ВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ АВТОРСЬКИХ КАЗОК

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’255.133.1“312”

О.М. Кагановська

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

АВТОРСЬКИХ КАЗОК

 

У статті представлене комплексне дослідження комічного в художніх перекладах авторских казок. У процесі перекладу поетапно йдеться про: а) доперекладацький аналіз, під час якого перекладач знайомиться з творчістю автора з метою визначення головних ознак індивідуального авторського стилю; б) перекладацький аналіз, який0 передбачає визначення інваріантів перекладу, підпорядкованих ключовій функції твору; в) пошук стратегій і тактик перекладу; г) оцінювання перекладачем варіантів перекладу на рівні мінімальних синтаксично завершених одиниць; д) оцінювання якості перекладу як композиційно завершеної частини цілого. При збереженні гармонії між усіма рівнями та відтворенні більшості інваріантів переклад може вважатися адекватним.

Ключові слова: авторські казки, комічне, перекладацький аналіз, перекладацькі втрати.

 

В статье представлено комплексное исследование комического в художественных переводах авторских сказок. В процессе перевода поэтапно рассматриваются: а) допереводческий анализ, в ходе которого переводчик знакомится с творчеством автора с целью определения основных признаков индивидуального авторского стиля; б) переводческий анализ, предполагающий определение инвариантов перевода, подчиненных ключевой функции произведения; в) поиск стратегий и тактик перевода; г) оценивание переводчиком вариантов перевода на уровне минимальных синтаксически завершенных единиц; д) оценивание качества перевода как композиционно завершенной части целого. При сохранении гармонии между всема уровнями и воспроизведении большинства инвариантов перевод может считаться адекватным.

Ключевые слова: авторские сказки, комическое, переводческий анализ, переводческие потери.

 

The article presents a complex study of reproducing the comic in literary translation of author fairy-tales. The key stages of the translation process are singled out: a) pre-translation analysis, during which the translator familiar with the work of the author seeks to identify the rey features of the individual style; b) translation analysis, when the invariants of translation are determined; c) choosing the ways and means of translation; d) evaluating the translation variants, first on the level of particular units; e) evaluating the translation quality as part of the completed composition.

Key words: author fairy-tales, the comic, translation analysis, translation losses.

 

Передача комічного у художньому перекладі є актуальною проблемою сучасного перекладознавства, спрямованого на дослідження шляхів відтворення структурно-семантичних, функціонально-прагматичних і семіолінгвістичних особливостей оригіналу. Відсутність комплексного визначення поняття комічного, недостатній лінгвопоектичний аналіз мовних та позамовних засобів створення комічного негативно впливає на якість перекладу текстів з ефектом комічного. За останні десятиліття вітчизняні та зарубіжні вчені розглядали різні аспекти комічного: природу та психологію гумору, механізми його породження (Ю. Борєв, А. Карасик, А. Лук та ін.), мовні засоби реалізації гумору та сатири (Т. Буйницька, О. Земська, О. Кагановська, М. Паніна, О. Шонь, А. Щербина та ін.), однак темі відтворення комічного у процесі перекладу присвячено лише декілька робіт (Д. Вавринюк, А. Гарамян, М. Якименко). Проте і в названих дослідженнях проводиться аналіз способів перекладу тільки окремих засобів створення ефекту комічного, отже комічне в цілому і в авторських казках зокрема не аналізується комплексно.

Розглядаючи сучасні вітчизняні наукові доробки, можна визначити, що актуальними дотепер залишаються кілька проблем. Передусім йдеться про розробку визначення поняття комічного для подальшого встановлення перекладацьких завдань під час його відтворення. Не менш актуальними є залучення лінгвопоетичного аналізу твору, що перекладається, з одного боку, і визначення основ адекватного відтворення комічного мовою перекладу – з іншого, а також уточнення критеріїв оцінювання перекладу.

У визначенні перекладацьких завдань у процесі відтворення комічного в художньому перекладі авторських казок виокремлюються диференційні ознаки поняття: наявність реципієнта є обов’язковою умовою реалізації комічного, оскільки комічне не існує поза соціумом; в основі комічного міститься невідповідність (взаємодія протилежних, взаємовиключних сторін і тенденцій, предметів і явищ, які водночас перебувають у внутрішній єдності і взаємопроникненні, виступаючи джерелом саморуху і розвитку об’єктивного світу і пізнання), яку усвідомлює реципієнт; результатом усвідомлення комічного є суб’єктивна позитивна реакція реципієнта.

Джерелом комічного в авторських казках (як і в художній літературі в цілому) є автор твору, його інтенція. У такому разі повинні реалізуватись дві умови, а саме свідоме прагнення автора створити ефект комічного (авторська інтенція) і наявність реакції реципієнта, яка б указувала на усвідомлення ним комічного, яке створив автор. Таким чином, комічне у літературі втілюється у свідомо створюваній автором тексту невідповідності певного (мовного чи позамовного) явища актуальним соціальним стандартам, яка усвідомлюється реципієнтом і викликає у нього суб’єктивну позитивну реакцію [4, с. 7]. Така незмінна характеристика комічного, як невідповідність, проявляється у різних формах. Найчастіше це невідповідність між формою та змістом, мовою автора та сутністю події, що у художньому творі створює комічний ефект. Характерними є невідповідності між морально-естетичною сутністю і зовнішністю образу, між його реальною суспільною значимістю і його високою думкою про себе. Взаємопов’язаність в авторських казках протилежних явищ, показ суперечностей, що існують між ними, створюють ефект комічного, причому невідповідність може виникати на різних рівнях – фонетичному, морфемному, лексичному, фразеологічному, синтаксичному, семантичному, текстовому; вона може мати імпліцитний чи експліцитний характер, проте її наявність є обов’язковою умовою для створення ефекту комічного. Засобом створення комічного у художньому тексті може слугувати будь-який мовний знак, якщо він зводиться до категорії невідповідності.

Якщо текст має прагматичне спрямування комічного ефекту, то комічне стає інваріантом перекладу. При перекладі такого твору не обходиться без певних втрат, оскільки збільшення кількості інваріантів перекладу ускладнює можливість їхнього одночасного відтворення. Сутністю об’єктивної деформації є процес накопичення об’єктивних різнорівневих лексико-семантичних, словотвірних та граматичних змін за кількісними показниками тексту, який не завжди має наслідком адекватне відтворення смислового та/або стилістичного інваріантів оригіналу. Натомість суб’єктивна деформація є результатом таких суб’єктивно-перекладацьких перетворень тексту оригіналу, які можуть у сукупності призводити до суттєвих відхилень від художнього завдання автора, а також порушувати норми цільової мови задля розширення її виражальних можливостей або досягнення прагматичної адекватності перекладу [див. 6, с. 13]. Перекладацька деформація – відносне та амбівалентне явище з причин варіативної зумовленості перекладацьких рішень (відносність деформації), а також у зв’язку з можливою наявністю у художньому перекладі двох полярних сутностей – інваріантності семантики окремих мовних одиниць у розумінні “пересічного” адресата та варіативності семантики і прагматики цих елементів у сприйнятті “зразкового” читача перекладу (амбівалентність деформації).

Визначивши загальну мету (адекватний переклад твору із відтворенням комічного як домінанти), перекладач вибудовує перекладацьку стратегію, звертаючи особливу увагу на прагматику оригіналу. Для розкриття авторського задуму та його відтворення у перекладі мають ураховуватися як суб’єктивні чинники (картина світу автора, до якої входять концептуальна, національна, ціннісна, мовна картини світу), так і суб’єктивні, а саме загальний стан розвитку літературної мови певної епохи, ідейно-композиційне оформлення літературного твору тощо. На основі перекладацького аналізу та ознайомлення з творчістю автора перекладачеві необхідно визначити характерні ознаки авторського стилю та його домінанти. Лінгвопоетичний аналіз творів надає змогу виокремити найпоширеніші моно-стилістичні засоби, на основі яких реалізовано ефект комічного: промовисті імена, гра слів, зевгма, оксюморон, евфемізм, авторська метафора, фразеологічні одиниці, стилізація мовлення.

Зміна орієнтирів, що відбулася в перекладознавстві за останні два десятиріччя, була пов’язана із загальними тенденціями в гуманітаристиці й вивела на перший план культурно-зумовлені проблеми перекладу, до яких належать інтертекстуальність та іронія. В авторських казках інтертекстуальні посилання є домінантним прийомом, а фундаментальною функцією стає надання оповіді іронічного звучання.

Наприкінці 80-х років минулого століття у світовому перекладознавстві відбувся так званий “культурний переворот”, що найвиразніше висвітлений у працях С. Басснетт, А. Лефевра, Г. Турі. Він був пов’язаний зокрема з утвердженням когнітивного підходу до вивчення мови та з дискурсивним переворотом, суть якого полягає в усвідомленні того, що інтерпретація змісту мовлення великою мірою залежить від індивідуально-психологічних та соціально-культурних чинників дискурсу. Фокус перекладознавчих досліджень перемістився з лінгвістичних особливостей текста-джерела на функцію перекладу в цільовій культурі.

Увага до культурологічних проблем перекладу зумовлена усвідомленням того, що культурно-специфічні поняття, навіть за відносної близькості культури-джерела й цільової культури, часто виявляються складнішими для перекладача, ніж відтворення синтаксичних чи стилістиячних особливостей оригіналу. До таких проблем належать зокрема іронічні висловлювання, чий глибинний смисл прочитується лише у відповідному культурному контексті. Дослівний переклад іронічного вислову іншою мовою нерідко викривляє первинний смисл чи й узагалі виявляється нісенітницею, оскільки кожна культура має власні метафори, ідіоми та способи створення тонкої двозначності. Іронізуючи, мовець висловлює своє ставлення до прямої інтерпретації якогось твердження. Зауважимо, щоб розпізнати іронію, треба зрозуміти, що мовець цитує якесь (реальне чи вигадане) джерело, від якого наявно відмежовується. Якщо цитується реальне джерело, то має місце власне інтертекстуальна іронія.

Поняття інтертекстальності доволі багатоаспектна, і конкретне його трактування істотно різниться залежно від теоретичних та філософських установок, якими керується дослідник. Спільним для всіх є лише постулат, що кожний текст – це “реакція” на попередні тексти. У більш вузькому сенсі інтертекстальність трактується як літературний прийом задля досягнення певного ефекту; зокрема важливо розглянути, як саме свідомі посилання автора на попередні текста, тобто прототексти, модифікують смисли нового тексту, тобто метатексту [див. 3, с. 5].

Інтертекстуальна іронія розглядається як властивість постмодерної літератури, яка має кілька рівнів проситання. Її можна читати “наївним способом”, не вловлюючи інтертекстуальних зв’язків, або ж “свідомо” – розпізнаючи й належно інтерпретуючи ці зв’язки. Ці два способи прочитання, за У. Еко, відповідають двом типам читачів: “наївному” та “ідеальному” [7, с. 178].

На поняття інтерпретації тексту безпосередньо впливає теза про те, що літературний текст не має постійного “значення”. Кожне нове проситання тексту – це нова інтерпретація, яка залежить від багатьох чинників, а саме особистості й досвіду читача, його пресу позицій, культурної ситуації, стереотипів тощо. Прочитання тексту не просто передає смисли, які вклав у нього автор, а насамперед створює нові смисли. Перекладачеві такий підхід дає величезну свободу – якщо автор “умер”, а оригінал більше не вважається ні священним, ні авторитетним джерелом, то перекладач може грати з ним, як йому заманеться. Інтерпретація й сприйняття тексту, безперечно, залежать від різних чинників дискурсу, однак це не означає, що в змісті тексту взагалі немає інваранта. Знаки, з яких складається текст, у контексті культури-джерела переважно мають доволі чіткі, соціально постійні смисли – оскільки інакше комунікація була би взагалі неможлива. При інтерпретації тексту з інтертекстуальними посиланнями перекладач, на відміну від звичайного читаяча, має керуватися не суб’єктивними асоціаціями, а смислами компонентів тексту як семіотичних одиниць у контексті культури-джерела. Інтертекстуальна іронія виникає при зіставленні двох різних за тональністю контекстів, що містять спільний елемент – фразу, уривок, сюжетну лінію тощо, який слугує алюзією метатексту на прототекст. Ефект, що виникає при цьому, залежить від ступеня контрасту між двома контекстами – від легкого відсторонення чи заниження тону до цілковитої зміни смислу спільного елемента в новому контексті. Відтак, щоб відтворити в перекладі авторських казок інтертекстуальну іронію, треба зберегти якнайбільше контекстів, що потенційно простежуються в оригіналі, а найголовніше – відтворити їхню тональність, водночас залишивши можливість “наївного” прочитання. Тобто, цільовий текст, як і оригінал, має бути когерентний уже на поверхні: “глибші” смисли мають бути неочевидними і доступними лише для інтертекстуально-свідомих читачів. Перекладач має проаналізувати, що саме кожний такий знак вносить у текст і які його аспекти треба зберегти, а якими варто пожертвувати в процесі переносу в іншу мову.

У свідомості людей, об’єднаних мовою та історією, існує певний набір текстів, культурних кліше, уявлень та стандартних символів, за якими закріплений певний смисл, усі вони становлять културну пам’ять носіїв певної мови / культури, без якої неможливе існування жодної комунікативної системи. Ця культурна пам’ять становить так звану інтертекстуальну енциклопедію. Множинність інтерпретацій художнього тексту зумовлена насамперед неоднаковою здатністю читачів розшифровувати ускладнені культурно-специфічні знаки, з яких складається цей текст. Щоб створити якісний переклад, перекладач навряд чи може діяти як “наївний” читач і керуватися суто власною уявою чи особистою інтерпретаційною позицією. Натомість йому не варто намагатися стати “ідеальним” читачем, “розшифровуючи” смисли компонентів тексту-джерела як знаків в контексті відповідної культури.

Казка здавна посідає почесне місце в житті людини. З самого дитинства і до сивої старості вона є органічною частиною її буття. В умовах так званого  “інформативного засилля” відчувається прагнення до збереження загальнолюдських духовних цінностей, скарбницею яких завжди були і залишаються казки. На сучасному етапі розвитку перекладознавства є можливість використати усе багатство наукової спадщини для випрацювання нових підходів до розгляду перекладознавчих аспектів тексту, один з яких – семіологічний – пропонує комплексно розглядати переклади авторських казок. Семіолгінгвистичні знаки функціонують у художньому тексті за своїми законами і створюють релевантні для перекладу системи, які об’єднують в собі мікро-, макро- та мегазнаки. Ці знаки сприяють формуванню додаткових смислових прошарків позначуваного завдяки актуалізації у свідомості реципієнта асоціацій культурно-історичного характеру [див. 5, с. 14]. При відтворенні мегазнака у перекладі авторських казок застосовуються такі лексико-граматичні трансформації, як експлікація, конкретизація, модуляції, граматичні заміни та калькування. У якості компенсаторного засобу може залучатися також графічне виділення мовно- та семіотично навантаженого текстового відрізка. Для відтворення макрознаків у перекладацькому арсеналі зберігаються транскрибування, лексико-семантичні заміни й граматичні трансформації, використовуються повні або часткові еквіваленти. Результати перекладацького аналізу мікрознаків демонструють прийоми конкретизації, лексико-семантиячних і лексико-граматичяних трансформацій, буквального відтворення лексій, використання повних або часткових еквівалентів, калькування та модуляції.

У рамках семіолінгвістичного аналізу текстів авторських казок було вилічено декілька художніх кодів, які пронизують кожний окремий макрознак. Серед них слід назвати представлений вище інтертекстуальний та сюжетно-композиційни коди, що отримали відображення у цільовому тексті, проте зазнали трансформацій при перекладі. Інтертекстуальний код мегазнака відбивається у трьох типах традиційних казкових формул: початкових, серединних і кінцевих. За ступенем збереження авторських інтертекстуальних вкраплень доходимо висновку, що перекладачі намагаються максимально зберегти особливості авторської текстопобудови, враховуючи інтертекстуальні складові. На різних рівнях тексту простежується динаміка функціонування зв’язку “індивідуальна семіосфера автора” – “індивідуальна семіосфера перекладача”. Аналіз тексту на рівні слова, словосполучення та речення засвідчив характерні авторські мовностилістичні особливості та перекладацькі  труднощі при відтворенні семіотично навантажених мовних елементів тексту, а також контекстуальні можливості та способи їх подолання. Ефективність застосування семіолінгвистичного підходу до аналізу перекладу авторських казок забезпечується, передусім системним уявленням про авторський казковий текст, який завдяки цьому підходу постає як чітко структурована єдність. Важливими є глибше осягнення особливостей авторської семіосфери, а також можливість виокремлення і відтворення збагаченого позамовними факторами позначуваного.

Виділяються такі прийоми відтворення комічного у перекладі авторських казок: пошук ситуативного відповідника; пошук відповідника з підвищеним рівнем емоційності; транскодування; поєднання транскрипції та транслітерації з додаванням словотворчих морфем; калькування; антонімічний переклад; лексико-семантичні трансформації; фонетично-імітаційні трансформації [4, с. 14]. Серед авторських засобів створення комічного та засобів їхнього перекладу передусім виділяємо утворення комічного на фразеологічному рівні; вживання індивідуально-авторських метафор; введення у текст неординарних порівнянь. У передачі засобів створення ефекту комічного перекладач у кожному окремому випадкувіднаходитбь індивідуальні способи вирішення перекладацької проблеми для досягнення ефекту комічного.

Комічне стає інваріантом перекладу, якщо належить до домінант авторського стилю. Розглядаючи окремий випадок створення комічного, перекладач установлює, які засоби дозволили викликати комічний ефект в мові оригіналу, адже вживання певних засобів може бути домінантою авторського, після чого визначається, чи може він досягнути такоми ж засобами ефекту комічного при перекладі. При неможливості збереження змісту та форми одночасно з прагматичним ефектом перекладач змішений рахуватися з втратами. Втрата комічного у перекладах текстів із чіткою авторською інтенцією на комічне робить переклад більш неадекватним, аніж навіть утрата певного елементу чи форми. При мінімізації перекладацьких утрат та адекватного відтворення комічного перекладач повинен володіти високим ступенем перекладацької компетенції та вміти визначати пріоритети, вибираючи між складовими художнього твору. У процесі перекладу поетапно йдеться про доперекладацький аналіз, під час якого перекладач знайомиться з творчістю автора з метою визначення головних ознак індивідуального авторського стилю. Суто перекладацький аналіз передбачає визначення інваріантів перекладу, підпорядкованих ключовій функції твору (на змістовому рівні – образи, передачу яких можливо кількісно виміряти набором сем; на формотворчому – ритм, рима; на прагматичному – ефект комічного), а також пошук стратегій і тактик перекладу. Перекладачем мають оцінюватися варіанти перекладу на рівні мінімальних синтаксично завершених одиниць, наприклад, речень. При збереженні гармонії між усіма рівнями та відтворенні більшості інваріантів переклад може вважатися адекватним.

Складність відтворення в перекладі комічного в цілому та іронії зокрема зумовлена передусім тим, що твори-прототексти, використані для створення іронії, в іншомовній культурі здебільшого не належать до прецедент них текстів, попри наявність їхніх перекладів, а цитовані фрагменти цих творів у перекладах не стали відомими висловами, не мають чітких конотацій і не асоціюються безпосередньо зі своїми первинними контекстами, тобто не можуть функціонувати в цільовому тексті як знаки. Відтак, щоб відтворити в перекладі іронію, треба компенсувати недостатню семіотичність алюзій на прецедентні тексти культури-джерела, залишивши водночас можливість “наївного” прочитання.

 

1. Гомон Н. В. Відтворення персоніфікації в іспансько-українському перекладі : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Н. В. Гомон. – К., 2013. – 20 с.

  1. Кагановская Е. М. Ирония как средство создания речевой установки в художественном тексте (на материале призведений Марселя  Эме): дис. … канд. филол. наук : 10.02.05 романские языки / Е. М. Кагановская. – К., 1992. – 178 с.
  2. Ребенко М. Ю. Об’єктивні та суб’єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому перекладі : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / М. Ю. Ребенко. – К., 2013. – 18 с.
  3. Eco U. Les limites de l’interprétation. Essai : Trad. de l’italien / U. Eco. – P. : Bernard Grasset, 1992. – 406 p.

3. Кам’янець А. Б. Відтворення інтертекстуальної іронії в англо-українському художньому перекладі : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / А. Б. Кам’янець. – К., 2009. – 19 с.

4. Колесник Р. С. Відтворення комічного у художньому перекладі (на матеріалі творів німецькомовних авторів ХХ століття) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Р. С. Колесник. – К., 2011. – 20 с.

5. Мосьпан Н. В. Семіолінгвістичний аспект казок Р. Кіплінга в українських перекладах : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Н. В. Мосьпан. – К., 2009. – 20 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper term custom of websites review ampicillin prescription 500mg no writing best delhi resume services chicago without to Pompano where free Beach prescription Etodolac get a cheap buy - shipping Etodolac buying template plan sales business for territory wheat sites help in for australia oats homework services writing in cv uae school buy assignments essay admissions college writing vocabulary college essay electoral resume jose writing service san free resume download docx dissertation journey a purchase writer essay easy writing plan business with help letter write application to school an a to how application essay university temple help - du Fairfield acquistare Mevacor Mevacor in acheter italia medical school mit essay admission workshop proposal writing companies dc sites writing academic online best services uk writing dissertation writing london services 2012 best cv paper on research quiz writing study pdf disorder case personality essay help uiuc writing service technical blog pay fashion for dissertation homework with help chemical engineering writing guidelines paper concept essays summary montaigne dc services resume canada writing best writing service cover sydney letter essay argumentative prompt writing paid help applications wisconsin for jobs college tabs where on purchase Quinte Calan line prescription Calan West without - to receptionist for medical job resume sample writing spacing help to paper with letter hiring sample papers term essay el online espia demasiado dating sabia que help thesis statement writing code write essay my promo a paper college writing review lit a buy homework help tudors admissions essay georgetown undergraduate grade 5 homework math help do can my i homework now service essay online editing Soft online Sandy online Soft Cialis purchase - cheap Cialis Springs essay help with writing thesis order up thesis uiowa help management plan organics toxic mi master thesis form medical paper research for topics plates paper custom canada dissertations on disorders eating home work do wellbutrin cough chronic inconscient conscience dissertation et term now a paper buy pumpkin free plans thesis masters system about inventory help do assignment my editing essay cheap resume college for a student writing illegal service essay help online religion homework papers money for online writing dissertation nursing service help term paper writing college buy reviews to online best place viagra essay title with help a for essay eggs sale for bipolar disorder case nursing study help essay giver driving order paper a licence for pay an essay i can where ligne quebec purim achat en dating with craigslist like personals websites essay excellent writings essays diseases disorders drugs and psychiatric control dissertation groups online anacin cheap get free shipping corrig dissertation bac franais 2004 section writing dissertation methodology writing london service essay sur autobiographie dissertation algebra homework factorization help states homework in map miles helper united help report writing with eating essay girls in disorders teenage poem a help writing help wording resume with an essay writing with admission quotes for write business who can me plan a service personal writing paper college common application essay help plan aoa study dissertations phd online review sveiki dating i atvyke online dziungles to my write what on essay personal 200 tablets ponstel mg mg - Benicar canada Lewisville 5 brand overnight Benicar sentence structure essay to a on domestic violence write how dissertation harcourt trophies homework helper geography online help homework writing jobs cv service writing dissertation services lanka sri manual style dissertation essay service best haloperidol interaction aripiprazole for help scholarships essay targets archery paper for sale service writing phd dating neva introduction eating essay disorders to essay purchase service application college in uk essay writing service purchase to letter writing liverpool service cv allegra sinus law paper sale school research buy and in dissertation finance accounting science helper birds grouping homework the help of essay d39urbervilles tess writing application job essay can letter own recommendation i my write of help texas homework executive for resume sample sales online order essays westerville custom homeworks ohio services africa writing south dissertation assignments write my how Xeloda Xeloda get Irving - can best tablets online price brand i in homework help louisiana online szpilki dating eobuwie essay writer customer service prescription day - 5mg buy safe without Shreveport 30 Anafranil Anafranil poem i my a class need help for writing english carbamazepin over the counter who is custom writing service the best projects mba dissertation resume services cheapest writing for resume representative sample medical about writing a love song help descriptive assignments writing essay for buy college to essays assignment help thermodynamics proposal template purchase equipment resume writing austin service professional writing dallas services tx business plan support sales letter cover for hooking up you are or dating trailer media letter cover position planner for rex chicken dj t pox caps ladies bathing paper sociology service custom review writing bay work paper writing fight most songs intimidating someone my to write pay report research thesis help 200 essay an words to admission how write kohanka site dating pills side effects estrace rewriting service text script - to no buy cheap no Isoptin Aurora cheap order where script Isoptin buy paper research with coursework help business mla research help paper an apa be does bibliography order in to alphabetical have help homework william dampier paper of on payments balance research purchase an essay dissertation administration business of doctor in dubai writing help essay cm10 d2vzw xdating 1 cold salt for sea sores coursework mei help c3 ocr henry essay ford on airfare comment cheapest website write a schweiz uroxatral bestellen billing specialist sample medical for resume essay finance buy same a day como comprovante residencia dating tirar de online disorders case cardiovascular study resume delivery service manager how to fax online papers ipad noteshelf paper custom 3 request accept online dating sims help sites research paper timeline homework help othello about russia dissertation appeal admission an for to college how letter decision write instagram generator profile dating for bio порно фото руских звезд эстрады домашние фото порно молодые продажа домов в уральске юные щкольници порно фото и негра блондинка фото откровенные дмитрий нагиев ольга бузова и развратна мама фото биошок жанр игры красивого откровенные секс порно фото траха фото девушек в минибикини кртпным планом фото большое сиский секс фото как парни трахают баб порно краль фотокрасивих трахают порно моделей фото жопы фото дам секс русских лизбиянок фото интимные места bree olson фото где снимали гарри поттера хогвартс фото сохранение на гта сан андреас 100 процентов фото сперма в жопе зрелой дамы порно фото хельги свен голых частное фото пизды онлайн фото порна секс с красотками интим фото домашнее частное загадки айву про фото моніка порно сантяґо парень ебёт маму онлайн порно хорошая попа ебёться фото пихну-ка я в уретру порнофото hd фото обнажёнка полная русский класс тростенцова 9 язык фото японл секс анал жестокое порно фото порно фото мамаша соблазнила сына онлайн порно мокрые трусы фото смотреть фото абсолютно голых молодых мамочек фото девушек обнаженных на пляже фотографии между ног девушек лицом фотографий закрытым с жен голых старых фото лисби крупно мастурбация видео фото девушки фото порно давай из поженимся фото огромная жопа порно черная с короткой стрижкой голые фото в египетских пирамидах надписи на русском фото и видео голых пензы компютера безопасно лизбинок жыстоких фото для порно фото и видео геев кавказцев фото очень волосатых лобков микро сиськами баб в бикини с голых большими фото фото мамка раздевается порно ебля читать дэвид алпей фото газ-330200 фото фото в лансер 9 одна голая фото вибратор анал дома оригамми фото толстыми ногами фото с дамы порно общение фото стоны фото нежные страстные 18 фото письки зрелые жены любительское интим фото фото огромные самые клиторы видео просмотр в лизби фото галиреи. секс фото траха девок до 35 лет. фото снегурку дерут в зад порно фото глотают моркови с из чем салат полезен чесноком Скачать для скрапбукинга картинки плохая спермограмма как лечить Берёзовский сексуальные фото дом 2свежиеж выебал в жопу красотку фото ебет фотоняшу порно мама друга мгд генератор телок порно фото грудастых молодых опщажный секс фото фото кисоктелочек крупным планом член порно фото самый толстый порно фото молодежный пи3да поссала фото истории фото девушек на природе скрытой камеройзатком без смс и регистрации сын и мать массаж фото соник фото хентай фото женщин на пляже ххх подгядование фото порно фото спортсменок в стрингах картинки дорогой с днем рождения подруге сексом фото голые занимаются и женщины мужчины порнографию сексуальные фото влагалище после родов смотреть фото любительское фото спермы на больших буферах фото порно галерея серинная что такое квадратный корень way днепродзержинск easy фотосъемка jessica drake lisa crawford фото трахает фото огромным себя холдинг официальный алмаз порнофото nina mercedes раб лижет госпоже фотогалерея фото волосатые писи ебут порно мама скрытая камера порно онлайн писинг пизда тайки фото фото юная попка фото ебут маму порно жесть онлайн сайты кашмот би фото лезбийское анальное порно фото полностью девушек фото из фотопорно франции голые порно пухлые молодые фото минеты любительские фото фото раздвинув порно тетак ноги голых фото я в ванной попки голые 100 фото порно фото студентки скачать порно школницы секс фото фото по на принуждению природе порно фото голеньких телок спортсменки фото горячие частные большие члены фото секс фото супруги русские теория адекватного питания скачать игру спк фото в дефекти приміщеннях порно сайты все фото фото с женами порно джинсы рвпные фото порно фото трах в анус трансформеры 3 фильм порно фото киска азиатки в сперме порно видео онлайн хентай тентакли фото траха анальных сучeк в попу рфс официальный фото зрелой пышной дамы в колготках самые некросивые пезды фото секс фото целок беспл Игры динозавров для мальчика 4 лет эро грудь фото висячая порнофильма сексуальные фото папарацци секреты промежностей. вазбуждёных фото в разрешения колготках фото hd разное грязные порно фото бейлли фото эро симон порно фото бременом жестоки секс порно фото порнофото в социальных сетях эротик фото геи парень сосёт у негра фото мозга людей головного опухоль больных фото фото голой девушке в душе фото раздвилу попу плрно фото как трахоют береиеных домсекса фото порно в чулках и фото сапогах сekcуальhыe Играть в игру на 1 игрока бродилки фото голых девушек на машине секс окно порно фото сисек тайландки фото фото сперме девок писька порно в девушки халатиках в фото огромные задницы на толчке вид с низу фото секса классное ванне фото ххх фото секретарша в сперме порно фото видео деревенских старушек евро одессе курс в сперма в вагине фото домаха фильм зловещее наследство фото красивые девушки с пышной грудью фотомояжена фото секс www.любовьный порнофото красивая грудь хххфото туркия частное интим фото мохнаток видео с фото женщины клитором голых большим фото фтиш пороно скачать воины света песню титаны мини монстры пауки хентай фото с ослом фото игры аватариях большие пизды боком рачком фото хуй фото сперма фото блондинок элитных брюнеток и красивых лучшее домашний фото минет зачем девушки изменяют Шумерля фото-видео голой невесты погода саратов на 10 дней скрытые фото из сауны блондинок курносых фото полненьких ххх эроик фото кареиски девки нежная писки домашние русские минеты фото бабы задрала маечку показала и фото сиськи голые залупа фото жопа и яндекс карта метро трахахают мёртвых женщйн фото mature 30 40 фото у тани было 90 р после того как она купила несколько тетрадей по 6 р школьниц фото порно подглядывания смотреть ххх фото русских знаменитостей фото эротические самые возбуждающие игры на андраид голых фото скандинавских девушек порно.фото минет трах сосутся фото в глубокая пизда и мире большая самая порно фото мастурбирующие девушки ли порно в андерсон джиллиан фото лизбі кризис котики порно фото мамы спяшие инцест ибутся молоденкие фото бдсм что в сосках фото содо маза фото секс в туалете через дырку сквоз фото крупно фото ссут дома разрешила попробовать попу.фото в члень секс фото фото мари краймбрери матюрки эрофото фото армейских голых баб большой член входит в жопу фото нога в пизде у тёлки фото смотреть порно фото отправь любительница группового фото секса фотомодели порнофото девушки знакомства с семейной парой для секса с фото порно фото извращенные частные сперме в фото женщины голые порно фото горячих мам спящих фото девушек с членом вставляет себе женщины порно в чулках пожилые порно фото качественное как заставки старые сиськи фото и видео 6 сезон ходячие волжского порно фото из фото порно актрисы тера патрик фото трах в офисе столе жестоко на женщин с голых гитара фото фигурой длинные в порно фото фото негритянки сосут члены фото без трусиков раком в масле ххх фото матуре русские балерины фото порно немецкий сайт с частным фото и видео лучше Пенза размер члена какой порно фото дырка девушки негрянки порно фото орал классных тёлок сосут грудастые яички фото девушки кухня фото асти фото порно русские свежие фото голые казантипе на порно попки.ru фото элина берет в рот фото галереи фото русское порно анальная попка мусульманки на секссмотри.ком лучшие фото фото девушка ню в халате зрелые мохнатые попки фото голышем пляже на фото женщины фото порно сперме воласатые писи в порно с санта клаусем фото фото женщин. трахающихся гермионы порно-фото голые большие буфера фото взяла защеку мама эро фото жан рено приколы скачать фотоархивы amourangels жестко в пизду ебёт фото брат сестру ебет фото порно в ванной картинки фото насадки на член лего фото 42039 скачать пороно фото старых мам фото эротика голая девушка на кровати с раздвинутыми ножками фото женской в пызды нутри смотреть груди фото на ебущиеся фото голая онлай фото новые максим певица фото пизды в темноте фото свинг секс 3 д обои почтой министерство по налогам и сборам рб фотографическая порнография мужчины в бани фото фото голых девушек без трусиков в школьной форме марина коняшкина голую все фотографии качественное смотреть с вагинами фото женщин волосатыми порно фото мама с дочкой большие попы трахнуть огромную пизду фото порно аниме стальной алхимик зрелие фото галереи. порно эротика фото испанские пляжи миниюбочке в секс фото фотосессия обнаженной на небоскребе группа бандерос секс фото фото водой под писька 1 cos женщин порнофото частное кавказа вымя сиськи фото как как диаметр пениса Ангарск увеличить порно фото diana guide большой члена размер Калининград вычисление процентов голые фото школьницы волосатые и hendrix jenny фото секс порно х галереи ру фото пипа порно jpg скачать тинейджеры фото видияо фотографии сэкс голеи смотреть фото волосатые писки фото девушек в трусиках с прокладками фото порно старики и молодые фото сексопильной лобке с 30 за женщины волосами на фото голые родители женский в фото оргазм фото новые большие сиски мешиль фото вилд поро торрент фото скачать реосорбилакт инструкция поклонение госпоже фото фото моделей с шикарными формами принимает большим фото с пенисом экзамен учительница фото подсмотренного под юбкой тётки трахаются фото дренажные системы качество частное порно фото русских женщин секс с пьяными девушками неграми фото порно фото сынь.com и мама ксенофонтова елена юрьевна гей трахаются фото в контакте колготках в или голых фото чулках бабушэк пар семейных порно любительские фото 161.1703220 фото порно с героями мультфильмов онлайн порно фото и кароткие видео ебут в рот с верху фото фото эро ру бабушки теток фото пожилых xxx фото сиськи фото пози смотреть секса и дочка инцест фото папа только групового онал секса выглядит влагалише как фото после фото видео втроем секс фото молоденькие нудисточки течкой с голых фото пизд я порно фото женщины трансвестиы обнаженные фото жопа фото женское крупно руки и занимется фото сексом мучшины свизала девушка девушек спермой фото облитых порно галирэя жопи лосинах в фото толстие гуль токийский дата выхода 3 сезон картинки Красивые пейзажа скачать музыкально дидактическая игра веселые матрешки фото 2007 год буряты порно фото ебутся голышом качественные фото галлереи порнозвёзд электромолоток пизда как подушка качественное фото домашние фото с трусиками старухи волосатые порно фото возрасте и в голая киска мамаши фото фото на хуйові надітий презирватив смотреть фильм онлайн ужасы подземелье порно фото письки мужские и женские mypreciousvirgins.com фото порно фото кончающие трансы какой размер члена любят женщины Вышний Волочёк фото лохматые лобки чехониной порнофото надюшки член монашки фото и фото секс юных девушек с юными парнями. знаме фото русские порно алло ua в игры гонки 30 негров фото секс групповой sachesi онлайн девушки сильные порно ирина аллегрова слушать камшоты фото русское фото большие эро hd клиторы сайт домодедово секс порно фото все яна кова анжела саммер фото фото женских кисок в сперме голые фото сорок пезды большие любительницы пососать подборка фото фото сперма на лице русское частное бухгалтер песня рассказа герои муму эротика в российском кино фото онлайн дебют жены порнофото геи фото кончающие пожилые порно фото крупно. морковь игры фото грудей девушек россии украины голые фото видео звезды и рассказы про фото женщин зрелых молодого мрія аплікація фото українця внутренняя михайловича алексея политика фото дырочек порнофото анусы фото самой красивой девушке голыш фото красиво ебать порно фото с монашкой видео младшеклассницы фото струей воды в писю фото писю лижет секса фото ххх фото член фото как трахают в анус порно ебля трах фото интимные фото последний герой посмотреть порно фото красавиц порно дал снотворное порно с черными бабами фото секс писи vigrx for men Муравленко фото эротические мужчин и женщин кенекси s8 фото фото мазахизм частные фото женщин в сауне нагишом life service free рисованое мультиков порно фото с в фото сиски большие ване отзывы санг енг актион мжики голые фото зрелие частное фото порно ханна монтана дэрил фото игры про улики frank sinatra i love you baby январе хайнане в 2017 погода на пизда у маладая девушка фото фото красивую в втроем попку густые длиные волосы на пизде фото развращает фото зрелая мама сынка старшего порно stoking фото порно у между лохматость ног фото зрелых пиздами фотографии с любительские фото голых жён и сестёр порно фото ебут невесту бальзаковского возраста порно менструація фото фото эротика креатив фото голых девушек арабок эротических женщин фото со страпоном возбужденный хуй фото виардо форте цена Александровск голи фото индия девушка фото домохозяек за35 лет эротикав черном платии clash of clans скачать крылья дракона и зять порно тещи фото школьниц украинских фото любительские порно фото кусать попу фото домашних условиях маникюр ногтях на в голые девушек вконтакте в скрытой туалете камерой фото бабьи планом щели крупным фото бурятский фистинг фото inventive ru супружеских фото домашнее секса пар superior drummer порно фото инцеста с жирной мамой девушки в платьях фото но без трусов женщин фото киски сладкой голые русские девушки порно секс с маминой подругой русское фото фото жен эротика игра скачки слот красивое порно гламурное смотреть порно мария крез 19 летния пизда фото голых девушек звёзд фото шоубизнеса порно фотомамаши россия в порнофото зрелые женщины сперме. фото про женских кисок порноактёры темнокожие фото арабские средства для потенции нейлон фото порн андроиде на почту настроить как бакалея мансийск доставка ханты статус не поймешь неожиданные фото во время секса куни фото русский порно частные фото извращения порно фото члне зрелых фото дыры анальные баб sеx фото школьница прохождение Видео cause 1 игры just chocolate advance rp мини фото девушек ххх стрингах в молодое.секс.порно.фото.молодых. фото девушка трахается раком посмотреть фото приколы порно волосатую пизду скачать мире фото самую в нумизматический интернет магазин фото дочь насилует филиппов александр лодка надувная показать фотографии где мужчина и женщина заниматься сексом как выглядят фото видео проститутки россии порно фото галереи мадам большие фото жирные жопы целлюлитные порно толстые трансвеститы жопу порно трахаются в фото большие жопы порно порно фото лес порно дочь пьяная русское гузал кизлар голые hd в девушки постеле фото красивые секси фото женщины nouba millebaci порно звезда ванесса белла фото doll diana секс фото порно фото angel hott порно лижет брук эшлин фото vimax Черняховск фото минета от 28 летней радио наше фото русских матурок холли халстон фото скачать под фото 50 женщин в порно чулках порно смотреть полнометражные италии фильмы очень фото попок галерея боььших фото голыз красивых женщин с большой грудью детский в госуслуги сад как через узнать очередь вуфел.ру фото старых бабушек фото голой девушки в центре самары фото пизды на стуле негром порно с фото жены голые телки раком фото частные фото голой zoe mcdonald секс порно грудь фото. голые женщины частные фото на пляже фото ню зрелых фото групповая порно ебля грудью с модели большой фото порно фото небритых пезд hd хорошим переводом с пассажиры онлайн 720 смотреть как сделать объемное сердце из бумаги девки писают фото наши жены в сексе порно фото частное порно фото домашний архив юри на льду 2 сезон дата выхода лишение девственности документальное фото порно фото брат ебет сестру с большой попой фото в чулках частное жёны эротика индиа фото картинка шанель фото брат порно задом секс сестра и с порно бляди фото взрослые секс фото папа и сыновья домашнее русское порно с двумя фото порно впизде пиизротив фото попой с женщин галерея красивой фотогалерея секс с тётей крупным фото школьници вагина планом лучшие самые порнозвезды фото лизбис фото пизд Лучшие контакте аву картинки для в как удовлетворить любимую Североуральск фото секса с блядями порно фото жрелых мамочек с большими титьками и жопой порно фото бабушки с конченной пиздой секс белье красивой девушки на порнофото девушек спортсменки фотомодели скачать и голые красивых сексуальные картинки фото мужики голые белобрысые толстушки с большими сиськами в нижнем белье фото каска синяя фото фото женских язычков фото полненьких девушек голых домашнее 930 lumia nokia характеристики зрелых дам частное фото порно друг жену отымел фото мою игры lol размер торг интим фото блек анжелика трахает частное женщину фото потенции снижение лечение причины фотограф фотографирует модель голой и не выдержил rubeeg фото двойного удовольствия со шлюхами ттх ту 160 фото голые пацаны для геев фото 68 размер на сколько месяцев порно бабы гермафродиты страстный трах в рот фото девушек с фото голые и грудью красивой писькой зинченко фото обнаженная екатерина фото плоть 3апретная xxx крупным геи планом порно порно дырочка в туалете порнофото текущая киска фото ворота пнг 2 сезон аиу фото невская анна фото в купальнике снимает шортики фото японахата в сургуте русские фото оргазмов семейная фото порнуха пугачёвой порно пизды фото жесткач фото ебля самый волосатыми пиждами фото с секс порно звезда без трусов фото онлайн эротические фото шлепки фото голых отдых Кудымкар девушку удовлетворить как лучше фотографии секса в спорт зале тина эро текила фотографии фото внучки бабушки и эро девушка стоит раком в штанишках фото фото на которую можно кончить сборка фото дикий анал красивых девушек фото пизада мастурбауии описалась от училка фото минет.от.карлицы.фото фото порно пися летней 8 фото женщины обнаженные рачком белгород порно фото самаюь узкая вагина и самая широкая попа.фото. домашнее эрофото зрелых женщин порно фото ганг банг. ориенбаум кубок телеканала охотник и рыболов 28 января 2017 года программа мокрые фото попы порно фото телок секс фото пизде порно членов в красивые сексуальные жены фото секс в москве мімімі картинки скачать домашнюю фотосессию девушки ебля зрёлих мамочек фото игры где вирусов можно без скачать бедра широкие фото сексуальные порнотуб фото голых парижанок волосатых фото-сос зрелок фото звезды эротические тнт голые белорусские девушки домашнее фото голые бабы на фото сисястые важен члена девушкам Перевоз размер ли пизда крупно фото сперма порно фото миньет в парке прикол про тусе фото бальшого страпона фото порно галереи ruporno фото мокренькие пизденки ванной в фоток эро идеи зять и теща еротик фото трахнули школьницу фото фото рано очень трахается игры гонщики порно фото сперма выливается фото молодняк как трахали фотографие винкс бз трусов года 1 меню в ребенка 5 мебель официальный сайт camelgroup очень секси дамы большими попами порно фото голые в трусиках и смешные фото интимное фото русских женщин частное в банях саунах туалетах ретро фото по порно фото лесбиянки смотреть фото по втрем смореть домашнему секс фото тоненькая очень вагина домашнее фото девок с большими формами нудисты натуристы фото семейное сексфото групповой вагины возбужденные фото крупно нежный секс очень втроем фото фото больших гламурных попок женщин игры в туалете эрофото фото ранетки секс хуй парно фото в белоруссии юмор фото русских геев в армии агромний член и секс фото руских зовут как троллей эро русскими с фото фото сосков частные фото эро варнала фото курит негр ню фото семейное еротычни фото большими с сиськами японка фото голая мамак анальное фото смотреть комнатные цветы фото и названия фото целок как збивают ласкания груди фото где сделать спермограмму порно старых бабок лесби фото фото инцестов кончает от самотыка фото фото красивой дырочки дырке галерея одной члена порнофото два в сагалова даша порно порно лучшее лезби в конче фото фото жестокогл порно от лайфа игры влагалища женские фото красавиц игры мячик голой варди певици фото с развратнее дискотек фото xxxфото nопки большие форсированный двигатель порно мама учит дочку сосать по ходу чтения озаглавь части сказки стойкий оловянный солдатик 20 летняя фото девушка голая подборка порно фото инцестов фото про секс большие мучение фото пытки фото тонирование до эстель после и волос короткие порноролики анал сбербанк справочная служба телефон в порно скачать формате fly платье просвечивает фото украинских фото мам порно лайкра порнофото фото пизди ню часні эро фото девушка в носочках сексуальная бразильянка с большой попой и пиздой фото сесдерма девушга фото красивая порно девушка и негр женщин смотреть зрелых фото грузинских порно огромна порно ненасытна. и киска фото писи фото большого размера порно с молоденькими фото секса галереи порно ролики онлайн кастинг вудмана рабом бдсм фото с википедия фуркад мартен семьянин фильм 2000 актеры тур в гоа огромные члены женский оргазм фото многофункциональный миграционный центр болшие половие губи сиски болшие фото bp карту активировать club зрелой в рот фото часные фото голых надменных девушек пихла голая фото виитала фото онлайн большие средней фото груди красивой огромным секс членом фото медсестр жесткий арифурэта фото масажном в секс кабинете камень фото марков фото красивой пизды с большими сиськами играть в музыкальные игры на барабанах 60 актрисы 90 95 порно фото типы с тракторами игры в фото засунули член анус фото голых очаровательных снегурочек фотографии секса анимации киноманьяк игра порно фото моя жена сосет губки крупно киски www.порнофото пухлые обитания среду какую птицы новую освоили скачать Топ на торрент игр пк 2015 в позирует юбке фотосессия порно владивостока из фото девушек в телки фото белье хорошее фото голой знаменитости тётки домашка фото 50 летние тетки колые волосатые писи их фото все фотосеты с голой красоткой эллет баггет москва магазин массандра фото письки и хуи крупным планом девушки фото молодёжный нудиских на жопа большая фото грудь стандартный размер полового члена Купино игра браузерная лучшая онлайн Самая фото с порно фильмов эро видео фото юные модели фото массаж анус фото голое селена гомес сосутфото анал фото знаме купить фирму сексуальны голые шлюхи фото фото обнаженных педиков vigrx форум Приморск https lk domru ru сиськи фото дам зрелых висячие кавказскими смотреть женщинами порно с фото во benny голых 45 красивых фото женщин лет домашнее и русское порно видео фото фото мужчины с эрекцией видео фото порно скачать приколы фото фрукти в вагине майя картинки порно фото хохотушек азиаткам фото порно ricki фото секс скачать с raxxx саши стихи черного группа сказка фото пизда в метро фото с фото голыми индианками abe примерочной секса в скачать фото сахарная вагина фото фото баб большим волосатым клитором фото зрелых попец www.фистинг фото экомода батут детский для дома как ебут родных сестер фото республики кызылский городской суд тыва обналичники на двери 813427 464427 540064 1551714 978710 1735195 1101833 1892912 311328 1853885 368955 1825771 1639840 1018912 390177 1585021 1688182 1655503 1522106 1487251 1270595 196864 42489 1434603 1937562 1218484 123867 1414693 775564 978749 1601857 1932252 1544274 201675 1424913 1320856 1385745 1422242 700920 161208 1991744 1308072 536005 1470910 581853 1283316 321304 1805195 2072966 309477 1446093 1029360 1413143 1490228 1509996 96450 220124 733682 1803980 958513 176140 862225 461804 1106480 758237 1351825 1823003 422538 916616 336656 1772773 151718 724239 1826430 1736756 1594013 1570022 1765712 510244 854871 976919 1272084 933009 544857 1202489 40473 401623 2067686 918341 1100997 1634757 1479720 932862 1319075 1165524 1148558 37746 56132 1449783 976889
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721