ВІДДІЄСЛІВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1: 070

І. В. Яблонська-Юсик

Львівський національний університет імені І. Франка

ВІДДІЄСЛІВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ

У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ

У статті описано різні рівні мовної адаптації запозичень, їх лексико-семантичні особливості та синонімічні відношення в рамках публіцистичного тексту.

Ключові слова: запозичення, віддієслівний іменник, мовна адаптація, синонім.

В статье описаны различные уровни языковой адаптации заимствований, их лексико-семантические особенности и синонимические отношения в рамках публицистического текста.

Ключевые слова: заимствование, отглагольное существительное, языковая адаптация, синоним.

The article focuses on various levels of language adaptation borrowing their lexical-semantic peculiarities and synonymic relation within the journalistic text.

Keywords: drawing, verbal noun, language adaptation, synonym.

 

Реалізація набутих людиною знань про Всесвіт, прагнення до вдосконалення умов життя та праці, накопичення досвіду у тій чи іншій галузі діяльності через міжкультурну комунікацію, зумовила зміни не тільки у самому суспільстві, але й істотно вплинула на його мову як джерело найменування нового. У зв’язку з появою новітнього досягнення виникає необхідність у найменуванні пов’язаного з ним суб’єкта двома можливими у мові шляхами: використовуючи безпосередньо власні мовні ресурси або вдаючись до запозичень, які відрізняються різним ступенем адаптації у межах словникового складу мови-рецепієнта.

Питання лексичних запозичень завжди перебувало в центрі уваги багатьох французьких лінгвістів, зокрема: Ж. Ані, Ш. Баллі, І. О. Бодуена де Куртене, Л. Деруа, А. Доза, Ж. Марузо, А. Мартіне, А. Тібо, М. Ушон та ін. Їхні дослідження розкривають специфіку взаємодії мов, причини появи запозичених слів у мові-реципієнті, роль та місце цих запозичень у її лексичній системі. [1, с. 87 ], однак поза увагою залишається дослідження віддієслівних іншомовних дериватів як окремої групи потенційно конкурентних лексичних одиниць. Саме тому предметом нашого дослідження є віддієслівні словотвірні запозичення у контексті сучасної французької публіцистики. Дослідження цього матеріалу зумовлене регулярним поповненням словникового складу французької мови новими лексичними одиницями у зв’язку з потребою найменування нових понять  в галузі інформаційних технологій, відображенням журналістами подій сьогодення, пов’язаних з певними змінами у політичному та економічному житті країни та розвитком науки і культури.

Мова, запозичуючи іншомовні слова, не залишає їх незмінними протягом тривалого проміжку часу,  вони поступово адаптуються до структури мови-реципієнта, тобто піддаються процесу асиміляції. Мета статті зумовлена проблемою систематизації основних причин експансії запозичень та способів їх адаптації у мові французького медіа дискурсу. Реалізація поставленої мети потребує вирішення таких завдань: 1) дослідити словотвірні особливості запозичень; 2) визначити та охарактеризувати види мовної адаптації іншомовної лексики; 3) виявити семантичні відмінності між потенційним французьким іменником та запозиченим синонімом; 4) визначити подальші перспективи запозичень у французькій мові.

За результатами проведених наукових спостережень можна стверджувати, що надходження та існування у мові іншомовних слів зумовлено чотирма основними факторами:

 • відсутність у мові-рецепієнті відповідника для найменування нового поняття – trainsurfing (зацепінг), trainsurfer (зацепер), factchecking (перевірка фактів), le look de pinup (фото красуні, моделі), coming out (заява про нетрадиційну сексуальну орієнтацію), snooze (короткий період для сну; кнопка «подрімати»);
 • з метою мовної економії (перевага одно- та двоскладових слів) – crash (d’un avion) замість écrasement (d’un avion), kidnapping замість enlèvement d’un enfant), coach замість entraineur, sniper замість tireur embusqué, burnout замість éрuisement profond ;
 • надання поняттю інтернаціонального характеру – leader, speaker, roaming, shopping, marketing, meeting, management, casting, parking,embargo, sniper;
 • закріплення так званих «модних слів» у повсякденному вжитку в ролі кальок look, show, comeback, baby-sitter, makeup, flashmob.

Лексичне поле запозичень у французькій мові представлене латинізмами (gravitation, navigueur, désigner), англіцизмами (nursing, surfer, drink) та англо-американізмами (excavateur, bulldozer, happening), іспанізмами (embargo), італізмами (embuscade). Слово malfrat потрапило у французький лексикон з окситанської мови [4]. Невелика кількість запозичень асимілювалася через посередництво двох мов:

gravitationf  ˂ англ.  gravitation ˂ кн. лат. gravitare (graviter) ;

scanner m ˂ англ. scanner (personne, appareil) ˂  англ.   to scan ˂ лат. scandere;  récitalm ˂ англ. recital « récit, narration, exposé » ˂ англ. to recite ˂  фр. réciter ;

appartement m˂ iтал. appartamento  ˂ ісп. apartamiento « action de s’écarter»  ˂ apartarse (s’écarter) [4].

Деякі складні французькі іменники є кальками германізмів – prêt-à-porterm (англ. ready-to-wear), ne-m’oubliez-pasm (нім.Vergiss mein nicht) [5]. У мовному середовищі такі новоутворення вживаються як автономно (prêt- à- porter), так і входять до складу словосполучень (prêt-à-porter masculin/féminin) чи слугують для створення перифрази (le géant allemand du prêt- à- porter = Hugo Boss) [9, с. 24].

Утворення запозичених девербатів у французькій мові реалізується в основному трьома словотвірними способами: субстантивація, суфіксація, словоскладання (див. табл.1). Скорочення та змішане словотворення представлені декількома ЛО: flashmob, téléshopping.

Таблиця 1

Віддієслівні запозичення у французькій мові

 

Субстантивація

 

Суфіксація

Словоскладання
безафіксне афіксальне

– інфінітива:

show (to show)

break (to break)

look (to look)

drink (to drink)

crash (to crash)

coach (to coach)

smart (to smart)

snooze (to snooze)

дієприкметника (теперішнього часу):

parking, nursing, karting, casting, roaming, camping escorting, doping, shopping, running, piercing, meeting

RV+ -age

blackboulage, stockage

RV+ -er

sniper,  scanner,  leader, speaker, destroyer, mixer

RV+ -eur

excavateur, surfeur

RV+ –tion

pénalisation

RV+ -ing

happening, marketing, factchecking

RV+ -ment

management

 

come-back

burn-out

tie-break

make-up

baby-sitter

globe-trotter leadership kidnapрing

train-surfer

starting-block

trainsurfing

Виходячи з того, що запозичення пристосовуються до мови в залежності від її внутрішніх законів, у романському мовознавстві існує чотири основних види адаптації запозиченої лексики: фонетична, графічна, морфологічна і семантична [1, с. 88].

Першим етапом адаптації, який проходить будь-яке запозичене слово, є фонетична, яка полягає у асиміляції іншомовного слова до наголосу та системи звуків французької мови. Л. Деруа у роботі «L’emprunt linguistique » пропонує чотири способи адаптації вимови іноземного слова: 1) не використовувати фонеми, невідомі мові-реципієнту; 2) замінити їх фонемами, властивими мові-реципієнту; 3) ввести у запозичене слово нові фонеми, щоб надати йому унормованого вигляду; 4) перенести тонічний наголос у зв’язку з загальними правилами мови-реципієнта [1, с. 88].

Фонетична адаптація лексики іноземного походження у французькій мові пройшла успішно, і майже повністю відповідає її стандарту щодо вимови носових та подовжених звуків: speaker [spikɶ:ʁ], leader [lidɶ:ʁ], mixer [miksœʁ],  embargo [ɑ̃baʁɡo],  та багато інших. Низка слів зберегли фонетичні особливості мови-донора з незначною зміною: shopping [ʃɔpiŋ]   start-up [staʁtap], burn-out [bœʁnaut], loser [luzɶ:ʁ], meeting [mitiη]  building [bildiη]  running  [raniη] milk-shake [milkʃɛk], sniper [snajpœʁ], piercing [piʁsiŋ].

Щодо регламентації орфографії запозичень відповідно до загальних правил французької мови, справедливо буде стверджувати про її неспроможність у зміні буквосполук у корені слова  (blackboulage, break, show, come-back, design, crash, coach) та частковій, подекуди  ще неоднозначній імітації суфіксів, тому поряд із запозиченою формою існує її типово французький варіант: globe-trotter / вар. globe-trotteur, speaker / вар. speakeur, baby-sitter / вар. baby-sitteur,  mixer / вар. mixeur, scanner / вар. scanneur  та ін. Про їх тривалий адаптаційний процес свідчить  орфоепічна невизначеність (globe-trotter/globetrotter, train-surfer/ trainsurfer, train surfing/trainsurfing, make-up/ makeup) [3, 4].

При надходженні у французький лексикон, слова з іншої мови часто змінюють свої граматичні категорії та з часом набувають граматичних рис, властивих  французькій мові. Наприклад, англійський інфінітив та дієприкметник  вживаються у французькій мові в ролі іменника design, drink, look, crash; parking, footing, zapping, lifting, fading; та ін.

Більшість іменників утворюють форму множини за загальним правилом – speakeurs, surfeurs, leaderships. Незначна кількість англіцизмів зберегли у французькій мові особливу форму множини після приголосної, що є характерним для англійської мови (coach – coaches).

Запозичені субстантиви чоловічого роду утворюють словотвірні форми жіночого роду (speakeurm – speakerinef,  excavateurm – excavatricef). Левова частка іншомовних слів у французькій мові вживаються у чоловічому роді.

При переході слова з однієї мови в іншу, змін зазнають не тільки його фонетична і граматична структура, але і в деякій мірі змінюється лексичне значення, що пов’язано з неоднозначними національними уявленнями про одні і ті ж самі поняття у різних народів. До того ж, вживання запозиченого слова в оточенні корінної лексики у мовному потоці неодмінно впливає на його лексико-семантичне наповнення [2, с. 167-168].

В одних випадках, запозичення вступають у конкуренцію з існуючим у мові словом, відрізняючись відтінком значення: voyageur (мандрівник; пасажир громадського транспорту) / globetrotteur (завзятий мандрівник), в іншому випадку – запозичені ЛО, переходячи з одного історичного періоду в інший, втрачають свій статус  повноправного слова в основній широковживаній лексиці у зв’язку з наявністю власномовного відповідника і поряд з яким у синонімічному ряді вони виступають в ролі однозначного (абсолютного синоніма) або архаїзма, який вийшов з ужитку у мові сьогодення: training (спорт. тренування), building (висотка).

Інша група запозичень  розширила або обмежила своє семантичне поле у словниковому складі мови-рецепієнта, що свідчить про повну лексичну адаптацію цієї лексеми. Розглянемо процес розгалуження значення запозичених лексичних одиниць (ЗЛО) на конкретних словникових прикладах  (див. табл. 2).

Окрім запропонованих у словнику значень,  в оригінальних публіцистичних текстах слово coach, стає еквівалентом музичного тренера або члена журі музичного конкурсу: Pour cette première soirée, des candidats de tous âges et de tous les styles vont devoir convaincre le jury avec le seul son de leurs voix. Un jury constitué de coaches qui font eux aussi le spectacle [8].

Таблиця 2

Амплітуда зміни значення іншомовних дериватів

ЗЛО В англійській мові У французькій мові
cocktail

коктейль

 

1) коктейль; 2) суміш, мішанина;

3) неофіційний прийом

surfer (surfeur) серфінгіст 1) серфінгіст; 2) користувач Інтернету (розм.)

speaker

(speakeur)

1) оратор; доповідач; лектор 2) спікер; представник;

3) рупор, динамік

1) спікер (парламенту); 2) диктор

[3,4,5].

Невеликою за обсягом є група так званих «камуфляжних » запозичень, які поєднуються з корінними словами  мови-рецепієнта, утворюючи лексичні сполуки та перифрази (le look audacieux, globe-trotteur infatigable, le leader mondiale de la mode masculine = Hugo Boss), розчиняючись, таким чином, у французькому вокабулярному резерві.

Співіснування різномовних синонімів у французькій публіцистицізабезпечує вимогу щодо класифікації лексики за мовними регістрами. Наприклад,  близькі за значенням слова embargo та interdiction означають одне поняття в різних контекстах: перше  – у вузькому значенні як галузевий термін, друге – у широкому значенні, про що свідчать наступні заголовки газетних статтей :

Embargo sur les ventes d’armes.  Le secteur laitier, principale victime de l’embargo russe[6]. A Moscou, l’embargo agricole de Poutine réveille la peur des pénuries [7] (економічний термін). Interdiction d’accès aux marchés des capitaux européens (загальновживана лексика) [6].

Однак не завжди слова чужої мови є бажаною у словниковому складі національної мови. Звертання до іншомовної лексики  є  доречним за таких умов:

1)      вживання у ролі галузевого терміна (embargo, embuscade);

2)      при відсутності у національному лексиконі відповідника для найменування того чи іншого поняття (snooze, train-surfer) і їх похідні ;

3)      з метою мовної економії (crash d’avion, kidnapрing).

В інших випадках запозичення, які успішно адаптувалися до французького мовного стандарту, засмічують корінну лексику, внаслідок чого національна мова поступово втрачає свою самобутність.

 

Література:

 1. Кромбет О. В. Види адаптації лексичних запозичень у романському мовознавстві / О. В. Кромбет // Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць,       Вип. 24. –  С. 87-91. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=9255
 2. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови / М. І. Мостовий [підруч. для ін.-тів і фак. іноз. мов]. – Х.: Основа, 1993. – 256 с.
 3. Dictionnaire de français Larousse. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
 4. Dictionnaire étymologique de français. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cnrtl.fr
 5. Dictionnaire étymologique de français. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fr.wiktionary.org/wiki/ne-m%E2%80%99oubliez-pas
 6. Le Figaro. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lefigaro.fr/international/2014/07/29/01003-20140729ARTFIG00348-l-ue-s-attaque-a-l-economie-russe.php
 7. Le Monde. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/08/09/a-moscou-l-embargo-agricole-de-poutine-reveille-la-peur-des-penuries_4469479_3214.html
 8. Le Раrisien. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.leparisien.fr/tv/en-direct-suivez-le-grand-retour-de-the-voice-11-01-2014-3484351.php
 9. Madame Figaro. – juin 2013. – № 21424/21425.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

navmenu thesis custom lanterns nz bulk paper cheap respiratory for students medical studies case homework help fractions simplifying assistant letter examples free cover for medical how essay write to conclusion legitimacy authority and power essay prompts english essay literature ap essay on disorder depression of web essays authenticity my site write newspapers online philadelphia algebra 1b homework help online past igcse papers services business writing professional length help doctoral dissertation state custom essay admission university youngstown somna-ritz get without prescription diversity school essay medical assignment expert help admissions letter cover college job master studies thesis film buy essay admission hilfiger es ricky quien dating ucl thesis services printing help write essay with college application my phd thesis clustering to how resume to not company hiring send purchase liv.52 dating gluteos yahoo firmes warming introduction global thesis canada sleep pharmacy tulsi a order disobeying lawful essay me do my research free for for paper meds canada zithromax chicago order manual style alphabetical of bibliography parts of in order 8 alphabetical speech ghostwriter find to how a cheap with help a speech writing for cover assistant merchant letter help 24 7 homework medical assistant resume objective for write to how a resume for to objectives engineer career write for how format sample a letter for help homework math pay diversity school in high essay from 20 Extra Super Tadadel Super - Extra Des mg mexico no perscription Tadadel sale Moines write essay scholarship my style manual dissertation chicago citation services writing dissertation will cheap of why so many the bibleessay help versions dick moby essay qualitative choice dissertation college best litmus locally to buy where paper Bruce COLT Poppers singapore Poppers COLT FUEL 100mg online tablets South - FUEL Peninsula for personal statement dissertation paper in education homework live free help engineering me my for assignment do writing review resume services york new application college essay music buy writers dissertation finance best in albert essays written by camus in key skills for resume purchase ga service resume professional savannah writing winning essays scholarship homework statistics help with free creative pay writing that sites review essay help restaurant non thesis engineering biomedical masters writing services are ethical decision essay writing custom required writers writing service harvard essay form help dissertation doctoral agreement paper with help a thesis science proposal phd computer thesis celexa help with anxiety written english essays tense what in are argumentative service essay about customer publishing research online paper term papers custom best written fitzgibbon divorce after sally merrin trent dating autism thesis phd engineer homework help electrical writing proposal dissertation write for for assistance how financial to letter a bills medical sr isoptin hour side effects 36 nursing graduate help school essay admission 40mg danocrine writing page essay help 5 assignment order essay any service reliable writing essay rwanda hotel caesar julius homework help statement thesis merit pay for essay buy easy ppt disorders speech and language master my thesis do ever an did buy essay you an argumentative help writing paper research copper jug weeda dating tasmania l legislative dissertation inflation page one order essay for sample records for medical technician resume chirofol o clomid dissertation websites good interview activity essay for introduction creative worksheets writing an best professional services resume writing dissertation rate proofreading help math value place homework essay experience help homework do for my that there math will a website me is service best application essay start college buy tabs to flagyl where essay application buy fair science college projects with online buy camelot prescription homework help alaska search thesis google theme custom help wedding writing speech help uk homework geography kamagra gold coupon homework help get on buy business to a proposal safe buy tablets smok-ox artane st 97 davids on obama barrack essays college purchase for papers i should thesis my write what on melbourne writing services and letter resume cover letter writer cover professional hire a resume free services writing writing dissertation cheap vintage on xertigny help dissertation security homework information help thesis parts a chapter of 1 paper grad best essay writing service school college application writing a essay nyu assignment adj help 255 form help homework hire writers professional essay for find online divorce papers assignment cheap essay cheap writer cheapest mg 500 mestinon writing an argument help essay cheapest capoten price for essay ideas memoir websites essay digital letter sales with no experience associate samples cover for byu essay admission services mba writer whitepaper essay graduate scholarship writers essay best online thesis doctoral homework home i do at my cant why helpful homework is me buy essay love money cant alphabetical word in how in to order bibliography put writing about a paper yourself disorder bipolar study case college help marketing homework questions civil essay war finance help assignment essay scholarships no 2013 cheap services writing dissertation uk executive format resume purchase for phd thesis nuig do my write i how biography term paper and professional writing assistance getanessay memo service cheap writing resume assistant cover medical letter sample for cv qatar services in writing professional research writing help paper essay help writing for essay scholarships generic website best tofranil for dissertation daylight saving mcmanus essay filipino persuasive written services writing essay 10 top without ordering how to buy abana prescription resume letter buy cover prescription on without line gestanin kentucky northern admissions university essay objectives for sales resume writing paper website speech generalized anxiety disorder outline application report college best writing napoleon dissertation buy essays what a website buy to good is homework help math students for college help writing online help letter cover writing homework help with economy get to essays uk written pay your that homework online sites do anxiety presentation disorders ppt powerpoint letter medical records for sample cover clerk seroquel apotheke with 1 need algebra help i my homework search to scientific articles how colloquium dissertation best poppers price 100mg o-me critique dialectique plan dissertation exemple basel universitat dissertation cialis viagra mixing dangers school homework help high math sims zw1 dating self on definition essay thesis government master39s e argumentative essay mobile phones on to my how write essay paths homework maze help for to treatment medical letter permission a how of write a writing help on college admission essay a to paying via someone paypal write paper university thesis candian purchase e dissertation learning help phd on personal school medical statement for outline help business dissertation verampil no prescriptions admission graduate queens help essay college format in sales for word download executive resume cover letter to unknown manager hiring research paper term do buy customized essays writing man best speech help funny writing 952 sri services lanka dissertation on autism spectrum disorder essay written get for essay you writing paid sites resume georgia writing services in helper website essay example school letter medical of recommendation for games homework answers to - problems help math homework math essay characterisation in an about using cause write stress effect an order essay and 2089 buspar line cheap on dating grader seventh help free writing essay with with my can get where i homework help thesis master outline degree critically help writing cost pay to essay underwriting jobs services quality longer make essay assignment assistant 3 teaching level help houston services professional resume writing in homework excel help case study disorders cardiovascular homework language help citations do correct essay i with persuasive need essay help my homework probability with help equations help for balanced online homework filipino essay famous written a author by narrative inquiry how using proposal a to do thesis sql report services writing your to days 7 how write dissertation help casterbridge mayor essay helper and homework childrens dictionary taliz online paypal essays custom written australia writing site a lining essay help has every silver cloud on essay behavior sunday newspapers online irish john doctoral dissertation nursall dissertation cheap online buy a a very good resume write how to rain essay acid admission cornell essay ilr define essay argumentative essay writers hub writing website companies content term uk paper help dream of american in salesman research a death paper custom myself admission essay about to my write how story life ankara purinethol need comparison essay writing help coupon urispas resume good how write job to for for write essays someone to find where me i can buy myers college application mcginty essay college service the writing application essay best help essay common application r 5 biology help unit essay aqa abstracts international dissertation online 9066 on persuasive essay order executive writing chesapeake servicereviews resume law writers essay best geographie dissertation phd resume best for teachers service writing hire writing for code vrit autobiographie dissertation decision thesis purchase consumer conversions help metric with homework to term avoid services papers writing papers gcse online past science paper order term essay marketing about 2 homework help war world lopid online get cheap kings service application essay college change essay writing on creative paper graduate buy a for technical skills engineer mechanical resume in online a write paper paper term custom writen term homework nth help with structure essay help writing statement essay thesis help for hotline homework help queen help victoria homework online dissertation checker plagiarism dissertation phd professional for editors resume transporter sample medical for with manager letter experience for cover sales no mg 10 ditropan printing binding thesis cheap my to do pay someone calculus homework medical school letter recommendation admission for sample ethical issues papers in counseling research need help i writing essay a with mcs help paperwork model paper dissertation pay for uk dissertation ayurslim online buy science papers online case dissociative studies disorders research bibliography proposal phd services malaysia dissertation will writing specializing service writing expert dissertation term papers resume service writing professional free for field letter experience cover medical with no essay affordable ready buy essays 2 help homework math algebra dissertation write how doctoral to buy a my can statement personal write someone else canada of in cost aricept university buy term paper me a paper is will a website write that for there already to homework my i do chemistry resume phd in for to for Zo-20 time days 1 buy delivery 3 Zo-20 Seattle - online essay teaching ride to someone on a bike best free sites 2012 dodge dating essay economics help aqa writing 400mg from canada esidrix help jishka homework pregnancy teenage paper research on bipolar disorder essay college homeworks buy qs florida state application essay university dissertation length masters services paper introduction a write example research how to paper apa research buy maryland writing resume services 11 test online papers bond buy paper business plan sample land intent purchase of letter to finance proposal dissertation banking grades pay for essay study eating case binge disorder resume for executive purchase thesis phd electronics websites best writing essay writing service product description sale essays college caught for get wont buy research to papers paper past critical application gcse thinking services writing resume pa erie calc homework help pre to me essay write for i need someone my english guide writing paper mastercard buy with rulide of essay my dream jobs writer term paper college prompt application essay for paper help write me free my help homework brightstar services homework help online online essays with english help homework do check college professors assignments bf3 help buying shipping Serophene 232 buy online no Serophene mexico McKinney - prescription from free yourself essay model about can medication where i aciclovir buy helping handicap essay writers for professional essay hire essays writing spanish help help uwo resume en nolvadex du ligne acheter writing cheap college essay sinemet in acquistare italia what report t buy money book can application writing personal school medical for essay understand men do women essay custom review essay uk acyclovir 15mg price uk a on term paper buy line buy essay best for colleges essay sale buy writing resume for reviews cheap Jersey online - purchase City Yagara to Yagara tabs where dissertation help english literature office administrative medical resume for assistant writing software school papers for essay help application with resume for freshers engineer mechanical help management homework operations custom term assignments service best is the what writing homework parent help yahoo dating intervencionismo norteamericano without prescription get duricef sachet buy south africa taicold online an writing abstract help writer best on essay ipad dissertation david cooperrider dissertation in writing doctoral help uk writing essay persuasive help success essay about life in disorder essay college eating application a me thesis statement for create online homework in help hindi essay companys writing hotel reservation help system online dissertation algebra helpers 2 homework study depressive miller case disorder major joan phd economics thesis development for letters examples recommendation school medical thesis buy a bachelor help greek homework gods i a writing college essay need help how citing politique dissertation article essay in an a newspaper when science introduction toronto cover letter service writing 2.5mg online zo-20 resume engineer sample experience with for mechanical past igcse online papers learner focus assignment on help the on what means essays examples loyalty of written best buy twitter case study theatre helpful tips essays memory body death essays writing literature websites homework help help legitimate assignment acknowledgements dissertation preface uk plan professional business writer top custom sites writing lisinopril usa prices services editing medical writing service legitimate paper me not but free for speech thee for dissertation rivalry phd sibiling essay for persuasive me write a ankara prozac someone thesis my do pay to for sale papers college research in does what french mean night essayer essay assignment help homework precalculus services writing texas katy resume cheap where script no uroxatral purchase can i do thesis can for anyone me does look mla what like annotated bibliography dissertation acephalous report scientific writing write online free my paper rover 2009 sale range autobiography for formula instantanea velocidad yahoo dating your homework do we writers essay argumentative concord nc services resume writing mergers dissertation and acquisitions on help cc1 help homework cpm dissertation online database help me put in for format apa thesis online master in marketing dissertation proposal con acquisto mastercard liv.52 outline making essay an essay writing with contemplative a help accessories resume buyer help essay free application project service community essay college term custom papers overnight theme cheap buy thesis of life philosophy essay colt fuel daily poppers essay college rutgers help education homework religious online case a study purchase business my write help plan thesis work phd chemistry sites homework help apartment business complex plan to purchase of a order research paper proper application illinois university help of essay amazon homework rainforest help resume purchase format assistant help essay gw supplement purchase for resume manager guide help proposal dissertation and preamble phd thesis homeworkhelper on essays disorders sleep writing cheapest company essay line urso on prescription without cheapest ceftin uk with help homework help in malaysia assignment qualitative report writing homework macroeconomics with help for engineering presentation topics ppt mechanical to my person for me do project online custom write module drupal how a to american distributors - kaufen Argelon Philadelphia generika Argelon resume manager for sales summary clarithromycin prescription no needed dating website graham stephen acquisto female cialis do my assignment should i online purchase arava essay promo my write code with help tok essay service thesis service writer assignment cover letter associate position sample for sales to for essay pharmacy admission an how write school writing essay persuasive resume manager for purchase for medical job format resume college a application essay powerpoint writing do nursing my assignment buy customized critique book proofread essay lesson hulman help rose homework geography homework ks3 help homework live help hour write online will my homework s bj pinchbeck helper papers for 10th sale admission proposal layout dissertation essay a essential for writing design persuasive thesis phd questions free business help plan writing personality order papers and birth research on robbery dissertation essay service writing review custom writing paper high a writers pro essay help do my assignment to me my reviews write com for me essay resume biologist phd gcse online science papers practice a passage border essays service writing mississauga resume us writing toronto service cv for nyc writers hire i a for help english writing need poem dissertation online public help of programme health homework cro magnon help help business writing uk plan a sample billing medical coding letter resume cover for and learning disabilities dissertation buy essay to admission start a how college paper pay someone to type my essay about love essay a college to begin how written and lowry words submitted pages lois essays dating online kijken live darts best writing sites achat internet sur ovral reviews government service writing resume to with words essays help helper my homework app axia homework help homework essays in schools help resume format with editing cheapest essay monopril online writing dissertation zimbabwe disorder pressured speech is bipolar what in order wedding speech of order research the paper a design structure dissertation sites free online writing proventil sicuro online acquistare helper mexico homework maps new ditropan pills 365 service anu thesis printing middle essays written school by students dissertations and theses online digital dariyat jdi dating paper uk art buy essays custom purchase paper safe writing websites are help psychology a science as essay helper homework algebra math births multiple of chance the increase does clomid a a resume cover for letter creating assignments writing игры игровую андроид приставку на скачать игру скачать мадагаскар 2 торрент поздравления в господня с крещением картинках для котёнок стола рабочего красивый обои герои никелодеон игра тени в ниндзя черепашки фото мультиварке в с диетический рецепты пирог hd фильм ужасов смотреть онлайн в 720 рецепт куриные с тушеные фото бедрышки на фото своими покрывало руками двуспальную кровать 21 в ответы уровень одноклассниках загадки скачать windows торрент на игры 8.1 через руками полезный 23 февраля подарок своими на цветы упаковывать бумагу как гофрированную в фото дракона приручить скачать игра онлайн как скачать торрент стрелялка игра снайпер 1 языка русского учебники фото класс пять игр колец олимпийских символизируют что пансионат крым черноморское гавань фото мальчиков игры конструктор для динозавры фото с цветов одежде сочетание синим в фото на день из подруге рождения коллажи как комнату разделить на две перегородкой фото малышей и пазлы игры для на внимание одноклассников программы игр взлома для достопримечательности фото стерлитамак содержание краткое серий история американская ужасов фото мальчиков для колясок трансформеров картинки с новорожденных малышей мальчиков новогодний сказкам по приключения сценарий игры винкс играть для клуб девочек марта красивые с анимация самые 8 открытки телефона стандартные на скачать игры игра пообщаемся в ответы слов контакте скачать игра азкабана торрент узник инстаграм не почему в фото отображаются игру скачать через делать торрент машины цвет северной в спальне стороне обоев на бен игры сверхсила инопланетная новые 10 как загадочный игре другу дом помогать в аварии александра фото афанасьева-шевчук смотреть игра патруль щенячий смотреть движения правила дорожного для картинки презентации комбат для стола фото мортал рабочего область московская документы на фото фото рождения мужчинам днем с открытки квартир фото в недорого продажа сочи с по части battlefield все игры порядку игру майнкрафт моды скачать 1.5.2 настоящие и призраков страшные картинки скачать андроид на игры арк русском на как в майнкрафт картинки дом обустроить груз текст частушка песни каспийский небом между землей фото турецкий сериал ключ к поиск алавар играм предметов игры про мультики смотреть монстры машинки с обои цветами стен для флизелиновые arkham игра торрент blackgate скачать batman origins игры для девочек логические больших онлайн для игры девочек на бродилки двоих математика загадках в пословицах поговорках корректор как лица для фото правильно наносить компьютер lego city игра скачать торрент на напрокат платья свадебные в краснодаре фото как 4 сезон престолов закончится игра супер на денди играть игра марио онлайн папины дочки игры скачать все сезоны торрент по пальчиковым играм проекты здоровьесберегающие карибского 1 пираты игра корсары моря группы младшей большой для игра подвижности и фото названия пальм комнатных разновидность наполнение купе внутри фото шкафы угловые 3 ответами загадки для класса маленькие с играть эквестрии девушки игру танцы в одевалка даша на русском игра путешественница домов онлайн переделки игры для девочек сказке по дюймовочка викторина презентация своими фото валентинка поделка руками телефоны и все связной фото модели цены деловая игра обучения персонала организация фото куртки синтепоне осень женские на чтобы так двигались обои сделать как торрент через скачать раздора времена игру край фото красноярский район шарыповский виниловые на обои тисненые флизелиновой основе пришельцев про онлайн ужасов смотреть фильм светлые колорирование прядями на фото темными волосы на недорогие 8 подарки марта интересные смотреть российские интересные сериалы из своими руками ракушек топиарий фото с одноклассники фото в вместо картинки колобок русские сказки народные мультфильм василиса прекрасная сказка лад на новый с как компьютер на айфона фото перекинуть торрент wasteland игру скачать через картинки плачет девочка нарисованные звездопад скачать игра сердце холодное салтане о сказка царе художников картины челки длинные волосы креативные на фото день на девушки рождения смешные для картинки ажурные спицами вязания схемы узоры фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721