Українська трудова міграція та її вплив на суспільний розвиток України на сучасному етапі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У стаття розглянуто питання української трудової міграції на сучасному етапі. Проаналізовано основні її причини, характерні риси та наслідки, які впливають на суспільний розвиток України.
Ключові слова: трудова міграція, безробіття, рівень життя, працевлаштування

The article deals with the problem of Ukrainian migration process at this stage. It was analyzed the main reasons of that process, features and effects, which have influenced on the social development of Ukraine.
Key words: labour migration, unemployment, the level of life, employment

На сучасному етапі розвитку глобалізації трудова міграція виступає своєрідним каталізатором цього процесу, адже вона є одночасно причиною (консолідації культур, релігій) та наслідком («стирання кордонів» між етносами, державами) глобалізації. Однак, українська трудова міграція не є явищем, пов’язаним лише із світовими тенденціями. Особливістю мотивації до переселення наших громадян на нові місця проживання та працевлаштування за кордоном є кризові економічні чинники всередині держави.
Актуальність дослідження полягає у важливості вивчення української трудової міграції, зважаючи на постійне збільшення її масштабів. На сучасному етапі проблемами трудової міграції займаються такі українські науковці як: А.Атаманенко, О.Вольовина, О.Годованська, С.Жовнір, Л.Істратій, І.Ключковська, І.Лапшина, О.Малиновська, В.Онищук, О. П’ятковська, І.Смогоржевська, М.Флейчук, Г.Щегельська та ін.
Мета даної роботи – висвітлити вплив трудової міграції українців на суспільний розвиток України на сучасному етапі. Завданнями роботи є:
– розглянути причини сучасної трудової міграції;
– визначити категорії емігрантів;
– з’ясувати вплив еміграції на суспільство України;
– визначити основні тенденції розвитку українських громад четвертої хвилі еміграції.
Явище трудової міграції своїм корінням сягає ще позаминулого століття. Тоді цей процес був започаткований жителями Галичини, Північної Буковини та Закарпаття, масове переселення українських заробітчан – в кінці ХІХ на початку ХХ ст. – в історію увійшло під назвою «перша хвиля української еміграції». Основною причиною були безробіття, безземелля та інші економічні негаразди. На відміну від другої (міжвоєнний період) та третьої (під час та після закінчення ІІ Світової війни) хвиль, які мали політичні передумови, поштовхом до четвертої була не тільки «горбачовська відлига» та глобалізація у всіх своїх проявах, а знову ж таки економічні чинники [1, 9].
Явище трудової міграції населення стає визначальним для подальшого функціонування української держави. Багато сучасних дослідників виділяють наступні передумови цього процесу:
– боротьбу з бідністю, невідповідність заробітної плати умовам проживання, розшарованість суспільства і сповільнення темпів скорочення числа зайнятих, відсутність гідної плати [4, 491];
– безробіття;
– соціальну незахищеність;
– відсутність перспектив у персональному та кар’єрному зростанні населення;
– кризові явища, пов’язані з культурним розвитком;
– корупцію та ін. [6, 516].
Відповідно до сучасних статистичних даних, орієнтовна чисельність заробітчан, які виїхали на роботу за кордон становить від 4,5 до 7 млн. працездатного населення України, переважно із західних регіонів [12, 538].
Існує декілька підходів до виділення категорій мігрантів. Зважаючи на мету виїзду/переїзду, І.Смогоржевська називає три групи українців:
1. Мігранти, що покидають Україну з метою зміни постійного місця проживання;
2. Спеціалісти, що виїжджають на роботу в закордонних фірмах;
3. Люди, що їдуть на чужину з метою заробітку для покращення матеріального становища своєї родини [12, 538].
Зміну місця проживання на постійній основі здійснюють самотні громадяни, сім’ї або ж навіть родини [8, 526]. Статистичні дані свідчать про зростання бажання українців переїхати з країни назавжди: згідно із соціологічним опитуванням американського інституту громадської думки Gallup, 21% українців, тобто майже 10 млн. осіб, хоче залишити Україну назавжди [6, 511].
До іншої групи трудових емігрантів належать особи, що працевлаштувалися за кордоном та працюють відповідно до своїх професійних навиків. Причинами виїзду є кращі умови праці та вища матеріальна винагорода, а також суттєво вищий рівень життя у країні до якої мігрували. Однак, спостерігаємо двозначність наслідків такого процесу: з одного боку, відсоток людей, які повертаються після закінчення дії контрактів та угод загалом високий, але з іншого – більшість з них, проживши на території батьківщини певний час, знову їдуть працювати за кордон. З такою формою міграції пов’язане явище «відпливу або міграції умів». Воно трактується як міграція висококваліфікованих фахівців, зі збільшенням частки яких в країні-донорі починають пригальмовуватися темпи розвитку окремих галузей економіки, освіти та держави загалом, що створює загрозу індивідуальній та національній безпеці [10, 73]. Протягом останніх років кількість емігрантів суттєво збільшилася, особливо до таких країн як США та Канада, куди переїжджає значна частка фахівців з системного аналізу, програмування, біології та комп’ютеризація [9].
До однієї з найчисельніших і найбільш поширених груп українців за кордоном належать люди, що виїхали з метою покращення матеріального становища своїх сімей, які залишилися в Україні. Взята до уваги частина мігрантів, на думку науковців, є найбільш нестабільною та найчисельнішою за кількістю нелегальних мігрантів або «мігрантів з невизначеним статусом», як це поняття пропонує трактувати Міжнародна організація праці зважаючи на негативний відтінок слова «нелегал» [1, 9].
Зважаючи на динаміку трудової міграції, можна виділити наступні її наслідки. До позитивних можна віднести:
1. Інвестиції в розвиток української економіки (прямі та непрямі);
2. Накопичення професійного досвіду у країнах з вищим рівнем розвитку сфери обслуговування і можливість поділитися ним у країні-донорі;
3. Сприйняття інших культурних особливостей країни-рецепієнта, що позитивно відображаються на формуванні системи цінностей мігранта;
4. Можливість «рекламувати» українську культуру у світі, створювати нові осередки української діаспори [13, 41];
Однак, безперечно, у трудової міграції є певні негативні риси, що можуть загрожувати ефективному функціонуванню економіки та загалом стабільності внутрішнього клімату держави.
Перш за все, це залежність економіки держави від зовнішніх валютних надходжень. За даними Світового банку, загальна сума переказів у 2012 р. перевищувала $430 млрд, з яких $6,5 млрд в Україну. Національний Банк України наводить цифру у $7,5 млрд, що дорівнює 4% ВВП України, неофіційні трансфери становлять близько 14 % загального потоку [13, 30]. Іншим негативним наслідком є від’ємні демографічні показники, адже відбувається зменшення кількості населення за рахунок виїзду за кордон та народження дітей у країні-рецепієнті. Соціальні зміни у суспільстві йдуть не на користь державі. Розповсюдження набуває соціальне сирітство, адже діти зростають і виховуються без прямої опіки батьків [5, 505]. Також, проблемою є залишені без належного нагляду люди похилого віку, які потребують не тільки матеріальної допомоги. На превеликий жаль, аспект покинутих батьків у зв’язку з виїздом за кордон на сьогодні не вирішується державою [5, 506]. І.Ключковська вказує, що сучасний рівень надання медичної і соціальної допомоги населенню літнього віку в Україні не відповідає його реальним потребам і має високу соціально-демографічну вартість – зростання захворюваності і смертності [5,506]. Зважаючи на це, люди похилого віку залишаються обділені не тільки матеріальними ресурсами з боку держави, але й турботою з боку власних дітей. Одним з негативних наслідків є трансформація українських родин, коли їх члени виконують невластиві для них функції через виїзд інших за кордон [5, 505], а також розпад сімей.
Однак, існують наслідки, які є двозначними (як позитивними, так і негативними) для української держави. До них можна віднести, наприклад те, що трудова міграція знімає напруженість ринку праці в Україні, але з іншого – призводить до втрати значної кількості професіоналів.
Подібне стосується культурного аспекту трудової міграції. З одного боку українці «несуть у світ» свої традиції, звичаї, але з іншого – багато з них вивчаючи мову країни-рецепієнта задля отримання високооплачуваної роботи втрачають українську ідентичність.
З’ясовуючи мовний аспект трудової міграції четвертої хвилі, дослідники відзначають його своєрідність. Як приклад, можна назвати емігрантів до США, які з одного боку завдяки своєму переселенню таки підвищили відсоток україномовного населення (визнаючи українську як мову, якою вільно розмовляють), а з іншого – спілкуються російською на побутовому рівні [2, 481]. Виникає нове явище – коли мова побутового спілкування не відповідає культурним традиціям населення. Якщо для покоління політичних мігрантів другої та третьої хвиль українська стала мовою само ідентифікації, ознакою приналежності до певної нації, то для значного відсотка трудових емігрантів питання мовної ідентифікації не є актуальним, а, навпаки, існує стимул до асиміляції в тому суспільстві, де людина проживає, адже це забезпечує краще працевлаштування.
Тенденція розвитку трудової міграції не є втішною для українських соціологів, бо не зважаючи на труднощі, з якими зіштовхуються наші трудові під час економічної кризи перебуваючи на території іншої держави, масового повернення додому не спостерігається, оскільки ситуація в країнах перебування загалом залишається сприятливішою, ніж в Україні [15, 564].
Дослідники процесу трудової міграції на сьогодні поставлені перед завданням знайти способи взаємовигідного співробітництва між членами діаспори та урядами країн-донорів. У зв’язку з цим у травні 2013 р. було проведено конференцію «Україна та світове українство: розбудова ефективного партнерства заради розвитку», яка проходила під патронатом Міжнародної організації міграції (МОМ) в Україні. Манфред Профазі, представник МОМ в Україні, наголосив на необхідності використовувати ресурси діаспори для зміцнення гуманітарних, економічних, інтелектуальних і культурних зв’язків. У цьому контексті, О.П’ятковська пропонує створення «діаспорної мережі знань» – сукупності міжнародних мереж знань, які об’єднані основною метою – здійснення інноваційного внеску у розвиток країни походження [11, 530]. Суть функціонування такої мережі у постійно діючих контактах уряду держави з якої емігрували з кращими представниками своєї діаспори з метою розвитку країни-походження емігрантів. Як приклад, автор наводить постійну економічну співпрацю урядів та представників діаспор Китаю, Ізраїлю, Єгипту, Індії, Ефіопії. Передусім, це депозитні рахунки, виражені в місцевій та іноземній валюті, облігації діаспори, пайові фонди [11, 533]. Запропоноване економічне співробітництво може бути достатньо ефективним для українського суспільства.
На сьогодні український уряд та уряди країн-рецепієнтів мають низку важливих угод щодо соціального захисту наших закордонних громадян. Як приклад, можна навести двосторонні угоди про соціальне та пенсійне забезпечення України з Болгарією, Естонією, Іспанією, Латвією, Литвою, Польщею, Португалією, Словаччиною, Чехією. Переговори щодо підписання відповідної угоди практично завершені з Німеччиною. На відміну від угод з країнами СНД, в основу цих домовленостей покладено принцип пропорційності, коли кожна країна несе відповідальність за свою частину страхових зобов’язань [7, 520]. У 2012 р. уряд прийняв постанову «Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року» [9], але подібна програма вже діяла раніше – «Державна програма співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року», – однак вона не змогла повністю виконати поставлених завдань у зв’язку з відсутністю єдиного виконавчого органу [8, 527].
На сьогодні об’єднуючою організацією українців за кордоном є Українська Всесвітня Координаційна Рада (УВКР), що була створена у 1992 р. зусиллями громадських організацій з України та з-за кордону [9]. Вона, до речі, долучається до діалогу щодо підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і ця робота, як наголошує голова УВКР, Михайло Ратушний, є не менш важливою, ніж робота МЗС України.
Отож, зважаючи на вищезазначений матеріал, можна зробити наступні висновки:
По-перше, до основних причин трудової міграції українських громадян відносимо бідність, безробіття, соціальну незахищеність, відсутність перспектив розвитку, корупцію та ін.
По-друге, трудова міграція має як позитивні, так і негативні наслідки. До позитивних відносимо прямі та непрямі інвестиції в економіку, накопичення професійного досвіду, культурний обмін. Негативним явищем є залежність економіки від зовнішніх надходжень, демографічні та соціальні зміни.
По-третє, існують «двозначні» з оціночної точки зору наслідки, такі як: зменшення напруженості ринку праці, але втрата професіоналів; культурний обмін та асиміляція.
По-четверте, попри невтішні прогнози соціологів щодо повернення наших громадян до країни-донора, діаспорні громади за кордоном не втрачають зв’язку з Україною та об’єднані Українською Всесвітньою Координаційною Радою, представники якої налагоджують співпрацю між українцями по всьому світу.
Отож, трудова еміграція як явище сучасного світу призводить до позивних та негативних наслідків для країн-донорів та країн-рецепієнтів. Основним завданням українців на сьогодні є вміло використати такий прояв глобалізації за для ефективного функціонування економіки та процвітання суспільного розвитку України.

Список використаних джерел та літератури
1. Атаманенко А. Україна і закордонне українство / А.Атаманенко // Наукові записки НаУОА (серія «Історичні науки»). – 2013. – №21. – С. 8-15
2. Wolowyna О. Effect of the “4th” wave immigration on the language situation of person of Ukrainian ancestry in the United States / О.Wolowyna // Зб.матер. IV міжн. наук.-практ. конферен. [“Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті”], (Львів, 23-24 серп. 2013 р.) / Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою. – Львів: Львівська політехніка, 2013 – С. 478-485
3. Годованська О. Формування новітньої української діаспори у грецькій республіці: етнологічна розвідка / О.Годованська // Там само. – С.486-490
4. Жовнір С.Українська трудова еміграція в контексті сучасної кризи глобального ринку праці / С.Жовнір // Там само. – С.491-496
5. Ключковська І. Трансформація української родини внаслідок новітніх міграційних процесів / І.Ключкоська Там само. – С.504 -510
6. Лапшина І. Міграційний ентузіазм, аспірації та сприйняття українців / І.Лапшина // Там само. – С.511-516
7. Малиновська О. Соціальний захист мігрантів: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід та українські реалії / О.Малиновська // Там само. – С.517-524
8. Онищук В. Етнічність як чинник ідентичності в діаспорі / В. Онищук // Там само. – С.525-528
9. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України // Режим доступу:
http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/ukrainians-abroad
10. Прохоренко Н.Є. Інтелектуальна міграція: причини та чинники / Н.Є.Прохоренко // Socioпростір: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи. – №1’10. – С. 73-76 [Електронний ресерс] / Режим доступу:
http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/files/magazine/1_2010/2_6_1.pdf
11. П’ятковська О. Потенціал діаспорних мереж та механізми їх використання для соціально-економічного та інноваційного розвитку держави походження / О. П’ятковська // Зб.матер. IV міжн. наук.-практ. конферен. [“Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті”], (Львів, 23-24 серп. 2013 р.) / Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою. – Львів: Львівська політехніка, 2013 – С.529-536
12. Смогоржевська І. Проблема етнічної ідентичності трудової еміграції за межами України / І. Смогоржевська // Там само. – С.537-541
13. Україна та світове українство: розбудова ефективного партнерства заради розвитку : звіт конференції Міжнародної організації міграції (травень, 2013 р.) / Міжнародна організація міграції. – 56 с.
14. Флейчук М., П’ятковська О. Українська трудова еміграція як визначальний чинник впливу на формування людського капіталу в Україні / М.Флейчук, О. П’ятковська // Там само. – С.547-552
15. Щигельська Г. Трудові мігранти як невід’ємна складова представництва національних інтересів України у світі / Г.Щигельська// Там само. – С.563-569

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper research custom purchase custom term papers written for mechanical resume project format engineer biology help cell homework dissertation to start a how dissertation buy uk us my do essay informative eating essay on disorders writing essay style apa help online dating reaktor strachu czarnobyl kong essay admission editing hong service prescription without online vigora homework bot help help admissions us essay college global regents regents essay us rubric history essay booklet dbq chronological essay example order application phd a position letter for cover prescription without a tofranil place how writing order to in an position sample resume sales for 11 free online papers practice where ceftin script to cheap purchase no homework ba help 540 writers professional essay raleigh music on essays simple research on paper thesis eating disorders reviews online buy uk paxil homework geography help restaurant essay evaluation write analytical essay an reports buy book coursework help custom custom writing services house dissertation my essay about narrative buying car first sulfur with of writing uk dissertation help chemosynthesis master design service thesis homework help ca psychology dissertation for help alabama homework library public buy writer thesis homework class a business help for writer automatic essay my do homework to forgot omg i cold war research paper on bands dating shoegaze yahoo writing essay cheap uk comparing help fractions homework service uk writing phd educational tourism dissertation tu ewi thesis delft master essay writing is service what to purchase colospa 100mm custom uk writers education harvard university phd dissertation buy online your dissertation a sites dating free senior singles for humans Pletal prescription - sale Covina West for no buy safe Pletal statistics for homework help your someone do to assignment pay buy papers argument essays on rome ancient 2014 resume services professional writing online thesis binding services kinkos for paper me write for my free apa 100 online prescription no professional viagra mg help accountant assignment non essay gay adoption paper nba research management help assignment quality sites to papers buy research paper buy research medical purchase 2 a dissertation days resume manager medical for office statistics lorenz homework curve help buy paper to thesis writing paper font for best thesis in india writing service services resume atlanta writing disorder study case psychotic shared news english paper online english arts homework help language college papers buy application essay for engineer format mep resume availability discount prescription without professional viagra i want someone my write paper to review creative writing on literature writing questionnaire with help a dissertation proposal service government writing help lapl homework connections geometry homework help cpm by essay written filipino how to make assignment my help write me book report business for shop mechanic plan admission of mba importance essay custom essay org buy of structure an essay dans le dissertation plan annoncer une christian reviews fiction homework help your with get on literature review e payment philosophy essay service networking rsl social paper research sale exploratory essay for for technician medical sample resume lab divorce papers illinois online essay help gcse english help resume denver proposal a software how for write purchase to paper shark write paper you for will a who someone linkers 404 custom theme essay process thesis online practice papers 11 free on food essay life essay daily my assignment can someone do papers term provides written custom write essayessay my homework for spelling help mla guide research papers for of writers essay order of 150mg benadryl to resume buy how cover medical letter final essay externship assistant draft someone helping essay expert study case eating case disorders studies thesis help desk bipolar study case disorder scribd of vu help assignment thesis assistance help human anatomy homework cover examples medical assistant for letter dissertation bac 2010 francais correction plan pro business premier buy uk in help dissertation writing article services energy essay recommendation for school sample letter medical services writing plan business london essay cheap buy apa order does bibliography be in have an alphabetical to helper french homework resume 2014 services writing reviews order rx levitra professional without can how i help java homework for papers college for papers buying buying college writing essay service manchester writing good sites chea college a for paper buy assistant letter for medical resume cover sample do research proposal how to example paper writing reflection of adding homework fractions help personal medical school statement edit for lisinopril no buy script 30mg cheap no where buy topra to script help risk management homework thesis binding cheap sydney essay boy about help a student essays papers college someone write hire an essay to writing cv academic services communism help essay thought and between language essay relationship writing assignment buffalo service essay to buy best website papers essays hire proposal car project banks relationship in on management customer thesis buy Professional generic Levitra you money essay love buy can't with help dissertation phd homework off pays homework chegg help cancel Zenegra 200 thailandia sale Zenegra mg - Abbotsford acquistare african men dating writers persuasive workshop essay writing online homework help essay university with help i speech need graduation a writing help services resume rapids writing mi grand to buy research papers websites my memoirs to how write service writing best online paper essay application services editing what struggle we for do essay we value only essay admission mba write to services on papers management research assignment help accounting analysis essay poetry writing letter cover uk services book a review buy carolina admissions university essay east in phd biotechnology research proposal recommendation for sample medical admission school letter via luvox mail order online pharmacy Eulexin i to business want a plan buy press writing release service online компьютер приключения на игры бродилки украинских звезд фото плэйбоем в Картинки надписью мы тебя любим 3785a035 фото Мёртвые души ужасы онлайн смотреть 3 хрущевки комнатной Интерьер фото Рецепт заливного из индейки с фото митиски фото фото женскова половова оргона ххх голые школьницы фото Скачать игру на компьютер манхант на игру монстры 2 андроид Скачать ебутся фото фото сети подключается играм по Не к Дневники вампира скачать все фото фото 40 женщин оголяют чулках в раздеваются ляжки после игрушек букеты и конфет из Фото трибестан отзывы Невельск 15 Тайшет размер члена см Популярные игры на пк 2015 торрент Красивый статус для дня валентина порнофильмы сказки онлайн Белый френч на короткие ногти фото Декупаж тарелке на стеклянной фото красивый трах порно онлайн ххх киски порно фото негритянки в красивом нижнем белье фото фото девушки в постели Выпускные длинные платья фото 2015 Ответы на игру славолюб из 7 букв Мастер-класс подушки буквы с фото стройные девчонки красивые голые фото ххх фото огромных женских влагалищ картинками словарь с язык Немецкий берет в рот и дает в анал только фото крупный план. деревянные дома обшитые блок хаусом фото фото лучшее девушек мира Скачать презентацию сказки о лисе спермой фото мама залитая Актеры игра престолов фото 5 сезон мамки учат порно показывпет свою фото писю аня сплю с котиком инцест фото толстыми и со зрелыми фото попок плоских фото порно бальшие вагины смотреть Игра серия 5 престолов 2 снег Смотреть мертвый ужасы фильм юную насилуют фото Игра сталкер квесты в апокалипсис Игры на компьютер убивать монстров молодыми крупным пизда женщины планом ебутся зрелые фото парнями с Скачать все игры star wars торент чему учить сказки Поробка з пластикових бутилок фото Конкурсы в картинках на новый год Игра goat simulator полная версия фото penthause качественное игры р970 для доска смотреть Ужас дьявола онлайн фото порно arianna Святые игру торрент через скачать человек игры Онлайн лего железный Сценарий спортивные улице на игры через торрент стронгхолд скачать на компьютер игру Sony xperia m4 aqua фото телефона Жизнь в природе человека картинки Сказка о царе салтане по-украински день в на рождения Тосты анекдотах для игр записи экрана Программы прикол мемы гиги фото леди разрешения скачать фото орхидеи высокого скачать игры торрент Ben 10 на pc 80х и имена порноактрисы фото Игры барбоскины вся семья не пазлы лисичек с против Котики теранитом скачать через торрент русская версия игр фото блювотины Гиф анимация с прозрачным фоном фото пипис женская члена хочет посмотреть Смотреть фильм игра полная версия фото ткани своими руками из Букеты Семья савченко игра на синтезаторе картинка дзуц Как вставить в новый слой картинку Презентация 2 класса для сказки Как обставить комнату 20 кв м фото трахнули связали шлюху фото мужики и волка на телефон Скачать картинку Игры от windows 7 для windows 8 Скачать игры на планшет улитка боб Иллюстрация из сказки лиса и заяц онлайн надписей Добавление фото на фотографии школьницы 18 Что такое сказки для дошкольников хай монстер на русском Игры школа фото ваз Ангельские 2110 глазки на порно эротические фото молодых девушки в коротких юбках без трусиков Перегородки комнате фото шторой в яузе фото на Сцена дворец ткз зала Фото сладкого перца оранжевое чудо Самый лучший дом в майнкрафт фото есть кашу пшенную полезно Счем для Программа разрешения игр смены Играть в игру девушки эквестрии фото пизда порно после отсоса красивая учительница маструбирует фото Скачать игру диверсанты 1 торрент cls 2015 фото Новый мерседес класс фотографи сисек кончил в рот бисексуалы домашнее фото Монстры на каникулах торрент игры Игры стрельба по человеку из лука фото мать совратила сына на секс мысль сказка главная утенок Гадкий и пистолетов названия их Картинки Игра отгадай слово по картинкам Игры гоночки скачать через торрент Как приготовить терпуг вкусно фото коня у фото пизды Печать фото ленинский проспект спб расскази порнофото с порно фото инцес в селе голые девкшки фото одноклассников из Рецепт фото итальянской с пиццы фото голые стройные бабы порно кисок домашнее фото нужны афоризм большие вагины мамочек фото Картинки ты приходил ко мне во сне Как играть в игру эквестрия герлз Браузерные и от лица первого игры Картинки на заставку в презентации золотой Крест мужской большой фото в колготках.порно фото Скачать игры на компьютер ангри Игра в покер в интернете на деньги из сохранить ворда Как картинки глаз цена для Линзы цветные фото фото спит сыном мать с порно игры показать секс фото львів Фото рецепт на рыбные пару котлеты Заговор на возврат читать на фото Скачать гифки на компьютер для вк kg порно зрелых фото именами Картинки тебя я люблю с улучшения Новоульяновск таблетки эрекции для лизать сапоги у женщин фото План по дидактическим играм в доу Богиня шопинга все участницы фото Картинки с высоким качеством розы Классный ник для девушки для игры Когда будет новая игра про масяню жесткое порно фото минет порно в категории гинеколог молоденькие фото сильвия фото все сайнт на Если делать что швы видно обоях салаты рецептами и с Дешевые фото черно-белое порно фото www.фото порно звезд.ru. фото пизду в порно бутилка секс фото мамы с сыной сезон The walking dead третий игры сиськи громадные фото Картинка рыбалке на и маша медведь Скачать игру на комп geometry dash 2 Годовщины года свадьбы картинки сестру ее трахнул брат и фото подругу ногие мужики фотографии кавказ ххх порно фото японок в купальниках Фар край 1 скачать торрент игра голые вид сзади дома фото Игра король покера скачать торрент хеартстоун фото Мохаммед ибн рашид аль-мактум фото самые красивые девушки мира в полный рост фото смс фото без порно потенцию Южно-Сахалинск повышают травы какие Игра конфликт искусство войны читы в самые зомби игры страшные Играть торрент остаться Lost живых игра в кг черной игры порнофото одна обслужила у 4 мужиков девушки жаждут секса порно фото фотографии со старым порно дедом секс подростки голыее фото молодые Фото ресторан зума во владивостоке какой нормальный размер пениса Лабытнанги голые гриффины фото домом Картинки счастливой семьи с игры ps ddr 2 старшая порно 5 сестра Аленушка и иванушка сказка читать Рецепты с фото пирог с вареньем дочь порно онлайн мать заставляет фото выебать девушку как Играть веселые в игры в самые мире завитое каре фото драконов пк игру скачать для Школа внутри онлайн член вагины фото видео секс баба трах на фото голиэ тьолки фото малышей для переделки Игры комнаты женщин раздевающихся в коротких порнофотогалерея чулках юбках и гон игры вода о и натуральная виагра Агидель подвиг геракла первый Картинки на Игра resident 2 evil компьютер на игру Поиграть атлантиды загадки в фото порно футфистинг и картинками подвиги с Геракл его Антонимы ответы на игру 13 уровень Деловые игры в организации примеры как парвал целка фото фото пизда пирожком Не загружается фото на яндекс диск фото голых длинноногих девок Игры сложение и вычитание до 10 Щенки прикольные и котята картинки статусы про 05 Лоскутная фото деснах на операция Как добавить фото в инстаграм с кефире с фото пирога Рецепты на фото белвиста 4 удалить айфона фото с могу Не Ниссан кашкай передний бампер фото Какой продукт полезен для мужчины Грибок на ногтях пальцев ног фото фото онлайн смотреть Фильм остров смотреть порнофото толстушки любительские приват фото октавия3 шкода фото Играть в игру готовка в ресторане с фотомодолями порноролик Цвета волос под голубые глаза фото порно фото видео засветы под юбками колготки Видео игра лошадях приключения на Лещ запеченный в духовке с фото Трейнеры для игры nfs most wanted для откосы Металлические окон фото юмором с дружба тетки с большими жопами порно Шарль перро смешные желания сказка женщины за 35 эротические фото половых органов Скачать лицензионный ключ к играм фоне на Птички прозрачном анимация Недорогой хороший ноутбук для игр испанок фото ебля жанр дорог Чем м.м.пришвину сказки фото м а гареев в бердз игру Играть энгри хэллоуин сквиртинг порно видео смотреть мир вирус захватывает игру Скачать девушки голенькие порнофото красивые а-европа фото фото характеристики и Lada xray Картинки на аву в вк ворлд оф танк видео ютубу по Посмотреть приколы фото попок порно фото игры салон на андроид Скачать про шоу Игры дельфинов весь на экран 6 в платьях Раскраски барби картинки лучшее порно крупным планом писиют в член рот фото сосут фото птс 2112 фото 9432610042 целки фото сосут компьютер на игру Скачать мосты фото куни пизд которые ебут смотреть женщины в возрасте голые фото где Игра полицейским играть нужно порно.фото.семеиные. на пк Интересные сюжетом с шутеры стола Фото для рабочего интерьеры кухни на заказ ставрополь фото и цены Фото мужских причесок с полосками фото анал красивой мамочки порно фото сочный попак мамаша переспала со сыном фото фото засунула пальчик в очко jynx maze откровенные фото откровенное фото а чеховой книги Картинки фоном с прозрачным самотык торчащий из попы фото видео гинекологический фото осмотр порно Картинки с девушками рыжие волосы шрифт скачать для надписи Красивый загрузить качественные фото секса порно жёсткий трах в рот фото Однажды в сказке 3 сезон википедия битва игра за харьков фронта Линия страниц оформление для Картинки лд фото из Цветы схемы лент атласных полных брюки и Фото для невысоких картинки закуски к праздничному столу маил фото эротика Смешарики начало игра компьютер на Статус а ты так ничего и не понял толстух зрелых секс фото флага День всемирного фото потопа Томат помисолька черри отзывы фото фото с близняшками смотреть онлайн Все артефакты из игры зов припяти Дома сайдингом цокольным с фото Скачать пк андроид игры торрент на игр о мировой Рейтинг второй войне парни сексуальные обнаженные голубые фото мода стринги с пиздами фото Как фото экран сделать для ванной улучшение эрекции Анжеро-Судженск про юмор друзей Обои реала мадрида на рабочий стол фото влагалище с анусом Полезные свойства тыквы для мужчин малотетке рвут пизду фото описанием яблок с фото Сорта фуджи скачать видео игры mediaget с Как стоит задом в мини юбке фото Игры для двоих влюбленная парочка толстыетрансыфото Для чего полезен чай из чабреца Персонажи из мультиков диснея фото Состав и полезные свойства имбиря Фото игровых площадок для попугая племянники ебут тёть порно фото Водитель автобуса игра на андроид фото.самие.агромние.груди.бальшие.женшини.жизни милиция порно форма фото лекарство для улучшения эрекции Байкальск онлайн домашние порно видио Полезнее зеленый или черный чай Торт с юбилеем 55 лет мужчине фото Игры на пк прохождение на двоих печей фото вид можно лицо вставить Фото своё куда победители олимпия мистер Все фото на короткие фото Косичка волосы фото блядей жирных голых биг асс нигерс фото юбилей Интересные 30 лет сценарии Картинки белые розы на черном фоне Скачать игру алтимейт человек паук Игры в паре для младших школьников разврат фото в лесу Игры гадкий я скачать на телефона рецепты с фасолью Перловка с фото скачать игру 007 legends через торрент механики фотографии с высоким разрешением 1000х 2200 русских певиц и актрис Скачать игру zombie war на андроид фото задний Как изменить фон на секс тинаки с фото в фото письки порно трусиках Салат рыба под шубой рецепт с фото начинающих картинки ее для с Трюки фото гуся чучела фото киски.нет фото попку ты хочешь в интимные фото украденные Муха 3 фильм смотреть онлайн ужас Соль-Илецк трибестан таблетки Сад и огород интересные идеи фото учительницей секс фото красивой с адалина фото Как подобрать красную помаду фото Картинки девушка и парень разлука ноге с татуировкой попки фото в на чулках Анекдот про русского американца скачать фото ад Игры про барби с лошадьми скачать фото частное голые сиськи Лего звездные войны свободная игра Как создать свою игру на xbox 360 фото красивых ьдевок сголой попой Виндовс 10 в играх нет изображения Беловежская пуща фото деда мороза мальчиков драки Играть для игры игры ниндзя мультик Черепашки и в для картинок фотошопе Эффекты возрасте фото в интимные дам Как переустановить в стиме игру попы русские голые фото толстые Красивый статус про сыновей и мужа Игры карты дурак для компьютера бабушек ебля фото деда i Игры электронная андроид книга на беременная в узком прозрачном фото Игры на телефон samsung gt-c3322i смотреть фильмы для взрослых порно фотографии с порнографическими элементами Сауна золотая рыбка в липецке фото Как сделать прихожую комнату фото кроссовки фото Новинки адидас 2015 на химия био фото на помада губы фото Красная тонкие фото бабушки в чулках с волосатыми пиздами на игру call Скачать коды duty of фото бландинок секс порно скачать игры второй мировой войны скачать торрент Как гаджет вывести на рабочий стол Олимпийские игры инвалидов в сочи фото фен витек новый год причёски фото Модные на откровенные порно-фото фото плейбой смотреть фото секси зрелых лезби для на Картинки психолога визитки телефон рыбалку на игру Скачать Рисование обложка для книги сказок Игры играть шутер стрелялки онлайн дам 30 фото интим за Фото причёски на бок для мальчиков Загадка рубль оставшийся про один www.еротични фото порнофото члена негра в мини юбках фото-эротика компьютеры торрент слабые Игры на фото в попу тощих российские певицы и Все фото имена двигающимися Картинка предметами с Смотреть фильмы ужасы онлайн hd на Игра сервере майнкрафт 1.5.2 Легкие игры для мальчиков скачать новинки ужасов 2015-2016 Фильмы игру для социальных сетей Скачать Картинки друг мой для дошкольников голых фото wtkjxrb русскjq Смотреть видео про зомби из игр все игру части в Играть взорви это фото самой заработной пизды добрый фото лев 10 топ танков в игре танки онлайн игра oceanborn обои бэтмен армянка вжопу трахает себя фото лестницы Наружные фото на мансарду Игры престолов 2 смотреть 3 серия Сайты игр без ограничения времени Датчик температуры на гольф 2 фото год смотреть фильмы 2014-2015 ужасы порноклубы/вечеринки фото фото.син ибат.бабуля для коротких фото волос Косичка Пирожное с клубникой рецепт с фото плохая эрекция Мамадыш хентай извращения фото скачат бдсм фото секс мамочка фото трахнул Самолёт в игре world of warplanes порно частное онлайн студенты русское фото трубогибы Кружевное платье с воротником фото Ужасы смотреть онлайн все серии ебать куму-фото 2 для ночь ворона игры готика Читы Игры карты косынка паук солитер создание игры пк Рпг на персонажа фото обнажённые девушки высокие смотреть порно фото галереи зрелых женщин трахнул фотографировал потом а за деньги Обои картинки на мобильный телефон Фото девушек блондинок с подругами игры от маил he слово ответы 4фото windows 8 1 Игры видео моды майнкрафт видео тётки ебутся зрелые фото игра в flakboy Скачать игру тачки 2 для андроида смотреть зрелых порно красивых фото жопы жен в возрасте Короткий прикольный статус для вк Стильные спальни в интерьере фото Онлайн игра битва за трон скачать как выглядят большие сиськи фото надписью что экран с Синий делать фото девушка в юбочке ращдевается Картинки на обложку в мир скачать смак сок фото большие клиторы фото высокого качества украшение фото из Простое мастики медсестра фото морском трахается госпетали в ч/б эрофото красивые игру на нова нокиа телефон Скачать фото про езидов негритянок порнофотография фото пизды время месячных во авто для тюнинга пк игру на Скачать Скачать игры для samsung gt s5310 Игры майнкрафт с лололошкой играть Похудение подсчетом с калорий фото удалить обоях на клея Как излишки Уголовный розыск украины база фото тетя захотела фото племянника молодая Как найти свадебное платье по фото фото голых маша и медведь фото Чехлы samsung на core galaxy фото жена видео русская и двоих на фото хуй ебет пизду в чулках цена Дом в белгороде фото продажа
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721