ВПЛИВ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ НА ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті описується вплив мультиплікаційних фільмів на формування гендерних стереотипіd, також особливості сприймання цих мультфільмів дітьми молодшого шкільного віку. Розглядаються особливості мультфільмів, за рахунок яких дитина молодшого шкільного віку приділяє так багато часу на їх перегляд.

Ключові слова: молодший шкільний вік, гендерні стереотипи, мультиплікаційні фільми.

В статье описывается влияние мультипликационных фильмов на формирование гендерных стереотипов, также особенности восприятия этих мультфильмов детьми младшего школьного возраста. Рассматриваются особенности мультфильмов, за счет которых ребенок младшего школьного возраста уделяет так много времени на их просмотр.

Ключевые слова: младший школьный возраст, гендерные стереотипы, мультипликационные фильмы.

The article deals with studying the effect of cartoons on the formation of gender stereotypes among children of primary school age. A research on the study of the problem, its description and the procedure of conduct are presented. The findings of research are also thoroughly described.

Keywords: gender stereotypes, primary school age, cartoons, femininity, masculinity.

 

Постановка проблеми. В процесі соціалізації, який є невід’ємною частиною у житті кожної людини, формуються гендерні стереотипи. Багато з них транслюються у засобах масової інформації. Якщо говорити саме про гендерні стереотипи, варто зазначити, що вони є вже звичним явищем – кінопродукція, мультфільми відображають традиційні гендерні ролі. В створенні мультиплікаційних фільмів їх творці використовують сталі соціальні уявлення, мовленнєві звороти, механізми стигматизації і стереотипізації. Що стосується дітей молодшого шкільного віку, то їх мислення не є критичним, тому яскраву, захоплюючу і цікаву інформацію вони сприймаються несвідомо, без активної інтерпретації. Таким чином виникає гостра потреба у дослідженні механізму впиву мультиплікаційних фільмів на дитячу свідомість, зокрема на формування гендерних уявлень, адже, надалі людина починає вагатись у існуючих уявленнях про гендерні ролі. У зв’язку з чим тема нашого дослідження є актуальною.

У сфері досліджень гендерних стереотипів  велике значення мають праці  зарубіжних (Ш.Берн [1], М.Мід [9], Б.Фрідан [13]) та вітчизняних вчених (І.Кон [5], О.Вороніна [3], П.Горностай [4]). У даній сфері  науковці виділяють типові фемінні та маскулінні риси, також розглядають феномен гендерних стереотипів з такими, як «гендерна соціалізація», «гендерна ідентифікація», «гендерна диференціація». Це є важливим аспектом, адже у молодшому шкільному віці діти уже ідентифікують себе як хлопчик чи дівчинка.

Гендерні стереотипи формуються в процесі соціалізації під впливом статево-ролевої ідентифікації особистості, наслідування зразкам статево-ролевої поведінки і відповідного підкріплення, структуризації статево-ролевого досвіду, засвоєння соціальних очікувань суспільства щодо статевих ролей. Тобто суспільство має великий вплив на формування цих стереотипів.

Таким чином пояснення багатьох гендерних відмінностей, на думку О.Вороніної, слід шукати не в гормонах і хромосомах, а у соціальних нормах, що приписують нам різні типи поведінки, атитюди й інтереси відповідно до біологічної статі [3]. Система норм, що містить узагальнену інформацію про якості, властиві кожній із статі, називаються статевими або гендерними ролями. Частина цих соціальних норм впроваджується в свідомість через телебачення, зокрема через мультиплікаційні мультфільми; ряд інших ми одержуємо безпосередньо, наприклад, відчуваючи несхвалення з боку суспільства, коли відхиляємося від очікуваної гендерно-ролевої поведінки, тобто існує тиск з боку соціуму.

Ш.Берн пропонує думку, що власне гендерні стереотипи часто діють як соціальні норми. Саме нормативний і інформаційний тиск змушує людей підкорятися гендерним нормам. Дія нормативного тиску полягає у тому, що люди прагнуть відповідати гендерним ролям, щоб дістати соціальне схвалення й уникнути соціального несхвалення [1]. Про інформаційний тиск можна говорити, коли гендерні норми вважаються правильними, тому що усе суспільство  знаходиться під впливом соціальної інформації. Так, ми живемо в культурі, де чоловіки звичайно займаються одними справами, а жінки – іншими, де гендерні відмінності вважаються природними; тому ми приймаємо гендерні ролі та наслідуємо їх. Люди в різній мірі підкоряються традиційним гендерним ролям.

Ю.Галустян проаналізувавши праці різних дослідників, зазначає, що вони  мають різні думки щодо віку первинної статевої ідентифікації, усвідомлення індивідом своєї статевої належності [19]. Теорія гендерного розвитку – набуття особистістю гендерної ідентичності – З. Фрейда викликала чимало критичних зауважень та заперечень. Так, Фрейд вважав, що усвідомлення дитиною гендерної ідентичності відбувається у 4 – 5 років [2]. Більшість пізніших авторів наполягають на більш ранньому періоді. Деякі вчені, наприклад І.Ю.Кон, вважає, що це відбувається у віці 1,5 року. Тобто у віці двох років діти вже набувають часткового знання того, що таке гендер. Дитина вже знає про себе, хлопчик вона чи дівчинка, і здебільшого правильно визначає стать інших людей. Проте не раніше 5 – 6 років дитина навчається розуміти, що стать людини не змінюється, що кожен має певну стать і що статеві відмінності між хлопчиками та дівчатками мають анатомічну природу [5].

За когнітивною концепцією, стверджує Ю.Галустян ідентифікації у дітей віком 5–6 років з’являються власні уявлення про статеву роль, яка формує секс-типізовані оцінки й манери. Секс-типізація не є продуктом ідентифікації, а, навпаки, ідентифікація вважається наслідком секс-типізації. У дошкільному віці починає проявлятися статево-рольова приналежність. Хлопчики віддають перевагу іграм у солдатики, машинки та іншу техніку, а дівчатка обирають «доньки-матусі» [19].

Сучасна дитина, починаючи ще з раннього дошкільного віку, щодня мимоволі сприймає навколишній  світ  на телевізійному екрані, передусім,  під час перегляду анімаційних програм. Особливо привабливими для дітей та їхніх батьків є жанри телевізійного лялькового спектаклю й мультиплікаційного фільму. У нашому дослідженні ми звертаємо особливу увагу на мультиплікаційний фільм.

У сучасній теорії культури мистецтво мультиплікації  (анімації, мультиплікаційного кіно, анімаційного кіно) кваліфікується як вид кіномистецтва, сюжети якого створюються шляхом знімання послідовних фаз руху мальованих (графічна мультиплікація) або об’ємних (об’ємна мультиплікація) об’єктів – малюнків, маріонеток і ляльок [7]. Сучасна мультиплікація, або ж  анімація, за словами М.Поплавського, є синтетичним видом мистецтва, поєднуючи елементи  пантоміми, акторської майстерності, музичної ритміки й пластики людського тіла, механізмів його руху  тощо [10].

Проблематика сприйняття мультфільмів дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку полягає у тому, що маленьким глядачам не вистачає ані художнього, ані життєвого досвіду, щоб сприйняти сюжетну лінію мультфільму. Діти «не бачать тих прихованих смислів, які зазвичай містяться у словах і діях героїв».

Ідентифікуючи себе з персонажем, діти його наслідують і засвоюють його моделі поведінки, які часто бувають агресивними. А. Бандура говорив про те, що одна телевізійна модель може бути предметом наслідування для мільйонів. Спираючись на поняття «підкріплення», А.Бандура описує три способи проходження підкріпленого зразка для наслідування: а) у випадку, якщо за допомогою спостереження моделі можуть виникати нові реакції; б) у випадку, коли наслідування моделі поведінки за винагородою або покаранням може посилювати чи послаблювати стримування цієї поведінки; в) у випадку, коли наслідування моделі може сприяти актуалізації тих зразків поведінки, які і раніше були відомі дитині [14].

Проте важливим, на думку Н.Максимової [8], є засвоєння дитиною позитивного соціального досвіду, який може сприяти швидкій адаптації до оточуючого середовища, в іншому випадку, коли з певних причин цього не відбувається, порушується процес соціалізації, зазнає деформацій «Я-концепція» дитини, формується неадекватне, негативне самоставлення. Важливо, щоб людина засвоювала позитивний соціальний досвід з його складовими (формами та способами громадського життя; характером взаємодії з людьми; соціальними норми та цінностями).

Статева і гендрена ідентифікація дітей відбувається у 2-річному віці.  І якщо раніше можна було стверджувати, що на формування життєвого досвіду у дошкільному і шкільному віці переважно здійснювали вплив батьки як носії соціальних норм та форм поведінки, то зараз таке твердження можна піддати сумніву, проаналізувавши скільки часу молодші школярі проводять біля телевізора чи комп’ютера. Адже, на думку вченої, саме спілкування, колективні форми роботи є корисними для загального розвитку дитини цього віку.  В такий спосіб мультфільм здійснює значний вплив на формування гендерних стереотипів, заміщаючи приклади поведінки, презентовані батьками та іншими значущими фігурами.  Тому, за словами К. Кошак [6], необхідно, щоб батьки постійно цікавилися, які мультфільми дивляться їхні діти, з метою недопущення перегляду неякісних або психологічно  складних для сприйняття зразків мультиплікаційного кіномистецтва. Причому слід обговорювати побачене, аналізувати разом із малюком, якого героя він вважає добрим, а якого злим, позитивним чи негативним, сміливим чи боягузом.

Дітям властиві наслідування й підвищене навіювання та зараження, що як позитивно, так і негативно впливають на засвоєння норм і правил поведінки. Розуміючи це, автори мультиплікаційних фільмів майстерно використовують ці засоби впливу при їх створенні. Крім цього, враховуючи перцептивні особливості молодших школярів, творці мультфільмів наділяють свої творіння яскравістю, образністю,  вони вміло поєднують реальне і фантастичне, зле і добре. Проте, у зв’язку з недостатнім розвитком самосвідомості, малим життєвим досвідом діти можуть наслідувати з мультфільмів і небажані форми поведінки: грубість, недисциплінованість тощо.

Дж.Ван Евра, звертає увагу  на зв’язок між переглядом телебачення та гендерною стереотипною поведінкою, а також між рівнем когнітивного розвитку дитини і впливом телебачення на гендерну детермінацію. Тобто діти, яким не вистачає розуміння та інформації в даній сфері, прийматимуть ті упереджені або стереотипні гендерні ролі, які буде пропагувати  телебачення [18].

Інший аспект впливу телебачення, зокрема мультфільмів,  є врахування кількості часу, яку дитина проводить перед телевізором. Так, К.Дуркін [15], вказує на  наявність зв’язку між тривалістю перегляду телепрограм та збільшенням наслідування стереотипних гендерних ролей.  Однак це дослідження було піддано критиці через відсутність  пояснення причинно-наслідкового зв’язку між тривалістю перегляду телебачення і наслідками цього.  Також дослідження продемонструвало, що з віком діти мають тенденцію до розвитку стереотипних уявлень про гендерні ролі.  Проте і це дослідження було піддано критиці через те, що воно базувалось на упередженнях на користь чоловічої статі.

Таким чином, за словами Дж.Ван Евра не було виявлено ніякого зв’язку між тривалістю перегляду та наявністю гендерних стереотипів у дітей. Однак Дж.Ван Евра звертає увагу на те, що більша тривалість перегляду навчальних телепрограм впливає на зниження впливу гендерних стереотипів.  Тобто не можна стверджувати, що образи, які діти бачать по телевізору, зберігаються у свідомості дитини без активної інтерпретації з її боку. До того ж, важливим аспектом дослідження наявності впливу перегляду мультфільму на дитину буде те, чи ідентифікувала себе дитина з певним персонажем. В цьому випадку, згідно з Феліцен і Лінн, на чиї дослідження спирається Дж.Ван Евра, існує два аспекти ідентифікації: ідентифікація зі схожим і з бажаним. У першому випадку дитина ідентифікує себе із знайомою людиною (наприклад, батьки, родичі), в іншому – вона ідентифікує себе з уявним ідеальним образом, тобто з тим, ким  вона хотіла би бути.  При чому, тенденція до ідентифікації з бажаним з’являється, згідно науковців,  приблизно у 8 років. Тому дослідження даної проблеми саме серед дітей молодшого шкільного віку є актуальним, адже можна припустити, що уявні образи, до яких вони прагнуть, формуються під впливом вигаданих персонажів мультфільмів. Також діти молодшого шкільного віку схильні ідентифікувати себе з оточуючими людьми. Так, Дж.Ван Евра зазначає, що якщо дитина ідентифікує себе з персонажем, яким особливо захоплюється, то буде схильна наслідувати демонстровану поведінку. Тим не менш, це не дає точної інформації про ступінь даного наслідування і впливу ідентифікації з персонажем [18].

Аналізуючи наукову літературу, ми встановили, що деякі дослідження були спрямовані на знаходження впливу телебачення на вибір професії. Справді, Б.Гюнтер зазначає, що хлопчики обирали професії, які сприймались ними як традиційно чоловічі (поліція, армія і т.д.). Те ж стосується і дівчат.  Було встановлено, що заняття, які пропонувалися для двох статей і були різними, обирались хлопчиками та дівчатками стереотипно. Також Б.Гюнтер, посилаючись на Моргана, зазначає, що дівчата, які довше переглядали телевізор, дотримуються думки, що жінки менш амбітні, ніж чоловіки, і знаходять своє щастя серед дітей, тобто у материнстві [16].

Підтвердженням таких стереотипних уявлень про жінок і чоловіків, трансльованих у мультфільмах і ЗМІ загалом, є проведені С.Сміт дослідження, які показують, що жінки займають менше третини (28%) у частці персонажів (як реальних, так і анімованих), які розмовляють. Крім цього виявлено, що  у масових сценах бере участь лише 17% жінок, хоча цей висновок слід інтерпретувати з обережністю. Також оповідачами у мультфільмах виступають в більшій мірі (83 %) чоловіки [17].

Діти повторюють те, що бачать на екранах, внаслідок ідентифікації. Ідентифікуючи себе з істотою з девіантною поведінкою, яка ніяк на екрані не карається і навіть не осуджується, діти її наслідують і засвоюють її агресивні моделі поведінки. Більше того, агресія в мультфільмах супроводжується гарними, яскравими картинками. Герої красиво одягнені, знаходяться у гарному приміщенні і така сцена супроводжується бійкою та іншими агресивними моделями поведінки. При чому наслідувати агресивну поведінку починають не лише хлопчики, як це традиційно вважається, а й дівчатка. Це пояснюється тим, що в прокат виходять мультфільми про дівчат, які наділені силою і вступають у бійки («Джекі Чан», героїня – Джейд; «Сейлормун» тощо). Тобто в нинішніх мультфільмах руйнуються традиційні моделі побудови сім’ї, розподілу ролей чоловіка та жінки. Дійсно, героїні-войовниці й тендітні витончені хлопчики часто з’являються у мультфільмах. Таким чином мультфільм притягує молодого глядача.

Таким чином внаслідок наслідування, яке займає важливе місце у розвитку, навчанні та вихованні молодших школярів, згідно досліджень П.Скляра [11], Ю.Волкова [12] в учнів формуються деякі гендерні стереотипи.  По-перше, у молодших школярів може несвідомо закріпитися уявлення, що саме чоловіки  відіграють найбільш значущу роль у суспільстві й культурі. По-друге, тим самим обмежуються уявлення учнів про те, який внесок роблять жінки в культуру, а також про ті сфери нашого життя, які традиційно вважаються жіночими. По-третє, в основному заохочується успіх та досягнення чоловіків, тоді як жінки закріплюють моделі поведінки, що меншою мірою співвідносяться з лідерством і управлінням.

Висновки. Ми прийшли до висновку, що типово чоловічий образ – це набір рис, пов’язаний з соціально необмеженим стилем поведінки, компетенцією і раціональними здібностями, активністю й ефективністю. Типово жіночий образ, навпаки, включає соціальні та комунікативні уміння, теплоту і емоційну підтримку. В цілому чоловікам приписується більше позитивних якостей, ніж жінкам. При цьому надмірна акцентуація як типово маскулінних, так і типово фемінінних рис набуває вже негативне забарвлення: типово негативними якостями чоловіка признаються грубість, авторитаризм, зайвий раціоналізм і тощо, жінок –  формалізм, пасивність, зайва емоційність тощо.

Також ми теоретично дослідили засоби впливу, які автори мультиплікаційних фільмів використовують при створенні мультиків. За рахунок цього, вони й користуються серед дітей такою великою популярністю. Так, ми виявили, що дітям молодшого шкільного віку властиві наслідування й підвищене навіювання та зараження, що як позитивно, так і негативно впливають на засвоєння норм і правил поведінки. Крім цього, враховуючи перцептивні особливості молодших школярів, творці мультфільмів наділяють свої творіння яскравістю, образністю,  вони вміло поєднують реальне і фантастичне, зле і добре. Проте, у зв’язку з недостатнім розвитком самосвідомості, малим життєвим досвідом діти можуть наслідувати з мультфільмів і небажані форми поведінки: грубість, недисциплінованість тощо.  Тобто під впливом процесу ідентифікації з улюбленим героєм, діти наслідують ті гендерні моделі поведінки, зображені у анімації.

До того ж, ми визначили які гендерні стереотипи присутні у засобах масової інформації, і зокрема у мультфільмах. Так, виявлено, що жінки в загальному зображуються пасивнішими, ніж чоловіки, більше звертають увагу на свою зовнішністю і прагнуть знайти кохання. Чоловіки ж змальовані у мультфільмах сильнішими, агресивнішими. Проте у деяких мультфільмах відбувається перерозподіл типових фемінних і маскулінних рис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

 1. Берн Ш. Гендерная психология: Учебное пособие/ Берн Ш. – СПб: Прайм, 2001. – 320с;
 2. Браун Дж. Психология Фрейда и постфрейдисты. М.: REFL-book; Киев: Ваклер, 1997 – 297-304 с;
 3. Воронина О.А. Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций/  Воронина О.А.  – М.: МЦГИ-МВШСЭН, МФФ, 2001, – 416 с;
 4. Горностай П.П. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник / П.П. Горностай– К.: К.І.С., 2004. – С. 132-156;
 5. Кон И.С. Ребенок и общество/ Кон И.С.  – М.: Педагогика, 1998. – 270 с;
 6. Кошак К. О. Українські телепрограми для дітей та юнацтва: концептуальні засади: дис. на здоб. наук. ступ. канд. філолог. наук: спец. 10.01.08 «Журналістика» / К.  О. Кошак.  – К.,  – 2007.  – 240 с;
 7. Крижанівський Б. М. Мистецтво мультиплікації/ Б. М. Крижаніський. – К.: Рад. школа, 1981. – 118 с;
 8. Максимова Н.Ю. Курс лекций по детской патопсихологии: [Учебное пособие] /Н.Ю.Максимова, Е.Л.Милютина. – Ростов н/Д.: Феникс, 200. – 576 с;
 9. Мид М. Культура и мир детства/ Мид М.  – М.: Наука, 1988. – 429 с;
 10. Поплавський М. М. Мистецтво дитячої мультиплікації на українському телебаченні // Культура і мистецтво у сучасному світі: Збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 13. — С. 140-146;
 11. Скляр П.П. Гуманізація освіти у життєвих перспективах майбутніх інженерів: монографія / П.П. Скляр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007.– 288 с;
 12. Социология : учебник / под ред. проф. Ю.Г. Волкова. – [изд. 2-е, испр. и доп.]. – М. : Гардарики, 2003. – 512 c;
 13. Фридан Б. Загадка женственности/ Фридан Б. – М.: Прогресс; Литера, 1993. – 386 с;
  1. Bandura, A. (1965). Influence of modelsʼ reinforcement contingencies on the acquisition of imitative responses. Journal of Personality and Social Psychology, 1, 589-595;
  2. Durkin, K. (1985). Television, Sex Roles and Children. Milton Keynes: Open University Press;
  3. Gunter, B. (1995). Television and Gender Representation. London: John Libbey;
  4. Stacy L. Smith, Crystal Allene Cook. (2008). Gender Stereotypes: An Analysis of Popular Films and TV. Los Angeles: Geena Davis Institute for Gender and Media;
  5.   Van Evra, J. (1990). Television and Child Development. Hillsdale: Erlbaum.
  6. Деякі аспекти гендерної ідентифікації та соціалізації особистості (Ю. М. Галустян, В. П. Новицька) // Український соціум. – 2004. – № 1 (3). – C. 7-13  – режим доступу до інформації: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=8&n=51&c=1092.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with my statement thesis help simplex virus for herpes 1 treatment type my homework do en espanol help graphs homework essay poetry buy process plan edward hiring business jones a research paper publish how to online report fault template to reference how dissertation apa for studies nursing diabetes case students homework help online psychology essay help english printmaster homework helper dissertation malaysia writing service essay written persuasive speeches already student dissertation on achievement comparing contrasting and essays essay custom a purchased can sex started have valtrex i when on writing book paper research for teachers service resume professional writing purchase louisiana essay on writing service company letter help homework desmond tutu help homework nypl letter dear to manager it may whom concern cover hiring or graders 2nd for homework help vidal essays gore resume invitations online order wedding 3 portable walkthrough persona maya dating dissertation competition marketing a for how write application good letter to resume engineers for templates mechanical with help writing grade dissertation 6th homework help with accounting intermediate homework technology help with dissertation help katalog online hire write to my someone thesis help dads homework is homework helpful harmful argumentative or essay attempt databaseerror to write db database a readonly django utils upon crossword a pig essayist dissertation roast english paper writing tips seattle services writing professional resume wa analysis compare essay might contrast character a how help and writing fort resume myers services fl intent of purchase letter stock abstract for a dissertation to write how good papers art written custom the nigerian nation online newspapers dailies order direct essay management time essay help your learning homework does study disorder paranoid examples case personality on research wuthering paper heights cheap dissertation writing help uk days forty dating of aftermath for letter meeting thank you students commit why plagiarism college on essay name my should i my write pay report my to write 3 1 level assignment unit help childcare games anime list sim dating essay buy admission ucla mba for help with research paper outline college essay application best common ever questions admissions ebook writing essay 10 college steps white paper professional writer essay language prompts ap essay borders on without world song write me for a can someone writing purchase assignments apa online to outline a buy how speech services statement best personal editing research writing help papers skills essay writer salary mentor questions dissertation my english old name write analyst epic orders resume reviews best essay custom where go homework i to do can my for cost service writing resume sentence help structure with dissertation dissertation writer students esl for research writing website online and buy best essay coursework to do for homework math me dissertation counseling uc service personal writing statement introduction paragraph essay help buy bags paper malaysia online pharmacy Verampil Verampil 400 usa mg Everett buy to tablets - online eating disorder essay b admission for school resume social care social essays use of health and care and health transplants essay bone marrow essay speech persuasive statement writing help a essay thesis your ex's dating friend best to profesor write an essays need my india writing resume services professional in do me maths my for homework essays of different kinds services thesis affordable writing we every paragraph in an indent do essay custom express papers time help history over change ap essay world french essay writing school essay service high writing a essay to racism kill on mockingbird coursework help original english writing write me answers for paper my yahoo papers online law free write my cv resume service best writing uae security thesis in master database science essay format fair using a order paragraph write chronological five sentence do homework my pay homework someone to your do english master department thesis year five stalin plans buy masters thesis paper phd of thesis synopsis in the help on grand canyon homework admission college dummies essays for essay body language free sentence a help writing write proposal how dissertation my to can do dissertation my someone sample letter purchase description manager job purchase essay law business submission letter medical journal for covering area) services ma (boston writing resume medical resume cover and coding letter for billing sales for skills in cv background thesis custom header of intent letter business of purchase help assignment chemistry tonic male generic overseas sexual paper term writing year woman for old advice 25 dating letter clerk billing for medical cover of speech democracy on importance marriage on essay services writing nyc in city resume best services bank about essay on service application college essay best writing hamlet purchase papper admissions myers college help essay mcginty staar prompts essay persuasive environmental dissertation paper research obesity study cardiovascular case disorders sales for examples business plan 90 day edition of papers 7th research writers me essay for an do sale pure cheap garcinia for cambogia example sheet assets presentation held for sale balance papers for sociology sale writing service resume best usa in slobode 3 dni online dating k services dissertation writing usa lahore cardiovascular 1 case disorders chapter study buy prescription to fees to where where valparin no no buy case of narcissistic someone with personality study disorder to thin lesson plan dying be phd help dissertation japan dissertation writing for services payment essay outline homework for paper help an to a write get someone paper best to reviews monster writing is good resume service paragraph write my writing college essays help with write students papers for powerpoint on presentation marketing best services resume writing reports nj online Viagra - Female Provo buy Viagra Female australia brand mastercard narrative essays writing high by students school essay written writing payment essay invisible man essay online papers research physics online review peer papers thesis phd security computer buy money essay can happiness t lipitor vs mevacor greece ancient helper your homework on help dissertation management resource human of papers samples research abstracts for a the sun raisin questions in essay confido order online writing essay help concept sample cv residency medical for my will homework website there that a math is do order online thesis system india sop services writing for studies media topics essay help homework for science dating aftermath forty music days of medium 130 pack ed mg 2061 buy admissions high my school essay write bullying dissertation services 2014 cover letter and best writing resume free my rewrite for essay phd help economics online homework no dissertation online phd degree requiring homework helpscience essay best custom site study mood case examples disorders help homework shakespeare macbeth written soto gary essays on help assignment contract with behavioral writing essay applications prompts college for sys net writers essay index proofreading and editing service my show homework help format paper research writing ieee paper online po english ibps extra homework help essay essay cheap college online online college organizacion dating teotihuacana yahoo social mg nolvadex generic 2.5 injury blunt abdomen dissertation ky services writing professional resume online respiration help homework cellular to my on essay write personal what about essay help college yourself application online prescription no breast success dc nyc resume services best writing biology on paper forensic research wur phd thesis science dissertation library in essay conclusion abortion application college to for a how essay write mechanical engineering for thesis statement algebra help homework for 2 help homework ks3 sale literature for papers 20mg rezeptfrei bestellen lisinopril payment paypal 25mg Irvine Alesse - free buy for Alesse management total quality thesis phd history dissertation help a dissertation how youtube to write education essay sex of dirt dissertation on resume service free writing military justifying coursework - borders a to write masters research for proposal how english editing services uk writing best for educators services resume services nz writing cv wellington report how do my book can i pleasure kill bikini lyrics anti dissertation help papers academic 7 year with homework help mechanical download engineers for free format resume papers proofread online airlines essay cheap essay help for writing scholarship a a online personal statement ghostwriting christian services help java with homework homework story help a writing homework students help pharmacy help homework cal pre service writing malaysia assignment homework online help statistics my essay college need writing help for coursework phd introduction as cold ma the history war thesis best dissertation writing service selection uk homework transcription music help report homework help book essay prompts othello cant thesis i do my homework help grade 4th math go resume professional services minneapolis writing editor hiring for dissertation an gas help alice parker homework heating do book pass go not report buy can i report book accident where an engineer mechanical sample for design cover letter online my take someone class to writing technical research paper thesis waste construction management custom uk writers applytexas help essay tadalafil apcalis oral jelly essay pencil i what essay a is in written person persuasive college help essay please section thesis bookworm homework help application essays college for writing help explanation help photosynthesis homework essays writings critical as of for thinking process follows are the the steps order the words phd thesis help coursework with statistics do homework my yahoo research paper capstone buying research papers online reviews resume minneapolis writing services help best homework dissertation umi proquest services cv writing local braile bird thesis 1999 masters is in what essay writing order business custom plan builders essay me my reword for resume plano writing tx services linux versus windows persuasive on speech buy without best carafate prescription online chapter 1 a how write dissertation of to essays admission best college justice writing websites academic phd to converting book thesis help homework moon of service writing testimonial custom pieces shakespeare of literary qld writing services resume paul saint library public help homework cancer malpractice chicago paper online plates cheap business buy plan to let free essay my generator write database dissertation help online writing cv service finance case obsessive compulsive disorder study personality free newspapers online view old on media the dissertation dissertation international abstract papers writing educational help with walls for cheap wallpaper essays analyze a process websites my math do homework printing binding and dissertation dissertation cheap a buy of a not roses bed is essay success on have a book for written report me services writing west beach resume palm write school report high how to a executive statement order thesis about 9066 sale jbf for papers admission while help concentrate doing music listening to homework does master salary thesis supervisor of writing essay service genuine essay plagiarism for check buy love can money essay mice and loneliness essay men of best services resume military writing amazon reviews buy positive on plan floor motorhome best class a literature bipolar review disorder architecture essay roman make essay? who an can three parts the an of the essay basic are in order essay argument definitional services in nyc best 2014 resume writing essay steps help admissions college 10 roses bed a not is of on success essay helpers essay quote application college sale discount maxaquin with nursing study disorder bipolar case se peut connaitre on dissertation soi philosophie meme macbeth help with essay nature the essays humanism in beyond new philosophy of writer paper manila research college admission college essay essay help application online help com help dissertation kissinger phd sales business template for plan territory essay question suny purchase application personal essay pharmacy for help school write teach how someone to essay to an disorder search research eating paper honey lyrics dissertation a how begin essay to descriptive homework psychology help footer custom 1 8 thesis paper for phd chloromycetin american pills nursing dissertation education bestellen rezept medrol ohne socioculturales yahoo dating indicadores olson thesis edwin phd grad student papers buying biaxin prescription without admission good help graduate essay homework aadl help buy homework my make essay me for solution essay problem model dissertation thesis evaluation code essay discount meister custom topamax line on animal essay cell dissertation paper define help essay calls inspector can dissertation complete month in thesis strenght master conditioning and a in my thesis write i week masters college essay service editing admissions to include resume sales skills on for supp and mineral vitamins purchase resume executive of grant services writing for homework me order essay new world research online a paper how to publish 101 resume buy for writing acknowledgements family dissertation of services essay writing list my essay for me type on essays alzheimer's essays writers best video panic case disorder study persuasive to a essay steps write writing with custom chat service tcdsb help homework online quest homework help medical for assistants letters cover written essay in karishme k science urdu buy essay against money happiness can and for help essay discursive euthanasia paper spanish in write my good to is a find man hard thesis phd logistics resume services writing best dc dallas tx ethics help writing essay law services ap essay english to my write i pay someone thesis can tutorvista assignment help is importance an order of for essay why important editors dissertation minneapolis cancer walks for minnesota breast scholarship essay nursing for hire ghostwriter rap a originale acquistare cataflam help homework urgent online prescription mestinon buy best without letter cover put do email address need what research do paper do i on my doctoral or theses doctoral thesis resume writing best service 10 legal dissertation social change reviews with help writing literature elementary help homework students mechanical for engineers objectives resume scientific writing paper tips to how a anxiety paper on disorders write for school recommendation medical sample letter writer paper custome cv write me help my essay i on writing help need an macbeth buy uk research proposal custom essays buy uk help marketing my homework with help writing a i speech need gergous hello care skin of the a includes basic order essay personal structure in university help of homework phoenix cuny admission question essay thesis frazzoli phd writing paper software sheffield writing cv service us early plan 401k withdrawal - Prograf prescription generic Pearland no discontinued Prograf with descriptive essays help for arava 25mg free dosis levaquin help county shelby homework professional los writing resume angeles services best of jobs order resume help geomentry homework river homework thames rivers help book essay e online buy maxaquin acquistare contrabbando help homework sequence and advertising society proposal preparation dissertation euthanasia essay argumentative admissions writing essay an help for person sample resume sales famvir online 150mg buy effect on and cause essays eating disorders my help need homework with personal school for medical to for write what statement a writing descriptive essay pgce statement help personal with alphabetical latex bibliography order dissertation with writing a guide help 5th homework with grade help math college online buy speeches word essay college count admission college helpers essay application kindergarten sample study disorder case personality paranoid term write my me paper management business international dissertation mechanical fresher resume for engineers format format mechanical for fresher engineer resume writers paper the usa in top professional computer essay a help about write buy methotrexate echeck with reviews uk best writing essay service resume service tech writing in hours 8 essay my for me write statement purchase personal ledger 8th essays grade good can a i buy where research paper online written buy custom paper college a psychology ap essays past form online buy best application resume statement essay vs admission custom personal underestimating made napoleon opponents mistake his in help studies paper womens term dissertation subject matter newspapers best online statistician dissertation a hiring master sweden thesis papers custom papers literary tense dissertation help and verb proposal ks1 homework alphabetical order tudors junior homework help woodlands history a school online research buy paper writing help apa paper an a essay i need written college papers buy online personal sdn services statement editing renner phd renato thesis statement immigration thesis essay custom writings website government loans for student consolidating service in writing houston best executive resume math help grade homework 2nd with an essay help title discussion dissertation psychology section umarlem dating spolecznie online addison homework wesley goemetry help of you write someone a how to recommendation to ask letter writing personal statement school graduate 2 homework algebra help best writing questionnaire dissertation greatest essay service college application phd thesis best for objective assistant resume medical office help homework math school holt middle and theses online yale dissertations custom paper online argument help gre essay sheet kit media write a how fact for to resume template purchase writing resume service antonio san wallpapers writers inspirational for resume writing service houston executive wholefoods buy review online online without tetracycline prescription homework boyfriends my i do buy custom paper wrapping antm dating lacey sim need research someone write me for paper a to order papers research to essay on national service plagiarism online check ph cornell d dissertation service review paper writing help with sadness yale essay service college application a help book to someone write persuasive essay website support letter for write of to how a medicaid buy rx success breast cheap without articles bipolar disorder dissertation forms phd college online sale for papers help chat free online math essays thinking buy critical medical resume field examples for bibliography free annotated maker essay introduction an for levitra australia 50mg brand essay graduate admission paper box writing with picture primary essay service yahoo writing classification my do i write degree how 1 help accounting homework 7 - Venlor 24 sur Orleans lyon pharmacy New acheter Venlor 64 essay america help camp personal to buy essays cheap services editing essay online prescription Cleveland no Adalat 400 prescription required no online - Adalat admission for papers sale paperpk help essay grade writing 6th amazon help homework rainforest on eating papers disorders research naturel droit et dissertation droit positif help statistical dissertation examples disorder study case anxiety research on order personality and paper birth essay thesis statement for persuasive
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721