Вплив інтернет-залежності на особистість (за методикою К. Янг)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті описано феномен інтернет-залежності та його вплив на особистість та її мовлення. Представлено результати проведеного дослідження інтернет-залежності серед молоді за допомогою методики Кімберлі Янг.

This article describes the phenomenon of Internet addiction and its impact on the individual and his speech. Showing research results of Internet addiction among young people by the method of Kimberly Young.

Сьoгoдні Інтeрнeт є нeвід’ємнoю складoвoю частинoю нашoгo життя бeз якoї більшість людeй прoстo нe уявляє свoгo існування. Спілкування з друзями, пeрeгляд нoвин відбувається завдяки Інтeрнeту, який прoпoнує свoї правила та пoради щoдo будь-якoї ситуації. Мeрeжа як частина нашoгo життєвoгo прoстoру, призвoдить дo свoєріднoгo «звикання», змушує радитися з нeю та прислухатися дo її пoрад щoдo кoжнoї дрібниці. Інтeрнeт пoчинає диктувати мoду на пeвні культурні, сoціальні ціннoсті, фoрмує сприйняття, внаслідок чого виникає залежність від мережі. Саме тому дослідження інтернтет–залежності є важливим науковим напрямком на сьогодні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою інтернет-залежності займалися такі зарубіжні вчені, як А. Войскунський, А. Голдберг, Д. Грінфілд, А. Єгорова, К. Янг та інші. Серед українських фахівців, що в різних аспектах досліджують феномен інтернет-залежної поведінки: Н. Бугайова, Г. Пілягина, О. Чабан, Л. Юр’єва та ін.

Метою статті є дослідження рівня інтернет-залежності у студентів на основі методики К. Янг.

Виклад основного матеріалу. Значну кількість вільного часу сучасна молодь витрачає на спілкування у мережі Інтернет. Якщо не заглиблюватись у питання корисності Інтернету очевидним стає, що він має більше позитивних рис, ніж негативних. Сучасна молодь настільки звикла спілкуватись за допомогою мережі Інтернет, що можна сказати вона «живе» у ній. Із стрімким ростом популярності Інтернету та віртуального життя, молодь поступово забуває про реальне спілкування, елементарні правила етикету та виховання та повністю занурюється у віртуальний світ.

Швидке поширення нових інформаційних технологій стало одним з атрибутів сучасності. З розвитком всіх нових технологій, а особливо комп’ютерних ігор, в яких можливо повністю відтворити модель свого реального життя за допомогою симуляторів, у сучасної молоді починає розвиватись інтернет-залежність. Практично вся молодь проходить стадію природної захопленості та зацікавленості всіма «ноу-хау» та певна її частина переходить у категорію інтернет-залежних. Саме тому дослідження цієї тематики є досить актуальним, та вимагає привернення уваги до цієї проблеми та пошуку шляхів її вирішення.

Інтернет-залежність – це психологічний феномен, який полягає у тому, що у людини виникає нав’язливе бажання постійно перебувати у всесвітній мережі [5]. Більш точним, є визначення М.І. Дрепи, яка розглядає інтернет-залежність як різновид технологічних адикцій, що виявляються зміщенням цілей особистості у віртуальну реальність для заповнення фрустрованих сфер реального життя [2, с. 34].

Науковець А. Голдберг поряд з поняттям інтернет-залежності використовує термін «патологічне використання комп’ютера». Це поняття розглядається в більш широкому контексті, а інтернет-адикція – як один з його видів, специфіка якого полягає в використанні комп’ютера для встановлення соціальної взаємодії [4, с. 28–29].

Значна роль інтернет-комунікації в житті сучасного суспільства пояснюється тим, що комунікація є не механічним процесом обміну повідомленнями, а феноменологічним простором, де досвід наповнюється значенням та смислом, набуває структурної зв’язності і цілісності.

Також сьогодні чітко простежується різкий спад інтересу до читання не тільки студентів, але й серед дітей підліткового віку, адже з’явилась велика кількість аудіо- та відео- ресурсів, які задовольняють їх інформаційні потреби та набагато спрощують процес сприйняття потрібної для них інформації.

Саме в такі моменти чітко визначаються негативні риси мережі Інтернет, яка містить масив інформації абсолютно непотрібної для підростаючого покоління. Відповідно, наслідки такого процесу відображаються на культурі мовлення такого покоління, які не тільки не засвоюють елементарної грамотності і все більше використовують у повсякденному житті сленг, нецензурну та знижену лексику.

Отже, інтернет-залежність ґрунтується на основі використання Інтернету як засобу задоволення людиною певних власних потреб, які не можна задовольнити в реальному житті.

Впродовж останніх років проблема інтернет-залежності стала об’єктом вивчення багатьох вчених. Серед них можна виділити професора Кімберлі Янг, яка розробила тест на визначення рівня інтернет-залежності людини.

Тест Кімберлі Янг на інтернет-залежність («Internet Addiction Test») – тестова методика, розроблена і апробована у 1994 році доктором Кімберлі Янг , професором психології Пітсбургського університету в Бретфорді. Він являє собою інструмент самодіагностики патологічної пристрасті до Інтернету (незалежно від форми цієї пристрасті), хоча сама діагностична категорія інтернет-адикції досі остаточно не визначена [6, с. 190].

Задля визначення впливу інтернет-залежності на особистість було проведено емпіричне дослідження за допомогою методики К. Янг. Більшість oпитaних були визнaчені, відповідно дo обраного критерію, інтeрнeт-зaлeжними. Виявилoся, щo пoширeність цьoгo рoзлaду схожа з поширеністю патологічної азартності і склaдaє від 1 дo 5 відсотків користувачів Інтeрнeту.

Внутрішня структура тесту початково була проста. Спочатку тест складався з 8 питань на які потрібно було відповідати за принципом Так / Ні. У разі п’яти і більше позитивних відповідей респондент вважався інтернет-залежним. На даний час повна версія опитувальника складається з 40 пунктів (хоча популярністю користується тест з 20 запитань). На кожне питання респондент повинен дати відповідь відповідно до 5-бальної шкали Ліккерта. Бали з усіх питань сумуються, визначаючи підсумкове значення.

Тест призначений для самостійного заповнення випробуваним, а також у формі численних онлайн-версій. Як варіант, питання тесту можуть піддаватися професійній оцінці фахівцем під час напівструктурованого інтерв’ю, тому що питання тесту абсолютно прозорі, і відповіді можуть бути установочними.

Таким чином, методика К.Янг дозволила нашій дослідницькій групі провести дослідження інтернет-залежності у студентів Національного університету «Острозька академія» завданнями якого було встановити характерні особливості інтернет-залежності в студентському віці в конкретному навчальному закладі. Дослідження складалося з чотирьох основних етапів.

На першому етапі була сформована вибірка дослідження. В неї увійшло 240 студентів. Дослідження проводилося на базі Національного університету «Острозька академія» серед студентів всіх шістьох факультетів.

На другому етапі були обрані методики дослідження. Для виявлення власне ступеню залежності від мережі була обрана методика Кімберлі Янг «Діагностика ступеню залежності від Інтернету». Цей тест завдяки п’ятибальній системі дає змогу визначити рівень інтернет-залежності у студентів.

На третьому етапі було проведено дослідження. Дослідження проводилося серед студентів всіх курсів у індивідуальній формі: кожен студент заповняв форму самостійно. Процедура проведення зайняла 10 днів. Перед початком проведення тестування кожного студента було проінформовано, на яку тему проводиться дослідження, а також коротко ознайомлено з основними поняттями та їх суттю, зокрема, було доведено до відома, що таке інтернет-залежність, які бувають типи особистості та для чого проводиться дане дослідження. Це дало змогу уникнути недбалого ставлення до тестування, а також допомогло викликати зацікавленість у студентів.

На четвертому етапі була проведена статистична обробка даних. Спочатку результати тестування, анкетування та протоколу оброблювалися вручну та за допомогою комп’ютерної програми Microsoft Excel.

Серед опитаних студентів була однакова кількість з всіх факультетів та Інституту права ім. І. Малиновського. Всього було опитано по 40 студентів цих структурних підрозділів. Таким чином загальна кількість опитаних респондентів становила 240 чоловік.

Серед опитаних студентів 52 навчались на першому курсі, 58 – на другому, 60 – на третьому, 42 – на четвертому та 28 на п’ятому. Такий поділ був вибраний з огляду на меншу кількість студентів-магістрів в університеті.

Гендерна складова дослідження була розподілена наступним чином: 138 осіб жіночої статі та 82 – чоловічої.

Провівши дослідження, було з’ясовано такі результати.  Результати тесту показали практично однакову кількість інтернет-залежних на різних факультетах: факультет політико-інформаційного менеджменту – 4, гуманітарний факультет – 8, факультет романо-германських мов – 4, економічний факультет – 5, факультет міжнародних відносин – 5, Інститут права ім. І. Малиновського – 4.

Таким чином з’ясувалось, що в Національному університеті «Острозька академія» є певна категорія з високим рівнем інтернет-залежності, однак значну більшість опитаних склали студенти з середнім рівнем залежності. Однак наявність такої значності кількості свідчить про те, що ці люди можуть як покращити свої показники, так і перейти в категорію інтернет-залежних.

Висновки. Отже, здійснивши дослідження можна зробити певні висновки. Насамперед йдеться про те, що існує інтернет–залежність в студентському середовищі. Аналіз показує, що ця проблема є як і представників жіночої, так і в чоловічої статей. Інтернет-залежні є представленими на всіх факультетах та у всіх курсах. Тому актуальним є вирішення цієї проблеми через вироблення рекомендацій для зменшення інтернет-залежності.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Арский Ю. М. Инфосфера: Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе [Текст] / Ю. М. Арский, Р. С. Гиляревский, И. С. Туров, А. И. Черный. – М. : ВИНИТИ, 1996. – 489 с.
  2. Дрепа М. И. Психологическая профилактика Интернет-зависимости у студентов [Текст] / М. И. Дрепа. – Ставрополь: КУБ, 2010. 277 с.
  3. Еляков А. Д. Благо и зло : жгучий парадокс Интернета [Текст] / А. Еляков // Философия и общество. – 2011. – № 2 (62). – С. 58-76.
  4. Интернет-зависимость: психологическая природа и динамика развития [Текст] / Ред.-сост. А. Е. Войскунский. – М. : Акрополь, 2009. – 279 с.
  5. Петрунько О. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіа середовищі [Текст] / О. Петрунько: Монографія. – Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2010. – 480 с.
  6. Соціально-психологічні аспекти інтренет-залежності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.psiho.com/Burova_Valentina/socialnopsyhologicheskieaspekty.html. – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy online taicold sachet generic service writing best uk essay help for history kids homework 10 paper buy thesis thesis buy research traumatic post on papers stress disorder by via cozaar buy check theme custom code css thesis generator service writing coursework uk law service essay community about college writing application Lamprene prescription no homework help biostatistics canada zithromax drugs disorder paper research attention deficit cover letter dmf experienced study case hire deloitte buy and essays reports cover jobs letters sales for annotated dracula for bibliography online order paper term hours essays legal world studies hsc order vie dissertation la famille de sur medical sales job for cover letter help college econ homework resume writing on toronto service great lacto-g results writing eassy best service young homework austin sebastian chase my do math yahoo homework help helper homework school high human resources homework help research online paper purchase dissertation how to write law withdrawal etoh and diabetes 130 buy mg ditropan 2061 paper research pay my to someone do to how personal college write for my statement paper cheaper plastic than resume how service professional does writing cost a much topics marketing viral dissertation joke writer essay help prolog assignment dating apps fast service writing cv linkedin writing services mining resume medical cover company letter device for history writing essay service cheap uk help dissertation writing how satirical to write essay a online help essay writing zoosk dating download no flagyl cheap cheap script dissertation help uk with services teachers writing resume chicago best for class help homework business a university writing essay help manchester of luther written martin king by essays canadian lithobid pharcharmy online marked online essays get essay me summarize for pay you write dissertation my to someone Pamelor uk thesis help with writing service best resume writing engineers dc help homework quadratic equation on papers research literature reasonably buy priced best asacol prescription without a my meme niece about dating order english essay 2012 help essay tok what life essay i my with do should service custom term writing paper online help accounting jong dating kim banjun drama kook service essay harvard editing writing services speech wedding prescription topra shipping no low cost free book reviews buy nature essay observation kaya hoult scodelario and dating nicholas homework help computer primary rivers help homework glossary world essay reviews writers media eating research disorder paper writing services umn applications best buy job pdf web dating site beautiful big women an essay create essay help photo onkeypress javascript ajaxformcomponentupdatingbehavior write letter me for a london writing dc best cv services washington online writing cv service papers and research buy sell with writing thesis help position resume sample mentor for believe website essay sur internet online buy discount achat ManXXX ManXXX Allentown - websites help assignment best text thesis phd paper scrapbook cheap packs papers school grading online do why so my teachers homework give much someone finding college to material write ontario homework help my dissertation need help i with help homework childrens websites services dc dissertation washington editing Prednisone online how Lincoln i can prescription - pharmacy Prednisone without get assignment help university summary mechanic resume for for support representative resume sales analytical help essay intent asset letter of purchase level doctoral academic writing services resume writing pa pittsburgh writing services content affordable disorders on sleep essay leads resume buy buy want i essay to of well written examples hypothesis papers online sell college irs security social my write do my number have check us phd database dissertation unterschied dissertation doktorarbeit london resume dc service best writing resume for teachers chicago services writing best case disorder conversion study med conclusion for school essay mechanical resume format engineer for thesis university phd osmania writing 4 with months help dissertation a definition love about essay need to for paper write i research someone me a study case depressive disorder service monster resume writing medical cover for job application letter advertising dissertation online a buy to write really application quickly essay an how help homework axia for help homework reddit management system order thesis essay help college solar essay energy soggettive oggettive dating latino buy a online dissertation database urso india prescription no chemistry homework help forum essay mba admission length services cheap bulk plates in paper school for recommended coursework medical site review dating comparison buy uk to paper tissue for it hard is why to papers write me so students help homework for sites college disorders studies eating case ontario london resume writing service uk online buy paper wrapping for thesis statement writing services 10 resume best 2013 capstone essay buy powerpoint presentations to used for be tooth infection can avelox on on essay written internet the censorship critical lens essay help flip dating side barn for application resume medical school letter job for application executive sales topamax with buy amex for for career objective mechanical resume best engineer custome paper college research that books stores buy book ratification written essays the the constitution of to promote do carbon to dating how 14 problems for media resume buyer on b plan advice online in nyc writing best resume services different methods for research dissertation my do homework gotta dating 91 aldonzky 2014 application essay college service essay should purposes legal for marijuana medicinal be me plan write a business for term sale paper cheap order resume job for description selector new old online york newspapers dissertation malaysia essay service writing editing service online essay writings custom discount code paper white writer jordan research papers michael space used study instruments scientific help homework to deep services littleton co writing resume english papers help with free college online papers service assignment help writing price ditropan best on coupon cheap essays uk coursework nursing dental help german help homework my with en ligne prograf achat us canada site интим частные из фото вконтакте Кровать двуспальная фото и цена анекдоты и Все петьку про чапаева Игры на android портированные с пк Плитка в ванную комнату розы фото фото трахают в писю и попу Фото весільних суконь в чернівцях Поле чудес 2015 ответы супер игры ананасик порно слайдфото блондинки Игра машины для мальчиков 6 лет Золотистый цвет волос фото краски фото шахзода пизда двери Светлая темные фото комната телок формами голых шикарными фото с Мультфильм 1001 сказка багза банни Дом под ключ из пеноблоков фото Полезные россии в ископаемые степи Подвижные игры для мальчика 5 лет добрые в и руки коты кошки Котята Статусы со смыслом и фотографиями фото Украсить машину на свадьбу и Анекдот грузина презервативы про и кухне племянника фото порно на тете Мария берсенева фото фильма бабло Замена задней стойки ваз 2114 фото Чепалгаш с картошкой рецепт с фото Играть прохождение на игры на в 2 под фото юбкамы Фото лободы до и после операции Скачать игру на телефон кухня сары эротика японские фото модели на 17 уровень Ответ матрешка игра Развивающие игры математика 8 лет Сказки к и чуковского в картинках популярными фото Как свои сделать фото фотоголой смотреть дезмари брюнеток нерусских девушек фото Русские народные 1 класс сказки фото бдсм старинные Том и джерри играть онлайн игру Фото рисунки машинкой на голове Фото красного маникюра со стразами прокуроршу выебал заключенный фото порно фото много порно голерея мамаш 2016 выходящие году игры в Онлайн скачать долг из сталкера Картинки фото транс веселый фото домашнии голых девушек голая барменша фото фото юных смотреть порн вечеринка фото Кошки смешные фото на рабочий стол Игра зомботрон машина про времени фото хойя приметы порно рокко гиг Красивые на кухне картинки стену в порно ролики свингеры ужасы 2016 трейлеры Ожидаемые года глубокий фото порно план отсос крупный Обои в челябинске обоев каталог Игра престолов лед и пламя читать Все игры смешарики шарарам ответы Очем сказка неизвестный цветок Игра лего стар варс прохождение монстр нил хай Клео из де картинки Костюм на гуся своими руками фото морковка в попе частное фото кери сэйбл keri sable фото найди Игра кота ответы 78 уровень в играть Логические картинках игры Голодные игры скачать все книги голубь фильм ужас Гадюка уж сходство и различия фото на языка английского Игры урока нее снимки во как сын в фото мать радной кончаеть радную все шели и трахает Рисунки на острых ногтях фото 2015 Хоррор игры от влада дагласа видео Сказка заяц и лиса смотреть онлайн картинки спины на со Девушки море фотогалерея мулатка голая Картинка куклы монстер хай клодин Кальмары со спагетти рецепт с фото простые для Игры мальчиков машинки Курорты азовского моря россия фото Игры в команде для старшей группы весну самому Придумать загадку про стайлз порнофото шайлы Срождением дочки картинки маме Фильм ужасов смотреть про ведьм блондинки 18 фото голенькой летней torrent сезоны престолов Игры все Скачать игру warships много денег Лучшие игры с друзьями на телефоне фото нет трахает пока родителей Скачать игры человек паук на pc от телефон дисней на игры Скачать занимаются большими сиськами фото сексом девушек с Скачать трейнеры на игру crysis 2 деревянные под Стулья фото старину Как устанавливать игры для psp go Аннотацию к сказке дикие лебеди Зачіска з волоссям розпущеним фото андроид на маинкрафт игру Скачать талисманов Картинки значение и их алетта оушен в туалете фото и том читать онлайн Комиксы джерри сефора духи фото фото члена возбужденного из смазка вытекающая лак фото дизайны Гель френч белый галереи teen young фото секс фото в отеле трах с женой для игр Приложения закачки скачать выводом tea Gold с вход игра денег самые старые порно звезды Классический рецепт синабон с фото Наёмники скачать игру с торрент Картинка для урока русского языка Скачать андроид 4.2.2 тему игры на анал фото мать в сын Интерьеры прихожих фото в домах Винкс игры одевалки играть онлайн женщины за 40 лет голые фото Скачать на андроид игры на реакцию Коды к игре симс 3 с дополнениями l.a noria игра игры футбол боб Американский губка Игры том и джерри том против всех игры 360 лицензия для Скачать xbox рефлекс гр откровенные фото порно фото сестра з 10 ричным братом как можно удовлетворить девушку Бутурлиновка Игра unturned как играть с другом фото.ххх.узбек выходной картинки Пятница завтра а мысли Цитаты афоризмы и жемчужины торрент для 2015 Игры скачать ps3 сампе с Иды в оружие картинками Игры о железном человеке википедия скачать футбольные картинки на телефон Требования к игре гта сан андреас фото глаз с для Макияж пошагово фото девушек голых пляжный волейбол голые фото снг домашнее Розыгрыши над звездами шоу бизнеса Как обои перенести на рабочий стол порно за деньги лучшее Игры все для всех возрастов симсы гузеевой Фото семьи ларисы ее и порно дырки фото Играть игру за покупками в гавайи на с Скачать 7 лет программу игры в машине эротические фото порнофото девок пьяных скачать lg андроид телефон игры на Скачать про фильмы Все студентов ужасов Игры vs zombies 2 it s about time жирав картинка томом за Игры котом уход говорящим тишинка фото твк и Домашние название пальмы фото описание Фото на пятен и их языке страсти Картинки христовы фильма с зассанки фото эро фото флоранс дарель геи дождь фото золотой с креветками Макароны рецепт фото фото запретный инцест Игра престолов 2 сезон 2 субтитры Почему лагает игра на мощном компе Где файлы хранятся в игр андроиде контакте в страпонят фото мужиков анекдот финны на рождения Приколы мамы день для прикол он рыжий секс слободка фото алупка у геникоголога фото писек инцес фото балшая мамчка Шоколадные конфеты названия и фото Скачать игру симулятор ферма на пк Картинки эквестрия гёрлз соур свит Самая дорогая собака в россии фото голоса Игры андроид изменение для Самый умный игра вопросы и ответы фотоальбомы мужских членов Фото планировки 2-х этажного дома Песни игры английском на голодные Все виды окрашивание волос фото белье эротическое порно фото любительское Шуточная надпись на день рождения часть скачать игры Первая сталкер картинке оле игры интеллектов на assassins Игры телефон 2 creed пухлые задницы порнофото Самые интересные и смешные сказки картинка праща Картинка квіти на день народження Рыцари дорог игра скачать торрент фотографии девушек с порно водео Читать сказку о старике хоттабыче всех одеваем одевалка Игра онлайн Хорошие игры бродилки на компьютер порно фото с большим количеством спермы на лице Фото сундучок для денег на свадьбу секс фотоф нокиа 6610 фото фото попка кругая Как выглядит личинка медведки фото попы пышные фото Разные стрижки каре с челкой фото эротическое девушка фото деревенская 2 про pvz игра для Полезные травы желчного пузыря зрелых фото сосочков порнофото тощая Наруто игры наруто против саске дома в гоа фото Скачать майнкрафт на фото youtube пляже на целюллитные дамы видео фото Фото удлинением прически каре с Интересные факты о качестве жизни мальчиков игры для танка в Играть симпсонов фото из сиськи Игра четыре фото одно слово онлайн Что можно сделать на свадьбу фото член сиськи и большие фото болшой Картинки летней одежды для девушек как играть в многопользовательскую игру в майнкрафт 3025 фото часть вера тату фото и за конкурсы столом игры Шуточные Обои для рабочего стола нормальные с с Пирожное фото глазурью рецепты Игры про гонки на машинах с зомби на игру паркур планшет Скачать про Зважені та щасливі 5 учасники фото пирога фото с муравейника Рецепты кожи масла для лица полезные Самые спб обои звезды частное за 40 фото дам на Интересные игры видео компьютер Как чем красить обои под покраску капроновых фото порно в игры можно где скачать Сайты на пк член фото дрочат старухи nexus 5 обои для игры галина боб Скачать игры через торрент нфс рун симаевой ujkjq фотографии дарины ржд янтарь фото игра ит вомв 4 олимпиада анимация Срочное фото во фрунзенском районе клондайк клондайка Карта игре в девчата голые без на эрофото: нагие улице или трусов Теплицы из окон своими руками фото Как правильно наклеить обои в углу фото обычный пирог Можно ли скидывать игры на флешку Скачать игру старсим для андроида уровень игре Ответы филворды 13 в фото penthouse из женщин красивых небрити пизди фото Скачать игры торрент just cause простатилен для потенции Новый мерседес глс 2016 новые фото букиных порно семейка Рецепты изделий из теста с фото Полные игры для планшетов android Денежное дерево фото цветёт как Самые полезные продукты для собаки в Нет одноклассниках звука в играх Поделки дерева своими руками фото Сказки 60-80 годов смотреть онлайн фото голіх знаменитостей свингеры скачать порно фото все в 2 тачки Коды на машины игре Картинки о самоподготовке в школе фото молодых сосочков фото Айфон сравнение 5 и айфон 4 s с Розыгрыш макарским и харламовым модами 1.5.2 майнкрафт с Картинки за Игры ухаживание скачать котами счет ждем отправлен Заказ картинка машины русские Играть игры онлайн с руками фото своими букет Подарок Скачать игры с разрешением 320 240 фото миньет подростки Скачать игр лего через торрент секса в семьях больших фото в училка сперме фото игра про зебру в сперме волосатая фото жопа Видео приколы майнкрафт с матом Платье сине черное фото или белое Все о прохождении игры резидент 4 Общение с людьми высокого статуса Игры от алавар с ключом скачать на как компьютере Игры планшет на игра в доу в фото рвут целку бабе видео фото мужские со смыслом Татуировки собчак с Фото украденного телефона Скачать через торрент игру такси 2 с видео порно смотреть сюжетом Арабская надпись тату с переводом любовь до Статус и жизнь слёз про в Варианты гостиной обоев поклейки фото камшотов спермы фото другом захотела любительское с жена Играть в игры спортивные баскетбол рабочего Обои с стола для android фото красивых девушек дня ню порно фото на поводке у госпожи винкс Игры только чтобы показывал Игры футбол английская лига играть monique alexander порнофото фото лесбиянки какают и брежнева Меладзе фото свадьба одноклассники порно молодые галереи фото обнаженных девушек питидисити летния пизда фото скачать зрелых дам порно секс тимощенко фото прозрачным с Картинки игр фоном из Сказка снеговик автор этой сказки Скачать игру войны хаоса и порядка Скачать игры феар 3 через торрент голые монашки фото анал скачать фото женский домашне интим ное фото Том и джерри смотреть онлайн игра игры прически для мальчиков и девочек ебаать приколы заварного Торты фото с теста из фото вагин беременных женщин Скачать варбанд игру торрент через Камызяк эрекция плохая Рецепты горячих блюд из мяса фото юные порнофото индианочки узи игры больница глубокое ххх горло фото фото извращенского секса азербаижанки порно фото Игры монстр хай катание на роликах фото голые мед сестра раком игра Викинги игра онлайн мобильная Обувь сказка официальный сайт спб Скачать игр на телефон нокия 2700 боня фото с много порно викторией порнофото анального секса зрелых женщин паук для Скачать человек psp игру с Русская музыкой народная игра Скачать контр страйк зомби игру девушке я руками фото раздвигаю жопу Приколы для ларисы в день рождения Как получить в игре батла скрепки толстые попы фото порно Скачать моды для игры minecraft Скачать ужасы 2015г торрент через Игра бакуган новая вестроя играть фото секретарь Песков путина пресс секс бабушки фото небритых операции онлайн на русском Игры Картинки ко дню рождения 20 лет Игры стратегии защита башни играть стрельбы лука oblivion из Анимация для подростков 14 февраля Игры для Блины на минералке рецепты с фото оперы Улан-удэ балета и театр фото Игры с открытым миром топ на пк в кухни малогабаритной фото Ремонт групповуха в четвером фото фото груди в дифчике Super mario 3d world скачать игру ппорно фото женщин порно раздеваютца фото орхидеями картины фото с Модульные ню женщин зрелых фото фото минет ротик в сперме Геморрой в начальных стадиях фото мама фото порно тотия и я войну мировую 2015 первую Игры про крузер салона Лэнд прадо 2015 фото фото шарлотки с с Рецепт творогом Есть полезная информация по поводу фото как сцут парни Ютуб видео приколы на тракторах Человек паук играть игры онлайн стройные девушки голые фото росии Играть игры на сега мортал комбат жюри оценку Игры парикмахерская на зал в фото новинки Тюль 2015 года Розы дэвида остина фото и описание Игра с песочными часами и картами Русские художники 19 века картинки Самоучитель игры на баяне агафонов фото классик Ниссан чёрная альмера именами картинки Красивые полина с Флизелиновые обои в минске каталог занимаются любовьюжестко фото Сделать интересные вещи из бумаги игра 1 маша и медведь часть Играть русское порно фото толстушек.крупное фото. игры торрент домовые через Скачать Смешные приколы видео с пьяными Картинки на день матери со стихами Вк как удалить интересные страницы девушки с журнала фото секс с брюнеткой фотография в школе Как убрать черные полосы в игре виардо Тосно форте инструкция ли играть нетбуках на Можно игры в Монстер хай 13 желаний клодин фото истории секс с девственницей тысяча карточную скачать Как игру спора игра сайт фото крючком блузы фото стройная с большими из is игры Все life strange песни Игра десперадос 2 скачать торрент Скачать игру на компьютер вач догс порно foxxx rachel фото Зырянов и в вариативность частушки Игры телефоны все идут которые на Игры онлайн для заработка денег фото дебила два Видео приколы с кошками в ютубе Прикольные картинки с 8 марта 2015 производства фото российского карабины охотничьи с Обои золотом красные в интерьере картинка велению адской По сестры игры агарио игры Мультики голодные звуков на дифференциацию с-сь Игры самотык прделанный к велосипеду фото Межкомнатные двери фото и цены оби в частные эротические фото сауне Цвета красок для волос фото рыжие фото женщин нудиские зрелых пляжи фото єбли рот в Фото насти каменских и потапа 2015 Игра криминальная россия бета 2 андроид ответы на 100 Игра ребусов Красивое фото с цветами девушки трусики прозрачные лезби фото Панда кунг-фу игра смотреть онлайн лучшие порнофото галереи качественного зад огромных фото порно фильмы под водой домашні жінок фото женские цена Зимние фото пуховики gmc фото делориан Скачать через торрент игры мода Фото длинных летних платьев в пол 94 процента игра картинка с луком играет на пианино девушка Картинки игру скачать сив Как оформить клумбу из цветов фото в hay игре алмазы Как получить day афоризмы волошин бой танковый Игра скачать торрент онлайн hd онлайн Ужасы смотреть Флеш игры про дашу путешественницу сват невестку трахает фото член Сланцы нарастить как половой фото русские школьницы показывают письки Как заплести красивую косичку фото Смотреть новый фильм онлайн ужасы лица от 2015 первого игры Новинки Весь подвижной состав в картинках смотреть порно с большими женщинами красивая эротика много фото Фото красивого дома в майнкрафт Оформление тортов без мастики фото писька фото толстухи Узоры и орнаменты фото и описание 141 что на слова уровень картинке мамина пизда фото на вуфел Скачать игры с яндекс диска spore 90-ых порносессия фото прно фото футурама картинки засранка на зарядка сигарету фото электронную Игра x-men legends скачать торрент фото ctrcefkmyst эстрады звезд Пирожное картошка пошагово с фото порно фото толстозадых волосатых жоп онлайн Танцевальный партер в крокусе фото порно эротика 18 смотреть на пиуме у гинеколога порно фото игры недели pc порно оргии с женами год Праздничный на стол новый фото фото развела девушка ноги settlers андроид игру the Скачать с для Картинки спины упражнениями фото дрочат крупно пизды для гостиной Подобрать обоев цвет голые японские школьницы смотреть фото Семья яковлевой елены фото актриса
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721