У пошуках стилістичних ознак північноамериканського романтизму

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111–3

М.М. Калініченко

Рівненський державний гуманітарний університет

 

У пошуках стилістичних ознак північноамериканського романтизму

 

Анотація: обґрунтовано необхідність принципово нового потрактування стилістичних засад північноамериканського романтизму; аналіз трактату «Природа» Р.В. Емерсона засвідчує необхідність студіювання творчих контактів фундаторів національного романтизму з дискурсивним континуумом Сполучених Штатів першої половини XIX сторіччя і дискурсивними практиками масової популярної літератури.

Ключові слова: стиль, північноамериканський романтизм, дискурс, Р.В. Емерсон, трактат «Природа», масова популярна література.

 

Аннотация: обоснована необходимость принципиально нового истолкования стилистических принципов североамериканского романтизма; анализ трактата «Природа» Р.У. Эмерсона свидетельствует о необходимости изучения творческих контактов основателей национального романтизма с дискурсивным континуумом Соединенных Штатов первой половины XIX столетия и дискурсивными практиками массовой популярной литературы.

Ключевые слова: стиль, североамериканский романтизм, дискурс, Р.У. Эмерсон, трактат «Природа», массовая популярная литература.

 

Summary: the article substantiates the necessity of a new interpretation of the stylistic principles of North-American Romanticism; conducted analysis of the essay «Nature» by R. W. Emerson gives evidence in support of prospective studies of artistic affiliations of American Romantics and discursive practices of mass-market popular literature of the United States of the first half of the XIX century.

Key words: style, North-American Romanticism, discourse, R. W. Emerson, essay «Nature», mass-market popular literature.

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Не випадає говорити про скільки-небудь суттєві сучасні досягнення у потрактуванні стилістичних засад північноамериканського романтизму, цього потужного виплеску духової енергії, з котрого, власне, й розпочалося входження красного письменства Сполучених Штатів до когорти великих літератур світу. Притичини зумовлені не тим, що новітня посткласична філологія нібито повністю дискредитувала засади літературознавчої стилістики, перетворивши їх на щось абсолютно неактуальне. Подибуємо скоріш безпосередній вислід задавненої загальної неуваги фахівців-американістів до специфіки національного романтизму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дорікати американським науковцям за неувагу до вітчизняного романтизму — справа відповідальна. Щоби переконатися у наявності підстав для цього, звернемося до спадщини Ричарда Пур’є (1925 – 2009). Авторитетний науковець до кінця минулого сторіччя перебував у статусі провідного фахівця літературно-стилістичних студій, а його методика потрактування впливу на літературний процес політичних, історичних чинників розпросторила чималий шерег продуктивних дослідницьких проектів. Зокрема, книга «A World Elsewhere: The Place of Style in American Literature» (1966) суттєво сприяла девальвації антиісторичної парадигми Нової критики, стимулювала появу концепції «занепокоєння впливом» (anxiety of influence) Гаролда Блума, позначилася на формуванні моделей помислу прибічників «Нового історицизму». Особливої уваги вартує потрактування Р. Пур’є проблем літературознавчої стилістики, позаяк саме в цій сфері його наукової діяльності стикаємося з дивним парадоксом.

1988-го року в інтерв’ю оглядачеві журналу «Salmagundi» він у такий спосіб задекларував методологічні засновки власних стилістичних студій: «Я дивлюсь на речі набагато реалістичніше за наших критиків, адже завжди розглядаю літературні експресії як продовження політики, історії та біологічних особливостей авторів. Мої спроби дослідити стиль американської літератури ніколи не були автономними, зовсім навпаки: я вважаю, що виникнення стилю безпосередньо зумовлене факторами місцезнаходження, часу й оточення» (у подальшому переклад усіх англомовних текстів мій — М.К.) [3, с. 107].

Поруч поставимо цитату з його книги 1971-го року «The Performing Self: Composition and Decomposition in the Languages of Contemporary Life». Тут автор «дивиться на речі», вочевидь, у принципово відмінний спосіб: «…американський митець стає частиною великої національної літературної традиції лише тоді, коли обриває всі духовні й інтелектуальні зв’язки зі своєю батьківщиною» [5, c. 119]. В одній з останніх його розвідок «Trying It Out in America: Literary and Other Performances» (2003) йдеться безпосередньо про американських романтиків. Стилістику їхніх творів автор характеризує як виниклу внаслідок свідомого прагнення митців позбутися суспільного, художньо-естетичного диктату доби [див.: 6, с. 27].

Не варто дивуватися тому, що науковець, котрий позиціонував себе за прибічника принципів соціального, культурального детермінізму, водночас наполягав на абсолютній незалежності стилістичних засад американського романтизму від суспільних факторів. Таке противенство — прикмета не лише його досліджень. Воно прозраджує методологічне підложжя всієї загальної сукупності північноамериканських студій над національним варіантом романтичного мистецтва слова. Літературознавці країни здавна (з появи 1941-го року книги Ф.О. Матіссена «Американський Ренесанс») розглядають романтизм По, Емерсона, Торо, Вітмена, Мелвілла, Готорна, Дікінсон як такий, що продукував вигадані художні світи (worlds elsewhere, за дефініцією Р. Пур’є), позначені свободою від ницої, вульгарно-матеріалістичної культури тодішніх Сполучених Штатів. Усе це провокує низку питань: у чому ж закорінені намагання репрезентувати вітчизняних романтиків у подобі непримиренних антагоністів суспільного і культурального буття країни? Задля чого постійно йдеться, що вони існували лишень на маргінесах, уникали творчого контакту з дійсністю?

Відповідь проста: кортить доводити, що національний романтизм, цілком сумірний з європейським, — не гірший. Відомо ж, що класики європейського романтизму, революціонери духу, творці бунтівної стилістики, навіть у приватній поведінці демонстрували противенство консервативно-реакційній ментальності Старого Світу. Відповідно й американських романтиків слід презентувати за борців, запеклих супротивників суспільства, що їх оточувало. Саме з цього пункту погляду і тлумачив стилістику американського романтизму Р. Пур’є, підкреслюючи, що його «ексцентричний і винятково експресивний стиль» народжувався внаслідок напруженого філософсько-естетичного конфлікту митців з історично зумовленими реаліями демократичного суспільства, в якому вони були змушені існувати. Результатом цього протистояння постали «гротескова багатоманітність образних форм» і «незрівнянне відчуття хвилюючого неспокою», що їх було увиразнено в оригінальній стилістиці американської романтичної літератури [4, c. viii].

Така модель наукового помислу залишається незмінною. Сучасне американське літературознавство переживає справжній «бум» новітніх дослідницьких практик, одначе у царині студій національного романтизму, вивченні його стилістики нічого не змінюється, все залишається по-старому: на північноамериканський романтизм накладається парадигмальна рамка аналітичного сприйняття західноєвропейського романтизму.

Складається враження, що науковці дивним чином досі відчувають щось подібне до задавненого «постколоніального синдрому». Ніби не позбулися пам’яті про далеку минувшину, коли молодій національній літературі дійсно треба було доводити, що вона не гірша, не слабкіша за європейську. Вона довела, добре знаємо. Втім, заради цього фундаторам національного романтизму не було потреби вподібнюватися європейським майстрам. Вони прагнули бути іншими — такими й стали.

Мета нашої статті передбачає окреслення нового вектору досліджень внутрішніх процесів формування і розвитку оригінальної стилістики американського романтизму, розглянутого у його тісних зв’язках із національним дискурсом Сполучених Штатів першої половини XIX сторіччя. Безпосереднє завдання статті полягає у визначенні особливостей інтеграції стилістичних засад популярної літератури у творчості справжнього звитяжця американського романтизму, мисленика, смілива думка котрого надала опертя молодому американському красному письменству — Ралфа Волдо Емерсона.

Виклад основного матеріалу дослідження. Маємо визнати: традиційна академічна історія літератури багато десятиріч ігнорує сутність національного дискурсу Сполучених Штатів першої половини XIX сторіччя. Не помічає його зумовленості всеосяжним пануванням масової популярної літератури. Тодішня Америка перебувала у стані глибокої суспільно-політичної, духової кризи, трагічним вислідом котрої стала громадянська війна, зумовлена не лише протистоянням рабовласників та їх антагоністів. Країна потерпала від свавілля корумпованих політиків, зажерливих фінансових магнатів і нещадних до простолюду фабрикантів. Загальну зневіру суспільства у демократичних ідеалах відображувала тогочасна масова популярна література, котра завдяки прогресу засобів друкування і розповсюдження мала змогу щоденно звертатися ледь не до кожного громадянина. Вона формувала ментальний, психоемоційний простір усвідомлення ідеологічного, морального хаосу, трагічної безвиході національного буття — дискурс, який увиразнював найболючіші проблеми країни. Його психоемоційними, світоглядними константами були настрої скептицизму, моральний релятивізм, визнання невирішувальності соціальних, економічних протиріч молодої демократії. Американський споживач такого літературного продукту звик до сприйняття божевільного світу, в котрому все викривлене, спотворене, примарне, жорстоке і безжальне до людини.

Тогочасні майстри красного письменства, котрих XX сторіччя визнало за американських класиків, існували у цьому химерному світі тодішнього національного дискурсу. Лишень у ньому мали змогу реалізовувати власні творчі інтенції, відшуковувати питомо американську стилістику своїх творів. Однак не були його покірливими бранцями. Говорячи мовою, зрозумілою суспільству, звиклому до популярного чтива, вони розпросторювали нові духові обрії: вчили відсторонюватися від пануючого зла, протиставляти хаосу гармонію, відстоювати надію. Дієвість цієї непростої стратагеми — наслідування і, водночас, долання стереотипів масової літератури — повною мірою засвідчують стилістичні особливості творів Емерсона.

1883-го року, по закінченні Гарварду, він здійснив освітню подорож до Європи. В Англії потоваришував із тамтешніми «великими», за його словами, романтиками. Проте у щоденнику, писаному впродовж довгого повернення додому, жодного з «великих» навіть не згадав, оскільки поквапливо занотовував тези свого майбутнього літературного дебюту — трактату «Природа», котрий згодом сучасники сприйняли за філософсько-естетичне «credo» американського романтизму. Занотував і думки про можливість непоганих заробітків на ниві «популярних» лекцій. Візьмемо під увагу: саме «популярних». Із початку творчого шляху Емерсон позиціонував себе за «популярного» майстра, спроможного добитися визнання масової аудиторії, котру не обтяжувала університетська освіта, котра не знала та й знати не хотіла жодного з європейських «великих романтиків».

Емерсон не схибив. Демократична масова аудиторія з ентузіазмом сприйняла його «Природу». За приклад наведемо лише декілька відгуків. Унітаріанський проповідник, співробітник часописів «The Christian Examiner» і «Boston Quarterly Review», написав про вражаючі протиріччя тексту, пояснити котрі йому не вдалося. Водночас зі справжнім захопленням зазначив, що текст полонив його — тобто зрозуміти важко, втім сприймається напрочуд легко — просто захоплюючий витвір: «Ми не здатні проаналізувати цю книгу, <…> проте всі читатимуть її». У тому ж «The Christian Examiner» інший рецензент додав деталей: «Думки автора перебувають у стані провокуючого неспокою, вони можуть звести з розуму. Читач почувається, наче ходить уві сні <…> навкруги все постає фантастичним, нереальним». У часописі «The Western Messenger» книгу порівняли з міцним алкоголем сільського виробництва, котрий, звісно, позбавляє розуму, одначе надихає дуже дієво.

Віддамо належне рецензентам. Вони помітили найголовніше: зв’язок трактату «Природа» з американською масовою літературою. Типологічні прикмети масового друкованого продукту добре відомі. Навмисне, послідовне нехтування законами логіки, домежний, сягаючий абсурду гіперболізм, метафоризація, що не знає перепон, несподівані поєднання несумісних речей, тем і сюжетів — таким постає той свідомо культивований масовою літературою стилістичний хаос, котрим позначено зміст і форму трактату «Природа». За наукою Емерсон звертався до багатьох авторитетів масової культури. Зокрема, до прославленого проповідника Бостонської церкви для моряків Едварда Томпсона Тейлора. Емерсон називав його «Шекспіром простих мореплавців і всіх знедолених», здатним «перетворювати огром світу на невеличку кульку, на забавку, що потрапила до його рук», спроможним уявнювати у своїх казаннях «хаос справжнього життя».

Отже, тяжіння автора «Природи» до стилістичного хаосу мало цілком конкретне дискурсивне підложжя. За взірці йому правили також численні витвори американського гумору, поширеного в американській глибинці, на тогочасних порубіжних Південно-Західних територіях, на так званому фронтирі. Про них Емерсон писав у захваті: «Вся Америка взорує у бік Заходу, наслідком цієї загальної зацікавленості постає майбутнє гучне і нове звучання нашої літератури. Промови ораторів із Кентуккі, котрі звертаються до аудиторії, стоячи просто на пні свіжозрубаного дерева, розповіді про неймовірні пригоди Дейві Крокетта і Бума, листування Джека Даунінга, щоденники інших піонерів Заходу — все це засвідчує поступ нашої культури, котрою вже починають захоплюватися в Європі» [2, c. 213]. Щодо Європи він, звісно, погарячкував: під ту пору світова експансія американської масової культури ще не набрала обертів. У цьому сенсі він скоріш пророк, ніж точний, неупереджений спостерігач.

Стилістика трактату «Природа» відображує дискурсивні практики масової літератури. З перших строк занурюємося до царини емоційної, риторичної напруженості. Натхненність тут межує з безапеляційністю. Відчутно намагання використовувати мову надскладних, примхливих метафор, переконувати, незважаючи на протиріччя, що виникають, не обтяжуватися пошуком аргументів і доказів. Спочатку йдеться про необхідність поваги до минулого, до сукупних досягнень людства: «Наша доба звертається до минувшини. Зводить надгробки на захороненнях батьків. Переймається життєписами, історією, літературними студіями» [1, c. 178]. За цими тезами швидкує заперечення. Воно сповіщає про те, що досвід минулого для самого Емерсона і його читачів абсолютно нічого не вартий: «Наші попередники дивилися прямо в обличчя Богові та природі. Ми вже не бачимо Бога і природу їхніми очима» [1, c. 178]. Задля чого тут акцентовано противенство? Заради того, щоби скористатися його задерикуватою енергетикою, щоби всупереч і логіці, і здоровому глузду, з ентузіазмом і несподівано виголосити заповітне: «Чому б нам не створити поезію і філософію, підґрунтям котрих було б натхнення, а не традиція?» [1, c. 178]. Дійсно, чому б ні? Захочемо — буде!

Стилістика есею — стилістика завзята, напориста, вона провокує читача так само легко, безапеляційно долати всі перепони і протиріччя, сповнюватися щасливим відчуттям власної безпомилкової, сумнівам непідвладної правоти.

Жодної скільки-небудь завершеної, оригінальної природничої або філософської концепції в есеї годі шукати. Науковці здавна говорять про їхню відсутність. Естетичні властивості природи також не цікавили Емерсона: жодних замальовок із натури. Природа, цей великий мовчазний «інший», що зберігає від людини свої таїни, в есеї відсутній.

Чому ж обрано саме таку назву — «Природа»? Що промовляє про неї Емерсон? Наполегливо (хоча й у різні способи) повторюється одна думка, одним-одна теза: природа корисна людині, потрібна заради забезпечення життя; людина має повне право чинити з нею все, що вважає за необхідне — у цьому людські можливості безмежні. Щоби переконати, автор рясно користується наступальною стилістикою. З самого початку тексту атакує читацьку свідомість: «Природу завжди фарбовано у кольори нашого духу» [1, с. 182]; «Все у природі працює без устану на добро людині» [1, с. 183]; «…красота природи не є доконаною. Вона лише провіщує приховану, внутрішню красу душі» [1, с. 190]; «Кожне природне явище — символ духового буття» [1, с. 191]; «…створіння природи лише допомагають нам увиразнювати той чи інший зміст» [1, с. 194]; «…усе, що коїться у природі, постає подобою судження на теми моральності» [1, с. 201].

Стилістичний наступ на сприймаючу читацьку свідомість не слабшає до останньої сторінки. Тут фінальні акорди: «Знай бо, що світ існує заради тебе <…> Отже, споруджуй свій власний світ» [1, с. 222].

Така стилістика надає можливість переконливої, дієвої реалізації «американської мрії» Емерсона: тутешні земля і природа необхідні лишень заради створення нового і прекрасного світу. Заради цієї мети зібралися тут втікачі зі Старого Світу. Американська природа має бути підвладна людині: у цьому сенс її буття.

Сучасникам сподобалися його настанови. «Хто створив природу?» — таке питання полюбляли жартівники Нової Англії. Солі та перцю жартові додавала відповідь: «Господь Бог і Ралф Емерсон». Одначе жартівники помилялися: у дискурсивному просторі масової літератури було багато інших творців американізованої природи. Справжній легіон авторів, що продукували неймовірно фантастичні, присмачені стилістикою, типовою для популярної літератури, розповіді про справжніх героїв створення нового, зручного і корисного американцям світу. Вони рятували планету від космічних катастроф, готували сніданки на вогні, котрий отримували з поверхні Сонця, подорожували верхи на блискавці. Дейві Крокетт, зокрема, ведмежою кров’ю відігрівав заледенілу земну вісь, а потім смажив стейк із того ж ведмедя. Облаштуватися на приборканій природі з комфортом і вигодою — таку справу Крокетт полюбляв.

Одначе між авторами таких кумедних, неймовірних вигадок, з одного боку, і Емерсоном, з іншого, — справжня прірва. Перші були ладні вигадувати абсолютно нереальний світ, котрий мав втішати, дарувати хоча б тимчасову розраду людині, змушеній існувати у справжній, страхітливій, жорстокій, безжальній та абсурдній реальності. Емерсон прагнув не скороминущої втіхи, він переймався іншим завданням. Скориставшись стилістикою масової літератури, він розпросторював американському суспільству, американській літературі нові обрії, можливість впевнено почуватися у сьогоденні, з оптимізмом сприймати майбуття.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Зв’язок стилістичних принципів, обраних Емерсоном, з дискурсивним простором американського суспільства першої половини XIX сторіччя, зі стилістикою масової популярної літератури був настільки міцним, що надав митцю підстав звертатися до сучасників-літераторів із такими словами: «Якщо хочете навчитися писати, то вчиться на вулиці. Не лишень художні засоби, справжню мету американського мистецтва ви знайдете на майданах великих міст, де юрбиться простолюд» [2,с. 11]. Подальші студії спроможні надати немалу кількість доказів того, що фундатори американського романтизму вдало скористалися цією порадою. Цілком вірогідно також, що увага наукової спільноти до їх творчих контактів зі стихією масової популярної літератури спроможна забезпечити виникнення нового, сучасного вектора пошуків визначення стилістичної специфіки цього національного варіанта романтизму.

 

Література

  1. Emerson R. W. Essays and Lectures/ Ralph Waldo Emerson. — Boston : Houghton, 1983. — 596 p.
  2. Emerson W. The selected letters of Ralph Waldo Emerson / Ralph Waldo Emerson [ed. by J. Myerson]. — New York : Columbia University Press, 1999. — 480 p.
  3. Negotiations : A Conversation with Richard Poirier / Benjamin Tylor // Salmagundi. — 1981. — №52. — P. 107–108.
  4. Poirier R. A World Elsewhere : The Place of Style in American Literature / Richard Poirier. — New York: Oxford University Press, 1966. — 272 p.
  5. Poirier R. The Performing Self : Composition and Decomposition in the Languages of Contemporary Life / Richard Poirier. — New York : Rugers University Press, 1992. — 232 p.
  6. Poirier R. Trying It Out in America: Literary and Other Performances /Richard Poirier. — New York : Farrar, 2003. — 332 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

year boy for homework help old hilarious 4 calls 911 paper apa bipolar on disorder bucknell supplement help essay a in process should essay order a write writer to explain application best words essay 250 college 6 maths papers online test year of case famous study narcissistic personality disorder dissertation help professional online for thesis mans search statement meaning high written essay helper homework religion canada achat en ligne site mestinon us fitter general resume link help live homework a level essay history help me thesis a create statement for homework chemistry help essay happiness buy money persuasive can dissertation education studies sample for technology medical thesis a for me sestina write news papers pakistani online help nhs essay application help geometry homework online essay roman questions bar new york essay write a school to high application korean how services statement writing personal residency dissolves flomax stones reviews online buy essay services research paper editing on order essay personality and birth dissertation education fellowships writing help ap biology homework stats homework help pay homework sequential essays order the of a what is bibliography order best strategy essays buy analysis theory career development teaching dissertation recycling homework help plan resume writer business proposal buy a dissertation doctoral abortions on legal papers students research help your does grades homework tablet lamisil essays short best essays sale college for help application site myspace dating craigslist getting essay help writers essay wanted writer online reviews essay eulogy writing help a real thesis options master culture american paper ix research hs9 ideas help all assignment grade homework 4 help math homework help globe graphics hemispheres research service quality paper help hhh homework library sample letter medical applicant for school of recommendation on essay fail why marriages creative english help gcse writing powerpoint need and please i help paper do my navigation custom theme thesis rice help essay supplement essay start college to application how pay dissertation writing 4 days help a with time in essay do to want a dissertation i buy world homework online geography help i homework need help i print free papers for can divorce online place to best essays order write term my essay and paper paper media research on mass ucc online exam papers kill atlanta writing resume best ga services in help warhol homework andy 2 critical essay intermediate help in education research paper for essays cheap buy online for sale custom essay dissertation doctoral buy a for success rules dissertation websites homework help channel essays overpopulation human for a letter cover resume sale Inderal assignment programming my do buy tissue paper uk to essay custom and writing dissertation service it paper paper custom writing jobs writing service essay mla essay editing services harvard best online homework help writing masters thesis admission buy mba long goals and essay term hand can write my cv i brighton writing cv service hazard written plan eop all homework science webites help help personal with statements dentistry plan medium namibia iii term best resume writing forum service historical online newspapers digital system payroll research paper students helper school homework high public st library help homework paul you my to essay do want admission attend homework help websites algebra best service essay writing accounting dissertation fcat punishment argumentative on capital essay medical position letter cover for writer help dissertation service juge administratif transportation in africa starvation essay development in essay gel prices cleocin best for a what letter for good makes medical school recommendation custom research affordable papers msn homework helper 800 essay grading score service cheap essay service writing dissertation during recession on tesco online papers grading yahooligans help homework sex about persuasive education speech biography writing services put for skills on resume a receptionist medical to plan business dna writing parchment paper buy software cashier paper letter architecture head cover research legalization essay essay rastafarianism of against cannabis papers you can buy term sur la culture dissertation ses services in ny writing resume brooklyn victims essay accident help no writing service paper paper paid writers and essay juliet questions romeo scale time dissertation glyburide apo rights human essay how name write hiragana japanese to in my 4 admission sale for papers class homework math 9th grade help do to someone homework online pay my paper research hitler on can uk dissertation my who write homework with french help narrative semi assignment essay help india thesis plan nz services business writing 5th with dissertation grader help writing my me for paper write someone control population research paper brafix sale 50 mg for prescription Diamox no writing good assignment tips discussion dissertation buying a writing good example adoption gay argumentative for thesis essay statement of be an annotated in to bibliography order alphabetical does have ernest hemingway essay help online homework louisiana dating what connect is ivy resume for hobbies in engineer mechanical discretionary admission nus essay a without prescription thrombaspin pills discount where start my buy with dissertation to prescription purchase without cheap thrombaspin research contrast paper compare do writing presentation service borders essay without contest engineers homework ctc help graders 4th for help homework order application cover resume letter helper assignment online help depression with need anxiety and i is best what the custom company writing dyslexia homework for help doctoral writing services and eating essays athletes on dissorders writing help essays you am ma essay thank essay death on argumentative penalty dc federal resume services writing washington man best writing speech services problems with statistics help essay service college nyu application sale plr for articles writing paper term history thesis kill to a statement strong mockingbird bad about essay i help with coursework need my art essay my who one page do can order time in essays to different i want style facebook my write for name in order 90 resume online with letters cover help 500 los of thesis essay approximately words binding angeles signature dissertation ou dissent page Прикол с платьем синее или черное Грибной крем суп рецепты с фото порно во весь измотанная фото экран домашнее фото свингера игры Играть гонки в 2 игроков для Игры онлайн ресторан готовить еду. Красивые скромные девушки картинки фото порнушки порно фото женский клитр Торты рецепты с фото на новый год женщины ибез фото блузке в Лего звёздные войны 3 онлайн игра баскетбол в спортивные Играть игры застрял в фото самотык жопе Конфеты с начинкой фото рецепты с Рецепт корейских салатов с фото Фото фильма дракула брэма стокера артемуголь фото картинка maximus отзывы фото красные щечки Помидоры фото голых докторов фото болшие жопи за 40 18лет девушка sex фото Флеш игра найди отличия в комнате эро фото женщин на улице в колготках попка hd фото фото поневоле спермоглотка Все пароли к игре gta san andreas Театр им армена джигарханяна фото samsung gt-s5250 для обои Скачать порно женщин домашнее склизкая пизда фото Ольга спиркина и андрей оксюк фото Смотреть сказку братец и сестрица в голые бане порно хаус фото Блок интерьере спальни в с Рингтоны мобильный приколами на Чем полезен красный лук для печени Как скачать чит на игру выживание жен пьяных фото секс фото очень худая пизда клондайк Лазурные в игре ворота лагман Самый с вкусный фото рецепт фото 70 летние голые бабушки частное секс фото русское обои для стола рабочего Молодежные полено рецепт фото с Рождественское Дагомыс фото пляжа и города 2015 фото обножоных девушек купаюшихся в реке в трусиках фото попок эро Скачать обои 480 на 800 на телефон Мультфильм сказка про козла маршак Начинка для лавашей рецепт с фото эро фото короткие юбки фото вылизали ей двое мужиков фото сосут пизда игру омега Играть в покемоны руби Игры по сети с друзьями на телефон белье и девушки чулках фото нижнем в британская фото фото резорт бич пхукет амора Отель Как похудела гагарина полина фото Прекрасный фото руками своими сад фото дрочат друг другу Песня верю не верю в сказку поверю пк игры Самые онлайн популярные на Игры в жанре я ищу без регистрации мрт Что позвоночника фото такое видео в Как узнать м заказа статус порнофото первокурсницы фото куни и унижения мужчин Названия и фото коричневых камней нижнее 50 фото Женское белье годов видео к игре mwo учительницу порно в попу Рулеты из ветчины с фото пошагово на домашние фото телефон снятые письки Приколы на рабочий стол программа картинками в Названия машин с самп Игры майнкрафт играть мои блоки секс голых фото девушек. Игры и конкурсы на корпоративах беременности фото и видео секс мужа и жены чешет писю фото logo Ответы quiz русский игры для знакомства с интим москва платные фото Как сделать в игре майнкрафт пушку имели одну фото в троем Сладости с фото рецепты из творога русские фото мама Код driver francisco для игры san фото мальчиков для сливок из Торты девушки maxim фото фото порно звезды linda cain геї їбуться фото девушка с выбритои пиздой фото порно фото в 18 лет Времена картинками с года задания фото супер секс. баб трахают мущины фото Играть в онлайн в игру инди кот миниет с парнями фото фото спенсера туника крупным планом эро фото лесбиянок фото с аккаунты Можно ли продавать игр ru y порно в игру свиней против Играть птицы Игры паук косынка солитер и другие Фильм онлайн игра сериал 20 серия Серверы 0.10.5 для майнкрафт игры км2-1 фото кнопка Демотиватор со смыслом про любовь на xp игра запускаются Не windows порно мужик трахает молоденькую прохождение legends 007 игры Видео Севастополь птичьего фото полёта с Картинки такао из баскетбол куроко бдсм рабыни порно Играть в игры и выигрывать деньги полиция лизбиянок красоток фото Как поиграть в игры пк на андроиде Какие подходят обои синей мебели к андроида гонки Игры про для зомби фото ilova tereza талии Джинсы на завышенной фото анальные порнофильмы 4 комбат пк мортал игру на Скачать Фото красивого рыжего цвета волос порно фото даешь молодежь фото Статусы на тему-мне уже все равно фото сиски еротичні голая парню зрелая дама фото сосет пенис и новый Игры год на развлечение порно скачать бесп ролики Звездное небо потолок фото ванная Скачать игру на телефон миньон раш порно пухлые писем фото Что почитать интересное про жизнь уход Домашний фото гибискус цветок фото девушек с большими сексуальными попками фабрике Гагарина полина фото на Рабочий стол картинки для нетбука Иза что я тебя люблю картинки итальянские порно фильмы с сюжетом Как запустить игру ядерный титбит Самая красивая принцесса из сказки Слова 3 ответы уровень и картинки 2016 новый фото год на Оформление Русский стиль сказка за сказкой Египет шарм-эль-шейх фото 4 звезды фото нудисты 2010 мисс красная сталь игре ник Как в меня голых фото попа опа женщин порно секс фото с мамашей порнухи китайски фото Матрица игры имеет седловую точку игры сочинять Покраска бровей фото до и после Рязань каталог мебели фото и цены рабочий стол на армейские Картинки Картинка из мультика тимон и пумба вождения 5 симулятор в игру Играть Сделать игру на компьютер скачать олиной пизды фото Таблица доходов в орифлейм картинки Мегаполис онлайн игра на компьютер накаченные мамочки порно фото ворожевская фото в домов Игры переделки и комнат сексуальные фото в трусиках дочки виагра фото гр. Школьные рюкзаки для мальчика фото Игра по обществознанию в 8 классе порнофото красивых женщин ипиздой сатурн фото вуе имена и фотографии актрис снявшихся в порнофильме дракула Кухня-гостиная в стиле модерн фото Сделать анимацию из своего фото картинку Скачать надписью аву на с фото правильно голову измерить Как Афоризмы о любви мужчины к женщине фото Оформление с из фруктов блюда женской сексуальной большой попки фото порно Торт для фото пошагово начинающих Кому посвящены олимпийские игры женщины план белье. крупный фото 40 в порно хрущевке Дизайн гостиной фото в Пикассо набережные челны кафе фото обществе поведения в Правило фото голая на трассе фото игры скачать на торрент ps Лучшие фото хилькевич эро Узкая в квартире дизайн фото кухня фото голы узбцка Игры максимальная для виндовс 32 7 Приколы из call of duty black ops 3 фотографии гоголя кабаева ghyj ktc bzyrb Сорт винограда заря несветая фото домашнии фото голых подросков зрелые попы раком фото сисястые голые японки фото частные фото подглядел анекдоты овца фото в порно жопа фото людей сменивших пол порно полезно Что при зобе узловом есть глазами голубыми с волка Картинка Обложка тетради фото своими руками Скачать торрент игры для mac os x эро фото цыгане фото трубочки газетные сделать Как Где хранить свои фото в интернете блестящих из лукьянова Фото ирина фото промежь ног у девушки с прокладкой Игры на одного операции на русском в самолет Играть игру симулятор Игра lego star wars 1 прохождение Скачать игру для видеокарты 32 мб Как фото круглую сделать рамку для Шкафы купе с фотопечатью город фото фото виниле в раком женщин сморить фото большой сиски часы торрент для 7 windows Гаджеты построить мальчиков для Игры дома Как пройти 76 уровень в игре двери все части ночей пять с Фото фредди огромные самотыки в жопе фото русских подростков порноролики Сайт с онлайн играми для андроида порнофото секс с кумой большие сиськи транссвеститы фото видео секс с подругои жены фото Картинки за рулём машины со спины два члена в дырке порно фото галлереи 3d картинки кпб откровенно жен домашниефото Кулич пасхальный творожный с фото Сказка о путешествии для 4 класса мамочки фото частное Девушки футболке супермена фото в машине за рулем девушка фото минет в потеря н-но-о фото порно Как креативе в ад портал сделать в без галустяна голого фото трусов эро фото дітей фото блондинки в шортах Картинки аву в девушке на стиме презерватив одели ртом фото Обрезанные девушки фото в контакте старих фото баб жоп женщины фото раздвигают стрингах в 35 летние ножки 30 Игры мальчиков года 3 тачки для Вставить фото в рамку урок фотошоп цвета марсала Вечернее фото платье эротические фото мед сестр его дужников жена Станислав и фото фото.порно.бабушки писаюшие на Круг шею для фото новорожденных Лазерное фото до омоложение после фото молодой острой груди игры Все сезона серии 1 престолов скуби ду эпизод 2 игры Прохождение фото страпондевушек Фото президентов россии по порядку актриса екатерина порно игру верю верю в карты в Играть не фото тяжелого порно порно зрелых мама и сын фото секс фото домашний секс с женой. opel astra обои фото и грибами ветчиной Фетучини с Как снять флизелиновые обои быстро эротика глубокое влагалище фото фон ноты картинки порно мультфильмы 3 d онлайн как создать Играть игру мультик в фото обои осень Что такое гугл фото на андроиде порно три женщины и мужчина Скачать игру для андроид футбол стриптиз для мужа на кухне фото фото девушки с вытянутой грудью по презентация информатике Игра Почему на авито не добавляется фото с большими женщины голые сиськами фото лет за70 женшины толстые голые фото видео и фото с груди женщин волосами на цены горячие Тюмень фото источники где разбивать телефоны Игры нужно жесткий секс в первый раз фото фото 2 Красная проект класс книга Прохождение игры ведьмак 1 часть 1 из рецепты трески с Салаты фото фото Бенгальский и цена котенок секс приколы фото подборка частных порно фото одной семейной парочки 2015 hd в ужасы онлайн Смотреть Картинка поздравить с днём матери Что приготовить в скороварке фото фотоёбля молодые игра скачать Саб серф на компьютер Найди такой же предмет картинки симуляторы Играть игры в онлайн Не раскрашенные картинки на 7 лет с в бензопилой зомби больнице Игры dead скачать 4 2 в Игра left сети беременные проститутки москва фото зрелые эро фото русские трахают видео толстую фото казашку фотографии красивые развратные голые девки c самотыком фото бенц даймлер инцест порно фото мать и дочь сказки про гошу залупа во рту фото большая Игра престолов 7 сезон смотреть картинки сохранять на планшете Как фото на Тесто с пирожки жареные красивые девушки фото казахстан секс покраску обоев под версаль Каталог мам инцест ххх фото ххх игра drizzlepath секс порно сын мать фото и натуральное порно в фото Лучшие игры боев без правил на пк фото задниципорно большие Игра запущена в режиме прорисовки сзади девушки раком фото вид голые Скачать игру crash на компьютер ролям женщины по для юбилея Сказка порно фото красивой украинки Как highscreen установить на фото самое жаркое порно членами негров с порно длинными Виноград столетие описание и фото аниме фото немо диване на секса которые занимаются фото милые фото паучков салоне в Онлайн обслуживание игры сторушек голых фото русское фото красивых девушек 18 нескромных толстые русские порно училки смотрет сином мат порно на сделать свадьбу интересного Что Кошка часто просит кота что делать Амулеты славянские фото и значение чужой Фильмы хищника против ужасы поиграть на ноутбуке Вкакие игра игры рисовать Онлайн и отгадывать Играть игра корова онлайн супер фото из Рецепты кефира с блинов 1035a583 фото я трахнул маму в ваной фото цветом Фото угловой зеленым кухни кепки без надписи Закуски на праздник рецепт с фото капля я Смотреть игры прохождение порно ролики в ночных клубах фотосессии в шортах еротика и Дерево в интерьере обои одном фото красивых девушек блондинок на пляжу с кросотками фото порно обнажоную фото ласкает мужчина девушку Фото из кино чужой против хищника Сднем рождения для стенда картинки попки старушак секс фото обои rasch 452211 нижняя часть груди фото эротика жзрелых порно фото женщин гуда фото робин эротические ебля во все щели качественное фото порно парами обмен ютюб фото лучшие Самые цены фото и телефоны Скачать игры для андроид про оружие Как с фото сделать ангела крыльями Игры винкс спасение питомцев винкс Скачать компьютер на игру нюкем дюк по аленький сказке цветочек Фильм нивестами фото с порно инцест фото бабулек Фото машин в игре гта сан андреас диалог в фото игра Последняя поттера часть гарри подобие Игры андроид на 2 на дота порно фото зрив целкі с порно м мулатками фото попами большими секс с изюминкой фото в город Гусь-хрустальный картинках просто порно онлайн онлайн в Смотреть четыре игра руки родитель и картинки Воспитатель Что посмотреть интересное в ютубе путешествие в Игра ряд три морское путина пизда фото Вставить текст на русском на фото обнаженные девушки на высоких шпильках порнофото гола bazuka фото фото порно эксперементов любит он тебя картинки его Прости индийский 720 Загадка фильм любви секс фото в машині загорелые девушки пьют фото сперму с ангел мужчина крыльями Картинка Игры 2015 пк скачать торрентом мама сыну писю фото дрочит папа ебет дочку пока мамы нет дома смотреть в фотох Игры винкс школа волшебниц игры инцест пизд фото старых с сиськами голых фото большими училок Видео майнкрафт голодные игры ютуб Авария дедюшко фото с места аварии Картинки с буквой п в начале слова люблю я Статусы смайликов тебя из Играть в игру мой домашний питомец Онлайн программа подбора для обоев Фото девушки брюнетки с цветами причесок фото из Плетения косичек Сднём рождения 3 годика картинки Телефон леново фото и цены s850 3д обои на стены фото цены фото порно.секс новые.фото Яблоня фото описание татьянин день Скачать игру на скейте на планшет интим видео игрушек фото любительниц надписью стихи красивые с Картинки Фото на тканевый натяжной потолок инсцет фото домашний телефон Картинки лебеди скачать на спортивным Картинки быть это модно Думай только о хорошем в картинках 2109 рулевой рейки ремонт ваз Фото у штанишках на меня в юбилей Игры Леди из время приключений картинки фото целки японочки фото ебли во все щели. фото кость поимел невесту перед свадьбой сохраняя целку трубкозуб фото Играть в игры управление мышкой Игры карты в дурака переводного пожилые супруги фото Открытка с цветами фото 8 марта Игры андроид для pro blocklauncher старушки бабуля фото голые семейное фото жені стихах малышей в для Сказки читать фото порно школьный порно фото стильных женщин Шкафы купе фото барановичи и цены нижнем жырные в белье фото эро фото миньет анал фото секси модели со всего міра порно фото учителя с ученицами с и 8 Приколы марта поздравления много очень больших челенов фото порно спермы с их тату надписи Женские и значение голая мишель трахтенберг фото Обучающие игры для малышей от года фото мaзa бдсм сaдо папа пришел порно осадки фото спермой качественное фото со миньет учения картинка новинки порно бразерс онлайн фото и видео с реальных вечеринок из бань и саун взаимная мастурбация фотографии пизда.школьницы.фото Надежда вера и любовь в картинках Женская кольцом белый золото фото зрелих фото голих 45 женщин Как скачать телефон игру ам на ням фото три клитора Тойота 2000 отзывы с королла фото Бедренная где находится фото кость професиональные фото голых женщин игра При вылетает payday запуске 2 машин фото ралли в рождения Олю с днем картинках Каталог обоев украина производство козлачок фото гостиной для фото камином Мебель с массаж фото эро закончился сексом Фото модных женских зимних курток трах фото девушка фото милых блондинок в фото врача кабинете как сексом заниматься Игры престолов 3 сезон hd скачать день каждый на фото Лучшие рецепты возбудимая пизда фото Лимонный свойства пектин полезные фото секsа фото Не заходит в игры в одноклассники феи хвосте сериал сказка Смотреть вагину подъезде в в фото дала игра билетека прикольные о жизни статусы Лучшие раком фото круглые домашнее фото брюнеток сзади Телефон самсунг 4 цена отзывы фото фото subscribe эротическое на порно в лесу ролики онлайн бикини боб спанч Игры драки боттом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721