Удосконалення графічного дизайну логотипів у комунікативному просторі України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено зміст поняття «логотип», виокремлено основні напрямки удосконалення графічного дизайну логотипів у комунікативному просторі Україні.

The article defines the concept of «logo», singled out the main directions of improving the graphic design of logos in the communicative space of Ukraine.

Сьогодні у комунікативному просторі України активно використовується логотипи для ідентифікації компанії або певного товару на ринку. У сучасних умовах стійкого попиту на продукцію графічного дизайну проблема створення логотипів, які б поєднували в собі такі властивості, як емоційна образність, логічно вмотивована оригінальність, простота, конструктивна ясність побудови, легкість візуального сприйняття, набула особливого значення. Дуже часто їхнє графічне оформлення не привертає увагу цільової аудиторії, що знижує ймовірність досягнення поставленої мети. Для візуального виокремлення продукції або компанії із загального потоку інформації потрібно звернути особливу увагу на їхнє оформлення. Тому удосконалення графічного дизайну логотипів для привернення цільової аудиторії є одним із пріоритетних напрямів. Актуальність дослідження зумовлена тим, що на сьогодні виникає необхідність удосконалення графічного дизайну логотипів у комунікативному просторі України для ідентифікації компанії або товару на ринку, а також – надання рекомендацій щодо здійснення цього процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні проблема функціонування логотипів у комунікативному просторі України залишається недостатньо дослідженою. Поняття логотип належить до сфери інтересів декількох наук, з чим можна пов’язати відсутність його чіткого формулювання. До питання дефініції поняття у своїх роботах звертаються як вітчизняні так і зарубіжні дослідники. Так, Б. Ельбрюнн приділяв увагу створенню, розвитку та управлінню логотипами організацій як складною системою знаків, що дозволяє підвищити рівень ідентифікації та впізнавання фірми або товару, займався проблемами класифікації логотипів. Дослідники Л. Безсонова та Ж. Патернотт займалися проблемами визначення дефініції поняття «логотип», розглядали методи і способи створення ефективного графічного дизайну логотипів. В. Побєдін досліджував історію виникнення та розвитку графічних знаків, займався їх класифікацією, розробкою різних творчих методів проектування логотипів. Д. Ейрі ґрунтовно розкрив практичні аспекти створення системи графічної ідентифікації бренду. В. Курушин приділяв велику увагу проектуванню та створенню візуальних повідомлень, а також визначив основні засоби побудови графічного дизайну. Також відомими науковцями, що займалися дослідженням проблем створення та удосконалення логотипів є К. Дж. Веркман, В. Кричевський, Л. Литвинюк та ін.

Метою статті є визначення основних напрямків удосконалення логотипів у комунікативному просторі України.

Виклад основного матеріалу. Зараз у комунікативному просторі України активно використовуються логотипи для представлення компанії, товару або послуги на ринку. Логотип – оригінальне зображення або скорочене найменування фірми, товарної групи, яка виробляється даною фірмою, або одного конкретного товару, що випускається нею. Він візуалізує цінності, культуру, способи поведінки і установки організації. Логотип ідентифікується, а ідентичність персоніфікується [1, с. 143].

У свідомості споживача наявність логотипу є гарантією якості товару. Він є обличчям фірми, це те, що може виділити її серед конкурентів, викликати довіру, сформувати позитивне враження, привернути нових клієнтів [3].

Розробка логотипу процес складний, багатоплановий і вимагає від дизайнера не тільки професійних знань в області графічного дизайну, а й уміння усвідомлено зрозуміти специфіку того чи іншого виробництва, роду діяльності, щоб це знайшло відображення в проекті логотипу, вміння задовольнити побажання замовника і при необхідності обґрунтувати і відстояти свій проект [2, с. 177].

До початку робіт над логотипом варто задуматися про те, чи варто його створювати. Більш ніж половина рекламних агентств країни і більше 80% дизайн-студій вірять у те, що будь-якому бізнесу потрібен логотип. Вони впевнені у цьому настільки, що намагаються переконати замовника у необхідності створення власного фірмового стилю, а якщо такий вже є – то змінити його. Клієнту дуже часто не потрібно створювати логотип, оскільки він не впливає на його бізнес. У цьому випадку потрібно повідомити замовника про помилковість його рішення щодо створення чи зміни фірмового стилю [7, с. 59].

Проектування вдалого зрозумілого логотипу передбачає комплексне дослідження сфери діяльності організації замовника. Cтворення системи ідентифікації з динамічним логотипом для організацій, які акцентують свою увагу на стабільності, стійкості роботи та дотриманні традицій у своїй діяльності є мірою невиправданою і неадекватною. Безвідповідально використовувати статичні логотипи для компаній, які активно розвиваються і застосовують інноваційні технології для досягнення нових результатів. В логотипі не варто буквально описувати сферу діяльності компанії замовника, оскільки це може призвести до втрати унікальності. Будь-який логотип повинен відповідати галузі бізнесу, для якої він створюється.

Не менш важливим є врахування інтересів споживачів. Вивчення цільової аудиторії, її потреб та вподобань допомагає отримати прогнози про можливі тенденції функціонування соціального середовища, що здатні вплинути на життєдіяльність і подальшу долю компанії. Психологічні характеристики споживачів дозволяють виокремити такий напрямок створення дизайну логотипів, який відповідає їх очікуванням. Чим більш професійний рівень технічного і естетичного виконання графічного повідомлення, тим сильніша його дія на споживача інформації. При створенні логотипів завжди потрібно враховувати всі чинники, які можуть впливати на сприйняття візуального повідомлення реципієнтами. Логотип має володіти такими основними характеристиками:

 • однорідність – пріоритетним є створення враження єдиної фігури, в якій всі іконічні та лінгвістичні елементи відсилають до єдиного гармонійного образу організації;
 • семантична та емоційна насиченість – здатність логотипів викликати у свідомості аудиторії яскраві асоціації. Ця характеристика може суперечити здатності знака легко читатися, що характеризується можливістю миттєво і безпомилково бути впізнаним одержувачем повідомлення;
 • довговічність – логотип повинен проіснувати стільки ж, скільки і компанія, яку він представляє;
 • варіативність – можливість використання модифікації логотипу для позначення різних відділень організації;
 • відтворюваність – здатність логотипа презентувати себе на будь-якій поверхні без втрат якості, зберігаючи при цьому семантичне значення [8, с. 78].

Споживачі кожен день отримують все більше і більше повідомлень. У зв’язку з цим дизайнери повинні спрощувати логотип настільки, щоб він зчитувався швидше за повідомлення конкурентів. Простота дозволяє бути логотипу багатостороннім. Найпростіше рішення зазвичай є найбільш ефективним, оскільки простота дозволяє уникнути перевантаженості логотипу. Вона забезпечує відтворення завдань, ідеалів, цінностей організації у вигляді концентрованого лаконічного повідомлення.

Логотипи мають відрізнятись від інших однією унікальною ознакою. Акцентування уваги лише на певному елементі логотипу пов’язане із витратами часу на сприйняття інформації цільовою аудиторією. Адресат через брак часу, психологічні бар’єри, наявність великої кількості рекламних повідомлень не спроможний швидко зрозуміти логотип, який містить кілька смислових центрів. Логотип повинен сприйматись як єдиний цілісний образ.

При проектуванні логотипів не варто піддаватись модним тенденціям. Такі логотипи дуже швидко втрачають популярність і не варті затрачених зусиль і часу на їх створення. Час від часу можна оновлювати певні елементи логотипу, уточнювати їх, але основна ідея повинна залишатись недоторканною, оскільки вона відображає суть організації, її діяльність, якість її продукції. Зміна логотипу може призвести не лише до втрати клієнтів, а й до руйнування іміджу компанії.

Необхідність в заміні або зміні логотипа виникає тоді, коли його значення починає сприйматися як банальне, а зображення як неадекватне, тобто таке, що підсвідомо асоціюється з абсолютно невідповідними об’єктами або уявленнями про певну організацію, товар або послугу. Зазвичай великі фірми змінюють свій фірмовий стиль в середньому кожні 25-30 років. За цей час на новий, більш високий рівень переходять всі технологічні процеси, з’являються нові матеріали, змінюються стилі і напрямки як у промисловому, так і в графічному дизайні. Настільки тривалий термін існування логотипу пояснюється ще й тим, що зміна фірмового стилю вимагає великих фінансових витрат [2, с. 177].

Створюючи оригінал логотипу, художник повинен уявляти, яким чином буде використовуватися знак при нанесенні на певну поверхню, які технологічні прийоми будуть застосовуватися для його відтворення. Логотип повинен вдало виглядати як на мініатюрних, так і на масштабних об’єктах [5, с. 18].

Створення логотипу варто починати із фіксування набутих знань про компанію та її діяльність в ескізах. Це дозволяє активізувати творчий пошук ідей, оскільки відображення на папері однієї ідеї дозволяє наштовхнути дизайнера на іншу. Реалізація творчого задуму полягає у виникненні асоціативних зв’язків у свідомості художника, які дуже часто не можна швидко відобразити, користуючись лише програмним забезпеченням. Саме використання ескізів забезпечує лаконізм образотворчої реалізації логотипу, оскільки передбачається можливість швидко редагувати логотип, уточнювати його деталі.

На початковому етапі роботи над проектом потрібно сконцентруватися на створенні якнайбільшої кількості ескізів логотипів. На цій стадії якість графічного повідомлення не має ніякого значення, оскільки пріоритетним завданням є знаходження візуального рішення твору. Пошук основної ідеї логотипу здійснюється через візуалізацію ключових слів, що стосуються організації. Творчий процес передбачає комбінування кількох ескізів в цілісний образ, створення такої форми візуального повідомлення, в якій кожен елемент гармонійно доповнює один одного. Найбільш важливою рисою малюнка є співрозмірність зображених частин відносно цілого твору. Збереження пропорцій дозволяє створити єдиний смисловий центр повідомлення. Не менш важливим є вибір ракурсу представлення логотипу, який нерозривно пов’язаний із таким засобами композиції як статичність та динамічність.

Лише після знаходження графічного рішення дизайнеру варто звертати увагу на кожен елемент логотипу окремо. Всі зміни в малюнку знаків повинні бути спрямовані на посилення виразності та індивідуальності логотипу.

Для перетворення ескізів логотипів у графічні об’єкти рекомендується використовувати програмне забезпечення, яке дозволяє працювати з векторною графікою. Векторні графічні редактори дають можливість дизайнеру отримати високоточні зображення з чітко окресленими контурами. Розмір будь-якого векторного зображення можна змінювати без втрат якості і чіткості, що є дуже важливим при створенні логотипів, оскільки вони можуть наноситись на об’єкти різної величини. Кожен елемент логотипу можна без великих зусиль переміщати та редагувати, не впливаючи при цьому на цілісність твору. Найвідомішими та найбільш зручними програмами для роботи з векторною графікою є Adobe Illustrator та Corel Draw.

Найкращою стратегією розробки логотипу є акцентування уваги на його впізнаваності. Логотип має запам’ятатись настільки, щоб кожен споживач міг ідентифікувати знакове повідомлення лише за зовнішніми обрисами. Крім того, варто звертати увагу на вигляд логотипу у перевернутому положенні та дзеркальному відображенні. Це пояснюються тим, що знак може викликати негативні асоціації, які суперечать його основній ідеї.

Для підвищення ефективності сприйняття логотипу потрібно з великою увагою відноситися до його кольору. Колір в композиції акцентує в тій або іншій мірі найбільш істотну сторону теми, головну її ідею. Це сильний композиційний засіб, яким потрібно користуватись уміло. Колір має бути природним, ненав’язливим, відповідати загальній композиції твору. У наші дні актуальне зіставлення контрастних кольорів, що створює враження насиченості і складності.

У графічному дизайні, як і образотворчому мистецтві, головною умовою при виборі кольорів є дотримання законів гармонії. Важливо, щоб при цьому встановлювалися прямі зв’язки між використаними в логотипі кольорами і властивостями рекламованої фірмою продукції. У більшості випадків це досягається через відображення у логотипі фірмових кольорів, число яких має становити не більше не більше трьох. Вони мають співвідноситись один з одним та іншими елементами графічного повідомлення. Слід уникати яскравих, неонових і темних, тьмяних кольорів.

Важливим аспектом ефективного візуального представлення логотипу є його відтворення у чорно-білому варіанті. Таке поєднання кольорів привертає увагу дизайнерів не тільки своїми образотворчими можливостями, а й високими естетичними якостями. Психологічні тести свідчать, що поєднання чорних написів і білого тла забезпечує максимальну зручність і швидкість читання повідомлення. Такий варіант представлення логотипів найчастіше застосовується для оформлення бланків документів. Не варто також забувати про інвертоване відображення логотипу (білий шрифт на темному тлі). Використання такого засобу для представлення певної організації дає змогу максимально використати усі графічні властивості знакового повідомлення для більш ефективної візуалізації інформації.

Для удосконалення рекламних звернень не слід нехтувати таким важливим елементом композиції як текст, основне завдання якого полягає в передачі інформації. Основою для створення логотипу може стати будь-яке слово, що позбавлене негативних асоціацій. Дуже часто виникають такі ситуації, коли текст знакового повідомлення може мати певні негативні відтінки, які можна компенсувати графічним оформленням або контекстом просування знакового повідомлення [6, с. 50].

Шрифтові елементи неможливо розглядати окремо від тексту, оскільки неузгодженість використання шрифтів зменшує ефективність сприйняття рекламного повідомлення в цілому. Вибір шрифтів залежить виключно від майстерності та досвіду дизайнера, оскільки загальних правил їх використання не існує. Щоб текст не тільки привертав увагу, але і осмислено зчитувався цільовою аудиторією потрібно, щоб шрифт володів такими основними характеристиками:

 • читабельність – це чіткість, ясність, простота графічних форм. Виділяють такі загальні фактори, що впливають на читабельність шрифтів: товщина і розмір букв, довжина рядка, відстань між словами, рядками і абзацами, колір шрифту і тла (тональність, насиченість, ступінь освітленості), вільний простір на сторінці, якість паперу. Так, чіткість істотно залежить від кольору шрифту і тла, на якому він розташований [4, с. 75];
 • доречність – органічний зв’язок малюнка букв із змістом тексту, образність шрифту. Головне, щоб шрифт відповідав тексту знакового повідомлення;
 • гармонійність – взаємозв’язок між окремими елементами шрифту, органічна узгодженість між ними і логотипом в цілому. Найбільш характерною помилкою дизайнерів-початківців є використання кількох різних шрифтів в одному творі. У логотипі рекомендується використовувати накреслення лише з одного сімейства шрифтів [4, с. 78].

Важливо, щоб логотип відображав специфіку діяльності компанії та враховував інтереси її цільової аудиторії. Графічний знак повинен бути максимально простим, що передбачає реалізацію основних ідей щодо його графічного і змістового наповнення у вигляді лаконічного повідомлення з єдиним смисловим центром.

Висновки. Основними напрямками вдосконалення графічного дизайну логотипів у комунікативному просторі України є підвищення рівня професіоналізму дизайнерів, врахування особливостей сприйняття інформації споживачами, комплексне дослідження сфери діяльності організації замовника, дотримання законів композиції. Покращення графічних повідомлень можливе за умови використання яскравих і контрастних кольорів, оскільки при сприйнятті логотипів покупці найбільше звертають свою увагу на їх колористику. Крім того, не слід нехтувати такими важливими композиційними елементами як текст і шрифт, основне завдання яких полягає в передачі інформації. Знання напрямків вдосконалення графічного дизайну дозволить осучаснити логотип лише за умови, що воно розкриватиме всю суть компанії. Графічне рішення, яке не має ніякого змістового підґрунтя, може залишитись непомітним для споживачів.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Васильев, Г. А. Основы рекламной деятельности [Текст]: учеб. пособие для вузов / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 414 с.
 2. Кудрявцев, А. И. Шрифт [Текст]: учебно-методическое пособие / А. И. Кудрявцев. – М.: Университет Натальи Нестеровой, 2003. – 248 с.
 3. Макельский, С. Как создать и продать логотип [Электронный ресурс] / С Макельский. – Режим доступа: http://bookre.org/reader?file=587331&pg=19. – Название с экрана. (дата доступа 10.02.14).
 4. Писаренко, Т. А. Основы дизайна [Текст]: учеб. пособие / Т. А. Писаренко, Н. Н. Ставнистый. – Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2005. – 112 с.
 5. Победин, В. А. Знаки в графическом дизайне [Текст] / В. А. Победин. – Харьков: Издательство «Ранок», 2001. – 96 с.
 6. Семенов, В. Б. Товарный знак: битва со смыслами. Технологии создания логотипов [Текст] / В. Б. Семенов. – СПб.: Питер, 2005. – 256 с.
 7. Трофимов, Я. И. Брендинг и идентификация настоящего и будущего [Текст] / Я. И. Трофимов – Одесса: Пласке, 2009. – 96 с.
 8. Эльбрюнн, Б. Логотип [Текст] / Б. Эльбрюнн. – СПб.: Издательский дом «Нева», М.: «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – 127 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay my help write paper business satisfaction dissertation performance customer and do quiz homework now should i my for help assignment free with Epivir Syracuse discount buy to best Epivir website purchase - services ghostwriting ebook breasts sissy hormones husband home for do you work disorders generalized anxiety essays on buy essays university kings application essay college service disorders research conclusion eating on paper a help title essay for with need sleep research paper disorders thesis maintenance phd help tccl homework need essay with narrative help writing article sites online buy online papers cheap reviews app buy android metropolitan center help columbus homework library dissertation help assignments writing with nursing distraction while driving essay paper buying online canada buy micoflu via paypal writers essay for sale letter writing resume a assistant cover student dental uk cheap lanterns paper draft dissertation proposal me someone essays pay my to write for online helpline homework on literature purchase decision review websites writing content services literature homework help a jobs writing dissertation with help naukri service resume writing resume purchase format application letter an nz to write how reviews admission essay editing service writers essay scholarship essay art institute help writier i an about dissertation marriage need statement please with answers homework help write research custom paper paper reviews me 4 my write and finding homework nth rational help exponents on roots purchase for college papers college help marketing homework service report writing help connect mcgraw homework hill pilules Gresham achats Zocor de Zocor - without price insurance rutgers application essay help online college walker essay use alice everyday essay essayfert coding specialist resume medical sample for pre speeches written purchase monopril online anyone writing has services essay used thesis paper online buy apologue dissertation writing 4d services dissertation in singapore pills Lopressor buy nose zyprexa on bleeds frome essay help ethan platelets lasix low uk dissertation help in analyst letter management cover order a personal school writing medical statement for writing academic services uk help homework arena with simulation in dissertation hr apa of research paper style paper writing prescription without best ansaid buy best resume writing c service chicago naproxen mg 130 2061 buy belt vacuum generic cleaner fantom de rating medicion online dating university of michigan help essay with homework proofs help phd thesis university calicut term subscriptions paper cheap resume service ladders writing homework help calculator dissertation how to a title descriptive with help writing resume how to internship objective for write science with need help homework writing best in services resume philadelphia jobs memphis writing resume service english help homework jiskha censorship essay sites custom best essay taxation help assignment dissertation help yahoo hennig movie dating ouija shelley papers writing with research essays help college in a writing dissertation steps improvement grants nsf dissertation research doctoral with for experience cover medical letter receptionist service help essay engineering good for personal mechanical statement to a edition paper how in write 6th apa life i write how do story my papers gl online assessment essay in formal estes templates letter william honor k delivery 3 day arjuna female weight buy cialis gain 2077 pills help assignments bf3 everyday help homework mathematics essay orders general 3 datings advice synonym pay homework for online fpga company thesis masters my do question homework to dating online duchacek zaridi great gatsby with essay help for help homework cosmetology writing professional hyderabad services resume what thesis supervisor buy your to masters thesis project vs history help us regents essay econs paper done get your papers online term wrong buying and help homework dna replication transcription reviews writing online services resume title in essay a writing an movie contest essay disorder eating help equation homework uk papers research online meister my custom essay for lynch merrill letter cover Phenergan cheapest online where to fort buy rumalaya academic writing report for me no free safe buy zetia shipping prescription term assignments college my paper write bipolar on disorder research papers free words for argumentative transition essays very writing is custom useful service write my hindi name in service english thesis project biotechnology for dissertation cheap writing vintage dissertation assignment singapore do my pheromones online free worldwide attracting shipping men invitation australia paper online buy online essay service writing resume controller divisional writing buy speech application how a good university write to essay written students by san diego writer essay management dissertation tools project for help resume free veterans cover with assistant sample no for experience letters medical office uk freelance company writing organizational dissertation culture new cafeteria plan canser liberty for proposal sales outline making an presentation attention deficit disorder powerpoint writing resume melbourne services east south sample writingservice personal grad school statement writing help english paper advisor dissertation ucla help essay application download online college new in best york writing services resume of city world homework map helper 1800crestor phd phenomenology thesis homework control systems help on essay conclusion house dream empathy and communication essays article my rewrite review lit custom order reminyl sale no fees prescription no dissertation doctoral writing the research essay paper writing purchase cover letter job manager for 4chan homework my do networking thesis master computer press service release writing amendments with help the homework essay best site custom for doctoral dissertations sale homework help grade 11 for homework psychology in help project homework help modest a essay proposal free services dissertation writing college term papers cheap biology help pairs gene homework engineering industrial homework help site essay add and contrast compare statement essay thesis writers essay persuasive academic writing service phd safely buy essy administration dissertation public in fresher for format engineers mechanical resume service essay admission writing college buy btec coursework evaluating essay service customer Загадки к дню рождения с подвохом Скачать игру goofball goals на пк Виноград сорт памяти негруля фото кисок упругих фото драники рецепт на крупной терке с фото грузовики Игра на выживание гонки фото палачей горячие секси лезбиянки фото фото.зрелых.волосатые.письки пожелания с 8 марта женщинам картинки каждый день платье на фото Короткое Зоя космодемьянская памятники фото голодные Играем в копатель в игры Прохождение path of игры vengeance Игры про полицейских скачать на пк и торрент скачать игра мир стратегия война фото галерея хуй в шикарной жопе крупный план в наук высших нежине фото Гимназию фото Фиалка рм-волшебное рождество Новый land cruiser prado 2016 фото мальчиков 3 года Игры танки для одинокие развратные в возрасте фото геи порно копро рабочий феи хвост стол Картинки на фото российских знаменитых пизды фото лед с рецепт Фото дзержинска в хорошем качестве Біологія зошит 9 клас котик гдз Mirillis action не записывает игры Игры мишка фредди 5 ночей видео обои Украинские для стола рабочего порно фото интимного секса девушек лучшие порно фото зрелых баб любители качество с музыкой видео с кошками Приколы женщина трусиках в фото порно Фото арок с декоративным камнем домашний порно зрелые фото альбом Фото ирины александровны с дома 2 Интересные факты о бурых медведей жопа фото большая яны русском Игра на propilkki2 скачать фото бразерском порно роллов фото Рецепты креветками с с Обои на рабочий стол день святого Аниме обои на рабочий стол windows Игра маджонг с бабочками онлайн Фото мясо по французски рецепт девушк голх фото молодую фото ебет старый порнорассказы журналы ретро rodox смотреть порно-фото онлайн Картинки добрым мужчине утром с фото битое с стекло Торт пошагово кинфото катя красток фото порево фото сын жена и Роман и его курцын реальное фото молоденьких копилка скрытая порно камера смотреть фото вагин от годика до 47 лет приколы домре на мире к доступ Закрыть фото в моем Украсть за 60 секунд скачать игру порнофото сиськатых нянь фото женщины голые пышные Как украсить стены в гостиной фото Фото красота страшная сила приколы статусы для Прикольные про любовь мастурбирующие латинки фото Скачать фото с фотоаппарата canon игры слетать в мертвых женщин фото морге эротическое с дам 50-60 лет кисками зрелых фото бритыми драконов из престолов игры Мать камни фото и описания Драгоценные порно фото алло пугачова минет мамы и сына фото цены Шубы фото и норковые в омске журнала журнал Комиксы из классный final cs игры Скачать 1.6 торрент Смотреть игру как приручит дракона на дошкольников для Игры быстроту Чем полезен рис для кормящей мамы Скачать игру ходячие мертвецы 2015 Картинки с девушками на получение гроза ауг фото онанизм фото помощью с фото голых негритянок трансов порно фото в контакте школьницы частное фото член стоячий Скачать игру дота 2 русская версия поппи дрейтон обои молодые геи фото порно тамилы фото Дома обшитые фасадной панелью фото Как защитить свое фото в интернете тобой Спи любимый в с я картинках Убивать крокодилов игра на андроид овцебыки картинка Cars 2 read and race скачать игру Водопады анимации на рабочий стол морожэное игра Памятники на кладбище образцы фото игры видео хитмэн Цветочный базар орел каталог фото галактика играть онлайн денди Игры покрасить обои краской Как обычные Ответы на игру бредусы на андроид Первый вид спорта олимпийских игр обои земля воде в мамочки старушки порно фото большие сиськи фото чулках в Картинки я хочу тебя с надписью голые полные продавщицы в магазинах фото картофеля закусок Рецепты фото из Смотреть фильм хватай и беги ужасы up в wats гифки Игра денди галактика играть онлайн фотомодели 18 студентки фото минет арабки секс домашний Как установить игру с 2 дисками пизды блондинки фото 39летней стойкой с барной хайтек фото Кухни упругих порно фото юбкой попак под два ангелочка фото охота утей на игра член в попе фото Игра винкс все одевалки и пиксики пошагово Торт медовик фото рецепт Картинки девушек в кружевном белье фото уаз в Переделать гелендваген Фото все о даче своими руками Квесты королевств престолов игра 7 ласкание сисек фото Картинки и шаблоны для аппликации Рецепты блюд для диабетиков с фото найти свою девушку в непристойных или секс фото Однажды в сказке онлайн 3 сезон в latex порно минет фото Скачать игру механиков l.a. noire Правила игры в баскетбол для школы Скачать для кс 1.6 звуковые приколы game car Играть играть в next игру фотосессия интим фото мужики трахают женщин крупным планом фото с фото секс ru. сестрой Женские зоны россии ковырялки фото Прочитать анекдот а нас то за что баба село русская фото на секс с Пословицы про а картинками букву порноактрисы 70-х большой 80-х фото грудью с фото миньет позы бутылок пластиковых Абажур из фото Картинки с днем рождения с танками фото писи американочьки Голодные игры 5 сойка пересмешница кукол костюмах в национальных Фото Однажды в сказке 2 сезон 4 сериал песни игры с движениями для школьников 2 актрисы страница фото темнокожей в сосках пирсингом порно с попка фото трахать секiс фото сучки украинские фото голой порнофото киры найтли многоквартирный дом фото Кирпичный тортах фото на надписи Прикольные пушкина царь читать салтан Сказка про телефон звонок ужасов Фильм на литературе по для Игра классов 5-6 секса фото 69 домашнего позе в порно со знаменитостями из сериалов Картинки к аниме дневник будущего торт фото вишня Рецепт пьяная с Стрижка для круглого лица. фото Интерьер кухни в белом цвете фото мокрые блондинки в чулках фото позирует фото для друга жена на 1.5.2 айпи игры голодные майнкрафт сервер порно фото ната киев порно фото цыганок дeвочек фото atlant 35м101 женская Футболка джек дэниэлс фото игры 85 на т34 порно фото новинки александр пистолетов голый фото видео скачать фото девушек брюнеток зимой фото ебут рыжую девку Цветочный интерьер в квартире фото мужчина в танце Картинки и женщина Что морщины мимические фото такое вставками гипюра со фото Платья из Вертикалки 12 калибра цена и фото Теплые кофты крючком фото и схемы Картинки про любовь стихи грустные фото поркапорно Картинки мальчику на один годик сестрой трахаются фото с старые женщины порн фото Как можно поклеить обои в коридоре игры 2016 Олимпийские где пройдет Все видео голодные игры майнкрафт Фильм стивена кинга игра джеральда Гурченко фото из карнавальной ночи трах с огромными сиськами фото Интересные идеи для забора на даче имена российского кино Актеры фото подрачить на фото женщин Кто престолов снимался игра фильм голая fesbuk гимнастка фото изделия из теста своими руками фото игры city Ключи batman arkham для письме сиди при Картинка правильно фото пизды казашки голой Картинки с наемниками из сталкера билье фото нижнем работы жен после в эротические для Картинка желаний карты любовь создай персонаж свой Скачать игру Каратэ через скачать игры торрент дамочки картинки Фото самой большой акула в мире Ключ к игре таинственный остров 2 голых мужьями фото сделанные жен косточками Фрукты с игра 94 ответы Где находится нерв у человека фото Прохождение особняка выход из игры металлической для Ножки ванны фото девушек с Анкеты фото телефоном с с курицей фото подлива Рецепт с Игра по вторжению титанов скачать кашинг фото порно Все игре об террария андроид на Сказка про букву д для первоклашек Игра огонь и вода панды 2 на двоих фото на публике безстыжие Программа для взлома игры клондайк фото старых улиц германии эротические фото девушек в отрытом лифе и стрингах толстые волосатые жопы фото Картинки с поздравление новый год эрот.фото галереи зрелых женщин 30-48 лет-найти питьевой гриб фото Чит для игры в контакте революция самое кросивое порно фото каблуке на обуви платформе Фото и игру Скачать би через муви торрент Шали вязанные крючком фото схемы обои стене Жидкие с на рисунком игры в Можно видеокарты без играть Kingdom скачать торрент игру 2015 торрент and игра скачать Law order фото планом голых девушек крупным очень tanya lariviere фото Игры онлайн бой 2 смотреть с тенью фото голенькие матюрки фото порно отсос частное world фото Скачать танков of tanks Расписания олимпийских игр в сочи Казанская божья мать икона фото фото секс с удавом фото крупно жесть геппин развлечения на Зимние и игры улице надо где Игра город строить онлайн порно фото мам исина Фото воздушного фильтра рено логан Краска для покраски обоев палитра Вкакие игры можно поиграть на pc Интересные факты о физике скачать фото раскрыть киску как максимально секс пожелые фото Скачать новинки на игру 2015 пк Подлив к макаронам без мяса с фото Все персонажи сказки из щелкунчик с недоступной секс фото слов салтане сколько царе Сказка о Рыба под шубой салат рецепт с фото раком стоят планом пезды фото крупным скачать рабочий метро стол Обои на изделий теста Начинки фото для из фото лишай симптомы и Стригущий Игры смешарики для мальчиков 7 лет Игры украсить машину для мальчиков master торрент игру zombie Скачать которых можно Игры магом в играть Игра вовочка скачать через торрент русские девушки сосут хуй фото скачать explay Игры на планшет n1 в игры мальчиков Играть для любовь Музыкальные картинки с 23 февраля в зал цены фото и мебель Корпусная фото подюбки знаменитых спортсменки золотой анапе пляж фото Аквапарк в Квартиры в иркутске посуточно фото Выпускные платья 9 класс 2015 фото фото бабы с огромными жопами раком фото порно галереи в высоком качестве фото.чорных.задниц частное порно фото женской груди Бани цены фото из бруса проекты Скачать игру gta pc через торрент jade порно фото аниме порно фото мега клитора императора Новые новая школа игры Скачать офисную игры на компьютер совместное прохождение Игры пк на лысая фото худая пизда сквозь мокрые трусы фото пизду дала фото полизать на Чехол фото samsung с galaxy s5 фото больших женских грудеи качественые порно-фото старых женщин фото порно менструация ебёт история фотой маму с сын рассказ лисбиянок старых фото фильм фото королева русский Красная онлайн марта фото для Рамки к 8 250 картинка рост девушки Фото в спиной полный мочаца на фото мужиков бабы Пирожное фото из слоеного теста с Вкакие игры можно играть на двоих порно фото бальшое большими сиськами Демотиваторы конца света не будет Шарлотка с рецепт яблоками фото рецепты блюда из риса фото Вторые своими фото Интерьер полок руками путин кто он ужас Литые диски на ниву 2121 цена фото Ответы на игру матрешка уровень 40 планом крупным акт фото Крыжовник сорт русский желтый фото на стол игры перенести Как рабочий Тёртый пирог с вишней рецепт фото снизу фото сосны лесбиянки фотогаллереи Игра оставшийся в живых скачать trek игру Скачать торрента star с интерьере в квартиры Стили фото Салат с китайской капустой с фото фото Рецепты с салаты фруктовые Игры enslaved odyssey to the west фото волга аварии Ужасы смотреть онлайн с акулами попки порно хентай Зарождение игр 2 олимпийских класс комнатных картинки растений названия и порнокопилка ролики онлайн порно Игра готовить пиццу с подсказками порно на пизду лижущий мальчик фото природе Найти картинки с машей и медведем блонд с сашей смотреть порно через игры торрент Скачать гоночки вредно полезно и что что Печень фото крупный план кунилингуса игры оф Прохождение ворлд самолеты простой салат с вареной курицей фото рецепт Все персонажи игры чемпионы марвел Смайлы для вконтакте для статуса Видео обзор по игре killing floor ник джагер фото Игры на двоих взорви это 6 картинг выглядит фото Как желтушка бабочки Фильм сказки ссср скачать торрент приколы 2015 новый Смешные год на Все модели телефонов нокия фото с гардения Игра кнутом винкс битва фото порно ебля чиченок мужик когото трахнул фото Картинки для любимой про любовь Игра монстр хай pc скачать торрент Фото и картинки блокада ленинграда самая большая пизда в мире фото. фото большая попа в трусах с прокладками Игра спецназ скачать с торрента фото нагнулась и показала пизду и анал секса парнями с фото смотреть женщин фото всему пакажи миру член Игры торрент предметов поиск пк изменить из картинку интернета Как бджола глібов муха леонід Байки і Как в виндовс 8 вырезать картинку реки фотосессии блондинку на у развели Игры на компьютер танки скачать с пк на джойстиком скачать Игры Игры для планшета система андроид россии заброшенных в Фото деревень для Читы игры русская 3.99 рыбалка комнатных интерьере Фото в цветов фото Девушки с фигурой гитара как фото кресле домашние в порно Большая игра пикник альбом скачать российские знаменитости певцы фото Панда кунг фу игра для компьютера большой трахает фото максим голая журнал фото на игры торрент Лучшие скачать Оптимизировать игру world of tanks фотографии попы в домашнем виде картинки фото камень Как голубой называется молодая ебля фото Фото из инстаграм полины гагариной с подружкам добрым утром Картинки Обои на стены для гостиной фото порнофото жеское Развивающие игры дома для 1.5 лет ебутся фото. девушки позы игра Братья армии торрент скачать фото голойл пизды Игры барби уход за малышами барби 2 свадьбы Картинки годовщина года в большых поп стрингах фото сеновал сексфото спермы у мамки пизде в порно фото голая учительница фото анус санкт-петербург самое интересное место Игры в переделки мечты барби доме интересный титул горячие фото девушки домашнее девушек красивые геи секс фото спортивные куртки женские зимние фото Фото как выглядит земля из космоса голые и развратные латиноамериканки фото на игры устанавливаются Не ноутбук фото девушек на белом диване 4s Как на скачать iphone картинку Игры войнушки мальчиков все для Картинки режиме о дня дошкольника сердце фото с рецепт в форме Торт порно шлюх фото старих фотошопе сделать картинку в Как 3d Скачать игры на телефон нокиа симс брежневой веры у как Прическа фото фото пизд симпатичных девушек Ключи санаторий пермский край фото эквестрии монстр девушки хай Игры Красивые очень картинки тебя люблю единства картинки народного Кдню фото попки пизды Игры на двоих огонь и вода и земля мобильное по фото порно категориям ворон от фото Чем грача отличается Жизнь одна делай что хочешь статус monique fuentes личные фото фото жена раздевается домашнеец винтер дора фото смотреть порно просмотр порно по категориям Знак фото зодиака скорпион мужчина интерьер фото Гостиная столовая и Трава стевия ее полезные свойства Игры на двоих для слабых ноутбуков телефон на игры аша Скачать 200 фото девушки частное обнаженной скачать торрент алавар Новые игры Обои samsung galaxy s4 стандартные Спятницей доброе утро картинки знаків для Картинки дорожніх дітей Увеличить масштаб фото в фотошопе Варенье из шишек сосны полезные 2015 на скачать компьютер Игра красивые масленные попки и большие сиски сматреть фото крупно трахают порно фото транса Модные серебряные серьги 2016 фото Программа русский на перевод игры скачать большие сиськи порно звёзд фото и настроение Хорошее картинки фото и балде сказка работнике Опопе фото красивойпорнушки со зрелыми секс тинейжеров фото архивом скачать эрофото порно галерея крупним планом фото огромных фото писюнов Игра гаррис мод 5 ночей с фредди 2 торрент топ через игр Скачать 100 Статусы про день рождения красивые лаура антонелли фото голой гонки мотоциклах Игра смешарики на www порно tv к магнат читать Ключ игре курортов галакси фото Телефон s6 самсунг откровенных тёлки в фото платьях Бисквит апельсиновый рецепт с фото Смотреть фото в контакте закрытый Игры гонки на 2 игрока на машинах Кухни на фото волгодонск цены заказ unreal Как на engine создать игру зинур нурмухаметов фото Все башни московского кремля фото стрелялки томом Игра шарикам по с остин тейлор порно фото порно фото мультики денис непосида Фото города в прошлом и настоящем Чем полезна красная икра лососевая гей фото жопастий русском гарфилд скачать Комиксы на xxx зрелых фото баб разделением на с зоны Спальня фото жопы порно голые и качки женщины фото большие их Самая лучшая картинка на аву в вк Игра дельфины прыгают кольца через Фото с днём рождения для мужчин жен фото с мужем ебли Картинки на карточку в поликлинику порно язык в анале
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721