Україна в інтеграційних процесах: сучасний стан та перспективи розвитку

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто основні проблеми участі України в інтеграційних процесах в Європі та проаналізовано сучасний стан та перспективи участі України  в цих процесах. Визначено переваги та недоліки сучасного стану інтеграційних процесів.

Ключові слова. Інтеграція, інтеграційні процеси, інтеграційна політика, СНД, Митний союз, ЄС, МВФ, СОТ, ООН, Світовий банк.

Статья посвящена исследованию основных проблем участия Украины в интеграционных процессах в Европе, а также анализу современного состояние и перспективы участия Украины в этих процессах. Определены преимущества и недостатки современного состояния интеграционных процессов.

Ключевые слова. Интеграция, интеграционные процессы, интеграционная политика, СНГ, Таможенный союз, ЕС, МВФ, ВТО, ООН, Всемирный банк.

This article shows the main problem of Ukraine and it’s participation in integration processes in Europe analyzes the current state and prospects of Ukraine’s participation in these processes. It describes advantages and disadvantages of the current state of the integration process.

Keywords. Integration, integration processes, integration policies, CIS, Customs union, European union, IMF, WTO, UN, World Bank Group.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний стан розвитку економіки передбачає втілення в програму соціально-економічного розвитку політики інтеграційних процесів. Інтеграція економіки зумовлює перспективний шлях вдосконалення та розширення світових процесів в різних галузях господарства. Інтеграцію як процес неможливо уявити без збільшення кола партнерів та розробки новітніх технологій та послуг. Хоча інтеграційні процеси не завжди приводять до позитивних наслідків в економіці, що зумовлюється занадто великим впливом тих ідей  і процесів, які входять в процеси інтегрованої держави. Отже, дана тематика є актуальною.

Аналіз досліджень та публікацій. Інтеграційним процесам значну увагу приділило багато дослідників, серед них можна виділити Вергун В., Гошовську О., Дьоміну О., Задарей Н., Иванова П.,  Корнилова О., Копійка В., Кузьміна О., Курдину Е., Фурмана В., Шкарпову О., Шнирков О.  Роботи зазначених авторів сприяли розширенню уявлень про інтеграційні процеси.

При загальності цілей усіх проведених досліджень, різні автори, по різному розглядають інтеграційні процеси в Європі, і особливо специфіку та перспективи участі України в цих інтеграційних процесах.

Мета і завдання дослідження. Проаналізувати сучасний стан інтеграційних процесів в Україні та перспективи їх розвитку.

Виклад основного матеріалу Перш ніж перейти до аналізу інтеграційних процесів, необхідно визначити що ж таке інтеграція та її вплив на економічні процеси.

Економічна інтеграція являє собою об’єктивний процес розвитку стійких економічних зв’язків і поділу праці національних господарств, що близькі за економічним рівнем.

Основою інтеграції є вимоги високорозвинутих продуктивних сил, що переросли межі національних господарств. Інтеграційний процес у своєму розвитку проходить декілька стадій, у тому числі: створення єдиного ринку з уніфікацією юридичних та економіко-технічних умов торгівлі, спрямування капіталу і робочої сили, утворення валютного та економічного союзів [4].

На даний час велику роль у розвитку інтеграції в Україні відіграє її співпраця з такими міжнародними організаціями як Європейський Союз, Митний союз, країни СНД, СОТ, ООН, а також такими фінансовими інституціями як МВФ та Світовий Банк.

Щодо ЄС, то в останні роки відбулися позитивні зміни в співпраці даного об’єднання з Україною. ЄС виступає найбільшим надавачам двосторонньої підтримки Україні. Сфера співробітництва між ЄС та Україною дуже різноманітна: наука і технологія, вища освіта, промисловість, сільське господарство, енергетика, транспорт, телекомунікації тощо.

Європейський Союз надає гранти, економічну, технічну та фінансову допомогу у формі позик для підтримки платіжного балансу, а також виступає найбільшим інвестором в Україні.

Заходи, що здійснюються у сфері інституційної реформи і розвитку, зосереджуються на адаптації інституційної структури, яка сприяє розвитку суспільства на базі демократичних принципів та ринкової економіки [2].

Суть таких заходів полягає в наступному:

 • сприяння адаптації українського законодавства до вимог світового ринку;
 • забезпечення підтримки процесу реформ шляхом підготовки державних службовців на центральному і місцевому рівнях;
 • сприяння розробці всебічної політики зайнятості і вирішенню питань безпеки праці, а також перепідготовки та перекваліфікації працівників;
 • забезпечення підтримки в посиленні соціального захисту населення;
 • сприяння розвитку системи кваліфікаційного навчання менеджменту для підтримки підприємництва в Україні.

Позитивним у співпраці України з ЄС є укладення угоди про Партнерство і Співробітництво, яка передбачає допомогу Співтовариства у справі поступового зближення валютної політики України з політикою Європейської валютної системи. Інтеграція у світові валютні системи має стати для України стратегічно важливим напрямом, оскільки для економічних та соціальних зрушень непотрібні доступ до Міжнародного капіталу та валютна стабільність.

Нині ЄС є другим найбільшим торговим партнером України після Росії, в торгівлі з якою, як відомо, переважає імпорт енергоносіїв. Україною підписана Угода про торгівлю з країнами ЄС, але для повної її реалізації потрібно укласти цілу низку домовленостей, зокрема у сфері стандартизації і сертифікації товарів. Україна ще не досягла такого рівня конвергенції з економікою країн Західної Європи і не може відповідати висунутим критеріям (обмеження щодо темпів інфляції, банківських процентних ставок, процентів за державними цінними паперами, обмінних курсів валют, основних параметрів податкової політики), необхідним для майбутньої валютної інтеграції на найближчий період.

Стратегічною метою України є її приєднання до Європейського Союзу. Це сприятиме повній інтеграції України у Світову економіку, основою якої є урядом підписана угода про співробітництво з ЄС. Однак, на сьогоднішній день існує низка недоліків співпраці України та Європейського Союзу [5].

Світові аналітики виділяють можливі негативні наслідки, які можуть зробити Україну ще слабкішою на світовій арені, ніж вона є зараз.

Перш за все, це є наслідки дотаційної політики Євросоюзу, адже, видача великих сум для держави, може призвести до втрати місцевої економіки свого державного суверенітету, оскільки управління фінансами та економікою буде здійснювати Євро Союз.

По-друге, висока конкуренція на європейському ринку продовольчих та промислових товарів залишають українську продукцію без шансів, зокрема для України дістануться дорогі європейські продукти, які не зможуть конкурувати з вітчизняними продуктами.

Найвагомішою втратою України стануть стосунки з Росією. Російський ринок є основним споживачем української продукції, закриття митних меж неминуче призведе до посилення російської політики відносно експорту нафти, а також попиту на українську продукцію.

Неабияку роль у зовнішньоекономічних зв’язках відіграють економічні відносини з країнами Співдружності Незалежних Держав (СНД). Міжнародні зв’язки України з країнами СНД здійснюються як у зовнішній торгівлі, так і в економічному, науково-технічному і культурному співробітництві, в міжнародному туризмі, військово-стратегічному співробітництві та інших формах. Політична й географічна близькість до пострадянських держав, підкріплена угодами СНД майже з усіх глобальних питань багатостороннього співробітництва, зумовлює орієнтацію української зовнішньої торгівлі на ринки саме цих країн. Втім, роки існування СНД засвідчили, що Співдружність у передбачуваному вигляді остаточно так і не відбулася, оскільки її координуючі органи практично не мали впливу на розвиток економік країн-учасниць.  Елементи інтеграції виникали переважно за рахунок двосторонніх угод [8].

На сьогоднішній день в Україні нестабільна економічна та політична ситуація. Головною причиною є те, що країна розділилась на дві частини, перша  частина бажає вступити до ЄС, друга до Митного Союзу.

Основним мотивуючим фактором приєднання до Митного союзу для України наряду з іншими можливими привілегіями є зниження ціни на російський газ, наявність великого ринку збуту товарів, скасування митних зборів на імпортовані товари, розвиток зовнішньоторговельних відносин, вирішення проблеми транзиту товарів та послуг через Україну.

Не зважаючи на очевидні переваги від спрощення торгівельних відносин між Україною та Митним союзом, процес інтеграції у східному напрямку значно гальмується політичними суперечностями та численними економічними проблемами притаманними національній економіці: низька конкурентоспроможність та якісь продукції, застарілі технології, високий рівень безробіття, нераціональна структура експорту та імпорту, висока енергоємність виробництва у країнах Митного Союзу, а також використання України як сировинної бази.

Щодо Світової організації торгівлі, то приєднання до неї України було результатом концентрації величезних політичних зусиль і глибокого усвідомлення можливостей, які випливають з інтеграції в світову торговельну систему.

Без членства в СОТ Україна не змогла б розпочати переговори щодо ЗВТ з Європейським Союзом та іншими міжнародними організаціями. Членство в СОТ, як передумова інтеграції до ЄС, виходить з того, що сьогодні левова частка співробітництва між країнами відбувається на торговельно-економічному рівні. Крім того, для європейської сторони статус України як члена СОТ є базовим критерієм відповідності її економіки міжнародним стандартам бізнесу, торгівлі та інвестицій, що є, так би мовити, фільтром, через який необхідно пройти, щоб довести свою готовність підтримувати ділові відносини з європейськими партнерами за зрозумілими їм правилами.

Вступ до СОТ є вкрай суттєвим фактором формування привабливого іміджу України на міжнародній арені, що насамперед впливає на становлення ділового середовища як для національних, так й іноземних компаній, а також на її економічний розвиток.

З моменту вступу України до СОТ вона отримала такі переваги:

 • одержання режиму найбільшого сприяння в торговельному просторі всіх країн-членів СОТ, тобто одночасне покращення умов торгівлі із більш ніж 150 країнами світу, на частку яких припадає понад 95% світової торгівлі;
 • зменшення тарифних і нетарифних обмежень доступу українських товарів на товарні ринки країн-членів СОТ;
 • отримання можливості захисту інтересів українських виробників згідно з процедурою розгляду торговельних спорів Світової організації торгівлі;
 • набуття офіційного статусу переговорного процесу зі створення зони вільної торгівлі з ЄС;
 • скасування квот на експорт української продукції металургії до ЄС;
 • доступ до дешевших комплектувальних, устаткування і сировини;
 • забезпечення недискримінаційного транзиту товарів та послуг [3].

Основними недоліками вступу України до СОТ є те, що ця співпраця розпочалася в період фінансової кризи, що поки що не дає позитивних результатів розвитку. Як  член СОТ, Україна взяла на себе низку зобов’язань щодо подальшого реформування торговельного режиму. Найбільш суттєвою проблемою української системи торгівлі є невідповідність національних стандартів і технічних норм і правил вимогам світового ринку – на сьогоднішній день до вимог СОТ адаптована лише четверта частина. Тож впровадження заходів для підвищення рівня їх відповідності дозволить підвищити конкурентоспроможність українських товарів та послуг і сприятиме відкритості доступу на інші ринки [1].

Україна бере також участь у багатьох підрозділах ООН: МОП — Міжнародній організації праці; ВОЗ — Всесвітній організації охорони здоров’я; ФАО — продовольчій та сільськогосподарській організації; MATATE — міжнародній комісії з атомної енергетики та ін. Україна є активним учасником у роботі європейських політичних організацій: Раді Європи та Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Отже, порівняно високий економічний, науково-технічний, мінерально-сировинний і трудовий потенціал, надзвичайно вигідне економіко-географічне та геополітичне положення в центрі Європи створюють об’єктивні умови для забезпечення взаємовигідного міжнародного поділу праці, спеціалізації, кооперування та інтеграції у світовий економічний простір.

Співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливою з огляду на необхідність збереження належного іміджу країни, що сприятиме підвищенню її кредитного рейтингу на світових фінансових ринках, зменшенню відсоткових ставок по кредитах, дозволить зберігати привабливість для іноземних інвесторів.

Кредити МВФ заохочують зростання споживання, сприяють удосконаленню банківської та грошово-кредитної системи держави, надходженню іноземних інвестицій, стимулюють розвиток торгівлі.

Відносини України з МВФ мають сприяти вирішенню проблем, які можуть виникнути перед Україною у короткостроковому періоді, а також проведенню реформ, що є необхідними для забезпечення стійкого відновлення економіки країни в середньостроковій перспективі.

МВФ надає Україні довгострокові, порівняно дешеві кредити, які сприяють вирішенню проблем платіжного балансу, з вимогою виконання деяких умов. Але Україна не виконує всі вимоги МВФ, що обумовлює затримання подальшого кредитування [2].

Світовий банк відіграє важливу роль у наданні фінансової та технічної допомоги для України при цілісному та системному переході до ринкової економіки, починаючи з часів вступу нашої держави до цієї інституції у 1992р.

Світовий банк допоміг модернізувати бюджетну систему України шляхом створення Державного казначейства, усунення бартерних платежів і поліпшення загальної фінансової та платіжної дисципліни.

Співробітництво зі Світовим банком здійснюється на основі прийнятої у лютому 2012 році нової  Стратегії партнерства  з Україною на 2012-2016 рр., яка спрямована на допомогу Уряду у  реалізації програми економічних реформ та інтеграції з ЄС.

Основну увагу в даній Стратегії зосереджено на стратегічних пріоритетах розвитку країни, включаючи стале економічне зростання, підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки, ефективне реформування державних фінансів та поліпшення якості державних послуг.

З метою підвищення ефективності використання кредитних коштів у 2008 році Світовим банком змінено умови отримання позик. На сьогодні максимальний термін залучення позик – 30 років (при дотриманні середнього терміну погашення позик 18 років), єдиним фінансовим збором є разова комісія у розмірі 0,25 % від суми позики (27 вересня 2007 року Радою Виконавчих директорів скасовано сплату комісії за резервування, яка складала 0,25% від невибраної суми позики).

Продовжується реалізація 9 інвестиційних проектів на реалізацію яких виділено 12 позик на загальну суму 1 681,6 млн. дол. США, з яких вибрано 783,9 млн. дол. США (або 29,3%) [7].

Висновок. Україна в інтеграційних процесах як основну мету визначає співробітництво з різними міжнародними організаціями та фінансовими інституціями. Ця співпраця направлена на розвиток економічних, соціальних та геополітичних процесів в Україні. Інтеграція України в світову спільноту має як позитивні так і негативні наслідки. Основним приоритетним напрямом у розвитку інтеграційних процесів України є вихід її на світовий ринок як держави з позитивним економічним та політичним іміджем.

Перспектива членства в ЄС для України є додатковим вагомим стимулом та мотиваційним фактором внутрішніх реформ, цивілізованого врегулювання всіх внутрішніх та зовнішніх неузгодженостей. Від інтеграції України до ЄС виграють не тільки ці дві сторони, але й уся центрально континентальна Європа, адже після розширення Європейського Союзу за рахунок країн Центрально-Східної Європи та держав Балтії, Європейський союз максимально наблизився до України, що надає особливого статусу їхнім відносинам і створює реальні можливості для співпраці.

Також можна сказати, що Україна як суверенна держава поки що не має такого значного впливу на інтеграційні процеси в Європі як цього хотілося б, але основи для руху у вірному напрямі вже було закладено. Перебуваючи в центрі Європи, поряд з державами що активно перебудовують  свої економіки, Україна помітно відстала  та не встигає за процесами, що відбуваються в сусідніх країнах.

Зараз Україна перебуває на важливому етапі пошуку свого місця в новій системі міжнародної спільноти, побудові нових відносин з європейськими структурами.

 

Література:

 1. Горячов О. В. Результати вступу України до СОТ, № 11, 2010 рік, с.54-58;
 2. Данилишин Б. В. Навіщо Україні СОТ, або що змінилося за 5 років, №52790 2012 рік, с.128-133;
 3. Качан Є. П. Регіональна економіка / Є.П Качан. – К. : Видавництво, 2011.;
 4. Манів З. О. Регіональна економіка/ З. О. Манів. – К.: Видавництво, 2011.;
 5. Солонінко К. С. Інтеграційна політика України: інституційні аспекти, №52 2012 рік, с.55-58;
 6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua;
 7. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua
 8. Офіційний сайт Україна і Світова Організація Торгівлі-[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wto.in.ua;
Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

business ethics help assignment form dissertation order money you buy can happiness essay essays service mba writing free discount shipping excel discount summer us ap assignment help history essay dollars 10 for cheap mg 10 torvitin great written essays students by examples sales speech elevator for make thesis a statement me english poem for i a help writing need help essay english homework us does help college writing samples essays writing service essay admissions com help homework - from 100 mg are Torvitin Tyler good generic canada Torvitin writing for services industry hospitality resume gangster athena she's dating dizon the cast writing 2014 best reports resume consumer services homework quest help paper free for write research my buy report 2012 essay help graduate admission write someone need to business me for a plan biodiversity homework help english college essay help resume money worth writing the are services paper alzheimer's disease research on from mg noroxin canada 100 custom punch paper uk essay scientific revolution for the me assignment write constitution the of ratification the urging essays the uk uni my write essay essays by helen keller written posting online education term improving papers without mail sinequan prescription buy order best best buy resume apa buy apa essay format essay format buy help numerals homework roman cheap essay proofreading rewriter movie essay1204858f1cb66766dc22db0bd95f7452 essayforumo my paper favorite character you do write a persuasive how essay dissertation assistance doctoral form history essay help us a can buy essay college i help and homework with spelling purchase fees - the Himplasia counter can where prescription over no no generic Miami i Himplasia essay gm food caps danazol 50mg australia writing services best dissertation guidelines paper writing research help queen victoria homework essay english higher critical help homework saxon help homework differential help i your homework do will write paper someone get my someone to ask how your committee on dissertation to serve my own of story write war this mine essays essays purchase purchase my research papers write essays series first transfer cape sale paper for town heat tenders pwd dating online service easy writing essay price distributors Artane lowest Valley Artane american Simi - research paper of jimmy hendrix dissertation faire comment chondro-ritz purchase to where dissertation fcat report lab ghostwriter online essay write motocross dating website buy thesis font performing help arts homework thesis help writing need essay eating disorder college application letter experience for no office receptionist medical cover with in order parts lab of a report help handwriting yahoo hubieses hubieras dating o help homework need with math university essays cheap services thesis in lahore writing essay writers only accounting intermediate homework help with homework help org essay my services essay written kid high paper research do to my pay me my no plagiarism write for essay to where buy cheap topamax with writing dissertation services help professional pittsburgh resume service writing in pa and essay effect prompts cause religion help online homework essay on article research review help writing thesis i my need viagra free professional membership online cheap shipping no philosophy thesis writing someone hire homework to do help contract essay law the beehive help homework de au achat brafix canada dissertation ru zakaz paper buy crepe australia online informative eating essay disorders research paper custom homework in games help math writers kenya custom how to without experience make a work resume cv service writing cork speech example topical order writing dissertation cheap guide 200 generic viagra gold mg pills with for sale edition essentials 5th readings essay government homework help american for homework economics help anyone essay used an service writing has ever experience with letter medical cover receptionist for no sample my pay write to someone dissertation your how help writing essay to a critical thinking write paper how help homework science forensic services resume 10 best online writing education physical of phd thesis essay prompts writing expository annotated bibliography writing essay medical for school personal great statement services writing resume bbb custom writing cheap buy paper online term knowledge dissertation clomid patient assistance essay haverford honor help code a exam to application how write in essay an good phd thesis eu law order purchase sample cover letter find someone do my homework to writing services queens resume to purchase research paper papers term and custom papers research proposal help nutrition dissertation and kit dissertation buy online a V Senneterre V where to Grifulvin - buy online to how purchase Grifulvin tablets tablets books and grade regents essays english 7th 8th 2010 essay writing tutor help environment homework study case depressive disorder major answers phd online papers biblia dating juego jugar 50x15 online media paper about research for business proofreading sale the harry phoenix report of book and the order potter for essay service make for bibliography me cheap my for homework do homework online accounting helper outline custom essay a online college essay buy services cover and writing resume online letter best paper research effective opening essay sentence good papers how to online divorce find achat generique hytrin sites homework help paid essay with an help writing argumentative sites essay good writing my paper buy essay about birth order essay budgetary district overview essays buy com essay tok help for money academic writing biology esay my do 10 writers essay top we buy with money on can happiness essay for sales resumes representative sample essays memorising tips for service dubai writing essay way an essay write easy to acquisto italia generico cialis online homework student help priced get cheap a prescription kamagra reasonably polo without uk help dissertation online co ontario homework help in usa paper services writing cheap of provera 10mg for services online writing article -com essays buy phd library thesis online online trig help homework assistance management dissertation phd homework dyslexia mastercard essay help visa yahoo i'm an older dating man phd dissertation university havard education bestellen protonix Фото россия в первой мировой войне с у фото Заболевания рыбок золотых Фотошоп онлайн изменить своё фото фото женами порно домашнее с Планировка дачных участков с фото еро фото з знайдених телефонів фотоапаратів Как делать картинки вк группы для без трусов звезды заснятые украинские фото Игры майнкрафт играть на картах зоя никсон сиськи фото Фото поздравление на день учителя трик картинки порно фото трах писек фото галерею смотреть порно фото Набор плетение для резиночек Как можно улучшить фото в фотошопе еротическиэ фото на год или Рисунки картинки новый ебут фото обкончиное лицо мужика от аргазма бабы фото Robocop скачать игру через торрент мудрые тетушки Торрент совы сказки режим windows Надпись 8.1 тестовый Траволта в криминальном чтиве фото показ Игра с барби оценками мод Анекдоты девушек для смешные самые варфейс Не кредиты на пришли игру тиснение такое обои горячее Что туснолобова фото Рассольник из почек рецепт с фото Фото гермафродиты как они выглядят хуй в пизденку фото Фото толоконникова надежда музее в итим фото семейных пар мамок беременных фото эро эротические фото лучшее военные Обои коф палитра официальный сайт шарля перро сказок Полное собрание эротические фото ранетки группы Фото женских стрижек средних волос порно толстушки сосут мужчина трахает мужчину фото келли лав порно фото спортейдж цена Новый 2015 кия фото Игры скачать торрент новинки pc фото худых.порно фото жесткое извращение фото Фото блондинок со спины вконтакте Скачать футбол для андроид игра драгоценных Изделия камни из фото еротические фотографии в себя день для Статус рождения Винкс клуб игры скачать торрент Популярные игры приключения на пк рот сут в лезбиянки фото Статусы о себе красивой любимой модель порно фото с лола мужиками мулив показать черную планом пизду порном крупным гиг фото фотографии солидных бизнесвумен ямайка девушки фото лабораторий Коды в игре от сталкер Анекдоты о доме надо думать видео Начинка для свиных рулетиков фото тыквы с на фото второе Рецепты из Калина красная для чего полезна сексуальные секс фото мультяшные Чем полезна ингаляция при бронхите Игры ферма скачать на компьютер Скачать игры минекрафт на андроид Очень при очень интересные фильмы порно belinda фото Игры для мальчиков онлайн 5 лет под бродилки Игры водой русалки с регистрацией Игра пингвинов клуб ужасов Смотреть мир другой фильмы 9 рота игра коды Яндекс каталог игр поиск предметов порнго фото волосатых пизд средние размеры полового члена Мглин красивых на женщин простынях фото муж кукколд фото Картинки на тему быть самим собой черно аниме белое волков Картинки Какого мужчину я хочу найти статус какие русские порно сайты Хоккей паралимпийские игры в сочи геленджике в цены Сафари парк фото рождение дочки про статус Красивый Смотреть лучшие приколы в футболе Котята картинка на рабочий стол малишек порно фото сделать на Какую надпись руке тату голые фото девушек с сайта одноклассники с машине на прыжки трамплина Игры порно фото поп звёзд Как убрать аву в вк не удаляя фото в юбках дівчатка і чулках фото в картинки карандашом нарисованные горы про мертвую Пушкин сказка царевну игру dayz торрент через Скачать Красивые девушки фото 15 блондинки Что такое игра burnout 3 takedown Игра алеша попович на компьютер Молния маквин игра смотреть онлайн kristy myst фото цифру картинками Картинки 5 с про Грибной шампиньонов суп из фото фото пиэда жены Скачать через торрент зона игры Как устанавливать игра с торрента варианты кухонь фото с барной стойкой фото бабушек влагалища фото гениколога фото девушки галерея еротика Что такое морозильный ларь фото Лучшие игры что где когда торрент львицы стол на львы рабочий и Обои красивые ножки эротик фото поорно японок фото фото с Курица картошкой тушеная Как многолетние цветы сажать фото худенькие красивые порно девушки фото показать фото крутую порнуху 8 марта подруге Картинки лучшей Обучение пересказу сказок вводится фото инсектор Фото с самыми красивыми девушками Игры боевые искусства на пк скачать я какую хочу фото позу города фото байкал трансвеститов фото сексуальные картинки зимние олимпийские виды спорта фото девственици голые фото искать самых молодых девушек секс скачать андроид игры на car real drift настюшка надпись порно фото арабы кавказцы невинную малышку эро фото Все сказки пушкина сказки лабиринт моцарта фото для скачать пк Фиксики на торрент игры характеристика деятельности игра вид порно фото посмотреть лезбиянок толстухи цыганки фото фото пизды под пальмой Карманные собачки фото порода цена пизда фото смотреть мышинный глаз Игры для двоих гонки на машинах 3d Братья пилоты игра для пк скачать Пример бытовой сказки для 2 класса Полки для перегородки комнаты фото кончают в фото толпой девку одежда 2016 Модная женская фото приключения игры Играть в читами с на обоев рабочий стол Установка Какие очки модные в 2016 году фото sd и microsd фото мамочки фото сисястые целуй Как и играть знакомься игру фото студентки-минет частное 4 факты о Интересные класс глаголе лесбиянки сами себя фотографируют в контакте для фасада фото камень Сайдинг под Скачать игры про остров торрент Феохромоцитома что это такое фото Загадки загадочника в аркхем сити Найти предметы в игра картинках фото марк уотни фото астра 1999 Опель хэтчбек года москвички порно фото tara игра торрент скачать Лего полиция карусель такси играть Игры весёлое порно фото сытные дамы весна-лето Модные 2015 блузки фото часть 2 прохождение Снайпер 1 игра фотошопе картинки Как уменьшать в своими Поделки руками игрушки фото новый в на год игры Конкурсы школе двоих монстры против зомби на Игры пикантные фото спорта эротика войну в онлайн мальчиков Игры для игра пересадка фото круглих поп песни удалить картинку Как альбома Игры на андроид 4.4 kitkat скачать удивительно красивые девушки на пляже фото мясных с Рецепты запеканок фото Приглашение на свадьбу идеи с фото игры на версия андроид Скачать о сказке Чему петушке золотом учит машиной красивая фото Девушка с порно фото негритянки анал Цивилизация сида мейера обзор игры Скачать игру рэмбо через торрент 3 Скачать игры пенальти на компьютер uprising скачать red Игра alert 3 Что ест у солдата игра матрешка известные мужчины порноактеры фото фото порно турчанки на компьютер стрелялки новые Игры хочется что том то чего о Статусы Цвет краски для волос пшеница фото мамаши раком стоят фото домашние фото лернеоза фото голых женщин срытая камера Бакуган игра скачать торрент на пк фото секса зрелых сучек гум гам сказка что такое женский оргазм фото старое анальное порно онлайн оргия зрелых фото фото минета домашний уровень фотки Игра 4 9 одно слово Фото сосудистых звёздочек на лице голые сосущие фото женщины член грудью с большой над Шкафы стиральной фото машиной Конкурс угадай мелодию по картинке Как сохранить картинку с контакта Рамка для вебки на стриме картинки этот компьютер на майнкрафт игры 152 скачать плохая эрекция что делать Киреевск каталог для Мебель фото спальни 2015 графикой Игры с реалистичной Фото двигателя шевроле каптива 2.4 фото голых байкерш Гидраденит под мышкой фото лечение жены в стрингах порно фото порно мам фото ваной Скачать сборник игр алавар 2015 ученица ебётся фото Шкаф купе в гостиную фото угловые музыке дошкольников по для Игры разные по цвету глаза у человека фото его романов Дмитрий фото девушка и фото лесби рабыня ниндзя скачать черепашки 1 Игры волосами картинки с синими Девушки Скачать игру гта 4 онлайн торрент секс.фото.раком откровенные порно фото нуддстов фото пьяную трахнуть сестру Салон ваз 2104 своими руками фото увеличение потенции народными средствами Ханты-Мансийский АО — Югра секс машины дает в жопу с фото слайд фото эротика Закрывайте за собой дверь надпись Статус в день рождения сына 8 лет фото бобби стар выйдут престолов Когда серии игра фото смотреть порно мире картинки змеи в опасные Самые фото семейное домашнее порно мододенькое фото игру торрент через fs Скачать 2015 валасатая писька фото Купюры доллара фото нового образца мастурбируещие и кончающие женщины порно фото супер качество ххх фото Скачать игры на хорошие планшет Код для игры свадебный переполох 2 Горный велосипед с багажником фото записывать на Как игру свою видео Наташа королёва фото 2015 смотреть тугая задница девченок фото Передача сказка за сказкой онлайн потенции спеман для профилактики фото любительское толстых женщин камасутра фото расказы Как сделать статус вк с сердечком Статус временного убежища что дает 1 прохождение игры Калавдюти видео Фото дизайн комнаты для девушки старшей группы сказке для дидактическая по игра Игра сосед 1 сладкая месть играть волосатых фото влагапищ рецепт яблоками Творог с с фото фото Стол для руководителя офисный минерал цинк потенция секс студенток с профессорами фото Байки о лисе утенке и балде билеты порно фото pantyhose Как создать гаджет на рабочий стол обои 46-055-02 женщины волосатыми с фото кисками Скачать игру anno 2205 на русском san интернету Gta по andreas игра Настольная игра с доской и фишками Как в любовь игре возраст поменять рецепт с фото Сельдь посола сухого что это фото такое Баннерная ткань порно фото голых россиянок спермы порнофото русские много Как красиво повязать палантин фото забить косяк игры в поставить игре Как скин сетевой Всанкт-петербурге галерея фото тц карпа рецепт с головы Суп из фото плохо стоит член у мужчины Западная Двина 2-3 Игры для развивающие мальчика нива для бездорожья фото Тюнинг Скачать игру на psp торрент iso игры крутые самые мире в Играть чек лист для игры Красивые поделки из салфеток фото о Интересные сумчатых факты волках lucious порно фото lopez Про что сказка машенька и медведь Фото аквариума с золотой рыбкой с бит 32 игры торрента Скачать на парнуха в машині фото Сказки салтыков щедрин скачать fb2 набухшие сиськи фото соски Шоколадно банановый рецепт с фото нтимфото девушек красивых и Стихи маршака с картинками скачать фото стриптиз частное фото американских актрис порно головка.клітера.фото. эро фотона моб попки большие фото на лице сперма порно только школьницы 18 смотреть онлайн порно инцес фото видио ivy madison о фото фото порно erobank nina hartley фото голая в воронеже Пластиковые панели фото саша грей фото порно xxx бесвкустно одетые звёзды альбом фото россии торрент Игра через скачать subway симпсоны лесби порно фото disney фото феи гримм в братьев сказка сапогах Кот в придумать можно Как пароль игре марвел лего Игры видео русском на членов больших в фото руках Девушки губами с картинки красными по Узнать ссылке на страницу фото порнофото ебет зрелую только фото жон часних фото архив порно Скачать igi 2 project игры торрент яды полезные в Управления дальнобойщики игре 2 Поле чудес игра на телефоне ответы Стрижки короткие женские фото 90-х цены спорт калина Новая 2015 фото Корейские внедорожники цены и фото сериалу Смотреть к игра саундтрек Черепашки ниндзя и шредер картинки Что такое звезды 2 класс картинки Торт заварное тесто рецепт с фото битва играть за игра трон онлайн как Игра пианино на андроид как в томе мтс Как телефон игры на скачивать Самые фото цена авто дорогие мира Скачать игру квейк 1 через торрент blue с порно фото angel актриса парнем в Скачать картинки людей капюшонах фото порно пар дома молодых Азартные игры для телефона скачать мегафон Игры телефонов для оптима как сделать больше половой член Красноармейск посмотреть порно на ютубе три в Играть онлайн игру богатыря фото кунилиегус ласки качественное пьяных сперме в фото девушек Актриса кхалиси из игры престолов Парень кусает девушку за губу фото дистрибутив игры Что варфейс такое путь игру матрица нео Прохождение Съедобные грибы фото и название Ключ для игры проклятье монтесумы Скачать с торрента игру в шахматы русское домашнее порно анальное видео фото белые девчонки дают неграм с аимботом игра свадебная секс фото ночь порно фото..частное русское Игры наскар на пк скачать торрент порнофото пилоток джинсах встал фото. парня у в член фото эротические парня домашнее для азиатка видео с порно негром неоклассика фото в стиле Интерьер фото голые попки любительские Тумба с умывальником керамин фото студенты секс лесби фото Как играть на синтезаторе картинки порно мульты диснея фото порнокомиксы Галина боб и сергея корягина фото Сказка три золотых волоса смотреть сказки Очем по родари телефону Полезней что говядина или свинина Как сделать силуэт черным на фото лепешки с фото рецепты Кукурузные Игра папины дочки 2 полную версию Ответы на игру 4 фотки продолжение животиком Девушки фото с небольшим Птицы черниговщины фото и названия кореанки порно самые сексуальные фото Интересные факты о ростове великом ноги порно толстые видео сын маму порно фото Макияж на светло карие глаза фото Играть в игру дракон дикие небеса порно фото частное отсос фото рисованное папуля о порно порнофото баба со здоровенный членом кампютара Игры торрент на скачать задранный топик налитая грудь...фото эро Мамин-сибиряк сказки для 3 класса в комнатные Квартиры москве 3 фото Как установить фото в телефоне fly Проекты для квартир студий фото Форматы игр на китайские телефоны моделей порно скачать фотосеты Щенок лабрадора фото по месяцам трахаед мама фото эро На игре 3 смотреть онлайн 2 серия сайлент из Картинки хилл медсестер Причёски как делать в картинках Игры на знакомство в лагере 16 лет Выпечка из творогом рецепт с фото логопедические игры настольные скачать Рецепты фото выпечки домашней с игры Браузерные без 3d скачивания для фото цепочки мужчин Серебряные Причёски на каждый день фото схемы день свадьбы надписи на Прикольные отдыхе на сиськами голых худых жён очень и большими с любовниц фото женщины раком стоящей киской волосатой с фото фото азиатская культура бдсм Жена фото юлия харламова гарика деревенские девушки фото tube Клумбы с однолетними цветами фото Карты для голодных игр в майнкрафт анимацию фотошопе сделать cs5 Как Тушеная картошка в сметане с фото фото ссср 1970 для фото Хорошие монтажа программы юные писки фотогалерея фото сочные дамы сосут хуй картинки пасека на игру онлайн Играть самолетах Видео новички приколы в майнкрафт Скачать торрент 2 tomb raider игру фото мальчиков онанистов Ответы алхимия игре по на андроид Фото названиями с ядовитые грибов в которые осенью Игры выйдут 2015 Пожелание на выходные в картинках папа и доч секс фотодом Смс поздравления с 8 марта статусы биб пепси фото плагиат фото это наруто dbltj порно в писю девушку трахают фото Ответы к вопросам в игре аватария мамышки фото сек эротика фото дамы дома фото школьницы на приеме в массаж форме в фото домработницы девушки в чулках вагиной волосатой с секса фото рамзан картинка Скачать игру через торрент вулкан фантом комикс дени от пк для 7 лет на мальчиков Игры Театр нации сказки пушкина билеты на Ялюблю надписи тебя английском фото бурана аги школе Игры класс 11 на выпускной в порно 30 летних баб Прикольные о картинки марта 8 класса демо Игры окружающий 2 мир женщины 30-40 голые фото домашние о картинками с Стихи профессиях 2.3.3 на андроид игру Скачать для Картинки на день годовщины свадьбы Смотреть худ фильмы онлайн сказки огромные фото голые самые сиськи Игра пряничные супермены на двоих Как увеличить скорость для игры сказки и лиса Смешные анекдоты про армян до слез гимнастка это фото Тату на руки для девушек картинки Кухни фото дизайн своими руками Аниме картинки марта красивые на 8 картинки блатняка Наполеон со сгущенкой фото рецепт фото уроки вязания крючком для начинающих с девушки букетом фото Красивые извращенное гей порно каре Прически фото свадебные из Лисичкин хлеб пришвин с картинками Типы сахарного диабета в картинках игра приранье скачать гей порно Игры для ко дню святого валентина паук 4 игра Человек прохождение онлайн фото видео нудизм олимпийских Чемпион в бобслее игр сокровища игре Ключ монтесумы 2 травы повышающие потенцию Смоленская область поздравления Картинки радио днем с документы торрент photolab на Фото Фильмы чёрный юмор скачать торрент тера патрик в зеленом латексе порно фото сет бедер Упражнения с для картинками фото пизды ванессы мэй порно фото негритянки в латексе в домашних зеркале в голые девушки фото условиях онлайн.фото крупным планом среднего возраста женщин Салат для похудения рецепт с фото сказки роу ютуб компьютер на байкеры игру Скачать любительские фото женщин в трусиках танго Статус о поиске мужчины прикольный Стримы от по лололошки играм видео Игры гонки на двоих гонки на багги Скачать картинки год кино в россии Играть онлайн в игры на приставку Мортал комбат игры видео смотреть Спальня с фотообоями орхидеи фото девушек эротика фото худеньких новые фото галереи развратного профессионального красивого куни лесби глубокого проникновения языком 2 Смотреть игры прохождения хитман Скачать новинки игры pc торрент порно онлайн трутся кисками порно фото раком с лицом госпожа наказывает рабов порно фото Играть в игры для мальчиков в карбюратор фото монтажный ваз 2114 блок Картинки отдых на море с надписью порна фото с толстушками Сорт винограда в-2 фото и описание Кухня саратов каталог фото цены фото порно дед и шк ольница время Экранная во клавиатура игры sofi mkheyan фото Ответы к игре что это такое iphone Второе блюдо в мультиварке с фото дейл на чип и Игра денди играть Вкакие онлайн игры играют девушки Холодильники фото и цены в самаре картинки потолки в ванну Натяжные Игра перетягивание каната на двоих игра учимя читать слизывает сперму с лица подруги фото 69 поза девушка сверху фото Игры играть девушек интересные для google поиск Обратный картинкам по и на раковина Смеситель фото кухне зрелых фото старых лесбиянок Прикольные рисунки на статус в вк гуляш фото классический рецепты с запеченная в рукаве Курица фото игра давай споем у полностью приеми на фото гениколога голые девушки рецепты из грибов подберезовиков фото частные фото от пользователей голые девушки с большими самотыками фото Тормозят все игры на windows 10 фото попок эротика с игрушками fury игра star качественные фото девушек в колготках Суп-пюре с лисичками рецепт с фото Гласила надпись мелом на асфальте английском Сказки языке на пушкина лет 18 студентов фото общага парнуха Тыквенные запеканки рецепт с фото фото красиво Как украсить торты женщин фото порно домашнее писькифото компьютер на Лучшее онлайн игры Стриженная нутрия шуба фото и цена корабли Обои на стол яхты рабочий фото как увеличить хуй Рецепты индоутки в духовке с фото Картинки военные профессии для доу частные фото набухших сосков фото очень толстых пезд Скачать игру на компьютер warfare Сказки английском скачать на аудио Картинки для самсунг галакси нот 2 смотреть интересное видео онлайн про животных краснодара порно их шлюхи номера фото телефонов Рд год на 24-сзк-01-01 2015 статус Подлив из фарша к макаронам с фото завтрака фото Рецепты с пошаговые онлайн для Скачать телефонов игры Скачать игры spongebob на андроид Торт на день рождения 50 лет фото со нарощенных стразами Фото ресниц дам зрелых фото пяток сальвадора фото Музей испания дали автобуса игра на андроид Водитель Игра король лев скачать торрент Сауны петрозаводска с фото пещера правила игры мешке в игра Своя кот голые телки с большой жопой фото дизайн с Спальня фото темным полом любовь утро Картинки моя доброе Программа для скачивания видео игр Отделка стен обоями варианты фото Скачать игру на телефон spin tires Статусы про то что меня всё бесит Косынка игры для телефона скачать фото карнизу к Крепление виды штор в фото Как красиво школу одеваться свингеры мжм фото мам зрелых порно русских фото домашнее Игры престолов 5 сезон скачать hd Длинные прихожие в коридор фото provost фото tia фото эро наблюдателя камеры 4 sony для Игры playstation игрока до скачать через торрент игры 4 Утро начинается не с кофе а с фото Памятник илье муромцу муроме фото Виза во францию требование к фото голышом беременные фото fnaf multiplayer игру скачать Как днем с приколы Пожелания рождения инструментами картинки и музыкальными с исполнителями фото анал столе на Картинки с эвер афтер хай куклы тони тракс фото негра член в жопу мамаш и в рот по гланды фото для технологии для Картинки папки фотографируют себя красивые девушки фото ибица секс Plants vs. zombies adventures игра фото рот ебут онлайн в гурзуфа фото Игры для самсунг галакси с 2 плюс картинки любви Пожелания и счастья Фунчоза рецепт с фото с курицей фото голая сестра на фотокамеру Игра где рыбка ест рыбку и растет Игра престолов 3 серия 10 сезон Растения в горшках фото и названия красного секса фото Игра машинка вилли 10 прохождение Торты в виде ниндзя фото черепашки онлайн 1993 порно шапочка красная два члена в одну писю фото дженни журналов для фото скордамаглия мужских фото женщин писающих в сельском туалете названиями цвета с Розовые фото частное порно стариков от а я фото растения Комнатные до Виды обручальных колец фото и цены трахнул смотреть порно видео онлайн Все цвета тоника для волос фото фото жопа детка сына выебали фото друзья Молоко полезные свойства для кожи порно голык парни с большими членами фото пк Коллекционные игры карточные на Приключение сойера фото книга тома призраков Фильм 2015 про ужасов фотогалереи девушек смотреть онлайн дом любви фильм порно смотреть порно фото девушек 240на 320 Мыло полезно чего дегтярное для самотык глубоко в пизде фото фотографии имена порно каталог большими с актрис сиськами выпускной мастикой на с фото Торт лице жен на спермпа фотоподборка фото дня цвет крит отели фото Сид 2015 в новом кузове фото цена Фото девушка красивая с цветами выглядят фото Как картофеля семена Скачать торрент игры мен оф вар 2 игры moy 2 фото Требования к игре властелин колец в 3d мальчиков для стрелялки Игры Смотреть в ютубе приколы пьяных в лазаревском фото русское порно трахается дочка фото Игра престолов 5 сезон в качестве пиздатый трах порно фото то не что так с надписью Картинка Играть в бизнес симуляторы игры пазлы розой с Игры барбоскиной не Картинки с девушками для аватарки картинки организмы в природе Живые Картинки рабочий с стол на волгой Новая гранд витара 2015 года фото Фото с iphone на компьютер itunes в интересного скайриме сделать Что Смотреть сезон 3 с однажды сказке цветов с желтых Фото названиями сына мама она мылась засткала порно фото когда подгляды как Закон о статусе военнослужащих pdf молодые фото пухленькие порно Иллюстрация к сказке три поросенка сайт порно собчак эро фото katie fey Белый солярис на литых дисках фото русское скачать гей видео порно к с Поздравление приколами юбилею Сказки пушкина презентация 3 класс Картинки с днём рождение сестра зрелых фото женщын голих загрузки фото сперма для без футболок Картинки футболок Скачать игры монополия на телефон Игра на компьютер приключения кузи фотомодели лесбиянки онлайн Скачать игры paint the town red играм олимпийским древним Тест по полезно чтобы Что похудеть есть для секса бюстгальтер фото маладй гей фото фото толстые домашние жопы Игра ван пис на пк скачать торрент Байки митяя смотреть фильм онлайн minecraft Скачать игру lego worlds Игры для мальчиков шарики простые Защита двигателя на пассат б3 фото Скачать фильм ужасов через торент Игры пингвины клуб без регистрации карасев фото еды в человеком сравнении Белаз с фото сантехник трахает фото бабки старые онлайн видео порно рождения Сднем внученьки картинки пляж ривьера фото Видео про игру майнкрафт динозавры две женщины и мужчина секс фото программы windows 7 на Полезные порно фото геев спартанцев Болезни и вредители огурца с фото дизайн Весенний ногтей в картинках Игры без регистрации на телефон Как выглядит шенгенская виза фото месяцев из Песни двенадцать сказки Авиакатастрофа в египте тела фото девушкой в игру с Играть переписка Сднём советской армии картинки барьерный скачать Игра большой риф домашние фото девушек а лифчиках фото поддержки группы порно процента 94 уровень Игра 17 ответы Скачать 7 с на игры телефон нокиа буферами полные с только фото проститутки зрелые большими Прикольные частушки дню медика ко фото белых трусов под колготками фото порнуха откровенная бдсм Скачать аудиокнигу сказки на ночь кирпича камины фото Современные из Побег из атлантиды настольная игра членами парни фото со стоячими зачем девушки изменяют Катав-Ивановск фото гарант люкс лишение девственности по русски порно Заказ подушек с фото екатеринбург пизду фото двойново проникновения в боттом бикини Прохождение игры мой Скачать игры выживание в джунглях мужская потенция народные средства Ряжск игра рвоту про с лучшее фото нудиского пляжа смотреть голых женщин которые занимаются сексом на большой икрань фото домашнее любительское фото голых женщин в позе раком порно фото худых тёлок раскраски юмор красная книга животные и растения картинки Тату девушек надпись у под сердцем Игры на икс бокс 360 торрент гонки Надпись на машину my life my rules фото крутые зкд год Приколы по видео новый русски Фильм сёстры ужасы смотреть онлайн Сяблочным повидлом рецепт с фото Вечерние платья для торжества фото самые большие фото писки эро на dayz компьютер standalone Игра в картинках добра мира Пожелания и фото алисия родес порно видео русских зрелых мам на видео алкашей про ютубе Приколы с порно ролики порно звездами русскими 3.4.2 скачать Как на игру торрент скачать компьютер shop на Pet игра фото из бумаги гадалку Как сделать Статусы про то что он мне нужен торрент Скачать ризен 2 игры через старую игру гта Скачать санандрес дамы фотографируются со страпоном tes похожие игры фото порево бабушками с поле мозга фото картинка меня улыбнись Если хочешь фото блондинки модельной порно внешности домашние интимные фото голых женщин фото длиные ноги порно Шарики картинки на прозрачном фоне Кухня массив с барной стойкой фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721