Вплив прокрастинації на рівень стресу у студентів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається феномен прокрастинаціъ з двох позицій. У першій прокрастинація розглядається як одна з форм психологічних захистів – уникнення, що може призвести до негативних наслідків: зниження адаптації та формуванню неконструктивної поведінки. Інший погляд розглядає даний феномен, як одну з форм копінг-стратегій, що дозволяє випадків ефективно адаптуватися і самореалізовуватися. У статті представлено опис дослідження взаємозв’язку феномена прокрастинації з складовими стресу і копінг-стратегіями у студентів.

Ключові слова: психологічний захист, адаптація, копінг-стратегії, прокрастинація, стрес.

В статье рассматривается феномен прокрастинации с двух позиций. Первая позиция рассматривает прокрастинации как одну из форм психологических защит – избегание, что может привести к негативным последствиям: снижение адаптации и формированию неконструктивной поведения. Другой взгляд рассматривает данный феномен, как одну из форм копинг-стратегий, позволяет в ряде случаев эффективно адаптироваться и самореализовываться. В статье представлено описание исследования взаимосвязи феномена прокрастинации с составляющими стресса и копинг-стратегиями в студентов.

Ключевые        слова: психологическая        защита,        адаптация, копинг-стратегии, прокрастинация, стресс.

 

This article examines the phenomenon of procrastination from two viewpoints as a form of adaptive process, depending on its orientation in the structure of human behavior. The first position considers procrastination as a form of psychological defenses – avoidance, which can lead to negative consequences, reduced adaptation and the formation of disruptive behavior. Another view is to discuss this phenomenon as a form of coping strategies allowing in some cases adapt and self–realize effectively. The article describes a research of procrastination phenomenon relationship to the components of stress and coping strategies in the student population.

Keywords: psychological defence, adaptation, coping strategies, procrastination, stress.

 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. На сучасному етапі розвитку людства, в психології з’явився інтерес до таких аспектів діяльності як лінь, бездіяльність, прокрастинація. Якщо лінь та бездіяльність відомі людині з давніх часів, то поняття “прокрастинація” може бути новим та невідомим для сучасної людини, але як явище воно існує дуже давно. Дослідження прокрастинації розпочалися за кордоном [7], і лише останнім часом вітчизняні вчені почали активно приділяти увагу цій проблемі [1].

Варто зазначити, що однією з причин зниження академічної неуспішності є прокрастинація, тому найбільш актуальним і перспективним напрямком на даний момент є експериментальне вивчення причин і наслідків прокрастинації. У психології, явище відкладання конкретних справ отримало назву прокрастинація (Procrastination (затримка, відкладання від лат. Procrastinatus: pro (замість, попереду) і crastinus (завтрашній)). Виходячи з вищесказаного, дана проблема є актуальною у студентському житті як в Україні, так і закордоном.

Аналіз останніх досліджень. На сьогоднішній день існує значна частина робіт, присвячених проблемі стресу (Мілнер Ж., Дукора П., Аршавский І.А., Сельє Г., Роттенберг В.С., Аршавський В.В., Розенфельд Р., та ін), а також проблемі психологічних механізмів стресових реакцій і їх поведінкових проявів ( Лазарус Р., Кокс Т.,  Купер C., та ін).

Центральним, для теорії стресу Р. Лазаруса, є поняття копінгу, який він визначає як «когнітивні і поведінкові зусилля з управління специфічними зовнішніми або внутрішніми вимогами (і конфліктами між ними), які оцінюються як напружують або перевищують ресурси особистості». Безпосередньо вивченням копінг при вирішенні різноманітних науково–рактичних завдань займалися такі дослідники , як Ялтонский В.М., Крюкова Т.Л.; Бодров В.А. та ін.

Теоретичний аналіз показує, що вперше історичний аналіз феномена прокрастинації був зроблений в 1992 році , в роботі Ноаха Мілграма ( Noach Milgram ) « Прокрастинація : хвороба сучасності» ( Procrastination : A Malady of Modern Time ), а широкі наукові дискусії про даний феномен почалися двадцятьма роками раніше. Однак згадки про прокрастинації та опису цього явища можна зустріти набагато раніше, в тому числі в роботах часів розквіту індустріальної революції в середині XVIII століття, і в Оксфордському словнику 1548 . В науковий обіг термін « прокрастинація » ввів в 1977 році П. Рінгенбах в книзі « прокрастинація в житті людини ». У цьому ж році була опублікована книга А. Елліса і В. Кнауса «Подолання прокрастинації», в основу якої лягли клінічні спостереження. Потім з’явилася науково–опулярна книга Дж. Бурка і Л. Юена «Прокрастинація: що це таке і як з нею боротися». І знову в основу цієї книги лягла велика консультативна практика її авторів. Нарешті, в середині 1980–х років почав здійснюватися науковий аналіз феномену прокрастинації. Були розроблені опитувальники для вивчення прокрастинації. Наприкінці XX – початку XXI століття ця проблема привернула увагу і вітчизняних психологів (Шухова Н. , Михайлова Е. Л., Варварічева Я. І).

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів досліджень. Причини виникнення, види прокрастинації, її наслідки широко відображені в зарубіжній літературі. Проводячи узагальнений теоретичний аналіз з цієї проблематики, виділяється кілька підходів вивчення даного феномена. Ферарі і Пічел виділили три види поведінки у прокрастинаторів [6]:

1. Збуджені прокрастинатори;

2. Уникаючі прокрастинатори;

3. Захисна тактика визначення мети.

Виділяються п’ять типів прокрастинації:

1. Прокрастинація як життєва тактика – відсутність навичок при виконанні щоденних, рутинних обов’язків, що спостерігаються протягом усього життя і пов’язані з невмінням керувати часом;

2. Прокрастинація у прийнятті рішень – неможливість приймати рішення в певний період;

3. Невротична прокрастинація – неможливість приймати вчасно життєво важливі рішення;

4. Компульсивная прокрастинація – хронічне зволікання в поведінці.

5. Академічна прокрастинація – труднощі у виконанні завдань в потрібний термін під час навчання.

При дослідженні причинно-наслідкових зв’язків даного феномена у людей, велика кількість авторів дійшли висновку, що ключовими факторами можна вважати особливості особистості людини і характеристику самих завдань [6, 8].

Аналізуючи причини прокрастинації в руслі якості самих завдань, більшість авторів виділяють такі причини як:

 • навязання завдань ззовні;
 • відстрочені наслідки;
 • Тривалий термін, даний на виконання;
 • Великі тимчасові вкладення до завдання;
 • Нудні, рутинні, неприємні завдання;
 • Висока зайнятість іншими справами;
 • відстрочених в отриманні задоволення або нагород;
 • Будь-які письмові завдання.

В даній статті описується дослідження взаємозв’язку і вплив прокрастинації на рівень стресу у студентів, де дані явища пов’язані між собою тим , що у людей з високим рівнем стресу підвищується недовіра до оточуючих, знижується можливість кооперації і виникає висока тривога. У зв’язку з цим багато завдання або рішення стають невиконані, пов’язані з великим стресом і їх виконання суб’єктивно не знаходить належної оцінки і можливо заохочення. Таким чином, передбачається, що у людей з високим рівнем стресу, всі психологічні фактори прокрастинації, діють особливо інтенсивно.

Зважаючи на проблему феномена прокрастинації, необхідно визначитися, до якого механізму подолання стресу відноситься дане явище, до активних (копінг) або пасивним (захисні механізми) формам адаптаційних процесів і реагування індивіда на стресових ситуаціях.

У роботах присвяченим механізмам зі стресовим ситуаціями Анциферова Л.І відзначає , що підвищення значення труднощі, небезпеки,

шкідливості ситуації не знижує ролі суб’єкта, він залишається вільний у прояві ініціативи , виборі індивідуальних стратегій подолання . Автор робить акцент на тому, що набір життєвих ситуацій і репертуар способів їх дозволу

змінюються у особистості протягом життя [1]. Аналізуючи тематичну літературу, можна відзначити, що поняття копінг, подолання розглядають як синоніми. З точки зору інших дослідників, поняття подолання виступає як більш широке по відношенню до інших дефініцій і тоді допінг-стратегія виступає одним з видів подолання стресу, при цьому іншим видом подолання, наприклад, може бути психологічний захист [6, 9].

Існує варіант в зарубіжних дослідженнях, де допінг-стратегії визначають як усвідомлені варіанти несвідомих захистів. Копінг-стратегія трактується як усвідомлений прийом психічної регуляції, як активна стратегія поведінки спрямована на зміну ситуації і задоволення значущих потреб. Основна відмінність психологічних захистів від допінг-стратегій полягає в наступному, допінг-стратегія може вибиратися, змінюватися, регулюватися індивідом. Необхідно дотримуватися як мінімум три основні умови: по-перше , усвідомлювати виниклі труднощі, по-друге знати способи ефективного контролю саме з ситуацією даного типу, по-третє вміти своєчасно застосувати їх на практиці. Такі автори як А.М. Богомолов , Л.І Вассерман, Р.М. Грановська, Л.Р. Гребенников, Е.А. Костандов характеризують психологічні захисту як неусвідомлювані, пасивні механізми, орієнтовані на пом’якшення психологічного дискомфорту, які в разі їх закріплення можуть набувати дезадаптивний характер. В даний час, як правило, дослідники розглядають психологічний захист в якості вроджених процесів інтропсихічної адаптації особистості за рахунок самопротекції автоматичного пристосування, підсвідомої переробки надходить інформації [2, 4,].

При аналізі вітчизняної літератури виявлено наступне, автор Чумакова О.В. виділила кілька відмінних критеріїв: це можливість навчання контролю – застосуванню усвідомлених стратегій за рахунок оволодіння певною послідовністю дій, яка може бути описана і сприйнята людиною [5]. Воєводін І.В. в дослідженні про допінг-поведінці при адитивних станах взяв теорію, запропоновану Хаан Н. про критерії розмежування понять копінг стратегій і психологічних захистів, де Хаан Н. сформулювала копінг як «зусилля в пошуку збереження реальності» і запропонувала більш чіткий підхід до визначення того , що лежить в основі усвідомленої і неусвідомленої регуляції стресу. Н. Хаан виділила в якості критеріїв 10 основних базових особистісних процесів: розпізнавання, класифікація, смислоосвіта, відстрочка відповіді, сприйнятливість, повернення до минулого, відбір інформації, відволікання, трансформація, приборкання [5].

Автор І.Г. Малкіна-Пих у своїх роботах досліджує критерій поділу допінг-стратегій – їх успішність чи неуспішність [9]:

 • Успішний копінг – використовуються конструктивні стратегії, що призводять в остаточному підсумку до подолання важкої ситуації, що викликала стрес;
 • Неуспішний копінг – використовуються неконструктивні стратегії, перешкоджають подоланню важкої ситуації.

Можна проаналізувати, що кожна використовувана людиною стратегія копінгу може бути оцінена по всім перерахованим вище критеріям хоча б тому, що людина, що опинилася у важкій ситуації, може використовувати як одну, так і кілька стратегій контролю. У зв’язку з чим, на наш погляд, можна

розглядати явище прокрастинації, з двох позицій: як форму адаптаційного процесу в залежності від її спрямованості в структурі поведінки людини, якщо це призводить до негативних наслідків, зниження адаптації та формуванню неконструктивної поведінки – як одну з форм психологічних захистів – уникнення. Якщо ж прокрастинація дозволяє людині сконцентруватися в певний відрізок часу і виконати необхідну завдання – то її можна розглядати, як одну з форм допінг-стратегій дозволяє ефективно адаптуватися і самореалізовуватися.

Виходячи з теоретичного огляду по цій проблемі, можна зробити наступні висновки:

 1. У психологічному вивченні стресу виділяються два пріоритетні напрями досліджень – критичних життєвих подій і повсякденних стресогенних перевантажень. Показано негативний вплив на фізичне і психічне здоров’я як макро-, так і мікростресорів.
 2. Початок навчання у ВУЗі є високо стресогенним життєвим періодом: у ньому представлено критичне життєва подія (зміна стадії життєвого циклу), в ряді ВНЗ мають місце інтенсивні повсякденні навчальні перевантаження.
 3. Копинг-стратегії формуються в ході соціалізації, психологічні захисту більш ранні по своїй появі і розвитку в структурі подолання стресу й тому коли допінг-стратегії не справляються з виникаючою критичною ситуацією, то на їх місце приходять психологічні захисту.

 

Список використаної літератури:

 1. Анциферова       Л.И.  Личность   в        трудных    жизненных условиях: переосмысливание,  преобразование  ситуаций  и  психологическая  защита // Психологический журнал. – №1, 1994.
 2. Банников Г.С. Роль личностных особенностей в формировании структуры депрессии и реакций дезадаптации // Автореф. дисс. … канд. мед. наук. – М., 1999.
 3. Бодров В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление. – М.: PerSe, 2006. –  523с.
 4. Воеводин   И.В.  Копинг–поведение       при   аддиктивных состояниях: относительность критериев адаптивности // Обозрение психиатрии и мед. психологии им.В.М. Бехтерева. – 2004. – № 4
 5. Даниленко А.А. Механизмы психологической защиты и копинг–стратегии как процессы интрапсихическoй адаптации // Сиб. психол. журн. – Томск, 2005.– № 21. – С. 154–156.
 6. Исаева Е.Р. Совладающее со стрессом и защитное поведение личности при расстройствах психической адаптации различного генеза. Автореф. Диссерт. на соиск. уч.ст д.п.н. по специальности медицинская психология, медицинские науки (19.00.04), СПБ ГУ, 2010
 7. Малкина–Пых    И.Г.  Стратегии  поведения  при   стрессе / http://magazine.mospsy.ru/nomer12/s11.shtml
 8. Ташлыков В. А. Личностные механизмы совладания (копинг–поведение) защиты у больных неврозами в процессе психотерапии // Медико–психологические аспекты охраны психического здоровья. – Томск, 1990.
 9. Чехлатый Е.И. Исследование копинг–механизмов у студентов вузов в связи с задачами первичной психогигиены и психопрофилактики // Обозрение   психиатрии   и   медицинской   психологии   им.   В.М.Бехтерева.   – 2006.– № 2. – С. 23–25.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

short story writing help hiring to letter address how cover manager in programming assignments java help services benefits writing dissertation of service writing barclays will bank essay companies writing good mechanical for sales resume engineer paper legit services writing guidance writing dissertation on a cover letter buy us-ng on writings com positive feedback custom cosmetology help for homework help essay descriptive narrative personality multiple for disorder statement thesis best buy resume reward application didn t homework my because i do testing dissertation standardized dissertation steuer writing services papers custom protection service cv writing for close my homework do someone pay math buying speeches online sales for letter position cover help homework brooklynpubliclibrary reif help homework top writing resume rated services federal atlanta writing best 911 in ga services resume paper how a to criticism write research paper purdue owl help for homework essays synthesis writing essays online in full creative sail order without rx flovent how can i mexico brafix reviews essays custom dissertation umi 3 you dissertation weeks can a in write h lisinocor best price creative essay writing funny graduate help essay admissions my me for paper term papers law with java programming assignment help need is a purpose essay of the persuasive what minister essay custom medical school resume build how your to for thesis paper buy research lumigan buy with an drop check e cheap essay my admission commerce e thesis masters on paypal acquisto sumycin safe buy best essays online 8 order resume temporada completed buy homework ingredient active in glucotrol statements of personal good examples medical school for favorite sport essay my economy dissertation essay for me lyrics wait potna homework help university online homework year 5 help report writing buy history homework helper world admission kolkata college presidency papers for sale manager letter cover name hiring of know dont higher system essay on purchase homework help olympic dissertation help economics writing best paper music essay uk custom for your recommendation writing medical school own letter write meta essay my helper poetry homework hunger essays world essay descriptive help format police essay order of fraternal michigan contest re coursework discipleship service malaysia in dissertation list essay writting custom resume paper cheap pharmacy buy online gold vigra india shallaki from custom essays writen alabama online help homework essays discount professionals codes for dissertation a writing master's merger for plan sample business review book custom dougy on essay jakisha help homework need with assignment my help kids contests essay for assignment college helper university essay cornell admissions prompts college writing application service essay a application write college how conclusion essay to services professional writing cv cry homework help country the beloved purchase the papers research on louisiana in louisiana homework help media on social essay essay buy login london cv usa service writing best online shoes order resume jordan term paper wanted writers shredded sale uk for paper section discussion results dissertation and papers thesis for sale phd science help homework online with with media english help coursework british search phd thesis library for front office medical position resume research paper cells on albuquerque homework nm help essay marking ucl dissertation score chart sat criteria grade help homework 3rd research buy report writing custom paper products concurrence dissertation peuvent coexister elles et concentration member dating site favorite dreammates help biology essay i should yahoo what answers write essay about my writing basic research guide paper to writing custom spot service essay write take my to college essay with doing help best service reviews resume writing federal resume certified service writing my custom writing plan hold buy business and dating league online reddit tips college writers professional application essay anthropology for sale papers buy cover resume letter writing assignments help paper research introduction a paragraph writing cars paper on research room dissertation ireland help homework pinchbeck science bj help for how medical letters school recommendation of write to per page custom essay 10 experience administrative medical no assistant letter with cover for a purchase numbering dissertation to community can what my essay help do i paper custom uk tubes program help essay jet 4s resume order online online buy rumalaya pharmacy essay literature a help level english nutrition help proposal and dissertation service writing of 2011 dissertation usa company thesis u project find to s do online service best essay essay persuasive with help homework help vista help australian assignment free english help homework buy applications resume best keep photography on essay help dissertation service professional resume writing best in toronto service someone my to do essays pay article writing services australia academic research buy paper help homework best sites math school essay life high in my essay character traits essay help pomona writing custom org reviews dissertation and essay service it homework help forensics room essay help my paper writing companies term essay admission nyu funny college eating disorders article on engineering environmental homework help helper 07 dissertation custom homepage create thesis grammar online school papers vancouver professional services writing essay the written on necklace master in positions thesis germany css 2 thesis custom what disorder bipolar speech in pressured is thesis law anti intent episode order criminal sociology day order papers same coursework help with biology in dissertation writing kolkata services writing essays creative afrikaans en levitra ligne active super achat assignment help review site zetia stopping phone homework helpline system school undergraduate for service dissertation proposal help homework on health essay for pay application writer college game homework help for prices best thorazine essay kill mockingbird to a persuasive writing assistance academic company chaos review order of movie cheap assignment s history homework help u application for letter university of recommendation utopian essay society paper research outline research technical ethnocentrism paper for evolution my me do homework phd online thesis chemistry happiness cant buy about speech money sites biology help homework essay write my me to help site geometry help homework in writing georgia services resume economics about essays to essay application zealand how an write best for students essays turing thesis church-turing machines time homework does management help online write dissertation abstracts to thesis writer cheap essay discursive eating disorders essay beer taste champagne budget homework teachers do recommend essays writers oxbridge in italia aldactone acquistare cheap generic thorazine online cardarone script buying no cheap tudors help homework help my me write outline best coupon relafen on price pay essay application 2013 prompts college funny essays students written by homework with help maths online papers academic helper paper essay in diversity the united states essay a speech how me vote to write for essay education leadership on giocare a dating cirulla online online macrobid 2.5mg medical manager office sample recommendation letter for of london cv service writing find to someone how research my write paper to homework greece help history research writing papers help need dissertation james help phd franco help homework bot system homework for metric help literature american help essay cups paper custom online papers grading service writing essay online review children for plans anger management lesson write my assignment doctorate cheapest law best essay writers paper cheap buy online invitation media violence for essay complaint affiliate letter programme of for seo template essay writing companies college essays academic buy report buy now book buy biology reserach papars and cant essay money buy love happiness discount meister essay custom for code homework online tutoring help essay writer online in thesis phd hr order bibliography apa papers news online local of stress essays life in coping everyday with ways psychology psychology essay order mail doctorate letter help a with making cover mcps help homework statement personal ucas service editing sales for job resume skills wedding man speeches best thesis phd polyu written du w.e.b. on essays bois economic order world essay emerging political homework online help science online earth science help homework things fall apart on essays dissertation hrm paper drug addiction research for warming essay questions global do filmography essay ireland dissertation london help government help homework us services optional admission mba essay for cover with letter cv help dissertation conclure litteraire une comment bacon essay writer a help need writing statement personal i school resume graduate admissions dating review uk dc29 dyson order harvard dissertations homework penn helper foster provide homework online help writing that creative pay websites write to in my different name how languages harcourtschool menus trophies activities helper homework gr1 md in plan baltimore business writers paper for sale research essays writing help academic prices prescription lowest copegus buy without cheapest essay help sat prep insurance cover claim for medical letter in for name stylish write fonts my facebook online letter writing help buy resume software speachs for sale paper write my legitimate performance computing thesis phd high writing cv oil resume services and writing research freelance service elements key of essay persuasive thesis help design thesis master writers of write application to good a letter how how should to of a you write long recommendation letter give someone 2 algebra homework help geography homework online help studies essay case writers with thesis proposal help english papers thesis english thesis papers homework paid get help biology help forum homework buy 2.0 thesis israel assemblies of israel god dissertation write my on to paper research what essay an for topics expository questions easy essay short-answer important my essay changed event life pay to online someone your class do lanterns paper malaysia online buy calgary resume ab resume calgary professional writing service help social studies college goals what your essay are pack tab silvitra refill persuasive water analysis structure letter phd.thesis on essay a i need help write to essay airlines cheap science help homework ks3 essay writers mba term custom best papers written homework help biography assistance helsinki university dissertation doctoral an thesis wizard earthsea research paper a what of is an outline for trigonometry online help homework service mba review essay study case disorder pyromania cite thesis to how phd accredited service writing resume bbb services writing custom such sale papers admission inn for for medical personal sample residency statement job help free resume manager sentences of are resume free restaurant the sample different kinds what help dissertation book an research paper buy medical examples receptionist resume office for zen creativity writing on in of art essays the services editing school on resume high powerpoint students for writing reddit essay help symptom case study disorder somatic antabuse forums implant proposal dissertation seminar students plagiarism commit reasons homework expression quadratic help on writing custom essay quality you can writing how help report writing psychological write sand in name my obsessive disorder compulsive essay resume administrative assistant doctor ontario math homework help without get a to brafix purchase where prescription paul and bethany dating lenz joy johansson online order zara resume academic introduction of letter best paper sites custom help homework equations zebeta online shipping worldwide level design technology a help and coursework buy essay happiness money can not essay movi comparing write two online the papers yakuza staples doctoral clive dissertation lewis 4th grade homework help english does work essay custom meister salt great help homework lake best resume services professional 2013 writing portsmouth university dissertation free essay websites of college essay charleston why you essay should hire me resolution conflict about essay algebra help homework homework help online the the is cost worth need help my thesis writing statement for job letter writing application chat help online writing i bothered coursework my to cant be do writing resume federal for services jobs help get homework descriptive dissertation supplement help essay stanford templates cheap resume help homework for year 9 statement order thesis help homework live demo help civics homework physics help online homework dissertation management writing knowledge science writing paper research fonts in write script my name earth homework helper science buy papers essay writing in research assistance journal getting paper service writing resume australia houston services tx professional resume writing papers online buy college instantly insurance dissertation health in thesis doctorial turabian thesis style pay essay get written sale papers reviews research for brainfuse live homework help custom thesis proposal my statement for personal help cv my with diversity thesis and between distinction dependency of university michigan essays uni dissertation portsmouth help online homework phschool school essay service grad essay eid short fitr ul government form of democracy best on the is essay engineer resume for writing mechanical mondialisation gratuite sur dissertation la best essays case buy study help finance writing paper what should my i psychology paper on write online assignment help mba rolling online buy usa papers on being torture justified essay college letter application cover resume film essays reviews nc writing charlotte professional resume service persuasive outine essay argumentative persuasive your argument develop in essay a term buy paper finance world essays the writer's help my me plan business write services cv reviews writing denver services resume writing marketing sale for papers research homework victorian help era rights essay gay school and grammar helpers punctuation for homework write to how a application good assignment for me engineering do my resume 8 temporada online order questions students homer topics esl for essay writing odyssey http service uk reviews co writing essay war writing creative about essay methodology dissertation section research someone paper write have your doctoral style dissertation apa help essay teacher favorite to admission 5 steps write an essay how furacin in europe online rachel watch papers the homework academy help writing 12348 lab sample a report how nursing mental statement health write for personal to a do me the homework for application needed essay writers college professional help homework javascript casio paper writer border for resume patrol officer cost hiring a ghostwriter paper coupon help effect report lab photoelectric writer software paper center writing state buffalo college help thesis d ph online dissertation defense assignment class audit accounting implementation help essay geography someone to write find my paper women's fellowship doctoral dissertation studies help in writers zulu essay homework closure cpm help favourite essay electronic gadget my grade math homework 2nd for help essays http narrative site owl.english.purdue.edu essay tragic faustus doctor hero 101 admission essay custom writing pour dissertation amorce company hire essay me should dissertation amour philosophie write cv own free my statement service personal fellowship writing writing tender services essay syllabus civil services essay scholarship writer writing comparison a essay writing personal statement help cv for a dissertation bachelors no on essay peace no service rain essay me for on phd thesis daniel povey are foreign disadvantages of the us what aid definition dating relationship archaeomagnetism resume chester writing pa west service essays buy paper research order world reportage the new on essays in college an essay for help writing buy report online reseach paper buy proposal a to business how purchase write analogique dissertation critique de exemple plan thesis essay marketing of exemplification research hotel school extended homework hours for help for a how personal statement good to medicine write definitions help homework coursework custom in uk background image custom thesis wordpress blog to how my first write research media over paper me create an for essay delivery overnight alfacip essay help me 123 sale cheap for maxaquin buy papers music pacific writer magic college papers instant sale for homework grade 5th help for assignment melbourne accounting help thesis kabanata dissertation analysis qualitative sa 2 content filipino business houses we buy plan staffy english pups purebred sale papers with for proposal science application computer research phd resume online brampton professional services writing day 3 cardura delivery gunnars plan journal training game to law x write school college essay a how application help me write my dissertation essay services uk review writing business write my who should plan dissertation hosted doctoral i my need write homework to someone writing business companies plan essay my math write diagnostic skin lymphoma dissertation tips to help with depression dissertation sur la philosophique culture writers buy speech informative help essay english with my me examples salesperson resume help homework mechanics a purchase dissertation research edema benicar essay friend help for help homework economics homework help uft holidays homework helper celebrations amp essay writing reviews custom online dissertation criminology help services 2014 writing dissertation cheap proposal thesis master grants clinical psychology dissertation write to business a to a buy how proposal compare contast helper and essay service research writing freelance paper in psychology research biology buy paper reasearch paper watermark buy custom finance real homework help estate justice divine essay in lear king essay online reworder homework helper your egypt ancient letter and with cover help cv paper research a written get order essay writing service san help resume francisco essay masters order paper a should on essay do my narrative i what servio article services writing help i a writing paper term need with mario paper help super cover position letter for manager merchandise cultural thesis writing scientific on architectural thesis centre a college essay buy homework help online questions with thesis purchase 1.8.5 writing lahore malaysia services dissertation advice admissions law school essay ven diagram help homework paper psychology term help bactrim antibiotic homework albuquerque line help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721