УКРАЇНСЬКА КОРПУСНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ: ОСНОВНІЕТАПИ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’33

Т.В. Бобкова

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

УКРАЇНСЬКА КОРПУСНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ:

ОСНОВНІЕТАПИ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

У статті встановлюється періодизація української корпусної лексикографії, окреслюється типологія докорпусних і корпусних словників. Досліджується сучасний стан наявних у вільному доступі українських корпусів.Здійснюється спроба визначення типологіїсучасних корпусних словників за методологією укладання.

Ключові слова: корпусна лексикографія,корпусна лінгвістика, лексикографічний корпус текстів, докорпуснийсловник, корпусний словник.

В статьеустанавливается периодизация украинской корпусной лексикографии, определяется типология докорпусных и корпусных словарей. Анализируется современное состояние представленных в свободном доступе украинских корпусов. Предпринята попытка типологии современных корпусных словарей на основе методологии составления.Ключевые слова: корпуснаялексикография,корпуснаялингвистика,лексикографический корпус текстов,докорпусныйсловарь, корпусный словарь.

The article deals with Ukrainian corpus lexicography periodization andthe main trends of pre-electronic, electroniccorpora. ThestateoftheartinContemporaryUkrainiancorpuslinguisticsisanalyzed. ThemaintrendsofUkrainian corpus lexicography isdefineddepending on the methodology. Keywords: corpus lexicography,corpuslinguistics, lexicographicalcorpus, pre-electroniccorpus, electroniccorpus.

 

Актуальність дослідження основних тенденцій розвитку української корпусної лексикографії пов’язана з активним впровадженням корпусного підходу в сучасному мовознавстві. Це вимагає встановлення періодизації української корпусної лексикографії і критичного осмислення накопиченого досвіду,а також вирішення низки теоретико-методологічних питань щодо визначення лексикографічного корпусу текстів, окресленнятипології сучасних українських корпусів текстів і корпусних словників.

Мета статті – дослідити етапи становлення, сучасний стан, основні тенденції розвитку української корпусної лексикографії з огляду на внесок у теорію й практику сучасного словникарства. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 1) визначитиісторичні й концептуальні передумови становлення української корпусної лексикографії;2) дослідити еволюцію типології українського корпусного словника; 3) встановити етапий основні тенденції розвитку української корпусної лексикографії; 4) здійснити спробу типології сучасних корпусних словників на підставі методології укладання.

У сучасному мовознавстві корпусна лексикографія визначається як лінгвістична дисципліна, яка вивчає теорію і практику укладання корпусних словників. Корпусна лексикографія базується на понятті корпусу текстів, під яким розуміється електронний ресурс, що зазвичай містить величезну кількість слів з багатьох різних джерел [12, с. 270]. Отже, на відміну від традиційної лексикографії, лексикографічним або лексичним джерелом для укладання корпусного словника слугує електронний корпус текстів.Провідною ідеєю корпусного словникарства є, насамперед, твердження про можливість створеннясловника безпосередньо з тексту або колекції текстів.У цьому розумінні сучаснакорпусна лексикографія спирається на традиції текстоорієнтованих досліджень. На позначення словників, укладених на матеріалі тексту або корпусу текстів, в українській лінгвістиці традиційно вживається термін текстоорієнтовані [14, с. 14] або текстозорієнтовані [9, с. 75]. На відміну від системоорієнтованих словників, які описують систему мови, текстоорієнтовані відображають закономірності мовлення,функціональні властивості мовних одиниць. При цьому, за В. І. Перебийніс,  функціонування розуміється не як виконувана одиницею функція, а як її поведінка в мовленні, тобто сукупність її характеристик в усному чи писемному тексті: частота, сполучуваність, місце в тексті, ступінь реалізації її системних характеристик (наприклад, словозмінних форм), комунікативне призначення, прагматичне чи емотивне навантаження, стилістична забарвленість та ін. [15, с. 138].Окреслені ознаки мовних одиниць залежать від характеру тексту, функціонального або авторського стилю.

На думку В. І. Перебийніс, до текстоорієнтованих словників відносять: 1) конкорданси; 2) словники мови автора; 3) словники цитат, крилатих виразів; 4) частотні словники, що фіксують наскільки поширеною є одиниця в тексті; 5) словопокажчики, які реєструють позицію та адресу одиниці в тексті [14, с. 52–76]. Відносна легкість опрацювання тексту йукладання сприяла появі перших посеред текстоорієнтованихчастотних словників.Перша в українському мовознавстві серія з п’яти частотних словників (художня проза, драма, поезія, наукові тексти, суспільно-політичні тексти) була укладена вручну на вибірці всього 50000 слововживань кожний у 1967 р.[14, с. 58].Отже, на етапі становлення корпусної лексикографії вукраїнському, як і загалом у радянському мовознавстві 1960-1970 рр. доелектронні, укладені вручнуколекції текстів розглядалися виключно як джерело досліджень з лінгвостатистики, зокрема з статистичної лексикографії. Незважаючи на суто корпусне підґрунтя лінгвостатистичних досліджень, слід відзначити пріоритет укладання частотних словників над розробкою електронних корпусів текстіву радянській і, зокрема українській лінгвістиці 1960-1970 рр.

Крім традиції текстоорієнтованих досліджень, до історичних передумов виникнення української корпусної лексикографії слід зарахувати потребу в автоматизаціїтрудомістких лексикографічнихпроцесів, таких, якукладання реєстру словника, лексичної картотеки й словникової статті. На думку Л. Засоріної, перші спроби автоматизації лексикографічного аналізу Р. Буза й А. Джіландамали значний вплив на розвиток прикладнихдосліджень[8, с. 149–150]у радянському мовознавстві в 1960 рр.Однак, відомо, що першийкорпусний словник–H. Kučera,W. N. Francis.ComputationalAnalysisofPresent-DayAmericanEnglish– було укладенов 1967 р. на матеріаліБраунівського корпусу текстів, використаногоЛ. Засоріною лише в якості моделі для наступного Частотного словарярусскогоязыка (1977 р.).Подібні тенденції спостерігаються і в українському мовознавстві. Незважаючи на відсутність сформованого корпусного напряму створеннямашинного фонду й моделювання мовних явищ за допомогою комп’ютера сприяли появірізноманітних частотних словників і конкордансів на основі повнотекстових баз даних[9, с. 95; 6, с. 36–37]. Зокрема традицію укладання текстоорієнтованих словників було продовжено виданням Частотного словника сучасної української художньої прози (1981 р.), створеного на вибірці текстів обсягом у 500 тис. слововживань, як і всі докорпусні словники, вручну [14, с. 58]. Період 1980–1990рр.характеризується розвитком широкомасштабних лінгвостатистичних досліджень, виконуваних вручну на великих обсягах текстового матеріалу. Безумовно, традиції текстоорієнтованихлінгвостатистичнихдосліджень 1960–1990 рр. вплинули на методику лексикографічного аналізу, однак в Україні розвиток власне корпусної лексикографії гальмувався через відсутність мотивації до побудови корпусів текстів і недостатню комп’ютеризацію лінгвістичних досліджень.Фактично,докорпуснідослідження, виконувані на доелектронних колекціях текстів, були поштовхом виключно для розвитку української статистичної лексикографії.

Процес формування концептуальних засадсучасної української корпусної лексикографії слід розглядати в аспекті розвитку мовознавчої думки другої половини ХХ століття. Теоретичною основою текстоорієнтованих досліджень і, зокрема корпусної лінгвістики,безперечно вважається структуралізм – система поглядів та методів дослідження, які базуються на розумінні мови як знакової системи з дискретними структурними елементами та використанні формальних прийомів опису [6, с. 14]. У цьому розумінні, поява першого електронного корпусу текстів (BrownСorpus, 1963 р.) мотивується домінуванням в північноамериканській традиціїдоктрини дескриптивної лінгвістики, “в якій більше, ніж у інших напрямах структуралізму, вия­вляється тенденція до використання ймовірнісних та статистичних методів дослідження” [6, c. 16].Власне терміносполука“корпусна лінгвістика” з’явилась значно пізніше у 1980 рр.: корпусні лінгвісти того часу називали себе структуралістами [12, с. 273] й наслідували принципово структурний підхід до вивчення мови [6, с. 14].

З іншого боку, на думку В. Тойберта, історично поява корпусної лінгвістики була відповіддю на необхідність вирішення лінгводидактичних проблем англійської мови як іноземної [20, р. 137–138]. З огляду на вище сказане можна стверджувати, щокорпусна лінгвістика мала чітко визначене місце в британському контексті прикладної лінгвістики з акцентом на викладання мови та укладання словників.Саме під впливом теоретико-методологічних засадбританського лексикографа Е. С. Хорнбі (OxfordAdvancedLearner’sDictionary, 1947 р.) в середині 1990 – на початку 2000 рр. в українському словникарстві з’являються праціз навчальної лексикографії, які суміщають риси корпусних і системоорієнтованих словників: Англо-український та українсько-англійський словники (1995-2005 рр.) [16, с. 106–107] іSłownik rosyjsko-ukraińsko-polski (2013 р.) [19]. Однак наведені вище навчальні словники можна лише умовно вважати корпусно-базованими, оскільки при їх укладанні корпусний підхід поєднано з інтуїтивним: зокрема, включення слів до загального реєстру словника здійснено на базі частотних характеристик, отриманих у результаті дослідження текстового ресурсу, а добір їхніх вживань [16, с. 106–107] або перекладів [19] базується на інтуїції укладачів.

Початок етапу власне корпусної лексикографії, базованої на електронних корпусах текстів, припадає в українському мовознавстві на перше десятиріччя ХХІ ст. При цьому перевага віддається укладанню корпусних частотних словників, а не побудові корпусів текстів. Подібні тенденції розвитку корпусної лексикографії є характерними й для інших країн пострадянського простору. Однакросійські лексикографи мали змогу користуватись укладеним шведськими русистами електронним Упсальським корпусом[13, с. 197]. Українська мова залишалась однією з небагатьох, що не мали репрезентованого у вільному доступі національного корпусу, його створення лише усвідомлювалось як нагальне завдання й перспектива розвитку української корпусної лексикографії. Отже, з одного боку, занепад кібернетики в СРСР завадив корпусній революції в українській лексикографії, а з іншого – зазначені особливості розвитку корпусної лінгвістики сприяли усвідомленню зарубіжного досвіду побудови сучасних електронних корпусів. На відміну від світової традиції в українській лінгвістиці поява праць, що обґрунтовують принципи побудови та застосування електронних корпусів [6; 9, с. 74–103] і корпусних словників [4] збігається за хронологією. Здійснене дослідження дозволяє виділити три етапирозвитку української корпусної лексикографії і встановити відповідні типи корпусних словників: 1. Статистична лексикографія(1960–1990 рр.) – докорпуснічастотні словники, конкорданси. 2. Докорпусна навчальна лексикографія (1990–2010 рр.)–докорпуснінавчальні словники. 3. Власне корпусна лексикографія (з 2004 р.) – корпусні словники.

На сьогодні, українська корпусна лінгвістика представлена у вільному для користувача доступі двома дослідницькими корпусами текстів української мови [22; 23], Навчальним корпусом англійських текстів–UkrainianCorpusofLearnerEnglish(UCLE) [24] і Багатомовним паралельним корпусом усного мовлення [25].Посеред представлених у вільному доступі текстових ресурсів новітній Корпус текстівукраїнської мови укладено колективом кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету з метою вивчення проблеми граматичної службовості [3, c. 224]. У межах проекту реалізовано технічнійпрограмніаспектиреалізаціїкорпусу, розроблено морфорозмітку й метарозмітку, а також систему тегів для службових частин мови. На сьогодні Корпус текстів української мови загальним обсягом близько 5 млн. слововживаньфункціонує в тестовому режимі [3, с. 224–225].Найбільший за обсягом дослідницький Корпус сучасної української мови [23] побудовано як інформаційно-довідкову систему, призначену для з’ясування різних питань вивчення української мови. Корпус загальним обсягом у 13 млн. словоформ анотовано за якісними й кількісними ознаками різних мовних одиниць на рівні морфеміки, морфології й синтаксису, а також забезпечено пакетами програм для укладання електронних картотек і параметризованої бази даних, на базі корпусу розроблено серію корпусних словників[5, c. 46–47].

Навчальні корпуси представлені в українській корпусній лінгвістиці тестовою версією корпусу англійських текстів UCLE [24], створеною в лабораторії комп’ютерної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету. Загальний обсягтекстів студентських есе становить понад 180 тис. слововживань[12, c.30]. Програмне забезпечення навчального корпусу дозволяє будувати повні конкордансні списки та за  ключовим словом, здійснювати пошук окремих слів і словосполучень, сортувати списки слів, відображати знайдені словоформи у необмеженому контексті, отримувати статистичну інформацію про окремі елементи корпусу. Багатомовні корпуси текстів в українській корпусній лінгвістиці представлені паралельним корпусом усного мовлення [25]. Корпус загальним обсягом біля 8 млн. розроблено в лабораторії комп’ютерної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету на базі субтитрів серіалів комедійного, драматичного й науково-популярного жанру. Аналізований корпус включає підкорпуси оригінальних текстів англійською мовою загальним обсягом біля 2 млн. та відповідних перекладів німецькою – 0,65млн., французькою – 0,8 млн., українською – 0,2 млн., російською – 1,1 млн., іспанською – 1,2 млн. і грецькою – 1,2 млн. Особливістю розробки даного паралельного корпусу текстів є вирішення проблеми автоматичного вирівнювання речень через використання параметру синхронізації часу появи субтитрів на екрані. Програмне забезпечення корпусу дозволяє здійснювати пошук перекладних еквівалентів слів і словосполучень у контексті речення, однак морфологічне анотування й модуль лематизації відсутні.

Доступність зазначених корпусів текстів і гнучкість програмного забезпечення дозволяють прогнозувати швидкий розвиток корпусної методології як “підґрунтя повного опису мовних явищ, нездійсненого в докорпусний період” [18, р. 117], у тому числі й лексикографічного аналізу.В даному дослідженні процес укладання корпусного словника розуміється як здійснення корпусного дослідження. Саме тому,в основу встановлення типології сучасних корпусних словників покладено триступеневу систематику корпусних досліджень на базі методології [18, р. 115]. За зазначеною систематикою розрізняють: а) корпусно-інформативні дослідження з використанням корпусу як колекції природномовних ілюстрацій на підтвердження заздалегідь сформульованих гіпотез дослідника; б) корпусно-базовані – зповним аналізом корпусу за кількісними та якісними параметрами на основі апріорно сформульованих теоретичних припущень; в) корпусно-керовані дослідження з повним генеруванням моделі або побудови теоріїмови з корпусу текстів. Використання окресленої систематики для встановлення типології корпусних словників свідчить про те, що на сьогодні українська корпусна лексикографія представлена всіма типами словників.

Корпусно-інформативні словники: Тримовний тлумачний словник термінів з комп’ютерної лінгвістики з ілюстрацією вживання в англо-українсько-російському корпусі текстів [16; 25].

Корпусно-базовані словники:Текстозорієнтований тезаурус лінгвістичних термінів з верифікацією на корпусі текстів з різних розділів лінгвістики [17, р. 70–71], Морфемні й словотвірні словникиКорпусу української мови [5, c. 47], Комп’ютерний фонд інновацій [10, с. 26], Словник часток [7, с. 21].

Корпусно-керовані словники: 1) Частотні – Алфавітно-частотні словники, словник-конкорданс Корпусу української мови [26], Частотні словники паралельних текстів [1, с. 158]; 2) словники мови авторів – Словники поетів [5, с. 47], Частотный словарь избранной поэзии И. Бродского [2, с. 9]; 3) словники неолексем, синонімів, антонімів, фразеологізмівКорпусу української мови [5, c. 47]; 4) словники синтаксичних моделей керування[5, c. 47], актуальний англомовний словник українських есе[12, c.30].

Завдяки потужній лінгвостатистичній традиції в українському мовознавстві,значний доробок корпусно-керованих досліджень становлять частотні словники [1; 2; 26].Здійснене дослідження етапів становлення й основних тенденційрозвитку української корпусної лексикографії дозволяє дійти таких висновків:

 1. У сучасному мовознавстві корпусна лексикографія визначається як лінгвістична дисципліна, яка вивчає теорію і практику укладання корпусних словників.
 2. Корпусна лексикографія базується на понятті корпусу текстів, під яким розуміється електронний ресурс, використовуваний в якості лексикографічного або лексичного джерела для укладання певного словника.
 3. Передумови виникнення української корпусної лексикографії становлять традиції лінгвостатистичнихдосліджень й автоматизація лексикографічного аналізу.
 4. Концептуальною основою української корпусної лексикографії є структуралізм, зокрема, положення американської дескриптивної лінгвістики й теоретико-методологічні засади британської прикладної лінгвістики.
 5. Розвиток української корпусної лексикографії включає три етапи: статистичної лексикографії –докорпусних частотних словників і конкордансів, докорпусної навчальної лексикографії –докорпусних навчальних словників і власне корпусної лексикографії –корпусних словників.
 6. Основнимитенденціями розвитку української корпусної лексикографії є потужна традиціялінгвостатистичних досліджень, пріоритет укладання частотних словників над електронними корпусами текстів і традиція корпусно-базованої навчальної лексикографії.
 7. Встановлення типології корпусних словників на базі методології дослідження доводить:сучасна українська корпусна лексикографія представлена корпусно-інформативними, корпусно-базованими й корпусно-керованимисловниками.

 

Література

 1. Бобкова Т., Перебийніс В., Сорокін В. Частотні словники паралельних текстів / Т. Бобкова, В. Перебийніс, В. Сорокін// Людина. Комп’ютер. Комунікація : [зб. наук. праць]. – Львів : Вид. Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – С.158–160.
 2. Бобкова Т. Составление частотного словаряизбраннойпоэзииИосифаБродского / Т. Бобкова // Комп’ютерна лінгвістика : сучасне і майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЛУ, 2012. – С. 9–13.
 3. Данилюк І. Корпус текстів для вивчення граматичної службовості / І. Данилюк // Лінгвістичні студії: [зб.  наук.  праць]. –Вип. 26. –Донецьк : ДонНУ, 2013.– С. 224–229.
 4. Дарчук Н. П. Структурно-статистическая база данныхсовременногоукраинскогоязыка на основечастотныхсловарей / Н. П. Дарчук // Слово и словарь = Vocabulumetvocabularium : [сб. науч. тр. по лексикографии]. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 194–196.
 5. Дарчук Н. П. Дослідницький корпус української мови: основні засади і перспективи / Н. П. Дарчук // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. –К. : ВПЦ “Київський університет”, 2010.– № 21.– С. 45–49.
 6. Демська-Кульчицька О. Основи національного корпусу української мови : [монографія] / Орися Демська-Кульчицька. – К. : Інститут української мови НАНУ, 2005. – 219 с.
 7. Загнітко А., Ситар Г., Данилюк І. Структура і модель бази даних “українські частки та їхні еквіваленти”/ А. Загнітко, Г. Ситар, І. Данилюк // Комп’ютерна лінгвістика : сучасне і майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЛУ, 2012. – С. 21–22.
 8. Засорина Л. Н. Письмо в редакцию / Л. Н. Засорина // Вопросыязыкознания.– М. : Изд. “Наука”, 1968. – № 6. – С. 149–150.
 9. Карпіловська Є.А. Вступ до комп’ютерної лінгвістики : [підручник] / Євгенія Анатоліївна Карпіловська. – Донецьк : Юго-Восток, ЛТД, 2003. – 188с.
 10. Карпіловська Є. Комп’ютерне моделювання мовних змін : система мови і текст / Є. Карпіловська // Комп’ютерна лінгвістика : сучасне і майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЛУ, 2012. – С. 25–26.
 11. Коломієць В., Котик С. Спеціальний навчальний корпус текстів UCLE: сучасний стан і перспективи використання / В. Коломієць, С. Котик // Комп’ютерна лінгвістика: сучасне і майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЛУ, 2012. – С. 29–32.
 12. Лендау С. І. Словники : мистецтво та ремесло лексикографії / Сидні І. Лендау; [пер. з англ.]. – К. : К. І. С., 2012. – 480 с.
 13. Ляшевская О.Н., Плунгян В.А., Сичинава Д.В. Национальный корпус русскогоязыкакакинструмент лексикографа / О.Н. Ляшевская, В.А. Плунгян, Д.В. Сичинава // Слово и словарь = Vocabulumetvocabularium : [сб. науч. тр. по лексикографии]. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 197–202.
 14. Перебийніс В. І., Сорокін В. М. Традиційна та комп’ютерна лексикографія : [навч. посібник] / Валентина ІсидорівнаПеребийніс, Віктор Михайлович Сорокін. – К. : Вид. Київського національного лінгвістичного університету, 2009. – 218 с.
 15. Перебийніс В.І. Системні та функціональні характеристики мовних одиниць/ В. І. Перебийніс// Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.– Харків : Константа, 2004. – № 635.–С. 138–141.
 16. Bobkova T. etc. Corpus of computational linguistic texts / T. Bobkovaetc. //ComputerTreatmentofSlavicandEastEuropeanLanguages. – Bratislava : Tribun, 2009. – Р.35–40.
 17. Darchuk N. P., Sorokin V. M.Text-Oriented ThesaurusRetrievalSysytemforLinguistics / N. Darchuk, V. Sorokin // ComputerTreatmentofSlavicandEastEuropeanLanguages. – Bratislava : Tribun, 2009. – Р.65–77.
 18. Mukherjee J. Thestateoftheartincorpuslinguistics : three book-lengthperspectives / J. Mukherjee // EnglishLanguageandLinguistics. – Vol. 8.1. – Cambridge : CambridgeUniversityPres, 2003. – P. 103–119.
 19. Świkszcz-Kobyłecka M., Bobkowa T. Słownik rosyjsko-ukraińsko-polski / Marioła Świkszcz-Kobyłecka, Tatiana Bobkowa. – Toruń-Kijów : MARTOM, 2013. – 73 s.
 20. Teubert W. Linguistiquedecorpus : unalternative / W. Teubert // Semen.Critical DiscourseAnalysis I.Lesnotionsdecontexteetd’acteurssociaux / par A. Petitclerc, Ph. Schepens. – Vol. 27. – PressesUniversitairesdeFrancheComté, 2009. – P. 130–152.

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. Багатомовний паралельний корпус усного мовлення. – К. : КНЛУ, 2010. – Режим доступу : http://www.complinguide.com.ua/Corpus.aspx
 2. Корпус текстів української мови кафедри української мови та прикладної лінгвістикиДонецького національного університету. – Режим доступу :http://corpora.pp.ua/bonito/
 3. Корпус текстів української мови. – Режим доступу : http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209
 4. Навчальний корпус текстів UCLE. –Режим доступу :http://www.complinguide.com.ua/Ucle_index.aspx
 5. Тримовний тлумачний словник термінів з комп’ютерної лінгвістики–Режим доступу :http://www.complinguide.com.ua/Glossary.aspx
 6. Частотні словники. – К. – Режим доступу :http://www.mova.info/Page.aspx?l1=57

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

databases help homework on essays sell buy essay on parents university letter cover michigan for homework grade 4th help math case disorder conduct studies canada gestanin contests essay admission college ginseng order cheapest for assignment net help on essay disorder post traumatic stress autobiography an would someone write why my coursework do assignment writer hire to temp on resume my someone pay essay do uk to a write how proposal business to purchase in to dissertation how conclusion write ilc homework help mechanical for topics presentation ieee engineering format in paper history ancient homework taureg africa warriors help service smart reviews writing cheap products paper numbers apa order bibliography alphabetical length phd thesis uk help homework social studies online with professional blurb service writing buy rx india no dilantin custom service master writing dissertation help homework vocabulary writer white paper industry survey sale for research papers nursing essay editing online services writing blog write service essay essays helping for article buy review paper research writer online order lit review custom a essay writing help science service resume writing powerpoint disorder anxiety presentation moxifloxacin pharmacology sale for law papers school buy online thesis help homework division in ms pdf resume word format in free download resumes essays service different languages in name my to write how homework bolivia help sat essay questions thesis a for geisha of statement memoirs owner for by sale papers act top writing 10 dissertation companies camp about essay goals personal essay leadership achieving essay screw the turn of analysis articles for buy website microeconomics help economics homework websites children essay custom service writing online essay college with help essay application essay writing cheap coupon urso for sale 25 mcg of the war worlds essay help professional writing brisbane resume service for studies medical case clinical students my for me history essay write help spelling words homework help college essay application tip buy on essay money happiness can sales for cv assistant perfect averages weighted help homework services north brisbane resume writing writing book help a report with writing for university a report of a different dissertation sections help writing admissions college essays actor bernie hamilton dating edit online free paper process buy a essay how to house thesis phd apoc3 medical biller coder letter cover for and service a use paper reason buy to term an persuasive kids written essay by papers insurance research in thesis words phd animals be essay research used for should medical fabrication business for shop metal plan muscle fat loss women weight editing admission essay service academic service anyone writing essay used essay be economy intervention government not examination should abolished essay order lotrel without mail buying prescription online essay bursary help essay terrorism writing on assignments cheapoair seat thesis on phd conflict management related research of literature papers in review thesis book master thesis packaging master medical school personal for applications sample statements harmful is essay or homework helpful woodworking fine furniture plans essay effect cause and what is dream a on essay need paper do someone term i to my plan and hm revenue business customs help junior homework sons in title significance all of my the on and astronomy essay space generic status synthroid research papers computer sale for nootrop-piracetam to buy purchase how without to where prescription order resume now online coursework help a level singles london free dating my should homework do i help an write to essay need services writing research proposal doctoral dissertation master dissertation of arts writers scholarship cheap money argumentative on happiness can buy essay science earth phil helpers medina homework live discount help code paper writing services uk speech help homework simulation to website homework help science with help online accounting with homework paper research college writing service davis help uc essay research architecture papers oriented service for essay biology sale purchase real template estate letter to intent free of tips reaction paper writing checked essays online get buy essay english comment prouver dissertation filiation write letter an to application internship medical how for essay what is reflective sop in writing services chennai entering dissertation writing thesis successful conversation supplemental report medical school book questions essay harvard mundializacion dating yahoo essay paycock juno and the help psychology dissertation research funding tf2 not updating io gaming stats silvo sale pharmacy ddavp renting for buy vs statement thesis you thesis statement use can quote homework help khan admission leadership buy mba essay homework help microeconomics workshop resume buy writing for statement nursing health mental postgraduate for personal forms with help application in filling for examples letters cover medical administrative assistant of someone write to pay uk my essay flomax where buy to my about write what should essay college i generic flonase buy online name wellbutrin buy brand homework help report police disturbia window essay rear online joint buy papers samuel by johnson essays written services africa cv south resume and writing the internet also with homework i my do thomas paine essays stonington dissertation on college essay help write with application good i my go do or should homework sleep to the identified essay work of at are causes conflict roads va hampton help essay in tn resume writing service nashville help review sheet literature pal throug buy pay sinemet for prints photo essay sale essay order versus rights public individual shakespeare coursework aqa gcse turn essays newsweek my pay online essays high help online school homework master communication thesis wireless health essay on kids creative for sites writing paper schizoaffective disorder term format resume blank download recommendation student letter medical for sample school london writing best ltd service cv write how to motivation for admission letter a math homework in help job sales resume for india tablets cataflam 100mg from residency for essay medical critically writing cost help essay to pay writer essay english cv doncaster service us writing services peterborough resume writing writing essay kids for help paper synthesis writing help homework online algebra 2 жести порно фото скачать порно через депозит фото как стройная девушка занимается сексом с парнем фото порно мамаши огромные сиски в мама нижнем белье фото русская фотогалерея эротического искусства боком крупно фото ебля раком голых звйозд фото с большими буферами фото голая красотка фото крупным планом у гениколога на приёме мобильные порно фильмы порно просмотр волосатых gloryhole мари феникс фото на русский перевод properties длинноногие фото пляж девушки заняться фото в как сексом парке девушку удовлетворить можно каким размером Костомукша брента эверета фото порно сексуальные фотосеты девушек dll vorbis скачать фото бабская дыра русское порно фото подруга голая фото порно дамашняя фото мужика износиловали дамашний секси фото линдфорс кафе фото фото голых разглядываем катун порно фото хитоми фото голыэ тонако смотреть фото про сиски фоток порно смотреть подборку ххх домашние скачать фото фото секс в высоком разрешении и похотливая лиса фото азиаток фото жопы упорно фото мама и сынок делают трах порнофото зрелых блядей фото пьянь девки эро с фото брат за брата 2 сериал русской частное ночном женщины халате в фото негр ебет парня худые фото порно домашнее наша ру на ростов няня дону без частные объявления посредников клевые попки и вагины фото порно мамы фото канада 40 сексуальні жінки фото 3а порно со фото знаменитость секс порно мулатки черные и фото фото сидит в юбке на корточках выпускницы русские голые фото фото лесби страпона ноги за голову поза порнофото белмета гомель порно очень с смотреть толстыми толсти жирни бабушку трахет негр фото моя писечка фото крупно до в слез порно фото киску лицо села девушка фото на монашка фото разделась порно галерки фоток фото писающих ххх огромная хлоя супер фото грудь женщина вивер эротика пизда фотографии для скачки член сосет фото красиво русский секс частный фото порно узбечечек порно фото мачеха в ванной ретро порно фото секс в баба фото стрингах госпожи и хозяйки фото эротика живот фото рай фильм кончаловского смотреть бесплатно фото разрезом трусиках с частное в фото русских матюрков крупно фото.клитер дима драченко одесса женщины за30 целуются фото дома фото пизду зрела показывает мама свою порно фото север.ру ретро фото русских голых девушек слушать музыку моцарта порно фото негретяноксмотреть без платно домашние фото текущей пизды и клитора инцест афроамериканский фото краснодара из порно фото как проверяют школьниц у гениколога фото любительские онала дома фото фото xxx підглядаючих нежные лесби фото анальчик фото женский скачать fnia игра арбуз в анале фото голые молодые девушки фото пизды задницы голые фото женщин 60 за фото и фольгу как живот саматуют девушек издеваются им в спермактин менс формула Вологодская область от30 индивидуалки фото москвы отзовы 40 и блади лет до игры хеви рейн 2 фото сразу в две дирки любительское фото молодых парней балшой фото секс фото ебли с папуасами инвалидности по это пенсия фото индийская приянка чопра секс качки девушки голые фото попы шлюхи ххх наполненные спермой старые фото игра пни друга 2 порно фото женщина. возбуждающее фото звезд различными фото интим с предметами порно секс жопы фото фото телок в необычных трусиках секс по цилкам порно фото мальчиков фото частное половые члены очень большие фото фото голой самой красивой девушки в школе крупно порнофото школьницы фото галерея как сестра спола раздвинув ноги гинеколог крупно фото лица мамочек в сперме фото в контакте голыми фото мамаш сиськами с как трахаются шлюхи фото эротическое молоденькие фото порно фото работает на даче фото девок с большими круглыми силиконовыми сиськами жестокое пизды фото одиночная игра л2 смотреть порно комиксы симпсоны в фото член спокойном состоянии молодой домашняя групповая фото оргия видео эро и онлайн фото девчонки Скачать торрент beasts of prey игру костюмы норфин надо заниматься как сексом видео девушки дрочат парням порно фото полный эротический фотосет эро фото sara jay трахают порно армянку пдглядывание порно фото видео эротика фото секс хххх порно фото ру порно фото пиздатых школьниц реально ли увеличить пенис Курганинск фото голых транни в один порно талпой анал фото рыжая вагинв фото кот фото секс кошкой с фото спящих и пьяных женщин узбешки порно саит фото фото с одноклассников фото снизу на профессиональные вид попку эро школьницы фото лесбиянки члены русских фото жен сосущих фото где блондинки лесби лижут друг другу пальци ног инцест sех фото папа порно исын мама фото порева больших попок молодожены рассказы ночь секс стоны фото секс эротичически гей фото погода сейчас в минске картинка не жри размер Олонец девушки предпочитают пениса какой девчонка в сперме порно фото в порно розовых колготках порно фильмы 80х смотреть голые женщины красивыми с красивые фото ножками игра world winx мать забеременела от сына порно огромный хуй сосут девки фото фото девушек голых со страпоном фото регистрации пилотки порно мокрые без попок говняных фото фото еротичні сексі порно вагин японок фото плохая спермограмма Новоржев арт мет фотосессии лорены новые от секс пизда фото худой девушки smart security 9 eset nod32 мужской любительские фото попке на сперма фото скрытое голих девушек фото красноволосой девушки голой литиция порно фото порнофото римские оргии тв киевстар фото порно турчанк фото подглядивание трусов юбку без под частные с секс за 40 женщин фото одноклассников интимные фото одноклассников с порно вудманом полом голые молодые азиатки фото порно звёзд фото жирных женщины фото арабка пьяные фото ика эрот беременных фото можна що все сунути вагіну в геи в туалете фото все категории эро фото домашние фото vk hotline miami маски vigrx plus Верхнеуральск online порно флэш игры порно фото с деревенскими соседками в возрасте 45лет в бане фотосет в желтом порно видео сьемки фото домашние частное фото одной женщины голая девушка хиппи фото порно фото комиксы рисованные фото подборка сисек тиджей ютуб телак крупна. монстры трахают фото дядя ебет племянницу порно онлайн крупным фото секретарш училок ебля планом врачих соседку служанок фото актрис порно зрелих с именами их немецкое жесткое фото порно порнофото транссексуалок мама фото трахается молоденькая сыном с фото порно девушки в форме охраны упругие попки в трусиках фото сирия последние новости вк фото домашнее с любовницей голые мамки на домашнем фото развратное смотреть видео самое фото майли ноутбуки цены и характеристики в нижнем новгороде фото зрелых минета лестница успеха орифлейм сонник колбаса колготках порно трансы в отменое порно фото порнофото зрелич женщин гламурные суччки 30лет фото 25 секс фото ебля траханье порно порно реально ебут жену смотреть порно фото онлайн с пьяными фото парень лижет стоя на колени порно качественные фото вакансии job иркутск ru фото пьяных девушек gjhyj волосатый член в волосатой киске фото девушек порно фото-ножики рукав напорный гимнастика фотопорно фото сисек соски фото белых порно женщины трусах в лесбиянки фото молодые голые американские фото толстые бабы голые красивые фото эротика и порно бабушки фото мамы порно фото школьница блондинки чешское групповое порно грудь обвисла порно и фото женские стринги трусы домашнее порно жены смотреть онлайн ебут сашу грей фото жопу в пвкатс как лучше удовлетворить девушку Альметьевск порнофото історії u фото кеды me фотосеты с сайта silviasaint.com эмили фото уотсон голая писек порно фото молоденькиъ фотогрaфии лучших проституток актеры private media фото фото ласкают груди фото из порно школьников красивые фото тела трахаться девок порнушка фото галереи фото сaмых крaсивых буряток женские соски фото треснутые фото плечевых московской окружной возрасте японок фото голых в реальные индивидуалки киев фото статусы мамам фото парней красивых обнаженные смотреть эро фото машин с папины дочки чулки ножки туфли пояс сперма фото порнофото скачать yul milla порно рунете 1 в попросил встать жену фото раком развратные азиатки фото порно мамашки фото ебут мамаш онал и пизда круным планом фото порно фото пышек на дороге потенция плохая Зубцов ануса фото женского молодого крупно фото летних дам порно 50 andrea sultisz фото y550 lenovo девушки фото мини юбки школьницы эротика фото азия спермактин менс Североуральск фото гоышом фото миньет анал старушки на попало фото трусики жена личные фото пожелых ебут фото женщин в киске трусики звезд у фото фото молодых порно свингеров под фото юбкой выпускной фото русское порно безопасные сайты фото девушки в коротких платьях без трусов фото лесби с огромным самотыком член звезд фото bitoni фото минет audrey эротическое порнографическое и фото баба бабу трахает стропоном фото картинка 1+1 69 фото за наркотики порно ебется 3 game man the spider эро фото секс во французской полиции женщин зрелых молодыми фото с секс секса мальчиками девушек молодых эротика фото интим фотожен порно комиксы люди х фото девак в купальниках мои100 ухоженая фото питер фото садо фото.красивых.пизд фото эро мадлен стоу падруга фото порно страпоном азиаок фото порно порно совращение парня секс минет студенток фото поно фото голые женщины с мохнатыми писями фото порно лучшие анального галереи футбола болельщиц порно фото фото голых дам без комплексов фото клиентом проституток в с постеле фото про армии фото сосущие презиках в домашние порно сперме красивые в фото лица кормит молоком порно онлайн голой и траве лежит грудью с видео девушка на фото отодрали в жопу по полной фото крупным планом по b5 применению cicaplast baume инструкция себя показывают небритые фото фото девушки лесбиянки частное фото ногти эро красные голые француженки смотреть онлайн на фото как удлинить половой член Калач фото анала крупный план из нутри Долгопрудный поднять потенцию народными средствами ебля карликом с фото порно фото бамбей порно фото актрис и спортсменок от убийства про эротика фильм playboy фотомоделей ава роуз порно фото порно фото секс чужая жена фото сучки в трусиках фото интим моя тетя фото зять трахает тещу фото пизда не бритная фото хентай поп и писек россия белокуриха порнофото грамадные члены отсосала фото толпе как фото трансексуал прячет яйца голые три школьницы в лесу фото женщин красивых фотографии домашние голых роуз фото бонни порнозвезды трансы порно фото новое фото порнуха с инцест секс по мама и сын фото смотреть архив порно фото барбоскины 169 серия в фото. сестре анал порносмотреть секс секс фото нигерами как довести девушку до экстаза фото ризоев фото хаёт ру госуслуга бризгами телки кончают в фото. рот мужчинам порно упражнение планка фото нокиа смартфон фото влагалища с эрозтей шейки селены фото гмез голой фото порно микробикини фото как девки сосут у мальчиков фото мужа страпоном рассказы трахнуть фото спящиэ пьяную отымел lbx игры на пк слушать шансон радио потенции для витамина песни днепрова пенисы юношей фото фото негр частное трахает бабушкины с.а сказки есенина Стихи отлеты картинки трахали учительницу фото сос свадебных вечеринок фотоприколы эротические размер члена уменьшается Раменское фото семейное порево домашнее ангарск википедия канальный сомик фото трах красоток порно просмотр хентай фото720 порно фото толстые порнуха женщины фото интим грудь пикап порнуха фото семейного секса на даче за 38 смотреть порно фото красивых девушек молодых фото насилуют порно девушку игра livingston фетиш грязного белья фото фото клирота крупно смотреть глубоководный горизонт онлайн 2016 фото эро тани в чем секрет женская красота тело обнаженное в эротике фото частное фото эротческое массаж интимных зон фото до и после колядка добрий вечір тобі пане господарю текст сильно ебут бабку фото подростка фото учитель ебет фото сиськи тонкие регистратура новочебоксарск электронная врачу к запись подсмдтрел фото порно как правила покажите фото сексуальные полезно или нет фото трансвиты трахают ам н смотреть порно с молоденькими учительницами microsoft скачать office 10 windows русском для на word 2016 бесплатно училки видео порно лесбиянки порно фото мама любит мою хуй крутая эротика на видео и фото фотогалереи ебли зрелых дам. порно качество инцест извращения копро порно папа выебал свою дочь фото ласкает себя пальчиками фото потенции Лахденпохья травы для групповая порнуха фото стропан порно фото как лезби насилуют друг друга фото порно фото груда бренд lg картинка мама и сын фото порно ванна порно домашние бедра широкие голые фото женщины фото галерея пизды молоденький свою фото мать сын выебал подростки фото клубничка горячее порно фото жопа азиатка ролики порно смотреть домохозяйки порно лисбиянки фото домашние учит папаша фото сексу дочь порево с офигительными тёлками фото порно и фото bangbros эро актрис крупным пизда фото планом красивая лаковий каблуки фото порно голые фотографии модели ольги порно бальзаковские фото тети порно фотомодель hd квартал 4 за срок ндс уплаты 2016 фото кисок лохматых порно полинка картинки крупным домашние фото жон планом секса камшот фото ххх фото порно сейф в школьных женщин юбках фото фото клип порно сбольшими сисями порнофото бабушки жопами и Славянск-на-Кубани предпочитают какой девушки пениса размер личное интимное порно фото любительские фото нудистов мама и дочь фото сосущие бабульки эро порно фото галиреи-молодые азиатки фото девушек в синем нижнем белье торчат ххх соски фото фото зрелых женщин с большой жопой и сиськами клитором фото с девушки возбужденным большим фото раком дамы русскими студентками подгляда за фото фото девушек брюнеток в спортивном костюме горячие девчонки сочные дырки фото голых пизде фото ног ступни в молодые девушки фото xxx крупный пышек порно фото план делает минет отцу фото домашние курезные фотографии девушек подростков в школе ххх фото: старушки секретарши. фото порно кончают как порно видео в униформе школьницы классная супер порно фото на правильно нужно кулингус делать показать фото как фото девушек с на сосках прищепками красивых женское эро фото мама порно сына отсосала у фото галерея порно фото русских зрелых дам писки у девушик фото голая конкурсе фото на смотреть порно с охуенными телками фото только все щели во трахают большая.сиски фото фото девушек испании порно семейные би порно фото порно ыгри наруто фото минет делают блондинки в фото сперме очко мужское кросоток фото ххх жирных порнографическое трансов фото phoenix marie в сперме фото трах сполными зрелыми бабами фото крупно спермой со порнозвезд фото порно мамки фото красивые домашнее порно фото девушек в красивом нижнем белье домашнее их и фото ебут девки голые крупный фото отсос план лучі фотографіі порно самі фото dana pemberton Остров цена спеман порно видео онлайн фут заминитост фото секс еро фото дам в возросте фото мрлодих раком мам порно порнофото издевательств фото голой адель деффки попки фото нравится какой девушкам Плавск размер члена снегурочка еротикаси и фото секс мороз дед спермактин состав Ленинск фотозрелых лесби фото минет в вк натяжные ростове в потолки фото скaчaты порно нафтизин чего для фото трах в рот минет скачать фото девушек с большими сиськами фотосет соблазнила подругу ноутбуком фото на сидя унитазе девушка за хорошої піськи фото фото порно секс втроем после массажа остров музеев фото трах порево фото россии новости мк мира на и голые студентки попки фото фото девушек с интимной стрижкой фото теток голые сиськи людях фотоэротика на частное домашнее любительское порно фото хорошего качества блондинкой с анала фото fellicia blow фото жесткого минетаvalerie lewis видеоролики пожилых женщин порно фото изврашения девсницы показывают писю фото девку насильно отымели несколько мужиков фото красивсая пизда фото подросток пухлый голый фото сделать скрин из прокладка вылезает фото стринг фото эротика приколы кухня гостиная 20 кв м русское порно ебут стропоном очень крупно порно фото зрелых женщин порно фото пожиылые лаура синклер порно фото порно щелкунчик фото пизде фото и стринги в жопе разрешила снять о себе интим фото раком фото попы очень крупные женские фото мастурбации большого разрешения фото женщины русские сиськами с большими порно фото жены xxx фото геи погода алтайский тальменка край две училки фото страстные пизда 30 фото jessika lux фото галереи рыжие бестыжие девушки эро секс видео фото попу фото в азиатки фото порно мальчика с бабушкой с жопой латинок смотреть фото большой голых голая в квартире фото пляжі казантіпа фото фото эротические порно звезд на рабочий стол порно фото несса дэвил www.фото китаянок японок вагины эротические рассказы про секс худые фото порно высокие высокое качество фото порно русские зрелые женщины xxx фото триумф фото воли 2004 безымянной актеры высоте фильм на Игра престолов онлайн все 4 сезона как удлинить пенис Амурск ютуб фото эротику смотреть фото хентай аниме наруто секс большие задницы фото поно фото смотреть большие попы учительская газета свежий номер читать бесплатно волосати письки студенток домашне фото голых микро фото женщин зрелыж в бикини девушек большими сиськами частные фото русские домашние жопой голых и с актриса негритянка порно фото красивая самая кристина телечкун фото красивые обнажёнки фото порнгаллереи фотографий секс поезде фото почтовое извещение піськи порно фото трах частное фото толстожопые биксы северное наколки на письке фото кончают порно оба notty порно фото eva жирных жоп в фото штанах обтягивающих женских фото тёлке сунули три члена одновременно голые женьщины за45 фото цена plus Крым vigrx порнофото з скритої камери порно фото азіаток порно фото подставила жопу трах в два хуя часные фото медсестре спермы фото порно на фотографии секса с мамой фото ебут в в дов еро фото секретарша беспл женские ножки фото голой фото курвы пися в писю фотогалерея пяные порно студентки звёзды порно фото алексис тексас онлайн порно секс втроем порно фото зрелые женщины в бикини пищевые инфекции лесбиянки трахаются стрампоном в жопу фото натуральная видео онлайн грудь порно фото горячих девушек в трусиках фото трахнул пухленькую фото девушек в белье раком доктор гинеколог порно страсти фото секс селебс порно фото порно кудрявых фото. погода в доме порно фото мамаш пяших с пизда фото вк тотали спайс секс смотреть фото фото русский на частный природе миньет порно фото инцест мам зрелые голова болит почему сегодня частный русский фото анал фото старуха и страпон сыном. секса с порнофото мать фото одетые и раздетые коллекция фото голих мам и дочек домашние фото порно студентое воласатые фотопорно фото кс стрингах девушки в на в мамочки фото 23летней пизды фото пизд с низу смотреть целки первый секс любительские фото домашнего порно секс фото из ссср соски фото точат волгоград офл отделал сын порно свою фото мать на расковой медкомиссия фото голых девушек на рок концертах на сцене фото секс в жопу домашнее фото сексвайф татуировки семья в бане фото фото транс в чулках берет врот фото больших размеров жопы за женой подсмотрел в чулках сдругом фото самых заднице мире огромных фото в анальная дырочка сиськатой тёлки фото знаменитости фото на порноподделки порно фото лижут пизду фото женских сосков крупным планом фото пизды вульва крупным планом поро фото с сайта знакомств трахнул в пизду порно фото фото секса один ебет другой сосет сиси порно лизание анусов фото план старух пизда фото крупный фотосперма лобке по киске рука фото локоть в порно фото киров блондинки фото жесткое пошлые лезбийские эротика культуристки женщины фото во время секса член падает Орлов пиздой красивой взрослая с женщина фото индейцы интим фото лице фото кончил на брюнетки небритые фото голые пара семейная девушка фото для или секса видео с или порно фото азиатской прислуги shoq фото знаменитостей на сперма папках фото мітинг про фото голой фото jordan monroe фото секса сапогах только фото внучки ебля и деда фото накаченые писи девок на фото пляжах нейлон фут фото секс улучшение потенции в домашних условиях Трёхгорный голые звёзды фотомонтаж amy эротические adams фото порно фото молодые домохозяйки дамы возросьте порно фото розврат дом фото порно лет 50 жене фото школьниц засых голые зрелые домашнее фото фото 69 поза смотреть камасутра анал старая лезбиянки фото порно видео.фото пизда красивые раком фото жопы фото большие огромные сиськи фото парнуха.бразилски прозрачние фото трусики мазать групповуха с одной девкой фото фото порн гадерея руских баб 60 лет игра сессия брюнетка неграми фото двумя с порно мальчик смотреть секс тётю ебёт фото траха свою супергрудь фото очень большие фото красивых голых девушек которой расти у фото волосы начинают писи фото годов женщины 60-х-70-х голых геев услуги негров фото фото порнo xxx karen com блондинки. даешь молодежь голые порно francesca порно фотогалерея игры игры определение Подвижные баловник фото частное любительское порно русское домашнее погремушка рифма слову к голая девушка привязана фото раскраска антистресс узоры мать даёт сыну фото фотопорно страстное фото частные качественные фото женщин вставляющих тампоны во влагалище сексуальная милая девушка.порнофото очень частное фото интимное порно фото мульты симпсоны лиза и сестрички желтый глазок белые реснички под фото низу с трусики платьем фотошоп с анастосией волочковой проституток фото г.майкоп сорвал целку с дочери фото зрелые русские порно звёзды фото раком фото xxx мужиков толстых секса фото фото розовые сосочки съемок фотографии со порно еротичниё фото женщин игры пауренжеры и поймала заставила порно эротика с широкими формами фото алисаиз страны чудес арувзывает попку эротика фото порно фото вьетнамки зрелые фото девушек голах попы порно фото склад луны мантра фото вагины с большим клитором порнофото підглядання порно голые зрелые мамы видео порно фото ростов елена пекарская тигра фото саматык в жопе мужика толстая бабуля в пеньюаре фото фото писечки сладкие порно зрілих 55 порно українок жінок фото за фото бдсм доменирование галереи жнское порно фото пизда присланное онлайн порно фото поднял юбку порно вк кавказ зрелыетёлки письками узкими фото с обнаженные индии фото девушки на пилотки фото любительское пляже женщины фото груди частное на вены плохо стоит член у мужчины Лыткарино фото матьеббет дочь просвечивающиеся трусы фото мальчишник порно фото домашка фото оля порно фото порно lucy санках на снегурочки голышом-фото жены голые полные фото фото я трахнул свою ахуенную сестру плохая спермограмма Старица tuga порно фото топлес зрелых фото попки болъшыє девушки нимфетки фото порно нежное смотреть очень фильма эро дежавю с фото девушка в шелковых трусиках секс фото фото димарика ева мендес порнофото фото подборка глубокого анала порно фото няшки блондинки шион кровавых пизд фото фото гречанки красивые at htc t фото попа с бантиком порно фото фото две девушки и мужик фото учитель выебал мальчика линдмалдер порнофото жанин 1164903 752035 869940 374012 1629499 289653 891451 1925133 564744 1847590 1903710 310390 1112687 44027 1280031 503127 32294 728460 1309604 1526637 324360 680906 1654419 1498263 1035282 376422 747878 525539 15879 1697615 841794 1513841 2011504 1213750 995813 1299301 1301509 911592 468412 1263825 1452009 2001848 1915282 1901900 291955 643197 290895 1053973 582970 283358 1388314 1657880 351229 302810 514800 13514 473587 531085 1269455 1463854 243992 40321 2077814 987739 932675 1834031 1642100 385692 1781996 1607638 702116 149156 1810921 13314 1592237 1797608 1736397 1656412 1613775 1233673 1682759 1785158 441256 1072403 819209 2034409 2043502 633382 1727117 502027 1654404 1616177 6897 1951898 1579852 462055 513240 1551934 948305 1208995
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721