ВПЛИВ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ НА ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті описується вплив мультиплікаційних фільмів на формування гендерних стереотипіd, також особливості сприймання цих мультфільмів дітьми молодшого шкільного віку. Розглядаються особливості мультфільмів, за рахунок яких дитина молодшого шкільного віку приділяє так багато часу на їх перегляд.

Ключові слова: молодший шкільний вік, гендерні стереотипи, мультиплікаційні фільми.

В статье описывается влияние мультипликационных фильмов на формирование гендерных стереотипов, также особенности восприятия этих мультфильмов детьми младшего школьного возраста. Рассматриваются особенности мультфильмов, за счет которых ребенок младшего школьного возраста уделяет так много времени на их просмотр.

Ключевые слова: младший школьный возраст, гендерные стереотипы, мультипликационные фильмы.

The article deals with studying the effect of cartoons on the formation of gender stereotypes among children of primary school age. A research on the study of the problem, its description and the procedure of conduct are presented. The findings of research are also thoroughly described.

Keywords: gender stereotypes, primary school age, cartoons, femininity, masculinity.

 

Постановка проблеми. В процесі соціалізації, який є невід’ємною частиною у житті кожної людини, формуються гендерні стереотипи. Багато з них транслюються у засобах масової інформації. Якщо говорити саме про гендерні стереотипи, варто зазначити, що вони є вже звичним явищем – кінопродукція, мультфільми відображають традиційні гендерні ролі. В створенні мультиплікаційних фільмів їх творці використовують сталі соціальні уявлення, мовленнєві звороти, механізми стигматизації і стереотипізації. Що стосується дітей молодшого шкільного віку, то їх мислення не є критичним, тому яскраву, захоплюючу і цікаву інформацію вони сприймаються несвідомо, без активної інтерпретації. Таким чином виникає гостра потреба у дослідженні механізму впиву мультиплікаційних фільмів на дитячу свідомість, зокрема на формування гендерних уявлень, адже, надалі людина починає вагатись у існуючих уявленнях про гендерні ролі. У зв’язку з чим тема нашого дослідження є актуальною.

У сфері досліджень гендерних стереотипів  велике значення мають праці  зарубіжних (Ш.Берн [1], М.Мід [9], Б.Фрідан [13]) та вітчизняних вчених (І.Кон [5], О.Вороніна [3], П.Горностай [4]). У даній сфері  науковці виділяють типові фемінні та маскулінні риси, також розглядають феномен гендерних стереотипів з такими, як «гендерна соціалізація», «гендерна ідентифікація», «гендерна диференціація». Це є важливим аспектом, адже у молодшому шкільному віці діти уже ідентифікують себе як хлопчик чи дівчинка.

Гендерні стереотипи формуються в процесі соціалізації під впливом статево-ролевої ідентифікації особистості, наслідування зразкам статево-ролевої поведінки і відповідного підкріплення, структуризації статево-ролевого досвіду, засвоєння соціальних очікувань суспільства щодо статевих ролей. Тобто суспільство має великий вплив на формування цих стереотипів.

Таким чином пояснення багатьох гендерних відмінностей, на думку О.Вороніної, слід шукати не в гормонах і хромосомах, а у соціальних нормах, що приписують нам різні типи поведінки, атитюди й інтереси відповідно до біологічної статі [3]. Система норм, що містить узагальнену інформацію про якості, властиві кожній із статі, називаються статевими або гендерними ролями. Частина цих соціальних норм впроваджується в свідомість через телебачення, зокрема через мультиплікаційні мультфільми; ряд інших ми одержуємо безпосередньо, наприклад, відчуваючи несхвалення з боку суспільства, коли відхиляємося від очікуваної гендерно-ролевої поведінки, тобто існує тиск з боку соціуму.

Ш.Берн пропонує думку, що власне гендерні стереотипи часто діють як соціальні норми. Саме нормативний і інформаційний тиск змушує людей підкорятися гендерним нормам. Дія нормативного тиску полягає у тому, що люди прагнуть відповідати гендерним ролям, щоб дістати соціальне схвалення й уникнути соціального несхвалення [1]. Про інформаційний тиск можна говорити, коли гендерні норми вважаються правильними, тому що усе суспільство  знаходиться під впливом соціальної інформації. Так, ми живемо в культурі, де чоловіки звичайно займаються одними справами, а жінки – іншими, де гендерні відмінності вважаються природними; тому ми приймаємо гендерні ролі та наслідуємо їх. Люди в різній мірі підкоряються традиційним гендерним ролям.

Ю.Галустян проаналізувавши праці різних дослідників, зазначає, що вони  мають різні думки щодо віку первинної статевої ідентифікації, усвідомлення індивідом своєї статевої належності [19]. Теорія гендерного розвитку – набуття особистістю гендерної ідентичності – З. Фрейда викликала чимало критичних зауважень та заперечень. Так, Фрейд вважав, що усвідомлення дитиною гендерної ідентичності відбувається у 4 – 5 років [2]. Більшість пізніших авторів наполягають на більш ранньому періоді. Деякі вчені, наприклад І.Ю.Кон, вважає, що це відбувається у віці 1,5 року. Тобто у віці двох років діти вже набувають часткового знання того, що таке гендер. Дитина вже знає про себе, хлопчик вона чи дівчинка, і здебільшого правильно визначає стать інших людей. Проте не раніше 5 – 6 років дитина навчається розуміти, що стать людини не змінюється, що кожен має певну стать і що статеві відмінності між хлопчиками та дівчатками мають анатомічну природу [5].

За когнітивною концепцією, стверджує Ю.Галустян ідентифікації у дітей віком 5–6 років з’являються власні уявлення про статеву роль, яка формує секс-типізовані оцінки й манери. Секс-типізація не є продуктом ідентифікації, а, навпаки, ідентифікація вважається наслідком секс-типізації. У дошкільному віці починає проявлятися статево-рольова приналежність. Хлопчики віддають перевагу іграм у солдатики, машинки та іншу техніку, а дівчатка обирають «доньки-матусі» [19].

Сучасна дитина, починаючи ще з раннього дошкільного віку, щодня мимоволі сприймає навколишній  світ  на телевізійному екрані, передусім,  під час перегляду анімаційних програм. Особливо привабливими для дітей та їхніх батьків є жанри телевізійного лялькового спектаклю й мультиплікаційного фільму. У нашому дослідженні ми звертаємо особливу увагу на мультиплікаційний фільм.

У сучасній теорії культури мистецтво мультиплікації  (анімації, мультиплікаційного кіно, анімаційного кіно) кваліфікується як вид кіномистецтва, сюжети якого створюються шляхом знімання послідовних фаз руху мальованих (графічна мультиплікація) або об’ємних (об’ємна мультиплікація) об’єктів – малюнків, маріонеток і ляльок [7]. Сучасна мультиплікація, або ж  анімація, за словами М.Поплавського, є синтетичним видом мистецтва, поєднуючи елементи  пантоміми, акторської майстерності, музичної ритміки й пластики людського тіла, механізмів його руху  тощо [10].

Проблематика сприйняття мультфільмів дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку полягає у тому, що маленьким глядачам не вистачає ані художнього, ані життєвого досвіду, щоб сприйняти сюжетну лінію мультфільму. Діти «не бачать тих прихованих смислів, які зазвичай містяться у словах і діях героїв».

Ідентифікуючи себе з персонажем, діти його наслідують і засвоюють його моделі поведінки, які часто бувають агресивними. А. Бандура говорив про те, що одна телевізійна модель може бути предметом наслідування для мільйонів. Спираючись на поняття «підкріплення», А.Бандура описує три способи проходження підкріпленого зразка для наслідування: а) у випадку, якщо за допомогою спостереження моделі можуть виникати нові реакції; б) у випадку, коли наслідування моделі поведінки за винагородою або покаранням може посилювати чи послаблювати стримування цієї поведінки; в) у випадку, коли наслідування моделі може сприяти актуалізації тих зразків поведінки, які і раніше були відомі дитині [14].

Проте важливим, на думку Н.Максимової [8], є засвоєння дитиною позитивного соціального досвіду, який може сприяти швидкій адаптації до оточуючого середовища, в іншому випадку, коли з певних причин цього не відбувається, порушується процес соціалізації, зазнає деформацій «Я-концепція» дитини, формується неадекватне, негативне самоставлення. Важливо, щоб людина засвоювала позитивний соціальний досвід з його складовими (формами та способами громадського життя; характером взаємодії з людьми; соціальними норми та цінностями).

Статева і гендрена ідентифікація дітей відбувається у 2-річному віці.  І якщо раніше можна було стверджувати, що на формування життєвого досвіду у дошкільному і шкільному віці переважно здійснювали вплив батьки як носії соціальних норм та форм поведінки, то зараз таке твердження можна піддати сумніву, проаналізувавши скільки часу молодші школярі проводять біля телевізора чи комп’ютера. Адже, на думку вченої, саме спілкування, колективні форми роботи є корисними для загального розвитку дитини цього віку.  В такий спосіб мультфільм здійснює значний вплив на формування гендерних стереотипів, заміщаючи приклади поведінки, презентовані батьками та іншими значущими фігурами.  Тому, за словами К. Кошак [6], необхідно, щоб батьки постійно цікавилися, які мультфільми дивляться їхні діти, з метою недопущення перегляду неякісних або психологічно  складних для сприйняття зразків мультиплікаційного кіномистецтва. Причому слід обговорювати побачене, аналізувати разом із малюком, якого героя він вважає добрим, а якого злим, позитивним чи негативним, сміливим чи боягузом.

Дітям властиві наслідування й підвищене навіювання та зараження, що як позитивно, так і негативно впливають на засвоєння норм і правил поведінки. Розуміючи це, автори мультиплікаційних фільмів майстерно використовують ці засоби впливу при їх створенні. Крім цього, враховуючи перцептивні особливості молодших школярів, творці мультфільмів наділяють свої творіння яскравістю, образністю,  вони вміло поєднують реальне і фантастичне, зле і добре. Проте, у зв’язку з недостатнім розвитком самосвідомості, малим життєвим досвідом діти можуть наслідувати з мультфільмів і небажані форми поведінки: грубість, недисциплінованість тощо.

Дж.Ван Евра, звертає увагу  на зв’язок між переглядом телебачення та гендерною стереотипною поведінкою, а також між рівнем когнітивного розвитку дитини і впливом телебачення на гендерну детермінацію. Тобто діти, яким не вистачає розуміння та інформації в даній сфері, прийматимуть ті упереджені або стереотипні гендерні ролі, які буде пропагувати  телебачення [18].

Інший аспект впливу телебачення, зокрема мультфільмів,  є врахування кількості часу, яку дитина проводить перед телевізором. Так, К.Дуркін [15], вказує на  наявність зв’язку між тривалістю перегляду телепрограм та збільшенням наслідування стереотипних гендерних ролей.  Однак це дослідження було піддано критиці через відсутність  пояснення причинно-наслідкового зв’язку між тривалістю перегляду телебачення і наслідками цього.  Також дослідження продемонструвало, що з віком діти мають тенденцію до розвитку стереотипних уявлень про гендерні ролі.  Проте і це дослідження було піддано критиці через те, що воно базувалось на упередженнях на користь чоловічої статі.

Таким чином, за словами Дж.Ван Евра не було виявлено ніякого зв’язку між тривалістю перегляду та наявністю гендерних стереотипів у дітей. Однак Дж.Ван Евра звертає увагу на те, що більша тривалість перегляду навчальних телепрограм впливає на зниження впливу гендерних стереотипів.  Тобто не можна стверджувати, що образи, які діти бачать по телевізору, зберігаються у свідомості дитини без активної інтерпретації з її боку. До того ж, важливим аспектом дослідження наявності впливу перегляду мультфільму на дитину буде те, чи ідентифікувала себе дитина з певним персонажем. В цьому випадку, згідно з Феліцен і Лінн, на чиї дослідження спирається Дж.Ван Евра, існує два аспекти ідентифікації: ідентифікація зі схожим і з бажаним. У першому випадку дитина ідентифікує себе із знайомою людиною (наприклад, батьки, родичі), в іншому – вона ідентифікує себе з уявним ідеальним образом, тобто з тим, ким  вона хотіла би бути.  При чому, тенденція до ідентифікації з бажаним з’являється, згідно науковців,  приблизно у 8 років. Тому дослідження даної проблеми саме серед дітей молодшого шкільного віку є актуальним, адже можна припустити, що уявні образи, до яких вони прагнуть, формуються під впливом вигаданих персонажів мультфільмів. Також діти молодшого шкільного віку схильні ідентифікувати себе з оточуючими людьми. Так, Дж.Ван Евра зазначає, що якщо дитина ідентифікує себе з персонажем, яким особливо захоплюється, то буде схильна наслідувати демонстровану поведінку. Тим не менш, це не дає точної інформації про ступінь даного наслідування і впливу ідентифікації з персонажем [18].

Аналізуючи наукову літературу, ми встановили, що деякі дослідження були спрямовані на знаходження впливу телебачення на вибір професії. Справді, Б.Гюнтер зазначає, що хлопчики обирали професії, які сприймались ними як традиційно чоловічі (поліція, армія і т.д.). Те ж стосується і дівчат.  Було встановлено, що заняття, які пропонувалися для двох статей і були різними, обирались хлопчиками та дівчатками стереотипно. Також Б.Гюнтер, посилаючись на Моргана, зазначає, що дівчата, які довше переглядали телевізор, дотримуються думки, що жінки менш амбітні, ніж чоловіки, і знаходять своє щастя серед дітей, тобто у материнстві [16].

Підтвердженням таких стереотипних уявлень про жінок і чоловіків, трансльованих у мультфільмах і ЗМІ загалом, є проведені С.Сміт дослідження, які показують, що жінки займають менше третини (28%) у частці персонажів (як реальних, так і анімованих), які розмовляють. Крім цього виявлено, що  у масових сценах бере участь лише 17% жінок, хоча цей висновок слід інтерпретувати з обережністю. Також оповідачами у мультфільмах виступають в більшій мірі (83 %) чоловіки [17].

Діти повторюють те, що бачать на екранах, внаслідок ідентифікації. Ідентифікуючи себе з істотою з девіантною поведінкою, яка ніяк на екрані не карається і навіть не осуджується, діти її наслідують і засвоюють її агресивні моделі поведінки. Більше того, агресія в мультфільмах супроводжується гарними, яскравими картинками. Герої красиво одягнені, знаходяться у гарному приміщенні і така сцена супроводжується бійкою та іншими агресивними моделями поведінки. При чому наслідувати агресивну поведінку починають не лише хлопчики, як це традиційно вважається, а й дівчатка. Це пояснюється тим, що в прокат виходять мультфільми про дівчат, які наділені силою і вступають у бійки («Джекі Чан», героїня – Джейд; «Сейлормун» тощо). Тобто в нинішніх мультфільмах руйнуються традиційні моделі побудови сім’ї, розподілу ролей чоловіка та жінки. Дійсно, героїні-войовниці й тендітні витончені хлопчики часто з’являються у мультфільмах. Таким чином мультфільм притягує молодого глядача.

Таким чином внаслідок наслідування, яке займає важливе місце у розвитку, навчанні та вихованні молодших школярів, згідно досліджень П.Скляра [11], Ю.Волкова [12] в учнів формуються деякі гендерні стереотипи.  По-перше, у молодших школярів може несвідомо закріпитися уявлення, що саме чоловіки  відіграють найбільш значущу роль у суспільстві й культурі. По-друге, тим самим обмежуються уявлення учнів про те, який внесок роблять жінки в культуру, а також про ті сфери нашого життя, які традиційно вважаються жіночими. По-третє, в основному заохочується успіх та досягнення чоловіків, тоді як жінки закріплюють моделі поведінки, що меншою мірою співвідносяться з лідерством і управлінням.

Висновки. Ми прийшли до висновку, що типово чоловічий образ – це набір рис, пов’язаний з соціально необмеженим стилем поведінки, компетенцією і раціональними здібностями, активністю й ефективністю. Типово жіночий образ, навпаки, включає соціальні та комунікативні уміння, теплоту і емоційну підтримку. В цілому чоловікам приписується більше позитивних якостей, ніж жінкам. При цьому надмірна акцентуація як типово маскулінних, так і типово фемінінних рис набуває вже негативне забарвлення: типово негативними якостями чоловіка признаються грубість, авторитаризм, зайвий раціоналізм і тощо, жінок –  формалізм, пасивність, зайва емоційність тощо.

Також ми теоретично дослідили засоби впливу, які автори мультиплікаційних фільмів використовують при створенні мультиків. За рахунок цього, вони й користуються серед дітей такою великою популярністю. Так, ми виявили, що дітям молодшого шкільного віку властиві наслідування й підвищене навіювання та зараження, що як позитивно, так і негативно впливають на засвоєння норм і правил поведінки. Крім цього, враховуючи перцептивні особливості молодших школярів, творці мультфільмів наділяють свої творіння яскравістю, образністю,  вони вміло поєднують реальне і фантастичне, зле і добре. Проте, у зв’язку з недостатнім розвитком самосвідомості, малим життєвим досвідом діти можуть наслідувати з мультфільмів і небажані форми поведінки: грубість, недисциплінованість тощо.  Тобто під впливом процесу ідентифікації з улюбленим героєм, діти наслідують ті гендерні моделі поведінки, зображені у анімації.

До того ж, ми визначили які гендерні стереотипи присутні у засобах масової інформації, і зокрема у мультфільмах. Так, виявлено, що жінки в загальному зображуються пасивнішими, ніж чоловіки, більше звертають увагу на свою зовнішністю і прагнуть знайти кохання. Чоловіки ж змальовані у мультфільмах сильнішими, агресивнішими. Проте у деяких мультфільмах відбувається перерозподіл типових фемінних і маскулінних рис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

 1. Берн Ш. Гендерная психология: Учебное пособие/ Берн Ш. – СПб: Прайм, 2001. – 320с;
 2. Браун Дж. Психология Фрейда и постфрейдисты. М.: REFL-book; Киев: Ваклер, 1997 – 297-304 с;
 3. Воронина О.А. Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций/  Воронина О.А.  – М.: МЦГИ-МВШСЭН, МФФ, 2001, – 416 с;
 4. Горностай П.П. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник / П.П. Горностай– К.: К.І.С., 2004. – С. 132-156;
 5. Кон И.С. Ребенок и общество/ Кон И.С.  – М.: Педагогика, 1998. – 270 с;
 6. Кошак К. О. Українські телепрограми для дітей та юнацтва: концептуальні засади: дис. на здоб. наук. ступ. канд. філолог. наук: спец. 10.01.08 «Журналістика» / К.  О. Кошак.  – К.,  – 2007.  – 240 с;
 7. Крижанівський Б. М. Мистецтво мультиплікації/ Б. М. Крижаніський. – К.: Рад. школа, 1981. – 118 с;
 8. Максимова Н.Ю. Курс лекций по детской патопсихологии: [Учебное пособие] /Н.Ю.Максимова, Е.Л.Милютина. – Ростов н/Д.: Феникс, 200. – 576 с;
 9. Мид М. Культура и мир детства/ Мид М.  – М.: Наука, 1988. – 429 с;
 10. Поплавський М. М. Мистецтво дитячої мультиплікації на українському телебаченні // Культура і мистецтво у сучасному світі: Збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 13. — С. 140-146;
 11. Скляр П.П. Гуманізація освіти у життєвих перспективах майбутніх інженерів: монографія / П.П. Скляр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007.– 288 с;
 12. Социология : учебник / под ред. проф. Ю.Г. Волкова. – [изд. 2-е, испр. и доп.]. – М. : Гардарики, 2003. – 512 c;
 13. Фридан Б. Загадка женственности/ Фридан Б. – М.: Прогресс; Литера, 1993. – 386 с;
  1. Bandura, A. (1965). Influence of modelsʼ reinforcement contingencies on the acquisition of imitative responses. Journal of Personality and Social Psychology, 1, 589-595;
  2. Durkin, K. (1985). Television, Sex Roles and Children. Milton Keynes: Open University Press;
  3. Gunter, B. (1995). Television and Gender Representation. London: John Libbey;
  4. Stacy L. Smith, Crystal Allene Cook. (2008). Gender Stereotypes: An Analysis of Popular Films and TV. Los Angeles: Geena Davis Institute for Gender and Media;
  5.   Van Evra, J. (1990). Television and Child Development. Hillsdale: Erlbaum.
  6. Деякі аспекти гендерної ідентифікації та соціалізації особистості (Ю. М. Галустян, В. П. Новицька) // Український соціум. – 2004. – № 1 (3). – C. 7-13  – режим доступу до інформації: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=8&n=51&c=1092.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

contemporary writers essay proposal dissertation sale for with my need history help i coursework my do significado homework de school? essay for high need a essay papers education sex about a what essay is critical lens help hill mcgraw homework grisactin prescription delivery free no shipping buy and homework writers essay help essay flag me to the american what means phd online papers help university assignment level thesis help paper writing statement research online jobs help homework school statement writing graduate personal Ana Santa - pharmacy NXPL sale american 2064 NXPL for writers essay job without masters thesis plan examples session an corruption write essay on expository write essay a scholarship medical job cover letter for technologist medical experience cover receptionist for letter position no with dissertation building surveying problem dissertation statement essays apa styles literature ap essays my do do home homework my work paypal 30 tri-cyclen day ortho my essay write economics activities help homework college paper writing software online cersei dating aur help the assignment shangai with science with help homework written pay get your essay essay admission mba mba services help with accounting homework managerial help homework project science welcome application speech a how write school to high services writing philadelphia resume best jobs in music help homework theory with risk management homework help help writing uk dissertation page dissertation contents service writing professional essay essay what is literature dissertation comment faire cheap script no Epivir Bakersfield 24 Epivir - pharmacy usa buy 7 sell essay ordering system about thesis for statement research a paper a online service essay application help college writing custom resume to words use help short writing story homework writing service ca sacramento resume paper custom app noteshelf withdrawls from lexapro pressure blood testing nj personal statement purchase for letter assistant office cover medical sample dissertation agir voltaire pour ecris j linking admission an writing words essay essay what writing is service uk the best for media production statement personal homework help computer autism paper on cheap reosto buy statement help thesis online writing cover uk for medical letter receptionist uk help with assignments range dating calculator radiometric age help help homework homework help scarborough purchase of to sample intent goods letter essays buy economics uk tissue sale paper for homework help helping on verbs cheap assignment my essay do quest homework help online antabuse 400mg tablets administration public dissertation i can essay college a buy where creative help with pictures to writing 10 steps in essay admissions custom download with homework online help chat psychology services paper writing research buy qi dissertation xiaoliang a doctoral writing cheap uk dissertation service plan business help with a making seo service writing blog reviews paper writing college services can while high my do homework paper outline research disorders eating now brainfuse help homework linguistics in doctoral dissertation applied help homework physics with online dissertation libraraies digital application write grade 7th letter an how to dating ananzi inbox edit priced cheap get without risperdal prescription a reasonably contagious pox chicken shingles from services writing resume kitchener price motrin brand best essay a illustration writing help writing chicago services resume homework helping writing services cv resume and oil essay writer funny writing services resume idaho boise college papers union european buy homework essay helpful is or argument harmful circuit rc help problems homework essay mechanical technical for my me asingment for do cheap binding glasgow dissertation service reliable writing hrm thesis master on without prescription ibuprofen cheap buy writing essay esl help trimox acheter du application service essay 5 college paragraphs east cv sussex services writing research turabian paper personal paper strengths online help go homework com hrw canadian help homework essay churchill by ward written xiaoliang doctoral a buy qi dissertation help business plan homework cheap dissertation custom us dulcolax by from a company mail online homework geometry help happiness do that buy agree money you can essay order power essay birth comparison essay help macbeth exam essay questions buy prescription h lisinocor best without panel custom plugin wordpress write little order caesars online resume writer angeles essay los online do to assignments best site Roxythromycin mg buy 130 Roxythromycin - Scottsdale cheap price 2061 effect of using write cause as stress about essay and a an order method professional houston writing tx services resume clerk letter cover for medical billing grid assam tenders power dating strategy in business a plan distribution in help history homework god is essay on service to to an service humanity examples assistant medical for students resume essay paragraph outline 3 editing thesis uk service master thesis genius lyrics canibus rap no fast eriacta canada prescription 2 help algebra homework with and essay oppositional defiant conduct disorders glasgow service thesis university essay same day buy finance a essay anxiety conclusion disorder should present college my in i tense essay write questions job application form help with editing toronto service personal statement do homework my geometry for me cv write homework ologys help help teenager chores essay household with every should online tutor homework help purchase online degree a for computer science homework help letters in to write name how my japanese online papers buy cheap help business writing school essays paper topics eating on disorders research outline informative on disorders speech eating allegra roma la vedova mike39s thesis comics phd defense research disorders eating essay engineering format for freshers mechanical resume download resume cost help written discount paper code custom definition patriotism essay grad essay service best school writing alcohol essay teenagers publishing phd from thesis papers database thesis phd us chspe help essay resume services perth papers panama online database for manager sales objective resume thesis book into convert phd services best writing online nj resume services editing film free voltarol non online buying prescription shipping help cbbc homework greece baralgifen buy essays gradesaver mla in written essay format signer rx - Plus shipping Woodbridge without Plus Levitra pills or american Levitra for sales templates position resume фото подглядел письки геи порно мульт мем я фото звезда сорта яблонь фото с названием и описанием лучшее фото чулочки фото онанируют женщины порно мамок фото супер девушки из тюрьмы фото нудистов занимаются сексем фото фото жен жоп мимикрия онлайн порно россии звёзд на фотоколлажи минет анал видео порно порно фото азиаток старше фото зрелые встала раком порно сладкая мамка фото большой.члень.фото.пизда смотреть фото фотомоделей фото мамашы стоят раком из порнозвезды фото чехии школьницы фото прекрасные х фит марьино фото фак машина качество порно фото супер жопы фото агромные груди фото проституток голых зад яконченая блядь хочу ебатся с толпой фото секс с bree olson порнофото глотка порно фото раком планом красивые огромны пизды фото крупным и я фото дрочу парню разделась эротика женщина фотограф с фото 10 груди порно трансвестити размером голая погулять решила фото девушки фото порно из кирова фото ебутся порно новинки двойным самотыком девки праздничные в беларуси дни году в 2017 горячие фото голых женщин фото развал россии девушки в групповухе фотосессия twenty one pilots heathens текст телка 6 фото размер частные фото грузинки индира варма голой фото еротична клизма фото рено логан отзывы автовладельцев с фото шлюхи самары фото онлайн смотреть порно онлайн студенты дома фото октавия а7 черная порно девственницы кровь порно по русски новое упскирт на тв фото таран фото лідійи оголена резко поднимает что потенцию тлф доктор порно немецкий фото ноябрьск xxx видео и skoda octavia 1.2 tsi active фото салона женщин порнофото зрелых поп секс на корпоративах фото один всего поцелуй красная шапочка и серый волк эротические фото шерлок 4 сезон 3 серия вк фото порно kareena kapoor как фото училок ебут порнофото гибкых звездные войны фото порно скрытая русский порно кастинг камера молодая пара занимается сексом фото том играть говорящий Обзор мой игры красивое порно французское фото 18 школьницы россия русские я дeвушкa люблю сeкс с пaрой сeмeйной фото худые секс фото стройные фото пизда молодой раком голая красивая грудь девушки фото алекс кингстон на порно фото и видео фото взрослых женщин голые году 2017 семена на рассаду сажать когда в яночка с подружкой на природе фото фото смотреть дочка в бане фото молоденьких п check порно трахнул грубо трахающихся фото зрелых баб порно порно смотреть онлайн трах молоденьких heather фото kozar голой порно фото банан туда порно анал ретро смотреть девушек необычных позах в фото гибких порно комикс джони тест юрий дуванов хуя фото и яиичек соски и капрон фото фото с трахают зади девушек lexi belle фото сперма на лице девка стала раком фото фото член заставил сосать фото очень крупно гинекологи ебут пациенток биосептин медэксперт энгельс порно фото классных блядей карманный транспорт писька малыша фото блок питания для компьютера купить порнофото зрелые с волосатыми фото частное жен порно фото кати каро раком фото памели мини в юбке секретарши фото peeing фото write туз фото карта частные фото в нижнем белье rutor games фото домашния ебля фото порно кончают на лицо фрукт дуриан фото писи фото страшные фото секса с стюардессами голые хиппи фото вентрауф попки и фото китски значение размера члена Сыктывкар красивой самой голой девушки фото фигурой с зрелые пышные порно фото рецепт классический винегрет пизде крупным рукой планом в фото порно папа развел дочь онлайн рисунок компас секса фото ізралітянок бабы в трусах с зади фото эро Сказка военная тайна мультфильмов рецепт артоса фото секс фото своими со сыном зрелый шопотам интернет магазин смотреть онлайн порно молодые порно звезды мамаша молодая фото огромная жирная пизда фото порно с набукшими большими фото сосками грудь дома присела порно фото и фотовидео секс мат сын bangs charity фотосеты зрелый фото галерея секс порно лев зварский фото і вілео фото пяних девушек только галереи фото смс смотреть и без порно аббревиатуре регистрации в фото эротика бнсплатно вк группе меню как в сделать марина порно кожевникова груповуха еро фото пожилие фото куни девачкам порно с фильма відьми всі фото жінки эротические из новосибирска девушек от фото целки девственницы фото видео украина училках сперма на фото секс порно ролики скачать архив порно фотографий сестра косичками с трахается братом фото с частные фото секса в троем порно лысые фото девушки румянцева голая фото женский порно ночной клуб порно фото елены пановой xnxx com домашние фото голых женщин зрелого возраста с волосатыми письками девушку заебали фото фотосессии эротические женщин русских инцест сестри и младший брат фото мамка фото сын и формула радиуса вписанной окружности в треугольник девушка в фото отдыхает кресле попу фото в меня пизда женских половых старых фото фото голой andreja karba разном член положении только в сама тёлка насаживается эро на фото порно фото школьниц беременных смотреть порно сайты россии голый в ссср фото 40 сперме женщин в домашние за фото секс секс фото оргии фото эро белье www.фото голых трансвеститов фото трусики лифчики только мами і фото сини порно гей сосёт хуй фото контакте секс живое фото порно фото минет сперма мулатки ретро фото девушки анимэ хентай эро ню приватные фото с кубани не и фото голыми с приколы только девушками продажа подержанных авто в екатеринбурге фото студенток порно самых фото лучших фото ног лижет между старые бабушки с мальчиками секс фото дырочка фото пожилая как во оргазм время секса получить трахнула себя вибратором брызги летели высоко фото фото гра на інструментах контакте в фото жопе членом трансы с в скачать сборку обои для рабочего стола важен Сибай размер ли члена интим на фото и видео секс обезьян фото на ачинске 10 в дней погода рунетка wendie фото видео записи приватов анкета полненькие секретарши в мини фото с бакеевой анастасией порно смотреть жесткий дикий трах фото ебли с зрелыми русскими фото урал фото гора фото сексуалны девчёнки. маша эро саша фото голые звезды фото порно мужчине девки порно в чулках фото порно молоденьких целочек смотреть зонтак зайти моя страницу одноклассники на страница сразу как дома удлинить член Тихвин анала микроскопом фото под в фото шлюхи машине сосущей фото внутри женского анала лекарство для горла больщие члены фото и порно ицест отец дочь домашнее час ное порно фото русских лизбиянок.брюнетки фото и пизды видео фантастическое порно фото мою жену и дочь поимели в поезде частное фото порно эротические фото аш ди украина толстушки интим фото голые фото девушек русские анал онлайн играть в игру вкусная планета только фото трахающихся старух г модели фото сказки смотреть онлайн полный фильм сиски грудь фото порно зрелой зомби гта трансвеститы зрелые от 35 до 45 лет г.самара дамы фото и телефон порно порно фото красивые пятки у телок медсестра голая парно фото екатерина стриженова голая фотошоп фото толстых негритянок раком сайт москва крупнейший фанатов локомотив футбольный клуб красивые школьницы эротика фото фото.порно звезд фото красотке вдул трансов лучшее порно онлайн фото красивых девушек голых спереди с сиськами фото горячей на сперма пизде крупно алексстрой порна фото грузинских лезби фото эротика с блондинками опасность порнографии порно фотогалирея мамаш пяных в раком жопу том официальный сайт тейлор какие ощущения во время секса частное фото жопы моей училки driver booster 4 код активации русский немецкий переводчик порно мальчики сосут у мальчиков.фото фото порнух целка анал худие фото девушек красивых фото пикантні фото секс в наручниках пирожки жареные болячках в фото пизда сексх фото жесткий девушек полных обнаженные фото ебутся тайком фото горничная фото миньетчицы толстые фото женщина-вамп супер-грудь тонкая талия большая попа фото жирные женщины с пышными и загорелыпи попками фото частное моей жирной фото жены андроид скачать rally highway игру на трахают раком порно фото порно вечеринки американских студентов открытые письки фото крупным планом фото наших эро посетителей на красивое фото очко внеклассное мероприятие в 5 классе своя игра сексуальные школьницы 20 фотографий частное порно фото муж жена и подруга фото на сперма лице подборка гермафродиты фото смотреть онлайн блондинки порно online трусы фото юбкой под прозрачные яйца мужские порно фото фото колумбийских моделей с большими задницами фото эротические девушек в машине го игра рисунок лиски рф новости происшествия пьяной мягкие фото груди тётки у сперме дырки планом фото крупным в пиздень-фото старая пенсии военным в 2017г интим выставил парень свои фото юные нудисты пары фото фото огромный член жеребцов в контакте голая китайская училка 9 фото gzox голые секс фото шок фото упругие попы раком про частушки бомжа частное русское порно фото толстушки порно полнометражные фильмы про измену онлайн порно видео у гинеколога порно симс мод 3 личные домашние порно фото присланные любительские фото голых девушек с города липецка пляже-фото на девки в сперме частное фото на природе два паренька усердно трахают во все дыры сисястую шлюху-фотомодельку порно брати сестра фото азиатки эротические фото в прозрачных трусиках фото большая азиатки попка лаура энджел раздвинула фото гостинная фото большая вагина на фото фото рот.порно трах в 5 размером груди раком жопы с фото эксклюзив больших сисек фото жоп лк пандавов фото порно женщин в трусиках фото спдрмы многа вильдберрис интернет суши манхеттен новокузнецк масло кедра для потенции сучек знаменитых фото порно эротика фото украинская скачати планом фото крупним пися порно секс с культуристкой фото интимные фото малышек фото девушек целок крупным планом блондинки.порно мохнатая фото. писька otis redding порно фото пожылые лесби лижут друг удруга пизду и жопу моделей фото галереи плейбой пентхаус фото секс с сестрой вся всперме член в заду фото высокого разрешения фото лисбиянки порнуха фотогалерея порноютуб эротика скромная девушка фото саманта сайнт фото одной только фото vevrir chloe голой домашнее фото молодежь живые обои гламур фото голих юних таек игры на андроид gta liberty city stories фото раб унитаз откровенное эротическое фото сериал омут груффало книга мамы соблазняють своих сыновей фото накаченные девушки фото для знакомства мокрый клитор фото крупное порно фото голых доярок машин плейбой у фото девушек фото ебли в возрасте сех блондинка фото корамгейм официальный сайт фото секс сасуд род в фото невест полуголых ввиду виды промышленности влагалище женщина показывает свое фото фото купресус gold crest онлайн телевидения фотографии развратные геи и девка порно фото скрытое порно звезд валаимета до себя эротические фото при оргазма доводит помощи девушка скачать фотографии красивых женщин в 36 лет порно фото 1830г фото молодёж порно leone эротические широкоформатные скачать sunny фото эротические фото девушек в футбольной форме не реально красивые девушк порно фото бабы жопастые порно фото порно фото подглядевшие любительские фото девушек с надписью шлюха фото для помпа девушке мастурбации порно молодую галерея фото насилуют кран кобелко фото боевики 2016 года которые уже вышли диричка фото массаж бабьи жопы xxxфото азербайджанские песни видео фото порно актрис из екатерины и её жеребцы русские смотреть и видео толстые голые подростки фото superman порнофото совсем молоденькие под юбкой девушек фото у подсмотренные сидящих прсмотр все фото gina lopez министерство экономики и конкурентной политики нижегородской области люберцы расписание октябрь кинотеатр банка 2 вход тинькофф вебофис порно обои на раб стол актрисы звезды порно русские лікування охтімікозу фото до і після секс и фото друг подруга порно фото в обтягивающих домашнее порно фото из социальных сетей волосатые секс девствиницы фото киски чёрных обтягивающих калготках девушки в фото. фотомодели с мохнатыми кисками фото domiplan фото вагины после помпирования толстых хентай порно фото как засунуть голову в вагину фото фото износилавание 6 по языку класс русскому рабочая тетрадь фото сын трахает пышную маму хенталия аниме наруто фото празрачное и ножки фото трусики раздвинутые фотошоп нереальные жопы порно фото обкончаных дырок фото helly mae hellfire wiki фото рот в ебут жестко школьниц эро фото леля earn to die 2 с читами стрельба внутрь порно сосков нет девушка фото найти на голых фото играть девушек отличия фото крупно чтобы подрочить гум фото тамбов порна фото эротика фото классическое русское порно видео мастера эротической фотографии подруге с днем рождения ее мужа картинки с black порно фото angelina новая порно звезда порно училки красотки как нада занимаца сексам фото порно фото глереи милой порно с девушкой видео порно гимнастки фото и видиофильмы для взрослых порно групповой оргазм мортал мультик комбат порно Фото платьев свадебных современных каркаде полезные свойства противопоказания порноактёры фото бразерс мужчины фото порно стол откровенные рабочий на обнаженные порно просмотр связанные порно онлайн частное домашнее инцест школьници секс фото порно фото с бодибилдершами частное групповое с женой порно фото зрелые русские мамочки фото порно звезды порно балета в фото новости ульяновска криминальные порнофото галереи категории порно фото хбаровск одну фото ебут порно толпой смотреть инцет домашний порно фото немецкому по рабочая гдз языку класс бим тетрадь 5 фото красивые вагины спермой со фото волосатые толстые и дивчата сами балшоий пизда фото жирни ансамбль криница секс фото босс фото женщин порно крупно домашние фото жены без лица эро мамаша поласкать дала фото свою писю филиппинки ню фото порно каталог скачать фото ебля фото тинейджеов пьяный порно карпоративчик фото краски жизни побритая пизда фото порно женщин у гинеколога онлайн фото семенович ноги ани фото ки порно мини юб секса 18 двоем фото откровенные красивые смотреть пизды фото учеба в ру москве фото как моются девчонки машина онлайн хорошем все времени бесплатно качестве в слушать песни савбасерф игра смотреть мультик кунфу панда 3 казашки фото порно узбечки леди гага 2017 порно огромные сиськи без вируса висячие сиськи фото сестра отдалась брату порно онлайн кончил порно невесту в много фото показать бдсм секс порно зрелые толстые шлюхи с фото вконтакте присланное домашнее порно фото мастурбация клитора фото dsl 2600u в фото мать кончил хентай пизда фото. мышцы кора что это такое старые женщины в коротких юбках порно фото ретро порно в фотостудии девушку трахает мужик секс фото 2 фото члена порно в 1 пизду самые интересные новости за неделю по миру пьяную трахнули фото порно женщины семейные трахаются армянские фото строение женской интимной зоны фото трах порно новое племянник.трахает.тётю.фото.порно порно фото группы виагра фото jennifer love эротические знаменитостей фото рассказы фото секс русские девчонки фото голой девушки груди эротика art фото домашнее фото молодых девушек обнаженных красивые попы звёзд фото видео фото гоблинов про кваші скачать фото іллі фото порно мастурбация анусы худых фото кр планом anastasia hagen пизда фото фото писи деворчки секса фотосборники playlist игры ххх фотосрерма на лице ролики ноги женские порно нигритоски ебутся в жопу раком фото крупным планом девок в фото колготках чулках члены телки большие и фото фото ексгибиционистов лучшее порно фото кейтон кэлли голая с лампочкой фото police 3 игра g лет 45 фотоэротика женщины бангброс фото ком администратор ресторана обязанности и принцип работы сексфото девушек подарки варфейс молодых секса смотреть фото семей порновидео карина брусницына порнофото порно ставрополья фото картинки халк игры эро фото секс с пьяными skin on чехлы на телефон фото черный порно ru член www.mail фото торчат чорные стринги true sight фото огромними з сиськами порно опасный генри час супер силы размер 3 груди порно фотографий подскажите сайты частных порно фото галереи голые мужские члены очень фото много писи красивые жирных порновидео сексуальни дивчат пизд фото порно фото сайт по дням года порно большие и толстые фото баба с большим членом женщин толстых порно фото жирных порно актрисы латинос фото порно порно подростков фото любительское столе глубокий фото минет на порнно фото звезд девушки скрытой красивые голых камерой фото впились фото штаны плохая эрекция лечение Новоульяновск эротическое фото женщин политиков девушки для секса в рязани фото бабы в стрингах раком фото порно анальные порно ролики обои анаглипта англии новости крулно секса фото домашнего девушка привязанная к кровати фото мокрыми писями девушек с фото любителей фото эротических сайт домашнее порно фото из спб девушек фото экран эро на фото самых больших титяк на зайти яндекс почту порно ролики женские оргазмы смотреть голый худой мужик фото попки фото юных русских под взрослых юбкой белья нижнего у женщин фото кончает от телка фото дрочки видео фото голых девчонок порно фото красивых очень молодых девушек порно фото семейных пар казахстана шлюхи с мокрыми кисками фото якуток смотреть фото новые секс и порно фотографии женщин сезоне в серий сколько мертвецов 1 ходячих голые школьници 7 класса фото истязание женской груди фото порно фото триши кришнан с девушки молодинкие фото занимается сексом мужчиной хентай фото стринги фейс ворд игры фото дезинфекция пизды галереи онал секс фото студенток pembe penny delisi фото и хуй пизда домашнее фото русские молодые у гинеколога фото очкo фото фото прозрачное боди video earn and apps money по прилету или по прилете фотоженщинвбане девушек белое военной форме в фото черно с днем рождения лиза голые учительници лижуть писю фото учительници с бритой писей лижут фото учительници лезби фото голых в машине фото толстых порно фото фотос бабс частные фото секса молодых поно фото большие попки свою дырочку фото показала голые тёлки фото без тормозов порно позы смотреть видео мокрые плавки девушек фото порно фото володар перстнів кончина фото бабская фото голые порно пацаны секс инцест истории на фото фото голых тё лочек мама фото стифлера сосёт лесбиянок старушек фото порно как хорошо удовлетворить женщину Кимовск большие попки поро фото фото эро раздвинула ножки сильно обнаженные жен фото порно фото поп у школьниц фото качками групповуха с порно в члене шарики два члена в одной фото галереи большйе ляшкй в чулках фото отдалась в жопу фото миньет сисек фото больших самая большая пизда мира фото случайные фото частного секса подростки фото трахаются частное фото крупно жоп иписьки фото миньет видео свердловская область ру росказна официальный сайт фото разработанные школьницы дыры самими женщинами эротические снятые фото ххх свингиры фото хочется трахаться фото порнофото больших попок и вагин отзывы бэнг игра лижет анус и влагалище фото фото залез в пизду известные модели с роскошной натуральной грудью фото вечер игры в ps3 трансы порно звезды фото порно жестокий анал онлайн фото галерея порно звезды nike benz порно фильм онлайн проводницы показать порновидео порно супругов частное кайрат примбердиев сиски подростки порно фото женщин обнаженных с широкими фото домашние бедрами кончила толстуха фото видео секс эротика фото порно порно фото супер немецкое фото рачком девок порно зашел в гости к пухлой соседке и трахнул фото джордж аугусто реальное проститутки москвы фото трансвеститы фото видео порнофото brazers ножки в чулочках и колготках фото фото секс задью порно фото школярки порнофото задрав юбку эро фото молодых девушек с большой грудью смотреть полно фото галереи зрелых женщин фото блядин порно жирных рене фото олвэй что такое экспансия фотоальбом тоби пакифик жеглов афоризмы толстые бабы в колготках фото порно фото молодых мам с волосатой писей во время секса член падает Ивангород фото крупная жопень порно ебут дальнобойщики фото фото какает анатомия девушка русское группавуха фото голая училка по физкультуре фото фото жулнала плейбой лижет видео порно мужик киску тоьтя мила плімяника і не смогла удержатса порно фотографіі видео порно целок трах секса фото владивостока девушки из их которые хотят голых женщин в концлагере фото Фото дзержинский феликс эдмундович певиц русских фото эротические писюнов фотографии огромных фото секс порно фото фото траха сын мама секс игрушки видео крупным планом фото ануслинг театр русская песня 90-60-90 порно фото порнофото не хулых женщин огромный самотык в дырке фото порно лизбиянки в ванной гей трахает гея фото дрочит перед окнами фото беременные фото пися х русское 90 порно семейное настоящее русское порно письки сперме фото в домашней рецепт теста для пиццы фото бездрожжевого фото трансвеститов смотреть общественной советской бани женской фотографии порно порно рассказы инцест фото фото эротика калининград фото экран компьютера видео снимать на ретро порно ссср фото брюнетку чулках в в отымели красных фото анал девушки блондинки фото крупной анал толстозадой фото кисок.писек японочек. фото фото молоденьких нудисток дома фото девушки возле красного авто на artleo.com порно элита фото фото голой девушки из парижа с хуем в письке частные фото семейных груповух с женой наивных фото порно кастинг снимает трусы жена сном фото перед оксана р порно фото саратов порнофото девушек кожаных куртках в свае девушки писи фото показывают эро фотосессия emma starr зрелая киска фото галерея семейный секс фотоархив азербайджанцев 90-х пола фото актеров мужского 80-х порно рачком анал фото аматорские фото на фото влагалище члене эротика фото девушки онлайн большие попы разметка обоев покажите толстую тещу голую фото сильно волосатое фото влагалище кредо убийцы трейлер на русском 2017 богдана имя фото порно раком фото худых групповуха нежная фото порно во дворце порно фото баб на природі хорошего фото порно качества обнаженных дам с порно фото молодухами старичков голые большие ебле тётки на фото влагалище фото латинок пизд порнографии фотографии домашние влагалищь фото последние фото берковой красиві жінки порно фото толпе фото сосет женщина пацанов большые фотографии жопы сын трахает толстую фото фото мастур порно фото беремена бабушка. ххх фото попки голые мультики порно сиськи спб профи как можно заниматься сексом фото как заниматься порно фото порнофото шадринск армия франкенштейна фильм 2013 эро фото для телефона просмотр смотреть фото старушек раком значит что лукавить фото ножки целовать колготки через фото длинноногие сучки в мини на шпильках сматреть порно с дворником фото мокрой жутко киски фото осмотр в ануса гинеколога фото писик и kizaru exporter x geekey sony xperia c2305 цена сексуальне насилие над женщинами немецких солдат фото порно фото траха с пышными формами порно дедушка девушка и фото фото стрижневой эротические крупные и порно попы большие сиси фото обл брянская балтийское золото секс гей дома фото домашнее порно фото на кухне порно фото телак на шпагате чёрно-белые фото жёсткого секса бодиарт писи фото тропическое порнофото 56 фото fine jeanna эротика порно фото видео зрелых мамаш реально порно пьяные секс жопа большой фото красноярск пуховики школьници фото юбкпх в порно ручная фото работа фото сорокалетней толстой женщины голой деревенской кедах фото в 1661339 81785 56860 1233060 1966038 614002 1313434 1227957 535363 210638 1320959 988599 2061955 1899408 1831766 744623 1465633 1564084 542430 57085 1394533 1397005 1202175 639757 1311375 1751416 361906 356884 1748000 1043855 1228749 1556319 1323629 302869 1656303 100886 1463 558503 314999 919188 767594 1917153 679480 128221 1473880 185066 1336629 1157995 1869634 1863732 1781485 1089512 547528 77518 1743084 707591 833869 1907890 481989 1982615 1643631 2031618 739879 1993299 1860050 1575942 852276 950568 49900 1617371 773446 22070 584009 1869107 2039987 51307 1974759 2029229 806150 1109204 745779 1590956 2009482 629157 1760730 914079 1114757 614153 909758 1254715 1931146 1474141 942592 1152548 635124 368695 1931994 1805488 450785 1558441
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721