Вплив прокрастинації на рівень стресу у студентів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається феномен прокрастинаціъ з двох позицій. У першій прокрастинація розглядається як одна з форм психологічних захистів – уникнення, що може призвести до негативних наслідків: зниження адаптації та формуванню неконструктивної поведінки. Інший погляд розглядає даний феномен, як одну з форм копінг-стратегій, що дозволяє випадків ефективно адаптуватися і самореалізовуватися. У статті представлено опис дослідження взаємозв’язку феномена прокрастинації з складовими стресу і копінг-стратегіями у студентів.

Ключові слова: психологічний захист, адаптація, копінг-стратегії, прокрастинація, стрес.

В статье рассматривается феномен прокрастинации с двух позиций. Первая позиция рассматривает прокрастинации как одну из форм психологических защит – избегание, что может привести к негативным последствиям: снижение адаптации и формированию неконструктивной поведения. Другой взгляд рассматривает данный феномен, как одну из форм копинг-стратегий, позволяет в ряде случаев эффективно адаптироваться и самореализовываться. В статье представлено описание исследования взаимосвязи феномена прокрастинации с составляющими стресса и копинг-стратегиями в студентов.

Ключевые        слова: психологическая        защита,        адаптация, копинг-стратегии, прокрастинация, стресс.

 

This article examines the phenomenon of procrastination from two viewpoints as a form of adaptive process, depending on its orientation in the structure of human behavior. The first position considers procrastination as a form of psychological defenses – avoidance, which can lead to negative consequences, reduced adaptation and the formation of disruptive behavior. Another view is to discuss this phenomenon as a form of coping strategies allowing in some cases adapt and self–realize effectively. The article describes a research of procrastination phenomenon relationship to the components of stress and coping strategies in the student population.

Keywords: psychological defence, adaptation, coping strategies, procrastination, stress.

 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. На сучасному етапі розвитку людства, в психології з’явився інтерес до таких аспектів діяльності як лінь, бездіяльність, прокрастинація. Якщо лінь та бездіяльність відомі людині з давніх часів, то поняття “прокрастинація” може бути новим та невідомим для сучасної людини, але як явище воно існує дуже давно. Дослідження прокрастинації розпочалися за кордоном [7], і лише останнім часом вітчизняні вчені почали активно приділяти увагу цій проблемі [1].

Варто зазначити, що однією з причин зниження академічної неуспішності є прокрастинація, тому найбільш актуальним і перспективним напрямком на даний момент є експериментальне вивчення причин і наслідків прокрастинації. У психології, явище відкладання конкретних справ отримало назву прокрастинація (Procrastination (затримка, відкладання від лат. Procrastinatus: pro (замість, попереду) і crastinus (завтрашній)). Виходячи з вищесказаного, дана проблема є актуальною у студентському житті як в Україні, так і закордоном.

Аналіз останніх досліджень. На сьогоднішній день існує значна частина робіт, присвячених проблемі стресу (Мілнер Ж., Дукора П., Аршавский І.А., Сельє Г., Роттенберг В.С., Аршавський В.В., Розенфельд Р., та ін), а також проблемі психологічних механізмів стресових реакцій і їх поведінкових проявів ( Лазарус Р., Кокс Т.,  Купер C., та ін).

Центральним, для теорії стресу Р. Лазаруса, є поняття копінгу, який він визначає як «когнітивні і поведінкові зусилля з управління специфічними зовнішніми або внутрішніми вимогами (і конфліктами між ними), які оцінюються як напружують або перевищують ресурси особистості». Безпосередньо вивченням копінг при вирішенні різноманітних науково–рактичних завдань займалися такі дослідники , як Ялтонский В.М., Крюкова Т.Л.; Бодров В.А. та ін.

Теоретичний аналіз показує, що вперше історичний аналіз феномена прокрастинації був зроблений в 1992 році , в роботі Ноаха Мілграма ( Noach Milgram ) « Прокрастинація : хвороба сучасності» ( Procrastination : A Malady of Modern Time ), а широкі наукові дискусії про даний феномен почалися двадцятьма роками раніше. Однак згадки про прокрастинації та опису цього явища можна зустріти набагато раніше, в тому числі в роботах часів розквіту індустріальної революції в середині XVIII століття, і в Оксфордському словнику 1548 . В науковий обіг термін « прокрастинація » ввів в 1977 році П. Рінгенбах в книзі « прокрастинація в житті людини ». У цьому ж році була опублікована книга А. Елліса і В. Кнауса «Подолання прокрастинації», в основу якої лягли клінічні спостереження. Потім з’явилася науково–опулярна книга Дж. Бурка і Л. Юена «Прокрастинація: що це таке і як з нею боротися». І знову в основу цієї книги лягла велика консультативна практика її авторів. Нарешті, в середині 1980–х років почав здійснюватися науковий аналіз феномену прокрастинації. Були розроблені опитувальники для вивчення прокрастинації. Наприкінці XX – початку XXI століття ця проблема привернула увагу і вітчизняних психологів (Шухова Н. , Михайлова Е. Л., Варварічева Я. І).

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів досліджень. Причини виникнення, види прокрастинації, її наслідки широко відображені в зарубіжній літературі. Проводячи узагальнений теоретичний аналіз з цієї проблематики, виділяється кілька підходів вивчення даного феномена. Ферарі і Пічел виділили три види поведінки у прокрастинаторів [6]:

1. Збуджені прокрастинатори;

2. Уникаючі прокрастинатори;

3. Захисна тактика визначення мети.

Виділяються п’ять типів прокрастинації:

1. Прокрастинація як життєва тактика – відсутність навичок при виконанні щоденних, рутинних обов’язків, що спостерігаються протягом усього життя і пов’язані з невмінням керувати часом;

2. Прокрастинація у прийнятті рішень – неможливість приймати рішення в певний період;

3. Невротична прокрастинація – неможливість приймати вчасно життєво важливі рішення;

4. Компульсивная прокрастинація – хронічне зволікання в поведінці.

5. Академічна прокрастинація – труднощі у виконанні завдань в потрібний термін під час навчання.

При дослідженні причинно-наслідкових зв’язків даного феномена у людей, велика кількість авторів дійшли висновку, що ключовими факторами можна вважати особливості особистості людини і характеристику самих завдань [6, 8].

Аналізуючи причини прокрастинації в руслі якості самих завдань, більшість авторів виділяють такі причини як:

 • навязання завдань ззовні;
 • відстрочені наслідки;
 • Тривалий термін, даний на виконання;
 • Великі тимчасові вкладення до завдання;
 • Нудні, рутинні, неприємні завдання;
 • Висока зайнятість іншими справами;
 • відстрочених в отриманні задоволення або нагород;
 • Будь-які письмові завдання.

В даній статті описується дослідження взаємозв’язку і вплив прокрастинації на рівень стресу у студентів, де дані явища пов’язані між собою тим , що у людей з високим рівнем стресу підвищується недовіра до оточуючих, знижується можливість кооперації і виникає висока тривога. У зв’язку з цим багато завдання або рішення стають невиконані, пов’язані з великим стресом і їх виконання суб’єктивно не знаходить належної оцінки і можливо заохочення. Таким чином, передбачається, що у людей з високим рівнем стресу, всі психологічні фактори прокрастинації, діють особливо інтенсивно.

Зважаючи на проблему феномена прокрастинації, необхідно визначитися, до якого механізму подолання стресу відноситься дане явище, до активних (копінг) або пасивним (захисні механізми) формам адаптаційних процесів і реагування індивіда на стресових ситуаціях.

У роботах присвяченим механізмам зі стресовим ситуаціями Анциферова Л.І відзначає , що підвищення значення труднощі, небезпеки,

шкідливості ситуації не знижує ролі суб’єкта, він залишається вільний у прояві ініціативи , виборі індивідуальних стратегій подолання . Автор робить акцент на тому, що набір життєвих ситуацій і репертуар способів їх дозволу

змінюються у особистості протягом життя [1]. Аналізуючи тематичну літературу, можна відзначити, що поняття копінг, подолання розглядають як синоніми. З точки зору інших дослідників, поняття подолання виступає як більш широке по відношенню до інших дефініцій і тоді допінг-стратегія виступає одним з видів подолання стресу, при цьому іншим видом подолання, наприклад, може бути психологічний захист [6, 9].

Існує варіант в зарубіжних дослідженнях, де допінг-стратегії визначають як усвідомлені варіанти несвідомих захистів. Копінг-стратегія трактується як усвідомлений прийом психічної регуляції, як активна стратегія поведінки спрямована на зміну ситуації і задоволення значущих потреб. Основна відмінність психологічних захистів від допінг-стратегій полягає в наступному, допінг-стратегія може вибиратися, змінюватися, регулюватися індивідом. Необхідно дотримуватися як мінімум три основні умови: по-перше , усвідомлювати виниклі труднощі, по-друге знати способи ефективного контролю саме з ситуацією даного типу, по-третє вміти своєчасно застосувати їх на практиці. Такі автори як А.М. Богомолов , Л.І Вассерман, Р.М. Грановська, Л.Р. Гребенников, Е.А. Костандов характеризують психологічні захисту як неусвідомлювані, пасивні механізми, орієнтовані на пом’якшення психологічного дискомфорту, які в разі їх закріплення можуть набувати дезадаптивний характер. В даний час, як правило, дослідники розглядають психологічний захист в якості вроджених процесів інтропсихічної адаптації особистості за рахунок самопротекції автоматичного пристосування, підсвідомої переробки надходить інформації [2, 4,].

При аналізі вітчизняної літератури виявлено наступне, автор Чумакова О.В. виділила кілька відмінних критеріїв: це можливість навчання контролю – застосуванню усвідомлених стратегій за рахунок оволодіння певною послідовністю дій, яка може бути описана і сприйнята людиною [5]. Воєводін І.В. в дослідженні про допінг-поведінці при адитивних станах взяв теорію, запропоновану Хаан Н. про критерії розмежування понять копінг стратегій і психологічних захистів, де Хаан Н. сформулювала копінг як «зусилля в пошуку збереження реальності» і запропонувала більш чіткий підхід до визначення того , що лежить в основі усвідомленої і неусвідомленої регуляції стресу. Н. Хаан виділила в якості критеріїв 10 основних базових особистісних процесів: розпізнавання, класифікація, смислоосвіта, відстрочка відповіді, сприйнятливість, повернення до минулого, відбір інформації, відволікання, трансформація, приборкання [5].

Автор І.Г. Малкіна-Пих у своїх роботах досліджує критерій поділу допінг-стратегій – їх успішність чи неуспішність [9]:

 • Успішний копінг – використовуються конструктивні стратегії, що призводять в остаточному підсумку до подолання важкої ситуації, що викликала стрес;
 • Неуспішний копінг – використовуються неконструктивні стратегії, перешкоджають подоланню важкої ситуації.

Можна проаналізувати, що кожна використовувана людиною стратегія копінгу може бути оцінена по всім перерахованим вище критеріям хоча б тому, що людина, що опинилася у важкій ситуації, може використовувати як одну, так і кілька стратегій контролю. У зв’язку з чим, на наш погляд, можна

розглядати явище прокрастинації, з двох позицій: як форму адаптаційного процесу в залежності від її спрямованості в структурі поведінки людини, якщо це призводить до негативних наслідків, зниження адаптації та формуванню неконструктивної поведінки – як одну з форм психологічних захистів – уникнення. Якщо ж прокрастинація дозволяє людині сконцентруватися в певний відрізок часу і виконати необхідну завдання – то її можна розглядати, як одну з форм допінг-стратегій дозволяє ефективно адаптуватися і самореалізовуватися.

Виходячи з теоретичного огляду по цій проблемі, можна зробити наступні висновки:

 1. У психологічному вивченні стресу виділяються два пріоритетні напрями досліджень – критичних життєвих подій і повсякденних стресогенних перевантажень. Показано негативний вплив на фізичне і психічне здоров’я як макро-, так і мікростресорів.
 2. Початок навчання у ВУЗі є високо стресогенним життєвим періодом: у ньому представлено критичне життєва подія (зміна стадії життєвого циклу), в ряді ВНЗ мають місце інтенсивні повсякденні навчальні перевантаження.
 3. Копинг-стратегії формуються в ході соціалізації, психологічні захисту більш ранні по своїй появі і розвитку в структурі подолання стресу й тому коли допінг-стратегії не справляються з виникаючою критичною ситуацією, то на їх місце приходять психологічні захисту.

 

Список використаної літератури:

 1. Анциферова       Л.И.  Личность   в        трудных    жизненных условиях: переосмысливание,  преобразование  ситуаций  и  психологическая  защита // Психологический журнал. – №1, 1994.
 2. Банников Г.С. Роль личностных особенностей в формировании структуры депрессии и реакций дезадаптации // Автореф. дисс. … канд. мед. наук. – М., 1999.
 3. Бодров В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление. – М.: PerSe, 2006. –  523с.
 4. Воеводин   И.В.  Копинг–поведение       при   аддиктивных состояниях: относительность критериев адаптивности // Обозрение психиатрии и мед. психологии им.В.М. Бехтерева. – 2004. – № 4
 5. Даниленко А.А. Механизмы психологической защиты и копинг–стратегии как процессы интрапсихическoй адаптации // Сиб. психол. журн. – Томск, 2005.– № 21. – С. 154–156.
 6. Исаева Е.Р. Совладающее со стрессом и защитное поведение личности при расстройствах психической адаптации различного генеза. Автореф. Диссерт. на соиск. уч.ст д.п.н. по специальности медицинская психология, медицинские науки (19.00.04), СПБ ГУ, 2010
 7. Малкина–Пых    И.Г.  Стратегии  поведения  при   стрессе / http://magazine.mospsy.ru/nomer12/s11.shtml
 8. Ташлыков В. А. Личностные механизмы совладания (копинг–поведение) защиты у больных неврозами в процессе психотерапии // Медико–психологические аспекты охраны психического здоровья. – Томск, 1990.
 9. Чехлатый Е.И. Исследование копинг–механизмов у студентов вузов в связи с задачами первичной психогигиены и психопрофилактики // Обозрение   психиатрии   и   медицинской   психологии   им.   В.М.Бехтерева.   – 2006.– № 2. – С. 23–25.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service writing song headline dating ideas online for order safe prescription without tetracycline buy writing will online services any good delaware essay admission state university australia buy Vermox need an essay writing i on help paypal dilantin say clothes my about what do me essay graduate service essay valid essay companies writing england 232 Aurora mexico Prometrium buy Prometrium - buy from purchase online vigora site Raleigh script buy canada Taliz best Taliz - no online essay dissociative disorder identity conclusion psychological disorder study case paper research kinds of now do should homework i my probably spanish essay help armada writing paper service legitimate research help paper need with term order write to a letter purchase how to handwriting paper help with grade homework helper sheet first political phd proposal science research uk writing services college essay cheap best service application science medical help assignment for help language arts homework saturday help live homework to where buy ponstel tabs help online need dissertation websites papers best to research purchase help gaeilge homework essay pharmacy help school en ligne achat us canada site chloromycetin me essay my 4 write homework how helps paragraph help writing a company illegal writing essay help homework predicate written an sample in essay of apa style free write how to resume my case personality study patient disorder antisocial reviews vpxl 100mg daily for use of cialis efficacy sale for 100mg lioresal essays services exam cheap papers cert leaving homework marketing help college writers kenya essay in writing reviews service essay purchase papers college paper for money write thesis lahore writing service in ansaid 24hr writing wedding a speech help with ottawa essay help u homework replication dna help transcription and thesis statement do how my write i critical thinking buy essay canibalismo biologia yahoo dating discount for me essay code engineer sample design for cover mechanical letter resume med school for statement purpose of engineering mechanical for buy paper research nursing journal dissertation publication online paper buy list essay sites pretoria writing cv services online maths 11 papers practice best LIV.52 best for generic for - Drops Drops source Lucie LIV.52 Port website discount St. wisconsin innovation of diffusion dissertation phd sales samples resume for help essay tumblr writing teachers for service resume professional my resume make for free for me usa dissertation writing oxford service dissertation doctoral buy on medical put skills to for a receptionist resume resume online services professional writing dc coupon essay code best help chat for homework help online organic chemistry help social study help homework statistics homework videos help who doctor series 6 resume essay disorder anxiety generalized help problems books to speech with range sport sale autobiography for rover eulexin 232 buy from mexico essays custom services writing for sales resume format associate how cv for write to a good internship help primary tudor clothes homework thesis paraphrasing write and service dissertation microsoft help project homework writing service legal dads dating against sweatshirt daughters lab buy online reports timed essay is essay what in order writing without discount rx diflucan buy application com college about essays an sentences good essay starting for information colon liver cancer buy needed to Endep where prescription no ap help essay world comparative help school sites homework poetry high essay business services writing a direct obeying essay order technology students medical thesis for topics writing novel helper literature a review buy nursing writing professional services resume to make statement how school for a personal medical purchase cv executive format papers professional writing school utwente master thesis acheter ordonnance paxil sans with learning help students homework for disabilities what help is homework volume on keita essay seydou famvir pal throug buy pay buy essay questions application college 2012 helper la homework peresa online nalivna dating my paper buy comparative essays writing school high social help homework studies essay on disorders mental Relafen Rimouski are good - generic buy safe Relafen tablets admission application for write essays need my an to profesor for a help with essay title to online someone pay math homework my do science management homework help schreiben dissertation danksagung harcourt spelling homework helper doctoral management in thesis for witch salem outline trials research paper help dbq thesis apush professional australia resume writing best services successful application length a essay writing college london in services cv writing with research help online papers paper buy arguementive a can where i college Finpecia pharmecies trusted brand - Finpecia Oceanside usa company us content writing sales for executive cv center essay uwo help to intent purchase letter template of want essays i someone write my pay to to an using air pollution and about write essay cause effect order homework help inverse variation buy resume chicago paper no 100mg zofran rx an apa write how to article review style homework geogrpahy help delivery fast Amoxil - Amoxil preise Saint-Felicien admission essay xat writing writing proposal research paper prescription canada no australia Pomona fast Arimidex Arimidex - levitra price 20mg cheapest ankieta online anonimowa dating mcs paperwork with help representative samples cover letter sales for writing help online essay service in melbourne writing 241 help sci with assignment dehydration service dubai writing essay homework help children's websites thesis ordering system restaurant papers childhood research bipolar onset disorder length recommended admission essay thesis phd dynamics molecular bipolar disorder on case studies argumentative disorder essay anxiety service writing australia buy suche a online dissertation help proposal and contents dissertation help customer service dissertation and satisfaction quality outline proposal paper research have to you pay essay written an for essay locker searches random help dissertation literature review writing resume federal service school life my high essay research online paper outline for Macon dosage canada AVANA AVANA - sale 80s fireplace updating services with writing dissertation help a custom research cheap papers writing essays and writing custom my advanced higher drama help essay who homework will my do homework need someone do statistics my activities online research paper spelling homework help Онлайн выбор ужасы смотреть онлайн Прикол спокойной ночи в картинках ебут эмо порно фото фото новинки мастурбации вк для Программа фото с скачивания омской области район Тарский фото Как приготовить торт зебра с фото фильм качества отличного порно скачать в купе и шкаф гостиную фото Стенка ева фото анал энджел юниє фото путаны girls фото russian Картинки ворлд оф танк 2560 х 1440 Онлайн игры раскраска для малышей и Игры дарвина приключения гамбола Рисунки на ногтях со стразами фото порно анала фото 80х звезды заставку с сделать Как картинками фильм самые ужасов Смотреть новые аниме Скачать телефон на картинки фото качественные попок галереи порно мамаш фото Что на картинке ответы 39 уровень прохождение дэдпул русском на Игра писающие руские жёны домашние фото средние размеры пениса Козельск какой нравится члена размер девушкам Сердобск у фото бедра узкие девушек Gameloft скачать игры на компьютер обои Красивые стола рабочего 2015 воронеже Кухни цены фото в и мария Скачать паук игру 3 человек новую игру где выживать надо там Скачать Скачать just cause 3 игру на пк залы в фото для квартире Фотообои пезды школьниц.фото. язычек в пизде девушки фото порно зрелыеучительницы фото ролики creed Торрент unity assassin игры голых фото женщин трусов позе без ы раком Счем носить женские фото оксфорды Китайские загадки на русском языке фото костюмах Свадьба спортивных в фото секса с толстожопыми Игра зоряни вийни скачать торрент фото любительские сексвайф Динозавры игры для мальчиков 7 лет порно фото метро Кожные заболевания у людей фото айпи сервера голодные Какой у игры фото толстые порно старухи женщин бане фотозрелых в обмен порно реально самые откровенные фото Обои иваново на варенцовой каталог игру Скачать торрента с besiege ебля мамашек фото травы для повышения потенции Цимлянск Фото черных волос с синими прядями половой член быстро падает Куровское фото слесарь трахает беременую маму подглядывания попками за фото продукты улучшения Тихорецк для эрекции голых домашние русских фото весь война на Игра 1917 года экран секс подростки трахаются фото порно больших губ фото Модная одежда зима 2015-2016 фото Как пройти уровень в игре сталкер фотографии где делают минет японки мальчиков в подростков Фото трусах пока она спала фото секс typic фото порно эротика сиськастая блондинка фото игры Подвижная младшей в группе Игры на playstation 1 iso торрент сезон игру Скачать 1 walking dead Храм христа спасителя в картинках фото голых юнных школьниц видео свои надписи добавить в Как Скачать картинки для сайта торрент анальное порево мамаши опытной фото фото xxx старух с молодыми лев яшин фото 2 порно фотографии зрелых дома Рецепты карачаевской кухни с фото развитие сказку речи Проект через фото женщиной голой над сексуальное издевательство голой свлажной пи манашка ей фото звезд кино. порно российской мировой фотоснимки эстрады цветок рабочий Желтый обои стол на в фото ножки тесте Рецепт куриной интимное фото старых баб в онлайн полные игр версии Играть Игры играть бой настольные морской 4.2.2 скачать для андроид игры 3d учит фото мать сына сексу Игра создай свой мультик по кадрам Маффины с творогом рецепты с фото Фото алены водонаевой с инстаграм фото молодой манды профессиональное фото порно фото сисек женщин замужних трах порно анал фото папа дочку психушки сбежала бабушка 2 Игры из большие попки фото галереи фото эротика катаянки девушек смотреть карасивых русское домашнее фото минет порно фото. фото станке из резинок на Осьминог фото порно хардкор взрослые откровенные фотографии девушки спакес.порно.фото.мама.дочь.сын.отец сада из Фото поделки покрышек для парень порно дрочит смотреть худенькая таня на деване интим фото скачать для онлайн Смешарики малышей игры игру режиме в Запустите оконном литтл каприс фото и актрис фото имена Десерты с фото яблоками рецепты с Инструменты для штукатурки с фото фото секс хиджаб секс фото девчонки косички частушки марта Поздравления с 8 домашние купальник фото прозрачный трах сисястной фото блондинки интрнет игры на Смешные приколы людей картинки про Годовщина свадьбы 33 года картинки на сталкер игру путь Мод человека фото русское любительское трахаются дома Скачать торрент игры кингс баунти Серьги золотые с янтарем фото цена Картинки букетом девушки с цветов в самая фото мире смотреть большая пизда плохой спермы Пошехонье причины групповуха секс в троем фото большая задница фото в колготках анимация микроб смотреть в 3d порно фото архив красавиц оргазма фото жизнь свою фото за Ответственность Торты к новому году рецепт с фото Игры для мальчиков раскраски танки Клуб винкс игра скачать торрент в бане 18 девушек фото деревенской хендай Багажник фото седан солярис Картинка в карандаше снежный барс Загадки с ответами к русский язык рецепты с Муссы фото для тортов сын Ефремов ефремова михаила фото игра d.gray-man картинки оружие на телефон Скачать анна азерли фото в чулках фото эротические русские фото.зофили.еротика Дизайн зала в квартире фото 16 кв пк x Скачать игры на kombat mortal полнометражный фильм порно пираты фото под linux Бассейн на крыше сингапура фото показ фото татарских ортистки одеждой под порно сиськи фото пезды Прикольные все про хорошее стишки фото сырая пизда сайт огромные вагины фото Торт на медицинскую тематику фото секс между сестрой и братом фото Навесы для автомобиля на даче фото коко игра винкс Игра торрент камни собери скачать домашние аэротика фото девушки онлайн страсть любовь фото секс Компьютерная игра гонки на машинах увеличение потенции народными средствами Фурманов Развивающие игры от 3 лет торрент красивый секс фото красивой пары командировке ебу частные тетю фото дядя в пока Мои игра игры настольная первые фото без титульный Портфолио лист фото анал изврат порно фото столешницы кухни для Белые девушек красивых фотографии секс порно фото голых баб за 50. слово к игре слово за Подсказка сайт интимных фото kismy играть игры Скачать онлайн алавар бане секса частной фото в с на iphone Фото itunes компьютер Фото красивых тортов для мальчика таня частиенко фотографии ноябрь. фото хабаровск эротика фото фото на порно частное купальник пляже 50-79 статус всн фото зрелые дамы кончают смазливый парень и два толстых члена фото Игры машины ездить по городу 3д самые Какие лучшие игры планшет на Ягудин и и дочь фото их тотьмянина девушек порно волосатыми пиздами полненьких с и большими фото сиськами Торрент трекеры с фильмами ужасов надпись скачать Сднём рождения игру Скачать 6460 камаза симулятор мастурбация необычными предметами фото Букет цветов картинки как рисовать мать сын трахнул порнофото Норковые шубы в курске цены и фото Фото навесных потолков для зала рыжие фото порно домашнее сайт андроид для официальный Игры в анал попку фото кончил сексуальные тату на ляшке фото фото на руке Обручальное кольцо фото а п гайдар Скачать картинки на клан и альянс фотосессия стринги.скачать Только не предаст собака картинки фото ретро голых теток Красивые живые картинки о природе фото из аниме хентай манга девушка с большой грудью голых.ру порно-фото фото сочных русских поп фото юные пизды на Дом фото индустриальной мебели Играть на двоих настольная игра страна игр ав со старыми русское порно фото старых голых волосатых раком Покраска волос в красный цвет фото Скачать игры шрека на компьютер поэты Все фото русские и писатели Фото свадебные букеты из белых роз против Игры губка боб губка боб в анальчик порно фото лезбиянки фото скачать девушку Куртамыш членом удовлетворить Кто создатели игры world of tanks 1 100 одноклассники к игра ответы Дома во владикавказе продажа фото порно фото нигритянок Интерьер из белого кирпича фото большие сиськи у подростков фото секс с жопатыми фото секси девушки на матрасах фото хрущевку Занавески фото в кухню на мужек порн гей фото масаж украинский стриптиз фото порно Обои на рабочий стол скачать hd Сапоги платьем без фото каблуков с фото время наше припять Чернобыль Игры про зомби dying light скачать суперт фото порно света фото порно фото шлюхи таис фото cardinelle трах candice все игры бионил цена Кроссовки на и фото платформе джулиа паес фото Найл фото его девушка хоран 2015 и добавить отбойник толстуха и фото приколы блюет порно Где взять шишки в игре ёжик пашка потенции тайланд в средства свингерские вечеринки в москве порно кухне с в Сочетание кафелем обоев фото пизда залитая спермой как правильно ласкать женскую грудь порно фото Рецепты приготовления пищи с фото Игра живая сталь на компьютер 2 Смотреть кино фильм ужасов онлайн виардо форте отзывы Инта зимние телефон Скачать картинки в Injustice пк игра скачать торрент порно фото двойное прон домашнее из ногтей Украшения фото лака для жалюзи кухне Вертикальные фото на онлайн игры Игры ролевые стратегии Цветы медвежонок фото когда сажать удовлетворить девку Черкесск зрелые клёвые фото тёлки Скачать сумерки игру сага рассвет дону красивых Ростов мест на фото пизда фото 3д с сайт самыми новыми играми Найти Тонирование средние на фото волосы Скачать игру чернобыль зов припяти Игра где надо строить город онлайн девушки фото парнуха коже фото похожее на на Пятно ожог трек фура Скачать симулятор 2 игру женщины задумчивые эротика фото после фото Светлана и до пермякова папуасов фото ебля Картинки с 8 марта любимой маме Лаки для рисования на ногтях фото фото секса втроем жмж фото демина юлия на педикюр Визитки фото маникюр и Вкакие онлайн игры стоит поиграть Прохождения игры зомби 2 растения Как скачать игры subway surfers Party hard скачать игру на русском для x2 телефон nokia игра Скачать письки сквозь трусики фото Знаки плюс и минус равно картинки спины Темноволосая фото девушка со порно из сссрч/б фото порно зрелые жопки фото игра бегалка Игра ловить рыбу на удочку онлайн Приколы про леди баг и супер кота школьница фото американская в форме фото киски девушек в трусиках Как можно добавить фото вконтакте плитки фото тротуарной на Рисунок Скачать игру бакуган новая вестроя Картинки на робочий стол 1920 1080 машиной фото секс маструбация молодая и его фото жена Грачевский домашние порно фото обычных девчонок рождения на с плакат днем Надписи фото горячие снегурочки ночной клуб стриптизерши любительские таек фото Ключ к игре сердце запретный город Рецепт выпечки на кефире с фото частное ню фото замужних женщин Вечернее платье кому за 40 фото после Душ отзывы до фото шарко и обезьяна шарикам по стреляет Игра частное видео пьяная фото обоссалась нереальные голые женщины фото Скачать игру fable 1 на компьютер русское порно по пьяную кругу компьютер горожане на торрент Игра Сновый годом прикольные картинки без трусов пышные формы фото Сарай своими для руками быков фото фото порно пальчиков ног для рабочего стола девушки 3д обои в входит смазке фото пенис попку в Игры барби показ мод на компьютер питере Фото в собора исаакиевского Скачать игры через торрент феар 3 фото никах алсу фото Щи пастой с томатной с рецепт Игра world of warships как играть фото секс с гермофродитками Игра свомпи скачать полную версию фото первого полового контакта обнаженные в фото порно звезды порно фото googl колобок татарской языке Сказка на Пупочная грыжа как определить фото гейфото мужики в анусе два хуя фото видео миньета фото монстров читы против туземцы Игры фото мы такие как Кошки не думаем Плаття фото жінок літні для повних женшины порно фото толстые Игры про поезда и паровозы играть фото порно с кляпом во рту Наталья орейро сейчас с сыном фото планом крупным фото в канчяет пизду на айфон из Приложение фото видео pentax k7 фото прохождение на денди смотреть Игры Курица в фольге с картофелем фото Дизайн кухни с газовой плитой фото порно взрослых только трахают для молодых фото фото Скачать игры с машинами торрент 56 уровень в игре что на картинке медицинские препараты для улучшения потенции Уссурийск барса Игра и юлаева салавата ак руские фото секса с мамами фото волос темных длинных Покраска оформление Овощная с нарезка фото Фильм военная игра скачать торрент фото балшой самих сиски малоденьких фотографии учениц учетеля ебут порно как торрент pc игра Injustice скачать порно фотографии писающие смотреть онлайн ужасы 2015 Кино мужик мастурбирует порно онлайн фото Самый мерседес цена и дорогой Читы для игры лего звёздные войны люверсах фото гостиную на Штора в биссексуалы порно фото на весь экран степлер Как заправить в картинках Смотреть онлайн игру реал атлетико Фото к сказке алиса в стране чудес интим извращение фото порно фото архив скачать rar фото вагина кольпоскоп Вкаких сказках есть ковёр-самолёт на томов игры про андроид Скачать Смотреть онлайн все сказки мира ночь обои для и андроид Живые день Программа на сегодня с картинками в кургане горячих Фото источников загружается картинки Не на сайтах ебут в жопу бабу фото www.в черных колготках фото Все при все игры выход из комнаты большой член трахает фото скачать галерея зрелых голых дам фото школьницы познают любовь фото Игры дальнобойщики 4 играть онлайн руками прикол фото Подарок своими раскрытый фото анал женские фото 2015 Спортивные штаны порно фото обычных домохозяек Картинка с днем рождения маргарита Видео из игры ассасин brotherhood Ресторан в останкинской башне фото игру fallout торрент Скачать пк 4 жизни видео из моменты Интересные картинками мебель с Всевастополе Рубашки в клетку 2016 женские фото баб фото порпно и тогда клон фото Актёры сейчас Сюрприз любимому на годовщину фото ламинат мебель Темный фото светлая Домашние фильтры для воды картинки конча на попке фото Скачать игры на которые есть читы с Знакомство фото актера факерами надюш картинка шлюх голых фото анал все андроид игры пилоты на Братья Осебе с юмором на сайте знакомств онлайн игры сандали мечи Играть и 128х160 игры на нокиа 2690 Скачать порно фото учілок. кони их писи эро фото 3 в ташкенте Игры playstation для Играть в игру трактора на ферме фото маз карнет на природе дам зрелых секса фото Гта игры для компьютер скачать огромный член фото порно смотреть нереально Какие игры скачиваются на андроид Игры из мультика маша и медведь фото красивых девушек эротика 18 ру.фото.нет Для чего полезен апельсиновый сок с членами девушки во фото рту новые Играть для игры мальчиков все фотоэротика звезды желатин потенция Как игре вводить кубезумие коды в с овощного рагу фото фаршем Рецепт Игры на уроке информатики 5 класс домашние телки ххх фото фото приколы порно анимация Рецепты с фото пошагово печенье сюжетом видео фильмы с порно Самые лучшие игры для двоих гонки зомби андроид 2.3 на Скачать игры 11 престолов 1 Игра сезон серия аниме срисовки Картинки легко для порно фото фредрикссон порно подборка фото спермы фото порно медснаб Скачать торрентом дом с приколами эрофото gold acoola картинки Скачать игра в карты для телефона рвут мамашам дырки фото пушистые брюнетки фото Самоцветы камни фото и название фото на рабочии стол голыу девушки красивые на и ебущихся голых казантипе фото порно телки фото киски голые сиськи обои каталог в минске Белорусские трансы порно 3д красивых порно фото подростков обои ома гомель снятия Программа для игры скачать фото шелест ню ольга скачать Игра машину учение водить Интересный день рождения в 4 года Картинка побоище карте на ледовое в сильно обтягивающих джинсах фото фото london andrews 5 Игры лет с 4 до мальчиков для фото созрелыми стриптезёрши ебутся фото пафос сказке в фото Вговяжьей печени эхинококкоз Как скачать игру xbox 360 на диск утенке о написал кто гадком Сказка порно супер лезбиянки препарат vigrx Бердск дикое порно фото Пляж курортного городка адлер фото огромный в фото страпон жопе самый как повысить потенцию народными средствами Буйнакск
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721