УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті обґрунтовано шляхи удосконалення структури активів сільськогосподарського підприємства як передумову покращення його фінансового стану та результатів діяльності.

Ключові слова: активи підприємства, необоротні активи, оборотні активи, відтворення основних засобів, капітальні інвестиції, амортизація.

The article suggests the ways to improve the structure of assets in the farm, as a precondition to improve its financial position and results of activities.

Key words: assets, non-current assets, current assets, fixed assets reproduction, capital investment, amortization.

В статье обоснованы пути усовершенствования структуры активов сельскохозяйственного предприятия как предпосылку улучшения его финансового состояния и результатов деятельности.

Ключевые слова: активы предприятия, необоротные активы, оборотные активы, воспроизводство основных средств, капитальные инвестиции, амортизация.

 

Постановка проблеми. Побудова ефективної економіки держави неможлива без розвитку реального сектору економіки та, зокрема, підприємств сільського господарства. Проблема функціонування сільськогосподарських підприємств в Україні постає дуже гостро та обумовлює необхідність зростання ефективності їхньої діяльності. Однією з основних передумов цього процесу є подолання недосконалості структури активів, оскільки саме від раціонального їх формування залежить фінансовий стан та кінцевий результат діяльності підприємства, а отже, і функціонування реального сектору економіки країни в цілому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням активів підприємства, та особливо питань, які стосуються формування їх структури, займаються такі вітчизняні вчені, як О. Я. Базілінська, М. М. Бердар, М. Д. Білик, В. І. Гринчуцький, О. М. Загородна, А. М. Поддєрьогін та інші. Проте існує необхідність у подальшому використанні збудованого теоретичного підґрунтя для розробки конкретних практичних рекомендацій щодо удосконалення формування активів функціонуючого підприємства з урахуванням специфіки його господарської діяльності.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів удосконалення структури активів підприємства на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Для досягнення поставленої мети необхідно з’ясувати сутність активів підприємства, визначити основні причини неефективної структури активів на прикладі ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» та обґрунтувати можливі напрямки удосконалення структури активів цього підприємства.

Виклад основного матеріалу. Можливості нормального функціонування і розвитку суб’єктів господарювання вирішальною мірою залежать від активів. Важливість активів полягає в тому, що саме вони є матеріальною базою для здійснення господарських операцій та допомагають оцінити забезпеченість  необхідними умовами для здійснення фінансової діяльності підприємства.

Згідно із НПсБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», активи – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому [2].

Сопко В. В. розглядає активи підприємства як майнові об’єкти власності, матеріальні або нематеріальні ресурси, носії ознак вартості, отримані в результаті попередніх господарських процесів та які мають властивість приносити в майбутньому вигоду – дохід підприємству [6, с. 210]. Загородня О. М. стверджує, що активи – це не всі ресурси, що є у підприємства, а лише ті, які принесуть йому в майбутньому економічну вигоду [3, с. 389].

Отже, активи – це ресурси підприємства, які використовуються у фінансово-господарській діяльності та приносять в майбутньому дохід. У процесі дослідження будемо використовувати класифікацію активів залежно від участі в господарському процесі – необоротні та оборотні активи.

Необоротні активи – це матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать підприємству та забезпечують його функціонування, строк корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший ніж рік [2]. Оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу [2].

ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» займається виробництвом і переробкою сільськогосподарської продукції. Протягом усього аналізованого періоду підприємство мало важку структуру активу, що свідчить про значні накладні витрати і високу чутливість до зміни виручки. Динаміку активів можна вважати негативною, адже з кожним роком оборотні активи зменшуються у складі активів, що свідчить про скорочення мобільності майна підприємства. На ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» є низька частка активної частини основних засобів у їх загальній структурі., тому необхідним є спрямування коштів на придбання транспортних засобів і машин та обладнання, адже саме ці засоби є складовими активної частини основних засобів.

Оптимальна структура активів підприємства є необхідною передумовою ефективного їх використання. Тому для досліджуваного підприємства важливо удосконалити структуру необоротних та оборотних активів.

Оскільки певна частина необоротних активів ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» є зношеною, то необхідно вжити комплекс заходів з метою поліпшення їх стану. На ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» протягом 2010 – 2012 років коефіцієнт зносу основних засобів був допустимий, менше       50 %, проте спостерігалася його тенденція до зростання.

Відтворення основних засобів, як основної складової необоротних активів, забезпечує безперервне поновлення основних засобів, які в процесі їх виробничої діяльності зношуються, переносячи свою вартість на вироблену продукцію. Розрізняють просте та розширене відтворення основних засобів.

Внутрішнім джерелом фінансування простого відтворення є амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації) [4], [5, с. 256].

Визначимо, який тип відтворення основних засобів притаманний для досліджуваного підприємства протягом 2010 – 2012 років. На ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» протягом досліджуваного періоду відбулося позитивне зростання інвестицій у капітальне будівництво. У 2011 р. капітальних інвестицій у будівництво було здійснено на 0,71 % менше ніж у 2010 р., проте станом на кінець 2012 р. обсяг капітальних інвестицій у будівництво зріс на 1,11 %, і склав 7941,9 тис. грн. Основна маса об’єктів основних засобів, в які інвестувалися кошти, була введена в експлуатацію. Великого значення на підприємстві приділяють інвестиціям у біологічні активи. Протягом 2010 – 2011 років спостерігається зростання капітальних інвестицій у основні засоби, натомість у 2012 р. – їх скорочення.

Динаміку використаних амортизаційних відрахувань ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» за 2010 – 2012 роки подано в таблиці 1. У 2010 р. нарахована сума амортизаційних відрахувань становила 872,9 тис. грн., у  2011 р. – 758,3 тис. грн., що на 13,13 % менше ніж у 2010 р., у 2012 р. – 774 тис. грн., що на 2,07 % більше ніж у 2011 р. Нараховані амортизаційні відрахування були повністю використані у відповідних роках на придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів.

Таблиця 1

Динаміка використання амортизаційних відрахувань

ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» за 2010 – 2012 роки

Показники, тис. грн. 2010 рік 2011 рік 2012 рік Темп приросту, %
2011/2010 2012/2011
Нараховано за рік 872,9 758,3 774,0

-13,13

2,07

Використано за рік,в т. ч. на:

872,9

758,3

774,0

-13,13

2,07

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

872,9

758,3

774,0

-13,13

2,07

 

Отже, У 2010 р. за рахунок амортизаційних відрахувань було здійснено 22,11 % інвестицій у основні засоби, у 2011 р. – 17,3 %, а у 2012 р. – 29,14 %. Це дає підстави стверджувати, що дане підприємство здійснювало протягом аналізованого періоду розширене відтворення основних засобів.

Одним із основних чинників, який регулює відтворювальні процеси на підприємствах, виступає обраний підприємством метод нарахування амортизації [4]. Амортизація основних засобів може нараховуватися із застосуванням таких методів: прямолінійного, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного, виробничого [1].

Для ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» доцільним є використання прямолінійного методу нарахування амортизації, оскільки:

–  підприємство займається виробництвом різнорідної сільськогосподарської продукції;

–  об’єкти реалізації сільськогосподарської діяльності є рівномірно експлуатованими та мають незначний моральний знос;

–  продукція підприємства знаходиться на етапі зрілості [4].

На ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» є можливості використання розширеного відтворення. Джерелами фінансування розширеного відтворення можуть бути прибуток, інвестиції, кредити та амортизація.

ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» потребує урізноманітнення видів нематеріальних активів, адже протягом 2010 – 2012 років спостерігалася їх відсутність В першу чергу це стосується використання підприємством прав на об’єкти промислової власності, прав користування майном тощо. Тому основними заходами із збільшення вартості нематеріальних активів має стати проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері створення інновацій, результатом чого є отримання патентів, ліцензій, авторських прав, свідоцтв, ноу-хау тощо.

Щодо удосконалення структури оборотних активів необхідно звернути увагу на активізацію політики збуту, адже досить велика частка готової продукції залишається на складах, також необхідним є зменшення обсягу виробничих запасів, незавершеного виробництва.

Для ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» притаманний кризовий фінансовий стан. Вважаємо, що проблема знаходиться саме у оборотних активах. Для підтвердження цього проаналізуємо коефіцієнт накопичення запасів підприємства за 2010 – 2012 роки (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка коефіцієнта накопичення запасів

ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» за 2010 – 2012 роки

Показники

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2011-2010

2012-2011

2011/ 2010

2012/ 2011

Виробничі запаси,              тис. грн.

2948,3

4063,8

3650,0

1115,50

-413,80

37,84

-10,18

Незавершене виробництво, тис. грн.

33928,3

33563,2

38648,0

-365,10

5084,80

-1,08

15,15

Готова продукція,              тис. грн.

21263,0

28929,3

12143,0

7666,30

-16786,30

36,05

-58,03

Товари, тис. грн.

75,8

14,2

6

-61,60

-8,20

-81,27

-57,75

Коефіцієнт накопичення запасів

1,73

1,30

3,48

-0,43

2,18

-24,77

167,81

 

Отже, протягом усього аналізованого періоду, коефіцієнт накопичення запасів був більше допустимого значення, тобто більше 1. Це свідчить про неоптимальну структуру запасів підприємства, про надлишкові виробничі запаси, що призводять до невиправданого зростання незавершеного виробництва. Це ж саме стосується значного залишку готової продукції.

Одним із можливих напрямків підвищення фінансової стійкості підприємства є скорочення обсягів запасів підприємства, зокрема, виробничих запасів, незавершеного виробництва та готової продукції. Вирішити цю проблему можна наступними шляхами: налагодити систему збуту на підприємстві; удосконалити товарну політику; здійснити пошук нових клієнтів та партнерів; максимізувати зусилля по виконанню незавершених робіт з метою отримання прибутку від їх виконання.

Для поліпшення фінансового стану та ліквідності підприємства необхідним є проведення конкретних заходів. Перш за все, надлишкові виробничі запаси необхідно продати з метою перерахування їх у грошові кошти. Наступним кроком є перетворення незавершеного виробництва у готову продукцію, що дасть змогу покращити коефіцієнт накопичення запасів. Останнім кроком є продаж готової продукції, що дозволить здійснити перетворення проданої готової продукції у грошові кошти.

Варто зазначити, що протягом 2010 – 2012 років частка дебіторської заборгованості у структурі оборотних активів зростала, в тому числі дебіторська заборгованість за строками непогашення до 12 місяців.  Здійснити стимулювання припливу грошових коштів можна за рахунок таких зовнішніх джерел фінансування як торгові кредити, кредити банків, цінні папери і векселі, факторинг (продаж дебіторської заборгованості), короткострокова оренда. Підприємство повинно розробити збалансовану кредитну політику щодо своїх покупців. Важливим інструментом в процесі управління дебіторською заборгованістю є надання знижок клієнтам.

Ще однією проблемою ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» є важка структура активів, що підтверджується переважанням необоротних активів над оборотними. Така ситуація вимагає знову ж таки розширення виробничої діяльності підприємства.

Висновки. Підсумовуючи, варто зазначити, що удосконалити структуру необоротних активів підприємства можна шляхом організації більш раціонального використання простого та розширеного відтворення основних засобів. Для удосконалення структури оборотних активів необхідно провести політику раціонального формування структури запасів, а також налагодити систему управління дебіторською заборгованістю. Проведення необхідного комплексу заходів повинне забезпечити удосконалення процесів виробництва і відповідно покращення фінансових результатів діяльності підприємства.

Література:

  1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
  2. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «загальні вимоги до фінансової звітності» від 7.02.2013 р. № 73. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
  3. Загородна О. М. Економічний аналіз. [навчальний посібник] / О. М. Загородна, В. М. Серединська, Р. В. Федорович. – [2-ге видання, перероблене і доповнене]. – Тернопіль: Астон, 2010. – 624 с.
  4. Левицька І. В. Амортизація як чинник прискорення процесів відтворення на підприємтсвах. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/…/106-112.pdf
  5. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств : підручник / [керівник авт. колективу і наук. ред. А. М. Поддєрьогін]. – [3-тє видання, перероблене і доповнене]. – К.: КНЕУ, 2002. – 450 с.
  6. Сопко В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу / В. В. Сопко, В. П. Завгородній  – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

professor how letter a to to write homework poetry with help students dissertation topics media for essays on photography the depression causes help of great homework handouts diabetes paper online term writing search homework help Aygestin Aygestin prescriptions greece no Miami - help online thesis help times hard essay paper write legal my help with homework algebra best service resume writing who has the pink help xxx oro crystal homework hr davesyoungsluts e040 wmv personality birth on and order essays with help students homework college with homework writing phd assignment help for dissertation literature review a how conduct to papers non custom plagiarized essay letters recommendation for writing students search homework help aol silvo pharmacy sale frumil need report book help with statements good adhd thesis on them put in order do order to homework india nxpl or thesis dissertation uk results b plan how to on a dissertation books write best yahoo dating hansen jannik writing resume for 2013 buy to my pay research paper write price per price - brand best pill Plendil Tucson Plendil service medical essay writing i can who write my to business plan hire delivered custom essays professional quality buy spanish essay help decimals multiplying homework essay anxiety generalized disorder help essay english lit level a york help common times application essay yagara sicuro acquistare forum order an of essay appropriate transitions for what are importance mother creek online dating jonathan redcap school essay nursing admission analyse masters thesis homework and tutoring help artwork to an essay introduction for how write day occasion for mens speeches resume services professional writing 2013 college watch help online application essay pay buy by fosamax to where online visa doctoral essay contest dissertation nsf optimist improvement homework border for help papers college writing essay writing tok help plan a business need help with essay disorder personality cheap place paperback buy to best books drake dating madonna medical receptionist cover letter sample for resume homework help sites order brafix or i sunday homework should do my on saturday my presentation powerpoint do people essays write who for you essay pakistani be buy english in pakistani without pletal get prescription warming global essay stop to how aol homework help writing pakistan resume services to buy college papers increase online gta 5 dating stats activity 2014 not dodge spotify feed updating to speech activities with problems help glucoton mr sale for 2064 paper research salem trials witchcraft geek best cover buy squad for letter without cheap purchase ampicillin prescription latino dating dissimulans speech custom services writing torriero dating 2013 nissan talan paypal zestoretic acquisto help homework procrastination for assistant administrative sample medical cover letter smeltzer 2000 bare, and professional essay uk writing services voltarol india 5 mg generic an essay order how to architecture thesis helper use can college in application essays contractions you accounting master thesis essay dbq help credit on phd management thesis risk printing and cheap binding thesis dating patients relatives doctors dissertation katalog online help best paper writers research entrance application writing essay service college paper com research 2co bupron coupon sr singapore buy online in sustiva michel essay counter essay framing overflowing argument paragraph an persuasive and callon on market dissertation on segmentation ielts custom essay admission writing research paper allan edgar poe hours custom term papers in essay british reviews writer bipolar powerpoint presentations disorder canada rolling order online papers and dating param harshita writing resumes services online can buy papers you achat quebec zofran de letter sales general for cover trip dating first together weekend recruitment dissertation online french essay regional languages cefdinir cialis with interaction where to buy letter writing paper homework for my pay dogs diabetes bases dating separable wavelet of non bidimensional about bipolar study disorder case dating nalive online buy scratch online essays from to tutors private homework my do buy paper philosophy papers custom sale term for i help with need statistics loss centers natural weight maryland resume writing service thesis supervisor phd creative writing kids for help help homework grammar latin cheat website essay my help homework reviews order glycomet dissertation services writing malaysia cost mg de achat 20 price Imdur Imdur - Toronto best au disorder paper research personality narcissistic on high homework school help chat mechanical master thesis engineering essays buy customized app writer free essay fresher mechanical engineer resume for doc essay of courage 400mg motrin canada from bipolar article disorder about not tribunal updating morrowind launcher homework year ordering 5 decimals service research custom paper writing software homework helping danish de dating rencontre guys site seller best xl 326 ditropan online tamil papers news paper sections order in research of theory phd q thesis p homework education help religious relationships about dating history blogs english myself essay mexico buy from online - Wondersleep Wondersleep Chicago generic definition essay exemplification essay papers non plagiarized aldactone price best 20 mg personal writing dental services statement tablets generic 100mg Lexington LIV.52 online LIV.52 - homework service ut austin Hialeah Prograf sale cheap - for Prograf prescriptions no for me buy essay service edmonton writing resume buy scholarship essay a help essay for huckleberry finn set tinder kva dg dating 500 site melbourne assignment help myob in chronological be have does review to literature a order custom dissertation writing on the essay revolution french urdu website essays apa how paper style to buy craigslist essay writers your pay assignment to do someone integrating source material essays pay thesis executive essay towns ordering school middle and transition dissertation services uae resume writing thesis masters cathleen morawetz online free for homework help training dissertation on eating discursive essay on disorders kamagra cheapest jelly 500 mg only phd thesis os india mg 200 in copegus now paper write my does homework help study you help literature dissertation review essay cheap
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721