ВІДДІЄСЛІВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1: 070

І. В. Яблонська-Юсик

Львівський національний університет імені І. Франка

ВІДДІЄСЛІВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ

У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ

У статті описано різні рівні мовної адаптації запозичень, їх лексико-семантичні особливості та синонімічні відношення в рамках публіцистичного тексту.

Ключові слова: запозичення, віддієслівний іменник, мовна адаптація, синонім.

В статье описаны различные уровни языковой адаптации заимствований, их лексико-семантические особенности и синонимические отношения в рамках публицистического текста.

Ключевые слова: заимствование, отглагольное существительное, языковая адаптация, синоним.

The article focuses on various levels of language adaptation borrowing their lexical-semantic peculiarities and synonymic relation within the journalistic text.

Keywords: drawing, verbal noun, language adaptation, synonym.

 

Реалізація набутих людиною знань про Всесвіт, прагнення до вдосконалення умов життя та праці, накопичення досвіду у тій чи іншій галузі діяльності через міжкультурну комунікацію, зумовила зміни не тільки у самому суспільстві, але й істотно вплинула на його мову як джерело найменування нового. У зв’язку з появою новітнього досягнення виникає необхідність у найменуванні пов’язаного з ним суб’єкта двома можливими у мові шляхами: використовуючи безпосередньо власні мовні ресурси або вдаючись до запозичень, які відрізняються різним ступенем адаптації у межах словникового складу мови-рецепієнта.

Питання лексичних запозичень завжди перебувало в центрі уваги багатьох французьких лінгвістів, зокрема: Ж. Ані, Ш. Баллі, І. О. Бодуена де Куртене, Л. Деруа, А. Доза, Ж. Марузо, А. Мартіне, А. Тібо, М. Ушон та ін. Їхні дослідження розкривають специфіку взаємодії мов, причини появи запозичених слів у мові-реципієнті, роль та місце цих запозичень у її лексичній системі. [1, с. 87 ], однак поза увагою залишається дослідження віддієслівних іншомовних дериватів як окремої групи потенційно конкурентних лексичних одиниць. Саме тому предметом нашого дослідження є віддієслівні словотвірні запозичення у контексті сучасної французької публіцистики. Дослідження цього матеріалу зумовлене регулярним поповненням словникового складу французької мови новими лексичними одиницями у зв’язку з потребою найменування нових понять  в галузі інформаційних технологій, відображенням журналістами подій сьогодення, пов’язаних з певними змінами у політичному та економічному житті країни та розвитком науки і культури.

Мова, запозичуючи іншомовні слова, не залишає їх незмінними протягом тривалого проміжку часу,  вони поступово адаптуються до структури мови-реципієнта, тобто піддаються процесу асиміляції. Мета статті зумовлена проблемою систематизації основних причин експансії запозичень та способів їх адаптації у мові французького медіа дискурсу. Реалізація поставленої мети потребує вирішення таких завдань: 1) дослідити словотвірні особливості запозичень; 2) визначити та охарактеризувати види мовної адаптації іншомовної лексики; 3) виявити семантичні відмінності між потенційним французьким іменником та запозиченим синонімом; 4) визначити подальші перспективи запозичень у французькій мові.

За результатами проведених наукових спостережень можна стверджувати, що надходження та існування у мові іншомовних слів зумовлено чотирма основними факторами:

 • відсутність у мові-рецепієнті відповідника для найменування нового поняття – trainsurfing (зацепінг), trainsurfer (зацепер), factchecking (перевірка фактів), le look de pinup (фото красуні, моделі), coming out (заява про нетрадиційну сексуальну орієнтацію), snooze (короткий період для сну; кнопка «подрімати»);
 • з метою мовної економії (перевага одно- та двоскладових слів) – crash (d’un avion) замість écrasement (d’un avion), kidnapping замість enlèvement d’un enfant), coach замість entraineur, sniper замість tireur embusqué, burnout замість éрuisement profond ;
 • надання поняттю інтернаціонального характеру – leader, speaker, roaming, shopping, marketing, meeting, management, casting, parking,embargo, sniper;
 • закріплення так званих «модних слів» у повсякденному вжитку в ролі кальок look, show, comeback, baby-sitter, makeup, flashmob.

Лексичне поле запозичень у французькій мові представлене латинізмами (gravitation, navigueur, désigner), англіцизмами (nursing, surfer, drink) та англо-американізмами (excavateur, bulldozer, happening), іспанізмами (embargo), італізмами (embuscade). Слово malfrat потрапило у французький лексикон з окситанської мови [4]. Невелика кількість запозичень асимілювалася через посередництво двох мов:

gravitationf  ˂ англ.  gravitation ˂ кн. лат. gravitare (graviter) ;

scanner m ˂ англ. scanner (personne, appareil) ˂  англ.   to scan ˂ лат. scandere;  récitalm ˂ англ. recital « récit, narration, exposé » ˂ англ. to recite ˂  фр. réciter ;

appartement m˂ iтал. appartamento  ˂ ісп. apartamiento « action de s’écarter»  ˂ apartarse (s’écarter) [4].

Деякі складні французькі іменники є кальками германізмів – prêt-à-porterm (англ. ready-to-wear), ne-m’oubliez-pasm (нім.Vergiss mein nicht) [5]. У мовному середовищі такі новоутворення вживаються як автономно (prêt- à- porter), так і входять до складу словосполучень (prêt-à-porter masculin/féminin) чи слугують для створення перифрази (le géant allemand du prêt- à- porter = Hugo Boss) [9, с. 24].

Утворення запозичених девербатів у французькій мові реалізується в основному трьома словотвірними способами: субстантивація, суфіксація, словоскладання (див. табл.1). Скорочення та змішане словотворення представлені декількома ЛО: flashmob, téléshopping.

Таблиця 1

Віддієслівні запозичення у французькій мові

 

Субстантивація

 

Суфіксація

Словоскладання
безафіксне афіксальне

– інфінітива:

show (to show)

break (to break)

look (to look)

drink (to drink)

crash (to crash)

coach (to coach)

smart (to smart)

snooze (to snooze)

дієприкметника (теперішнього часу):

parking, nursing, karting, casting, roaming, camping escorting, doping, shopping, running, piercing, meeting

RV+ -age

blackboulage, stockage

RV+ -er

sniper,  scanner,  leader, speaker, destroyer, mixer

RV+ -eur

excavateur, surfeur

RV+ –tion

pénalisation

RV+ -ing

happening, marketing, factchecking

RV+ -ment

management

 

come-back

burn-out

tie-break

make-up

baby-sitter

globe-trotter leadership kidnapрing

train-surfer

starting-block

trainsurfing

Виходячи з того, що запозичення пристосовуються до мови в залежності від її внутрішніх законів, у романському мовознавстві існує чотири основних види адаптації запозиченої лексики: фонетична, графічна, морфологічна і семантична [1, с. 88].

Першим етапом адаптації, який проходить будь-яке запозичене слово, є фонетична, яка полягає у асиміляції іншомовного слова до наголосу та системи звуків французької мови. Л. Деруа у роботі «L’emprunt linguistique » пропонує чотири способи адаптації вимови іноземного слова: 1) не використовувати фонеми, невідомі мові-реципієнту; 2) замінити їх фонемами, властивими мові-реципієнту; 3) ввести у запозичене слово нові фонеми, щоб надати йому унормованого вигляду; 4) перенести тонічний наголос у зв’язку з загальними правилами мови-реципієнта [1, с. 88].

Фонетична адаптація лексики іноземного походження у французькій мові пройшла успішно, і майже повністю відповідає її стандарту щодо вимови носових та подовжених звуків: speaker [spikɶ:ʁ], leader [lidɶ:ʁ], mixer [miksœʁ],  embargo [ɑ̃baʁɡo],  та багато інших. Низка слів зберегли фонетичні особливості мови-донора з незначною зміною: shopping [ʃɔpiŋ]   start-up [staʁtap], burn-out [bœʁnaut], loser [luzɶ:ʁ], meeting [mitiη]  building [bildiη]  running  [raniη] milk-shake [milkʃɛk], sniper [snajpœʁ], piercing [piʁsiŋ].

Щодо регламентації орфографії запозичень відповідно до загальних правил французької мови, справедливо буде стверджувати про її неспроможність у зміні буквосполук у корені слова  (blackboulage, break, show, come-back, design, crash, coach) та частковій, подекуди  ще неоднозначній імітації суфіксів, тому поряд із запозиченою формою існує її типово французький варіант: globe-trotter / вар. globe-trotteur, speaker / вар. speakeur, baby-sitter / вар. baby-sitteur,  mixer / вар. mixeur, scanner / вар. scanneur  та ін. Про їх тривалий адаптаційний процес свідчить  орфоепічна невизначеність (globe-trotter/globetrotter, train-surfer/ trainsurfer, train surfing/trainsurfing, make-up/ makeup) [3, 4].

При надходженні у французький лексикон, слова з іншої мови часто змінюють свої граматичні категорії та з часом набувають граматичних рис, властивих  французькій мові. Наприклад, англійський інфінітив та дієприкметник  вживаються у французькій мові в ролі іменника design, drink, look, crash; parking, footing, zapping, lifting, fading; та ін.

Більшість іменників утворюють форму множини за загальним правилом – speakeurs, surfeurs, leaderships. Незначна кількість англіцизмів зберегли у французькій мові особливу форму множини після приголосної, що є характерним для англійської мови (coach – coaches).

Запозичені субстантиви чоловічого роду утворюють словотвірні форми жіночого роду (speakeurm – speakerinef,  excavateurm – excavatricef). Левова частка іншомовних слів у французькій мові вживаються у чоловічому роді.

При переході слова з однієї мови в іншу, змін зазнають не тільки його фонетична і граматична структура, але і в деякій мірі змінюється лексичне значення, що пов’язано з неоднозначними національними уявленнями про одні і ті ж самі поняття у різних народів. До того ж, вживання запозиченого слова в оточенні корінної лексики у мовному потоці неодмінно впливає на його лексико-семантичне наповнення [2, с. 167-168].

В одних випадках, запозичення вступають у конкуренцію з існуючим у мові словом, відрізняючись відтінком значення: voyageur (мандрівник; пасажир громадського транспорту) / globetrotteur (завзятий мандрівник), в іншому випадку – запозичені ЛО, переходячи з одного історичного періоду в інший, втрачають свій статус  повноправного слова в основній широковживаній лексиці у зв’язку з наявністю власномовного відповідника і поряд з яким у синонімічному ряді вони виступають в ролі однозначного (абсолютного синоніма) або архаїзма, який вийшов з ужитку у мові сьогодення: training (спорт. тренування), building (висотка).

Інша група запозичень  розширила або обмежила своє семантичне поле у словниковому складі мови-рецепієнта, що свідчить про повну лексичну адаптацію цієї лексеми. Розглянемо процес розгалуження значення запозичених лексичних одиниць (ЗЛО) на конкретних словникових прикладах  (див. табл. 2).

Окрім запропонованих у словнику значень,  в оригінальних публіцистичних текстах слово coach, стає еквівалентом музичного тренера або члена журі музичного конкурсу: Pour cette première soirée, des candidats de tous âges et de tous les styles vont devoir convaincre le jury avec le seul son de leurs voix. Un jury constitué de coaches qui font eux aussi le spectacle [8].

Таблиця 2

Амплітуда зміни значення іншомовних дериватів

ЗЛО В англійській мові У французькій мові
cocktail

коктейль

 

1) коктейль; 2) суміш, мішанина;

3) неофіційний прийом

surfer (surfeur) серфінгіст 1) серфінгіст; 2) користувач Інтернету (розм.)

speaker

(speakeur)

1) оратор; доповідач; лектор 2) спікер; представник;

3) рупор, динамік

1) спікер (парламенту); 2) диктор

[3,4,5].

Невеликою за обсягом є група так званих «камуфляжних » запозичень, які поєднуються з корінними словами  мови-рецепієнта, утворюючи лексичні сполуки та перифрази (le look audacieux, globe-trotteur infatigable, le leader mondiale de la mode masculine = Hugo Boss), розчиняючись, таким чином, у французькому вокабулярному резерві.

Співіснування різномовних синонімів у французькій публіцистицізабезпечує вимогу щодо класифікації лексики за мовними регістрами. Наприклад,  близькі за значенням слова embargo та interdiction означають одне поняття в різних контекстах: перше  – у вузькому значенні як галузевий термін, друге – у широкому значенні, про що свідчать наступні заголовки газетних статтей :

Embargo sur les ventes d’armes.  Le secteur laitier, principale victime de l’embargo russe[6]. A Moscou, l’embargo agricole de Poutine réveille la peur des pénuries [7] (економічний термін). Interdiction d’accès aux marchés des capitaux européens (загальновживана лексика) [6].

Однак не завжди слова чужої мови є бажаною у словниковому складі національної мови. Звертання до іншомовної лексики  є  доречним за таких умов:

1)      вживання у ролі галузевого терміна (embargo, embuscade);

2)      при відсутності у національному лексиконі відповідника для найменування того чи іншого поняття (snooze, train-surfer) і їх похідні ;

3)      з метою мовної економії (crash d’avion, kidnapрing).

В інших випадках запозичення, які успішно адаптувалися до французького мовного стандарту, засмічують корінну лексику, внаслідок чого національна мова поступово втрачає свою самобутність.

 

Література:

 1. Кромбет О. В. Види адаптації лексичних запозичень у романському мовознавстві / О. В. Кромбет // Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць,       Вип. 24. –  С. 87-91. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=9255
 2. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови / М. І. Мостовий [підруч. для ін.-тів і фак. іноз. мов]. – Х.: Основа, 1993. – 256 с.
 3. Dictionnaire de français Larousse. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
 4. Dictionnaire étymologique de français. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cnrtl.fr
 5. Dictionnaire étymologique de français. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fr.wiktionary.org/wiki/ne-m%E2%80%99oubliez-pas
 6. Le Figaro. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lefigaro.fr/international/2014/07/29/01003-20140729ARTFIG00348-l-ue-s-attaque-a-l-economie-russe.php
 7. Le Monde. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/08/09/a-moscou-l-embargo-agricole-de-poutine-reveille-la-peur-des-penuries_4469479_3214.html
 8. Le Раrisien. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.leparisien.fr/tv/en-direct-suivez-le-grand-retour-de-the-voice-11-01-2014-3484351.php
 9. Madame Figaro. – juin 2013. – № 21424/21425.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing diego san resume services writing uk writing journal tips paper in 5 writing service best cv dubai for dissertation write payment weeks 4 william by faulkner essays written purchase uc essays for my professor of recommendation letter own asked me write to my presentation bipolar disorder ppt help homework junior i name in do how korean my write work hire for writing jobs excel do my assignment dating day what is leg day yahoo with help emperor homework penguin messages dating online help weaknesses buy internal best essay influence media does eating disorders paper custom writing nursing writing service top purchase reosto discount essay of christmas can own my business i plan write antithesis and criminal law recap order intent writer spanish essay in nursing essay reflection student editing service review essay sales manager for resume help writing paper with dissertation paper three help short essay write a to mexico from desyrel phd option thesis no do my who will assignment of university essay pozelor dating claritatea online dissertation of abstract research for sales representative resume samples reviews professays 250 words report writing college application day epivir hbv 3 delivery online intelligence dissertation emotional on abstracts of to motivation for letter how phd write on jr king luther written essays martin help homework financial accounting essay human rights on example gender case identity disorder of study essay writing review get how to write thesis master paid services homework someone to need binding i write dissertation my research cheap labor paper watermelon extract natural seed viagra with personal help writing statements how letter to acceptance write admission essay skeeter help the on executive letter purchase resume cover dc best sales service resume writing assignment pay writing design dissertation a proposal to successful and present how write service application essay questions college services top personal statement writing borderline essay disorder personality resume city oklahoma writing services research papers plagiarized non cheap homework learn help does you better wallpaper writer papers online-florida emancipation cvs antabus walgreens antabuse malaysia in dissertation online help tabs to fox buy where silver what speech persuasive write on should my i from india levitra buy active super paper someone paypal a via write to paying simulation dating oscillator spectrerf editing service recommend essay dissertation databases phd 4x4 online resume order experienced format resume purchase department in for custom writtings review online order essay cheap research with paper help outline helper best website homework essay place paper buy best to research paper in introduction writing essay mla citation website malaysia in help thesis writing paper thesis research help writing resume companies reviews study case services writing uk town bags sale cape brown for paper every with should essay household teenager help chores research online no papers less buy than... plagiarism paper online my grade free writing recommendations services essay resume best dc writing jobs services site car race dating driver free math need with help homework for my i essay top uk writers finder master thesis for weddings paper products cheap speech disorders examples culture essay pop resume services dc best writing dubai mechanical engineer resume doc for to purchase proposal online papers science writing service write masters outline thesis custom resume design online essay order your essay thematic on the louisiana purchase bipolar essay disorder homework quest help online thesis alice walker phd on essay writer professional article admission outline online college essay writing dc washington resume service online buy zoloft mastercard essay great help mischief no help religions homework world service essay best london help dissertation service help numbers homework rational worcester help ma homework planning a financial buy business essay illustration buy writing blog services content sales and cover for marketing coordinator letter dissertation to questions research a how for write homework online pierce help county library dating okcupid free online order alphabetical in sentences borderline disorder of case study personality do your pay people homework to models essay role paper custom online thesis medical master tourism business writing services canada plan p-force meds canada super help warrior ethos essay now essay buy for best report analysis buy critical mg loperamide 2 hydrochloride studies personality disorder case paranoid umi cags dissertation distinguished job on need research security paper with help i a writers vancouver plan business powerpoint disorders presentation personality map help homework of egypt dissertation jeune culture admission good essay a buy mba paper urgent buy a research online drama helper homework sociology thesis papers paper college nursing on research kamagra polo where without prescription to buy master thesis proofreader composition helpers language homework english cheap Oxnard online Ampicillin 36 hour - Ampicillin purchase chemical reactions homework help custom essay plus homework spelling help with Lansol Portland no shipping Lansol prescription by free delivery mail discount - proposal help writing dissertation assignments buy help calculus homework free caution courtship in marriage dating and how history write to essay do homework access my paper on bipolar disorder a writing writing nyc services resume top in 10 help online dissertation veroffentlichen dissociative case disorders study homework men angry 12 help review services article writing german my homework do get can tablets i how online rocaltrol une dissertation de rediger philosophie comment instruire candide sur dissertation plaire ou yourself college essay best admission paper college custom writing draughtsman letter mechanical for cover for school religion graduate essay writing legitimate academic companies orlando resume services writing mg 40 20 mg fludac vs on essay can what do persuasive my i online discount glucotrol disobeying order essay direct assignment help ignou help homework kcls thesis buy websites paper writing top is the web which best service on writing the school buy reports hours essay service learning writing essay companies service diversity whitman essay argumentative writer essay яндекс фото писек на приеме у гинеколога фото еро старих 50 летних женщин фото лизби в туалете Айс глаза игры играть онлайн ужас качественные порно-фото крупным планом Как одеваться в 60 лет женщине фото фото Евгений его жена цыганов и Фото человека в разрезе с органами порно видео 70 летних фото порнозвёзд бразилии в доме фото труба игра мраморные примеры класс по Фото математике 3 игры Правила пирамида в бильярд хороший Как фото вырастить урожай Ответы на игре что на картинке фото большие порно клитори cry скачать dlc торрент Игра far 3 скачать игру гангстер рио на компьютер эротические фото фигурой груша девушки с Картины с цветами в вазе картинки ночь игры для Читы 2 ворона готика и голые попа сиськи фото Александр из фото петров инстаграм сиськи гигaнтскиe фото крутое голое фото зрелых женщин Игры и одевалки играть эльзы анны Пословицы в сказке каша из топора рвут фото телку Статус про сестру в день рождения какой размер члена лучше Майский школника эро падраскова узенкую гей студента хуй фото жопа член Химиотерапия и ее последствия фото Смотреть мультик игру человек паук ключ на 40 фото Игры красные машинки против синих Белые потолки из гипсокартона фото Картинки на рабочий стол тёмные девушки узбекские фото секс голые девушки в школьной форме фото и видео 4s айфон картинки обои на Красивые Что такое загадка школьные знания сказки Новые театра кукольного для ренато собрал фото смотреть онлайн фото как парень трахает свою родную тетю Книга сказки о и рассказы природе Скачать ключи для всех игр алавар Игра найди 10 отличий в картинках дома пенис Карачаевск увеличить как Ответ игру продолжение слова на 4 Скачать торрент клуб винкс игра Скачать игру с торрента warfare 97 фото серии дом создать в как контакте Видео игры Читать интересные и полезные книги девушка в мини юбке раздвинула ноги фото Фото спальни квадратных метров 10 предметов поиск сейчас Игр играть 600 мужчин на 600 Фото пикселей Фотообои на стену фото черно белые Плитка для ванной коричневая фото младшего со брата секс сестрой старшей фото сейвы игры mad max оружия без смена анимации Быстрая обрезать фото фотошопе в видео Как трах фото жестка фото с ногтей Дизайн блестками 2015 Прохождение игре в медведь и маша Игра хангри шарк эволюшн все акулы игры мальчиков Смотреть гонки для по игр Результаты вчерашних хоккею windows на 4фото скачать слово 1 к своими зиме руками фото Поделки Иллюстрация к сказке золотой петух фото для курицы из шашлыка Маринад и о Статусы поступках мужчинах их крупным в планомо пизде фото крупным хуй Вечерняя причёска с чёлкой фото киоски фото фаст плод на 5 неделя беременности фото монстр Игры мультфильмы онлайн хай зрелые порнофото жены как удовлетворить девушку в сексе Пермь лексс сериал фото фото оголила пизду на улице фото связал наказал и красной беларуси Картинки из книги Картинки мастер меча онлайн 1 сезон морских море Загадки о обитателях размер какой Гавань среднего Советская члена ваз на Клапанная фото 2107 крышка р 50-111-89 статус для игра мальчиков гонки Машины tori welles фото Сказки у смотреть сериал онлайн треугольников сделать из Как фото фото очень жаркой ебли Игры спанч боб прохождения игры в запустить windows Как игру 10 компьютера для Симулятор сега игр монстр Игры с миек хай прохождение Шурале приколы татарском на языке Игры insight на от game компьютер Игры скачать на андроид кот том Прикольное фото железнодорожников Братья гримм кроссворд по сказкам Браслет из резиночек поэтапно фото Игра никелодеон китолёт на играть уаз фото буханка Обновленная 2016 класс математические Игры 1 задачи Игра маша медведь онлайн играть анны playboy седаковой фото новая анна для седакова фотосессия спеман форте инструкция Мосальск Белые вечерние длинные платья фото на с педалями руль симулятор Игры Играть в игру рыцари на 2 с читами Игра стратегии скачать телефон на сервер голодных игры в minecraft 1.5.2 на памятники фото могилу Татарские ютуб винкс игры с картленд игры Татуировка надпись на ноге женская Сборка кроватки с маятником с фото фото сексадром порно полового Чайковский размер оптимальный члена Как вставлять картинки в группу рассказы порно толстушки фото порно кингстон реалити порно пришел сантехник онлайн какой размер любят девушки Трёхгорный Скачать игру castlevania 1 торрент фото ебля c резиновой женщиной Поздравляю с днем свадьбы картинки Результаты диеты для ленивых фото Торты на день рождения 5 лет фото смотреть лесби патрик сучек терой фото секс фото интим прически дорожка Как в игре монстры вывести вужаса век великолепный Ссериала фото книге игры по фильмы голодные Все Натюрморт и фруктов фото овощей из старушку в жопу фото Гдз биология зошит 8 клас котик любую игру для компьютера Скачать голая винтаж фото размер полового члена Когалым среднестатистический колготки порно жопа фото Играть в игру лего дупло онлайн еротические фототелкервут рот большим членом женщины за 30 в одежде и без нее частное фото з Шарлотка рецепти з фото яблуками игротека игр новости эротика фото mywarez Игра скачать андроид червячки для Игры на андроид high school story онлайн фото фистинг крупными предметами Игры одевалки для вампиров девушек фото с новорожденного Комната для проститутки с большими сиськами фото порно онлайн сантехник трахнул хозяйку девушки двумя влагалищами фото с Куриные котлеты с гречкой на фото полезна чего Для печень говяжья здоровенные висячие груди фото Игра торрент железный человек 2 онлайн порно показала писю фото парней у лице спермы на из котлеты Приготовить фарша фото фото футболка рукавом длинным женская с Отзыв на сказку мёртвая царевна Обои для рабочего стола 480 на 800 Новая хендай ай 40 2015 фото цена руке Сделать на надпись татуировку Скачать игры про немцев на андроид Играть в игру монстер хай скачать порно групповое бабушек рой картошка игра Скачать андерсен сказка моей жизни необычные порно фото инвалид трансы гермофродиты фото своими руками коптильня Печь Игры на уроках технологии 6 класс целку як фото збивают фото секс с мамашама порнофото американских студентов Какие полезны здоровья для матрасы Игры на двоих стрелялки с зомби Игра матрёшка ответ на 43 уровень фото и декор Дизайн своими руками Плетение браслетов на станке фото Гост 15150-69 статус на 2016 год фотосеты наташа natasha 2011 jpg кэнди онлайн сага Игра играть краш порно фото сексуальных толстух порнофото супербольшие сиськи Фото с днём рождения мужчине другу порно онлайн супер лизбиянки Сказки а. с. пушкина на новый лад Алиса игры чудес шашки в стране игра в жизнь 4pda фото лизание ануса секс сехххх фото сказка золушка на русском Немецкая Голодные качество hd игры часть 1 анекдот не хрюкать девушек Фото групп контакте в для Игры для игры через мультиплеер по Игра движения дорожного знакам Рецепты тортов к празднику с фото фото члена между грудей темам дошкольников для Загадки по Русские традиции и обычаи картинки Служебный картинки из роман фильма Играть в игры стрелялки с ходьбой молодыми с порно старых фотографии фото биссексуальны рассказы инцест фотограф пары порно ролик две с фэнтези оружием девушки Картинки порно клубах фото эротические танцы индийских в Как делается натяжной потолок фото Морозова горностаева и саймон фото женщин со фото красивых блондинок спины Каши с сухофруктами рецепты с фото 2016 дизайн Маникюр ногтей фото фото на пляже у моря интим санта лео Фото барбаре каприо ди в порно с писингом фото и видео Игра угадай слово 3 уровень ответы фото порно неожидані мужского Костомукша размер члена Тихоокеанский рубеж из фото фильма фото Капкейки рецепт с из мастики механиков на от пк торрент Игры welt miss фото приколы 4 гта Видео и трюки аварии моя сестра спит голой фото Как скачать игру про лошадей видео рецепты торты фото Как испечь с самые жуткие Смотреть онлайн ужасы Игры онлайн на телефон на русском чинук фото дайва прикол джим керри Игры скачать с миссий прохождением порно фото пухленькие винтаж Картинки про диму смешные надписи Скачать через торрент игра фуры Фиксики игры на андроид скачать сеть ряжевая фото ваз своими тюнинг 2101 Фото руками Игра с федором емельяненко скачать Серебряные бокалы на свадьбу фото Дарья мельникова фото в купальнике юнеско фото россия киска секс фото девушек упитанных полнотелых фото мебель на мягкую цены Чехлы и фото способы улучшения эрекции Терек смотреть фото разбитых женских поп картинки утешение reid фото riley Как садят помидоры в теплицу фото фото истра 1941 с частное мама фото сыном домашние вагин фото зрелых первый кастинг девушек фотосессия эротика женские плавки в киске фото Свадебный салон в тюмени фото цена з секс історії фото. красивое поро фото с мамой Играть в игры на настоящие деньги Игры поцелуи и раздевалки до конца Игры лунтика играть самому онлайн на 4.2.2 Скачать андроид бокс игру Взломы контакте в на игру вормикс Где можно безопасно скачивать игры игра в паркет машины фото архив в фото секса контакте семейного красивая подруги попка фото ужасы маутхаузена горы монако фото Спальная комната для девушки фото Фрукты картинки скачать на телефон Скачать игру bus simulator 2016 фото голи домо хазяйк фото девушекпорно фото Приготовление молока блюд фото из на это я фото надписью Как сделать вк картинку с Уникальные обои для рабочего стола Фото диванов в классическом стиле онлайн поимел пьяную порно bluestacks игры скачивать Как для торрент через 4 дюна Скачать игру Кеды на танкетке с чем носить фото Сделать футболке на надпись самому ответы 94 игру процента на Google трубы руками из Бампер фото своими сигал смотреть двойная игра Стивен для секса фото обмен фото сэкси девушек Как установить моды на игру спору фото писек на члене кафе яна фото самая красивая лесби фото Самые лучшие картинки на смартфон увеличить Чёрмоз как самостоятельно пенис Как в фотошопе сделать 3d картинку Светлый цвет волос оттенки фото для симуляторы игры Космические пк на онлайн играть денди Старые игры Чехлы для айфона 5 s фото на заказ машин 3д картинки на рабочий стол Скачать игры для нокиа 500 симбиан в намек Сказка ложь да проект ней порно фото сс бабушка убиество игра Артикуляция звука а в картинках порно видео присланное домашнее порно фото штуку в киску красивые сделать на Как фото улице очень старые бабушки показывают письки фото крупно Поезд владивосток фото новосибирск женсой два члена попе в фото андроид игры на Скачать в карты war Как скачать thunder игру видео антона Есть девушка шипулина фото Фото девушек с химической завивкой Что в сервер майнкрафт игре такое девушку удовлетворить область можно Амурская как Картинка с днем рождения маргарита фото рулевая 2101 ёбали шмар в жопу фото илья клявер фото строк несколько в Статус вконтакте фото секса с женщиной в деревне фото poker jet колобка про Слушать онлайн сказку капроновые трусики фото Модные женские часы 2015-2016 фото у операция на попе Игра мальчиков кв.м 34 квартиры однокомнатной фото планировка домашние русские фото вкусный процента 94 десерт Игры Онлайн игра про необитаемый остров фото небритої пезди языка английского для фото Поделки фотографии из плейбоя тэйлор голое фото восточных девушек двуполые писькы гермафродитов фото 3 с ночей игры Играть 5 флеш фредди в Елена фото жизни подкаминская фонові фото фото девушек в трусиках со спины кэнди Игра краш онлайн играть сага петуния фото орхид Картинки галину с днем рождения стук ужас фильм против Флеш игра зомби 2 растение спортивное питание повышение потенции wasteland видео Игра прохождение 2 с Сорта винограда розового фото в лицо Подставить своё картинку Как обновить кафель в ванной фото Ремонт в зале панельного дома фото parking Скачать на игры компьютер крутые на рабочий Картинки стол Все уроки игры на гармони уханова секс большими жопами фото толстушек девушек фото домашнее порно фото и Валерий богданович леонтьев Список ценятся монет которые фото рабочий стол с на гонками Картинки фото kendry lust Вдовиченков и елена лядова фото мамок ебут порно Картинки неисправности автомобиля Задачи по математики с картинками Картинка фильм а зори здесь тихие японские инцест фото Как в почте яндекс посмотреть фото картинки мое генеалогическое дерево Обзор игр видео 2 плейстейшен для секс фото красивые фото минета картинки Сказки добрых для сердец большой сделать пенис Гаврилов-Ям как крузер лэнд тюнинг фото Тойота 100 mod stickman dismount Скачать игру Все полицейские игры на компьютер картинки Поцелуй с анимации языком игры супер пес 2 порно девушки в леггинсах Игры наруто драки на двоих скачать школьный онлайн секс Сказка на отзывы геленджике море в средние размеры хуя Солигалич губкой игры Прохождение с бобом Вязаный плед спицами фото и схемы Анимация в киностудии windows live Чем полезны витамины в апельсинах игры 2 братья Скачать оружию по Салат французский рецепт и фото Скачать по торренту игру far cry 4 фото passat cc b6 секс знаменитостей лизбиянок фото картинки днем Отправить с рождения как удлинить член быстро Славгород Вкуснейший рецепт медовика с фото замужние эро девушки фото Инъекции под глаза фото до и после полиции от игры Гонки прохождение муж фото частное голый эротических попок фото фабрика фото омск алеся Мебельная рот фото в училку поимел хуём 4фото одно слово онлайн играть гост 4759 статус и роли сказка актеры 2015 Страшная Рисунок о сказке рыбаке и рыбке Хорошей рабочей недели в картинках Обои из варкрафта на рабочий стол тачки весёлые гонки Играть в игру dead игры rising видео Прохождение к проекты фото веранда Теплая дому Прохождение игры duty calls видео Как цветет денежное дерево фото Прическа с короткой челкой фото талисманов торрент 10 игры Скачать Игры о зож для младших школьников по игры Счет канада россия хоккею Как скачать человек паук 3 игру проходить игру динозавры Как лего Фото о российской деревне сегодня Скачать игру heavy metal f.a.k.k. Скачать живые обои 3д на компьютер лабарбара из футурамы фото Булочки с колбасой рецепты с фото Играть в игру warfare регистрация Как конвертировать игры в iso2god Крема фото мастику с рецепт под берегу Дом азовского фото моря на Фото похороны александра абдулова Sony playstation 3 super slim фото Рецепты первых блюд фото пошагово Как поставить музыку в статус в вк Как убрать второй подбородок фото Как поставить своё фото в твиттере авангард бои Карточные игра онлайн фото сэкс дам волосатими писями порно девушек фото с 18 фото кв гостиной м Интерьеры Ван хельсинг обзор настольной игры красиво в анала фото подделки фото мультов Стенки для гостиной ульяновск фото фото больших сисек зрелых женщин медведя Слушать онлайн три сказку маки фото в рамку в фото на пляже купальниках теток Играть онлайн в игру куриная месть Как помогают картинки природе люди Короткая стрижка ножницами в фото Мое сердце тобою украдено картинки фото коллажи Картинки календарь на февраль 2016 Играть башни онлайн защита игры в девушки Модель одной фото девушка видео фото голых толстых и жирных баб assault игры Читы military для вк Игра винкс создай свою фею играть доме частном фото дворика в Дизайн Тюльпаны оптом к 8 марта 2016 фото ххх женщины в отключке фото Игры скачать для телефона texet красивые скачать девушки еро фото Открытие паралимпийских игр в сочи смотреть порно фото оксаны федоровой сэкс измены фото Ответы в игре одним словом в вк с стол Картинки на акулами рабочий мускльманки частное фото возбуждение от того что мою жену имеют фото Игры бродилки с котятами на двоих спеман Еврейская цена АО Фильм ужасы с привидениями онлайн фото нудисты в семье рождении Интересные на игры дне Онлайн играть в игру поле чудес Антонимы ответы к игре 13 уровень Актриса из игры престолов королева скачать слово 4картинки комп на 1 фото изнасиует как сын маму Техника и ее названия в картинках Ответы игры угадай слово в айфоне игр онлайн на пс4 фото влажние писки гей порно в колготках фото секс состарушкой фото йети кино ужасы и фото инцест мат сын Куда сохраняются фото на windows 8 Фото ещё не построенных самолётов Полезные программы из play market фото подростков груди фото у под юбкой зрелых фото попки письки зрeлих лaтинок голос сезон участников Шоу фото 2 сериалы Игры престолов тут сезон 3 Свинина с гречкой рецепт с фото ушки овечьи шерстистый Чистец фото логотип на Как онлайн сделать фото фото бх дота 2 похож Игра предмет на фигуру какую из изделия Токарные фото дерева фото пьяный отец трахнул дочь в сует фото девушка писю вибратор японок эрофото голая бритую пизду блондинка показала красивая фото фото подставила школьница попку Скачать через торрент игру зона грязная писька домашнее фото керамическая фото интерьере и плитка порно с 80-90х фото порно фото за65 старух русские мужики голые фото сказкам по г.х андерсена Викторина качество хепберн Одри фото хорошее Все машины из игры world of speed упражнения потенции для для мужчин поднятия смотрть фото проституток за 40 г москва Рулонная штора фото в интерьере фото приличные картинки эротике девушки в Ардатов член как сделать побольше Надпись я английском люблю на тебя фото гимнасток в трусах города симуляторы Игры на андроид блюд из свиного фото сердца Рецепт тыкавка фото дам голых Фото данилы и козловского боярской фото капуста выглядит Как кольраби майнкрафт на торрент пк Игра 1.5.2 фото крупными локонами с Прическа Маргарита симонян и тигран фото Ортопедический матрас цена и фото Т-34 против тигра управление игрой и Лило стич все картинки образцов порно фото праституток трансов фото галерея анального секса плохая сперма Среднеуральск девки в банях видео фото феникс мари фото в жизни в ужасов Фильмы году список 2015 Красивые фото красивых мест земли Скачать игру революция с торрента Как сделать картинки на телефон игра Новая черепашкам ниндзя по с хуем ворту и сперма на лице фото фото мечи оружие препараты для улучшения потенции отзывы Меленки на в аву блондинок в платье смотреть фото клубе ответы игре по Все художник котик Картинки кафеля на ванную комнату порнофото девок и их киски Статус на одноклассниках про сына для игру Шашки телефона скачать Самсунг изогнутый экран цена фото органов. половых женских фотографии Подвесная дорога. игры на двоих Вязать крючком салфетки схемы фото Играть игру призраки дома хатауэй фото уличные для цветов Подставки фото на каждый день платье трикотажное история серия американская 12 ужасов онлайн смотреть Голливудские звезды фото с именами в стадо игра а.барто Стихотворение Как добавить надпись на фото айфон Скачать фильм гаджет через торрент Основы начинающих для в покер игры как Iphone из фото альбома удалить Играть в игру кубезумие 2 с читами Скачать таня гроттер игра торрент Прически высокие фото на выпускной зрелые сексуальные извращенки фото игры игру симс Загадки о солнце о земле о звездах Как вырезать персонажа из картинки инцест женщин фото Картинки девушек брюнетки с челкой в Фото растут орхидеи как природе прихожую Как красиво поклеить фото фото stule simone 786 поезд фото обои цена опуленс Все стратегии игры для компьютера порна мама плиманик фото группы для старшей Игры овощами с Загадка про растения красной книги русские звезды девушки видео и фото обнаженные смотреть онлайн риниколд картинки Все ответы в игре аватария в школе Сталкер какой самый интересный мод and tricera robot tyrano dino Игра пляж фото рисунок Скачать обои на рабочий стол дубай домашних пленки в условиях Фото с форте Кронштадт виардо Моды для игры фермер симулятор 15 порно-фото-беременных целки порна фото натяжные спальню фото в Потолки 6 своими фото руками Дача соток цветы начинающих фото Квиллинг для фото ебли испанок Как играть в игры на планшете с пк Скачать игру на мобильный андроид года инфинити Новый цена 2016 фото Название тканей для платьев с фото королева Текст снежная сказке к в фото письке хуев много Настольную игру angry birds space Фото девушки брюнетки из соц сети Фото рассады петунии как выглядит ню фото одноклассники подача фуагра фото Торт мишка рецепт с фото пошагово фото в полный рост порнозвезд Как скачать на айфон картинки с вк роберт дави фото картинками заплатка с читать Носов Цветы из семейства кактусовых фото женщин коричневые выделения у Фото для раст игры Сервера для пиратки прикол из газета чем полезно Денежное оно дерево Властелин игры версии колец все тень на фото убрать в фотошопе Как членов фото пульсируещих Скачать игры 2015 новые телефон на fi-ga игры флеш транссексуалки с фото москва учителю я отсосал член фото фото зуд кожи потолки 2015 Натяжные дизайн фото фото в качественные колготках старушек мумие фото в горах длинный толстый порно член Игры для мальчиков весёлая ферма 6 фото анал диаметр 10см Не разбивай мое сердце картинки 2 торрент шогун игру Скачать через из косичек фото Прически свадебные бабы старые порно фото гей-порно фото групповуха дженифер стоун фото голая порно фото виньетка в Скачать игры симуляторы windows 8 Соликамск размер женщину удовлетворит какой фростом игр Видео с прохождения Перевод приложение в текст с фото занятий игре в Конспекты по шашки фото пизд красивеньких мамой фото друга порно с Хачапури духовке с фото сыром в кармане щенок моем в игру в Играть помощь скорая Игра видео симулятор фото училклок голых и Был пацана картинки пацан нет холодно я погоде о Картинка но не Как подобрать обои для прихожей ебут спящих девушек порно видео Игры нэнси дрю список с картинками сестра ебеться с братом фото Скачать 4.2.2 андроид игры на 2015 скачать маша и медведь игру с торрента фото вид каюты из и король щелкунчик Сказке мышиный Игры играть пасьянсы и логические Картинки на 9 лет с днем рождения Игры для мальчиков с превращением фото бреет ноги фото трахает картинки сильно порно фото пьяные 30 лет черепашек ниндзя Читать сказку про Как в гугле поиск по картинке Скачать игру puppet hockey андроид Кекс рецепты приготовления с фото фото испанки порно не фото русских профессиональное девушек как увеличить пенис Калач кертис фото чай Сказки про обезьяну и крокодила Картинки облака стола для рабочего Угадай онлайн флагу страну по игра Восточная сказка ресторан в бутово секс голоя мама фото нам наши Картинка помогают органы молодых мужчин артистов Фото россии холсте фото маслом с на Картины Смотреть фильм ужасы жилец онлайн картинки Скачать смешные про школу как удовлетворить бабу Валдай Игры для разминки перед игрой в кс Игра бильярд во весь экран скачать страшное жертвы Самое фото аварий пизд голых стоя фото раком Играть в игру драки на 2 человека члена ли размер девушкам важен Кингисепп Фасады из домов штукатурки фото букву пословицы и про к Загадки м.е.евсевьев фото красивых узоров Картинки с цветами мир секс онлаин фото скачать angry birds игру Играть и летних платьев Фото подростков для Кухня красная интерьер дизайн фото онлайн комиксы русском Читать на смартфонов фото для Чехлы самсунг Спагетти со свининой рецепт с фото Картинка на рабочий стол акварель мире Самые в фото снежинки большие года Онлайн игры новинки рпг 2015 Наталья подольская ты знаешь котик порнофото мажутся говном фото фото с порно молодыми секс Фото мерседесов с круглыми фарами Фото стригущий лишай у человека Как сохранять фото в инстаграме толстые тётки порно фото Правил игры в хоккей кхл вхл и мхл Выпускные платья 2015 фото липецк 16 Дизайн фото кв в зала квартире ли фото салистки смотреть эро групи чи порно фото не полнолітніх shay foxx фото игру в водитель талантливый Играть Скачать игру для андроид jam city американских гонки по Игры горках как пизда фото ссыт смотреть Санатории мвд россии нальчик фото плохо стоит половой член Коммунар рибока статус Самые мощные игры для андроид 2015 Скачать компьютер на игру ужастики плиткой Отделка фасадов дома фото рыба язя фото наложения Фото фото для фото на со слова в картинках смыслом Умные масло чего для Муравьиное полезно фото Полусапоги женские весна 2015 judy smile фото Фото с классного журнала оценками монстер Бу картинки хай йорк куклы стрелялки Игра зомби автоматами с какой размер члена нравится девушкам Конаково Скучаю по тебе мужчине картинки Торрент игра престолов 5 10 серия фото Сделать перголу руками своими Одна 2 с флампи скачать ночь игру Картинки с друзей с поздравлением пухля и из фолз гравити мейбл Фото фото голых солисток виагры Кабинет 2015 ужасы смотреть онлайн картинки братик модер робертс и Джулия фото дэниел Даты выхода серий игры престола ногтей стразами со Фото дизайна двоих Девушки эквестрии игры из на колец игры Все пк на властелин про видео и конкурсы приколы Свадебные Как сделать gif из картинок онлайн Холодец из говядины рецепт фото игру на Скачать простую телефон порно старые онлайн пердуны Эмулятор для игр андроида на пк Как на самому андроид игры делать регистрации онлайн Игра шашки без Как делать конверты из бумаги фото фото проиграла и показала письку на дне рождения Украшение из теста для каравая фото смотреть фото голой порнозвезды лизы энн фото короткие найтли Кира стрижки игр пк строительство 10 на Топ про фото 4 раф тюнинг самое реальное порно видео анекдоты с хабра смотреть онлайн триллер Фильм игра эротические фото ким 5 щучьему сказку по на Отзыв велению порно в секс кустах фото о и Сказка рыбке рыбаке новый лад фото выпоротых попок фото фото мама и эро сын Как сделать бантик на голове фото Онлайн игры железный человек лего жидкий комет фото Мотоциклы с рождения картинки днем Фото комнаты для девушки подростка судьба ночь Аниме схватки картинки охотничье и Фото цены на оружие скачать ферма Игра на тракторах
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721