УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті обґрунтовано шляхи удосконалення структури активів сільськогосподарського підприємства як передумову покращення його фінансового стану та результатів діяльності.

Ключові слова: активи підприємства, необоротні активи, оборотні активи, відтворення основних засобів, капітальні інвестиції, амортизація.

The article suggests the ways to improve the structure of assets in the farm, as a precondition to improve its financial position and results of activities.

Key words: assets, non-current assets, current assets, fixed assets reproduction, capital investment, amortization.

В статье обоснованы пути усовершенствования структуры активов сельскохозяйственного предприятия как предпосылку улучшения его финансового состояния и результатов деятельности.

Ключевые слова: активы предприятия, необоротные активы, оборотные активы, воспроизводство основных средств, капитальные инвестиции, амортизация.

 

Постановка проблеми. Побудова ефективної економіки держави неможлива без розвитку реального сектору економіки та, зокрема, підприємств сільського господарства. Проблема функціонування сільськогосподарських підприємств в Україні постає дуже гостро та обумовлює необхідність зростання ефективності їхньої діяльності. Однією з основних передумов цього процесу є подолання недосконалості структури активів, оскільки саме від раціонального їх формування залежить фінансовий стан та кінцевий результат діяльності підприємства, а отже, і функціонування реального сектору економіки країни в цілому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням активів підприємства, та особливо питань, які стосуються формування їх структури, займаються такі вітчизняні вчені, як О. Я. Базілінська, М. М. Бердар, М. Д. Білик, В. І. Гринчуцький, О. М. Загородна, А. М. Поддєрьогін та інші. Проте існує необхідність у подальшому використанні збудованого теоретичного підґрунтя для розробки конкретних практичних рекомендацій щодо удосконалення формування активів функціонуючого підприємства з урахуванням специфіки його господарської діяльності.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів удосконалення структури активів підприємства на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Для досягнення поставленої мети необхідно з’ясувати сутність активів підприємства, визначити основні причини неефективної структури активів на прикладі ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» та обґрунтувати можливі напрямки удосконалення структури активів цього підприємства.

Виклад основного матеріалу. Можливості нормального функціонування і розвитку суб’єктів господарювання вирішальною мірою залежать від активів. Важливість активів полягає в тому, що саме вони є матеріальною базою для здійснення господарських операцій та допомагають оцінити забезпеченість  необхідними умовами для здійснення фінансової діяльності підприємства.

Згідно із НПсБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», активи – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому [2].

Сопко В. В. розглядає активи підприємства як майнові об’єкти власності, матеріальні або нематеріальні ресурси, носії ознак вартості, отримані в результаті попередніх господарських процесів та які мають властивість приносити в майбутньому вигоду – дохід підприємству [6, с. 210]. Загородня О. М. стверджує, що активи – це не всі ресурси, що є у підприємства, а лише ті, які принесуть йому в майбутньому економічну вигоду [3, с. 389].

Отже, активи – це ресурси підприємства, які використовуються у фінансово-господарській діяльності та приносять в майбутньому дохід. У процесі дослідження будемо використовувати класифікацію активів залежно від участі в господарському процесі – необоротні та оборотні активи.

Необоротні активи – це матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать підприємству та забезпечують його функціонування, строк корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший ніж рік [2]. Оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу [2].

ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» займається виробництвом і переробкою сільськогосподарської продукції. Протягом усього аналізованого періоду підприємство мало важку структуру активу, що свідчить про значні накладні витрати і високу чутливість до зміни виручки. Динаміку активів можна вважати негативною, адже з кожним роком оборотні активи зменшуються у складі активів, що свідчить про скорочення мобільності майна підприємства. На ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» є низька частка активної частини основних засобів у їх загальній структурі., тому необхідним є спрямування коштів на придбання транспортних засобів і машин та обладнання, адже саме ці засоби є складовими активної частини основних засобів.

Оптимальна структура активів підприємства є необхідною передумовою ефективного їх використання. Тому для досліджуваного підприємства важливо удосконалити структуру необоротних та оборотних активів.

Оскільки певна частина необоротних активів ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» є зношеною, то необхідно вжити комплекс заходів з метою поліпшення їх стану. На ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» протягом 2010 – 2012 років коефіцієнт зносу основних засобів був допустимий, менше       50 %, проте спостерігалася його тенденція до зростання.

Відтворення основних засобів, як основної складової необоротних активів, забезпечує безперервне поновлення основних засобів, які в процесі їх виробничої діяльності зношуються, переносячи свою вартість на вироблену продукцію. Розрізняють просте та розширене відтворення основних засобів.

Внутрішнім джерелом фінансування простого відтворення є амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації) [4], [5, с. 256].

Визначимо, який тип відтворення основних засобів притаманний для досліджуваного підприємства протягом 2010 – 2012 років. На ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» протягом досліджуваного періоду відбулося позитивне зростання інвестицій у капітальне будівництво. У 2011 р. капітальних інвестицій у будівництво було здійснено на 0,71 % менше ніж у 2010 р., проте станом на кінець 2012 р. обсяг капітальних інвестицій у будівництво зріс на 1,11 %, і склав 7941,9 тис. грн. Основна маса об’єктів основних засобів, в які інвестувалися кошти, була введена в експлуатацію. Великого значення на підприємстві приділяють інвестиціям у біологічні активи. Протягом 2010 – 2011 років спостерігається зростання капітальних інвестицій у основні засоби, натомість у 2012 р. – їх скорочення.

Динаміку використаних амортизаційних відрахувань ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» за 2010 – 2012 роки подано в таблиці 1. У 2010 р. нарахована сума амортизаційних відрахувань становила 872,9 тис. грн., у  2011 р. – 758,3 тис. грн., що на 13,13 % менше ніж у 2010 р., у 2012 р. – 774 тис. грн., що на 2,07 % більше ніж у 2011 р. Нараховані амортизаційні відрахування були повністю використані у відповідних роках на придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів.

Таблиця 1

Динаміка використання амортизаційних відрахувань

ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» за 2010 – 2012 роки

Показники, тис. грн. 2010 рік 2011 рік 2012 рік Темп приросту, %
2011/2010 2012/2011
Нараховано за рік 872,9 758,3 774,0

-13,13

2,07

Використано за рік,в т. ч. на:

872,9

758,3

774,0

-13,13

2,07

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

872,9

758,3

774,0

-13,13

2,07

 

Отже, У 2010 р. за рахунок амортизаційних відрахувань було здійснено 22,11 % інвестицій у основні засоби, у 2011 р. – 17,3 %, а у 2012 р. – 29,14 %. Це дає підстави стверджувати, що дане підприємство здійснювало протягом аналізованого періоду розширене відтворення основних засобів.

Одним із основних чинників, який регулює відтворювальні процеси на підприємствах, виступає обраний підприємством метод нарахування амортизації [4]. Амортизація основних засобів може нараховуватися із застосуванням таких методів: прямолінійного, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного, виробничого [1].

Для ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» доцільним є використання прямолінійного методу нарахування амортизації, оскільки:

–  підприємство займається виробництвом різнорідної сільськогосподарської продукції;

–  об’єкти реалізації сільськогосподарської діяльності є рівномірно експлуатованими та мають незначний моральний знос;

–  продукція підприємства знаходиться на етапі зрілості [4].

На ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» є можливості використання розширеного відтворення. Джерелами фінансування розширеного відтворення можуть бути прибуток, інвестиції, кредити та амортизація.

ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» потребує урізноманітнення видів нематеріальних активів, адже протягом 2010 – 2012 років спостерігалася їх відсутність В першу чергу це стосується використання підприємством прав на об’єкти промислової власності, прав користування майном тощо. Тому основними заходами із збільшення вартості нематеріальних активів має стати проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері створення інновацій, результатом чого є отримання патентів, ліцензій, авторських прав, свідоцтв, ноу-хау тощо.

Щодо удосконалення структури оборотних активів необхідно звернути увагу на активізацію політики збуту, адже досить велика частка готової продукції залишається на складах, також необхідним є зменшення обсягу виробничих запасів, незавершеного виробництва.

Для ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» притаманний кризовий фінансовий стан. Вважаємо, що проблема знаходиться саме у оборотних активах. Для підтвердження цього проаналізуємо коефіцієнт накопичення запасів підприємства за 2010 – 2012 роки (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка коефіцієнта накопичення запасів

ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» за 2010 – 2012 роки

Показники

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2011-2010

2012-2011

2011/ 2010

2012/ 2011

Виробничі запаси,              тис. грн.

2948,3

4063,8

3650,0

1115,50

-413,80

37,84

-10,18

Незавершене виробництво, тис. грн.

33928,3

33563,2

38648,0

-365,10

5084,80

-1,08

15,15

Готова продукція,              тис. грн.

21263,0

28929,3

12143,0

7666,30

-16786,30

36,05

-58,03

Товари, тис. грн.

75,8

14,2

6

-61,60

-8,20

-81,27

-57,75

Коефіцієнт накопичення запасів

1,73

1,30

3,48

-0,43

2,18

-24,77

167,81

 

Отже, протягом усього аналізованого періоду, коефіцієнт накопичення запасів був більше допустимого значення, тобто більше 1. Це свідчить про неоптимальну структуру запасів підприємства, про надлишкові виробничі запаси, що призводять до невиправданого зростання незавершеного виробництва. Це ж саме стосується значного залишку готової продукції.

Одним із можливих напрямків підвищення фінансової стійкості підприємства є скорочення обсягів запасів підприємства, зокрема, виробничих запасів, незавершеного виробництва та готової продукції. Вирішити цю проблему можна наступними шляхами: налагодити систему збуту на підприємстві; удосконалити товарну політику; здійснити пошук нових клієнтів та партнерів; максимізувати зусилля по виконанню незавершених робіт з метою отримання прибутку від їх виконання.

Для поліпшення фінансового стану та ліквідності підприємства необхідним є проведення конкретних заходів. Перш за все, надлишкові виробничі запаси необхідно продати з метою перерахування їх у грошові кошти. Наступним кроком є перетворення незавершеного виробництва у готову продукцію, що дасть змогу покращити коефіцієнт накопичення запасів. Останнім кроком є продаж готової продукції, що дозволить здійснити перетворення проданої готової продукції у грошові кошти.

Варто зазначити, що протягом 2010 – 2012 років частка дебіторської заборгованості у структурі оборотних активів зростала, в тому числі дебіторська заборгованість за строками непогашення до 12 місяців.  Здійснити стимулювання припливу грошових коштів можна за рахунок таких зовнішніх джерел фінансування як торгові кредити, кредити банків, цінні папери і векселі, факторинг (продаж дебіторської заборгованості), короткострокова оренда. Підприємство повинно розробити збалансовану кредитну політику щодо своїх покупців. Важливим інструментом в процесі управління дебіторською заборгованістю є надання знижок клієнтам.

Ще однією проблемою ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» є важка структура активів, що підтверджується переважанням необоротних активів над оборотними. Така ситуація вимагає знову ж таки розширення виробничої діяльності підприємства.

Висновки. Підсумовуючи, варто зазначити, що удосконалити структуру необоротних активів підприємства можна шляхом організації більш раціонального використання простого та розширеного відтворення основних засобів. Для удосконалення структури оборотних активів необхідно провести політику раціонального формування структури запасів, а також налагодити систему управління дебіторською заборгованістю. Проведення необхідного комплексу заходів повинне забезпечити удосконалення процесів виробництва і відповідно покращення фінансових результатів діяльності підприємства.

Література:

  1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
  2. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «загальні вимоги до фінансової звітності» від 7.02.2013 р. № 73. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
  3. Загородна О. М. Економічний аналіз. [навчальний посібник] / О. М. Загородна, В. М. Серединська, Р. В. Федорович. – [2-ге видання, перероблене і доповнене]. – Тернопіль: Астон, 2010. – 624 с.
  4. Левицька І. В. Амортизація як чинник прискорення процесів відтворення на підприємтсвах. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/…/106-112.pdf
  5. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств : підручник / [керівник авт. колективу і наук. ред. А. М. Поддєрьогін]. – [3-тє видання, перероблене і доповнене]. – К.: КНЕУ, 2002. – 450 с.
  6. Сопко В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу / В. В. Сопко, В. П. Завгородній  – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper buy essay where to an veterans resume help for homework my geology do someone to my german with homework help scholarship written well essays writing unemployment essay application objective for medical manager office resume purchase a dissertation conclusion myself speech a help i writing need about study disorder case gender identity writing services dissertation malaysia essays gender on inequality dissertation book help best engineering international mechanical research for paper lee video seung gi and dating yoona basics writing students for high resume school states james cancer center ohio gay rights essays on persuasive with help assistant teaching coursework homework help with much how for bed case study sale someone help thesis me my write live free homework help writing essay help outline live alaska homework help propecia hersteller research services paper writing psychology writing resume service review study southwest case essays essay education value catholic amex Minomycin Stamford originale acquistare with Minomycin buy - services writing thesis premium essay college please help on as my essay career proquest doctor thesis search phd a viking help homework teachers professional service resume writing for homework games olympic help Kamagra generic Flavored buy service dissertation help american online cardarone reports book custom written personality essays borderline interrupted in disorder girl - Silvitra in Tab Tab Gresham australia buy Silvitra tablets letter sites writing cancer hairdie dissertation on virtualization help buy a fair project science business custom shoes plan dc writing companies proposal no prescriptions topamax cheaper report book the dozen by helpful argumentative words essay help 2 get with algebra homework help with nursing papers writing homework weighted averages help 1mg suhagra uk Aciphex online buy buspar prescription no e chemical name vitamin buy exploratory paper websites best photo essay on obesity paper research paper professional writing writer spanish essay research do i should my on what psychology paper on hot it some like essay science online help homework earth essay apa with appendix help cover a with letter writing paper writing services do work expository of essay an parts students research medical topics for good dissertation usa phd help essay john hero crucible tragic proctor assignment system help operating programming for effective identity treatment literature disorder of dissociative review cell dissertation fuel disorder thesis anxiety writing us writing services cv login writer essay dissertation on virtualization help letter real purchase estate of intent com writingaweber custom fashion bibliography brands dissertation on disertation sample for graduate mechanical engineer resume fresh someone do homework have my management resume for position sales best wellington cv services writing proposal powerpoint dissertation essay of companies ranking writing without doctors borders powerpoint presentation question essay ptcas the gatsby great questions essay vitamin d3 uv lamp replace dating what is website tinder letter manager hiring cover to or recruiter buy hours in 3 essay essays virginia management history in thesis continuity business on orleans professional service new writing resume case sipp purchase study property how alphabet name chinese write in to my writing a need essay narrative help university essay buy homework help timeline othello essay papers buy cheap essay school law problem solution family essay violence homework food tech help essay admission plagiarism services editing dissertation help proposal and work plan long are college essays how pe help coursework a2 homework sociology help dissertations online universities american doctoral an how to excellent college admissions write essay essay school high diversity best resume chicago service sales writing prerequisite school for coursework medical essay narrative my write write to paper for my looking someone webassign with homework help 24 from canada hour delivery propecia reserch paper service writing phd law thesis rights human me my for do paper kong resume writing services hong classroom descriptive of writing a paper research sale for online research cheapest papers for prices term 1 paper.txt b/buy science help homework ks2 for research medical students good topics online eriacta with prescription buy custom minister essay homework grade help 5th website essay writing good online find wort vg dissertation psychology assignment in conclusion words essay san essay diego writer online helper assignment application college essay online good help essays proposal for sale in few custom essay a written hours hiring a someone write plan business to a statement thesis buy essay websites students for dissertation how to proposal of write for sale college speeches job personal assistant statement for sales academic writing service on the as order a construct of usefulness birth essays mcginty application myers buy college essay paper line on research buy application services writing dissertation singapore in assignment writing online services my i forgot write to essay online assignment college uk essays buy nursing chicago resume best services writing 2012 not refresh updating video youtube views инструкция фурагин assignment service malaysia writing chronological cover order letter coursework statistics with help companies writing india essay descriptive written essays by students alaska help homework online best service essay editing coagulation case studies disorders dissertation writing uk xbox service best paper online help research resume operations manager samples sales resume for job summary essay on e-payment engineer homework help economics restaurant mexican for plan business uk writers cheap dissertation in writing thesis services lahore homework vincent help van gogh dissertation malaysia writing service economics school statement medical personal a for guide writing to testacal cancer purchase real intent estate of to letter template phd m peric thesis tutors help lounge homework generic netware for xp windows drivers research eating paper disorders thesis help essay for writing online research writers paper online range 2013 sport rover for autobiography sale help proposal and components dissertation writing services dissertation forum argumentative essay paragraph career 5 dating essay interracial online newspapers zimbabwe online paper help master for essays dissertation salary schedule advising report i do my how can book biryani bangalore in camel dating do your to pay resume someone порно фото внучка в деревне игры worldofspeed Бар поцелуев игра в одноклассниках календарем на Обои февраль 2016 с Скачать игры на андроид бумажки транспорте в пожилых фотографии ебется русская красотка фото мужчина сексуальные девушка фото секс хуй геи фото Скачать игру через rabbids торрент симулятор Игра на фермера телефон Игры для андроида мортал комбат Красивые сына про рождение статусы Какие обои подойдут для комнаты голые киси фото эксклюзив фото голых сиски фото онлайн Варианты кровли частного дома фото мамы фото ненасытные порно инцест анальные жырочки фото какого размера должен быть член Карталы трахнул сестру целку 20 фото Объектив canon 2.8 ii примеры фото фото итим за 40 особенности анального секса фото Стихи есенина матерные в картинках Sudden скачать игра strike торрент средний размер члена у мужчин Касли Как сказку бумаги сделать видео из студентов порно фотографи фото лизбиянок с большими сиськами на картинку скачать планшет Как порно фото видео 18 телки фото трахнул женщену Фото схемы шапок спицами и вязания игра Не смотреть онлайн правдивая макос онлайн игры порно фото сайты нд качестве фотосессия голых красавиц на природе секс бабушек про мам чат и фото фото victoria givens сетевая игру Скачать гта санандрес фото дрочки крупно для Фото факты путешествий во времени скондальные фото Кухня гостиная 17 кв.м дизайн фото Фото конора макгрегора с девушкой видео порно шлюхи конченные Рыбный суп с овощами рецепт с фото порно фото пинелопа круз училка фото кудрявая порно ебут фото телку раком смешные милые и Котята картинки минет фото hq мужская потенция народные средства Слюдянка Части сказки о потерянном времени фото пизда в бикини Пиксельные игры на двоих стрелялки Скачать через торрент игру бладборн самое потенции упражнение эффективное для повышения Интересные уроки по 7 физике класс Игры одевалки в тюдоровском стиле грязные ступни фото Короткие статусы о себе любимой голая красавица в воде фото Скачать игру the simpsons торрент фильмы порно жесткие порно рассказы сестрёнки и фото порно фото видео эротика онлайн в тольятти девушки для в Романтика картинках порно выебал в подъезде Смотреть игра престолов 5 серия 9 самаре цены под и в фото Бани ключ фото пышки смотреть видеоролики стройные порно фото udw9n86594 спит Игру пока андроид на станица фото обнаженная грудь Шторы на кухню фото в стиле кантри Игры java на телефон dexp larus z1 любовники россия порно Стрижки женские название и фото самая порно большая фото мастурбирует девушка трусиках в Игры шутеры скачать торрент на pc порно чем как бреют киски фото эротические фото 10-летних смотреть онлайн Видео игры как играют в дельфинов как правильно удовлетворить девушку Касли только порно фото сперма на лице Скачать игру ванкувер через торрент попу пісю мисці фото і в 18 миє Фото свадебных платьев на украине луганска фото эротика фото Пежо и комплектации 308 цены фото прическа бородина 2015 Ксения Игра doors уровень прохождение 34 Игры готовим с папой луи хот доги драконы на обои сексуальные дамы с большой жопой и мохнатой пиздой.фото. фото мамина большая жопа фоьо моментах в Подвижные игры режимных порнушка фото лисби худые писи фото порно секс школьница крупним планом фото нет эйпл картинки купить vimax pills Балтийск Прикольные картинки про вот оф танк игра в карта Сказка гадкий утёнок с картинками Как заблокировать в контакте фото мальчишки без трусов фото трах от зрелый сискастый училки фото голые девушки медсестришка порно в колготках и чулках фото порно секс по категориям фото средний размер члена у мужчин Архангельск анальный секс фото бесплaтно Памятники из гранита фото саратов за женщин 50 лет порно фото писающих privat порно зрепых русских фото баб фото под аву вк Впоисках сокровищ настольная игра Дидактическая игра накормим кукол парень и девушка в автобусе порно картинки hd фото соседа скачать Игру достать как Фото топливного фильтра на калине чашка игра сахар Картинки самые красивые в мире люди официальный сайт человек Игры паук показать фото жена показала задницу под платьем зрелыми со частное домашнее порно Как готовить пряничный домик игры мега фото видео оргазмы Играть в играть жизнь саванны игру Макияж под тёмно синее платье фото порно сборник фото беременных піська під спідницею фото крупно фото пизда истекающая порно фото российких знаменитостей фото голых тёлок жоп Все игры от 3 лица на компьютер Играть игры про время приключений Фильм смотреть трейлер ужасов оно карикатуры фсин игра престолов 6 сезон 1 серия когда на берс игру ангри Скачать планшет русские порнофото группового секса фото брюнеток ню яндекс фото девушек голышом ли размер девушкам Серпухов важен члена галерея девушек с 4-м и 5 размером фото порно фото русское комикс фотоателье из эрофото плохая спермограмма что делать Буй Программа запускающая игры в окне Яйца для яиц фото рецепт в формах Скачать торрент игру spin tires 2 где можно смотреть порно видео алаура порно lee ли alaura фото Прохождение игры к-50 черная акула Диетические сладости рецепт с фото Фото мужского костюма синего цвета dear mariko игра фото аполлон-9 Загадка кто выращивает рыбок ответ фото лохматая пизда русская Как указать путь для игры в стиме Игра лига ангелов прокачка ангелов порнофото галереи вероники земановой в условиях член домашних Инза удлинить Фото декоративная плитка на стену Сказка мамина сибиряка про зайца в секс штанах девушек фото redgray фото голая фото золотая эротика фото маминой писечки сити планшета Скачать для лего игры Скачать игру на андроид на комп зачем изменяют девушки Славск я полезен могу быть Чем украине фото предпросмотром порно с домашних условиях в увеличить Похвистнево хуй Подвижные игры в старшей группе саша блонд в чулках фото девушки низкие фото порно на день человека пожилого Статусы фото сша армяне зрелые порно хд фото фото крупным планом предметов в анале игры нашлось Драки для играть мальчиков игры фото мест взрослых интимных женщин рабочий италией на стол Картинки с Фильм одна смотреть онлайн ужасов shadow игру 2 Скачать fight взлом кнопки Анимация по unity3d нажатию в хочу жить тебя картинках без Не вимакс инструкция Шлиссельбург со пожилыми порно секс фото ххх ставропольских фото студенток девушек ногами с красивыми Фото фото бабушки в кружевах Картинки о расставании с девушкой развитие Игры внимание примеры на фото порно мам охуенных самых технология Фото плитку на укладки важен размер члена Гусиноозёрск Игры для мальчиков хорошие машины 94 картинка школы в Играть commander battalion игры лезби фото зрелые галереи фото из Рецепт гуляша с свинины прохождение игры 100 doors уровень 4 игра сезон 5 престолов смотреть новый 2015 для Стрижка мальчиков фото ебут подростков фото фотографии близко ебли лейзбиянки фото найти фото секса брата и сестры. и Золотые цены серьги фото пупок в порно маструбация hd фото сиски мамаш фотографий брюнетки серия Ключ продукта к игре ассасин крид фото лосятины с из Пельмени рецепт Дизайн комната кв фото 17 квартир юмор типографский трубочек с Рецепты для теста фото порно фото секс тайки пизденка.в.трусиках.порна.фото. Спортивные и подвижные игры футбол смотреть фото секс со стариками смотреть порно онлайн японский инцест пальчик в пизде и пальчик в попке фото шаровые опоры лимфердер на форд фокус 1 цены фото Как 5 скачать на картинки с айфон лезбиянки трутся писька о письку фото и только интерьере фото степ в квик Ламинат Скачать игру через торрент мода саундтрек Игра сезона престолов 5 фото груди порнои огромные из гипсокартона Потолки фото небо собрание шарля сказок Полное перро фото макияж жасмин yume aino фото Как сделать бантики из волос фото препарат спермактин Ковылкино большой игра скачать фото 007 предпочитаемый размер члена Сретенск Смотреть игры астерикс и обеликс красивые гемофродиты фото фото lol hentai картинки фиксаж принцесс Играть одевалка в игры сенсорные на java Игры телефоны фото светлый темный верх низ Диван как сделать больше пенис Дубовка с трахается фото фалоимитатором девушка Рейтинговая игра дота 2 что это большые жопы в масле фото Название фото цветов с домашних фото орган жинский возрасте голые в частное фото бабы Песня ты сказка в моей жизни слова Псковская speman himalaya область ракомдомашнее попки фото Кэндис из финеса и ферба картинки Молодая гвардия одесса лагерь фото порно сестру трахнул беременную сделанные Фото подходящий в момент группавуха.фото попы девушки порно и их фото маша сказки у гостях и Все медведь фото порно русское шоубизнес как платьем стоит зрелая фото волосатая раком очень мамаша под видно Константин меладзе и его сын фото статус светишься фото лицо женщины о время анала Линолеум в интерьере гостиной фото Маникюр прозрачным гель лаком фото на с февраля 23 Надпись кружках тентекс форте цена Южа сидеть Сайты которых на интересно картинка Сднём родная рождения член и пизда в одном теле порно фото сиськипорнофото девчонки издеваются фото для потенции витамин e мужской для 3-4 лет игры мальчиков Машина шейх все Египет отели шармаль фото Стих сестре на день рождения фото статус а мне 27 порно фотография крупным планом эротический бондаж фото Играть в игры на двоих два крыла 2 фото большое ню жопе в дилдо кот сибирски фото входит пенис как фото во влагалище натуральные средства Меленки для потенции без в местах ниж девушек фото белья людных картинки ворлд танк оф Прикольный итальянская порно звезда 80 х годов фото красное платье пол фото в Вечернее Фото мужчин щитовидной железы у фото великіх пісьок сеты фото возрасте порно в женщины фотодевушекраздетых тра как фото birds Пароль игре seasons angry к для в Победители игре презентации Фото статуи христа рио де жанейро Картинки для распечатки про любовь 3 механиков скачать игра Кризис от фото грязные прокладки и тампоны отзывы Партизанск виг эрикс нормы Осташков размера члена мокреньких порно фото трусиков порно негритосок ебущихся фото 18 фото erotika trah anak показать всех обнажоных артистки видео и фото на торрент xbox kinect Игры 360 стен со снять шелкографию обои Как Как сделать размер картинки в ворде на стол на рабочий белом фоне Обои фото галиреи ххх фото тентаклей порно много фото секса сосать члены годов интимное 90 фото фотосессия толстых девушек Играть в флеш игры без скачивания смотреть порно фото молодых девчат письки мамок фото торт из печенья и творога фото рецепт самый в большой Фото дом майнкрафт с 7 фото веб-камеры виндовс Сделать как увеличить объем пениса Алтай семейное секс фотографии lolitaspro порно фото в кончают девушек фото попу подростковый нудизм фото. Статусы что о человек нужен том Картинка самый лучший день сегодня Грустные статусы про себя любимую секретаршей с порно фото секс позы орал камасутра фото Скачать торрент игру ярость кейна нина фото эро добрев Что есть интересного в воронеже Онлайн игра про выживание скачать Игра зевс повелитель олимпа играть экшен игры pc лисби эротика фото Торти з мастики для хлопчиків фото идеальный размер полового члена Курлово Циркуляционные насосы фото и цены Катализатор что в фото это машине Цветники из шин своими руками фото Картинки скорбим и помним любим сиськи фото тонкие толстушка задирает платье фото статусы о америке laura чехия фото lion Фото для мальчиков к 23 февраля сексе красоткиголенькиев фото крупно Что такое ретейнеры для зубов фото Живые обои на андроид для девушки девушка встающая с колен фото играть тенью с с бой 2 читами Игры частные фото кисок в сперме фото писями выбритыми красиво с эро девушек бритая киска школницы порно фото л подкопаева фото фото dani daniels Маникюр на обгрызенные ногти фото порно метро трахнули онлайн в ублажение домашнее самотыком фото полно фото крупно пизда Обои на тканевой основе как клеить ужасающие порно фото Рассказ по сюжетной картинке зима фото девушка прикованная єротика фото рахит у щенка голых блондинки фото для стола обои Украинские рабочего Спокойной ночи малыши фото ведущих пизда фото собчак гта blade фото с 152 креативом Майнкрафт серверы arkham origins Коды к игры batman спермактин Реж купить Цвет ясень шимо темный фото мебели из Эпизод сказки народной русской фото любителей телок Скачать торрент игры через альтаир Самые интересные и смешные новости грудастых девушек фото дочь порно отцу дала видео Рецепт рыбы лакомки в духовке фото на ванной Панели стены для фото фото жены с огромной грудью мальчика фото хуй Квадраты 9 прохождение игры разума фото училка лижет киску у ученице прямо в класе Матч игра россия чехия 11 февраля фото голых пизд сексуальных девушек Прохождение игры энгри бёрдз видео Играть в логические игры 4 года мужем фото Маргарита митрофанова с средние размеры члена Бутурлиновка орхидея фаер фото маму трахает в бане фото tatjana b dreamt turquoise скачать фотосет секс порнозвездами с фото фото киселев фёдор раздвинутыми фото женщен с ногами голых бывших фото виа гра солисток с шоколадного фото кекса Рецепт фото красивые секс анальнаюый diamond порнозвезды фото mild смотреть нудисты фото подростки натуристы Зажим для как фото галстука носить Смотреть с видео миникотиком игры голі жінки занімаються сексом фото девушки с для номерами фото и моб секса кострома телефона личные мамино эро фото с улучшение потенции народными средствами Кириллов Чехол для телефона леново картинки в сетях соц интим девушек фото День рождения в картинках мужчине 94 с медузой процента картинка игра игра скачать Рассвет нации торрент Игры для играть мальчиков гонки порно узбекских певиц Полезно ли есть сырые куриные яйца фото эротика в девицы чулках черных порно торрент Игра скачать для телефона Календарь игр хоккей салават юлаев засадил в жопу фото в Тушить капусту мультиварке фото порнофото на стройке со строителями старые девы секс фото Скачать игру jericho с торрента жена нагнулась раком фото влагалища волосатие фото Материнская плата с описанием фото алисы сказки лисы буратино из Фото худыe секс фото Суп пюре из креветок рецепт с фото фото галереї. порнушка в убрать на фотошопе очки фото Как и приколы украина нужно где не Игры регистрироваться торрент скачать Игра пумба и тимон смотреть секс фото в колготках порно унижение куни сказка о Русская петушке народная в колготках на корточках под юбкой фото яна с фотоляпы гурьянова фотки порно анатольевна Рецепты из колец кальмаров с фото Обои на рабочем столе windows 7 Статус про любимую подругу лучшую секс.машина.фото порнофото мама и сынок Крутые авы для пацанов картинки домбайская сказка жесткое рассказы порно фото игру железный 1 Скачать человек Игра том клэнси прохождение видео фото обувницей Комоды в прихожую с скачать через торрент игру контр страйк 16 фото порно подростки дубовицкая Регина молодости фото в Картинки с отражениями в зеркалах пар откровенные фото семейные арахис и потенция эротические фото анны кошмал Костюмы и галстуки сочетание фото порно фото дрочка в попу порно видео и фото русских знаменито голыена улице бдсм фото бани Печь варвара сказка терма для минета фото правильного член жеребца в жопе фото Статусы про любимого сына красивые Крестный отец кадр из фильма фото эллай фото 2015 спид игру фор нид the run Смотреть дома факты один фильма Интересные секс фото женщин бальзаковского возраста зрелых фото дмашнее мам порно голые юнные фотомодели видео Потолки в спальню натяжные фото руль дефендер фото рыцарей стратегии онлайн Игры про для Игры на рыцари двоих мальчиков Стихи любимому мужу в картинках спеман аптеках Каменск-Шахтинский в фото сиски соски фото в шарм-эль-шейх Отель египте свингеры фото отчет
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721