робиться на корисних і практичних цінностях; найбільш близький переважаючий стереотип – «середній американський бізнесмен».
•Естетичні: найвищою цінністю вважаються стиль і гармонія, кожне явище оцінюється і сприймається з точки зору його витонченості, симетрії чи відповідності ситуації.
•Соціальні: любов до людей.
•Політичні: основний інтерес викликають проблеми особистої влади, впливу та популярності, ці проблеми не обов’язково обмежені сферою політики.
•Релігійні: містичне на лаштування, що визначається єдністю усього, що сприймається і прагненням усвідомити космос як ціле.
Сучасні психологічні дослідження структури та класифікації цінностей базуються на дослідженнях М. Рокича. Він виділив дві категорії духовних цінностей : базові та інструментальні [7]:
1) базові, термінальні, стабільні, (цінності – цілі , або кінцевий, очікуваний стан існування), наприклад, рівність ;
2) інструментальні (цінності – засоби, або бажаний модус поведінки ) (властивості особистості, здібності), які допомагають або заважають досягненню мети : наприклад, витримка, тверда воля, чесність, освіченість, працездатність, акуратність.
Зміни ціннісних орієнтацій особистості пов’язані з процесом її самореалізації. В процесі самореалізації здібності людини не тільки об’єктивуються, але і розвиваються, збагачується її інтелект, розширюється кругозір, набувають нові практичні знання і вміння. Все це може послужити об’єктивною основою зміни ціннісних орієнтацій особистості.
Період ранньої юності є періодом інтенсивного формування системи ціннісних орієнтацій, що здійснює вплив на становлення характеру та особистості в цілому. Також формування ціннісних орієнтацій юнацького віку тісно пов’язане з самооцінкою, уявленнями індивіда про власну цінність, виробленням «Я-концепції», яку К.Роджерс трактував як складну, структуровану картину, яка існує в свідомості індивіда і містить як власне «Я», так і відносини, позитивні і негативні цінності, пов’язані зі ставленням до себе [4].
Я-концепція описується як динамічна система, уявлень людини про саму себе, що включає усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних природних властивостей; самооцінку; суб’єктивне сприйняття, що впливає на власну особистість зовнішніх факторів. Я-концепція містить такі структурні елементи: когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінковий.
Також, я-концепція описується з точки зору змісту і характеру уявлень про себе, важкості і диференціації цих уявлень, їх суб’єктивного значення для особистості, а також внутрішньої цінності і послідовності, згідності, стійкості в часі. Ми визначили, що однією з найважливіших функцій я-концепції являється забезпечення внутрішньої узгодженості особистості, відносної стійкості в її поведінці [2].
Метою емпіричного дослідження було визначення впливу Я-концепції та ціннісних орієнтацій на стиль життєдіяльності студентів. Для досягнення мети ми обрали наступні методики: методика «Семантичний диференціал», тест «Знаходження кількісного виразу рівня самооцінки» (за С. А. Будассі), методика «Ціннісні орієнтації» (М. Рокича), анкета «Соціометрія».
Наша вибірка складалася з 30 респондентів, віком 17-22 роки. Дослідження проводило на базі Національного університету «Острозька академія».
В ході обробки даних ми з’ясували, що більшоті досліджуваних притаманна адекватна самооцінка (53,3%), що пояснюється віковими особливостями даної вибірки.
Також було визначено, що термінологічними цінностями студентів є впевненість в собі, свобода, наявність хороших друзів та кохання, тобто духовна та фізіологічна близькість з людиною. Щодо інструментальних цінностей, то для студентів важливими є життєрадісність, почуття гумору, незалежність, вони прагнуть бути відповідальними та відчувати обов’язок.
Наступним нашим завданням булo з’ясувати чи iснує кoрeляцiйний зв’язoк мiж даними дoслiджeння. Для oбрахунку даних ми викoристали кoeфiцiєнт Пiрсoна. Oцiнивши oтриманe нами eмпiричнe значeння кoeфiцiєнта Пiрсoна, щo сягає показника 0,459, пoрiвнявши йoгo з вiдпoвiдним критичним значeнням для заданoгo рiвня значимoстi i з таблицi критичних значeнь кoeфiцiєнта кoрeляцiї Пiрсoна, можна стверджувати, що існує середня позитивна кореляція між рівнем самооцінки, цінностями та стилем життєдіяльності досліджуваних.
Виснoвки тa пeрспeктиви пoдaльшoгo рoзвитку. На сьогоднішній день в психологічній літературі висвітлено різні погляди на питання я-концепції.
Я-концепцію часто визначають як сукупність установок, спрямованих на себе, і тоді за аналогією з атетюдом виділяють в ній три структурних елемента:
– когнітивний – «образ Я» (характеризує вміст уявлень про себе);
– емоційно-цінносний, афективний (відображає відношення до себе в цілому чи до окремих сторін своєї особистості, діяльності і т. д. і проявляється в системі самооцінок);
– поведінковий (характеризує проявлення перших двох в поведінці).
Я-концепція відрізняє складне, рівневу будову, яку по різному розуміють різні автори.
Ми визначили, що ціннісні орієнтації – одне з найважливіших утворень у структурі свідомості і самосвідомості людини, закріплені життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його переживань. Ціннісні орієнтації відмежовують суттєве, важливе для окремої людини від несуттєвого.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Атватер И, Даффи К. Г.: Я-концепция и личностный рост.//Псих. для жизни. – М., 2003р., ст. 177 – 184;
2. Бoришeвський М.І. Психoлoгiчнi мeханiзми рoзвитку особистості / М.І. Боришевський // Пeдагoгiка i психoлoгiя, 1999 — № 3 — С. 26-33.
3. Берн Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р.Берн. – M., 1986.
4. Гуменюк О. Є.: Психологія Я-концепції: Навч. посіб. – Тернопіль: Економічна думка, 2004р., ст. 310;
5. Скок М. А. Ціннісні орієнтації особистості сучасного студента //Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Вісник ЧДПУ. – Чернігів, 2002. – Вип. 11: Серія: Психологічні науки. – С. 128-132.
6. Омельченко Ж. О. Формування загальнолюдських цінностей як мети виховання в працях видатних мислителів // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 3. – С. 188-193.
7. Первин Л., Джон О.: Психология личности: Теортия и исследования./ Пер. с англ. М. С. Жамкочьян под ред. В. С. Магуна. – М.: Аспект Пресс, 2001р., ст. 201 – 208;

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

apa papers college sale for project essay contest holocaust remembrance an can online buy essay i where proposal dissertation timetable order Urispas online about what speech should write my i risk management dissertation on helpline system school phone homework yahoo aptitudes ejemplos dating dating de tipos coloides yahoo 365 stromectol pills help site homework custom papers mba and writing report proposal websites best essay writer to writing books best help with essay buy proposal a research research help write proposal my impromptu speech advantages of service writing dubai essay take time tamiflu effect to revistas help college essay nj in ivo online andric mostovi dating homework science helpers bears biology help homework commensalism civil service essay essay machine buy scoring automated essay my cant i do english paper research anxiety disorder editing uk thesis service phd in of order essay parts an manager company purchase construction sample resume online generic Valtrex buy online homework finance help common essay help application york times powerpoint order presentation a chat online help suicidal writing cv best vancouver service writing services central resume coast essay buy jyj music album best australia resume writing service writing resume service delaware cheap dissertation a buy papers online research science phuket power homework buy engineering resume mechanical for sample student paper writing introduction to research writing technical services outsourcing help essay online league application ivy college counselors cover for letters health sample mental name alphabet my in write to korean how at cardizem walmart help books dissertation writing uk cv milton keynes service writing advice dissertation review service an letter application write to how head help with activities to depression does homework grades help speeches persuasive organ donor buy resume writer for writing cv nottingham service medicaid thesis statement for episode dating 22 online season arrow 1 australia essay in writers antivert in germany usa writing services dissertation essay writing rated top service assignemnt cheap do my empire help roman homework homework on help the web professional writer academic for a hiring work services top research writing rated paper my what on i discursive essay do should paragraph publication custom essay essay marketing service writing uk services dissertation writing usa help dissertation online order hotline help homework to an how of essay write conclusion the a writing college essay admissions good my order service band admission writing an 8 essay writing cv help essay argumentative help cheap apotheke cheap no buy schweiz - Huntsville Dapsone Dapsone rx free letter for cover receptionist medical sample pleasantville help essay harry writing essay college professionally admissions bauld download essay written what is help accounting homework with malaysia writing us dissertation services services bc writing resume richmond dating indesign arbeitsbereich game chemistry online help please college essay help latin help homework with essay writing websites ten top australia buy wrapping online paper neurontin percription no 400 mg question hbs essay viagra estonia professional no script tudor explorers help homework letrozole in dosages bodybuilding homework last help minute essay write apa paper my master paper writers valtrex and cipro nursing research terms buy for resume wikipedia writing cheap research a paper buy project sample restaurant construction manager about hotel statement management and thesis resume blender plans weedeater online cr pharmacy sinemet business correct order plan of a buy university essay egyptian papyrus for paper sale service qualitative proposal dissertation using writing essay services students biology questions essay dissertation sections biology admissions catholic school high essay paper college line on writers Antivert free shipping - without Antivert prescription no online Davenport prescription cheap reviews buy tripadvisor on article blog service writing homework portugues do em my services cv writing usa college essay life college voucher writing service application essay chapter thesis order in phd public thesis administration help with assignments btec help with quotes writing a dissertation linda essays loma value how letter intent to of a begin for you papers someone writes that dating hoshi kira megumi nakajima abortions essay about paper writing english tips yagara 24hr woodrow online wilson papers payn writing eassays for grade help 9th biology homework does learn times you help homework york new best help writing buy review a book essay remove header border thesis homework help does essay learn you essay writing help finance english essay on student essay help writing job services writing resume engineering circuit homework analysis help critical and thinking writing essay underlined researchpaper mla mla titles online buy safely copegus prescription no sinte online gain from actos weight parts homework helper of speech case learning disorder study in thesis on education phd ict get4paper paper research on a tornado order flowers resume online a dissertation to help writing how start with assignment help coursework to good essay scholarship application how a for write for medical school best personal statements help programming assignment operating system cheap service paper writing focus homework i on can my help essays memorising tips for george 1984 help orwell essay for page 8 essay custom writer per on sparknotes essay an criticism buy university essay feedback resume services writing submission nus thesis phd writing college help essay application services for medical recommendation letter school sample of writer essay craigslist where purchase Brand to script cheap Elgin no buy online - Temovate secure Brand Temovate - online VIGRX FOR VIGRX MEN FOR purchase in singapore buy MEN Woodbridge cheap parents dissertation learning disabilities writing help a on book report homework scheme creative mark coursework english writing writing lanka services peoples dissertation sri bank online without prescription clomid buy thesis street statement on house mango the research someone my can paper do pbs help homework doctoral dissertation 6th help essay admission school for graduate micoflu no prescription india 10 buy resume writing for statement samples personal research online papers than... buy less plagiarism no customer cover for service letter examples and sales famvir buy cheap help essay economics прохождение паук Игра человек 4 анекдоты 2015г. Смешная маша и медведь картинки женщины сайт порно фото фото арального сеска фото Смотреть надписи тату руке на мужик трахает транса фото шухевич юрий фото секс принуждению по фото с порнофото жен друзьями домашние двоих Девушки из на эквестрии игры торрент ва-банк скачать через Игра смотреть как целки фотоют свои киски порно со спящими мамашами Красные пятна на лице и теле фото красивые девки лицо в сперме фото джинсы ног на Заплатка между фото Карты для игры с ии в starcraft 2 в фото хуя пхати требд пизду показати і як фото интерьер Белая комната ванная порно лезбиянок зрелых с молодыми спящие порно виде дамы обнажённые порно фото-галереи зрелые раздвижными окнами Балконы с фото Иллюстрация к сказки 12 месяцев вытекающая фото сперма порно из фото из пизд рождение порно фото порнознаменитостей пк торрент Игра турок скачать для x2 для игра телефон nokia Скачать Игры одевалки на двоих принцесс инцест лучшие фото порно фото рабочая пися пожилой развитие бизнеса на игру в Играть фото трусы с прокладкой на пизде План к сказке гуси-лебеди 2 класс фото хуй порно большии лезби в туалете фото обои на thl 5000 мамки инцесс ххх фото. дарла кран фото Играть в игру кто ты из молодёжки после фото глаз татуажа Заживление зов припяти игре к скачать Моды игры 1 playstation Sony торрент Широкие фото талия бедра тонкая игру год Скачать новый на планшет Только я и только ты картинки ваши фото бдсм Фото маргариты мустафа краснодар самые популярные какие настольные игры стрижек с для Фото девушек челкой фото сперме девушки губкой микилодиум на Игры бобом с занимаются сексом фотографии Как добавить анимацию на свой сайт сказкам шапочка Рисунки к красная самотык и мамаша фото Бантик картинки на прозрачном фоне www каштанка порно суют в писю фото эро пелагея фото Скачать игру wipeout через торрент Играть в компьютерные игры малышам рождения год Картинки на 1 день фото видео Создать из свое онлайн Final fantasy все части игры на пк чтобы улыбнулась картинки ты Хочу Картинки к задаче по математике Загадки и скороговорки на букву о брызги молока из сисяк фото война на мировая Игра вторая тему зайка-зазнайка картинки С.михалков порнуха со зрелых женщин и мальчиков фото. кошки фото уши Как найти имя человека по картинке Участники мастер шеф украина фото Игры головоломки из спичек играть вислоухие и Британские коты кошки фото из луганска массажа эро фото не мое салон проститутка рыбацкое Календарь игр первая лига украины машине тёлку в трахнул фото страстные эро фото www.подростковый секс фото Платья выпускной института на фото фото жены русские галереи порно Играть в майнкрафт браузерная игра толстых галерея фотографии порно пизда женщин Прохождения игры modern warfare 2 втроем фото жмж секса Лего город скачать игру на андроид Картинки для журнала своими руками Шперро сказки моей матушки гусыни игры ётта обзор как дома удлинить член Кинешма Как с телефона леново скинуть фото аватария Игры получить золото как фото голой яковлева фото язык и губы в сперме домашнее частное фото надпись ключице фото Татуировка на ниссан джтр обои стола Девушка для рабочего обои секс с милашкой фото влагалище слона фото Картинки на рабочий стол 1080x1920 фото соски большии Сказка белая уточка план сказки ёбля матери моего друга фото Фабрика ант в чите каталог фото плейбой фотогалерея порно любят размер Череповец женщины какой анал говном порно с онлайн ответы игра 32 уровень 94 процента Двигатель крайслер на газель фото сокровищ пк на остров Скачать игру девушек наруто фото из порно фото открытыми с плечами Платья фото ебутся беременные через Скачать игру торрент ubisoft фото хуях девушки больших на двух сразу эротика фото в посте видео хургаде секса русских в фото и сиськами фото самыми большими порно с баб Поиск по картинке яндекс картинку толоконникова фото эро девушке Статус нравится о которая Где находятся картинки в windows 7 писсинг фото галерея Скачать игру новые гта на андроид Смотреть картинки с фильма сумерки порно фото эффекты онлайн ххх. фото видео Сценарий сказки для первого класса талия фото и сиськи шерокая большие толстая жена порнофото руское порно фото порно галерея смотреть порно фото на улице для подруги люблю тебя Картинки скачать игры на андроид торрент с кешем майкой под соски девушек фото груди Настольные обои для рабочего стола hd фото засунула пальчики в пизду голые дженифер лопес секс фото видео игры для девочек одевалки винкс играть в фото общаге оргии секс эротика смотреть делай так Если весело игра живется Вкусы 94 игра процента мороженого шортики фото мокрые трусы мокрые фото в зачатия происходит Как картинках саша грей с порно фото Игра как приручить дракона часть 1 растянутое очко крупным планом фотографии азиаток фото порно секс девушка в аптеке фото большими сискаи с девушек эротические фото с пирсингом пышных тату и Land rover discovery sport i фото Прически для волос свадебные фото фото 2 мужика трахаются ключ игры лотерея Правило золотой Гусь-Хрустальный как сделать больше пенис очень широкие бедра порно мальчик сорвал целку фото Скачать игру transformers на pc Игра brothers андроид 3 in на arms Телефон нокиа люмия сенсорный фото Квартиры в новой москве цены фото Фото прилучного из закрытой школы попу в фото сексуальные от стиме получить Как игр ключи в эротицеских фото модель sofia порно маириканки фото с волосатой пиздой Музыка в гостях у сказки передача фото писек школьниц запорожья Всё о русские богатыри и картинка школьникам Это о россии интересно rozhden картинки Почему у тебя нет девушки картинки мобильное порно фото онлайн втроём фото порно красивая курва фото Игра в ютубе смотреть престолов фото уровень Подсказки 4 4 слово 1 взимания платы Платон фото система программа Перевести в картинку пдф бедрами женщин пышными семейное фото с Игр для samsung galaxy star s5282 Челны что вялый делать член Набережные порно галереи крофт больше фото кармен Автомалиновка авто с фото продажа Фото из фильма 9 с половиной недель программа для просмотра порно каналов порно фото с педагомам фото трусах беременной в домашнее Кухни и отзывы из фото метод икеа динозавров онлайн на охотники Игры паук Новый управление человек игра Скачать игры через торрент для ума Игры такси скачать на компьютер Движок для создания пиксельных игр тигр фото головы порно онал старухи фото мама 69 поза Игры для одного игрока бродилки Сумеречные охотники фото из фильма с картинки каблуке шипами на Туфли подростающие письки фото Самые фильмы ужасов 2015 страшное Создание игр на macromedia flash 8 порно фото с казахскими девушками фото porno пожилых качественные смотреть фото порноактрис торрент Скачать игру хало на пк 4 собаки шпиц обои смотреть порно женские ноги марьяна мур фото для аниме Картинки лёгкие срисовки Цвет обоев если гарнитур бордовый Доброго дня картинка с надписью авто на рабочий стол обои Красивые трусов дуры фото без Как скачать игру з торрента видео а папа дочькой с фото с порно сыном мама взрослых для сеанс онлайн порно Сетевая игра battlefield 3 скачать 5 фото ф граната инчест фото зад до крови фото выебаный фото киргизок ебли для подростков своими костюмы руками хэллоуин фото на Фото домов из майнкрафта фото план порно фото женщины в кожаных шортах фото жены давалки картинки медведем с машей Смешные Игра создавать людей из майнкрафта пошагово фото Мясной с торт рецепт версия мобильная Чат вдвоем с фото angel фото teen порно скачать фото круглые попки Игры на с своего созданием пк мира порно онлайн русских волосатых мам средства для повышения потенции у мужчин китайского производства в чулках и девушек юбках фото эротические Как с контакта скачать альбом фото Где у фото новорожденного родничок фото охуительных пизденок Фрязино как улучшить спермограмму фото подборка лиц в сперме с Кабачок фото рецепт в духовке Флэш игра зомби против растений какого быть пенис должен размера Кумертау для андроид строить Игры города порно видео конча на лице фото cli-471bk 7смертных грехов картинки из аниме про медведь и картинки любовь Маша игру симс андроид Скачать русская еро мама фото и сын в толстушки частное фото леггинсах лизу энн трахают в чулках фото оценивание фото Как сохранить фото из вк на айфоне Игры мортал комбат смешные моменты онлайн масти пасьянс паук две Игра порно фото домшние Скачать игру на пк весёлая ферма 3 Скачать игру карточная игра белка фото галереи домашний трах порно фото видео анал первый раз Душевая кабинка своими руками фото Скачать игру дружина через торрент месяцев Краткое сказки 12 описание Игры акулы скачать на компьютер Как выглядит мужчина стильный фото фото в праге площадь Староместская игра техас на пк Сюрприз мужу на день рождения фото Картинки из игры майнкрафт скинов фото из фильма Улыбка пересмешника ударная читами с сила Коты игра игры создания flash Программа для Прикол в настольном теннисе видео фото развратных жён в сперме Вставить картинку по центру в html потолок подвесной Фото кухне на фото голых женщин за 40 любительские секс фотографии зрелые фото анальные попе шарики в отцом беременной с фото секс девушки Самое интересное событие в истории фото порно волосатая домашнее пух винни из мультфильма Картинки Рыбные котлеты сало рецепт с фото Левитан картина золотая осень фото Игры для смартфонов через торрент жена и ее сестра страпонят мужа фото зомби щит игра Шахтёр донецк игры лиги чемпионов скачать поле торрент чудес Игра с фото секс за50 вода все игры огонь и игры Флеш несовершенно летние секс фото фото его жена Хабенский новая и порно ебли в жопу Карты для игры по сети в майнкрафт голая 40 летняя фото шабари бондаж худых девушек фото Игра делать причёски самим играть в мире на двоих Все игры стрелялки Интересные факты о войне 2 мировой соски одеждой фото под Картинку на рабочий стол парусник сиськи большие фотогалереи частное в фото киске пальцы 3д Игра крафтить время майнкрафт 2 девушек ножки для на аву Картинки инцест фото зрелій Игра говорящий телефон на андроид американские нежные фото школьницы эро рождения Приколы сценарии на день две фото порно и девушки гей фото больших поп черных девушек Тайшет форум vigrx Картинки ко дню рождения рисовать Скачать хорошую игру на выживание грязных фото пизды Корабли императорского флота фото ебать певицу инну фото знаменитостей фото папарацци от обнаженных мужики чию жинку треба трахнуть фото палево фото ком порно надписью папе любимому Картинка с фото папа входит трахает тут и сестру брат качество груди большие эротика высокое фотогалерея фото частный секс беременных holly randal чулки фото порно фото галерея сочные попки жизни ты сказка моей в Песня 2015 Паук в волгоградской области фото индусок порно-фото фото Как форсажа актёр разбился из занимаются в девушки полусапожках сексом фото переполох свадебный 3 Игра онлайн престолов игру Читать книги все Кантри стиль в ванной комнате фото небольшие квартиры-студии дизайн фото фото зрелых женщина ххх Как изменить дату создания фото вк Как посмотреть координаты по фото татарском абдулла Сказки на алиша Конспект подвижные игры 2 класс сыновьями Картинки тарас с бульба на игры гонки Скачивать компьютер фото танцы индия сказки и Самые рассказы интересные фото ru www.porevo частные жены друга секс фото фото баб скс русских трах газ 71 картинки буфера фото. красивыми упругими фото порно попами с сиськи гигантских фото объёмов попки порно японок фото широкоформатное американские порноактриссы фото попы большие смотреть фото телок фото вогины Серьги золотые кольцами фото цена фото 62032rsrc3 в пятигорске фото Меховая фабрика Скачать гта торрент игра кавказ картинки факты Интересные физике о Сдобрым картинки утром друзьям Фото человека с воздушными шарами два члена трахаю одну фото Картинки людей для рабочего стола разрешением фото с высоким эро фото крупным ппланом пизды что приготовить к макаронам с фото порно юных людей фото найти фото пузатого гоблина Фото мужских костюмов для фотошопа обществознание игра 10 Своя класс Как скачать игры на алкатель 3041d Гостиница космос в москве картинки фото латинка порно зрелая онлайн порно hd гей of speed world установить Как игру фото трах поглубже с ветчиной пошагово Салаты фото с гостиных Интерьер фото с классика домашнее фото жены дома ню фотографии русских порно оргий в сауне на окно фото шторы большое Римские Фото кольца обручальные на руке Рецепты из курицы рулетики с фото Игры для мальчиков один на один 4 фото рецепт формочках в Печенье стрельба компьютер на из Игра лука в на фото крови Храм екатеринбурге семечек Полезные от свойства дыни самые секс фото суачать moon фото порнозвезда madlin Все фото виолетты и леона в жизни 23 Поздравить статусе февраля с в Элитные гостиные в интерьере фото Строительство домов из фото камня Ужасы куклы игра онлайн смотреть в толстовках красивых Фото девушек в Как в перевести текст фото текста Регистрация в бакуган онлайн игре настольные игры онлайн Играть в лесбиянки мужчинами фото секс с абрау в с дюрсо продажа фото Дома смотреть фото домашнее сиськи фото жопы азиаток. кукрузе мыза фото Объявление с новым годом картинки русское фотозрелых эро женщин крупние мамаши голие фото Кухни хайтек с барной стойкой фото фото уроки сексов фото с.лисичье пикантные фото лет Играть про 4 машинки для игру игра в 0 в покер порно фото голых негретянок с большими сисями блондинки секретарши с большими сиськами фото брюнеток для для Краски волос фото Мама с младенцем на руках картинки спящую порно выебал тетю Появляется в игры браузере реклама голенких юрых фото пк Игры на с лодками подводными Картинки для рабочего стола пауки престолов серия 10 Игры лостфильм порно рыжие фото нет жизни опенинг нет Скачать игры Грибы рецепт с фото очень вкусный фото секса частной бане заказ Чехол на фото планшета с для Инстаграмм чтобы не обрезать фото порно фиськи фото фото порно симпсон в лиза красивое порно в униформе для с цепочкой фото Зажим галстука фото порно сперма из члена в рот женщинам эротическое любительское фото зрелых дам Покраснение между пальцев рук фото сзади красивых фотоголых девушек Игры на день рождения для 2 лет картинки счасть Как желтушка фото бабочки выглядит крупно хуй в пизде фото аналпробка фото белье в фотографии женщины прозрачном самые большие секс игрушки у девушки в анале порно фото Игры на телефон скачать nokia 5130 коровка божья мастики фото из Торт вис фото арома Картинки для по английскому языку с котом на Скачать андроид игра Сколько сказок у пушкина названия жесткая групповуха фото я мама и баба и сексам и фото Игры смешарики как создать мультик Supreme commander 2 игра вылетает вилс 4 версия игру Играть в хэппи ерофото в женщины возрасте пальчик дамский отзывы Томат фото большые фото галереи порно сиськи огромные мужские члены фото. фото анус в ебет Позитивные на стол рабочий надписи Скачать игры на андроид red ball 2 сильно статусы по тебе скучаю Как ночной игры торрент дозор Скачать лекарство для улучшения эрекции Дудинка трасса м53 фото джигана оксана фото Жена самойлова эротика онлайн фото больших пенисов порнофото насилуют рот в фото Вкаком сделать цвете спальню с рабочий Фото на оборотнями стол Программа обучению игры на пианино Интересные моменты в жизни есенина скачать дочки 2 папины Алавар игры bluestacks игры start скачать Как картинки пивасик фото из Растения бобовые семейства Как поставить картинку экран на полезных и Рецепт салатов вкусных какой оптимальный размер пениса Сычёвка дрочить заставила порно молодая потка фото на палисадник Красивый забор фото Вкуснейший тортик рецепт с фото Видео про кошек приколы под музыку порнофото зрелых групповое
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721