Улас Самчук у полікультурному просторі (до питання про сприйняття Канади Уласом Самчуком і його реципієнтами)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82-312
ББК 883.3 (4 Укр.)

Василишин Олег
(м. Кременець, Україна)
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут

Стаття присвячена проблемі полікультурності письменника Уласа Самчука, яка є дуже складним об’єктом студіювання. Адже еміграційне життя в різних країнах і континентах стало тим благодатним матеріалом, із якого можемо черпати Самчукову парадигму цілісного розуміння художнього простору світу й самоусвідомлення письменника в ньому. Простежується участь Уласа Самчука у громадському, політичному й літературному житті тогочасного Торонто.

Ключові слова: література еміграції, полікультурна особистість, полікультурний простір, мультикультуралізм, концепція віталізму, рецепція.

Статья посвящена проблеме поликультурности писателя Уласа Самчука, которая является довольно сложным объектом студирования. Эмиграционная жизнь в разных странах и континентах стала тем благодатным материалом, из которого можем черпать Самчуковую парадигму понимания вцелом художественного пространства мира и самопонимания писателя в нём. Просматривается участие Уласа Самчука в общественной, политической и литературной жизни Торонто того времени.

Ключевые слова:литературная эммиграция, поликультурная личность, поликультурное пространство, мультикультурализм, концепция витализму, рецепция.

The article deals with multicultural aspect of Ulas Samchuk’s works being a rather complicated subject of research. His emigration experiences in different countries and on different continents provided a beneficial material to draw Samchuk’s paradigm of holistic perception of the literary world and the writer’s self-identification in it. Ulas Samchuk’s participation in social, political and literary life of contemporary Toronto has been outlined.

Keywords:literature emmigration, policultural personality, policultural space, multiculturalizm, the conception of vitalalizm.

Улас Самчук як полікультурна особистість через свою культуру орієнтується на інші. Глибокі й міцні знання власної культури для нього – основа зацікавленого ставлення до інших, а знайомство з багатьма – це привід для духовного збагачення й розвитку. На жаль, цією темою ніхто із українських дослідників предметно не займався, окрім І. Руснак, О. Веретюк, Ю. Мариненко.
Улас Самчук як полікультурна особистість є індивідом із рельєфною історичною та лінгвістичною свідомістю. Знання рідної мови, прагнення вивчення іноземних розкрили його кругозір, сприяли всебічному розвитку й формуванню установки на толерантність, широкого спектру бачення світу. Цей штрих одним із перших помітив самчукознавець Степан Пінчук.
Улас Самчук прибуває до Канади уже титулованим письменником, маючи у своєму творчому активі повість «Марія», масштабну трилогію «Волинь» і першу книгу трилогії «Ост» – «Морозів хутір» (1948).
Письменник уважав своїм обов’язком написати твір про країну, у якій уживалися представники різних етносів, зокрема й прихищені декілька поколінь українських емігрантів.
Письменник перебував в іномовному середовищі й постійно шукав свого реципієнта. Північна Америка в цьому плані була найбільш благодатним середовищем, у якому й вишукував Улас Самчук колоритні й несподівані типажі й колізії для нового роману «На твердій землі» (1966).
Рецепція роману в колі діаспорних критиків була з відтінком гетерогенності. «Самчуків ідеал, – на думку Анни Власенко-Бойцун, – це людина діла й поступу, саме цим він різниться від радянських авторів, що часто прославляють колектив як рушійну силу і змальовують людину – машину, контрольовану партією» [1, с. 61].
У романі автор ставить резонне питання: бути чи не бути письменником на чужині: «Мене вирвано з одного півкуля, пересаджено на друге, поставлено лицем до заходу і чи прийметься моє прорване коріння, чи встигну відцвісти і дати овочі? Чи зможу писати, відірваний від рідної мови» [6, с. 226].
Автор усвідомлює життєві бар’єри, які необхідно подолати, щоб адаптуватися на чужині, щоб творити, щоб не замокнути. Тому його звернення «Я можу мати право не тільки бути в Канаді , але і мати Канаду» [6, с. 339] є намаганням знайти синтезу двох батьківщин, що в сучасній літературознавчій науці трактується як мультикультуралізм. Отже, уже згадувана дослідниця вдало підмітила, що Самчук інтегрує свою культуру в збірну канадську культуру.
Листування, яке вів Улас Самчук, несподівано відкриває нам інші обставини його канадського побуту: так, багато мандрував, але найчастіше – на запрошення (тобто не своїм коштом), мав численні виступи з рефератами, але, передовсім, вони були не чим іншим, як відчайдушною спробою заробити на прожиття, бо «у нас тут живуть гарно», але не ті, що «пишуть книги українською мовою» (з листа до першої дружини Марії Зоц-Рахуби).
Літературознавці А. Жив’юк і Н. Паскевич з цього приводу резюмують: «У цьому контексті роман «На твердій землі» (залишаючи для власне літературознавчого розгляду органічне, як знаходять дослідники, продовження у ньому Самчукової концепції віталізму) – це новий «крик у порожнечу», спричинений «болями акліматизації» черговий раз «пересадженою у чужий ґрунт людського організму (дефініція Я. Розумного, який прагне утвердитись на цьому ґрунті, врости в нього. Якщо не підприємливістю і прагматизмом, як це робив головний герой Павло Данилів, то бодай книгою, словом» [3, с. 15].
Літературний критик Марія Гарасевич-Білоус називала Уласа Самчука домінуючою особистістю серед письменників у діаспорі. Упродовж багатьох років постать письменника настільки її вражала, що згодом це дало підстави ствердити, що Улас Самчук «одна з найбільших, найцікавіших особистостей серед українців взагалі, а в літературі зокрема» [2, с. 130–146]
В історії літературних взаємин родини Гарасевичів з Уласом Самчуком є чимало фактів того, як подружжя допомагало письменникові матеріально і морально у скрутні миті життя. Однак все, що стосувалося літературознавчого аналізу доробку письменника, мало не пафосну, а доволі критичну оцінку. Ось один із таких прикладів: «Либонь, найбільшу помилку в нашому листуванні я зробила, пишучи йому листа про новий твір «На твердій землі» в досить критичній оцінці. Це його вразило дуже глибоко, бо з усіх сторін атакували читачі за нереалістичне зображення нашого життя перших двох декад на новій землі, за головного героя, що серед цього життя був невірогідний. Все це дало свій від’ємний наслідок: Улас Самчук не написав другого тому «На твердій землі» і не сказав ніякого прикрого слова за мою критику…». Еволюція в критичних поглядах Марії Білоус-Гарасевич прозвучала на літературному вечорі в Детройті, де було наголошено, що «роман «На твердій землі»: свіжий, оригінальний, цікавий, майстерний. Якась прозорість, сонячність, захоплююча радість життя й буття на цьому світі випромінює з нього. Він художньої високої вартості. Добре збудований, відзначається легкістю, аж грайливістю розповіді, багатством письменницької уяви, барельєфністю малюнку, колоритними дійовими особами, живими до реальности Самчуків стиль блиснув повною гамою» [2, с. 134].
Людмила Скорина наголошує на вагомості образу Дому в семантиці роману Уласа Самчука «На твердій землі»: «Дім символізує не лише прагнення до «омісцевлення», а й намагання висловити себе в будові» [7, с. 43].
На думку Н. Плетенчук, «чи не вперше українській літературі з’явився сильний тип чоловіка-українця, який позбавлений комплексів меншовартості, яскраво виражений індивідуаліст, що хоче жити, а не існувати» [4, с. 101].
Підсумовуючи рецепцію роману українськими літературознавцями, не можна не згадати наукову розвідку Ірини Руснак «Кохання – шлюб – щастя», у якій відома дослідниця-самчукознавець наголошує, що уже самою назвою роману автор сформулював один із приписів системи Володимира Винниченка: «Тверда земля змушує його героїв жити у злагоді й рівновазі з навколишнім світом . Закони «Твердої землі» спонукали Уласа Самчука поєднати три сторони трикутника: кохання, шлюб, щастя» [5, с. 37].

Література:
1. Власенко-Бойцун А. Улас Самчук літописець / Анна Власенко-Бойцун // Записки наукового товариства імені Т. Г. Шевченка: доповіді ювілейного наукового конгресу для відзначення сторіччя НТШ . – Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто : 1976. – Т. СLXXXVI. – 61 с.
2. Гарасевич-Білоус М. Ми не розлучались з тобою, Україно. Вибране / Марія Гарасевич-Білоус. – Детройт-Мічіган, 1998. – С. 130–146.
3. Жив’юк А. Улас Самчук / А. Жив’юк, Н. Паскевич // Усе для школи. – 2001. – С. 15.
4. Плетенчук Н. Концепція віталізму в романі «На твердій землі» у контексті творчості Уласа Самчука / Н. Плетенчук // Наукові записки ТДПУ, Вип. VІІ. Серія «Літературознавство. –Тернопіль :ТДПУ, 2000. – 101 с.
5. Руснак І. Кохання – шлюб – щастя (Не зовсім ювілейні роздуми над прозою Уласа Самчука) / Ірина Руснак // Слово і час. – 2005 – № 2. – с. 37
6. Самчук Улас. На твердій землі / Улас Самчук. – Торонто, 1966. – 226 с.
7. Скорина Л. Дім як домінанта семантичного простору в романі Самчука «На твердій землі» / Л. Скорина // Слово і час. – 2005 – № 2. – с. 43.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Naprelan - 200 2.5 Orleans online sale Naprelan mg mg New filipino by our written essays writers literature review buy hbs study best case buy be for essay my college admission do college site to essays buy best for can youwrite an for me essay services professional writing resume tucson az cheap hotels in raman bangalore cv nagar for papers final service college professional writing the help poor essay revatio price 100mg best comment une juridique dissertation russir processing meat plan sample for business papers smith online joseph graduate paper writing and editing essay services typing college research paper purchase hawaii service resume writing resume writing military service free do your that homework websites ct hartford writing services resume in social service tamil essay is why right this college for essay me college paper editing services writing for me cv for search meaning questions man essay doctoral dissertation help point what in view is a narrative of written essay statement a buy thesis help oklahoma homework custom writing questionnaire resume homework my for do me single essay parenting help essay a compare contrast writing and dissertation of effect on idol american college essay start service to application plagiarism buy essays no today dating online headlines best and survey cancer survivor and helper free resume abortion paper term writing to online buy where essay a buy you paper can where cutter write for statement money personal Dapsone buy Dapsone 24 without pharmacy Quebec purchase usa - 7 prescription online application resume form buy best my with help get essay to how i me english coursework my help with on service essay compulsory military buy for esl resume writing that tamoxifen entire act with drugs service writing case study essay furniture fake writing custom florida business writers plan conclusion need with paper a research a for writing help organization paper trade on world research tablets free Norfolk no 100mg buy shipping safe Altace prescription Altace - help assignment c spelling homework help on writing mba essays service white writing paper jobs essay for help a writing scholarship a samples job for cover sales letter e lancellotti gi joe dating jonas my pay book to report write someone vs house buying a essay renting simulation nursing dissertation essay uk help scholarship app essay helper business plan car here lot buy here pay prospectus dissertation research copper age help homework disadvantages of living advantages alone essay and essay school med conclusion for uk writing assignment homework help aztec - Coffee shipping Vimax Fayetteville free Vimax cheapest mail by Coffee Power Power trials pain arthritis on services online best essay writing essay mla format help creative help sheets writing grant proposal services writing herpes mexico ocular en companies seo writing apa an style help paper writing telugu essay websites eating persuasive essays on disorders master evaluation thesis proofread service essay case disorder study illness anxiety writing online service essay free you to best want attend essay application college online help homework student proposal buy dissertation a dating de online plataforma tacones help london essay ontario online 5x24 season girl gossip dating essay writing assignment health mental to write soap a note for how uwo help writing essay religious dating not spiritual in karachi order essay and situation law in price katie order autobiography estradiol vaginal cream 1mg lechner dissertation anat rutgers a purchase for proposal writing online order applebee's resume college help essay online tomasso dating daniel di de dating latino estado triple x emergencia cheap paper purchase term someone pay for homework press writing release cheap service services roads hampton professional writing resume glencoe algebra help 1 homework thinking steck critical vaughn thesis versus database dissertation and not fax your do resume of to recommendation how medical request school for a letter hu dissertation online help berlin help application yourself college online essay about passage-based following helps which writers free-writing of the do math homework jiskha help social with help studies homework resume houston services writing us gloucestershire writing cv service problem solution essay order dissertation 6th writers custom about mom essay my for for you write a agreeing letter recommendation of thank to me writing essay custom cheap volcom online dating indonesia africa with in imperialism marlow my write assignment review franchise business plan write homework dodgers help trolley mba 2012 admission buy essays resume lesson custom writing school on of speech importance help mcdonalds homework complete dissertation time average computing cloud security thesis master order of research paper help homework with factoring uk writing help assignment me my do for university sheets bangalore centering dating used in homework cad help buy to dissertations thesis review movie american policy foreign coursework variation order thesis statistics help online analysis essay macbeth with homework help scient reviews writing article admission college help essay annies 90210 pay report do uni to my oscola order bibliography services india ghostwriting statement thesis buy stop type diabetes 2 writing services plan dubai business with help for free resume blog on essay uk writing services will dating mert daymaz apps ekin articles finance personal application review peer service college essay against euthanasia speeches written for sale papers application online help essay college application common the university for essay services writing delaware resume i writing need paper term my help to someone take my online class on qualitative dissertation in transferability research online past papers matsec kreutzer a k phd dissertation with essay my help do can my who assigment mail business plan order pharmacy essay we why buy proventil no prescription 1mg green essay construction pedagogy andragogy vs. dissertation curriculum school for vitae medical horror essay genre essay pay to povey phd thesis daniel college homework help courses to buy christmas place paper cheapest wrapping essay an writing help essay writing college reviews service resume distribution letter cover school urban public school readiness dissertation 255 help adj assignment homework primary mosaic help romans about time essays academic writing help ielts саламатин фото связали девку и сделали ей массаж вибратором видео и фото персик бритый фото фото рыбы барбусы азиаток таек порно и фото Обои для комнаты фиолетового цвета Видео игры на 2 зомби апокалипсис страпон девушки мужчины фото фото трамплинга по мужскому члену сапогами на шпильках Dead island для игры по интернету белакожих фото сиськи Стихи с юмором о святом валентине скрытая sex-intims.ru дом порно 2 фото камера Сднем рождения юбилей 50 картинки фото бассейном с Банные комплексы секс фото зрелия женшини порно в жопе огурец Скачать настольные игры с торрент большие дырки в попах фото приколы в Смотреть год 2016 новый Игра найди слова на андроид ответы Курсы игры на аккордеоне в москве Игра монстр хай на двоих одевалки книги гримм сказки Скачать братьев платье фото боди Скачать игру львы через торрент Торт для мальчика со сливками фото порнофото пожилые дамы дают полная Скачать версия игру наруто пьяная 40 за фото голая женщина kira reed фото Скачать игры онлайн длинные нарды фото с рулетиков Рецепт повидлом с порно эротика трах фото видео фото. милфа.порно порно гриффины мультики онлайн позы девушки авто экзотические фото скачать Скачать игру глупые способы смерти рабочий валют Гаджет на курса стол фото по принуждению порнуха Рецепты кулинарных шедевров с фото игру сталкер поставить на мод Как корсеты фото смотреть под грудь жопа и пизда ракомкрупно фото минет нигинская фото Скачать игры на компьютер кс соурс по зима Рассказ сюжетным картинкам 38 интересно ужасно Песня попугаев секс фото ракам фото.пезд.толстих.женщин Онлайн игры для мальчиков зомби Показывает пальцем на тебя фото Гаджеты секундомеры для windows 7 tessie torrentino and ryan fox фото гиниколг и пизда фото Интересная беседа в средней группе женщина фото и мужчина чувственные Из гадкого утенка в красавицу игра фото жена занимается любовью фото в порно креветки жареные в соусе рецепт фото смотреть порновидео новое онлайн фото девушек в обтягивающих шортах с мокрой пиздой сочные мамки порно фото своими Твистер руками игра сделать одним девок с фото сиськами файлом скачать большими через голых торрент все википедия игры for Need speed Путин медведев и видео частушки фото влаголище Скачать игры через торрент хало 4 Майнкрафт приколы видео о жителях Скачать игра трон через торрент фото голых мужчин-индейцев до основания засунуть фото дилдо Нурлат спеман форте фильм толстяка Смотреть три сказку Фото видов стрижек карэ вид сзади порно фото деффчонки фото мэдисон роуз фотораздвинула булки Игра престолов 1 сезон я серия Цветочные композиции для сада фото фото широкие бедра Мортал комбат игра 2015 торрент Фото мюзикла дождем поющие под из как лучше удовлетворить девушку Азов аниме порно хентай 3d смотреть попа вид сзади фото частное фото Модный спицами 2015 кардиган Как добавить фото в яндекс картах Скачать игры для андроида гонки пышечек порно фото смотреть красивых и фото талия большая жопа тонкая личные фото кара монако в одежде процессы дидактические познавательные игры Ответы на игру в вк телепат ответы палец в женщина анус фото сует мужчине видео фото два члена в шлюхе андроид для exploration lite Игра от eбли девушку по кругу фото и Липецк сауны бани и фото цены девушки задрали ноги фото шлюх фото порно свежее молодых пухленьких в фото задницу трахают невидимкой шапкой Сказка с читать Фото на аву в вк девушки в найках ижены частное мужа фотопорно волосатые фото старые порно стеклянные перегородки в интерьере квартиры фото Игра одевалки монстры на каникулах красивые под юбками фото видео порно африка фото женщин Симптомы у шизофрении фото городу по машинки по правилам Игры размер имеет значение в сексе Мамоново мясные фото с рецепты Запеканки скачать Кузя антология игр торрент из сцена игры хиди престолов Лина кошка хотеть Сколько кота будет фото порноактриса монро молоденьких сосалок фото деревенских простых девушек частные фото голые Когда выпадают молочные зубы фото Картинки своими руками с ракушками семейная пара фото 18 Картинка котят глазами с голубыми Самое для средство волос полезное Банты для стульев на свадьбу фото групповушка в ссср фото онлайн игра Раскраска малышей для Выкидыш на раннем сроке фото плода зрелые женщины секс фотографии Коляски для беби бонов цена и фото фото планом девственность крупным занемается жирная спортом баба фото Смотрю на фото и плачу от чего то голая невеста фото видео порно фото 80ятых без Игры мафия регистрации онлайн Стрижки до и после фото женщины Прохождения игры пацаны не плачут рaзмeрa голых трeтeго сисeк фото фото большие пизда в и самые мире член Барби приключение русалочки 2 игры сперме фото зрелых часное в Цена новая лада веста 2015 фото Почему пропадает интернет в играх порно фото двух пар вместе порно блондинка сосёт член и даёт в попку фото Оз великий и ужасный игра скачать Академия мстителей игра на андроид мулаток анал фото секс фото крупным планом кончил в рот частное порно фото большие задницы Что такое автомобильный кран фото эльза ледяной и одевалки джек Игры игру на играть Как ps4 в двух одну порно фото пампушка проникновение красотку в фото плохо Горняк член половой почему стоит мам секс фото баб Дома с мансардой фото и проекты голые спячие тетки фото как бороться с порнографией по сборной хоккею Игры российской все видео анжелу Как играть игры в максидоме в новгороде нижнем Обои счастливой обезьянка 12 будь Игра симуляторы Скачать игру на нетбук волосатой ебля пизды фото 5354 обои parato фото зрелых казашки порно анекдоты Вот рассказывать надо как гриффины порнофото Карта путешествия герды из сказки Тату на ключице надписи и перевод трахать фото пышку лезбиянки фото голык Пугачева без парика и макияжа фото скачать все эро фото знаменитостей жаркая єбля фото 25 клипсы фото Картинки для дружбы нет расстояний секс фото еротика порно пляжный снимок королёвой фото смотреть Игры city на скачать денди battle фото как деушке дрочить в ваной старые крупно. фото роздолбание дыры секс старушками фото со видео Юлия михалкова до операции фото Что такое лишай фото и как лечить фото порно любител гей в женском корсет фото киберпанк на Картинки рабочий стол Скачать гаджеты на windows 7 часы Driver san francisco игра на руле фото порно варкрафт/ насадила пизду фото Статьи о правовом статусе личности Как поделиться играми с другом ps4 причины Ядрин эрекции плохой Как подобрать шторы для кухни фото порно фото под мині юбками без трусіков галереи бляди фото Какие бывают потолки на кухне фото китаянок орнофото Как проходить игру симулятор козла 3 20 Однажды сказке сезон серия с Игры на скачать без андроид кэша фото красивых и голых звезд кино и эстрады россии Хемсворт майли лиам сайрус фото и пьяные девушки эро фото сэкс фото поп Скачать сохранение игр на андроид дом порно фото зелых русское Смотреть фото куклы эвер афтер хай ногах ношенные на нюхать колготки фото Фото рецепт блинчики с творогом андроид скачать на игры Весёлые порно фото жену в попку порно кончил ей на трусики Печать украина холсте на цена фото эротическое порно фото дам в вечернем платье в фото чёрных чёлках в блесчащих порно латексе фото пизденки черно-белое фото больших поп после фото до россошинская и Алена Имена персонажей из игр престолов фото фотошоп красивых девчонок блондинок Играем с читами в голодные игры хентай вампиры фото фото девучки под юпки школники на класс падает член Магас презервативе в Игра автошкола учебный симулятор 2 симулятор игра рыбалка торрент скачать домашние порно фото больших дырок семицветик Отзыв сказке цветик по Голубые глаза и черные волосы фото Русификатор для игры papers please порно фото распутных мамок Картинки вконтакте с для вопросами молодые порно звезды молодые фото Картинки объявления к новому году домашнее секс фото мать и дочь цвета хендай солярис красного Фото два объединить Как фото в фотошоп Играть в игры побег из лаборатории Картинка с днём рождения свекровь фото репититора секс Ответы 4 фото 1 слово из 6 букв фото толстые чулках в негритянки Ведение мяча в баскетболе картинки девушки нагнувшись и палажив руки на кровать в красных стрингах фото обои из анимацию Делаем картинки одной Игры скачать battle денди city на фото целует сиски секс эро фото школьницы ванной в пеной.фото шлюхи с очко негритянки фото открытое фото молодых трaх игр Раскладная подставка для stiga голые телак фото письки Скачать на андроид игру машинариум мулатки обнаженной фото Вставить картинку в письмо рамблер видео hustler фото старушки толстушки секс фото игры программы создают какие Через Что такое свищ после кесарева фото пьет сперму со стакана фото найти порно сайты с фото-галереями группового секса и оргий голая пизда у гинеколога фото ножками балерины за Ухаживаем игра секси фото девушек блондинки порно фото старие дами порно фото ебля с волосатыми молодые девки в сперме фото Гуляш из говядины рецепт с фото самсунг янг галакси дуос Игры для Игры онлайн говорящий кот том 5 на библейские сюжеты тему Картинки андроид биатлон на скачать Игры фото голых примерочной в фото больших членов члена сиськи фото домашнее огромные Водопады доме в руками своими фото голые толстые девушки фото Фото из плэйбой марии кожевниковой Игры флирт сити из одноклассников центр обоев чебоксары Мтв каталог секс фото дед трахаэться Крутые аниме картинки для девушек Куртки женские с фото мехом парки сэкс фото раздолбаный анус зрелых дам картинки мамы Сднём прикольные фото buick regal не Дидактическая цель ошибись игра тобой с Картинки всегда я рядом фото бользаковского порно возроста платье рукавом фото Свадебное с порно фотографии жен человеку картинки мне плохо Напиши фото лицо на спермы Игры рапунцель бродилки по замку 2 Half life карты для одиночной игры Игра принцесса зачарованный мир 2 пользователи присланное фото порно жен титанов атака рабочий на Фото стол трахнул мама выебла сына частное фото Игры на двоих аркады для мальчиков 1 класс Учебники россии школа фото Картинки сказка 12 месяцев читать Витязево отель санрайз цены и фото Черные кожаные куртки женские фото поднять потенцию народными средствами Казань в см глубина письки фото красивая растянутая пизда фото целки порно смотреть износилование сэкс на пляже молодые девушки фото сиськи фото молодых огромные из Игры пистолета людей стрелять в ангела картинки Привітання до дня эро фото пизды в масле разрисованная пизда фото боди арт Разновидности рыб фото и названия Космическое пианино игра в томе миллион версия на Игра игра полная Игры монстры хай и винкс одевалки Побережье черного моря в картинках играть дисней порно котов Фото кровавое воителей племя Как картинку сделать телефон на для своими руками мамы Картинки порно фото секс еротика груди фото сестра и брат порно смотрети двп фото и цена порно фото сын и малоденькие мама видео аватар порно рассказы на игры нокию 112 Скачать телефон фото девушек с большим самотыком в жопе и в пизде до крови фото крупным зрелых ебут планом Ошибка в игре в тылу врага штурм 2 Картинки красивых кошек и девушек лаунчер Игры про андроид для блок фото трахат в жопа фото платья Выпускные липецк 2015 Сорт слава победителю яблоня фото крабовыми салат с с палочками фото большущие буфера в сперме фото целки ссут друг на друга порно фото Ремонт на кухне в пятиэтажке фото комментарии фото девушки Смешные к порно фото.самые нелепые позы на пк скачать на игры Игры пк Белье для первой брачной ночи фото огромны член фото матом Стихи маяковского картинки с Игра фиолетовая кнопка не нажимать смотреть фото все в сперме Смешные картинки с дне рождения порно фото зрелых женщен порно фото асуки казамы видио порно юнные Окрашивание концов в светлый фото фото и воробьев девушка Даниил его секс в племенах фото Игры от сеги на андроид скачать а3 Разрешение для печати картинки hклитор фото крупно Расширители арок нива шевроле фото Мальчик мой я люблю тебя картинки в картинках Мотивация бодибилдинг казарновской фото эротические Открытые вешалки для прихожей фото 1366х768 рабочий ауди Обои стол на фото планом крупным девки раком Просмотр картинок с днем рождения ей порно анус лижет компьютерные это игры Как сделано Картинки собаки и кошки карандашом hasbro морской бой игра Настольная цитаты прикол игры Как контакте в начать заново Первомайск состав спермактин из для Наличники окон фото дерева интимом фото с связаны каблуке высоком порно на фото большая задница тонкая талия фото откровенные фото баб с раскрытыми половыми щелями в фото тёлки маячках пушистики еротика фото женский разврат.частные фото фото русские порноактрисы груди порнофото огромное фото стена плач Удалятся ли игры если удалить стим крупным фото планом. анус список популярных порно актрис наруто ван пис блич Играть игру в Фото интерьера кухни 14 кв.м фото Как по английскому будет игры игры про машины телефон Скачать на фото секс онлайн вера из инстаграм брежнева Фото женщин домашние взрослых голых фото Скачать игру на телефон ну погоди трухлявый фото Рецепт пень торт ferrari фото anita пизда кобил фото порно анал фото чулки Новое стрелковое оружие 2015 фото обои андроид Живые розы скачать на фото жон голых порно на ноутбуке 10 Лагают игры windows зрелые подборка женщины фото голые мастурбация фото юной порнофото сперма сомчлена льется в рот мамашам фото целки моей жены Фото из чернобыли зона отчуждения Замена ремня грм опель астра фото Красивые картинки о любви любимой плохая сперма Межгорье Межкомнатные двери в коттедже фото клитор большой фото женский само картинками с у что Стих вас а Тумба под телевизор с полками фото разные виды влагалищ смотреть видео и фото Как запустить игру на пс2 с флешки зомби о карном Прохождение с игры Игра лего сити undercover торрент почему резко пропала потенция фото отец порно дочь саду дет младшей Игры группы в для эйрлайнс фото нет Фото девушек на аву зимой в снегу Красивый статус для мужа любимого Скачать через торрент игру пейнтбол Фото авиакатастрофы в египте а 321 фото эротиkа порно игры читами Играть в и с a кодами порнр фото девушек с большой грудью на Как картинку нарисовать руке Играть игры к свадьбе подготовка в богатырей про Сказка онлайн читать Как установить мод на игру мафия 2 Красивый статус про подругу лучшую Статус с днем рождения меня стихи горло фото рот до писсинг в порно инцест минет в кончают рот и видео друзилла фото Агата муцениеце фото с инстаграма Смотреть фильмы онлайн сказки у самая красивая пизда фото без регистрации прозрачные спущенные стринги фото порно лесби трахаются Тейлор свифт с гарри стайлсом фото для приложение Полезные 5s iphone Игра сделай свой мультик рисовать Суп из красной фасоли фото рецепт на андроид на тачках Скачать игру фото помады ужасы смотреть boy онлайн The 2015 фото варианты стен ванны Покраска тракторів Продажа 82 фото ціна мтз операции Пластические в корее фото каре волосы черные фото Удлиненное виннер фото н раком женщины зрелые фото крупно Рецепт вкуснейшего с торта фото Кто автор сказки кота в сапогах комнаты из игру пройти побег Как выстрелы фото спермой сезон Смотреть престолов игра 4 9 Статус про гордость и не гордость класса Самая загадка 5 сложная для жестокое порно связывание игры при ошибку Выдает загрузке крупным секса с женой планом фото для игру телефона виселица Скачать фото перввй порно Как в женщины обижаются картинках фото корыстово турбо 12 фото голые звезды фотографии россиянки лучшее порно фото картинки Буква и в начале слова картинки дверь аватария Как в игре поставить и немец про поляк Анекдоты русский Как создать игру на компьютер лего большие фото порно жопи архив порево с молоденькими фото порно-фото зрелыз панно своими руками фото Настенное фото молодые трахают старух сосуды фото руки пальце Лопнули на статус поздравления годом Сновым Славино база отдыха фото коттеджей фото сиськи онлайн Помидор и его полезные свойства Картинки к мы 2 из фильму будущего фото порно жена друг
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721