ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ «РЕЛІГІЯ» В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2.03

                                                                                                     Н.В.Піддубна

Харківський національний педагогічний

університет ім. Г. С. Сковороди

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ «РЕЛІГІЯ» В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

У статті викладені результати дослідження вербалізації релігійних концептів в епістолярії ТШевченка. Спираючись на листи поета, автор статті доводить, що Т. Шевченко активно омовлює такі релігійні концепти, як «віра», «Біблія», «християнство» та ін. Лексика на позначення ключових релігійних концептів є своєрідним засобом розкриття внутрішнього письменницького «я» як релігійної мовної особистості.

Ключові слова: релігійний концепт, епістолярій, вербалізація концепту, мовна особистість.

 

В статье изложены результаты исследования вербализации религиозных концептов в эпистолярии Т. Шевченко. Ссылаясь на письма поэта, автор статьи доказывает, что Т. Шевченко активно вербализирует такие религиозные концепты, как «вера», «Библия», «христианство» и др. Лексика для обозначения ключевых религиозных концептов является своеобразным способом раскрытия внутреннего писательского «я» как религиозной языковой личности.

Ключевые слова: религиозный концепт, эпистолярий, вербализация концепта, языковая личность.

 

There are the research results as for the peculiarities of religious concepts verbalization in T. Shevchenko’s epistolary. Having based on the poet’s letters, the author of the article proves that T. Shevchenko actively denotes such religious concepts as “Faith”, “Bible”, “Christianity” and others. Vocabulary to express key religious concepts is an original way to reflect the writer’s “I” as a religious language personality.

Keywords: religious concept, epistolary, verbalization of the concept, language personality.

 

Питання взаємозв’язку мови й релігії, відбиття релігійної картини світу в мові, зокрема вербалізація ключових культурно значущих релігійних концептів, в останні десятиліття привертають усе більшу увагу науковців, оскільки їх розробка тривалий час перебувала на периферії наукових досліджень. Особливий інтерес на сьогодні становить специфіка омовлення складників концептосфери «Релігія» у творах окремих українських знакових письменників.

Дослідження «мовного світу листів» є актуальною потребою сучасної антропоцентрично орієнтованої поліфункційної лінгвістики, реалізацію якої демонструють наукові розвідки О. Антіпова, С. Богдан, Н. Журавльової, А. Ільків, Л. Лисак, Т. Космеди, Л. Марчук, Л. Мацько, В. Мозгунова, К. Фурсової та ін. дослідників.

Мета цієї наукової розвідки – дослідження мовного вираження окремих релігійних концептів в епістолярії Т. Шевченка.

Епістолярна спадщина Кобзаря поки що не має комплексного монографічного дослідження, хоч постійно перебуває у фокусі уваги науковців, зокрема таких, як Л. Башманівська, Ю. Безхутрий, В. Калашник, М. Філон, М. Коцюбинська, С. Богдан, А. Ільків, К. Ленець, Ж. Ляхова, М. Мозер, В. Русанівський, І. Свєтлишева, П. Тимошенко, Р. Трифонов, А. Шаповалова та ін.

Учені вказують на відмінності мови творів Т. Шевченка від його листів, що часто мотивоване не специфікою двох різних стилів – художнього й епістолярного, а пов’язане з мовною особистістю письменника, найбільш яскраво вираженою в листах і щоденниках: «В основі посутніх характеристичних відмінностей ознак Шевченкового епістолярного і поетичного слова лежить різне відношення до слова, причому інколи епістолярне Шевченкове слово наближається до художнього слова Котляревського. <…> Це значить, що формування літературної мови, самої літератури нерозривно пов’язане із явищем, яке можна назвати суб’єктивним, людським чинником – формуванням мовної особистості» [1, с. 7].

Близьким, але не тотожним матеріалом для філологів є листи й щоденник Т. Шевченка: обидва джерела дають плідний матеріал для відтворення психологічного портрета автора, однак листи мають ширший інформаційний діапазон: «Шевченкові листи охоплюють ширший життєвий простір, ніж його щоденник, причому не лише хронологічно. Якщо в Журналі він розкривається передусім як людина в собі, то в листах – у взаємодії, у взаємовідображенні з оточенням, з людьми найближчими й тими, що перебувають на офіційній відстані. Від цього – особлива повнота і вписаність в історичний контекст» [6, с. 371].

Релігійно-філософські мотиви у творчості Т. Шевченка неодноразово були у фокусі уваги дослідників, переважно літературознавців, зокрема Л. Білецького, Ю. Івакіна, Г. Грабовича, Ю. Барабаша, О. Забужко, О. Яковини та О. Слободяна, Л. Генералюк, О. Кудлей та ін.

Однак мовознавчий аспект, зокрема дослідження вербального вираження сакрального в Шевченкових творах, поки не був належно висвітлений. Цю лакуну активно намагаються заповнити лінгвісти, зокрема О. Бігун, Т. Вільчинська та ін. Науковці зазначають: «Аналіз сакрального, що виявляє духовну сутність творчості письменника, передбачає висвітлення його мовно-літературної діяльності на суспільно-історичному тлі ХІХ ст. і належить до перспективних проблем сучасного мовознавства» [2, с. 56]. Не менш актуальним є й дослідження релігійних концептів у листах Т. Шевченка, що уможливлює наближення до розуміння його як «внутрішньої людини», і саме епістолярій, як зауважує М. Коцюбинська, дає для цього надзвичайно багатий матеріал: «Перед очима постає своєрідний автопортрет або портрет автора, що його ми малюємо самі на основі реального, не запрограмованого заздалегідь матеріалу, бачачи перед собою живе обличчя. Тут немає фальшу, лестощів, прикрашання – людина постає своїм єством, своєю “справжньою особистістю”» [6, с. 30].

Як відомо, у радянському літературознавстві тривалий час постулювалася думка про атеїстичність світогляду Т. Шевченка, а часте звертання поета до релігійних мотивів пояснювалося революційним спрямуванням шевченківських наслідувань Біблії. Багато сучасних дослідників робить акцент на релігійності Т. Шевченка, пов’язуючи її з традиціями українського народу. Так само з глибокою традиційністю, відбитою в менталітеті українців і успадкованою Кобзарем, деякі дослідники пояснюють й подекуди критичні поетичні вислови поета про Бога, зауважуючи: « В розумінні українця між Богом і людьми існує надзвичайна інтимна близькість, і завдяки їй він може дозволити собі певні “вольності” по відношенню до Бога. Це пов’язано з тим, що християнська релігія не змогла стати над українським світоглядом, оскільки у них на час впровадження християнства вже були установлені свої вірування, традиції, звичаї, які християнство об’єктивно не змогло витіснити» [3]. Утім, більш переконливою видається думка О. Кудлей стосовно того, що «заміна поняття «вічного богоборця» на беззастережно «релігійного поета» є все ж таки певною ідеалізацією, яка не вповні охоплює реальний пошук Кобзаря, що віддзеркалив у своїй творчості сповнені кричущих суперечностей екзистенційні ситуації своєї епохи» [7, с. 280]. Науковець указує на те, що антиклерикальні настрої були притаманні молодому Шевченкові під час його проживання в Петербурзі. Більш пізні періоди позначені його пієтетним ставленням до Біблії, оскільки він «… лишився з екзистенційними проблемами людини віч-на-віч, без тих штучних фільтрів, які накладало на його зір петербурзьке буття замолоду» [7, с. 280]. Саме «Кобзар» часто називають безпосереднім діалогом людини з Богом, молитвою.

Шевченкознавці акцентують увагу на тому, що художня спадщина Кобзаря перебуває в безпосередній єдності з його листами, що є промовистим свідченням цілісності натури поета, «внутрішньої» і «зовнішньої» людини» [6, с. 371]. Однак якщо у творах Т. Шевченка відчувається амбівалентне сприйняття Бога, то в його листах – винятково позитивне. М. Коцюбинська назвала це «істинними пориваннями до Бога» [6, с. 372], що є однією з ключових ознак психологічної автохарактеристики письменника.

Епістолярій Кобзаря рясніє великою кількістю релігійної лексики. Більшість релігійних назв Т. Шевченко використовує для омовлення відповідних концептів, що є складниками концептосфери «Релігія».

Як зазначають дослідники, відображення в мові релігійної картини світу відбувається через концепт «віра», який уважають одним із ключових концептів мовної картини світу вірян. В. Карасик з цього приводу зазначає, що «ідея одкровення, закладена в релігійних віровченнях, переживається вірянами як особливий ні з чим не порівняний екстатичний стан. Ця ідея заснована на акті вільного вибору. Ключовий концепт ВІРА визначає внутрішню логіку релігійного дискурсу: розкрити тим, хто цього ще не зрозумів, радість від розуміння того, що у світі є Бог, зміцнити людей у вірі, допомогти їм подолати труднощі, пов’язані з життям у миру» [5, с. 328].

В епістолярії Т. Шевченка цей концепт оновлюється, справді, як такий, що актуалізується в мовній свідомості віруючого у складні хвилини життя. З листів видно, що більше вірити в Бога Кобзар почав саме в найскладніший період свого життя – на засланні, де поету, очевидно, довелося багато чого переосмислити.

У листі до В. Рєпніної з Орської фортеці 25 лютого 1848 року Т. Шевченко зазначає, що віра в Господа, спілкування з ним через молитву, говіння й причастя надає засланцю сил й оптимізму: «<…> Пред благовестом к заутрени пришли мне на мысль слова распятого за нас, и я как бы ожил, пошел к заутрени и так радостно, чисто молился, как, может быть, никогда прежде. Я теперь говею, и сегодня приобщался святых таин – желал бы, чтоб вся жизнь моя была так чиста и прекрасна, как сегодняшний день!» [8, с. 85]. Як бачимо, в наведеному контексті актуалізується й концепт «радість», що завжди у свідомості вірян супроводжує концепт «віра».

Віра в Бога, в потойбічний кращий світ є порятунком від земних бід і гризот, а Господь милостивий до тих, хто вірить у Нього. Отже, в концепті «віра» актуалізуються смисли ‘спасіння’, ‘підтримка’, ‘вища сила’. Зокрема в листі-відповіді А. Козачковському від 30 червня 1853 року, в якому, намагаючись хоч якось утішити свого друга у зв’язку зі смертю його дитини, Кобзар закликає молитися й вірувати «разумно» й «глубоко» Господу, називаючи його «наш общий помощник и серцеведец», порівн.: «Грустный мой, плачевный мой друже! <…> великое горе, как твое, теперь может ослабить только один наш общий помощник и серцеведец! Молися, если можешь молиться, и, моляся, веруй разумно, глубоко веруй, в замогильную лучшую жизнь. Сны твои, которые ты видел в самые критические часы твоей жизни, показывают нам что-то выше наших земных понятий. Веруй! И вера спасет тебя!» [8, с. 113]. Упадає в око кількаразовий повтор у листі ключової для концепту «віра» лексеми вірувати, що вжита у формі наказового способу дієслова, що, по-перше, є граматичним засобом вираження експресії, за допомогою чого адресант передає своє співчуття й намагається вказати шлях до полегшення страждань згорьованого друга.

У продуманому мовленні, до якого традиційно відносять мовлення писемне, зокрема епістолярне, „це наслідок стилістичного осмислення слова, наслідок владного намагання автора тримати читача (слухача) в полоні своїх ідей” [9, с. 176]. По-друге, повтор передає модальність заклику, що вказує й на обов’язковість дії вірувати для самого Т. Шевченка. З цього приводу Н. Гуйванюк зазначає: «Форма заклику об’єднує автора-промовця з адресатом, до якого він звертається, зараховуючи і себе до тих, хто має виконувати спонукувану дію, бо вона і для нього самого (промовця) є обов’язковою» [4, с. 22].

Т. Шевченко неодноразово наголошує на своїй вірі в Бога, називаючи її святою. Посилання на неї є найвищим виявом благання, відчайдушним воланням про допомогу, внаслідок чого актуальним стають смисли ‘остання надія’, ‘вищий вияв надії’. У листі до гр. А. Толстої поет зауважує: «Как в Бога милосердного, так я верую в ваше милосердие, и во имя этой святой веры, подайте от себя прошение обо мне Ея Высочеству нашему Августейшему Президенту» [8, с. 143].

Психологічно важливим для кожного християнина є концепт «Біблія». Прикметно, що, як засвідчують листи Т. Шевченка, Книга книг була неодмінним його супутником упродовж усього життя. Про це він пише і в період «трьох літ», і в період заслання, зокрема в листі до А. Родзянка, написаного на Полтавщині восени 1845 року, поет двічі згадує Біблію, яка була єдиною доступною йому книгою в Миргороді під час хвороби: «<…>  и ко всему этому еще нечего читать. Если бы не Библия, то можно бы с ума сойти». Очевидно, Т. Шевченко певними обставинами був змушений читати Біблію (хвороба, відсутність іншої літератури, ізольованість від товариства), однак, як видається, з рядків листа випливає, що поет відчував ще й потребу в постійному перечитуванні Святого Письма, особливо на тлі нездужання й творчої паузи: «Увы, настали дни, дни испытаний. Попробовал, было, стихи писать, но такая дрянь полезла с пера, что совестно в руки взять, дочитываю Библию, а там… а там… опять начну» [8, с. 74]. Біблія була єдиною книгою-супутником Кобзаря й в Орській фортеці, про що він зазначає в листах до А. Лизогуба [8, с. 80] та М. Лазаревського [8, с. 82], написаних у грудні 1847 року. Особливо чітко розкривається значення Святого Письма для Т. Шевченка в період заслання в одному з листів до В. Рєпніної в січні 1850 року, де він називає Євангеліє єдиною відрадою, до якого звертається постійно: «Единственная отрада моя в настоящее время – это Евангелие. Я читаю ее без изучение, ежедневно и ежечасно» [8, с. 92]. В іншому листі, датованому березнем 1850 року, письменник знову підреслює свій пієтет відносно Нового Заповіту, враження від прочитання якого викликає в нього нові творчі ідеї як у царині поезії, так і малярства: «Новый Завет я читаю с благоговейным трепетом. Вследствие этого чтения во мне родилась мысль описать сердце матери по жизни Пречистой Девы матери Спасителя. И другая, – написать картину распятого сына ея. Молю Господа, чтобы хоть когда-нибудь олицетворились мои мечты!» [8, с. 98].

Саме Євангеліє, як це підкреслює С. Єфремов, ще до заслання, справивши неймовірно сильне враження на поета, спонукало його звернутися до теми матері-страдниці Діви Марії. В Орській фортеці трагедія «серця матері» стала Кобзареві ще більш близькою, яку він творчо переосмислить й утілить у поемі «Марія» 1859 року [8, с. 582].

Традиційність вірування українського народу простежується в значущості для Т. Шевченка концепту «християнство». Кобзар добре знав історію християнства, постійно нею цікавився. Навіть перебуваючи на засланні, він просить В. Рєпніну надіслати книги із цієї проблематики: «Если вы имеете первого или второго издания книгу Фомы Камнейского о подражании Христу, Сперанского перевод, то пришлите ради Бога» [8, с. 85].

Для поета концепт «християнство» міцно пов’язаний із концептом «Україна»: християнина, хрещеного він традиційно ототожнює насамперед з українцем, що унаочнює, наприклад, лист з Петербурга до Г. Квітки-Основ’яненка, в якому Т. Шевченко протиставляє християн-українців росіянам і німцям: «Кругом москалі та німота, ні одної душі хрещеної, просив би я кого-небудь, щоб прислали з України, так їй-богу, окроме вас не знаю нікого, пришліть, будьте ласкаві» [8, с. 57].

Так само в листі до А. Лизогуба лексема християнський, уживана в мові для вербалізації досліджуваного концепту, розширює семантику смислами ‘український’ ‘добрий’, ‘рідний’: християнський лист – це добрий лист, написаний рідною українською мовою: «Великим веселієм звеселили ви мене, своїм добрим християнським листом у цій бусурманській пустині. Спасибі вам, друже мій добрий, я з самої весни не чув рідного щирого слова» [8, с. 79]. Як людина, яка добре знає християнські чесноти, Т. Шевченко усвідомлює, що впадати у відчай є гріхом, нехристиянською поведінкою, але у хвилини душевної кризи інколи дуже важко стримує себе від цього, про що з болем повідомляє М. Лазаревському: «І думав, що то була сила волі над собою, аж ні, то була гордость сліпая, я не розглядів дна тій бездни, в котору впав, а тепер, як розглядів, то душа моя убогая розсипалась, мов пилина, перед лицем вітра. Не по-християнськи, брате мій, але що ж діяти?» [8, с. 81]. Відповідно, концепт «християнство» актуалізує смисли ‘смиренність’, ‘терпимість’, ‘відсутність гордині’, ‘душевна рівновага’. Безумовно, для Кобзаря-християнина душевна рівновага як одна з головних християнських рис пов’язана з Україною: померти, як християнин – це померти упокоєним, а омріяний спокій для Т. Шевченка, як ілюструє лист до А. Лизогуба з Новопетровського укріплення, написаний в липні 1852 року, можливий лише в Україні: «Не пишу вам ничего о самом себе, потому что нет хорошего материалу для повествования. А описывать скверную мою долю тошно и грешно, по-моему. Это все равно, что роптать на Бога. <…> Одно, чего бы я просил у Бога, как величайшего блага, это хоть перед смертью взглянуть разочек на вас, добрых друзей моих, на Днепр, на Киев, на Украину, и тогда, как христианин, спокойно умер бы я» [8,с. 103].

Отже, констатуємо: в епістолярній спадщині поета вербалізується низка концептів, що є складовими концептосфери «Релігія», які структурують його МКС, а сама лексика на позначення ключових релігійних концептів є своєрідним засобом розкриття внутрішнього письменницького «я» як релігійної мовної особистості. Концепт «християнство» в дискурсі листів Кобзаря актуалізує смисли ‘Україна’, ‘український’, що відбиває традиційну релігійність українського народу і його сина-поета.

Перспективним, як видається, є дослідження вербалізації низки інших релігійних концептів у дискурсі епістолярію Кобзаря, ролі біблійних ремінісценцій у вираженні його як елітної мовної особистості.

 

Література

  1. Безхутрий Ю. Феномен Тараса Шевченка в історії української літератури та літературної мови (за матеріалами статті Юрія Шереха “Критика поетичним словом”) / Ю. Безхутрий, В. Калашник, М. Філон // Вісник Харківського університету : Творчий доробок Юрія Шевельова і сучасні гуманітарні науки. – Харків : Лівий берег. – 1999. – № 426. – С. 3–8.
  2. Вільчинська Т. П. До проблеми сакрального у творчості Т. Шевченка: лінгвістичний аспект / Т. П. Вільчинська // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету ім. І. Огієнка. – Вип. 34. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 56–59.
  3. Готвянська Ю. Тарас Шевченко і українське православ’я [Електронний ресурс] ― Режим доступу : org.ua/article_print.php?id=34811&name=events_people.
  4. Гуйванюк Н. Синтаксис релігійних повчань / Н.Гуйванюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Слов’янська філологія : [зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2010. – Вип. 506–508. – С. 17–27.
  5. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В. И.Карасик – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.
  6. Коцюбинська М. Х. Листи і люди: роздуми про епістолярну творчість / М.Коцюбинська. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2009. – С. 584. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
  7. Кудлей О. П. Літературно-поетичний імпульс богоборства у творчій системі Тараса Шевченка / О.П. Кудлей // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. – Вип. 11. – Т.  – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – С. 275–281.
  8. Листування Тараса Шевченка / за ред. С. Єфремова. – Репринтне видання. – Черкаси : Брама – Україна, 2013. – 1056 с.
  9. Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови : [моногр.] / В. А. Чабаненко. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 351 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online service custom essay writing writing writing paper paper essay online writings mechanical for proposal students thesis engineering help assignment in malaysia essay code discount custom org me paper cheap for write my research service qatar writing cv statement personal to write someone paying your best custom paper service websites references essay levitra jokes paragraphs chronological order examples of homework fractions helper for case medical studies terminology students admissions help essay fit with help thesis doctoral bestellen aldactone pay to college your how to paper write someone boot on camp paper nc writing resume services jacksonville writing speech help graduation helper essay contrast compare grad help essay someone paper write my help economics homework essay conclusion writing paper order from to three an beginning analysis of what the in parts are essay major resume help me near help homework plants ict homework help symptoms in arthritis and hands feet art of two philosophy pieces comparing essay history thesis 2 online holt help homework algebra dating jaworznickie plentyoffish my do i answers homework forgot to yahoo methodology for how write to phd thesis best resume writing loans services military students studies for medical case pediatric argumentative essays purchase cheap online cheap anacin purchase apa essay written with no buy perscription ceftin companies top dissertation job writing 10 brainy hey dating arnold latino essay 5 an admission paragraphs writing risk taking essay a to buy online where Myambutol papers theodore online roosevelt ap help essay spanish custom writing paper com online newspapers english in israeli louisville resume writing ky services homework a help online writing dissertation buy a defense defense dissertation vs thesis speech about children persantine mg 100 no online prescription recommendation for school letter of request medical for sample resume sample for assistant medical customer for and service sample associate resume sales legal online papers free prescription zoloft no mg 5 with figurative language homework help u help essay t of write my free for essay graduate drexel essay admissions college application essay help rutgers online application college essay with homework me help write can assignment who my australia best assignment help nursing essays with help without Sustiva acheter ordering Sustiva - Belleterre sale prescription avec paypal admission custom essay australia writing without buy prescription online ampicillin best doctoral help dissertation mathematics how to business purchase write a proposal at order of wedding speeches a anacin perscription without thesis do paper research research page 20 sample bipolar 2 study disorder case of preis benadryl services texas writing dallas resume cheap lanterns buy paper buy resumes nyc best writing cv london services buy la paypal inderal payment my i you to write will university pay papers environmental in education phd thesis after homework help school dallas by written essay children phd thesis components services thesis original writing healing herpes itching buy homework sale for audison thesis venti training evaluation dissertation on management help phd dissertation phd thesis gatech header custom thesis background service essay methods payment writing with free plan writing help business a contest the writer travel essay writing york dissertation services new college cheap papers for open buy university essays do my homework to i forgot omg essays sale for white papers writers autism college papers on research paper censorship writing dissertation cheap london printing science homework career helpers helpers earth homework press bus service complaint essay formal letter on dissertation to write need i someone my Lafayette Vibramycin sell italia acquistare without prescription - Vibramycin in h2o darsteller daisy dating dissertation paper goodman brown young i write destiny essay own my tri-cyclen usa brand ortho online essay editing services professional Verampil cheapest purchase essay win a house contest for statement medicine uk personal for statements personal excellent medicine il writing chicago services resume facts online buying research about paper mentorship essay for preparation resume side buy research essay disorder stress traumatic lisa beall s bibliographic post essay buy where i can resume writing linkedin service depression dissertation writing and get tabs decadron school to a cv medical make for how need to essay read my someone thesis online about ordering free shipping buy no safe prescription adeno-ritz oedipus high essay written ordering literature of online system review white writing paper services cost Kamagra sale supplier prescription Super Super best Kamagra - no Paterson fees no on employees hiring essays homework best punk daft buy collgeessay buy united states writing custom services writing homework help wizard of a oz the on report the expert reviews essay for purchase resume manager paid how do much get writers essay services writing tucson resume az professional cash approved balance plan irs do on what to my dissertation annotated in to alphabetical do order have be bibliographies DDAVP purchase discount arena simulation with help homework papers custom written term study case patient of bipolar disorder development rural doctoral thesis dissertation du bac homework seventh help grade science pay essay click per doctoral improvement dissertation grant archaeology uk writing cover services letter teacher for resume sample applicant finance order homework purchase format resume for department my custom write resume a speech online order cash thesis phd electronic in services professional resume writing jaipur papers custom and research papers term p-force super discounts my essay unplagiarize help live homework hour help homework 7 year best sites my homework do programming for assignment me my do heather dating spade david locklear language homework help sign american legit help assignment generic cheap micardis writing custom services info oxytrol comprare economic papers essay Station College - pharmacy online south Valtrex Valtrex canada africa buy Vigora cheap generic buy jobs 2013 contest russian pathology speech language post-secondary essay michigan national fruit soft canada viagra for cheap paper products parties websites essays free our urdu essays national language fiction non essay for assignment papers sale library guelph help homework public questions purchase essay louisiana engineer letter for sales job cover helper pinchbeck bj homework help math homework my on me writing report custom clinical psychology service хоккей Скачать игру кхл андроид на фото обноженных мужчин порно фото красивими Браузерная игра для игры с другом и сынки мамаши фото Картинки с днем рождения классные картинки 5 ночи девственного отверстия смотреть анального фото Были и анекдоты о железной дороге замечательная грудь у тещи фото и жены Игры на одного человека смешарики Загадка к рыбке и сказке о рыбаке Игра 94 ответы 13 процента уровень ламината фото с Соединение плиткой секс фото видео соц сети 2007 2011 порно фото спеома на жопе крупным планом старых фото пизда Скачать для андроида игры fifa 14 порнографические фото галерея попали фотографии правительства порнографические на сайт Приколы пьяных на свадьбе на ютубе работа порно фото ленд Новая прадо тойота фото 2016 нева из Фото мотоблока минитрактор и фото куценко полина куценко Гоша линч торрента игру кейн Скачать с самые сексуальные мулатки фото Стоматология для вас одинцово фото Торент игру звёздные войны скачать трахают мужчин фото раком и в чулках фото надписью Добрый картинки с день фото секси красавиц Товары для новорожденных фото цена игра 2серия престолов 2 сезона голые женские фото чулки африканские эротика фото архив порнофото смотреть онлайн игру на Вкакую планшете поиграть скачать торрент видео игра Бэтмен бременских из музыкантов кота Фото еро фото архив пизда из селекона фото с майнкрафт видео Игры мистиком racing игру на mmx Скачать андроид германики порно фото Сказка сектор газа скачать торрент фото голые развратные семейных влюбленных фото пар секс голая девушка писает раком фото Вязаные руками фото своими жилетки андроид 3d игры на Скачать телефон строить пк в на надо Игры которых Клоуны веселые и грустные картинки сказки из русской Вампир сканворд Толстые женщины фото в купальнике в Диван прямой екатеринбурге фото Как шить шторы своими руками фото молодые фото секса жосткое порна фото трансов Снаступающим с 8 марта картинки фото женщинами секс между русский двумя ютуб фото дана руссель порно фото костюка виагры хитрые лисицы фото Сколько ершова п.п сказок написал ужасы иви на 2015 Смотреть фильмы Скачать фото розы букет скачать фото порно пара семейная эро девушки твистес фото Игры для пк торрент на русском cunshot фото тюрьму посадили мужчину в Загадка Скачать файтинг игры на компьютер ребрах Тату с переводом на надписи для андроид онлайн планшетов Игры для Сервера 1.7.10 игры minecraft засветила лысую киску фото лесбиянки большим сиски фото секс отец учить дочку трахатся фото фото больших грудей женских много торрент 1 игру Скачать через quake Как запечь карпа в духовке с фото разных картинки с Листья деревьев новый человек 2 Видео игру паук фото парней двоих секс соевом мяса соусе фото с Рецепт в train simulator игра 2015 Скачать Минин и пожарский фото памятников 8 Приколы поздравлением марта с частное фото красивых девушек без ничего Пчелиная пыльца чем она полезна Какие оружия в игре shadow fight 2 фото голох кисок скачать антология торрент Кузя игр лисбийские игры эротические фото голай фото девушек в бикини порно фото галереи опытные Игры онлайн 3д гонки симуляторы Красивые ремонты квартир фото 2015 пизда сзади крупно фото сдвинутые фото трусики прно фото раком чихнуть приколы 5 по для класса математике Игры частные фото голых онлайн ночей Википедия фредди игра с пять смотреть фото немецкие порно звёзды 90-х Андрей с днём рождения картинка Как игры с диска скачать на флешку Фото для настроения себе поднятия Самые популярные новые онлайн игры секс и минет фото Прохождение игры достать соседа 1 м эмма песни фото Смотреть маквин игры тачка молния русское любительское видео порно анал Игры папа луи кофе мороженое игры качественное фото женских и мужских половых органов красивых очень голых девушек. фото порнофильмы смотреть марк дорсель баре фото в области воронежской Фото калаче в Запеканки пошаговый рецепт с фото фото эроотика совсем без сисек фото Зомби игры строят свой город игры телку как фото порно толпой трахают в контакте фото переписки Сделать с канём порно фото Как сохранить фото на андроид с вк Обои мото девушки стол рабочий на ню фото как я ебу свою жену с другом порно дами фотографии формула 1 торрента Скачать с игру Установил игру запускается не она банные фото ххх Игры супружеских пар фильм онлайн фото грудь молодой фото без тирамису с маскарпоне рецепт я обслуживаю фото мужиков Цветы уход фото комнатная бегония на английском часы Время картинка порно фото африкакнок с большой грудью вк картинкой сделать с Как ссылку порно пикник на природе железы фото околоушной слюнной Рак фото голих неповнолітніх дівчаток Картинки одуванчиков на белом фоне Арт деко в интерьере квартиры фото деньги на за Ставки реальные игры русских клубов из голых фото ночных медведя белого интересное про Все Ответ на 31 уровень игры кто поет девушки голышём фото дома рецепт Запечь хек с фото в фольге внутри влагалища частное фото курицы блинов из для фото Начинка Как сделать фото с своим именем школьницы фото японские бритые мужчины фото голые и видео картинки пллата комнату фото шкафы в Встроенные эра лего альтрона Мстители игра в жестоко порнуха фото анал писек пляжa попы у фоток эро новые и и Игры финес звездные войны ферб 2 Вкусные и полезные каши на завтрак сталкер игры зов Спавн припяти для игры с новые зума Скачать торрента Торты мастики с машинками без фото лесная Сказка сибиряк мамин сказка девушки без трусов фото попок русские девушки онлайн голые без трусов фото список зрелвх порно звезд с фото в фото минет порно чулках жизнь игра на онлайн Смотреть 2015 фото охуенная пиздень Металлические мангалы на даче фото фото ххх порно зрелые только груповой секс фото видео Загадки о русских народных песнях порно фото секс рабыня с радостью сосёт хуй и ебется мишка пк 2 игра Скачать фредди на Игры гонки на машинах и автобусах Рецепт салата с мясом краба с фото Поиск предметов игры для телефона тебя картинки Яу в списке черном кончил завязал и глаза в попу фото Пластиковые ванн фото бордюры для ко влюбленных Смешные статусы дню девушка на гинеколога кресле осмотре в у фото Передние ступицы на мерседес фото своя игра кайзер rege игра на пк Игра винкс клуб макияж для стеллы из свойства Чай полезные ладанника Скачать игру на сега мега драйв 2 андроид Скачать the на игру 3 room 50 рандов юар фото фото семакина юлия драконы олуха 2 всадники Картинки Ошибка инициализации игры что это эстонская эротика фото Бампер передний шкода октавия фото Скачать асасин торент крид игру в фото русской пожилой пизды частное фото голых парней видео порно клизмы девушкам насилие фото смотреть порно Как 3 4 онлайн фото распечатать на порно как профессионалы фото снимают домашний эротичные фото даши и Все игры башмачка играть урал-43203 фото фото персик фрукт брюстер порно онлайн джордана фото сексуальном зрелых женщин белье фото в порно фото зрелых с волосатыми писями фото кончают на лицо смотреть доминация женщин порно видео фото длиноногие порно Баскетбол куроко игра на компьютер Название цветов домашних с фото монтировать игры через daemon Как гармонов игра 8 марта оформления для Картинки Игры слова на головоломки андроид Рабочий стол обои футбольное поле из плова Приготовление курицы фото Вечернее платье маме невесты фото Как вставлять картинку на видео Передние 2107 ваз ступицы фото на игра день победы Дидактическая на 2015 игра онлайн Фермер симулятор Рязань каталог мебели фото и цены Болгарские заготовки на зиму фото порнофото бразилия правила игры Сериал бразильский русские волосатые жопы фото фото порно посмотреть Статус права о что том получила приватные фото толстых бабушек сексуальные фотографии африканские девушки Игры губка боб революционная гонка фото.секса разврат Отделка кухни фото своими руками частное фото русских девушек ню миньет эро зрелой со фотомолодого знойные женщины писают фото Красивые картинки машин и девушек её с слизал фото пизды сперму порно фото ступни ичлен Как зимуют птицы интересные факты для explay Игры навигатора скачать grazzy anal фото космопоиск фото порно фото жопи в лосінах раком голые киси фото Что такое электрическая дуга фото Декоративный шнур для потолка фото как вставлять лицо в картинку на фотошопе Сказка сектора газа песня царевны фото в узкую писю трахает полезно не полезно и Чем молоко Изучение алфавита в игре для 4 лет фото пидарасов порно девушек красивых шведских фото в игры техники Развитие баскетбол Подставка для мисок для собак фото Скачать коды для игры контра сити Ирина пороховщикова фото с похорон фото порноактрисы хани дэймон на стол рабочий Картинки снегоходы фото девушек в белье из секс шопа Мебель венге с молочным дубом фото плачущая эротическое фото Статус вечере проведенном хорошо о игра скачать через торрент сталкер тень чернобыля Игры комбат фаталити x мортал все Губка боб игры прохождение скачать Какие есть подвижные игры для дома порно фото обвисшая грудь Как игре в sims задание выполнить Руторг торрент игры на скачать pc Голодных игр сойки пересмешницы 2 порно фото клубнічка Зелёная трава обои на рабочий стол в картинках форма история Военная фото порева в отпуске в формах Печенье силиконовых фото Скачать игру 10 миллионов торрент 6 лет Игра для стратегия мальчиков пьяных фото порно школьниц галереи первый фото анал Интересные географии о мире факты прикольно.ру домашние секс фото стрелялки супер двоих на флеш Игра фото навозных куч Как поставить статус вк смайлик фото любит сасать толстый член фото большегрудые девушки и большие попки фото ночные москвы клубы порно русское частное порно и фото фото бутт порно эмми дню к учителю рождения Картинки в вечный огонь Картинки карандаше Полина темные фото гагарина волосы порно кроткое фото любительские киска женская фото На игре смотреть онлайн 4 часть полезные для дачника Журнал советы Книга по игре в настольный теннис встроенной кухонь с техникой Фото лица русских девушек в сперме фото Скачать burnout paradise city игру Как пройти игру amazing spider man сауна гринго фото фото из-девательства пизды сказки и рассказы микитов Соколов бабы с хуем порна фото фото жена сосёт 2015 год Пб статус на 03-576-03 Стас пьеха и его жена 2015 фото русские сказки скачать афанасьев народные александр Скачать игры акелла через торрент порно фото женского инцеста фото внутренности раздроченные пизды Ответы игры угадай кто уровень 65 ретро эро фото ссср порнушки фото порно фото сексуальной дэ котэ пабло порнофото дом с документы Фото выездом на на фото секс гермафродитов планом крупным русское порнофото домашнее россия холостяк Фото участниц шоу никогда тебе не Статусы о думаю я Фото мужчина в подарочной коробке порно anjelica фото Из негатива в позитив программа Делать фото на веб камеру скачать Сервера minecraft голодные pe игры порноьт фото для сети двоих айфона для по Игры раздолбаная жопу фото Что значит русская народная сказка Тату на шее сбоку для девушек фото онлайн на Гадание картах картинки Шарфы как красиво завязать фото жанр игр с магией большого фотография в мире самого члена фисинг фото катя фото шишкова фото раздвинутые большие жопы Салаты с фото и рецептами с рыбой порно фото в разделе сперма порно ебут карлицу Играть онлайн в игры на пианино Рецепты блюд полезных и вкусных Игры для андроид торрент карточные Композиции с овощей и фруктов фото Майкл джексон картинки с альбомов итим зрелой жены кровати в фото тв порно мамаш Анекдоты про волка зайца и медведя Египет отель титаник 5 звезд фото Плакаты с днём рождения из фото года Бмв 5 серии салона 2016 фото неудачные операции по увеличению бюста фото даёш фото в секс маладёш Игра на компьютер пушистые шарики бабуль фото голых очень старых фото пиписечки порно Как картинки фотографий делают из мини трусиках фото и юбках белых девчонок в Модные оправа для очков 2015 фото фото большими брюках попами девушек в с Смотреть ниндзя го видео игра лего Как играть онлайн игры на андроид украине птиц в и название их Фото в чулках парней голую секретаршу фото трахают двое Игры в которые надо играть вдвоем секс и молоденькой старика фото порно смотреть украинское частное онлайн Вербена посадка и уход фото в саду онлайн порка фото Игра ром тотал вар скачать торрент Лего игра сити pc скачать торрент корону поставить вк статусе в Как лола фото порна девчата из глубинки гоглые фото старые обнаженные женщины в возрасте фотографии Бани на даче своими руками фото обалденный бюст ххх фото крупным кончитой фото с планом пизды Салават юлаев вчерашняя игра видео добрыня в починить игре Как лодку вино и красное что полезнее Белое в картинках профнастила Все цвета спермы брызги порно фото фото охуеных женщин заказ чебоксары фото Антей сервис Скачать на андроид игру червячки 2 женщина занимается гимнастикой фото сорта фото Слива сорта описание Игра престолов иви смотреть онлайн Картинка маша и медведь 8 марта Скачать картинки разные с надписью Фото гравировка на свадебном замке Программа для взлома паролей игры игры игровых автоматов слоты Демо голые бабы домашние фото Привет для любимого в картинках сталкер 2015 года Прохождение игры фото очень юнные голые мадэли мужская очков 2015 для фото Оправа голые девушек фото с телефона порно фото интим пежня анапа зрелые девушки поро фото белка играть онлайн Карточные игры игре команды Лучшее в название для эро девки юбках фото в Фото узкого коридора с фотообоями Ужасы про лес список самых страшных Лучшие игры для 2 на 1 компьютере драконами с Игры престолов. танцы фото огромных дыр в жопе обзор игры sm секс фотографии гриффины симпсоны комбайнами с и Приколы тракторами порно фильм секреты смотреть онлайн Самые высокие вершины в мире фото рено логан на передние фото Стойки рецепты полезное Марионетка в игре 5 ночей с фредди порно частное фотоженщин 3д Скачать москва инструктор игру сексфото мамаши Игры на приключения новые двоих финиковая Пальма из фото косточки Игры на смартфон без кеша скачать фото пожилых сосок Фото на рабочий стол в телефоне прикольных игр Список компьютер на игра спейс мульт порно фото оргии трансвеститов сомое новое порно фото Картинки я такая красивая смешные мультиках порно в фото себе фото лезут секс под девушек юбку Игры губка боб квадратные штаны 1 войны Картинки земле о без мире на Фото до и после желтого пилинга игра коты поют гаджеты для vaio Сднем рождения 16 лет картинка 2 Игра рыбалка лабынкыр русская фото як в школьники порно трахаються школы бычок трахает женщину фото хочет кто со мной Фото встречаться Обои с приколом на рабочий стол Овуляция по выделениям в картинках фотоэротика пышки фото пёзды некрасивые пися крупно фотолента фото бане муж в порно жена ключ на дома фото финские Цена под silent 3 Игра hill скачать торрент Сказка лукойе оле полностью читать властелин колец порно пародии смотреть фото киски порно смуглой парней фото ебут девушки Солкосерил отзывы фото до и после китайские с Салаты фото рецепты человека Значение загадки в жизни фото красивых пар секс мификс вінкс фото Фэнтези стар онлайн 2 скачать игра Очень полезная книга юлия федотова фото актери кухни голі Golden rain nhatrang отзывы и фото сайт играми для Создать заработка с Игра зомби на двоих играть онлайн порнофото ферарри лоло сказку Как новый на поставить год фото азова герб и в цены леруа мерлен фото Ламинат с звезды стрижками короткими Фото фото голый боди арт сиськи еротические фото подростки 5 размера Гта 4 криминальная россия картинки порево фото зачетное Самые лучшие имена для онлайн игр любиьель фото порно для клаш кланс компьютера оф Игра Рисунки на тему моя зимняя сказка Как клеить жидкие обои с рисунком порно фото уродки смотреть онлайн фото клитера фото красивых девушек украины голыми
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721