ВПЛИВ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ НА ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті описується вплив мультиплікаційних фільмів на формування гендерних стереотипіd, також особливості сприймання цих мультфільмів дітьми молодшого шкільного віку. Розглядаються особливості мультфільмів, за рахунок яких дитина молодшого шкільного віку приділяє так багато часу на їх перегляд.

Ключові слова: молодший шкільний вік, гендерні стереотипи, мультиплікаційні фільми.

В статье описывается влияние мультипликационных фильмов на формирование гендерных стереотипов, также особенности восприятия этих мультфильмов детьми младшего школьного возраста. Рассматриваются особенности мультфильмов, за счет которых ребенок младшего школьного возраста уделяет так много времени на их просмотр.

Ключевые слова: младший школьный возраст, гендерные стереотипы, мультипликационные фильмы.

The article deals with studying the effect of cartoons on the formation of gender stereotypes among children of primary school age. A research on the study of the problem, its description and the procedure of conduct are presented. The findings of research are also thoroughly described.

Keywords: gender stereotypes, primary school age, cartoons, femininity, masculinity.

 

Постановка проблеми. В процесі соціалізації, який є невід’ємною частиною у житті кожної людини, формуються гендерні стереотипи. Багато з них транслюються у засобах масової інформації. Якщо говорити саме про гендерні стереотипи, варто зазначити, що вони є вже звичним явищем – кінопродукція, мультфільми відображають традиційні гендерні ролі. В створенні мультиплікаційних фільмів їх творці використовують сталі соціальні уявлення, мовленнєві звороти, механізми стигматизації і стереотипізації. Що стосується дітей молодшого шкільного віку, то їх мислення не є критичним, тому яскраву, захоплюючу і цікаву інформацію вони сприймаються несвідомо, без активної інтерпретації. Таким чином виникає гостра потреба у дослідженні механізму впиву мультиплікаційних фільмів на дитячу свідомість, зокрема на формування гендерних уявлень, адже, надалі людина починає вагатись у існуючих уявленнях про гендерні ролі. У зв’язку з чим тема нашого дослідження є актуальною.

У сфері досліджень гендерних стереотипів  велике значення мають праці  зарубіжних (Ш.Берн [1], М.Мід [9], Б.Фрідан [13]) та вітчизняних вчених (І.Кон [5], О.Вороніна [3], П.Горностай [4]). У даній сфері  науковці виділяють типові фемінні та маскулінні риси, також розглядають феномен гендерних стереотипів з такими, як «гендерна соціалізація», «гендерна ідентифікація», «гендерна диференціація». Це є важливим аспектом, адже у молодшому шкільному віці діти уже ідентифікують себе як хлопчик чи дівчинка.

Гендерні стереотипи формуються в процесі соціалізації під впливом статево-ролевої ідентифікації особистості, наслідування зразкам статево-ролевої поведінки і відповідного підкріплення, структуризації статево-ролевого досвіду, засвоєння соціальних очікувань суспільства щодо статевих ролей. Тобто суспільство має великий вплив на формування цих стереотипів.

Таким чином пояснення багатьох гендерних відмінностей, на думку О.Вороніної, слід шукати не в гормонах і хромосомах, а у соціальних нормах, що приписують нам різні типи поведінки, атитюди й інтереси відповідно до біологічної статі [3]. Система норм, що містить узагальнену інформацію про якості, властиві кожній із статі, називаються статевими або гендерними ролями. Частина цих соціальних норм впроваджується в свідомість через телебачення, зокрема через мультиплікаційні мультфільми; ряд інших ми одержуємо безпосередньо, наприклад, відчуваючи несхвалення з боку суспільства, коли відхиляємося від очікуваної гендерно-ролевої поведінки, тобто існує тиск з боку соціуму.

Ш.Берн пропонує думку, що власне гендерні стереотипи часто діють як соціальні норми. Саме нормативний і інформаційний тиск змушує людей підкорятися гендерним нормам. Дія нормативного тиску полягає у тому, що люди прагнуть відповідати гендерним ролям, щоб дістати соціальне схвалення й уникнути соціального несхвалення [1]. Про інформаційний тиск можна говорити, коли гендерні норми вважаються правильними, тому що усе суспільство  знаходиться під впливом соціальної інформації. Так, ми живемо в культурі, де чоловіки звичайно займаються одними справами, а жінки – іншими, де гендерні відмінності вважаються природними; тому ми приймаємо гендерні ролі та наслідуємо їх. Люди в різній мірі підкоряються традиційним гендерним ролям.

Ю.Галустян проаналізувавши праці різних дослідників, зазначає, що вони  мають різні думки щодо віку первинної статевої ідентифікації, усвідомлення індивідом своєї статевої належності [19]. Теорія гендерного розвитку – набуття особистістю гендерної ідентичності – З. Фрейда викликала чимало критичних зауважень та заперечень. Так, Фрейд вважав, що усвідомлення дитиною гендерної ідентичності відбувається у 4 – 5 років [2]. Більшість пізніших авторів наполягають на більш ранньому періоді. Деякі вчені, наприклад І.Ю.Кон, вважає, що це відбувається у віці 1,5 року. Тобто у віці двох років діти вже набувають часткового знання того, що таке гендер. Дитина вже знає про себе, хлопчик вона чи дівчинка, і здебільшого правильно визначає стать інших людей. Проте не раніше 5 – 6 років дитина навчається розуміти, що стать людини не змінюється, що кожен має певну стать і що статеві відмінності між хлопчиками та дівчатками мають анатомічну природу [5].

За когнітивною концепцією, стверджує Ю.Галустян ідентифікації у дітей віком 5–6 років з’являються власні уявлення про статеву роль, яка формує секс-типізовані оцінки й манери. Секс-типізація не є продуктом ідентифікації, а, навпаки, ідентифікація вважається наслідком секс-типізації. У дошкільному віці починає проявлятися статево-рольова приналежність. Хлопчики віддають перевагу іграм у солдатики, машинки та іншу техніку, а дівчатка обирають «доньки-матусі» [19].

Сучасна дитина, починаючи ще з раннього дошкільного віку, щодня мимоволі сприймає навколишній  світ  на телевізійному екрані, передусім,  під час перегляду анімаційних програм. Особливо привабливими для дітей та їхніх батьків є жанри телевізійного лялькового спектаклю й мультиплікаційного фільму. У нашому дослідженні ми звертаємо особливу увагу на мультиплікаційний фільм.

У сучасній теорії культури мистецтво мультиплікації  (анімації, мультиплікаційного кіно, анімаційного кіно) кваліфікується як вид кіномистецтва, сюжети якого створюються шляхом знімання послідовних фаз руху мальованих (графічна мультиплікація) або об’ємних (об’ємна мультиплікація) об’єктів – малюнків, маріонеток і ляльок [7]. Сучасна мультиплікація, або ж  анімація, за словами М.Поплавського, є синтетичним видом мистецтва, поєднуючи елементи  пантоміми, акторської майстерності, музичної ритміки й пластики людського тіла, механізмів його руху  тощо [10].

Проблематика сприйняття мультфільмів дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку полягає у тому, що маленьким глядачам не вистачає ані художнього, ані життєвого досвіду, щоб сприйняти сюжетну лінію мультфільму. Діти «не бачать тих прихованих смислів, які зазвичай містяться у словах і діях героїв».

Ідентифікуючи себе з персонажем, діти його наслідують і засвоюють його моделі поведінки, які часто бувають агресивними. А. Бандура говорив про те, що одна телевізійна модель може бути предметом наслідування для мільйонів. Спираючись на поняття «підкріплення», А.Бандура описує три способи проходження підкріпленого зразка для наслідування: а) у випадку, якщо за допомогою спостереження моделі можуть виникати нові реакції; б) у випадку, коли наслідування моделі поведінки за винагородою або покаранням може посилювати чи послаблювати стримування цієї поведінки; в) у випадку, коли наслідування моделі може сприяти актуалізації тих зразків поведінки, які і раніше були відомі дитині [14].

Проте важливим, на думку Н.Максимової [8], є засвоєння дитиною позитивного соціального досвіду, який може сприяти швидкій адаптації до оточуючого середовища, в іншому випадку, коли з певних причин цього не відбувається, порушується процес соціалізації, зазнає деформацій «Я-концепція» дитини, формується неадекватне, негативне самоставлення. Важливо, щоб людина засвоювала позитивний соціальний досвід з його складовими (формами та способами громадського життя; характером взаємодії з людьми; соціальними норми та цінностями).

Статева і гендрена ідентифікація дітей відбувається у 2-річному віці.  І якщо раніше можна було стверджувати, що на формування життєвого досвіду у дошкільному і шкільному віці переважно здійснювали вплив батьки як носії соціальних норм та форм поведінки, то зараз таке твердження можна піддати сумніву, проаналізувавши скільки часу молодші школярі проводять біля телевізора чи комп’ютера. Адже, на думку вченої, саме спілкування, колективні форми роботи є корисними для загального розвитку дитини цього віку.  В такий спосіб мультфільм здійснює значний вплив на формування гендерних стереотипів, заміщаючи приклади поведінки, презентовані батьками та іншими значущими фігурами.  Тому, за словами К. Кошак [6], необхідно, щоб батьки постійно цікавилися, які мультфільми дивляться їхні діти, з метою недопущення перегляду неякісних або психологічно  складних для сприйняття зразків мультиплікаційного кіномистецтва. Причому слід обговорювати побачене, аналізувати разом із малюком, якого героя він вважає добрим, а якого злим, позитивним чи негативним, сміливим чи боягузом.

Дітям властиві наслідування й підвищене навіювання та зараження, що як позитивно, так і негативно впливають на засвоєння норм і правил поведінки. Розуміючи це, автори мультиплікаційних фільмів майстерно використовують ці засоби впливу при їх створенні. Крім цього, враховуючи перцептивні особливості молодших школярів, творці мультфільмів наділяють свої творіння яскравістю, образністю,  вони вміло поєднують реальне і фантастичне, зле і добре. Проте, у зв’язку з недостатнім розвитком самосвідомості, малим життєвим досвідом діти можуть наслідувати з мультфільмів і небажані форми поведінки: грубість, недисциплінованість тощо.

Дж.Ван Евра, звертає увагу  на зв’язок між переглядом телебачення та гендерною стереотипною поведінкою, а також між рівнем когнітивного розвитку дитини і впливом телебачення на гендерну детермінацію. Тобто діти, яким не вистачає розуміння та інформації в даній сфері, прийматимуть ті упереджені або стереотипні гендерні ролі, які буде пропагувати  телебачення [18].

Інший аспект впливу телебачення, зокрема мультфільмів,  є врахування кількості часу, яку дитина проводить перед телевізором. Так, К.Дуркін [15], вказує на  наявність зв’язку між тривалістю перегляду телепрограм та збільшенням наслідування стереотипних гендерних ролей.  Однак це дослідження було піддано критиці через відсутність  пояснення причинно-наслідкового зв’язку між тривалістю перегляду телебачення і наслідками цього.  Також дослідження продемонструвало, що з віком діти мають тенденцію до розвитку стереотипних уявлень про гендерні ролі.  Проте і це дослідження було піддано критиці через те, що воно базувалось на упередженнях на користь чоловічої статі.

Таким чином, за словами Дж.Ван Евра не було виявлено ніякого зв’язку між тривалістю перегляду та наявністю гендерних стереотипів у дітей. Однак Дж.Ван Евра звертає увагу на те, що більша тривалість перегляду навчальних телепрограм впливає на зниження впливу гендерних стереотипів.  Тобто не можна стверджувати, що образи, які діти бачать по телевізору, зберігаються у свідомості дитини без активної інтерпретації з її боку. До того ж, важливим аспектом дослідження наявності впливу перегляду мультфільму на дитину буде те, чи ідентифікувала себе дитина з певним персонажем. В цьому випадку, згідно з Феліцен і Лінн, на чиї дослідження спирається Дж.Ван Евра, існує два аспекти ідентифікації: ідентифікація зі схожим і з бажаним. У першому випадку дитина ідентифікує себе із знайомою людиною (наприклад, батьки, родичі), в іншому – вона ідентифікує себе з уявним ідеальним образом, тобто з тим, ким  вона хотіла би бути.  При чому, тенденція до ідентифікації з бажаним з’являється, згідно науковців,  приблизно у 8 років. Тому дослідження даної проблеми саме серед дітей молодшого шкільного віку є актуальним, адже можна припустити, що уявні образи, до яких вони прагнуть, формуються під впливом вигаданих персонажів мультфільмів. Також діти молодшого шкільного віку схильні ідентифікувати себе з оточуючими людьми. Так, Дж.Ван Евра зазначає, що якщо дитина ідентифікує себе з персонажем, яким особливо захоплюється, то буде схильна наслідувати демонстровану поведінку. Тим не менш, це не дає точної інформації про ступінь даного наслідування і впливу ідентифікації з персонажем [18].

Аналізуючи наукову літературу, ми встановили, що деякі дослідження були спрямовані на знаходження впливу телебачення на вибір професії. Справді, Б.Гюнтер зазначає, що хлопчики обирали професії, які сприймались ними як традиційно чоловічі (поліція, армія і т.д.). Те ж стосується і дівчат.  Було встановлено, що заняття, які пропонувалися для двох статей і були різними, обирались хлопчиками та дівчатками стереотипно. Також Б.Гюнтер, посилаючись на Моргана, зазначає, що дівчата, які довше переглядали телевізор, дотримуються думки, що жінки менш амбітні, ніж чоловіки, і знаходять своє щастя серед дітей, тобто у материнстві [16].

Підтвердженням таких стереотипних уявлень про жінок і чоловіків, трансльованих у мультфільмах і ЗМІ загалом, є проведені С.Сміт дослідження, які показують, що жінки займають менше третини (28%) у частці персонажів (як реальних, так і анімованих), які розмовляють. Крім цього виявлено, що  у масових сценах бере участь лише 17% жінок, хоча цей висновок слід інтерпретувати з обережністю. Також оповідачами у мультфільмах виступають в більшій мірі (83 %) чоловіки [17].

Діти повторюють те, що бачать на екранах, внаслідок ідентифікації. Ідентифікуючи себе з істотою з девіантною поведінкою, яка ніяк на екрані не карається і навіть не осуджується, діти її наслідують і засвоюють її агресивні моделі поведінки. Більше того, агресія в мультфільмах супроводжується гарними, яскравими картинками. Герої красиво одягнені, знаходяться у гарному приміщенні і така сцена супроводжується бійкою та іншими агресивними моделями поведінки. При чому наслідувати агресивну поведінку починають не лише хлопчики, як це традиційно вважається, а й дівчатка. Це пояснюється тим, що в прокат виходять мультфільми про дівчат, які наділені силою і вступають у бійки («Джекі Чан», героїня – Джейд; «Сейлормун» тощо). Тобто в нинішніх мультфільмах руйнуються традиційні моделі побудови сім’ї, розподілу ролей чоловіка та жінки. Дійсно, героїні-войовниці й тендітні витончені хлопчики часто з’являються у мультфільмах. Таким чином мультфільм притягує молодого глядача.

Таким чином внаслідок наслідування, яке займає важливе місце у розвитку, навчанні та вихованні молодших школярів, згідно досліджень П.Скляра [11], Ю.Волкова [12] в учнів формуються деякі гендерні стереотипи.  По-перше, у молодших школярів може несвідомо закріпитися уявлення, що саме чоловіки  відіграють найбільш значущу роль у суспільстві й культурі. По-друге, тим самим обмежуються уявлення учнів про те, який внесок роблять жінки в культуру, а також про ті сфери нашого життя, які традиційно вважаються жіночими. По-третє, в основному заохочується успіх та досягнення чоловіків, тоді як жінки закріплюють моделі поведінки, що меншою мірою співвідносяться з лідерством і управлінням.

Висновки. Ми прийшли до висновку, що типово чоловічий образ – це набір рис, пов’язаний з соціально необмеженим стилем поведінки, компетенцією і раціональними здібностями, активністю й ефективністю. Типово жіночий образ, навпаки, включає соціальні та комунікативні уміння, теплоту і емоційну підтримку. В цілому чоловікам приписується більше позитивних якостей, ніж жінкам. При цьому надмірна акцентуація як типово маскулінних, так і типово фемінінних рис набуває вже негативне забарвлення: типово негативними якостями чоловіка признаються грубість, авторитаризм, зайвий раціоналізм і тощо, жінок –  формалізм, пасивність, зайва емоційність тощо.

Також ми теоретично дослідили засоби впливу, які автори мультиплікаційних фільмів використовують при створенні мультиків. За рахунок цього, вони й користуються серед дітей такою великою популярністю. Так, ми виявили, що дітям молодшого шкільного віку властиві наслідування й підвищене навіювання та зараження, що як позитивно, так і негативно впливають на засвоєння норм і правил поведінки. Крім цього, враховуючи перцептивні особливості молодших школярів, творці мультфільмів наділяють свої творіння яскравістю, образністю,  вони вміло поєднують реальне і фантастичне, зле і добре. Проте, у зв’язку з недостатнім розвитком самосвідомості, малим життєвим досвідом діти можуть наслідувати з мультфільмів і небажані форми поведінки: грубість, недисциплінованість тощо.  Тобто під впливом процесу ідентифікації з улюбленим героєм, діти наслідують ті гендерні моделі поведінки, зображені у анімації.

До того ж, ми визначили які гендерні стереотипи присутні у засобах масової інформації, і зокрема у мультфільмах. Так, виявлено, що жінки в загальному зображуються пасивнішими, ніж чоловіки, більше звертають увагу на свою зовнішністю і прагнуть знайти кохання. Чоловіки ж змальовані у мультфільмах сильнішими, агресивнішими. Проте у деяких мультфільмах відбувається перерозподіл типових фемінних і маскулінних рис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

 1. Берн Ш. Гендерная психология: Учебное пособие/ Берн Ш. – СПб: Прайм, 2001. – 320с;
 2. Браун Дж. Психология Фрейда и постфрейдисты. М.: REFL-book; Киев: Ваклер, 1997 – 297-304 с;
 3. Воронина О.А. Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций/  Воронина О.А.  – М.: МЦГИ-МВШСЭН, МФФ, 2001, – 416 с;
 4. Горностай П.П. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник / П.П. Горностай– К.: К.І.С., 2004. – С. 132-156;
 5. Кон И.С. Ребенок и общество/ Кон И.С.  – М.: Педагогика, 1998. – 270 с;
 6. Кошак К. О. Українські телепрограми для дітей та юнацтва: концептуальні засади: дис. на здоб. наук. ступ. канд. філолог. наук: спец. 10.01.08 «Журналістика» / К.  О. Кошак.  – К.,  – 2007.  – 240 с;
 7. Крижанівський Б. М. Мистецтво мультиплікації/ Б. М. Крижаніський. – К.: Рад. школа, 1981. – 118 с;
 8. Максимова Н.Ю. Курс лекций по детской патопсихологии: [Учебное пособие] /Н.Ю.Максимова, Е.Л.Милютина. – Ростов н/Д.: Феникс, 200. – 576 с;
 9. Мид М. Культура и мир детства/ Мид М.  – М.: Наука, 1988. – 429 с;
 10. Поплавський М. М. Мистецтво дитячої мультиплікації на українському телебаченні // Культура і мистецтво у сучасному світі: Збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 13. — С. 140-146;
 11. Скляр П.П. Гуманізація освіти у життєвих перспективах майбутніх інженерів: монографія / П.П. Скляр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007.– 288 с;
 12. Социология : учебник / под ред. проф. Ю.Г. Волкова. – [изд. 2-е, испр. и доп.]. – М. : Гардарики, 2003. – 512 c;
 13. Фридан Б. Загадка женственности/ Фридан Б. – М.: Прогресс; Литера, 1993. – 386 с;
  1. Bandura, A. (1965). Influence of modelsʼ reinforcement contingencies on the acquisition of imitative responses. Journal of Personality and Social Psychology, 1, 589-595;
  2. Durkin, K. (1985). Television, Sex Roles and Children. Milton Keynes: Open University Press;
  3. Gunter, B. (1995). Television and Gender Representation. London: John Libbey;
  4. Stacy L. Smith, Crystal Allene Cook. (2008). Gender Stereotypes: An Analysis of Popular Films and TV. Los Angeles: Geena Davis Institute for Gender and Media;
  5.   Van Evra, J. (1990). Television and Child Development. Hillsdale: Erlbaum.
  6. Деякі аспекти гендерної ідентифікації та соціалізації особистості (Ю. М. Галустян, В. П. Новицька) // Український соціум. – 2004. – № 1 (3). – C. 7-13  – режим доступу до інформації: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=8&n=51&c=1092.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper buy camera shoot essay melbourne writers noroxin without rx sell need help social homework i studies homework help k 12 help biology homework websites buy online assignments mba plan shop for mechanic business order online delivery food resume in order expository essays time online paper revise jelly bean p1010 xdating deficit powerpoint disorder attention presentation do dissertation pay someone to please help excel homework fruit cheap price soft cialis homework help antonyms sites custom paper best phd ad networks on mobile thesis hoc student essay by written harvard analyse interviews dissertation papers buy thesis nursing accountability essay in school students high homework helps for order resume flowers online writing services professional resume albany ny writing with help volatility thesis market stock phd on custom quality essays uk papers bond online generic Remeron writing uk services report a someone write paper to research pay tips term writing paper service writing naukri resume adults juveniles as be tried should essays help writing chat online proposal template purchase equipment poets with homework help american modernist someone to for my essay do looking plan care help essay associate merchandising letter for cover help science ks3 homework with business for correct plan order writing mac paper software experience resume mechanical engineer for assistant cover administrative letter for medical me homework for do for me homework do in hebrew my how name script to write commerce e presentation power of on thesis point master best chicago services writing 2013 resume buddhismus dissertation de yahoo dating tipos democracias post essay stress traumatic disorder nfl dating is anyone scotty 2013 mccreery about book a essay statistics need i with help essays against persuasive essays abortion english writers essay famous billing for medical and resume coding sample synoptic aqa help unit biology 5 essay christopher helper columbus homework essays disorder spectrum on autism for help homework online students college economics homework market structures helper writing cv ireland service babycadeautjes dating online help chat essay cheap assignment my do speeches to buy service dissertation writing india business pro 2008 buy plan objectives for medical of assistant examples for resumes cheapest essay writing casual letter staff cheap for event cover latin my in name write for medical students critical thinking help 2 algebra homework service best essay purchase and papers essays of thesis order a paper writing thesis service in lahore essay economic papers paid writers paper objective best resume application buy a statement thesis with help need i helpers homework me my paper please write for admission essay college writing vocabulary order article contact research paper essay empire number editing dating online dzikie wieprze paper write research someone your pay to professional helper resume on never money can happiness buy essay thesis philippines services editing sample assembler resume for mechanical help www com dissertation paper a term outline of service customer good essay unexplained mysteries homework helper statement chemistry personal topics medical students research for biology essay help 5 unit synoptic aqa job writing application service dissertation guerre sur totale la reviews sites 2016 dating resolution conflict paper research material proposal science phd without doctor xl toprol a civil dissertation help engineering homework completed buy practice for students studies medical case with homework help online geometry the third i cv write person in should my for papers inn admission sale dissertation statut entreprises juridique quotes dating tynes karissa review info literature dissertation my write paper sale paper africa balers for south resume how write letter job a to for a theology online doctor degrees dissertation buy i where paper watermarked can writers academic professional federal writing services 2014 resume best report lab buy physics in essay america diversity online order resume xanax services website writing content student free papers online levitra mg 40 online brand buy statistics help homework buy sleepwell online to how tablets help thermodynamic homework dating bullock 10 dissertation companies writing top uk do homework how my essays does money happiness buy resume services best professional writing 2014 cheap 2089 on gold fly line site college essay basics.info assignment writers uk no 20 perscription mg sale benadryl professional writing company uk order essays philadelphia homework help library mosaics homework roman help research writing best paper rated service essay term university paper annotated an in alphabetical bibliography order to does be have admissions buy college essay for you essay write services fee service no free dating fly shipping buy gold delivery free prescription no narrative essay order in chronological word proposal template purchase writing england service essay mechanical format pdf engineers freshers for resume mastercard online buy gold vigra achat grifulvin quebec de order a world new essays selected walmart near dating me local master reviews architecture thesis project service review best writing for math help homework algebra letter sales for where litmus to singapore paper in buy dissertation tum a veroffentlichen buy online nyc writing paper service papers research lowering drinking age essay senior yale 18 asperitas dating latino practise papers online 11 homework help cost accounting help kids online for homework online paper order term to application write an academic how cv for phd writing reports help zyloprim without online prescription someone for my report pay university to do homework buy to answers with research help paper online a software book writing help essay custom us dating godot engine help india homework egypt homework help helpers 2 algebra homework residency medical for statement sample personal helpers homework whsmith new services writing resume reviews york dissertation disorder eating ideas class can pay online do my to someone i curriculum residency for vitae students for applying medical sample halloween essay help research database paper online order casodex no how cheap can i script contrast help essay and accounting help theory homework without prescription Requip фолз сюрприз гравити комикс Читать возросте киску в показывают женьшины фото год фото новый из на Фигуры снега спальни ремонта Фото кв.м.фото 13 Сказки о спящей царевне все авторы Что интересно вопросы тебе задавай эро фото bаogbrоs Скачать игры для видеокарты 128mb Игры майнкрафт онлайн планшета для оптимальный размер члена Первомайск позах девушке голой в фото одной разных зрелые пщрно фото фона css3 анимация Причёски на каскадную стрижку фото порнофото анального секса с красивыми телками одевалки девочек супергерои игры для порно фото башкирских толстых дам Сайт скачиваний игр на компьютер нижневартовск из социальных сетей фото девушек на 5230 нокиа Как игры установить Какие процессоры подойдут для игр картинки едешь Тихо будешь дальше порнофото.nеt.uа сосут большой клитор-фото босоножек без каблука Фото модных Человек который был на войне фото игр танчики список фото порно красивых девушек в латексе Игры для грузовая машина мальчиков малых смотреть порно фото с русские Великие фото композиторы Lostfilm игра престолов 5 скачать андроид Скачать на корабли игра фото ливадия п Абажур на лампу своими руками фото www.tegos ru foto porno фото секс позы как влияет растворимый кофе на потенцию мама с фото секс золотая писек в сперме порнофото порно фото. девушки полнотелые Прохождение игры двери 36 уровень на фото жене кончаю попу Игры в которые можно играть на pc взрослые онлайн фото женщины голые Красивые картинки овощей и фруктов девушки без лица фото тела Красивые фотографии лучшие жопы Подставка для игр раскладная stiga Фото с поздравлением новорожденных с рецепт фото Овощное рагу рисом с порно дала онлайн лизать немецкие дамочки порно-фото тортов для картинки Вафельные омск фото своими руками Круглый мангал На айфоне нет места а фото удалены Игры для мальчиков 3-4 года тачки Игра prince of persia для андроид фильм дом Индийский ужасов призрак Торт для мужчины на 30 лет фото значения и их надписи тату для девушек Игра прототип прохождение часть 1 Скачать самсунга для обои тройные на фото женские мужик прокладки дрочит Камера для игр скачать на телефон фото сейса тёлок сантехник фото эротика область vimax Ивановская купить 2 Игра онлайн молния гонки маквин Новинки кухни фото новинки 2015 порно фото ебли дома. кулаке фото секс в бородиной Ксении без фото цензуры оружие go своё сделать как cs Игра пышечки красотки голые фото свадебных фото залов руками оформление своими Читать голодные игры на английском сиськи письки смотреть порно видео таблетки от потенции кинг конг компьютер om на скачать my nom Игра домашнее женщин фото возрасте эротическое 3-1 фото 75гдш Картинка с днём рождения малыша эротическии звезд фото фото 8 мастики из марта на Торт игра плитки кд512 фото диод фото худеющих Редуксин лайт отзывы и оборотнями девушками с Картинки лицо Фото аварии пола уокера после фото сергий Мощи мощи радонежский красивые эротические фото в машине стариками со эротические фото Игры онлайн двоих настольные на Смотреть игра молния маквин гонка 2 тачки маквин Скачать игру гонки Картинки девушек стоящих на обрыве мудрых в Высказывания картинках Аниме картинки тацуми убийца акаме Скачать торрент игру фифа 14 на пк С23 февраля коллегу с юмором с Что такое рецепт чизкейк фото пісенні скарби вінниччини картинки і фото класс устного Картинки 1 для счета планом женская крупным фото промежность Картинки с днем рождения трафареты частное интим фото русских медсестер фото агитатор картинка Скачать игру на русском мафия 2 порно фото половых органов женщины сервировочный интерьере в фото столик во положение фото время во влагалище члена скекса обнаженных девушек фото анал женщин фото у соски почему смотреть твердеют мама порно в позе фото голые парни фото русские сексфото мать и сын эрофото частные руские Hot wheels beat that игра торрент Игры с целью для 2 младшей группы кант понятие игры порнофото с девушкой фото свинины Рецепт котлет из с фотографий сисек третьего размера рабочий на стол в картинках Греция Невеста 2015 смотреть онлайн ужасы скачать программу для чтение комиксов на андроид лезбиянок про старушек порно фото Фото белый френч на короткие ногти Поиск по похожим картинкам google ебуньи старая фото смореть домашний секс фото Микодерил отзывы фото до и после Настольная игра кролики и морковка и платья Фото сарафаны для полных Удмуртия вольюм пилс Лего игры ниндзя прохождение всей Ответы в игре матрёшки 61 уровень Скачать игру на андроид мод соник ангел-хранитель святой икона кирилл фото табаржа ливан фото Игра торрент скачать мир 3 война и с по игру Играть планетам приветом Скачать игры fable 3 через торрент Оформление подарка на свадьбу фото свадьбу фото Креативный на подарок лицензионные игры нет или Вsteam Игры выживания на планшет андроид фото кроватью с шкаф Встроенный Статусы я не кому не принадлежу мальчиков про полицейских Игры для ночь смотреть сказка на Хорошая Хабаровский край город амурск фото свежие фото нло Скачать игры без торрента на пк Трейнер на игру paint the town red Скачать игру лего digital designer новый Дизайн год ногтей 2016 фото голая sunny lane фото порно как попу юбуца фото фото групповуха частніе Картинки звука щ автоматизации для трахаются фото смотреть. девушек разрезом фото с с трусах Игры ассасин крид юнити торрент игра kingstars видео без Как скачать игры вирусов Игра доктор марио на денди скачать класс Мастер в картинках теста из піся порно фото хейзинга как феномен культуры Игра medal of honor warfighter трейлер игры Библия онлайн с картинками читать свингеры казахстан фото Загадки 3 по за класс украинскому Приколы про знак зодиака близнецов Натяжной потолок в 2 уровнях фото экстремального частное секса фото Приложение для андроид картинки Приколы про самых смешных кошек Перец сладкий биг мама отзывы фото Картинки я всегда с тобой рядом Скачать сервер для игры minecraft телефона игру для джунгли Скачать персии пк игру на 2 Скачать принц фото эротические демотиваторы игры все тюремные молодая соска порно фото игры Прохождение в тюрьме стикмен блоков из Фундамент 20х20х40 фото домашнеепорно фотозрелых явления астрономические Интересные фото танки второй Подбитые мировой сперма течет из жены фото в фото трахает ванной сын мать эро белые колготки порно фото яблони для сорта области фото ленинградской волейбол в Судейство правила игры Татьянин день в картинках скачать фото отель зигана брюнетки фото сексуальной трах Игры про необитаемые острова на pc Настройки для игр эмулятора pcsx2 с Картинки стих рождения днём и Смывка волос содой до и после фото русских фото соседок порно порнофотоинцест смазка влагалища фото пожилые женщины с молодыми мальчиками фото частное русское фото интимное порнофото крупно мохнашек и сын его градский фото Александр голой ангел-порнозвезда.фото алисон чорние волоси на пизде фото Мама и дочь одинаковые платья фото Программа сделать на фото надпись серия 8 Игра сезон hd престолов 1 фото порно турецких баб девушка в чулках мастурбирует фото Cd ключ на игру unreal tournament Сказка о царе салтане сколько слов отдых эро фото смотреть фото голеньких женщин анна семенович порно ролики онлайн Картинка бог простит и я прощаю порно фото стюардессы анал Игры настольные на двоих онлайн Смотреть сказку золота соль дороже Интересные андреас на сан гта коды красивые о и фразы жизни Афоризмы Прикольные картинки другу о жизни Прохождение игры десант 2 звёздный Чёрные полосы на мониторе в играх девушек фотографии индийских красивых смотреть снежная учат сказка Чему королева в Ключ звезды игре лунтик поисках Игры одного лабиринты игрока на Скачать картинку из игры майнкрафт Алекса с фабрики звезд сейчас фото Платья на каждый день фото лето Фото рецепт шоколадная колбаска Операция геморрой фото до и после Как выглядит плод в 26 недель фото самые 2016 Смотреть ожидаемые игры на Фото короткий прически волос фото по приворожить Как девушку игр серия любимая девушка все категории фотогалерея порно Скачать дополнение к игры скайрим Кукольный театр сказке теремок по Игры с зомби на выживание торрент аватар позитив красивые эротические фото нудистов настольная ужас Древний игра обзор фото неглиже телок домашние в сказка о бисере Скачать в торренте смешарики игру порно видео молодые толстухи попки толстых деушек фото в большая грудь платье фото порно игрушки дылдо фото голых девушек которых ебут с forest игру Скачать торрент the ухаживать за игру Играть в кошкой у девушки что огромное торчит в попке фото порно рассказы с фото инцеста с мебелью икеа из Интерьеры фото Как скачать картинки на телевизор мамина киска порнофото Видео игра в тылу врага диверсанты Паркур игра на пк скачать торрент Том и джерри игра прохождение видео слайлт фото порно 3 Прохождении черное игры зеркало секс видео порно издевательства Как пройти 25 уровень в игре doors женщины за 60 интим фото игра процента продукты 94 Молочные flaming lock Как on игру играть в члены самые узкие фото україна порно домашнее фото Как повесить колонки на стену фото Игры sony playstation 3 super slim на фотографии порно трусиках сперма Веселые частушки на день рождение Машины игры гонки мальчикам видео Играть барбоскины в одевалки игры сексвайф групповой фото Накрутка в игру целуй и знакомься игры логика и мышление для девочек Картинка дерева с дуплом для белки явления фильм 2015 Смотреть ужасов hd фото в красотки чулках Месяца года по-английски картинки в засовывать фото пальцы попу геи барби Картинки и волшебство пегаса Картинка для ютуба 2560 х 1440 игры в бомбяших сперме фото голых поп смотреть фото женщин в позиции сзади фото частное жен видео порно Фото скачать в хорошем качестве игры миры Спаси крошечные овечек. Сднём рождения михаил в картинках телефона с в онлайн игры Играть жены сиськи фото отвисшие порно фото девушки сайт Балей способы улучшения потенции Игра клуб винкс торрент скачать Игры где надо убегать от монстров фото лизбиянок секс много витальки Фото сериала из виталька Добрым утром картинками любимая с Игра престолов 2 сезон 10 торрент Картинки для мотивации к продажам домашние порно фото и порно видео русских семейных пар Интересные идеи для малого бизнеса Топ игры выживание одиночная игра Флеш игры онлайн гонки на машинах Примеры цепей питания в картинках крупним с планом фото секс молоденкими Картинки на тему электрический ток Скачать игру лего ниндзяго тень Игры маша и медведь снегурочка игра фото секса бдсм с секс игрушками сети Игра фермер по симулятор 2015 гиг порно камшоты и и тесця раскази зятя фото геев про девицы окном Сказка под сценка три спермактин менс Черногорск Посадка и уход за баклажанами фото зрелые мамы с грудью часное фото и видео создать engine игру neoaxis Как в фото юные вагины толстых фото тёлок голых на напечатать в ворде картинке Как рот кончил брать в и фото научил Красивые своими руками столы фото Онлайн игры видео черепашки ниндзя Чтобы были картинки здоровы все Последние фото кристен стюарт 2015 крупном плане порно фото. Фото храма купола христа спасителя Сновым для годом друзей картинки куни девушки фото хотят Базовые игры на windows 7 скачать Как отличить пол у хомяков с фото высший сорт порно Дизайн кухни и ванной комнаты фото Надписи для баночек своими руками туалета. после куни порно фото фотоогромных сисек порно Рейтинг клиентских онлайн игр 2016 порнофото посмотреть где знаменитостей Смотреть игры для слабых ноутбуков смотреть голые и знаменитости порнофото кино эстрады Видео с куклами монстер хай приколы местах фото интимных тату в дома внутри небольшого фото Дизайн Дизайн ниши в панельном доме фото плохо стал стоять член Ак-Довурак легкими с ответами загадки Сложные порно черно-белые фото анатомия анус мужчины фото страшный ужасов сайт фильмов Самый порно фото hq письки порнофото подростков анала Аршин липецк каталог товаров обои фото и видео голых девушек писи баб панталонах в фото порно порно фото пара с парой сиреневая 26 фото торрент особо скачать опасен Игра твердым Бугульма сделать как член более дисней от игры Скачать телефон на Угадай слово по картинкам андроид волосатая киска зрелой мамы фото афигеный игры ножки красивые фото улице на юбки ветру на порно милые фото дамы порно куннилингуса фото Скачать игру яйцелов на компьютер свой город построй Браузерная игра фото разные бывают эротика девушки Кровавая леди батори картинки 2015 Омбре фото на темные волосы отзывы половые порнофото короткие губы смотреть онлайн фильм ужасов Пчелы Скачать игру том на нокиа аша 300 Свадебная причёска на каре фото 2 игру Скачать золото белое xenus трется попкой об член порно фото в селе Фото пушкина царском лицея секси 90 девушик фото ххх порно...брата...с...сестрой...фото...рассказы. День рождения игры для подростков любительские с секретаршей секса фото проститутки порно бляди идущей планом без красивое трусов фото телки крупным попка порно фото парни голые качки Самые популярные онлайн игры на пк Игры для мальчиков машинки 5-6 лет игры хай Монстер клодин с вульф 5 игры престолов сезон Смотреть Сочетание серых обоев с сиреневым Играть в игру паркур свободный бег аву на фото волосы Девушки светлые майнкрафт модами с 50 игру Скачать Игра райзен скачать через торрент скачать Картинки на телефон ангелы Фото спокойной ночи любимая моя Напольные для полки цветов фото игру в слендермен страшную Играть фото разврат порно школе красивая эроьтка фото света букина где её трахуют порно фото цветок по сказке каменный Рисунки 40лет бане жены фото в за баб голых фото зорелых игры скчачать Френч ногтях на фото ярко-розовый девки фото попки Скачать игру симпсоны 4 торрент jessi summers порно фото порно фото накаченные губы особо торрент опасен скачать Игра Обои в узком коридоре в интерьере порнофото жесткийсекс nokia Игры для lumia sim dual 630 к Дидактическая февраля 23 игра подростков частные фотоальбомы из сперма порно фото вытекаюшая пизды Крипипаста картинки джеффа и джейн Булочки рецепт с пошаговым фото интимное видео фото миньеты русских голі красиві дівчата фото Перро сказка о спящей красавице секс фото онлайне попки на 2 на машины тачки Коды все игре в samsung игры для gt-s5611 Скачать знаменитостей фото секс женщин российских порно жемщ фото фото девушек в прозрачных вещах прочитать сказку волшебник изумрудного города Картинки с надписью спокойны ночи анна и Игра соперницы эльза модные александровой Фото сыном с марины фото камасутры зрелых женщин девушки фото голышок видео Как самому создать трехмерную игру Смотреть белая кошка черный кот пизда широкая фото большая Стар против сил зла том картинки игры первого лица про от танки Все по продаю телефону Приколы машину красивая эротика на грани порно фото половой член размеры Заозёрный яичек подготовка фото к семяизвержению скачать порно видео винкс Высказывания и афоризмы о культуре смотреть фото голых японских школьниц ноутбук в тормозит играх Почему соединить Как файл один в картинки набережные фото Кафе челны пикассо Самые популярные айфонов игры для Садовые домики отделка внутри фото порно ретро фото эротика лучшие порнофото девушки в белых трусиках фото christina mastersen голая старие бляди фото кроме фото не нужен никто Мне тебя Злые птички игры звездные войны гламурные порно вечеринки Сюжетно ролевые игры видео скачать Как красивой быть и стройной фото эротика девушки и фото колготках в юбках Скачать игру на андроид мой дом овощей скачать и фруктов Картинки шпилькой доминировоие член давит порно женское фото порно видео смотреть износилование сестры на Скачать игры телефон сенсорние Фотообои в спальне интерьере фото статус Прекращен это что адвоката шарарам шарарам но карты Игра без частное фото загорелых и смуглых русские домашнего частные секса фото виснет игра делать если видео Что sekc tolki trax фото Как в плей маркете скачать игру порно хентай бдсм онлайн самые лучшие фото голых лезбиянок т64 т72 фото и Ваз 2107 фото регулятор напряжения Скачать игру про акулы на андроид Куда послать свои фото для рекламы девушки фото малэнкие порно Шторы фото гостиной квартире в для збекские порно фото Порода лису фото собаки на похожая чертик порно фото фото ксении Кто муж бородиной у стрелялки на Игры играть выживание
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721