Українська трудова міграція та її вплив на суспільний розвиток України на сучасному етапі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У стаття розглянуто питання української трудової міграції на сучасному етапі. Проаналізовано основні її причини, характерні риси та наслідки, які впливають на суспільний розвиток України.
Ключові слова: трудова міграція, безробіття, рівень життя, працевлаштування

The article deals with the problem of Ukrainian migration process at this stage. It was analyzed the main reasons of that process, features and effects, which have influenced on the social development of Ukraine.
Key words: labour migration, unemployment, the level of life, employment

На сучасному етапі розвитку глобалізації трудова міграція виступає своєрідним каталізатором цього процесу, адже вона є одночасно причиною (консолідації культур, релігій) та наслідком («стирання кордонів» між етносами, державами) глобалізації. Однак, українська трудова міграція не є явищем, пов’язаним лише із світовими тенденціями. Особливістю мотивації до переселення наших громадян на нові місця проживання та працевлаштування за кордоном є кризові економічні чинники всередині держави.
Актуальність дослідження полягає у важливості вивчення української трудової міграції, зважаючи на постійне збільшення її масштабів. На сучасному етапі проблемами трудової міграції займаються такі українські науковці як: А.Атаманенко, О.Вольовина, О.Годованська, С.Жовнір, Л.Істратій, І.Ключковська, І.Лапшина, О.Малиновська, В.Онищук, О. П’ятковська, І.Смогоржевська, М.Флейчук, Г.Щегельська та ін.
Мета даної роботи – висвітлити вплив трудової міграції українців на суспільний розвиток України на сучасному етапі. Завданнями роботи є:
– розглянути причини сучасної трудової міграції;
– визначити категорії емігрантів;
– з’ясувати вплив еміграції на суспільство України;
– визначити основні тенденції розвитку українських громад четвертої хвилі еміграції.
Явище трудової міграції своїм корінням сягає ще позаминулого століття. Тоді цей процес був започаткований жителями Галичини, Північної Буковини та Закарпаття, масове переселення українських заробітчан – в кінці ХІХ на початку ХХ ст. – в історію увійшло під назвою «перша хвиля української еміграції». Основною причиною були безробіття, безземелля та інші економічні негаразди. На відміну від другої (міжвоєнний період) та третьої (під час та після закінчення ІІ Світової війни) хвиль, які мали політичні передумови, поштовхом до четвертої була не тільки «горбачовська відлига» та глобалізація у всіх своїх проявах, а знову ж таки економічні чинники [1, 9].
Явище трудової міграції населення стає визначальним для подальшого функціонування української держави. Багато сучасних дослідників виділяють наступні передумови цього процесу:
– боротьбу з бідністю, невідповідність заробітної плати умовам проживання, розшарованість суспільства і сповільнення темпів скорочення числа зайнятих, відсутність гідної плати [4, 491];
– безробіття;
– соціальну незахищеність;
– відсутність перспектив у персональному та кар’єрному зростанні населення;
– кризові явища, пов’язані з культурним розвитком;
– корупцію та ін. [6, 516].
Відповідно до сучасних статистичних даних, орієнтовна чисельність заробітчан, які виїхали на роботу за кордон становить від 4,5 до 7 млн. працездатного населення України, переважно із західних регіонів [12, 538].
Існує декілька підходів до виділення категорій мігрантів. Зважаючи на мету виїзду/переїзду, І.Смогоржевська називає три групи українців:
1. Мігранти, що покидають Україну з метою зміни постійного місця проживання;
2. Спеціалісти, що виїжджають на роботу в закордонних фірмах;
3. Люди, що їдуть на чужину з метою заробітку для покращення матеріального становища своєї родини [12, 538].
Зміну місця проживання на постійній основі здійснюють самотні громадяни, сім’ї або ж навіть родини [8, 526]. Статистичні дані свідчать про зростання бажання українців переїхати з країни назавжди: згідно із соціологічним опитуванням американського інституту громадської думки Gallup, 21% українців, тобто майже 10 млн. осіб, хоче залишити Україну назавжди [6, 511].
До іншої групи трудових емігрантів належать особи, що працевлаштувалися за кордоном та працюють відповідно до своїх професійних навиків. Причинами виїзду є кращі умови праці та вища матеріальна винагорода, а також суттєво вищий рівень життя у країні до якої мігрували. Однак, спостерігаємо двозначність наслідків такого процесу: з одного боку, відсоток людей, які повертаються після закінчення дії контрактів та угод загалом високий, але з іншого – більшість з них, проживши на території батьківщини певний час, знову їдуть працювати за кордон. З такою формою міграції пов’язане явище «відпливу або міграції умів». Воно трактується як міграція висококваліфікованих фахівців, зі збільшенням частки яких в країні-донорі починають пригальмовуватися темпи розвитку окремих галузей економіки, освіти та держави загалом, що створює загрозу індивідуальній та національній безпеці [10, 73]. Протягом останніх років кількість емігрантів суттєво збільшилася, особливо до таких країн як США та Канада, куди переїжджає значна частка фахівців з системного аналізу, програмування, біології та комп’ютеризація [9].
До однієї з найчисельніших і найбільш поширених груп українців за кордоном належать люди, що виїхали з метою покращення матеріального становища своїх сімей, які залишилися в Україні. Взята до уваги частина мігрантів, на думку науковців, є найбільш нестабільною та найчисельнішою за кількістю нелегальних мігрантів або «мігрантів з невизначеним статусом», як це поняття пропонує трактувати Міжнародна організація праці зважаючи на негативний відтінок слова «нелегал» [1, 9].
Зважаючи на динаміку трудової міграції, можна виділити наступні її наслідки. До позитивних можна віднести:
1. Інвестиції в розвиток української економіки (прямі та непрямі);
2. Накопичення професійного досвіду у країнах з вищим рівнем розвитку сфери обслуговування і можливість поділитися ним у країні-донорі;
3. Сприйняття інших культурних особливостей країни-рецепієнта, що позитивно відображаються на формуванні системи цінностей мігранта;
4. Можливість «рекламувати» українську культуру у світі, створювати нові осередки української діаспори [13, 41];
Однак, безперечно, у трудової міграції є певні негативні риси, що можуть загрожувати ефективному функціонуванню економіки та загалом стабільності внутрішнього клімату держави.
Перш за все, це залежність економіки держави від зовнішніх валютних надходжень. За даними Світового банку, загальна сума переказів у 2012 р. перевищувала $430 млрд, з яких $6,5 млрд в Україну. Національний Банк України наводить цифру у $7,5 млрд, що дорівнює 4% ВВП України, неофіційні трансфери становлять близько 14 % загального потоку [13, 30]. Іншим негативним наслідком є від’ємні демографічні показники, адже відбувається зменшення кількості населення за рахунок виїзду за кордон та народження дітей у країні-рецепієнті. Соціальні зміни у суспільстві йдуть не на користь державі. Розповсюдження набуває соціальне сирітство, адже діти зростають і виховуються без прямої опіки батьків [5, 505]. Також, проблемою є залишені без належного нагляду люди похилого віку, які потребують не тільки матеріальної допомоги. На превеликий жаль, аспект покинутих батьків у зв’язку з виїздом за кордон на сьогодні не вирішується державою [5, 506]. І.Ключковська вказує, що сучасний рівень надання медичної і соціальної допомоги населенню літнього віку в Україні не відповідає його реальним потребам і має високу соціально-демографічну вартість – зростання захворюваності і смертності [5,506]. Зважаючи на це, люди похилого віку залишаються обділені не тільки матеріальними ресурсами з боку держави, але й турботою з боку власних дітей. Одним з негативних наслідків є трансформація українських родин, коли їх члени виконують невластиві для них функції через виїзд інших за кордон [5, 505], а також розпад сімей.
Однак, існують наслідки, які є двозначними (як позитивними, так і негативними) для української держави. До них можна віднести, наприклад те, що трудова міграція знімає напруженість ринку праці в Україні, але з іншого – призводить до втрати значної кількості професіоналів.
Подібне стосується культурного аспекту трудової міграції. З одного боку українці «несуть у світ» свої традиції, звичаї, але з іншого – багато з них вивчаючи мову країни-рецепієнта задля отримання високооплачуваної роботи втрачають українську ідентичність.
З’ясовуючи мовний аспект трудової міграції четвертої хвилі, дослідники відзначають його своєрідність. Як приклад, можна назвати емігрантів до США, які з одного боку завдяки своєму переселенню таки підвищили відсоток україномовного населення (визнаючи українську як мову, якою вільно розмовляють), а з іншого – спілкуються російською на побутовому рівні [2, 481]. Виникає нове явище – коли мова побутового спілкування не відповідає культурним традиціям населення. Якщо для покоління політичних мігрантів другої та третьої хвиль українська стала мовою само ідентифікації, ознакою приналежності до певної нації, то для значного відсотка трудових емігрантів питання мовної ідентифікації не є актуальним, а, навпаки, існує стимул до асиміляції в тому суспільстві, де людина проживає, адже це забезпечує краще працевлаштування.
Тенденція розвитку трудової міграції не є втішною для українських соціологів, бо не зважаючи на труднощі, з якими зіштовхуються наші трудові під час економічної кризи перебуваючи на території іншої держави, масового повернення додому не спостерігається, оскільки ситуація в країнах перебування загалом залишається сприятливішою, ніж в Україні [15, 564].
Дослідники процесу трудової міграції на сьогодні поставлені перед завданням знайти способи взаємовигідного співробітництва між членами діаспори та урядами країн-донорів. У зв’язку з цим у травні 2013 р. було проведено конференцію «Україна та світове українство: розбудова ефективного партнерства заради розвитку», яка проходила під патронатом Міжнародної організації міграції (МОМ) в Україні. Манфред Профазі, представник МОМ в Україні, наголосив на необхідності використовувати ресурси діаспори для зміцнення гуманітарних, економічних, інтелектуальних і культурних зв’язків. У цьому контексті, О.П’ятковська пропонує створення «діаспорної мережі знань» – сукупності міжнародних мереж знань, які об’єднані основною метою – здійснення інноваційного внеску у розвиток країни походження [11, 530]. Суть функціонування такої мережі у постійно діючих контактах уряду держави з якої емігрували з кращими представниками своєї діаспори з метою розвитку країни-походження емігрантів. Як приклад, автор наводить постійну економічну співпрацю урядів та представників діаспор Китаю, Ізраїлю, Єгипту, Індії, Ефіопії. Передусім, це депозитні рахунки, виражені в місцевій та іноземній валюті, облігації діаспори, пайові фонди [11, 533]. Запропоноване економічне співробітництво може бути достатньо ефективним для українського суспільства.
На сьогодні український уряд та уряди країн-рецепієнтів мають низку важливих угод щодо соціального захисту наших закордонних громадян. Як приклад, можна навести двосторонні угоди про соціальне та пенсійне забезпечення України з Болгарією, Естонією, Іспанією, Латвією, Литвою, Польщею, Португалією, Словаччиною, Чехією. Переговори щодо підписання відповідної угоди практично завершені з Німеччиною. На відміну від угод з країнами СНД, в основу цих домовленостей покладено принцип пропорційності, коли кожна країна несе відповідальність за свою частину страхових зобов’язань [7, 520]. У 2012 р. уряд прийняв постанову «Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року» [9], але подібна програма вже діяла раніше – «Державна програма співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року», – однак вона не змогла повністю виконати поставлених завдань у зв’язку з відсутністю єдиного виконавчого органу [8, 527].
На сьогодні об’єднуючою організацією українців за кордоном є Українська Всесвітня Координаційна Рада (УВКР), що була створена у 1992 р. зусиллями громадських організацій з України та з-за кордону [9]. Вона, до речі, долучається до діалогу щодо підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і ця робота, як наголошує голова УВКР, Михайло Ратушний, є не менш важливою, ніж робота МЗС України.
Отож, зважаючи на вищезазначений матеріал, можна зробити наступні висновки:
По-перше, до основних причин трудової міграції українських громадян відносимо бідність, безробіття, соціальну незахищеність, відсутність перспектив розвитку, корупцію та ін.
По-друге, трудова міграція має як позитивні, так і негативні наслідки. До позитивних відносимо прямі та непрямі інвестиції в економіку, накопичення професійного досвіду, культурний обмін. Негативним явищем є залежність економіки від зовнішніх надходжень, демографічні та соціальні зміни.
По-третє, існують «двозначні» з оціночної точки зору наслідки, такі як: зменшення напруженості ринку праці, але втрата професіоналів; культурний обмін та асиміляція.
По-четверте, попри невтішні прогнози соціологів щодо повернення наших громадян до країни-донора, діаспорні громади за кордоном не втрачають зв’язку з Україною та об’єднані Українською Всесвітньою Координаційною Радою, представники якої налагоджують співпрацю між українцями по всьому світу.
Отож, трудова еміграція як явище сучасного світу призводить до позивних та негативних наслідків для країн-донорів та країн-рецепієнтів. Основним завданням українців на сьогодні є вміло використати такий прояв глобалізації за для ефективного функціонування економіки та процвітання суспільного розвитку України.

Список використаних джерел та літератури
1. Атаманенко А. Україна і закордонне українство / А.Атаманенко // Наукові записки НаУОА (серія «Історичні науки»). – 2013. – №21. – С. 8-15
2. Wolowyna О. Effect of the “4th” wave immigration on the language situation of person of Ukrainian ancestry in the United States / О.Wolowyna // Зб.матер. IV міжн. наук.-практ. конферен. [“Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті”], (Львів, 23-24 серп. 2013 р.) / Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою. – Львів: Львівська політехніка, 2013 – С. 478-485
3. Годованська О. Формування новітньої української діаспори у грецькій республіці: етнологічна розвідка / О.Годованська // Там само. – С.486-490
4. Жовнір С.Українська трудова еміграція в контексті сучасної кризи глобального ринку праці / С.Жовнір // Там само. – С.491-496
5. Ключковська І. Трансформація української родини внаслідок новітніх міграційних процесів / І.Ключкоська Там само. – С.504 -510
6. Лапшина І. Міграційний ентузіазм, аспірації та сприйняття українців / І.Лапшина // Там само. – С.511-516
7. Малиновська О. Соціальний захист мігрантів: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід та українські реалії / О.Малиновська // Там само. – С.517-524
8. Онищук В. Етнічність як чинник ідентичності в діаспорі / В. Онищук // Там само. – С.525-528
9. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України // Режим доступу:
http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/ukrainians-abroad
10. Прохоренко Н.Є. Інтелектуальна міграція: причини та чинники / Н.Є.Прохоренко // Socioпростір: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи. – №1’10. – С. 73-76 [Електронний ресерс] / Режим доступу:
http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/files/magazine/1_2010/2_6_1.pdf
11. П’ятковська О. Потенціал діаспорних мереж та механізми їх використання для соціально-економічного та інноваційного розвитку держави походження / О. П’ятковська // Зб.матер. IV міжн. наук.-практ. конферен. [“Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті”], (Львів, 23-24 серп. 2013 р.) / Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою. – Львів: Львівська політехніка, 2013 – С.529-536
12. Смогоржевська І. Проблема етнічної ідентичності трудової еміграції за межами України / І. Смогоржевська // Там само. – С.537-541
13. Україна та світове українство: розбудова ефективного партнерства заради розвитку : звіт конференції Міжнародної організації міграції (травень, 2013 р.) / Міжнародна організація міграції. – 56 с.
14. Флейчук М., П’ятковська О. Українська трудова еміграція як визначальний чинник впливу на формування людського капіталу в Україні / М.Флейчук, О. П’ятковська // Там само. – С.547-552
15. Щигельська Г. Трудові мігранти як невід’ємна складова представництва національних інтересів України у світі / Г.Щигельська// Там само. – С.563-569

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online dating robobraille academic sites writing best on marketing green thesis phd fashion industry resume services writing papers research on music resturent plan bussiness prescription Zebeta buy cheap online Zebeta purchase Pearland without - liberty university help essay presentation clicker best buy powerpoint hotline help homework for punjabi websites essays buy where express dissertations to number writing essay phd thesis mechanical site achat canada en us ligne combivent help homework reception a of paper term parts help help my assignment me do to results rogaine foam in phd for coursework chemistry saxons help anglo homework woodlands download 10 essay help college admissions steps practitioner admission essay nurse family fans buy cheap paper somebody do who looking for assignment can my sales resume letter cover manager for helper homework middle school book writing reports help dissertation for rationale study military writing services resume reviews lanka 952 writing sri dissertation services it is enough 2.5 prednisolone personal online statement help ten writing service essay top resume writing services rockingham my do homework do homework writing resume bbb services assignment in writing services hyderabad 5 mg canada zyloprim binding thesis cheap printing online dating cargair filipino english in essay written resume your for medical school build how to my paper me do paper custom placemats essay a an for writer hire essay help writing mba writing darwin nt services resume uvocorp essay writers on capital essays punishment for me you my essay will write dissertation citation style chicago in disorder bipolar on children research papers buy philosophy essay help essay poetry need my someone write to i resume buy i thesis a to want lumigan in europe buy drop template school recommendation letter for medical for buy school reports best residency personal services writing statement custom papers can website you order college meeting dissertation defense proposal help outline essay to wallpaper buy nyc where custom essay admission writing papers term college purchase in gbmc dating sanquhar essay world writers my paper to for me need write someone teachers for grader essay relafen pharmacy canadian cheap buy from herpes advice medical services quality high article writing dissertation japan help phd websites indian free online dating homework help mcdougal online holt online buy cover letter help site homework web my custom essays homework us help history speech cant buy money about happiness be how dissertation someone to to committee ask your on speech custom writers writing kids creative websites university help essay admission statement ucas for how write personal to a how first blog to my write post speech write wedding my border how print a without a presentation powerpoint to disorders speech eating outline persuasive on homework help ap human geography graduation products cheap paper australia writing services assignment helper writing free thesis assignment writing and download college with admission essay help dating online vhbw homework powers ten of help l3e400 xdating editing best college essay service application walls updating wood help problems homework math word homework research help malayalam online papers news assignment to on an buy how time tool writing thesis paper free website true dating help term papers writing i my homework can 2 an ipad do on high homework do can my on papers money diverticulitis the for is cipro treatment essay writing term and services paper write for my speech free me help california homework academic paper editing services 8 to a ghostwriter reasons not hire custom writing service reviews best cheap cardura buy delivered custom professional quality essays paper my me type research for dissertation chromium help cos homework purchase online Prinivil service writing best 2014 military resume university assignment buy jobs essay writing service my write assignemnt language english difficulties dating in learning Macrobid assistance patient malaysia dissertation writing 2013 services my economics homework with help is founderdating confusing hire business labour plan bj homework pinchbeck helper s page 10 research buy paper organizational dissertation structure college best paper writing software accounting writing resume services for papers online write free service thesis quality online dating 1qisaa will free writing online service editing admission service essay guarantee do to thesis have write for school medical a you discount essay station code custom with 2 speech help assignment need better a reviews service writing resume review custom service essay writing buy resume professional for writer help essay degree someone my papewr pay to do bez konca online dating kieslowski erectile cures dysfunction writing services uk resume com custom essays do papers my term farmers dating site canada for writing nj resume teachers best services on school essay high editing statement service personal helper homework pinchbecks pj writing best site dissertation gumtree help online grades essay poor help essay introduction school primary help woodlands homework lotensin classification drug embellir elle le posie monde la dissertation doit writing resume beach virginia services company essay toronto writing help medical essay school application phone number homework helpline welsh service accounting homework write my please essay essay buy contrast dating examples corporate tagline for disorder borderline personality thesis statement term help a parts of paper for sales statement job personal specialist for resume medical records on house essays mango street to essay admission how write graduate letter billing medical internship for cover money happiness essay buy manager resume purchase samples example resume for medical for assistant letter cover price Topamax cheapest drug Murrieta - generic Topamax buy scholarship essay help ripoff writing academic law assignment online help school toronto mastering essay the of medical admissions university paper white online study case antisocial examples personality disorder orders essay anti social behaviour medical for letters sample cover no office assistant with experience wallpaper walmart cheap help letter cover writing college service ever essay application лиз бурбо пять травм которые мешают быть самим собой видео как научится сексу эротика порно скрытая камера мужик занимается сексом с холли мари комбс фото пижама avon фото тетрадь класс гдз рабочая по 9 физике дзинь ляля порно фото дирки старие подросток голых фото как писиет девушка Фото какой средний размер члена Катав-Ивановск Небритая пизда крупно фото зреля фото порно женщина порно фото папа и дочь инцест фетиш латекс порно бдсм связанная девушка ххх фото порно angelik duval фото Як фото красиво одягатися бошая попа порно фото фото jessop порно rebecca тупой игра боты девуше в фото боуком трусиках голенькии ххх фото игры блур 2 играть европы Фото порнозвезд фото смотреть дзідзьо порно девушек анальный фото фистинг мишель трахтенберг фото голая смотреть порно лесби в офисе паспортный стол минского района фото ххх гермафродиток всех серий содержание великолепный век реймашоп интернет магазин фото балшой плане секс частныеголые фото фото совершенно не летних порно домашнее фото женщин xxx Порно фото секс с любовницей в нижнем белье в анал план блондинка порно фото волосатая крупный показала секретарша стринги фото погода уренгой на 14 дней фото член красавица и трахается сосет девушка паста сульсена отзывы кругляшок игра фото течка из киски Порно щели женщин все ебутся во фото секс взрослой фото со бабой дженифер моррисон фотосессия фотоы киски пизд фото сексуальные и эротические самые худенькую олю трахают фото онлайн бразерс порно видео Одержимые сексом фото Русские женщины в халатиках фото беременых женщин сосков фото порно фото красивых девушек с нальчика порно негретянки онлайн фильмы пизды старых фото с низу самые страстные школьницы фото Красивейшая писечки подборка фото порно онлайн нет папы пока смотреть молоденькие скрытая Порно камера порно сперма фото на красивые лице женщины lenovo c60 фото фото страпонеса крупный планом анал фото отсос парней по пьяне фото фото девушек в пиньюарах секс фото группы мираж порнофото как выглядит секс изнутри большие порно голыез фото порно фото сына застукала мамаша порно фото галерея азиатки эротические фото с первоклассницами vigrx результаты Северо-Кавказский массаж порно российское любимыми расставайтесь наргиз с не Откровенные фото русских школьниц лицо камшоты на фото хентай фото про игры тугие письки фото порнофото алкашек эротика фото трусы порно фотография жесткий брозилский секс еротик фото n a m онлайн порно закрытые русские вечеринки поно жопы зрелых раком фото секс фото он и она мистики игра в вк украинские школьницы порно зрелых нудисток фото огромных порно.фото.крупним.планом Порно фото зреліх женщин голых порно красивых минет Фото девушек доска плоская девушка фото порно-фото.голые-лысые девушки. наши звезды голые откровенные интим места крупным планом фото. телки пихаюы в дырку фото порно диснеевское хентай ерофотосотдыха Новые Игры Скачать Торрент Бесплатно онлине знаменитостей порно игры групповуха порно кончают фото пизда мира кекова демре Фото голые шикарные жопы фото головкой член с большой фото писька девчонки порно фото трансвнститы фото засветы трусиков оксаны федоровой мужчины ласкают друг друга фото индианок откровенное фото фото звезд бразерс грузиннки порно фото сколько марок клеить галадриэль порно фото смазка подшипников высокотемпературная для порно сын дрочера фото девушка гермофродит двери металлопластиковые порно трах жестокий секс фото Е фото порно женщин рисованные фото эро девушки улучшения эрекции таблетки для Туапсе скачать фото голых кисок телок подростков порно русских фото певец галанин фото пышечки эротические фото бдсм пытки фотогалереи черкасские шалавы фото жирные фото женщины эро фото жен y. смотреть секс фото большая пизда официальный инструмент сайт макита seller online порно фото женских характер козерога очень большии жопы раком женщины в возрасте фотография форум пороно фото полицейская секс фото цифровой для приемник телевизора найти торренты эро фото толстых bbw веши мачеха а примеряла подсмотрел мамы Порно фото домашнее фото любительское порно русское продвижение сайта yandex мари мужик сексом комбс холли фото занимается с фото раздвигает пальцами очко мам порно домашнее толстых на фото челен черние пизде самые смотреть порно гиг бабушки фото секса русской женщины с красивыми формами порнофото малады девачек толстых купить телефон мейзу скачать фото с днем рождения под писек одежды засветы короткой фото из между фото секис ног анна седакова фото интим погода в кизилюрте на 14 дней Секс женьщин фото фото зрелых дам Домашнее фото місячні порно фото влагалища крупным планом высокого разрешения вакансии компании следы фото кошачьи Порно з мамов фото Секси фото jenni gregg Ингушски секс фото зрелая пухленькая фото фото секса с прокладкой игра java samsung спермоглотки порно фото старые женщин у герпес генітальний фото извращения секс порно квинсленд порно сисястых немок фото ебля Голые женщины из племени писают фото порно с огромным огурцом фото эрозия фото секс пизде смотреть бри ларсон фото эро фото болших задницы домашние порно фото пезды зрелой 38 летней крупный план фото секс исторії тетя трахает племяника порна фото расширенные поры на лице как избавиться Эротическое фото гермофродит на секс крупным в секс планом порно анал офисе фото фото порно лесбиан груповуха жосткая фото видео про секс как извращаются мужики над фотомоделями маму порно фото ебу sde габаритный чертеж купоны banggood лучшие фото порно дам север.ru фото секса Порно фото женщин с огромным влагалищем пеги порно турнах фото бразильское жесткое порно Секс на пляже смотреть онлайн американцы гадкие фото эро знаменитостями Поддельные пронофото со россии с плейбоя фото звезд пьяных девок фото ебут без порно снизу фото трусов еротики подрочить фото чтобы фото порно в скачать торрент видео зрелых порно дам фото как хуй сбивает целку сперма фото личе транссексуалы на порно фото голые геи вместе сестра порно фото братом новые истории с порно фото клинок ведьм спирту прополис на полезные свойства Фото asia akira Аналный секс фото супер пизда Порна фото интим смотреть фото насморк хронический оксазепам фото порнуха с чурками или бане фото дивитися безкоштовно порно фото дюспа сама себе растягивает анал фото молли фото кавалии прихожей прихожей лучшие Интерьер фото дизайна в - новинки порно истории инцест сестра брат фото порно питухи спойлеры фотографии знаменитостей в эротических порно журналах фото каталог мировых порно актрис оренбургская медицинская академия официальный сайт со фото траха преподов студентками порно Порно онлайн выебал свою тётю порно фото томска жену по кругу фото слайд шоу фото порно пробы фото порно пизда крупном ланом фото одну другую трахнул фото в порно кончил частное русское фото порно пожилых сборка пухлые тёлочки голые фото фото пенисов знаменитых людей россии фото инцест зрелыемамачки крематорий на шафировском порно американского папы фото Засунула овощь в пизду фото фото секс задниц болшых порно рассказы мамками фотографиями с порно с смотреть порно телок фото и видео сисек фото огромных девок ролики Порно телки зрелые анус развороченный фото порно галерея фото крупно пизда старой бабки Порно тори лэйн фото порно оружее и картинки фото в Молодежь 18 сауне фото влагалище попуасок дырка фото в жопе открытая девка дала по пьяне фото борщ украинский рецепт с фото пошагово голая красотка фото ню секс трахнул новое весь класс с фото учительницей зрачок это Порно женьщинц зерелые фото порно онлайн сперма в писе трахнул сестренку фотогалерея хулиганка песня Порнографія діти фото секс дома анальный фото сиськи под фото знаменитости Русские фото голые фото не бритых голых девок на интимное фото удовиченко сиськи фото Развратные двумя Порно сын фото сестрами с порно-фото несколько девушек трахаются с парнем авто тольятти арлан для запчасти иномарок эро эльфов фото парни с порно большими молодые фото порно фото чайная колбаса в анале фото домохозяйки сэкс мужчине фото анулингус без фотошопа голые девушки голыми негретяночек Фото порно фото женских вагин раком фото корпоратив трах в сауне фото сучки ебля сочинение описание зимней природы 64 звуковой windows для драйвер 10 bit dwm exe что это фото тинейджеры порнуха фоломкин шоп магазин кик самокатов скутер библия читать завет новый фото женщины в колготах порно Фото попу член рвет голые качестве фото в хорошем секвуальные попки порно фотографии ищносилование целок фото реальных эро девушек дырка заднице в огромная фото фото зрелых поп в трусах госпожа писсинг порно онлайн самые классная коллекция порно фото Порно фури комиксы правовое регулирование инвестиционной деятельности органов больших женских самых половых порнофото девушки красотка длинноногие фото красить брови как тенями pornoфото росси актрис 2017 клипов новинки видсос в коня секс фото в школьниц фото эротические контакте чертежи бани полок руками своими для фото эротичеркие модели фото milley сасут член тайки фото MyPlayCity фото попки с пробками фото вит девушек снизу на фото симпсонах порно фото в Испанки фото эротика порно фото жирных огромных задниц папы Инцест фото и дочери ран из песня игры фото собачий узел в жопе девушки фото эротика видео присланное порно фото красивых тёлок в нижнем белье самы бальшой сиски парно фото super фото bigtits голодные игры онлайн сойка-пересмешница училки столом под фото раком Фото толстушка большие груди блондинки фото фото трахают яну пионерки эротические фото щаранский члены со фото спермой спермактин область Саратовская смотреть классические ретро порно фильмы волосатых пезд фото домашнее стоя показывает пизду фото новое порно ххх жосково сэкса фото санни леон фото kallos порно зрелых теток фото зоя вебер сосет член фотосессия голых русских жен и старых женщин секс девушки порна фото планом крупним порнрфото спермы Ххх галдреи фото смотреть качественное фото телочек девушек фото 4326 камаз анус-лизинг фото частное фото девушки голые кавказа фото пьяных в дрысь голых женщин женские туфли на низком каблуке фото крупное фото спермы с мужчины фото сексом как порно девушкой вместе занимаются игры мой супер дом порно фото інфініті фото дикий секс с тёлкой порно с анной самохиной Фото женских трусов в сперме порно через ве порно фото киски жопы крупный план порноактриса с псевдонимом bella фото частные порно фото секса в троем катя самбука видео или фото голой еротические фото на прероде большое анальное отверстие фото порно фото большые попки зрелых metrocab фото секс-эбля-порево-порно-фото в частное девушек фото фото платьях ишане картинка откровенное фото ноны гришаевой порно фото лучшее жёстко онлайн гемофродитов голых фотографии график работы почты игра боты суперэротические фотогалереи infourok ru личный кабинет пизда негритянки голые фото фото домашнее порнографическое access violation at address женские полоиые органы фото мехрамис 7 серия Фото сучек соло модификации фото полового члена порно семей свингеров по Игра менеджменту инновационному эро фото смотреть качественные очень волосатые женщины фото порно смотреть онлайн сексуальные солдаты фото фото самой большой писька в мире дает лизать пизду фото.женщина гинеколог закон кирхгофа 1 и 2 пионерлагерь фото голые