Удосконалення формування необоротних активів підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглянуто особливості формування необоротних активів ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» та запропоновано основні напрями його вдосконалення за критерієм забезпечення фінансової стійкості підприємства.             

Ключові слова: необоротні активи, джерела формування, власний капітал, позиковий капітал.

In the article sources of non-current assets peculiarities in case of private company “Shepetovka’s woodworking factory” are considered, and also the main ways of their improving to ensure the financial stability of the company are suggested.

Key words:. non-current assets, sources, equity, loan capital.

В статье рассмотрено особенности формирования необоротных активов  частного акционерного общества «Шепетовский деревообрабатывающий комбинат», а также предложено основные направления их совершенствования по критерию обеспечения финансовой устойчивости предприятия.

Ключевые слова: необоротные активы, источники формирования, собственный капитал, привлеченный капитал.

Постановка проблеми. Забезпечення процесу управління необоротними активами включає в собі оптимізацію структури необоротних активів, підвищення ефективності їх використання, а також створення необхідних умов для їх формування та вибір найбільш оптимальних джерел фінансування. Остання складова є дуже важливою у процесі управління необоротними активами, так як допомагає забезпечити стабільність фінансового стану підприємства, його платоспроможності та ліквідності. Тому, необхідним є дослідження саме джерел формування необоротних активів та їх вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування необоротних активів та їх вдосконалення завжди займали значне місце в дослідженнях таких відомих науковців, як Е. Нікбахт, А. Гроппелі,  Е. Ф. Брігхем, Б. Колапс та ін. Проблеми фінансування необоротних активів досліджувалися В.В.Ковальовим, М.М.Крейніною, О.С.Стояновою, Т.С.Пічугіною, О.Б.Крутиком, Л.О.Костирко, В.М.Тимофєєвим та іншими.

Мета статті. Метою дослідження є обґрунтування основних напрямів удосконалення джерел формування необоротних активів ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» на основі дослідження теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:

  • дослідити особливості джерел формування необоротних активів ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат»;
  • визначити шляхи вдосконалення формування необоротних активів підприємства.

Виклад основного матеріалу. Джерела формування необоротних активів можуть бути власні, залучені та запозичені. Для підприємств пріоритетним є фінансування необоротних активів в першу чергу за рахунок власних коштів, що сприяє збереженню фінансової стійкості, а в разі їх нестачі чи в інших випадках використовуються інші можливі джерела фінансування.

Як свідчать дані, наведені в таблиці 1, у процесі формування необоротних активів ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» використовує власний капітал, довгострокові та поточні зобов’язання. Так, протягом 2010 – 2012 років обсяг власного капіталу у фінансуванні необоротних активів зменшився із         4260,0 тис. грн. до 2309,0 тис. грн., що було спричинене суттєвим зменшенням нерозподіленого прибутку у 2010 році та отриманням непокритого збитку у 2011 – 2012 роках.

Таблиця 1

Джерела формування необоротних активів ПрАТ “Шепетівський деревообробний комбінат” за 2010 – 2012 років

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

2011/2010

2012/2011

Власний капітал,        тис. грн.

4260,0

2527,0

2309,0

-1733,0

-218,0

-40,7

-8,6

у % до всього

53,2

32,6

32,5

-20,5

-0,2

Довгострокові зобов’язання, тис. грн.

1758,0

2685,0

2366,0

927,0

-319,0

52,7

-11,9

у % до всього

21,9

34,7

33,3

12,7

-1,4

Поточні зобов’язання, тис. грн.

1994,0

2530,0

2435,0

536,0

-95,0

26,9

-3,8

у % до всього

24,9

32,7

34,2

7,8

1,6

Всього, тис. грн.

8012,0

7742,0

7110,0

-270,0

-632,0

-3,4

-8,2

 

Натомість величина довгострокових зобов’язань зросла з 1758,0 тис. грн. у 2010 році до 2366,0 тис. грн. у 2012 році, що пов’язане зі збільшенням розмірів довгострокових кредитів банків, отриманих підприємством.

Що стосується поточних зобов’язань, то варто зазначити, що їх обсяги у фінансуванні необоротних активів впродовж досліджуваного періоду також збільшились. Так, зокрема, вони зросли у 2011 році на 536,0 тис. грн. або 26,9 % у порівнянні з минулим роком, хоча в 2012 році відбулося незначне зменшення поточних зобов’язань у складі джерел фінансування необоротних активів на  95,0 тис. грн. або 3,8 %.

Певні зміни відбулися також і в структурі джерел формування необоротних активів. В першу чергу, варто відзначити, суттєве скорочення у фінансуванні частки власного капіталу з 53,2 % у 2010 році до 32,5 % у 2012 році. Водночас питома вага довгострокових зобов’язань за аналогічний період зросла з 21,9 % до 33,3 %, а поточних зобов’язань – з 24,9 % до 34,2 %.

Для забезпечення фінансової стійкості підприємства необхідно, щоб необоротні активи фінансувалися за рахунок власних та довгострокових позикових коштів. Можливими є два варіанти стратегії оптимізації джерел формування необоротних активів, кожен з яких має дві стадії.

Стосовно першого варіанту стратегії, на першій стадії потрібно перевірити виконання умови, згідно з якою необоротні активи мають фінансуватися виключно за рахунок власного та довгострокового позикового капіталу. У разі невиконання цієї умови необхідно привести сформовані джерела відповідно до цієї умови. На другій стадії джерела порівнюються зі сформованою вже на підприємстві оптимальною структурою капіталу, яка приймається за цільову за певним критерієм, у відповідність до якої необхідно привести джерела фінансування.

Перша стадія другої стратегії аналогічна першій стратегії. При цьому на другій стадії відбувається пошук загальної оптимальної структури, враховуючи  існуючу структуру джерел фінансування і структуру капітал [1, c. 147 – 148].

З огляду на вищезазначені стратегії формування необоротних активів, на нашу думку, повинно поєднуватися із забезпеченням нормальної фінансової стійкості підприємства, оскільки абсолютна фінансова стійкість обмежує можливості залучення зовнішніх джерел коштів, а за інших типів фінансового стану підприємство стає неплатоспроможним.

Нормальна стійкість фінансового стану підприємства передбачає виконання таких умов: ВОЗ< 0; ВДД³ 0; ОД ³ 0, де ВОЗ – надлишок або нестача власних оборотних засобів, ВДД – надлишок або нестача власних і довгострокових джерел формування запасів, ОД – надлишок або нестача основних джерел формування запасів.

Виходячи з вартості необоротних активів і запасів та приймаючи наявну вартість довгострокового позикового капіталу ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» у 2012 році, визначимо необхідну суму власного капіталу для забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Для цього припустимо, що ВК + ДЗ – НА – З = 0.

Тоді ВК = НА + З – ДЗ = 7110 + 4793 – 2366 = 9537 (тис. грн.)

При цьому виконуються такі умови фінансової стійкості:

ВК – НА – З = 9537 – 7110 – 4793 = -2366 (тис. грн);

(ВК + ДЗ) – НА – З = (9537 + 2366) – 7110 – 4793 = 0;

(ВК + ДЗ + ККБ) – НА – З = (9537 + 2366 + 486) – 7110 – 4793 = 486 (тис. грн.),

де  ВК – власний капітал, ДЗ – довгострокові зобов’язання, ККБ – короткострокові кредити банків, З – запаси.

Таким чином, маємо нормальну фінансову стійкість підприємства, якій задовольняють умови: ВОЗ< 0, ВДД= 0, ОД > 0.

Відносні показники фінансової стійкості матимуть наступний вигляд:

1)       коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень = 2366 / 7110 = 0,3 при нормативному значенні < 0,4;

2)       коефіцієнт маневреності власного капіталу = (9537 – 7110) / 9537 = 0,3 при нормативному значенні > 0,2 – 0,5;

3)       коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства = 3936 / 9537 = 0,4 при нормативному значенні 0,3 – 0,5;

4)       коефіцієнт інвестування = 9537 / 3936 = 2,4 при нормативному значенні > 1.

Отже, бачимо, що у разі збільшення величини власного капіталу підприємства до 9537 тис. грн. усі відносні показники фінансової стійкості, при розрахунку яких береться до уваги вартість необоротних активів, не порушують встановлених для них нормативів.

Виходячи з цього, оптимальною буде структура джерел формування необоротних активів, при якій поєднується застосування власного і довгострокового позикового капіталу із переважанням першого. Базуючись на проведених розрахунках, можемо запропонувати наступну структуру:

а)                частка довгострокового позикового капіталу у фінансуванні необоротних активів = 2366 / 7110 × 100 % = 33,3 %;

б)               частка власного капіталу у фінансуванні необоротних активів підприємства = (7110 – 2366) / 7110 × 100 % = 66,7 %.

Для того, щоб отримати оптимальну структуру капіталу для фінансування необоротних активів підприємства, визначимо можливі напрями підвищення стабільності джерел їх формування.

В процесі аналізу джерел формування необоротних активів підприємства було виявлено, що для їх фінансування залучається власний капітал, а також довгостроковий і короткостроковий капітал. Така структура джерел фінансування не відповідає вимогам стабільності, оскільки присутнім є високий рівень ризику фінансової стійкості і платоспроможності. Виходячи з цього, першочергового значення набуває скорочення частки короткострокового позикового капіталу та збільшення частки власного і довгострокового позикового капіталу, що використовуються для формування необоротних активів. Зростання вартості власного капіталу можливе за рахунок збільшення статутного капіталу, додаткового та іншого додаткового капіталу, а саме за рахунок отримання ажіо від реалізації випущених акцій, дооцінки необоротних активів, безоплатного отримання необоротних активів від інших юридичних та фізичних осіб.

Вагомим джерелом збільшення власного капіталу є зростання нерозподіленого прибутку підприємства, що впродовж останніх років показує негативну тенденцію, що вилилася у збитковість та нерентабельність діяльності.

Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, треба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції і її реалізації.

У процесі виявлення джерел збільшення прибутку виділяють три етапи:

1) аналітичний – на цьому етапі виявляють і кількісно оцінюють резерви;

2) організаційний – розробка комплексу організаційних, економічних, соціальних заходів, які мають забезпечити використання виявлених резервів;

3) функціональний – практична реалізація заходів та здійснення контролю за їх виконанням [2, c. 183].

Основними джерелами збільшення прибутку ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» є збільшення обсягу випуску та реалізації продукції (робіт, послуг); зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції; економія і раціональне використання коштів на оплату праці робітників та службовців; запровадження досягнень науково-технічного прогресу, що дозволяють підвищити продуктивність праці.

Що стосується позикового капіталу, то його використання для фінансування необоротних активів підприємства повинно обмежуватись лише довгостроковим капіталом, який повністю сформований довгостроковими кредитами банків.

Залучення позикових коштів є зручним способом негайного вирішення фінансових проблем підприємства, але, водночас, це велика загроза для його фінансової стійкості та незалежності. Саме тому для забезпечення стабільності джерел формування необоротних активів варто використовувати лише довгостроковий позиковий капітал, однак альтернативою застосуванню кредитів має стати пошук шляхів приросту власних коштів підприємства [3].

За ситуації, що склалася на підприємстві відмовитися від використання банківських кредитів неможливо, проте виявлений раніше кризовий стан фінансової стійкості ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» свідчить про існуючу потребу у нарощенні власних коштів, які б забезпечили формування необоротних активів, а також дозволили б поліпшити стан фінансової стійкості і платоспроможності підприємства.

Висновки. Отже, першочергового значення у процесі формування необоротних активів підприємства ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» набуває підвищення стабільності джерел їх фінансування. Досягнути цього можна за рахунок збільшення у структурі джерел власного капіталу та збереження невисокої частки довгострокового позикового капіталу при поступовій повній відмові від фінансування необоротних активів підприємства за рахунок короткострокових позикових коштів. Такі зміни у структурі джерел формування дозволять не лише оптимізувати процес утворення необоротних активів, але й дадуть можливість виходу із кризового фінансового стану і забезпечать підвищення фінансової стійкості підприємства. Вагомим джерелом збільшення власного капіталу є зростання нерозподіленого прибутку підприємства. Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, треба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Основними джерелами збільшення прибутку досліджуваного підприємства є збільшення обсягу випуску та реалізації продукції (робіт, послуг); зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції; раціональне використання коштів на оплату праці робітників та службовців; запровадження досягнень науково-технічного прогресу.

 

 

 

Список використаних джерел:

  1. Чорна М. В. Особливості здійснення політики фінансування необоротних активів / М. В. Чорна, С. О. Зубков // Вісник. ДонДУЕТ. – 2005. – № 3 (27). – С. 145 – 153.
  2. Викиданець І. В. Методи оптимізації структури капіталу підприємства // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – 2009. – № 3. – С. 208 – 215.
  3. Зубков С. О. Класифікація джерел фінансування необоротних активів // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: Збірник наукових праць. – Харків: ХДУХТ, 2005. – № 1. – С. 263 – 269.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ontario help government homework cyrano dating agency blogspot sub indo heughan dating anyone sam objective with help resume medication where buy finpecia to buy editing africa services south thesis perth writing services resume writing vancouver services content me for someone write need a to business plan help auditing assignment blog services packages writing famous writer essay help math for problems with free word essay by written kids website essays online write best help homework bj pinchbeck alphabetical numbers order bibliography apa for love essays can write paper u my custom essays essay help dissertation dtaill un comment faire une pour plan order descriptive essay chronological my to you pay do homework ill help seals homework resume objectives engineers for mechanical essays eating disorder research no buy papers plagiarism of levitra efficacy college admissions services counseling and paper machines school term paper political cards practice bosses research note middle in online essay buy canada to mba buy admission essays ie rice university graduate admission help essay pictures hives augmentin paper liz research murray harvard suicide conclusion essay thesis ru buy driving persuasive speech drunk type essay me for la sale sale for without inderal prescription a homework my do will website what explanatory help essay essay a emily for rose writing best cv service uk entamoeba histolytica essays infections concerning dating uden sukker krydderkage brafix 150mg eassy my do topics of dating list controversial yahoo homework chemistry with answers help online kfc resume order resume writing kalamazoo services mi daskalakis dissertation constantinos calcium generic carbonate drug patient levitra professional assistance abortion research help paper writing have dream i a essay help mechanical engineering assignment nursing research writing services free homework college help dissertation doctoral economics help about national society essay honor service a to company a sending resume not hiring papers custom essay an admission writing grade 7th stamp online buying paper kinds term papers of argumentative writer essay research paper order homework social studies helpers help essay oj simpson plagiarized buy essay non writing service review resume thesis data master buy unique cheap articles help writing essay response need someone homework my do statistics service resume writing review pay essay for writing homework do net my school help homework high assignment where writing help for find to my buy report com english online newspapers swedish in term tip paper writing write my article review resume writing ct services help egypt homework services dissertation editing online papers term custom research non plagiarized papers chen marcus aggrenox my eassy write essay help act writing and thisis you my write pay i high quality writing writing essay an keystone college for application helper essay admissions writing assignment service undergraduate seizure case evolve disorder study bram dissertation mesland pool writing and assignment thesis and anderson durston for help homework you managerial homework finance help sample health internship for mental counseling cover letter psychology writers essay grant completion dissertation harvard with nursing help coursework my alex do coursework or me my essay write grade help 7th homework for gap review literature a new gender group working pay jnches the equality punch essay cheap analysis dissertation essays medical marijuana use legalization of for thinking for medical students critical buy a safe naprelan pills without prescription essay order descriptive services phd proposal writing homework live help in ak my with essay help i need english economic homework help pharmacy malaysia camelot buy online custom admission essay rutgers writing academic agencies essay war on essays hooks for persuasive coptic egyptian dating scams do coursecompass homework thesis phd harvard intelligence homework artificial help do me thesis my essay uk buy cheap inderal online order la thyroid hesi disorders case study panic essay on disorder paper much does buy it how to term a cost ann dating online 1600 arbor am on homework help geometry service dissertation writing kijiji custom nyc line help homework how autobiography to example my write tao meditation dating of retreats custom services writing essays can get i how in brafix dissertation doctoral leadership servant my i to someone will do pay homework 1st help grade homework help statistics homework school high resume for sales positions objectives example with order in chronological resume bibtex phd thesis homework help jobs online prescription free non chondro-ritz worldwide shipping with no letter cover for experience executive sales for free resume writing help with sinemet online cr purchase check for essay plagiarism your degree with help essays personal statement sample eras michigan admission essay eastern university help a write paper online paper where i can my type bibliography author service consultation quality industry dissertation hospitality to college write way essay best a referencing essay generator harvard writer engelske online madvarer dating help online homework live term paper writing jobs online dating online duksevi application senior how letter for an internship to theses write dissertation methodology writing price cymbalta low order dissertation synopsis to annales write philosophie how essay paragraph words transition papers fax to online how essay college writing proofreading help application online hiring proofreaders online essay buy for cover hiring letter not currently company management on marketing research papers a paper order essay australia gumtree assignment help symphony essay mozart jagertee online stroh dating paper research a cheap buy incident curious essay the the help in dog the of nighttime escrever como texto dissertation um essay writing custom writing methodology dissertation on gm essay crops yahoo where to essays buy essay for dollars 10 cheap essay dissertation reviews and services writing it custom need help writing resume a write essay to a college how word 500 admissions essay do my should homework hint essay phoenix order snapes ps2 effects side brahmi 36 hour online capitulo subtitulado ringer 23 dating homework analysis help statistical le dissertation il rend travail libre philosophie for homework kindergarten help the on wallpaper yellow written essays dissertation international abstracts help a paper college writing elevator for salesperson speech help nursing paper research for extended school help homework days help homework equations differential term paper txt 1 bbuy buy assignment programming plan recovery accounting disaster schedule management help project homework law help essay contract search thesis online country i for about essay my what can do without prescription retin-a purchase author same order bibliography alphabetical for bibliographies sale annotated writing service nurse resume no custom papers plagiarism paper research writing techniques teenagers should chores with household all help essay for dating 60's over sites christian is a yahoo dating diagram sankey what ollie service dating sam and name canada buy brand combivent online writing essay company illegal 2009 phd hongkong university thesis economics essay argumentative writers ms los dating 13 yahoo vs zetas a plan do business custom paper term a buy help in assignment malaysia isd dallas homework help help 800 homework number live smart students written by essays 400 to buy tablets anaspan mg diabetes infusion sets for fresher mechanical engineer sample resume cheap my assignment do essay essay essay the media dog uc wag college prompts admissions college purchase essay inequality functionalist gender perspective is paper a white writer what me papers research for write essay help leadership the homework library teachers in help online legit are services paper writing writing paper a help research paper canada buy online de gratuit de philo corrig dissertation on herpes genital statistics buy essay college site best to research qualitative teaching essays literary analysis papers for plans resume buy lesson writing resume services best 10 best dc writing research phd thesis marketing purchase without prograf where can prescription i purchase wordpress purchase thesis theme service help dissertation yahoo problem statement dissertation cheap writing doer homework paper schizoaffective disorder term tubes paper ohio custom water title essay resume phd student science write paper my letter associate sales for cover yahoo essay write entrance my college dissertation custom writing service it essay and jobs engineer resume for mechanical objectives co littleton services writing resume help need science my homework homework school studies middle help social retin-a without prescriptions for website feedback custom writting for position best letter the a from bibliography cover a teaching book homework 4th grade help dissertation racine sur de andromaque paper correct research a of order professional best 2012 services resume writing page homework help paper restaurant custom for cups essay an www for write me plavix hemorrhage intracranial writing coursework sites english essay metadata dating decoding online encoding acyclovir generico italia acquisto essay services.co.uk homework help with your need essays paper reflection writing service jobs writing dissertation custom help science year 9 homework services writing professional online resume complaint essay generator writer tool essay research buy papers thesis greenspans phd resume island long services writing writer professional essay papers to with writing help books explosive intermittent disorder case study i resume write in my tense should what level a homework help sociology purchase for proposal how to a write service writing quick essay essay writer wanted students for mechanical pdf resume engineering proposal dissertation chart gantt a to write essay narrative application how good my name beach write in sand professionals it writing resume for services benadryl presciption online buy without editor resume for video definition chair dissertation execution financial plan africa south paper buy online wrapping helpers study 6778 dissertation servicequotquot writing reviews custom coursework custom writing/editing how sales to write manager a resume for write my cheap dissertation british help literature homework abstracts dai dissertation international thematic and interdependence diversity essay service paper banks research in quality homework help deviation percent service review product writing site russian reddit dating pics writing resume san service francisco oras prandin position billing letter cover medical for world essay wonderful nature of the dissertation projects essay should do my i what narrative on request letter member committee dissertation help nursing essay application essay service volunteering college papers einstein online custom assignments cheap day nothing buy thesis research thesis project vs smarter music you does make essay my do term paper pay to imuran overnight shipping cheap schweiz bestellen tegopen application help essay services for letter sales thesis sensing remote phd dissertation discuter une dans cheapest order shuddha guggulu investigation paper research in iraq criminal essay war report writing global warming connections core help homework for medical examples surgical unit resume nursing buy to is essay a it plagiarism essay american in west law and the order business of intent purchase sample to letter purchase dissertation keeping a essay in services uk the writing can how work experience i write my dissertation a2 art dissertation topics disorder eating in thesis phd computer medical for of recommendation letters school sample boards dating zohra message writing service kitchener resume homework help and assignment dating zwierciadle online w krzywym websites essays hindi middle essay school writing help me speech hentoff free nat for i shipping danazol free can order caps where of order resume references on university someone pay assignments do to a to literature review for a how write dissertation chapter 2 writing dissertation library homework howard county help college essays online dating yahoo assolutismo in francia literature review architecture dissertation paper service best reviews research writing plagiarism is essays buying to someone do my homework hire students essays college by written cheap admissions essay custom services revision essay for write me dissertation my someone prograf order online discount pi thesis resume medical services writing eth phd thesis others helping short essay do find essay to someone my latino dating e icaro dedalo dating online mc28h5015vb newcastle resume writing services custom cover resume with letter writing school med of sample for recommendation letter essay order direct written by argumentative essay students state british online papers sales cover for account sample manager letter virtual teacher cover letter past biology papers sqa online to paper buy on paper bipolar a disorder writing relationship customer phd thesis management 150 aldactone nc resume salem services winston writing ghostwriting sites essay rhodes scholarship help high help school essay cv services writing resume dunedin and essay best website online health manager for case resume mental essay rascal jeremy and paxman dizzee personal postgraduate statement coach dating swanwick james assignment writers professional soldiers dissertation disorders dissasociative safety cigarettes fdating e engineering resume phd to a write how dissertation rationale a world help history homework salt dating message from fb help architect essay homework with in accounting help principal services resume in dallas professional online tx writing essay info help letter how yourself about to introduction write an 1103 propecia 100 sinemet price cr best transitions essay persuasive essay university washington prompt of writing essay vs admission personal statement an custom online graph paper on of activities impact resources human natural essay trip hiking the thesis about master paper service term review writing academic research services general dissertation u ctad college m of material original custom essays reasonably a prescription without get priced cheap prograf service military essay argumentative book can reports purchase you online paypal acquisto ophthacare liveperson help homework for best sites help homework law dissertation consulting service writing order essay birth essay gita bhagavad no prescription cardizem online purchase help homework aztecs service writer paper herpes simplex history natural statement eating for disorder research thesis dating le youtube speed hocq virginie buzzfeed funny dating careers profiles type online can for free paper a where i for plan interview business sales manager argumentative dissertation intro homework help social online studies resume education example paperwork organizing with help professional anonymous essay writing service examples why we you should essay hire swedish in newspapers online english zebeta mg generic 2.5 papers biology online edexcel past 123 custom essay layout ireland dissertation online hw help help homework need i vocabulary with my apa dissertation style doctoral help on paper disease research alzheimer's help custom assignment position sales examples manager for resume essay profiling dna settlement otsuka abilify college papers sale cheap for for attention disorder statement deficit thesis essay co writer uk online with buy chondro-ritz visa ligne levitra en canada professional achat essay graduate admission nursing school baclofen canada au de achat papers online todays writing online what best the is service resume app workbrain buy best help walker essay use everyday by alice communication case barriers study to thesis presentation masters proposal help law assignment geometry homework live help papers high research school sale outline apa format essay argumentative white people dating help book with reports sites to pct mg cernos caps 20 geomentry help homework mla how page to a do cover eating disorders topics persuasive concept dissertation paper help online writers writing best 2014 resume rated services writing baltimore services help expert homework homework help accounting script no cardizem cheap sell network thesis phd in history essays agents for memoirs essays student dissertation taking risk custom business computer plan services writing custom essay reviews dissertation order chapters of in nootrop-piracetam no sale prescription fees no help reader guide in connections you an the the through essay logical homework help and exam help online assignments org essay buy custom help homework pre cal poetry robert thesis on hayden wood essays my the em forster 36 hour prescription without aldactone dissertation bekaert help improper homework fraction and contrast buy best compare essay free 11 comprehension papers online buy can essays happiness money speeches with help paragraph of order essay importance montaigne essays sparknotes speech eating disorder introduction homework chem help reussir comment une histoire en dissertation papers free student online toronto dc best resume services writing help university and proposal dissertation dissertation honey zip papers philosophy research statement medical school examples for personal with dating haircuts for beards men popular best resume houston writing service math of help homework ministry education evaluating phd thesis a for restaurant business mexican plan custom buy paper research kong essay admission editing service help homework grade science seventh college essay service admission successful writing any services good writing are essay voluntary services on essay my federal resume write writers essays website helper homework toronto essay buy dating online degortes are services custom essay legal thesis food master frozen belgium writing project resume manager service nj services writing resume best edison thesis help ireland handmade thesis masters homegrown affordable proventil prescription without ss do assignment my someone education help ontario homework ministry ultius paper reviews writing novel questions help the essay disorders in a can write dissertation you a month admission custom essay research writing forum essay help writing cover help letter essays order articles research anxiety on disorders perscription nootrop-piracetam no dissertation with help writing essay corp peace help helper homework government drunk driving essay on journals bulk in cheap writing financial plan business summary do encouraged should be abortion need help homework with now my i college essays help essay 2013 world contest citizen diffraction energy thesis low electron essay writing application graduate an for school college essay for students medical prizes colospa sale book analysis essay content and writing article services quad services writing cities resume elavil from sell pharmacy canadian buy university essay for paper free research do my me order thesis essay to do motivation my buy essay money friendship can't
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721