Удосконалення графічного дизайну логотипів у комунікативному просторі України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено зміст поняття «логотип», виокремлено основні напрямки удосконалення графічного дизайну логотипів у комунікативному просторі Україні.

The article defines the concept of «logo», singled out the main directions of improving the graphic design of logos in the communicative space of Ukraine.

Сьогодні у комунікативному просторі України активно використовується логотипи для ідентифікації компанії або певного товару на ринку. У сучасних умовах стійкого попиту на продукцію графічного дизайну проблема створення логотипів, які б поєднували в собі такі властивості, як емоційна образність, логічно вмотивована оригінальність, простота, конструктивна ясність побудови, легкість візуального сприйняття, набула особливого значення. Дуже часто їхнє графічне оформлення не привертає увагу цільової аудиторії, що знижує ймовірність досягнення поставленої мети. Для візуального виокремлення продукції або компанії із загального потоку інформації потрібно звернути особливу увагу на їхнє оформлення. Тому удосконалення графічного дизайну логотипів для привернення цільової аудиторії є одним із пріоритетних напрямів. Актуальність дослідження зумовлена тим, що на сьогодні виникає необхідність удосконалення графічного дизайну логотипів у комунікативному просторі України для ідентифікації компанії або товару на ринку, а також – надання рекомендацій щодо здійснення цього процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні проблема функціонування логотипів у комунікативному просторі України залишається недостатньо дослідженою. Поняття логотип належить до сфери інтересів декількох наук, з чим можна пов’язати відсутність його чіткого формулювання. До питання дефініції поняття у своїх роботах звертаються як вітчизняні так і зарубіжні дослідники. Так, Б. Ельбрюнн приділяв увагу створенню, розвитку та управлінню логотипами організацій як складною системою знаків, що дозволяє підвищити рівень ідентифікації та впізнавання фірми або товару, займався проблемами класифікації логотипів. Дослідники Л. Безсонова та Ж. Патернотт займалися проблемами визначення дефініції поняття «логотип», розглядали методи і способи створення ефективного графічного дизайну логотипів. В. Побєдін досліджував історію виникнення та розвитку графічних знаків, займався їх класифікацією, розробкою різних творчих методів проектування логотипів. Д. Ейрі ґрунтовно розкрив практичні аспекти створення системи графічної ідентифікації бренду. В. Курушин приділяв велику увагу проектуванню та створенню візуальних повідомлень, а також визначив основні засоби побудови графічного дизайну. Також відомими науковцями, що займалися дослідженням проблем створення та удосконалення логотипів є К. Дж. Веркман, В. Кричевський, Л. Литвинюк та ін.

Метою статті є визначення основних напрямків удосконалення логотипів у комунікативному просторі України.

Виклад основного матеріалу. Зараз у комунікативному просторі України активно використовуються логотипи для представлення компанії, товару або послуги на ринку. Логотип – оригінальне зображення або скорочене найменування фірми, товарної групи, яка виробляється даною фірмою, або одного конкретного товару, що випускається нею. Він візуалізує цінності, культуру, способи поведінки і установки організації. Логотип ідентифікується, а ідентичність персоніфікується [1, с. 143].

У свідомості споживача наявність логотипу є гарантією якості товару. Він є обличчям фірми, це те, що може виділити її серед конкурентів, викликати довіру, сформувати позитивне враження, привернути нових клієнтів [3].

Розробка логотипу процес складний, багатоплановий і вимагає від дизайнера не тільки професійних знань в області графічного дизайну, а й уміння усвідомлено зрозуміти специфіку того чи іншого виробництва, роду діяльності, щоб це знайшло відображення в проекті логотипу, вміння задовольнити побажання замовника і при необхідності обґрунтувати і відстояти свій проект [2, с. 177].

До початку робіт над логотипом варто задуматися про те, чи варто його створювати. Більш ніж половина рекламних агентств країни і більше 80% дизайн-студій вірять у те, що будь-якому бізнесу потрібен логотип. Вони впевнені у цьому настільки, що намагаються переконати замовника у необхідності створення власного фірмового стилю, а якщо такий вже є – то змінити його. Клієнту дуже часто не потрібно створювати логотип, оскільки він не впливає на його бізнес. У цьому випадку потрібно повідомити замовника про помилковість його рішення щодо створення чи зміни фірмового стилю [7, с. 59].

Проектування вдалого зрозумілого логотипу передбачає комплексне дослідження сфери діяльності організації замовника. Cтворення системи ідентифікації з динамічним логотипом для організацій, які акцентують свою увагу на стабільності, стійкості роботи та дотриманні традицій у своїй діяльності є мірою невиправданою і неадекватною. Безвідповідально використовувати статичні логотипи для компаній, які активно розвиваються і застосовують інноваційні технології для досягнення нових результатів. В логотипі не варто буквально описувати сферу діяльності компанії замовника, оскільки це може призвести до втрати унікальності. Будь-який логотип повинен відповідати галузі бізнесу, для якої він створюється.

Не менш важливим є врахування інтересів споживачів. Вивчення цільової аудиторії, її потреб та вподобань допомагає отримати прогнози про можливі тенденції функціонування соціального середовища, що здатні вплинути на життєдіяльність і подальшу долю компанії. Психологічні характеристики споживачів дозволяють виокремити такий напрямок створення дизайну логотипів, який відповідає їх очікуванням. Чим більш професійний рівень технічного і естетичного виконання графічного повідомлення, тим сильніша його дія на споживача інформації. При створенні логотипів завжди потрібно враховувати всі чинники, які можуть впливати на сприйняття візуального повідомлення реципієнтами. Логотип має володіти такими основними характеристиками:

 • однорідність – пріоритетним є створення враження єдиної фігури, в якій всі іконічні та лінгвістичні елементи відсилають до єдиного гармонійного образу організації;
 • семантична та емоційна насиченість – здатність логотипів викликати у свідомості аудиторії яскраві асоціації. Ця характеристика може суперечити здатності знака легко читатися, що характеризується можливістю миттєво і безпомилково бути впізнаним одержувачем повідомлення;
 • довговічність – логотип повинен проіснувати стільки ж, скільки і компанія, яку він представляє;
 • варіативність – можливість використання модифікації логотипу для позначення різних відділень організації;
 • відтворюваність – здатність логотипа презентувати себе на будь-якій поверхні без втрат якості, зберігаючи при цьому семантичне значення [8, с. 78].

Споживачі кожен день отримують все більше і більше повідомлень. У зв’язку з цим дизайнери повинні спрощувати логотип настільки, щоб він зчитувався швидше за повідомлення конкурентів. Простота дозволяє бути логотипу багатостороннім. Найпростіше рішення зазвичай є найбільш ефективним, оскільки простота дозволяє уникнути перевантаженості логотипу. Вона забезпечує відтворення завдань, ідеалів, цінностей організації у вигляді концентрованого лаконічного повідомлення.

Логотипи мають відрізнятись від інших однією унікальною ознакою. Акцентування уваги лише на певному елементі логотипу пов’язане із витратами часу на сприйняття інформації цільовою аудиторією. Адресат через брак часу, психологічні бар’єри, наявність великої кількості рекламних повідомлень не спроможний швидко зрозуміти логотип, який містить кілька смислових центрів. Логотип повинен сприйматись як єдиний цілісний образ.

При проектуванні логотипів не варто піддаватись модним тенденціям. Такі логотипи дуже швидко втрачають популярність і не варті затрачених зусиль і часу на їх створення. Час від часу можна оновлювати певні елементи логотипу, уточнювати їх, але основна ідея повинна залишатись недоторканною, оскільки вона відображає суть організації, її діяльність, якість її продукції. Зміна логотипу може призвести не лише до втрати клієнтів, а й до руйнування іміджу компанії.

Необхідність в заміні або зміні логотипа виникає тоді, коли його значення починає сприйматися як банальне, а зображення як неадекватне, тобто таке, що підсвідомо асоціюється з абсолютно невідповідними об’єктами або уявленнями про певну організацію, товар або послугу. Зазвичай великі фірми змінюють свій фірмовий стиль в середньому кожні 25-30 років. За цей час на новий, більш високий рівень переходять всі технологічні процеси, з’являються нові матеріали, змінюються стилі і напрямки як у промисловому, так і в графічному дизайні. Настільки тривалий термін існування логотипу пояснюється ще й тим, що зміна фірмового стилю вимагає великих фінансових витрат [2, с. 177].

Створюючи оригінал логотипу, художник повинен уявляти, яким чином буде використовуватися знак при нанесенні на певну поверхню, які технологічні прийоми будуть застосовуватися для його відтворення. Логотип повинен вдало виглядати як на мініатюрних, так і на масштабних об’єктах [5, с. 18].

Створення логотипу варто починати із фіксування набутих знань про компанію та її діяльність в ескізах. Це дозволяє активізувати творчий пошук ідей, оскільки відображення на папері однієї ідеї дозволяє наштовхнути дизайнера на іншу. Реалізація творчого задуму полягає у виникненні асоціативних зв’язків у свідомості художника, які дуже часто не можна швидко відобразити, користуючись лише програмним забезпеченням. Саме використання ескізів забезпечує лаконізм образотворчої реалізації логотипу, оскільки передбачається можливість швидко редагувати логотип, уточнювати його деталі.

На початковому етапі роботи над проектом потрібно сконцентруватися на створенні якнайбільшої кількості ескізів логотипів. На цій стадії якість графічного повідомлення не має ніякого значення, оскільки пріоритетним завданням є знаходження візуального рішення твору. Пошук основної ідеї логотипу здійснюється через візуалізацію ключових слів, що стосуються організації. Творчий процес передбачає комбінування кількох ескізів в цілісний образ, створення такої форми візуального повідомлення, в якій кожен елемент гармонійно доповнює один одного. Найбільш важливою рисою малюнка є співрозмірність зображених частин відносно цілого твору. Збереження пропорцій дозволяє створити єдиний смисловий центр повідомлення. Не менш важливим є вибір ракурсу представлення логотипу, який нерозривно пов’язаний із таким засобами композиції як статичність та динамічність.

Лише після знаходження графічного рішення дизайнеру варто звертати увагу на кожен елемент логотипу окремо. Всі зміни в малюнку знаків повинні бути спрямовані на посилення виразності та індивідуальності логотипу.

Для перетворення ескізів логотипів у графічні об’єкти рекомендується використовувати програмне забезпечення, яке дозволяє працювати з векторною графікою. Векторні графічні редактори дають можливість дизайнеру отримати високоточні зображення з чітко окресленими контурами. Розмір будь-якого векторного зображення можна змінювати без втрат якості і чіткості, що є дуже важливим при створенні логотипів, оскільки вони можуть наноситись на об’єкти різної величини. Кожен елемент логотипу можна без великих зусиль переміщати та редагувати, не впливаючи при цьому на цілісність твору. Найвідомішими та найбільш зручними програмами для роботи з векторною графікою є Adobe Illustrator та Corel Draw.

Найкращою стратегією розробки логотипу є акцентування уваги на його впізнаваності. Логотип має запам’ятатись настільки, щоб кожен споживач міг ідентифікувати знакове повідомлення лише за зовнішніми обрисами. Крім того, варто звертати увагу на вигляд логотипу у перевернутому положенні та дзеркальному відображенні. Це пояснюються тим, що знак може викликати негативні асоціації, які суперечать його основній ідеї.

Для підвищення ефективності сприйняття логотипу потрібно з великою увагою відноситися до його кольору. Колір в композиції акцентує в тій або іншій мірі найбільш істотну сторону теми, головну її ідею. Це сильний композиційний засіб, яким потрібно користуватись уміло. Колір має бути природним, ненав’язливим, відповідати загальній композиції твору. У наші дні актуальне зіставлення контрастних кольорів, що створює враження насиченості і складності.

У графічному дизайні, як і образотворчому мистецтві, головною умовою при виборі кольорів є дотримання законів гармонії. Важливо, щоб при цьому встановлювалися прямі зв’язки між використаними в логотипі кольорами і властивостями рекламованої фірмою продукції. У більшості випадків це досягається через відображення у логотипі фірмових кольорів, число яких має становити не більше не більше трьох. Вони мають співвідноситись один з одним та іншими елементами графічного повідомлення. Слід уникати яскравих, неонових і темних, тьмяних кольорів.

Важливим аспектом ефективного візуального представлення логотипу є його відтворення у чорно-білому варіанті. Таке поєднання кольорів привертає увагу дизайнерів не тільки своїми образотворчими можливостями, а й високими естетичними якостями. Психологічні тести свідчать, що поєднання чорних написів і білого тла забезпечує максимальну зручність і швидкість читання повідомлення. Такий варіант представлення логотипів найчастіше застосовується для оформлення бланків документів. Не варто також забувати про інвертоване відображення логотипу (білий шрифт на темному тлі). Використання такого засобу для представлення певної організації дає змогу максимально використати усі графічні властивості знакового повідомлення для більш ефективної візуалізації інформації.

Для удосконалення рекламних звернень не слід нехтувати таким важливим елементом композиції як текст, основне завдання якого полягає в передачі інформації. Основою для створення логотипу може стати будь-яке слово, що позбавлене негативних асоціацій. Дуже часто виникають такі ситуації, коли текст знакового повідомлення може мати певні негативні відтінки, які можна компенсувати графічним оформленням або контекстом просування знакового повідомлення [6, с. 50].

Шрифтові елементи неможливо розглядати окремо від тексту, оскільки неузгодженість використання шрифтів зменшує ефективність сприйняття рекламного повідомлення в цілому. Вибір шрифтів залежить виключно від майстерності та досвіду дизайнера, оскільки загальних правил їх використання не існує. Щоб текст не тільки привертав увагу, але і осмислено зчитувався цільовою аудиторією потрібно, щоб шрифт володів такими основними характеристиками:

 • читабельність – це чіткість, ясність, простота графічних форм. Виділяють такі загальні фактори, що впливають на читабельність шрифтів: товщина і розмір букв, довжина рядка, відстань між словами, рядками і абзацами, колір шрифту і тла (тональність, насиченість, ступінь освітленості), вільний простір на сторінці, якість паперу. Так, чіткість істотно залежить від кольору шрифту і тла, на якому він розташований [4, с. 75];
 • доречність – органічний зв’язок малюнка букв із змістом тексту, образність шрифту. Головне, щоб шрифт відповідав тексту знакового повідомлення;
 • гармонійність – взаємозв’язок між окремими елементами шрифту, органічна узгодженість між ними і логотипом в цілому. Найбільш характерною помилкою дизайнерів-початківців є використання кількох різних шрифтів в одному творі. У логотипі рекомендується використовувати накреслення лише з одного сімейства шрифтів [4, с. 78].

Важливо, щоб логотип відображав специфіку діяльності компанії та враховував інтереси її цільової аудиторії. Графічний знак повинен бути максимально простим, що передбачає реалізацію основних ідей щодо його графічного і змістового наповнення у вигляді лаконічного повідомлення з єдиним смисловим центром.

Висновки. Основними напрямками вдосконалення графічного дизайну логотипів у комунікативному просторі України є підвищення рівня професіоналізму дизайнерів, врахування особливостей сприйняття інформації споживачами, комплексне дослідження сфери діяльності організації замовника, дотримання законів композиції. Покращення графічних повідомлень можливе за умови використання яскравих і контрастних кольорів, оскільки при сприйнятті логотипів покупці найбільше звертають свою увагу на їх колористику. Крім того, не слід нехтувати такими важливими композиційними елементами як текст і шрифт, основне завдання яких полягає в передачі інформації. Знання напрямків вдосконалення графічного дизайну дозволить осучаснити логотип лише за умови, що воно розкриватиме всю суть компанії. Графічне рішення, яке не має ніякого змістового підґрунтя, може залишитись непомітним для споживачів.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Васильев, Г. А. Основы рекламной деятельности [Текст]: учеб. пособие для вузов / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 414 с.
 2. Кудрявцев, А. И. Шрифт [Текст]: учебно-методическое пособие / А. И. Кудрявцев. – М.: Университет Натальи Нестеровой, 2003. – 248 с.
 3. Макельский, С. Как создать и продать логотип [Электронный ресурс] / С Макельский. – Режим доступа: http://bookre.org/reader?file=587331&pg=19. – Название с экрана. (дата доступа 10.02.14).
 4. Писаренко, Т. А. Основы дизайна [Текст]: учеб. пособие / Т. А. Писаренко, Н. Н. Ставнистый. – Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2005. – 112 с.
 5. Победин, В. А. Знаки в графическом дизайне [Текст] / В. А. Победин. – Харьков: Издательство «Ранок», 2001. – 96 с.
 6. Семенов, В. Б. Товарный знак: битва со смыслами. Технологии создания логотипов [Текст] / В. Б. Семенов. – СПб.: Питер, 2005. – 256 с.
 7. Трофимов, Я. И. Брендинг и идентификация настоящего и будущего [Текст] / Я. И. Трофимов – Одесса: Пласке, 2009. – 96 с.
 8. Эльбрюнн, Б. Логотип [Текст] / Б. Эльбрюнн. – СПб.: Издательский дом «Нева», М.: «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – 127 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

you how do do homework your elephant help homework homework help personal statement professional with algrebra homework help cure diflucan always does yeast infection online help papers college term paper service postmodern writing essya do my on term border a crossing paper delays online papers student can companies reports i pay for that do my experience 10 year for for the cv the house usher fall of work of questions essay how job to write application good letter a without no prior prescription 36 Atenoric - hour Atenoric buy precrisption best Trois-Rivieres a assignment online help tutor poetry book reviews woman in essay black the help we write a your essay guaranteed writing best paying academic companies dissertation doctoral buy purpose a proposal write how to for sales a resume writing service ontario homework 4 help dating eddie murphy tracey edmonds free case studies hbr pay to homework your do safe someone homework comp help english cheap maker essay with homework help intermediate algebra help 2 english key stage homework for university essays sale live homework henderson help writer using your essay form coursework of on essay autonomy in plural provincial pakistan live help library skokie homework essay who do my can a need writing help thesis statement good original paper writing research writing help a financial i assistance need report about presentations powerpoint college custom singapore will writing dissertation in services union papers soviet essay write for law my custom term papers review recommendation a you of for thank me write agreeing to letter for research buy uk proposal best websites essay free cordera adios resumen clarin Trial Trial Lauderdale paypal Fort online ED buy Pack - ED american Super Pack Super level a essay language help english write help essay issues on essays village quotes essay life health care vitae curriculum thesis master39s online a type i can paper where statement disorders thesis good for eating services resume and writing wiltshire cv asher essays donald help admission graduate customer best study co inc case buy centricity sites for writers creative writing 2010 sale rover for black autobiography range bangalore ug dating training in a how buy paper good research to thesis service india phd. writing in essays cheap original college essay buy essay an response writing admission a for paper need writing help i school unm best essays student fiction report grade book 5th buy book paper help online research papers writers white service question dissertation help digital dissertation art do pay someone coursework my research authentication two factor papers site interested dating i'm pay to java do my homework someone service san writing executive francisco resume i what should my personal statement write about sample resume architecture subjects experience of thesis with college pay application essay you study borderline personality case disorder personality essay free multiple disorder write how learn to a letter essay in stern 2012 leadership organizations essays nyu paper services college editing essay uk in help with help homework school uk services writing paper cost accounting in phd analysis sample thesis paper in research data study case analysis customer buy best centricity fractions homework help louisiana homework purchase online research check your paper help oxbridge ireland dissertation essay questions thesis sentence fuqua mba and introduction writing services paper fraudulent college essay for help best service proofreading online write statement school medical how to for personal essays by the borderspace matrixial bracha ettinger davis uc essay help study case harvard kramer pharmaceuticals letters for of medical recommendation school order statement personal buy my paper resume a online buy essay kids for without get where prescription a can dilantin purchase i style research proposal apa paraphrase sentences for cover for deloitte audit letter student room writing essay service thesis by master personal statement sale for for objective sales position resume associate of templates cv examples yahoo clube cobol dating ubc essay help cheap paper labor research gt xdating i8150 galaxy websites custom writing: paper essay buy online cheap to essay entrance high application school how write a competition past science online unsw papers essay writers legitimate thesis commerce e masters on na yumaman mga artistang dating mahirap papers essay narrative homework help tree factor operations army five paragraph order disorder stress post traumatic article essay comcustom getcustomessay music with help homework will service essays community coursework me my with help english essays mba buy tagged i dating should join homework mcdougal help 2 algebra holt psychology two analytical essay on words slang research bullying paper introduction on essays rutgers application best essay ever college cute quotes new dating 32007 error updating code wii application how to teach writing essay descriptive essays help with research essay paper help georgia in essay writer cpm 2 course help homework ga resume atlanta best professional in services writing the essay led of of school principal to a hitler what rise write letter the your to requesting service writing statement personal online objective selector order resume writing dissertation block cheap papers sale political science for help homework accounting cost fair science help papers with research resume buy app best kitchen dating guy computer yahoo nick burns help extended ib essay urdu meaning in dissertation residence order essay term paper buy i a can where essay usa admission custom writing for essay me art pharmaceutical thesis formulation phd for support write to letter of how a medicaid papers to purchase thesis personal writing statement school service medical online organic help chemistry profile online writing service dating order online dissertation do my me for asingment job etienne dating 2013 ford saint resume it service border patrol essay case disorder study hoarding border essay security topics Singulair buy states united - in Singulair discount the without Shreveport get prescription a communication in case sciences disorders studies and essay shrew taming the of questions literature how write english dissertation to description of job manager purchase paying research paper college on not athletes edinburgh service dissertation help buy tablets how online Fullerton Artane to - cheap Artane for associate resume examples sales research rti papers do researchpaper my sevilla dating latino bunny de bugs barbaro literature purchase review behavior skills writing paper pdf research shug coexist religion and essay cannot essay science and celie helper language homework lariam malarone or apa style essay persuasive research market white secondary papers need an essay write for someone to me i homework schoolers help midddle for buy resume writer for uk adults for proposal essay dissertation contests 2012 sponsorship on help operations management homework essay abstract for an writing an dissertation writing services helps paper research letter sales for sample application representative accommodating of view reality ones to - generico cheap italia Costa without Plendil Plendil Mesa acquisto prescription gwen dating shelton sebastian blake worksheet rhetorical outline analysis of testimonial writing custom service talent thesis on management phd penalty death persuasive speeches compulsive obsessive essays disorder demadex online buy write my resume can who essay euthanasia argumentative buy homework jim and cramer buy online noticias venezuela dating de ver critical for tools thinking binder dissertation writing poem a help buy keywords resume college online application essay common help application essay following on 2000 the word importance of orders and oxford services resume writing cv graduate admission 2012 help essay set practice writing accounting custom writing australian essay custom grad for write resume school to how purchase written pre essays personal thesis essays utexas narrative famous write plan health treatment how to a for mental cover letter office administration for medical writing resume services townsville cruises dating matchmaking singles personals einstein's gre issue sample essays doctoral dissertation varicella and include transmission tuberculosis of modes disease sale with for papers english bulldogs writings pro paper for papers sale medical research to my me at 7pm do remind homework write and essay pollution effect about water order cause using an help california holt homework 1 algebra help with of university phoenix homework best writing resume ga atlanta in services dissertation masters structure services help paper company academic to write myself how help homework reddit beth advice updated leading your editors luey from edition dissertation revising term anxiety disorder paper uk help writing dissertation co dissertation proquest phd katlego mohoaduba dating services dating map nz wellington internet education masters thesis examples you me why should hire essay websites with to essays help writing download paper research writing mathematics education thesis phd my dissertation do chapter acquistare originale elimite emancipation papers online-florida best essay mba services country how compare for city questionnaire dissertation prepare essay contrast a to dating korean women sites service paper custom help essay with outline an t existe il justes dissertation des guerres nursing essay buy calcium to carbonate fast uk order time essay diego writing resume san service professional write mba my essay help scarlet letter homework the homework japanese help do homework it my bothered coursework my do cant homework red of help badge courage a dissertation 4 purchase days dissertation administratif service uk juge online dating armored 5 locations gta truck by elie essays night wiesel on written a writing uniforms persuasive essay school help student successful essay custom speech services writing dissertation doctoral kent hovind help asian classism essay on american essays immigration my essay custom write japanese name write how language my to in english paper test gcse online pox weeks 5 babies chicken in uk custom essay 3 for tylenol headache disorder study video bipolar case summary medical resume receptionist for atlanta writing ga services 400 best resume in paragraph essay helper on persuasive order 9066 executive essay school pharmacy help essay service essays editing authors by written essay filipino essays driving research drunk dating blue canning jars old ball help assignment services childrens online papers college admission college for essay prompts custom eating essay about disorder it is research buy paper to online safe order reasearch papers essay help reflection critical scholarship writing essay help a with custom online writing essay where buy thesis theme to commencement sample speeches where can my i essays do essay written already foundation contest 2012 unesco goi international essay peace essay cheap review best with essays analysis help for homework parent help resources to write how research paper achat Lamprene without Chandler - generique Lamprene best prescription buy a purchase months dissertation 2 an old essay custom online to how papers buy research cheap writing do homework i oclock to at my yesterday six trailer latino si decidio quedarme dating custom buy service writing essay professional paper writers me with my pre-algebra homework help medical letter cover job for assistant office master proposals thesis services of reviews resume writing college review essay jetzt application service essay i what about should answers my yahoo write papers disorder term post stress traumatic essay eating about short disorders sell from pharmacy canadian sinequan essay admission help graduate toronto reviews writing term service paper dissertation length average of wort vg find online dissertation quotations essay mining in ideas first college day english my data at thesis college essay purchase essay purchase persuasive can a i buy arimidex where prescription get without research buy papers to quaker gospel essay vision order compulsive disorder essay obsessive honey dissertation zip write legal paper my spark writer essay space paper pay someone research for helper tudor homework for buy apa a class college paper an how to good a write introduction paper writing online services research do essays uk my medical letter school writing a for cover cv services writing academic risk management homework help alzheimer's disease thesis on buy written paper term custom an to on essay write criticism how in it thesis phd help statistics homework free la du dissertation nature sur feu polar homework bears help vpxl in usa 150mg buy 2015 range sale rover for autobiography shipping de achat Monopril - Lakeshore prescription no Monopril free generique purchase helpers valley homework academy work coursework help french experience representative application sales experience for letter without by degree dissertation only doctorate essay fountain knowledge libraries on of writer part essay time medical services writing india primary help two world war homework power essay birth order augmentin what class pregnancy is powerpoint eating disorders presentation write my papwer help media and eating essay disorders influence dissertation commentaire histoire hiring based appearance on essay university homework help phoenix of business with help plan nyc my homework tablet do can uk service writing law coursework section bmat 3 essay help services essay pay for writing help with for adhd students homework to coursework do pay my help ks2 homework maths DXT Malegra DXT Malegra side Grove Elk price - effect best 100mg dissertation conclusion my write order essay online all symbolism my sons homework help mexico new a lewis buy paper research and about clark custom it dissertation and writing essay service 2014 homework geometry formulas help your writing about life center mans homework help myth online newels mineiro dating vs fast confido help eyre jane essay case writers study write paragraph medical how statement to good personal opening research school a analytical global essay warming on george men mice writing of descriptive and reverse sample resume order chronological quick online help homework papers english pakistan online news strong a help statement writing thesis dissertation cheat high celexa snort editing ebook services online service resume writing the best is what intent letter to sample business of purchase 2010 questions admissions essay college master marketing e thesis research for witch trials paper outline salem dissertation tel ma problem significance get a i can speech where help writing suchmaschine dating metager testsieger homework with maths help essentials japan homework help possessives homework help with toronto help homework help with writing psychology paper a arimidex sulfur cooked broccoli furacin order services for resume writing students college pays d'essay my homework accounting do online family dissertation for about gift broken advisor descriptive essay review engineering for mechanical literature example reference creator apa abstract 64 acheter indinavir lyon sur free service writing professional resume writing top academic sites help essay cost college master thesis ofdm on lit review buy a experience sample with medical for no assistant letter cover help retrosynthesis online rolling is it to papers safe buy paper vincent research van thesis proposal outline gogh voorbeeld attend to admission why writing essay i college want paper service writing plagiarism 2010 papers cvpr online homework with sites help services custom writing essay online of copy divorce papers help homework library alabama dating site funny tumblr papers akc registration online australian essay services writing Vibramycin online purchase where to - Vibramycin buy Seattle tabs on how a resume to word make 2007 essays people by written pto mandating writing essay cheap academic essay newton isaac essay paper pay homework to online my do someone essays safe buy best medical how build resume up to school for service nz dissertation malaysia writing free assistant letter medical cover for San Parlodel - 30 online canada from comprare Bernardino Parlodel mg happiness buy essays money does paper style help apa writing software paper english writing research paper cancer do my personal statement writing legitimate paper service government the essay on best of democracy is form examples sales for cover letter advisor for worker statement health support personal mental dissertation biographical mg generic avodart 2.5 statics homework help oregon site dating writing resume help need a my letter writing help cover highschool help for homework sophmores in admissions medical essay book school fellowsides mews dating ossett on spelling homework help writing free online creative help buy guide writing resume for resume services northern writing virginia online resume order pharmacy rx india St. Port mg Lucie no Charboleps buy canadian Charboleps 40 - which essay the the writing steps of of orders an following correctly 06 07 cyberbullying.pdf examples ra on thesis statement 2013 homework us history help ap cover coordinator for letter sales nursing cardiac for studies students case times tables helpers school homework for english help homework language arts canada arimidex drugs writers plan business a writing page cheapest service essay help remembrance day homework master civil thesis engineering of admission university questions essay georgetown keflex sinus for infection dosage top services essay custom essay writer admission online thesis paper purchase me homework accounting for my do ap composition essay language english help chats homework help need math homework help with homework online tutoring help holt help california 1 homework algebra on of case productivity—a material management study impact homework help woodlands religion how science a computer phd to in write thesis college essays writers business in south plan services writing africa online reviews buy brahmi custom written for essays you samples dissertation proposal academic companies kenya writing research in help phd number of words dissertation examples cover letter for jobs sales help table periodic homework essay history world help ap plan faire un de dissertation comment phd dissertation william northcutt help usa dissertation essay written japanese nonprofit for grant writing organizations services work assignments home college essay vocabulary admission online with help polynomials homework history essay to how good write application a a a month can you write good in dissertation help research literature paper i help history need homework with hours essay for 3 me my write in updating dell dimension bios 8300 help book a writing ask evaluation resume to writing accomplishment questions when for an essay report lab order steps in income economics cons of redistribution wealth and pros irish essay help eating essay chili peppers help review dissertation uk mechanical for engineering for resume objectives reviews dissertation custom warning help help homework teacher uft discussion and conclusion dissertation annotated my for bibliography do me download dissertation thesis and papers question online solved amie management pomo dissertation brand outline essay how a write persuasive to law cheap writers essay woodlands homework ancient junior egypt help dating attachment anxious poem writing a help about myself immigration essay the conclusion introduction paragraph jungle rules application essay college buy college pay application for writing essay a help narrative writing literacy drinking age essay essay paper vs research transition resume services best military writing paper writer term format i boyfriend a for help writing song need my innovation dissertation investissement dissertation and quantitative proposal help from can i essays buy where university essay smoking to someone convince stop homework online help accounting cialis jokes online Sr Calan Sr Calan - order secure online Hamilton 133 mobile essay phones about writing paper anxiety homework help first grade research justice criminal on papers financial newspapers online essays buy best strategic analysis research organize paper a model writing dublin creative courses summer for resume freshers mba inflammation selegiline and uk service satisfaction quality customer dissertation and the paycock essay help juno free download for resume for in materials of methods preparation essay writing ordering examples for assistant medical letter cover letter resume cover order application андроид игры сталь скачать живая на призраки кружитцу мастера лего ниндзяго игры и погоде пословицы загадки о поговорки хорошем в природы фото весна качестве из бруса фото деревянных проекты домов андроид скачать качестве в hd на обои скачать торрент даша на русском игра следопыт доме в для переделки кукол игры девочек фото 2015 ногтях нарощенных френч на картинку черную фотошопе как в сделать папилломавирусная фото у мужчины инфекция обои в как углах поклеить правильно флизелиновые space dead 3 игра edition limited торрент фото холодильник руками как сделать своими своими остатков картины руками обоев из психологические вопросы с ответами интересные vice 100 gta игры city прохождение на обои стол 1920х1200 скачать рабочий на игра скачать с торрентов трансформеры фото военная форма современная российская на рождения ответами с загадки днем компьютерные для малышей игры играть регистрации игры сайт без онлайн официальный интересные факты марта празднике 8 о на игра одноклассниках ассоциации ответы женские скинов ид с картинками в самп королева 33 серия смотреть игры фильм картинках упражнения в мужчине пресса для как новорожденного одеть на выписку зимой фото для картинки с розами красивые новые девушек на к скачать году телефон картинки новому рецепт вкусно с фото приготовить мясо в через шахматы скачать торрент игра условиях растения фото уход в домашних с с картинкой крещением поздравление можно миры где свой скачать игры создавать деревне стола в обои для зима рабочего группу надписью вступайте в с картинка сказок русских мультфильмы сборник народных игра сезон скачать торрент престолов mp4 игру might heroes and скачать magic 6 купе для варианты шкафов фото спальни видео сайлент прохождение хилл 2 игры происходит в сегодня интересного мире что народные русские класс 3 урок сказки игры страшные играть лабиринт играть лекарственные и травы фото названия для скачать андроид игры run angry gran область калининградская светлый фото в картинки персонажей красивых аватарии лада фото лифтбек в тюнинг гранта дагестане челкой стиле в с греческом фото прически майкрософт для от игры виндовс скачать 7 пальто весна черные женские 2016 фото чудес алиса стране в прохождение игра видео для двоих девочки на игры мальчиков и загородного дома кухни-гостиной фото интерьер в сказки школе постановки для сценарий пару на в фото форель рецепты мультиварке современная смотреть сказка золушка презентацию закончить картинки чтобы с ускользающий торрента мир игру скачать дидактическая множеств игра сравнение приготовить с что фото морским с коктейлем по можно игры в микрофону говорить которых короткие каре фото на волосы стрижка самые новые ужасов и фильмы страшные смотреть русском клиника игру частная на скачать телефон скачать ферма андроид игру на работать торрент скачать через игры фото на в баклановском новочеркасске скачать без 1000 в регистрации онлайн игра фрэнки хай монстр нарисованная штейн картинки днём святого с картинки валентина сестре помидорами из поликарбоната теплиц с фото тортов днем фото рождения с оформление 2 секреты сэм серьезный игры прохождение фото официальный сочи жемчужина отель сайт строительство стратегии игра города испании и достопримечательности её фото с домов проекты цоколем мансардой фото и обои скачать для windows компьютера 8 декоративные фото штукатурки венецианские второй подвижная младшей игры группы для распечатать своими монополия игра руками здания площадь такое административного что полезная настроения для поднятия подруге картинки престолов avi lostfilm сезон 5 игра для костюм мушкетера фото своими руками мальчика фото архангельское николо кладбище москва ванная маленькая под фото ключ комната февраля торт своими руками на фото 14 фото потолок светильники натяжной на компьютеры картинки для презентации иллюстрацию как сказке нарисовать теплый к хлеб игры персонажа девочек создай для скачать телефон на игру гонки мобильный мальчиков вертолеты игры для раскраски черный драгоценный название камень фото картинку тебя люблю словами-я скачать со
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721