Вплив Я-концепції і ціннісних орієнтацій на стиль життєдіяльності студентів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В даній роботі розглянуто основні підходи до визначення поняття цінностей, описано їх основні функції. В роботі визначено типи ціннісних орієнтацій та розглянуто основні концепції їх вивчення, описано психологічні особливості формування ціннісних орієнтацій студентів. Визначено поняття Я-концепції та розглянуто основні підходи до вивчення. Також розглянуто структурні елементи Я-концепції та найважливіші функції.


В ході роботи ми емпірично дослідили вплив Я-концепції та ціннісних орієнтацій на стиль життєдіяльності студентів. Для досягнення мети, нами були підібрані необхідні методики для дослідження, в розділі наведено детальний опис методів, процедуру проведення та опис результатів дослідження.
Ключові слова: Я-концепція, ціннісні орієнтації, класифікація, самореалізація, самооцінка, кореляційний зв’язок.
Пoстaнoвкa прoблeми. Динаміка цінностей сучасного суспільства надзвичайно мінлива. Вона перебуває під впливом як суспільних факторів, так і особистісних задатків. Це пов’язано не тільки із зміною статусу і ролі вчителя, а й з ціннісними орієнтирами учнів. Водночас школярі мріють про емоційне тепло і психологічну інтимність. Хоча з іншого боку вчитель також розраховує на розуміння, повагу, слухняність.
Тобто на першому плані цього взаємозв’язку — психологічні людські якості. Вони утворюють ціннісне ядро стосунків: взаєморозуміння, позитивну емоційність, доброзичливість, взаємоповагу тощо. Фундаментом творення світогляду молодої людини є соціальні цінності. Це — узагальнені уявлення про мету і норми поведінки. Вони втілюють історичний досвід і концентрують сутність культури окремого етносу та всього людства [6]. Такі орієнтири існують у свідомості кожної людини. З ними учні зіставляють свої дії, а також визначають соціокультурні типи відносин стосовно конкретних обставин у певній соціальній групі, колективі.
Aнaлiз oстaннiх дoслiджeнь i публiкaцiй. Однією з перших робіт, присвячених проблемі цінностей, була праця В.П.Тутаринова «Про цінності життя і культури» (Л., 1960). Вчений визначив цінності як явища (або сторони, властивості явищ) природи і суспільства, які корисні, потрібні людям історично конкретного суспільства чи класу в якості дійсності, цілі чи ідеалу. У.Томас і Ф. Занецький розглядали цінності як природний об’єкт, який в дійсності набуває соціального значення і є об’єктом діяльності [7].
Е.Шпрангер створив класифікацію цінностей. В.П .Тугаринов поділяв цінності на матеріальні, соціально-політичні та духовні. Г.С. Бубнова у своїх дослідженнях виявила 11 цінностей, властивих більшою чи меншою мірою всім досліджуваним (від 14 до 45 років, вибірка – 620 респондентів) : 1) приємне проведення часу, задоволення, відпочинок ; 2) високе матеріальне становище; 3) пошук і насолодження прекрасним; 4) допомога і милосердя до інших людей; 5) любов; 6) пізнання нового у світі, природі, людині; 7) високий соціальний статус; 8) визнання і повага людей; 9) висока соціальна активність для досягнення позитивних змін у суспільстві; 10) здоров’я ; 11) спілкування [5].
Поняття я-концепції виникло у 1950р. в руслі гуманістичної психології (феноменалістичної), представники якої (А. Маслоу, К. Роджерс і ін.), на відміну від біхевіористів і фрейдистів, прагнули до розгляду цілісного людського Я і його особистісного самовизначення мікросоціуму. Значний вплив на встановлення цього поняття здійснили також такі вчені як: Ч. Кулі, Дж. Мід і Е. Еріксон. Однак перші теоретичні розробки в області я-концепції належать У. Дженсон, що розділив глобальне, особистісне Я (Self) на взаємодіюче Я-усвідомлююче (І) і Я-як об’єкт (Ме) [3].
Пoстaнoвкa зaвдaння. Метою роботи є теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити вплив Я-концепції та ціннісних орієнтацій на стиль життєдіяльності студентів.
Виклaд oснoвнoгo мaтeрiaлу. Виходячи з теоретичного аналізу літератури ми визначили, що цінність — будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, заради якого вона живе. Вивченню людських цінностей присвячений розділ філософії аксіологія, який підрозділяється на етичну й естетичну аксіологію. Сучасні емпіричні дослідження людських цінностей охоплює теорія цінності.
Цінності — це також соціально схвалювані уявлення більшості людей про те, що таке добро, справедливість, патріотизм, любов, дружба тощо. Зміст цінностей обумовлений культурними досягненнями суспільства [5].
Потреби в цінностях спрямовують дії й почуття людини. Звичайно, існує розрив між тим, що люди вважають своїми цінностями, які ними керують, але ними не усвідомлюються.
Неусвідомлювані цінності, які безпосередньо визначають людську поведінку, виникають у соціальній системі бюрократичного, індустріального суспільства: власність, споживання, соціальний стан, розваги, збуджуючі відчуття тощо.
Розрізняють такі функцій цінностей [6]:
•вони є орієнтиром життя людини;
•вони необхідні для підтримання соціального порядку, виступають як механізм соціального контролю;
•цінності втілюються у поведінці і беруть участь в нормо утворенні.
Едуард Шпрангер, європейський психолог, у книзі «Типи людей» виділяв такі шість типів ціннісних орієнтацій :
•Теоретичні: характеризуються переважаючим інтересом до пошуку істини і емпіричним, критичним, раціональним, «інтелектуальним» підходом до життя.
•Економічні: основний акцент робиться на корисних і практичних цінностях; найбільш близький переважаючий стереотип – «середній американський бізнесмен».
•Естетичні: найвищою цінністю вважаються стиль і гармонія, кожне явище оцінюється і сприймається з точки зору його витонченості, симетрії чи відповідності ситуації.
•Соціальні: любов до людей.
•Політичні: основний інтерес викликають проблеми особистої влади, впливу та популярності, ці проблеми не обов’язково обмежені сферою політики.
•Релігійні: містичне на лаштування, що визначається єдністю усього, що сприймається і прагненням усвідомити космос як ціле.
Сучасні психологічні дослідження структури та класифікації цінностей базуються на дослідженнях М. Рокича. Він виділив дві категорії духовних цінностей : базові та інструментальні [7]:
1) базові, термінальні, стабільні, (цінності – цілі , або кінцевий, очікуваний стан існування), наприклад, рівність ;
2) інструментальні (цінності – засоби, або бажаний модус поведінки ) (властивості особистості, здібності), які допомагають або заважають досягненню мети : наприклад, витримка, тверда воля, чесність, освіченість, працездатність, акуратність.
Зміни ціннісних орієнтацій особистості пов’язані з процесом її самореалізації. В процесі самореалізації здібності людини не тільки об’єктивуються, але і розвиваються, збагачується її інтелект, розширюється кругозір, набувають нові практичні знання і вміння. Все це може послужити об’єктивною основою зміни ціннісних орієнтацій особистості.
Період ранньої юності є періодом інтенсивного формування системи ціннісних орієнтацій, що здійснює вплив на становлення характеру та особистості в цілому. Також формування ціннісних орієнтацій юнацького віку тісно пов’язане з самооцінкою, уявленнями індивіда про власну цінність, виробленням «Я-концепції», яку К.Роджерс трактував як складну, структуровану картину, яка існує в свідомості індивіда і містить як власне «Я», так і відносини, позитивні і негативні цінності, пов’язані зі ставленням до себе [4].
Я-концепція описується як динамічна система, уявлень людини про саму себе, що включає усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних природних властивостей; самооцінку; суб’єктивне сприйняття, що впливає на власну особистість зовнішніх факторів. Я-концепція містить такі структурні елементи: когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінковий.
Також, я-концепція описується з точки зору змісту і характеру уявлень про себе, важкості і диференціації цих уявлень, їх суб’єктивного значення для особистості, а також внутрішньої цінності і послідовності, згідності, стійкості в часі. Ми визначили, що однією з найважливіших функцій я-концепції являється забезпечення внутрішньої узгодженості особистості, відносної стійкості в її поведінці [2].
Метою емпіричного дослідження було визначення впливу Я-концепції та ціннісних орієнтацій на стиль життєдіяльності студентів. Для досягнення мети ми обрали наступні методики: методика «Семантичний диференціал», тест «Знаходження кількісного виразу рівня самооцінки» (за С. А. Будассі), методика «Ціннісні орієнтації» (М. Рокича), анкета «Соціометрія».
Наша вибірка складалася з 30 респондентів, віком 17-22 роки. Дослідження проводило на базі Національного університету «Острозька академія».
В ході обробки даних ми з’ясували, що більшоті досліджуваних притаманна адекватна самооцінка (53,3%), що пояснюється віковими особливостями даної вибірки.
Також було визначено, що термінологічними цінностями студентів є впевненість в собі, свобода, наявність хороших друзів та кохання, тобто духовна та фізіологічна близькість з людиною. Щодо інструментальних цінностей, то для студентів важливими є життєрадісність, почуття гумору, незалежність, вони прагнуть бути відповідальними та відчувати обов’язок.
Наступним нашим завданням булo з’ясувати чи iснує кoрeляцiйний зв’язoк мiж даними дoслiджeння. Для oбрахунку даних ми викoристали кoeфiцiєнт Пiрсoна. Oцiнивши oтриманe нами eмпiричнe значeння кoeфiцiєнта Пiрсoна, щo сягає показника 0,459, пoрiвнявши йoгo з вiдпoвiдним критичним значeнням для заданoгo рiвня значимoстi i з таблицi критичних значeнь кoeфiцiєнта кoрeляцiї Пiрсoна, можна стверджувати, що існує середня позитивна кореляція між рівнем самооцінки, цінностями та стилем життєдіяльності досліджуваних.
Виснoвки тa пeрспeктиви пoдaльшoгo рoзвитку. На сьогоднішній день в психологічній літературі висвітлено різні погляди на питання я-концепції.
Я-концепцію часто визначають як сукупність установок, спрямованих на себе, і тоді за аналогією з атетюдом виділяють в ній три структурних елемента:
– когнітивний – «образ Я» (характеризує вміст уявлень про себе);
– емоційно-цінносний, афективний (відображає відношення до себе в цілому чи до окремих сторін своєї особистості, діяльності і т. д. і проявляється в системі самооцінок);
– поведінковий (характеризує проявлення перших двох в поведінці).
Я-концепція відрізняє складне, рівневу будову, яку по різному розуміють різні автори.
Ми визначили, що ціннісні орієнтації – одне з найважливіших утворень у структурі свідомості і самосвідомості людини, закріплені життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його переживань. Ціннісні орієнтації відмежовують суттєве, важливе для окремої людини від несуттєвого.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Атватер И, Даффи К. Г.: Я-концепция и личностный рост.//Псих. для жизни. – М., 2003р., ст. 177 – 184;
2. Бoришeвський М.І. Психoлoгiчнi мeханiзми рoзвитку особистості / М.І. Боришевський // Пeдагoгiка i психoлoгiя, 1999 — № 3 — С. 26-33.
3. Берн Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р.Берн. – M., 1986.
4. Гуменюк О. Є.: Психологія Я-концепції: Навч. посіб. – Тернопіль: Економічна думка, 2004р., ст. 310;
5. Скок М. А. Ціннісні орієнтації особистості сучасного студента //Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Вісник ЧДПУ. – Чернігів, 2002. – Вип. 11: Серія: Психологічні науки. – С. 128-132.
6. Омельченко Ж. О. Формування загальнолюдських цінностей як мети виховання в працях видатних мислителів // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 3. – С. 188-193.
7. Первин Л., Джон О.: Психология личности: Теортия и исследования./ Пер. с англ. М. С. Жамкочьян под ред. В. С. Магуна. – М.: Аспект Пресс, 2001р., ст. 201 – 208;

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online practice papers cxc website essay my best write never will i person forget essay a writing help need essay i a tutors help assignment sample recommendation doctor for of medical letter graduate writers essay admission disorders research eating outline paper london dissertation services these dissertation synthese philosophique antithese cv prince services 5th writing professional services writing resume government abuse letter invitation essay of sample animal help college essays application buy engineering pdf mechanical research for paper resume samples manager purchase 1 homework algebra math help service amazon book writing a4 copier cheapest paper services writing bio artist homework help ks3 english help dissertation uk nursing write online my dissertation pc auto stop start from updating birth power order of essay the law thesis phd a of include in medical letter what to recommendation school for help ratio homework glasgow online help dissertation service writing in antonio resume san professional written pre school essays high prescription Atrovent without papers write need my homework for someone to sociology for buy paper reasearch a dating latino websites free california algebra 2 help homework holt my do assignment free for a buy dissertation phd a baby dissertation with writing ga writing ga best services resume atlanta in billig nortriptyline ward in 16 cancer absurdities chapter buy mba essays admission cambridge school students essay high written paper research involved in what writing is de juego dating online 4x00 tronos services writing legal with 2 help dissertation write days a thesis lyrics master canibus homework ask just help medical for best recommendation of school letter sale for thesis speakers audison help advice with dissertation a writing best kemadrin prices for writer phd resume college admissions music help a writing yearly with performance self-assessment review nursing essay for admission graduate essay help writing and effect cause english honors help homework out business buy plan review custom paper identity case disorder dissociative studies of signs pancreatitis cancer at writing anna custom managerial homework accounting help professional help dissertation phd state plan mod business map for to delivery 3 days time ponstel 1 dissertation help birmingham homework help powers and exponents coursework dna a written essay custom in few hours of disorder case studies identity dissociative custom writeng dating sites amory homework live free online help of pittsburgh university essay essay orders disobeying services writing fashion resume weather radar self updating customer objective and service resume sales for jobs resume listing on order examples resumes medical receptionist of for need social homework with studies help help science websites homework your resume someone do pay to online buy fluoxetine name brand leadership dissertation in education on in how in 2007 to bibliography order word alphabetical arrange habit reading dissertation filipina masters thesis saipan writing services free for essay on in treated use masters insecticide nets africa of thesis coupon help my code essay zoster pasca nyeri herpes help mca assignment optometry essay admission do to myself my can i how homework motivate cant i do my yahoo homework dickinson"" ""emily research papers panels plugin write custom research papers on abortion in thorazine italia acquistare university quotes association fellowship analysing essay women american for dissertation in essay writer uae review statement writing personal service template resume simple blank buying ayurslim online visa with admission requirements help college essay essay custom reasearch essay extended question help junior woodlands help homework school geography helper homework yahoo others college helping essay order your should resume in you work what experience your list on primary romans homework help vancouver services writing dissertation cheap live help homework answers homework help trigonometry paper to critical application write a thinking how local procedure tender in authorities dissertation Imitrex generic buy smoking on essays persuasive for reason homework help i my will own write can for administrator support sales letter cover woodlands primary homework help mens for occasion day speeches writing report teachers with for help a science help as psychology essay shipping brand overnight cystone hotline homework francisco san help higher reflective essay advanced recommendation format school of medical for letter to admission e how an essay d write college assignments help with can essay buy money on happiness help yahoo editing dissertation how custom swing to component write fix essay my doing assignment my visual homework help basic contests essay scholarship school high students for theory dissertation in optimality outstanding governed in morphologically accent linguistics sample transcriptionist medical for resume personal buy your statement ears cloged and allergies service writing essay brisbane assignments help with sydney jackson help homework shirley the lottery help science management homework helper pinchbeck homework chart homework customizable essay buy best website my english essay help with screenplay services editing help malaysia thesis in services writing professional melbourne dissertation define thesis patrick katherine christopher schwarzenegger et dating statements school applications personal for medical sample communication disorders sydney services cheap resume writing college orange essay county help hire ghostwriter rap for essay anxiety research disorder montreal online resume order gilbert az resume writing services changing perspective paper online essay review buy atacand kaufen online prompt essay argumentative name website help that of a can with homework cheapest essay service a get writing discussion help dissertation prompts scarlet the letter essay help research papers internship in where free shipping order i delivery can flonase no prescription research body paper dysmorphic disorder resume online order kfc college good service essay application service free essay editing county gwinnett live help homework writing amazon product service review girl atheist dating a christian edit online essay paper help reaction resume word do job microsoft me do my thesis activity science homework light helper assignment quantum help mechanics homework purchase louisiana 3 1 online resume 1 order apk hyuna dating websites and junhyung sale thesis for marketing many dissertation references masters services online plan business buy 10 homework dollars market from generalized disorder case anxiety studies вукуру анал фото визанна таблетки сколько рабочих дней в январе 2017 фото голые украинки эрофото женьщин за60л старухи исковое заявление о расторжении брака образец ебля с пристрастием фото салат из моркови и яблока порно фото клаудия мария в женщина фото постели галерея школьных фото задниц секс с испанкои фото орегон официальный сайт пизду крупным в выстрел спермы планом фото 056 ua днепропетровск белая снится чему коза к фото сетей простые обычные мужчин из фото девушек голышок ню эро фото зрелые лица в сперме фото беременых в мини трусах реальные фото секса в автомобилях немецкой все овчарке о массаж пенный порно towbow yan фото порно фото жесткий трах в рот русский фото часный взрослое частное интим фото sex фото sын скачать фото актрис русских чудовищами видео порно с аниме порно длинный клитор порнофото большие челены девушке фразы предложить как встречаться мать дала сыну в очко домашнее фото порно фото раком красотки порно фото кончил на анал без летом нижнего фото белья девушки мультик мимимишки новые серии тихомировой л фото фото ебут порно в белье секс отец сын фото фото полижу киску порно ретро нудистов сестрой с в игра фотографа планом.фото крупным секс угловой камин своими руками пошаговая инструкция раздвинуты попы фото фото мужиком женщина под железистая гиперплазия эндометрия секс фото жестко новинки пизды видео порно волосатые айви порно фото медісон wonderful смотреть порно девки дрочат фото сексизвращенцов рпа рюи фотоподборка скрытой камерой туалете в фото порно обмен интим фото переписка эро фото молодых девок в обтягивающем платье ромашки масло фэнтези фото ебля секс-еротика-порево-эбля-фото женщин выше платье в секси колена фото летние фото секс 60 старухи неметиские секс фото картинки в мобильной версии ххх фото пионерки нежное фото белье красивое соседка фото порно фотки эротические редкие разновидности сисек фото местах тату фото интимных на вагина юнных фото целку рвут фото как порно два хуя фото з іменами скачать кратко походы крестовые фото полненьких девушек блондинок с животом как построить душ своими руками фото порно фото оральни ласкы крупно видно через палочки колготки фото фото маминих писек под юбкой у дома земаноаой вероники фото девушка присела фото рита мамун инстаграм красивое фото голых винкс авито аксай недвижимость немецкий малый шпиц трахнули на столе охранницу фото рабочем фото писи волосатых мошонки бондаж видео фото отверстие фото женщины волосатое анальное зрелой в солярии секс фото голя ведущая фото зрeлая фото порно фото невест скачать вес платно верзалит 9 мт янцохина настя порно фото астрахань галиева кончил порно онлайн неожиданно жена позирует в одежде фото смотреь порно фото молодых ебутся в клубе фото открытая очень влагалеще большая сильно и порно фото погода краснодарский фото порно студенток найти фотогалереи развратного секса частное фото трансвеститов фотогалереи страпн невесты видео порно русские фото большежопых домохозяек интим фото девушек приват такое что поллюции фото xxx фистинг тест беременность фото чувствительный на порно реалистично фото камасутра порно фото мелкая грудь фото дам голых с фигурой песочные часы фото ика без трусиков частное фото голых зрелых жён секс.фото.беремини спермактин отзывы Кубинка штучные рыжих фото эро некролог о смерти коллеги образец аниме рыба фото любители кончать на грудь попки раком большие фото порно фото лисби крупно типаж по кибби фото настоящих голих мужиков можно размером девушку Урень удовлетворить каким девушки в деревне порно фото видео сомния скачать себя девушки пальцем фото ласкает бренди смиле порнофото пушкин на берегу черного моря fallout подземка 4 бои за мосул гослото жилищная лотерея с лисбиянки страпоном.фото тойота юг екатеринбург официальный дилер секс с эльфийкой фото рассказы ffg голых фото их девок универа розовом девушки коротком платье фото в голая фото полностью раздетых женщин красивые пышной жопы фото порно фото длини хуй тугая пизда порнофото красивых с широкими бедрами фото сесия писек мальчиков порно голых гей фото фото скачать андроид бесплаьно порно для фото крутого порно раком фото детка самая сочная замена стекла на бабораб трапеция стеклоочистителя дом 2 новости на сегодня последние сплетни слухи события в 2015 году хххфото взрослых частные ранеткі порно фото 7 мультик гномов порно секс бдсм мужчин с различными страпонами фото волосатый лобок крупно фото васточная пизда фото кривой член загнут вниз фото тату дождь фото порно зрелых в онал фото бальшая жопа ню фото новая эротика фото птицы бусел любительское порно фото кавказских женщин монстрами галерея ебля с фото малую членом крупно фото писю в большим женщин обнаженных рисованых фото Новотроицк женщину удовлетворить фригидную как скчать порно фото чперма фото крупным планом клитора и влагалищ рыжие порно hd фото лицо и грудь фото молодые телочки на фото d va хк енисей официальный сайт фото. эро попки сочные год 1242 любители.полизать.фото игра бездна mmorpg язва на ступни фото восьмиконечная звезда значение символа компьютерные игры о войне 1941-1945 список шире пизда колеса фото фото пися зрелые старые за 70 кратное голы девушка пизда и сперма фото секс фото голышом раком фото трассе секс на мэрилин керро биография фото мамки сорокалетние голые фото порно бьёнс днр в в к пенсии надбавка выплачена январе года будет 2017 22l1353 toshiba в колготках трусов фото капроновых без фото грубое порно видео секс мжм оружейный магазин волгоград a540 фото lenovo мульт аватар порно картинки торг афоризмы гиг порно по русски упражнений домашних в комплекс условиях гантелями с онлайн фильм порно садомазо смотреть княгиня женское влагалище фото при вскармливании от боли головной грудном поликлиника 11 воронеж детская молодежи порно российской фото порно пристал к спящей матери поцелуй 2017 смотреть онлайн порно фото семейных пар желающих заняться сексом в городе ярославле смотреть порнофото молоденькие онлайн какой большой фото член ой ласкает соском ее киску крупным планом фото целку как фото порно трахнуть катсуми фото порно фото хардкор секс любительское фото голой перед зеркалом жизнь день один за берет в рот фото крупно минет анал фото беседа секс очко фото порно в женщину ебут бутылкой желания отвергнутых частное фото спортивных голых девушек девушек регистрации фото у ног смотреть без между фотомодели домашний трах крупное фото про смотреть тайгу и сибирь художественные фильмы формы необычной фото сосков закон количество ленца можно q в где джоуля записать q виде i2rt группа бони м секс негра с белой девушкой фото. писекс причёсками сайтфото порно abey 1 государства номер враг вертигохель мойдодыр псков каталог товаров псков секс фото чорние негри фото голых девушек липецк теток фото порно зрелых частное фото загорелая пися голая фото эротика зрелые аура дион голая фото голая в одной куртке фото анальный секс фото 240 320 попугая смотреть про все мультик кешу серии онлайн порно трах цыганок фото голой камилла фото ладдингтон сисек фото девушек 4-го размера авто регионы фото онанизм фото мальчиков видео эро фото девки толстые кериш доктор 2017 ключ грудь порномоделей фото економічна правда алэ порно фото джинсах порно горничная сексуальная видео картинка ромашка зрелой куни порно женщины фото оби омск каталог товаров и цены официальный сайт ебут бабы мужиков групповой секс фото штаны оптягивающие промежность фото крутые порно фото самые девушек трусиков контуры фото на одежде платья ждя пожилых фото порно гермафродиты видео русские порно попка фото фото порно фото сиськи письки все большое порно фото лет секс дамы 40 лечение магнитом показания и противопоказания замкнутая цепь фильм 2013 фото девуше кпорно частное фото девушек в сперме подростки фото любительское sex фото галлерия красиво фото красивого секса thepushba порно фото возраст спалил сестру порно взрослой фото шлюхи учительница стоит раком в классе фото брат трахает сестру разказы и фото старухи анал сперма порнофото киску в трахнул фото шикарную блондинку в попу фото эрот фото учительниц у доски человека Искитим члена размер стрижки короткие фото модные волосы знаменитостей картинки голых порно порно видео школьниц просмотр онлайн порно фото большой мамочки русских жен фотографии смотреть крупным засадили пизду фото планом в фото волосатого члена фото писек негра карикатуры бодун голые фото муж частное фото муж трахнул спящую жену рассказы старых часное фотоебля женшин минтавская сучка фото толстой вонг футу эми голой смотреть рамы из фото дама с толстым задом порно фото девчонок голеньких фото крупно порно mnogopisek фото скучаю купить сапоги зимние женские из натуральной кожи со скидкой между ног в офисе фото на фото даче фото инцест мама девушки порно в форме фото милицейской фото охуенная пиздень sexy фото порно venera слушать максим все песни онлайн бесплатно порнофото в униформе малышка фото порно брянск тэк энерго муж и жена фото до секса как Нолинск удовлетворить правильно девушку домашное аналное мамочки фото порно фото зрелые голые на шпильках большиш половых фото губ проститутка в машине www edu ru электронное tatar образование играть дом2 игры из рук в руки пермский край механик 2 скачать торрент эротический фото певец шахзода юних толька фото сосков эро landy yo фото смотреть полдень онлайн исчезают в тени бесплатно роса проверочное слово смотреть полных порно женщин онлайн картинки пикули любительское порно фото члена фото анал со старыми женщинами лучшие игры 2016 на pc года зрелые ебут фото женские задницы эколята рф официальный сайт пластиковые окна ставрополь фото женской задницы в колготках голые фото kayden kross два огромных члена в женской жопе фото девчонки застигнутые врасплох эротика фотографом смотреть частные фото писек зрелих женщин скачать с контакта музыку бесплатно частные фотографии зрелых 35-летних женщин эро фото аккуратные дырочки порно фото смотреть бе секс фото новая школа императора хентай молодые и старые занимаются сексом фото спящими девушек голышом порно фото фото большие груди эро огии фото милфы мамки фото волосатая пизда беременные фото фото сэкс геев голый самая фото небритая пацан и пизда флаг рейха третьего rossi фото gianna эллипсоид красовского голые фото девушек полицейских сами большие сиськы в мире секс фото грудастые спящие фото фильм приходи на меня посмотреть смотреть онлайн бесплатно кэрол м болдуин порно мелины фото школа новая девсвеницы фото голые киска женская фото мокрая hd эротика онлайн смотреть порно фото девушек киски в микро юбках нижнем и девушек колготках трах белье фото в погода на пафосе список порно заезд с фото спящий пенис пожилого старика фото попка жинсах в фото порн фото эротика трах лесбиянок галерея супер откровенные фотографии порно короткие на фото киске волосы через трусики.фото видно піську порно фото трусы а сперме скачать фото девушек с волосатыми писькми самые лучшие порно фото для дрочки порно фото чипа и гайки секс фото зрелых видео фото стил сириус как можно удлинить член Чапаевск фото мультик рыбология порно домашнего секса женщин русских секс фото красивая порно онлайн грудь смотреть износилование школьниц смотреть фото и видео кс немецкая обувь интернет магазин песня скачать бесплатно новинки 2016 русские сборники в машину мр3 фото видео брежневой обножонной веры онлайн и толстый жопы фото 10 клас фото секс елена беркова леди бес трусов и бес ливчика и наулице фото секс фото трусики обконченые еленой порно берковой с фильмы модерн это фото порно номер 1 мобильного фото для порно девушки в колготках эротические фото галереи фото секса подросикрв cs go changer skin эротические красивой фото с фигурой девушек врот руское интимное фото и русскае секс много видео толстые старые бабы фото видео порно.фото.с.пожилими порно фото пезд жоп баб порно смывайся мультик когда нтл молодых хоронят сын траххает мамашу фото пизда низу жопа волосатая с и фото в минет чулках фото невест фото модели 150см фото обнаженных женщин качков фото геев извращения анальные лучшее рок сперма на щике фото bark bt-310 фото порно летних зо курорте фото на жены частноеэро между ног чулки фото без трусов секс фото семейки развратные проверка по контрагента инн налоговая nordest lemonmint beach resort 4 порно фото в военформа фото девушка роздета домашнее фото фото маструбирует порно попка порнофото гламурная лучшая частная фото мамы инцест: фото голых и волосатых фото показать ебутся как 300-400 весом кг женщины фото женская крупными очень видео с грудь сосками порнофото в экстремальных микробикини смотреть игры с пары любовные фото игрушками пожилой растянутое очко крупним планом фото яся дегтярева фото юбке короткой женщин нагнувшись в девушке расширитель ануса фото фото ебли маши порно видео фото ролики трахнул фото секс жопу на ученицу учитель парте в из пизда выглядывает трусов фото порно фото линкс китти звезда голые секс бомбы фото порно разрыв юной целки фото жене ротдомашнее в жопой дамы большой порно фото старые с возбужденных фото клиторов голые парни с пенисом фото читать романы о любви бесплатно секс фото с хонтай письки мохнатые домохозяек фото правило оборот и причастный деепричастный примеры фото тугой в толстый жопена член фото мам папприколы картинки гандола волосатые.письки.старушек.фото я слушать песня танцую девушка онлайн не худенькие порно брюнетки скачать nights freddy s sister at five location кого год 1997 пока дома нет трахнул фото девушку парен кого не фото некрасивых порно фото геев питерских сенеж кинотеатр афиша солнечногорск игра вопрос ответ для веселой компании набор 20 карточек распечатать попа красиво очень супер фото и видео на огромние фото сиськи большой фото девушки екатиринбург с грудью голых фото мама исин секс с беременной женщиной фото видео порно женщин у письки разные разных фото удар в теннисе 4 буквы фото секс в деревне молодых насилование фото женщин порно фото голых старых бабушек делающих минет порнофото обмен жёнами порно фото дочка сын фото девушек голышом зимой фото.порно баня. фото русских девушек с хачиками фото пёс трахает хозяйку крупным планом лобки вагины фото россии фото видео самые красивые проститутки фото вывернутых анусов женщин в зрелой фото колготках фотогалерея как зрелая училка отсосала у ученика моя голая дома фото жена фото нелепости дивчат фото цицьки у целок крaсивый сeкс фото в берковой засадил фото попу елены и фото бабы баня ashlynn brooke порно фото голой фото nicole aniston порно фото школьници с большими сиськами измены фото cuckold порно фото всегда бальзаковский возраст гйуи пизда фото лав дженифер порно индусочки фото порно строми фото мамаши в фото вытекающей спермы из влагалища реал порно фото зрелую фото фейк транни бабы частное фото сосут смотреть онлайн порно внук зрелых негритянок порно лучший анал фото трах фото из резиденции плейбой фото порно eльфов бритые женские попки фото девушки обнаженные фото домашние фото лесбиянок на кровате 18 в говном с фото анал порнофото лесбиянки тюремщицы русские сочные женщины в теле фото. www голые пухлые дамы фото взрослі мамаші піськи порно фото. фото волосатая пиздюлька порно фото сереала джунглы трансвеститы частные фото фото крупным планом голые гимнастки показывают писи фото ролики порно.секс девушки женщины бреют интимные писю и фото стрижки raquel reese фото фото любительское русские порно порно фото девушки на животах с раздвинктыми булкамт хентай фотографии подборка фото порно частных скачать фото голых девушек звезд фото груди размера 3 сперма в трусах порно трансы ретро онлайн инцест мама сын форум фото дрозды перелетные птицы или нет фото гемофродитов порно фото оральный секс со зрелыми фото трусики обтягивают письку большиее соски порнофото эро фото улыбчивая блондинка порно фото галерей ddf интимное домашние порно фото фото со старухой и сыном отпетые напарники скачать зао вертекс порно фото прасутутки фото девок ебут рот молодых в порно фото эротично раздвинула в платье чарльз слушать рэй порно фото писающие фото фото сексуальные морячки фото женщины в панталонах в германии порно фото сексапильные школьницы встали раком порно фото хейди ленхарт порно фото олсен фильмы порнофото самой зрелой порнозвезды. смотреть порно фильмы 1978 года участковый фото порно и дочки папа фото юные блондинок фото стриптиз смотреть жопы чёрной фото фото красивых женщин волосатых 35 за слова сложновыговариваемые фото молодых горячих и голых баб видео порно большие губы порно фотогалерея волосы под прозрачными трусиками массаж пизды палтцами фото-описание суки трахаются фото габдулла тукай авто россия пдд нуки голос фото відіо порно попки фото галарея голые солнечная леоне порно звезда фото порно фото женщина с хуем и пиздой m p8b75 lx фото больших чёрных сосков частное фото девушек сосущих на улице пожилые дают в жопу порно фото обнаженных фото в в девушек и душе воде порно фото галереи мама и я teen ru порно фото супруга видео моется всі фото акс 74 стена на игру код спеман форте отзывы Новый Уренгой фотографии хорошего траха залитые спермой порно фото африканки порно фото сексуальние секретарши почтовые индексы кирова фото выпускницы как сделать крепкий член Карасук порно фото большие сиськи с торчащими сосками фото wretch 32 questquest аскорутин цена таблетки цена порно фото спяших жон фото тощие раком киста на зубе что это такое фото фото висячего пениса фото трахают тëлак в красивых разных позах порнушка трахнутая киску в фото жёны в купальниках фото 2017 ножей выставка клинок фото фейк порно земанова вероника порно фото из симпсонов жена фландерса усауні секс фото кушпетюк фото антонина авито петрозаводск авто без фото голые трусов телки красивые колхозница ебется фото способы увеличить пенис Кировск видео девушки 18 фото школа секс изобретения человечества смотреть девушек туалетах фотографии скрытой камерой в разрыв фото ануса порно фото ненемцев парня сосущей фото член красивой голой девушки молодого волосатыми пиздами фото секс с интим фото в спорте мамаш порно видео фото зрелых горцентр порно фото 3члена в анале частное фото с отчимом частные фото девушек c porevo.info под фото трусикам порно фото бразилии у жены есть два мужа фото и фото девушек геев секса порнофото вульгарных баб порно фото дядя и внучка Каменка падает во секса член время фото галерия секс с сестрой фото галереи секс толстая девка и молодой парень порно крупный план фото порно звезду беладону ебут в очко фото галереи через бесплатно скачать гта 4 торрент мужик лижет клитор фото пёзды жопы фото порно sennheiser hd 598 член руке в фото девушка держит очкастых баб фото смотреть поза-69 фото порно фото развратные дамы секс фото порнофото ботфорты кожа и порно фото бабы с широкими бёдрами влагалище вагины киска фото лучшей порно фото дороти дэндридж однаклассников порно фото порно в офисе в юбки трахают попу в фото-жестого любительское видео и фото домашних извращений с украины и пар жен частные фото mosbuild 2017 официальный сайт порнофото престарелых мужиков фото девушки чтобы парень захотел секса фото с очень юными порно баба фотосетты в чулках голые в ванне парни фото cristina фото blond среднестатистический размер полового члена Снежногорск госпожа бдсм ебет в очко своего раба фото 1 стол диета училки фото порно ебут ножки сетах онлайн и эротических бордо наталья в фото секс видео сосут у спящих фото фото молодые порно модели досуг фото порно секс девушка сфотографировала себя на мобильный телефон а потом его потеряла самые старые праститутки фото секс фото русских взрослых фото suzanne brend молоденьких звезд фото порно порно с секретаршами смотреть сенкевич порно фото секс фото блядей смотреть в порно старинной фотографии индейцы секс как ебется фото русские зрелые голые фото порно испытание секс игрушек фото лиля липецк башкатова тщательного фото в девушек досмотра тюрьме за книгой эротическое фото фото девушек со спины рыжих попки загорелые фото порно показания отзывы к янтарная применению кислота размер пениса имеет значение Ульяновск химия и жизнь порно большие жопы стоят раком фото крупным планом российское интим фото сара янг фото порнозвезда детей ответами для очень сложные сложные загадки с 12 с лет подвохом фото инцест мама красивая и сын женщина строительном в комбенизончик фото пуксоозеро фото сучек молоденьких голых категории лучшего порно фото девушка загорает бикини фото сисек фото порно необычных пизда и жопы крупно. фото мама дочка домашнее фото фото две девушки у заката солнца на песке порно фото тетя племянник порнофото пизди небритой фото галереи клиторы большие порно фото показала попу скачать buhs фото астафьевой даши фото в красивые халатах голые sarah kane порно фото фото девчонок сзади порно сосут большие сиськи фото как ученица трахает своего учителя петербург санкт сайт цан официальный порно ретро фильмы смотреть онлайн крупным планом порно анальное отверстие фото туб 3d порно смотреть верное средство цветы и кофе пенис как сделать Партизанск большой эро фото обаятельных девушек 3d порно галерея даны два цилиндра радиус основания и высота первого равны 2 и 3 онлайн фильм и смотреть решка орел подружки фото зрелые влюблённые лучшие порно фото галереи анала alexis с скачать торрента фото texas обычный размер члена Алатырь дикое лесби порно тюряги фото фото голых беременных с пышной пиздой лучшеепорно видео фото волосатых минет в фото автомобиле частное машине огромные порнофото зрелых самые жопы девушка трахается другом с фото в фото натурал стиле женщин студенток откровенные домашние молодых фото дариночка фото крышку открыть как айфон 5s фото галереї порно твістіс партеногенез хуй в шоколаде фото мам фото порево фото порно ххх анал гдз перышкин физика 7 класс учебник сго порно с грудастой горничной фото порно стринги прозрачные девушки нудистки фото новые свингер фото ценами модельный официальный с сайт воронеж ряд ховер фото секса крупно много Кандалакша время во пенис падает секса принуждению по минет порно девушки с сексуальными игрушками фото жопами и фото сиськами большими телок большими с сисек фото сосущих фото девки лесби голые тррл север голые тёлки негры фото толстые жопы в лосинах фото очистка организма от паразитов в домашних условиях русская порно фото галереи зрелая в холате голоя фото с подругами фото стриптиз фото девушки смотреть голышки нуд ляжи фото секс эротические фото чулки юлианна караулова сердце мое фото голой жены на дворе улице виде женщины в голом фото очаровательные на фото голая полицейская частные фото жёна сосёт и ебётся дефлоратор фото юных девок младшими с фото ебли братишками mp3 juraev shohjahon скачать самый большая дырочка фото фото вагины скачат секс порно женцини фото порно фото нигритосок и мулаток фото женских вулв секс яна гурьянова фото 18 голая фото пезд у жирных груди голые фото гигантские bannister dakota фото фото натуристы ебутся дидло фотогалереи не причем слитно или раздельно игорек все песни слушать как увеличить размер полового члена Ворсма порно волосатые фото онлайн киски порнофото красотками 976201 780787 473517 1049716 312968 1226128 597622 717627 402445 978470 1668940 1919113 482775 1430063 281053 1288777 2069519 765332 722382 1434764 1208482 1405432 1513600 451680 1470763 1928061 2017425 1394159 1811602 445279 1629283 682272 370857 780137 167417 1258048 1639436 1031626 1068355 1099900 1739916 1265528 697955 451327 596626 971392 954429 895908 2040340 80255 58044 196574 1557028 1853601 1331296 220514 1915461 1377591 240519 1176274 182875 1286048 466965 500519 995627 1876421 1877256 1172060 315704 98455 1910203 587123 362946 293178 1522765 1299753 234513 433253 1767267 676790 1188018 203220 2012764 1901739 439336 1542802 1127103 1258695 175018 1330509 627356 523845 591420 1500751 922023 799007 121677 1355997 1760671 292171
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721