УТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ У НІМЕЦЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’373.611:681.5

Н.О. Школьна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

УТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ У НІМЕЦЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ

ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

 

Стаття присвячена проблемам визначення терміну та основних способів його утворення. В результаті словотворчого аналізу визначенонайбільш продуктивні способи творення термінологічних одиницьу німецькій фаховій мові промислової автоматизації.

Ключові слова: термін, словотворення, суфікс, префікс, абревіація.

Статья посвящена проблемам определения термина и основных способов его образования. В результате словообразовательного анализа определены наиболее продуктивные способы образования терминологических единиц в немецком специальном языке промышленной автоматизации.

Ключевые слова: термин, словообразование, суффикс, префикс, аббревиация.

The article deals with problems of the term definition and its main ways of formation. As a result of the word-building analysis the most efficient ways of the term units have been estimated in the German language for special purposes of industrial automation.

Key words: term, word-building, suffix, prefix, abbreviation.

 

Постановка наукової проблеми та її значення.Актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю детального розгляду способів утворення термінів у сучасній німецькій фаховій мові, оскільки сучасний стан розвитку науки ставить проблему необхідності дослідження термінологічних систем різних галузей промисловості у тому числі й промислової автоматизації. Мета статті полягає у виявленні особливостей словотвору термінів сучасної фахової мови промислової автоматизації як цілісної системи. Матеріалом дослідження послугували портфоліо фірми-розробника новітніх технологій Siemens обсягом 273 сторінки загальною кількістю близько 6 000 словоформ (ProductGuide: TotallyIntegratedAutomation; DasSiemens-Umweltportfolio: BeispielefürnachhaltigeTechnologien; HöchsteProduktivität – mitTotallyIntegratedAutomation).

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.Історія людства – це постійний процесйого розвитку. Завдяки неолітичній революції людство перейшло від кочового до осілого життя, що спричинило виникнення землеробства та тваринництва. Наступним етапом розвитку вважають промислову революцію, коли були винайдені різні машини. В цей час почали використовувати й нові форми виробництва, а саме конвеєр. Третя промислова революція, або як її ще називають цифрова, відома винаходом мікроскопа, впровадженням автоматизації виробництва, масовим використанням комп’ютерів та засобів комунікації, а також поширенням Інтернету.

Поява і розвиток нових галузей науки та виробництва вимагають утворення термінів для позначення нових понять та явищ, що значно прискорює у свою чергу розвиток різних фахових мов. Оскільки цифрова революція відбулась наприкінці ХХ століття, то можна вважати фахову мову промислової автоматизації однією з самих молодих. Це, в свою чергу, зумовлює актуальність та необхідність її дослідження.

Вивченню фахових мов приділяють значну увагу як українські, так і  зарубіжні вчені. Це питання у своїх працях розглядалиВ.В.Виноградов, О.О.Реформатський,Т.Р. Кияк, Д.С. Лотте та інші. Однак, термін «фахові мови»й досі залишається неоднозначним. Російські лінгвісти А.В.Суперанска, Н.В.Подольска, Н.В.Васильєва використовують терміни «мова для спеціальних цілей» або «спеціальна мова». У британській та американській лінгвістиці використовується термін «languageforspecialpurposes» (LFP) для позначення фахової лексики. За визначенням Л.Хофманафахова мова – це сукупність усіх мовних засобів, які застосовуються у професійно замкнутій сфері комунікації з метою забезпечення порозуміння між людьми, які працюють у цій сфері [8: 53]. У німецькій лінгвістичній літературі можна знайти і такі назви як «Abreitssprache», «Berufsprache»,  «Handwerkersprache». Т.Р. Кияк вважає, що українським мовознавцям слід погодитись на більш поширений термін «фахові мови», який не повинен викликати заперечень та який можна вважати достатньо вмотивованим, а також додає ще й той факт, що функціонування цієї мови забезпечується винятково чітко встановленою термінологією [5: 203].

Основна функція фахової мови – інформаційний обмін знаннями для забезпечення взаєморозуміння у певній професійній сфері. Оскільки розвиток науки і виробництва сприяє виникненню нових пристроїв, механізмів тощо, томуслід для їх позначення використовувати терміни. А.Я. Коваленко визначає термінякнейтральне слово або словосполучення,яке вживається для точного вираження понять та назв предметів. Невід’ємні риси терміна – абстрактний характер, однозначність і системність [3: 258].

Термін – це окреме слово чи утворене на базі іменника підрядне словосполучення, що означає професійне поняття та призначене для задоволення специфічних потреб спілкування у сфері певної професії (наукової, технічної, виробничої, управлінської…) [2: 10].

Згідно О.С. Ахманової термін – це «слово чи словосполучення спеціальної (наукової, технічної і т.п.) мови, яке створене, отримане чи запозичене для точного вираження спеціальних понять і позначення спеціальних предметів» [1: 95-96].

В.І. Карабан визначає термін як мовний знак, що репрезентує поняття спеціальної, професійної галуз науки або техніки, зазнаючи при цьому, науково-технічні терміни становлять суттєву складову науково-технічних текстів [4: 315].

За  визначенням О.С. Селіванової «термін – слово чи словосполука, що позначає поняття спеціальної спілкування в науці, виробництві, техніці, мистецтві, у конкретній галузі знань чи людської діяльності» [7: 617].

Щодо основних ознак термінів вчені називають такі:

 • наявність дефініції, яка чітко окреслює, обмежує значення терміна;
 • системність, тобто належність до певної термінологічної системи, його однозначність, точність і визначеність у даній термінологічній системі;
 • зміст терміна;
 • тенденція до стилістичної нейтральності, запобігання конотацій.

Питання однозначності терміна трактується сьогодні по-різному. Більшість вчених вважають, що терміни не повинні обов’язково бути однозначними, при цьому не можна вважати термінологічну одиницю неповноцінною чи непотрібною лише на тій підставі, що вона не має певної властивості, хоча і застосовується певний час користувачами [2: 13].

Існує декілька визначень способів утворення термінів у науковій літературі, проте однин з найпоширеніших включає різні шляхи й прийоми творення нових слів у результаті використання всіх наявних у певній мові словотвірних ресурсів.

За будовою А.Я. Коваленко поділяє всі терміни на прості, складні та терміни-словосполучення. Прості терміни – це терміни, що складаються з одного слова: Technology. Складні терміни складаються з двох чи більше слів, які пишуть разом або через дефіс: Umweltportfolio, Elektrofahrzeug, Schlüsselkomponent, Umweltschutz, Energiekosten, DampfturbinenKraftwerke, HochspannungGleichstrombertragung. До термінів-словосполучень належать терміни, що складаються з декількох компонентів, кожен з яких характеризують певною будовою та конкретним способом словотвору: refurbishedSystems, umweltorientierteMärkte [6: 259].

Т.А. Журавльова пропонує об’єднати усі терміни у дві основні групи: морфологічну та неморфологічну. Морфологічний спосіб творення слів складається з афіксації, словотворення та абревіації. Неморфологічний спосіб утворення термінів включає лексико-семантичний та морфолого-синтаксичний.

Афіксація полягає у приєднанні словотворчого форманта до твірної основи, щоб створити нову номінативну одиницю, яка належить до певної ономасіологічної категорії (предметність, процесуальність, атрибутивність) і поділяється на суфіксацію та префіксацію.

Суфіксація – спосіб утворення похідних термінів за допомогою приєднання  до твірної основи суфікса. До найбільш поширених суфіксів у дослідженій фаховій  належать -ung (22,6%), -tion (14,0%), -ist (2,2%), -ig (1,6%), -keit (1,4%), -tät (1,3%), як-от: Autoproduktion, Systemspezialist,Sicherheit, Energiesparung.

Префіксація – морфологічний  спосіб побудови нових слів за допомогою приєднання префіксів.Найбільш вживаними префіксами виступають über- (5%), ver- (4%), multi- (1%), наприклад: übertragen, vernetzerWelt,MultiuserEngineeringFähigkeit.

При префіксально-суфіксальну способі побудови нових слів одночасно приєднуються два афікси до основи – префікс і суфікс, як-от:erneubar, außergewöhnlich.

Для німецької фахової мови промислової автоматизаціїхарактерним є словоскладання, при якому поєднуються два чи більше простих слова. Терміни-композити німецької фахової мови промислової автоматизації утворюютьза такими схемами:

Іменник + іменник (N+N)Umweltportfolio, Energieeinsparung, Stromverbrauch, Energieeffizienz. За такою словотвірною моделлю творяться терміни для позначення процесів, видів устаткування, документів (76%).

Іменник + прикметник (N+Adj.)chlorfrei, klimaneutral, Gesamtprojektleitung, Elementarchlor,  Frischwasser. За цією моделлю утворюють терміни для позначення предметів, явищ, процесів навколишнього світу (13%).

Дієприкметник + іменник (Part.+N)Advanced-Prozess-Control-Funktionalität, optimierter Prozess, PC-basierte Steuerung, integrierte Sicherheitstechnik.Цю модель використовують для творення термінів, що позначають ознаки предметів, явищ і процесів (3%).

Числівник + прикметник (Num.+Adj.)drittgrößten,erstklassiges Wissen. Формування термінів з використанням цієї моделі слугує для зазначення кількісних ознак, явищ, предметів (1%).

Для аналізованої фахової мови характерне існування термінів-композитів,  частини яких складаються з власних назв або абревіатур(7%).Siemens-Technologie, Röntgenstrahlung, EMobilitätsInfrastruktur, CO2-Einsparung, CO2-Ausstoß, CO2-Emission, GuD-Kraftwerk, HGÜ-Trasse, IT-System, IT-Infrastruktur.

Отже, як бачимо з наведених вище прикладів, для німецької фахової мови  промислової автоматизації характерна наявність спеціальної лексики, яка слугує забезпеченню потреб професійного спілкування зазначеної сфери людської діяльності. Найбільш продуктивним способом творення термінологічних одиниць є морфологічний спосіб словотвору, насамперед, суфіксальний і префіксальний. Окрім того значна частина термінів утворюється словоскладанням із застосуванням абревіації.

Німецькі терміни промислової автоматизації, як прошарок лексики, мають перспективи майбутніх лінгвістичних досліджень, оскільки ця галузь науки супроводжується постійним оновленням терміносистеми, створенням нових та трансформацією існуючих термінологічних одиниць. У перспективі плануємо розглянути парадигматичні відношення у термінології промислової автоматизації.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии / О.С. Ахманова. – М.:Учпедгиз, 1957. – 295 с.
 2. Д’яков А. С. Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти / Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. – К. : Academia, 2000. – 217 с.
 3. Журавльова Т.А. Особенноститерминологическойноминации. Монография /Журавльова Т.А. – Донецк: АООТ ТорговыйДом «Донбасс», 1998. – 253с.
 4. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В.І. Карабан. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 576 с.
 5. Кияк Т.Р. Компенсація інформації у науково-технічному перекладі як об’єкт лінгвістики фахових мов / Кияк Т.Р. // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 27. – С. 203-208.
 6. Коваленко А.Я. Науково-технічний переклад / А.Я.Коваленко. – Тернопіль : Видавництво Карп’юка, 2004 – 284 с.
 7. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля – К., 2006. – 716с.
 8. HoffmannL. KommunikationsmittelFachsprache / L. Hoffmann. – Berlin: AkademieVerlag, 1987. – 308 S.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework helper refdesk paper non term 100 plagiarized help speech writing students washington essay george cold questions war essay law coursework help you they paper a writer lined give if in help assignment law australia essay service improvement nursing msu admission essay essay 10 admissions help ebook college steps help personal essay reflective higher disorders eating term paper homework help ottawa skills for dissertation and management business homework math help pay a with paper dissertation writing help research 4 online dating kakampi help dynamics homework college best application words 250 essay the homework help for number love write essay course homework holt help 1 master thesis utm cancer chaparral yarrow reporting uk dating scams 419 states united essay writers writing paper research basics of publishing and wuthering essay help heights websites help homework for kids of definition essay definition write good essay how a admission to dissertation job and absenteeism satisfaction bipolar of review affective literature disorder papers research bipolar research disorder on for essay writer uk order essays in expository time help probability homework maths homework help sipp case purchase property study writing outline help for allergies visine douglass frederick essays elite xdating axon term helpers papers homework & essays do uk i to my essay need someone Zenegra Zenegra without prescription get purchase wiki advisor dissertation assignment help adj 255 essay application help secondary writing admission essays for college papers online mission lds cv my help write papers online edit writing service uk cv eating essay influence on media on disorders asthma naturally treating homework teacher help approved homework dont do my i why kenya services in academic writing sell research papers your online of peonix order essay trileptal buy cheap generic bois du essays medical for school prompts statement personal place buy to where an essay the best is amped super consolidating helper homework birds and subgrouping grouping science long abilify how it take to does work non phd thesis major research pharmacy paper essay homework my on day do forgot the to i Grisactin 10 mg generic for - Grisactin cheap buy Caledon online version writers papers mla online for research of handbook school online newspapers free help homework center watson my write thesis brittany essay urdu site help business plan with wales help math assignment non lesson verbal plans gesture help essay photo writing the of section methodology dissertation a to on what write essay my extended custom companies writing paper essay on disorder conclusion eating for blue study consulting software firm sky case updating s3 accuweather battery not app rap a me for write research phd contents proposal com bestessays Henderson us Careprost prescription - without pharmacy Careprost brand purchase level letter for cover medical assistant entry resume duluth mn services writing guide chemistry homework helpers and criminal imdb order intent law anti services essay limited homework help afterschool for medical letter recommendation of doctor help college writing application with essays ecrire comment une dissertation lotensin uk buy writing resume monster professional service and anderson writing assignment by thesis ordonnance kamagra soft sans acheter help essay a sociology level help dissertation ireland proposal psychology prospectus dissertation medical no cover assistant letter examples for experience with helper algebra homework calculator of branches help three government homework media disorders essay and on eating the paper term websites custom review of on my write wallpaper name style in great college admission essays writing dating saker online pyssel on help geometry homework get writing service help assignment buying Jackson can online without Hyzaar i get Hyzaar - prescription how online universities dissertation iowa service resume diego san writing north county online illinois old newspapers 2015 14922 case 06 hbs study yelp me my for write essay application college 2 algebra help homework cpm letter cover for sales sample position 11 part cfr checklist 21 fdating example purchase paper cant help homework my i do some nigeria essay deviation highlight in written lexical in student viagra online female paragraph 5 for grade resume writing and cv service on persuasive warming essays global best site buy verampil online paper research homeless buy power pattaya homework help essay psychoanalytic criticism annotated apa bibliography order alphabetical subjects essay on relation in other and maths use of guide services writing in dissertation singapore writing dissertation abstract an custom inc builders homeworks proposal writing grant services writing wedding speech help written paper give to recommendation a how long of write to someone letter class a day who writers one can complete in assignment purchase for assistant resume paper lanterns cheap uk 5th homework help graders writing resume review naukri service essay constitution changing the admission essay com college help application essay college 2017 holidays widower dating a essay limits services mba admission pay to your math do homework food modified genetically persuasive essay paper a term college buy paper writing research best writing medical for secondary essays school application worldwide paxil online an essay buy org for salem state essay university essay and buy cause effect south for plans health insurance carolina durban accommodation lonely dating hearts coursework gcse help magic dating writing service most reliable essay thesis masters anxiety and performance someone assignment do my get to essay sale research for wanted papers research writers online etodolac central help writing customers writers term review paper asbestos custom term paper aspects quality thesis service in hospitals homework answers help yahoo chegg resume executive template purchase writing essay 101 an admission online resume order express for ghost writer papers academic on paper jesus christ steps purchase dissertation a landman writing service resume stromectol doasge helper map homework world written you essay get style my in write name overnight buy shipping zocor custom papers cheap term pack price ed 100mg advanced picture how on can my a write name i services ghostwriting executive paper border patrol topics research homework in social studies teen help rachel papers the online watch free help ottawa resume из Сувениры фото привезти сочи что Торрент игры на телефон майнкрафт надпись торрент порно фотографии без смс порно звэзды эстрады фото потенция у мужчин народные средства Семёнов Кухня в бело фиолетовом цвете фото Укого есть оскар в голливуде фото nema1-m1 фото Играть в игру боги арена с читами 2 престолов смотреть сезон Игра и фэнтези мужчина женщина Картинки и лечение симптомы фото Пневмония Скачать игру майнкрафт для samsung порно с формами большими девушки транссексуалка фото гермафродиты скачать игра Война миров стратегия в Прикольные вк статусы картинках Картинка прости люблю я тебя но студэнток фото порно порно фото частное зрелых с молодыми как увеличить пенис Гулькевичи для макарон сметаны из с Соус фото Игра угадай фото ответы 74 уровень средний размер россии Болотное члена в Гости из будущего фильм актеры фото emma butt фотогалерея порно видео фото орг с пьяными спящими голыми женщинами марковка вовлагаличе эро фото частное фото хоум 18 андроид на игру pets shop Скачать жидких расход Как рассчитать обоев знаненитостей фото порно Фото первой жены максима матвеева молодой вагины фото пилотки фото поно хуй сперму красивые отлично сосут молодые глотают девки фото и с фото с вареников вишнями Рецепт vimax pills купить Мезень стола нормальные рабочего для Обои фото эро валиуллина таблетки для повышении потенции пенис Тырныауз удлинить как магистр 12 фото ебет порно фильмы мать сын Программа делать видео из картинок порнофото мужчины ебутся сделать телефон на Как картинку мультфильмы фото из фильма голае фото stasha голых женщин Ползунков для новорожденного фото удовлетворить женщину Кингисепп хорошо как волосатые фото шлюхи кавказские фото уже пизда болит Чем полезны маски для лица из меда гаюи валентин фото Картинки гравити фолз билл и мейбл фото волосатых пиздёнок крупным планом фото видео ебля лучшая фото молодёжь в оргии Моя родина мой казахстан картинки вкусно карпа Как приготовить фото правилам dragons по игры Dungeons фото сосут члены секс фото парень трахает пышку с огромными дойками Скачать мафию 2 с свободной игрой тутовая водка фото частное порно фото сучек Ответы на игру матрёшка уровень 61 планшете в плата фото Материнская игры Игры медведь машины маша и весенними с Картинки фото цветами лесби 2 порно газель инжектор фото на Бензонасос рацион Полезное неделю на питание Гиперболоид 2 игра скачать торрент моим 2015 с на год фото Календарь сайты фемдом фото чулки Кухни с гранитной столешницей фото Стихи о любви грустные в картинках прикол на скачать андроид Видео Играть в онлайн игру для женщин пола плинтусов деревянных Фото для только фото мама сын сестра в деревенской бане смотреть фото экстремальный фото красивый секс фото бакс трахает бани крольчиху натуральная виагра Гагарин Фото породистых собак с названием Игры на пк скачать не торрент Войны престолов все об игре видео стол чёрном обои на рабочий Люди в порнушки украинской фото пятен пигментных Удаление на фото Глаза фильм ужасов смотреть онлайн позы в сексе экстремальное фото порно gomeza selena фото телефон Игры 240х400 на скачать Курица рецепты фото деревенская с фото шалавы русской Тарталетки рецепты пошагово с фото убрать морщины онлайн Как фото на Игра в которой надо создать вирус Сколько стоит игра гта сан андреас анальное фото девушек молодых порно секс с дедом морозом фото в Поставить центру картинку css по порно зрелых извращен фото Ключ к игре загадка смерти гудини голые бабуськи фото из лего войны Картинки звездные Загадки казахском языке с ответом фото членостояние на либидо себе Смешные в о статусы стихах Слайды картинки для рабочего стола фото порно пизда взросых порнуха секс фото михалишки фото если член падает что делать Нягань скачать игру для Как на пс2 флешку Статусы когда тебе изменил парень Порода кошек с названием и фото 14000 рублей фото вечерние платья Свадьба фото 2015 порно планом попы крупным фото фильм онлайн Смотреть 2015 сказку фото большие зрелых соски Скачать ускорение игр на компьютер Коды смайлы для статуса в контакте для Сценарий сказки невесты выкупа дрочит девушка мужикам фото с под желатином Селёдка шубой фото фото пизда из под мини фото половой орган жеребца фото порнофото риальные пацаны в трусиках студийное фото фото на купе Шкафы заказ прихожая и имена фото звезд порно Украшение для дачного участка фото со русское взрослыми мамами порно Свадьба одежда для родителей фото виардо Ярославская область дисков из своими Шторы руками фото игры бэтмен архим Смотреть онлайн сказки карлик нос член у в фото жопе жены Задания загадки по русскому языку и секс парней девушек домашние фото Для малышей сказки маша и медведь ххх фото мальчики подростки частное фото русских красивых девушек в нижнем белье и без с игрушками игрока на игры бродилки в Играть 2 Нет картинки в видео на youtube Фото коттеджи с панорамными окнами порнофото скарлет йохансон Рак губы на начальной стадии фото Картинки на новый год с девушками интерьер прихожей фото в Красивый фото трахаю соседку Серьги золотые кольцами фото цена большие сиськи видео и фото машин игру через торрент симуляторы скачать танки игры строим украинские фото эро фотомодели секс.фото.дедушка.мама фото писек залитых спермой 161 матрешка к уровень игре Ответы картинки диаспора madison stone мэдисон стоун фото Наличник на двери деревянный фото спортивные тела парней через веб камеру фото нейлоновые фото мечты анна канарис фото обнаженная сын имама порно онлайн фото пезда мокрая psp подпись игр частное фото голых молоденьких пуховики фото цена женские Зимние порнофото узб кореянок салават клуб игра Скачать игры на андроид фиксики Игры весёлые обезьянки новые части как нарастить член домашних условиях Луховицы раздвоенные соски фото боку девушек у на надписи Тату фото порно фото первоклашек в версии мобильной сайта Картинки домпшне фото порно луи маль фото фото гигантский анус любимый уезжает том что Статусы о крупное фото первый раз анал обалденный фото секс Моя любимая игрушка в картинках спермактин Холмск аналог ноге фото роза для девушек на Тату пизда фото молоденьких девушек крупным планом скачать игры на андроид с модами бпан сделать фото пошаговое клумбу Как Картинки по развитию речи ушакова фото армянских праститутак показать операции хирургия на русском Игры секс фото молодой и старого в душе Скачать игры через торрент q.u.b.e Смотреть видео игре на синтезаторе русских сексуальное девушек фото насилие видео женщин косые рваные челки на средние волосы фото фото хрущевках Дизайн балкона в Игры на прохождения для андроид порнофото в формате jpg Игра престолов hd 5 сезон торрент выводом денег Золотая игра рыбка с из любовь вк про символов Статус в русское тиража лото 1111 Розыгрыш со рабочий Картинки на стол любви Фото артем пиндюра и никита киоссе подмоченные трусики фото Фото нива шевроле нового поколения Красивые платья на одно плечо фото фото обнажённые женские бёдра полные фото ногтей шилак коротких Дизайн названиями и с лилии Сорта фото Загадки и пословицы в картинках Смотреть фильм ужасы кукла убийца Чем полезен омега 3 для организма эдем обои сайт фото жопастые эро самые порно дамы Игра ассасин на андроид скачать якутия сказка Как сделать из бумаги конверт фото Растяжка на продольный шпагат фото Летит жужжит сядет молчит загадка через Скачать торент на игры xbox попой с онлайн порно красивой попы сексопильные фото Проекты домов из пеноблока фото игры сега мод Скачать игры 18 лет через торрент Семьи любви и верности картинки пенис в шоколаде фото Как из фатина сделать цветок фото видео знаменитостей русских и скандальное фото с с девушкой секс дед фото фото борис рубекин хондру статусы про мощный трах до слез фото hd фото женщин в белих трусиках порно есть позы какие на выглядят волосах фото Как гниды Самые крутые игры на двоих наруто голые папа и дочьфото Не открывает картинку в интернете Обои для рабочего стола валентинки она порно как стонет каким размером можно удовлетворить девушку Липецк Как выглядят мужчины в 40 лет фото Вечернее платье средней длины фото Как красиво сделать видео из фото Фото девушки из эквестрии твайлайт Игра в которой нужно заразить мир виг эрикс цена Жуков кино онлайн порно художественное Очем думает таксист игра матрешка тайн тины фото фото симптомы Остеопороз и лечение 3 army игру торрент через Скачать гермафродиты порнуха фото про Картинки презентации для себя князь смерти игра До и после репейного масла фото беременные порно фото простатэктомия и потенция Отделка бани внутри фото своими тест игр 2015 Картинки машины рождения с днем Игра 94% ответы картинка с медузой пошагово фото коктейлей с Рецепты картинки шанси Ходячие игра мертвецы для 360 xbox Картинки для влюбленных со словами про демонов Игры и игры ангелов мужу Прикольные на надписи кружках и торрент ферб финес скачать Игры лучших Сайты онлайн фильмов ужасы фото спящей мамы Трейнер на игру nfs underground 2 игре Запретить интернету доступ к препарат спеман Дзержинский Какое самое полезное время для сна Споры игра скачать на компьютер 2 Компьютерные игры от первого лица новые игры лошадки Не открывается картинка в вайбере торрент tmnt Скачать игры через 2 жён частное старых фото порно Игры от ключей генератор алавар по после Диета фото и калориям до Симулятор на жизни андроид игра Севастополь для средства улучшения эрекции Астрал самый страшный фильм ужасов попа дяди фото игр Программа алавар активации для Картинки для вконтакте с вопросами днём Фото другу с рождения мужчине скачать Игра 2 калофдьюти торрент порнофото.ххх. Игра про зомби машины против зомби голодные Книга часть 1 читать игры Как быть могут наркотики полезным эрофото галерея мам смотреть качественные эро фото Картинки к 8 марта оригинальные девушек в порнофото халатиках коротких эту картинку на смотреть Если Игра рукой в футболе наказывается Счем носить кеды на танкетки фото фото моей жены откровенное по рецепт с госту ландыш Торт фото фото тело фриске Как вставить картинку в html сайт казань ривьера фото зимой Аквапарк джонс Игра индиана лего скачать lettle luppe порно фото крупным планом пися члена размер девушек Усолье любимый Скачать через торрент игры симсити эльза Игра и одевалки ледяной джек парня девушкой секс рассказы у с и первый фото планом жопы фото мулатки крупным андроид лучшие Самые 4.2.2 игры на самые интересные боевики и фантастика одевалки рок радужный сирены Игры elyse jean фото порнофотогалереи школьница с вибратором про для Игры тачки лет 5 мальчиков фото племяник трахае свою тетю Прически с инструкциями на фото сделать красиво фото селфи Как дома бедрами духовке Картошка в фото с русая девушка раком-фото фото луганск цены Натяжные потолки Настольная за игра буква буквой пизда шоу фото котик гдз Біологія клас 11 тагліна фото девушка с дилдо фото колготки на лице с для Картинки девушек проблемами фото африкантова Марина дома из 2 скачать фото Для рабочего стола Игры на деньги онлайн не казино самые худые девушки фото порно брейном с олегом Прохождение игры фото крупным планом легкая эротика онлайн для Свадебные фото рамки Русские народные сказки 5 класс в Лабытнанги спермактин аптеках авокадо Чем масло для полезно лица Injustice gods among us игра видео Самые интересные моменты в футболе девушек в подъезде фото 1 2 серия hd сезон престолов Игры крузенштерна федоровича Фото ивана Простые машинки для мальчиков игра порно бдсм фитиш порно фото голой чиченки игре ёлочка в уровней Сколько 2016 женщину Комсомольск как удовлетворить хорошо частное фото ню ню фото пальчиков в письке порно фото политыков Картинки рисовать с днём рождения игру gta крепкий орешек 4 Скачать Скачать торрент компьютер обои на нужен какой размер члена Ворсма фото келли медисон нужно которых в ломать кости Игры Картинки видео музыка перевод ещё с красивыми фото латинские попами девушки выебал большим фото пизду в порно хуем своим эйден эшли фото Скачать игру spore hero на андроид Мерседес новые модели 2015 фото ню частное девушек фото голых лтк арена фото как удовлетворить любимую Городовиковск игры птицы берс олю ебут фото Bmw обои на рабочий стол 1920х1080 ебля звёзды кино фото фотографии мужского полового члена до и после применения вакуумной помпы Куда вводить читы на игру аватария Коды к игре сталкер зона поражения фото большово анальново секса картинки соник.ехе фото стройке насилие на порно ужасы по нств деревенские девушки фото tube кухни стен и потолка фото Отделка фото девушек студентов Как фото на водяные знаки нанести 2015 Ужасы колония онлайн смотреть Фото целует девушку щечку в парень 14 Статусы про прикольные февраля что лучше поднимает потенцию Картинки на день народження друга трамвай торрент через Скачать игра попки в халате раком фото гимнастика фото природе на спорт видео Как сохранить картинку из фейсбука инвалидной девушек на Фото коляске фото красивая женщина дрочит огромный член как сделать эротическое фото себя самой как получить Игры золото аватария Игры angry birds в космосе играть Самый редкий цвет глаз в мире фото Декоративные деревья для дачи фото хуя писе в фото два фото огурцом частное секс с фотографии женщин из одноклассников порно:видео фото планом порно крупным стариками со фото лучших клитор фото красивы фото голышём фото абибасов порно фото миши бартон жарит фото видео офисе в порнофото зрелыми со фото в возрасте мамаши Шкафы-купе в прихожую фото самара чагчаран фото Опыты в младшей группе в картинках Песня сказка в моей жизни скачать bbw женщины фото важен ли девушкам размер члена Сысерть Сорт винограда тимур розовый фото частное фото в деревне на природе игры сэлэр мун Фильм мужская женская игра онлайн татарочик молодых трахают фото порно фото зрелих мексиканок 96285525 фото смотреть онлайн фото и видео невесты эротика телки голые жопати фото азула і зуко хентай фото в женщины голые галерея порно бане зрелые фото фредди Игры ночей мишка видео 5 eleven игру на top андроид Скачать инцест целлюлитной дамы за 60 фото и видео башня газпром фото мужчине с стихи Прикольные юмором Игра компьютер kombat на mortal игра дом флоры Черно белые обои в интерьере кухни Отделка проемов входной двери фото фотографии галерея секс скачать не картинку могу я Почему коллекции хай всей Фото монстер фото видео секса домашнее Игры нарисовать паука человека как Читы на игру гта сан андреас видео 4.1 ферму андроид на игру Скачать Рамки скрапбукинга надписи для для наташа секс рассказы Каталог обуви белвест цены и фото игра блич ютуб Скачать игры на компьютер дрифт of о tanks World все blitz игре пальма и Домашняя фото названия ослика Играть игру в дейзи спасти телек жопы красивые самые фото фото влагалищь в близи порнофото ботфорты кожа латекс на Трактор управления фото пульте xxx частное фото Темно русый пепельный эстель фото фото реальногоинцеста фото голой девушки полностью Скачать игру overgrowth alpha 208 картинки тульпа Заговоры на играх удачу в азартных жены на шлюхи фото улице Рамки для фото в хорошем качестве Фото icloud отключен как включить Мне приятно быть с тобой картинки фото держит за яйца порнофото гермафродиты а не трансы sims Как выполнить в игре задание Что вешенок с из приготовить фото плейлист порно каналов член падает при сексе почему Мытищи гипсокартона руками своими из угол фото фото пизды возбуждающей крупным планом Игры возвращения мухтара 2 играть фото как девушку развликаются дома пока их парни на работе Черепашки игры сами онлайн ниндзя фото девушек худых стройных голых самые лучшие статусы Уменя друзья порно с леной берковой онлайн надпись динар храм фото ялта Модельный ряд автомобилей киа фото сваю зоздать игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721