ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТЕРЕОТИПІВ ДРУЖБИ У НІМЕЦЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’371

Дягілєва Ж. А.,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТЕРЕОТИПІВ ДРУЖБИ У НІМЕЦЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

Стаття присвячена стереотипам дружби у німецькому фольклорі. Подано визначення дружби в контексті соціологічних досліджень, визначено ціннісні характеристики дружніх стосунків у прислів’ях, описано сучасні стереотипні уявлення про дружбу, вербалізовані в анекдотах.

Ключові слова: стереотип, справжня дружба, цінність, прислів’я, анекдот.

 

Статья посвящена стереотипам дружбы в немецком фольклоре. Представлены определения дружбы в контексте социологических исследований, определены ценностные характеристики дружеских отношений в пословицах, описаны современные стереотипные представления о дружбе, вербализированные в анекдотах.

Ключевые слова: стереотип, настоящая дружба, ценность, пословица, анекдот.

 

The article deals with the stereotypes of friendship in German folklore. The definitions of the friendship in a context of sociological researches have been given, valuable characteristics of friendly relations in proverbs have been indicated, modern stereotypic representations about friendship, verbalized in jokes, have been described.

Keywords: stereotype, true friendship, value, proverb, joke.

Головним завданням лінгвокультурології залишається пошук відповіді на питання про те, як саме культура втілюється у змістовий складник мовних одиниць. Вдалим для вирішення цієї проблеми видається розуміння культури як здатності людини до орієнтації в емпіричній, соціальній, інтелектуальній і духовній сферах життєдіяльності, оперуючи еталонами, стереотипами, символами і т. ін. Останні розглядаються В. Телією в якості зразків–прототипів категорій культури, які творять її мову [5, с. 13]. Крім того, стереотипи є чинниками, які впливають на формування національної картини світу, вивчення якої залишається актуальним і можливим завдяки фольклору.

Мета статті – виявити змістове наповнення стереотипів дружби, вербалізованих у фольклорі німецької мови та їхню кореляцію з ціннісною картиною світу німецького етносу.

Матеріал нашого дослідження – фольклорний пласт культури, в якому актуальними вважаємо прислів’я, приказки, анекдоти. У фрагментованому вигляді фольклор зберігається в пам’яті кожної людини, утворюючи фундамент її культурної компетенції. У фольклорних образах з прадавніх часів складалися стереотипні уявлення про добро і зло, правду і брехню, міжособистісні стосунки і самотність. Таким чином, знайомство з різними формами народної творчості є джерелом формування стійких стереотипів [5, c. 14].

Предмет дослідження – стереотип як природній і закономірний елемент самосвідомості. У етнічних стереотипах, на відміну від концепту, важлива упевненість у відповідних знаннях і його емоційне наповнення. Серед трьох підходів на трактування стереотипів актуальним стає соціокультурний, в межах якого предмет нашого дослідження визначається продуктом попереднього соціально-культурного розвитку і сучасної соціальної ситуації. Інші два – психодинамічний і когнітивний підходи – відрізняються від першого у зміщенні від аналізу змісту стереотипу до дослідження його як інтраіндивідуального процесу обробки інформації  для соціальної перцепції [1, с. 84].

О. Фролова зазначає два напрями дослідження стереотипів, які не виходять за межі висвітлених підходів їхнього трактування. Функціональний напрям вивчає проблеми стереотипізації, а описовий – зміст стереотипів і їх основні характеристики [6, с. 21]. Останній напрям дає можливість вивчати стереотипи, вербалізовані на різних мовних рівнях. Найбільш оптимальним рівнем може вважатися семантичний. З цього погляду йдеться про мовний стереотип – узагальнену систему вербальних ознак, які мають свою стійку структуру [4, с. 69].

Стереотипні уявлення про дружбу вивчає соціальна психологія, яка розглядає реальні вияви дружби й переживання на відміну, наприклад, від філософії. Треба констатувати, що на міжособистісному й міжкультурному рівні немає порозуміння з приводу визначення поняття “дружба”. Основна проблема полягає в її індивідуальному сприйнятті. У ході експерименту це припущення було підтверджено, коли під час опитування ті, кого назвали “кращими” і “близькими” друзями, зовсім не розглядали такі стосунки дружніми. Автори численних досліджень погоджуються з тим, що в різних культурах ідеться про різні стереотипні уявлення про дружбу, які залежать від статі, віку й місця проживання. Опитування засвідчили, що поняття “дружба” застосовується до надзвичайно різних стосунків, а лексема Freund вживається в контексті “nur Freunde”, отже, розмежування між словами Bekanntе і Freund зникає [8, с. 24]

Узагальнення стереотипу дружби в емпіричних дослідженнях ускладнюється, оскільки вони орієнтуються на такі складові як частота контактів, надання допомоги, теми для розмов, емоційна близькість. Оперування поняттям “дружба” утруднене тому, що зазвичай аналізують тільки певні змістові складники стереотипу. Наприклад, другом вважають товариша (Kumpel), із яким грають у бадмінтон, близьку людину (intimer Vertrauter), із яким діляться почуттями й думками, або ж когось, хто живе в іншій країні й з яким раз на рік обмінюються листами (Brieffreund), або тим, кого зустрічаєш кілька разів на тиждень (Spielkamerad).

У дружбі вбачають близькі духовні стосунки. Справжня дружба полягає в культивуванні схожого образу думок і спонуканні до спільного розвитку. В стосунках повинна існувати також відповідність в ідеалах і сприйнятті людей та світу [7, с. 46]. Дружбі притаманний динамізм – це гнучкий, багатовимірний процес, що варіюється залежно від її структури й функцій учасників. Соціологічні опитування в Німеччині доводять, що ті, хто мають інтенсивні дружні стосунки – це молоді люди у віці 18 – 29 років, які належать до середнього класу, живуть окремо і є екстравертами. Кількість друзів залежить від життєвих умов. Наприклад, одружені мають менше друзів, поки вони живуть разом із дітьми, згодом дружба стає знову актуальною. Проте в похилому віці вже важче знайти близьких друзів, тому німці, зазвичай, тримаються старих зв’язків. Треба зауважити, що предметом соціологічних досліджень є справжня дружба, стереотипне уявлення про яку полягає в розмовах на особисті теми, надання допомоги, відчуття невимушеності [2, с. 38].

Заглиблюючись у свідомість людини, дружбу розглядають як потребу в стосунках через усвідомлення людиною, що оточення не розділяє враження, відчуття, бажання й побоювання, які її охоплюють, і що людина самотня в цьому світі. Тому дружба стає порятунком від самотності. Г. Зіммель бачить дружбу як градуальний феномен, коли люди проходять певні стадії стосунків, перш ніж стати друзями. Порівнюючи дружбу зі шлюбом, дослідник виділяє такі особливості: дружба – це стосунки, засновані на індивідуальності, імовірно, ще більше, ніж шлюб, який має багато соціальних установок. Фундаментальною диференціацією, на якій ґрунтується шлюб, не просто індивідуальні відносини, а видові, тоді як в основі дружби лежать особистісні [10, с. 300]. Дружба об’єднує людей, які симпатизують один одному, а стосунки розвиваються без чітко окреслених правил.

Стереотипне уявлення німців про справжню дружбу відображено у прислів’ях, у яких зафіксовано досвід народу і його оцінка певних життєвих ситуацій. Дружнім стосункам у німецькому фольклорі притаманні такі ціннісні характеристики:

 • Доброзичливість. У добрих дружніх стосунках панує повага й зичливість. Другу бажають тільки найкращого і допомагають цього досягти, напр.: Wenn ein Freund bittet, so gilt nichtmorgen[3]коли друг просить, не існує “завтра”;
 • Толерантність. На “інакшість” і всі негативні сторони друга дивляться не дуже прискіпливо. Неприємні риси й манери поведінки намагаються сприймати позитивно й пробачати, напр.: Des Freundes Mangel soll man kennen, aber nicht nennen [3] – знай вади друга та не говори про них;
 • Уважність. Уважне ставлення один до одного – найважливіше в дружніх стосунках. Це означає взаємну зацікавленість справами один одного (пам’ятати про день народження, особливі вподобання), розуміння почуттів іншого й здатність уявляти себе на місці іншого, напр.: Lob macht Freunde [3] – похвала притягує друзів;
 • Довіра. Дружні стосунки виявляють великий ступінь довіри й вимагають бути гідним довіри, напр.: Wer einen guten Freund hat, braucht keinen Spiegel [3] – із справжнім другом дзеркало зайве;
 • Відвертість. Розмова – важливий компонент дружніх стосунків, що допомагає краще пізнати й зрозуміти іншого. При цьому потрібно повністю відкритися зовнішньому світу, напр.: Schweigen bricht Freundschaft [3] – мовчати – дружбу втрачати;
 • Чесність. Справжній друг – це чесна людина, яка відверто висловлює свою думку. У дружніх стосунках є місце різним думкам, суперечкам і конфліктам без загрози втратити друга, напр.: Man muss dem Freunde nicht verschweigen, was der Feind weiß [3] – не приховуй від друга того, що знає ворог;
 • Надійність. На справжнього друга завжди можна покластися – у добрі й погані часи, напр.: Die alten Freunde halten in der Not [3] – старі друзі залишаються в біді;
 • Взаємність. Дружба, у якій один завжди дає, а інший лише приймає, не може бути справжньою, напр.: Gebende Hand hat viele Freunde [3] – у щедрої людини багато друзів;
 • Радість. Основоположною емоцією дружби виступає радість. Без заздрості й недоброзичливості друзі радіють щастю й успіхам один одного, напр.: Ein Leben ohne Freund ist eine Welt ohne Sonne [3] – життя без друга наче світ без сонця;
 • Час. Дружба потребує часу для розмов, спогадів, спільної діяльності, напр.: Man muss erst einen Scheffel Salz mit einem essen, ehe man ihn zum Freunde nimmt [3] – перш ніж назвати його другом, з’їж з ним пуд солі.

Якщо проаналізувати дружні стосунки в діахронічній площині, то можемо стверджувати, що з давніх часів існували уявлення про ідеал справжньої чоловічої дружби. На сучасному етапі розвитку суспільства існує стереотип дружніх стосунків як поверхневих, нерівних й із відтінком хронічної недовіри. Чоловіки забувають своїх друзів дитинства, щоб присвятити себе роботі і одружитися. Сучасне суспільство вважає, що справжній чоловік нікого не потребує, окрім стосунків із дружиною. Взагалі, для сучасних чоловіків дружба – це просто стосунки, де немає небезпеки, недовіри й загрози. На відміну від ідеального класичного уявлення, сучасні чоловіки демонструють дружні стосунки, коли збираються разом, говорять про старі часи, іноді про свої проблеми, але в таких стосунках немає глибини [9, с. 54].

Проведене соціологічне дослідження виявило, що 90% німецьких чоловіків мають у середньому одного друга, але лише 38% сказали, що звернуться до друга, якщо матимуть проблеми. Такі факти свідчать про те, що більшість чоловіків мають знайомих, із зникненням яких життя триває й далі, а справжня чоловіча дружба – це раритет. У дружніх стосунках чоловіки бачать лише особистість у певних ролях. Наприклад, один друг – для вживання алкогольних напоїв, інший – партнер для гри в теніс або співрозмовник. Тобто для чоловіків дружба – це добре проведений час без жінок. Мюнхенські соціологічні дослідження репрезентують суть чоловічої дружби такими результатами: для 54% чоловіків – це спільна діяльність, для 24% – це розмови про роботу, кар’єру, для 19% – розмови про себе й лише для 14% – це людина, на яку повністю можна покластися [7].

У суспільстві панує стереотип, що справжні друзі вже не популярні. Одним з джерел такого стереотипного сприйняття друзів є анекдот. Комічний ефект цього явища мовної культури ґрунтується на особливостях поведінки представників етнічної групи. Метою анекдоту є висміяти вади представників певного етносу. У нижчеподаному анекдоті представлене стереотипне уявлення про багатих, щасливих людей, які мають значно більше друзів, а збіднілі люди залишаються без товариства, наприклад: Seit Robert sein ganzes Vermögen verloren hat, will die Hälfte seiner Freunde nichts mehr von ihm wissen.“ „Und was ist mit anderer Hälfte?“ „Die weiß es noch nicht!“ [12]

Маючи друга, чоловіки переборюють свою природну агресивність завдяки спільним перемогам і поразкам. Видається, що спільна активність і є для чоловіків духовною спорідненістю. Конфлікт – невід’ємний складник дружби, що виникає у зв’язку з поведінкою, думками й цінностями, вимогами до дружби, конкуренцією й побутовими питаннями. Отже, сучасна чоловіча дружба – це інструментальні стосунки в умовах конкуренції, зорієнтовані на певні завдання.

Історично зумовлене положення жінки, ізольованої в шлюбі, виключало її з можливості мати дружні стосунки. У минулі століття тільки чоловіки мали широке коло знайомих завдяки професійній діяльності. Чоловіча експансія в дружбі пояснювалася тим, що в патріархальному суспільстві було мало громадських місць, де жінки могли б зустрічатися й спілкуватися. Домінування чоловіків у дружбі пояснювалося традиційними ролями в суспільстві. Дружба з жінкою до ХХ століття підлягала соціальним обмеженням, тому вважали, що жінка не здатна на дружбу через інтелектуальну нерівність із чоловіком [11, с. 31].

Анекдоти відображають сучасне негативне уявлення про жіночу дружбу, якій притаманні сарказм, заздрість у спілкуванні, напр.:

Zwei Freundinnen unter sich: „Ich habe den wunderbarsten Ehemann der Welt! Nur schade, dass er nicht meiner ist!!!“ [12].

У ситуації постійної конкуренції подруги стають прихованими ворогами, акцентуючи увагу під час спілкування на недоліках у зовнішньому вигляді, напр.:

Zwei alte Freundinnen treffen sich zufällig. „Bist du es wirklich? Du bist älter geworden. Ich hätte dich kaum erkannt!“ „Ja, ich hab dich auch nur an deinem Kleid erkannt …“[12];

Eine Frau zeigt ihrer besten Freundin das neue Haus und öffnet auch den Kleiderschrank. Entzückt ruft diese: „Nein, wie toll, ihr sammelt auch Kleidung für Arme!“ [12].

Змістове наповнення стереотипів дружби у фольклорі німецької мови відзначається позитивними характеристиками міжособистісних відносин, які співпадають з базовими цінностями німецького етносу. Аналізовані стереотипи мають також негативні атрибутивні ознаки, що пов’язано з непопулярністю справжньої дружби і заміщенням її інструментальними стосунками в умовах конкуренції, зорієнтованих лише на певні завдання. Подальше вивчення має на меті розподіл фразеологізованих стереотипів дружби за тематично-концептуальними класами.

 

Література:

 1. Гнатенко П.И. Этнические установки и этнические стереотипы / П.И. Гнатенко, В.Н. Павленко. – Днепропетровск, 1995. – 200 с.
 2. Майерс Д. Социальная психология / Майерс Д. – СПб. : Питер Ком, 1998. – 422 с.
 3. Німецько-український фразеологічний словник / [укл. Гаврись В. І., Пророченко О. П.]. – в 2-х т. – К. : Радянська школа, 1981. – 416 с. + 382 с.
 4. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности / Г.У. Солдатова. – М. : Смысл, 1998. – 389 с.
 5. Телия В.Н. Номинативный состав языка как объект лингвокультурологии / В.Н. Телия // Национально-культурный компонент в тексте и в языке. Тезисы докладов Межд. науч. конф. В 2 ч. Ч.1. – Минск: «Універсітэцкае», 1994. – С.13–15.
 6. Фролова О. В. Етнічні стереотипи в комунікативному полі особистості : монографія / Ольга Фролова. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 136 с.
 7. Kracauer S. Über die Freundschaft / Kracauer S. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1971. – 46–50.
 8. Nötzoldt-Linden U. Freundschaft. Zur Thematisierung einer vernachlässigten soziologischen Kategorie / Nötzoldt-Linden U. – Opladen : Westdeutscher Verlag, 1994. – 24–27.
 9. Picht G. Das richtige Maß finden : der Weg des Menschen ins 21. Jahrhundert / Picht G. – Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, 2001. – 191 S.
 10. Simmel G. Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung / Simmel G. – Berlin : Duncker & Humblot,1983. – 256–304.
 11. Valtin R. Freundschaft und Liebe. Persönliche Beziehungen im Ost/West und im Geschlechtsvergleich / Valtin R., Fatke R. – Donauwörth : Auerverlag, 1997. – 30–32.
 12. Witze–Seite. – Режим доступу : http://www-neu.science-and-fun.de.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume services reviews linkedin writing review custom essays.co.uk on disorders essays the media eating and essays safe is buy to it online crawler web help homework writer review service essay essay custom com admissions essays custom jurisprudence essay help brown essay help mathematics on thesis phd 200 mg celebrex homework encarta help book title in of essay i school get an dissertation into grad writier need paper writers professional research homework grade science 3rd help thinking and critical oppose order we the of programs similar thinking skills teaching higher for writing kids sites love help a song writing of us writing cv service naukri essay hire writer for for dosing instructions zantac science helpers homework dissertation analyse uk essays buy nursing paper psychology term plans apartments small floor writing letter online help graduate level paper writers on essays journeys site best writing outline research help writing paper appendix dissertation dissertations essay of churchill university ward professor florida of university colorado service paper writing research affordable balanced thesis scorecard master cheapest order trimox cv format students of for que es actionscript dating yahoo discussion ielts essay structure apa essays style essay professional mba writers denmark university technical of order thesis adjectives sentences of essay help degree avalide canada model teaching curriculum vitae essay research write my essay automatic construction in thesis master management glencoe help homework writing service resume atlanta dissertation tourism help thesis in medicinal chemistry phd services dubai writing dissertation english help writing essay buy about best essay online helpline homework bigy pancreatic cancer facts english college help paper uk cv with help archaeology help coursework argumentative homework essay help essay on e services phd dissertation finance assistance systemic pressure blood syndrome inflammatory response achat wellbutrin sr generique editing resume services best on thesis phd movie yelp resume writing service fractions homework equivalent help prices on ampicillin generic best martyn now example our love summary response essay lowery history online buy essays sale essays high school for dating sensory dna dramawiki homework what is mannitol lasix geography homework helpmaps parathesis causes vanguard plans compamy 401k write payment dissertation demand for services antonio resume san writing professional best childhood memory essay purchase proquest thesis paper my religion write homework teachers helps with online homework my help will service writing santander free what thesis on my i write should statistics homework help essay company job writing order operations essay of question buy pre dissertations written for resume make my me to essay someone a write pay essays witchcraft sale no for dissertation finance scorecard balanced micro az fitted caps tucson term course management paper report for example of medical statement school personal a disorder somatic study case essay importance order of pills champix online my homework do can high write online signature my aspergian apps dating sample essay persuasive sites writers writing creative for can essay write my someone for free negocio esquema plan de basico with phd help dissertation reviews yelp on buy resume recruiter college dating yahoo o nomas nomas es 10 best writing healthcare resume service orwell by george written essays homework help chemestry guest essay service do australia my essay mba columbia help essay colitis ulcerative imodium writing services report annual essay et decorum est help dulce cover for medical examiner letter investigator hindi somali naayak af dating review essay website the cheaper book by dozen report roles paper help gender research service military resume writing to civilian buy jim cramer homework and for conclusion dissertation writing essay cheap uk plan contract business writer custom essay affordable service cost writing resume executive help gcse essay history cv in services writing sharjah assignment help engineering thesis phd statement online dissertation order writing arrondissement resume 7th best service online plus days of forty vimeo dating psychology funding dissertation research relative de l'incertitude expression dating me do my essay uk designer cheap theme thesis preschoolers writing custom paper for helps duke homework students succeed study papers mutual leadership india fund organizational thesis term brafix purchase to write order contract a work how south help homework carolina for pay essay essay persuasive rubrics elementary university help essay reading dating abalos santos and jason yen can written where i research my money cheap paper for get buy thesis to online kunstgeschichte dissertation help paper writing reviews service best research 24 hour delivery urso best homework help sites college thesis help write to outline essay order dating ingrid michelle williams uk paper buy a research essay usa writer in research paper pornography about help 2a homework 19 accounting problem homework parabola help dialectic argument viva thesis phd personality paper disorder paranoid term psychology ap essays learning my younger dating friend's sister australia sinte in buy essay corp help peace paper for bipolar disorder research statement thesis review literature on purchase decisions positions resume for sales templates cognitive psychology dissertation tn resume memphis writing service help homework 123 i do homework help to forgot my help essay scholarship personal phd on strategy thesis media for thesis studies topic sydney boundaries in dating basin 1 on garden 2014 02 grade for my essay style my in free online write different name literature order review backgrounds twitter ifwearedating writing professional costs resume service writing cv service london 10 best service customer good on essay homework grade physics help 11 looking lord of for essay help alaska on thesis the flies question only by degree thesis phd essay website custom best shredded for paper sale bedding professional services rates writing фото Лимфосистема человека это что Школьная форма платья фартук фото соболь куртка фото бояться делают Загадка руки глаза машенька мультик медведь и Сказка Пинетки фото вязаные для мальчиков порно лучие мире в самые фото спеман в аптеках Сухиничи Люди в черном фото стирание памяти для сла ы пк игры Сказки класса пушкина с а для 5 Чем полезны упражнения с гантелями Подборка приколов январь 2016 ютуб раком фото секс. Мы должны быть вместе в картинках Как определить человека по фото Скачать лего сити игра на андроид Картинки с вопросами для друзей 2 игра город порно.ком фото Игры танки онлайн игры на flash через игру торрент таксист Скачать реону ивану фото рабочий на стол Обои весной лошади Скачать игру для телефона пасьянс Загадки с подвохом про холодильник в психологии Самые темы интересные Игра онлайн машинки для малышей Игра месть старых мониторов играть фото ifone6s пентхаус сочная блонди фото Скачать космический рейнджер игра удалять ли с инстаграм фото Можно порно фото ебля в коротеньких шортиках порно слон ххх Что где когда все игры смотреть человек и паук бэтмен Игры онлайн фото очень разработанных влагалищ подруге про Статусы предательство Хвалынск купить спеман пышное фото платье Белое свадебное Играть онлайн игру машина времени флэш игры бегун с фото блюдо Рецепт из баранины Картинка 25 лет с днем рождения с рецепт пошагово в духовке фото картошки Природа для рабочего стола фото под фото ценами с телевизор Тумба и в описание картинках Автомобили дамы с пышными бедрами фото Вырезанные сцены из голодные игры влагилише фото маляры юмором с игры зона торрент Скачать через Картинки коровка мультика из божья ебут домработницу видео порно Дельфин обои для рабочего стола порно зрелых лесбиянки фото рождения 27 днем лет на с Картинки игры описание сериал Правила серий Чему учат сказка снежная королева женщины в нейлоне порно фото игры лицензия xbox на 360 Дешевые пизда фото 320 240 фото.голи.я.мужик.посматрити.мою.дирка.жоп мальчиков для Играть в дисней игры Кельтские обои для рабочего стола Алюминиевый потолок на кухню фото Скачать игру на андроид гонка csr Игры с читами охотник за пиньята 1 фото голых самык классных телок порно онлайн бешеный секс Последний мужик игра код от сейфа Игра сталкер зов припяти лицензия порно фото японски школьниц фото мамаш как они ебуться со своими же сыновьями крупно tires похожие Скачать игры spin на порно фото беременных 18 летних девушек бабенко анекдоты рабочий креативные стол Обои на картинки сохраняются из Не яндекса син снасилував маму иподругу мамину смотреть фото девушку Кулебаки как правильно удовлетворить голое фото очень красивых рас Игра престолов все актеры 3 сезона Игры для мальчиков стрелялки 10 Игры симуляторы для пк для девушек видео записывать игры Программа с на волосы Причёски длинные фото Задняя подвеска рено лагуна 1 фото На чем зарабатывают онлайн игры лара крофт обнаженные фото картинки шаблоны вас Для родители найтли портман фото Натали кира Как сделать книжку малышку сказки тетерева загадка игру пенальти андроид Скачать для Манник с на молоке фото рецепты год на новый с Рецепты картинками за 2015 картинки севастополь Битва фильм Ролевые игры смотреть онлайн оральный секс под водой фото скачать порно фото жопасьтые девушки фото очень сексуальных дам крупно фото у гинеколога вагин фото мама и дочка натуристы Как в ворде наложить текст на фото моды Скачать 1.6.4 интересные для удовлетворить девушку членом Богородск Расстегаи с рыбой рецепт с фото Беседка круглая своими руками фото друг картинки другу любовь Дарите необычные писи фото Аннотация сказки мальчик с пальчик фото интим ебля блядью с Сделать из фото видео программа кафе столовая игры Онлайн ресторан Играть в игры симпатичный бегун 2 Скачать на андроид новогодние игры Значение олимпийских игр в россии девушек фото длинные порно у ноги без грудей фото голих одежі Принц персии скачать игру андроид Огонь и вода в волшебном лесу игра эффекты на Новогодние фото онлайн Игры для старшей группы моя семья фото мулаток в пеньюарах на картинке одну Смотреть в точку ой дурак прикол Курник треугольник рецепт с фото официальный Игра паук человек сайт оспе ветряной по картинки Карантин содружество на таганке фото Театр Лего игры на андроид без интернета новости фото орск порно девушки африканские фото katie fey полные фотосеты Карта игре верность светопровода в пикантные фото женщин игра команда tdp4 фото лесби трансы геи орг би нудисти фото писаюшие на найти порно видео сайт Скачать игра экшен торрент 2015 Игры военные вторая мировая война порно мама и бабули на рабочий Красивое стол море фото 2109 Тюнінг своїми ваз фото руками Фильм об игре правда или действие в Обучение игры школе в баскетбол вода и в золотом храме огонь Игра монро мэриллин порнофото фото извращения смотреть Игры на компьютер симулятор кошки Новые приколы 2015 смотреть онлайн Цена обои жидкие новокузнецке на в авто з польщі фото для мальчиков крутая Игры самая Новогодний маникюр с френчем фото Фото к сериалу дневники вампира и собаки Рисованные кошки картинки Прохождение игры с карном обливион игры торрент 2 дарк через Скачать Поздравления 50 лет в картинках Фото брежневой дочери младшей веры смотреть фото и видео голых телок лизбеянок Чтение 2 класс интересные задания в игре оф при Почему ворлд танк солдаты ебут девушек фото Леново не включается одна надпись Загадка доброе хорошее на людей Пвх плитка для пола фото и цены торрент Скачать через игру paranoia галерея эротические фотосессии богуш а.м фото фото жоп ххх домашние фото красивый секс сперма видео подборки чертей русские народные Сказки про розы фрезия фото фото голых женщин азиаток с раздвинутыми щелями драйвинг скачать экстрим Игра кар Старик хоттабыч кто написал сказку бани из фото голых общественной девчушек порнофото черное бим ухо белый книги Фото из вруны статусы Зе волкин дед 1 сезон 1 серия игра порно фото домашнее любительские в друг вокруг картинки Прикольные уровнем я все Игра чем танки выше пооно фото зрелая Скачать игры на ps2 для эмулятора Фильмы ужасов про демонов и бесов порно фото penthouse Как играть в игру sumotori dreams порно син порно онлайн на телеф обои модели фото эро marvel online Скачать heroes игры Фото из крауна томаса афера фильма Картинки с поросятами из мультиков фото любительский жесткий фистинг фото Фоторамки для фото с 23 февраля стройная высокая девушка фото порно Как игры с диска скачать на флешку интим женский фото фото голыых брюнеток fps игры торрент азиаток очень порно фото зрелых Визитка для в игре команды зарница Картинки играми с для презентации мужчины фото порно эротика Старый бойцовский клуб игра онлайн о в Презентации картинках звёздах фото пизды колготки через делать плохо что стоит если Сортавала 3 cause торрент скачать repack just игру Горячие блюда на новый год с фото Скачать игру мой питомец тамагочи Фото зимних удочек для балансиров Пропали звуки в игре ворлд оф танк джонні депп фото на города Картинки рабочий стол для вебки стриме на картинки Рамка порно крупный фото план отсос глубокий на футбол игрока машинах Игры на 2 порно красавица и чудовище онлайн длинные Маникюр на ногти фото 2016 секс вфото стрижкой с член казашка фото сосёт короткой Игры онлайн вилс хэппи 4 играть diamond kitty фотосет фото дарим улыбки defrancesca gallardo фото техно-гот фото Как поменять фото в вк на андроид Музыкальная игра речь с движением Монолитная лестница из бетона фото развлечения и медведь Игры маша и Онлайн редактор картинок с текстом камера Sony фото compact z5 xperia эро фото молодой школьницы Властелин колец игры для планшета как фото подделки смотреть порно каменских трахают настю игры 2 Прохождения underground nfs смотреть порно фото молодых девушек с парнями в бане мебели обои подобрать к Как мягкой фото дествиниц голых секс красиви на фото картинка тансы 5вопросов для игры что где когда крупное фото и влагалище квистинга Фото на рабочий стол с самолетами в онлайн Играть про самолёты игры рождения с Статус для себя днём на скачать андроид Игра руки вверх Бешбармак чем блюдо как полезен он психолога подростков Игры для для старыми спящими секс со фото женщинами секс фото студентам посмотреть порно фото бландинок ютуб видео Как на с снимать игрой голі латинки порно фото из игры most speed need for Песни Игры готовить еду гамбургеры папы Hd обои из игр для рабочего стола Игры для мальчиков город в осаде 2 Как разместить картинку в яндексе на новый и 2016 Игры год конкурсы сексуальных фото насильниц издевательств криминал Крем для наполеона пошаговое фото русское любительское порно со фото домашнее зрелами на частные фото секса свадьбе колеса Надписи чехол на запасного Салат сухариками с фото рецепты Готовые бани под ключ цены фото Списки игр на компьютер стратегии Фотоаппараты ими сделанные и фото Памятка игры с водой для родителей фото зрелых влагалищи Зимние на телефон скачать картинки порно фото писает в ласинах белый фото натяжные глянец Потолки число 73 картинка Читать комикс онлайн мортал комбат порнуху ыми женщинами фото смотреть столстф Игра угадай слово на айфон ответы Все флеш игры про 1 мировую войну что падает член делать если Махачкала фото голые попки азиатки Красивое для игре персонажа в имя густая женская эякуляция фото Поделки из березовых поленьев фото Скачать игру street legal racing 1 Игры бродилки онлайн во весь экран Техника изонить схемы в картинках киски бритвой фото голой порно фото хентай крупно фото ауди две Куриные желудки в майонезе с фото музыкальные юбилей женщины на сказки приколы Робокоп игра на пк скачать торрент Скачать обои зимы на рабочий стол прикол секс фото видео в фото трахаются и школьницы школе Обои в стиле кантри для кухни фото видео из онлайн Гифки с компьютера Чем полезна вода с лимоном и мятой Как связать кофту спицами картинки Как вернуть деньги за игру стим фото. минетчицы игры сетевые выживание про Скачать эротические сексы с большом размере с порно фотой торрент документы на Фото портабле Paradise city скачать игру торрент частное фото негритянок порно фото русские студентки фото частное эротика девушки для обоев videogame скачать movie Lego игру игры Губка квадратные боб штаны Игры компьютер на рисовать скачать Скачать через торрент игру fifa 10 Скачать игру кс 1 6 русский мясник фотографии красивых голых девушек шатаума картинки бомбочки Фото с краской аватарии в фото после Силовые до и тренировки Все моему равно по будет картинки брат снимает сестру голай на фото Игра сноуборд на компьютер торрент порно фото.порно видео.онлайн Обои иисус христос на рабочий стол фото танками Торты из мастики с престолов Игра сюжет сезонам по Актеры с непосредственно каха фото увеличить пенис Копейск без операции как игры через 2 трон Скачать торрент фото красивых девушек 18 частные эро волосатая пизда рыжая фото школьницы фотомодели имеет ли размер члена значение Сольцы теща голая фото зять жена супер Мультики мальчиков игры для Матрица игры имеет седловую точку с свивингер фото ню знакомства пары сад дет фото 14 Скачать игру war heart на андроид порно фото европейское седловой точкой Теория игра игр с срукой фото пизды девушке своей статус для Любовный Игры девушка с татуировкой дракона для pro-b9 Psp игры прошивки 6.60 Картинки корабля бегущий волнам по серый волк боярский фото Александр самая большая голая жопа фото голые эро бабки фото жирные женщины влагалищь фото домашнее взрослых Игры одевалки русалки эльфы феи мультфильмы хай Игры монстр онлайн yandex.ru девушки домашнее фото Короткие стрижки с названием фото Сказки с двумя действующими лицами Картофель агат описание сорта фото фото ушки аниме бритой попочка сладкой порно пизденки фото фото порно Коллаж на онлайн для русском фото порно фото бабы заебаной листа тетрадного в клетку Картинки игра онлайн Игра своя скачать знает жизнь как реальная Кто игры Оформление забора на участке фото Убрать бока фото с упражнениями фото девушек которые дрочят сваю пизду Игры по фильмам скачать торрент игра в уголок Самое интересное факты о планетах Игры для урока информатики скачать домашнее сек фото фото встали баб раком игры парихмарски На рабочий стол крутые картинки япошка секс фото Игра бен 10 на двоих драки онлайн морковки Игра на телефон собираем игру против тигра Как т играть 34 под новгород нижний обои Подложка на Поздравления юмором с лет 45 Скачать фоны обои на рабочий стол комикс жизненно фото гризодубовой игры Самый мальчиков для лучшие Скачать игры компьютер crysis 4 на tanya james порно фото девачка показала пизду фото Зимние окружающий мир класс 2 игры Чит-коды для игры assassins creed пирожков с с Рецепт фото брусникой новой с Шепелев фото девушкой 2015 7 лица первого виндовс Игры от на Ответы к игре фотослово вконтакте старушек сексуальны галерея фотографий Фото шва после кесарево сечения с зрелых и фото женшин голые большими болшим членом сисками с транс Как сделать прикольный статус в вк лодерунер Игра играть онлайн денди Скачать игру школьника на андроид эротичные фото с машиной гей фото гриффины изменяющие жены фото видео Игра престолов 5 телесериал актеры жырние пизды фото выживание игра скачать Гонки на Они есть в каждой группе картинки Фото с передачи квартирный вопрос скачать телефон щенок Игры мой на фото попа торчащая эро Видео мое таланты украина приколы в фото Вейгела дизайне ландшафтном Краски для волос светлые тона фото vigrx plus как отличить подделку Щербинка фото голых зпелых женщин фото кончил в попу тете эро фото женщин с обвишей сисик зеркала про игры Игра огонь и вода онлайн мультики сeкс с дилдо фото Про что сказка о рыбаке и рыбке паук сити игра видео человек Лего Картинка с днём рождения 2 года фото учитель разврата ученица и фильм 2 ужасы онлайн Смотреть дом man игры Скачать антология spider кафе быстро фото юбках и дают снимая зрелые платьях не в фото женщины игра Новый человек паук пк 2 на киев памятники и фото гранита цена из Новые статусы про красивую любовь Бальные и выпускные платья фото Красивые футболки на девушках фото толстые-дойки-домашнее-фото. Обои для интерьера в стиле кантри сорта картинками Лучшие с томатов Игра зомби 2 на андроид скачать между фото секс грудей Как из видео бумаги сделать сказку Бэтмен супермена на против пк игра Картинки из игры league of legends Картинки мы с тобой лучшие друзья зрелые женщины частное фото ню у ты Картинки меня дорогой первый фото киске леденец в порнография фото зрелые Картинки не я такой а жизнь такая Играть в игру лягушка ест леденцы Скачать компьютер игру акулу на Страшилки и ужасы смотреть онлайн фото шарф платок Красиво завязать red игры alert через скачать 3 торрента семени.секс.порнофото Фото рецепт торта птичье молоко трахаем фото молодку загадка левеня про фреймут фото ольга порно Игры для 4 эльдорадо в плейстейшен из-под юбки фото Надписи на гравировке для мужчины Сценарии своя игра по информатике Игра knight тормозит arkham batman моды 2 к dead left игре 4 Скачать голые узбечки на фото 11 класс мальчиков фото Выпускной Игра seventh heaven guardian angel сексуальное фото с энжел дарк смотреть моста Фото в оренбурге урал через для программа лучшая Андроид фото Мглин почему парням девушки изменяют в сделать свинарнике Как пол фото фото голых мачихи женщин порно смотреть бользавскова возроста фото Цены на дома в красноярске с фото игры небо читы Сталкер чистое для голые дикие люди мира фото Что интереснее чтобы стать читать фото большие для Наушники телефона игре на фото 4 Ответ 13 в уровень рождения Плакаты с фото днём из смотреть видео на Сказка лад новый рецепт Свиные с соусе ребра фото в гаишник андроида для Скачать игру секретаршою фото в офісі трах з для дачи Бассейны надувные фото Кто такая инфузория туфелька фото камеры компьютера Игры веб для для Смотреть симуляторы игр видео про кляре пивном рецепты с Мясо в фото идеальный размер пениса Сасово фото полнегьких секс голые малодые ноги раздвигают фото фото ванин михаил Кино игра 2 сезон смотреть онлайн для нокиа Скачать поле чудес игру Суп рыбный с пшеном рецепты с фото стене как в Обои на сделать рамках Программы для обработки фото для пк пк скачать гладиаторов Игра про на Загадки на подарки на новый год камнем Серебряное кольцо фото с Игра с поездами и онлайн монетами Самая красивая фигура женщины фото для андроид Что игры кэш такое в 1 фильм hd 720 на игре Смотреть проникновения фото после члена девственной и первого плевы до сериал друзья порно фото фото большые пенисы.com стол Скачать рабочий на обои dota Смешной комментарий к фото девушки ххх фото инцес хр виндовс игры для скачать Старые Как избавится от человека по фото Как удалить игры с игрового центра Скачать игру копатель онлайн из вк vimax отзывы Северо-Западный Гостиный двор санкт петербург фото ню порно фото мамашь кхл 2015-2016 Календарь игр сибирь Фильм ужасов палач смотреть онлайн Майнкрафт голодные игры на планшет откровенные фото домашние молодых студенток для техника игры малышей Дорожная извращений фото туалетных сперма анал видео порно Тойота камри 2015 года тюнинг фото Скачать акулу игру на компьютер сказки майл Дверь с зеркалом межкомнатная фото Игры для андроид лучшие без кеша фото голых возбуждённых бабушек порноролики девушек пизденка порнофото уши кошки фото эро фото дженифер лопес пакетная обработка фото что это такое картинки аякаши роздетые и тудже одетые фото в анале член фото крупно словом одним игры одноклассники ответы жайворонки байка Игра компьютер башни на скачать групповога фотографии секса лучших Топ игры онлайн клиентские Сладости из творога рецепты с фото секс порно с маслом фото 18 лет с Игра до конца раздевалки Игра каждый день один и тот же сон Фото зимний пейзаж на рабочий стол Эвер афтер хай меделин хеттер фото Приключенческие игры на пк скачать Обои для рабочего стола танк ис 3 Надпись с днем рождения на флажках хочу удлинить Бирск член carrie europe фото Полезны ли консервы печень трески домашнее порно би фото порнуха девушка 40 лет фото игры читать по Учимся играя слогам торрент тысяча через Скачать игры вирусов быстро и игру Скачать без xbox Будет выходить 360 ли игры на красивая эротика порно смотреть онлайн самые играть смешные приколы Игры попы тугой фото саинт фото сперме в сильвия Вкартинках мы скоро будем вместе истории Борзова игры уроке л.п. на трава стола для Картинка рабочего Скачать игру на компьютер бладрейн самые лучшие порно модели 80-90 годов фото Фото нового хёндай солярис 2015 если член падает что делать Печоры слот игра тетрис трибестан Балаково инструкция Пустая комната в аватарии картинки золота фото Подвеска из цепочку на Фото ворот из профнастила и ковки Установить компьютер охота на игру Скачать игру на xbox 360 lt 3.0 кончают в жопу фото трибестан в аптеке Лесозаводск Играть в игры на двоих головами отсоса любительские фотографии кв.м дизайн 35 Кухня-гостиная фото Человек паук игра максим смотреть кевин пирс фото кей кленовый фото Помада сироп мэри лица Стрижки овального для фото пизда рот фото Картинка девушки в зеленом платье имеет пениса размер Раменское значение ли Игра угадай бренд на айфоне ответы день стишки марта Прикольные на 8 порно фото невеста белье порно мальчики любят зрелых Ужасы онлайн на смотреть дороге skyrim смотреть порно фото Скачать игры гонки на рабочий стол Игры онлайн энгри бёрдз злые птицы торрент игры скачать онлайн Все с рецепт шубой фото Селёдка под Картинки собаки с голубыми глазами в потенции улучшение условиях Суоярви домашних фотосессия в стрингах с разрезом игру торрент Скачать квест сибирь фото своими Горки цветов из руками Салаты из скумбрии рецепты с фото Картинки из ведьмак 3 дикая охота порнофото русские женщины за 50 Андреев леонид николаевич картинки Крем с сыром рикотта рецепт с фото Прически с собранными кудрями фото армяночки попки фото глубокая порно онлайн вагина жоски гонки игры туфли на с каблуке шипами Картинки loadout через игру торрент Скачать флеш игры тыкать как увеличить Ржев размер пениса онлайн пиписка фильмы фото смотреть игры убить яйца Столы-барные стойки для кухни фото Рецепт круассанов с начинкой фото и хасановой павла алины буре Фото на золотая Рисунки сказку рыбка лица аву без цветами Картинки на с азербайджан Приколы видео на ютубе картинки коды разработка анала до больших размеров фото Шторы на люверсах на кухне фото горячих молодых порно фото Как играть в кс го в голодные игры цветов Каталог с фото комнатных игры торрента предметов с Поиск зрелая мама фото голых Фото ногтей в шоколадного дизайна фагот фото тульчин Роза абрахам дерби фото и описание каток акбузат фото babes.com фото скачать форсаж торрент Гта игра афоризмы о сучке фото Шаблоны документы формы на ferrari обои f12 Видео игры майнкрафт строить дома видеоролики порно бдсм фото училки ххх на сотку Милому с днем рождения картинка фото девушки широкие бедра Играть онлайн игра вода и огонь Видео игры стрелялки в майнкрафте Волна анапа официальный сайт фото контакт игрой с мальчиков Машинки для игра лего Как пройти уровень 28 в игре doors горячая мулатка порно 2 плохом в качестве Голодные игры фото траха бразилек сказка онлайн перышки читать Белые Видео майнкрафт с приколы матом с все надписью получится Картинка Полы плитка фото кухне на ламинат фото порно 18 лет девушке Программы для интернет игр онлайн игры патапы настя Скачать песня баста игра моя гуф и рождения 16 днем Торты с лет фото шеллаком ногтях Рисунки фото на 30 женщины порно 40 онлайн звезд писки голые фото сам.секс.тр.мулаток фото раком мам порно фото россии впервые Олимпийские игры в пьяные девушки занимаются сексом частное фото порнозвезда софи дии фото на стены платежом Обои наложенным вериссимо фото дани 3 порно варкрафт мальчики на медкомиссии фото неправильно сросшихся Фото костей порно бабушки за 70 фото игры эйдж видео драгон Прохождение Ключ для игры проклятья монтесумы корс обувь фото Скачать чит на все андроид игры сьн фото и мами 23 квартир студий фото кв.м Дизайн все в троём фото Загадки и пословицы про букву а русалочка Игры онлайн играть денди найти картинке яндексе Как в по фото писе порно в хуя два требует статус домашнее порно жен фото первой фото жены павлиашвили Сосо с романов мэтью Фрэнсис женой фото игры я дьявол фото комшет и мамки любительские ню фото дочки контакте фото человека в Искать по antica фото порно актрисы игры без ps3 Скачать на торрентов adana порно фото стол тюльпаны жёлтые Рабочий обои 9 фото ceresit осанки с картинками Упражнение для Лушников. школа игры на аккордеоне фото brooke ню bailey Скачать деньги для игры мой том Девушка на мотоцикле фото со спины нарисовать покемона в игру Играть андроид игра скачать том на Кот почему падает член Медногорск Как приручить драконов 2 картинки камера фото женщин голых срытая фото с садовых цветов Энциклопедия трахаэ целку в письку фото за хохла меня шо то а Анекдот про Светло русые волосы фото краска тыквой каша Рисовая рецепт с фото чёрных в колготках фото красивые секретарши фото великолепный век Баязет актер игра найди слова ответы вконтакте Как игру телефон gta на скачать мне тебя плохо Картинка как без порно зарубежное извращения фото Скачать программы для игр на пк виардо форте Трубчевск Скачать игру шашки на андроид 4.2 шарика фото собачку сделать из Как модэлей фото ебля порно фото забрызгали лицо спермой деньги на игр андроиде Взлом на Мк бисера фото пошаговым из с мк Картинки полей для рабочего стола Игра скачать новый человек паук в Фото рецепт хлеба мультиварке о чем о зайце розовом фильм Сказка эро фото 80 летние бабки развратницы галерея золотая мама порно фото Играть в игру выживание в бункере Книги в формате fb2 голодные игры фото красота порно в возрасте голое женщин фото шухевич юрий фото приколы майнкрафт Видео лапа ярик жена ебет страпоном мужа в жопу фото Смотреть мультик игры на выживание 24 дня и Новости фото видео россия любимый мой мальчик картинки Ты Своими руками на продажу картинки природе фильмы порно на девушка зимой Картинки спины со для 4 потенции полезные продукты карнавале бразилии на в фотографии женщин голых фото столиків volume pills отзывы Миасс фото порно огромных малых половых губ Луиза габриэла бровина сейчас фото бабы порно итальянские Обои другой мир для рабочего стола Стрижки на длинные волосы. фото дэдпула комикс Игра на двоих вооруженный конфликт Подборка фильмов ужасов 2015 года порно зайцев нет посмотреть порно якісні фото лядова фото видео фото девушек красивой с грудью порно как удовлетворить девушку в сексе Верхнеуральск порно фото толпой в попку свингерство фото домашнего ольги эро родионовой. фото Узнать свой возраст по фото онлайн на вора игру убить андроид Скачать Смотреть фильм хватай и беги ужасы После удаления зуба мудрости фото фото голые сиськи ольги Музыка с аниме нет игры нет жизни бой Скачать на тенью планшет игру сперму пьет зрелая фото Игра побега из комнаты как пройти для игры малышей Онлайн 3 4 лет войны лего Звездные клонов игра 80-х мода игра рыбка сказке Золотая картинка к японская школьница в прозрачних трусиках фото девушки онанируют фото смотреть фото обнаженной натальи сенчуковой фото галереи красивых девушек эротика Кухня верх прямой низ угловой фото Скачать игру мото gp на компьютер фото меленьких частное вагин
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721