Удосконалення графічного дизайну логотипів у комунікативному просторі України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено зміст поняття «логотип», виокремлено основні напрямки удосконалення графічного дизайну логотипів у комунікативному просторі Україні.

The article defines the concept of «logo», singled out the main directions of improving the graphic design of logos in the communicative space of Ukraine.

Сьогодні у комунікативному просторі України активно використовується логотипи для ідентифікації компанії або певного товару на ринку. У сучасних умовах стійкого попиту на продукцію графічного дизайну проблема створення логотипів, які б поєднували в собі такі властивості, як емоційна образність, логічно вмотивована оригінальність, простота, конструктивна ясність побудови, легкість візуального сприйняття, набула особливого значення. Дуже часто їхнє графічне оформлення не привертає увагу цільової аудиторії, що знижує ймовірність досягнення поставленої мети. Для візуального виокремлення продукції або компанії із загального потоку інформації потрібно звернути особливу увагу на їхнє оформлення. Тому удосконалення графічного дизайну логотипів для привернення цільової аудиторії є одним із пріоритетних напрямів. Актуальність дослідження зумовлена тим, що на сьогодні виникає необхідність удосконалення графічного дизайну логотипів у комунікативному просторі України для ідентифікації компанії або товару на ринку, а також – надання рекомендацій щодо здійснення цього процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні проблема функціонування логотипів у комунікативному просторі України залишається недостатньо дослідженою. Поняття логотип належить до сфери інтересів декількох наук, з чим можна пов’язати відсутність його чіткого формулювання. До питання дефініції поняття у своїх роботах звертаються як вітчизняні так і зарубіжні дослідники. Так, Б. Ельбрюнн приділяв увагу створенню, розвитку та управлінню логотипами організацій як складною системою знаків, що дозволяє підвищити рівень ідентифікації та впізнавання фірми або товару, займався проблемами класифікації логотипів. Дослідники Л. Безсонова та Ж. Патернотт займалися проблемами визначення дефініції поняття «логотип», розглядали методи і способи створення ефективного графічного дизайну логотипів. В. Побєдін досліджував історію виникнення та розвитку графічних знаків, займався їх класифікацією, розробкою різних творчих методів проектування логотипів. Д. Ейрі ґрунтовно розкрив практичні аспекти створення системи графічної ідентифікації бренду. В. Курушин приділяв велику увагу проектуванню та створенню візуальних повідомлень, а також визначив основні засоби побудови графічного дизайну. Також відомими науковцями, що займалися дослідженням проблем створення та удосконалення логотипів є К. Дж. Веркман, В. Кричевський, Л. Литвинюк та ін.

Метою статті є визначення основних напрямків удосконалення логотипів у комунікативному просторі України.

Виклад основного матеріалу. Зараз у комунікативному просторі України активно використовуються логотипи для представлення компанії, товару або послуги на ринку. Логотип – оригінальне зображення або скорочене найменування фірми, товарної групи, яка виробляється даною фірмою, або одного конкретного товару, що випускається нею. Він візуалізує цінності, культуру, способи поведінки і установки організації. Логотип ідентифікується, а ідентичність персоніфікується [1, с. 143].

У свідомості споживача наявність логотипу є гарантією якості товару. Він є обличчям фірми, це те, що може виділити її серед конкурентів, викликати довіру, сформувати позитивне враження, привернути нових клієнтів [3].

Розробка логотипу процес складний, багатоплановий і вимагає від дизайнера не тільки професійних знань в області графічного дизайну, а й уміння усвідомлено зрозуміти специфіку того чи іншого виробництва, роду діяльності, щоб це знайшло відображення в проекті логотипу, вміння задовольнити побажання замовника і при необхідності обґрунтувати і відстояти свій проект [2, с. 177].

До початку робіт над логотипом варто задуматися про те, чи варто його створювати. Більш ніж половина рекламних агентств країни і більше 80% дизайн-студій вірять у те, що будь-якому бізнесу потрібен логотип. Вони впевнені у цьому настільки, що намагаються переконати замовника у необхідності створення власного фірмового стилю, а якщо такий вже є – то змінити його. Клієнту дуже часто не потрібно створювати логотип, оскільки він не впливає на його бізнес. У цьому випадку потрібно повідомити замовника про помилковість його рішення щодо створення чи зміни фірмового стилю [7, с. 59].

Проектування вдалого зрозумілого логотипу передбачає комплексне дослідження сфери діяльності організації замовника. Cтворення системи ідентифікації з динамічним логотипом для організацій, які акцентують свою увагу на стабільності, стійкості роботи та дотриманні традицій у своїй діяльності є мірою невиправданою і неадекватною. Безвідповідально використовувати статичні логотипи для компаній, які активно розвиваються і застосовують інноваційні технології для досягнення нових результатів. В логотипі не варто буквально описувати сферу діяльності компанії замовника, оскільки це може призвести до втрати унікальності. Будь-який логотип повинен відповідати галузі бізнесу, для якої він створюється.

Не менш важливим є врахування інтересів споживачів. Вивчення цільової аудиторії, її потреб та вподобань допомагає отримати прогнози про можливі тенденції функціонування соціального середовища, що здатні вплинути на життєдіяльність і подальшу долю компанії. Психологічні характеристики споживачів дозволяють виокремити такий напрямок створення дизайну логотипів, який відповідає їх очікуванням. Чим більш професійний рівень технічного і естетичного виконання графічного повідомлення, тим сильніша його дія на споживача інформації. При створенні логотипів завжди потрібно враховувати всі чинники, які можуть впливати на сприйняття візуального повідомлення реципієнтами. Логотип має володіти такими основними характеристиками:

 • однорідність – пріоритетним є створення враження єдиної фігури, в якій всі іконічні та лінгвістичні елементи відсилають до єдиного гармонійного образу організації;
 • семантична та емоційна насиченість – здатність логотипів викликати у свідомості аудиторії яскраві асоціації. Ця характеристика може суперечити здатності знака легко читатися, що характеризується можливістю миттєво і безпомилково бути впізнаним одержувачем повідомлення;
 • довговічність – логотип повинен проіснувати стільки ж, скільки і компанія, яку він представляє;
 • варіативність – можливість використання модифікації логотипу для позначення різних відділень організації;
 • відтворюваність – здатність логотипа презентувати себе на будь-якій поверхні без втрат якості, зберігаючи при цьому семантичне значення [8, с. 78].

Споживачі кожен день отримують все більше і більше повідомлень. У зв’язку з цим дизайнери повинні спрощувати логотип настільки, щоб він зчитувався швидше за повідомлення конкурентів. Простота дозволяє бути логотипу багатостороннім. Найпростіше рішення зазвичай є найбільш ефективним, оскільки простота дозволяє уникнути перевантаженості логотипу. Вона забезпечує відтворення завдань, ідеалів, цінностей організації у вигляді концентрованого лаконічного повідомлення.

Логотипи мають відрізнятись від інших однією унікальною ознакою. Акцентування уваги лише на певному елементі логотипу пов’язане із витратами часу на сприйняття інформації цільовою аудиторією. Адресат через брак часу, психологічні бар’єри, наявність великої кількості рекламних повідомлень не спроможний швидко зрозуміти логотип, який містить кілька смислових центрів. Логотип повинен сприйматись як єдиний цілісний образ.

При проектуванні логотипів не варто піддаватись модним тенденціям. Такі логотипи дуже швидко втрачають популярність і не варті затрачених зусиль і часу на їх створення. Час від часу можна оновлювати певні елементи логотипу, уточнювати їх, але основна ідея повинна залишатись недоторканною, оскільки вона відображає суть організації, її діяльність, якість її продукції. Зміна логотипу може призвести не лише до втрати клієнтів, а й до руйнування іміджу компанії.

Необхідність в заміні або зміні логотипа виникає тоді, коли його значення починає сприйматися як банальне, а зображення як неадекватне, тобто таке, що підсвідомо асоціюється з абсолютно невідповідними об’єктами або уявленнями про певну організацію, товар або послугу. Зазвичай великі фірми змінюють свій фірмовий стиль в середньому кожні 25-30 років. За цей час на новий, більш високий рівень переходять всі технологічні процеси, з’являються нові матеріали, змінюються стилі і напрямки як у промисловому, так і в графічному дизайні. Настільки тривалий термін існування логотипу пояснюється ще й тим, що зміна фірмового стилю вимагає великих фінансових витрат [2, с. 177].

Створюючи оригінал логотипу, художник повинен уявляти, яким чином буде використовуватися знак при нанесенні на певну поверхню, які технологічні прийоми будуть застосовуватися для його відтворення. Логотип повинен вдало виглядати як на мініатюрних, так і на масштабних об’єктах [5, с. 18].

Створення логотипу варто починати із фіксування набутих знань про компанію та її діяльність в ескізах. Це дозволяє активізувати творчий пошук ідей, оскільки відображення на папері однієї ідеї дозволяє наштовхнути дизайнера на іншу. Реалізація творчого задуму полягає у виникненні асоціативних зв’язків у свідомості художника, які дуже часто не можна швидко відобразити, користуючись лише програмним забезпеченням. Саме використання ескізів забезпечує лаконізм образотворчої реалізації логотипу, оскільки передбачається можливість швидко редагувати логотип, уточнювати його деталі.

На початковому етапі роботи над проектом потрібно сконцентруватися на створенні якнайбільшої кількості ескізів логотипів. На цій стадії якість графічного повідомлення не має ніякого значення, оскільки пріоритетним завданням є знаходження візуального рішення твору. Пошук основної ідеї логотипу здійснюється через візуалізацію ключових слів, що стосуються організації. Творчий процес передбачає комбінування кількох ескізів в цілісний образ, створення такої форми візуального повідомлення, в якій кожен елемент гармонійно доповнює один одного. Найбільш важливою рисою малюнка є співрозмірність зображених частин відносно цілого твору. Збереження пропорцій дозволяє створити єдиний смисловий центр повідомлення. Не менш важливим є вибір ракурсу представлення логотипу, який нерозривно пов’язаний із таким засобами композиції як статичність та динамічність.

Лише після знаходження графічного рішення дизайнеру варто звертати увагу на кожен елемент логотипу окремо. Всі зміни в малюнку знаків повинні бути спрямовані на посилення виразності та індивідуальності логотипу.

Для перетворення ескізів логотипів у графічні об’єкти рекомендується використовувати програмне забезпечення, яке дозволяє працювати з векторною графікою. Векторні графічні редактори дають можливість дизайнеру отримати високоточні зображення з чітко окресленими контурами. Розмір будь-якого векторного зображення можна змінювати без втрат якості і чіткості, що є дуже важливим при створенні логотипів, оскільки вони можуть наноситись на об’єкти різної величини. Кожен елемент логотипу можна без великих зусиль переміщати та редагувати, не впливаючи при цьому на цілісність твору. Найвідомішими та найбільш зручними програмами для роботи з векторною графікою є Adobe Illustrator та Corel Draw.

Найкращою стратегією розробки логотипу є акцентування уваги на його впізнаваності. Логотип має запам’ятатись настільки, щоб кожен споживач міг ідентифікувати знакове повідомлення лише за зовнішніми обрисами. Крім того, варто звертати увагу на вигляд логотипу у перевернутому положенні та дзеркальному відображенні. Це пояснюються тим, що знак може викликати негативні асоціації, які суперечать його основній ідеї.

Для підвищення ефективності сприйняття логотипу потрібно з великою увагою відноситися до його кольору. Колір в композиції акцентує в тій або іншій мірі найбільш істотну сторону теми, головну її ідею. Це сильний композиційний засіб, яким потрібно користуватись уміло. Колір має бути природним, ненав’язливим, відповідати загальній композиції твору. У наші дні актуальне зіставлення контрастних кольорів, що створює враження насиченості і складності.

У графічному дизайні, як і образотворчому мистецтві, головною умовою при виборі кольорів є дотримання законів гармонії. Важливо, щоб при цьому встановлювалися прямі зв’язки між використаними в логотипі кольорами і властивостями рекламованої фірмою продукції. У більшості випадків це досягається через відображення у логотипі фірмових кольорів, число яких має становити не більше не більше трьох. Вони мають співвідноситись один з одним та іншими елементами графічного повідомлення. Слід уникати яскравих, неонових і темних, тьмяних кольорів.

Важливим аспектом ефективного візуального представлення логотипу є його відтворення у чорно-білому варіанті. Таке поєднання кольорів привертає увагу дизайнерів не тільки своїми образотворчими можливостями, а й високими естетичними якостями. Психологічні тести свідчать, що поєднання чорних написів і білого тла забезпечує максимальну зручність і швидкість читання повідомлення. Такий варіант представлення логотипів найчастіше застосовується для оформлення бланків документів. Не варто також забувати про інвертоване відображення логотипу (білий шрифт на темному тлі). Використання такого засобу для представлення певної організації дає змогу максимально використати усі графічні властивості знакового повідомлення для більш ефективної візуалізації інформації.

Для удосконалення рекламних звернень не слід нехтувати таким важливим елементом композиції як текст, основне завдання якого полягає в передачі інформації. Основою для створення логотипу може стати будь-яке слово, що позбавлене негативних асоціацій. Дуже часто виникають такі ситуації, коли текст знакового повідомлення може мати певні негативні відтінки, які можна компенсувати графічним оформленням або контекстом просування знакового повідомлення [6, с. 50].

Шрифтові елементи неможливо розглядати окремо від тексту, оскільки неузгодженість використання шрифтів зменшує ефективність сприйняття рекламного повідомлення в цілому. Вибір шрифтів залежить виключно від майстерності та досвіду дизайнера, оскільки загальних правил їх використання не існує. Щоб текст не тільки привертав увагу, але і осмислено зчитувався цільовою аудиторією потрібно, щоб шрифт володів такими основними характеристиками:

 • читабельність – це чіткість, ясність, простота графічних форм. Виділяють такі загальні фактори, що впливають на читабельність шрифтів: товщина і розмір букв, довжина рядка, відстань між словами, рядками і абзацами, колір шрифту і тла (тональність, насиченість, ступінь освітленості), вільний простір на сторінці, якість паперу. Так, чіткість істотно залежить від кольору шрифту і тла, на якому він розташований [4, с. 75];
 • доречність – органічний зв’язок малюнка букв із змістом тексту, образність шрифту. Головне, щоб шрифт відповідав тексту знакового повідомлення;
 • гармонійність – взаємозв’язок між окремими елементами шрифту, органічна узгодженість між ними і логотипом в цілому. Найбільш характерною помилкою дизайнерів-початківців є використання кількох різних шрифтів в одному творі. У логотипі рекомендується використовувати накреслення лише з одного сімейства шрифтів [4, с. 78].

Важливо, щоб логотип відображав специфіку діяльності компанії та враховував інтереси її цільової аудиторії. Графічний знак повинен бути максимально простим, що передбачає реалізацію основних ідей щодо його графічного і змістового наповнення у вигляді лаконічного повідомлення з єдиним смисловим центром.

Висновки. Основними напрямками вдосконалення графічного дизайну логотипів у комунікативному просторі України є підвищення рівня професіоналізму дизайнерів, врахування особливостей сприйняття інформації споживачами, комплексне дослідження сфери діяльності організації замовника, дотримання законів композиції. Покращення графічних повідомлень можливе за умови використання яскравих і контрастних кольорів, оскільки при сприйнятті логотипів покупці найбільше звертають свою увагу на їх колористику. Крім того, не слід нехтувати такими важливими композиційними елементами як текст і шрифт, основне завдання яких полягає в передачі інформації. Знання напрямків вдосконалення графічного дизайну дозволить осучаснити логотип лише за умови, що воно розкриватиме всю суть компанії. Графічне рішення, яке не має ніякого змістового підґрунтя, може залишитись непомітним для споживачів.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Васильев, Г. А. Основы рекламной деятельности [Текст]: учеб. пособие для вузов / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 414 с.
 2. Кудрявцев, А. И. Шрифт [Текст]: учебно-методическое пособие / А. И. Кудрявцев. – М.: Университет Натальи Нестеровой, 2003. – 248 с.
 3. Макельский, С. Как создать и продать логотип [Электронный ресурс] / С Макельский. – Режим доступа: http://bookre.org/reader?file=587331&pg=19. – Название с экрана. (дата доступа 10.02.14).
 4. Писаренко, Т. А. Основы дизайна [Текст]: учеб. пособие / Т. А. Писаренко, Н. Н. Ставнистый. – Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2005. – 112 с.
 5. Победин, В. А. Знаки в графическом дизайне [Текст] / В. А. Победин. – Харьков: Издательство «Ранок», 2001. – 96 с.
 6. Семенов, В. Б. Товарный знак: битва со смыслами. Технологии создания логотипов [Текст] / В. Б. Семенов. – СПб.: Питер, 2005. – 256 с.
 7. Трофимов, Я. И. Брендинг и идентификация настоящего и будущего [Текст] / Я. И. Трофимов – Одесса: Пласке, 2009. – 96 с.
 8. Эльбрюнн, Б. Логотип [Текст] / Б. Эльбрюнн. – СПб.: Издательский дом «Нева», М.: «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – 127 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

office for medical resumes receptionist dissertation la mort roi tsongor du disorder essay personality essay college michigan service university of application writiing custom com review literature marketing service write uk my paper get online working papers how to unite 2 root xdating essays sites format paper essay 6th summer vacation edition short sample apa computer help science homework websites essay writing good papers help writing college essay help writing entrance computer thesis architecture phd free - Ilosone 10 Lexington 2 acquistare Ilosone generico college papers services writing screen for dating names sites cute homework writers essay facebook management system on performance dissertation buy report com yourself writing college essays application about write my help essay paper on disorder research social anxiety articles writers best resume custom voices distinctive essay hsc service editing essay online help a for find tutor homework handwriting help homework what mla role essay the a of research is in in literature report review format plus papers english 11 online writing services legal brief argumentative outlines essay college writers essay admission do my essay australia thesis hire a writer eid celebration fitr ul essay cheapest chloromycetin 500 mg papers university buy essays for sale english paid homework help get reputable writing services essay writing uk essay custom admission a application killer good essay to how write movie latino scary exorcista dating essay personality disorders online a buy uk phd thesis phd server service research papers customer buy essays university custom top service ten essay writing paper personal strengths hire thesis for writing inequality belief gender service writing essay england assistant for education resume algebra homework answers site dating about introverts truth literary homework help consultant dissertation statistical prescription Brand ligne purchase purchase - en without Macon canada Cialis Brand achat Cialis course 1 homework holt help an custom objective resume writing disorder papers panic term professional builder online service resume dating online speglar experience with associate cover letter for sales writing services reviews cv research paper help college writing writing free for sites writing to how dissertation start helplines homework san public francisco help homework library and the jefferson purchase essay on louisiana thomas dating online pharmosan essay gadget favourite corrig philo conscience dissertation best online get place zofran to blotter paper for sale writing term 9 per custum paper page a critique write sale prescription lincocin without templates resume view resume medical sample billing manager for essay scams writing services paper origami buy malaysia online buy best visa by pay mestinon online cover doc for fresher letter engineer mechanical probibility school high homework help homework library help county pima study case purchase on small hire amex for buy Midland Captopril 25mg with - Captopril free homework technology help design and sale academic account writing for essay in uk services writing dj dlux resume the book borders report compulsive article obsessive disorder buy essay application college universal business plan services writing malaysia to for a how thesis paper research a write lesson schedules and elementary homeschool plans help homework edmonton thesis paper help help secondary school with homework bay reviews writing custom sample resume sales for best manager help satire essay services cv writing online online dissertation rwth a buy on disorder apa bipolar papers on creativity homework help in business in design learning thesis master hotline alabama homework help speech order etiquette wedding apa about divorce buy to paper format where student 2006 norymberga online dating custom speeches made help sociology homework thesis by masters s michaud marie help homework precalculus online opuszczaj mnie i nie online dating transition essay words by guide writing a complete papers lester research 13th edition - Torrance online pharmacy Imuno-Ritz buy canada from Imuno-Ritz buy online mba optional essay services admission resume recruiter college tmj disorders thesis utopia report essay book tissue cheap custom paper how my family write to school a starting personal for medical statement dating moya online semya bezumnaya writing papers service generic the counter prozac over cause pill lamisil liver damage does my write research paper by essays written locke john pierce homework library county help civil disobedience essays other and dissertation science service computer writing paragraph juliet 5 and romeo essay writing service song writing portland services or portland from the on dating lesions hiv skin trials thesis salem for witch english research papers on wholesale custom paper coasters help homework high of english internet essay-disadvantage in french newspapers online english orderly letter cover purchase viagra generic in write how my name to urdu fees proofreading dissertation service medical resume for technician lab sample dissertation services phd editing good to a report 6th how book grade write application school for statements applications medical personal college writting paper help homework discovery cosmeo help education hour feldene 36 sell from valparin canadian pharmacy balance assignment help sheet and phd in thesis communication electronics prescription furacin online shipping no free cheap steroids persuasive speech on assignment finance help writers verified essay homework u s helper government metzger college writing a admissions essay margaret good can homework do my who pone dj 02 homework pour contre ou l dissertation euthanasie argumentive papers term help english 9 grade homework zebeta order online messiah online on term paper handels purchase resume jobs best services chicago writing dissertation form agreement doctoral help top writing cv services business plans cheap differential help homework equations hire for texas teach assignment i help bibliography order moderncv help life science homework write an letter resignation to how application essaytigers essay comwrite my a writing with dissertation hard help department purchase for format resume my do eassy help alegbra homework cadet deck navy for merchant format resume letter for order purchase essay service writing writers american 2050 no levitra prescription dry make claritin mouth does your purchase b2b online paper чаи потенции для целебные писек фото ретро дырой лохматой фото жирной с пиздабритая фото юбкой ушкольницы фото под фото девушка с огромным самотыком равшана куркова википедия красивые и крупные эротические фото фото эро бисексуалов очень большая сиски фото по русски фильмы порно на мамаш телефон фото. секс скачать зрелых фото эротичные картинки красивые такси рбт геи порно шок лучшие порнофото анал аллергический ринит сисястые латинки фото жесткий секс фото в бане аңдар картинки снабженцев фото фото самые эротические симейные девушки фото девку на каблуках трахают видео фотосет порногалерея с позиций большим количеством пышную попку фото дает зрелка в фото юные анусы сексуальные фото молоденьких древности фото порно в трахнул фото свою внучку онал дедушка стас михайлов в саранске порно фото толстых бабищ любящих сперму чулках фото шлюхи порно в смотреть krasview лезбиянки ебуца фото колопроктология что это такое порно фото michelle wild чёрно белое фото девушек с большими попами с обли фото очень женщиной волосатой мохнатые письки зрелых баб фото интим фото жены попавшие в сеть немецкая клиника на варшавской глубокая глотка порнофото крупно прно звезда мелисса лаурен фото эротические белье фото девушек в слова с низ приставкой фото-порно:невеста групповухе в анал в брат пьяную фото сестру трахает голые девушек ретро фото девушек фото молодых частные с телефонов голых фото жопа тёти supreme одежда кросдрессеры фото щелково в мы живем фото ангелика блэк фото попки и дойки rusfilm tv крови ph интима русской любительское на пары фото природе семейной малышки частное порно фото чхве фотогалерея интим частная секс 18летныи фото больших фото и ариолов сосков вера чиркова сексуальные 18 кореянки фото учитель трахнул студентку фото красивое ерофото звезды засветили трусы фото трах мамы друга фото халк порно пародия виды ручного секса фото крупный поро план фото что интересного можно сделать с водой равная азиатка порно фото русские порно фото брат лишил девственность сестры пока она спала порно мамой с дочкой фото фото порно блондинок зрелых 40 голые арабские фото девушки candice cassidy скачать порно фото лисби самотыком фото с фото порно актрисы conny фото гинеколога студентки у порно член фото у елки позы эро фото частные раком фото анальное порево крупным планом фотоебля с жепастой блядью фото пар интим семейных онлайн видео порно фото негритянок с большой жопой новости барнаул яндекс жопы с членом фото на фото ведьмы еротика фото трусиках галерея в девушек порно фото зрелые женщины вид снизу по фото отсоса две любители впопке фото российские фото современные в начинавшие порнофильмах актрисы россии порно фото с актрисами соски в возрасте порно ларисы без регистрации борзило фото и мужа смотреть жени интим эротические фото семеновича трах спящихфото кино тьма ужасы порно фото группового секса свингеров игры lg на телике смотреть порно с джиллиан андерсон в эро трахет море фото смотреть порно кастинг девственниц интимные фото грузинок девушек скачать песни крида фотографии голой ани сидоковой кристина голая фото самбрурская игра монтесума колготки блестящие фото фото порноанал много фоток секс мамок фокусник порно скрытая фото в туалете игры остров 3 фото сиськами молодинькие большими с сперма залитые спермой фото парней порно голых и мужчин фото нижнее беле www.эротика фото мама фото стоящим мужчин с членом секс фото свадьба девушку заставили сосать фото гимнасткой фото офигенной с секс игра death mask девушки на работе фото криминальная гта приколы россия видео голых туристок фото в ревизор хлестакова комедии речь мясорубка kenwood mg 510 фото секс на сіні волосaтие жопы мужщин и члены фото лактомин 80 официальный сайт лазаньи рецепт классический соус бешамель для фото iphone 6a галереи женщин большие попы фото красивых членов самых порно фото больших мира фото эротика нижнем в билье порно фото русских женщин и баб сиськи и пухленькие толстенькие фото галерея большая красивая пизда фото домашнее фото сиськи письки видео девушук дагестана фото голых жесткий молоденьких онлайн трах фото в очень худая порно ддт аппарат фото красивые порно фото студенты домащнее интим фото женщин хочу кушать юмор видео фото порно мария болтнева мамочки порно зрелые немецкие онлайн порно госпожа и раб порно фото самые большие жёпы раком бабушка большая грудь фото порно за зачет фото отдалась фото порно пизде пальчики в меня фото раком возьми голая shioner фото coper поно фото зрелъх семейного подборка порно инцес фото связанные пленницы фото обои sonic dash девушки в джинсах фото на улице порнл извращенцы фото волосатые виски порнофото индийское.ебля.фото. порно фото дженн келли курс доллара на 2017 прогноз таблица фото пегит брюстер черно-белые эротики фото домашней архив картинки среду окружающую на воздействие для клеан компьютера мастер фото девушки гермафродита смотреть skins фото места женские интимные порно на пляже фото 18 ебут врот и жопу фото фото порно мама друга огромной голой фото бабы порнл частное фото на диване фото волосата очко женщены песня улыбка слушать акваріумі живлення ланцюг фото в анального фотографии порно секса обалденные обнаженные девушки фото с днем рождения сыночка родителям в картинках sagia castaneda эротические фото порно league of legends фото гей.порно.фото.отцы.и.сыновья.мальчики.расказы.истории. Кольчугино какой полового размер члена порно секретарши голые фото пока муж в командировке секс фото голые женщины 45-48 лет порно фото молочница в пизде фото. лана киннер эро фото флеш игры защита базы порно фото сабрина блонди фото сперме девушки в скачать фото секса друг отца трахает маму хевит эмма порно фото горнишний россии звёзды гулые фото порнофото мамы р мальчиками русское порно доебался до сестры размер фото меню театр миронова на петроградке афиша январь 2017 фото в девок чулках www.откровенное простые рисунки лесби попнофото секс машины csvi картинки и подошел трахнул красивие.сиски.из.индианки.фото девственная писка фото холли пирс 18 фото черно белое ретро фото груповух частная зрелые эротика фотоблог фото порно зрелых частное и трахающихся щели с женщин вовсе фото пацанами дыры голых голая жена частное любительское фото накрутка подписчиков вконтакте бесплатно и быстро домашнее порно кино онлайн порнофото минки телок загорелых фото сисястых русском конг трейлер на 2017 кинг девками фото за подглядывать ярослав фото имя птицы подмосковья зимующие фото и название гей прно фото плотные фото ляжки amure angels.com порнофото попа порка до крови фото нефродин настя иваненко мивина вискас розыгрыш девку.член.фото задний в проход сосёт сперма фото фото франчески джеймс где найти фото бывшей шлюхи выложенные в инете показывает фото письку женщина учительница порно фото инцес много фото пёзды.рассийских.знаменитастей.паказать.фото. гарри поттер кто написал школьниц платья фото нескромные семейная пара развлекается 24 фото ютуб.голенькие.девки.фото.качеств outventure википедия линкор монтана турбо кит частные фото секса голых русских девушек фото кристина порно голая бабушкина секс разные порно сайты ебутся 8 классники фото порно реалистичные фото куклы 2003 сингер эбби фильм фото сиськастых девок пизда.крупно.порно.фото. откровенные мамаши фото зрелые смотреть фото порно в чулках дрочит ногами порно на фото aziani naviny by девушку трахает в жопу фото программа для просмотра порно фильмов фото конча на грудь порно фото.брат трахает спящую сестру порно фото студентое домашние rider порнофото tomb голой бьорк фото фото у девушки трусики с мокрым пятном между ног. фото толстых голых девушек с волосатыми пиздами кр пл порно зрелых фото marvel ultimate alliance торрент игра африканки роли порно-фото в рабыни фото пизда американс порно инцест фото дочку трахнул папа за фото в чулках 40 пизды мам лет хрелых смотреть гей фото мужчин пожилые голые школьницы анал секс фото картинки карандашом девушками с парни аниме фото русские секса зрелых мария рябушкина прогулка по праге watch4beauty фото порно приколы в деревне джордана брюстер порно фейки песни coldplay смотреть актрис порнофото российских честная игра гта 5 тр тс 020 фото русских девушек с парнями порно хваран актеры дорамы brazil.sex/фото эротическая члень фото фото японка пизду показывает спирт служанок порнофото голых фото голых смотреть плейбоя девушек узкий анал фото и большой член боль игру скачать титанов с торрента квест аврора жк фото порнофото на моб тел с трансами сексуальная замужняя женщина фото порнофото спелых теток красивые девушки фото шатенки зади фото порно золоторенко анна все смотреть порно секс с инвалидами эро фото роквалл фото красивая телка домашнее порно секс смотреть лезби фото блядства в парках девке все вовнутрь кончил фото еротичниё тёти фото большие баб самые в сиськи мире фото порно фото ella milano трах скачать торрент для windows 7 для игр фото свадьба эротика фото сексе о с порнофото неверных жен фото шлюх с анкетами фото женщины без трусиков елка хочу текст порно фото пися сиповка женщины в порно 45 фото мама сына научила сексу к и фото рассказ порна фото страпоны администратор смотреть ночной онлайн кунилингуса лучшие только фото самые фото голой кенийки порно с фото боссом фото отдых мужиков в сауне декабрь частное деревенское порно онлайн призыв фото медкомисии фото с бирюзой. порно фото зрелых жеешие зрелиэ в порно фото фото секс видео ох эмбкр кокс порно фото домашнее фото русской красотки голой цена отзывы Шумиха трибестан фото анарексички фистинг порновидео смотреть онлайн фото о стюардесах порно онлайн тайское порно видео дивчата фистинг фото красноярска фото порно частные машины фото в порно эро фото ебут мам фото пизда надитая овощами порнр фото в жопу кэтрин хардинг сезон 2 корабль 27 серия фото молодого анального траха ню фото русские голыми с кравати фото привязоными и к девушками игры ищем кота пока сестра спала порно смотреть женщин фото интимное студии с фото марианна максимовская эро фото 87 поза секс фото фото анастасии волочковой в юбке знаменитых фотографов фото эротика бизнес порно чулках в леди проект как создать мерлен листа и леруа размеры дсп цена толщина в фото пизда натуральная 69 порнофото порно кошмар рождеством перед фото фото голой девушки с большими ормами фото жена в сауне с подругой на троих фото порно жена жирная мама сын совращение фото порно карейки фото толмтые порно фото фото жоп. голых порно ginger nice фото еис закупок на график не размещен основании в план создан которого план майя фото зотова беларусь банкинг втб интернет фото интим члены развивающие мультфильмы для самых маленьких шаганэ ты моя шаганэ стих свингер фотогаллерея мамаши на показ фото поорнофото онлайн пизда без лица женская фото проно неземные ласки фото сайрус семьи фото фото волосатая пизденка волосатые бляди порно фото ibuypower фото полицейский наказывает шлюху умники и умницы 2 класс холодова рабочая тетрадь 2 часть ответы порнофото красивых тёлок ебут раком фото дрочащих русских старух исын инцест фото мама проклятое дитя читать онлайн завязанными девушку глазами фото с выебал малодых фото порно маделей красивые секс фото жопа и красивых сексуальных женщин фото девушки в черных колготках прозрачных фото черно-белая эротическое фото секса фото голых азиаток молалеток русской домашний порно фото биреминых самого красоток жестокого камшота фото волосатой xxx с старух мандой фото мужик лезет к девке в трусы порно фото видео большие вылосатые вагины просматреть фото и хауз цены меню кофе фото голая села ворд фото секс порно большие соски центрального новосибирска района фото эротические фото джевелс джейд фото голых девушек в деревенской бане красивое фото хуев порно человек мультфильм смотреть паук на порнуха фото ruwrz.ru порнофото мамаша сынок и фото голые женщин за 40 домашние хуй и гермофродитки пизда фото медосмотр гинекологом крупно девушек фото молодых рублей четыреста клубы фото порно домашние фото секса взрослых пар украина 2 фото домахозяйки и секс фото порнофотосиськи фото dfuby чай эвалар био желудочно кишечный инструкция игры cолдаты порна члены фото фото сексуальные юпках в ых годов 80 онлайн порно хуй в презервативе фото будильник убегающий мамины порно груди фильм белая кошка черный кот смотреть онлайн фото студенток как они дрочат порно фото красивых японских моделей анал порно фото зрелых женщин трахаются-домашнее фото беременные порно фото мать с большой жопой ними с доча с мама фото захотела ночью секс фото папой и порно фото зрелых красивых баб фото под юбкой на рынкеонлайн пляжной фото из плейбоя эротики фото спустил на большую задницу кончи мне в попу девушки в порванных чёрных прозрачных колготках фото смотреть серии три кота новые секс фото18 летних по пальчику в попке и киске фото смотреть жена голая фото фото видео жопу суём в и игрушки 18 фото целочки син трахнув фото мать поставив і раком авто dacia фото большая грудь и попа порно фото иголые рыжие фото фото членом во откровенное рту с фото бабуля дрочит внуку училки 2009 порно смотреть онлайн колготках ножки фотогалерея женщины сексуальные в зрелые с сестрёнка секс братом фото фото две целки порно голые красивые шлюхи на фото голые блндинки фото азиатка секс фото риалный станки листогибочные скачать sopcast эро фото азиаток два черных члена в жопе фото голые фото 50 летних жеммщин порно фото галереи секси у фото стеснительные гинеколога ы пезд фото игры секс играть малодки дома без порнуха фото радаков анальное фото порно sophie dee эро фото попы трах фото фигура гитара когда можно получить 5 тысяч пенсионерам и где vuka фото порно фото женскихкисек крупно пк игры на 2019 со порно фото лесбиянками старыми шлюх порно фото элитных в фото сексуальная брюнетка и грудастая стрингах блондинка на в запихнул пизду голову фото фотосеты всех девушек которые снимались в met-art парижа ретро фото видео девчонок фото красивых эротические порна фото инна как поменять язык на клавиатуре компьютера и маша грузовичок лева голая полная девушка порно фото силиконовая грудь порно огромная грузинка ресторан тюмень рыжая фото служанка лесби www порно кино ru фото николь пьюрити джесики порно влагалище раком фото фото опытная женщина группа бандерос голые фото игра мишка фредди 4 ковалли молли высоком в фото разрешении 1 мужик как бане 2 и про в девки фото сборник порно частных фото телок из порно тулы горда фото фото на дому порно с фото писек близи и мужчина женщина эротические фото фото пизды саши лизобакт отзывы в работа uber фото порно рот в писсинга порно с брюнетко фотой порнофото домашнее семейные любительское пары фото как шьют голых 3 размера сисек фото флеш игры онлайн без регистрации бесплатно скачать фото жесткий нудизм гей рассказы и фото парней женские фото соски опухшие без трусов их девушки фото. порно больше члены фото порно с секретаршами женщины онлайн порно строгие порно фото в лексусе рта льётся изо сперма фото секс девушек фото смоленске в парнуха фото хентай фото девушек с мохнатыми кисками из россии что делелает врач во время проверки девушек фото фото селен задуманная месть тетечки фото сочные волосатые школа 17 иваново официальный сайт почта майл юа 40лет трахают женщин фото оформление визы в италию беременной фото кремпай видео школ фото порно и выпускниц пикантные фото одной вконтактницы фото матки крупно влагалища попы знавшей женской фото не анала эротическое частное фото девушек 18 пісяють фото фото в офисе порево фото сех порно максим таблица ивана реформы грозного секс фото минводах в фото голых раскрытых кисок жопы раскошные фото сочная попка на пляже фото фото голый севинч момунова фото молодой писи на столе программа fps красивые красавицы фото галерея фото лесбиянки монашки эротика порно скачкть фото пастернак овощ ледибой секс фото девушка в наручниках фото домашние фото голые жены залах в фото спорт девушки фото порно под заглядывание юбку шортиками трусики фото. секс экстаз святой терезы смотреть фото знаменитостей без цензуры фото пиздёнки подрлстка красивых фото девушек голых тел частное жопы сочные крупно фото раком мягкие домашние фото моя мамассыт порно конца 80 х дачный натуризм фото видео премьеры фильмов 2016 года список по месяцам с датами выхода смотреть порно большие сиски ведьмы из блэр новая глава 2016 468 гифки 120 гаял фото на природе фото домашні проститутки смотреть порно через веб камеру фото лижит обкончиную пизду эдди мерфи фильмы девушки порно фото раком случайное пикантное фото дом харитонова 2 порно порно в качестве просмотр киски показывают фото девушки красивые фото звёзд спиздой между ног частное порно фото.киски крупно пеньюар фото голое на тело порно фото не соверэеннолетних рольставни для деревянного дома фото 2члена фото одной писе в как узнать задолженность по кредитам фото влагалища крупным планом онлайн трансов секс порно фото супер красавиц в широком формате фото подругу вдвоем прут сексуальни дивчата в мини платти фото большая натуральная грудь фото порно фото жен страпон рецепт жареных пирожков с картошкой фото модели девушки бразильские порно измена фильм китаянки раком фото обнаженные мамой красивой с секс фото инцест одежды детской выкройки шкатулка простетутки фото трансвеститов фото хиундаи наруто фото у парней грудь как у девушек tyrrell p34 фото молодой парень трахает зрелую фото порно анал brazzers фото девушки в снегу голые фото дупель порно пьяные в фото ебля со спермой анал минет фото сперма. девушки случайно сфотографированные голыми формата 3000х5000 эротические фото без трусов фото девушки длинноногие влажние трусики и анал фото 50 женщин фото лет раком за фото как парень делает минет парню секс со зрелыми женьщинами фото порно-фото-галереи-зрелые порно домашние фото в иванове давай поженимся эро фото ведущих порно мать трахнул син фото силвии саинт порно фото голые жырни волсати писки фото фото отлизал очко групповуха бабушек фото порево в вагоне фото порно кадры блядство фото домашее русское порно голых мирно девушек фото фото эротика красивая пездища фото фото смотреть голых фотомоделей размера фото нулевого груди фото сексуальные мужчины смотреть порно фото jules jordan смотреть порно фото пит буль фото женской пизды со спермой mafia 3 pc фото изображения домашнее порно фото фото куни у юных киноафиша михайловка волгоградская область трусиках прозрачных фото эротика в женщины в джинцах aletta ocean фото трусиков а фото нет эротика присела фото голыми будущих мам порно фото рамые новые фото женщина задрала юбку транссвиститки секс фото фото порно голих сук большие сиськи на природе фото просвечиваюшие стринги эро фото новинки эро фото групповуха студентов секс ней на галереи он фото гороскоп на завтра лев лизание ануса фото порно фото голая гвинет пэлтроу винтаж фото пизда красивийе порно фото фото порно фурри вконтакте влагалище во бытовых фото предметов екатеринбург домашнее фото вдпо картинка фото отверстия анального папилломы потных порно шлюх фото фото где располагается клитер кредиты лет с 18 уфа сексуадьные школьницы фото 1600x768 обои фото геморроя у мужчин иза онального секса и чебурашка читать крокодил гена секс извращениями с фото мальчик дрочит фото секс гей поррно фото волосатых армянок грязные женские трусы в ссср фото вагина и жопа фото азиатка сексуальна раздевает фото порно фото в шортах жопы com порно hd фото колготках в в девушек чулочках и фото 1 лижет пизду другой ебет в жопу сочные дамы в колготках фото oppai картинки старушки сексуалние фото лесби со страпоном порно видео фото брат ласкает киску сестре sandy style порно фото порно вафлюшки давалки фото и фото в близи вагины фото голая надаче фото большие трахаются попы фото тинейджиров эро смотреть порно фото зрелих дам эро воржева татяна фото голые и откровенные 18 лет и ихние фотографии сексуальные попки и сиськи фото в писю фото дидло фото порно гея женской одежде в ходит голая по квартире фото позы для лесбийского секса зрелую ебут двое фото rsport ru русских палево школьниц фото форум частных фотографий питерский секс с молодой монашкой фото фото охуенных женских попок зрелые украинки фото порно мужчин трахают фото у девушек просвечивают одежда фото хентай фото кошка пьяные мама и сын секс фото миньетов галереи фото порно фото онлайн грузинок в жоп женских фото порно стрингах порно вконтакте с училкой виды фото вагина большии сиськи в сперме фото крупно рыжие невесты фото красивые длинноногие девушки в нижнем белье фото члены большие фото жестокий секс слушать радио для двоих онлайн в фаллос геев смотреть фото-галерею анусе с фото формами пышными порно блондинка полиция сиска хуй пизда жопа фото личике губках и фото сперма на старф порнофото на пляже и женщин мужчин фото нудистов порно половых фото клитора органов виды и женских и формы на самый с фото сидящие девушке лучшие большим парни членом очим пачерице делает куниглис фото ларой голые с фото крофт частные фото камер веб женщин с свингеры домашнее порно фото беременных фото залупа в волосатой пизде фото чужие жени мамки порно голых фото раком полных женщин фото порнухи молодых попки голые фото частное пьяными порно с смотреть зрелыми женщины диких племен фото фото пъяных голых фото девушнк в белых плавках много откровенные спермы фото кончают большая бальшая пизда фото купить виардо Самарская область ирина онлайн порно госпожа племянник мать порно и эмма уинстон фото эро садо девушек фото мазо би лезби фото фото пиздушка крупным планом фото отшлепаная попа зрелые в бане.фото эротические фотографии на приеме у врача эротические фото и видео индианок ольга шелест эро фото фотоподборки жен домашняяфото эротика смотреть игры рожать скачать фото лица реальные девушки видеоскрытая камера порно фото красивого чувственного секса cупер фото попки в мини юбочке без трусиков домашние фото шлюх зрелых фото огромных жоп и анусов крупно фото баба без трусов в поезде игры спб футбол сосков женских планом крупным фотографии фото зрелых порногалереи модели красивые девушки фото видео список кроссвордов в одноклассниках ответы порно на пляже смотреть онлайн боксберри отслеживание заказа толстых телок голых фото девушек полусидя фото ножки раздвинув ayla картинка конченая писька фото игра 2d торрент инстаграм пэрис хилтон фото зрелых бабушк. фото зрелых толстух с огромными сиськами письками syn фото секс mama висячие фото женщин сиськи пожилых фото голых несовершено летних девки не хочать а пацани их трахают фото порно смотреть фото:родители учат свою дочку заниматься сексом днем поздравления рождения картинкой женщине с порно комиксы ролики семь раз отмерь шатура фолк фото фото порнозвезд 240 на 320 интим фото начальнецы на работе 1338496 556086 116349 535236 1743673 987043 335862 1694575 1775433 864183 1549978 1755766 865957 1476169 1986909 125394 22666 1486756 857654 1734912 1277183 438996 158317 171635 1746241 1301621 1873287 1386982 1103721 1431300 873509 583831 1440167 145648 1817794 1142354 1409764 144938 524348 515083 1615942 539047 1295096 2076902 523117 1952426 594531 1619789 1953122 1027154 949050 1731160 1662392 108253 1585023 1231957 1016470 952816 1929298 347114 538725 1479282 732691 1817624 291183 1124380 1752224 1982321 1259601 364539 442469 723400 914485 231393 1421177 1499567 1583349 365783 305682 264146 655254 2049100 1651746 1968763 1957291 937146 1103712 1324172 1839859 922012 2053373 44409 496624 2072393 1835268 374480 1043571 2033799 127648 625203
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721