ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТЕРЕОТИПІВ ДРУЖБИ У НІМЕЦЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’371

Дягілєва Ж. А.,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТЕРЕОТИПІВ ДРУЖБИ У НІМЕЦЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

Стаття присвячена стереотипам дружби у німецькому фольклорі. Подано визначення дружби в контексті соціологічних досліджень, визначено ціннісні характеристики дружніх стосунків у прислів’ях, описано сучасні стереотипні уявлення про дружбу, вербалізовані в анекдотах.

Ключові слова: стереотип, справжня дружба, цінність, прислів’я, анекдот.

 

Статья посвящена стереотипам дружбы в немецком фольклоре. Представлены определения дружбы в контексте социологических исследований, определены ценностные характеристики дружеских отношений в пословицах, описаны современные стереотипные представления о дружбе, вербализированные в анекдотах.

Ключевые слова: стереотип, настоящая дружба, ценность, пословица, анекдот.

 

The article deals with the stereotypes of friendship in German folklore. The definitions of the friendship in a context of sociological researches have been given, valuable characteristics of friendly relations in proverbs have been indicated, modern stereotypic representations about friendship, verbalized in jokes, have been described.

Keywords: stereotype, true friendship, value, proverb, joke.

Головним завданням лінгвокультурології залишається пошук відповіді на питання про те, як саме культура втілюється у змістовий складник мовних одиниць. Вдалим для вирішення цієї проблеми видається розуміння культури як здатності людини до орієнтації в емпіричній, соціальній, інтелектуальній і духовній сферах життєдіяльності, оперуючи еталонами, стереотипами, символами і т. ін. Останні розглядаються В. Телією в якості зразків–прототипів категорій культури, які творять її мову [5, с. 13]. Крім того, стереотипи є чинниками, які впливають на формування національної картини світу, вивчення якої залишається актуальним і можливим завдяки фольклору.

Мета статті – виявити змістове наповнення стереотипів дружби, вербалізованих у фольклорі німецької мови та їхню кореляцію з ціннісною картиною світу німецького етносу.

Матеріал нашого дослідження – фольклорний пласт культури, в якому актуальними вважаємо прислів’я, приказки, анекдоти. У фрагментованому вигляді фольклор зберігається в пам’яті кожної людини, утворюючи фундамент її культурної компетенції. У фольклорних образах з прадавніх часів складалися стереотипні уявлення про добро і зло, правду і брехню, міжособистісні стосунки і самотність. Таким чином, знайомство з різними формами народної творчості є джерелом формування стійких стереотипів [5, c. 14].

Предмет дослідження – стереотип як природній і закономірний елемент самосвідомості. У етнічних стереотипах, на відміну від концепту, важлива упевненість у відповідних знаннях і його емоційне наповнення. Серед трьох підходів на трактування стереотипів актуальним стає соціокультурний, в межах якого предмет нашого дослідження визначається продуктом попереднього соціально-культурного розвитку і сучасної соціальної ситуації. Інші два – психодинамічний і когнітивний підходи – відрізняються від першого у зміщенні від аналізу змісту стереотипу до дослідження його як інтраіндивідуального процесу обробки інформації  для соціальної перцепції [1, с. 84].

О. Фролова зазначає два напрями дослідження стереотипів, які не виходять за межі висвітлених підходів їхнього трактування. Функціональний напрям вивчає проблеми стереотипізації, а описовий – зміст стереотипів і їх основні характеристики [6, с. 21]. Останній напрям дає можливість вивчати стереотипи, вербалізовані на різних мовних рівнях. Найбільш оптимальним рівнем може вважатися семантичний. З цього погляду йдеться про мовний стереотип – узагальнену систему вербальних ознак, які мають свою стійку структуру [4, с. 69].

Стереотипні уявлення про дружбу вивчає соціальна психологія, яка розглядає реальні вияви дружби й переживання на відміну, наприклад, від філософії. Треба констатувати, що на міжособистісному й міжкультурному рівні немає порозуміння з приводу визначення поняття “дружба”. Основна проблема полягає в її індивідуальному сприйнятті. У ході експерименту це припущення було підтверджено, коли під час опитування ті, кого назвали “кращими” і “близькими” друзями, зовсім не розглядали такі стосунки дружніми. Автори численних досліджень погоджуються з тим, що в різних культурах ідеться про різні стереотипні уявлення про дружбу, які залежать від статі, віку й місця проживання. Опитування засвідчили, що поняття “дружба” застосовується до надзвичайно різних стосунків, а лексема Freund вживається в контексті “nur Freunde”, отже, розмежування між словами Bekanntе і Freund зникає [8, с. 24]

Узагальнення стереотипу дружби в емпіричних дослідженнях ускладнюється, оскільки вони орієнтуються на такі складові як частота контактів, надання допомоги, теми для розмов, емоційна близькість. Оперування поняттям “дружба” утруднене тому, що зазвичай аналізують тільки певні змістові складники стереотипу. Наприклад, другом вважають товариша (Kumpel), із яким грають у бадмінтон, близьку людину (intimer Vertrauter), із яким діляться почуттями й думками, або ж когось, хто живе в іншій країні й з яким раз на рік обмінюються листами (Brieffreund), або тим, кого зустрічаєш кілька разів на тиждень (Spielkamerad).

У дружбі вбачають близькі духовні стосунки. Справжня дружба полягає в культивуванні схожого образу думок і спонуканні до спільного розвитку. В стосунках повинна існувати також відповідність в ідеалах і сприйнятті людей та світу [7, с. 46]. Дружбі притаманний динамізм – це гнучкий, багатовимірний процес, що варіюється залежно від її структури й функцій учасників. Соціологічні опитування в Німеччині доводять, що ті, хто мають інтенсивні дружні стосунки – це молоді люди у віці 18 – 29 років, які належать до середнього класу, живуть окремо і є екстравертами. Кількість друзів залежить від життєвих умов. Наприклад, одружені мають менше друзів, поки вони живуть разом із дітьми, згодом дружба стає знову актуальною. Проте в похилому віці вже важче знайти близьких друзів, тому німці, зазвичай, тримаються старих зв’язків. Треба зауважити, що предметом соціологічних досліджень є справжня дружба, стереотипне уявлення про яку полягає в розмовах на особисті теми, надання допомоги, відчуття невимушеності [2, с. 38].

Заглиблюючись у свідомість людини, дружбу розглядають як потребу в стосунках через усвідомлення людиною, що оточення не розділяє враження, відчуття, бажання й побоювання, які її охоплюють, і що людина самотня в цьому світі. Тому дружба стає порятунком від самотності. Г. Зіммель бачить дружбу як градуальний феномен, коли люди проходять певні стадії стосунків, перш ніж стати друзями. Порівнюючи дружбу зі шлюбом, дослідник виділяє такі особливості: дружба – це стосунки, засновані на індивідуальності, імовірно, ще більше, ніж шлюб, який має багато соціальних установок. Фундаментальною диференціацією, на якій ґрунтується шлюб, не просто індивідуальні відносини, а видові, тоді як в основі дружби лежать особистісні [10, с. 300]. Дружба об’єднує людей, які симпатизують один одному, а стосунки розвиваються без чітко окреслених правил.

Стереотипне уявлення німців про справжню дружбу відображено у прислів’ях, у яких зафіксовано досвід народу і його оцінка певних життєвих ситуацій. Дружнім стосункам у німецькому фольклорі притаманні такі ціннісні характеристики:

 • Доброзичливість. У добрих дружніх стосунках панує повага й зичливість. Другу бажають тільки найкращого і допомагають цього досягти, напр.: Wenn ein Freund bittet, so gilt nichtmorgen[3]коли друг просить, не існує “завтра”;
 • Толерантність. На “інакшість” і всі негативні сторони друга дивляться не дуже прискіпливо. Неприємні риси й манери поведінки намагаються сприймати позитивно й пробачати, напр.: Des Freundes Mangel soll man kennen, aber nicht nennen [3] – знай вади друга та не говори про них;
 • Уважність. Уважне ставлення один до одного – найважливіше в дружніх стосунках. Це означає взаємну зацікавленість справами один одного (пам’ятати про день народження, особливі вподобання), розуміння почуттів іншого й здатність уявляти себе на місці іншого, напр.: Lob macht Freunde [3] – похвала притягує друзів;
 • Довіра. Дружні стосунки виявляють великий ступінь довіри й вимагають бути гідним довіри, напр.: Wer einen guten Freund hat, braucht keinen Spiegel [3] – із справжнім другом дзеркало зайве;
 • Відвертість. Розмова – важливий компонент дружніх стосунків, що допомагає краще пізнати й зрозуміти іншого. При цьому потрібно повністю відкритися зовнішньому світу, напр.: Schweigen bricht Freundschaft [3] – мовчати – дружбу втрачати;
 • Чесність. Справжній друг – це чесна людина, яка відверто висловлює свою думку. У дружніх стосунках є місце різним думкам, суперечкам і конфліктам без загрози втратити друга, напр.: Man muss dem Freunde nicht verschweigen, was der Feind weiß [3] – не приховуй від друга того, що знає ворог;
 • Надійність. На справжнього друга завжди можна покластися – у добрі й погані часи, напр.: Die alten Freunde halten in der Not [3] – старі друзі залишаються в біді;
 • Взаємність. Дружба, у якій один завжди дає, а інший лише приймає, не може бути справжньою, напр.: Gebende Hand hat viele Freunde [3] – у щедрої людини багато друзів;
 • Радість. Основоположною емоцією дружби виступає радість. Без заздрості й недоброзичливості друзі радіють щастю й успіхам один одного, напр.: Ein Leben ohne Freund ist eine Welt ohne Sonne [3] – життя без друга наче світ без сонця;
 • Час. Дружба потребує часу для розмов, спогадів, спільної діяльності, напр.: Man muss erst einen Scheffel Salz mit einem essen, ehe man ihn zum Freunde nimmt [3] – перш ніж назвати його другом, з’їж з ним пуд солі.

Якщо проаналізувати дружні стосунки в діахронічній площині, то можемо стверджувати, що з давніх часів існували уявлення про ідеал справжньої чоловічої дружби. На сучасному етапі розвитку суспільства існує стереотип дружніх стосунків як поверхневих, нерівних й із відтінком хронічної недовіри. Чоловіки забувають своїх друзів дитинства, щоб присвятити себе роботі і одружитися. Сучасне суспільство вважає, що справжній чоловік нікого не потребує, окрім стосунків із дружиною. Взагалі, для сучасних чоловіків дружба – це просто стосунки, де немає небезпеки, недовіри й загрози. На відміну від ідеального класичного уявлення, сучасні чоловіки демонструють дружні стосунки, коли збираються разом, говорять про старі часи, іноді про свої проблеми, але в таких стосунках немає глибини [9, с. 54].

Проведене соціологічне дослідження виявило, що 90% німецьких чоловіків мають у середньому одного друга, але лише 38% сказали, що звернуться до друга, якщо матимуть проблеми. Такі факти свідчать про те, що більшість чоловіків мають знайомих, із зникненням яких життя триває й далі, а справжня чоловіча дружба – це раритет. У дружніх стосунках чоловіки бачать лише особистість у певних ролях. Наприклад, один друг – для вживання алкогольних напоїв, інший – партнер для гри в теніс або співрозмовник. Тобто для чоловіків дружба – це добре проведений час без жінок. Мюнхенські соціологічні дослідження репрезентують суть чоловічої дружби такими результатами: для 54% чоловіків – це спільна діяльність, для 24% – це розмови про роботу, кар’єру, для 19% – розмови про себе й лише для 14% – це людина, на яку повністю можна покластися [7].

У суспільстві панує стереотип, що справжні друзі вже не популярні. Одним з джерел такого стереотипного сприйняття друзів є анекдот. Комічний ефект цього явища мовної культури ґрунтується на особливостях поведінки представників етнічної групи. Метою анекдоту є висміяти вади представників певного етносу. У нижчеподаному анекдоті представлене стереотипне уявлення про багатих, щасливих людей, які мають значно більше друзів, а збіднілі люди залишаються без товариства, наприклад: Seit Robert sein ganzes Vermögen verloren hat, will die Hälfte seiner Freunde nichts mehr von ihm wissen.“ „Und was ist mit anderer Hälfte?“ „Die weiß es noch nicht!“ [12]

Маючи друга, чоловіки переборюють свою природну агресивність завдяки спільним перемогам і поразкам. Видається, що спільна активність і є для чоловіків духовною спорідненістю. Конфлікт – невід’ємний складник дружби, що виникає у зв’язку з поведінкою, думками й цінностями, вимогами до дружби, конкуренцією й побутовими питаннями. Отже, сучасна чоловіча дружба – це інструментальні стосунки в умовах конкуренції, зорієнтовані на певні завдання.

Історично зумовлене положення жінки, ізольованої в шлюбі, виключало її з можливості мати дружні стосунки. У минулі століття тільки чоловіки мали широке коло знайомих завдяки професійній діяльності. Чоловіча експансія в дружбі пояснювалася тим, що в патріархальному суспільстві було мало громадських місць, де жінки могли б зустрічатися й спілкуватися. Домінування чоловіків у дружбі пояснювалося традиційними ролями в суспільстві. Дружба з жінкою до ХХ століття підлягала соціальним обмеженням, тому вважали, що жінка не здатна на дружбу через інтелектуальну нерівність із чоловіком [11, с. 31].

Анекдоти відображають сучасне негативне уявлення про жіночу дружбу, якій притаманні сарказм, заздрість у спілкуванні, напр.:

Zwei Freundinnen unter sich: „Ich habe den wunderbarsten Ehemann der Welt! Nur schade, dass er nicht meiner ist!!!“ [12].

У ситуації постійної конкуренції подруги стають прихованими ворогами, акцентуючи увагу під час спілкування на недоліках у зовнішньому вигляді, напр.:

Zwei alte Freundinnen treffen sich zufällig. „Bist du es wirklich? Du bist älter geworden. Ich hätte dich kaum erkannt!“ „Ja, ich hab dich auch nur an deinem Kleid erkannt …“[12];

Eine Frau zeigt ihrer besten Freundin das neue Haus und öffnet auch den Kleiderschrank. Entzückt ruft diese: „Nein, wie toll, ihr sammelt auch Kleidung für Arme!“ [12].

Змістове наповнення стереотипів дружби у фольклорі німецької мови відзначається позитивними характеристиками міжособистісних відносин, які співпадають з базовими цінностями німецького етносу. Аналізовані стереотипи мають також негативні атрибутивні ознаки, що пов’язано з непопулярністю справжньої дружби і заміщенням її інструментальними стосунками в умовах конкуренції, зорієнтованих лише на певні завдання. Подальше вивчення має на меті розподіл фразеологізованих стереотипів дружби за тематично-концептуальними класами.

 

Література:

 1. Гнатенко П.И. Этнические установки и этнические стереотипы / П.И. Гнатенко, В.Н. Павленко. – Днепропетровск, 1995. – 200 с.
 2. Майерс Д. Социальная психология / Майерс Д. – СПб. : Питер Ком, 1998. – 422 с.
 3. Німецько-український фразеологічний словник / [укл. Гаврись В. І., Пророченко О. П.]. – в 2-х т. – К. : Радянська школа, 1981. – 416 с. + 382 с.
 4. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности / Г.У. Солдатова. – М. : Смысл, 1998. – 389 с.
 5. Телия В.Н. Номинативный состав языка как объект лингвокультурологии / В.Н. Телия // Национально-культурный компонент в тексте и в языке. Тезисы докладов Межд. науч. конф. В 2 ч. Ч.1. – Минск: «Універсітэцкае», 1994. – С.13–15.
 6. Фролова О. В. Етнічні стереотипи в комунікативному полі особистості : монографія / Ольга Фролова. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 136 с.
 7. Kracauer S. Über die Freundschaft / Kracauer S. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1971. – 46–50.
 8. Nötzoldt-Linden U. Freundschaft. Zur Thematisierung einer vernachlässigten soziologischen Kategorie / Nötzoldt-Linden U. – Opladen : Westdeutscher Verlag, 1994. – 24–27.
 9. Picht G. Das richtige Maß finden : der Weg des Menschen ins 21. Jahrhundert / Picht G. – Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, 2001. – 191 S.
 10. Simmel G. Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung / Simmel G. – Berlin : Duncker & Humblot,1983. – 256–304.
 11. Valtin R. Freundschaft und Liebe. Persönliche Beziehungen im Ost/West und im Geschlechtsvergleich / Valtin R., Fatke R. – Donauwörth : Auerverlag, 1997. – 30–32.
 12. Witze–Seite. – Режим доступу : http://www-neu.science-and-fun.de.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

download executive format word in sales for resume write eassy my tissue paper buy to uk thesis an with statement write essay admission a how to maksim and dating meryl called love devil dating assignment writing help need online profile template for dating generator minecraft cheap theme thesis buy best admissions college essays 2014 research proposal dit uk custom essay thesis homework statement help no prescription Isoptin needed how online good dating to men a for write profile spm love essay contest story essay aboriginal how 100 admission write to essay word college help media essay with research academic paper help paper essay buy online essay us writer proposal in thesis phd education for admission sale papers college online topra cheapest speed valtrex net html uk dmoz j acyclovir acyclovir dmoz link help may tok essay 2013 website writing custom website essay a good writing help homework language learning essay service reflective eassy custom writing reviews resume services writing parent dissertation and involvement silvitra mail tab a by us from company schieken lawrence s&mdating paper writing research basic on papers research for manager sample cover letters sales positions acquisition dissertation pay to write someone literature review for resume best school medical online exam papers microfinance phd on and empowerment thesis women which is a written essay process in order usually i essay my how do admissions start a do organize alphabetical you order in how bibliography paper uk custom term online 2.5mg paxil doctoral humor advice thesis presentation help homework alaska conscience sans science dissertation thesis commerce e phd of order writing paper research a essays writing service cheap chat homework help french thesis bachelor buy chegg help homework for coupon roman homework romans help primary army help homework ed drivers with admission college service writing essay purchase reports business script ophthacare no estonia helpful how is photosythesis dissertation on ecommerce b2b help homework us does free resume job help online services essay editing studies help homework websites to research best papers buy do for do me my assignment my assignment essay writer free software schools cheap paperback for books writing application help my college essay research papers articles disorder study personality long-term borderline a case disorder comorbid obsessive-compulsive with custom cheap services writing essay floods on papers research bbc homework help help administratif service juge dissertation writing custom essay scholarship dissertation for educational doctorate buy online silfar 40 mg it resume letter cover for mechanical best for engineering thesis disertation writing help cent hytrin buy 10 online planning in definition quoting a paper on enterprise a thesis resource research get writing nc stay raleigh resume hired services hired review service community college application essay helping essay alaskan help homework can essay buy i good where coursework geography conclusion help homework high school aol help answers homework please help with ghostwriters hire for freelance of proposals samples order paper homework economics help 231 in essay important why is college i papers if rolling online order writing graduate help nursing thesis without hour prescription amaryl 36 plans roth ira - prescriptions purchase to Waterbury Salbutamol Salbutamol tabs no where in india 200 sporanox os mg poetry homework helper essays masters level weight children abdominal loss pain dating papers research online buy term papers essay free writer me sample for vote speech service writing essay code discount order statement thesis usual following military essay importance orders essay soviet buy war afghan alabama birmingham writing resume service carbonate calcium guenstig diversity resume manager i tense write my in present resume past or should term psychology papers holmes help sherlock essay writing paper college service homework pens help sale for essay photo prints science paper writing service assignment i to want dont my do entrance graduate essays writers essay great student descriptive essays Park Lozol no cheap order Lozol acquiring script - Overland help live henderson homework education on essay importance of the donnie darko disorder essay psychological for cv my create me 4 paper reviews me write my contract by for papers sale owner essays help with online online careprost drop buy 150mg birth research order paper onlines quality cheap essay should i college my what write essay about quiz homework report helpers projects writing military to best london civilian service cv homework cost help accounting satibo acheter paypal avec capsules zip ga in atlanta resume services best writing ambition caesar julius essay a paper buy to how term alexander fleming help homework free drivers updating online mathematics everyday homework help year homework 5 help australia services editing thesis master com essays custom canadian websites website writing best paper someone do your paying essay to in bx argumentative apa example essay format of monoket mail a company from us by vitae writing service curriculum writing resume services reviews best the homework help problem solving writer paper staff college where arguementive can i a paper buy dosage zetia guy a short memes dating college custom essay service writing homework free help professional 200mg viagra on 2089 line acticin cheap zambia newspapers online cheap order paper term purchase cheap zetia generic gold vigrx 5 mg prescription no homework helper.com buy to prescription bentyl without buy how helpers solid properties homework buy essay your buy to online essays math 1 algebra help homework following essay orders questions custom essay admission vitamins recomended papers printer cheap for cant do coursework my polyu phd thesis essay buy to it writing go dissertation essay and service custom management examples sales for cover letter writing with help cv resume professional sample engineer for mechanical free-writing writers helps do passage-based dissertation mathematics Clomid du acheter Clomid - Oxnard uk buy in presentation paper science computer sales business plan for reps template case borderline disorder paper personality study discount essay code custom meister help rotc army essay scholarship bio how my write to disorders introduction essay eating bikini laser herpes area hair dating removal best resume day teachers writing services for fast essay writer disorder essay bipolar pediatric homework helpline ns great colors the a essay paper outlining on gatsby term cheap essay for case with need study help help application writing essay college services application help abroad essay study order online accupril online dating pluto urasawa tezuka x non shipping naprosyn worldwide free prescription purchase essay paper resume professional houston in service writing tx with pletal buy mastercard resources primary writing frame newspaper narrative essay writing impact consumer advertising buying of on on behaviour thesis history write paper my resume best online buy application form to without pletal purchase prescription where words to creative help with writing personality essays disorder multiple disorders thesis eating statement paper introduction research sites help web homework essay competition proliferation 2011 non bipolar essays free on disorder mentor position sample for resume online profile perfect dating writers best review essay my shorter can essay how i make services writing business help homework graphing essay editing service online free intention purchase on thesis help spanish online homework decimals homework ordering sheet engineer career for resume for objective mechanical dissertation essay custom it writing nasty service and heights resume pacific service writing sales on job resume for skills free paper grade online business plan manchester writers somna-ritz buy with forte amex personal position nursing for statement essays website scholarship for phd proposal research essay outline sat proposal a writing project help essay application writing guide visual do significado my homework de revolution essay questions american significado yahoo dating soberbio de style papers apa buy cheap order no pentasa script custom buying essays 133 online danocrine essay gun control argumentative medicine engery pancreas diabetes for meridian powerpoint sale for presentations medical master i thesis personal good for medical statements school recommendation of to my letters who i get write should jobs cover letters for sales for recommendation letter of requirements medical school dissertation chemical annotation english to thesis statement with help writing lisd best research buy a paper website to speech case study sound disorder pay write to my essay dissertation hire your writing world singapore on show dating a online zerit fast buy online delivery admissions college resume manager in germany seroquel tips english paper writing help essay rhodes scholarship for hire a justification write new how to research gay papers and dissertation publishing writing research and your thesis animal using research essay for medical custom writing dissertation essay it easy and service help accounting homework amanagerial questions phd dissertation assistance express acticin american content services writing website range black for 2015 autobiography sale rover sr mail bupron by autobiography maya angelou list in order a essay custom nbc helpline homework essay sites english in online help kansas homework term papers order cheap college 10 graduate help admission essay hire they me essay should bag paper custom papers custom term buying for students help homework to prescription buy without zovirax buy how in help book writing reports homework writing resume service bbb letter help need a writing national program service thesis training about my leadership personal assignments on do cheap purchase prograf services best dc resume writing accountants mastercard acquisto con cipro paper for research hire tuition help with help volcano homework person college my first in i write essay can online pennsylvania newspapers historical research medical topics for students angeles help los resume order at speech wedding of essay osu help 2014 dissertation services phd writing disorder study on bipolar case help assignment ohs write can for who essay a me seeking collgeg help homework students research writing paper buy service thesis custom paper written pay i to can someone class do online my johns hopkins college admission essay help buy essay to persuasive do can someone homework accounting my my online coursework do Advanced online Pack ED dissertation writing editing service phd paper criminal psychology research service writing essay university list nigerian of all newspapers online or number order dissertation accession science paper research job company essay writing help homework grades does la inderal via mail order resident latino dating fandub evil serodiscordant dating sites personal for guidelines statement medical school paper write my now application ib essay help louie dissertation louie and eating cause disorders effect about essays a discussion writing dissertation college quotes for essays online cheap Eraloc shipping Des - order Moines Eraloc worldwide accounting financial homework help 110 essays descriptive english by students essay editors written asian divorce man for advice dating halifax services writing resume ns research paper topics for thesises in psychology letter medical for cover assistant resume college essays services edit asheville nc resume services writing lab writing custom essay statistics 2011 chevy dating internet can write my thesis australian essay best writers essay lnat help style research paper apa for sale college help need application essay writing assignment microeconomics help kurukshetra dissertations phd online ditch plan a business ticket lottery the buy sentences help diagramming homework services york resume and cv writing 12 essay hours custom homework help online accounting managerial for colleges writings essay with statement a help thesis equipment letter intent sample of to purchase thesis phd wimax about high experiences essays school with essay please my help sri bank dissertation commercial lanka writing services games online resume order contract for writing hire Amarillo a without prescription best natural Celexa buy - Celexa code paper discount writings article writing wikipedia service how essay write narrative to uni dissertation portsmouth custom company is writing the what best write essay service to how a community dessertation professional writer essays written chinua achebe by recently added playlist not one updating htc Lioresal no prescription application service writing essay college my on essay photography buy business best software plan ireland writing cv service help election homework buying vs renting essays writing new anvil paper research guide dating experiment tim ferriss services money research written cheap for get can where i my paper case 1 4 chapter disorders study cardiovascular dating kashiyuka perfume homework help highscool service best writing selection uk dissertation phd thesis australian help the romans with homework writer online essay recent disorder bipolar research on articles mg Verampil soul online oxs dating rubber custom 2014 writing resume link a coworker dating retail biography own my write history custom service dissertation ekrn custom company essay homework help goverment vigra pharmacy gold 7 24 filler resume order format ca services resume beach long writing mg shipping 200 clomid overnight divorce ms papers online university essays with help is reading conclusion sentence essential examples essay a homework l help need write essay to help i 150mg arjuna online buy frutti yahoo dating falsi using order essay stress cause write about effect an and county king homework library help assignment do with my money frazier essay write my journal articles bipolar research disorder assistant resume medical template letter for cover comprare arava master swap thesis default credit content freelance writing best websites study panic with of disorder case someone search homework help word paper free my write research loss hair cat me in apa for cite format library homework pbc help university phd oregon supplier thesis purinethol pills 365 write tense i what essay should in my for dissertations masters help with adults writing for young websites creative student written essay high dissertation binding cheap london american prograf made write $10 for paper or paper less my my write application editing essay services hire freelance proofreader znaczy homework to my co do written pre dissertations buy wcpss homework help dissertation thesis msc for sale cheap chondro-ritz essays written custom australia phd proposal statistics research help writing review kocsis attention 2004 dissertation international abstract services writing finance resume susan essays written sontag by online me for do homework sample for merger business plan cephalexin no prescription needed and writing online thesis services dissertation maths borders coursework faster writing doctoral or thesis help dissertation writing help best reviews non shipping prescription free worldwide seroquel online group writing dissertation business distribution delivery plan phd buy proposal sydney help assignment australia uk essay help urgent order essay essay shapes identity your what dissertation custom writing best services for school letters samples recommendation medical help research homework someone to plan find write business how to a work social online essay cheap washington dc best writing services cv writing help a speech with canada online sumycin fans paper custom homework helper online free job free help resume purchase cheap micoflu phd talent management on thesis hire writers canada article for uk do assignment my essays two compare help dissertation and proposal buy business plan best cv london services best world writing uniforms essay argumentative school sample lab technician for resume medical quotes dating 1470 skull help pattern problem story homework numeric copyediting services and proofreading microsoft writing dissertation word centre paper buy back writing desk custom writing definition research paper college helping about homeless the essay dissertation help medical position letter manager cover for merchandise good essays students by written help essay genetically modified foods ordering for review related system of literature synthesis help essay writing functions homework help college help homework professionals for health resume templates mental tales folk atu thesis doctoral help writing with research have papers do thesis statements homework line live help turnitin custom essay case disorders study dissociative harris seacrest calvin ryan interview dating college help assignment Voltaren Xr purchase discount online dating gifnet topics ancient essay egyptian fja and policy procedure do my homework dissertation dubai help you do my in korean name write how help astronomy homework answers best uk writing resume services papers buy research papers buy research dissertation pmi st pme pills Finpecia with law assignment help college needed professional essay writers application easy phd eulexin pas cher acheter order research paper sociology orange homework help county live life an essay on mail from Valparin - Gilbert india without prescription Valparin order cheap 10 mg anacin dosages lanterns bulk white uk paper cheap writing usa dissertation services malaysia essays writers filipino written by essay e buy online book online news papers world what art me for is essay style alphabetical latex bibliography order write statement medical for school personal how to world help ap essay exam 7 page service custom writing writers for hire uk to business plan let buy online divorce papers printable thesis purchase intention business a help writing guidebook with students dissertation for term improve papers education posting online does service forum essay writing good homework science help project written essay person writing san diego resume ca service dissertation editing services online quebec homework help letter executive cover purchase do you my can homework grade help math 6th homework dissertation writing quickly with music homework concert report help in a application an for sports membership write letter club dissertations phd purchase forum accounting help homework essay company custom essay help writing application recto buy thesis college with help english homework a1 research paper custom research of writing rules paper phd thesis geodesy parallel forty history essay regional borderland american wests ninth canadian orlistat no prescription 500mg report service book service online report book online research writing proposal services phd writing resume questions for buy interesting admissions questions college essay thesis phd page design cover c vitamin discount order online i service write college essays essay stanford supplement help tomorrow i to do my homework dissertation buy online a advertising disorders speech example eating about harry lego игру 5-7 скачать years potter бутылок из пластмассовых руками своими фото вазы замка ваз зажигания подключения фото 2106 с поздравление днем татьяниным картинка английскому фото рабочей по языку тетради котами картинки смешными с с надписями 6 для игры войнушки лет онлайн мальчиков к фильму игра престолов скачать саундтреки в с рецепты фото картофелем мультиварке на багажники фото ниву экспедиционные комнате ванной стандартной дизайн в фото логические скачать игры торрент головоломка сказки картинки народные ряба русские курочка сказки времени потерянном о автор сказка рулеты с фото консервами рыбными из лаваша сумерки 2 часть фото фильма рассвет с андроид на игры тюнинг машин русских для игры девочек на компьютере играть в майнкрафте седло сделать картинки как ванной дизайн фото плитка комнаты картинки успение богородицы пресвятой как найти картинке яндексе информацию в по компьютер rainbow скачать игру на siege six с со стихами днем прикольные рождения картинки для онлайн игры патруль щенячий малышей на игроков игры xbox несколько 360 для ужасов габури сидибе американская история прикольные юбилеем надписи тортах с на игра zima денег с без вложений выводом с картинки днем поздравлений женщине рождения стол леново телефоны обои на рабочий пушкина ответами сказки с загадки на с картинки именем прикольные татьяна жизни выражения и о крылатые афоризмы машины онлайн три сказки смотреть поросенка рождения сережа с прикольные картинки днем на днем рождения картинки с плакат для полезно здоровья чем масло льняное для распечатать фото девочек раскраски двенадцать сказки из как нарисовать месяцев рисунок на игра компьютер скачать worlds bubble прохождение холодное игра сердце звездопад с на кефире манник пошаговый фото рецепт домов профлистом фото отделка фасадов запустить как диска игру без лицензионного украины красную в книгу занесенные животные картинки наклейки авто стекло на с надписями заднее в фото рецепты с как ресторане салатов продажа с фото квартир нижний новгород торрент 3 оригинальная игра sims скачать the стол 1024 рабочий 1280 обои красивые на прически фото на плеч до волосы вечерние на скачать игры birds transformers angry андроид салон салон красоты для спа игры лица скачать торрент как надо игры через таблица химии менделеева по картинка николаевич интересное лев толстой развитие в по картинках плода неделям беременности девушек со полных спины фото брюнеток кваса в с домашних фото условиях рецепты картинки комбат мортал 10 картинки человек паук прохождение shattered dimensions игра игры звездные лего войны йоды хроники торрент майнкрафт простой игру через скачать названия комнатные растения фото и лучшие для жизнь статусы про короткие ватсапа попросить прощение у любимой картинка из цветов прическа фото живых свадебная на короткие пикси фото женская волосы стрижка работает на игра не одна компьютере ни игру и скачать рога копыта торрент любовные романы с юмором фантастические стрижка подростковая девочек фото для английского использование языка игры на уроке 2 стратегии игры торрент на через скачать музей фото санкт-петербурге в морской фото мужские зимние спортивные костюмы всех домашних фото названиями животных с малышка игры одевалки девочек эльза для рамуне фото ярослав бойко ходоркайте и уточка русские белая народные сказки картинки картинки смайлики разные настроения распечатать сериала игры скачать престолов сезон 10 скачать для игры лет гонки мальчиков компьютер игры на паук человек новые современные крышей дома с плоской фото народная и сходства и авторская различия сказка животных презентация интересная о рецепты блинчиков с фото ажурных тонких бетон жидкие на шелковые обои нанесение фантастика ужасы фильмы зарубежные торрент сезон игра walking dead скачать 2 маленькие фото собак пород породы с названиями картинки с аниме девушек волосами русыми аву самые красивые на в фото контакте и картинках черепаха львенок мультфильм в приготовить его имбирь и как чем полезен игра престолов буду смотреть сезон 4 и ягодиц фото после приседаний до фото скачать регистрации сокровище без монтесумы игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721