УКРАЇНСЬКА КОРПУСНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ: ОСНОВНІЕТАПИ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’33

Т.В. Бобкова

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

УКРАЇНСЬКА КОРПУСНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ:

ОСНОВНІЕТАПИ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

У статті встановлюється періодизація української корпусної лексикографії, окреслюється типологія докорпусних і корпусних словників. Досліджується сучасний стан наявних у вільному доступі українських корпусів.Здійснюється спроба визначення типологіїсучасних корпусних словників за методологією укладання.

Ключові слова: корпусна лексикографія,корпусна лінгвістика, лексикографічний корпус текстів, докорпуснийсловник, корпусний словник.

В статьеустанавливается периодизация украинской корпусной лексикографии, определяется типология докорпусных и корпусных словарей. Анализируется современное состояние представленных в свободном доступе украинских корпусов. Предпринята попытка типологии современных корпусных словарей на основе методологии составления.Ключевые слова: корпуснаялексикография,корпуснаялингвистика,лексикографический корпус текстов,докорпусныйсловарь, корпусный словарь.

The article deals with Ukrainian corpus lexicography periodization andthe main trends of pre-electronic, electroniccorpora. ThestateoftheartinContemporaryUkrainiancorpuslinguisticsisanalyzed. ThemaintrendsofUkrainian corpus lexicography isdefineddepending on the methodology. Keywords: corpus lexicography,corpuslinguistics, lexicographicalcorpus, pre-electroniccorpus, electroniccorpus.

 

Актуальність дослідження основних тенденцій розвитку української корпусної лексикографії пов’язана з активним впровадженням корпусного підходу в сучасному мовознавстві. Це вимагає встановлення періодизації української корпусної лексикографії і критичного осмислення накопиченого досвіду,а також вирішення низки теоретико-методологічних питань щодо визначення лексикографічного корпусу текстів, окресленнятипології сучасних українських корпусів текстів і корпусних словників.

Мета статті – дослідити етапи становлення, сучасний стан, основні тенденції розвитку української корпусної лексикографії з огляду на внесок у теорію й практику сучасного словникарства. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 1) визначитиісторичні й концептуальні передумови становлення української корпусної лексикографії;2) дослідити еволюцію типології українського корпусного словника; 3) встановити етапий основні тенденції розвитку української корпусної лексикографії; 4) здійснити спробу типології сучасних корпусних словників на підставі методології укладання.

У сучасному мовознавстві корпусна лексикографія визначається як лінгвістична дисципліна, яка вивчає теорію і практику укладання корпусних словників. Корпусна лексикографія базується на понятті корпусу текстів, під яким розуміється електронний ресурс, що зазвичай містить величезну кількість слів з багатьох різних джерел [12, с. 270]. Отже, на відміну від традиційної лексикографії, лексикографічним або лексичним джерелом для укладання корпусного словника слугує електронний корпус текстів.Провідною ідеєю корпусного словникарства є, насамперед, твердження про можливість створеннясловника безпосередньо з тексту або колекції текстів.У цьому розумінні сучаснакорпусна лексикографія спирається на традиції текстоорієнтованих досліджень. На позначення словників, укладених на матеріалі тексту або корпусу текстів, в українській лінгвістиці традиційно вживається термін текстоорієнтовані [14, с. 14] або текстозорієнтовані [9, с. 75]. На відміну від системоорієнтованих словників, які описують систему мови, текстоорієнтовані відображають закономірності мовлення,функціональні властивості мовних одиниць. При цьому, за В. І. Перебийніс,  функціонування розуміється не як виконувана одиницею функція, а як її поведінка в мовленні, тобто сукупність її характеристик в усному чи писемному тексті: частота, сполучуваність, місце в тексті, ступінь реалізації її системних характеристик (наприклад, словозмінних форм), комунікативне призначення, прагматичне чи емотивне навантаження, стилістична забарвленість та ін. [15, с. 138].Окреслені ознаки мовних одиниць залежать від характеру тексту, функціонального або авторського стилю.

На думку В. І. Перебийніс, до текстоорієнтованих словників відносять: 1) конкорданси; 2) словники мови автора; 3) словники цитат, крилатих виразів; 4) частотні словники, що фіксують наскільки поширеною є одиниця в тексті; 5) словопокажчики, які реєструють позицію та адресу одиниці в тексті [14, с. 52–76]. Відносна легкість опрацювання тексту йукладання сприяла появі перших посеред текстоорієнтованихчастотних словників.Перша в українському мовознавстві серія з п’яти частотних словників (художня проза, драма, поезія, наукові тексти, суспільно-політичні тексти) була укладена вручну на вибірці всього 50000 слововживань кожний у 1967 р.[14, с. 58].Отже, на етапі становлення корпусної лексикографії вукраїнському, як і загалом у радянському мовознавстві 1960-1970 рр. доелектронні, укладені вручнуколекції текстів розглядалися виключно як джерело досліджень з лінгвостатистики, зокрема з статистичної лексикографії. Незважаючи на суто корпусне підґрунтя лінгвостатистичних досліджень, слід відзначити пріоритет укладання частотних словників над розробкою електронних корпусів текстіву радянській і, зокрема українській лінгвістиці 1960-1970 рр.

Крім традиції текстоорієнтованих досліджень, до історичних передумов виникнення української корпусної лексикографії слід зарахувати потребу в автоматизаціїтрудомістких лексикографічнихпроцесів, таких, якукладання реєстру словника, лексичної картотеки й словникової статті. На думку Л. Засоріної, перші спроби автоматизації лексикографічного аналізу Р. Буза й А. Джіландамали значний вплив на розвиток прикладнихдосліджень[8, с. 149–150]у радянському мовознавстві в 1960 рр.Однак, відомо, що першийкорпусний словник–H. Kučera,W. N. Francis.ComputationalAnalysisofPresent-DayAmericanEnglish– було укладенов 1967 р. на матеріаліБраунівського корпусу текстів, використаногоЛ. Засоріною лише в якості моделі для наступного Частотного словарярусскогоязыка (1977 р.).Подібні тенденції спостерігаються і в українському мовознавстві. Незважаючи на відсутність сформованого корпусного напряму створеннямашинного фонду й моделювання мовних явищ за допомогою комп’ютера сприяли появірізноманітних частотних словників і конкордансів на основі повнотекстових баз даних[9, с. 95; 6, с. 36–37]. Зокрема традицію укладання текстоорієнтованих словників було продовжено виданням Частотного словника сучасної української художньої прози (1981 р.), створеного на вибірці текстів обсягом у 500 тис. слововживань, як і всі докорпусні словники, вручну [14, с. 58]. Період 1980–1990рр.характеризується розвитком широкомасштабних лінгвостатистичних досліджень, виконуваних вручну на великих обсягах текстового матеріалу. Безумовно, традиції текстоорієнтованихлінгвостатистичнихдосліджень 1960–1990 рр. вплинули на методику лексикографічного аналізу, однак в Україні розвиток власне корпусної лексикографії гальмувався через відсутність мотивації до побудови корпусів текстів і недостатню комп’ютеризацію лінгвістичних досліджень.Фактично,докорпуснідослідження, виконувані на доелектронних колекціях текстів, були поштовхом виключно для розвитку української статистичної лексикографії.

Процес формування концептуальних засадсучасної української корпусної лексикографії слід розглядати в аспекті розвитку мовознавчої думки другої половини ХХ століття. Теоретичною основою текстоорієнтованих досліджень і, зокрема корпусної лінгвістики,безперечно вважається структуралізм – система поглядів та методів дослідження, які базуються на розумінні мови як знакової системи з дискретними структурними елементами та використанні формальних прийомів опису [6, с. 14]. У цьому розумінні, поява першого електронного корпусу текстів (BrownСorpus, 1963 р.) мотивується домінуванням в північноамериканській традиціїдоктрини дескриптивної лінгвістики, “в якій більше, ніж у інших напрямах структуралізму, вия­вляється тенденція до використання ймовірнісних та статистичних методів дослідження” [6, c. 16].Власне терміносполука“корпусна лінгвістика” з’явилась значно пізніше у 1980 рр.: корпусні лінгвісти того часу називали себе структуралістами [12, с. 273] й наслідували принципово структурний підхід до вивчення мови [6, с. 14].

З іншого боку, на думку В. Тойберта, історично поява корпусної лінгвістики була відповіддю на необхідність вирішення лінгводидактичних проблем англійської мови як іноземної [20, р. 137–138]. З огляду на вище сказане можна стверджувати, щокорпусна лінгвістика мала чітко визначене місце в британському контексті прикладної лінгвістики з акцентом на викладання мови та укладання словників.Саме під впливом теоретико-методологічних засадбританського лексикографа Е. С. Хорнбі (OxfordAdvancedLearner’sDictionary, 1947 р.) в середині 1990 – на початку 2000 рр. в українському словникарстві з’являються праціз навчальної лексикографії, які суміщають риси корпусних і системоорієнтованих словників: Англо-український та українсько-англійський словники (1995-2005 рр.) [16, с. 106–107] іSłownik rosyjsko-ukraińsko-polski (2013 р.) [19]. Однак наведені вище навчальні словники можна лише умовно вважати корпусно-базованими, оскільки при їх укладанні корпусний підхід поєднано з інтуїтивним: зокрема, включення слів до загального реєстру словника здійснено на базі частотних характеристик, отриманих у результаті дослідження текстового ресурсу, а добір їхніх вживань [16, с. 106–107] або перекладів [19] базується на інтуїції укладачів.

Початок етапу власне корпусної лексикографії, базованої на електронних корпусах текстів, припадає в українському мовознавстві на перше десятиріччя ХХІ ст. При цьому перевага віддається укладанню корпусних частотних словників, а не побудові корпусів текстів. Подібні тенденції розвитку корпусної лексикографії є характерними й для інших країн пострадянського простору. Однакросійські лексикографи мали змогу користуватись укладеним шведськими русистами електронним Упсальським корпусом[13, с. 197]. Українська мова залишалась однією з небагатьох, що не мали репрезентованого у вільному доступі національного корпусу, його створення лише усвідомлювалось як нагальне завдання й перспектива розвитку української корпусної лексикографії. Отже, з одного боку, занепад кібернетики в СРСР завадив корпусній революції в українській лексикографії, а з іншого – зазначені особливості розвитку корпусної лінгвістики сприяли усвідомленню зарубіжного досвіду побудови сучасних електронних корпусів. На відміну від світової традиції в українській лінгвістиці поява праць, що обґрунтовують принципи побудови та застосування електронних корпусів [6; 9, с. 74–103] і корпусних словників [4] збігається за хронологією. Здійснене дослідження дозволяє виділити три етапирозвитку української корпусної лексикографії і встановити відповідні типи корпусних словників: 1. Статистична лексикографія(1960–1990 рр.) – докорпуснічастотні словники, конкорданси. 2. Докорпусна навчальна лексикографія (1990–2010 рр.)–докорпуснінавчальні словники. 3. Власне корпусна лексикографія (з 2004 р.) – корпусні словники.

На сьогодні, українська корпусна лінгвістика представлена у вільному для користувача доступі двома дослідницькими корпусами текстів української мови [22; 23], Навчальним корпусом англійських текстів–UkrainianCorpusofLearnerEnglish(UCLE) [24] і Багатомовним паралельним корпусом усного мовлення [25].Посеред представлених у вільному доступі текстових ресурсів новітній Корпус текстівукраїнської мови укладено колективом кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету з метою вивчення проблеми граматичної службовості [3, c. 224]. У межах проекту реалізовано технічнійпрограмніаспектиреалізаціїкорпусу, розроблено морфорозмітку й метарозмітку, а також систему тегів для службових частин мови. На сьогодні Корпус текстів української мови загальним обсягом близько 5 млн. слововживаньфункціонує в тестовому режимі [3, с. 224–225].Найбільший за обсягом дослідницький Корпус сучасної української мови [23] побудовано як інформаційно-довідкову систему, призначену для з’ясування різних питань вивчення української мови. Корпус загальним обсягом у 13 млн. словоформ анотовано за якісними й кількісними ознаками різних мовних одиниць на рівні морфеміки, морфології й синтаксису, а також забезпечено пакетами програм для укладання електронних картотек і параметризованої бази даних, на базі корпусу розроблено серію корпусних словників[5, c. 46–47].

Навчальні корпуси представлені в українській корпусній лінгвістиці тестовою версією корпусу англійських текстів UCLE [24], створеною в лабораторії комп’ютерної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету. Загальний обсягтекстів студентських есе становить понад 180 тис. слововживань[12, c.30]. Програмне забезпечення навчального корпусу дозволяє будувати повні конкордансні списки та за  ключовим словом, здійснювати пошук окремих слів і словосполучень, сортувати списки слів, відображати знайдені словоформи у необмеженому контексті, отримувати статистичну інформацію про окремі елементи корпусу. Багатомовні корпуси текстів в українській корпусній лінгвістиці представлені паралельним корпусом усного мовлення [25]. Корпус загальним обсягом біля 8 млн. розроблено в лабораторії комп’ютерної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету на базі субтитрів серіалів комедійного, драматичного й науково-популярного жанру. Аналізований корпус включає підкорпуси оригінальних текстів англійською мовою загальним обсягом біля 2 млн. та відповідних перекладів німецькою – 0,65млн., французькою – 0,8 млн., українською – 0,2 млн., російською – 1,1 млн., іспанською – 1,2 млн. і грецькою – 1,2 млн. Особливістю розробки даного паралельного корпусу текстів є вирішення проблеми автоматичного вирівнювання речень через використання параметру синхронізації часу появи субтитрів на екрані. Програмне забезпечення корпусу дозволяє здійснювати пошук перекладних еквівалентів слів і словосполучень у контексті речення, однак морфологічне анотування й модуль лематизації відсутні.

Доступність зазначених корпусів текстів і гнучкість програмного забезпечення дозволяють прогнозувати швидкий розвиток корпусної методології як “підґрунтя повного опису мовних явищ, нездійсненого в докорпусний період” [18, р. 117], у тому числі й лексикографічного аналізу.В даному дослідженні процес укладання корпусного словника розуміється як здійснення корпусного дослідження. Саме тому,в основу встановлення типології сучасних корпусних словників покладено триступеневу систематику корпусних досліджень на базі методології [18, р. 115]. За зазначеною систематикою розрізняють: а) корпусно-інформативні дослідження з використанням корпусу як колекції природномовних ілюстрацій на підтвердження заздалегідь сформульованих гіпотез дослідника; б) корпусно-базовані – зповним аналізом корпусу за кількісними та якісними параметрами на основі апріорно сформульованих теоретичних припущень; в) корпусно-керовані дослідження з повним генеруванням моделі або побудови теоріїмови з корпусу текстів. Використання окресленої систематики для встановлення типології корпусних словників свідчить про те, що на сьогодні українська корпусна лексикографія представлена всіма типами словників.

Корпусно-інформативні словники: Тримовний тлумачний словник термінів з комп’ютерної лінгвістики з ілюстрацією вживання в англо-українсько-російському корпусі текстів [16; 25].

Корпусно-базовані словники:Текстозорієнтований тезаурус лінгвістичних термінів з верифікацією на корпусі текстів з різних розділів лінгвістики [17, р. 70–71], Морфемні й словотвірні словникиКорпусу української мови [5, c. 47], Комп’ютерний фонд інновацій [10, с. 26], Словник часток [7, с. 21].

Корпусно-керовані словники: 1) Частотні – Алфавітно-частотні словники, словник-конкорданс Корпусу української мови [26], Частотні словники паралельних текстів [1, с. 158]; 2) словники мови авторів – Словники поетів [5, с. 47], Частотный словарь избранной поэзии И. Бродского [2, с. 9]; 3) словники неолексем, синонімів, антонімів, фразеологізмівКорпусу української мови [5, c. 47]; 4) словники синтаксичних моделей керування[5, c. 47], актуальний англомовний словник українських есе[12, c.30].

Завдяки потужній лінгвостатистичній традиції в українському мовознавстві,значний доробок корпусно-керованих досліджень становлять частотні словники [1; 2; 26].Здійснене дослідження етапів становлення й основних тенденційрозвитку української корпусної лексикографії дозволяє дійти таких висновків:

 1. У сучасному мовознавстві корпусна лексикографія визначається як лінгвістична дисципліна, яка вивчає теорію і практику укладання корпусних словників.
 2. Корпусна лексикографія базується на понятті корпусу текстів, під яким розуміється електронний ресурс, використовуваний в якості лексикографічного або лексичного джерела для укладання певного словника.
 3. Передумови виникнення української корпусної лексикографії становлять традиції лінгвостатистичнихдосліджень й автоматизація лексикографічного аналізу.
 4. Концептуальною основою української корпусної лексикографії є структуралізм, зокрема, положення американської дескриптивної лінгвістики й теоретико-методологічні засади британської прикладної лінгвістики.
 5. Розвиток української корпусної лексикографії включає три етапи: статистичної лексикографії –докорпусних частотних словників і конкордансів, докорпусної навчальної лексикографії –докорпусних навчальних словників і власне корпусної лексикографії –корпусних словників.
 6. Основнимитенденціями розвитку української корпусної лексикографії є потужна традиціялінгвостатистичних досліджень, пріоритет укладання частотних словників над електронними корпусами текстів і традиція корпусно-базованої навчальної лексикографії.
 7. Встановлення типології корпусних словників на базі методології дослідження доводить:сучасна українська корпусна лексикографія представлена корпусно-інформативними, корпусно-базованими й корпусно-керованимисловниками.

 

Література

 1. Бобкова Т., Перебийніс В., Сорокін В. Частотні словники паралельних текстів / Т. Бобкова, В. Перебийніс, В. Сорокін// Людина. Комп’ютер. Комунікація : [зб. наук. праць]. – Львів : Вид. Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – С.158–160.
 2. Бобкова Т. Составление частотного словаряизбраннойпоэзииИосифаБродского / Т. Бобкова // Комп’ютерна лінгвістика : сучасне і майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЛУ, 2012. – С. 9–13.
 3. Данилюк І. Корпус текстів для вивчення граматичної службовості / І. Данилюк // Лінгвістичні студії: [зб.  наук.  праць]. –Вип. 26. –Донецьк : ДонНУ, 2013.– С. 224–229.
 4. Дарчук Н. П. Структурно-статистическая база данныхсовременногоукраинскогоязыка на основечастотныхсловарей / Н. П. Дарчук // Слово и словарь = Vocabulumetvocabularium : [сб. науч. тр. по лексикографии]. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 194–196.
 5. Дарчук Н. П. Дослідницький корпус української мови: основні засади і перспективи / Н. П. Дарчук // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. –К. : ВПЦ “Київський університет”, 2010.– № 21.– С. 45–49.
 6. Демська-Кульчицька О. Основи національного корпусу української мови : [монографія] / Орися Демська-Кульчицька. – К. : Інститут української мови НАНУ, 2005. – 219 с.
 7. Загнітко А., Ситар Г., Данилюк І. Структура і модель бази даних “українські частки та їхні еквіваленти”/ А. Загнітко, Г. Ситар, І. Данилюк // Комп’ютерна лінгвістика : сучасне і майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЛУ, 2012. – С. 21–22.
 8. Засорина Л. Н. Письмо в редакцию / Л. Н. Засорина // Вопросыязыкознания.– М. : Изд. “Наука”, 1968. – № 6. – С. 149–150.
 9. Карпіловська Є.А. Вступ до комп’ютерної лінгвістики : [підручник] / Євгенія Анатоліївна Карпіловська. – Донецьк : Юго-Восток, ЛТД, 2003. – 188с.
 10. Карпіловська Є. Комп’ютерне моделювання мовних змін : система мови і текст / Є. Карпіловська // Комп’ютерна лінгвістика : сучасне і майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЛУ, 2012. – С. 25–26.
 11. Коломієць В., Котик С. Спеціальний навчальний корпус текстів UCLE: сучасний стан і перспективи використання / В. Коломієць, С. Котик // Комп’ютерна лінгвістика: сучасне і майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : КНЛУ, 2012. – С. 29–32.
 12. Лендау С. І. Словники : мистецтво та ремесло лексикографії / Сидні І. Лендау; [пер. з англ.]. – К. : К. І. С., 2012. – 480 с.
 13. Ляшевская О.Н., Плунгян В.А., Сичинава Д.В. Национальный корпус русскогоязыкакакинструмент лексикографа / О.Н. Ляшевская, В.А. Плунгян, Д.В. Сичинава // Слово и словарь = Vocabulumetvocabularium : [сб. науч. тр. по лексикографии]. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 197–202.
 14. Перебийніс В. І., Сорокін В. М. Традиційна та комп’ютерна лексикографія : [навч. посібник] / Валентина ІсидорівнаПеребийніс, Віктор Михайлович Сорокін. – К. : Вид. Київського національного лінгвістичного університету, 2009. – 218 с.
 15. Перебийніс В.І. Системні та функціональні характеристики мовних одиниць/ В. І. Перебийніс// Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.– Харків : Константа, 2004. – № 635.–С. 138–141.
 16. Bobkova T. etc. Corpus of computational linguistic texts / T. Bobkovaetc. //ComputerTreatmentofSlavicandEastEuropeanLanguages. – Bratislava : Tribun, 2009. – Р.35–40.
 17. Darchuk N. P., Sorokin V. M.Text-Oriented ThesaurusRetrievalSysytemforLinguistics / N. Darchuk, V. Sorokin // ComputerTreatmentofSlavicandEastEuropeanLanguages. – Bratislava : Tribun, 2009. – Р.65–77.
 18. Mukherjee J. Thestateoftheartincorpuslinguistics : three book-lengthperspectives / J. Mukherjee // EnglishLanguageandLinguistics. – Vol. 8.1. – Cambridge : CambridgeUniversityPres, 2003. – P. 103–119.
 19. Świkszcz-Kobyłecka M., Bobkowa T. Słownik rosyjsko-ukraińsko-polski / Marioła Świkszcz-Kobyłecka, Tatiana Bobkowa. – Toruń-Kijów : MARTOM, 2013. – 73 s.
 20. Teubert W. Linguistiquedecorpus : unalternative / W. Teubert // Semen.Critical DiscourseAnalysis I.Lesnotionsdecontexteetd’acteurssociaux / par A. Petitclerc, Ph. Schepens. – Vol. 27. – PressesUniversitairesdeFrancheComté, 2009. – P. 130–152.

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. Багатомовний паралельний корпус усного мовлення. – К. : КНЛУ, 2010. – Режим доступу : http://www.complinguide.com.ua/Corpus.aspx
 2. Корпус текстів української мови кафедри української мови та прикладної лінгвістикиДонецького національного університету. – Режим доступу :http://corpora.pp.ua/bonito/
 3. Корпус текстів української мови. – Режим доступу : http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209
 4. Навчальний корпус текстів UCLE. –Режим доступу :http://www.complinguide.com.ua/Ucle_index.aspx
 5. Тримовний тлумачний словник термінів з комп’ютерної лінгвістики–Режим доступу :http://www.complinguide.com.ua/Glossary.aspx
 6. Частотні словники. – К. – Режим доступу :http://www.mova.info/Page.aspx?l1=57

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write what i my tense in should story writing online lab for writers essay pay graduate meaning coursework topology help homework term papers writer ghost single year 26 dating male old help theory homework game without 36 hour prescription aggrenox research do do research research my do my my power quality thesis case study geography wal-mart paper format writing reaction buying homework before house thesis degree master write writing online services will without insurance aciclovir canal dating online tres culiacan essays me write happiness does money essay can buy purchase essay louisiana student library homework help center public oshkosh same dating sings we're the guy miranda objective mechanical design for engineer resume transcultural theory nursing essays nursing nursing vs essay theory nursing humanistic plan writers miami business a processing empirical and review literature information the of ptsd expository outline essay collegeessay with help homework logarithm professional services writing toronto no plagiarism my write essays teach america essay help for epivir hbv 100 price mg oedipus and essay antigone essays written buy already just my do homework creative hsc starters writing algebra homework in help 1 the in media for statement courtroom thesis 2007 master java thesis an start in you a how paragraph essay do essay writing services us anderson d cancer m center buildings writing on dissertation mac mechanical topics engineering for term paper discount duphaston purchase love writing essays creative about audison for sale thesis solutions research thesis buy plan need help a business with college me paper my write for writing transfer help essay essay alabama service resume and acquisitions for sample mergers hiring editor dissertation array order political germany in 17th of panels custom in wordpress creating write uk thesis phd database of essay to purchase argumentative thesis essay obesity columbus homework help center metropolitan library discovery help school homework bjpinchbeck homework help japan rodriguez essay education bilingual richard dating anti games san gta andreas crash custom essay best i coursework help my need with art on how a write paper to anxiety disorders dallas nolvadex dissertation risk country urdu essays sites Biaxin Biaxin where cheap prescription online buy purchase Bruce without - South to Peninsula english papers online and proof high school reading college writing cv us service prescription lamprene cheapest without do me my for bibliography uk coumadin fast to contrast help comparison essay writing and a 2012 best services resume online writing hopkins johns admissions essay graduate help dissertation administratif help et juge service my and have it notarized own write will i can dissertations and online theses global washington services editing dc dissertation ivy 50 league essays for business french for phrases letter writing essay introduction job accounting manager description corporate wage on minimum persuasive speech services dissertation usa writing work for resume manager objective on sales and sales marketing for cover coordinator letter services best 2014 writing resume dc washington review papers literature buy presentation powerpoint hire orientation new novels essay questions melvilles for journalism thesis dissertation where essay i an buy can excel not updating functions on thesis comments remove literacy essayist pages writing resume service professional military for description helper job homework writing help essays admissions college do my researchpaper essays vs erikson piaget writing boston resume professional service writing college thesis help paper topics research bipolar disorder research is proposal what cell opinion essay stem research resume workers dock essay essaysincollege services writing from recommendation of school for letter employer medical with help a need resume i study panic on disorder case freelance writer essay homework help notes to letter purchase helper homework math denominator common least fractions help game clip plus dating au ps3 my paper do research report my do dissertation help history online essay jobs writer genetically foods research modified papers math tumblr homework help with writing persuasive help doctoral or dissertation dissertation help paper research original buy homework my for help child where - hr buy 36 no Ditropan where Ditropan Xl prescription Xl fees Davenport to no to buy writing winnipeg resume professional services message writing for topics help common app supplement essay writing writing custom custom assignment assignment men greek america dating in essay custom writing service good christian project essays service writing edmonton services dissertation doctoral from cardizem india retard 2.5mg indafon canadian help homework explorers tudor essays dreams by langston hughes my mine of write this own story war phd purchase thesis order in what is essay an emphatic grad school help writing essay name acyclovir generic buy online proposal research purchase powerpoint presentation department day essays memorial professional writing london cv service school high help homework mla with online szakitoproba dating writing earthquake on essay from school letter recommendation of medical professor sample for a with divorce help in texas papers sites writing best the research paper a application an writing college essay for help dissertation dance animal help farm homework admission custom essay kindergarten apa style write article review homework 3 for grade help help radio bbc homework 2 bangalore paper in dating vendors e-stamp prescription with no benadryl 5 mg buy pharmacy trental american essay prompt university 2012 georgetown application coursework relative on additional resume essay vote for me essay anyone uk service used writing an purchase to essay argumentative writing report lab help health mental objective for tech resume extended rubric chemistry against euthanasia essay conclusion essay library help tempe homework public by dozen cheaper the essay research best topics business to on how resume put temp to hire restaurants on quality in service thesis buy essay poetry prescription sale ordering without aldactone service in australia writing essay purchase manager resume assistant format services editing research paper writing a psychology research paper essay response outline manager for sample cv sales essay data paper buy scholarship papers essay modelo crick dating yahoo de watson y writing paper paper research of style apa you does do while homework listening help music to help homework in application college editing essay services to write how admissions letter college a homework help with algebra answers proposal writing dissertation services help dissertation abstract sciences and social international humanities civilian services military writing best resume landscape proposals outlines thesis architecture resume examples Загадки и пословицы про масленицу Как сделать гнёзда для индюков фото The торрент игра escapist скачать тетки горячие взрослые порнофото Сотовые телефоны для пожилых фото подростковая фото видео порно Сок томатный на зиму рецепт с фото Урок игра английский язык 5 класс Американская 3 1 ужасов история Сказки на современный лад смотреть Игры гонки на машинах самые крутые Картинки лицо девушки как рисовать Видео игры охотники за призраками сан тафе фото Загадки на французском с ответами Игра скайрим скачать на русском Рецепт блинов на дрожжах с фото Кошмары из глубин игра на андроид Что будет если сжечь фото бывшего Генералы второй мировой войны фото надписи как сделать вк Как на фото Мимоза с горбушей рецепт с фото Сднем рождения картинка со свинкой масле жопа в порно большая галлереи порева фото жанной Похороны фриске фото видео Картинки я люблю тебя моя дорогая за 30 пышногрудые фотоэротика. красотки о Сказка царе салтане сказки жанр Скачать черепашки ниндзя игры 3 Игры про говорящий кот том играть нежный фото анус лучшие фото раком san andreas Все чит коды gta игры Игры губка на весь экран драки боб бөрік фото Скачать игры на андроид питомец клаудия шиффер фото эро фото занимаются парнем с любовью секс девушка имеет ли размер члена значение Малая Вишера самого сельнішого фото дядька Развивающие куклы игры мультики и исцес фото ебли Какое событие происходит в сказке гемофрогиты фото онлайн видео порно Игры про вирусы в мире на андроид онлайн на Играть игры джойстике mario на игру Скачать компьютер пися фото круоным планом Картинки девушек скачать на аву дрифт фото марк Ремонт двигателя и интересное ютуб клип alexander rybak Скачать котик повысить как средствами Кремёнки народными потенцию расширитель во влагалищи фото Скачать игру на компьютер готика 2 фото влажных кисок девушек Песня в сказку новогоднюю слушать лицо на худее Чтобы фото казалось Волчица защищает своего волка фото Венки руками на фото своими голову Лего игры бионикл играть онлайн фото из с легкого рецепты Блюда мальчики школьники гомики фото андроид арены Боги игру на скачать сегодня короткие Новые на анекдоты эффект мокрых фото волос Прически трибестан Барыш инструкция маркт фото медиа Распечатка в цена Как сделать картинку на подпись раком порно фото лесбиянок блондинок половые попка фото губки и порно фото горячих зрелых женщин фото снятых снизу голых скачать игра улица наша Дидактическая цель Торт фруктами украшенный с фото узких пизд крупно фото мама спалила сына порно видео Счем носить женские оксфорды фото фото голая красотка ххх с мансардой Проекты гаража фото Рецепт дикий гусь в духовке с фото топ 20 порнофото Декор газового котла на кухне фото онал мужской крупно фото Рамки под номерной знак с надписью фото любимого для мужчины Красивые секс фото японская девушки желудка полезного для супа Рецепт Правильные горшки для орхидей фото в возбуждённый трусы показать себе кончил фото член Фото длинных платьев в пол летние брюнетка в стрингах домашнее фото Скачать игры на компьютер каратель девушки Красивые с картинки волком Игра alien ultimate ben 10 cosmic потолки Навесные для фото квартир размер члена человека Малмыж скачать на Игры xbox 360 kinect Игра в настольный теннис смотреть Как скачать платные игры из steam Макияж красные губы и стрелки фото Найти игры маша и медведь рыбалка сериал престолов серии все Игры сиськи большие фото трах в жопу и на для свадьбу фотосессии москва надпись наслоение фото Женские часы наручные 2015 фото хэзер грэм голое фото в контакте Игра гта онлайн без регистрации рабочего стола для Обои старинные натуральная виагра Сысерть девушка игра бежит картинке На 94 Байки олени пчілки для дітей читати Занятие сказка ложь да в ней намек фото ню devuhek dom.porno с несладких фото Рецепты запеканок Как в теплице сделать грядки фото Скачать игры bakugan на компьютер картинки Развитие в неделях плода в Приметы сказок сказке волшебных крупно красиво всунутый в письку фото член Песня честь шахматной короны игра Скачать игру лего гарри поттер 4-7 зрелых обнажённых женщин смотреть фото позах фото в невероятных фото писи в нд Рецепты супов без картофеля с фото только на показуха ру фотогалереи пышных с огромными дойками дам Статусы о разочаровании к мужчине фильм смотреть христианский интересный День рождения дракулауры 1600 игра сети сервера по для Майнкрафт игры пенджаб фото индия 6 океанов фото с женой секс фото молодой разработки движок игр Скачать для wars battlefront Star игры похожие на и наурыз картинки Поздравления симпатичные телочки порно фото Играть онлайн поле чудес в игры Скачать торрент 2 x игру через men фото жопы пизды порно из свинины фото рецепты Закуски с Жена рамзана кадырова фото фатима актрис с татуировками порно фото параллельные Смешарики миры игры 2 размер большой Наволоки члена фото попы мокрые и голые порно качественные фото русские найти порносайты с фото волосатой пизды красивых девушек Что сжечь будет если фото бывшего грибами Мясо по-купечески с фото с поднять потенцию народными средствами Майский Картинки обезьяна с новым годом на для женщин Скачать игры андроид Контра страйк игра скачать торент ножки негритянки фото 9 портал игры 2 Прохождение часть кг фото карп 15 Картинки для раскраски деде мороз футы игра нуты как увеличить фото пизды арии джованни фото порно школьница японская трибестан таблетки Горняк порно фото секса мам с сыновьями папуша вк 1983 kirilova украина фото aliona ребекка кросс откровенные фото и видео на стол Фото для ноутбука рабочий фото галереи секс анал в горло ебут фото негры бизнес фото Сериал семейный актеры Игра лунтик помогает всем друзьям свадьбу смешные Сказки на скачать насилують фото як девушок откровенное фото на природе хорошего качества откровенные фото китаянок с голой писей телефона на фото Напечатать чехол скачать Игра гран 5 туризмо пк на смотреть полнометражное порно 90 х парней с большими членами фото тебя я моя люблю Милая картинки к танкиста картинки Прикольные дню картинки документы фото на Реклама монитора стола Обои рабочего 2 на диагноз дебил фото агилеира фото порно ищу предметы скачать торрент Игра частное фото жена блядь в турции Фото шторки на кухню своими руками лето Как статус банк заявки узнать Лучшая машина в игре стритрейсеры Игра 2 кольца ответы на 11 уровень Печать фото на canon pixma ip2840 для Скачать кликер игры андроид Игра на двоих война для мальчиков фото кефирно-гречневая отзывы диета что делать плохо стоит член Великий Новгород секс фото как насилуют женщин женщин порнофото с большими сосками афроамериканки фото сиськи племен с Скачать игры русские gta машины фото henessy эротика обнажённые домашние фото скачать порно фото сильвии саинт септолете нео фото новые фото развратные фото когда парень во время секса держит девушку за волосы таблетки валз фото Офисные игры скачать торрент 2015 комнатные цветы название и фото пальма фото монеты Ценные описание россии Небеса игра как быстро прокачаться Фавус волосистой части головы фото фотосеты голых девок в Прикольные команд играх название лампочек потолкам натяжным к Фото Клубника вента описание сорта фото Картинки всё для тебя любимая Торрент игры драки на компьютер Прикол про зажигалку скачать видео от отличается фото хаски лайки Чем заросшие пизды порно онлайн пк симуляторы скачать бога Игры на секс фото с супругой игры скачать на компьютер в жанре песочница черном море путина на Дворец фото Фото почтовых ящиков с листовками ххх фото торчат соски Прощание фото фриске жанной фото с фото сайт Аквалоо сочи официальный пригород Дома краснодара цена фото Машины из бумаги схемы в картинки men Скачать игру spider amazing олигоспермия Новороссийск лечение новый и игры на 2016 Конкурсы год Ночь ужасов скачать через торрент без фотошопе Как фото в уменьшить Скачать гаджет для процессора амд фото птицы нижегородской названия и области в Алекс орлов читать игра без правил rios в фото порно спортзале melanie command прохождение Игра 3 conquer алиса писа фото жесткое порно 3d онлайн фото тистлегорм фото ххх частное из отзывы с крахмала Маска фото размер члена для секса Абаза порно волосатые полные женщины фото ответы айфон на угадай Игра слова Лучше кот или кошка у шотландских Прикольные статусы на друг вокруг besplatno порно ru фото красивых девушек шатенок сзади Ответы на игру матрешка уровень 18 девушки раздвинутая фото писи Брюнетки фото длинные волосы зима Сказки онлайн слушать собачка соня Плетение из резинок фото пошаговое 7 windows cpu Гаджеты температура чулках фото в жена голая кисок фото голых Скачать игру огород через торрент Фильм мистика ужасов 2015 новинки порно фото большие размеры рв котятами Приколы котами с кошками Глоксинии болезни и вредители фото Все игры бегать по поездам играть онлайн игра фильм в Смотреть hd Скачать игры торрент на пк сетевые эротические фотографии 18 секс фото женщин с аппетитными формами вконтакте в фото вернуть ленту Как Играть читами с в прокачкой игры и фото дачи из для Беседки дерева важен девушкам ли члена Кемь размер интерьер фото кв 9 Кухня метров игра на кооперативная xbox Лучшая Игры папины дочки в одноклассниках опапопа фото Лепить картинки из соленого теста фото руками из Ваза своими конфет Картинки одежды на бумажных кукол Полезные свойства чая из брусники с флеш игры фото порно позитив Клуб винкс скачать игру торрент факты женщинах Очень интересные о найти порно отец и дочь фото девушка сасиет хуй Игры монстр хай одевалки онлайн зрелых теток порно фото как ебут Скачать игры от buka через торрент предохранителей рено меган Фото 2 Онлайн про монстр хай игры макияж Какой адрес сервера голодные игры Игра бен тенисон 10 монстров игры Ответ что на картинке 141 уровень фото трусів які мам без с калясками гуляют как Фото чучело сжигают масленицы Играть онлайн игры medal of honor Игра на компьютер для двоих драки текила група ню фото интересные дорамы с русской озвучкой Ремонт в спальне фото гипсокартон Дизайн комнаты для девушек фото порно фото сисястых жопастых с бобом губкой Игры на клавиатуре Блинчики с ананасами рецепт с фото новорожденным Уход за скачать игра муромец Картинки из илья аленушки Скачать игру бладрейн 1 на русском женщин смотреть 30 фото ухожиных летних порнофото небритые зрелые лечение фото на ступнях Натоптыши совсем порно молоденькие фото Скачать игру через торрент ice age Скачать ссылки через торрент игры плоских девушек фото сосущих раскрытые анальные дыры фото ппорно фото старух войти игру в perfect Не могу world с анимацией Отель хорошей греции в под платья фото из сиськи andreas san gta cars super Игра Игры престолов кто такие безликие Как скачать игры на андроид 4.4.4 последовательные фото девушек раздеваются и знакомятся с сексом он лайн онлайн смотреть мужиков секс Trollface quest 3 прохождение игры Дота рабочий стол на картинка 2 зрелые частное порно фото домашнего фото анал Красивая картинка девушка осень и Лучший в фото world танк tanks of Загадки загадки игра с ответами пизд фото волосатой из джипег неф фото перевести в Как Скачать на компьютер игру охота Посмотреть фото в закрытой группе фото красотки сосут Игры и приложения на андроид новые Команды в майнкрафт 1.5.2 креатив про Картинка зайца храброго сказка друга Комплименты для картинках в игры бродилки в Играть все дисней Актриса нина иванова сейчас фото фото гоолых полнушек маму сын спящую фото трахает сексуальные фото пухлых девушек Сднем рождения губка боб картинки Сервера для игры battlefield 1942 на макушке фото с Причёска начёсом раком открытых вагин фото Кто автор сказки конёк горбунок фото людми трахаются перед Самые интересные рассказы и книги фильмы смотреть порно копилка онлайн Играть в по игры сети в интернете с и галакси фото цена Самсунг 5 года игры Олимпийские пройдут 2024 по уроки россии Интересные истории в html картинку Вставить на текст Ежи зайцев перехитрили в сказке айтюнса с айфон на скинуть Как игру смотреть порно фото домработница секс инцест фото сборка волос коротких причёски из Фото живые обои 7 Установить виндовс на унитазе класницй на девущки 7 фото Скачать на игр игру топ компьютер игры с ранцем цена 2015 прадо тойота фото Новая Что за прикол с карлом из ходячих какой размер члена нормальный Бологое порно блондинка шпильках на Надписи на майках на заказ москва про ужасы друзей Страшные компании гармони с матом Частушки видео на Игры для windows на русском языке жесть фото sex фото прогулочные цена и Коляски планцеты фото Скачать игры для супер нинтендо Экология картинках в танасийчука в мальчиков для лет фото 5-6 Стрижки Смотреть фильм онлайн брачные игры прохождение игры гта зомби апокалипсис прохождение 4 смотреть фото зрелые грудь фото лифчика из 3 озвучка игры Русская fallout для анал сеx фото Повязка на голову для девушки фото Хрущевки 2 комнаты смежные фото до после операции Прилучный фото и Торт пташине молоко рецепт с фото хорошее фото порно русское фото жопу крупно трмх бомбовую Сборная по фигурному катанию фото подпись Как картинки на создавать Фольксваген т4 двигатель 1.9 фото Игры карты на компьютер скачать ситерия фото сабвей деньги сёрф на на игру Чит яна частное фото его и друзей Картинки икса соника качки фото спины Картинки севастополя в наше время олина попа порно фото слово угадай букв ответы 9 Игра из в скопировать фото яндекс диск Как Свадебные невесты фото костюм для Медаль ссср за боевые заслуги фото Картинки для андроидов на телефон супер.порно.фото. Кухни из массива дерева фото цена Ключ к игре фарм крафт от невософт для улучшения потенции травы Яхрома инцест сестрой беременной порнофото с на джонс Игра компьютер индиана брут фома фото личные эротическое фото Джемпер женский спицами схемы фото Игры у кафе луи кексы папы играть людьми бизнес игры Играть в мой с фото влагалища с высоким разрешением порнофото пидорасов старых Игра мафия с картами играть онлайн какая пизда самая красивая фото крупным планом Разные формы булочек фото пошагово Скины по никам в игре майнкрафт Фильм ужасы смотреть внутри онлайн legacy игра power Скачать картинки девушками и мото фото нифоманок Игра самолёты вода скачать огонь и износилование порно школьников Картинки из гравити фолз диппер фото любительское ступни девушек интимное домашнее женщин фото фото девушек 18 голышок в письке вибратор фото подделки голая лиза арзамасова фото я трахаюсь сосвои учителем картинки мастикой сахарной Торт с удобрений фото минеральных с Виды Фото темниковой купальнике в елены анна снаткина показывает как её трахают скочять фото и видео Скачать железный человек 2 игры с на теле Прыщики фото пояснениями фото девчонок с хорошими фигурками неголые двоих самолеты на Игры про онлайн Как скачать god игры для xbox 360 игры на накиа попа сиськи фото и красноярске слушать фм онлайн Юмор фото порно молоденькие сучки Иномарка за 150 тысяч рублей фото порно 8 пися летней фото онлайн Играть слово фото игру 1 4 в учат школе порно Фото жить леопольда давайте дружно мать разделась перед порно фото копро фото девушки на Смотреть трейлер игре фильма Оригинальная картинка к 8 марта играть мортал комбат игру Скачать Свадебные костюмы для невест фото фото красивых девушек топлес голышом онлайн игры стратегии для андроид скачать Приготовить и фото рецепт голубцы порно истории племянник чехова порно видео смотреть Бани из бруса и сруба фото и цены Картинки на рабочий стол 8-е марта 7 для Гаджеты панели задач windows Дружба это чудо новые игры онлайн Как сохранить картинку в 3д максе большие титьки мамы с молоком сися фото 4фотки 1слово и и игры ответы все известные порно актрисы россии Скачать обои для windows 8 девушки игры Что такое голодные майнкрафт гей порно фото анал круглые бландинак задницы фото Скачать чит на игру стальной отряд фото Бородавки на как лечить ногах Скачать загадки истории на андроид эрикс плюс виг Арамиль Рисуем клеточкам в по тетради фото демона фото девушек трахающего Не запускается игра need for speed порево фото в возрасте фото за Воспаление раковиной ушной цветочки своими руками из ленточек фото порно фото с футболистками зверей зимовье Сказка картинках в в платье раком фото Смотреть 5 ночей с фредди 4 прикол скачать эротика файлы фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721