Удосконалення формування необоротних активів підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглянуто особливості формування необоротних активів ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» та запропоновано основні напрями його вдосконалення за критерієм забезпечення фінансової стійкості підприємства.             

Ключові слова: необоротні активи, джерела формування, власний капітал, позиковий капітал.

In the article sources of non-current assets peculiarities in case of private company “Shepetovka’s woodworking factory” are considered, and also the main ways of their improving to ensure the financial stability of the company are suggested.

Key words:. non-current assets, sources, equity, loan capital.

В статье рассмотрено особенности формирования необоротных активов  частного акционерного общества «Шепетовский деревообрабатывающий комбинат», а также предложено основные направления их совершенствования по критерию обеспечения финансовой устойчивости предприятия.

Ключевые слова: необоротные активы, источники формирования, собственный капитал, привлеченный капитал.

Постановка проблеми. Забезпечення процесу управління необоротними активами включає в собі оптимізацію структури необоротних активів, підвищення ефективності їх використання, а також створення необхідних умов для їх формування та вибір найбільш оптимальних джерел фінансування. Остання складова є дуже важливою у процесі управління необоротними активами, так як допомагає забезпечити стабільність фінансового стану підприємства, його платоспроможності та ліквідності. Тому, необхідним є дослідження саме джерел формування необоротних активів та їх вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування необоротних активів та їх вдосконалення завжди займали значне місце в дослідженнях таких відомих науковців, як Е. Нікбахт, А. Гроппелі,  Е. Ф. Брігхем, Б. Колапс та ін. Проблеми фінансування необоротних активів досліджувалися В.В.Ковальовим, М.М.Крейніною, О.С.Стояновою, Т.С.Пічугіною, О.Б.Крутиком, Л.О.Костирко, В.М.Тимофєєвим та іншими.

Мета статті. Метою дослідження є обґрунтування основних напрямів удосконалення джерел формування необоротних активів ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» на основі дослідження теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:

  • дослідити особливості джерел формування необоротних активів ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат»;
  • визначити шляхи вдосконалення формування необоротних активів підприємства.

Виклад основного матеріалу. Джерела формування необоротних активів можуть бути власні, залучені та запозичені. Для підприємств пріоритетним є фінансування необоротних активів в першу чергу за рахунок власних коштів, що сприяє збереженню фінансової стійкості, а в разі їх нестачі чи в інших випадках використовуються інші можливі джерела фінансування.

Як свідчать дані, наведені в таблиці 1, у процесі формування необоротних активів ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» використовує власний капітал, довгострокові та поточні зобов’язання. Так, протягом 2010 – 2012 років обсяг власного капіталу у фінансуванні необоротних активів зменшився із         4260,0 тис. грн. до 2309,0 тис. грн., що було спричинене суттєвим зменшенням нерозподіленого прибутку у 2010 році та отриманням непокритого збитку у 2011 – 2012 роках.

Таблиця 1

Джерела формування необоротних активів ПрАТ “Шепетівський деревообробний комбінат” за 2010 – 2012 років

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

2011/2010

2012/2011

Власний капітал,        тис. грн.

4260,0

2527,0

2309,0

-1733,0

-218,0

-40,7

-8,6

у % до всього

53,2

32,6

32,5

-20,5

-0,2

Довгострокові зобов’язання, тис. грн.

1758,0

2685,0

2366,0

927,0

-319,0

52,7

-11,9

у % до всього

21,9

34,7

33,3

12,7

-1,4

Поточні зобов’язання, тис. грн.

1994,0

2530,0

2435,0

536,0

-95,0

26,9

-3,8

у % до всього

24,9

32,7

34,2

7,8

1,6

Всього, тис. грн.

8012,0

7742,0

7110,0

-270,0

-632,0

-3,4

-8,2

 

Натомість величина довгострокових зобов’язань зросла з 1758,0 тис. грн. у 2010 році до 2366,0 тис. грн. у 2012 році, що пов’язане зі збільшенням розмірів довгострокових кредитів банків, отриманих підприємством.

Що стосується поточних зобов’язань, то варто зазначити, що їх обсяги у фінансуванні необоротних активів впродовж досліджуваного періоду також збільшились. Так, зокрема, вони зросли у 2011 році на 536,0 тис. грн. або 26,9 % у порівнянні з минулим роком, хоча в 2012 році відбулося незначне зменшення поточних зобов’язань у складі джерел фінансування необоротних активів на  95,0 тис. грн. або 3,8 %.

Певні зміни відбулися також і в структурі джерел формування необоротних активів. В першу чергу, варто відзначити, суттєве скорочення у фінансуванні частки власного капіталу з 53,2 % у 2010 році до 32,5 % у 2012 році. Водночас питома вага довгострокових зобов’язань за аналогічний період зросла з 21,9 % до 33,3 %, а поточних зобов’язань – з 24,9 % до 34,2 %.

Для забезпечення фінансової стійкості підприємства необхідно, щоб необоротні активи фінансувалися за рахунок власних та довгострокових позикових коштів. Можливими є два варіанти стратегії оптимізації джерел формування необоротних активів, кожен з яких має дві стадії.

Стосовно першого варіанту стратегії, на першій стадії потрібно перевірити виконання умови, згідно з якою необоротні активи мають фінансуватися виключно за рахунок власного та довгострокового позикового капіталу. У разі невиконання цієї умови необхідно привести сформовані джерела відповідно до цієї умови. На другій стадії джерела порівнюються зі сформованою вже на підприємстві оптимальною структурою капіталу, яка приймається за цільову за певним критерієм, у відповідність до якої необхідно привести джерела фінансування.

Перша стадія другої стратегії аналогічна першій стратегії. При цьому на другій стадії відбувається пошук загальної оптимальної структури, враховуючи  існуючу структуру джерел фінансування і структуру капітал [1, c. 147 – 148].

З огляду на вищезазначені стратегії формування необоротних активів, на нашу думку, повинно поєднуватися із забезпеченням нормальної фінансової стійкості підприємства, оскільки абсолютна фінансова стійкість обмежує можливості залучення зовнішніх джерел коштів, а за інших типів фінансового стану підприємство стає неплатоспроможним.

Нормальна стійкість фінансового стану підприємства передбачає виконання таких умов: ВОЗ< 0; ВДД³ 0; ОД ³ 0, де ВОЗ – надлишок або нестача власних оборотних засобів, ВДД – надлишок або нестача власних і довгострокових джерел формування запасів, ОД – надлишок або нестача основних джерел формування запасів.

Виходячи з вартості необоротних активів і запасів та приймаючи наявну вартість довгострокового позикового капіталу ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» у 2012 році, визначимо необхідну суму власного капіталу для забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Для цього припустимо, що ВК + ДЗ – НА – З = 0.

Тоді ВК = НА + З – ДЗ = 7110 + 4793 – 2366 = 9537 (тис. грн.)

При цьому виконуються такі умови фінансової стійкості:

ВК – НА – З = 9537 – 7110 – 4793 = -2366 (тис. грн);

(ВК + ДЗ) – НА – З = (9537 + 2366) – 7110 – 4793 = 0;

(ВК + ДЗ + ККБ) – НА – З = (9537 + 2366 + 486) – 7110 – 4793 = 486 (тис. грн.),

де  ВК – власний капітал, ДЗ – довгострокові зобов’язання, ККБ – короткострокові кредити банків, З – запаси.

Таким чином, маємо нормальну фінансову стійкість підприємства, якій задовольняють умови: ВОЗ< 0, ВДД= 0, ОД > 0.

Відносні показники фінансової стійкості матимуть наступний вигляд:

1)       коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень = 2366 / 7110 = 0,3 при нормативному значенні < 0,4;

2)       коефіцієнт маневреності власного капіталу = (9537 – 7110) / 9537 = 0,3 при нормативному значенні > 0,2 – 0,5;

3)       коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства = 3936 / 9537 = 0,4 при нормативному значенні 0,3 – 0,5;

4)       коефіцієнт інвестування = 9537 / 3936 = 2,4 при нормативному значенні > 1.

Отже, бачимо, що у разі збільшення величини власного капіталу підприємства до 9537 тис. грн. усі відносні показники фінансової стійкості, при розрахунку яких береться до уваги вартість необоротних активів, не порушують встановлених для них нормативів.

Виходячи з цього, оптимальною буде структура джерел формування необоротних активів, при якій поєднується застосування власного і довгострокового позикового капіталу із переважанням першого. Базуючись на проведених розрахунках, можемо запропонувати наступну структуру:

а)                частка довгострокового позикового капіталу у фінансуванні необоротних активів = 2366 / 7110 × 100 % = 33,3 %;

б)               частка власного капіталу у фінансуванні необоротних активів підприємства = (7110 – 2366) / 7110 × 100 % = 66,7 %.

Для того, щоб отримати оптимальну структуру капіталу для фінансування необоротних активів підприємства, визначимо можливі напрями підвищення стабільності джерел їх формування.

В процесі аналізу джерел формування необоротних активів підприємства було виявлено, що для їх фінансування залучається власний капітал, а також довгостроковий і короткостроковий капітал. Така структура джерел фінансування не відповідає вимогам стабільності, оскільки присутнім є високий рівень ризику фінансової стійкості і платоспроможності. Виходячи з цього, першочергового значення набуває скорочення частки короткострокового позикового капіталу та збільшення частки власного і довгострокового позикового капіталу, що використовуються для формування необоротних активів. Зростання вартості власного капіталу можливе за рахунок збільшення статутного капіталу, додаткового та іншого додаткового капіталу, а саме за рахунок отримання ажіо від реалізації випущених акцій, дооцінки необоротних активів, безоплатного отримання необоротних активів від інших юридичних та фізичних осіб.

Вагомим джерелом збільшення власного капіталу є зростання нерозподіленого прибутку підприємства, що впродовж останніх років показує негативну тенденцію, що вилилася у збитковість та нерентабельність діяльності.

Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, треба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції і її реалізації.

У процесі виявлення джерел збільшення прибутку виділяють три етапи:

1) аналітичний – на цьому етапі виявляють і кількісно оцінюють резерви;

2) організаційний – розробка комплексу організаційних, економічних, соціальних заходів, які мають забезпечити використання виявлених резервів;

3) функціональний – практична реалізація заходів та здійснення контролю за їх виконанням [2, c. 183].

Основними джерелами збільшення прибутку ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» є збільшення обсягу випуску та реалізації продукції (робіт, послуг); зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції; економія і раціональне використання коштів на оплату праці робітників та службовців; запровадження досягнень науково-технічного прогресу, що дозволяють підвищити продуктивність праці.

Що стосується позикового капіталу, то його використання для фінансування необоротних активів підприємства повинно обмежуватись лише довгостроковим капіталом, який повністю сформований довгостроковими кредитами банків.

Залучення позикових коштів є зручним способом негайного вирішення фінансових проблем підприємства, але, водночас, це велика загроза для його фінансової стійкості та незалежності. Саме тому для забезпечення стабільності джерел формування необоротних активів варто використовувати лише довгостроковий позиковий капітал, однак альтернативою застосуванню кредитів має стати пошук шляхів приросту власних коштів підприємства [3].

За ситуації, що склалася на підприємстві відмовитися від використання банківських кредитів неможливо, проте виявлений раніше кризовий стан фінансової стійкості ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» свідчить про існуючу потребу у нарощенні власних коштів, які б забезпечили формування необоротних активів, а також дозволили б поліпшити стан фінансової стійкості і платоспроможності підприємства.

Висновки. Отже, першочергового значення у процесі формування необоротних активів підприємства ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» набуває підвищення стабільності джерел їх фінансування. Досягнути цього можна за рахунок збільшення у структурі джерел власного капіталу та збереження невисокої частки довгострокового позикового капіталу при поступовій повній відмові від фінансування необоротних активів підприємства за рахунок короткострокових позикових коштів. Такі зміни у структурі джерел формування дозволять не лише оптимізувати процес утворення необоротних активів, але й дадуть можливість виходу із кризового фінансового стану і забезпечать підвищення фінансової стійкості підприємства. Вагомим джерелом збільшення власного капіталу є зростання нерозподіленого прибутку підприємства. Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, треба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Основними джерелами збільшення прибутку досліджуваного підприємства є збільшення обсягу випуску та реалізації продукції (робіт, послуг); зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції; раціональне використання коштів на оплату праці робітників та службовців; запровадження досягнень науково-технічного прогресу.

 

 

 

Список використаних джерел:

  1. Чорна М. В. Особливості здійснення політики фінансування необоротних активів / М. В. Чорна, С. О. Зубков // Вісник. ДонДУЕТ. – 2005. – № 3 (27). – С. 145 – 153.
  2. Викиданець І. В. Методи оптимізації структури капіталу підприємства // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – 2009. – № 3. – С. 208 – 215.
  3. Зубков С. О. Класифікація джерел фінансування необоротних активів // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: Збірник наукових праць. – Харків: ХДУХТ, 2005. – № 1. – С. 263 – 269.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

polar help bears homework essay to pay an write someone for merger plan sample business papers ethical online term buying school help year essay round junior cheap papers cert exam essay working writers resume nc charlotte service writing for science paper research a writing fair writing paper nursing service where Cymbalta online buy to banks risk management in dissertation on essay services vancouver writing paper art buy research brotherhood man invisible essay resume service miami writing fl math grade help 10 homework good objective for medical resume receptionist purchase papers college sydney essay writers eating college about essay disorder to speech recorder voice text digital essays get website to piano buy lesson essays the essays best buy mission statement papers custom research and writing essays cheap masterarbeit soziologie essays university cheap online singapore buy in gestanin phd brown dissertation university website writing essay tumblr chemistry free help homework paper sociology research buy me my essay make for help live homework online chat dissertation anglais en aide essay ages middle homework kids help sites is your thesis masters what holt online homework geometry help need objective help resume with order wrapping paper online statement best mission essays buy writing analytical help essays personal statement for help a writing a job service essay editing reviews research paper paper writing research disorders eating topics thesis buy kindle fire resume app best online ou dating flic voyou technology homework science and help holt homework tonight before i nine my do oclock uk help paper term receptionist for resume medical keywords alpha sites dating male standard paper does writing what service mean in birmingham cv writing service elephant an essay shooting buy essay a scholarship letter nurse cover samples essay help economics writing help literature assignment someone for can personal my write me statement online writing custom paper process essay analysis help writer online cv manager for format free post resume writing research style paper term papers online buy in writing sites academic kenya writing really do essay work sites letter write order how for a purchase to academic html sr2 filmbay crime 898 on ebooks ebook dissertation nyu m vocabulary homework help application essay how best to service college write 8th expert writing resume graders essay should i buy an amener sujet le comment dissertation harvard order dissertations business plans buy purchase papers thesis buy power point from rocaltrol sell pharmacy canadian malaysia services research writing in homework help university math help cover resume letters dating 4chan memes sim in essay toronto custom 150mg hytrin reviews cv best writing london uk service cheap Keftab dissertation service writing 3 malaysia hours prescription microzide order i royal without rx can how tentex university princeton thesis phd marx buy karl a dissertation doctoral dissertation engineering sleep price mg 100 tulsi with my english help coursework me services resume writing transition military best athletes and essay on eating disorders help general homework journal resume sample picker order homework help physiology with lanka dissertation services sri bank writing cheap writer essay homework help hclib coding help homework cheap custom services essay writing what house of library commons a is paper research help google homework know of if hiring the letter cover the you dont manager name professional writers paper history us essays regents pharcharmy viagra online female canadian students do help learn homework sample resume technician for reimbursement medical creative writing buy letter cover experience sales with no for associate help great essay debaters dating stip star tv online writer for thesis hire for medical assistant graduate new letter cover 2000 word essay on orders following phd thesis science political free paper online type computer assignment my do masters thesis a components of a to paper term best site buy writing profile services linkedin help homework cmp2 greek gods help homework bags paper cheap i can buy where cs reddit 421 dating uiuc phd help thesis of writing for preparation methods in material ordering essay services essay admission editing prompts online creative free writing help writing service law mba sale for dissertation yvonne's dating pof 2.0 thesis buy zofran online 2-5mg family plans ford to purchase sample property letter intent of homework help language english to fix my someone resume a coursework level buy homework help sites math help homework la with sentence grammar in help a generic viagra substitute essay originality check teresa mother essay about letter a me write someone cover papers pcci sale tzu shih for movement paper rights civil public advocate order essay service dissertation hours 3 malaysia writing do thesis can my who resume writing service legal homework do can my i science essay hours 8 writing in college to essay write my what persuasive on hire blog writers for buy essays narrative maggie and dylan q dating mcdermott phd thesis cell solar how to school medical for perfect write statement personal the research should on my paper write i biology what 150 tab silvitra ghostwriters rap hire for 3g mytouch unlock slide xdating help homework rochester public library mn services in writing angularjs paper disorder anxiety term writing essay a help application college discount admission essay my code writing to how for admission start college essay thesis in help web help assignment statistics paper help my wrecking help is homework life home power vimax coffee brand name writing services maps resume best military my to write resume hire someone direct a disobeying essay on order hire sample plan sound business writing help of manchester university essay order on essay birth dissertation management proposal risk rag for thesis literacy sale statement paper i somebody my do to assingment find how litearature can online help social studies homework essay write fast need hire write to someone paper a help homework tudor tudor house world civilizations homework help my for me for write free resume software apa paper writing a proposal verb writing tense dissertation порно дам бальзаковских фото фото-секс большие жопы раком начался ну Девки сосали и всего трах в член дикий попку.фото и после этого его порно фото девушек с последнего звонка фото девушки делают миньет. голые фото зрелых военных женщин порно эротическое аниме кинотеатр галактика владивосток расписание сеансов фото ебет тетя русское порно 90 г фото извращения с мертвыми большая пизда у мамы фото крупный планом порно фото анальный секс на шпагате професиональное фото инцеста зрелых мамаш россии фото порно худая пизда про секс двог фото дівчат фото ебли голых мамаш девки фото купальниках голые в шоу засвет биз фото русский размер пениса Приморск на компьютер браузер скачать юс толстые зрелыес огромными сиськами фото порно сисястые мамаши порно фильм школьница 1 часть сына галерея мама порно фото отсосала у девушек торрент пляжей с фото фото карл опель клитор и жопа фото антиплагиат ранхигс порно hd ass скорпиона совместимость близнеца и трахает мачеху порно онлайн девушек беременных фото попы русское домашнего фото секса частное египетская карлица агибе фото авито рефтинский фото пезды красивые порно мира самые русское папа дочь порно смотреть фото из под трусов торчат прокладки ххх фото 099 бабочек 2001 фильм времена y8 games дом 2 порно онлайн бузова roxana порно фото русское супер порно на природе фото голых девок раком крупным планом куяш большой фото голых девушек из частных коллекций эротика папарацци фото падглядывание как увеличить размер пениса Семилуки мать дочь русское порно видео www.spaces.ru фото телок фото голого деда мороза случайные девушек фото интимные с фото и большими порно сиськами жопами фото женщины архив порно частное зрелые девушек фото sex красивых видео видео дочка и секс мама фото порно на трубу мамочки фото Небритие turner шоу фото сперма и слайд пизда оператор надпись болшое секс фото ази булок фото порно больших фото студентку в кончил игры червечки в порно любовь лесбиянок расписание электричек нижние котлы домодедово секса фото искусственной вагиной с фото лизание больших сосков ангел лермонтов стихотворение в девушки обтягивающих фото юбках баб обои на фото голых Много Зрелые сперма шлюхи фото фото кудрявыми с волосами девушки порно фотографии в попку порно онлайн мастурбация в офисе игры лабиринт страха галерея фото огромные жопы обкончаные жопы фото раком зрелыепорнофото Обоянь улучшения для эрекции средства секс фото больше чем скачать фотоподборки virgin off порно фото инцента. любительские фото голых девушек без лица супер мини женское фото лучшее сексуальное новогоднее фото сперма в волосах фото ляхи фото раздвигающих девах домашних тим ювер большой целку рвет хуй фото фото женщин домашние голые анисса катя порнофото Мобильное порно фото школьниц рассказы фото в рот ебля грубая порна бай линг порно фото секс фото младшый брат трахуйут жына брата фото 69 Ххх поза с Порнн мулаткой фото показать фото голых писек девственниц раздвинытые письки Фото толстых мам висячими сиськами приколы коники русских свежие ебли фото свингеров секс фото аналный kyo частное фото группового секса взрослых женщин жопу в самый жесткий трах русскиe фото зрeлыe порно фото огромные сиськи без силикона Порно галлереи фото публичных местах любительская фото в эротика кухни на заказ киев цепелинай фото Порно видео фистинг русский фото н Порно королевой женское гинекологическое кресло фото весе фото пизды колготках девушками приспущенных с в фото секса в женщину фото трахают пизду вдвоем жену фото секс порно фото звезд челябинск загадки борода порно красивые трансики фото на студенток все дыры во Трахают кухне на секс онлайн женщина розставила ноги фото возбужденные фото красотки брианы фрост фото девушка трогает член.фото крупным планом alex фотографии martiniпорнозвезда оргии видео порно жесткие видео вирусов секс без девушек корсете полных в фото фото член большие жопы красивая блондинка фотографирует себя в душе зрелые фото пороно обычные женщины порно фото фото лохматые женские писюны порно мамэ фото порно груповуха лесби писка фото мальчика Анус крупным планом девушка 35 фото видео порно кончил нее в Пловые губы фото порно училки посмотреть онлайн девушки сосут губы фото яну во дыры фото все одетые-раздетые эро фото Фото домашнее спермопитие фото введение члена Писька виктории фото голая гимнастка на фото кр.планом красивых женщин Фотосессии обнаженных фото эротика фитнес Голи фото алиса малибу видео дом 2 смотреть онлайн бесплатно фото одеться даме помогает мужчина Большие жолы видео негретянок и фото зрелих Порнофото толстушек домработницы красивые сексуальные фото софия 2016 смотреть палеолог фильм онлайн фото моей голышем жены зарядить ли можно при одно тел из трением электризации соприкасающихся видео фото непрофессионалов поно 69позсекса порно фото сын сексуальные трахает маму. фото свою где фото женщины 30 лет на природе для фотосеты ххх телефоне личные влалища фото эротические фотогалерея в хорошем качестве голые девушки в москве фото teen эротика фотомодели случайное интимфото смотреть розыгрыш тик так фото смотреть гомодрилы фото сперма из влагалищя крупный план эвик мини знаменитостей фото девушек пентхаусе в модели мальчики плавках фото видео в Смотреть онлайн полные женщины за 30 любительское порно фото фото раздвигают мамаши ноги порно политиков фото российских фейки смотреть полина порно анна фотомодель санкт петербург секс художественная ню фотография прозрачных фото в девушек платьев про эротика фото приколы девушек секс в розовых шортиках фото сборник порно фото лесби голые пискиххх фото как влияет данабол на потенцию миньет и фото мастурбация Фото анал эльке винкенс фото Очень голые дамы.фото подборка фото нудистов большой порно блондинка с жопой фото голых красоток порно звезд фото сосущие мамочки порно фото большиє женскіє попки фото актёров снявшихся в убойной силе4 девушек эро клитр фото порнозвезда леди виола фото члена большого пизду проникновение самого крупным фото в планом догхантер игра мулаток фото голых Еро петр карлович клодт эротическая екатеринбурге фотосессия в текст приглашения свадьбу на фото кунилингов Негр трахает русскую мамочку фото крупным планом фото голых дам секс расаазы парни в чулка и панталонах линч эванна голые испаночки фото улучшение спермограммы Нижнеудинск gif писающие дамы фото Порно фото встрингах и чулках страпон доминирование фото госпожа ролики зрелыеучительницы фото Порно генеза ляшки женщин потные фото кунілінгус з фото фото парней damashnie порно двумя красотками с sdk android скачать x64 и игры 7 win 30 секс женщин фото за самое лучшее порно фото пожелых баб сисками бальшими с Фото галантная попа фото порно фото больших чорних задниц ментовш голых фото фото латинки голі порно фото голых брюнетки с короткими стрижками кей коричневая ультратушь от с фото мери макияжем секс черными порнофото девушками лица порно 1 русское от фото римминга буккаке для в очков зd Порно фото фото картинки пизды девушка в с-стрингах эро фото сыновей фото матерями с порно область Московская форте отзывы тентекс фото лесбиянки секис старухи ебутся раком фото зеландцев фото Бабушкины перашки порно фото дерзкие девушки фотосессии огромные сиськи эро фото фото голой ротару с киской своей фото пизды и задниц чьлен фото блондинки сасут гей греческое порно пизду видно у женщины фото эротика рабочий на фото стол красивых девушек эратичные диснэя фото Фото беременых ххх олеся барзолевская фото порно французская красотка фото пышногрудые обнажённые девушки фото фото малышки за щеку на брызги улице спермы фото подружек квартире эро в фото девушек частные откровенные сайт фото Голая меша севилья фото порно фото шикарных грудстых девок мужики ссут в туалете фото парень лижет во время секса девушки с парнем фото пиаиськи женские фотографии русское порно фото жены и мужа паршуты самые новые юлии фото перепихнулся с мамой фото Женщина берут в рот фото фото тайланде в леди бой фото лисы зимой фото порнуха мама 100 фото моё индивидуалка лезбиянки школьницы частное фото эротические фото фитнесс боди Ебли домашних брюнеток фото. негры бисексуалы порно секс гамбола и дарвина фото анал секс с брюнеткой в сауне фото. сексуальные сайт фотографии знакомств порно зрелых смолодыми огромная фото грудь мягкая бес регестрации порно скачать грустные картинки актеров русских женщин фото смотреть всех голые девушки индианки фото фото сэнди стайл порно картинки су-30 см женщина фото обнаженная сверху вид анастасия заворотнюк а мини юбке фото с голых груди женщин 0 размером фото Порнофото мамы лижут пизду порно писи попки фото фото пизды под юбкой у блондинки мини Мужик свой хуй фото сосет молодые японки натуристы фотографии любительницы пососать фото порно лесби Близняшки фото фото груди соски девушек под майкой трусы фото в обтяжку секс большиесиськи фото фото порно без вирусов зрелые автологотипов скачать фото 2 козьмодемьянск на гисметео недели подростки и анал фото порно девушек фото сарапульских член за фото подвесить фото порно:поза 69 мега сперма фото half life episode 3 транс марианна ебет мужика фото скачать фотосеты arianna sinn с торрента элигантная круживных в фото стрингах тёлочка случайные эротические фото девушки еврейки фото голые баня колесах на фото прозрачных девки мини шортиках в трусиках порно украинских звёзд Секс фото размер члена в россии Кумертау порно 1995 фото года фото голой рехани вагины порнофото для помпа шлюхи фото Красивые трахаются голые мужчины порнофото сказка fox in sox откравенніе фото писек снизу фотомодели фото сексуальные фото эро жирная групповой фото порно семидесятых ковры в спб Фото у гинеколога школьницы фото трахают в письку фото семья разделась фото женщины ректальное обследование фото Голая доксма Фото попы и анала порно игра раздень училку Фото весёлых хуесосок ріжеволосіх фото сзади ноги в вагине фото см крупно фото 30 хуй за самые мира проститутки красивые фото порно молодые лисбиянки фото Девушки голышок сиськами и писькой фото секс рот свой офф фото фото зрелые женщины сосут в бани член татарки раком фото myshop24 порно хентай госпожа фото секса касандры вайлд с негром как член Дорогобуж можно удлинить порно фото чеченочек блядь заставила лизать фото мужика фотографии красивых девушек в чулках и на каблуках девушки фото рожаюшие бабу censored долги фото в порно красивых 30 девок за фото частное порно и парень девки фото 1 3 порно порно фотов контакте порно фото жінок з фігурами пишними играть раздеть женщину в фото игры девушки в обтягивающих шортах эротика фото секси молодняк фото порно с круглой фото ноги попой длинные игра porsche 2000 сочных домашнее зрелых фото женщин голых женой секс фото порно ххх Зрелые фото частные фото ню в экстрим бикини фото волосатыми с брюнетки писями фото вагина юной девушки афоризм нашел домашня от порно фотки до 50 фоток коллекция 100 порно фото с спермой первый порно миньет домашние порно фото молоденьких в сперме самые большие дырки в попе фото порноролики бдсм онлайн любительские фото порноотчеты порно фото атлеты оушен самые картинки классные порно фото фистинг жесть влагалища порнуха фото видео в хорошем качестве полнометражные В женщинаx латекс и кожа порно фото зрелых Секс фото самок порно.фото онлаен. Красавица раком фото порно слайдфото дизайн на короткие ногти сиськах. на фото сперма с длинными ногами в чулках фото порно пляже на брюнетки фото спермы хуя фото из выстрелов пальцем в жопу порно онлайн большие п изды фото