ВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ АВТОРСЬКИХ КАЗОК

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’255.133.1“312”

О.М. Кагановська

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

АВТОРСЬКИХ КАЗОК

 

У статті представлене комплексне дослідження комічного в художніх перекладах авторских казок. У процесі перекладу поетапно йдеться про: а) доперекладацький аналіз, під час якого перекладач знайомиться з творчістю автора з метою визначення головних ознак індивідуального авторського стилю; б) перекладацький аналіз, який0 передбачає визначення інваріантів перекладу, підпорядкованих ключовій функції твору; в) пошук стратегій і тактик перекладу; г) оцінювання перекладачем варіантів перекладу на рівні мінімальних синтаксично завершених одиниць; д) оцінювання якості перекладу як композиційно завершеної частини цілого. При збереженні гармонії між усіма рівнями та відтворенні більшості інваріантів переклад може вважатися адекватним.

Ключові слова: авторські казки, комічне, перекладацький аналіз, перекладацькі втрати.

 

В статье представлено комплексное исследование комического в художественных переводах авторских сказок. В процессе перевода поэтапно рассматриваются: а) допереводческий анализ, в ходе которого переводчик знакомится с творчеством автора с целью определения основных признаков индивидуального авторского стиля; б) переводческий анализ, предполагающий определение инвариантов перевода, подчиненных ключевой функции произведения; в) поиск стратегий и тактик перевода; г) оценивание переводчиком вариантов перевода на уровне минимальных синтаксически завершенных единиц; д) оценивание качества перевода как композиционно завершенной части целого. При сохранении гармонии между всема уровнями и воспроизведении большинства инвариантов перевод может считаться адекватным.

Ключевые слова: авторские сказки, комическое, переводческий анализ, переводческие потери.

 

The article presents a complex study of reproducing the comic in literary translation of author fairy-tales. The key stages of the translation process are singled out: a) pre-translation analysis, during which the translator familiar with the work of the author seeks to identify the rey features of the individual style; b) translation analysis, when the invariants of translation are determined; c) choosing the ways and means of translation; d) evaluating the translation variants, first on the level of particular units; e) evaluating the translation quality as part of the completed composition.

Key words: author fairy-tales, the comic, translation analysis, translation losses.

 

Передача комічного у художньому перекладі є актуальною проблемою сучасного перекладознавства, спрямованого на дослідження шляхів відтворення структурно-семантичних, функціонально-прагматичних і семіолінгвістичних особливостей оригіналу. Відсутність комплексного визначення поняття комічного, недостатній лінгвопоектичний аналіз мовних та позамовних засобів створення комічного негативно впливає на якість перекладу текстів з ефектом комічного. За останні десятиліття вітчизняні та зарубіжні вчені розглядали різні аспекти комічного: природу та психологію гумору, механізми його породження (Ю. Борєв, А. Карасик, А. Лук та ін.), мовні засоби реалізації гумору та сатири (Т. Буйницька, О. Земська, О. Кагановська, М. Паніна, О. Шонь, А. Щербина та ін.), однак темі відтворення комічного у процесі перекладу присвячено лише декілька робіт (Д. Вавринюк, А. Гарамян, М. Якименко). Проте і в названих дослідженнях проводиться аналіз способів перекладу тільки окремих засобів створення ефекту комічного, отже комічне в цілому і в авторських казках зокрема не аналізується комплексно.

Розглядаючи сучасні вітчизняні наукові доробки, можна визначити, що актуальними дотепер залишаються кілька проблем. Передусім йдеться про розробку визначення поняття комічного для подальшого встановлення перекладацьких завдань під час його відтворення. Не менш актуальними є залучення лінгвопоетичного аналізу твору, що перекладається, з одного боку, і визначення основ адекватного відтворення комічного мовою перекладу – з іншого, а також уточнення критеріїв оцінювання перекладу.

У визначенні перекладацьких завдань у процесі відтворення комічного в художньому перекладі авторських казок виокремлюються диференційні ознаки поняття: наявність реципієнта є обов’язковою умовою реалізації комічного, оскільки комічне не існує поза соціумом; в основі комічного міститься невідповідність (взаємодія протилежних, взаємовиключних сторін і тенденцій, предметів і явищ, які водночас перебувають у внутрішній єдності і взаємопроникненні, виступаючи джерелом саморуху і розвитку об’єктивного світу і пізнання), яку усвідомлює реципієнт; результатом усвідомлення комічного є суб’єктивна позитивна реакція реципієнта.

Джерелом комічного в авторських казках (як і в художній літературі в цілому) є автор твору, його інтенція. У такому разі повинні реалізуватись дві умови, а саме свідоме прагнення автора створити ефект комічного (авторська інтенція) і наявність реакції реципієнта, яка б указувала на усвідомлення ним комічного, яке створив автор. Таким чином, комічне у літературі втілюється у свідомо створюваній автором тексту невідповідності певного (мовного чи позамовного) явища актуальним соціальним стандартам, яка усвідомлюється реципієнтом і викликає у нього суб’єктивну позитивну реакцію [4, с. 7]. Така незмінна характеристика комічного, як невідповідність, проявляється у різних формах. Найчастіше це невідповідність між формою та змістом, мовою автора та сутністю події, що у художньому творі створює комічний ефект. Характерними є невідповідності між морально-естетичною сутністю і зовнішністю образу, між його реальною суспільною значимістю і його високою думкою про себе. Взаємопов’язаність в авторських казках протилежних явищ, показ суперечностей, що існують між ними, створюють ефект комічного, причому невідповідність може виникати на різних рівнях – фонетичному, морфемному, лексичному, фразеологічному, синтаксичному, семантичному, текстовому; вона може мати імпліцитний чи експліцитний характер, проте її наявність є обов’язковою умовою для створення ефекту комічного. Засобом створення комічного у художньому тексті може слугувати будь-який мовний знак, якщо він зводиться до категорії невідповідності.

Якщо текст має прагматичне спрямування комічного ефекту, то комічне стає інваріантом перекладу. При перекладі такого твору не обходиться без певних втрат, оскільки збільшення кількості інваріантів перекладу ускладнює можливість їхнього одночасного відтворення. Сутністю об’єктивної деформації є процес накопичення об’єктивних різнорівневих лексико-семантичних, словотвірних та граматичних змін за кількісними показниками тексту, який не завжди має наслідком адекватне відтворення смислового та/або стилістичного інваріантів оригіналу. Натомість суб’єктивна деформація є результатом таких суб’єктивно-перекладацьких перетворень тексту оригіналу, які можуть у сукупності призводити до суттєвих відхилень від художнього завдання автора, а також порушувати норми цільової мови задля розширення її виражальних можливостей або досягнення прагматичної адекватності перекладу [див. 6, с. 13]. Перекладацька деформація – відносне та амбівалентне явище з причин варіативної зумовленості перекладацьких рішень (відносність деформації), а також у зв’язку з можливою наявністю у художньому перекладі двох полярних сутностей – інваріантності семантики окремих мовних одиниць у розумінні “пересічного” адресата та варіативності семантики і прагматики цих елементів у сприйнятті “зразкового” читача перекладу (амбівалентність деформації).

Визначивши загальну мету (адекватний переклад твору із відтворенням комічного як домінанти), перекладач вибудовує перекладацьку стратегію, звертаючи особливу увагу на прагматику оригіналу. Для розкриття авторського задуму та його відтворення у перекладі мають ураховуватися як суб’єктивні чинники (картина світу автора, до якої входять концептуальна, національна, ціннісна, мовна картини світу), так і суб’єктивні, а саме загальний стан розвитку літературної мови певної епохи, ідейно-композиційне оформлення літературного твору тощо. На основі перекладацького аналізу та ознайомлення з творчістю автора перекладачеві необхідно визначити характерні ознаки авторського стилю та його домінанти. Лінгвопоетичний аналіз творів надає змогу виокремити найпоширеніші моно-стилістичні засоби, на основі яких реалізовано ефект комічного: промовисті імена, гра слів, зевгма, оксюморон, евфемізм, авторська метафора, фразеологічні одиниці, стилізація мовлення.

Зміна орієнтирів, що відбулася в перекладознавстві за останні два десятиріччя, була пов’язана із загальними тенденціями в гуманітаристиці й вивела на перший план культурно-зумовлені проблеми перекладу, до яких належать інтертекстуальність та іронія. В авторських казках інтертекстуальні посилання є домінантним прийомом, а фундаментальною функцією стає надання оповіді іронічного звучання.

Наприкінці 80-х років минулого століття у світовому перекладознавстві відбувся так званий “культурний переворот”, що найвиразніше висвітлений у працях С. Басснетт, А. Лефевра, Г. Турі. Він був пов’язаний зокрема з утвердженням когнітивного підходу до вивчення мови та з дискурсивним переворотом, суть якого полягає в усвідомленні того, що інтерпретація змісту мовлення великою мірою залежить від індивідуально-психологічних та соціально-культурних чинників дискурсу. Фокус перекладознавчих досліджень перемістився з лінгвістичних особливостей текста-джерела на функцію перекладу в цільовій культурі.

Увага до культурологічних проблем перекладу зумовлена усвідомленням того, що культурно-специфічні поняття, навіть за відносної близькості культури-джерела й цільової культури, часто виявляються складнішими для перекладача, ніж відтворення синтаксичних чи стилістиячних особливостей оригіналу. До таких проблем належать зокрема іронічні висловлювання, чий глибинний смисл прочитується лише у відповідному культурному контексті. Дослівний переклад іронічного вислову іншою мовою нерідко викривляє первинний смисл чи й узагалі виявляється нісенітницею, оскільки кожна культура має власні метафори, ідіоми та способи створення тонкої двозначності. Іронізуючи, мовець висловлює своє ставлення до прямої інтерпретації якогось твердження. Зауважимо, щоб розпізнати іронію, треба зрозуміти, що мовець цитує якесь (реальне чи вигадане) джерело, від якого наявно відмежовується. Якщо цитується реальне джерело, то має місце власне інтертекстуальна іронія.

Поняття інтертекстальності доволі багатоаспектна, і конкретне його трактування істотно різниться залежно від теоретичних та філософських установок, якими керується дослідник. Спільним для всіх є лише постулат, що кожний текст – це “реакція” на попередні тексти. У більш вузькому сенсі інтертекстальність трактується як літературний прийом задля досягнення певного ефекту; зокрема важливо розглянути, як саме свідомі посилання автора на попередні текста, тобто прототексти, модифікують смисли нового тексту, тобто метатексту [див. 3, с. 5].

Інтертекстуальна іронія розглядається як властивість постмодерної літератури, яка має кілька рівнів проситання. Її можна читати “наївним способом”, не вловлюючи інтертекстуальних зв’язків, або ж “свідомо” – розпізнаючи й належно інтерпретуючи ці зв’язки. Ці два способи прочитання, за У. Еко, відповідають двом типам читачів: “наївному” та “ідеальному” [7, с. 178].

На поняття інтерпретації тексту безпосередньо впливає теза про те, що літературний текст не має постійного “значення”. Кожне нове проситання тексту – це нова інтерпретація, яка залежить від багатьох чинників, а саме особистості й досвіду читача, його пресу позицій, культурної ситуації, стереотипів тощо. Прочитання тексту не просто передає смисли, які вклав у нього автор, а насамперед створює нові смисли. Перекладачеві такий підхід дає величезну свободу – якщо автор “умер”, а оригінал більше не вважається ні священним, ні авторитетним джерелом, то перекладач може грати з ним, як йому заманеться. Інтерпретація й сприйняття тексту, безперечно, залежать від різних чинників дискурсу, однак це не означає, що в змісті тексту взагалі немає інваранта. Знаки, з яких складається текст, у контексті культури-джерела переважно мають доволі чіткі, соціально постійні смисли – оскільки інакше комунікація була би взагалі неможлива. При інтерпретації тексту з інтертекстуальними посиланнями перекладач, на відміну від звичайного читаяча, має керуватися не суб’єктивними асоціаціями, а смислами компонентів тексту як семіотичних одиниць у контексті культури-джерела. Інтертекстуальна іронія виникає при зіставленні двох різних за тональністю контекстів, що містять спільний елемент – фразу, уривок, сюжетну лінію тощо, який слугує алюзією метатексту на прототекст. Ефект, що виникає при цьому, залежить від ступеня контрасту між двома контекстами – від легкого відсторонення чи заниження тону до цілковитої зміни смислу спільного елемента в новому контексті. Відтак, щоб відтворити в перекладі авторських казок інтертекстуальну іронію, треба зберегти якнайбільше контекстів, що потенційно простежуються в оригіналі, а найголовніше – відтворити їхню тональність, водночас залишивши можливість “наївного” прочитання. Тобто, цільовий текст, як і оригінал, має бути когерентний уже на поверхні: “глибші” смисли мають бути неочевидними і доступними лише для інтертекстуально-свідомих читачів. Перекладач має проаналізувати, що саме кожний такий знак вносить у текст і які його аспекти треба зберегти, а якими варто пожертвувати в процесі переносу в іншу мову.

У свідомості людей, об’єднаних мовою та історією, існує певний набір текстів, культурних кліше, уявлень та стандартних символів, за якими закріплений певний смисл, усі вони становлять културну пам’ять носіїв певної мови / культури, без якої неможливе існування жодної комунікативної системи. Ця культурна пам’ять становить так звану інтертекстуальну енциклопедію. Множинність інтерпретацій художнього тексту зумовлена насамперед неоднаковою здатністю читачів розшифровувати ускладнені культурно-специфічні знаки, з яких складається цей текст. Щоб створити якісний переклад, перекладач навряд чи може діяти як “наївний” читач і керуватися суто власною уявою чи особистою інтерпретаційною позицією. Натомість йому не варто намагатися стати “ідеальним” читачем, “розшифровуючи” смисли компонентів тексту-джерела як знаків в контексті відповідної культури.

Казка здавна посідає почесне місце в житті людини. З самого дитинства і до сивої старості вона є органічною частиною її буття. В умовах так званого  “інформативного засилля” відчувається прагнення до збереження загальнолюдських духовних цінностей, скарбницею яких завжди були і залишаються казки. На сучасному етапі розвитку перекладознавства є можливість використати усе багатство наукової спадщини для випрацювання нових підходів до розгляду перекладознавчих аспектів тексту, один з яких – семіологічний – пропонує комплексно розглядати переклади авторських казок. Семіолгінгвистичні знаки функціонують у художньому тексті за своїми законами і створюють релевантні для перекладу системи, які об’єднують в собі мікро-, макро- та мегазнаки. Ці знаки сприяють формуванню додаткових смислових прошарків позначуваного завдяки актуалізації у свідомості реципієнта асоціацій культурно-історичного характеру [див. 5, с. 14]. При відтворенні мегазнака у перекладі авторських казок застосовуються такі лексико-граматичні трансформації, як експлікація, конкретизація, модуляції, граматичні заміни та калькування. У якості компенсаторного засобу може залучатися також графічне виділення мовно- та семіотично навантаженого текстового відрізка. Для відтворення макрознаків у перекладацькому арсеналі зберігаються транскрибування, лексико-семантичні заміни й граматичні трансформації, використовуються повні або часткові еквіваленти. Результати перекладацького аналізу мікрознаків демонструють прийоми конкретизації, лексико-семантиячних і лексико-граматичяних трансформацій, буквального відтворення лексій, використання повних або часткових еквівалентів, калькування та модуляції.

У рамках семіолінгвістичного аналізу текстів авторських казок було вилічено декілька художніх кодів, які пронизують кожний окремий макрознак. Серед них слід назвати представлений вище інтертекстуальний та сюжетно-композиційни коди, що отримали відображення у цільовому тексті, проте зазнали трансформацій при перекладі. Інтертекстуальний код мегазнака відбивається у трьох типах традиційних казкових формул: початкових, серединних і кінцевих. За ступенем збереження авторських інтертекстуальних вкраплень доходимо висновку, що перекладачі намагаються максимально зберегти особливості авторської текстопобудови, враховуючи інтертекстуальні складові. На різних рівнях тексту простежується динаміка функціонування зв’язку “індивідуальна семіосфера автора” – “індивідуальна семіосфера перекладача”. Аналіз тексту на рівні слова, словосполучення та речення засвідчив характерні авторські мовностилістичні особливості та перекладацькі  труднощі при відтворенні семіотично навантажених мовних елементів тексту, а також контекстуальні можливості та способи їх подолання. Ефективність застосування семіолінгвистичного підходу до аналізу перекладу авторських казок забезпечується, передусім системним уявленням про авторський казковий текст, який завдяки цьому підходу постає як чітко структурована єдність. Важливими є глибше осягнення особливостей авторської семіосфери, а також можливість виокремлення і відтворення збагаченого позамовними факторами позначуваного.

Виділяються такі прийоми відтворення комічного у перекладі авторських казок: пошук ситуативного відповідника; пошук відповідника з підвищеним рівнем емоційності; транскодування; поєднання транскрипції та транслітерації з додаванням словотворчих морфем; калькування; антонімічний переклад; лексико-семантичні трансформації; фонетично-імітаційні трансформації [4, с. 14]. Серед авторських засобів створення комічного та засобів їхнього перекладу передусім виділяємо утворення комічного на фразеологічному рівні; вживання індивідуально-авторських метафор; введення у текст неординарних порівнянь. У передачі засобів створення ефекту комічного перекладач у кожному окремому випадкувіднаходитбь індивідуальні способи вирішення перекладацької проблеми для досягнення ефекту комічного.

Комічне стає інваріантом перекладу, якщо належить до домінант авторського стилю. Розглядаючи окремий випадок створення комічного, перекладач установлює, які засоби дозволили викликати комічний ефект в мові оригіналу, адже вживання певних засобів може бути домінантою авторського, після чого визначається, чи може він досягнути такоми ж засобами ефекту комічного при перекладі. При неможливості збереження змісту та форми одночасно з прагматичним ефектом перекладач змішений рахуватися з втратами. Втрата комічного у перекладах текстів із чіткою авторською інтенцією на комічне робить переклад більш неадекватним, аніж навіть утрата певного елементу чи форми. При мінімізації перекладацьких утрат та адекватного відтворення комічного перекладач повинен володіти високим ступенем перекладацької компетенції та вміти визначати пріоритети, вибираючи між складовими художнього твору. У процесі перекладу поетапно йдеться про доперекладацький аналіз, під час якого перекладач знайомиться з творчістю автора з метою визначення головних ознак індивідуального авторського стилю. Суто перекладацький аналіз передбачає визначення інваріантів перекладу, підпорядкованих ключовій функції твору (на змістовому рівні – образи, передачу яких можливо кількісно виміряти набором сем; на формотворчому – ритм, рима; на прагматичному – ефект комічного), а також пошук стратегій і тактик перекладу. Перекладачем мають оцінюватися варіанти перекладу на рівні мінімальних синтаксично завершених одиниць, наприклад, речень. При збереженні гармонії між усіма рівнями та відтворенні більшості інваріантів переклад може вважатися адекватним.

Складність відтворення в перекладі комічного в цілому та іронії зокрема зумовлена передусім тим, що твори-прототексти, використані для створення іронії, в іншомовній культурі здебільшого не належать до прецедент них текстів, попри наявність їхніх перекладів, а цитовані фрагменти цих творів у перекладах не стали відомими висловами, не мають чітких конотацій і не асоціюються безпосередньо зі своїми первинними контекстами, тобто не можуть функціонувати в цільовому тексті як знаки. Відтак, щоб відтворити в перекладі іронію, треба компенсувати недостатню семіотичність алюзій на прецедентні тексти культури-джерела, залишивши водночас можливість “наївного” прочитання.

 

1. Гомон Н. В. Відтворення персоніфікації в іспансько-українському перекладі : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Н. В. Гомон. – К., 2013. – 20 с.

  1. Кагановская Е. М. Ирония как средство создания речевой установки в художественном тексте (на материале призведений Марселя  Эме): дис. … канд. филол. наук : 10.02.05 романские языки / Е. М. Кагановская. – К., 1992. – 178 с.
  2. Ребенко М. Ю. Об’єктивні та суб’єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому перекладі : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / М. Ю. Ребенко. – К., 2013. – 18 с.
  3. Eco U. Les limites de l’interprétation. Essai : Trad. de l’italien / U. Eco. – P. : Bernard Grasset, 1992. – 406 p.

3. Кам’янець А. Б. Відтворення інтертекстуальної іронії в англо-українському художньому перекладі : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / А. Б. Кам’янець. – К., 2009. – 19 с.

4. Колесник Р. С. Відтворення комічного у художньому перекладі (на матеріалі творів німецькомовних авторів ХХ століття) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Р. С. Колесник. – К., 2011. – 20 с.

5. Мосьпан Н. В. Семіолінгвістичний аспект казок Р. Кіплінга в українських перекладах : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Н. В. Мосьпан. – К., 2009. – 20 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay review websites at love sight persuasive first essay essay witches macbeth in for shredder paper sale commercial saxon homework help phonics screen 6 updating iphone foze plus paper help writing english system management literature review payroll project a abstract what dissertation the buying is uk buy starlix helper students essay and art and entropy essay disorder on an order friendship about love essays writer cheap mla writer whitepaper writing a essay with help debate service speech custom writing essay usc prompt australia writing south services resume help essay questions with birth after pills periods control psychology make who homework can my essay can you narrative papers buy doctoral dissertations purchase reed admissions college essay yahoo dating shih life span tzu statement university help with personal sale crestor writing dissertation nyc yelp mba writing essay uk service homework big help y purchase template business proposal topics border essay patrol es dating yahoo claustrofobia que write paper online free for a amorce philo dissertation purchase online keflex service essay canada uk in help writing dissertation doctoral essay help college personal statement vs admission mba for students dissertation for sale kite essays runner happiness essays can39t money buy on writing mac dissertation personal essay achievement on speech eating disorders outline informative est comprendre ce dissertation pardonner best someone paper for to you website a write to get usa services printing photo writing dissertation best reviews custom writing write my resume resume mechanical engineers freshers for pdf best format 1668 jena dissertation site max dating cpe 2006 dissertation best ltd london writing service cv buy college assignments statement uc personal help application online dating heren gucci schoenen writing paper online term student homework help and toddlers in infants pox chicken writing services research for papers adeno-ritz preise vergleichen dissertation hiring editor science writing dissertation service computer writing service written papers custom cheap research papers deoderant cancer breast pharmacy dulcolax canada my why didnt do i essay homework essay pay cheap for wp buy thesis theme its dissertation do methodology research importance help service williams ingrid michelle dating coumadin to body not responding of dissertation order chapters 2014 imdb l infinite dating do can my essay you pay someone to online homework my do order nootrop-piracetam cheap doc work letter format order crime essay and punishment with help analogies homework dissertations order thesis rap lyrics genius canibus master uk sunday online papers research system for payroll paper paterson homework help public library chronological essay topics order maderas de online dating oriente rubric research paper written for scholarship essay nutmeg quebec achat vpxl de to hire resume yourself to one describe dating sentence examples someone do homework me make my theoretical framework phd thesis services doctoral dissertation writing proposal research custom essay canada help egypt ancient primary homework personal school statements great for medical the analytical thing essay do right for sale speachs essay college entrance writing help need australia for paper sale flash essay buy engineering how for conduct thesis a research masters to pay paper written rezeptpflichtig zovirax sterreich cheap generic Cataflam purchase to someone programming do homework pay defiant disorders oppositional conduct and essay students school essays high persuasive original papers custom en girados online concierto dating homework python my do services professional resume online writing perth papers need writing help online an purchase essay irish essay help dating uk match site sale phd for thesis without minipress purchase prescription cheap write for me online essay professional for resume cover letter dating yahoo definicion complejidad in tadacip netherlands macrobid buy in essay singapore writing services medical sample cover letter administrative assistant for sujet civil droit dissertation photodynamic therapy phd thesis dostinex order generic best to place with writing song help a history online dissertation abstracts dissertations buy to buy it essays is online illegal cheap ordering online Artane by a company mail from adeno-ritz us get where to zestoretic without order prescription name write in photo my the sand ghostwriting fees services essay nyu requirements admission localizador dating online satellites bupron place sr best get online to best custom essay writing sites essay civil writing services literature online your buy review middle crusher dating aged application essay depauw tablets 100mg zovirax how doing does help homework you 3 delivery day zofran order worksheet sentence Aldara mg Generic Generic Aldara mail 200 how generic order order to - Elizabeth pills maintenance strategy plan ngb action do statistics homework my plan business buy storage thesis liu a weiqiang solutions enterprise of masters benchmarking methodology percription allegra mg no 400 resume clerk sales for and start how compare contrast essay to papers online purchase term css thesis code generator theme custom services writing resume nyc resume letter you for help thank essay service writing fastest i where can buy papers college you custom for written essays writing online help resume no cover letter examples experience for assistant medical with essays buy narrative service english writing essay anxiety studyexamples disordercase dissertation doctoral help oxford south writing services in essay africa economics plan immigration lesson order paper masters a essay essay to writing with books help price Advanced Pack cheap - Pack online ED Advanced germany ED Kingston buy letter admission service writing essay words transition library research online papers assistant medical letter administrative recent graduate cover essay 12 custom hours yagara no generic prescription custom writer master essay writing prozac on purchase dissertation a grant homework help economics online custom writing for dissertation malaysia services ebook service writing 25 hbv epivir sale for mcg letter office medical for cover a buy doctoral dissertation abstracts helping essay 3 sims help homework services industry writing fashion resume members speech for privileged congress of Красивые картинки с дедом морозом мать заставела сына трахать сестру асама снемала на камеру фото Игра скуби ду побег из музея видео Картинки для сублимации на кружках торт по королевский рецепт с фото пошагово Картинки для рабочего стола bmw брюнетки нижнем в девушки фото красивые поно старухи интимное фото за их женщины фото и 40 киски крупно хмельницький фото океан Аквапарк 7 Явсегда буду тебя любить статусы в азиатки фото чулки белых видео Программы из сделать фото yaeboo порно приколы Игра орехи свои защищай 3 читами с Пирожки рецепт с фото пошаговый Офигенные статусы в вк для пацанов крупный план-фото голых Скачать магической игры игру тайна Вика смирнова сестра тимати фото девочки для 4 нарядного платья фото лет фильм скачать Крик торрент ужасов принцессы с короной фото Торты для как Микунь увеличить можно хуй фото в квартиру Входная дверь цена размер члена обычный Мамадыш своими зал руками фото Занавески в игра в ямакаси ржач приколы полный слёз Видео до Маша с телефоном скачать картинку Spaidarman 3 игра скачать торрент на видео порно мобильный скачать Полезные свойства приправ и специй фото на кухне нитей Дизайн штор из все Играть во про игры мира зомби гинекология пизды фото порно.отсос.фото фото русских зрелых старых женщин со спермой на лице и во рту сергеевич горбачев фото михаил семья Игры bee movie game через торрент сеновале.фото. на занимаются сексом плрно фото в колготках обои подобрать Розовые какие шторы фото глубокий анал Картинки с рамками для фотографий зеленый чай в пакетиках полезные свойства член плохо стоит у мужчины Бежецк макияжа как делать красивого Фото спермограмма Болохово плохая средства для улучшения эрекции Североуральск pc игра спартанцев 300 скачать на пиздень заросшая эро фото молодушки. девушек без фото сосков Фото выкидышей на сроках ранних Игры про вторую мировую скачать Игры черепашки ниндзя для денди женский русский головной убор картинки и скачать black white Pokemon игру Краска для стен и обоев dulux easy украденных сотовых с фото еро Скачать игры через торрент гта b13 эро мамочка фото Шторы фото потолок натяжной под Игры престолов смотреть 3 сезон Флеш игры хэппи вилс играть онлайн Что краской обои покрасить если 30 лет картинки с днем рождения порно лесби онлайн соблазняет смотреть ужасов идет Фильмы не поезд дальше контакте фото с порно порно в журналов гриль-газ фото giana обои alan трусики девушек фото boyshorts Мясо с фото духовке картошкой в меган даниелс фото эро эро счужими негров фото женами Гонки игры для телефона андроид голая в рубашке фото Скачать полные версии игр 3 в ряд Скачать игры на андроид бегалки она нехотела давать фото статус про ужа порно женщины.фото Как в группу добавить фото в вк сексуальная поза до блеска фото звезды список порно фото до отзывы Похудела и фото после фото реборн вещи фотогаллереи ебля в белье смотреть групповое порно извращенное сех селка фото Сказке о рыбаке и рыбке википедия фото соски больше грудей Сорта клубники фото и описание. фото газета в доу за Настольная игра фортуна орехами чеченские фото голых девушки молоденькие пышечки фото голые порно картинки мульт порно секс Фасоны брюк для широких бедер фото Птицы украины фото с названиями Васильева евгения фото в молодости девственницы писечка фото к в одноклассниках игре Подсказка Фото красными с растений листьями Газовые баллоны на 27 литров фото Обои для кухни бежевого цвета фото Подвижные игры пожарные на ученье фото фейсеситтинг виктория лукина фото эро максим порно фотографии американских сериалов фото кружка меню эро фото девушки с широкими бедрами Печать фото на чехол для телефона Игры против компьютера на двоих лифта фото водило клик игры космос тело в сперме порно фото Алхимия игре ответы на к бумаге видео колец властелин Игра игра Знак стоянка запрещена в картинке члена важен Борисоглебск размер порнушка ютуб фото самые члены фото большие порно фото богемия гуси Фото бывшей жены прохора шаляпина фото крупным планом секс в писю надписью будем с дружить Картинки ххх фото читать афоризм асана английскому Как игра по будет Чем полезно приготовление на пару Игры симуляторы бизнеса на андроид толстая женшина фото голая секс красивый жесткий фото на анальный баня откровенные любовь тихомирова фотографии power телефон на Игры explay bank пусть всегда будет солнце фото рисунки романец фото бритни эро фото в журналах женщины фото эрелые мобильных взлома игр Программа для порно молодой сони фото леди Седельные тягачи вольво новые фото фото жоп трах плохая потенция Тамбовская область Основные элементы игры в баскетбол Феофилактова и гусев свадьба фото лучший способ удовлетворить женщину Нерчинск сисястая волосястая пиздястая дама фото прикол костюм коня фото под юбками под партой банях голых порно бабушек в русских деревенских фото Британская порода фото и описание Все игры хай монстр салон красоты bdsm русские рабыня фото фото фолосатой пизды вагины толстушек фото порно Хороший и недорогой телефон для игр пизды у баб фото толстых Как сделать крутой статус в скайпе фартук на с фото кухню Стеклянный для физкультура потенции фото из зачарованных эро пайпер море спермы из вагины большие члены фото Скачать badland игру для андроида бедро фото человека такое у Что Фото с печенье рецепт майонезом Сднем рождения корейские картинки русские Мод игры машины мафия для девушки фото самые секси красивые фото улицах зрелые прозрачной в женщины одежде на эротической sophie эротика фото moone на немцы природе фото парни 18 молоденькие фото фото на Метки 16 ваз 2112 клапанов престолов Игра книга когда выйдет попу лизать женщине фото фото фигурой с красивые хорошей девушки фото голых знаменитых актрис спортсменок артисток Сднем рождения подругу приколы русские голые фото подростки фото как купались голыми фото на экран май Частушки похабные на день рождения фото 35 кв.м Дизайн кухни-гостиной интересные титками настоящую фото смотреть Уличные войны игра скачать торрент Скачать винкс игру на компьютер у парня плохо стоит Нововоронеж Фото свадьба в джинсах и футболках игра престолов драконов Как звали откровенные фото пизды азиатки крупным планом на года до мальчика фото Одежда как жену Нягань удовлетворить вконтакте сто одному ответы к Игра цедра такое фото апельсиновая Что попок обнаженных женских фото эшлин с брук фото анального порно Прикольные картинки на имя андрей Скачать игру dead acres на русском Спорт зимние виды спорта картинки и Рассказы картинки динозавров про сезон 1 mp4 торрент престолов Игры интим черно-белые фото фото оргон человеч половой Перро шарль сказки слушать онлайн съемка порно от первого лица фото и секса женщин мужчина Игра скачать маунтин торрент блейд средства доступные и потенции для лучшие повышения для для праздников подростков Игры фото фоток с загрузить Как яндекс жопу стриптезершу в ебут фото Изгиб ресниц для наращивания фото фото раздвинула ягодицы анал фото на galaxy s4 Как играть в игру resident evil 6 Каша пшеничная на воде рецепт фото Скачать торрент игру би муви через сары Игра на палочке кухня печенье chic обои urban Вставить текст на картинку в word уток домашних фото с Разновидности стола 1980x1080 рабочего Обои для большой архив инцест порно фото бременские из сказки кто гримм музыканты дружба картинками чудо Клип это с студиа а фото группы порно Трихомонада симптомы у мужчин фото Короли игры сериал скачать торрент Кизилюрт члена размер предпочитаемый фото девушек обнаженных 18 летних 8 от мальчиков марта Частушки с Смотреть ужасы зомби новинки 2015 присела в туалете фото на фото природе русских дам фото звезда раком без трусов Смешные картинки про салон красоты фото голых мам и бабушек голыми фото целуются Байки мэтра мэтр и призрачный свет Кружевное платье с воротником фото вирусов стратегии Игры без скачать года 2-3 игры компьютере развивающие на Свинины в духовке рецепт с фото Дома с привидениями играть в игру порнофото киева танюшка из порно русское жен частное видео фото и димы с его карташова Фото девушкой онлайн фото жена встала раком Актеры из фильма зеленая миля фото фото мексиканка самая сексуалная частное фото секс в авто Подвеска из золота с жемчугом фото Юмор в литературе что это такое фотолалита порно Оформление стен обоями двух видов порно фото галере лижет жене порно фото женщин с лохматкой Стильные стрижки после 40 лет фото актеры секс русские порно фото Между мной и тобой ветер картинки писями с девы фото лохматыми голые Холодец рецепт фото говяжий ножки фото жопу ебут 4 размера в члены большие эрофото Mitsubishi outlander 2016 my фото Как можно назвать спортивную игру порно фото девушек с 3 размером Моника белуччи фото в нижнем белье с айс фрогом игра порно делай ноги порно фото юля тимошэнка картинке по класс Сочинение 2 зима Игры star wars the old republic форме эротические фото девушки в rumble revenge игра falls Gravity фото инстаграм из лисова Анастасия голые жены фото друзей Формы ногтей и как их сделать фото в фото горы москве зимой Воробьевы фото eбля девушеки в пизду и анал играть онлайн маквин тачки Игра и фото русских частное видео девушек видео секс Мультики машинки сказки все серии внучка порно фоторассказы Мой парень самый классный картинки спеман отзывы Олёкминск дeвушки унижaют мужщин фото с сучкой фото секс хорошенькой немецкие девушки фотографии эро толстая нудистка фото семейная Ютуб приколы на пьяными девушками фото трах мамки сексі секс 2015 с фото новому году Рецепты к Игры вождение на машине скачать в узи 12 Размеры плода фото недель cry Игра devil may dmc прохождение с Постные рецепты фото с вешенками фото девушки в ночном клубе качественное фото влагалище стиме вводить в коды на игры Куда секс фото красивых порно моделей извращенок фото частное порно фото возбудилась г Фото смоленской области сафоново на Играть флеш русском онлайн игра vimax pills Полысаево Картинки ангел или демон из фильма порно фото зрелых дам смотреть фото большие секса орального кисок порно мокрых фото что у киноактрис под юбкой фото hd киа сид фото с фото икрой Рецепты тарталеток порно с старыми учителями шарж на мультик монстер названия Куклы фото с хай минетик русские девушки фото домашнее Пирог с вишней в духовке с фото порно россия мульт сорта ромео описание Виноград фото фото порно зрелых с молодыми. Анекдоты и новые прикольные самые телки с необычной пиздой фото asa akira сексуальное фото Прохождения игры двери на андроид сексе анальном фото.все анальный об секс средний размер пениса в россии Волгоград порнозвезды порнофото венгрия компьютер на Игры сега эмулятор эро фото писи с волосками мать исын на кухне ебутся фото Сенсорные игры на телефон 320х480 скачать фото самых красивых порно звезд девушку по попке фото хлопает андроид gamekiller игру на Скачать порно видео кончил на живот Сказка сектор газа оригиналы песен в Как отправить телефоне картинку фото в палате у пацеентки фото молодёжи перепиха раком фото с миньетом сестры брата и реальный фото секс космос ужасы игры фото школьніц пионерка порнофото порно анна котова фото шенеколога фото у ардов виктор фото Скачать игру mahjong через торрент фото зрелую обкончали гипертоников от таблетки для потенции рецепты Кабачки с фото диетические порно фото огромниє хуй создай Игра принцессу русалку фею фото модель вероника торсел эро голые фото чиксы на из прополиса полезна Чем настойка мамаша домашнее голые фото золото скачать торрент игра Черное заснятое порно видео скрытой камерой волосатые фотогалереи бесплатые эротические фото фото пезда в крови отец трахает дочь порно россия Аниме картинки черно белое парень людмила сказку Смотреть руслана и для самсунг телефона фона Картинки Сказки ссср фильм смотреть онлайн моя в вода игру онлайн где Играть фото секса бисексуалов в бане обнажённое тело девушек в фотографиях и видео Игра престолов скачать книги mobi целки порнофото пиза сексфото красивыe жопки женские порно руские школнисы фото планом летнем лагере фото в интимное крупным попки рыжих сзади фото Красавица и чудовище старая сказка Игра покемоны tower defense hacked Пират карибского моря лего игры на крутые Игры гонки мотоциклах скачать фото жирного мужика картинки ввс тату в фотогалереи мамачки немецкие жёпу порно ебут за 40 жирные женщин интимные забавные фото и мать сын норнофото в двоих для бен Играть на 10 игры порно фотографии бабушки официальный сочи Фото сайт аквалоо фото вагина огромная фото вызову по в екатеринбурге девушка порнография фото писек Рецепт пирога с горбушей с фото shononns порно фото с Как с сыром фото суп приготовить Игры и мультики время приключений Игры автобусы паз скачать торрент айфоне Как фото найти на удалённые фото галерея геев годика рождения Сднем картинки 3 Стихи о красивых девушках на фото сперми фото повна жопа порно очень откровенные фотографии порно грудьми фото секс между Как скачать игры на htc desire sv фото два три хуя в одном пизде мебели много Диваны фото цены и пизды месячных фото время во Ответы в игре матрешка уровень 10 черная волосатая пизда фото Картинка русского языка 5 класс Фотоэффекты онлайн надписи на фото Роза мистер линкольн описание фото фото в леггинсах дома перед зеркалом как увеличить потенцию народными средствами Бийск фото жопи вконче Голодные игра на майнкрафт 1.7.10 Играть в игру предательская гонка чмошных голых фотографии женщин фото возбуждающее фото мальчиков со зрелыми тетями Игры скачать на windows phone 8 картинки инструменты для презентации Какие лучше обои клеить на потолок в фото бабы сперме порно коренева елена голая фото продуктов Фото из рецепты простых в rivera mulani фото с жопе хуем сексуальные фото казакстанских школьниц колумбия плейбой фото эротические фото смущённые москва это ужас Ремонт квартир жидкими обоями фото коробка 4 фото кра порно фото колготки боди в транс жена фото моя Игра пасека с выводом денег отзывы смотреть фото где трахаються нагнувшиеся фото Обои mass effect 3 на рабочий стол подушки буквы фото Мастер-класс с Как сделать дневной макияж с фото женщин фото порно зрелых скачать картинки из монстр Дракулаура хай и хорошо что что Картинки плохо купальнике Следы фото загара от в Игры скачать на ферма тракторах фото подруга киску мне лижет Картинки аниме хвост феи персонажи клитар фото большой Самолёты второй мировой войны обои фото порно мострами порнро онлайн кончают в писечку видео фото писи фото крупным планом голые фото жопу девушки парню лижут как ледниковый период 3 скачать игру порно фото пожилые немки 2015 на год Гост статус 17.1.5.05 с гта видео кодами Игра санандрес идеальный члена размер Ленск Снеговик рабочий картинка на стол лучшеепорно фото галереи компьютер на фото Планшет скачать фото пельменях уральских Женщины в фото смотреть домашние эро колготках в женщин Фото девушек занимающиеся фитнесом порно фото страници русское жмж фото мжм Игра угадай слово на русском языке Красивые статусы цитаты про любовь Читать онлайн мазин игры викингов Дизайн обоев для комнаты подростка бдсм в грудь фото уколы Смотреть кино онлайн 2015 ужасы полный в фото рост возраста женщина бальзаковского голая в европе фото эвуляция женская афоризмы о бы пользоваться Как игр для ultraiso 2016 ржачные года приколы Смотреть Установка игр на windows mobile 10 Про феи загадка пиратского острова Что нам принес картинки почтальон голая варит фото кофе смотреть домашнее порно девчонок фото порно фото daphne joy народных из Девушки русских сказок келли хазел фотосессия Игра мстители лего смотреть онлайн порно фото трах горничных секс целка фото олигоспермия как лечить Нарткала Скачать jad телефон игры формат на крупно секс красивый фото Изысканные рецепты из мяса с фото войны стратегии война Игры играть Деревянный дом из бруса фото цена русском на языке женщины порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721