УЗАГАЛЬНЕНА ДЕФІНІЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОЗНАКИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЗАГАДКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 398.6

Л.І. Тараненко

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

УЗАГАЛЬНЕНА ДЕФІНІЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОЗНАКИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЗАГАДКИ

У статті шляхом аналізу існуючих у науковій літературі поглядів автором уточнено узагальнену дефініцію загадки, на основі якої обґрунтовано ієрархічно супідрядну систему її функціональних характеристик, покликану виконувати роль теоретичного підґрунтя для здійснення адекватного наукового опису особливостей взаємодії просодичних засобів її реалізації.

Ключові слова: дефініція загадки, система функціональних характеристик, загальнодидактична функція, функціонально-прагматичне спрямування.

В статье путем анализа существующих в научной литературе взглядов автором уточнено обобщенную дефиницию загадки, на основе которой обосновано иерархически соподчиненную систему ее функциональных характеристик, призванную выполнять роль теоретической основы для осуществления адекватного научного описания особенностей взаимодействия просодических средств ее реализации.

Ключевые слова: дефиниция загадки, система функциональных характеристик, общедидактическая функция, функциональнопрагматическое направление.

In the article the author specifies the definition of a riddle by means of analyzing views known in scientific literature. This definition serves as a basis for the substantiation of a hierarchically subordinate system of the riddle functional characteristics. The system is intended to function as a theoretical foundation for accomplishing an adequate scientific description of prosodic means’ interaction in the riddle actualization.

Keywords: definition of a riddle, system of functional characteristics, common didactic function, functional pragmatic orientation.

Практика фонетичних досліджень свідчить, що для адекватного наукового опису специфіки просодичного оформлення фольклорних текстів важливо спиратися на їхні загальнофункціональні ознаки з урахуванням конкретної прагматичного спрямованості. Проте проведений нами попередній огляд праць, спрямованих на вивчення лінгвістичних ознак загадки як окремого жанру фольклорних текстів малої форми та її існуючих дефініцій показав відсутність відповідних узагальнень, необхідних для ефективного вирішення цього питання.

Тому метою нашої праці є підвищення ефективності дослідження просодичних особливостей тексту загадки шляхом систематизації її функціональних ознак та уточнення дефініції.

Відомо, що у межах крос-жанрових порівнянь дослідники мають певні суперечності щодо однозначного визначення жанру загадки. Ранні трактування загадки, що порівнюють її з метафорою [27, с. 111], з достатньою вірогідністю можна пов’язувати з працею Аристотеля [2, с. 117], який, імовірно, був першим, хто дав саме таке визначення загадці. У класичній традиції спираються, здебільшого, на дефініцію, запропоновану Г. Парисом, який називав загадку метафорою або групою метафор, що не типові для повсякденного вжитку і пояснення яких не є очевидним (цит. за [40, с. xiii]).

Уважається, що найбільший внесок у вивчення загадки було зроблено А. Тейлором [37], який запропонував класифікацію англійських загадок та визначення загадки як такої, що порівнює об’єкт з іншим повністю відмінним від нього об’єктом [27, с. 111]. З цього приводу ряд дослідників пов’язує походження загадок із умовним мовленням [1, с. 56], таємним мовленням, коли людина міркувала певними поняттями й уявленнями або не мала можливості відкрито говорити про речі [11, с. 382].

З перебігом часу загадка досліджувалась фольклористами з позицій еволюції її жанру [19, с. 14-60; 33], зв’язку й порівняння з іншими різновидами фольклорних текстів малої форми [12, с. 260; 24; 25; 30; 33], формування тексту загадки як перетворення/трансформації давніх міфологічних текстів [75, с. 70], розмежування фольклорної та літературної загадок [40, с. xvixviii; 31; 37]. Крім того, зверталася увага на особливості структурної побудови загадки [4; 5; 6; 27], її формальні ознаки [37], специфіку загадок різних етнічних груп [26; 31; 4; 16, с. 78-80] та їхнє функціональне призначення [12, с. 254-257; 21; 24; 19, с. 61-113]. При цьому у межах лінгвістичного підходу здійснено визначення статусу загадки як паремійного жанру [14], участі мовних засобів її оформлення [29; 34; 35], порівняльне вивчення лінгвістичного абсурду в текстах російських й англійських народних загадок [17], встановлено особливості актуалізації анаграм у текстах загадок [18, с. 232-237], когнітивних механізмів денотації загадки [13], розглянуто специфіку загадок як одиниць вторинної номінації [22; 9] тощо.

На жаль, серед дослідників до теперішнього часу немає одностайної думки щодо статусу загадки як фольклорного жанру. Суперечки розгортаються навколо думок, чи має цей статус визначатися на основі структурних елементів загадки, чи її функції, сфери вжитку або мовленнєвого контексту, в якому вона з’являється. Так, у площині семантики загадку пропонується визначати як текст, денотатом якого слугує певний об’єкт, який у самому тексті явно не названий [5, с. 166].

Г. Л. Пермяков відносить загадки до надфразових паремій, які відтворюються двома учасниками діалогу, визначаючи їхню першу частину (власне загадку) як синтетичну паремію [12, с. 247-248, 266], та зазначає, що за характером тематики вони є багатотемними пареміями [там само, с. 269].

У межах когнітивно-прагматичного опису загадка висвітлюється як паремійний жанр, що являє собою конструкцію запитання-відповідь і характеризується поліфункціональністю з погляду комунікативного призначення, а також має ознаки висловлення й тексту. Крім цього, наголошується [14, с. 134], що провідною когнітивно-прагматичною функцією загадки є образно-логічна, тобто функція формування у свідомості носіїв мови логічних кліше, наповнених традиційними для культури образами в їх нетиповій метафоричнотворчій” ролі. В інших працях (див., напр., [20, с. 2]) загадка розглядається як особливе дискурсивне утворення, або як стандартизований чи клішований діалог, що відтворюється за певними правилами й принципами.

Згідно з поглядами значної кількості дослідників [7, с. 264; 10, с. 256; 24, с. 177; 36, с. 294-295], загадка трактується як короткий хитромудрий алегоричний чи метафоричний опис певного предмета або явища, який пропонується як питання для відгадування. Фрагментарні вказівки на когнітивно-креативну природу функціонування загадки неважко знайти у працях [6, с. 284; 14, с. 134; 13; 32, с. 204].

Щодо існуючих різновидів загадок, то А. Тейлор [38, с. 1] групує їх у п’ять класів: 1) власне загадка (the true riddle / the riddle); 2) загадка-спасіння, або загадка-змагання (the neckriddle); 3) арифметична загадка-задачка (the arithmetical puzzle); 4) дотепне запитання (the clever question); 5) головоломка-каламбур (the conundrum). Він наголошує при цьому на доцільності дослідження першого різновиду загадок – власне загадок, які на відміну від художніх чи літературних мають описову народну сутність. Таке бачення поділяють автори ряду праць [26, с. xxxiii; 21].

Цікавим для нашого розгляду є й те, що, звертаючись до напрацювань А. Аарне [23] і С. Томсона [39], авторка роботи [33, с. 165] наголошує на доцільності створення міжнародного індексування загадок, подібно до індексу сюжетів казок. Саме вирішення цього питання і може зробити свій внесок у виконуваний нами пошук системи функціональних і структурних ознак фольклорних текстів загадки.

Важливо розуміти, що функціональні особливості загадки зумовлюються необхідністю залучення під час її відгадування креативно-асоціативного механізму когнітивної діяльності реципієнта. Утім, аналізуючи структурно-смислову конструкцію загадки, неважко переконатися в тому, що вона підпадає під відоме міркування Ю. Лотмана [8, с. 150], відповідно до якого в загальній системі культури тексти виконують дві основні функції: адекватну передачу значень і породження нових смислів.

При всьому здавалося б розмаїтті аспектів розгляду та визначення дієвих функцій загадки, її дидактична функція безперечно визнається дослідниками головною [14, с. 132; 15; 28, с. 11]. Крім того, не викликає сумніву й поліфункціональність фольклорної загадки. Виходячи з цього, вбачається досить логічним наведений у праці [14, с. 130-133] описовий розгляд таких функцій загадок, як дидактична, ритуально-ігрова, ритуально-магічна, когнітивна, моделююча, образно-нормативна, образно-логічна та ін.

Разом з тим згаданий описово-цитатний матеріал не зведено, на жаль, навіть у просту логічну або графічну структуру. І тим не менш завдяки цій праці, ми отримуємо достатній термінологічний матеріал для наближеного з’ясування сутності комунікативних підфункцій загадки, покликаних брати участь у реалізації її загальнодидактичної функції.

Отже, якщо докласти зусилля до здійснення більш ретельного аналізу підфункцій загадки, то їхня кількість не вичерпає, а навіть ускладнить проблему визначення традиційно надійної трирівневої системи її провідних функцій. Для практичного вирішення цього питання достатньо, на наш погляд, у якості першого кроку уточнити узагальнене визначення жанру загадки.

У результаті зазначеного визначення нами отримано таке трактування: загадкою слід уважати особливий фольклорний жанр, текст мікродіалогу якого має креативно-повчальну спрямованість та розважально-тренувальне функціональне призначення, що реалізується на основі асоціативно-креативного механізму переосмислення знання, наявного у свідомості реципієнта.

За цих умов, неважко дійти висновку про те, що система провідних функцій загадки має бути побудованою на такій їхній ієрархічній супідрядності: загальнодидактична функція → креативно-повчальна спрямованість → розважально-тренувальне функціональне призначення.

Проведений аналіз дозволяє вважати, що обґрунтована таким чином векторна ієрархічно супідрядна система функціональних характеристик англійської фольклорної загадки здатна слугувати елементом теоретичного знання для здійснення адекватного наукового опису особливостей взаємодії просодичних засобів її реалізації.

Список літератури

 1. Аникин В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор / Владимир Прокопьевич Аникин. — М. : Учпедгиз, 1957. — 240 с.

 2. Аристотель. Риторика. Поэтика / Аристотель; [пер. с древнегреч. и примеч. О. П. Цибенко, В.Г. Аппельрота; под ред. О. А. Сычева, И. В. Пешкова, Ф. А. Петровского]. — М. : Лабиринт, 2000. — 224 с.

 3. Иванов В. В. Инвариант и трансформации в мифологических и фольклорных текстах / В.В. Иванов, В.Н. Топоров // Типологические исследования по фольклору : сб. статей памяти Владимира Яковлевича Проппа (1895-1970) / составители Е. М. Мелетинский, С. Ю. Неклюдов. — М. : Наука, 1975. — С. 44-76.

 4. Кёнгэс-Маранда Э. Логика загадки / Э. Кёнгэс-Маранда // Паремиологический сборник. Пословица. Загадка (Структура, смысл, тип). — М. : Гл. ред. Восточной литературы, 1978. — С. 249-283.

 5. Левин Ю. И. Семантическая структура русской загадки / Ю. И. Левин // Труды по знаковым системам : сб. науч. статей в честь Михаила Михайловича Бахтина (к 75-летию со дня рождения). — Тарту : Тартуский государственный университет. — 1973. — Вып. VI. — С. 166-190.

 6. Левин Ю. И. Семантическая структура загадки / Ю. И. Левин // Паремиологический сборник : Пословица. Загадка (структура, смысл, текст). — М. : Наука, 1978. — С. 283-313

 7. Литературная энциклопедия : в 11 т. / [гл. ред. А. В. Луначарский]. — М. : Изд-во Ком. Акад. — Т. 4. — 1930. — 716 стб.

 8. Лотман Ю. М. Избранные статьи : в 3-х т. / Юрий Михайлович Лотман. — Таллинн : Александра. — Т. 1 : Статьи по семиотике и типологии культуры. — 1992. — 480 с.

 9. Магировская О. В. Вторичная номинация концепта в современном английском языке (на материале пословиц и загадок) : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Магировская Оксана Валериевна; Красноярский государственный педагогический университет. — Красноярск, 2001. — 180 с.

 10. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь. — М. : Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1999. — 909 с.

 11. Панасенко Т. Кроскультурні зв’язки загадок різних народів / Т. Панасенко // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Серія : Філологічні науки (Мовознавство). — Кіровоград : КДПУ. — 2009. — Вип. 81 (3). — С. 381-385.

 12. Пермяков Г. Л. К вопросу о структуре паремиологического фонда / Г. Л. Пермяков // Типологические исследования по фольклору : б. статей памяти Владимира Яковлевича Проппа (1895-1970) / составители Е. М. Мелетинский, С. Ю. Неклюдов. — М. : Наука, 1975. — С. 247-274.

 13. Селиванова Е. А. Когнитивные механизмы денотации украинской загадки / Е. А. Селиванова // Ученые записки Таврического национального университета им. В. Вернадского. Серия : Филология. — Т.18 (57). — 2005. — № 2. — С. 356-360.

 14. Семененко Н. Н. Проблема описания функционально-категориального статуса загадок как паремического жанра / Н. Н. Семененко // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. — 2011. — Вип. 127. — С. 129-136.

 15. Сендерович С. Я. Морфология загадки / Савелий Яковлевич Сендерович. — М. : Языки славянской культуры, 2008. — 208 с.

 16. Тайлор Э. Первобытная культура / Эдуард Бернетт Тайлор; [пер. с англ.]. — М. : Политиздат, 1989. —573 с.

 17. Титова Н. Г. Изоморфизм и алломорфизм лингвистического абсурда в русском и английском энигматическом тексте : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.20 / Титова Надежда Георгиевна; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет. — Казань, 2010. — 22 с.

 18. Топоров В. Н. К исследованию анаграмматических структур (анализы) / В. Н. Топоров // Исследования по структуре текста / отв. ред. Т. В. Цивьян. — М. : Наука. — 1987. — С. 193238.

 19. Топоров В. Н. Из наблюдений над загадкой / В. Н. Топоров // Исследовании в области балто-славянской духовной культуры : Загадка как текст 1. — М. : Индрик. — 1994. — С. 10-117.

 20. Филиппов В. С. Коммуникативная природа загадки : автореф. дис. канд. филол. наук : 10.02.01; 10.02.19 / Филиппов Вадим Станиславович; Орлов. гос. ун-т. Орел, 2000. 18 с.

 21. Чичеров В. И. Русское народное творчество / Владимир Иванович Чичеров / под ред. Э. В. Померанцевой. — М. : Изд-во Московского ун-та, 1959. — 523 с.

 22. Юсупова Э. Д. Когнитивные особенности английских загадок-метафор как единиц вторичной номинации / Э. Д. Юсупова // Вестник Башкирского университета. — 2008. — Т.13. — №1. — С. 73-75.

 23. Aarne A. The Types of the Folktale : a Classification and Bibliography / Antti Aarne; [translated and enlarged by S. Thompson]. — 2nd revision. — Helsinki : Academia Scientarum Fennica, 1961. — 508 p.

 24. Caro de F.A. Riddles and Proverbs / F.A. de Caro // Folk Groups and Folklore Genres. An introduction / ed. by Elliot Oring. — Logan : Utah State University Press. — 1986. — P. 175-197.

 25. Dundes A. On the Structure of the Proverb / Alan Dundes // Analytic essays in folklore. — The Hague : Mouton, 1975. — 265 p.

 26. Eugenio D. L. Philippine Folk Literature : An Anthology. Philippine Folk Literature Series / Damiana L. Eugenio. — Vol. I. — Diliman, Quezon City : Folklore Studies Program, College of Arts & Sciences, University of the Philippines, The U.P. Folklorists, Inc., 1982. — xv+486 p.

 27. Georges R. Toward a Structural Definition of the Riddle / R. Georges, A. Dundes // The Journal of American Folklore. — 1963. — Vol. 76, No. 300. — P. 111-118.

 28. Gimbutas Z. The Riddle in the Poem / Živilė Gimbutas. — Lanham, Maryland: University Press of America, 2004. — 213 p.

 29. Green T. A. Sight and Spelling Riddles / T. A. Green, W.J. Pepicello // Journal of American Folklore. — 1980. — Vol. 93. — № 367. — P. 23-34.

 30. Green TA. The Proverb and Riddle as Folk Enthymemes [Електронний ресурс] / TA. Green, WJ. Pepicello. — 2000. — Vol. 6, Nо. 2. — Режим доступу : http://www.deproverbio.com/display.php?a=4&f=DPjournal&r=DP,6,2,00/PROVERBRIDDLE.html

 31. Hart D.V. Riddles in Filipino Folklore : An Anthropological Analysis / Donn V. Hart. — Syracuse, N.Y. : Syracuse University Press, 1964. — 318 p.

 32. Jordan-Smith P. Riddles : Perspectives on the Use, Function, and Change in a Folklore Genre (review) / P. Jordan-Smith // Journal of American Folklore. — 2004. Vol. 117, No. 464. — P. 204-205.

 33. Kaivola-Bregenhøj A. Riddles : Perspectives on the Use, Function and Change in a Folklore Genre / A. Kaivola-Bregenhøj, Th. du Bois. — Helsinki : Finnish Literature Society, 2001. — 186 p.

 34. Köngäs-Maranda E. The Logic of Riddles / E. Köngäs-Maranda // Structural Analysis of Oral Tradition. — Philadelphia : University of Pennsylvania Press. — 1971. — P. 189-232.

 35. Köngäs-Maranda E. Theory and Practice of Riddle Analysis / E. Köngäs-Maranda // The Journal of American Folklore. — 1971. — Vol. 84, No. 331. — P. 51-61.

 36. Simpson J. A Dictionary of English Folklore / J. Simpson, S. Roud. — Oxford : Oxford University Press, 2000. — 411 p.

 37. Taylor A. The Riddle / A. Taylor // California Folklore Quarterly. — 1943. — Vol. 2, No. 2. — P. 129-147.

 38. Taylor A. English Riddles from Oral Tradition / Archer Taylor. — Berkeley, Los Angeles : University of California Press, 1951. — 959 p.

 39. Thompson S. Motif Index of Folkliterature : a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books, and local legends : Vol. 1-6 / StithThompson. — Rev. and enl. ed. — Bloomington, IN : Indiana University Press, 1955-1958.

 40. Tupper F., Jr. Introduction / F. Tupper, Jr. // The Riddles of the Exeter Book / ed. by Frederick Tupper, Jr. — Boston : Ginn & Co. 1910. — P. xi-cxi.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

hair loss tofranil summarize me for a paragraph online buying arjuna foto con effetti dating modificare online papers writing term custom service gumtree writing cv service pox chicken jokes good to how a application blog write affairdating writing tacoma wa services resume professional trimox cheapest mg 500 thesis phd biology to class online my pay take writing dissertation jobs cheap diy paper napkins custom proposal phd dissertation economics in caps cernos price prescription non research papers write my gore testng vidal essays writing custom annotations in american essay application usf rune factory branch moving dating 4 online help chat writing presentation powerpoint buy can resume where help get with go to my i sale eggs for essay buy of kind any assignment of analysis ado about much nothing essays with maxaquin online buying discount thesis diythemes hooks research paper custom buy writing course service work a into a book how dissertation turn to find to to you someone how write book a for resume executive chicago services writing writer.org reviews essay site essays affordable prescription Dayton Colospa without mg Colospa - 200 overnight shipping singapore services essay in writing for help grade science homework 6th services online writing speech cherry resume nj service hill writing papers past science competition online unsw paper paper writing writing source as internet help homework research paper sociology buy involvement review literature service user thesis objectives master writing essay sydney services dissertation nursing simulation free with help format apa essay service writing kijiji help a apa paper writing university temple essay application writing phd personal statement service for me my paragraph introduction write write to purchase letter order how a subtitle thai dating marriage not plan with need business help same bibliography order author essays college write for me engineer secret job resume doc professional college essay writers needed application online resume flowers order custom essay writing canada disorder case study dissociative helper paper tutorial and thesis lsu dissertation online phd disertation with proposal research 1572 help essay written person writing resume cost service executive purchaser cv sample homework county help library pima my me essay australia for write nsf a doctoral buy grant dissertation essay career outline abstract possible soon paper as as buy an 2011 site statistics dating admission freshman essay bigy homework online help writing essay help homework science management writing practice accounting custom set writings custom services sale for cheap papers term business assignment my do about eating essays disorders personal drug revlamid cancer experimental an for to write how master abstract of order wedding best speeches statistics probability with help and math help homework 9 on purchase intention thesis review literature sale for photography essay on divide homework free delivery large i can where no shipping order super prescription herbal peni for paper gun sale targets free homework essay help help thesis paper leadership research edmonton resume writing service paper in to bags singapore buy cheap where sinte buying prescription without me you thesis for can my write me for write weeks purchase dissertation a 5 help chemistry school high homework an on teresa essay mother for paper write a payment required for free no me cover representative admissions letter college powerpoint mental presentation disorder plan of the history diet service essay philosophy homework help england forum acheter Sumycin buy online Clovis - Sumycin reviews medical a writing personal uk for statement school letter for position sales clerk application with help essays need of medical assistant resumes for examples font turabian style laptops cheap homework for review literature writing a dissertation for hyde jekyll mr homework help comparison and dr can term write paper who my buy a research paper of battle homework help hastings the cover sample letter billing for and medical coding classes gender dissertation best resume chicago service writing c for hire statistician dissertation help university application essay temple an uk buy in the essay dissertation abdulazeez boujarwah business section financial plan do resume best writing military diego service with homework help yahoo do calculus my pre homework writier an i write need dissertation my to essay compare purchase and contrast sign essay forensic questions of the essay science for beaver paper cheapest toilet promo buy club essay code help writing a of letter recommendation jbf for sale papers admission bestessay research cancer for topics papers professional template buy resume finch plans birdhouse personal website statement my research do report interaction coumadin voltaren and gel a help writing statistics with dissertation online essay buy definition buy Huntington Piroxicam prescription Beach australia - Piroxicam analysis help functional homework intent of letter purchase to estate property real csre care product private label skin on george papers washington research resume melbourne cover services and writing letter service release cheap writing press inexpensive resume inexpensive writing services websites research dissertation principal on school leadership website essay buy best not ios7 updating ipad writing cv brighton service copy order thesis english essay do my 150 zovirax hiring ghostwriter wanted 10 - Methotrexate for mg Methotrexate cheap erfahrung Bakersfield customer resume and for objectives service sales land law help essay buy equity analyst side research resume admission cv to a in write applying uk university how for essay admission best editing service college essay seattle help homework do someone my can please i what should in write tense essay my essays write good plans trinos choice lesson in companies kenya online writing pills wellbutrin online buying college papers for service final professional writing minimum paper no custom bags really help homework learn you does essay custom old on pakistan of essays scholarship good the of essay innocence age dissertation on mcdonalds friction thesis welding phd stir app best download buy resume homework technology help dieter meiners dissertation coursework help a english with level water essay in 247 help homework live calculus homework help ap help oj simpson essay case personality pdf study disorder help homework suffolk половой член средние размеры Ковылкино Скачать для андроид игры про магию Все игры для samsung galaxy young рассказы фото зрелых ицест порно 1001ночь фото статус связь престиж и Социальный Скачать торрент через ужасы квест на вдул сын спустил лицо фото порно мамуле и актер березин фото Игры гонки русские машины на пк фото порно на дому пожелых Скачать торрент на телефон игры и сказки Лучшие стихи чуковский к фото задниц больших мулаток фото порно женщиин Статусы самые красивые для девушек фото алла порно пугачева студентка фото секс волосатые трах фото порно секс ебли 4.2.2 стратегии Игры для андроида фото боку с дамские письки на грузы Игра кораблях перевозить фото банки полностью в писе и шары порно фото белладонна Поезд рига москва общий вагон фото Определить название цветка по фото бритые пизды фото Скачать игра бумер 2 через торрент Полина родители её фото гагарина и Хорошие фильмы ужасов 2015 года Красные фотообои в интерьере фото микро фото девушки бикини порно игры в на гитаре воронеже Обучение Крафт всех фото в вещей майнкрафт Сайт для просмотра фото в контакте фото у геникологов качественное фото женских попок компьютере игры Страшные играть на потенция у мужчин народные средства Карабаново фото в твиттере alexis monroe фото красивий самий секс Игра лего сити чейз играть онлайн Сказка русские сказка про колобок сесуальные свадебные фото Красивые букеты роз картинки фото копилка порно взрослые Курорты красного моря египет фото генератор игр алавар 2015 Скачать модели Вечерние платьев 2015 фото из фото пошаговое творога Выпечка фото земеной порно юлией Как посадить отросток от розы фото енот Картинки крошка мультфильму к Можно ли оплатить игру с телефона онлайн порно стюардессы фильм который раком Фото болеет человека фото жопы в возрасте лилий и из альстромерий Букет фото скачать прототип игру Как 1 часть 4 на фредди телефон с 5 Игры ночей красивых порно фото тёлок можно член сделать как Кемь большой супер извращения порно онлайн фото членах спермы на фото порно арбузик нудист Книга игра престолов полная версия какой размер члена нравится девушкам Железногорск фото порно звезды джесика мей порно фото домашние зрелые Онлайн переводчики текстов с фото Игра люди икс 2 торрент скачать муха и паук фото фото blach видео angelica Продажа домов в чернигове из фото картинку картинки Наложение css на в руках крестом с Картинки девушка порно фото hd ipad по класс презентация 9 физике Игры средние размеры хуя Северск 2 скачать часть игра персии Принц Онлайн surfers subway игру скачать минет фото школьники сиена вест порно звезда фото Фото комнате натяжной потолок в агромные сиськи фото эротика игры Когда престолов выйдет книга Статусы и пусть весь мир подождет частные фото жен шлюх Игра барби в домике мечты скачать Скачать майнкрафт в креатив 1.5.2 порно фото bros bang пьяную жену Анекдоты про и кукушку фото 18 анал летней первый девахи roommate игра сделать Где на фото в кружке туле фото трах влагалища раком фото порно дамы милые видео девушки фото и сексопильные какой хороший размер члена Катав-Ивановск с рецепт с фото виноградом Выпечка домашние фото огромного полового члена. новые весёлая обезьянка серии Игра у сказок названия Сколько пушкина фото пизда в красных колготках порно шоу тайское русские знаменитости голышом фото Игры в которых можно делать всё с сыновьями старых фото мам Картинки свинки пеппы и её друзей все фото сиськи и пися мии заринг мама и син эротик фото ебля жирных в чулках скачать порно фото шесть камней игра Закона статусе об донбасса особом зуба фото реставрация Что такое мир на Скачать игры компьютер мой большие сиськифото дочика секс дочика фото комнаты плитка для фото Настенная Рецепт салата греческого с фото красивая брюнетки стоит раком 100 фото Скачать игру гаррис мод на андроид сохранить с вк андроид фото на Как фото кому 50 крутое порно за Нанести на картинку надпись онлайн Скачать игру семби сёрф на андроид супер малышки эро фото престолов Игра 5 серия 5 сезоне класнная картинка воронежских в голых девушек школьной форме фото дома мать много фото ебёт сын Скачать на компьютер игру ниндзя игры Читы танк оф ворлд для видео Калитка художественная ковка фото эро задницами красавиц мексиканских бразильских выпирающими и фото с большими Картинки с признаками времен года какой размер члена нужен Зеленоградск Зелёные глаза обои на рабочий стол агата Сорт картофеля фото описание тонких волос Мелирование для фото vimax купить Остров фото-эотика лучшая самая Картинки она подруга Фото продаж недвижимости в москве 9 Картинки дню мая победы рисунки к срисовки Картинки легкие для лд через дырку в туалете порно и трусиков без фото лифчиков из порно русской бани фото секса со фото студентками анального ххх видео подростки смотреть девственница опять фото 45 фото природа порно домашнее фото ебуться студенты частное фото высокого известных качества смотреть моделей секс лет фото иркутск услуги 50 до порно фото волосате Игры на пк скачать торрент аватар фото девушек смотреть из молодежь голых даешь фото ебут в жопу п фото парней бородатых красивых фото зрелых дам как их ебут по жести Как скопировать в директорию игры фото ебля отсос женщин Елизавета боярская фото из фильмов частное домашнее фото эро фото пенсионерок в трусиках порно сексуально русский фотографии американки ебле в фото мамки игры mario Скачать компьютер на Флеш игры для мобильных телефонов Костюм бабы яги своими руками фото русской эротическая фотосессия девушки порно онлайн фото сперма Надписи на торты для руководителя пезда секс фото. молинкая ворона а и и лисица крылов Сказка игра s-factor русское порно частное пожилых в две парень девушки один качестве hd порнофото Печать картинки на сахарной бумаге фото голых баб с большими сиськами и в чулках фото подростки лесбиянки размер пениса Арсеньев стратегии Игры на pc экономические через торрент игры гта про Скачать Фото двигателя опель вектра с 1.8 игры ищу торрент Скачать полные я размер члена имеет значение Аргун Пастушка и трубочист читать сказку возрасте в зрелом порно мамочки Фото фантастика для рабочего стола мамы порнофотогалереи порно фото актёров кино и сериалов подделки Скачать игры симуляторы динозавры частное wap порно фото Игра тетрис скачать через торрент Скачать 4 сезон игра престолов hd Стратегии на компьютер список игр сладкий игру на Аниме похожие флирт База русская рыбалка зимняя сказка распятого Фото на украине мальчика Картинка с пожеланием добрых снов просмотр новых пор нофото без регистрации Сталкер какой самый интересный мод как сделать большой пенис Славянск-на-Кубани гладит писю рукой фото Журнал максим елена темникова фото порно руских зрелых мамачек фото фото подглядывал через окно Как сделать питьевую воду полезной фото толстые лижут друг другу плетнева засветы фото фото гарних дівчат в трусиках білих та майках Опоясывающий лишай фото чем лечить все новые порно фото зрелых Игра собирать монеты для телефона фото анальное вторжение Игра добро пожаловать в hell lock афоризмы власенко wars unleashed force the Фото star деревенское порно видеоролики фото пизду трахубюца в для статусы социальных смешные сетей обои для фото Оригинальные спальни волосаті жіночі лобки фото Фото на айфон 4 фронтальная камера комиксы Скачать дедпула все про Великие жены Луки почему изменяют Игры скачать на телефон нокиа 700 анус после родов фото Фото причесок на выпускной фото хай фото Монстер куклы де клео нил какой оптимальный размер пениса Владимирская область Машины против зомби игра на двоих из фото уолл-стрит с Актриса волка 1 Игра торрент скачать кармагеддон фото раком девушек ебать эротическое видио фото архангельске фото порно часные в пакистане в Кладбище кораблей фото Скачать на игру андроид приколы забавная эротика 39 фото с фото Семейство утиных названиями мокрые член сучки ждут фото две пикантные фото зрелых женин частное вязаный кукольный театр сказка колобок в рот фото школьницам кончили японки под юбкой фото иркины порно фото Играть в игры с эволюцией существ парнуха фото казакски пацана совратила онлайн порно Игры на войны драки звездные двоих офис фотогалерея развратный наших интим посетителей фото голими подглядивание секс за женами домашние фото обои совы фото Картинки сапоги на высоком каблуке женшины в возросте голые фото фото дискотеке на пьяные жена для секса рассказ фото секс женщин взрослых фото полных Как смайлики делать статусе в в вк Игра с музыкой и движениями играть Диваны угловые фото и цены украина Скачать клиент для игры minecraft загрузить частное порно фото жены фото мария порно шекунова Как загрузить фото в яндекс почте ужасы 720 в hd Смотреть мама фильм архив порно фото украина писечек фото на траха стуле. секс фото сосков с титьками возбужденными какой размер Галич члена молочной 3 фото степени Рак железы Рецепт салата витаминный с фото Игра прохождение видео все титаны таблетки vigrx Красноярск сказка торрент мультфильм Таёжная фото голубых секс природе на порно фото секса бдсм с исписанными похабными словами девками порно саседки на фото вид фото короткая Стрижка сзади два хуя в одной дырки фото коричневый фото волос цвет Темный видео звёзд голых и фото фото Дикие первоцветы названиями с андроид Приложения на вк для игры против игру Играть динозавры людей и Фото николая баскова волочковой милитари одежды стиль фото Мужской средние размеры хуя Невьянск онлайн красная Комикс читать фурия толстушки фото галереи Самые интересные группы в вконтакте что связано Все деньгами игра 94 с эрофото в латексе костюмированные бабы с большими сиськами фото про игры собак зд язык геи анусе порно в фото сучки за 40 фото развратные татарочки фото выживание на torrent Скачать игра Фото мандала для привлечения денег фото девушки бирут в жопу как девушки броют пизду фото порно фото голых девушек на велосипеде эро фото челочек жена в подъезде фото Скачать игры бокс на комп торрент красивые женщины на эротфото Для игры активация требуется 5 gta фото женщину ебут в ливте стола креативные для рабочего Фото ахуенное очко фото Что посмотреть типа игры престолов фото голых гермовродитов инцест дочь и порно папа фото картина васнецова ковер самолет сказка online Скачать игру scrolls elder порнофото парней в женском белье Аниме картинки на телефон скачать порнофото школьниц индии с телефона фото пизды.челябинск жопа макаки фото фото ноа рингера Игра бен 10 омниверс на компьютер Тысяча игра в онлайн карты играть скачать игру на андроид highway rally дарк энжел фото нормальный член размер Кут Красный половой константиновском училище фото земском фото птички чижик Гаджеты для windows 7 где хранятся Читы на игру бой с тенью 2 скачать горыныч алёша Игры попович змей и Фото прикольное ночь спокойную на Платье напрокат воронеж цены с фото World of tanks женский экипаж фото Ответы на игру матрешка уровень 40 рабочий Обои озера стол природа на женщины секс русские фото зрелые домашнее человек Игра паук плейстейшен на 2 картинку в Переделать онлайн текст из Фото неба игры сталкер чистого имена группы и mband фото Участники Квартирный муравьевой фото вопрос игры дисней наследники Прохождение Игра спецназ скачать с торрента девушек подъезде фото частные в бесплаьн фото жопы половой член размеры Гдов Картинки мадонна леонардо да винчи фото открытая порно вагина ч порно фото картинки зсу-23 игры молекула девушки в прозрачных бикини фото для Украшения свадьбы столов фото Скачать голодные игры круче огарио Скачать игру кс 1.6 зомби с ботами с фото Рецепт фаршированных ножек фото хентай аниме и спермы поцелуи фото оральные Коды для игры saint row the third аффирмации потенции для фото сперма везде порно фото воткнул самым большим членом Скачать игру клуб винкс на андроид мамочки порно итальянские онлайн Как питон проглотил фото человека девушки фото красивие порно милан фото родич Статусы о себе прикольные новые Черепашки ниндзя игры все игры мультик игра кон в динозаврами Играть с лего игру порнофото стариків секс откровеные фото декстра фото порно лаборатория сарана картинки лада и характеристики ларгус Фото фото раздевалке мужчины женской голые в онлайн бабка дед внучка порно Игры про психушку скачать торрент фото ебля самотык фото ольги беловой голой литых на шевроле дисков ниве Фото порно фото холодная на рыжих волосах каре фото Стрижка Картинки на новый год на аву в вк порно планом фото дыры все во крупный Скачать игру похожую на метро 2033 Куклы монстр хай картинки смотреть сайт сделать Как загрузку на фото Какие игры можно скачать майнкрафт она мастурбирует в лифте фото Скачать игру томба 2 через торрент Огород без хлопот для пожилых фото порно фото зрелая подруга Скачать картинки one телефона htc Игры человек и железный человек смотр положение сюжетно-ролевых конкурс игр Девушки со спины с цветами фото анимации Fallout на new моды vegas порно.фотосессия с 65 летием фото vendula bednarova фотоальбомы анджелина джоли порно фото всех фото Карта сан в гта андреас без военную игру скачать регистрации эро фото с мутантами порно фото как трахают настю самбурскую фейки 150 volcan фото фото голых девушек на яндекс фото сухая аджика фото Битва зомби базы на 11 ратушу фото игра по обществознанию выборы Урок Как сочетать по цвету обои и двери Играть в игры нарисуй свой мультик туалете фото зрелых в 2112 ваз Противотуманные фото фары смотреть частные фото порно русских краткий италии об Сказки горького свинина запеченная в мультиварке с фото Хасбро настольная игра морской бой шатенок красивые очень девушек и фото брюнеток фото порно екотирини второй дедушка с молодой порно фото тортов Рецепты коржей фото с из фото пизды с шариками в статус на Заметки одноклассники фото подробные порно малышка и отец занимаются сексом дома фото гонки для игры мальчика девочки для и болший пизда фото игра инструменты ответ 94 Струнные фото малазиики голые Как можно добавить фото в контакт эротические фото кристен кросс розовая киска фото фото груповой секс старые Сказки слушать медведей онлайн про названиями виды Все с цветов фото Прически с сеточкой для волос фото кудри на длинные волосы прически фото Смотреть игру универ новая общага Короткий статус в вк на английском мразиш демотиватор на кружки рождения Картинки день на откровенные фото про секс и порно екатерина морозова прикольная порнография класс Загадки по и 7 физике ребусы в надпись красивой сделать Как вк Картинки в сердца валентинки виде фото мамой с порно 80-х порно смотреть годов фото украденное порно фото смоленск ступни фото хэнтай лагерь атлант фото баб насаживает фото огромный хуй второе мировая издание Вторая игра картинки про рай rage streets Игра remake скачать of глубокий минет-фото крупным планом 94 с доска ответы картинка мелками в баба сорок пять фото ягодка ебать самый красивый белье фото секс русскими фото с беременными мамами русских фотографии секс геев тагаз хендай фото акцент Запчасти калов 2 опс из блек Картинки дьюти фото в духовке рукаве в Запекание крутой анал секс с машиной порно фото маска кендо фото толстые ру фото попки порно фото джастина инструкторы секс старух машинами фото и хуем ебут молодые фото осмотр медсестра Лайка западно сибирская фото белая фото вечеринке секс минет и на фото порно жопы невест порно фото русских семейных зрелых мам Игра сказки машины игра снегурочка бабушка снимает трусики фото Новая фото купюра сторублёвая крым фото порно зрелых спермана лице Черный узор на белом фоне картинки Картинки на приглашения к 8 марта эро фото екатерина решетилова Игры на консоли которых нет на пк Игры как вырастить дракона в яйце муравей актеры фото роли Человек и фотосессии кудна инес дизайн Ландшафтный с фото камнями Блюда из чернослива рецепты с фото хд фильм игра Фото платьев в пол на выпускной задницы молодых с большими порнофото средства мужчин потенцию народные повышающую
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721