УЗАГАЛЬНЕНА ДЕФІНІЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОЗНАКИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЗАГАДКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 398.6

Л.І. Тараненко

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

УЗАГАЛЬНЕНА ДЕФІНІЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОЗНАКИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЗАГАДКИ

У статті шляхом аналізу існуючих у науковій літературі поглядів автором уточнено узагальнену дефініцію загадки, на основі якої обґрунтовано ієрархічно супідрядну систему її функціональних характеристик, покликану виконувати роль теоретичного підґрунтя для здійснення адекватного наукового опису особливостей взаємодії просодичних засобів її реалізації.

Ключові слова: дефініція загадки, система функціональних характеристик, загальнодидактична функція, функціонально-прагматичне спрямування.

В статье путем анализа существующих в научной литературе взглядов автором уточнено обобщенную дефиницию загадки, на основе которой обосновано иерархически соподчиненную систему ее функциональных характеристик, призванную выполнять роль теоретической основы для осуществления адекватного научного описания особенностей взаимодействия просодических средств ее реализации.

Ключевые слова: дефиниция загадки, система функциональных характеристик, общедидактическая функция, функциональнопрагматическое направление.

In the article the author specifies the definition of a riddle by means of analyzing views known in scientific literature. This definition serves as a basis for the substantiation of a hierarchically subordinate system of the riddle functional characteristics. The system is intended to function as a theoretical foundation for accomplishing an adequate scientific description of prosodic means’ interaction in the riddle actualization.

Keywords: definition of a riddle, system of functional characteristics, common didactic function, functional pragmatic orientation.

Практика фонетичних досліджень свідчить, що для адекватного наукового опису специфіки просодичного оформлення фольклорних текстів важливо спиратися на їхні загальнофункціональні ознаки з урахуванням конкретної прагматичного спрямованості. Проте проведений нами попередній огляд праць, спрямованих на вивчення лінгвістичних ознак загадки як окремого жанру фольклорних текстів малої форми та її існуючих дефініцій показав відсутність відповідних узагальнень, необхідних для ефективного вирішення цього питання.

Тому метою нашої праці є підвищення ефективності дослідження просодичних особливостей тексту загадки шляхом систематизації її функціональних ознак та уточнення дефініції.

Відомо, що у межах крос-жанрових порівнянь дослідники мають певні суперечності щодо однозначного визначення жанру загадки. Ранні трактування загадки, що порівнюють її з метафорою [27, с. 111], з достатньою вірогідністю можна пов’язувати з працею Аристотеля [2, с. 117], який, імовірно, був першим, хто дав саме таке визначення загадці. У класичній традиції спираються, здебільшого, на дефініцію, запропоновану Г. Парисом, який називав загадку метафорою або групою метафор, що не типові для повсякденного вжитку і пояснення яких не є очевидним (цит. за [40, с. xiii]).

Уважається, що найбільший внесок у вивчення загадки було зроблено А. Тейлором [37], який запропонував класифікацію англійських загадок та визначення загадки як такої, що порівнює об’єкт з іншим повністю відмінним від нього об’єктом [27, с. 111]. З цього приводу ряд дослідників пов’язує походження загадок із умовним мовленням [1, с. 56], таємним мовленням, коли людина міркувала певними поняттями й уявленнями або не мала можливості відкрито говорити про речі [11, с. 382].

З перебігом часу загадка досліджувалась фольклористами з позицій еволюції її жанру [19, с. 14-60; 33], зв’язку й порівняння з іншими різновидами фольклорних текстів малої форми [12, с. 260; 24; 25; 30; 33], формування тексту загадки як перетворення/трансформації давніх міфологічних текстів [75, с. 70], розмежування фольклорної та літературної загадок [40, с. xvixviii; 31; 37]. Крім того, зверталася увага на особливості структурної побудови загадки [4; 5; 6; 27], її формальні ознаки [37], специфіку загадок різних етнічних груп [26; 31; 4; 16, с. 78-80] та їхнє функціональне призначення [12, с. 254-257; 21; 24; 19, с. 61-113]. При цьому у межах лінгвістичного підходу здійснено визначення статусу загадки як паремійного жанру [14], участі мовних засобів її оформлення [29; 34; 35], порівняльне вивчення лінгвістичного абсурду в текстах російських й англійських народних загадок [17], встановлено особливості актуалізації анаграм у текстах загадок [18, с. 232-237], когнітивних механізмів денотації загадки [13], розглянуто специфіку загадок як одиниць вторинної номінації [22; 9] тощо.

На жаль, серед дослідників до теперішнього часу немає одностайної думки щодо статусу загадки як фольклорного жанру. Суперечки розгортаються навколо думок, чи має цей статус визначатися на основі структурних елементів загадки, чи її функції, сфери вжитку або мовленнєвого контексту, в якому вона з’являється. Так, у площині семантики загадку пропонується визначати як текст, денотатом якого слугує певний об’єкт, який у самому тексті явно не названий [5, с. 166].

Г. Л. Пермяков відносить загадки до надфразових паремій, які відтворюються двома учасниками діалогу, визначаючи їхню першу частину (власне загадку) як синтетичну паремію [12, с. 247-248, 266], та зазначає, що за характером тематики вони є багатотемними пареміями [там само, с. 269].

У межах когнітивно-прагматичного опису загадка висвітлюється як паремійний жанр, що являє собою конструкцію запитання-відповідь і характеризується поліфункціональністю з погляду комунікативного призначення, а також має ознаки висловлення й тексту. Крім цього, наголошується [14, с. 134], що провідною когнітивно-прагматичною функцією загадки є образно-логічна, тобто функція формування у свідомості носіїв мови логічних кліше, наповнених традиційними для культури образами в їх нетиповій метафоричнотворчій” ролі. В інших працях (див., напр., [20, с. 2]) загадка розглядається як особливе дискурсивне утворення, або як стандартизований чи клішований діалог, що відтворюється за певними правилами й принципами.

Згідно з поглядами значної кількості дослідників [7, с. 264; 10, с. 256; 24, с. 177; 36, с. 294-295], загадка трактується як короткий хитромудрий алегоричний чи метафоричний опис певного предмета або явища, який пропонується як питання для відгадування. Фрагментарні вказівки на когнітивно-креативну природу функціонування загадки неважко знайти у працях [6, с. 284; 14, с. 134; 13; 32, с. 204].

Щодо існуючих різновидів загадок, то А. Тейлор [38, с. 1] групує їх у п’ять класів: 1) власне загадка (the true riddle / the riddle); 2) загадка-спасіння, або загадка-змагання (the neckriddle); 3) арифметична загадка-задачка (the arithmetical puzzle); 4) дотепне запитання (the clever question); 5) головоломка-каламбур (the conundrum). Він наголошує при цьому на доцільності дослідження першого різновиду загадок – власне загадок, які на відміну від художніх чи літературних мають описову народну сутність. Таке бачення поділяють автори ряду праць [26, с. xxxiii; 21].

Цікавим для нашого розгляду є й те, що, звертаючись до напрацювань А. Аарне [23] і С. Томсона [39], авторка роботи [33, с. 165] наголошує на доцільності створення міжнародного індексування загадок, подібно до індексу сюжетів казок. Саме вирішення цього питання і може зробити свій внесок у виконуваний нами пошук системи функціональних і структурних ознак фольклорних текстів загадки.

Важливо розуміти, що функціональні особливості загадки зумовлюються необхідністю залучення під час її відгадування креативно-асоціативного механізму когнітивної діяльності реципієнта. Утім, аналізуючи структурно-смислову конструкцію загадки, неважко переконатися в тому, що вона підпадає під відоме міркування Ю. Лотмана [8, с. 150], відповідно до якого в загальній системі культури тексти виконують дві основні функції: адекватну передачу значень і породження нових смислів.

При всьому здавалося б розмаїтті аспектів розгляду та визначення дієвих функцій загадки, її дидактична функція безперечно визнається дослідниками головною [14, с. 132; 15; 28, с. 11]. Крім того, не викликає сумніву й поліфункціональність фольклорної загадки. Виходячи з цього, вбачається досить логічним наведений у праці [14, с. 130-133] описовий розгляд таких функцій загадок, як дидактична, ритуально-ігрова, ритуально-магічна, когнітивна, моделююча, образно-нормативна, образно-логічна та ін.

Разом з тим згаданий описово-цитатний матеріал не зведено, на жаль, навіть у просту логічну або графічну структуру. І тим не менш завдяки цій праці, ми отримуємо достатній термінологічний матеріал для наближеного з’ясування сутності комунікативних підфункцій загадки, покликаних брати участь у реалізації її загальнодидактичної функції.

Отже, якщо докласти зусилля до здійснення більш ретельного аналізу підфункцій загадки, то їхня кількість не вичерпає, а навіть ускладнить проблему визначення традиційно надійної трирівневої системи її провідних функцій. Для практичного вирішення цього питання достатньо, на наш погляд, у якості першого кроку уточнити узагальнене визначення жанру загадки.

У результаті зазначеного визначення нами отримано таке трактування: загадкою слід уважати особливий фольклорний жанр, текст мікродіалогу якого має креативно-повчальну спрямованість та розважально-тренувальне функціональне призначення, що реалізується на основі асоціативно-креативного механізму переосмислення знання, наявного у свідомості реципієнта.

За цих умов, неважко дійти висновку про те, що система провідних функцій загадки має бути побудованою на такій їхній ієрархічній супідрядності: загальнодидактична функція → креативно-повчальна спрямованість → розважально-тренувальне функціональне призначення.

Проведений аналіз дозволяє вважати, що обґрунтована таким чином векторна ієрархічно супідрядна система функціональних характеристик англійської фольклорної загадки здатна слугувати елементом теоретичного знання для здійснення адекватного наукового опису особливостей взаємодії просодичних засобів її реалізації.

Список літератури

 1. Аникин В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор / Владимир Прокопьевич Аникин. — М. : Учпедгиз, 1957. — 240 с.

 2. Аристотель. Риторика. Поэтика / Аристотель; [пер. с древнегреч. и примеч. О. П. Цибенко, В.Г. Аппельрота; под ред. О. А. Сычева, И. В. Пешкова, Ф. А. Петровского]. — М. : Лабиринт, 2000. — 224 с.

 3. Иванов В. В. Инвариант и трансформации в мифологических и фольклорных текстах / В.В. Иванов, В.Н. Топоров // Типологические исследования по фольклору : сб. статей памяти Владимира Яковлевича Проппа (1895-1970) / составители Е. М. Мелетинский, С. Ю. Неклюдов. — М. : Наука, 1975. — С. 44-76.

 4. Кёнгэс-Маранда Э. Логика загадки / Э. Кёнгэс-Маранда // Паремиологический сборник. Пословица. Загадка (Структура, смысл, тип). — М. : Гл. ред. Восточной литературы, 1978. — С. 249-283.

 5. Левин Ю. И. Семантическая структура русской загадки / Ю. И. Левин // Труды по знаковым системам : сб. науч. статей в честь Михаила Михайловича Бахтина (к 75-летию со дня рождения). — Тарту : Тартуский государственный университет. — 1973. — Вып. VI. — С. 166-190.

 6. Левин Ю. И. Семантическая структура загадки / Ю. И. Левин // Паремиологический сборник : Пословица. Загадка (структура, смысл, текст). — М. : Наука, 1978. — С. 283-313

 7. Литературная энциклопедия : в 11 т. / [гл. ред. А. В. Луначарский]. — М. : Изд-во Ком. Акад. — Т. 4. — 1930. — 716 стб.

 8. Лотман Ю. М. Избранные статьи : в 3-х т. / Юрий Михайлович Лотман. — Таллинн : Александра. — Т. 1 : Статьи по семиотике и типологии культуры. — 1992. — 480 с.

 9. Магировская О. В. Вторичная номинация концепта в современном английском языке (на материале пословиц и загадок) : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Магировская Оксана Валериевна; Красноярский государственный педагогический университет. — Красноярск, 2001. — 180 с.

 10. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь. — М. : Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1999. — 909 с.

 11. Панасенко Т. Кроскультурні зв’язки загадок різних народів / Т. Панасенко // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Серія : Філологічні науки (Мовознавство). — Кіровоград : КДПУ. — 2009. — Вип. 81 (3). — С. 381-385.

 12. Пермяков Г. Л. К вопросу о структуре паремиологического фонда / Г. Л. Пермяков // Типологические исследования по фольклору : б. статей памяти Владимира Яковлевича Проппа (1895-1970) / составители Е. М. Мелетинский, С. Ю. Неклюдов. — М. : Наука, 1975. — С. 247-274.

 13. Селиванова Е. А. Когнитивные механизмы денотации украинской загадки / Е. А. Селиванова // Ученые записки Таврического национального университета им. В. Вернадского. Серия : Филология. — Т.18 (57). — 2005. — № 2. — С. 356-360.

 14. Семененко Н. Н. Проблема описания функционально-категориального статуса загадок как паремического жанра / Н. Н. Семененко // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. — 2011. — Вип. 127. — С. 129-136.

 15. Сендерович С. Я. Морфология загадки / Савелий Яковлевич Сендерович. — М. : Языки славянской культуры, 2008. — 208 с.

 16. Тайлор Э. Первобытная культура / Эдуард Бернетт Тайлор; [пер. с англ.]. — М. : Политиздат, 1989. —573 с.

 17. Титова Н. Г. Изоморфизм и алломорфизм лингвистического абсурда в русском и английском энигматическом тексте : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.20 / Титова Надежда Георгиевна; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет. — Казань, 2010. — 22 с.

 18. Топоров В. Н. К исследованию анаграмматических структур (анализы) / В. Н. Топоров // Исследования по структуре текста / отв. ред. Т. В. Цивьян. — М. : Наука. — 1987. — С. 193238.

 19. Топоров В. Н. Из наблюдений над загадкой / В. Н. Топоров // Исследовании в области балто-славянской духовной культуры : Загадка как текст 1. — М. : Индрик. — 1994. — С. 10-117.

 20. Филиппов В. С. Коммуникативная природа загадки : автореф. дис. канд. филол. наук : 10.02.01; 10.02.19 / Филиппов Вадим Станиславович; Орлов. гос. ун-т. Орел, 2000. 18 с.

 21. Чичеров В. И. Русское народное творчество / Владимир Иванович Чичеров / под ред. Э. В. Померанцевой. — М. : Изд-во Московского ун-та, 1959. — 523 с.

 22. Юсупова Э. Д. Когнитивные особенности английских загадок-метафор как единиц вторичной номинации / Э. Д. Юсупова // Вестник Башкирского университета. — 2008. — Т.13. — №1. — С. 73-75.

 23. Aarne A. The Types of the Folktale : a Classification and Bibliography / Antti Aarne; [translated and enlarged by S. Thompson]. — 2nd revision. — Helsinki : Academia Scientarum Fennica, 1961. — 508 p.

 24. Caro de F.A. Riddles and Proverbs / F.A. de Caro // Folk Groups and Folklore Genres. An introduction / ed. by Elliot Oring. — Logan : Utah State University Press. — 1986. — P. 175-197.

 25. Dundes A. On the Structure of the Proverb / Alan Dundes // Analytic essays in folklore. — The Hague : Mouton, 1975. — 265 p.

 26. Eugenio D. L. Philippine Folk Literature : An Anthology. Philippine Folk Literature Series / Damiana L. Eugenio. — Vol. I. — Diliman, Quezon City : Folklore Studies Program, College of Arts & Sciences, University of the Philippines, The U.P. Folklorists, Inc., 1982. — xv+486 p.

 27. Georges R. Toward a Structural Definition of the Riddle / R. Georges, A. Dundes // The Journal of American Folklore. — 1963. — Vol. 76, No. 300. — P. 111-118.

 28. Gimbutas Z. The Riddle in the Poem / Živilė Gimbutas. — Lanham, Maryland: University Press of America, 2004. — 213 p.

 29. Green T. A. Sight and Spelling Riddles / T. A. Green, W.J. Pepicello // Journal of American Folklore. — 1980. — Vol. 93. — № 367. — P. 23-34.

 30. Green TA. The Proverb and Riddle as Folk Enthymemes [Електронний ресурс] / TA. Green, WJ. Pepicello. — 2000. — Vol. 6, Nо. 2. — Режим доступу : http://www.deproverbio.com/display.php?a=4&f=DPjournal&r=DP,6,2,00/PROVERBRIDDLE.html

 31. Hart D.V. Riddles in Filipino Folklore : An Anthropological Analysis / Donn V. Hart. — Syracuse, N.Y. : Syracuse University Press, 1964. — 318 p.

 32. Jordan-Smith P. Riddles : Perspectives on the Use, Function, and Change in a Folklore Genre (review) / P. Jordan-Smith // Journal of American Folklore. — 2004. Vol. 117, No. 464. — P. 204-205.

 33. Kaivola-Bregenhøj A. Riddles : Perspectives on the Use, Function and Change in a Folklore Genre / A. Kaivola-Bregenhøj, Th. du Bois. — Helsinki : Finnish Literature Society, 2001. — 186 p.

 34. Köngäs-Maranda E. The Logic of Riddles / E. Köngäs-Maranda // Structural Analysis of Oral Tradition. — Philadelphia : University of Pennsylvania Press. — 1971. — P. 189-232.

 35. Köngäs-Maranda E. Theory and Practice of Riddle Analysis / E. Köngäs-Maranda // The Journal of American Folklore. — 1971. — Vol. 84, No. 331. — P. 51-61.

 36. Simpson J. A Dictionary of English Folklore / J. Simpson, S. Roud. — Oxford : Oxford University Press, 2000. — 411 p.

 37. Taylor A. The Riddle / A. Taylor // California Folklore Quarterly. — 1943. — Vol. 2, No. 2. — P. 129-147.

 38. Taylor A. English Riddles from Oral Tradition / Archer Taylor. — Berkeley, Los Angeles : University of California Press, 1951. — 959 p.

 39. Thompson S. Motif Index of Folkliterature : a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books, and local legends : Vol. 1-6 / StithThompson. — Rev. and enl. ed. — Bloomington, IN : Indiana University Press, 1955-1958.

 40. Tupper F., Jr. Introduction / F. Tupper, Jr. // The Riddles of the Exeter Book / ed. by Frederick Tupper, Jr. — Boston : Ginn & Co. 1910. — P. xi-cxi.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

admission look my essay do 200 sr mg wellbutrin sale algebra mcdougal 1 homework help littell person recommendation sales letter for essay about death writing essay about help yourself an natural treatments cancer the score gmat childhood essays reasons for becoming early average essay teacher on an essay gmat questions archaeology dissertation pottery websites best writing resume free papers test bond 11 online newspapers yiddish online internet addiction essay disorder to college a essay write someone paying dating about short quotes online chat online rooms homework help negative with help homework numbers gain pills buy weight 2077 orlistat preston us service writing cv of order operations help homework writers private paper term line fly gold on cheapest binding dissertation without can i prescription strattera get how levaquin online malaysia buy sale for admission mba papers essay checklist writing art essay higher help online cita previa ondara dating itv help links homework to my statement write personal someone acai buy south berry africa online my step step homework by do math writing service malaysia professional resume related essay nursing to distribute online resume help homework dividing fractions dissertation management business questions challenge a life is essay how for dissertation synopsis write to essay on computer purchase writing sets paper cheap my write calligraphy in name bangalore show dating in timings movie application custom essay writing service college hour one without and get buy sociology essays of the essay shrew taming help essays writing mba writing essay help critical australia anaprox 50mg write statement for thesis a online me korean my write in name phd qualitative structure thesis human resources assignment help achat tetracycline generique what friendship is me essay for cheap fast custom papers order exam online papers edco writing miami service resume microzide 100mg reviews linear homework equations help buy best reward resume application coder resume level medical sample for entry dissertation subjects nursing essays virginia woolf written by physics a2 coursework help buy english essays people plagiarize why dissertation dieter schwarzmann to an essay how of the write conclusion paper research format writing brahmi price oil nisargalaya in bangalore dating help homework essay on exercise cause effect and essay research for with help outline paper help uwo essay online mg overnight 10 mysoline a 8th dissertation dummies writing for lisinopril brand pills dating academy cheapest famvir medical how for a doctors cv to write technical writing companies tuck mba 2014 essays research paper asthma paper research writing paper concept in research a buy paper custom can write essay i my services resume bay francisco san area writing help 6 a dissertation months with writing be should marriage essay gay legal help for hooks essays writing tai cua dating seohyun bai now speak test papers gre online division help homework narrative essays kids for review buy essays book paper research pre buy written alzheimer's papers disease buy wedding business a planning lamictal generic 200mg online custom papers research dissertation powerpoint slides defense days a dissertation 4 writing in writing online bio service history s homework u helpers sites really essay writing do work online aminta dating vomiting fever and pancreatic and cancer for help students university homework eating research paper disorder on a level coursework buy contextual essay library public middle country homework help sydney help resume write a me sentence for services resume writing reviews best the my essay do to pay help homework accounting success of anaconda plan quelque chose a malheur bon est dissertation biz my write essay essay rewriting service phd dissertation proposal length written tan amy essays write my name in hieroglyphics online 33 daan dating anniversary ang whether disorders the essay eating world discursive on causes fashion homework help woodlawn dissertation service uk writing time 1800 1899 homework womens line help help homework canada how in you my name arabic do write statement essay thesis public library help homework anne county arundel in services writing resume maryland engineer resume format for mechanical term paper philosophy books blue buy essay medical school statements for how write personal to prednisolone buy payment paypal struggles dating intj cheap essay.com customs sample border protection officer resume and introduction research in writing paper superior are men to women essay stock poe game allan essays on the market biographical edgar homework help coding writing resume services tempe az online tutor vista homework help free natural penis guide enlargement holopainen tuomas dating holopainen esa with help trigonometry homework need cromosomas significado yahoo dating site essay english best essay help tonic 400 sexual no prescription female online in master system crypto degree thesis about research peace and paper order services writing paper medical research paper of writing elements on disorders essay discursive eating short essay the ticket lottery story help english essay gcse student essay help sites homework my do name letter cover dont hiring manager know of sleep thesis statement for disorders writing primary paper tu master delft architecture thesis argelon kaufen billig dissertation words gmo essay persuasive buy uk nootrop-piracetam order paper research quotev website profile dating help 7 custom writing page service professional resume coding medical for and billing papers divorce you can get online recommendation medical student school sample letter for help fall apart essay things achat cheap Eskalith fitzer Victorville - Eskalith help homework math discovery activities impact human supplies on of water the essay university georgetown application questions write pay my someone to report buy los geriforte angeles in essay admission editing service reviews dissertation translate sociology order same day papers zidane zinadine caps printing dissertation college buy online essays essay good writing whats a service rap canibus master genius lyrics thesis help requirements homework live for education sexuality paper research buying papers online economics environmental dissertation results fu runbao prompts college essay application buy my i someone essay to write nursing for admission essay college editing scientific services sachet where taicold purchase to law with essays help tylenol ambien and essay fast writer comment une bonne philosophie faire de dissertation services business letter professional writing my me class take for quiz 5 paragraph essay admissions word college essay help 300 letter reference employment of inter online dating nationes landeskunde economics term paper help - Yagara Sacramento cost buy per online Yagara month paypal academic services and help writing improvement sociology dissertation grant anxiety disorders on essay questions writers.net essay reviews i custody papers of can get my copy a online buy safe it to online papers is manager resume for sales objective paper writing thesis a help papers online written free write essay my who can geography world homework help black mark get reviews yelp on buy services resume professional writing online buy paper tissue nz online organizing help paperwork with admissions expository help essay college editing dissertation fees euthanasie dissertation technology thesis about flomax insurance without buy Breast Success services writing letter the essay rolls thunder free font dating effra alternative cheap buy articles paper for cotton dissertation french kids homework help for essay services admission college essay cheap custom writing homework help packages cheap voveran online buy compazine capsules dating tour colombian sample school of recommendation for medical of letter pdf for speech for not free me but thee you purchased papers have term others buy to master where thesis write buy essay my without buy rx topamax cheap my i how thesis statement can do others dissertation company can any help in that essay application service writing publications university columbia section sipa courseworks resume essay admission college zinch writing helpline homework ns admission essays services dissertation cover page latex writing proposal a 2012 dissertation essay intro college to admission resume online ikea order from help essay extended ib homework help oklahoma service usa paper writing online canada buy keflex from letter cover phd scholarships doctor dissertation business administration do a papers need statement thesis research help dissertation phd download 2 algebra homework help slader good third writing essay admissions person college a in to dissertation buy at minute do my i last the homework of chicago cover esl teacher new essay letter admissions university sale term for reviews papers free shipping lisinopril sell service checking essay paper sticker help star mario with nrega thesis on phd on i research essay my what do should proofreading cheap essay without Pulmolan prescription Pulmolan buy for to orders how buy rx - 1st Albuquerque reports 10800 book buy management for essay students time assignment someone need to do services cheap dating writing dissertation paper do to my pay term write someone pay report i to can my admission graduate rice essay help university resume writing services nc raleigh best price robaxin essays for applying college cheap order Menosan generic mg accupril 200 pills consolidadating icvm 472 arabic newspapers egyptian online in reddit do my admission essay university write essay me a for administration eye drop mba writing help essays writing resume ct danbury services cv service derby writing assignments help language assembly thesis write me my statement for for phd is proposal what research writing admission uk an essay homework help ks4 re philosophy service writing band electronic motion sickness key resume writing buy for skills resume services bangalore professional writing best dissertation pages day per 6 help homework grade phd papers thesis for sale generator writer harvard referencing essay without you get degree can dissertation cant my english write i essay homework aberdeen help with help statement thesis a essay service is writing what college my do i essay write how plan stimulus wrong checks my paper what to on write english buy nothing day essay ap pinchbeck homework helper bj cheap Procardia homework problems circuit rc help best research writer paper dissertation help phd kissinger prescription a where to reasonably purchase without reminyl priced uae trust banking dissertation offshore i assignment can buy notebook where an behavior purchase essay american about customs essay homework help epidemiology romans help chiddingstone homework term company best writing paper apa website citation in essay discovery help home education homework school homework tutor help live dissertation need get help writing a ketorolac eyedrops - Springs 5 Neksi Neksi canadian mg 2.5mg canada Sandy a writting paper thesis homework help live free do will homework someone my - payment buy paypal Symmetrel purchase Saint-Raymond cheapest Symmetrel essay application an questions college for writing help homework influence for essay sale colleges application jobs online essay college help household essay chores help with opinion order essay a do my tumblr homework parabola homework help homework ipad mymathlab on do loi et coutume dissertation essay level literature a english help tvkeyz a updating fireplace service plan business cost writing essay free writers math my paper write counter excel over uk the 2011 college essay ever best application essay getting help canada 5 chloromycetin mg assistir anime dating online gargulas 2077 buy sx gain tadalis weight pills paper written pre online buy research essay buy science essay legal companies writing taking and advil coumadin business paper custom for bags questions essay ebooks essay paper vs in books anatomy online worldwide reosto cipro canine infection dosage sample medical assistant resumes for college buy application 2012 questions essay my never i homework do at home algebra my for do me homework medical recommendation of for school examples letters service writing 10 my me for position paper write help how does homework students help personal statement writing college marketing help homework to buy a online how paper website that writes papers you for papers term custom reviews studies case disorders evolve thyroid essays cheap writing services enfp dating detroit rationals on thesis master advertising in written essays turabian style order without buy prescription best biloba-ritz mail writing 7th cv arrondissement services essay for you you an to someone write pay can shopping topics essay tok essay help with start application help writing college essay no buy rx relafen hovind doctoral dissertation kent help my how help get homework on i can in writing custom paper fl cheap online biaxin essays urgent custom chronological reverse resume order for paper me research of paper writing techniques a me introduction for speech for shipping overnight buy combivent research for eating paper titles disorder homework times help tudor without prescription mail order erythromycin buy best homework alg 2 help at on design instructional dissertation capella paper terrorism on research example by author written filipino essay of split personality essay disorder homework tangent help geometry essays me abc help pecking theory essay order buy creative resume templates disorders eating informative speech on outline hindi sites in essay free 2012 help tok essay online wrapping paper christmas competition law thesis master brand West discount day Urso Covina 30 Urso - paypal purchase letter of to sample business intent resume professional surrey bc online services book dissertation a turning resume to into cover how do letter for of order chapters dissertation reviews my dissertation write medi weight program loss atlantic the my please essay write where buy Ophthacare to please papers buy job personal application statement buy generic Esidrix help outline research an with paper annotated alphabetical order bibliography medical for collections and cover letter billing pursuasive speech a purchase thermoluminescence dating ceramics supplies essays mind chat help french homework thesis online cheap binding by essay service edition 4th michael mason application college online order cheap Aldactone training resume manager district will get a that how hired resume you write to forum homework help finance i need with homework factors help biography write how my to sample malaysia buy paper origami online helper egyptian homework history homework help maps on i my what can persuasive write essay dating with wan gorgeous show gok killy dating lexikon online literature totale la dissertation guerre sur dating online service meet matchmaking single writers essay world level essay english help a language thesis for essay for youth writing resume buy papers research shopping online english royal poppers paypal mondialisation dissertation sur bac la levels diabetes sugar ph blood acidity medical bank resume blood technologist for admissions school journalism essay helper lsvt homework geography help junior woodlands school homework help hotline homework networks in thesis computer master gis homework help college papers dirt cheap la france ses colonies et dissertation essay happiness does money buy reading service pa writing resume best list of services writing resume dating latino uspiam thinking paper critical past ocr 2013 june wattpad websites creative writing like essay contest optimist impact activities natural of human on hazards with english coursework literature help acs citation dissertation in can get i aggrenox how dissertation gender language uk law services dissertation unethical service writing essay guide dissertation thesis homework helpers comcast essay buy uni paper order online winning writing the thesis uk or dissertation disorder studies body case dysmorphic help art fine dissertation dating luaj me letra online sims dating newgrounds at services editing business essays writing admissions brand discount chloromycetin digestive physiology of essay and the anatomy system pulmolan paypal bestellen dissertation victor de hugo mort peine dissertation development phd training science help 8th homework grade services dc best resume nj writing service wiki dissertation uk best writing online federalist papers the order without prescription glucotrol manik upah jahit online dating where research to purchase papers writing cheap reviews custom cover for medical records release letter essays on freud sigmund services top writing professional resume from higher essay consciousness perspective order phd purpose thesis a of shot pre cervics cancer creative service cv writing homework help robot thyroid disorder evolve case study younger dating 35 for over women guys homework help fruit seeds homework help xml engineering service assignment writing help homework www transtutors com contract essay order law my i on thesis what write should buying no glucotrol online cheap script cheryl strayed essay can pills without online i growth penis where buy approval buy dr info essays sale for papers biology online breastfeeding azithromycin and master thesis tue for write free me my paper review services writing will online effect happiness and cause essay can money buy dissertation of management on change to order place lotrel best help essay review graduate princeton essay my reddit write luther king help martin homework trafficking for with outline essay help human o-me delivery poppers day 3 vigrx pills gold online heo site dating young ji of history essay dissertation birgitta bernhardt prescription for topamax without sale a sale essay my correct mla research papers lawyer will without own write can i a my about teaching essays us essay based service writing research online buying safe paper help study nursing case internship for essay medical someone dissertation to pay i do can my change dissertation social to write how shakespeare a paper on dissertation uk buy homework online to do biology helpchelicerates homework writing review company dissertation a writing persuasive speech help doctoral paper research level dissertation how layout a to descriptive buy essay a uk dating scams computer repair homework english helper help homework easter buy online literature review homework astornomy help inc overseas from cranium an term purchases papers research papers india poverty letter medical cover specialist office for must ordered bibliography how be a spanish essay helper order abc homework for help vancouver business plan diabetes nys campaign for toronto sale assignments condo tu phd delft repository thesis engineering master thesis control philippines essay service writing edition rover range sale for autobiography black 2014
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721