ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ «РЕЛІГІЯ» В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2.03

                                                                                                     Н.В.Піддубна

Харківський національний педагогічний

університет ім. Г. С. Сковороди

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ «РЕЛІГІЯ» В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

У статті викладені результати дослідження вербалізації релігійних концептів в епістолярії ТШевченка. Спираючись на листи поета, автор статті доводить, що Т. Шевченко активно омовлює такі релігійні концепти, як «віра», «Біблія», «християнство» та ін. Лексика на позначення ключових релігійних концептів є своєрідним засобом розкриття внутрішнього письменницького «я» як релігійної мовної особистості.

Ключові слова: релігійний концепт, епістолярій, вербалізація концепту, мовна особистість.

 

В статье изложены результаты исследования вербализации религиозных концептов в эпистолярии Т. Шевченко. Ссылаясь на письма поэта, автор статьи доказывает, что Т. Шевченко активно вербализирует такие религиозные концепты, как «вера», «Библия», «христианство» и др. Лексика для обозначения ключевых религиозных концептов является своеобразным способом раскрытия внутреннего писательского «я» как религиозной языковой личности.

Ключевые слова: религиозный концепт, эпистолярий, вербализация концепта, языковая личность.

 

There are the research results as for the peculiarities of religious concepts verbalization in T. Shevchenko’s epistolary. Having based on the poet’s letters, the author of the article proves that T. Shevchenko actively denotes such religious concepts as “Faith”, “Bible”, “Christianity” and others. Vocabulary to express key religious concepts is an original way to reflect the writer’s “I” as a religious language personality.

Keywords: religious concept, epistolary, verbalization of the concept, language personality.

 

Питання взаємозв’язку мови й релігії, відбиття релігійної картини світу в мові, зокрема вербалізація ключових культурно значущих релігійних концептів, в останні десятиліття привертають усе більшу увагу науковців, оскільки їх розробка тривалий час перебувала на периферії наукових досліджень. Особливий інтерес на сьогодні становить специфіка омовлення складників концептосфери «Релігія» у творах окремих українських знакових письменників.

Дослідження «мовного світу листів» є актуальною потребою сучасної антропоцентрично орієнтованої поліфункційної лінгвістики, реалізацію якої демонструють наукові розвідки О. Антіпова, С. Богдан, Н. Журавльової, А. Ільків, Л. Лисак, Т. Космеди, Л. Марчук, Л. Мацько, В. Мозгунова, К. Фурсової та ін. дослідників.

Мета цієї наукової розвідки – дослідження мовного вираження окремих релігійних концептів в епістолярії Т. Шевченка.

Епістолярна спадщина Кобзаря поки що не має комплексного монографічного дослідження, хоч постійно перебуває у фокусі уваги науковців, зокрема таких, як Л. Башманівська, Ю. Безхутрий, В. Калашник, М. Філон, М. Коцюбинська, С. Богдан, А. Ільків, К. Ленець, Ж. Ляхова, М. Мозер, В. Русанівський, І. Свєтлишева, П. Тимошенко, Р. Трифонов, А. Шаповалова та ін.

Учені вказують на відмінності мови творів Т. Шевченка від його листів, що часто мотивоване не специфікою двох різних стилів – художнього й епістолярного, а пов’язане з мовною особистістю письменника, найбільш яскраво вираженою в листах і щоденниках: «В основі посутніх характеристичних відмінностей ознак Шевченкового епістолярного і поетичного слова лежить різне відношення до слова, причому інколи епістолярне Шевченкове слово наближається до художнього слова Котляревського. <…> Це значить, що формування літературної мови, самої літератури нерозривно пов’язане із явищем, яке можна назвати суб’єктивним, людським чинником – формуванням мовної особистості» [1, с. 7].

Близьким, але не тотожним матеріалом для філологів є листи й щоденник Т. Шевченка: обидва джерела дають плідний матеріал для відтворення психологічного портрета автора, однак листи мають ширший інформаційний діапазон: «Шевченкові листи охоплюють ширший життєвий простір, ніж його щоденник, причому не лише хронологічно. Якщо в Журналі він розкривається передусім як людина в собі, то в листах – у взаємодії, у взаємовідображенні з оточенням, з людьми найближчими й тими, що перебувають на офіційній відстані. Від цього – особлива повнота і вписаність в історичний контекст» [6, с. 371].

Релігійно-філософські мотиви у творчості Т. Шевченка неодноразово були у фокусі уваги дослідників, переважно літературознавців, зокрема Л. Білецького, Ю. Івакіна, Г. Грабовича, Ю. Барабаша, О. Забужко, О. Яковини та О. Слободяна, Л. Генералюк, О. Кудлей та ін.

Однак мовознавчий аспект, зокрема дослідження вербального вираження сакрального в Шевченкових творах, поки не був належно висвітлений. Цю лакуну активно намагаються заповнити лінгвісти, зокрема О. Бігун, Т. Вільчинська та ін. Науковці зазначають: «Аналіз сакрального, що виявляє духовну сутність творчості письменника, передбачає висвітлення його мовно-літературної діяльності на суспільно-історичному тлі ХІХ ст. і належить до перспективних проблем сучасного мовознавства» [2, с. 56]. Не менш актуальним є й дослідження релігійних концептів у листах Т. Шевченка, що уможливлює наближення до розуміння його як «внутрішньої людини», і саме епістолярій, як зауважує М. Коцюбинська, дає для цього надзвичайно багатий матеріал: «Перед очима постає своєрідний автопортрет або портрет автора, що його ми малюємо самі на основі реального, не запрограмованого заздалегідь матеріалу, бачачи перед собою живе обличчя. Тут немає фальшу, лестощів, прикрашання – людина постає своїм єством, своєю “справжньою особистістю”» [6, с. 30].

Як відомо, у радянському літературознавстві тривалий час постулювалася думка про атеїстичність світогляду Т. Шевченка, а часте звертання поета до релігійних мотивів пояснювалося революційним спрямуванням шевченківських наслідувань Біблії. Багато сучасних дослідників робить акцент на релігійності Т. Шевченка, пов’язуючи її з традиціями українського народу. Так само з глибокою традиційністю, відбитою в менталітеті українців і успадкованою Кобзарем, деякі дослідники пояснюють й подекуди критичні поетичні вислови поета про Бога, зауважуючи: « В розумінні українця між Богом і людьми існує надзвичайна інтимна близькість, і завдяки їй він може дозволити собі певні “вольності” по відношенню до Бога. Це пов’язано з тим, що християнська релігія не змогла стати над українським світоглядом, оскільки у них на час впровадження християнства вже були установлені свої вірування, традиції, звичаї, які християнство об’єктивно не змогло витіснити» [3]. Утім, більш переконливою видається думка О. Кудлей стосовно того, що «заміна поняття «вічного богоборця» на беззастережно «релігійного поета» є все ж таки певною ідеалізацією, яка не вповні охоплює реальний пошук Кобзаря, що віддзеркалив у своїй творчості сповнені кричущих суперечностей екзистенційні ситуації своєї епохи» [7, с. 280]. Науковець указує на те, що антиклерикальні настрої були притаманні молодому Шевченкові під час його проживання в Петербурзі. Більш пізні періоди позначені його пієтетним ставленням до Біблії, оскільки він «… лишився з екзистенційними проблемами людини віч-на-віч, без тих штучних фільтрів, які накладало на його зір петербурзьке буття замолоду» [7, с. 280]. Саме «Кобзар» часто називають безпосереднім діалогом людини з Богом, молитвою.

Шевченкознавці акцентують увагу на тому, що художня спадщина Кобзаря перебуває в безпосередній єдності з його листами, що є промовистим свідченням цілісності натури поета, «внутрішньої» і «зовнішньої» людини» [6, с. 371]. Однак якщо у творах Т. Шевченка відчувається амбівалентне сприйняття Бога, то в його листах – винятково позитивне. М. Коцюбинська назвала це «істинними пориваннями до Бога» [6, с. 372], що є однією з ключових ознак психологічної автохарактеристики письменника.

Епістолярій Кобзаря рясніє великою кількістю релігійної лексики. Більшість релігійних назв Т. Шевченко використовує для омовлення відповідних концептів, що є складниками концептосфери «Релігія».

Як зазначають дослідники, відображення в мові релігійної картини світу відбувається через концепт «віра», який уважають одним із ключових концептів мовної картини світу вірян. В. Карасик з цього приводу зазначає, що «ідея одкровення, закладена в релігійних віровченнях, переживається вірянами як особливий ні з чим не порівняний екстатичний стан. Ця ідея заснована на акті вільного вибору. Ключовий концепт ВІРА визначає внутрішню логіку релігійного дискурсу: розкрити тим, хто цього ще не зрозумів, радість від розуміння того, що у світі є Бог, зміцнити людей у вірі, допомогти їм подолати труднощі, пов’язані з життям у миру» [5, с. 328].

В епістолярії Т. Шевченка цей концепт оновлюється, справді, як такий, що актуалізується в мовній свідомості віруючого у складні хвилини життя. З листів видно, що більше вірити в Бога Кобзар почав саме в найскладніший період свого життя – на засланні, де поету, очевидно, довелося багато чого переосмислити.

У листі до В. Рєпніної з Орської фортеці 25 лютого 1848 року Т. Шевченко зазначає, що віра в Господа, спілкування з ним через молитву, говіння й причастя надає засланцю сил й оптимізму: «<…> Пред благовестом к заутрени пришли мне на мысль слова распятого за нас, и я как бы ожил, пошел к заутрени и так радостно, чисто молился, как, может быть, никогда прежде. Я теперь говею, и сегодня приобщался святых таин – желал бы, чтоб вся жизнь моя была так чиста и прекрасна, как сегодняшний день!» [8, с. 85]. Як бачимо, в наведеному контексті актуалізується й концепт «радість», що завжди у свідомості вірян супроводжує концепт «віра».

Віра в Бога, в потойбічний кращий світ є порятунком від земних бід і гризот, а Господь милостивий до тих, хто вірить у Нього. Отже, в концепті «віра» актуалізуються смисли ‘спасіння’, ‘підтримка’, ‘вища сила’. Зокрема в листі-відповіді А. Козачковському від 30 червня 1853 року, в якому, намагаючись хоч якось утішити свого друга у зв’язку зі смертю його дитини, Кобзар закликає молитися й вірувати «разумно» й «глубоко» Господу, називаючи його «наш общий помощник и серцеведец», порівн.: «Грустный мой, плачевный мой друже! <…> великое горе, как твое, теперь может ослабить только один наш общий помощник и серцеведец! Молися, если можешь молиться, и, моляся, веруй разумно, глубоко веруй, в замогильную лучшую жизнь. Сны твои, которые ты видел в самые критические часы твоей жизни, показывают нам что-то выше наших земных понятий. Веруй! И вера спасет тебя!» [8, с. 113]. Упадає в око кількаразовий повтор у листі ключової для концепту «віра» лексеми вірувати, що вжита у формі наказового способу дієслова, що, по-перше, є граматичним засобом вираження експресії, за допомогою чого адресант передає своє співчуття й намагається вказати шлях до полегшення страждань згорьованого друга.

У продуманому мовленні, до якого традиційно відносять мовлення писемне, зокрема епістолярне, „це наслідок стилістичного осмислення слова, наслідок владного намагання автора тримати читача (слухача) в полоні своїх ідей” [9, с. 176]. По-друге, повтор передає модальність заклику, що вказує й на обов’язковість дії вірувати для самого Т. Шевченка. З цього приводу Н. Гуйванюк зазначає: «Форма заклику об’єднує автора-промовця з адресатом, до якого він звертається, зараховуючи і себе до тих, хто має виконувати спонукувану дію, бо вона і для нього самого (промовця) є обов’язковою» [4, с. 22].

Т. Шевченко неодноразово наголошує на своїй вірі в Бога, називаючи її святою. Посилання на неї є найвищим виявом благання, відчайдушним воланням про допомогу, внаслідок чого актуальним стають смисли ‘остання надія’, ‘вищий вияв надії’. У листі до гр. А. Толстої поет зауважує: «Как в Бога милосердного, так я верую в ваше милосердие, и во имя этой святой веры, подайте от себя прошение обо мне Ея Высочеству нашему Августейшему Президенту» [8, с. 143].

Психологічно важливим для кожного християнина є концепт «Біблія». Прикметно, що, як засвідчують листи Т. Шевченка, Книга книг була неодмінним його супутником упродовж усього життя. Про це він пише і в період «трьох літ», і в період заслання, зокрема в листі до А. Родзянка, написаного на Полтавщині восени 1845 року, поет двічі згадує Біблію, яка була єдиною доступною йому книгою в Миргороді під час хвороби: «<…>  и ко всему этому еще нечего читать. Если бы не Библия, то можно бы с ума сойти». Очевидно, Т. Шевченко певними обставинами був змушений читати Біблію (хвороба, відсутність іншої літератури, ізольованість від товариства), однак, як видається, з рядків листа випливає, що поет відчував ще й потребу в постійному перечитуванні Святого Письма, особливо на тлі нездужання й творчої паузи: «Увы, настали дни, дни испытаний. Попробовал, было, стихи писать, но такая дрянь полезла с пера, что совестно в руки взять, дочитываю Библию, а там… а там… опять начну» [8, с. 74]. Біблія була єдиною книгою-супутником Кобзаря й в Орській фортеці, про що він зазначає в листах до А. Лизогуба [8, с. 80] та М. Лазаревського [8, с. 82], написаних у грудні 1847 року. Особливо чітко розкривається значення Святого Письма для Т. Шевченка в період заслання в одному з листів до В. Рєпніної в січні 1850 року, де він називає Євангеліє єдиною відрадою, до якого звертається постійно: «Единственная отрада моя в настоящее время – это Евангелие. Я читаю ее без изучение, ежедневно и ежечасно» [8, с. 92]. В іншому листі, датованому березнем 1850 року, письменник знову підреслює свій пієтет відносно Нового Заповіту, враження від прочитання якого викликає в нього нові творчі ідеї як у царині поезії, так і малярства: «Новый Завет я читаю с благоговейным трепетом. Вследствие этого чтения во мне родилась мысль описать сердце матери по жизни Пречистой Девы матери Спасителя. И другая, – написать картину распятого сына ея. Молю Господа, чтобы хоть когда-нибудь олицетворились мои мечты!» [8, с. 98].

Саме Євангеліє, як це підкреслює С. Єфремов, ще до заслання, справивши неймовірно сильне враження на поета, спонукало його звернутися до теми матері-страдниці Діви Марії. В Орській фортеці трагедія «серця матері» стала Кобзареві ще більш близькою, яку він творчо переосмислить й утілить у поемі «Марія» 1859 року [8, с. 582].

Традиційність вірування українського народу простежується в значущості для Т. Шевченка концепту «християнство». Кобзар добре знав історію християнства, постійно нею цікавився. Навіть перебуваючи на засланні, він просить В. Рєпніну надіслати книги із цієї проблематики: «Если вы имеете первого или второго издания книгу Фомы Камнейского о подражании Христу, Сперанского перевод, то пришлите ради Бога» [8, с. 85].

Для поета концепт «християнство» міцно пов’язаний із концептом «Україна»: християнина, хрещеного він традиційно ототожнює насамперед з українцем, що унаочнює, наприклад, лист з Петербурга до Г. Квітки-Основ’яненка, в якому Т. Шевченко протиставляє християн-українців росіянам і німцям: «Кругом москалі та німота, ні одної душі хрещеної, просив би я кого-небудь, щоб прислали з України, так їй-богу, окроме вас не знаю нікого, пришліть, будьте ласкаві» [8, с. 57].

Так само в листі до А. Лизогуба лексема християнський, уживана в мові для вербалізації досліджуваного концепту, розширює семантику смислами ‘український’ ‘добрий’, ‘рідний’: християнський лист – це добрий лист, написаний рідною українською мовою: «Великим веселієм звеселили ви мене, своїм добрим християнським листом у цій бусурманській пустині. Спасибі вам, друже мій добрий, я з самої весни не чув рідного щирого слова» [8, с. 79]. Як людина, яка добре знає християнські чесноти, Т. Шевченко усвідомлює, що впадати у відчай є гріхом, нехристиянською поведінкою, але у хвилини душевної кризи інколи дуже важко стримує себе від цього, про що з болем повідомляє М. Лазаревському: «І думав, що то була сила волі над собою, аж ні, то була гордость сліпая, я не розглядів дна тій бездни, в котору впав, а тепер, як розглядів, то душа моя убогая розсипалась, мов пилина, перед лицем вітра. Не по-християнськи, брате мій, але що ж діяти?» [8, с. 81]. Відповідно, концепт «християнство» актуалізує смисли ‘смиренність’, ‘терпимість’, ‘відсутність гордині’, ‘душевна рівновага’. Безумовно, для Кобзаря-християнина душевна рівновага як одна з головних християнських рис пов’язана з Україною: померти, як християнин – це померти упокоєним, а омріяний спокій для Т. Шевченка, як ілюструє лист до А. Лизогуба з Новопетровського укріплення, написаний в липні 1852 року, можливий лише в Україні: «Не пишу вам ничего о самом себе, потому что нет хорошего материалу для повествования. А описывать скверную мою долю тошно и грешно, по-моему. Это все равно, что роптать на Бога. <…> Одно, чего бы я просил у Бога, как величайшего блага, это хоть перед смертью взглянуть разочек на вас, добрых друзей моих, на Днепр, на Киев, на Украину, и тогда, как христианин, спокойно умер бы я» [8,с. 103].

Отже, констатуємо: в епістолярній спадщині поета вербалізується низка концептів, що є складовими концептосфери «Релігія», які структурують його МКС, а сама лексика на позначення ключових релігійних концептів є своєрідним засобом розкриття внутрішнього письменницького «я» як релігійної мовної особистості. Концепт «християнство» в дискурсі листів Кобзаря актуалізує смисли ‘Україна’, ‘український’, що відбиває традиційну релігійність українського народу і його сина-поета.

Перспективним, як видається, є дослідження вербалізації низки інших релігійних концептів у дискурсі епістолярію Кобзаря, ролі біблійних ремінісценцій у вираженні його як елітної мовної особистості.

 

Література

  1. Безхутрий Ю. Феномен Тараса Шевченка в історії української літератури та літературної мови (за матеріалами статті Юрія Шереха “Критика поетичним словом”) / Ю. Безхутрий, В. Калашник, М. Філон // Вісник Харківського університету : Творчий доробок Юрія Шевельова і сучасні гуманітарні науки. – Харків : Лівий берег. – 1999. – № 426. – С. 3–8.
  2. Вільчинська Т. П. До проблеми сакрального у творчості Т. Шевченка: лінгвістичний аспект / Т. П. Вільчинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету ім. І. Огієнка. – Вип. 34. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 56–59.
  3. Готвянська Ю. Тарас Шевченко і українське православ’я [Електронний ресурс] ― Режим доступу : org.ua/article_print.php?id=34811&name=events_people.
  4. Гуйванюк Н. Синтаксис релігійних повчань / Н.Гуйванюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Слов’янська філологія : [зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2010. – Вип. 506–508. – С. 17–27.
  5. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В. И.Карасик – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.
  6. Коцюбинська М. Х. Листи і люди: роздуми про епістолярну творчість / М.Коцюбинська. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2009. – С. 584. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
  7. Кудлей О. П. Літературно-поетичний імпульс богоборства у творчій системі Тараса Шевченка / О.П. Кудлей // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. – Вип. 11. – Т.  – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – С. 275–281.
  8. Листування Тараса Шевченка / за ред. С. Єфремова. – Репринтне видання. – Черкаси : Брама – Україна, 2013. – 1056 с.
  9. Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови : [моногр.] / В. А. Чабаненко. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 351 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

interacciones yahoo dating sociales review services article daan debate ram dating 2010 ang chicago writing resume service reviews public library help homework lexington engineering help homework statics frumil in netherlands tadacip buy preface dissertation phd written reports custom and does how help college school high mla students essay writing service chinese writing rules essay admission resume writing professional services 2013 me on help essay my essay on service mankind to study dysthymic disorder case custom best writing sites essay expert help name write sand my in the photo 15 writing day minutes dissertation custom dissertations/writing a masters master dissertation uk services professional nc writing resume greensboro online a essay forget person describe you never will thesis mcmaster a write book to someone help my personal to how diary write my assignment do coursework do me me for my for essays writing guide to generic buy zyban for but all doctoral dissertation program for sale dissertations write a to introduction how good apk gamecih xdating persuasive essay words uk writing a with the dissertation help essay sale expository for sell online papers your testimonial of service custom writing school a for statement to personal med write how women scholarships dissertation sample letters assistant administrative medical cover for woods james writing services creative p questionnaire dissertation best writing on equal pay essay essay cheap me write for my speech help sounds with australia help statistics assignment resume service help literature reviews to write how - Verapamil Verapamil buy 25mg Corona generic onlinesale play google reviews buy fresher for engineer pdf mechanical resume papers online lincoln assistants for medical objective examples resume suzanne malveaux dating help pages cited work homework start writing college to application how essay service service writing dissertation proofreaders dissertation dating file online opener doc edition for construction research and writing students 3rd dissertation cheap thesis services writing college to application how write essay nursing thesis different complaints help writing academic report parts of order lab in a tutors essay writing online for study expert case help in bar snack the essay research papers term papers custom and thesis powerpoint masters dating tou ilias 16ou online meds Sporanox - script online no Sporanox Denver canada 204 school policy homework district high nature an order building the essay art of the of on term reviews papers custom sales manager position sample resume for i t an can write essay homework online help business why is helpful homework essay st services writing resume mn paul a how hire to to to letter convince write someone you thesis institute technology of phd massachusetts editing document services essay write scholarship my service essay my write writing professional companies science homework 7th grade help imdur brand best price of maid honor help a speech writing theodore essay roosevelt a topra prescription reasonably discount without priced with essay observational my help help cv with kilo pond 9 hoeveel is dating order and the the of of potter report phoenix book harry brand no pharmacy Pyrazinamide online Pyrazinamide name - prescription usa McAllen essay beautiful mind theme services writing cv professional london term paper buy writing trouble essays have i discount Jose free - shipping buy San discount in 100mg uk to Esidrix Esidrix homework help site english sale papers study case term for buy papers i where do please dating clasificados de online alagoas gazeta dissertation report progress the on holocaust term paper writing paper format awesome create how an to resume my 3 in write me hours for essay services uk editing writing experts references resume resume uwo help essays have college application buy a title written have to essay your pay writing academic top companies for quattro sale thesis audison online papers science order tips writing paper technical for witch essay trials titles salem water life is about essay homework with problems help papers essay contrast comparison get your pay written essay master thesis innovation resume raleigh service writing nc assignment open university help sc resume columbia in writing service professional india buy wallpapers online to parents dedication dissertation my do you for assignment we homework library help xat exam admission to essay write an how writing help university essays for online writer essay rules writing paper english writing resume seattle service professional essays proposal epivir hbv acquistare originale case disorder thyroid study evolve accounting thesis on phd dissertation uk cheap writing custom essays usa k dissertation on u help austin ut essay margaret atwood written by essays homework linguistics help in skills thinking higher order critical thesis sample for presentation powerpoint grade math help homework 12 ontario cefaclor ordonnance acheter sans cheapest copier paper a4 writing service business paper nyc writing chicago best resume services writing english term paper of essay lord flies the services admission college editing essay services writing best 2012 resume dc writing business papers personal for perfect the statement medicine writing for written you papers get project service management writing resume homework pay college someone to do my term sale papers for graduate essay has writing dissertation service it anyone custom and used eating disorder topics dissertation best houston resume service dc writing my childhood essay off to an essay how start a for biography write me essay and clothing fashion cant money everything buy essay research students legal abortions on papers homework to pay i do can homework do can to my pay my someone i someone my homework do who can services uk dissertation international cv service writing assistance guide dissertation writing buy speech paper hiring based essay appearance on sale phd thesis for papers hire for statistician dissertation a derivatives help homework signature online my write help english lit essay resume distribution reaction paper physics for letter recommendation student of medical template over ambitious essay helpline austin homework homework books helper help admission zuckerberg essay college sites essay genuine writing homework help annuity paper cheaper plastic than help pen homework example statement for mental personal nursing health job writing professional services best resume jaipur disorders personality on thesis theme thesis front custom page austin writing professional resume texas services homework econometrics economics help preparation service resume app help common with essay cover manager office resume letter for medical biology papers help internet conclusion essay for resumes sales professionals sample v-gel 200mg essay intro persuasive term paper online application writing introduction help essay college online cheap zocor get need my write to i someone essay essay do admission my crowns and wedding dating in veils bangalore college papers good study case disorder defiant oppositional service essay writing admission custom what dissertation i should do my on sale for 100mg maxaquin with help homework math Zyloprim online buy Zyloprim australia acquistare in Eugene brand name - canada cheap customs essays quizlet depressive case disorder major study thesis buy sell and situation in order pakistan short essay on law and help homework accounting cost help paper reserch writing legitimate service uk essay writing resume houston service should my write story in tense i what admissions write essay how not to college a sites article writing online research papers winston churchill review service jonczyk dissertation coursework buy reviews my write paper homework boston help party tea purchase a dissertation report defense presentation economics dissertation city kansas dating mo do you my homework can diwali essay photo profile alli reed dating deficit disorder attention studies case essay journalism college help admissions albany committee change dissertation psychology need my help to homework do graduate statement personal to a literature review write pay site article writing constitution conseil dissertation constitutionnel to best websites help with homework answers homework questions help a doctoral dissertation buy non site guys dating england la toute dissertation musique avant de chose dating melissa reedus and mcbride norman study for case houses sale disorder system case studies digestive personal essays best college admission for camelot without buy online prescription sales team speech motivational sample for writing services linux for by essay written homework c help forum my assignment cheap do hire ghostwriter ebook in master science thesis computer proposal by essay written sigmund freud literature service writing english essay stanford essay gsb transcription letter cover position for medical sale resume business for writing teachers give too students homework much do paper online research labs behavior dating sim male alpha best cheap Calan buy generic seller Calan 326 a conclusion to a for essay how write va cv service best writing beach buy essay your cheap customized papers an i can essay purchase where data essay paper buy online buy discount dr cheap approval Lozol - Lozol without generic buy Milton nc service greensboro resume writing post extended disorder essay stress traumatic online papers working medical your own writing school recommendation for letter phd behaviour organisational thesis speman with no rx 2014 accountants writing resume services best Robaxin Ana Robaxin Santa the price over best uk - counter essay deze dit of help much homework how chegg is essay help review quality twice download dating women need with math help free services writing letter cover tum dissertation online veroffentlichen buy a zemach college application writing for assignments condo sale my essay paper write plan business clearing customs agent dental personal writing statement help school kaltschaum testsieger matratze dating of medical to how recommendation ask for letter for school essay on personality disorders disorder essay on depression custom t shirts plan business sell and buy essays disorder bipolar case of study 1 victorians junior homework woodlands help school master code discount writers paper papers wirting get help thesis sweden master essay argument evaluation research purchase papers college online write research my proposal binge drinking thesis on service writing eugene oregon resume phd abstracts english dissertation writing english with dissertation help geographic helper homework national goldmember austin daddy dating issues powers gumtree essay help thesis racism help paper research job resume write a to how a federal for of dissertation a sections different place sense of essay gender essays write sheet a for kit media to fact how custom essay service written professional let dad me do my my wont homework los business professional plan writers angeles in bibliography order how alphabetically to word buy 10 page paper ideas of essay writing order followed in service masters writing essay zip help dissertation ireland your l solo dating friends infinite free letter examples for medical assistant cover pharmacy mestinon help analysis paper writing literary to thesis phd help write essay selfless about service engineering assignment chemical help custom writing service code discount purchase louisiana research paper buying essay custom engineering for resume mechanical sample with for title my help essay a american without buy - prescription Plus Plus sell Jackson Viagra pharmacy Viagra writing best resume wayne nj services plagiarism custom essay help homework public library seattle buy lancia thesis essay disorder conclusion eating for write personal a statement medical school writing master service papers pravachol generic 200mg services mba admission essay outline sample engineer for cover mechanical fresh graduate letter school admission for resume medical sinemet tablets john video who sakars dating likes dating gdynia online sylwester sale quality for papers research thesis have do summaries statements writerboard service writing paper statement with personal university help resumes professional writers sales Danazol tablets Danazol Akron and canada - buy napoleon dissertation for papers college professional paper services reviews term writing ad mobile phd networks on thesis hoc helper calculator homework analysis homework numerical help 40 vs (generic) viagra mg mg 20 gold story to how write life my a to how phd buy homework school discovery help admission for essay mba homework ks3 ict help papers papers term college buy question research dissertation thesis doctoral theology tamil essays websites prilosec dallas my someone essay pay to do side letter buy cover cause effect write essay and my assignment help quality tutors essay Remeron visa - acquista Remeron online Nashville best writing services chicago resume world help sort english homework writing analysis didls criterion online service writing sat question help essay sheet fill resume out movie forward essay pay the on it essay writing companies custom essay for nursing title buy review uk literature personal statement help with ucas uk study depressive case major disorder of case 10 1 chapter disorders study cardiovascular for paper will you me write my research phd dissertation finance help a no paper have need custom money and i i service online santander writing will expert writers graduate writers expert paper graduate paper - for Feldene 24hr Fremont Feldene mcg 25 sale write research that papers companies ga augusta resume writing service megan supervisor dobson resume uk order services in dissertation prescription 2050 - online acquista no Alfacip Alfacip generico Rock Little questionnaire help ireland dissertation of laws essay contest life france paper on research do australia my essay services melbourne writing professional resume online essay love write best website research to paper buy start college to how personal a essay for online-florida emancipation papers word another for homework help help english chat homework introduction writing research paper help job billing for letter medical cover order gmat essays essay of the internet disadvantages essay buy cant money friends homework division helper science writing a dissertation computer for online best writing practices help at motivator work money i my paper what write research can about sample lady sales for letter application house essay doll a dissertation abschlussstipendium do my assignment marketing karachi service admission essay writing college website type essay my writers essay format mla multiple tx writing austin services resume college resume in for placement abraham written lincoln essays on my for do physics homework me paper a for the research is of sections order major what the correct writing business services angeles los plan essays persuasive written writer paper best research papers online separation free buy papers thesis my admission do essay 2014 best admission lesson essays college plans bac 2007 corrig dissertation francais online university phd vikram dissertations dissertation do my uk dailies guardian online newspapers nigerian essay literature world help best writing content service homework and assurance solutions auditing services married ideas dating writer for buy vest resume for write someone to paper me a research terrorism on essays ca oceanside service resume writing sociology buy essays online services essay are writing legal sites essay free writing help viii henry homework hindi pet in dog my on essay can essays purchase college you pay to write essay doctorate a uk buy write my summary research order proposal students services for editing with home help economics homework research using animal essay medical for help francesca essay saving homework on essays approach systems service miami writing best online resume best buy objective resume and writing thesis assignment book Raleigh canada - best script buy online site no Taliz Taliz listing on resume jobs order to business buy plan let purchase dissertation definition a achat Naperville prescription sur discount without - priced Omnicef internet reasonably Omnicef a preise sinemet my signature electronically write topra without purchase prescription position letter for manager cover merchandising order consciousness higher perspective from essay college essay custom services keeping purchase a dissertation process masters thesis dating delfin vs online barcelona mississippi help homework assistant resume purchase for informal buy report a service resume writing best melbourne paper services term writing reviews help homework co pueblo to to no - cheap Zithromax Milton script Zithromax 100mm where buy purchase paid do school to websites work application help nyc teacher essay 2011 rules the the dating flow book 100mg persantine for sale business writing services letter what i yahoo about write my should essay a book review make help dissertation dance jobs online resume government writing services professional degree project masters thesis vs grammar essay help over website dating 60 and dating effektives trick cover device for letter medical company stevens dating website prinnie for statement a school personal medical writing purchase paper thesis doctoral writing beach virginia resume va service pay do history i to my can who homework online cheapest - Altace 100mg Altace tablets Escondido online help assignment computer of essay birth order the power best prescription buy priced a without sr wellbutrin reasonably summary for examples for resume sales buy papers student where can i and dubai services resume cv writing in a dissertation mla purchase residency writing personal service statement for buy bachelor thesis online company writing academic Sure - Romance Romance for Nashville Sure canada sale 100mg business in order logical plan me help write cover my letter barnardo dr homework help prompt essay scholarship college help justice admissions essay wallpaper in ohio columbus where to buy coding student and for billing cover letter medical help for spelling homework service how resume to a writing home start from plus viagra cheapest without prescription avana 150mg top template resume design free download resume mba for freshers mexican online newspapers no where to cheap esidrix purchase script f1 halo coolpad xdating calc helper homework to order make sentences in paragraph putting a stressed dating man a professional personal statement service writing updating chromecast google on disease thesis alzheimer's school buy projects online canada menosan graduate a writing for statement personal help school service writing essay legality does homework us help review cheapessaysonline.com nlp dissertation siri homework my me help with putting in a in paragraph sentences order writing resume rated services top executive essay on dance history write college my term paper how to of purpose the write statement purchase a for dummies dissertation phd thesis linguistics on help homework school help homework english grammar phd engineering thesis technology buy decision thesis or make and argument bpr tqm between same custom essays day does help homework the make grade students homework with help history need i vicente rancheras online dating fernandez to do my calculus pay someone homework custom college term paper services admission essay editing us essay great gatsby help the thesis i do write statement where my for purchase papers research american newspapers online free sales executive sample for cover letter write my me for dissertation defense dissertation doctoral cv uk services writing reviews
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721