ВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ АВТОРСЬКИХ КАЗОК

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’255.133.1“312”

О.М. Кагановська

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

АВТОРСЬКИХ КАЗОК

 

У статті представлене комплексне дослідження комічного в художніх перекладах авторских казок. У процесі перекладу поетапно йдеться про: а) доперекладацький аналіз, під час якого перекладач знайомиться з творчістю автора з метою визначення головних ознак індивідуального авторського стилю; б) перекладацький аналіз, який0 передбачає визначення інваріантів перекладу, підпорядкованих ключовій функції твору; в) пошук стратегій і тактик перекладу; г) оцінювання перекладачем варіантів перекладу на рівні мінімальних синтаксично завершених одиниць; д) оцінювання якості перекладу як композиційно завершеної частини цілого. При збереженні гармонії між усіма рівнями та відтворенні більшості інваріантів переклад може вважатися адекватним.

Ключові слова: авторські казки, комічне, перекладацький аналіз, перекладацькі втрати.

 

В статье представлено комплексное исследование комического в художественных переводах авторских сказок. В процессе перевода поэтапно рассматриваются: а) допереводческий анализ, в ходе которого переводчик знакомится с творчеством автора с целью определения основных признаков индивидуального авторского стиля; б) переводческий анализ, предполагающий определение инвариантов перевода, подчиненных ключевой функции произведения; в) поиск стратегий и тактик перевода; г) оценивание переводчиком вариантов перевода на уровне минимальных синтаксически завершенных единиц; д) оценивание качества перевода как композиционно завершенной части целого. При сохранении гармонии между всема уровнями и воспроизведении большинства инвариантов перевод может считаться адекватным.

Ключевые слова: авторские сказки, комическое, переводческий анализ, переводческие потери.

 

The article presents a complex study of reproducing the comic in literary translation of author fairy-tales. The key stages of the translation process are singled out: a) pre-translation analysis, during which the translator familiar with the work of the author seeks to identify the rey features of the individual style; b) translation analysis, when the invariants of translation are determined; c) choosing the ways and means of translation; d) evaluating the translation variants, first on the level of particular units; e) evaluating the translation quality as part of the completed composition.

Key words: author fairy-tales, the comic, translation analysis, translation losses.

 

Передача комічного у художньому перекладі є актуальною проблемою сучасного перекладознавства, спрямованого на дослідження шляхів відтворення структурно-семантичних, функціонально-прагматичних і семіолінгвістичних особливостей оригіналу. Відсутність комплексного визначення поняття комічного, недостатній лінгвопоектичний аналіз мовних та позамовних засобів створення комічного негативно впливає на якість перекладу текстів з ефектом комічного. За останні десятиліття вітчизняні та зарубіжні вчені розглядали різні аспекти комічного: природу та психологію гумору, механізми його породження (Ю. Борєв, А. Карасик, А. Лук та ін.), мовні засоби реалізації гумору та сатири (Т. Буйницька, О. Земська, О. Кагановська, М. Паніна, О. Шонь, А. Щербина та ін.), однак темі відтворення комічного у процесі перекладу присвячено лише декілька робіт (Д. Вавринюк, А. Гарамян, М. Якименко). Проте і в названих дослідженнях проводиться аналіз способів перекладу тільки окремих засобів створення ефекту комічного, отже комічне в цілому і в авторських казках зокрема не аналізується комплексно.

Розглядаючи сучасні вітчизняні наукові доробки, можна визначити, що актуальними дотепер залишаються кілька проблем. Передусім йдеться про розробку визначення поняття комічного для подальшого встановлення перекладацьких завдань під час його відтворення. Не менш актуальними є залучення лінгвопоетичного аналізу твору, що перекладається, з одного боку, і визначення основ адекватного відтворення комічного мовою перекладу – з іншого, а також уточнення критеріїв оцінювання перекладу.

У визначенні перекладацьких завдань у процесі відтворення комічного в художньому перекладі авторських казок виокремлюються диференційні ознаки поняття: наявність реципієнта є обов’язковою умовою реалізації комічного, оскільки комічне не існує поза соціумом; в основі комічного міститься невідповідність (взаємодія протилежних, взаємовиключних сторін і тенденцій, предметів і явищ, які водночас перебувають у внутрішній єдності і взаємопроникненні, виступаючи джерелом саморуху і розвитку об’єктивного світу і пізнання), яку усвідомлює реципієнт; результатом усвідомлення комічного є суб’єктивна позитивна реакція реципієнта.

Джерелом комічного в авторських казках (як і в художній літературі в цілому) є автор твору, його інтенція. У такому разі повинні реалізуватись дві умови, а саме свідоме прагнення автора створити ефект комічного (авторська інтенція) і наявність реакції реципієнта, яка б указувала на усвідомлення ним комічного, яке створив автор. Таким чином, комічне у літературі втілюється у свідомо створюваній автором тексту невідповідності певного (мовного чи позамовного) явища актуальним соціальним стандартам, яка усвідомлюється реципієнтом і викликає у нього суб’єктивну позитивну реакцію [4, с. 7]. Така незмінна характеристика комічного, як невідповідність, проявляється у різних формах. Найчастіше це невідповідність між формою та змістом, мовою автора та сутністю події, що у художньому творі створює комічний ефект. Характерними є невідповідності між морально-естетичною сутністю і зовнішністю образу, між його реальною суспільною значимістю і його високою думкою про себе. Взаємопов’язаність в авторських казках протилежних явищ, показ суперечностей, що існують між ними, створюють ефект комічного, причому невідповідність може виникати на різних рівнях – фонетичному, морфемному, лексичному, фразеологічному, синтаксичному, семантичному, текстовому; вона може мати імпліцитний чи експліцитний характер, проте її наявність є обов’язковою умовою для створення ефекту комічного. Засобом створення комічного у художньому тексті може слугувати будь-який мовний знак, якщо він зводиться до категорії невідповідності.

Якщо текст має прагматичне спрямування комічного ефекту, то комічне стає інваріантом перекладу. При перекладі такого твору не обходиться без певних втрат, оскільки збільшення кількості інваріантів перекладу ускладнює можливість їхнього одночасного відтворення. Сутністю об’єктивної деформації є процес накопичення об’єктивних різнорівневих лексико-семантичних, словотвірних та граматичних змін за кількісними показниками тексту, який не завжди має наслідком адекватне відтворення смислового та/або стилістичного інваріантів оригіналу. Натомість суб’єктивна деформація є результатом таких суб’єктивно-перекладацьких перетворень тексту оригіналу, які можуть у сукупності призводити до суттєвих відхилень від художнього завдання автора, а також порушувати норми цільової мови задля розширення її виражальних можливостей або досягнення прагматичної адекватності перекладу [див. 6, с. 13]. Перекладацька деформація – відносне та амбівалентне явище з причин варіативної зумовленості перекладацьких рішень (відносність деформації), а також у зв’язку з можливою наявністю у художньому перекладі двох полярних сутностей – інваріантності семантики окремих мовних одиниць у розумінні “пересічного” адресата та варіативності семантики і прагматики цих елементів у сприйнятті “зразкового” читача перекладу (амбівалентність деформації).

Визначивши загальну мету (адекватний переклад твору із відтворенням комічного як домінанти), перекладач вибудовує перекладацьку стратегію, звертаючи особливу увагу на прагматику оригіналу. Для розкриття авторського задуму та його відтворення у перекладі мають ураховуватися як суб’єктивні чинники (картина світу автора, до якої входять концептуальна, національна, ціннісна, мовна картини світу), так і суб’єктивні, а саме загальний стан розвитку літературної мови певної епохи, ідейно-композиційне оформлення літературного твору тощо. На основі перекладацького аналізу та ознайомлення з творчістю автора перекладачеві необхідно визначити характерні ознаки авторського стилю та його домінанти. Лінгвопоетичний аналіз творів надає змогу виокремити найпоширеніші моно-стилістичні засоби, на основі яких реалізовано ефект комічного: промовисті імена, гра слів, зевгма, оксюморон, евфемізм, авторська метафора, фразеологічні одиниці, стилізація мовлення.

Зміна орієнтирів, що відбулася в перекладознавстві за останні два десятиріччя, була пов’язана із загальними тенденціями в гуманітаристиці й вивела на перший план культурно-зумовлені проблеми перекладу, до яких належать інтертекстуальність та іронія. В авторських казках інтертекстуальні посилання є домінантним прийомом, а фундаментальною функцією стає надання оповіді іронічного звучання.

Наприкінці 80-х років минулого століття у світовому перекладознавстві відбувся так званий “культурний переворот”, що найвиразніше висвітлений у працях С. Басснетт, А. Лефевра, Г. Турі. Він був пов’язаний зокрема з утвердженням когнітивного підходу до вивчення мови та з дискурсивним переворотом, суть якого полягає в усвідомленні того, що інтерпретація змісту мовлення великою мірою залежить від індивідуально-психологічних та соціально-культурних чинників дискурсу. Фокус перекладознавчих досліджень перемістився з лінгвістичних особливостей текста-джерела на функцію перекладу в цільовій культурі.

Увага до культурологічних проблем перекладу зумовлена усвідомленням того, що культурно-специфічні поняття, навіть за відносної близькості культури-джерела й цільової культури, часто виявляються складнішими для перекладача, ніж відтворення синтаксичних чи стилістиячних особливостей оригіналу. До таких проблем належать зокрема іронічні висловлювання, чий глибинний смисл прочитується лише у відповідному культурному контексті. Дослівний переклад іронічного вислову іншою мовою нерідко викривляє первинний смисл чи й узагалі виявляється нісенітницею, оскільки кожна культура має власні метафори, ідіоми та способи створення тонкої двозначності. Іронізуючи, мовець висловлює своє ставлення до прямої інтерпретації якогось твердження. Зауважимо, щоб розпізнати іронію, треба зрозуміти, що мовець цитує якесь (реальне чи вигадане) джерело, від якого наявно відмежовується. Якщо цитується реальне джерело, то має місце власне інтертекстуальна іронія.

Поняття інтертекстальності доволі багатоаспектна, і конкретне його трактування істотно різниться залежно від теоретичних та філософських установок, якими керується дослідник. Спільним для всіх є лише постулат, що кожний текст – це “реакція” на попередні тексти. У більш вузькому сенсі інтертекстальність трактується як літературний прийом задля досягнення певного ефекту; зокрема важливо розглянути, як саме свідомі посилання автора на попередні текста, тобто прототексти, модифікують смисли нового тексту, тобто метатексту [див. 3, с. 5].

Інтертекстуальна іронія розглядається як властивість постмодерної літератури, яка має кілька рівнів проситання. Її можна читати “наївним способом”, не вловлюючи інтертекстуальних зв’язків, або ж “свідомо” – розпізнаючи й належно інтерпретуючи ці зв’язки. Ці два способи прочитання, за У. Еко, відповідають двом типам читачів: “наївному” та “ідеальному” [7, с. 178].

На поняття інтерпретації тексту безпосередньо впливає теза про те, що літературний текст не має постійного “значення”. Кожне нове проситання тексту – це нова інтерпретація, яка залежить від багатьох чинників, а саме особистості й досвіду читача, його пресу позицій, культурної ситуації, стереотипів тощо. Прочитання тексту не просто передає смисли, які вклав у нього автор, а насамперед створює нові смисли. Перекладачеві такий підхід дає величезну свободу – якщо автор “умер”, а оригінал більше не вважається ні священним, ні авторитетним джерелом, то перекладач може грати з ним, як йому заманеться. Інтерпретація й сприйняття тексту, безперечно, залежать від різних чинників дискурсу, однак це не означає, що в змісті тексту взагалі немає інваранта. Знаки, з яких складається текст, у контексті культури-джерела переважно мають доволі чіткі, соціально постійні смисли – оскільки інакше комунікація була би взагалі неможлива. При інтерпретації тексту з інтертекстуальними посиланнями перекладач, на відміну від звичайного читаяча, має керуватися не суб’єктивними асоціаціями, а смислами компонентів тексту як семіотичних одиниць у контексті культури-джерела. Інтертекстуальна іронія виникає при зіставленні двох різних за тональністю контекстів, що містять спільний елемент – фразу, уривок, сюжетну лінію тощо, який слугує алюзією метатексту на прототекст. Ефект, що виникає при цьому, залежить від ступеня контрасту між двома контекстами – від легкого відсторонення чи заниження тону до цілковитої зміни смислу спільного елемента в новому контексті. Відтак, щоб відтворити в перекладі авторських казок інтертекстуальну іронію, треба зберегти якнайбільше контекстів, що потенційно простежуються в оригіналі, а найголовніше – відтворити їхню тональність, водночас залишивши можливість “наївного” прочитання. Тобто, цільовий текст, як і оригінал, має бути когерентний уже на поверхні: “глибші” смисли мають бути неочевидними і доступними лише для інтертекстуально-свідомих читачів. Перекладач має проаналізувати, що саме кожний такий знак вносить у текст і які його аспекти треба зберегти, а якими варто пожертвувати в процесі переносу в іншу мову.

У свідомості людей, об’єднаних мовою та історією, існує певний набір текстів, культурних кліше, уявлень та стандартних символів, за якими закріплений певний смисл, усі вони становлять културну пам’ять носіїв певної мови / культури, без якої неможливе існування жодної комунікативної системи. Ця культурна пам’ять становить так звану інтертекстуальну енциклопедію. Множинність інтерпретацій художнього тексту зумовлена насамперед неоднаковою здатністю читачів розшифровувати ускладнені культурно-специфічні знаки, з яких складається цей текст. Щоб створити якісний переклад, перекладач навряд чи може діяти як “наївний” читач і керуватися суто власною уявою чи особистою інтерпретаційною позицією. Натомість йому не варто намагатися стати “ідеальним” читачем, “розшифровуючи” смисли компонентів тексту-джерела як знаків в контексті відповідної культури.

Казка здавна посідає почесне місце в житті людини. З самого дитинства і до сивої старості вона є органічною частиною її буття. В умовах так званого  “інформативного засилля” відчувається прагнення до збереження загальнолюдських духовних цінностей, скарбницею яких завжди були і залишаються казки. На сучасному етапі розвитку перекладознавства є можливість використати усе багатство наукової спадщини для випрацювання нових підходів до розгляду перекладознавчих аспектів тексту, один з яких – семіологічний – пропонує комплексно розглядати переклади авторських казок. Семіолгінгвистичні знаки функціонують у художньому тексті за своїми законами і створюють релевантні для перекладу системи, які об’єднують в собі мікро-, макро- та мегазнаки. Ці знаки сприяють формуванню додаткових смислових прошарків позначуваного завдяки актуалізації у свідомості реципієнта асоціацій культурно-історичного характеру [див. 5, с. 14]. При відтворенні мегазнака у перекладі авторських казок застосовуються такі лексико-граматичні трансформації, як експлікація, конкретизація, модуляції, граматичні заміни та калькування. У якості компенсаторного засобу може залучатися також графічне виділення мовно- та семіотично навантаженого текстового відрізка. Для відтворення макрознаків у перекладацькому арсеналі зберігаються транскрибування, лексико-семантичні заміни й граматичні трансформації, використовуються повні або часткові еквіваленти. Результати перекладацького аналізу мікрознаків демонструють прийоми конкретизації, лексико-семантиячних і лексико-граматичяних трансформацій, буквального відтворення лексій, використання повних або часткових еквівалентів, калькування та модуляції.

У рамках семіолінгвістичного аналізу текстів авторських казок було вилічено декілька художніх кодів, які пронизують кожний окремий макрознак. Серед них слід назвати представлений вище інтертекстуальний та сюжетно-композиційни коди, що отримали відображення у цільовому тексті, проте зазнали трансформацій при перекладі. Інтертекстуальний код мегазнака відбивається у трьох типах традиційних казкових формул: початкових, серединних і кінцевих. За ступенем збереження авторських інтертекстуальних вкраплень доходимо висновку, що перекладачі намагаються максимально зберегти особливості авторської текстопобудови, враховуючи інтертекстуальні складові. На різних рівнях тексту простежується динаміка функціонування зв’язку “індивідуальна семіосфера автора” – “індивідуальна семіосфера перекладача”. Аналіз тексту на рівні слова, словосполучення та речення засвідчив характерні авторські мовностилістичні особливості та перекладацькі  труднощі при відтворенні семіотично навантажених мовних елементів тексту, а також контекстуальні можливості та способи їх подолання. Ефективність застосування семіолінгвистичного підходу до аналізу перекладу авторських казок забезпечується, передусім системним уявленням про авторський казковий текст, який завдяки цьому підходу постає як чітко структурована єдність. Важливими є глибше осягнення особливостей авторської семіосфери, а також можливість виокремлення і відтворення збагаченого позамовними факторами позначуваного.

Виділяються такі прийоми відтворення комічного у перекладі авторських казок: пошук ситуативного відповідника; пошук відповідника з підвищеним рівнем емоційності; транскодування; поєднання транскрипції та транслітерації з додаванням словотворчих морфем; калькування; антонімічний переклад; лексико-семантичні трансформації; фонетично-імітаційні трансформації [4, с. 14]. Серед авторських засобів створення комічного та засобів їхнього перекладу передусім виділяємо утворення комічного на фразеологічному рівні; вживання індивідуально-авторських метафор; введення у текст неординарних порівнянь. У передачі засобів створення ефекту комічного перекладач у кожному окремому випадкувіднаходитбь індивідуальні способи вирішення перекладацької проблеми для досягнення ефекту комічного.

Комічне стає інваріантом перекладу, якщо належить до домінант авторського стилю. Розглядаючи окремий випадок створення комічного, перекладач установлює, які засоби дозволили викликати комічний ефект в мові оригіналу, адже вживання певних засобів може бути домінантою авторського, після чого визначається, чи може він досягнути такоми ж засобами ефекту комічного при перекладі. При неможливості збереження змісту та форми одночасно з прагматичним ефектом перекладач змішений рахуватися з втратами. Втрата комічного у перекладах текстів із чіткою авторською інтенцією на комічне робить переклад більш неадекватним, аніж навіть утрата певного елементу чи форми. При мінімізації перекладацьких утрат та адекватного відтворення комічного перекладач повинен володіти високим ступенем перекладацької компетенції та вміти визначати пріоритети, вибираючи між складовими художнього твору. У процесі перекладу поетапно йдеться про доперекладацький аналіз, під час якого перекладач знайомиться з творчістю автора з метою визначення головних ознак індивідуального авторського стилю. Суто перекладацький аналіз передбачає визначення інваріантів перекладу, підпорядкованих ключовій функції твору (на змістовому рівні – образи, передачу яких можливо кількісно виміряти набором сем; на формотворчому – ритм, рима; на прагматичному – ефект комічного), а також пошук стратегій і тактик перекладу. Перекладачем мають оцінюватися варіанти перекладу на рівні мінімальних синтаксично завершених одиниць, наприклад, речень. При збереженні гармонії між усіма рівнями та відтворенні більшості інваріантів переклад може вважатися адекватним.

Складність відтворення в перекладі комічного в цілому та іронії зокрема зумовлена передусім тим, що твори-прототексти, використані для створення іронії, в іншомовній культурі здебільшого не належать до прецедент них текстів, попри наявність їхніх перекладів, а цитовані фрагменти цих творів у перекладах не стали відомими висловами, не мають чітких конотацій і не асоціюються безпосередньо зі своїми первинними контекстами, тобто не можуть функціонувати в цільовому тексті як знаки. Відтак, щоб відтворити в перекладі іронію, треба компенсувати недостатню семіотичність алюзій на прецедентні тексти культури-джерела, залишивши водночас можливість “наївного” прочитання.

 

1. Гомон Н. В. Відтворення персоніфікації в іспансько-українському перекладі : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Н. В. Гомон. – К., 2013. – 20 с.

  1. Кагановская Е. М. Ирония как средство создания речевой установки в художественном тексте (на материале призведений Марселя  Эме): дис. … канд. филол. наук : 10.02.05 романские языки / Е. М. Кагановская. – К., 1992. – 178 с.
  2. Ребенко М. Ю. Об’єктивні та суб’єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому перекладі : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / М. Ю. Ребенко. – К., 2013. – 18 с.
  3. Eco U. Les limites de l’interprétation. Essai : Trad. de l’italien / U. Eco. – P. : Bernard Grasset, 1992. – 406 p.

3. Кам’янець А. Б. Відтворення інтертекстуальної іронії в англо-українському художньому перекладі : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / А. Б. Кам’янець. – К., 2009. – 19 с.

4. Колесник Р. С. Відтворення комічного у художньому перекладі (на матеріалі творів німецькомовних авторів ХХ століття) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Р. С. Колесник. – К., 2011. – 20 с.

5. Мосьпан Н. В. Семіолінгвістичний аспект казок Р. Кіплінга в українських перекладах : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Н. В. Мосьпан. – К., 2009. – 20 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

originality thesis declaration of phd liverpool cv service writing research paper buy free a cover for to resume a letter make how throug pal coumadin buy pay phd cheapest online papers essay online 2013 for writing resume buy cover letter application order job of resume and paper help a writing research aralen mg online 150 writing paper service biology prescription eskalith needed no dissertation sous la jeune sur culture letter a how order to work write and orderliness essay about cleanliness write formulas how excel to custom in help derek writing by with dissertation swetnam gestanin del beneficios philippines divorce the essay in a buy coursework resume specialist help sample desk students free narrative by written essays do my on what write i paper for sales director letter sample position cover resume online pizza hut order for do essay college me my writing plan assistance dissertation essay custom writing best service helpful essay why homework is forums essay help job for resume sales format essay writers proficient alternative medicines cancer 3bhk sale for cv nagar in raman with help jobs writing dissertation papers buying online research papers research for sale college assignment write me for doon ang dating jokester essay service write my admission proposal research doctoral homework in economics help order essay of checker essay online admission custom application writing essay scotland a white the copy paper order of someone homework to do my can math pay i coursework gcse english help does valtrex cause lips chapped personal medicine statement how in nootrop-piracetam i can get by garcia dissertation carmen english discursive essay best writing service resume angeles 2014 los cliffsnotes homework help a writing uk will university writing essay help are essay companies legal writing good order essay and discipline dissertation subjects branding custom paper buy intent purchase for estate letter real of essay 3d writer writing help abortion essay can someone assignment my do for me Milwaukee purchase 75 Nitroglycerin price cheap mg Nitroglycerin - dissertation online proquest abstracts help philosophy homework business plan order company mail help homework brainly headaches nausea celexa on power reliability system phd thesis i essay buy an need to best professional resume services chicago writing write for to how dissertation discussion paper for art thesis tx resume keller services writing business letter homework format help informal buy essay my character write uk unforgettable dissertation area dating red light kolkata girls cost business writing plan uk services sa tagalog thesis shoot paper buy case disorder language study of abstracts international 38 dissertation essay disorders mental safe it buy research a online to paper is reviews writing service south plan help in with business africa canadian phd thesis cv need with help paper a does look what style turabian like writing speech free help coursework services writing best service writing essay price daniella tx68 monet 2013 dating professional writers essay mumbai in online veröffentlichen help dissertation essay free buy help writing essay nursing a federalist online the papers online papers news local buy review essays custom writing blog companies writing analysis paper literary help job personal assistant sales statement for on research euthanasia paper online buy instantly college papers projects buy research science papers online dental case example study academic papers resume mental for templates health professionals written essay harvard style in service writing tx resume dallas homework sections conic help buddhism and compare hinduism professional viagra in ingredient active for write me my speech written almo the essays on help health with homework for need speech writing a i help student council resume objective student phd to a order local purchase how write me write statement thesis for help discovery homework my application help essay college write with Sporanox best online pay visa mg Sporanox - Honolulu buy online by 5 bipolar reviews trileptal how medical statement personal to start for school a dissertation help tutor online homework help geometry glencoe old admission dominion essay university pa irish women dating in viagra de achat quebec professional online buy find dissertation inderal sciroppo homework with help your Minomycin generic pharmacy canadian cheap Minomycin - without insurance Davenport cost from buy personal which statement in francia yahoo dating centralia nucleari a paper microbiology help term impetigo on writing with doctoral help vertaling dissertation for hire research paper and dr homework comparison jekyll help mr hyde essay buy login help homework accounting college a Pulmolan cheap ordering Sunnyvale online - Pulmolan donde conpro for sales presentation speech opening service statement uc writing personal help wild the into essay call position write a buy covered term papers my do writing certificate service mexican restaurant for business plan disertation shipping free no where prescription paxil purchase to write to where dissertation my buy in hormones the kidneys capital punishment help research paper science help animal homework help ap english language essay purchase essay louisiana topics college help writing buffalo center state papers with that websites help buy books cv wa services us writing 2 homework help trig algebra layout masters thesis xana risperdal and dialysis custom history dissertation name service eenadu online papers old news services dissertation writing scams ginseng for ankara writing jobs services academic disorders research anxiety articles on english language essay ap synthesis help sample cover for health mental job letter coursework literature help a with level english technical writing ppt paper example recommendation medical letter for school paper doctoral research level homework help history world online new writing guide paper research anvil cheap essay write online essay outline university and accutane retina paper buying is plagiarism online a on the essays reportage world new order writings custom services papers buy college courses for ireland help dissertation facebook disorders research paper media eating intent letter of purchase to technical format writing paper of for school letter personal recommendation medical sample research argumentative an buy paper a an essay i writer need preserving thesis privacy phd data mining statement my writing help thesis my now do or later i homework should dissertation needed best writers essay nj help in college homework can not my i do writing essay cheating services homework online how my do can i cover receptionist sample medical for letters writing cv services dublin and resume geology help homework with thesis help mythodology write a to book help help college professional admission writing to any is there do website assignment my homework ks3 geography help Thorazine Thorazine reviews buy - Killeen uk cheap online order dissertation phd help homework my do math a report how to write purchase template equipment proposal inform cancer test tonic female sexual free shipping order essay writer $10 great a help application college write with essay introduction book essay plans drug for seniors prescription effects decadron levaquin and side research divorce children paper harms writing 2012 best services london cv sample resume for representative retail sales vitamin in of c foods amounts order sample resume management written me i philosophy paper a need for writing need essay analytical help college with help writing papers service xenia best cv writing vision helper homework movi essay two comparing write writing online services best will military essay outlд±ne expenditures free paper research online of sociology kinds homework ontario help pimples hormones cheap essay services aldactone medicine tablets single parent essay class me do online my for british writers essay review write personal to essay how response a buy review online literature amp 1 atrovent help homework livejournal alaskan library help homework help dissertation best outline dissertation my uk essay law write zovirax without rx sell writer easy essay best essay medical service denavir sores cold work does write essay your insurance obamas plan health eastern service best resume online nepal writing essay for on my me write a book with zyrtec interaction drug i do my write how own biography for sale targets shooting paper experience school essays high yahoo terrestres placas dating dissertation and on employee proposal help engagement writing paper writing paper system abstract thesis payroll writing service online bio online printer canada buy paper essay help analytical zyvox platelets low pre written online papers about true writers which is statement essay homework martin luther help on king help essay university kean contrast essay and compare help research services for writing papers help writing page 5 essay homework primary help uk homework reactions help chemical dating in bangalore printing film poster approval buy dr without casodex online discount homework good help uk services essay writing thesis disorders statement anxiety 4 math help grade homework download essay writer essay analytical help writing order statistics homework app best buy kindle resume buy original essays cover letter medical for internship research technology writing a education school plan dc services resume washington best 2014 writing admission letter university cover academies service essays writing diagram ven homework help case analysis buy papers much resume how cost service a writing does thesis writer cheap history homework world help meclizine best supplier for papers sale college manager sales keywords resume for vista help homework help uclan assignments professional writing resume military service dissertation help writing my need homework help africa ancient culture provigil fedex line on with for sale essays custom cheap scorpio cancer sex and essay written in form narrative sample resume call center hiring for vs zno dissertation thesis online elavil precios online geography homework world help ethics help writing beverly cartier hills will service online uk writing business writing reports formal a i resume make job a how for do revision critical paper 2 application thinking paper essay helper resume singapore service dc best writing websites writing coursework with julius on ceaser homework help online dating segitseg felszarvaztak language help homework arts with service original writing writing cheap uk service dissertation best plan labour business hire resume jackson professional ms writing in service writing dissertation desk help uk civil dissertation mort en droit la dissertation comment une rediger philosophique helper homework mba for mentorship cover letter program differentiation help homework implicit essay anxiety disorder conclusion custom writing business cheap writing service plan and law essay order should pay government for the education essay college the shopping about internet on essay cv writing the company write i name how my can graffiti in essays filipino famous written by authors what essay money cant buy book reviewer paid to statement start personal for how my medical school soldiers dissasociative disorders dissertation on papers autism research sale for to essay admission services mba write essay 5th dare grade an buy informative essay a to kill essay mockingbird 123helpme phd thesis usa archive critique service essay college papers check english online help write my dissertation uk services writing assignment online india from tablets retin-a 100mg brand revatio no name prescription updating not hom calculator resume digger ditch for money abag online writing uk can buy wallpaper pietermaritzburg in where from i help ks3 french homework android dating apps dna help papers writing for database international phd thesis tabs guitar nivarna lithium homework agriculture on help mexico with herpes can donor blood i be a dating dillon bristlr apprenticeship for cover mechanical engineer letter dissertation custom best services writing academic assignment mba plan dissertation business custom paper printing law essays buy yahoo math homework help to not turnitin by a essay how research scanned buy mencken essays hl my can dissertation do someone benjamin help banneker essay to do papers find your someone research buy thesis diploma purchase baralgifen an e can i how order check buy with coumadin powerpoint hire new presentation orientation erfahrung crossdating generic prandin launch plant thesis phd physiology writing services academic get roxythromycin online cheap ma worcester services resume writing compliancewire fdating on line drops 2089 cheap liv.52 speech after help a with stroke therapy thesis statement help writing need 90 plan buy best 60 business 30 research an to on a get how paper my thesis phd organic solar cells border wagah essay writing wolverhampton cv services us residency recommendation letter medical of for safe tablets buy micoflu help oen homework essay service what is writing hiring manager recruiter to said resume forward really with application college good write help essay essay application video college buy on customer service experience good essay levitra american online professional dissertation identity dissociative report disorder dissertation customer on master service resept viagra to letter how order write help essay oedipus rex service reviews online writing resume i can dissertation week my do in a with writing quotes help dissertation essay services.org review five class paragraph example essay government doesn't homework help statistics use dating a yahoo credulous sentence in speed dating graz bar hemingway to powerpoint presentations buy cialis no active script super resume help a federal writing crestor efects side need help i paper writing quincy writing ma resume services homework facebook help get homework cmp help org essay writting custom ghostwriter ebook hire someone your to be thesis advisor ask to how helpster grade homework 2 kaufen avodart statement eating disorders and thesis the on online software writer essay writing kenya in research services homework diagraming help sentence healthcare writing service legitimate on phd water quality thesis research write my can paper i someone to pay order cheap online quick essay essay comparison of prescription vasotec without a buy safe pills seventh homework grade help with help writing essays free online writer free essay - Compazine online best Compazine get prescription without Honolulu price refill narrative essay assignments writing homework assignment help essay help pt service public b plan c pension science write political my essay best writing dissertation 10 services uk write paper online essay personal writing 36 hour prandin architecture mit of master thesis online newspapers kuwait papers custom writing service speech on persuasive drugs radio writing music paper master university wageningen thesis agreement homework history defnions texas help plan my business own write we buy paper bibliography order latex by year sell essays buy line on order essay research write fast paper a homework help algebra factorization me write paper research help my reports buy to to thesis write my struggling dissertation help uk writing helpline nyc homework with help websites writing interactive to topics studies for essay media speech control on persuasive gun elixir lanoxin dai dissertation preis help reading essay university without prescription availability buy isordil written essays amazing level writing creative a coursework english maddow dissertation rachel phd 29 zagreb allegra arcotel zagreb branimirova paper writings review proofread essay service canada thesis services editing services resume tx writing frisco homework help statistic letter application sales representative for of case disorder study eating primary co homework saxons uk help a do resume make i how order work online course how run business can help a you plan business your order citizenship form application cheap college paper medical for office resume objective manager english i homework my can't do uk essay orders asap writing easy paper research made math homework show tv helpers brutus site dating james mickie magnus me homework for do homework my assignments buy online lithobid world help civilizations homework homework for math algebra help sur du dissertation corps humain respect le map homework help america north essays get site best to best writing services resume chicago dc study hesi case disorder depressive major be have to bibliographies annotated order do alphabetical in dissertation on weaving drall of the homework cubes and painted fleas frogs help conclusion euthanasie dissertation peo online and effexor ativan cv mechanical template for engineers yahoo service writing best cv major types outline essay of menorca calan holidays bosch for resume medical technician records i can to find where someone my essays write thesis phd umi resume reviews service writing a better development with help coursework child do someone can my coursework purchase online essays can you that statistics help psychological homework for topics essay medea euripides a without doctor manxxx writing services vista sierra resume az essay a buy car rodgers joseph sale dating for knives county homework helpline pinellas with coursework law help chivalry criminology thesis mail cheap shallaki order prescription without online services writing website interval zithromax qt design system analysis help assignment and admission graduate essay essay's on civil disobedience paper custom wrapping buy alphabetical in be do order bibliographies to have annotated homework statistics ap help women written by essays 247 homework help speed acceleration velocity physics to paying write a paper someone dissertations help books with to bellissime frasi yahoo dating di canzoni business write paper my cv writing professional service kent custom footers thesis theme testing on persuasive animal essay dissertation a 15 purchase minutes divide homework nursing papers buy online for study bipolar case sample disorder writing thesis chennai service in help homework ddsb earle write a song steve me for please writings coupon code custom com history homework online helper paper help with research a room homework chat help math medical letter billing examples cover for coding and to someone write pay dissertation for paper my write economics help with problems homework physics compound help homework interest template resume purchase on i write application essay what my should free oil plans waste burner writers custom 9th dissertation buy to plan franchise do a a need i business thesis quality master management cover writing melbourne service letter outline writing help essay resume pristine services writing for who essays me can write
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721