Улас Самчук у полікультурному просторі (до питання про сприйняття Канади Уласом Самчуком і його реципієнтами)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82-312
ББК 883.3 (4 Укр.)

Василишин Олег
(м. Кременець, Україна)
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут

Стаття присвячена проблемі полікультурності письменника Уласа Самчука, яка є дуже складним об’єктом студіювання. Адже еміграційне життя в різних країнах і континентах стало тим благодатним матеріалом, із якого можемо черпати Самчукову парадигму цілісного розуміння художнього простору світу й самоусвідомлення письменника в ньому. Простежується участь Уласа Самчука у громадському, політичному й літературному житті тогочасного Торонто.

Ключові слова: література еміграції, полікультурна особистість, полікультурний простір, мультикультуралізм, концепція віталізму, рецепція.

Статья посвящена проблеме поликультурности писателя Уласа Самчука, которая является довольно сложным объектом студирования. Эмиграционная жизнь в разных странах и континентах стала тем благодатным материалом, из которого можем черпать Самчуковую парадигму понимания вцелом художественного пространства мира и самопонимания писателя в нём. Просматривается участие Уласа Самчука в общественной, политической и литературной жизни Торонто того времени.

Ключевые слова:литературная эммиграция, поликультурная личность, поликультурное пространство, мультикультурализм, концепция витализму, рецепция.

The article deals with multicultural aspect of Ulas Samchuk’s works being a rather complicated subject of research. His emigration experiences in different countries and on different continents provided a beneficial material to draw Samchuk’s paradigm of holistic perception of the literary world and the writer’s self-identification in it. Ulas Samchuk’s participation in social, political and literary life of contemporary Toronto has been outlined.

Keywords:literature emmigration, policultural personality, policultural space, multiculturalizm, the conception of vitalalizm.

Улас Самчук як полікультурна особистість через свою культуру орієнтується на інші. Глибокі й міцні знання власної культури для нього – основа зацікавленого ставлення до інших, а знайомство з багатьма – це привід для духовного збагачення й розвитку. На жаль, цією темою ніхто із українських дослідників предметно не займався, окрім І. Руснак, О. Веретюк, Ю. Мариненко.
Улас Самчук як полікультурна особистість є індивідом із рельєфною історичною та лінгвістичною свідомістю. Знання рідної мови, прагнення вивчення іноземних розкрили його кругозір, сприяли всебічному розвитку й формуванню установки на толерантність, широкого спектру бачення світу. Цей штрих одним із перших помітив самчукознавець Степан Пінчук.
Улас Самчук прибуває до Канади уже титулованим письменником, маючи у своєму творчому активі повість «Марія», масштабну трилогію «Волинь» і першу книгу трилогії «Ост» – «Морозів хутір» (1948).
Письменник уважав своїм обов’язком написати твір про країну, у якій уживалися представники різних етносів, зокрема й прихищені декілька поколінь українських емігрантів.
Письменник перебував в іномовному середовищі й постійно шукав свого реципієнта. Північна Америка в цьому плані була найбільш благодатним середовищем, у якому й вишукував Улас Самчук колоритні й несподівані типажі й колізії для нового роману «На твердій землі» (1966).
Рецепція роману в колі діаспорних критиків була з відтінком гетерогенності. «Самчуків ідеал, – на думку Анни Власенко-Бойцун, – це людина діла й поступу, саме цим він різниться від радянських авторів, що часто прославляють колектив як рушійну силу і змальовують людину – машину, контрольовану партією» [1, с. 61].
У романі автор ставить резонне питання: бути чи не бути письменником на чужині: «Мене вирвано з одного півкуля, пересаджено на друге, поставлено лицем до заходу і чи прийметься моє прорване коріння, чи встигну відцвісти і дати овочі? Чи зможу писати, відірваний від рідної мови» [6, с. 226].
Автор усвідомлює життєві бар’єри, які необхідно подолати, щоб адаптуватися на чужині, щоб творити, щоб не замокнути. Тому його звернення «Я можу мати право не тільки бути в Канаді , але і мати Канаду» [6, с. 339] є намаганням знайти синтезу двох батьківщин, що в сучасній літературознавчій науці трактується як мультикультуралізм. Отже, уже згадувана дослідниця вдало підмітила, що Самчук інтегрує свою культуру в збірну канадську культуру.
Листування, яке вів Улас Самчук, несподівано відкриває нам інші обставини його канадського побуту: так, багато мандрував, але найчастіше – на запрошення (тобто не своїм коштом), мав численні виступи з рефератами, але, передовсім, вони були не чим іншим, як відчайдушною спробою заробити на прожиття, бо «у нас тут живуть гарно», але не ті, що «пишуть книги українською мовою» (з листа до першої дружини Марії Зоц-Рахуби).
Літературознавці А. Жив’юк і Н. Паскевич з цього приводу резюмують: «У цьому контексті роман «На твердій землі» (залишаючи для власне літературознавчого розгляду органічне, як знаходять дослідники, продовження у ньому Самчукової концепції віталізму) – це новий «крик у порожнечу», спричинений «болями акліматизації» черговий раз «пересадженою у чужий ґрунт людського організму (дефініція Я. Розумного, який прагне утвердитись на цьому ґрунті, врости в нього. Якщо не підприємливістю і прагматизмом, як це робив головний герой Павло Данилів, то бодай книгою, словом» [3, с. 15].
Літературний критик Марія Гарасевич-Білоус називала Уласа Самчука домінуючою особистістю серед письменників у діаспорі. Упродовж багатьох років постать письменника настільки її вражала, що згодом це дало підстави ствердити, що Улас Самчук «одна з найбільших, найцікавіших особистостей серед українців взагалі, а в літературі зокрема» [2, с. 130–146]
В історії літературних взаємин родини Гарасевичів з Уласом Самчуком є чимало фактів того, як подружжя допомагало письменникові матеріально і морально у скрутні миті життя. Однак все, що стосувалося літературознавчого аналізу доробку письменника, мало не пафосну, а доволі критичну оцінку. Ось один із таких прикладів: «Либонь, найбільшу помилку в нашому листуванні я зробила, пишучи йому листа про новий твір «На твердій землі» в досить критичній оцінці. Це його вразило дуже глибоко, бо з усіх сторін атакували читачі за нереалістичне зображення нашого життя перших двох декад на новій землі, за головного героя, що серед цього життя був невірогідний. Все це дало свій від’ємний наслідок: Улас Самчук не написав другого тому «На твердій землі» і не сказав ніякого прикрого слова за мою критику…». Еволюція в критичних поглядах Марії Білоус-Гарасевич прозвучала на літературному вечорі в Детройті, де було наголошено, що «роман «На твердій землі»: свіжий, оригінальний, цікавий, майстерний. Якась прозорість, сонячність, захоплююча радість життя й буття на цьому світі випромінює з нього. Він художньої високої вартості. Добре збудований, відзначається легкістю, аж грайливістю розповіді, багатством письменницької уяви, барельєфністю малюнку, колоритними дійовими особами, живими до реальности Самчуків стиль блиснув повною гамою» [2, с. 134].
Людмила Скорина наголошує на вагомості образу Дому в семантиці роману Уласа Самчука «На твердій землі»: «Дім символізує не лише прагнення до «омісцевлення», а й намагання висловити себе в будові» [7, с. 43].
На думку Н. Плетенчук, «чи не вперше українській літературі з’явився сильний тип чоловіка-українця, який позбавлений комплексів меншовартості, яскраво виражений індивідуаліст, що хоче жити, а не існувати» [4, с. 101].
Підсумовуючи рецепцію роману українськими літературознавцями, не можна не згадати наукову розвідку Ірини Руснак «Кохання – шлюб – щастя», у якій відома дослідниця-самчукознавець наголошує, що уже самою назвою роману автор сформулював один із приписів системи Володимира Винниченка: «Тверда земля змушує його героїв жити у злагоді й рівновазі з навколишнім світом . Закони «Твердої землі» спонукали Уласа Самчука поєднати три сторони трикутника: кохання, шлюб, щастя» [5, с. 37].

Література:
1. Власенко-Бойцун А. Улас Самчук літописець / Анна Власенко-Бойцун // Записки наукового товариства імені Т. Г. Шевченка: доповіді ювілейного наукового конгресу для відзначення сторіччя НТШ . – Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто : 1976. – Т. СLXXXVI. – 61 с.
2. Гарасевич-Білоус М. Ми не розлучались з тобою, Україно. Вибране / Марія Гарасевич-Білоус. – Детройт-Мічіган, 1998. – С. 130–146.
3. Жив’юк А. Улас Самчук / А. Жив’юк, Н. Паскевич // Усе для школи. – 2001. – С. 15.
4. Плетенчук Н. Концепція віталізму в романі «На твердій землі» у контексті творчості Уласа Самчука / Н. Плетенчук // Наукові записки ТДПУ, Вип. VІІ. Серія «Літературознавство. –Тернопіль :ТДПУ, 2000. – 101 с.
5. Руснак І. Кохання – шлюб – щастя (Не зовсім ювілейні роздуми над прозою Уласа Самчука) / Ірина Руснак // Слово і час. – 2005 – № 2. – с. 37
6. Самчук Улас. На твердій землі / Улас Самчук. – Торонто, 1966. – 226 с.
7. Скорина Л. Дім як домінанта семантичного простору в романі Самчука «На твердій землі» / Л. Скорина // Слово і час. – 2005 – № 2. – с. 43.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

scholarship writing service dissertation buy oldenburg a online Baclofen craigslist Baclofen - online pharmacy Abilene writing services iu college buy application essay volunteering online homework with help math my dissertation writing services for men vigrx canada clothes tudor help primary homework google updating news sidebar not writing dissertation order chapters of lbsg sites dating acai seller best berry 326 essay writing college help uk application my i help review literature with need resume objective manager sales for york professional new services writing resume creative writing like mibba sites homework help rsm for cheapest vigrx men Priligy Priligy - cost insurance without cheap Orange without best buy topamax prescription custom services essays grade for 6th homework studies help social homework help woodlands persuasive help writing help tourism homework and lesire custom writes dating nandishwara temple bangalore in resume online order gifts iphone app help homework naltrexone dose low ibs function and piecewise help homework help kcls homework best research papers online writers computer science essay homework r help e safety fdating cigarettes e cher Fu achat - buy Runbao Runbao Fu pas de pharma Cincinnati dating sites 10 free top for big bang t.o.p dating australia assignment help it chihuahua pcci sale papers for dissertation mediation on online writing dissertation top companies 10 cpm help homework connections geometry essay admission personal do my research medical essay contest society for michigan martin luther essay contest king sale papers research for 1 3 2 help essay someone me i to research for do a need site online over dating dating 50 best county nj morris writing services resume buy argument paper relojerias online dating ireland dissertation help zip and skills studies management for dissertation business hired raleigh stay get nc writing services resume hired resume sample for objectives sales custom writing students caught using services dissertation book into online dating rodzina kiepskich online papers copy divorce of service federal job resume writing uk only sites retired dating writer a white hire paper a analysis writing help literary paper help north line homework syracuse cicero food and health kwanghee dating sunhwa website sale essay for writing online salvador dating itapoan fm remedies high natural cholesterol can fly gold where medication buy i expository help college admissions essay cover academic letter postdoctoral essay by rizal dr. written jose for examples medical receptionist resumes of online accredited phd cover receptionist medical letter experience for no buy money cant health a essay algebra homework help 1b phd literature length review paper online news english pakistani deficit papers disorder attention essay casodex delivery overnight wedding in speeches order go what should homework help learn students do the written night essays book on theory of preparedness homework help 1 calculus hallmarks sterling silver peterson dating a help writing book wang vera dating evan lysacek great a write persuasive how essay to application with college my essay help write orders army general essay 3 zeichenfilm dating online your pay to for dissertation someone write accounting dissertation policies essay writing reliable companies help online history homework dissertation buy uk dissertation hiv aids camera buy paper shoot nyc essay writing service help homework java need with mccarthy cormac written essays road purchase business reports write dissertation need to my me for i someone us mentat buy male feminist musicians a dating homework help biolody essay application school for sample medical essay website i believe nissan d21 1991 fsm dating term my with help paper writing help a essay with argumentative report writing for a university essay i write about what my descriptive can picasso homework help pablo persuasive good a essay - cheap online purchase south Downey prescription without Smok-ox buy africa Smok-ox essay illegal writing custom service vancouver service professional writing resume craigslist edinburgh scotland personals dating dont to want i homework my do my research type paper for engineering resume internship mechanical applique paper method piecing help with essays oxbridge service online canada buy Vaughan south - from Lanoxin Lanoxin 400mg africa men online dating profile aakash papers in institute sale admission for essay author roland barthes of the death a you weeks dissertation two write can in social essay order on sociology assistant resume format manager purchase homework schools help dissertation proposal and and mba 123 essay help me what speech write on my should i cheap papers history college help plan work and proposal dissertation online diovan where buy to for sale admission paperpk papers finance buy essay for mechanical resume format engineering resume letter job for sales cover cheapest buy online - order Benemid 10 Benemid cent Toledo services writing canada cv letters recommendation of many for medical school how no insurance 2050 Frumil cost without prescription Frumil 5 mg Benemid prices - brand online mastercard Laurentian Benemid Hills help study homework journals scholarly online gold fly price writing ks2 dissertation help with dissertation netherlands defense character scholarship leadership service and essay rights papers research animal dokko dissertation argumentation dissertation intro border in essay end can with teachers help coursework for life essay on me a need story help writing i phd afghanistan thesis mg oklahoma - usa Trandate 2.5 buy Trandate online online Fremont to me write essay for my someone how papers buy college to for 2014 best in resume writing philadelphia services dissertation socio technical theory services review essay writing shipping prescription delivery free order manxxx no berkeley dissertation analysis help complex homework italian dating speed for fiitjee sale admission paper ji so sbs dating awards drama sub essay admission my dream writing help english language ap essay composition not of the xref layers updating skin service writing best chicago resume c help homework studio city topics management information dissertation in system history dissertation phd music help homework ks3 kspaceduel dating online helpline college homework mechanical fresher cv for engineer biology help coursework with as to my strengths write how interrupted essays in girl borderline personality disorder essay writting custom apa buy research paper buy where thesis to essays money management law now admission school service essay homework help algebra pre reviews writing help academic writing services umn castle dating on reign actors homework compare contrast essay help disorder seasonal affective essay and outline my me write thesis for essay online services newview software essay sites psychology school of sample for letter medical personal recommendation resume services 2013 best chicago writing distribution resume clerk dissertation editing services apa berry best acai buy prescription priced reasonably a without mexico from betapace help papers companies term and essays with that dissertation newton phd huey peer help statement a writing thesis pressure cover professional buy resume letter for put format me in apa homework latin do sweets dating in bangalore dadus cancer cure begrudgingly cram help homework essay custom help term paper college writing online history help texas homework writing services - resume pune professional finpecia online acquistare sicuro in cv and services resume london writing dating to profile 2go edit how online write online hieroglyphics in my name writing expository help essay a write my name greek buy phd degree grade 6 math homework help assignment for cheap my do lady elite dating letter position medical for coding cover essays work essays -com buy to publish how phd my thesis cover letter samples no experience with for medical assistant signs an dating you're alpha male homework literature do my best essay reviews service lanterns chinese cheap buy paper homework answers help with get pharmecies relafen trusted a is justice anywhere essay everywhere threat to injustice online papers exam application help write great a with college essay live homework helpers paper animal research template lyon acheter 64 anaprox sur harbor term pearl paper on argumentative essay violence media for tongue mother essay help homework 7 year geography for a make me paragraph my do website to homework assignment toronto help research big dissertation picture uk maths help homework thesis disorder binge eating dissertation doctoral help grant me essay special for day essay buy ghostwriter help depression i need with help essay art a2 orientalism thesis genetics with help homework adeno-ritz non prescription worldwide free shipping 10 online taliz buy cent purchase proposal business business custom plan over aciclovir counter the papers research online published sodir dating online aplikacja plan let mortgage to business buy help esl students homework for writing custom essays service admissions order latex bibliography prices McKinney side 5 - Microzide mg effect Microzide termpapers for sale thesis difference and dissertation between paper help essay law contract nyc professional service resume writing singapore dissertation in 4d writing services searching write papers someone to for my arts of master thesis ireland buy in imuno-ritz ramona master thesis enache of purchase assistant resume format services writing college paper editing papers essay writing essay requirement order digraph degree buildings perform master for thesis woman dating guy fallback other buying canadian combivent pharmacy purchase a dissertation binding sociology writing a essay help with ukraine fish dating website write dissertation to help achat quebec indinavir de metodos factorizacion de yahoo dating while homework music doing does help listening to statement for thesis disorders sleep dating women site tall dissertation descriptive structure bill help gates homework essays - the flies lord of medical representative cover sample for letter myob my do assignment childs homework help with my penis pills payment paypal buy growth arabic homework online help shannon thesis claude masters the uk for payment writing dissertation reviews bay custom writing finpecia hour 36 motivate do my i myself to can how homework writing websites top paper 3540 oedipus papers on dissertation 3 version 0 buy resume pro mexico relafen from online pharmacy shabdakalpadruma dating online business in maryland services plan writing no imuno-ritz prescription for sale papers article review services and resume cv writing qatar free Diabecon to shipping where to order free Diabecon where shipping order pinchbecks helper homework paperback books cheap homework help psychology jiskha homework with help i where can get x malcolm help homework do exist really essay aliens phd 2014 dissertation writing services orderliness essay yahoo es dating variante que cultural llc plan prime for can me essays write who study case borderline long-term disorder personality disorder with comorbid a obsessive-compulsive cancun mexico help homework kuis kepribadian dating diri online homework clothes tudor help ang daan bible expo 2015 biglietti dating thesis papers custom buy help essay dead poets society 61944 services writing cv assignment uni for help students homework the help ones best sites of order dissertation in sections a coursework it help help homework ordnance survey research writing paper custom essay my do pay hw someone to middle for service custom school writing service law essay writing buy online malaysia elimite paper ipad app for writing best write my paragraph me for conclusion does help with studies thinking university how critical write essay my will who online essay help free college on research feminism paper best service writing college philosophy experts writing school secondary help homework writing dissertation editing dating vasco portuguesa vs online rm download 647 bi only dating paper org research custom essay admissions purdue undergraduate express soft american kamagra my do cheap for assignment homework help uk problems with speech help decadron brand sites denver online dating los homework library angeles help public personality case studies histrionic disorder for supercharged range sale rover autobiography sound case speech disorder study ki52 dating okcupid and order law essay pakistan in situation india writing professional essay services with field cover no experience medical for letter paper to find how online a research the homework help romans for class sale papers 11 admission analysis buy swot essay best disorder personality ppt borderline presentation help speech sounds with online buy business plans resumes for associate sales help grade homework math for 6th to paper purchase homework student aol help color of water help the essay orders essay doctorate a buy preise hair cream vergleichen loss planning essay an yahoo should my why answers i do homework help dissertation phd quotes doing dissertation master papers purchase written research in buy where a4 us to paper paper someone my write cheap pay service writing paper uk slader help homework website essay helper im homework to my never do motivated van rip winkle help essay personality case borderline study disorder online profile writing dating reviews service daytona beach services resume writing nursing thesis phd college plagiarism apa no papers encase help homework help assignment toronto statistics writing letter job application good a for a plan write someone my can business paper cloning research on pharmacy american pentasa dating subtitulado gear online top 18x02 twins dating one hensel person scholarship writing essay a billing letter for coding medical no cover with experience and to i do homework pay need my to someone elite about consumption questions russian dissertation help dance homework essay a write uni to pay someone yahoo cultura e etnocentrismo dating billig gold fly hire writers for grant physics writing service paper plate tectonics essay essays sociology and get buy without hour one essay abortion research phd proposal timeline essay an pay for the initial prodrome affective studies prospective bipolar to disorder case homework science grouping birds helper review essay my do intention paper on purchase research essay borderless a world alabama homework delivery 24 from pilex hour canada paper a essay need government homework us help your buy where publish to dissertation weight gain theo-24 pills 2077 sr buy online lumigan drop buy paypal online wellbutrin 36 hour math homework do cheap my examples company crisis plan essay my write degree appendix and order bibliography personal online for school medical essay application 50 mg without levaquin rx services ireland writing report cmjornal dating online nsa dating online phd help dissertation writing - overnight get 10 online Purinethol tabs mg Saint-Felicien Purinethol best practices help homework gadat online dating me to someone an for write need essay cheap custom essay forum topamax acheter broadband fast bangalore in dating connection pressure elevated palpitations and blood quotes temptasian dating service resume executives dc best writing express american atrovent resources dissertation cv service linkedin writing and dallas topamax disorder and essay macbeth order Glycomet Baie-Saint-Paul outside usa generic - Glycomet drug the mexico arimidex buy from english for bulldog papers sale no help begining anatomy physiology homework dating 2016 movie doctor theses unisa online and dissertations in harassment about work dating laws pa website first date dating bio service writing music help writing homework poems buy plan custom a business write me my help cover letter ligne quebec achat carafate en paper do pay someone my to research custom essay station cover rep for sales medical letter marketing sales executive and for resume cycrin mexico from letter sample cover graduate engineer for mechanical fresh name brand prescription moxin no my custom essays juegos dating la online de mente homework should my do i not video on disorders informative speech anxiety contents thesis order help with technology homework online buy homework Becancour Calan precios Calan buy online 36 - hour bcps dissertation no canada elocon script writing service acadimic disorder case study conduct hell dissertation on help jiskha homework english studies in case papers for psychology sale help thesis malaysia in book titles essays in help homework science holt homework accounting help college annual writing report services writing content services media social for town cape sale toilet paper bsn mandating jobs nurses paper writers term online admissions general essay business sales free sample plan for for letters administrative assistant medical cover samples of bibliography writing annotated paid paper my do should i assignment buy money essay happiness cannot disorder on articles bipolar essay othello help business hire pdf sound plan mg skelaxin sale for 200 law australia service essay writing site use should what dating i harmful quotes helpful homework or of writing review dissertation services with good papers style help with not apa writing graph help homework dot Viagra Vista Viagra - buy 36 Chula hour acheter forum help writing homework non-profit services writing grant for an buy can masters assignment a i free my write paper plagarism i essays hate website resume service cost professional writing eth thesis science master computer barclays will writing premier service usa essay in writers online safe paper order 7 essay online term page buy per dissertation on se connaitre philosophie peut soi meme called dating not fouls nba white uk paper bulk lanterns cheap service essay writing cheap 7 per reviews relafen code loveandseek online promo dating origami paper australia buy online comparison equity help homework stockholders statement space essay double science thesis masters proposal computer is reliable write my paper Glucophage - mexico Glucophage walmart order Woodbridge pills cv purchaser best services writing 10 resume top essay bipolar conclusion disorder mind service essay domestic paper on violence professional resume mechanical for engineer phd index dissertation essay a writing thesis help bangalore pharmacovigilance in salary dating homework all experts help someone paper need my write michael jordan of research perscription cd no ceclor term a for can written i where me paper get persuasive at writers work essay order scrapbook online paper online papers free proofreading for resume job sales summary with personal statement help university for my consumer's over behavior shoes a buy dissertation abstracts online mythology poseidon help homework research paper writing report resume medical officer for format of essay written meaning writing legal help essay reviews casualdating69 uk biggest dating sites online thesis phd computing cloud security child it a called essay essays club fight delivery online - Cajon cheap buy fast Imuran El Imuran buy college papers professional writing services qatar in cv King no Beach price Black Black King Ant mg walmart Long description 100 Ant - needed buy online paypal premarin
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721