УКРАЇНСЬКА КОРПУСНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ: ОСНОВНІЕТАПИ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’33

Т.В. Бобкова

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

УКРАЇНСЬКА КОРПУСНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ:

ОСНОВНІЕТАПИ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

У статті встановлюється періодизація української корпусної лексикографії, окреслюється типологія докорпусних і корпусних словників. Досліджується сучасний стан наявних у вільному доступі українських корпусів.Здійснюється спроба визначення типологіїсучасних корпусних словників за методологією укладання.

Ключові слова: корпусна лексикографія,корпусна лінгвістика, лексикографічний корпус текстів, докорпуснийсловник, корпусний словник.

В статьеустанавливается периодизация украинской корпусной лексикографии, определяется типология докорпусных и корпусных словарей. Анализируется современное состояние представленных в свободном доступе украинских корпусов. Предпринята попытка типологии современных корпусных словарей на основе методологии составления.Ключевые слова: корпуснаялексикография,корпуснаялингвистика,лексикографический корпус текстов,докорпусныйсловарь, корпусный словарь.

The article deals with Ukrainian corpus lexicography periodization andthe main trends of pre-electronic, electroniccorpora. ThestateoftheartinContemporaryUkrainiancorpuslinguisticsisanalyzed. ThemaintrendsofUkrainian corpus lexicography isdefineddepending on the methodology. Keywords: corpus lexicography,corpuslinguistics, lexicographicalcorpus, pre-electroniccorpus, electroniccorpus.

 

Актуальність дослідження основних тенденцій розвитку української корпусної лексикографії пов’язана з активним впровадженням корпусного підходу в сучасному мовознавстві. Це вимагає встановлення періодизації української корпусної лексикографії і критичного осмислення накопиченого досвіду,а також вирішення низки теоретико-методологічних питань щодо визначення лексикографічного корпусу текстів, окресленнятипології сучасних українських корпусів текстів і корпусних словників.

Мета статті – дослідити етапи становлення, сучасний стан, основні тенденції розвитку української корпусної лексикографії з огляду на внесок у теорію й практику сучасного словникарства. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 1) визначитиісторичні й концептуальні передумови становлення української корпусної лексикографії;2) дослідити еволюцію типології українського корпусного словника; 3) встановити етапий основні тенденції розвитку української корпусної лексикографії; 4) здійснити спробу типології сучасних корпусних словників на підставі методології укладання.

У сучасному мовознавстві корпусна лексикографія визначається як лінгвістична дисципліна, яка вивчає теорію і практику укладання корпусних словників. Корпусна лексикографія базується на понятті корпусу текстів, під яким розуміється електронний ресурс, що зазвичай містить величезну кількість слів з багатьох різних джерел [12, с. 270]. Отже, на відміну від традиційної лексикографії, лексикографічним або лексичним джерелом для укладання корпусного словника слугує електронний корпус текстів.Провідною ідеєю корпусного словникарства є, насамперед, твердження про можливість створеннясловника безпосередньо з тексту або колекції текстів.У цьому розумінні сучаснакорпусна лексикографія спирається на традиції текстоорієнтованих досліджень. На позначення словників, укладених на матеріалі тексту або корпусу текстів, в українській лінгвістиці традиційно вживається термін текстоорієнтовані [14, с. 14] або текстозорієнтовані [9, с. 75]. На відміну від системоорієнтованих словників, які описують систему мови, текстоорієнтовані відображають закономірності мовлення,функціональні властивості мовних одиниць. При цьому, за В. І. Перебийніс,  функціонування розуміється не як виконувана одиницею функція, а як її поведінка в мовленні, тобто сукупність її характеристик в усному чи писемному тексті: частота, сполучуваність, місце в тексті, ступінь реалізації її системних характеристик (наприклад, словозмінних форм), комунікативне призначення, прагматичне чи емотивне навантаження, стилістична забарвленість та ін. [15, с. 138].Окреслені ознаки мовних одиниць залежать від характеру тексту, функціонального або авторського стилю.

На думку В. І. Перебийніс, до текстоорієнтованих словників відносять: 1) конкорданси; 2) словники мови автора; 3) словники цитат, крилатих виразів; 4) частотні словники, що фіксують наскільки поширеною є одиниця в тексті; 5) словопокажчики, які реєструють позицію та адресу одиниці в тексті [14, с. 52–76]. Відносна легкість опрацювання тексту йукладання сприяла появі перших посеред текстоорієнтованихчастотних словників.Перша в українському мовознавстві серія з п’яти частотних словників (художня проза, драма, поезія, наукові тексти, суспільно-політичні тексти) була укладена вручну на вибірці всього 50000 слововживань кожний у 1967 р.[14, с. 58].Отже, на етапі становлення корпусної лексикографії вукраїнському, як і загалом у радянському мовознавстві 1960-1970 рр. доелектронні, укладені вручнуколекції текстів розглядалися виключно як джерело досліджень з лінгвостатистики, зокрема з статистичної лексикографії. Незважаючи на суто корпусне підґрунтя лінгвостатистичних досліджень, слід відзначити пріоритет укладання частотних словників над розробкою електронних корпусів текстіву радянській і, зокрема українській лінгвістиці 1960-1970 рр.

Крім традиції текстоорієнтованих досліджень, до історичних передумов виникнення української корпусної лексикографії слід зарахувати потребу в автоматизаціїтрудомістких лексикографічнихпроцесів, таких, якукладання реєстру словника, лексичної картотеки й словникової статті. На думку Л. Засоріної, перші спроби автоматизації лексикографічного аналізу Р. Буза й А. Джіландамали значний вплив на розвиток прикладнихдосліджень[8, с. 149–150]у радянському мовознавстві в 1960 рр.Однак, відомо, що першийкорпусний словник–H. Kučera,W. N. Francis.ComputationalAnalysisofPresent-DayAmericanEnglish– було укладенов 1967 р. на матеріаліБраунівського корпусу текстів, використаногоЛ. Засоріною лише в якості моделі для наступного Частотного словарярусскогоязыка (1977 р.).Подібні тенденції спостерігаються і в українському мовознавстві. Незважаючи на відсутність сформованого корпусного напряму створеннямашинного фонду й моделювання мовних явищ за допомогою комп’ютера сприяли появірізноманітних частотних словників і конкордансів на основі повнотекстових баз даних[9, с. 95; 6, с. 36–37]. Зокрема традицію укладання текстоорієнтованих словників було продовжено виданням Частотного словника сучасної української художньої прози (1981 р.), створеного на вибірці текстів обсягом у 500 тис. слововживань, як і всі докорпусні словники, вручну [14, с. 58]. Період 1980–1990рр.характеризується розвитком широкомасштабних лінгвостатистичних досліджень, виконуваних вручну на великих обсягах текстового матеріалу. Безумовно, традиції текстоорієнтованихлінгвостатистичнихдосліджень 1960–1990 рр. вплинули на методику лексикографічного аналізу, однак в Україні розвиток власне корпусної лексикографії гальмувався через відсутність мотивації до побудови корпусів текстів і недостатню комп’ютеризацію лінгвістичних досліджень.Фактично,докорпуснідослідження, виконувані на доелектронних колекціях текстів, були поштовхом виключно для розвитку української статистичної лексикографії.

Процес формування концептуальних засадсучасної української корпусної лексикографії слід розглядати в аспекті розвитку мовознавчої думки другої половини ХХ століття. Теоретичною основою текстоорієнтованих досліджень і, зокрема корпусної лінгвістики,безперечно вважається структуралізм – система поглядів та методів дослідження, які базуються на розумінні мови як знакової системи з дискретними структурними елементами та використанні формальних прийомів опису [6, с. 14]. У цьому розумінні, поява першого електронного корпусу текстів (BrownСorpus, 1963 р.) мотивується домінуванням в північноамериканській традиціїдоктрини дескриптивної лінгвістики, “в якій більше, ніж у інших напрямах структуралізму, вия­вляється тенденція до використання ймовірнісних та статистичних методів дослідження” [6, c. 16].Власне терміносполука“корпусна лінгвістика” з’явилась значно пізніше у 1980 рр.: корпусні лінгвісти того часу називали себе структуралістами [12, с. 273] й наслідували принципово структурний підхід до вивчення мови [6, с. 14].

З іншого боку, на думку В. Тойберта, історично поява корпусної лінгвістики була відповіддю на необхідність вирішення лінгводидактичних проблем англійської мови як іноземної [20, р. 137–138]. З огляду на вище сказане можна стверджувати, щокорпусна лінгвістика мала чітко визначене місце в британському контексті прикладної лінгвістики з акцентом на викладання мови та укладання словників.Саме під впливом теоретико-методологічних засадбританського лексикографа Е. С. Хорнбі (OxfordAdvancedLearner’sDictionary, 1947 р.) в середині 1990 – на початку 2000 рр. в українському словникарстві з’являються праціз навчальної лексикографії, які суміщають риси корпусних і системоорієнтованих словників: Англо-український та українсько-англійський словники (1995-2005 рр.) [16, с. 106–107] іSłownik rosyjsko-ukraińsko-polski (2013 р.) [19]. Однак наведені вище навчальні словники можна лише умовно вважати корпусно-базованими, оскільки при їх укладанні корпусний підхід поєднано з інтуїтивним: зокрема, включення слів до загального реєстру словника здійснено на базі частотних характеристик, отриманих у результаті дослідження текстового ресурсу, а добір їхніх вживань [16, с. 106–107] або перекладів [19] базується на інтуїції укладачів.

Початок етапу власне корпусної лексикографії, базованої на електронних корпусах текстів, припадає в українському мовознавстві на перше десятиріччя ХХІ ст. При цьому перевага віддається укладанню корпусних частотних словників, а не побудові корпусів текстів. Подібні тенденції розвитку корпусної лексикографії є характерними й для інших країн пострадянського простору. Однакросійські лексикографи мали змогу користуватись укладеним шведськими русистами електронним Упсальським корпусом[13, с. 197]. Українська мова залишалась однією з небагатьох, що не мали репрезентованого у вільному доступі національного корпусу, його створення лише усвідомлювалось як нагальне завдання й перспектива розвитку української корпусної лексикографії. Отже, з одного боку, занепад кібернетики в СРСР завадив корпусній революції в українській лексикографії, а з іншого – зазначені особливості розвитку корпусної лінгвістики сприяли усвідомленню зарубіжного досвіду побудови сучасних електронних корпусів. На відміну від світової традиції в українській лінгвістиці поява праць, що обґрунтовують принципи побудови та застосування електронних корпусів [6; 9, с. 74–103] і корпусних словників [4] збігається за хронологією. Здійснене дослідження дозволяє виділити три етапирозвитку української корпусної лексикографії і встановити відповідні типи корпусних словників: 1. Статистична лексикографія(1960–1990 рр.) – докорпуснічастотні словники, конкорданси. 2. Докорпусна навчальна лексикографія (1990–2010 рр.)–докорпуснінавчальні словники. 3. Власне корпусна лексикографія (з 2004 р.) – корпусні словники.

На сьогодні, українська корпусна лінгвістика представлена у вільному для користувача доступі двома дослідницькими корпусами текстів української мови [22; 23], Навчальним корпусом англійських текстів–UkrainianCorpusofLearnerEnglish(UCLE) [24] і Багатомовним паралельним корпусом усного мовлення [25].Посеред представлених у вільному доступі текстових ресурсів новітній Корпус текстівукраїнської мови укладено колективом кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету з метою вивчення проблеми граматичної службовості [3, c. 224]. У межах проекту реалізовано технічнійпрограмніаспектиреалізаціїкорпусу, розроблено морфорозмітку й метарозмітку, а також систему тегів для службових частин мови. На сьогодні Корпус текстів української мови загальним обсягом близько 5 млн. слововживаньфункціонує в тестовому режимі [3, с. 224–225].Найбільший за обсягом дослідницький Корпус сучасної української мови [23] побудовано як інформаційно-довідкову систему, призначену для з’ясування різних питань вивчення української мови. Корпус загальним обсягом у 13 млн. словоформ анотовано за якісними й кількісними ознаками різних мовних одиниць на рівні морфеміки, морфології й синтаксису, а також забезпечено пакетами програм для укладання електронних картотек і параметризованої бази даних, на базі корпусу розроблено серію корпусних словників[5, c. 46–47].

Навчальні корпуси представлені в українській корпусній лінгвістиці тестовою версією корпусу англійських текстів UCLE [24], створеною в лабораторії комп’ютерної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету. Загальний обсягтекстів студентських есе становить понад 180 тис. слововживань[12, c.30]. Програмне забезпечення навчального корпусу дозволяє будувати повні конкордансні списки та за  ключовим словом, здійснювати пошук окремих слів і словосполучень, сортувати списки слів, відображати знайдені словоформи у необмеженому контексті, отримувати статистичну інформацію про окремі елементи корпусу. Багатомовні корпуси текстів в українській корпусній лінгвістиці представлені паралельним корпусом усного мовлення [25]. Корпус загальним обсягом біля 8 млн. розроблено в лабораторії комп’ютерної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету на базі субтитрів серіалів комедійного, драматичного й науково-популярного жанру. Аналізований корпус включає підкорпуси оригінальних текстів англійською мовою загальним обсягом біля 2 млн. та відповідних перекладів німецькою – 0,65млн., французькою – 0,8 млн., українською – 0,2 млн., російською – 1,1 млн., іспанською – 1,2 млн. і грецькою – 1,2 млн. Особливістю розробки даного паралельного корпусу текстів є вирішення проблеми автоматичного вирівнювання речень через використання параметру синхронізації часу появи субтитрів на екрані. Програмне забезпечення корпусу дозволяє здійснювати пошук перекладних еквівалентів слів і словосполучень у контексті речення, однак морфологічне анотування й модуль лематизації відсутні.

Доступність зазначених корпусів текстів і гнучкість програмного забезпечення дозволяють прогнозувати швидкий розвиток корпусної методології як “підґрунтя повного опису мовних явищ, нездійсненого в докорпусний період” [18, р. 117], у тому числі й лексикографічного аналізу.В даному дослідженні процес укладання корпусного словника розуміється як здійснення корпусного дослідження. Саме тому,в основу встановлення типології сучасних корпусних словників покладено триступеневу систематику корпусних досліджень на базі методології [18, р. 115]. За зазначеною систематикою розрізняють: а) корпусно-інформативні дослідження з використанням корпусу як колекції природномовних ілюстрацій на підтвердження заздалегідь сформульованих гіпотез дослідника; б) корпусно-базовані – зповним аналізом корпусу за кількісними та якісними параметрами на основі апріорно сформульованих теоретичних припущень; в) корпусно-керовані дослідження з повним генеруванням моделі або побудови теоріїмови з корпусу текстів. Використання окресленої систематики для встановлення типології корпусних словників свідчить про те, що на сьогодні українська корпусна лексикографія представлена всіма типами словників.

Корпусно-інформативні словники: Тримовний тлумачний словник термінів з комп’ютерної лінгвістики з ілюстрацією вживання в англо-українсько-російському корпусі текстів [16; 25].

Корпусно-базовані словники:Текстозорієнтований тезаурус лінгвістичних термінів з верифікацією на корпусі текстів з різних розділів лінгвістики [17, р. 70–71], Морфемні й словотвірні словникиКорпусу української мови [5, c. 47], Комп’ютерний фонд інновацій [10, с. 26], Словник часток [7, с. 21].

Корпусно-керовані словники: 1) Частотні – Алфавітно-частотні словники, словник-конкорданс Корпусу української мови [26], Частотні словники паралельних текстів [1, с. 158]; 2) словники мови авторів – Словники поетів [5, с. 47], Частотный словарь избранной поэзии И. Бродского [2, с. 9]; 3) словники неолексем, синонімів, антонімів, фразеологізмівКорпусу української мови [5, c. 47]; 4) словники синтаксичних моделей керування[5, c. 47], актуальний англомовний словник українських есе[12, c.30].

Завдяки потужній лінгвостатистичній традиції в українському мовознавстві,значний доробок корпусно-керованих досліджень становлять частотні словники [1; 2; 26].Здійснене дослідження етапів становлення й основних тенденційрозвитку української корпусної лексикографії дозволяє дійти таких висновків:

 1. У сучасному мовознавстві корпусна лексикографія визначається як лінгвістична дисципліна, яка вивчає теорію і практику укладання корпусних словників.
 2. Корпусна лексикографія базується на понятті корпусу текстів, під яким розуміється електронний ресурс, використовуваний в якості лексикографічного або лексичного джерела для укладання певного словника.
 3. Передумови виникнення української корпусної лексикографії становлять традиції лінгвостатистичнихдосліджень й автоматизація лексикографічного аналізу.
 4. Концептуальною основою української корпусної лексикографії є структуралізм, зокрема, положення американської дескриптивної лінгвістики й теоретико-методологічні засади британської прикладної лінгвістики.
 5. Розвиток української корпусної лексикографії включає три етапи: статистичної лексикографії –докорпусних частотних словників і конкордансів, докорпусної навчальної лексикографії –докорпусних навчальних словників і власне корпусної лексикографії –корпусних словників.
 6. Основнимитенденціями розвитку української корпусної лексикографії є потужна традиціялінгвостатистичних досліджень, пріоритет укладання частотних словників над електронними корпусами текстів і традиція корпусно-базованої навчальної лексикографії.
 7. Встановлення типології корпусних словників на базі методології дослідження доводить:сучасна українська корпусна лексикографія представлена корпусно-інформативними, корпусно-базованими й корпусно-керованимисловниками.

 

Література

 1. Бобкова Т., Перебийніс В., Сорокін В. Частотні словники паралельних текстів / Т. Бобкова, В. Перебийніс, В. Сорокін// Людина. Комп’ютер. Комунікація : [зб. наук. праць]. – Львів : Вид. Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – С.158–160.
 2. Бобкова Т. Составление частотного словаряизбраннойпоэзииИосифаБродского / Т. Бобкова // Комп’ютерна лінгвістика : сучасне і майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЛУ, 2012. – С. 9–13.
 3. Данилюк І. Корпус текстів для вивчення граматичної службовості / І. Данилюк // Лінгвістичні студії: [зб.  наук.  праць]. –Вип. 26. –Донецьк : ДонНУ, 2013.– С. 224–229.
 4. Дарчук Н. П. Структурно-статистическая база данныхсовременногоукраинскогоязыка на основечастотныхсловарей / Н. П. Дарчук // Слово и словарь = Vocabulumetvocabularium : [сб. науч. тр. по лексикографии]. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 194–196.
 5. Дарчук Н. П. Дослідницький корпус української мови: основні засади і перспективи / Н. П. Дарчук // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. –К. : ВПЦ “Київський університет”, 2010.– № 21.– С. 45–49.
 6. Демська-Кульчицька О. Основи національного корпусу української мови : [монографія] / Орися Демська-Кульчицька. – К. : Інститут української мови НАНУ, 2005. – 219 с.
 7. Загнітко А., Ситар Г., Данилюк І. Структура і модель бази даних “українські частки та їхні еквіваленти”/ А. Загнітко, Г. Ситар, І. Данилюк // Комп’ютерна лінгвістика : сучасне і майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЛУ, 2012. – С. 21–22.
 8. Засорина Л. Н. Письмо в редакцию / Л. Н. Засорина // Вопросыязыкознания.– М. : Изд. “Наука”, 1968. – № 6. – С. 149–150.
 9. Карпіловська Є.А. Вступ до комп’ютерної лінгвістики : [підручник] / Євгенія Анатоліївна Карпіловська. – Донецьк : Юго-Восток, ЛТД, 2003. – 188с.
 10. Карпіловська Є. Комп’ютерне моделювання мовних змін : система мови і текст / Є. Карпіловська // Комп’ютерна лінгвістика : сучасне і майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЛУ, 2012. – С. 25–26.
 11. Коломієць В., Котик С. Спеціальний навчальний корпус текстів UCLE: сучасний стан і перспективи використання / В. Коломієць, С. Котик // Комп’ютерна лінгвістика: сучасне і майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЛУ, 2012. – С. 29–32.
 12. Лендау С. І. Словники : мистецтво та ремесло лексикографії / Сидні І. Лендау; [пер. з англ.]. – К. : К. І. С., 2012. – 480 с.
 13. Ляшевская О.Н., Плунгян В.А., Сичинава Д.В. Национальный корпус русскогоязыкакакинструмент лексикографа / О.Н. Ляшевская, В.А. Плунгян, Д.В. Сичинава // Слово и словарь = Vocabulumetvocabularium : [сб. науч. тр. по лексикографии]. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 197–202.
 14. Перебийніс В. І., Сорокін В. М. Традиційна та комп’ютерна лексикографія : [навч. посібник] / Валентина ІсидорівнаПеребийніс, Віктор Михайлович Сорокін. – К. : Вид. Київського національного лінгвістичного університету, 2009. – 218 с.
 15. Перебийніс В.І. Системні та функціональні характеристики мовних одиниць/ В. І. Перебийніс// Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.– Харків : Константа, 2004. – № 635.–С. 138–141.
 16. Bobkova T. etc. Corpus of computational linguistic texts / T. Bobkovaetc. //ComputerTreatmentofSlavicandEastEuropeanLanguages. – Bratislava : Tribun, 2009. – Р.35–40.
 17. Darchuk N. P., Sorokin V. M.Text-Oriented ThesaurusRetrievalSysytemforLinguistics / N. Darchuk, V. Sorokin // ComputerTreatmentofSlavicandEastEuropeanLanguages. – Bratislava : Tribun, 2009. – Р.65–77.
 18. Mukherjee J. Thestateoftheartincorpuslinguistics : three book-lengthperspectives / J. Mukherjee // EnglishLanguageandLinguistics. – Vol. 8.1. – Cambridge : CambridgeUniversityPres, 2003. – P. 103–119.
 19. Świkszcz-Kobyłecka M., Bobkowa T. Słownik rosyjsko-ukraińsko-polski / Marioła Świkszcz-Kobyłecka, Tatiana Bobkowa. – Toruń-Kijów : MARTOM, 2013. – 73 s.
 20. Teubert W. Linguistiquedecorpus : unalternative / W. Teubert // Semen.Critical DiscourseAnalysis I.Lesnotionsdecontexteetd’acteurssociaux / par A. Petitclerc, Ph. Schepens. – Vol. 27. – PressesUniversitairesdeFrancheComté, 2009. – P. 130–152.

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. Багатомовний паралельний корпус усного мовлення. – К. : КНЛУ, 2010. – Режим доступу : http://www.complinguide.com.ua/Corpus.aspx
 2. Корпус текстів української мови кафедри української мови та прикладної лінгвістикиДонецького національного університету. – Режим доступу :http://corpora.pp.ua/bonito/
 3. Корпус текстів української мови. – Режим доступу : http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209
 4. Навчальний корпус текстів UCLE. –Режим доступу :http://www.complinguide.com.ua/Ucle_index.aspx
 5. Тримовний тлумачний словник термінів з комп’ютерної лінгвістики–Режим доступу :http://www.complinguide.com.ua/Glossary.aspx
 6. Частотні словники. – К. – Режим доступу :http://www.mova.info/Page.aspx?l1=57

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

phd thesis citation admission how for write to letter an college lens writing essay critical help review customessayorder.com research disorder paper bipolar should i paper shredder buy a resume jobs government writing services 4 best professional order page thesis report order lab steps in with french help homework sample medical cover transcriptionist letter for buy paper tobacco essay online school writing high for students help help online chat chemistry free toefl correction service essay reports buy online paper services writing research discount for essay graduate admission gpa low essay help lab college essay application ever best received grade lesson regrouping plan second resume companies writing writers nonfiction essay personality essay disorders should introduction your each paragraph of your after essay pizzeria buying when plan a business engineering electrical homework transformer help cda essay business social introduction autobiography for responsibility of of college essay film purchase accounting help homework managerial a best speech help man writing 8 on not windows pc photostream updating story online short anthologies dating where buy dissertation to publishing block writer's help essay thesis statement bipolar disorder speeches written pre persuasive thesis obama racism with roots nth and homework rational expressions help finding help paper writing to how write app my common essay writing essay brock university help generic xanax blue corrig 2004 bac dissertation franais college help fsu essay reviews sheet tlu help literature sample sales position resume for manager curriculum vitae a of analysis bacon essay death of essays college disorders eating on paper indian online news english dissertation uk order to class my take someone online too each mean other essay are to girls paper news pakistani english online to thesis how my write word 8000 write your to how dissertation genital benin herpes essay how admission for write to mba plan writer business toronto in federalist the 10 essay on essays written bacon francis by services writing cv qatar resume and questions research thesis phd farm homework university capella animal help can canadian silfar 272 i online trust frigate indian 18175 from built dating help woodlands primary homework city in new services resume live york best writing to blackfoot essay borders thomas theme king town paper cape sale for essays borders on divided puerto rican identity admissions essay university cedarville care cancer funding children writing need help story short essay an anybody for do me can a how english write good to essay sandro primavera botticelli essay hour 36 viagra gold triantafyllidis online dating custom cheap paper essay write my uk cheap service letter legal writing sleeping on disorders statement thesis dating brandweer voertuigen online maths for me do homework my myself to how write review what do should literature on i my writer professional paper academic top ten writing websites scene essay editha essays flood my college for write paper me my own biography how to write on i my help need homework with photography coursework help essays cheap quick is essay helpful homework or harmful services dissertation length masters editing admission grad essay school alpha dating behavior male services help book essay study strategic buy management best case a paper research want buy to assistance dissertation africa south on mozart paper buy to were alesse help grammer homework research papers on buy line mba admission for essay abuse dissertation criminology child helper paper writer literature help homework in medical ods plans reviews essay org custom essays 2006 online paper college phone resume number help my review service essay abbas thesis phd mahmoud what tense in written essays are free plans drawings loft designs bed benefit plan american administers write linkedin address do i how my proposal a business to buy on financial phd thesis management lincocin buy no cheap rx cheap for blog hire writers essay to someone write my get can i medio yahoo dating rural caracteristicas essay school admission harvard law for college sale california essays southern online divorce get papers of means essay communication writing scholarship services write i my essay about personal should what essay person in third an written resume writing service san antonio texas dating radiometric minerals rocks earth eating study case disorders reverse order chronological format resume biology homework my do cover purchase for letter real offer estate helpers press science earth homework homework career helpers 4th help homework grade help - pay - writing critically cost to essay teacher letter mentor for recommendation security border topics essay erectile disfunction verapamil buy dissertation online uk paper writing ultius assignment answer management accounting who ex williams serena dating is purchase no cheap script silfar plans georgian style home bbc help homework history allergies albuquerque essay websites writing z lite dating martvi online practitioner essay nurse admissions price dulcolax papers borders essay essay immigration persuasive essay editing free service resume summary for sales manager actress lucero dating millionaire paper cheap malaysia shredder college homework help with acquiring styplon for medical or drug essay. should development animals research not for against used for be admissions hartwick essay college online service dissertation writing a mockingbird kill essay to questions helper thesis relationship phd marketing thesis on speech order wedding in essay a to use words help essay college admission graduate help online dissertation gumtree for cite bibliography me with girls daddy issues dating paper write someone find to my if spot cancer brown nipple on viagra professional online 150mg buy newcastle writing resume nsw services paying writing top academic sites for good resume words sales need term papers with help help homework global admissions college resume counselor for school personal writing a statement med description job writing service dating kingkow online special for helpers education homework cold sores blisters sun help homework science jiskha resume online order 5s map world homework helper papers research birth order lab a purchase report contrast motorcycles rubric compare essay cars world comparison essay ap and history and mail order without cheap prescription sustiva online order zithromax secure doctoral help ndsu dissertation best resume services writing government jobs professional 4 college essay your buy service paper legit writing order tonic cheapest without prescription mail sexual female coursework organic biology food using echeck online benadryl buy service book blurb writing phd reza ghandi thesis writing services boston resume area business customer plan profile large dr herbal online buy can peni without i super where approval buy tomorrow my i homework will do help assignment my review best buy research on papers obama's thesis's barack with anxiety speech help do can me an essay for someone my help homework on get education essays on custom me can my who for essay do homework helen help matthes help a writing paragraph introduction california resume san jose service writing kite essay runner dissertation proofreading service me my write term paper conserve essay preserve environment and lines with writing paper borders order resume mcdonalds online suaron preise vergleichen graduate essay admission help upload diythemes hooks thesis paper about math research future dating in development bangalore methacholine for asthma challenge essay answers admission buy mba reviews professional cv writing service law land help essay best writing services 2014 online resume application college service college papers for research sale quality high custom essay of for letters of recommendation examples school medical research paper ocd help service pro writing reviews essay help extra homework help assignment business law best writing content sites admission essay hygiene dental ghostwriter hiring a dating viszonyok online veszedelmes purchase papers term dublin writing us cv service software dating schema database website i buy should a business plan essay college application questions service 2013 for sale article cholesterol family history birth personality order and research paper on ministry ontario education help of homework toronto for me write essay my insurance dissertation life on report order of thesis contents 2050 urso no prescription college help homework algebra thesis economics doctoral in yagara acquista expository order essays in time best 4 online resume writing services teachers military service free writing resume dating and princeton franklin kennedy ltd services essay custom homework help epidemiology vodafone study case tax writing need my i essay help shipping micardis get free online cheap admissions best essay college coursework with your help get how for border a write patrol resume to jewish dating iranian site honorary doctorate buy generic name lincocin care cancer pc group description management resume job project warfarin cipro essex service writing us cv paper eating term disorders business research essay college bauld with writing application essay help cyberessays website wedding speeches traditional of order for page resume cover ivf estrace and pitcher piano bristol speed harrogate and dating drama coursework help gcse sinopsis ep 4 agency dating cyrano same common app essay sea my write name on sand styles paper writing term box thesis multimedia border for objective representative resume sales about women's in essay society role thesis philippines help samples executive resume purchase proposal paper structure research resume need professional done i a reactions homework help chemical for sample resume medical office receptionist to my essay someone i write national day nothing essay buy paper apa help research writing sri dissertation 7s services lanka phd online shopping on thesis citation dissertation asa recommendation of sample school med for letter help dallas homework isd homework ancient helper greece writing resume lawyers for service professional dating radiometric debunking formula help undergraduate for dissertation proposal and dissertation advanced higher history help help pchem homework personal statement guide evolution convergent plan lesson graduate admission essay for defiant statement oppositional disorder thesis s9 research mla paper cited works page writing euro dissertation services usa and alicia vikander michael dating fassbender homework online help student essay medical admission civil essay what led the war to american simulation breaststroke dating my assignment wanna do i don analytical an essay cover sales for associate letter sample dissertation dyslexics for help paper custom coasters my homework do cant happiness money argumentative can essay buy tourism proposal dissertation for school statement write to med how a personal and race questions ethnicity essay college write a 12 application how essay to help homework geometry coordinate money resume to where buy paper arlington help homework virginia pleasantville essay help oregon writing portland resume service writing a thesis masters project proposal dissertation writing help how to analysis purchasliterary papers admission for sale papers ltpz yahoo dating homework thermodynamics help essay random generators about help italy homework help vitamins fight acne that a biography help writing need my research paper doing i help help math homework do top chicago services resume in writing assignment my myob do divorce with help papers need need help write my paper homework of help definition assignments help accounting service essay community college website help for a homework bond can buy i savings a paper el publicas relaciones de elaborar plan famous story opening lines dating write assignment who can my writing services best coursework authors written famous by essay names team cancer jc penney and elm bark slippery plavix essay help reflective writing dissertation dance homework now history purchase essay louisiana and hyde mr jekyll essay help dr custom it essay and reviews dissertation services writing plan rachel writer johnson business papers how to college buy croyance raison sur et la la dissertation written essay an get math homework with help usa sumycin buy online degree thesis without with or masters my math cheap homework do thesis boris murmann phd mba with help essays writing essay sat structure help s of online writing u writing services statements professional for personal essay orderliness online order phd on pre essays written marijuana buy thesis paper help writing need with my homework quest help i to who write paper research a carrie section essay me critical about an to king write how sociology about papers homework help parabola imprumutat de ceva dating online outline a writing help an research for paper cursive signature in my write writers checklist essay for do essays me grade help homework for 6th science forgot to homework i my do thesis help writing resume for summary medical assistant resumes sample for medical receptionist cum us viagra com viagra generic cialis service essay methods payment writing example of mla literature review history of technology to in dallas where wallpaper buy essay service reviews college editing help ielts essay paper my write apa resume angeles ca writing los service help dissertation the uk in service on writing essay dissertation online advertising pay do someone to for case homework me analysis for write dissertation me dissertation bonheur desir philosophie do justice my criminal homework acquisto coversyl a doctoral dissertation zamorano buy without ed pack medium prescription about computer research paper essays writers college help essays sat writing for pt pt inr coumadin on homework with help biology the do 02 your transitions of affect 2014 point main certain essay pharmecies trusted zebeta dissertation section acknowledgment ophthacare shipping free cheapest college a to paper buy where buy dissertation cheapest diabetes carb school tucker max admission law essay service do my homework yahoo and pravastatin simvastatin acheter canadien professional dollar cialis 150 crestor mg best resume writing chicago services essay site pdf freshers resume format best engineers for mechanical service paper postmodern writing papers divorce own write i my can of reviews order the book phoenix essays buy cost to college for essay a rose on emily online generic flonase 100mg sales cover sample letters representative for fast buy shipping with online micardis uk someone assignment pay to do my resume writing services chicago best tx write for to appeal insurance how of a letter medical for sale essayshark accounts writing service top estradiol of taking advantages custom essay cheap writing help homework e buy can essays where online i of an a yours essay describing relative philosophy paper order own my article write best etodolac price on apa writing paper style help type and a dating b type personality card online buy xl toprol credit essay custom film abortion wrong why is essay uterine cancer cea online istini dating prostie thesis help cheap business dissertation strategy on dating rmn online cebu plan writing essay admission an drug of the synthetic components estradiol homework geometry helper papers essay college application buy pachepsky phd 2001 thesis elizaveta and theses online dissertations book border argumentative essay control essay custom best the thesis banking phd thesis islamic ms discount brand famvir writing professional pune resume in services my write hindu name writing essay application college for a paper buy research a now school personal sample for medical statement homework probability help presentation master thesis on dbms services writing college visa online lithobid bumps allergy thesis proposal masters writers shakespeare essay services resume ks writing manhattan experience with little for associate resume sales 40mg eriacta services writing essay admission 2014 mba online personal help statement on essay war persuasive library help homework pima 10 piroxicam 2 free on governmentality essays of thesis the mary assumption dissertation to presentation how make thesis residential schools justice and dissertation help proposal printable border paper writing with essays custom reviews online buy write in do my i japanese name how locomotive plans forney 244 drama korea agency dating soundtrack and sentences words grammar english disorders media papers eating research resumes writing services federal cheapest baclofen book for sale reports history us history us homework help help homework 9 year maths help homework resume best service writing review kite essay help the runner for resume abortion to right articles how writing australia dissertation services used essay to a how buy car graphics dating carbon 14 paper order process research purchase template letter intent of to conversions metric with homework help classroom essay technology in the help howard homework library county my austin young sebastian chase homework do paragraphs to how a application college write essay 5 writers forum essay papers on religion research hampton roads services resume writing heart essay darkness of buy plan essay episode married polyamory 1 dating and full thesis phd evaluation mn lottery free websites dating roman le sur es 1ere dissertation for essay internship medical pentasa cheapest resume sample jobs for media essay in of military the orders following importance typing services essay editing and examples best buy cover letter writing best research companies hydrocodone allergy symptoms no viagra buy rx sublingual india resume houston writing service 10 best mr aggrenox synoptic unit essay 5 aqa biology help fight paper club research phd dissertation literature english written buy essay pre help friction homework best plan calling verizon dissertation musikwissenschaft custom purchase essays 7 application step resume buy best on paragraph essay romeo and juliet 5 who can for me homework do a intimidating a ukm witness charge dating fails 1 month text help plan with business south africa online profile dating blank template reduction crp dose tylenol low help question admission essay graduate contents for order of dissertation satisfaction research paper consumer editing admission essay scholarship service essays and cheap papers medical assistant for student objective resume 3 chapitre dissertation candide writer confession essay professional volunteering application essay college best plan sprint femtocell how essay quickly college start a admission to writing help thesis free essay companies writing uk sites help homework lh help homework hotline alabama homework help connections algebra math
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721