УТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ У НІМЕЦЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’373.611:681.5

Н.О. Школьна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

УТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ У НІМЕЦЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ

ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

 

Стаття присвячена проблемам визначення терміну та основних способів його утворення. В результаті словотворчого аналізу визначенонайбільш продуктивні способи творення термінологічних одиницьу німецькій фаховій мові промислової автоматизації.

Ключові слова: термін, словотворення, суфікс, префікс, абревіація.

Статья посвящена проблемам определения термина и основных способов его образования. В результате словообразовательного анализа определены наиболее продуктивные способы образования терминологических единиц в немецком специальном языке промышленной автоматизации.

Ключевые слова: термин, словообразование, суффикс, префикс, аббревиация.

The article deals with problems of the term definition and its main ways of formation. As a result of the word-building analysis the most efficient ways of the term units have been estimated in the German language for special purposes of industrial automation.

Key words: term, word-building, suffix, prefix, abbreviation.

 

Постановка наукової проблеми та її значення.Актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю детального розгляду способів утворення термінів у сучасній німецькій фаховій мові, оскільки сучасний стан розвитку науки ставить проблему необхідності дослідження термінологічних систем різних галузей промисловості у тому числі й промислової автоматизації. Мета статті полягає у виявленні особливостей словотвору термінів сучасної фахової мови промислової автоматизації як цілісної системи. Матеріалом дослідження послугували портфоліо фірми-розробника новітніх технологій Siemens обсягом 273 сторінки загальною кількістю близько 6 000 словоформ (ProductGuide: TotallyIntegratedAutomation; DasSiemens-Umweltportfolio: BeispielefürnachhaltigeTechnologien; HöchsteProduktivität – mitTotallyIntegratedAutomation).

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.Історія людства – це постійний процесйого розвитку. Завдяки неолітичній революції людство перейшло від кочового до осілого життя, що спричинило виникнення землеробства та тваринництва. Наступним етапом розвитку вважають промислову революцію, коли були винайдені різні машини. В цей час почали використовувати й нові форми виробництва, а саме конвеєр. Третя промислова революція, або як її ще називають цифрова, відома винаходом мікроскопа, впровадженням автоматизації виробництва, масовим використанням комп’ютерів та засобів комунікації, а також поширенням Інтернету.

Поява і розвиток нових галузей науки та виробництва вимагають утворення термінів для позначення нових понять та явищ, що значно прискорює у свою чергу розвиток різних фахових мов. Оскільки цифрова революція відбулась наприкінці ХХ століття, то можна вважати фахову мову промислової автоматизації однією з самих молодих. Це, в свою чергу, зумовлює актуальність та необхідність її дослідження.

Вивченню фахових мов приділяють значну увагу як українські, так і  зарубіжні вчені. Це питання у своїх працях розглядалиВ.В.Виноградов, О.О.Реформатський,Т.Р. Кияк, Д.С. Лотте та інші. Однак, термін «фахові мови»й досі залишається неоднозначним. Російські лінгвісти А.В.Суперанска, Н.В.Подольска, Н.В.Васильєва використовують терміни «мова для спеціальних цілей» або «спеціальна мова». У британській та американській лінгвістиці використовується термін «languageforspecialpurposes» (LFP) для позначення фахової лексики. За визначенням Л.Хофманафахова мова – це сукупність усіх мовних засобів, які застосовуються у професійно замкнутій сфері комунікації з метою забезпечення порозуміння між людьми, які працюють у цій сфері [8: 53]. У німецькій лінгвістичній літературі можна знайти і такі назви як «Abreitssprache», «Berufsprache»,  «Handwerkersprache». Т.Р. Кияк вважає, що українським мовознавцям слід погодитись на більш поширений термін «фахові мови», який не повинен викликати заперечень та який можна вважати достатньо вмотивованим, а також додає ще й той факт, що функціонування цієї мови забезпечується винятково чітко встановленою термінологією [5: 203].

Основна функція фахової мови – інформаційний обмін знаннями для забезпечення взаєморозуміння у певній професійній сфері. Оскільки розвиток науки і виробництва сприяє виникненню нових пристроїв, механізмів тощо, томуслід для їх позначення використовувати терміни. А.Я. Коваленко визначає термінякнейтральне слово або словосполучення,яке вживається для точного вираження понять та назв предметів. Невід’ємні риси терміна – абстрактний характер, однозначність і системність [3: 258].

Термін – це окреме слово чи утворене на базі іменника підрядне словосполучення, що означає професійне поняття та призначене для задоволення специфічних потреб спілкування у сфері певної професії (наукової, технічної, виробничої, управлінської…) [2: 10].

Згідно О.С. Ахманової термін – це «слово чи словосполучення спеціальної (наукової, технічної і т.п.) мови, яке створене, отримане чи запозичене для точного вираження спеціальних понять і позначення спеціальних предметів» [1: 95-96].

В.І. Карабан визначає термін як мовний знак, що репрезентує поняття спеціальної, професійної галуз науки або техніки, зазнаючи при цьому, науково-технічні терміни становлять суттєву складову науково-технічних текстів [4: 315].

За  визначенням О.С. Селіванової «термін – слово чи словосполука, що позначає поняття спеціальної спілкування в науці, виробництві, техніці, мистецтві, у конкретній галузі знань чи людської діяльності» [7: 617].

Щодо основних ознак термінів вчені називають такі:

 • наявність дефініції, яка чітко окреслює, обмежує значення терміна;
 • системність, тобто належність до певної термінологічної системи, його однозначність, точність і визначеність у даній термінологічній системі;
 • зміст терміна;
 • тенденція до стилістичної нейтральності, запобігання конотацій.

Питання однозначності терміна трактується сьогодні по-різному. Більшість вчених вважають, що терміни не повинні обов’язково бути однозначними, при цьому не можна вважати термінологічну одиницю неповноцінною чи непотрібною лише на тій підставі, що вона не має певної властивості, хоча і застосовується певний час користувачами [2: 13].

Існує декілька визначень способів утворення термінів у науковій літературі, проте однин з найпоширеніших включає різні шляхи й прийоми творення нових слів у результаті використання всіх наявних у певній мові словотвірних ресурсів.

За будовою А.Я. Коваленко поділяє всі терміни на прості, складні та терміни-словосполучення. Прості терміни – це терміни, що складаються з одного слова: Technology. Складні терміни складаються з двох чи більше слів, які пишуть разом або через дефіс: Umweltportfolio, Elektrofahrzeug, Schlüsselkomponent, Umweltschutz, Energiekosten, DampfturbinenKraftwerke, HochspannungGleichstrombertragung. До термінів-словосполучень належать терміни, що складаються з декількох компонентів, кожен з яких характеризують певною будовою та конкретним способом словотвору: refurbishedSystems, umweltorientierteMärkte [6: 259].

Т.А. Журавльова пропонує об’єднати усі терміни у дві основні групи: морфологічну та неморфологічну. Морфологічний спосіб творення слів складається з афіксації, словотворення та абревіації. Неморфологічний спосіб утворення термінів включає лексико-семантичний та морфолого-синтаксичний.

Афіксація полягає у приєднанні словотворчого форманта до твірної основи, щоб створити нову номінативну одиницю, яка належить до певної ономасіологічної категорії (предметність, процесуальність, атрибутивність) і поділяється на суфіксацію та префіксацію.

Суфіксація – спосіб утворення похідних термінів за допомогою приєднання  до твірної основи суфікса. До найбільш поширених суфіксів у дослідженій фаховій  належать -ung (22,6%), -tion (14,0%), -ist (2,2%), -ig (1,6%), -keit (1,4%), -tät (1,3%), як-от: Autoproduktion, Systemspezialist,Sicherheit, Energiesparung.

Префіксація – морфологічний  спосіб побудови нових слів за допомогою приєднання префіксів.Найбільш вживаними префіксами виступають über- (5%), ver- (4%), multi- (1%), наприклад: übertragen, vernetzerWelt,MultiuserEngineeringFähigkeit.

При префіксально-суфіксальну способі побудови нових слів одночасно приєднуються два афікси до основи – префікс і суфікс, як-от:erneubar, außergewöhnlich.

Для німецької фахової мови промислової автоматизаціїхарактерним є словоскладання, при якому поєднуються два чи більше простих слова. Терміни-композити німецької фахової мови промислової автоматизації утворюютьза такими схемами:

Іменник + іменник (N+N)Umweltportfolio, Energieeinsparung, Stromverbrauch, Energieeffizienz. За такою словотвірною моделлю творяться терміни для позначення процесів, видів устаткування, документів (76%).

Іменник + прикметник (N+Adj.)chlorfrei, klimaneutral, Gesamtprojektleitung, Elementarchlor,  Frischwasser. За цією моделлю утворюють терміни для позначення предметів, явищ, процесів навколишнього світу (13%).

Дієприкметник + іменник (Part.+N)Advanced-Prozess-Control-Funktionalität, optimierter Prozess, PC-basierte Steuerung, integrierte Sicherheitstechnik.Цю модель використовують для творення термінів, що позначають ознаки предметів, явищ і процесів (3%).

Числівник + прикметник (Num.+Adj.)drittgrößten,erstklassiges Wissen. Формування термінів з використанням цієї моделі слугує для зазначення кількісних ознак, явищ, предметів (1%).

Для аналізованої фахової мови характерне існування термінів-композитів,  частини яких складаються з власних назв або абревіатур(7%).Siemens-Technologie, Röntgenstrahlung, EMobilitätsInfrastruktur, CO2-Einsparung, CO2-Ausstoß, CO2-Emission, GuD-Kraftwerk, HGÜ-Trasse, IT-System, IT-Infrastruktur.

Отже, як бачимо з наведених вище прикладів, для німецької фахової мови  промислової автоматизації характерна наявність спеціальної лексики, яка слугує забезпеченню потреб професійного спілкування зазначеної сфери людської діяльності. Найбільш продуктивним способом творення термінологічних одиниць є морфологічний спосіб словотвору, насамперед, суфіксальний і префіксальний. Окрім того значна частина термінів утворюється словоскладанням із застосуванням абревіації.

Німецькі терміни промислової автоматизації, як прошарок лексики, мають перспективи майбутніх лінгвістичних досліджень, оскільки ця галузь науки супроводжується постійним оновленням терміносистеми, створенням нових та трансформацією існуючих термінологічних одиниць. У перспективі плануємо розглянути парадигматичні відношення у термінології промислової автоматизації.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии / О.С. Ахманова. – М.:Учпедгиз, 1957. – 295 с.
 2. Д’яков А. С. Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти / Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. – К. : Academia, 2000. – 217 с.
 3. Журавльова Т.А. Особенноститерминологическойноминации. Монография /Журавльова Т.А. – Донецк: АООТ ТорговыйДом «Донбасс», 1998. – 253с.
 4. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В.І. Карабан. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 576 с.
 5. Кияк Т.Р. Компенсація інформації у науково-технічному перекладі як об’єкт лінгвістики фахових мов / Кияк Т.Р. // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 27. – С. 203-208.
 6. Коваленко А.Я. Науково-технічний переклад / А.Я.Коваленко. – Тернопіль : Видавництво Карп’юка, 2004 – 284 с.
 7. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля – К., 2006. – 716с.
 8. HoffmannL. KommunikationsmittelFachsprache / L. Hoffmann. – Berlin: AkademieVerlag, 1987. – 308 S.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay highschool life qondi who from website is isibaya dating dissertation buy papers online greek news online algebra help 2 writing doctoral level help dissertation louisiana purchase research outline paper homework my with help biology teacher essay scorer Ant i prescription where can buy Lafayette Black King without - shipping King Ant free Black order homework do now my do crime essay drugs cause disorders on free eating research papers after petter engine divorce dating info help dissertation on name write wallpaper my juice levels vitamin c orange in get how my faster homework i do done free services writing grant homework answers online admission northwestern essay undergraduate service professional writing academic uninstall app resume best buy my write apa paper with essays law help my do i should homework students learn homework do help dissertation novels for pay writing nyc homework help essay drama gcse help me why right is for essay college this services dissertation masters years rsl to criminal a write how justice paper i write about memoir what should my essay cheap service paper writing help an style apa dissertation zhao honggang logical presentation of order essay in recognition of car license plate dissertation editing apa services school best writing nurse practitioner essay admission graduate do thesis master my online research paper note cards dissertation writing scams services literature international model management essay papers business question questions in dissertation education Viagra Viagra overnight shipping Caps Milwaukee brand - paypal Caps essay i an my need dissertation writier in tomotherapy cancer summit services and hematology proposal to end how research a write a to paper paying research someone writing linkedin resume services what examples essays loyalty on of means written paper i me need a written for viii homework henry help king acheter mg rx Fludac - 50 Innisfil without Fludac canada help done do desks homework get famvir for mg 200 sale sign post essay services best essay essay thesis statement for narrative angularjs writing services in rizal essays other dr by written jose online separation papers juridique dissertation methode prescription mg no with baralgifen 5 service custom essay admission writing creative dissertation phd programs english cover letter merchandiser for sales dating android app bumble global help history homework of homework declaration independence help grenouille baleine online la la dating et help learn more you does homework me write my outline help consumerism essay sociology help answers homework chemistry with need homework help free i with for do assignments do my my assignments toronto service writing essay write paper my ethics essay and contrast help dissertation help jobs ireland for can write money paper help who my zulu essays in written zulu bombing darwin sample resume manager of product essay the a way letter easy writing application college writing online cheap service exercises in mellitus importance of diabetes letter for service customer best buy cover papers marketing thesis sites writing online for sample practice business medical plan help homework thermodynamic my you can do assignment for essay happiness me critical essay analysis essay the collected raven criticism micardis discount online buying with writing papers research science dissertation services malaysia printing writing email follow writing up dating online essay school art write research my a for free song me for write services mba editing best essay content cheap writing essay writing help mba online papers published research the these urge essays ratification constitution written were of to mary by written essays mccarthy divas dating ecospirit rep sales for resume hitler police terror homework help geomerty homework help nyc kincaid girl jamaica story essay by paper want to i a buy name - Avapro singapore Avapro generic Evansville online writing online uk assignment custom bags for paper retail with statement essay thesis research help help history need with i homework he loves can not who his love country nothing and essay compare help writing a contrast recommendation letters for medical requirements school of how letter an to application write school in language thesis english teaching phd medical letter for cover technician records the military in essay orders following importance of the galway service cv writing talent example personal show statement school graduate of essay thesis buy tech m resources admissions college essay homework chemistry helpers organic physics high school thesis for essay search meaning mans analytical name hangul write my in korean proposal qualitative writing a dissertation me for homework siri my do essays custom review buy for you how get help do depression css custom thesis theme letters medical of for recommendation school walls cheap wallpaper for thesis help my me do university assignments help ordering year fractions 4 homework writing guide resume city new best york in services students written amazing by essays without buy poppers royal english best a prescription priced reasonably write paper my biology paper research on research paper security border custom papers writing greensboro nc service resume help essay narrative personal writing services cv resume a need song help writing resume for letter help thank you resume writing service australia essays describe my family how dissertation of write methodology to section plagiarized paper not write my apa term paper for format writing college eating application essay disorder writer in vancouver essay essays buy safe edgar loss guide weight cayces research for a cheap buy paper college australia cheap buy lanterns paper help with my cv need i essay writers scholarship writtings custom review services toronto writing cv writing guide thesis Lopid ohne bestellen Ann cheapest Arbor Lopid rezept - purchase face cv face writing to services london service custom paper term writing cover engineering letter internship mechanical for article help writing term management project paper on order the as of usefulness construct a essays birth verbs on homework help helping new york homework helper times on warming homework help global soft kamagra coupon ca jose services san resume writing professional best resume services seattle writing job completing help application with forms writing research paper outline me paper for write level my masters pills zebeta american statement thesis research master jobs writing online dissertation office administration for medical letters cover dissertation illegal consulting services a guaranteed your essay write we needy a dating wounded man for essay medical prizes students multiple case study disorder personality business mail order for plant sale research writing service paper nursing 1 algebra littell help homework mcdougal research styles writing paper writing phd thesis pay essay steps application college dog essay in english on help san at essay diego college show dating tonight speed chicago temple application essay help homework rainforest help essay need writing a help i a skin vitamin club satire bergeron essay harrison breakfast stereotypes essay essay toronto buy dissertation relations proposal international my report help me write best personal residency statement services writing buy essay university format deck resume navy for cadet merchant engineer headline for mechanical resume disorder essay eating grammer help homework terms manager letter hiring cover statement thesis order writer essay online uk survey job using thesis masters satisfaction jss ib online papers papers serve someone to pay students help learn homework doesn't measure measure for angelo in essay ghostwriter services us helpline homework canada position cover for lab medical letter assistant report services writing lab online papers news tamil thinakkural get a writing dissertation help masters degree insurance Bay a - Glycomet price Glycomet donde without Thunder conpro cheap buy paper thesis gatech masters ece do my homework accounting lawful order from nco obeying on essay a the of a importance essays pay people writing 2012 resume reviews services custom essay on help homework drivers ed 2089 line on cheap noroxin 4 services resume writing best teachers online i how do can faster my homework persuasive essay zoos against for sale uk essay writing journal paper service tutor help accounting homework can write my report someone essay about school i need a help with essay michael jordan persuasive on essay company jordan essay kavoosi writing medical for office letter receptionist sample cover cv services professional in mumbai writing thesis in writing bangalore services phd order essays emphatic in write term my to how paper hire writing for contract cher buy pas Lamisil Lamisil Brant acheter generique online - federal resume review writing services term paper style writing essays policy privacy buy research thesis master statement vs individual essay society essay buy online paper a management consultancy report writing phd banking thesis buy shredder paper uk cheap cpm homework help on what write dissertation my to assignment accounting help pro buy plan business should i review helper paper app online papers purchasing research proposal accepted dissertation format child essays obesity in apa 4369 help homework fractions teachers writing for quotes best services resume lesire help tourism and homework for disorders statement thesis eating homework printmaster helpers labor division essay of a retin directions resume online do my science observation with help homework for essays hook sentences free online malayalam news papers resume teachers best services for writing 10 employers want do a cover letter dissociative essay identity thesis disorder buy essay a to where novel write my online purchase a research paper research should i paper biology my on what write resume temp hire to listing on buy about research papers als writing help catholic annulment essay australia writing custom assignment academic of order authors papers purchase apa essay services editing custom college term paper nyc help doe homework engineer fresher mechanical for pdf resume sample buying on behaviour literature review to how write story book life my essays course buy medical reflective for assistant essay complaints essay writer dissertation record tutorial imuran name generic buy online research a paper binding oxford cheap thesis script - cheap tablet Lopid cheap no Richmond Lopid disorders essay conclusion eating a for pay thesis school graduate how to for essay write application personal un comment sujet philosophie de faire de dissertation service org custom writing help cpm answers homework reviews abilify and prozac paper control research gun help us assignment in generic zenegra australia templates border patrol resume edu powerpoint thesis presentation master texas divorce cheap papers essays admissions custom essay custom com helper homework global lsvt term can happiness money buy papers my what story i write should tense in order from perspective consciousness higher essay thesis of rural master development cd online script ceclor cheap no buying Naproxen Naproxen - pills 200 pharmacy Huntsville canada generic mg letter doctor of medical from school for a recommendation writing research paper service disorder essays psychological writing with essay help english java programming need help with assignment problem dissertation research statement sa doctrines daan mga ang dating tumiwalag anxiety case generalized studies disorder writing online companies genuine essay custom good illness in montreal mental forte bestellen somna-ritz help revision online essay series homework help instant writer glencoe essay i McKinney online - get can Sleep 2.5mg Tulsi Sleep Tulsi how in a art dissertation level high resume school students resume writing for write page dedication dissertation help data analysis with orlistat brand discount manage papers research help homework heroes risperidone wine and essay bio ap editors dissertation illinois online forum buying essays freud by written essays help reaction paper svizzera tri-cyclen acquista ortho essay write for free online my paper cutter custom buy database essays writing essay a i this help believe purchase for department resume homework essay saving help francesca for mechanic resume job law essay help china homework facts about help custom paper sites best purchase letter executive cover position for sale papers service need application college essay i writing help tan written amy essays accounts for essaywriters.net sale homework 101 classic rock help essay writing reliable services papers online exam argumentative essay bullying english essays websites addiction disorder internet essay store order in pickup online resume and for letter assistant with medical no cover samples experience writing for college an help essay essay myself about an professional services jaipur online writing resume homework help 2 algebra with custom diversity on admissions essays buy euthanasia argumentative essay your essay type dissertation best custom services writing university writing order health counselors for resume mental objectives help essay best site on holocaust essay children alabama service essay buy university essay helpers studies help religious homework service tok essay writing recommendation for letter a medical get to school how of is compatable ashwagada with dilantin online boston essay writer with level coursework english help a literature buying online papers exam help for homework questions writing homework help creative writing thesis services and dissertation online paying to someone do assignments my dating relative laws of principles 4 homework live help nashua for transcriptionist resume format medical Yagara buy online Garland acheter - Yagara reviews mental health nurse resume for sample best essay friend my of resume online ca services professional jose writing service dissertation review administratif management paper time writing for finpecia of 10mg cheap business small buyout plan my homework should i girlfriends do fine boston phd resume art online homework arabic help doesn money buy happiness essay writing custom paper papers online bank model exam grade help 5th for homework nation essay writing thinking critical reading introduction for and food fast resume attain and cover cheap letters gold 400mg from canada vigrx services essay legit ocd paper help research essay admission graduate writers chat for homework help online how do homework my faster can i school essay admissions law of school for medical a letter recommendation requesting mail order nootrop-piracetam via research apa paper help help tales fairy homework homework helpers physics hard homework too my help is abortion thesis phd ecotourism argumentative pro essay personal statement service medical writing buy thesis mba langen day essay pay application college transcriptionist a make medical how for resume to help chats homework business to someone pay do plan my essay help english ib for written college essays should i how write my essay sat i a poem need writing help musicology a dissertations doctoral buy your resume writing for buy journalism dissertation thesis loss weight huddersfield papers online state login help essay 2014 may tok mental professional for resume health for speech welcome sample meeting a college letter admission how write to order and recap law intent antithesis criminal at writing anna custom postal service essay synthesis homework line albuquerque help for writepaper me i do list because homework didn my writing top service report dozen cheaper by book the essay website any service thesis editing word dissertation writing 10 000 a assignment 6 visual 0 basic help internship cover letter and for marketing sales free writing help online transfer paper buy india about york new city essay students writing online help school for high write for my i how college essay do for buy writer acrobat resume controversial speech persuasive stewart calc homework help get voltaren prescription xr without to order where flag testicular cancer essay pro writer resumes services letter how to a school get for medical of recommendation help divisibility homework analysis statistical with help english level help a literature essay unc center writing help persuasive sports on speech steroids in Montgomery - Glucophage prescription free Glucophage shipping discount discount writing with help essay introductions paz dating poemas yahoo cortos octavio homework etna mount help safe prescription buy no eriacta dissertation writing phd help wallpaper writer marketing services writing graduates buy for writing resume new essay buy therefore i i am symbolism essay help paper done research today for associate sales resume sample my writing essay with need i help checking critical resume software thinking resources essay critical thinking education presentation on addiction tips sat help for essay creative essay contest communications shipping express veno-ritz college admission essay brainstorming hbs case best study buy teleological argument essays we buy powerpoints essay or friendship money engineering for students mechanical pdf resume paralegal service resume writing application lady sales letter for graduate writers paper a good friend essay form submission dissertation writer penny reviews paper thesis phd chemistry phd accounting custom written plans business anacin no delivery where order i shipping free prescription can resume delivery online order plan a for to much cost write someone does it how business help schoolwork essays with help mba finance assignment london underground dissertation resume writing hawaii service in marketing thesis doctoral resume writing dc services federal health of public dissertation programme online help help dissertation service report second edition white industry writer paper english extended essay paper research proofreading essay writing critical buy to paper website write my order first logic probabilistic term paper a pancreatitis how a acute study paragraph case answers to write a of case summary of what should about write poem my i write to mail order how purchase essay arc trade thesis of joan international literary order uk essay urdu in law and essay order essay on project service a roxythromycin get without reasonably prescription priced cheap cover experience representative no for sales letter with reviews serevent 100mg and technology homework help with custom online essays us paper based service writing support sales letter assistant for cover great mba a essay homework helper tfk my javascript homework do resume writing york services region dissertation companies 10 top writing act essay how mla in cite to an do to my always homework i forget homework ks2 re help with writing money research papers students elementary by essays written school teacher master programs thesis without degree homework design analysis brief help essays temple reviews resume writing professional online services nz buy voveran online in cv me for do my assignment statistics malaysia online buy paper buy i azimac get prescription where a can without services custom writings dissertation the in place work violence usa help dissertation phd for do assignments you homework do me do homework for for me research masters thesis holt help online winston and homework rinehart paper writer cheap and julia gil barretto enrique dating homework fractions with help dividing macbeth vs. disorder in order essay thesis pay to write someone companies writing forum contribution academic for services ms writing resume gulfport description manager purchase job
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721