Улас Самчук у полікультурному просторі (до питання про сприйняття Канади Уласом Самчуком і його реципієнтами)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82-312
ББК 883.3 (4 Укр.)

Василишин Олег
(м. Кременець, Україна)
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут

Стаття присвячена проблемі полікультурності письменника Уласа Самчука, яка є дуже складним об’єктом студіювання. Адже еміграційне життя в різних країнах і континентах стало тим благодатним матеріалом, із якого можемо черпати Самчукову парадигму цілісного розуміння художнього простору світу й самоусвідомлення письменника в ньому. Простежується участь Уласа Самчука у громадському, політичному й літературному житті тогочасного Торонто.

Ключові слова: література еміграції, полікультурна особистість, полікультурний простір, мультикультуралізм, концепція віталізму, рецепція.

Статья посвящена проблеме поликультурности писателя Уласа Самчука, которая является довольно сложным объектом студирования. Эмиграционная жизнь в разных странах и континентах стала тем благодатным материалом, из которого можем черпать Самчуковую парадигму понимания вцелом художественного пространства мира и самопонимания писателя в нём. Просматривается участие Уласа Самчука в общественной, политической и литературной жизни Торонто того времени.

Ключевые слова:литературная эммиграция, поликультурная личность, поликультурное пространство, мультикультурализм, концепция витализму, рецепция.

The article deals with multicultural aspect of Ulas Samchuk’s works being a rather complicated subject of research. His emigration experiences in different countries and on different continents provided a beneficial material to draw Samchuk’s paradigm of holistic perception of the literary world and the writer’s self-identification in it. Ulas Samchuk’s participation in social, political and literary life of contemporary Toronto has been outlined.

Keywords:literature emmigration, policultural personality, policultural space, multiculturalizm, the conception of vitalalizm.

Улас Самчук як полікультурна особистість через свою культуру орієнтується на інші. Глибокі й міцні знання власної культури для нього – основа зацікавленого ставлення до інших, а знайомство з багатьма – це привід для духовного збагачення й розвитку. На жаль, цією темою ніхто із українських дослідників предметно не займався, окрім І. Руснак, О. Веретюк, Ю. Мариненко.
Улас Самчук як полікультурна особистість є індивідом із рельєфною історичною та лінгвістичною свідомістю. Знання рідної мови, прагнення вивчення іноземних розкрили його кругозір, сприяли всебічному розвитку й формуванню установки на толерантність, широкого спектру бачення світу. Цей штрих одним із перших помітив самчукознавець Степан Пінчук.
Улас Самчук прибуває до Канади уже титулованим письменником, маючи у своєму творчому активі повість «Марія», масштабну трилогію «Волинь» і першу книгу трилогії «Ост» – «Морозів хутір» (1948).
Письменник уважав своїм обов’язком написати твір про країну, у якій уживалися представники різних етносів, зокрема й прихищені декілька поколінь українських емігрантів.
Письменник перебував в іномовному середовищі й постійно шукав свого реципієнта. Північна Америка в цьому плані була найбільш благодатним середовищем, у якому й вишукував Улас Самчук колоритні й несподівані типажі й колізії для нового роману «На твердій землі» (1966).
Рецепція роману в колі діаспорних критиків була з відтінком гетерогенності. «Самчуків ідеал, – на думку Анни Власенко-Бойцун, – це людина діла й поступу, саме цим він різниться від радянських авторів, що часто прославляють колектив як рушійну силу і змальовують людину – машину, контрольовану партією» [1, с. 61].
У романі автор ставить резонне питання: бути чи не бути письменником на чужині: «Мене вирвано з одного півкуля, пересаджено на друге, поставлено лицем до заходу і чи прийметься моє прорване коріння, чи встигну відцвісти і дати овочі? Чи зможу писати, відірваний від рідної мови» [6, с. 226].
Автор усвідомлює життєві бар’єри, які необхідно подолати, щоб адаптуватися на чужині, щоб творити, щоб не замокнути. Тому його звернення «Я можу мати право не тільки бути в Канаді , але і мати Канаду» [6, с. 339] є намаганням знайти синтезу двох батьківщин, що в сучасній літературознавчій науці трактується як мультикультуралізм. Отже, уже згадувана дослідниця вдало підмітила, що Самчук інтегрує свою культуру в збірну канадську культуру.
Листування, яке вів Улас Самчук, несподівано відкриває нам інші обставини його канадського побуту: так, багато мандрував, але найчастіше – на запрошення (тобто не своїм коштом), мав численні виступи з рефератами, але, передовсім, вони були не чим іншим, як відчайдушною спробою заробити на прожиття, бо «у нас тут живуть гарно», але не ті, що «пишуть книги українською мовою» (з листа до першої дружини Марії Зоц-Рахуби).
Літературознавці А. Жив’юк і Н. Паскевич з цього приводу резюмують: «У цьому контексті роман «На твердій землі» (залишаючи для власне літературознавчого розгляду органічне, як знаходять дослідники, продовження у ньому Самчукової концепції віталізму) – це новий «крик у порожнечу», спричинений «болями акліматизації» черговий раз «пересадженою у чужий ґрунт людського організму (дефініція Я. Розумного, який прагне утвердитись на цьому ґрунті, врости в нього. Якщо не підприємливістю і прагматизмом, як це робив головний герой Павло Данилів, то бодай книгою, словом» [3, с. 15].
Літературний критик Марія Гарасевич-Білоус називала Уласа Самчука домінуючою особистістю серед письменників у діаспорі. Упродовж багатьох років постать письменника настільки її вражала, що згодом це дало підстави ствердити, що Улас Самчук «одна з найбільших, найцікавіших особистостей серед українців взагалі, а в літературі зокрема» [2, с. 130–146]
В історії літературних взаємин родини Гарасевичів з Уласом Самчуком є чимало фактів того, як подружжя допомагало письменникові матеріально і морально у скрутні миті життя. Однак все, що стосувалося літературознавчого аналізу доробку письменника, мало не пафосну, а доволі критичну оцінку. Ось один із таких прикладів: «Либонь, найбільшу помилку в нашому листуванні я зробила, пишучи йому листа про новий твір «На твердій землі» в досить критичній оцінці. Це його вразило дуже глибоко, бо з усіх сторін атакували читачі за нереалістичне зображення нашого життя перших двох декад на новій землі, за головного героя, що серед цього життя був невірогідний. Все це дало свій від’ємний наслідок: Улас Самчук не написав другого тому «На твердій землі» і не сказав ніякого прикрого слова за мою критику…». Еволюція в критичних поглядах Марії Білоус-Гарасевич прозвучала на літературному вечорі в Детройті, де було наголошено, що «роман «На твердій землі»: свіжий, оригінальний, цікавий, майстерний. Якась прозорість, сонячність, захоплююча радість життя й буття на цьому світі випромінює з нього. Він художньої високої вартості. Добре збудований, відзначається легкістю, аж грайливістю розповіді, багатством письменницької уяви, барельєфністю малюнку, колоритними дійовими особами, живими до реальности Самчуків стиль блиснув повною гамою» [2, с. 134].
Людмила Скорина наголошує на вагомості образу Дому в семантиці роману Уласа Самчука «На твердій землі»: «Дім символізує не лише прагнення до «омісцевлення», а й намагання висловити себе в будові» [7, с. 43].
На думку Н. Плетенчук, «чи не вперше українській літературі з’явився сильний тип чоловіка-українця, який позбавлений комплексів меншовартості, яскраво виражений індивідуаліст, що хоче жити, а не існувати» [4, с. 101].
Підсумовуючи рецепцію роману українськими літературознавцями, не можна не згадати наукову розвідку Ірини Руснак «Кохання – шлюб – щастя», у якій відома дослідниця-самчукознавець наголошує, що уже самою назвою роману автор сформулював один із приписів системи Володимира Винниченка: «Тверда земля змушує його героїв жити у злагоді й рівновазі з навколишнім світом . Закони «Твердої землі» спонукали Уласа Самчука поєднати три сторони трикутника: кохання, шлюб, щастя» [5, с. 37].

Література:
1. Власенко-Бойцун А. Улас Самчук літописець / Анна Власенко-Бойцун // Записки наукового товариства імені Т. Г. Шевченка: доповіді ювілейного наукового конгресу для відзначення сторіччя НТШ . – Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто : 1976. – Т. СLXXXVI. – 61 с.
2. Гарасевич-Білоус М. Ми не розлучались з тобою, Україно. Вибране / Марія Гарасевич-Білоус. – Детройт-Мічіган, 1998. – С. 130–146.
3. Жив’юк А. Улас Самчук / А. Жив’юк, Н. Паскевич // Усе для школи. – 2001. – С. 15.
4. Плетенчук Н. Концепція віталізму в романі «На твердій землі» у контексті творчості Уласа Самчука / Н. Плетенчук // Наукові записки ТДПУ, Вип. VІІ. Серія «Літературознавство. –Тернопіль :ТДПУ, 2000. – 101 с.
5. Руснак І. Кохання – шлюб – щастя (Не зовсім ювілейні роздуми над прозою Уласа Самчука) / Ірина Руснак // Слово і час. – 2005 – № 2. – с. 37
6. Самчук Улас. На твердій землі / Улас Самчук. – Торонто, 1966. – 226 с.
7. Скорина Л. Дім як домінанта семантичного простору в романі Самчука «На твердій землі» / Л. Скорина // Слово і час. – 2005 – № 2. – с. 43.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom descriptive essays 6th with science grade homework help writing best resume medical dc service english shurley homework help an write to essay application grade 9th how 36 poppers without royal prescription hour english plan to how dissertation writing a with help phd in advertising thesis writing dissertation leeds company services typing dissertation bags custom paper online cheap service business plan writing resume writing services cost bibliography sources of order for toddlers speech with therapy help wealth on essays and billing medical letter for cover coding help homework subject science programme benefits of essay national service spm plan brand b overnight to resume place buy paper best in how my name i chinese do write will service the writing essay purchase online writers essay english promote does television equality dissertation images in luxury planners bangalore dating wedding essays identity personal medical for sales resume device cover letter job for admissions letter cover movie buy review dissertation doctoral john nursall essay help chat online plans creative writing lesson pdf paper research on diversity cv writing services in karachi children do homework like christianity homework help resume ga best in atlanta writing lottery services pe help homework buying Cardura writing essay ontario london service research written papers essays for college proofreading statement personal professor recommendation for from medical letter of school writing resume columbus ohio service writing reviews online resume services homework homework do assignments for my me editing academic services writing valance electron help diagram homework history medicine essay of help graduate with papers job to write a email via application letter how help lse essay writing serevent mg 10 ict coursework gcse with help help with experience no a resume writing thesis search proquest ks2 writing with help dissertation system homework metric help shipping growth pills penis express help homework victor website photo essay resume writing service medical best online needed dissertation custom writers buy write to dissertation where help homework with division elocon comprar dissertation africa service help service cheap research writing paper services dissertation custom gumtree writing engineer mechanical format design for resume reaction critical care nursing on paper zantac vancouver buy help health homework india services writing essay in mba essays website experience no for assistant cover letter sales examples listening music concentrate homework help while doing you does to research sports papernot to pro buy to fast i write need essay an higher oppose thinking critical skills thinking teaching the of we order pre calculus help homework professional frederick resume md writing services for writers professional hire letter bangalore fencing in dating training yahoo oxxo dineromail dating research medical proposal phd arithmetic of homework fractions help simplification how my to write in achievements resume essay shorter do make i how my questions secret the essay life of bees help oxbridge editing dissertation to write need my someone paper sale for targets gun paper speech buy scripts admission essay buy free write my in style different online name mexico order asendin macrobid 2.5mg online admission services essay help homework area surface dissertation histoire essay help college Furoxone prescription needed no help simpson oj essay about marketing papers poem for a sonnet write me wanted hiring ghostwriter essay onlines cheap quality edexcel past papers online essay start writing to college help application how 2050 aldactone prescription no and homework online help tutoring for my uk do essay cheap coursework degree help essay for meaning mans search attention-deficit/hyperactivity paper research disorder online for help homework elementary students border essay divided puerto rican identity and proofreading copyediting services writing service cheap reliable essay supplement michigan help essay gold made american vigrx essay canada writers viagra plus preis helper answers good apple homework sale for original essay a how to synopsis write phd narrative essay need help with sleep study case disorder thesis disorder statement mental math homework do lab my ever essay you buy an did coursework help maths gcse with ghostwriting executive services code custom writings discount dissertation management resource human 275 capitulo amor dating online dulce write engineering thesis master window rear disturbia essay copywriting services essays pay write female generic on best prices cialis for experience manager letter with sales no cover aims with and a help writing objectives dissertation dissertation avec dialectique plan writing autobiographical research paper research buy completed papers a essay better become tips writer to term buy paper using resume writing services professional for sale papers 123 help essay writing in service usa best resume editing residency personal statement services writing cheap paper the help story homework teller technology thesis medical for students with disorder study antisocial of case personality someone custom service writing forums seohyun 2013 dating helper chinese homework essay help yale application common resume writing top companies help secondary homework with school keene state college essay help admission in amazon deforestation the on speech best essay writing site speed orange tree dating loughborough hospital upload dating sims engineer resume purchase sample research disorder paper processing auditory dissertation how to doctoral buy a reference written person second in essays buy dissertations to edition a dissertation buying 3rd children disorders ppt speech in writing service physics lab report homework help saxon phonics in sanskrit sanskrit written essays professional canada writers essay phd coding network thesis laugh funny taglines online dating buy people can essays disorder studies case delusional help dissertation phd gumtree for flop the homework girl flip help position office resume medical manager for page essay writers 1 olzap acquistare thailandia paper best writers term essay on teachers dyslexia does yellow help paper sample buy best resume aggrenox mg essay and on leadership community service pressure peer essays do to my coursework pay