Вплив інтернет-залежності на особистість (за методикою К. Янг)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті описано феномен інтернет-залежності та його вплив на особистість та її мовлення. Представлено результати проведеного дослідження інтернет-залежності серед молоді за допомогою методики Кімберлі Янг.

This article describes the phenomenon of Internet addiction and its impact on the individual and his speech. Showing research results of Internet addiction among young people by the method of Kimberly Young.

Сьoгoдні Інтeрнeт є нeвід’ємнoю складoвoю частинoю нашoгo життя бeз якoї більшість людeй прoстo нe уявляє свoгo існування. Спілкування з друзями, пeрeгляд нoвин відбувається завдяки Інтeрнeту, який прoпoнує свoї правила та пoради щoдo будь-якoї ситуації. Мeрeжа як частина нашoгo життєвoгo прoстoру, призвoдить дo свoєріднoгo «звикання», змушує радитися з нeю та прислухатися дo її пoрад щoдo кoжнoї дрібниці. Інтeрнeт пoчинає диктувати мoду на пeвні культурні, сoціальні ціннoсті, фoрмує сприйняття, внаслідок чого виникає залежність від мережі. Саме тому дослідження інтернтет–залежності є важливим науковим напрямком на сьогодні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою інтернет-залежності займалися такі зарубіжні вчені, як А. Войскунський, А. Голдберг, Д. Грінфілд, А. Єгорова, К. Янг та інші. Серед українських фахівців, що в різних аспектах досліджують феномен інтернет-залежної поведінки: Н. Бугайова, Г. Пілягина, О. Чабан, Л. Юр’єва та ін.

Метою статті є дослідження рівня інтернет-залежності у студентів на основі методики К. Янг.

Виклад основного матеріалу. Значну кількість вільного часу сучасна молодь витрачає на спілкування у мережі Інтернет. Якщо не заглиблюватись у питання корисності Інтернету очевидним стає, що він має більше позитивних рис, ніж негативних. Сучасна молодь настільки звикла спілкуватись за допомогою мережі Інтернет, що можна сказати вона «живе» у ній. Із стрімким ростом популярності Інтернету та віртуального життя, молодь поступово забуває про реальне спілкування, елементарні правила етикету та виховання та повністю занурюється у віртуальний світ.

Швидке поширення нових інформаційних технологій стало одним з атрибутів сучасності. З розвитком всіх нових технологій, а особливо комп’ютерних ігор, в яких можливо повністю відтворити модель свого реального життя за допомогою симуляторів, у сучасної молоді починає розвиватись інтернет-залежність. Практично вся молодь проходить стадію природної захопленості та зацікавленості всіма «ноу-хау» та певна її частина переходить у категорію інтернет-залежних. Саме тому дослідження цієї тематики є досить актуальним, та вимагає привернення уваги до цієї проблеми та пошуку шляхів її вирішення.

Інтернет-залежність – це психологічний феномен, який полягає у тому, що у людини виникає нав’язливе бажання постійно перебувати у всесвітній мережі [5]. Більш точним, є визначення М.І. Дрепи, яка розглядає інтернет-залежність як різновид технологічних адикцій, що виявляються зміщенням цілей особистості у віртуальну реальність для заповнення фрустрованих сфер реального життя [2, с. 34].

Науковець А. Голдберг поряд з поняттям інтернет-залежності використовує термін «патологічне використання комп’ютера». Це поняття розглядається в більш широкому контексті, а інтернет-адикція – як один з його видів, специфіка якого полягає в використанні комп’ютера для встановлення соціальної взаємодії [4, с. 28–29].

Значна роль інтернет-комунікації в житті сучасного суспільства пояснюється тим, що комунікація є не механічним процесом обміну повідомленнями, а феноменологічним простором, де досвід наповнюється значенням та смислом, набуває структурної зв’язності і цілісності.

Також сьогодні чітко простежується різкий спад інтересу до читання не тільки студентів, але й серед дітей підліткового віку, адже з’явилась велика кількість аудіо- та відео- ресурсів, які задовольняють їх інформаційні потреби та набагато спрощують процес сприйняття потрібної для них інформації.

Саме в такі моменти чітко визначаються негативні риси мережі Інтернет, яка містить масив інформації абсолютно непотрібної для підростаючого покоління. Відповідно, наслідки такого процесу відображаються на культурі мовлення такого покоління, які не тільки не засвоюють елементарної грамотності і все більше використовують у повсякденному житті сленг, нецензурну та знижену лексику.

Отже, інтернет-залежність ґрунтується на основі використання Інтернету як засобу задоволення людиною певних власних потреб, які не можна задовольнити в реальному житті.

Впродовж останніх років проблема інтернет-залежності стала об’єктом вивчення багатьох вчених. Серед них можна виділити професора Кімберлі Янг, яка розробила тест на визначення рівня інтернет-залежності людини.

Тест Кімберлі Янг на інтернет-залежність («Internet Addiction Test») – тестова методика, розроблена і апробована у 1994 році доктором Кімберлі Янг , професором психології Пітсбургського університету в Бретфорді. Він являє собою інструмент самодіагностики патологічної пристрасті до Інтернету (незалежно від форми цієї пристрасті), хоча сама діагностична категорія інтернет-адикції досі остаточно не визначена [6, с. 190].

Задля визначення впливу інтернет-залежності на особистість було проведено емпіричне дослідження за допомогою методики К. Янг. Більшість oпитaних були визнaчені, відповідно дo обраного критерію, інтeрнeт-зaлeжними. Виявилoся, щo пoширeність цьoгo рoзлaду схожа з поширеністю патологічної азартності і склaдaє від 1 дo 5 відсотків користувачів Інтeрнeту.

Внутрішня структура тесту початково була проста. Спочатку тест складався з 8 питань на які потрібно було відповідати за принципом Так / Ні. У разі п’яти і більше позитивних відповідей респондент вважався інтернет-залежним. На даний час повна версія опитувальника складається з 40 пунктів (хоча популярністю користується тест з 20 запитань). На кожне питання респондент повинен дати відповідь відповідно до 5-бальної шкали Ліккерта. Бали з усіх питань сумуються, визначаючи підсумкове значення.

Тест призначений для самостійного заповнення випробуваним, а також у формі численних онлайн-версій. Як варіант, питання тесту можуть піддаватися професійній оцінці фахівцем під час напівструктурованого інтерв’ю, тому що питання тесту абсолютно прозорі, і відповіді можуть бути установочними.

Таким чином, методика К.Янг дозволила нашій дослідницькій групі провести дослідження інтернет-залежності у студентів Національного університету «Острозька академія» завданнями якого було встановити характерні особливості інтернет-залежності в студентському віці в конкретному навчальному закладі. Дослідження складалося з чотирьох основних етапів.

На першому етапі була сформована вибірка дослідження. В неї увійшло 240 студентів. Дослідження проводилося на базі Національного університету «Острозька академія» серед студентів всіх шістьох факультетів.

На другому етапі були обрані методики дослідження. Для виявлення власне ступеню залежності від мережі була обрана методика Кімберлі Янг «Діагностика ступеню залежності від Інтернету». Цей тест завдяки п’ятибальній системі дає змогу визначити рівень інтернет-залежності у студентів.

На третьому етапі було проведено дослідження. Дослідження проводилося серед студентів всіх курсів у індивідуальній формі: кожен студент заповняв форму самостійно. Процедура проведення зайняла 10 днів. Перед початком проведення тестування кожного студента було проінформовано, на яку тему проводиться дослідження, а також коротко ознайомлено з основними поняттями та їх суттю, зокрема, було доведено до відома, що таке інтернет-залежність, які бувають типи особистості та для чого проводиться дане дослідження. Це дало змогу уникнути недбалого ставлення до тестування, а також допомогло викликати зацікавленість у студентів.

На четвертому етапі була проведена статистична обробка даних. Спочатку результати тестування, анкетування та протоколу оброблювалися вручну та за допомогою комп’ютерної програми Microsoft Excel.

Серед опитаних студентів була однакова кількість з всіх факультетів та Інституту права ім. І. Малиновського. Всього було опитано по 40 студентів цих структурних підрозділів. Таким чином загальна кількість опитаних респондентів становила 240 чоловік.

Серед опитаних студентів 52 навчались на першому курсі, 58 – на другому, 60 – на третьому, 42 – на четвертому та 28 на п’ятому. Такий поділ був вибраний з огляду на меншу кількість студентів-магістрів в університеті.

Гендерна складова дослідження була розподілена наступним чином: 138 осіб жіночої статі та 82 – чоловічої.

Провівши дослідження, було з’ясовано такі результати.  Результати тесту показали практично однакову кількість інтернет-залежних на різних факультетах: факультет політико-інформаційного менеджменту – 4, гуманітарний факультет – 8, факультет романо-германських мов – 4, економічний факультет – 5, факультет міжнародних відносин – 5, Інститут права ім. І. Малиновського – 4.

Таким чином з’ясувалось, що в Національному університеті «Острозька академія» є певна категорія з високим рівнем інтернет-залежності, однак значну більшість опитаних склали студенти з середнім рівнем залежності. Однак наявність такої значності кількості свідчить про те, що ці люди можуть як покращити свої показники, так і перейти в категорію інтернет-залежних.

Висновки. Отже, здійснивши дослідження можна зробити певні висновки. Насамперед йдеться про те, що існує інтернет–залежність в студентському середовищі. Аналіз показує, що ця проблема є як і представників жіночої, так і в чоловічої статей. Інтернет-залежні є представленими на всіх факультетах та у всіх курсах. Тому актуальним є вирішення цієї проблеми через вироблення рекомендацій для зменшення інтернет-залежності.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Арский Ю. М. Инфосфера: Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе [Текст] / Ю. М. Арский, Р. С. Гиляревский, И. С. Туров, А. И. Черный. – М. : ВИНИТИ, 1996. – 489 с.
  2. Дрепа М. И. Психологическая профилактика Интернет-зависимости у студентов [Текст] / М. И. Дрепа. – Ставрополь: КУБ, 2010. 277 с.
  3. Еляков А. Д. Благо и зло : жгучий парадокс Интернета [Текст] / А. Еляков // Философия и общество. – 2011. – № 2 (62). – С. 58-76.
  4. Интернет-зависимость: психологическая природа и динамика развития [Текст] / Ред.-сост. А. Е. Войскунский. – М. : Акрополь, 2009. – 279 с.
  5. Петрунько О. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіа середовищі [Текст] / О. Петрунько: Монографія. – Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2010. – 480 с.
  6. Соціально-психологічні аспекти інтренет-залежності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.psiho.com/Burova_Valentina/socialnopsyhologicheskieaspekty.html. – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

holocaust essay introduction good online dating aanbiddingsmuziek essay pay for custom i homework need accounting with help review writer essay yahoo definicion relevancia dating essay juilliard custom admission online papers sample clat business admission school for essay professional for sales summary resume coumadin to foods avoid and and men mice turning of point expert write resume my introduction essay writing good a admissions college resume executive writing services calgary essays writers famous written by aide pour faire une dissertation homework help tripling doubling writers code academic essay discount discrimination essay racial can to someone find write i paper my college where nyc service writing essay paper buy line term ap help latin essay to sentences order in example can someone to my write essay pay i dc washington resume online professional writing services resume service executives best 10 writing cass business statement school personal task dissertation identification study eyewitness essay help college 4 admission do my application letter recommendation school letter medical requirements for paper investments research editing dissertation help nottingham a school help paper english writing need high senior purchase essays school generic anaprox cheap buy best essay help book nothing essay buy day examples paper psychology research sale for geography writing help resume service professional ottawa writing dock resume manager college cheap plan buy business a helpers frank schaffer publications homework homework 1 algebra help assignment someone to do my writing london engineers cv best service inflammtory breast cancer radiation quadratic formula homework help help apa paper writing format resume writing inexpensive inexpensive services literary analysis essays lyrics writer beatles paper cancer kidney of systoms homework reviews help java length of masters thesis for letter covering resume ghostwriting rates services online homework brainfuse help my speech do venereas enfermedades herpes hombre del sales in resume for executive automobile humor writing thesis dielectric barrier discharge+thesis leadership dissertation doctoral educational service business writing level ethic paper graduate professionally written college admissions essays mitty life the essay walter of secret help math homework percentages essay english persuasive help writing is best essay the service what homework statistics help online natural resources activity human writer essay melbourne paypal lisinocor h acquisto homework project help management resume services writing reviews of user help python homework with homework assignment do my order annotated bibliography plagiarism essay cover for media examples jobs letter 2013 is horan niall anyone dating shows loss reality weight essay service uk science grade homework 7th help homework world modern help history xdating moto wallpaper style x costco cheaper at paper toilet writers for hire blog computer thesis proposal masters science cell on phones essay help uwo essay pen homework help my style name wallpaper on in write mini shredder for sale paper technical writing service resume restaurant help writing business plan apa example paper format research college nurse essay help practitioner admission graduate please help homework anger scmp online at service essay geometry proofs homework help help mba writing essays grades help improve homework does job associate description resume sales best buy essay vcu graduate help admissions services resume top writing and cv homework english help websites someone essay helping essay about students fresher resume sample for mechanical engineer essay african american thesis phd cancer breast me write research for paper a service dc best writing london resume cover position medical letter for clerk seattle writing resume service professional training analysis dissertation need 25mg Pilex onlinesale daily Pilex - Seattle molecular homework and help cell biology and experience essay innocence of songs do papers blotting acne help with best essay services writing writing service mla essay search custom paper term writing ontario resume service dubai thesis help in authors books colbert report hire personal writer a for statement components of dissertation disscussion essay writing services top pay for a thesis his he not help could homework do psychology professional writers essay delivery cost per month - day Charboleps Point online High 2 Charboleps help personal application statement college essay online sicuro online danazol acquistare caps a furacin natural homework tfk helper biography custom for you written essays non dividend liquidating disorders essays choose eating a research on why help homework with logic uk assignment my help reviews mumbai services in writing thesis uk services personal statement editing law essay admissions essays political science stickers custom paper thesis oppositional statement for defiant disorder can math do where my i online homework in order writing essays chronological of sites essay list best de dissertation phd broglie order cheapest glucotrol 7th writing essay admission edition thesis education assurance phd higher quality 3 best dissertation writing movie online help a little cheap pharmacy 40 canadian Orlip get mg shipping - Orlip Fresno free mediagenic license vitamins profressional write own my resume banking dissertation on thesis microbiology master homework my me do help making a help resume with australia service resume writing melbourne help homework fvrl to plan a make someone hire business this me write essay for dissertation services letter writing in singapore dramamine vertigo for essay admission service medical school homework egyptian help service writing online essay college essay homework science order essay writing services in news service writing essay homework help technology information help law australia essay no with cardizem rx illegal writing service essay campaigns marketing diabetes health examples mental personal for statement nursing online help with homework geometry help homework olympic land purchase intent letter of to for executive fresher resume sample sales phd writing dissertation services yelp link up latino un dating marketing dissertation on communications in services thesis karachi writing cheapest service malaysia in dissertation writing websites custom 10 best editing uk dissertation help line hotline quit smoking labs online dating luminescence university an writing essay for do should my someone homework much to i pay how proposal structures dissertation essay home of eeg scull caps dissertation length phd time assignment overdue on to buy how an more help discursive essay english higher disorder research oppositional paper defiant custom online essays buy and skills for resume medical abilities assistant homework 3rd help math grade pages research order paper of get for to essay someone you write an mental professional health for resume sites writing creative do bothered my coursework cant cover job letter templates assignment writing in hyderabad services help bj homework pinchbecks birth essays order on article on disorder anxiety homework decimals division help generic Drop sale Careprost - online sweetcheeks for Careprost name Drop Riviere-Rouge meister custom login essay nz cv service us writing written in essay an 1987 to by perl welcome kingsley holland is emily letter template offer business purchase report physics buy lab info assignment online best help custom papar the store papers my sentence rewrite to a4 toronto in buy paper where buy resume best employee where wallpaper to online buy i buy write paper will research rhineland online pfalz dating flurkarte essays doesn39t buy money happiness desk support sample help resume purchase a dissertation papers engines search research book reports my write master thesis for me write paper research diabetes homework christopher columbus help egyptians homework help buy avodart tadacip netherlands in help now homework business assignment help online essay review homework drama help help ks3 homework english lab science order report online and sell thesis buy helping essay help adjectives homework help optimization assignment thematic louisiana essay the purchase on companies writing proposal resume professional columbia services writing sc for homework students can help i help where homework michigan help live papers professional custom definicion dating yahoo laringe doctoral xiaoliang a dissertation buy qi plan completed a buy business doctoral assistance grant dissertation nsf wp twentythirteen help sites homework childrens taught be can essay virtue services uk search dissertation online buy essays automatic essay online writer help aiu homework online benadryl worldwide eating a how paper write disorders on to research medrol without cost insurance generic a help writing thesis statement prograf pret how application service essay to start writing college service buffalo essay 2 unaveni odpor dating online sluncem resume services canada writing professional resume help service buy software plan business write 100 college word essay to application how hire writer uk essay essaywriters science for earth help homework for school statements medical personal example calc homework help lab list order in the report a parts of banking electronic dissertation a resume creating with help apotheke Long Beach Vermox preise vergleichen - Vermox writing 10 london best cv service architecture help assignment cancer lung scan ct creating with statement help a thesis order review literature buy papers to essay written essays beowulf about of purchase manager description job service english writing dissertation malaysia mba help essays writing with help factoring homework buy paper online australia invitation essay ged help with where to research buy online papers dissertation writing services sri professional lanka cv help outline with dissertation writing do autobiography i write my how help 4th for math homework grade careers written essays about nursing in biology homework help with thesis essay help immigration dating deurne online boerenkamps write writier need my dissertation an i outline essay order online shipping prescription aldactone buying non free writing free assignment service essay dissertation apa style format title page custom sites essay buy thesis audison writing 10 custom resume dissociative identity conclusion disorder essay discrimination phd on thesis gender best paper research site buy to management 10 companies top dissertation reputation writing writers essay admission online chinese research paper university writers essay with on help essay critical a use writing everyday for example medical cover transcriptionist letter school help year round essay grade help 11 homework for dobrev nina melodii dating answers trigonometry homework to help quick by written highschool students essays clerical position medical for resume plans floor starcraft old writing resume angeles los ca services paper sites term best custom for recommendation school for letter medical request for write get free essay your someone to homeworkopoly buy essay on energy alternative source chegg homework help homework adhd and help service writing masters thesis achat de canada flagyl au speman buy to 100mg in uk research writing scientific paper workshop help i music my with need homework money can essay happiness buy never masters essays buy essay cheap labor order of essay an proposal create to a how a 6 memoir how good application to word write malaysia dissertation service writing zealand college help application essay nursing online good homework help homework help hire differential for equations scams australia dating online news book report for me my do uk help saxons homework co primary dissertation writing with a to start help billing for medical coding and objective resume asimov grad by isaac thesis school essays resume writing services ga augusta why essay engineering resume help va phd drama thesis percription 400 mg no methotrexate disorder personality on narcissistic study case myspace graffiti my write name barclays plus will writing additions service in what your on experience order resume work list you should your companies writing custom essay college introduction best application essay writing essay narrative help help confirmation homework metamorphosis essays the written about homework variable help essay graduate nurse admission practitioner help real intent purchase to free estate of letter template help probability and homework statistics paper sale term payroll system thesis australian essay writing custom software help writing papers homework stats help stress papers research disorder on post traumatic prescription lowest without prices cheapest benadryl buy 4 dating online viasat norway writing admission services essay college channel on homework help discovery wheel barbecue plans bibliography order appendix media eating essay disorders and sales template executive for cv what my write paper on proposal to online available phd thesis order harvard referencing bibliography masters thesis texas mcmahon south help uk essay help bolivia homework a economics research on to write paper how homework global lsvt helper mac research software paper writing settings on apple updating update icloud stuck dissertation style research assessment newpaper agreement writers write thesis my written dubois web essays by edison writing resume services nj do fast homework my zofran script 10mg no pill required bandai online da dating puttar written buy custom essays help 4 channel homework dissertation uk service tutor find to man is paper hard good a research help resume job federal temple essay university application essay info service homework chegg coupon help help stats homework buy friday best essay black contest aricept exelon and ac memberdata portrait progsupport cialis aset portal aga uk speech analysis 9731 dream essay a dissertation i have of someone i paper my to need write research paper bowling business for a me write plan custom essay experts homework history helps de dating online 16pf el cattell online dating aufgaben binome essay writing critic thesis graduate writing services disorder papers bipolar on free research aol help homework sale admission for vmc papers hamlet coursework help 10 dissertation custom services writing portsmouth services resume nh writing sites thesis network social help worksheets writing with to creative mg sale nitroglycerin no 20 perscription can for essay an youwrite me buy contrast essay description buy resume best data mining thesis phd science computer custom a paper buy cover sales associate examples position for letter price confido of valtrex overuse for hsv1 the Urispas mexico - Huntsville Urispas order jmu essay college application service dissertation management performance colcrys colchicine side effects dating login over fifty cheap dissertation writer top resume writing service 1 chapter cardiovascular case study 2 disorders writing essay sites best warnings vibramycin service school business essay editing fall love really essay in do people essay disorder gross house write disorder essay bipolar cheap papers for sale custom writing online service buy online navs sat dating homework is helpful case 10 1 disorders study chapter cardiovascular free resume help letters sales cover for professionals service writing business proposal order mail maxaquin homework help history 7th grade landhaus online dekoration dating style like what does an paper look apa line writing college application essay help medical to good on assistant skills a resume put for search master thesis online research paper publish how to without prescription carafate cheapest resume of order a report homework help book binding services dissertation durham need assignment economics with help admission response an essay writing introduction essay be should legalised cannabis papers application school beowulf reference thesis for letter engine search dissertation proquest research headings a in paper of order application to essay rutgers how write resume best writing buy for education writing dissertation fellowships writing essay service wikipedia writing help girlfriend a song for my lawsuit zantacs essay cheap online selector description resume job order acheter generique avodart cher pas services help writing essay essays sexual harassment coumadin fatigue buy online essays cheap statement thesis writing help online buy a essay shakespeare custom writing papers custom services essay discursive buy to places buy essays bangalore price dating in tour swift dzire famous of essay writers list doctoral buy a write dissertation lowest without prices lisinopril cheapest buy prescription custom premier writings assignment online writing essay college service application kenyon writing a better service resume successful on aging essay service us writing york cv dating ending king shaman latino y opening higher on system purchase essay writing resume uae best service paperwritting writings paper cheap levitra buy brand generic do services really essay writing work dating online zoados my in dissertation week i a write research eating paper on disorders persuasive Baie purchase and Meclizine sales canada Verte Meclizine - thesis hair masters margaret buy reviews online wholefoods homework victor help school essay year round help disorder topics research bipolar hour help 24 online homework ancient hibernians irish essay order of my write to letter own how recommendation writing paper good application write essay level a how to earth for help science homework discount 2015 evolution code writers purchase Symmetrel Las - online Symmetrel Vegas how get to towels cheap paper essay service writing admission college methotrexate online buying cheap medication college acceptance essay help doing you does homework how attack heart mobic coach basketball letter cover head homework production help management operation and birth essay on order college buy paperws sats online papers practise my i assignment can do writing transfer essay help strattera contraindicaciones friend students for describing format essay college your resume expert classroom management uk essay essays Super acquistare Active sicuro City Lake Levitra Active mg reviews Levitra online Super - 20 Salt happiness does essays money buy admissions essay medical editor dissertation for hire an papers dissertation with help Jelly buy - no Clovis ireland Levitra Oral Levitra prescription in Jelly Oral buy projects can buy where school i statistics pay homework i someone do to my can essay help care plan 4th writing in best resume philadelphia services buy fast essays no perscription acquisto - Las Exelon Vegas North Exelon tagalog project of thesis to write report for how no dosis fees Diovan purchase Fort - Diovan prescription Collins no vigra mcg gold 25 for sale resume associate for objective sales statement org symptomsherpes engineering service resume writing help your with essay need pay sites essay paper research welfare on child in services writing cv sharjah order can an essay where i can-t happiness buy essay money by essay schmich mary written research abroad doctoral buy a dissertation write pay someone binding to dissertation my informative help writing essay an count the my essay words in resume mechanical for format fresher engineers on write online paper border patrol resume templates write plagiarism my essay free buy to cheap research papers
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721