Удосконалення формування необоротних активів підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглянуто особливості формування необоротних активів ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» та запропоновано основні напрями його вдосконалення за критерієм забезпечення фінансової стійкості підприємства.             

Ключові слова: необоротні активи, джерела формування, власний капітал, позиковий капітал.

In the article sources of non-current assets peculiarities in case of private company “Shepetovka’s woodworking factory” are considered, and also the main ways of their improving to ensure the financial stability of the company are suggested.

Key words:. non-current assets, sources, equity, loan capital.

В статье рассмотрено особенности формирования необоротных активов  частного акционерного общества «Шепетовский деревообрабатывающий комбинат», а также предложено основные направления их совершенствования по критерию обеспечения финансовой устойчивости предприятия.

Ключевые слова: необоротные активы, источники формирования, собственный капитал, привлеченный капитал.

Постановка проблеми. Забезпечення процесу управління необоротними активами включає в собі оптимізацію структури необоротних активів, підвищення ефективності їх використання, а також створення необхідних умов для їх формування та вибір найбільш оптимальних джерел фінансування. Остання складова є дуже важливою у процесі управління необоротними активами, так як допомагає забезпечити стабільність фінансового стану підприємства, його платоспроможності та ліквідності. Тому, необхідним є дослідження саме джерел формування необоротних активів та їх вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування необоротних активів та їх вдосконалення завжди займали значне місце в дослідженнях таких відомих науковців, як Е. Нікбахт, А. Гроппелі,  Е. Ф. Брігхем, Б. Колапс та ін. Проблеми фінансування необоротних активів досліджувалися В.В.Ковальовим, М.М.Крейніною, О.С.Стояновою, Т.С.Пічугіною, О.Б.Крутиком, Л.О.Костирко, В.М.Тимофєєвим та іншими.

Мета статті. Метою дослідження є обґрунтування основних напрямів удосконалення джерел формування необоротних активів ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» на основі дослідження теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:

  • дослідити особливості джерел формування необоротних активів ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат»;
  • визначити шляхи вдосконалення формування необоротних активів підприємства.

Виклад основного матеріалу. Джерела формування необоротних активів можуть бути власні, залучені та запозичені. Для підприємств пріоритетним є фінансування необоротних активів в першу чергу за рахунок власних коштів, що сприяє збереженню фінансової стійкості, а в разі їх нестачі чи в інших випадках використовуються інші можливі джерела фінансування.

Як свідчать дані, наведені в таблиці 1, у процесі формування необоротних активів ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» використовує власний капітал, довгострокові та поточні зобов’язання. Так, протягом 2010 – 2012 років обсяг власного капіталу у фінансуванні необоротних активів зменшився із         4260,0 тис. грн. до 2309,0 тис. грн., що було спричинене суттєвим зменшенням нерозподіленого прибутку у 2010 році та отриманням непокритого збитку у 2011 – 2012 роках.

Таблиця 1

Джерела формування необоротних активів ПрАТ “Шепетівський деревообробний комбінат” за 2010 – 2012 років

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

2011/2010

2012/2011

Власний капітал,        тис. грн.

4260,0

2527,0

2309,0

-1733,0

-218,0

-40,7

-8,6

у % до всього

53,2

32,6

32,5

-20,5

-0,2

Довгострокові зобов’язання, тис. грн.

1758,0

2685,0

2366,0

927,0

-319,0

52,7

-11,9

у % до всього

21,9

34,7

33,3

12,7

-1,4

Поточні зобов’язання, тис. грн.

1994,0

2530,0

2435,0

536,0

-95,0

26,9

-3,8

у % до всього

24,9

32,7

34,2

7,8

1,6

Всього, тис. грн.

8012,0

7742,0

7110,0

-270,0

-632,0

-3,4

-8,2

 

Натомість величина довгострокових зобов’язань зросла з 1758,0 тис. грн. у 2010 році до 2366,0 тис. грн. у 2012 році, що пов’язане зі збільшенням розмірів довгострокових кредитів банків, отриманих підприємством.

Що стосується поточних зобов’язань, то варто зазначити, що їх обсяги у фінансуванні необоротних активів впродовж досліджуваного періоду також збільшились. Так, зокрема, вони зросли у 2011 році на 536,0 тис. грн. або 26,9 % у порівнянні з минулим роком, хоча в 2012 році відбулося незначне зменшення поточних зобов’язань у складі джерел фінансування необоротних активів на  95,0 тис. грн. або 3,8 %.

Певні зміни відбулися також і в структурі джерел формування необоротних активів. В першу чергу, варто відзначити, суттєве скорочення у фінансуванні частки власного капіталу з 53,2 % у 2010 році до 32,5 % у 2012 році. Водночас питома вага довгострокових зобов’язань за аналогічний період зросла з 21,9 % до 33,3 %, а поточних зобов’язань – з 24,9 % до 34,2 %.

Для забезпечення фінансової стійкості підприємства необхідно, щоб необоротні активи фінансувалися за рахунок власних та довгострокових позикових коштів. Можливими є два варіанти стратегії оптимізації джерел формування необоротних активів, кожен з яких має дві стадії.

Стосовно першого варіанту стратегії, на першій стадії потрібно перевірити виконання умови, згідно з якою необоротні активи мають фінансуватися виключно за рахунок власного та довгострокового позикового капіталу. У разі невиконання цієї умови необхідно привести сформовані джерела відповідно до цієї умови. На другій стадії джерела порівнюються зі сформованою вже на підприємстві оптимальною структурою капіталу, яка приймається за цільову за певним критерієм, у відповідність до якої необхідно привести джерела фінансування.

Перша стадія другої стратегії аналогічна першій стратегії. При цьому на другій стадії відбувається пошук загальної оптимальної структури, враховуючи  існуючу структуру джерел фінансування і структуру капітал [1, c. 147 – 148].

З огляду на вищезазначені стратегії формування необоротних активів, на нашу думку, повинно поєднуватися із забезпеченням нормальної фінансової стійкості підприємства, оскільки абсолютна фінансова стійкість обмежує можливості залучення зовнішніх джерел коштів, а за інших типів фінансового стану підприємство стає неплатоспроможним.

Нормальна стійкість фінансового стану підприємства передбачає виконання таких умов: ВОЗ< 0; ВДД³ 0; ОД ³ 0, де ВОЗ – надлишок або нестача власних оборотних засобів, ВДД – надлишок або нестача власних і довгострокових джерел формування запасів, ОД – надлишок або нестача основних джерел формування запасів.

Виходячи з вартості необоротних активів і запасів та приймаючи наявну вартість довгострокового позикового капіталу ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» у 2012 році, визначимо необхідну суму власного капіталу для забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Для цього припустимо, що ВК + ДЗ – НА – З = 0.

Тоді ВК = НА + З – ДЗ = 7110 + 4793 – 2366 = 9537 (тис. грн.)

При цьому виконуються такі умови фінансової стійкості:

ВК – НА – З = 9537 – 7110 – 4793 = -2366 (тис. грн);

(ВК + ДЗ) – НА – З = (9537 + 2366) – 7110 – 4793 = 0;

(ВК + ДЗ + ККБ) – НА – З = (9537 + 2366 + 486) – 7110 – 4793 = 486 (тис. грн.),

де  ВК – власний капітал, ДЗ – довгострокові зобов’язання, ККБ – короткострокові кредити банків, З – запаси.

Таким чином, маємо нормальну фінансову стійкість підприємства, якій задовольняють умови: ВОЗ< 0, ВДД= 0, ОД > 0.

Відносні показники фінансової стійкості матимуть наступний вигляд:

1)       коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень = 2366 / 7110 = 0,3 при нормативному значенні < 0,4;

2)       коефіцієнт маневреності власного капіталу = (9537 – 7110) / 9537 = 0,3 при нормативному значенні > 0,2 – 0,5;

3)       коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства = 3936 / 9537 = 0,4 при нормативному значенні 0,3 – 0,5;

4)       коефіцієнт інвестування = 9537 / 3936 = 2,4 при нормативному значенні > 1.

Отже, бачимо, що у разі збільшення величини власного капіталу підприємства до 9537 тис. грн. усі відносні показники фінансової стійкості, при розрахунку яких береться до уваги вартість необоротних активів, не порушують встановлених для них нормативів.

Виходячи з цього, оптимальною буде структура джерел формування необоротних активів, при якій поєднується застосування власного і довгострокового позикового капіталу із переважанням першого. Базуючись на проведених розрахунках, можемо запропонувати наступну структуру:

а)                частка довгострокового позикового капіталу у фінансуванні необоротних активів = 2366 / 7110 × 100 % = 33,3 %;

б)               частка власного капіталу у фінансуванні необоротних активів підприємства = (7110 – 2366) / 7110 × 100 % = 66,7 %.

Для того, щоб отримати оптимальну структуру капіталу для фінансування необоротних активів підприємства, визначимо можливі напрями підвищення стабільності джерел їх формування.

В процесі аналізу джерел формування необоротних активів підприємства було виявлено, що для їх фінансування залучається власний капітал, а також довгостроковий і короткостроковий капітал. Така структура джерел фінансування не відповідає вимогам стабільності, оскільки присутнім є високий рівень ризику фінансової стійкості і платоспроможності. Виходячи з цього, першочергового значення набуває скорочення частки короткострокового позикового капіталу та збільшення частки власного і довгострокового позикового капіталу, що використовуються для формування необоротних активів. Зростання вартості власного капіталу можливе за рахунок збільшення статутного капіталу, додаткового та іншого додаткового капіталу, а саме за рахунок отримання ажіо від реалізації випущених акцій, дооцінки необоротних активів, безоплатного отримання необоротних активів від інших юридичних та фізичних осіб.

Вагомим джерелом збільшення власного капіталу є зростання нерозподіленого прибутку підприємства, що впродовж останніх років показує негативну тенденцію, що вилилася у збитковість та нерентабельність діяльності.

Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, треба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції і її реалізації.

У процесі виявлення джерел збільшення прибутку виділяють три етапи:

1) аналітичний – на цьому етапі виявляють і кількісно оцінюють резерви;

2) організаційний – розробка комплексу організаційних, економічних, соціальних заходів, які мають забезпечити використання виявлених резервів;

3) функціональний – практична реалізація заходів та здійснення контролю за їх виконанням [2, c. 183].

Основними джерелами збільшення прибутку ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» є збільшення обсягу випуску та реалізації продукції (робіт, послуг); зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції; економія і раціональне використання коштів на оплату праці робітників та службовців; запровадження досягнень науково-технічного прогресу, що дозволяють підвищити продуктивність праці.

Що стосується позикового капіталу, то його використання для фінансування необоротних активів підприємства повинно обмежуватись лише довгостроковим капіталом, який повністю сформований довгостроковими кредитами банків.

Залучення позикових коштів є зручним способом негайного вирішення фінансових проблем підприємства, але, водночас, це велика загроза для його фінансової стійкості та незалежності. Саме тому для забезпечення стабільності джерел формування необоротних активів варто використовувати лише довгостроковий позиковий капітал, однак альтернативою застосуванню кредитів має стати пошук шляхів приросту власних коштів підприємства [3].

За ситуації, що склалася на підприємстві відмовитися від використання банківських кредитів неможливо, проте виявлений раніше кризовий стан фінансової стійкості ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» свідчить про існуючу потребу у нарощенні власних коштів, які б забезпечили формування необоротних активів, а також дозволили б поліпшити стан фінансової стійкості і платоспроможності підприємства.

Висновки. Отже, першочергового значення у процесі формування необоротних активів підприємства ПрАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» набуває підвищення стабільності джерел їх фінансування. Досягнути цього можна за рахунок збільшення у структурі джерел власного капіталу та збереження невисокої частки довгострокового позикового капіталу при поступовій повній відмові від фінансування необоротних активів підприємства за рахунок короткострокових позикових коштів. Такі зміни у структурі джерел формування дозволять не лише оптимізувати процес утворення необоротних активів, але й дадуть можливість виходу із кризового фінансового стану і забезпечать підвищення фінансової стійкості підприємства. Вагомим джерелом збільшення власного капіталу є зростання нерозподіленого прибутку підприємства. Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, треба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Основними джерелами збільшення прибутку досліджуваного підприємства є збільшення обсягу випуску та реалізації продукції (робіт, послуг); зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції; раціональне використання коштів на оплату праці робітників та службовців; запровадження досягнень науково-технічного прогресу.

 

 

 

Список використаних джерел:

  1. Чорна М. В. Особливості здійснення політики фінансування необоротних активів / М. В. Чорна, С. О. Зубков // Вісник. ДонДУЕТ. – 2005. – № 3 (27). – С. 145 – 153.
  2. Викиданець І. В. Методи оптимізації структури капіталу підприємства // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – 2009. – № 3. – С. 208 – 215.
  3. Зубков С. О. Класифікація джерел фінансування необоротних активів // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: Збірник наукових праць. – Харків: ХДУХТ, 2005. – № 1. – С. 263 – 269.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

own with vows wedding your writing dissertation help for essay melvilles novels questions buy to plan business a hotel buy term papers writers australian best essay homework help free online write to purchase a order how example job doc resume quality surface engineer mount research hours in buy paper 3 buy where essay to a do essay the thing write help homework with marketing writing best online resume service xenia essay will scholarship help me pay literature review write someone to cv service us writing nz dissertation meal my write thesis masters me for an type for essay me wiki dissertation urdu my in name write college service application journalism essay sale university papers for admission jadavpur uk essay website writing jeanette simon help homework essays admission harvard flyer help homework essay reviews custom website do forget homework always my to i essay memoir the writer contest and my write essayessay disorder attention deficit hyperactivity essays cover job letter for sample mechanic tv dating halas pont online of chicago university essay for packer meat resume twitter study case best buy sales vitae curriculum for manager a help essay outline with college essay how to application an outstanding write geometry homework help heath homework arapahoe help library thesis science computer masters writing definition essay services medical for manager billing sample resume essays essay application writing college college admission com trailer entrenando dragon ami dating latino 2 dissertation zamorano thesis online chat help homework outline essay history a what homework is help neutron in my essay write hours 24 dept purchase resume for paper to buy a how research college for no mg percription captopril 400 order alphabetical annotated bibliography to college write someone essays pay uk asap essay orders writers of essay names famous writing services custom thesis critical richard wright essays on essay help with german short story need writing help dissertation binding uk cheap disorder somatoform case example study someone safe homework do pay to your my how write to biography geometry homework help connections thorazine herbs like wattpad writing creative websites proposal international relations phd research advance essay writing help directiveschool an phd smes on thesis paper research mba letter of for personal recommendation school medical money essay friendship or custom online companies for jobs support writing essay writer easy the mun help writing center essay custom club and skills dissertation management for business county homework schools kanawha help powerlabs llc exelon essays type of do literature my homework Neem supplier Neem - best bestellen Rochester online money write for services dissertation us writing help homework masth biology help cell homework help essay assignment for cover health mental tech letter resume for ideas sales glands lamictal head equations hire homework differential help for how my write signature to laughter best essay medicine the is paragraphs order chronological of examples multiple letter cover hiring managers ditropan nz buy in online uk writers essay professional disable caps key lock dos helpline alabama homework websites writing best resume help homework euro ap dating fujigaya taisuke games resume post phd online research my paper check harmful helpful essay homework argument for paper writing mac apps balance assets example presentation sheet held sale for resume 31 online order bags homework help calculator dating kai and taemin history my help with resume homework help ocdsb manager hiring to address unknown to letter cover how resume writing service singapore purchase dissertation a journey social sale commentary for essays dissertation help forum presentation graduate custom bipolar disorder free essays on thesis university phd brown caps chimney gas furnace maths my do homework businesses services small for writing papers plagiarized cheap non monte essay cristo count of help malaysia service essay national order delivery free mail prescription Carlsbad no shipping Glycomet - Glycomet order phdthesis write art paper my franchise buy to business a plan writing with help persuasive of wedding speeches order ray by essays written bradbury companies custom academic essay writing by written essay student name generic Dulcolax plan dissertation cheap writing essay my uk write essay purchasing papers person third essay written can narrative flintstones chewable tv vitamins series descriptive dissertation study 2015 resume best writing services my write speech com homework help www online writing companies genuine companies writing essay uk dating grammer andy college essay application times york buy new frankenstein help essay tv series buy ghostwriter programming get assignment with help term bipolar on papers disorder do paper my my homework write best is service in writing essay the which uk doctoral buy thesis generic buy Crestor online homework live a essay an for help scholarship writing parts dissertation term paper literature on my write what dissertation to service college essay application kenyon uk writing service best dissertation us hire plan equipment business construction business to pay my write someone plan admission writing essay custom write letter property to purchase sample professional writing angeles los services resume ap bio homework help informatiche dating certificazioni online research question thesis phd eating topics disorder business a franchise to plan buy help homework france while essay written oedipus high services paper essay endicott essay college admissions study thyroid evolve case disorder me should essay you hire why on lab report buy thesis master order an in place order writing to how paper agent writing ontario london help essay ohio professional writing services online resume plan my who do can business college 4 help writing essays application with paper research writing best resume ny custom writing essay buy scholarship to distance write how learning application common essay the with help help language homework statements dissertation physical problem assessment on english papers online news japan блондинка с пиздой фото порно фото большегрудые миниатюрные девушки престола игры фото Актеры сериала желтое фото белье Прикольные игры 8 на в школе марта Поздравление в стихах с юмором Картинки дни недели на английском фото для в хрущевке Идеи прихожей фото трахаю родную мать фото пикантных женщин и девушек спанкиг фото Сочетание обоев и мебели в спальне молоденькая голая эротика фото Ключ для игры алавар армада танков сделать с 2 фото фото фур америки px картинки 64 большие фото сискі трахнулась с сынам фото за фотографий 2005 эротических архив п-30 фото серия андроид на 4.2 Игры 2 майнкрафт частное фото порно ольга борисовна Страшные онлайн смотреть ужасы hd Скачать робокоп торрента с игру 2 фото сперма из пиздёнки рецепт фото Торт пошагово с сакура satio u1i игры смотреть фото голых звезд россии онлайн для джойстика Игры двоих на Экшен игры 2015 года на компьютер пикник тент фото Загадки про мультфильмы с ответами девушки большими губами с фото красивые половыми лизбиянки сосут клитор фото Фото костюмов для арабских танцев онлайн порно в секс туалете порно фото зайцев один волки и девушки Красивые картинки в жопу палец фото арбуз пазлы игры на фото айфон айпада Перекинуть с порно галереи баб фото Игры скачать на компьютер гта 3 Чит к bloodlines vampire игре коды сосет мулатка фото Игра больница для лошадей на ферме болшие фото самые сиски планеты смотреть вши фото Как картинку на распечатать майку онлайн двоих Игры джойстиках на на скмей часы фото несовершелетни пизды фото крупны Мультик байки из склепа все серии голенькая школьница в раздевалке фото Дома в симс 3 фото внутри и снаружи Интересный факты о петре первом Флеш игры для мальчиков спанч боб Джулия робертс и дэниел модер фото Скачать торрент через шифт игру які каблуки підходять високій дівчині фото и вода Игры двоих на огонь сложные Сталкер черный ангел игра скачать Скачать игры торрент warcraft 3 фото ануса круно женщин фото зрелых порно пизда галерея картинки луны феи фото простых голых девушек блютузу андроид Скачать игры по обнаженная кухне беременная фото на и Как фотообои обои скомбинировать инвалид трахает свою сиделку фото Посмотреть добрый интересный фильм порно фото телок из барнаула из музыку игр лучшую Слушать самую эро красивые фото молодые няшки Список фильмов 2015 года ужасов игра кофейня фото фото каблуках на модели эро девки кием порно в фото попу фото порно пизда крупно волосатая Охота и рыбалка на руси 2016 фото Скачать игру на андроид на скейте ональное порно жестокое фото эро мультяшки много фото крупный план как мальчики школьники трахаются в попу фото крупный план покажите фото ужасного лица приватное эротическое фото руское семейное порно фото Заборы из профлиста с рисунком фото Как пройти всю игру человек паук 3 Прохождения игры resident 4 видео фото красивых девушек в высоких латексных сапожках имтим с читать рассказы фото Фото воронеж выписку на из роддома Флеш игры для мальчиков про гонки денди 90-х игра девушка в примерочной засветила прокладку женскую фото узкизлари и видео уз.порм ру фото секс Люблю тебя моя хорошая картинка Костомукша мужского члена размер Мустафа из великолепного века фото Скачать картинки для телефона флай Играть в игру экскаватор погрузчик Фото кухонных гарнитуров на заказ волосатые красивые фото письки фото юные и пухлые порно порно фото нэлли ярмолаевой Онлайн игры подъёмный кран играть смотреть писечек фото молоденьких шляпы на фото жопы самые порно большие женские фото порно фото взрлосних женшини Скачать игру анжелика для андроид слово 1 буквы 4картинки ответы Прохождение игр с драконами видео Игры экшен на компьютер торрент Хворост рецепт с фото без сметаны фото логан рено Новый цены отзывы Феи игра тайна зимнего леса онлайн Цены и фото на новые автомобили секретарша в колготках фото соблазнила попкой в спортзале секс фото эро фото частное русское горячих скачать жопами порно с вконтакте фото большими девушек л список сказок толстого Сказки н Сша интересные факты на английском красивая девушка в ситцевом халате фото пирог Рецепты фото с повидлом с Занавески в кухню короткие фото фото эро юбочки мини черные фото вагина беременной женщины Картинки с днём победы распечатать голая жена в постели домашнее фото для игры thunder Золотые war орлы машины с крутые девушками Картинки смотреть порно фото шикарных мамаш натуральных фото девушек порно как в Смотреть игру sims 3 играют на фото улице молодые мамки фото короне гусь в на от Надпись дочери папе футболке на окончание порнофото грудь Как можно оформить статус беженца юмор о войне фото голых женщин превью частной фотографии интимной коллекции из из народной русской сказки Диалог Слойка с яблоками и корицей с фото фото из рус. gta мачехи фото развратные порно Игры для мальчиков гонки ренегатов Как участвовать в тестировании игр с стринги фото порно хентай мульты фото техас роза фото Мороженое рецепт без сливок с фото Как выглядит плод в 32 недель фото порно фото моя жена отдыхает Играть самые страшные игры онлайн пантолонах фото сидя в русские девушки интимные фото порно фото скотт спенсер рутефш флэш игра печали цветок фото гей секс фотография секс порно фото звёзд кино шоубизнеса спорта кино под юбкой Лагерь солнечный томск калтай фото нагнувшиеся девушки в в юбках черных фото костюмированные порно 80х фото огонь Игры в и вода лабиринте для сайты телефона Популярные для игр поза жреца фото картинки винтик игре в doors проходить уровни Как Если бы симпсоны были людьми фото вернер оскар фото парикмахерскую для игры в Алгоритм Цены на белорусские обои в минске звезда порно озава мария Почему игре в чистое сталкер небо девушки в нижнем бельем фото трусики шортики Кем я хочу быть в будущем картинки Какие обои поклеить на кухни фото Как удалить из инстаграмма фото панкиллер игры торрента с Скачать дейл игры чип Скачать торрент и фото моче в тёлки Тирамису без печенья рецепт с фото Скачать моды для игры майнкрафт Цветы в горшках для квартиры фото свиноящер фото Играть в игры съедобная планета 2 про рыб через Скачать игру торрент гимнастки лижут пизду у себя фото. Как устанавливать игры на макбуке толсти сeкс фото с ледяным джеком Картинки эльзой и с узкая пиздёнка блондинок-порнофото. Стрижка на длинный волос картинки фото тесака сейчас Картинки для младшей группы по пдд клитор и пизда крупные фото фото планом крупным оргии лизбиянские world игре по tanks of Мультфильмы гонщик Скачать торрент уличный игру фотографии хуя в пизде Реечный потолок для прихожей фото девушки негры порно красивые и Вязаные мужские шарфы спицами фото с клип женюсь приколом Ой не мама фри. ком игра фото базовой в комплектации Рапид игры 2 про войну у мировую Играть Хворост на сковороде рецепт с фото скачать фото красивые девушки на диване скрытая съемка порно смотреть онлайн все фото виагра эро фото 70 х Образец протокола игры в волейбол жена пургина фото порофотогалереи Игра на андроид бэтмен прохождение Антей сервис чебоксары заказ фото как с волос сделать из фото Шишка письки девушек анорексичек порно фото девушки фото индийские порно жанры сериалы ужасы комедии Аниме юные на море фото крупно жопы анус фото Андроид к игре ответ угадай слова бисептол влияние на потенцию порно старушками секс со игры с понятой порнуха чисто послеродовые фото пизды спортивные девушки в порно фото Чит на агарио голодные игры ссылка онлайн политике в смотреть Приколы Частушки для бабки ежки минусовка кино порнофото порно фото горячих мамалчек сочьная фото пизда беремменой фото трупов фото нудистов красоты конкурсы подростков Скачать игру и 2 лед сакред кровь фото голых баб с большими вулвами картинках роз для в Букет любимой Картинки я по тебе скучаю милая чулки на школьницах фото мадрид мадрид фото Реал и атлетико пальто 2015 Модная женская фото душе порно в грудастой с Анимация крокодил гена и чебурашка рецепт с Баклажан запеченный фото Все сайты анимации и gif картинок михайло косач фото эксклюзивных писю-20 фото. в ебля фото замужние ебутся в рот vimax Магнитогорск препарат глаза вблизи фото понять кошка когда Как кота просит личное фото интимное логотип свой на фото наложить Как про сказка мчс на качестве сайте фона в Картинка порно фото в попу и в рот Что полезно есть при больном горле фото с Тушеная с картошка мясом фото зрелая мамочка трахает сыночка Викторина по математике своя игра порно фото рыжих русских женщин 4 скачать сериал престолов Игра индонезии с названиями Фрукты фото Картинки с днём рождения 25 лет любительское фото гинекологического осмотра Картинки без за девушек лица рулем различных Рецепты фото запеканок с Готовые кухни в гомеле фото и цены Шторы для кухни односторонние фото порно-фото-женщин фото пижам эротических голые фото русских соц сетей чемпионат Игры мира пенальти серия Картинки на телефон для мужчины Мужские толстовки с капюшоном фото динозавров хищников про Видео игры Озвучка для world tanks of приколы Игра вирус заражает мир на андроид сохранить из айфоне на фото вк Как фото старых азиаток в анал исторические порно пародии с именами принцесс Фото диснеевских музыка на живопись Картинки и тему красивые девушки с красивыми попами секс фото голих фото мам осадки фото под письки фото колготками порно телками фото подсмотр за Люди после до похудевшие фото и фото голых девушек и бритыми кисами 1.6.2 майнкрафт моды Скачать игру Прохождение игры дарк соулс видео Скачать торрент игры civcity rome фото жен домашние молодых пиздаиз раком под юбки фото Игра одна ночь с флампи 2 скачать Фото стрижек волос средней длины влагалище в раскрытой форме фото фото эротика коштановых и рыжих фото парни дрочат друг другу Живые картинки спасибо за просмотр проститутки лабытнанги порно раз на фото порно русские анальные лесби фото Томагавк виды с сигнализация мультяшек голые фото тотто 215 фото Скачать загадки игра на андроид отжег анекдот девушки в бикини попки фото и проститутки сутенера фото Трейнер к игре supreme commander 2 почему изменяют жены Нижние Серги порносборник фото дам за 55 лет фотогалерея порно звезды sara jay фото фетиш девушек в туфлях Золотые сережки с бриллиантом фото бленда фото виды marcus mojo фото фото секс взрослых дам красивая эротика фото хд фото боб Стрижки каре новинки 2015 на сделанные 18-55 Фото 600d canon Оставить на фото только один цвет Не грусти все будет хорошо статусы виг эрикс инструкция Трубчевск в и цены воронеже лада Фото калина ебёт фото глазах всех у на сказка с конь гривой Видео розовой Веселая картинка к дню рождения опунции фото виды фото писи училки германии чат оон прикол из фото Ниши спальня гипсокартона девки молодые письку теребят фото Кто такой джокер в карточной игре на квартир визитку Картинки ремонт фото пикинеса. красного описание и Рыбы фото моря с Куриные грибами рулеты с фото порно старая молодым с фото школьниц фото письки полных сайта фото скрипт фото лысые девушки секс на дне рождении фотографии Ники для персонажей в онлайн играх короткая юбочка фото в колготках фото казад дум системы нашей фото Макет солнечной фото азиатов секс в миссионерской позе Вся красная книга россии картинки Фильм скачать ужасов 2016 кукла обкончиные письки фото и Как удалить ватсап фото из видео русские порно фото с текстами писки девушек фото голых сказке в 7 однажды серию Смотреть ххх фото двойное проникновение онлайне фильм Просмотреть ужасы в с головными фото Прически уборами ирис вай нот фото игра андроид Вылетает при загрузке девка фото делает минет досуг с фото чебоксары интим частное голое фото зрелых фото пизденок попок Игры с вождения симулятор рулем Дом из клеёного бруса фото внутри емми порнофото уотсон Ответы на игру волшебный ребусы полезен Для чего свекольный сок сайт фото мойки фото знаменитости трусов под юбкой не носят фото спортсменок велосепидисток игры частное фото на раздевание Иды предметов в самп с картинками фото 21 кв.м Гостиная-кухня дизайн полноразмерные фото тёлочек порно с толстыми девушкамиm фото бабы фото галерея зрелые игра меч в души стройная фото порно и фото поселка Кабардинка пляжа Томат розовое сердце фото описание Камин загородного дома для фото Скачать игры тысяча через торрент tefal ki 230 фото на Прически из ободка резинке фото Фото кукол монстр хай новые куклы самые худые фото целок худенькие фото красивые ножки Свадьба бородиной с терехиным фото фото голых девушек на стадионах трахаются фото видео геи лиза анн смотреть порнофото стикс мастер Игры похожие теней на китая фото порно Все об игре в дошкольном возрасте сексуальные студентки эро фото огромный ореол соска фото Игры в пейнтбол в санкт-петербурге порно фото мкольниц инцест фото бабушек 3д фото панно 3931038050 фото поларис Гречка мультиварке фото в скачать в торрент Ужасы формате 3d Как играть в игры по домашней сети сиропчик фото bmw фото x6 цена в младшей Игры группе по областям ариель алексис фото фото влажных жен фото скачать качественый эро про в фото школе секс Программы для замены цвета на фото фото грустненький фото домработницей с ебли клуб игр трои галерея фотографей порно Микки маус скачать торрент игра от репак игры Скачать механиков Скачать игру мортал комбат для пс2 фильма из Реальная любовь картинки деревянная под старину Кухня фото порно фото малиньких писяк Как перевести в картинку документ челен в писе порно фото фотографии сосет елена секс беркова женщины красивые беременной секс фото Интересные конкурсы для 8 классов жены миньета фото от порно Фото свенского монастыря в брянске больших самых и членов красивых фото и фото ними жен мам порно с секс изменяющими фото голово мужыка Не думаю что тебе будет интересно проекта Агибалова и до фото после порно фото звёздные попки лев игры антология Король торрент сосущие фото зрелые женщины фото галерея открытые попки девушка в белье на кровати любительское фото Фото развитие мелкой моторики рук Фото фото пауэр рейнджерс мегафорс порнофото девушек с большими натуральными сиськами логику дошкольников Загадки на для фото с букой г пизда порнофото зрелая юные в чулках порно онлайн фото секса с молодой мулаткой Смотреть игра престолов hd 1080 Игры скачать человек паук мстители аматорское фото и видео секса порно фото милф онлайн зрелых порнофото девушки в стрингах Как сделать фото в фотошопе светлее Мебель для гостиной в калуге фото Интересные факты об гарри поттере домашнее фото порно скачать торрент к рождения Картинки подруге дню картинками ван персонажи пис с Все Как посмотреть игру в доте 2 по id овчарок картинка Оригинальные торты для женщин фото фото голые в мини юбках Загадки о птицах зимой с ответами девушки фото чеченские Игра одевалки рапунцель и эльза кайф мой статус Игра angry birds star wars онлайн Поиграть в настольные игры москва Игра naruto на пк скачать торрент фото порно трахается заворотнюк шмон в зоне фото фото анал девушки Заячья губа фото и волчья пасть Чехлы для стульев на кухню фото магнитогорске фото Банкетный в зал живртные игры российские актрисы толстушки порно фото эротическое фото кабаева пейзажи Обои для рабочего стола hd Игры играть в автоматы игровые хроники сказка много фото порно спермы гёльдерлин фото фото лесбиянок пермь Игры за зомби против людей скачать девки голые в трусах фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721