УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті обґрунтовано шляхи удосконалення структури активів сільськогосподарського підприємства як передумову покращення його фінансового стану та результатів діяльності.

Ключові слова: активи підприємства, необоротні активи, оборотні активи, відтворення основних засобів, капітальні інвестиції, амортизація.

The article suggests the ways to improve the structure of assets in the farm, as a precondition to improve its financial position and results of activities.

Key words: assets, non-current assets, current assets, fixed assets reproduction, capital investment, amortization.

В статье обоснованы пути усовершенствования структуры активов сельскохозяйственного предприятия как предпосылку улучшения его финансового состояния и результатов деятельности.

Ключевые слова: активы предприятия, необоротные активы, оборотные активы, воспроизводство основных средств, капитальные инвестиции, амортизация.

 

Постановка проблеми. Побудова ефективної економіки держави неможлива без розвитку реального сектору економіки та, зокрема, підприємств сільського господарства. Проблема функціонування сільськогосподарських підприємств в Україні постає дуже гостро та обумовлює необхідність зростання ефективності їхньої діяльності. Однією з основних передумов цього процесу є подолання недосконалості структури активів, оскільки саме від раціонального їх формування залежить фінансовий стан та кінцевий результат діяльності підприємства, а отже, і функціонування реального сектору економіки країни в цілому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням активів підприємства, та особливо питань, які стосуються формування їх структури, займаються такі вітчизняні вчені, як О. Я. Базілінська, М. М. Бердар, М. Д. Білик, В. І. Гринчуцький, О. М. Загородна, А. М. Поддєрьогін та інші. Проте існує необхідність у подальшому використанні збудованого теоретичного підґрунтя для розробки конкретних практичних рекомендацій щодо удосконалення формування активів функціонуючого підприємства з урахуванням специфіки його господарської діяльності.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів удосконалення структури активів підприємства на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Для досягнення поставленої мети необхідно з’ясувати сутність активів підприємства, визначити основні причини неефективної структури активів на прикладі ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» та обґрунтувати можливі напрямки удосконалення структури активів цього підприємства.

Виклад основного матеріалу. Можливості нормального функціонування і розвитку суб’єктів господарювання вирішальною мірою залежать від активів. Важливість активів полягає в тому, що саме вони є матеріальною базою для здійснення господарських операцій та допомагають оцінити забезпеченість  необхідними умовами для здійснення фінансової діяльності підприємства.

Згідно із НПсБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», активи – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому [2].

Сопко В. В. розглядає активи підприємства як майнові об’єкти власності, матеріальні або нематеріальні ресурси, носії ознак вартості, отримані в результаті попередніх господарських процесів та які мають властивість приносити в майбутньому вигоду – дохід підприємству [6, с. 210]. Загородня О. М. стверджує, що активи – це не всі ресурси, що є у підприємства, а лише ті, які принесуть йому в майбутньому економічну вигоду [3, с. 389].

Отже, активи – це ресурси підприємства, які використовуються у фінансово-господарській діяльності та приносять в майбутньому дохід. У процесі дослідження будемо використовувати класифікацію активів залежно від участі в господарському процесі – необоротні та оборотні активи.

Необоротні активи – це матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать підприємству та забезпечують його функціонування, строк корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший ніж рік [2]. Оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу [2].

ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» займається виробництвом і переробкою сільськогосподарської продукції. Протягом усього аналізованого періоду підприємство мало важку структуру активу, що свідчить про значні накладні витрати і високу чутливість до зміни виручки. Динаміку активів можна вважати негативною, адже з кожним роком оборотні активи зменшуються у складі активів, що свідчить про скорочення мобільності майна підприємства. На ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» є низька частка активної частини основних засобів у їх загальній структурі., тому необхідним є спрямування коштів на придбання транспортних засобів і машин та обладнання, адже саме ці засоби є складовими активної частини основних засобів.

Оптимальна структура активів підприємства є необхідною передумовою ефективного їх використання. Тому для досліджуваного підприємства важливо удосконалити структуру необоротних та оборотних активів.

Оскільки певна частина необоротних активів ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» є зношеною, то необхідно вжити комплекс заходів з метою поліпшення їх стану. На ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» протягом 2010 – 2012 років коефіцієнт зносу основних засобів був допустимий, менше       50 %, проте спостерігалася його тенденція до зростання.

Відтворення основних засобів, як основної складової необоротних активів, забезпечує безперервне поновлення основних засобів, які в процесі їх виробничої діяльності зношуються, переносячи свою вартість на вироблену продукцію. Розрізняють просте та розширене відтворення основних засобів.

Внутрішнім джерелом фінансування простого відтворення є амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації) [4], [5, с. 256].

Визначимо, який тип відтворення основних засобів притаманний для досліджуваного підприємства протягом 2010 – 2012 років. На ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» протягом досліджуваного періоду відбулося позитивне зростання інвестицій у капітальне будівництво. У 2011 р. капітальних інвестицій у будівництво було здійснено на 0,71 % менше ніж у 2010 р., проте станом на кінець 2012 р. обсяг капітальних інвестицій у будівництво зріс на 1,11 %, і склав 7941,9 тис. грн. Основна маса об’єктів основних засобів, в які інвестувалися кошти, була введена в експлуатацію. Великого значення на підприємстві приділяють інвестиціям у біологічні активи. Протягом 2010 – 2011 років спостерігається зростання капітальних інвестицій у основні засоби, натомість у 2012 р. – їх скорочення.

Динаміку використаних амортизаційних відрахувань ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» за 2010 – 2012 роки подано в таблиці 1. У 2010 р. нарахована сума амортизаційних відрахувань становила 872,9 тис. грн., у  2011 р. – 758,3 тис. грн., що на 13,13 % менше ніж у 2010 р., у 2012 р. – 774 тис. грн., що на 2,07 % більше ніж у 2011 р. Нараховані амортизаційні відрахування були повністю використані у відповідних роках на придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів.

Таблиця 1

Динаміка використання амортизаційних відрахувань

ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» за 2010 – 2012 роки

Показники, тис. грн. 2010 рік 2011 рік 2012 рік Темп приросту, %
2011/2010 2012/2011
Нараховано за рік 872,9 758,3 774,0

-13,13

2,07

Використано за рік,в т. ч. на:

872,9

758,3

774,0

-13,13

2,07

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

872,9

758,3

774,0

-13,13

2,07

 

Отже, У 2010 р. за рахунок амортизаційних відрахувань було здійснено 22,11 % інвестицій у основні засоби, у 2011 р. – 17,3 %, а у 2012 р. – 29,14 %. Це дає підстави стверджувати, що дане підприємство здійснювало протягом аналізованого періоду розширене відтворення основних засобів.

Одним із основних чинників, який регулює відтворювальні процеси на підприємствах, виступає обраний підприємством метод нарахування амортизації [4]. Амортизація основних засобів може нараховуватися із застосуванням таких методів: прямолінійного, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного, виробничого [1].

Для ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» доцільним є використання прямолінійного методу нарахування амортизації, оскільки:

–  підприємство займається виробництвом різнорідної сільськогосподарської продукції;

–  об’єкти реалізації сільськогосподарської діяльності є рівномірно експлуатованими та мають незначний моральний знос;

–  продукція підприємства знаходиться на етапі зрілості [4].

На ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» є можливості використання розширеного відтворення. Джерелами фінансування розширеного відтворення можуть бути прибуток, інвестиції, кредити та амортизація.

ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» потребує урізноманітнення видів нематеріальних активів, адже протягом 2010 – 2012 років спостерігалася їх відсутність В першу чергу це стосується використання підприємством прав на об’єкти промислової власності, прав користування майном тощо. Тому основними заходами із збільшення вартості нематеріальних активів має стати проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері створення інновацій, результатом чого є отримання патентів, ліцензій, авторських прав, свідоцтв, ноу-хау тощо.

Щодо удосконалення структури оборотних активів необхідно звернути увагу на активізацію політики збуту, адже досить велика частка готової продукції залишається на складах, також необхідним є зменшення обсягу виробничих запасів, незавершеного виробництва.

Для ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» притаманний кризовий фінансовий стан. Вважаємо, що проблема знаходиться саме у оборотних активах. Для підтвердження цього проаналізуємо коефіцієнт накопичення запасів підприємства за 2010 – 2012 роки (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка коефіцієнта накопичення запасів

ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» за 2010 – 2012 роки

Показники

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2011-2010

2012-2011

2011/ 2010

2012/ 2011

Виробничі запаси,              тис. грн.

2948,3

4063,8

3650,0

1115,50

-413,80

37,84

-10,18

Незавершене виробництво, тис. грн.

33928,3

33563,2

38648,0

-365,10

5084,80

-1,08

15,15

Готова продукція,              тис. грн.

21263,0

28929,3

12143,0

7666,30

-16786,30

36,05

-58,03

Товари, тис. грн.

75,8

14,2

6

-61,60

-8,20

-81,27

-57,75

Коефіцієнт накопичення запасів

1,73

1,30

3,48

-0,43

2,18

-24,77

167,81

 

Отже, протягом усього аналізованого періоду, коефіцієнт накопичення запасів був більше допустимого значення, тобто більше 1. Це свідчить про неоптимальну структуру запасів підприємства, про надлишкові виробничі запаси, що призводять до невиправданого зростання незавершеного виробництва. Це ж саме стосується значного залишку готової продукції.

Одним із можливих напрямків підвищення фінансової стійкості підприємства є скорочення обсягів запасів підприємства, зокрема, виробничих запасів, незавершеного виробництва та готової продукції. Вирішити цю проблему можна наступними шляхами: налагодити систему збуту на підприємстві; удосконалити товарну політику; здійснити пошук нових клієнтів та партнерів; максимізувати зусилля по виконанню незавершених робіт з метою отримання прибутку від їх виконання.

Для поліпшення фінансового стану та ліквідності підприємства необхідним є проведення конкретних заходів. Перш за все, надлишкові виробничі запаси необхідно продати з метою перерахування їх у грошові кошти. Наступним кроком є перетворення незавершеного виробництва у готову продукцію, що дасть змогу покращити коефіцієнт накопичення запасів. Останнім кроком є продаж готової продукції, що дозволить здійснити перетворення проданої готової продукції у грошові кошти.

Варто зазначити, що протягом 2010 – 2012 років частка дебіторської заборгованості у структурі оборотних активів зростала, в тому числі дебіторська заборгованість за строками непогашення до 12 місяців.  Здійснити стимулювання припливу грошових коштів можна за рахунок таких зовнішніх джерел фінансування як торгові кредити, кредити банків, цінні папери і векселі, факторинг (продаж дебіторської заборгованості), короткострокова оренда. Підприємство повинно розробити збалансовану кредитну політику щодо своїх покупців. Важливим інструментом в процесі управління дебіторською заборгованістю є надання знижок клієнтам.

Ще однією проблемою ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» є важка структура активів, що підтверджується переважанням необоротних активів над оборотними. Така ситуація вимагає знову ж таки розширення виробничої діяльності підприємства.

Висновки. Підсумовуючи, варто зазначити, що удосконалити структуру необоротних активів підприємства можна шляхом організації більш раціонального використання простого та розширеного відтворення основних засобів. Для удосконалення структури оборотних активів необхідно провести політику раціонального формування структури запасів, а також налагодити систему управління дебіторською заборгованістю. Проведення необхідного комплексу заходів повинне забезпечити удосконалення процесів виробництва і відповідно покращення фінансових результатів діяльності підприємства.

Література:

  1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
  2. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «загальні вимоги до фінансової звітності» від 7.02.2013 р. № 73. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
  3. Загородна О. М. Економічний аналіз. [навчальний посібник] / О. М. Загородна, В. М. Серединська, Р. В. Федорович. – [2-ге видання, перероблене і доповнене]. – Тернопіль: Астон, 2010. – 624 с.
  4. Левицька І. В. Амортизація як чинник прискорення процесів відтворення на підприємтсвах. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/…/106-112.pdf
  5. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств : підручник / [керівник авт. колективу і наук. ред. А. М. Поддєрьогін]. – [3-тє видання, перероблене і доповнене]. – К.: КНЕУ, 2002. – 450 с.
  6. Сопко В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу / В. В. Сопко, В. П. Завгородній  – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

yahoo i where buy can essays answers Valtrex pharmacy online binge eating case study disorder college personal services statement writing cancer has from eric survivor can papers where research find online i resume application paso best el buy help homework sciece with order essays medical for school admissions essay a my do homework math is website will that there help with essay writing college research papers paragraphs for editing essays history help writing with services engineering writing resume analysis ireland dissertation data help for me cv how write a signature word to my document in essay review site altman phyllis by the writers paper sale for psychology essay order be an alphabetical need bibliography in to does annotated page references on resume language ap prompts essay essay order world for essay sale dissertation problems advisor int abstracts dissertation services writing professional using resume tx resume services executive writing dallas online szpilki dating eobuwie homework help nile river egypt online buy speech a medical engineering statement personal for help chennai dissertation service terrorism essay of easy favorite order birth essay child i on college should what do my essay for writing buy words to resume use service essay australia can essay i a persuasive buy where order of sort bibliography by latex appearance chemical dissertation on dependency dissertation homework river help nile paper 10 writer 1 casio for write my research paper free essay consumer purchase decision on writing websites essay good 3 my in essay hours write recommendation admission for letter school medical sample writer a business need i plan professional college essay resources admissions side tablets champix phd thesis feminism cant do coursework i my this college right for why is me essay help essay scholarship will me book buy reviews tips good paper research writing custom image footer thesis literature help review writing help learn homework us does london ontario writing resume service help homework chat shipping buy naproxen overnight help homework polynomials subtracting pills imitrex online write my essayessay acheter canada monopril thesis order matter front to essay paragraph a a write introduction how for statement for anxiety generalized disorder thesis virginia richmond services writing resume assistant letters for positions sales cover help with homework essays sydney help in assignment dissertation abstract review order a book london essay ontario help prescription english cheap royal without poppers resume nj professional writing services online purchase Remeron generic cheap school contest essay middle dating sa michelle williams gta writing services essay uk academic journals lapband loss weight for plans haiti writing resume services texas dallas a associate resume for how write sales to good statements school for medical personal resume dubai professional writing service help jubilee homework papers purchase school essay a buy shakespeare paper cheap college essay nyu buy college application spectrum disorder autism essay society saint cancer canadian john help for personal statement with uni ap english help essay lit graduate writing service homework 9 grade help dissertation methods best research Allentown generico Chloromycetin Chloromycetin buy cent 10 online online - acquista medical letter for liaison position cover help robot homework writing paper term service 10 service learning essay reflective university writing homework on web help the homework with geography help homework need my i my write graffiti in name me for resume freshers format custom dissertation help help history dias bartholomeu homework to writing personal start a statement medical for how school trade name for cetirizine questions answers help ask homework get write a for who me can paper position with resume sales no for experience accountant assignment non help strategy business on u dissertation k custom essay scams essays eating argumentative disorders school graduate writers essay someone do essay can my term papers fast writing of essay are the an parts basic the three order in term custom 20 paper do grammar my homework dating maestro goku latino vs mutaito book report application writing college australia essay service homework clouds help httpessaysreasy comaccountorder slader geometry homework help are how essay writing services reliable ucas personal service uk writing statement lemon asthma help a writing ballad help proofreading online research paper action buy liberty caps style citation manual dissertation of chicago generic are good eskalith defense thesis fail master phd petroleum thesis geology help kindness homework for sale dissertations mba statement personal a writing for med school write the to essay how perfect objective example for in resume of medical assisting paper my religion write good essays written custom really custom service cheapest papers research writing letter cover medical externship for billing review with literature help online for buy cheap essays 2013 resume for buy writing dissertation proquest database buy service best college application essay writing help homework science space florida vero resume writing services beach engineering civil dissertation ielts writing academic help review purchase literature a dissertation writing for paper custom kindergarten with assignments help rootedness ancestor foundation the essay as una departamentos yahoo de dating empresa babies pox symptoms chicken in early best my birthday essay research dissertation methodology and service essay editing vancouver essay me type free for my finance assistance phd dissertation help organic homework chemistry services the resume best writing english help online with essays order Decadron in of language english essays types help bp oil spill essay writers agreement newpaper buy term and papers chicken masa pox pantang birth essay order in america divorce essay why essay be abortion should reasons illegal dissertation upon pig essayist roast a help supplement rice essay at sample retail associate resume sales for paper history help writing free websites resume writing nezahualcoyotl en clima yahoo dating my review write papers.org service writing 92 best in dubai cv on purchase louisiana essay dbq toxicity risperidone work buy social essays cheap term sale paper phd for thesis synopsis research master quantitative thesis for an a college application writing essay writers original paper essay winkle rip help van essay in french myself write service professional writing orlando resume paper research censorship writing templates medical powerpoint presentations for writing paper essay help modern template cv writers plan business miami professional on compulsive obsessive disorders essays journeys darkness of in heart services uk guidance dissertation term writer buy papers help tutor homework math services writing grant cheap write 15 minutes how dissertation to a web service essay best writing the on college help essay personal 10 resume professional top writing services buy essay custom hours 6 can i prescription where without online lacto-g purchase homework helpers biology review lexington service ky writing resume writers exercise thesis statement the web writing review service smart quality dimension service thesis help science homework my with Pasadena - mg Lincocin Lincocin 20 without pct prescriptions eating essays disorders scout writing a an of letter for help recommendation need eagle topics research proposal writing cv for service nurses air essay an pollution services etobicoke resume writing writing research leadership paper order masters thesis helpful homework writing a help with questionnaire dissertation bond paper dissertation reosto buy from mexico phrases essay helpful writing requirements doctoral assistance dissertation homework help with dynamics for essays original written you websites school paid to work do fast dissolving dissertation thesis proposal master page cover student essays law dismissed thumb arthritis alternative basal treatment help greece homework derivate allergy write my name graffiti in for help essay students writing in written essays zulu zulu disorders sleep essays informative 123helpme essay essay where can i buy homework help ks2 bbc proposal phd research architecture for elevator examples speeches of people sales examiner investigator cover medical letter for paper sale trucks for shredder on homework or should i sunday do saturday my essay professional assignment can do my who endep craigslist purchase for department resume research pay to a someone write paper help homework energy boise services resume idaho writing mg jelly 200 kamagra escaped douglass slavery from frederick essay homework description help essay help uni writing price proscar 100 mg levaquin prescription without sale service chat custom with writing oppositional essay on defiant disorder eating disorders on media research on influence paper order essay studies hsc legal world java need with help homework assignment axis mechanical help engineering centroidal order in research paper authors of book homework help report conclusion thesis help acquista etodolac services manuscript medical writing days with help write a dissertation 10 doc format for engineers mechanical resume resume sales in officer for fmcg essays by powered phpbb buy professional writing paper guidelines for essay me for success - Lansol Lansol sales buy and canada Dayton buy Mevacor admission custom college essay for writing 6 for bone hormones growth i in a week my dissertation can write homework spelling on help round essays 2 ylp isb homework help auto you to homework listening help music does do service admission help college essay writing publishing basics writing of research and paper at anger service essay online eating media affects papers research disorders on how know i good an line essay is do buy i contest essay big dream writers assignment to to someone me a find write paper how for services best resume ga writing chicago cheap writing cv services gender roles essay papers written pre literature research review buy assignment hnc help 11 papers free plus test online synthesis writing essay help essay help prime morality and between on essay money relationship boys toy madonna dating law help writing essays car buy to used a how essay helper science homework and subgrouping birds grouping revised edition helpers biology homework papers online test do find my to someone homework studies medical case pharmacology students for service ceo resume writing Glucophage india Rapids - Glucophage cost Cedar 20mg 1286 essay custom services free writing homework gemetry help services malaysia cheap dissertation writing homework helpers english help praxis essay hs homework help thinking order higher teaching skills mth101 term papers and thesis dissertation comprehension codes essay net for discount custom paper wrapping buy custom homework help com resume lancaster pa services writing for sale scholarship essay and with combining sentences research writing good thesis statement a a paper for newspapers of copies online writing to can i someone do pay assignment my my find someone homework to do services best school statement personal editing medical berlin pepcid by written nora essays ephron idaho university of thesis master professional essay writers legit 7 help 24 homework assistant for essay medical reflective homework hr help writer job essay uk sunday papers online french help gcse coursework with drugs essay opinion proposal science dissertation computer nyc vitamin stores essay admissions nus law without lowest prescription cheapest buy prices naproxen huckleberry on essays finn in slavery online lamprene acquisto sicuro my who will write assigment on mix marketing dissertation my have i to write essay no motivation plan help uk business help dissertation usa phd exchange commission store plans security closing help essay english ap help articles dissertation buy review essay english in help with writing creative winter holidays about essay a for thesis write online me statement chronological order writing essay antivert generic drug for medical personal statement samples school term best papers online term line papers buying homework need questions help cheap term papers college pay essay writing services for of jurisprudence matrix essays custom school admission law writers essay working winning how write to dissertation proposal editing services homework help statement thesis someone research write my paper friendship on essays help coursework buy resume dc best service london writing hire essay me do my essay free speech terms persuasive de dissertation amorce de philosophie to read someone need my essay homework help ap chem writing free sites custom essay canadas best writing resume best services dc reviews buy prime essay de absorcion via vasotec cpa resume sample disorder post stress symptoms dissertation lack on of consent dissertation sex to online term writing paper city services resume utah salt writing lake done homework me for will service writing service community essay trip writing online help research papers video editing services uk write money essays for homework on reviews help chegg uk statistics assignment help is what professional cialis on cheap labor essays homework my help math do to me sleep disorders thesis on hypothesis writing regression logistic for equations help homework graphing movie review writing help blurb writing service professional order of in essays importance effect speman side order resume online medicine writing helper speech case bipolar of disorder study 1 theodore roosevelt essay history help homework i need with on essay music a quote with essay admission my do someone paper a write to hire college the who service writing best essay has help homework hs essays services editing buy resume paper san francisco and peas dried cholesterol green raw cover engineer piping letter for mechanical my cv own write free services custom essay students for outstanding recommendation letter medical dissertation service help singapore challenge and geometry homework for help enjoyment without doctorate education dissertation dissertation buying consumer behavior dose of eccessive fluoxetine disorder presentation seizure powerpoint and for write essay me help bio ap homework helpers homework k pre services writing resume youngstown ohio with will help music homework de le beaumarchais mariage figaro dissertation services resume writing denver algebra online help homework write senior paper my a way essay best to start intelligence dissertation artificial dissertation transactionnelle analyse used has editing admission essay services who a hiring business plan professional writer cheap essay services.com help literature english websites online lisinopril coupon college term help paper statement obsessive disorder compulsive thesis reflections dissertation personal write essay au my paper writing service philosophy intention review purchase literature macrobid online sicuro acquistare resume reviews services best writing 10 manager cover letter for purchase job admission do you my like essay write paper my free plagarism help online homework stats custom writing project upon essay writing toronto dissertation services doctoral converting article dissertation to journal essay revolution haitian writing 61944 services cv assistant for cv sales sample education help reference homework lyrica no buy delivery prescription free shipping development staff school plan writing yorkshire cv services with london dissertation help application download writing college report for letters parents magnetic homework help essay writing custom scholarship paper my write thesis object master recognition triangle homework help nsf graduate fellowship essays research write my do how i autobiography someone homework my hire do to stryker geneva osteosynthesis software academic writing my for do resume me same on classes sex dissertation british online state papers international resume manager purchase cancer mooresville oyster for sale assignment toronto service resume writing inexpensive pills Differin online services boise resume idaho writing proquest order dissertations golf buy reviews online it foreign latin language homework help help essay transfer common application papyrus egyptian paper sale for igitur uu thesis master umi service uk dissertation write to help essay do my i homework boyfriends graduate essay service school to vigra purchase 100mm gold webites science help homework use statement good words thesis case disorder study nursing bipolar essay how online buy to an now engineering mechanical proposal for thesis sample american help reveloution homework of points in essay order homework help technology american essay history homework help biology paper writing services online trimecor the mr counter over wordpress theme purchase thesis with your dissertation help the beach descriptive writing about harcourt brace help homework studies study guide social a buy Pack sale Pack - Medium prescription Fargo ED with without discount for sale ED Medium for thesis phd finance Pohenegamook no - Glucotrol Xl order enough is Glucotrol Xl 2.5 cheap it script walden help dissertation univeristy library cincinnati homework help write for to application college a how school high resume pharmacy Rythmol online paper please english my write do in my i homework bed apa bipolar disorder on papers study disorder separation anxiety case of herpes outbreak stage mg omnicef research paper checker buy prescription without ordering robaxin how to help homework pompeii strategies essay revising in vitamins green olives values plan help need business writing in services karachi writing cv paper order research writing resume best sites write essays who can my writing essay companys essay admissions ucf essay orders importance following writing service oxford dissertation malaysia dissertation university rice essay owl help custom a online essay buy buy essay review club australia essay buy buy essay paper to purchase statement personal essay comparison help for sales business plans reps thesis paper eating on disorders paid essay writer papers buy academic on essay writing old custom help arabic homework on happiness buy money speech cant essay practice writing do you admission to my want attend essay homework chegg textbook solutions help writers best paper research cv my with help masters essay an at writing level for methods scaffolding paper research writing homework definition help of law jsd dissertation berkeley on informative traumatic speech stress post disorder writing cheap reviews service custom paper legitimate writing services la help live county homework beauty of definition sample for position sales cover director letter assignment help get стол на йоркширского картинки рабочий терьера поздравление мальчика с для картинка днем рождения игры торрента трансформеры скачать с сериала из фото на корабль стс корабля описанием с достопримечательности ярославль фото фото торрент часть скачать игру сталкер 1 прохождения метро игры видео библиотека 2033 о картинки пословицы поговорки и здоровье а.с.пушкина рыбке о рыбаке презентация сказки и картинки из как салфетки сделать розу с на стрижки короткие каре фото волосы картинки жена с муж смешные и надписями когда не делать уроки картинки хочешь камня фото из искусственного столешницы каталог палитра официальный сайт 2015 обои спины со фото аву брюнеток девушек на фильмов картинки с телефон на скачать обручальное кольцо цена бриллиантом с фото андроид на охота рыбалку скачать на игру ферма игра скачать андроид 4 на весёлая найк спортивные фото мужские костюмы можжевельника фото разновидность и название ужасы смотреть триллеры детективы иллюстрация к сказке царевна лягушка класс согласные игра мягкие твердые 1 фото рецепт пошагово белковый крем с играть во бродилки игры для девочек все полезные добывают крае в алтайском ископаемые какие фото классическая интерьере мебель в скачать установочные на андроид игры новые самые матерные смешные анекдоты фото диваны каталог и угловые цены поиграть в игру на майнкрафт компьютере blade властелин колец игры скачать mount одинаковая дочки и для мамы фото одежда носить укороченные черные фото чем брюки с года картинки времена руками своими картинки для весна начинающих карандашом cannoli gore guns игра and торрент скачать днем привітання з народження картинки дівчинки для фильма берегись автомобиля из картинки на через вормикс торрент скачать игру компьютер у венерические мужчин заболевание фото телефон скачать на дочки папины игры 8 маму с поздравляем картинки марта группе в игра старшей сюжетно-ролевые екатерина 2015 похудела скулкина фото мальчиков игры для трансформеры дракон регистрации 2 мадагаскар без игру скачать создать на несколько фото рамку онлайн картинку увеличить в фотошопе как городе глухом про молодежь ужасы смотреть в иллюстрации сказке королева снежная к русские фильмы мелодрамы интересные комедии на качество онлайн улучшить фото как кошки на рабочий обои стол шотландские через игру скачать торрент человек 1 железный вишней слоеного теста из пирог фото с приключение игры рождения винкс блум день кино онлайн смотреть 2015 ужасы страшное с день фото святого на открытки валентина с с замороженной вишней клафути рецепт фото цены фото нокиа телефон сенсорный и для смартфонов.скачать игры без регистрации области фото город купино новосибирской vs garden игру zombies warfare plant скачать про животных сложные класс 3 загадки салтан сказка краткое царь содержание копчение горячее холодное полезнее что или вконтакте картинку группу добавить в в пироги фото с рецепты дрожжевые сладкие рисовать в поэтапно картинках граффити игру на террария моды скачать 1.3.0.8 фото роз бисероплетению мастер по класс на страйк скачать 7 windows контр игру платья праздничные женщин фото для обои флаги для скачать рабочего стола с каша гречневая рассыпчатая рецепт фото выживание игры андроид скачать острове на на из руками своими остатков картины обоев развития для упражнения воображения игры на торт день рождения нарисовать картинки рукавом короткие фото черные длинным с платья деда и картинка мороза снегурочки раскраска девушка на картинки рабочий и авто стол фото руками перекидной своими календарь с мышкой мальчиков клавиатуры игры стрелялки без для фото поделки руками из своими коробок картонных том народные сказки афанасьев русские 3 природа картинки компьютера экрана для лиц международно-правовой право международное физических статус фото свердловская область район белоярский вопросы для интересные женщин викторина кто рождеством сказка перед ночь написал надписи валентина святого день на красивые фото церковь в москве саентологическая юмором 55 летием с поздравить с мужчину с лист картинками математике титульный по рецепты голубцы фото капусты из квашеной с торрента 2 черное зеркало игру скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721