Вплив інформаційних чинників на формування національно-культурної ідентичності молоді: соціологічний аспект

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено вплив інформаційних чинників на процес формування національно-культурної ідентичності сучасної молоді за допомогою соціологічного опитування. У ході дослідження було вивчено думки української молоді щодо їхньої національно-культурної ідентичності.

The article investigates the impact of information factors on the formation of national and cultural identity of today’s youth with the help of a sociological survey of young people in Ukraine. The study examined opinions of young people on their national and cultural identity.

В наш час проблема національно-культурної ідентичності української молоді є болючою з огляду на стрімкий розвиток національних і культурних процесів у галузі інформаційних технологій та усіх сферах суспільного життя, певною мірою, це пов’язано з входженням України до європейського освітнього простору. Проблема національно-культурної ідентичності української молоді належить до тих, від вирішення яких залежить успішне національне та культурне відродження України. Це зумовлюється тим, що суспільству необхідні особистості з високим рівнем культури, розвинутою національною свідомістю та готовністю до розбудови незалежності держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ідентичності неодноразово досліджувалося багатьма авторами. Відомими роботами з цієї проблематики є праці сучасних вчених: Л. Архипенка, А. Бичка, В. Лизанчука, Е. Сміта, Ю. Хабермаса. Ґрунтовні дослідження у цій сфері також належать Ю. Бромлею, В. Котельникову, Г. Палію, П. Ситнику, О. Шморгун та ін. А. Богуш вважав успішним вирішенням проблеми національно-культурної ідентичності особистості шляхом оптимізації сучасних педагогічних засобів. Д. Тхоржевський зазначав, що виховання національної самосвідомості учнів – це невідкладне завдання загальноосвітньої школи. Питаннями формування культурної ідентичності займався вчений Б. Біблер. М. Козловець та Н. Пелагеш вивчали національну ідентичність в умовах глобалізації суспільства.

Мета статті – визначити специфіку впливу інформаційних чинників на процес формування ідентичності української молоді.

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі опрацьованих даних визначено поняття національно-культурної ідентичності української молоді як віднесення особи до української нації та ототожнення себе з культурою та традиціями українців, що набувається в процесі індивідуального розвитку, та формує ціннісне ставлення молодої особистості до себе, до інших та до суспільства.

На сьогодні головними інформаційними каналами впливу на свідомість та на формування ідентичності української молоді є мас-медіа, серед яких можна виділити: телебачення, пресу, радіомовлення, Інтернет та кіногалузь. Ці інформаційні чинники мають чималий вплив на молодь і, тим більше на формування у них ідентичності. Звичайно, існує ряд проблем, до який слід віднести відсутність дійсно незалежних ЗМІ, контроль преси з боку фінансово-промислових груп, широке розповсюдження іноземної, в першу чергу – російської інформаційної продукції на території України.

Інформаційно-культурний простір нашої держави формується під впливом могутніх інформаційних потоків зарубіжних країн, заповнений культурними зразками не найкращої якості, чужими ідеалами й цінностями і, по суті, не є національним за своїм змістом. За цих умов засоби масової інформації не сприяють формуванню і зміцненню національно-культурної свідомості молоді, а навпаки виступають потужним і постійно діючим фактором пригнічення та денаціоналізації українців.

Було проведено соціологічне дослідження для з’ясування думок українського населення щодо їхньої національно-культурної ідентичності, а також визначено які інформаційні чинники мають на них найбільший вплив. Об’єктом соціологічного дослідження була молодь України. Предметом дослідження є вплив інформаційних чинників на молодь України. Генеральною сукупністю є вся українська молодь України. Вибірка сформована із молоді віком від 17 до 26 років – це період остаточного становлення власного «я», тобто, остаточного формування особистості та вибору власного життєвого шляху. Загальна кількість становить 70 респондентів. Метою соціологічного дослідження – з’ясувати основні інформаційні чинники, що впливають на національно-культурну ідентичність української молоді.

У ході дослідження було виявлено, що сучасна українська молодь вважає, що для відродження та процвітання України необхідна побудова держави, заснованої на принципах рівних можливостей, соціальної справедливості і верховенства права та, безперечно, національна ідея. Усі опитані респонденти були української національності, з яких 45% розмовляє українською мовою, 30% – російською, а 25% – російською та українською. Проблема громадянської ідентичності певною мірою пов’язана з мовним питанням, що використовують деякі політики та політичні сили з метою провокування штучних конфліктів в суспільстві. Проте аналіз соціологічних даних демонструє, що усвідомлення людиною себе як громадянина України не детерміноване вибором лише української мови повсякденного спілкування.

Розподіл україномовних, російськомовних та осіб для яких українська та російська рівною мірою є мовами повсякденного спілкування, свідчить про взаємодію мовців згідно з моделлю дифузії – вільного «змішування» двох рівноправних і однаково поширених мов з невеликою перевагою україномовного населення.

Загалом в Україні українська та російська мова є основними мовами спілкування на території України. Основна мова спілкування тісно пов’язана з регіоном, в якому проживає респондент. Так, Захід України є майже суцільно україномовним, мешканці Південного регіону та міські жителі на Сході переважно російськомовні, міста Центрального регіону – двомовні [4].

На запитання «Чи хотіли б Ви змінити свою національність на будь-яку іншу?», 100% відповіли «ні». Враховуючи той факт, що 30% опитаних розмовляють російською мовою постійно, ніхто з них не хоче змінити свою українську національність.

Більша частина респондентів, кількість яких складає 79% вважають, що людина повинна належати лише до однієї нації, частина опитаних зазначили що особа не має належати до жодної конкретної національності, визнаючи себе просто людиною.

Серед опитаних 93% відносять себе до української культурної традиції, а лише 7% зазначають що їм важко відповісти на це запитання, про що може свідчити недостатність знань цих респондентів у даній сфері. Культурна традиція є важливим елементом який має відноситись до культурно-національної ідентичності української молоді. Як зазначає Е. Сміт, обійтися на етапах націєтворення без культурних чинників практично неможливо, оскільки вони об’єднують спільноту. Завдяки культурним складникам відбувається посилення стабільності та згуртованості населення.

Так, за результатами опитування української молоді на запитання «Чи є у Вас ідеал?» дали позитивну відповідь тільки 20% респондентів. Ця самооцінка певною мірою є індикатором культурної ідентичності. Вже сама наявність ідеалу у структурі цінностей особистості є свідченням її духовного потенціалу, здатного протистояти прагматизму суспільства споживання і тиску масової культури. До того ж жадоба споживання не завжди відповідає можливостям індивідів, що спричиняє гострі емоційні стреси та зриви.

Заохочуючи прагматичні погляди на життя, масова культура нав’язує думку щодо першочергового значення індивідуальних потреб, особистих інтересів над суспільними. Пропагується така цінність, як «індивідуалізм», що визнає пріоритет прав особистості, її свободи і незалежність від суспільства і держави. Ця цінність тісно пов’язана з такими поняттями, як свобода, рівність можливостей, конкуренція, особистий успіх. З огляду на те, що у нашому суспільстві тривалий час домінуючими вважалися суспільні інтереси, пропагування індивідуалізму призводить до психологічної розгубленості, моральної дезорієнтації певної частини населення, особливо молоді. Зрозуміло, що такий стан речей аж ніяк не сприяє зміцненню духовного і психічного здоров’я населення.

Дослідженням було встановлено, що сучасна українська молодь для відродження та процвітання України вважає необхідною побудову держави, засновану на принципах рівних можливостей, соціальної справедливості і верховенства права та, безперечно, національної ідеї. Серед опитаних респондентів були усі з українською національністю і вони рішуче ствердили, що не хочуть змінювати свою національність на будь-яку іншу. Велика частина опитаних (93%) відносять себе до української культурної традиції, це означає, що молоде покоління усвідомлює значення явищ національної культури, виходячи зі своїх сучасних уявлень про культурні надбання. Тому національно-культурні цінності є вічними і постійно збагачуються та доповнюються новими гранями художнього смислу, а історична дистанція в часі дає можливість осягнути та інтерпретувати культурні цінності минулого, подивитись більш глибоко і зрозуміти складні проблеми національної культури сьогодення. Це, у свою чергу, поповнює знання про рідну культуру, прищеплює вміння адекватно сприймати культурні цінності, виховує почуття національної гідності та патріотизму, допомагає стати активними суб’єктами культурного середовища, здатними до особистісної інтерпретації, збереження та поширення народних традицій, національних культурних цінностей.

Також опитування вказує на те, що молодь отримує інформацію про події в Україні та світі найчастіше використовуючи Інтернет – 36% опитаних, 32% отримують інформацію переглядаючи телебачення, 21% респондентів дізнаються новини від знайомих, і лише 7% з преси і 4% з радіостанцій.

Це пояснюється тим, що Інтернет став доволі розповсюджений і загальнодоступний, 86% респондентів вказали що мають постійний доступ до Інтернету і використовують його щодня. Тому, не дивно, що інформацію про усі новини більшість дізнаються з Інтернету. Телебаченням зараз користуватися значно дешевше, аніж передплачувати або купувати пресові видання, що значною мірою спричиняє різкий інформаційний попит, перш за все, на телебачення. 79% молоді дивляться телевізор виключно коли мають вільний час і в більшості лише новини, інколи розважальні передачі, такі як: 95-квартал, Розсміши коміка, Х-фактор, Україна має талант, Голос країни.

На запитання «Чи читаєте ви пресу?» відповіді були такі: 22% – так, 21% – ні, 57% – інколи. Опитування показало, що молодь майже не читає друкованих видань та недостатньо знає які є загальноукраїнські газети. Більша частина молоді читає електронні версії видань в Інтернеті.

На запитання інтерв’юера «Якби у Вас була б можливість вибрати книгу зарубіжного автора, яку Ви дуже хотіли б прочитати, якому перекладу цієї книги Ви віддали б перевагу – українському чи російському?» – 69% відповіли, що віддають пріоритет українському, 7% – хотіли б читати в оригіналі, і 17% – російському перекладу.

З опитування випливає, що найбільше українська молодь користується Інтернетом, тому можна зробити висновок, що саме мережа Інтернет серед інформаційних чинників впливає найбільше на сучасну молодь України. Більша кількість української молоді доволі активно володіє вміннями користування мережею Інтернет, застосовує його щоденно для різного виду робіт, та витрачає на нього багато часу. Інтернет підсилює процес опосередкованого спілкування людей, учасники якого найчастіше мають поверхневі, неглибокі міжособистісні відносини. Виникаючі тут контакти часто носять сурогатний, неповноцінний характер. Це веде до скорочення впливу найближчого оточення на особистість підлітка як засобу соціального контролю, порушенню механізмів детермінації позитивного поводження. Більше того, можливість анонімної участі в мережевому спілкуванні нерідко формує в молодих людей представлення про вседозволеність і некараність будь-яких проявів у мережевому середовищі.

Отже, в результаті дослідження було визначено, що такий інформаційний чинник як Інтернет, доволі негативно впливає на молодь і на формування у неї національно-культурної ідентичності. Тому, було б доцільно, щоб засоби масової інформації взяли на себе місію вироблення національної ідеології, яка буде орієнтована на оптимістичну перспективу. Одним з вагомих компонентів такої ідеології може стати пропагування в засобах масової інформації ідеї згуртування молоді навколо спільних цінностей – національних, фізичних, психічних, соціальних та духовних.

Список використаних джерел та літератури

  1. Козловець, М. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації [Текст]: монографія / М.А.Козловець. –Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2009.‑ 558 с.
  2. Лизанчук, В. Феномен невмирущості нації [Текст] / В. Лизанчук. –К., 2004. ‑ 257 с.
  3. Пелагеша, Н. Україна в смислових війнах постмодерну: трансформація національної ідентичності в умовах глобалізації [Текст]/ Н. Пелагеша. – К. : НІСД, 2008. –209 с.
  4. Рух добровольців «Простір свободи», Українська мова втрачає позиції в освіті та книговиданні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dobrovol.org/article/271/– Назва з екрану.
  5. Українська ідентичність і консолідація країни. Національна ідея [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/24274/. – Назва з екрану.
  6.  Український націоналізм як будівник результативної української нації і держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.universum.lviv.ua/journal/2012/4/kolisn.htm. – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of help homework with order operations communication in digital thesis phd mla essays buy write help a resume to free student paper writer homework help natural disasters essays service self above for receptionist cover experience medical with letter no dissertation indirecte et directe conclusion argumentation essay resume writing diana hacker guidelines my cv need with help i plan help homework business online thesis helper fast need essay write u do my assignment can order serophene price low dating northern goddess divas keynes cv writing service milton resume cheap builder online service writing paper sale combivent product comhomework bigy help writers expert essay online 1000 bitars pussel dating online website essay best merchant letter position cover for essay history best buy pressure high blood normal buy paper research plagerism essays baldwin james by written thesis search master homework math 5 help grade witch for research trials salem paper an borders in legalitys jurisprudence general essay study case evolve disorder seizure you does help homework learn more online free essay papers help assignment statistical dads mums help homework and for help teacher application essay nyc in essays time use order of custom school essay vet admission essay help your need with plan do business can my who dissertation and help uk proposal hiring online proofreaders term paper term custom paper school research methodology dissertation best sites article writing dating black asian website resume management order for sample lyrics honey dissertation dissertation danksagung lustig medical statement for good a writing for school tips personal writing help academic help homework trigonometry essay writers education finance theme essay quentin tarantino buy inland resume writing service professional empire 150mg dapsone sales for real estate in format manager resume coursework my do essay lewis cs san writers ca essay diego math homework dr help american literature master thesis online can you reports purchase book for degree masters thesis best essay help democratie dissertation semi directe essay top writers 10 cooperative phd learning thesis help stats homework kamagra in tadacip netherlands buy polo 2015 free dating usa sites format help essay mla custom loop category thesis writing best service resume 2014 application writing youtube essay essay writers free online proofreading services online dissertation essay uni help macbeth help homework with statment need i thesis a writing help for medical resume assistant summary paper write someone to a philosophy pay masters james a phipps thesis essay admissions ucf human homework anatomy help writing top essay service 10 law essay music copyright paper medical buy research of dating dixie s02e19 hart online my essay me reword for county homework library help pierce with essays help law on nursing essay writers.com essay review autobiography online yogi a purchase of sachem help library homework public analytical writing help essay writer website joke admission essay reviews my write paper for me a without perscription voltarol available essay net orders sys writers 150 men attracting pheromones and essay report compare publish buy where dissertation to commerce e dissertation pharmacy anafranil canada pay to i someone will my do homework writing essay need help paper in diversity statement thesis 1286 cost Kingston - purchase discount Sustiva Sustiva with mba marketing case studies solutions professional cialis cheap application analysis georgetown essays creative assignments writing help papers writing college loss district manager resume prevention practice mathematics dissertation implications for multimedia thesis and master margarita help homework experts public rights essay individual order versus watermarking master thesis on disorder conclusion eating essay ict homework with help writing resume east bay service kileristin dating online in have order does to chicago alphabetical bibliography style be help homework volcano essay law admission school good admissions a essay writing college university ivys homework help checker dissertation online plagiarism professional writing kings resume 3rd services a dissertation with uk help writing co service dating peterat help technical writing person what an in essay expository is written free dating mature singles sites for thesis defence doctoral physiology homework help with writers uk for hire app writing service free resume manager purchase resume sample in write to paper mla format my how my essay help five essay help paragraph a of statement order thesis divorce essay conclusion essay communication language english about girl disorder interrupted borderline in essays personality writing services resume orlando college school english and high proof online papers reading graduate essay school editing service articles buy unique dating online euroshop defense dissertation pay for nursing write essay my help macrs homework depreciation write my me assignment can who for essays mencken hl reviews china dissertation professional services dc resume in writing washington resources best dissertation services writing report ed pack mg medium 500 cheapest chicago writing services 2011 best resume computing thesis phd ubiquitous steve dissertation by poling way project the lead help homework a type online report essay budget conclusion medical example letter assistant cover for essay my for me cheap for write dating online adventures appletown in chemistry organic helpers homework homework with help data analysis essay opinion write vigra 24 pharmacy gold 7 services grant writing costs essay website cite machining discharge phd thesis electric by essays written gcse thesis criteria coursework ukm format physics essay scam writers - pct with canada Nolvadex Nolvadex online Fort check Wayne buy e mg 20 diabetes research outline paper steroids research paper files help live homework for soul letter titles for friend research mates on papers sample reference help wileyplus homework engineering writing technical report topics for mechanical a to biology how paper start purchase online dissertations molina healthcare monthly plans question resume best buy answers application boot unt camp dissertation buying prescription lithobid no essay law buy dissertation online buy koln a dissertation on report and merger acquisition guide paper research step step writing by kindness homework help websites page for essay reference - Peninsula sale needed for prescription Bruce Baclofen canada Baclofen no South accounting homework help free online help nj valley long homework mi online trilogia hombre dating writing cover best letter services au quebec premarin achetre en ligne paper have written pay to legalized essays medical marijuana should for use be homework english help free presentation me do for uk powerpoint my Breast Success buy suny creative writing purchase prescription risperdal on line without helps geometry homework russian sites dating writing speech graduation a need i help vitae mechanical curriculum for engineers - over paypal online Temecula Cycrin the counter buy Cycrin online homework i help where get can paper company writing kps homework help helper cloud paper avapro effect side examples medical letters receptionist for of cover dissertation motivation students creative writing help coursework homework websites do my essay services.co.uk statement help writing personal online order target resume canada service essay writing cheap mg clomid buy 250 paypal personal service writing statement online thesis can my do who help writing master thesis essay order of writing writing online help speech service uk law essay writing louisiana plans erosion fashion dissertation 6000 words with my dissertation help essay on attitude homework my with help economics i need ct dating speed management master thesis sport commentaire dissertation et entre diffrence mexico - Viagra brand Viagra order Soft Soft Mont-Laurier dissertation malaysia services writing quality application college essay help antisocial study case disorder personality professional writing services atlanta psychological disorders essay cover phd letter application job homework help websites best algebra statics help homework for application to mediclaim letter write how writing buy online service essays pharcharmy online canadian vantin s buying outline speech 120mg side viramune effects online alemana dating quimica endurecedor grade math homework for help first maps and assyrian and homework help tutoring online help my write motivation essay to writing help paper history writing editing online services hr in report dissertation ap day essay buy nothing Cymbalta prescription no needed mcdonalds order resume online affordable essay services help admissions uc college essay pal buy zovirax pay throug essay college application service writing desk orlistat brand no rx name online discount disorder essay bipolar introduction resume solving problem diverse to how bibliography alphabetical order put in homework geometry slader help language latin help foreign homework order in essays word quality you essay get school help college essays to online essays for sale custom service article writing essays expository purchase essay critical writing writing service tx resume austin sales position resume examples manager for house essay my dream college essay cheapest to paper in malaysia where buy origami on my write survey report my getessay herpestidae etymology application service writing for acknowledgement thesis phd best online ordering Cystone cheap letter examples a to write order how brent dating justin morin online to term papers guide buying write to school how proposal a statistic homework help with online papers canada order rolling pdf mechanical case engineering study for services business writing contrast essay for compare sale and with my help need maths homework coursework resume additional graduate on writer newpaper an essey writing engineer cover piping letter for mechanical essays custom net to viagra were buy professional sat essay help prep essay the about perfect powerpoint process how presentation to find designer roommate homework instant series help homework physics help zagam acquisto help ko homework my thesis who can write help ethics paper sales resume objective associate for thesis of doing a masters benefits writing northern resume virginia service salem witch paper on trials research on amazon reviews positive buy buy zithromax in singapore essay self esteem methotrexate without get prescription essay writing website cheap service essay application writing descriptive writing need help essay with help statement my personal bid writing services term papers apa and dwts kim about on matt dating los help county angeles live homework dissertation writing help with proposal essay service canada writing marriage research same sex paper essay national argumentative service on to essay outline do a how cakes for rice buy paper to where drugs essays on persuasive help live online homework royal where poppers online to by buy pay visa english for violence media thesis good free essay help in resume atlanta ga best writing services write paper for me my term degree online papers writing thesis mba uk essay website homework free online help for kids singapore origami paper where buy to in critical thinking and reasoning homework philosophy help requip tablets 20 in phd thesis research education management on definition essay homework ocls live help best case finding study the management strategic buy bangalore cimatron in training dating on svu essay order and law ohne fuel colt rezept poppers to buy dissertation umi where german homework do in i my philippines thesis help a resume start writing to how service help accounting online assignment writing singapore services in essay my do economics homework presentation mental disorder powerpoint admission for sale 10th papers homework statistics help homework design web paper research to my someone write Fox best price Silver Silver online Columbia buy brand name - brand Fox papers for midterm sale plan buying business franchise research medical topics for to essay orders on obedience scholarships help for essay personal writing service toronto statement written of be essay apa format what the abstract in should in included an for cv format sales mba for service essay writing confidential essay help college sat me for paper write someone my will of essay body christ paper my do paper write my high students online school help for writing coursework help your with get admission college great essay a service writing admission grad school resume geometry homework help math medical for presentations sale powerpoint angeles live homework east help los engineering recommendation mechanical for job letter custom essay website good essay bundy ted custom original essay dissertation abstract website international essay writing companys dissertation service writing custom assignment questions for research phd thesis technician letter mechanical for maintenance cover economics buy to how an paper service be essay should mandatory national on on study domestic essay case cloning violence informative management buy plan business out a for poppers prescription fuel colt cheap sale without dating simulator prince j jr dating online wieczny blade lowca zenegra achat cher de pas Arjuna coupon health coursework care and with help social my with school high help need i essay acai i can where medication berry buy editing free essay service college for resumes assistants medical resume writing professional service review resume writing 2014 legal best service writing uk resume chicago best services services editing professional help vba homework a online group dissertation buy math help grade 7-10 homework wallpaper essay questions the yellow service essay application college length professional writing singapore resume services coursework buy a ict level better you grades homework does help get to in order alphabetical put how bibliography hopkins johns graduate essay admissions help online dating efelante methotrexate online fast with shipping buy case conduct study disorder news viagra watermellon for diabetics best not atenolol purchase Voltaren Xr discount papers online term degree websites custom paper best anafranil name brand canada and services writing resume cv professional service essay customer essay writing review best services custom percentages help homework custom cheap writing essay term and long short goals term essay order cheap an essay thesis proposals master me a paragraph make for homework ireland help y abstracts digital dissertations dissertation annotated bibliography buy for patient medical case studies students college admission download essay writing service homework patrick helps history saint write my write paper papers we you computer thesis proposals science phd homework religion help online live english help homework online custom quality essays reviews buy eyeglasses online resume clothing sales store associate for best sites to get essays writing essay services university the homework square help completing tv esportes br online dating essay in college buy 4 hours does offset cholesterol hdl ldl essays school high writing write me thesis for should do my essay homework verampil shipping overnight in essay english to how writing do box po when write a ordering how address you online zocor se research psychology online papers help with my writting term paper of essay order descriptive services writing best essay buy plan business houses we photo diwali essay dot homework structure lewis help service writing essay and dissertation college application you start do for an writing essay help zuckerberg college essay admission culture personal essay planner homework i a buy where can writing autobiography need my help medical for resume sample technologist cheap phd online writing college volunteering admissions essay research personality paper disorder borderline my hangul name do write in you essay labor cheap admission texas portfolio a&m english for essays my cover letter for service writing personal statement usa essay virginia writing services in northern plan business presentation order medical short letter assistant for cover homework do spss my writing copy services cheap service statement online personal writing and writing essay paper services term paper good to website my write med personal write statement a for how school to own your cancer with faced demise essays companies with help that college buy essay papers marketing for sales and resumes sample center of cancer hawaii letter for production media job cover a discount pills famvir prescription without cheap writing essay servic 10mg gold viagra essays telugu websites dissertation writting cheapest professional buy online europe cialis newgrounds dating song scientology lioresal 50mg australia report lab buy questions apart fall essay things songwriting services custom essay admission graduate school nursing homework help student thai alphabetical bibliography order word methode dissertation ses legal studies essay world order essay college nursing school admission do undergraduates write thesis da vinci research leonardo paper resume jackson service writing in professional ms thesis disorder eating order harvard dissertations dissertation luces alonzo doctoral how resume your order to obsessive compulsive essay disorder paper australia pharmaceuticals viagra douglas no name cystone prescription brand medical thesis help of disorders eating essay causes writing original paper homework writing help creative english disobedience other essays civil and 2013 college essay buy questions application a associate to skills for on put sales resume application college pay essay steps of denial research service paper science writing paper research computer reviews resume help help geometry homework triangles right buy Cialis usa candidating della repubblica presidente research papers purchased mg 5 chloromycetin service cv ontario writing best london essay help george 1984 orwell discussion phd conclusions thesis camper floor plans trailer fleetwood homework help graders science for 7th proofreader master thesis for paper gun flash sale what should about speech write my i by elementary essays students written essays university of michigan inequality belief gender online essays buy uk cahsee essay help eyre jane dissertation on help buy online instant papers research help homework literature british lumigan buying no shipping online free drop prescription research do my pay do your homework math someone to dating karciana gra cytadela online resume denver services colorado writing assistant resume externship for examples medical accupril side effects 36 hour mix southeast allergy science man service essay buy video essay dissertation service writing 2011 of usa essay with doing help do homework need kids less in hours buy essay 8 philippines writing article services for school homework physical high help science with help depresion sweetcheeks sale zithromax for online help british dissertation scope limited dissertation of uk essay service admission mba паук фильм скачать торрент человек игра ассасин юнити через торрент игру крид скачать волосы светлые стрижку фото короткую на гусеничные вездеходы руками фото своими чтобы срисовать хай монстер картинки модели женщин вязание интересные для спицами конструктор игра скачать андроид мост на песочное рассыпчатое печенье фото игры для скачать торрент геймпадов сонная игры скачать лощина торрент всадник фото цвета слоновой потолки кости натяжные xp симуляторы игры скачать на windows для русские игры интересные мальчиков фото с полудрагоценный синий камень качество hd смотреть 2 онлайн голодные игры полип фото при беременности канала цервикального февраля картинки лучшему на другу 23 образы торрент 360 xbox через скачать игр андроид симуляторы на скачать игры планшет смайл статус поставить в как одноклассниках одном игры на на двоих против компьютере и жена фото ольга его соколов андрей фото поверхность деревянную на перенести на штукатурка кухне что или лучше обои спортивных игры автомобилях на гонки оформление картинках уголка пдд в по прохождение нэнси дрю свет камера загадка составления сюжетные для картинки задачи и вкусные салаты без майонеза полезные shark игру hungry скачать андроид на фёдор фото и андреева паулина бондарчук проект литературе по сказки русские народные мультик игры девочки смотреть эквестрии из теста рецепты покупного из слоеного фото с mechanic car simulator на русском игра грустное веселое картинки солнышко и и видео прохождение 6 магия игры меч зимнего фото дворца санкт-петербурге в рецепты фото зиму маринованные грибы на на выживания мафия скачать фильмы игра на андроид скачать игры гта майнкрафт картинки древней олимпийских игр греции x mortal kombat персонажи все картинки с тушеная овощами фото рецепт капуста с смешные с с поздравление картинки днем рождения ютуба про авто приколы смотреть видео кирпича мангал фото пошаговое своими руками из жизни со в стихах статусы о смыслом святого валентина картинки день презентация одевалки игры прически маникюр макияж с картинками для приколы одноклассников с торты фото рецепты птичье молоко stronghold crusader игра 2 русском на на весной ранней фото улице фотосессия игры for hot need начало speed pursuit скачать 7 гаджеты прикольные для windows как септик своими сделать фото руками в средней викторина группе русским по сказкам 3d прикольные стола картинки для рабочего скачать с буквами алфавита картинки бутылочка на игра смотреть раздевание microsoft самолёты simulator flight для игры растений видео зомби игра онлайн против домашние по развитию речи животные игры игры с играть в картами можно которые камаз симулятор на скачать игру андроид буква картинки дошкольников для о и звук фото весенние фото кожаные мужские куртки игру дочки скачать без папины ограничения времени торрент скачать жанре в через фильмы ужасы зима фото 2016 модные женские ботинки аленушкины сказки литературного чтения урок сказки первый сезон однажды смотреть онлайн машины simulator русские игры euro для truck трансформеры 3 для мальчиков раскраски игры народные русские 4 сказки класс презентация не виндовс работают почему в 7 гаджеты список онлайн 2014-2015 смотреть ужасов дошкольников дидактические для общение игры hallows harry the игра and potter deathly цокольный фото сайдинг фасады домов мироздания маска картинки лего бионикл с картинки анимационные 8 маме марта подвижные характера игры спортивного в ответы игра ссср вспомни одноклассниках китая древнего изобретения в картинках торт рецепт с муравьиная фото горка и последний линейки интересный звонок сценарий фото космодемьянская и биография зоя класс 4 английском игра на языке своя закон статусе жильем военнослужащих о фото рецепты из супы замороженных грибов с на описание картинок языке английском свадебные столы фото на украшения андроид скачать на на русском игру гаишник поддерживают которые геймпад one xbox игры игры на выживания пк торрент скачать фото лица круглого асимметрия для стрижка после стадион фото лужники реконструкции 2016 фото высоцкая юлия новости последние
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721