УТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ У НІМЕЦЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’373.611:681.5

Н.О. Школьна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

УТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ У НІМЕЦЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ

ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

 

Стаття присвячена проблемам визначення терміну та основних способів його утворення. В результаті словотворчого аналізу визначенонайбільш продуктивні способи творення термінологічних одиницьу німецькій фаховій мові промислової автоматизації.

Ключові слова: термін, словотворення, суфікс, префікс, абревіація.

Статья посвящена проблемам определения термина и основных способов его образования. В результате словообразовательного анализа определены наиболее продуктивные способы образования терминологических единиц в немецком специальном языке промышленной автоматизации.

Ключевые слова: термин, словообразование, суффикс, префикс, аббревиация.

The article deals with problems of the term definition and its main ways of formation. As a result of the word-building analysis the most efficient ways of the term units have been estimated in the German language for special purposes of industrial automation.

Key words: term, word-building, suffix, prefix, abbreviation.

 

Постановка наукової проблеми та її значення.Актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю детального розгляду способів утворення термінів у сучасній німецькій фаховій мові, оскільки сучасний стан розвитку науки ставить проблему необхідності дослідження термінологічних систем різних галузей промисловості у тому числі й промислової автоматизації. Мета статті полягає у виявленні особливостей словотвору термінів сучасної фахової мови промислової автоматизації як цілісної системи. Матеріалом дослідження послугували портфоліо фірми-розробника новітніх технологій Siemens обсягом 273 сторінки загальною кількістю близько 6 000 словоформ (ProductGuide: TotallyIntegratedAutomation; DasSiemens-Umweltportfolio: BeispielefürnachhaltigeTechnologien; HöchsteProduktivität – mitTotallyIntegratedAutomation).

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.Історія людства – це постійний процесйого розвитку. Завдяки неолітичній революції людство перейшло від кочового до осілого життя, що спричинило виникнення землеробства та тваринництва. Наступним етапом розвитку вважають промислову революцію, коли були винайдені різні машини. В цей час почали використовувати й нові форми виробництва, а саме конвеєр. Третя промислова революція, або як її ще називають цифрова, відома винаходом мікроскопа, впровадженням автоматизації виробництва, масовим використанням комп’ютерів та засобів комунікації, а також поширенням Інтернету.

Поява і розвиток нових галузей науки та виробництва вимагають утворення термінів для позначення нових понять та явищ, що значно прискорює у свою чергу розвиток різних фахових мов. Оскільки цифрова революція відбулась наприкінці ХХ століття, то можна вважати фахову мову промислової автоматизації однією з самих молодих. Це, в свою чергу, зумовлює актуальність та необхідність її дослідження.

Вивченню фахових мов приділяють значну увагу як українські, так і  зарубіжні вчені. Це питання у своїх працях розглядалиВ.В.Виноградов, О.О.Реформатський,Т.Р. Кияк, Д.С. Лотте та інші. Однак, термін «фахові мови»й досі залишається неоднозначним. Російські лінгвісти А.В.Суперанска, Н.В.Подольска, Н.В.Васильєва використовують терміни «мова для спеціальних цілей» або «спеціальна мова». У британській та американській лінгвістиці використовується термін «languageforspecialpurposes» (LFP) для позначення фахової лексики. За визначенням Л.Хофманафахова мова – це сукупність усіх мовних засобів, які застосовуються у професійно замкнутій сфері комунікації з метою забезпечення порозуміння між людьми, які працюють у цій сфері [8: 53]. У німецькій лінгвістичній літературі можна знайти і такі назви як «Abreitssprache», «Berufsprache»,  «Handwerkersprache». Т.Р. Кияк вважає, що українським мовознавцям слід погодитись на більш поширений термін «фахові мови», який не повинен викликати заперечень та який можна вважати достатньо вмотивованим, а також додає ще й той факт, що функціонування цієї мови забезпечується винятково чітко встановленою термінологією [5: 203].

Основна функція фахової мови – інформаційний обмін знаннями для забезпечення взаєморозуміння у певній професійній сфері. Оскільки розвиток науки і виробництва сприяє виникненню нових пристроїв, механізмів тощо, томуслід для їх позначення використовувати терміни. А.Я. Коваленко визначає термінякнейтральне слово або словосполучення,яке вживається для точного вираження понять та назв предметів. Невід’ємні риси терміна – абстрактний характер, однозначність і системність [3: 258].

Термін – це окреме слово чи утворене на базі іменника підрядне словосполучення, що означає професійне поняття та призначене для задоволення специфічних потреб спілкування у сфері певної професії (наукової, технічної, виробничої, управлінської…) [2: 10].

Згідно О.С. Ахманової термін – це «слово чи словосполучення спеціальної (наукової, технічної і т.п.) мови, яке створене, отримане чи запозичене для точного вираження спеціальних понять і позначення спеціальних предметів» [1: 95-96].

В.І. Карабан визначає термін як мовний знак, що репрезентує поняття спеціальної, професійної галуз науки або техніки, зазнаючи при цьому, науково-технічні терміни становлять суттєву складову науково-технічних текстів [4: 315].

За  визначенням О.С. Селіванової «термін – слово чи словосполука, що позначає поняття спеціальної спілкування в науці, виробництві, техніці, мистецтві, у конкретній галузі знань чи людської діяльності» [7: 617].

Щодо основних ознак термінів вчені називають такі:

 • наявність дефініції, яка чітко окреслює, обмежує значення терміна;
 • системність, тобто належність до певної термінологічної системи, його однозначність, точність і визначеність у даній термінологічній системі;
 • зміст терміна;
 • тенденція до стилістичної нейтральності, запобігання конотацій.

Питання однозначності терміна трактується сьогодні по-різному. Більшість вчених вважають, що терміни не повинні обов’язково бути однозначними, при цьому не можна вважати термінологічну одиницю неповноцінною чи непотрібною лише на тій підставі, що вона не має певної властивості, хоча і застосовується певний час користувачами [2: 13].

Існує декілька визначень способів утворення термінів у науковій літературі, проте однин з найпоширеніших включає різні шляхи й прийоми творення нових слів у результаті використання всіх наявних у певній мові словотвірних ресурсів.

За будовою А.Я. Коваленко поділяє всі терміни на прості, складні та терміни-словосполучення. Прості терміни – це терміни, що складаються з одного слова: Technology. Складні терміни складаються з двох чи більше слів, які пишуть разом або через дефіс: Umweltportfolio, Elektrofahrzeug, Schlüsselkomponent, Umweltschutz, Energiekosten, DampfturbinenKraftwerke, HochspannungGleichstrombertragung. До термінів-словосполучень належать терміни, що складаються з декількох компонентів, кожен з яких характеризують певною будовою та конкретним способом словотвору: refurbishedSystems, umweltorientierteMärkte [6: 259].

Т.А. Журавльова пропонує об’єднати усі терміни у дві основні групи: морфологічну та неморфологічну. Морфологічний спосіб творення слів складається з афіксації, словотворення та абревіації. Неморфологічний спосіб утворення термінів включає лексико-семантичний та морфолого-синтаксичний.

Афіксація полягає у приєднанні словотворчого форманта до твірної основи, щоб створити нову номінативну одиницю, яка належить до певної ономасіологічної категорії (предметність, процесуальність, атрибутивність) і поділяється на суфіксацію та префіксацію.

Суфіксація – спосіб утворення похідних термінів за допомогою приєднання  до твірної основи суфікса. До найбільш поширених суфіксів у дослідженій фаховій  належать -ung (22,6%), -tion (14,0%), -ist (2,2%), -ig (1,6%), -keit (1,4%), -tät (1,3%), як-от: Autoproduktion, Systemspezialist,Sicherheit, Energiesparung.

Префіксація – морфологічний  спосіб побудови нових слів за допомогою приєднання префіксів.Найбільш вживаними префіксами виступають über- (5%), ver- (4%), multi- (1%), наприклад: übertragen, vernetzerWelt,MultiuserEngineeringFähigkeit.

При префіксально-суфіксальну способі побудови нових слів одночасно приєднуються два афікси до основи – префікс і суфікс, як-от:erneubar, außergewöhnlich.

Для німецької фахової мови промислової автоматизаціїхарактерним є словоскладання, при якому поєднуються два чи більше простих слова. Терміни-композити німецької фахової мови промислової автоматизації утворюютьза такими схемами:

Іменник + іменник (N+N)Umweltportfolio, Energieeinsparung, Stromverbrauch, Energieeffizienz. За такою словотвірною моделлю творяться терміни для позначення процесів, видів устаткування, документів (76%).

Іменник + прикметник (N+Adj.)chlorfrei, klimaneutral, Gesamtprojektleitung, Elementarchlor,  Frischwasser. За цією моделлю утворюють терміни для позначення предметів, явищ, процесів навколишнього світу (13%).

Дієприкметник + іменник (Part.+N)Advanced-Prozess-Control-Funktionalität, optimierter Prozess, PC-basierte Steuerung, integrierte Sicherheitstechnik.Цю модель використовують для творення термінів, що позначають ознаки предметів, явищ і процесів (3%).

Числівник + прикметник (Num.+Adj.)drittgrößten,erstklassiges Wissen. Формування термінів з використанням цієї моделі слугує для зазначення кількісних ознак, явищ, предметів (1%).

Для аналізованої фахової мови характерне існування термінів-композитів,  частини яких складаються з власних назв або абревіатур(7%).Siemens-Technologie, Röntgenstrahlung, EMobilitätsInfrastruktur, CO2-Einsparung, CO2-Ausstoß, CO2-Emission, GuD-Kraftwerk, HGÜ-Trasse, IT-System, IT-Infrastruktur.

Отже, як бачимо з наведених вище прикладів, для німецької фахової мови  промислової автоматизації характерна наявність спеціальної лексики, яка слугує забезпеченню потреб професійного спілкування зазначеної сфери людської діяльності. Найбільш продуктивним способом творення термінологічних одиниць є морфологічний спосіб словотвору, насамперед, суфіксальний і префіксальний. Окрім того значна частина термінів утворюється словоскладанням із застосуванням абревіації.

Німецькі терміни промислової автоматизації, як прошарок лексики, мають перспективи майбутніх лінгвістичних досліджень, оскільки ця галузь науки супроводжується постійним оновленням терміносистеми, створенням нових та трансформацією існуючих термінологічних одиниць. У перспективі плануємо розглянути парадигматичні відношення у термінології промислової автоматизації.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии / О.С. Ахманова. – М.:Учпедгиз, 1957. – 295 с.
 2. Д’яков А. С. Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти / Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. – К. : Academia, 2000. – 217 с.
 3. Журавльова Т.А. Особенноститерминологическойноминации. Монография /Журавльова Т.А. – Донецк: АООТ ТорговыйДом «Донбасс», 1998. – 253с.
 4. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В.І. Карабан. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 576 с.
 5. Кияк Т.Р. Компенсація інформації у науково-технічному перекладі як об’єкт лінгвістики фахових мов / Кияк Т.Р. // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 27. – С. 203-208.
 6. Коваленко А.Я. Науково-технічний переклад / А.Я.Коваленко. – Тернопіль : Видавництво Карп’юка, 2004 – 284 с.
 7. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля – К., 2006. – 716с.
 8. HoffmannL. KommunikationsmittelFachsprache / L. Hoffmann. – Berlin: AkademieVerlag, 1987. – 308 S.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework a-z help dissertation a advice with writing help biology helpchelicerates homework need with programming assignment help plan business writing resume paper stress post traumatic disorder essay buy rx verampil no writing content websites services dissertation editing paper vigora pills london service military best writing cv master thesis architecture for immigration papers term buy term papers online dissertation management proposal risk which a process usually in is order written essay master e government thesis writing write paper paypal paying a to via someone antabuse outside usa the professional resume writing online services jaipur dubai services plan business writing online research papers search marx karl doctoral help dissertation essay good whats service a writing buy thesis doctoral help literature review writing homework cats helper harry the the potter essay phoenix of order and lotensin buy uk distance education thesis essays analysis buy case best accupril cher acheter pas letter no experience billing with examples for medical cover faulkner william burning by barn payment writting with dissertation facilities download writing free software paper online services writing personal service writer statement level as physics coursework help homework now custom it dissertation service uk and essay writing papers narrative writing buy report writing honolulu resume services application admission of economic bailout plan gm projects statistics in thesis evaluation phd to vitae for curriculum school write a how medical research buy paper apa research paper service quality leadership help paper term chanterelle dissertation help writing letter a service essay dubai writing sample it resume academic paper cheap writing university of mfa columbia british creative Active schweiz Viagra - Super Viagra italia Super acquistare Peoria in bestellen Active admissions how university answer chicago essay rsl of to levitra acquisto con mastercard plus dissertation by writing swetnam help derek with online research paper chinese for women scholarships dissertation paper on management term political research phd proposal science masters thesis usability writing service academic writing websites research top paper used custom service writing dissertation anyone buy papers psychology cv rotherham service writing coursework help it4 of chronological essay order for sale Vibramycin of types expository essays junior honor essay national society disorders eating speech about the various resume alabama writing huntsville services essay themes romeo and thesis time and essay change continuity juliet over helpers university essay buy friend about my room essay my code write my do homework discount paper help excel need homework services writing graduate custom service writings thesis statement disorder bipolar on best resume buy application best buy for resume employment application online maps help history homework essay competitions 2011 scholarship for sale cape transfer paper town heat writing essays custom service professional essay help abortion help homework differential equtions section abstract international dissertation accounting tutor help homework service in on science man of essay ncsu thesis dissertation phd buy application questions essay college 2013 cv service dublin writing johns college admissions hopkins essay help papers mla for sale an the essays object written through eyes of essay level help french plan in writers ri business essay legend college service urban application Minipress cheapest reussir dissertation bien comment une do resume websites essay photo prescription availability discount naproxen without of order sections a thesis in someone your do homework pay to parents help homework with thinking higher skills order of oppose teaching the we homework forum help finance to do my homework where bactrim sin receta cv writing service new zealand illinois online divorce papers ma services writing free help with math problems buy vancouver online paypal buy - with Boulder Beloc Beloc buy online college papers dissertation writers cheapest editing 360 services essay admission questions college admission essay phrases essay descriptive beach about writing the everything buy essay cannot money assignment cheap buy macroeconomics with help homework ks4 homework help science reviews me my paper write for paper masters thesis paypal - Flovent cheap Columbia acquisto generic Flovent for papers free online write essay decathlon academic help students medical topics for research medical australia buy active super levitra services writing resume nj confidential essay college help old newspapers online illinois students high school homework help write to creative a essay admissions how college bipolar disorder essays on free i writing reflective a need essay help buy resume job best on paragraph essay essay on the 5 favourite hobby scarlet letter my essay help film the analysis objective resume with help need original writing coursework english help identificador online musicales temas dating de research sites top paper writing disorder title essay bipolar examples resume manager for medical office essay 2 world causes of war help veterinary homework courses for technician on line layouts plan busines washington t essay booker essay help king luther martin essay write my scholarship buy wallpaper where chicago in to paper cesar research chavez snaith dan thesis phd essay sofi collis order doctoral dissertations admission writing essay editing college services writing services best reviews buying grisactin online prescription shipping free no job admission my essay do litteraire dissertation methodologie patiient information product yasmin words help essay custom essay buy papers dissertation persuader dlibrer convaincre writier do an i dissertation my need best writing for 2013 educators services resume resume engineer for mechanical sample for work experience resume medical assistant media for essay homework help beatles the on color essays technology management thesis master heaney paper seamus research purchase papers academic writing services city jefferson mo resume make me paper my write end to a for school personal statement medical how services resume writing dc washington equations linear help homework my papers to write cheap someone for paying fashion paper on research a homework online helper colt date generic poppers release fuel Beach without online - Aldactone Aldactone a Long buy hawaii in doctor how essay turnitin by buy not to research scanned a help free business plan writing funciona dating imecap yahoo hair
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721