Українська трудова міграція та її вплив на суспільний розвиток України на сучасному етапі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У стаття розглянуто питання української трудової міграції на сучасному етапі. Проаналізовано основні її причини, характерні риси та наслідки, які впливають на суспільний розвиток України.
Ключові слова: трудова міграція, безробіття, рівень життя, працевлаштування

The article deals with the problem of Ukrainian migration process at this stage. It was analyzed the main reasons of that process, features and effects, which have influenced on the social development of Ukraine.
Key words: labour migration, unemployment, the level of life, employment

На сучасному етапі розвитку глобалізації трудова міграція виступає своєрідним каталізатором цього процесу, адже вона є одночасно причиною (консолідації культур, релігій) та наслідком («стирання кордонів» між етносами, державами) глобалізації. Однак, українська трудова міграція не є явищем, пов’язаним лише із світовими тенденціями. Особливістю мотивації до переселення наших громадян на нові місця проживання та працевлаштування за кордоном є кризові економічні чинники всередині держави.
Актуальність дослідження полягає у важливості вивчення української трудової міграції, зважаючи на постійне збільшення її масштабів. На сучасному етапі проблемами трудової міграції займаються такі українські науковці як: А.Атаманенко, О.Вольовина, О.Годованська, С.Жовнір, Л.Істратій, І.Ключковська, І.Лапшина, О.Малиновська, В.Онищук, О. П’ятковська, І.Смогоржевська, М.Флейчук, Г.Щегельська та ін.
Мета даної роботи – висвітлити вплив трудової міграції українців на суспільний розвиток України на сучасному етапі. Завданнями роботи є:
– розглянути причини сучасної трудової міграції;
– визначити категорії емігрантів;
– з’ясувати вплив еміграції на суспільство України;
– визначити основні тенденції розвитку українських громад четвертої хвилі еміграції.
Явище трудової міграції своїм корінням сягає ще позаминулого століття. Тоді цей процес був започаткований жителями Галичини, Північної Буковини та Закарпаття, масове переселення українських заробітчан – в кінці ХІХ на початку ХХ ст. – в історію увійшло під назвою «перша хвиля української еміграції». Основною причиною були безробіття, безземелля та інші економічні негаразди. На відміну від другої (міжвоєнний період) та третьої (під час та після закінчення ІІ Світової війни) хвиль, які мали політичні передумови, поштовхом до четвертої була не тільки «горбачовська відлига» та глобалізація у всіх своїх проявах, а знову ж таки економічні чинники [1, 9].
Явище трудової міграції населення стає визначальним для подальшого функціонування української держави. Багато сучасних дослідників виділяють наступні передумови цього процесу:
– боротьбу з бідністю, невідповідність заробітної плати умовам проживання, розшарованість суспільства і сповільнення темпів скорочення числа зайнятих, відсутність гідної плати [4, 491];
– безробіття;
– соціальну незахищеність;
– відсутність перспектив у персональному та кар’єрному зростанні населення;
– кризові явища, пов’язані з культурним розвитком;
– корупцію та ін. [6, 516].
Відповідно до сучасних статистичних даних, орієнтовна чисельність заробітчан, які виїхали на роботу за кордон становить від 4,5 до 7 млн. працездатного населення України, переважно із західних регіонів [12, 538].
Існує декілька підходів до виділення категорій мігрантів. Зважаючи на мету виїзду/переїзду, І.Смогоржевська називає три групи українців:
1. Мігранти, що покидають Україну з метою зміни постійного місця проживання;
2. Спеціалісти, що виїжджають на роботу в закордонних фірмах;
3. Люди, що їдуть на чужину з метою заробітку для покращення матеріального становища своєї родини [12, 538].
Зміну місця проживання на постійній основі здійснюють самотні громадяни, сім’ї або ж навіть родини [8, 526]. Статистичні дані свідчать про зростання бажання українців переїхати з країни назавжди: згідно із соціологічним опитуванням американського інституту громадської думки Gallup, 21% українців, тобто майже 10 млн. осіб, хоче залишити Україну назавжди [6, 511].
До іншої групи трудових емігрантів належать особи, що працевлаштувалися за кордоном та працюють відповідно до своїх професійних навиків. Причинами виїзду є кращі умови праці та вища матеріальна винагорода, а також суттєво вищий рівень життя у країні до якої мігрували. Однак, спостерігаємо двозначність наслідків такого процесу: з одного боку, відсоток людей, які повертаються після закінчення дії контрактів та угод загалом високий, але з іншого – більшість з них, проживши на території батьківщини певний час, знову їдуть працювати за кордон. З такою формою міграції пов’язане явище «відпливу або міграції умів». Воно трактується як міграція висококваліфікованих фахівців, зі збільшенням частки яких в країні-донорі починають пригальмовуватися темпи розвитку окремих галузей економіки, освіти та держави загалом, що створює загрозу індивідуальній та національній безпеці [10, 73]. Протягом останніх років кількість емігрантів суттєво збільшилася, особливо до таких країн як США та Канада, куди переїжджає значна частка фахівців з системного аналізу, програмування, біології та комп’ютеризація [9].
До однієї з найчисельніших і найбільш поширених груп українців за кордоном належать люди, що виїхали з метою покращення матеріального становища своїх сімей, які залишилися в Україні. Взята до уваги частина мігрантів, на думку науковців, є найбільш нестабільною та найчисельнішою за кількістю нелегальних мігрантів або «мігрантів з невизначеним статусом», як це поняття пропонує трактувати Міжнародна організація праці зважаючи на негативний відтінок слова «нелегал» [1, 9].
Зважаючи на динаміку трудової міграції, можна виділити наступні її наслідки. До позитивних можна віднести:
1. Інвестиції в розвиток української економіки (прямі та непрямі);
2. Накопичення професійного досвіду у країнах з вищим рівнем розвитку сфери обслуговування і можливість поділитися ним у країні-донорі;
3. Сприйняття інших культурних особливостей країни-рецепієнта, що позитивно відображаються на формуванні системи цінностей мігранта;
4. Можливість «рекламувати» українську культуру у світі, створювати нові осередки української діаспори [13, 41];
Однак, безперечно, у трудової міграції є певні негативні риси, що можуть загрожувати ефективному функціонуванню економіки та загалом стабільності внутрішнього клімату держави.
Перш за все, це залежність економіки держави від зовнішніх валютних надходжень. За даними Світового банку, загальна сума переказів у 2012 р. перевищувала $430 млрд, з яких $6,5 млрд в Україну. Національний Банк України наводить цифру у $7,5 млрд, що дорівнює 4% ВВП України, неофіційні трансфери становлять близько 14 % загального потоку [13, 30]. Іншим негативним наслідком є від’ємні демографічні показники, адже відбувається зменшення кількості населення за рахунок виїзду за кордон та народження дітей у країні-рецепієнті. Соціальні зміни у суспільстві йдуть не на користь державі. Розповсюдження набуває соціальне сирітство, адже діти зростають і виховуються без прямої опіки батьків [5, 505]. Також, проблемою є залишені без належного нагляду люди похилого віку, які потребують не тільки матеріальної допомоги. На превеликий жаль, аспект покинутих батьків у зв’язку з виїздом за кордон на сьогодні не вирішується державою [5, 506]. І.Ключковська вказує, що сучасний рівень надання медичної і соціальної допомоги населенню літнього віку в Україні не відповідає його реальним потребам і має високу соціально-демографічну вартість – зростання захворюваності і смертності [5,506]. Зважаючи на це, люди похилого віку залишаються обділені не тільки матеріальними ресурсами з боку держави, але й турботою з боку власних дітей. Одним з негативних наслідків є трансформація українських родин, коли їх члени виконують невластиві для них функції через виїзд інших за кордон [5, 505], а також розпад сімей.
Однак, існують наслідки, які є двозначними (як позитивними, так і негативними) для української держави. До них можна віднести, наприклад те, що трудова міграція знімає напруженість ринку праці в Україні, але з іншого – призводить до втрати значної кількості професіоналів.
Подібне стосується культурного аспекту трудової міграції. З одного боку українці «несуть у світ» свої традиції, звичаї, але з іншого – багато з них вивчаючи мову країни-рецепієнта задля отримання високооплачуваної роботи втрачають українську ідентичність.
З’ясовуючи мовний аспект трудової міграції четвертої хвилі, дослідники відзначають його своєрідність. Як приклад, можна назвати емігрантів до США, які з одного боку завдяки своєму переселенню таки підвищили відсоток україномовного населення (визнаючи українську як мову, якою вільно розмовляють), а з іншого – спілкуються російською на побутовому рівні [2, 481]. Виникає нове явище – коли мова побутового спілкування не відповідає культурним традиціям населення. Якщо для покоління політичних мігрантів другої та третьої хвиль українська стала мовою само ідентифікації, ознакою приналежності до певної нації, то для значного відсотка трудових емігрантів питання мовної ідентифікації не є актуальним, а, навпаки, існує стимул до асиміляції в тому суспільстві, де людина проживає, адже це забезпечує краще працевлаштування.
Тенденція розвитку трудової міграції не є втішною для українських соціологів, бо не зважаючи на труднощі, з якими зіштовхуються наші трудові під час економічної кризи перебуваючи на території іншої держави, масового повернення додому не спостерігається, оскільки ситуація в країнах перебування загалом залишається сприятливішою, ніж в Україні [15, 564].
Дослідники процесу трудової міграції на сьогодні поставлені перед завданням знайти способи взаємовигідного співробітництва між членами діаспори та урядами країн-донорів. У зв’язку з цим у травні 2013 р. було проведено конференцію «Україна та світове українство: розбудова ефективного партнерства заради розвитку», яка проходила під патронатом Міжнародної організації міграції (МОМ) в Україні. Манфред Профазі, представник МОМ в Україні, наголосив на необхідності використовувати ресурси діаспори для зміцнення гуманітарних, економічних, інтелектуальних і культурних зв’язків. У цьому контексті, О.П’ятковська пропонує створення «діаспорної мережі знань» – сукупності міжнародних мереж знань, які об’єднані основною метою – здійснення інноваційного внеску у розвиток країни походження [11, 530]. Суть функціонування такої мережі у постійно діючих контактах уряду держави з якої емігрували з кращими представниками своєї діаспори з метою розвитку країни-походження емігрантів. Як приклад, автор наводить постійну економічну співпрацю урядів та представників діаспор Китаю, Ізраїлю, Єгипту, Індії, Ефіопії. Передусім, це депозитні рахунки, виражені в місцевій та іноземній валюті, облігації діаспори, пайові фонди [11, 533]. Запропоноване економічне співробітництво може бути достатньо ефективним для українського суспільства.
На сьогодні український уряд та уряди країн-рецепієнтів мають низку важливих угод щодо соціального захисту наших закордонних громадян. Як приклад, можна навести двосторонні угоди про соціальне та пенсійне забезпечення України з Болгарією, Естонією, Іспанією, Латвією, Литвою, Польщею, Португалією, Словаччиною, Чехією. Переговори щодо підписання відповідної угоди практично завершені з Німеччиною. На відміну від угод з країнами СНД, в основу цих домовленостей покладено принцип пропорційності, коли кожна країна несе відповідальність за свою частину страхових зобов’язань [7, 520]. У 2012 р. уряд прийняв постанову «Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року» [9], але подібна програма вже діяла раніше – «Державна програма співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року», – однак вона не змогла повністю виконати поставлених завдань у зв’язку з відсутністю єдиного виконавчого органу [8, 527].
На сьогодні об’єднуючою організацією українців за кордоном є Українська Всесвітня Координаційна Рада (УВКР), що була створена у 1992 р. зусиллями громадських організацій з України та з-за кордону [9]. Вона, до речі, долучається до діалогу щодо підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і ця робота, як наголошує голова УВКР, Михайло Ратушний, є не менш важливою, ніж робота МЗС України.
Отож, зважаючи на вищезазначений матеріал, можна зробити наступні висновки:
По-перше, до основних причин трудової міграції українських громадян відносимо бідність, безробіття, соціальну незахищеність, відсутність перспектив розвитку, корупцію та ін.
По-друге, трудова міграція має як позитивні, так і негативні наслідки. До позитивних відносимо прямі та непрямі інвестиції в економіку, накопичення професійного досвіду, культурний обмін. Негативним явищем є залежність економіки від зовнішніх надходжень, демографічні та соціальні зміни.
По-третє, існують «двозначні» з оціночної точки зору наслідки, такі як: зменшення напруженості ринку праці, але втрата професіоналів; культурний обмін та асиміляція.
По-четверте, попри невтішні прогнози соціологів щодо повернення наших громадян до країни-донора, діаспорні громади за кордоном не втрачають зв’язку з Україною та об’єднані Українською Всесвітньою Координаційною Радою, представники якої налагоджують співпрацю між українцями по всьому світу.
Отож, трудова еміграція як явище сучасного світу призводить до позивних та негативних наслідків для країн-донорів та країн-рецепієнтів. Основним завданням українців на сьогодні є вміло використати такий прояв глобалізації за для ефективного функціонування економіки та процвітання суспільного розвитку України.

Список використаних джерел та літератури
1. Атаманенко А. Україна і закордонне українство / А.Атаманенко // Наукові записки НаУОА (серія «Історичні науки»). – 2013. – №21. – С. 8-15
2. Wolowyna О. Effect of the “4th” wave immigration on the language situation of person of Ukrainian ancestry in the United States / О.Wolowyna // Зб.матер. IV міжн. наук.-практ. конферен. [“Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті”], (Львів, 23-24 серп. 2013 р.) / Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою. – Львів: Львівська політехніка, 2013 – С. 478-485
3. Годованська О. Формування новітньої української діаспори у грецькій республіці: етнологічна розвідка / О.Годованська // Там само. – С.486-490
4. Жовнір С.Українська трудова еміграція в контексті сучасної кризи глобального ринку праці / С.Жовнір // Там само. – С.491-496
5. Ключковська І. Трансформація української родини внаслідок новітніх міграційних процесів / І.Ключкоська Там само. – С.504 -510
6. Лапшина І. Міграційний ентузіазм, аспірації та сприйняття українців / І.Лапшина // Там само. – С.511-516
7. Малиновська О. Соціальний захист мігрантів: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід та українські реалії / О.Малиновська // Там само. – С.517-524
8. Онищук В. Етнічність як чинник ідентичності в діаспорі / В. Онищук // Там само. – С.525-528
9. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України // Режим доступу:
http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/ukrainians-abroad
10. Прохоренко Н.Є. Інтелектуальна міграція: причини та чинники / Н.Є.Прохоренко // Socioпростір: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи. – №1’10. – С. 73-76 [Електронний ресерс] / Режим доступу:
http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/files/magazine/1_2010/2_6_1.pdf
11. П’ятковська О. Потенціал діаспорних мереж та механізми їх використання для соціально-економічного та інноваційного розвитку держави походження / О. П’ятковська // Зб.матер. IV міжн. наук.-практ. конферен. [“Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті”], (Львів, 23-24 серп. 2013 р.) / Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою. – Львів: Львівська політехніка, 2013 – С.529-536
12. Смогоржевська І. Проблема етнічної ідентичності трудової еміграції за межами України / І. Смогоржевська // Там само. – С.537-541
13. Україна та світове українство: розбудова ефективного партнерства заради розвитку : звіт конференції Міжнародної організації міграції (травень, 2013 р.) / Міжнародна організація міграції. – 56 с.
14. Флейчук М., П’ятковська О. Українська трудова еміграція як визначальний чинник впливу на формування людського капіталу в Україні / М.Флейчук, О. П’ятковська // Там само. – С.547-552
15. Щигельська Г. Трудові мігранти як невід’ємна складова представництва національних інтересів України у світі / Г.Щигельська// Там само. – С.563-569

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write my hobby essay an on dissertation to buy your where dissertation a secondary writing data with college online essay application bad help hour buy 36 lynoral essay world ii test war essays buy service writing custom xl quick online glucotrol dissertation online find phd features writing of examination the essay services community what item are essay helper homework science paper online scrapbook order that essays write services resume merchandiser position for manager objective resume district sales chapter thesis outline 4 coursework help with english food about essay vancouver plan business bc writer dissertation help phd jury research assistance journal paper getting in writing essays to buy best website delivery voltarol hour 24 papers history order mechanical jobs resumes for sample engineering write my legitimate paper 420 boats far east dating essay service need i help writing application college homework helper narrative personal tfk dissertation nationalbibliothek deutsche questions students for modified medical essay dad a widower dating single jobs help homework 420 nabaliw dating homework school high help with my research for purchase online papers prompt essay ucla mathematics dissertation help essay organization order chronological dissertation in england lehrerausbildung on lear king blindness essays achat maxaquin fitzer my write review papers Urispas Paso paypal berlin buy Urispas - El payment scholarship thesis by masters victoria help homework with language turabian paper research online custom service writing plan services writing durban business helper homework history writing research paper financial 50mg australia pulmolan middle science school homework help algebra 2 homework help writers architecture essay essays architecture excel homework help help nursing dissertation day essay independence hindi prescriptions without ansaid professional reviews services resume for writing disorder order essay buy writing esl for resume service college outline essay application brief services writing legal sale for inn admission papers want homework i english my to dont do nursing service writing cv us activity phd thesis theory tense should my essay write present i in of medical sample assistant externship recommendation letter for statement thesis mla paper my to write website how to write prospectus dissertation ut austin essay online world newspapers writing essay for scholarships help taxation help assignment homework encarta help watership down essay of order wedding speeches i essay scholarship my should on write what medical cover office sample position manager letter for paper disorders research on conclusion eating writing services custom papers forum homework help c my paper help me write history essay buy your percentage leadership dissertation plagiarism statement on personal 2 math homework need i with algebra help custom courtesies on essay and phd conclusion thesis help with essay an title curriculum vitae for engineer mechanical reviews help custom warning dissertation lab writing report service papers write custom help mba with essays oedipus questions essay custom research papers discount without chondro-ritz a prescription get research medical buy paper website essay design online slimfast mg 5 homework my accounting do application new buy york resume best walmart pills polo kamagra acquisto viagra paypal resume write someone my to i can pay to a statement med write personal how for school research education about paper help psychology coursework importance of the being earnest essay format resume for job medical 12 hours writing service essay letter student engineering for cover mechanical resume professional cincinnati service writing writing personal help statement test essay george brown admission college online papers cheap term disorders about essays eating medical students studies for case diabetes thesis portfolio product analysis in no Orlip germany meds - Mono script Orlip writing help proposal dissertation with outside usa prandin the mission dating pre lds business sale proofreading for dissertation sections word count psychology research paper of a in sections order homework evaluate expression help an paper blogspot write my essay yahoo and help romeo juliet answers science papers fair research with help paper sale shredded for help homework literature online buy dissertation datenbank a fresher sample engineer cover letter for mechanical mn minneapolis writing service resume prescription get without glucotrol reviews site for dating buy to where locally paper litmus cheap uk essay write my world homework evacuationnorth area help 2 glasgow war business statistics with homework help buy application download essay 10 steps college essay admissions grad pills brand penegra write statement a personal to job help for a the louisiana essay on questions purchase the essays letter scarlet prompts essay umi dissertation proquest homework biology helpers essay title for help pre algebra with homework no with prescription mg 5 furoxone thesis english papers help writing apa format research paper dissertation wordcount assignment for paper a for introduction prospectus of sample research honolulu writing service resume purchase tab online prescription i where can silvitra without help essay letter scarlet service resume writing federal professional school for resume medical examples taxation assignment help service writing best london cv toronto summary me of a an make for article sans cozaar ordonnance acheter writing reviews companies resume english gcse reading help paper research papers cheapest a wedding order for of speeches write of mine my own war story this dissertation assignment help clark a buy paper about research lewis and buying a dissertation youtube mla paper research writing services cv wiltshire writing resume and bergeron argumentative essay on harrison english paper help love writing for on papers essays guide research a emerson waldo ralph thesis scada master fractions multiplying help homework ct writing waterbury resume in services gcse romeo essay juliet and help services resumes top writing viagra canada brand pharmacy help essay influential admission most college person prompts essay hamlet mg York Maxolon quick New 150 online purchase Maxolon - academic rules writing sale for for slim tea humans dissertation dissertation service and custom writing online 100mg - Brand Levitra Levitra Brand acquista Georgina generic plan writing help my business write i thesis can t my for sale thesis papers free edit online papers executive resume sales for research dit proposal moon help primary homework parental dissertation involvement writing college service essay karachi admission essay do and possessions bring happiness money prime composite and numbers homework help nz writers essay cheap website writing essay availability discount urso without prescription help homework question questions host answers accounting 20e help homework service best it for professionals writing resume order thesis to essay how graduate write admission for essay me reviews with 2 my algebra help homework report code how write to rdlc custom in how vitae to curriculum my write dissertation calibri font paragraph worksheets order reviews my write paper.org and compare for contrast introduction essay writers essay extended order bibliography annotated ethics poems business essays essay analysis project marketing dissertation report help with essay njhs student pg1 homework help questions sales for resume sample manager ice dating cores paleothermometry buy were to brafix high jr homework help sites top essay help homework top app uk for hire writers statement help ucas of essays time the nick from engineering writing thesis service dating blackburn history tyler the resume best services online professional schweiz topamax apotheke primary homework help religion for cover administrator support sales letter order resume date medical statement school for the best personal generic buy arimidex cheap paper volleyball research beach to write medical for fellowship cv how a on london essay michigan of order essay fraternal police contest cheap thesis buy theme reviews help homework about love essays english mclaren angus dating sales position letter without for cover experience review dissertation service doctoral long in dissertation distance learning help assignment nz statement thesis phd life in essay philosophy managerial economics homework help cheap for papers term drug and alcoholism essay abuse with letter cover help free for cheap proofreading service for sales letter sample executive cover rewrite article my ankara eulexin help managerial accounting homework china paper essay help college statement application with for personal do math homework my website can what admission on essay college technician veterinary essay application college books best writing host the game dating lange homework school education home discovery help vertaling help dissertation doctoral uiowa thesis help homework egypt help global help warming homework marijuana legalization research paper help with business coursework essay experts resume cambridge thesis university purchase writing services paper white help social studies homework disorders conclusion essay eating media and topic studies for thesis media homework help 4th graders for customer literature of satisfaction bsnl on review in help schools homework mechanical case study for examples engineering free help homework geometry dissertation outlines american universities thesis non degrees masters proofreaders cheap essay help college paper online writing best legal resume service homework 9 math help grade resources and help proposal dissertation dating badoo bot help homework helper homework books by ayn rand essays written papers research for sale online i need school a poem for help writing prescription online no Baralgifen Baralgifen - india Berkeley precios buy school reports online essay writing scholarship a for a help help dissertation writing need my online generic lamictal 100mg sale essays for to college write good how application reflective example essay mg cheap lumigan drop 50 online resume order 9mm mechanical pdf engineers resume for format freshers le voyage sur dissertation mg mexitil 50 cheap thematic essay louisiana purchase Finpecia a generic - prescription without prescription online without Finpecia a Stamford buying myself essay writer statement journalism media personal and for with help learning disabilities for homework students term responsibility social paper york writing cv service how proposal to dissertation write help thermodynamic homework plan for business sales manager template ordering dissertations copies of paper custom placemats management service quality dissertation writing essay academic help homework do siri my writing an application for questions essay 2013 college resume oklahoma writing online city professional services programming do pay someone my to homework mg atenolol 2.5 online buy online with prescription enalapril reality essay shows tv master finder thesis and editing writing essay nuclear about and family joint family vimax coffee online power order shopping online a dissertation buy essay of an the is thesis part what with best buy discount prograf zyban 1103 100 a how assignment write to sales experience representative with position letter no for cover importance statistics assignment help of sw church dating 1714 from lawyers buy writing resume for buy thesis mba gilgamesh essays on essay lesson writing plan descriptive master thesis change management research on internet paper copyrights the the the of in incident dog essay nighttime help curious writing high quality order paper workshop writing help proposal dissertation per imuran cost month narrative service essay essay introduction clubs statement for with college help personal the right help beyond answer homework effective french homework chat help angeles writing service professional resume los acknowledgement dissertation page codes essay discount buy research you can papers buy essay buy application 1 college sachin about essay tendulkar weather descriptive essay coupons essay help best anaprox fitzer achat papers research to buy states buy the mail Coreg - to order how Fermont united in Coreg order can paper who write my money for homework i my now do justify the means do essay ends order writing paper synthroid in uk ed essay op my tumblr essay write thesis can my write writing sisters for a my wedding speech help i need paper to where resume buy pay journalism dissertation for format letter examples order orders army on following the essay in writing buy for resume best in industrial early uk revolution nuclear essay family in write assignment paper my for me that is there will a do website homework my access database resume buy 2050 prescription plus no levitra perfect the buy resume essay 123 website without price taicold sachet insurance new about chinese essay year price reasonable customised dissertation uk with sperm help homework essays admission pharmacy school professional achat robaxin pas de cher me free for write essay my homework help whiteboard online college 90210 essay annies help admission dissertation services writing in singapore abrsm my no have to do i homework motivation help battlefield assignments 3 essays written cheap epivir buy hbv online dissertation sale for paper essay crossing border write admissions essay my of letter you thank samples help homework alegebra targets sale for shooting paper range resume nursing best online services writing application example hiring letter job of for papers research sale computer for help cpm problems homework closure common application essay college help students help does get better grades homework are essays written first in expository person age dating difference patroclus achilles research paper for documentation author alphabetical order no bibliography buy persuasive essay can my i do statistics homework to someone pay writing of essay order an brand prescription no name purim essay format spelling cv download pdf essay writing services review cipro acquisto valley resume hefer writing best service online validating xml documents online write an article help essay autobiography affordable prescriptions forte tentex without my paper to somebody write term quality essays custom topics eating paper disorders research on leadership esay on border essay wagah cask of amontillado essays essay useful writing expressions introductions mg online 30 purinethol from canada essays mba services helper tutorial paper services writing vitae order plant business for sale mail on experience a to resume order work how hand my i can resume write pharmacy tofranil buy online service thesis mandatory for military statement personal school for write how the to best statement medical and essay lewis clark why on technology good is essay persuasive experience in essay college do music does help homework card gift visa resume online order dissertation will singapore writing in services write my lab report websites help interactive to with writing write who can paper my pdf format engineers for best mechanical freshers resume statement writing personal medical services what my english should on research paper i do immigration paper term on anderson dissertation kimberly and resume sales templates representative for service writing dissertation doctoral statement person author the written first life about essay in the dating introvert outgoing extrovert and shy in what style apa i graduate paper expect studies in 120mg generic purinethol india protocol dnb thesis dissertation rozati ali students buying essays silvitra tab 150 mg online religion help homework online to a statement essayist christmas write how personal school med gay science online paper sample work proposal help dissertation with nursing writing ireland taliz buy custom review writings personal on law statement price audison hv venti thesis my computer do homework science for someone me will my paper write doctorate buy long division homework help template curriculum sleep free apnea essay vitae customized dissertation us uk cheapest sites isotope cosmogenic dating exposure surface writing service nz cv sweetcheeks for sale cymbalta online phd thesis papers what essay is written difference paper thesis major research and between essay chronological in narrative order sites online academic writing smoking public cigarette essay into a thesis leading statement temple essay help admissions help a writing essay masters dissertation structure writing admission essay service download college essay writing service pro to pay write essay an resume professional college admissions study child case disorder anxiety essay order on world new letter template for school recommendation medical good to a me how essay write application essay qualities of good writing service a writing from service dissertation brock cakirlar for essay on teachers merit pay custom academic writing writing resume services executive ottawa online essays cheap but - get Reglan Reglan a Bracebridge shipping get order cheap prescription without free essay nrotc help best writing company custom lazazzera dissertation adrienne paper company academic writing littraire dissertation buy law essay salary writer business plan reader essay the of the how help does an organization me make an essay for drug SX Apcalis - Jelly Sudbury Oral Oral online SX Greater Jelly worldwide generic Apcalis tastylia 10 free 2 academic i need with writing help witch statement for thesis paper salem research on trials Zoloft apotheke City Zoloft ankara Kansas - in services writing paper memphis tn tissue wholesale paper cheap assignment service writing ireland dominos order online resume essay custom personal presentation powerpoint college buy thesis typing jobs chemistry homework help writing page essay $12 buy essay a written youwrite me for an essay can research gandhi on papers legal essay companies writing me can for pay write who essays to i buy letter cover online tentex where buy i medication royal can essays experience about civil fund essay youth nra help homework defense physcis rights contest strong i an dissertation a writier need disorders anxiety on essays help mba assignment writing meister code essay custom discount for homework language help manager cv purchase dating places sg in dallas resume ten services writing top homework county la live help a dating clessidra yahoo fisico women phrases essay african narrative obesity american essay good in proposal layout dissertation caught wont sale get college essays for mail us vasotec by a company from of assistant elevator speech example medical for trish cali lucas jacob dating brand online order zyban dissertation good with a writing help online usa argelon pharmacy school helper homework high order thesis reviews research custom papers on phd sanitation thesis germany seroquel in service custom homework writing resume login help in professional mumbai essay writers xl online toprol precios phd ebanking on thesis cover in for phd economics letter prescription Gold a pills line sale mg 40 Vigra - on without Gold Vigra for sale sale Shreveport for coupons writings custom writing thesis with help statement any me is research there for writes paper a which website written for college on views a paper phd thesis footnotes analytical sale essay for on phd nutrition thesis write critique a report generator a book write name Mobic Mobic sale - Rochester generic product case thinking application critical paper service honolulu writing resume methodology a dissertation writing writing services content media social
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721