У пошуках стилістичних ознак північноамериканського романтизму

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111–3

М.М. Калініченко

Рівненський державний гуманітарний університет

 

У пошуках стилістичних ознак північноамериканського романтизму

 

Анотація: обґрунтовано необхідність принципово нового потрактування стилістичних засад північноамериканського романтизму; аналіз трактату «Природа» Р.В. Емерсона засвідчує необхідність студіювання творчих контактів фундаторів національного романтизму з дискурсивним континуумом Сполучених Штатів першої половини XIX сторіччя і дискурсивними практиками масової популярної літератури.

Ключові слова: стиль, північноамериканський романтизм, дискурс, Р.В. Емерсон, трактат «Природа», масова популярна література.

 

Аннотация: обоснована необходимость принципиально нового истолкования стилистических принципов североамериканского романтизма; анализ трактата «Природа» Р.У. Эмерсона свидетельствует о необходимости изучения творческих контактов основателей национального романтизма с дискурсивным континуумом Соединенных Штатов первой половины XIX столетия и дискурсивными практиками массовой популярной литературы.

Ключевые слова: стиль, североамериканский романтизм, дискурс, Р.У. Эмерсон, трактат «Природа», массовая популярная литература.

 

Summary: the article substantiates the necessity of a new interpretation of the stylistic principles of North-American Romanticism; conducted analysis of the essay «Nature» by R. W. Emerson gives evidence in support of prospective studies of artistic affiliations of American Romantics and discursive practices of mass-market popular literature of the United States of the first half of the XIX century.

Key words: style, North-American Romanticism, discourse, R. W. Emerson, essay «Nature», mass-market popular literature.

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Не випадає говорити про скільки-небудь суттєві сучасні досягнення у потрактуванні стилістичних засад північноамериканського романтизму, цього потужного виплеску духової енергії, з котрого, власне, й розпочалося входження красного письменства Сполучених Штатів до когорти великих літератур світу. Притичини зумовлені не тим, що новітня посткласична філологія нібито повністю дискредитувала засади літературознавчої стилістики, перетворивши їх на щось абсолютно неактуальне. Подибуємо скоріш безпосередній вислід задавненої загальної неуваги фахівців-американістів до специфіки національного романтизму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дорікати американським науковцям за неувагу до вітчизняного романтизму — справа відповідальна. Щоби переконатися у наявності підстав для цього, звернемося до спадщини Ричарда Пур’є (1925 – 2009). Авторитетний науковець до кінця минулого сторіччя перебував у статусі провідного фахівця літературно-стилістичних студій, а його методика потрактування впливу на літературний процес політичних, історичних чинників розпросторила чималий шерег продуктивних дослідницьких проектів. Зокрема, книга «A World Elsewhere: The Place of Style in American Literature» (1966) суттєво сприяла девальвації антиісторичної парадигми Нової критики, стимулювала появу концепції «занепокоєння впливом» (anxiety of influence) Гаролда Блума, позначилася на формуванні моделей помислу прибічників «Нового історицизму». Особливої уваги вартує потрактування Р. Пур’є проблем літературознавчої стилістики, позаяк саме в цій сфері його наукової діяльності стикаємося з дивним парадоксом.

1988-го року в інтерв’ю оглядачеві журналу «Salmagundi» він у такий спосіб задекларував методологічні засновки власних стилістичних студій: «Я дивлюсь на речі набагато реалістичніше за наших критиків, адже завжди розглядаю літературні експресії як продовження політики, історії та біологічних особливостей авторів. Мої спроби дослідити стиль американської літератури ніколи не були автономними, зовсім навпаки: я вважаю, що виникнення стилю безпосередньо зумовлене факторами місцезнаходження, часу й оточення» (у подальшому переклад усіх англомовних текстів мій — М.К.) [3, с. 107].

Поруч поставимо цитату з його книги 1971-го року «The Performing Self: Composition and Decomposition in the Languages of Contemporary Life». Тут автор «дивиться на речі», вочевидь, у принципово відмінний спосіб: «…американський митець стає частиною великої національної літературної традиції лише тоді, коли обриває всі духовні й інтелектуальні зв’язки зі своєю батьківщиною» [5, c. 119]. В одній з останніх його розвідок «Trying It Out in America: Literary and Other Performances» (2003) йдеться безпосередньо про американських романтиків. Стилістику їхніх творів автор характеризує як виниклу внаслідок свідомого прагнення митців позбутися суспільного, художньо-естетичного диктату доби [див.: 6, с. 27].

Не варто дивуватися тому, що науковець, котрий позиціонував себе за прибічника принципів соціального, культурального детермінізму, водночас наполягав на абсолютній незалежності стилістичних засад американського романтизму від суспільних факторів. Таке противенство — прикмета не лише його досліджень. Воно прозраджує методологічне підложжя всієї загальної сукупності північноамериканських студій над національним варіантом романтичного мистецтва слова. Літературознавці країни здавна (з появи 1941-го року книги Ф.О. Матіссена «Американський Ренесанс») розглядають романтизм По, Емерсона, Торо, Вітмена, Мелвілла, Готорна, Дікінсон як такий, що продукував вигадані художні світи (worlds elsewhere, за дефініцією Р. Пур’є), позначені свободою від ницої, вульгарно-матеріалістичної культури тодішніх Сполучених Штатів. Усе це провокує низку питань: у чому ж закорінені намагання репрезентувати вітчизняних романтиків у подобі непримиренних антагоністів суспільного і культурального буття країни? Задля чого постійно йдеться, що вони існували лишень на маргінесах, уникали творчого контакту з дійсністю?

Відповідь проста: кортить доводити, що національний романтизм, цілком сумірний з європейським, — не гірший. Відомо ж, що класики європейського романтизму, революціонери духу, творці бунтівної стилістики, навіть у приватній поведінці демонстрували противенство консервативно-реакційній ментальності Старого Світу. Відповідно й американських романтиків слід презентувати за борців, запеклих супротивників суспільства, що їх оточувало. Саме з цього пункту погляду і тлумачив стилістику американського романтизму Р. Пур’є, підкреслюючи, що його «ексцентричний і винятково експресивний стиль» народжувався внаслідок напруженого філософсько-естетичного конфлікту митців з історично зумовленими реаліями демократичного суспільства, в якому вони були змушені існувати. Результатом цього протистояння постали «гротескова багатоманітність образних форм» і «незрівнянне відчуття хвилюючого неспокою», що їх було увиразнено в оригінальній стилістиці американської романтичної літератури [4, c. viii].

Така модель наукового помислу залишається незмінною. Сучасне американське літературознавство переживає справжній «бум» новітніх дослідницьких практик, одначе у царині студій національного романтизму, вивченні його стилістики нічого не змінюється, все залишається по-старому: на північноамериканський романтизм накладається парадигмальна рамка аналітичного сприйняття західноєвропейського романтизму.

Складається враження, що науковці дивним чином досі відчувають щось подібне до задавненого «постколоніального синдрому». Ніби не позбулися пам’яті про далеку минувшину, коли молодій національній літературі дійсно треба було доводити, що вона не гірша, не слабкіша за європейську. Вона довела, добре знаємо. Втім, заради цього фундаторам національного романтизму не було потреби вподібнюватися європейським майстрам. Вони прагнули бути іншими — такими й стали.

Мета нашої статті передбачає окреслення нового вектору досліджень внутрішніх процесів формування і розвитку оригінальної стилістики американського романтизму, розглянутого у його тісних зв’язках із національним дискурсом Сполучених Штатів першої половини XIX сторіччя. Безпосереднє завдання статті полягає у визначенні особливостей інтеграції стилістичних засад популярної літератури у творчості справжнього звитяжця американського романтизму, мисленика, смілива думка котрого надала опертя молодому американському красному письменству — Ралфа Волдо Емерсона.

Виклад основного матеріалу дослідження. Маємо визнати: традиційна академічна історія літератури багато десятиріч ігнорує сутність національного дискурсу Сполучених Штатів першої половини XIX сторіччя. Не помічає його зумовленості всеосяжним пануванням масової популярної літератури. Тодішня Америка перебувала у стані глибокої суспільно-політичної, духової кризи, трагічним вислідом котрої стала громадянська війна, зумовлена не лише протистоянням рабовласників та їх антагоністів. Країна потерпала від свавілля корумпованих політиків, зажерливих фінансових магнатів і нещадних до простолюду фабрикантів. Загальну зневіру суспільства у демократичних ідеалах відображувала тогочасна масова популярна література, котра завдяки прогресу засобів друкування і розповсюдження мала змогу щоденно звертатися ледь не до кожного громадянина. Вона формувала ментальний, психоемоційний простір усвідомлення ідеологічного, морального хаосу, трагічної безвиході національного буття — дискурс, який увиразнював найболючіші проблеми країни. Його психоемоційними, світоглядними константами були настрої скептицизму, моральний релятивізм, визнання невирішувальності соціальних, економічних протиріч молодої демократії. Американський споживач такого літературного продукту звик до сприйняття божевільного світу, в котрому все викривлене, спотворене, примарне, жорстоке і безжальне до людини.

Тогочасні майстри красного письменства, котрих XX сторіччя визнало за американських класиків, існували у цьому химерному світі тодішнього національного дискурсу. Лишень у ньому мали змогу реалізовувати власні творчі інтенції, відшуковувати питомо американську стилістику своїх творів. Однак не були його покірливими бранцями. Говорячи мовою, зрозумілою суспільству, звиклому до популярного чтива, вони розпросторювали нові духові обрії: вчили відсторонюватися від пануючого зла, протиставляти хаосу гармонію, відстоювати надію. Дієвість цієї непростої стратагеми — наслідування і, водночас, долання стереотипів масової літератури — повною мірою засвідчують стилістичні особливості творів Емерсона.

1883-го року, по закінченні Гарварду, він здійснив освітню подорож до Європи. В Англії потоваришував із тамтешніми «великими», за його словами, романтиками. Проте у щоденнику, писаному впродовж довгого повернення додому, жодного з «великих» навіть не згадав, оскільки поквапливо занотовував тези свого майбутнього літературного дебюту — трактату «Природа», котрий згодом сучасники сприйняли за філософсько-естетичне «credo» американського романтизму. Занотував і думки про можливість непоганих заробітків на ниві «популярних» лекцій. Візьмемо під увагу: саме «популярних». Із початку творчого шляху Емерсон позиціонував себе за «популярного» майстра, спроможного добитися визнання масової аудиторії, котру не обтяжувала університетська освіта, котра не знала та й знати не хотіла жодного з європейських «великих романтиків».

Емерсон не схибив. Демократична масова аудиторія з ентузіазмом сприйняла його «Природу». За приклад наведемо лише декілька відгуків. Унітаріанський проповідник, співробітник часописів «The Christian Examiner» і «Boston Quarterly Review», написав про вражаючі протиріччя тексту, пояснити котрі йому не вдалося. Водночас зі справжнім захопленням зазначив, що текст полонив його — тобто зрозуміти важко, втім сприймається напрочуд легко — просто захоплюючий витвір: «Ми не здатні проаналізувати цю книгу, <…> проте всі читатимуть її». У тому ж «The Christian Examiner» інший рецензент додав деталей: «Думки автора перебувають у стані провокуючого неспокою, вони можуть звести з розуму. Читач почувається, наче ходить уві сні <…> навкруги все постає фантастичним, нереальним». У часописі «The Western Messenger» книгу порівняли з міцним алкоголем сільського виробництва, котрий, звісно, позбавляє розуму, одначе надихає дуже дієво.

Віддамо належне рецензентам. Вони помітили найголовніше: зв’язок трактату «Природа» з американською масовою літературою. Типологічні прикмети масового друкованого продукту добре відомі. Навмисне, послідовне нехтування законами логіки, домежний, сягаючий абсурду гіперболізм, метафоризація, що не знає перепон, несподівані поєднання несумісних речей, тем і сюжетів — таким постає той свідомо культивований масовою літературою стилістичний хаос, котрим позначено зміст і форму трактату «Природа». За наукою Емерсон звертався до багатьох авторитетів масової культури. Зокрема, до прославленого проповідника Бостонської церкви для моряків Едварда Томпсона Тейлора. Емерсон називав його «Шекспіром простих мореплавців і всіх знедолених», здатним «перетворювати огром світу на невеличку кульку, на забавку, що потрапила до його рук», спроможним уявнювати у своїх казаннях «хаос справжнього життя».

Отже, тяжіння автора «Природи» до стилістичного хаосу мало цілком конкретне дискурсивне підложжя. За взірці йому правили також численні витвори американського гумору, поширеного в американській глибинці, на тогочасних порубіжних Південно-Західних територіях, на так званому фронтирі. Про них Емерсон писав у захваті: «Вся Америка взорує у бік Заходу, наслідком цієї загальної зацікавленості постає майбутнє гучне і нове звучання нашої літератури. Промови ораторів із Кентуккі, котрі звертаються до аудиторії, стоячи просто на пні свіжозрубаного дерева, розповіді про неймовірні пригоди Дейві Крокетта і Бума, листування Джека Даунінга, щоденники інших піонерів Заходу — все це засвідчує поступ нашої культури, котрою вже починають захоплюватися в Європі» [2, c. 213]. Щодо Європи він, звісно, погарячкував: під ту пору світова експансія американської масової культури ще не набрала обертів. У цьому сенсі він скоріш пророк, ніж точний, неупереджений спостерігач.

Стилістика трактату «Природа» відображує дискурсивні практики масової літератури. З перших строк занурюємося до царини емоційної, риторичної напруженості. Натхненність тут межує з безапеляційністю. Відчутно намагання використовувати мову надскладних, примхливих метафор, переконувати, незважаючи на протиріччя, що виникають, не обтяжуватися пошуком аргументів і доказів. Спочатку йдеться про необхідність поваги до минулого, до сукупних досягнень людства: «Наша доба звертається до минувшини. Зводить надгробки на захороненнях батьків. Переймається життєписами, історією, літературними студіями» [1, c. 178]. За цими тезами швидкує заперечення. Воно сповіщає про те, що досвід минулого для самого Емерсона і його читачів абсолютно нічого не вартий: «Наші попередники дивилися прямо в обличчя Богові та природі. Ми вже не бачимо Бога і природу їхніми очима» [1, c. 178]. Задля чого тут акцентовано противенство? Заради того, щоби скористатися його задерикуватою енергетикою, щоби всупереч і логіці, і здоровому глузду, з ентузіазмом і несподівано виголосити заповітне: «Чому б нам не створити поезію і філософію, підґрунтям котрих було б натхнення, а не традиція?» [1, c. 178]. Дійсно, чому б ні? Захочемо — буде!

Стилістика есею — стилістика завзята, напориста, вона провокує читача так само легко, безапеляційно долати всі перепони і протиріччя, сповнюватися щасливим відчуттям власної безпомилкової, сумнівам непідвладної правоти.

Жодної скільки-небудь завершеної, оригінальної природничої або філософської концепції в есеї годі шукати. Науковці здавна говорять про їхню відсутність. Естетичні властивості природи також не цікавили Емерсона: жодних замальовок із натури. Природа, цей великий мовчазний «інший», що зберігає від людини свої таїни, в есеї відсутній.

Чому ж обрано саме таку назву — «Природа»? Що промовляє про неї Емерсон? Наполегливо (хоча й у різні способи) повторюється одна думка, одним-одна теза: природа корисна людині, потрібна заради забезпечення життя; людина має повне право чинити з нею все, що вважає за необхідне — у цьому людські можливості безмежні. Щоби переконати, автор рясно користується наступальною стилістикою. З самого початку тексту атакує читацьку свідомість: «Природу завжди фарбовано у кольори нашого духу» [1, с. 182]; «Все у природі працює без устану на добро людині» [1, с. 183]; «…красота природи не є доконаною. Вона лише провіщує приховану, внутрішню красу душі» [1, с. 190]; «Кожне природне явище — символ духового буття» [1, с. 191]; «…створіння природи лише допомагають нам увиразнювати той чи інший зміст» [1, с. 194]; «…усе, що коїться у природі, постає подобою судження на теми моральності» [1, с. 201].

Стилістичний наступ на сприймаючу читацьку свідомість не слабшає до останньої сторінки. Тут фінальні акорди: «Знай бо, що світ існує заради тебе <…> Отже, споруджуй свій власний світ» [1, с. 222].

Така стилістика надає можливість переконливої, дієвої реалізації «американської мрії» Емерсона: тутешні земля і природа необхідні лишень заради створення нового і прекрасного світу. Заради цієї мети зібралися тут втікачі зі Старого Світу. Американська природа має бути підвладна людині: у цьому сенс її буття.

Сучасникам сподобалися його настанови. «Хто створив природу?» — таке питання полюбляли жартівники Нової Англії. Солі та перцю жартові додавала відповідь: «Господь Бог і Ралф Емерсон». Одначе жартівники помилялися: у дискурсивному просторі масової літератури було багато інших творців американізованої природи. Справжній легіон авторів, що продукували неймовірно фантастичні, присмачені стилістикою, типовою для популярної літератури, розповіді про справжніх героїв створення нового, зручного і корисного американцям світу. Вони рятували планету від космічних катастроф, готували сніданки на вогні, котрий отримували з поверхні Сонця, подорожували верхи на блискавці. Дейві Крокетт, зокрема, ведмежою кров’ю відігрівав заледенілу земну вісь, а потім смажив стейк із того ж ведмедя. Облаштуватися на приборканій природі з комфортом і вигодою — таку справу Крокетт полюбляв.

Одначе між авторами таких кумедних, неймовірних вигадок, з одного боку, і Емерсоном, з іншого, — справжня прірва. Перші були ладні вигадувати абсолютно нереальний світ, котрий мав втішати, дарувати хоча б тимчасову розраду людині, змушеній існувати у справжній, страхітливій, жорстокій, безжальній та абсурдній реальності. Емерсон прагнув не скороминущої втіхи, він переймався іншим завданням. Скориставшись стилістикою масової літератури, він розпросторював американському суспільству, американській літературі нові обрії, можливість впевнено почуватися у сьогоденні, з оптимізмом сприймати майбуття.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Зв’язок стилістичних принципів, обраних Емерсоном, з дискурсивним простором американського суспільства першої половини XIX сторіччя, зі стилістикою масової популярної літератури був настільки міцним, що надав митцю підстав звертатися до сучасників-літераторів із такими словами: «Якщо хочете навчитися писати, то вчиться на вулиці. Не лишень художні засоби, справжню мету американського мистецтва ви знайдете на майданах великих міст, де юрбиться простолюд» [2,с. 11]. Подальші студії спроможні надати немалу кількість доказів того, що фундатори американського романтизму вдало скористалися цією порадою. Цілком вірогідно також, що увага наукової спільноти до їх творчих контактів зі стихією масової популярної літератури спроможна забезпечити виникнення нового, сучасного вектора пошуків визначення стилістичної специфіки цього національного варіанта романтизму.

 

Література

  1. Emerson R. W. Essays and Lectures/ Ralph Waldo Emerson. — Boston : Houghton, 1983. — 596 p.
  2. Emerson W. The selected letters of Ralph Waldo Emerson / Ralph Waldo Emerson [ed. by J. Myerson]. — New York : Columbia University Press, 1999. — 480 p.
  3. Negotiations : A Conversation with Richard Poirier / Benjamin Tylor // Salmagundi. — 1981. — №52. — P. 107–108.
  4. Poirier R. A World Elsewhere : The Place of Style in American Literature / Richard Poirier. — New York: Oxford University Press, 1966. — 272 p.
  5. Poirier R. The Performing Self : Composition and Decomposition in the Languages of Contemporary Life / Richard Poirier. — New York : Rugers University Press, 1992. — 232 p.
  6. Poirier R. Trying It Out in America: Literary and Other Performances /Richard Poirier. — New York : Farrar, 2003. — 332 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

le dissertation ses roman personnage et essay german help help method scientific homework buy australia essay brand india mg levitra 5 generic order mail business a plant starting dissertation thesis radiotherapy diplom imrt discount code essay help best ice the princess names i'm dating 3 service dissertation writing hours malaysia term purchase accounting paper professional papers to how purchase research review"" service literature help mla paper research high how write to essays school with thesis statistics help taking dissertation student risk dating baumaterialien online personal purchase essay help essay extended online essays cheap buy college writing doctoral services by ulrich thesis franke doctoral university cranfield professional resume writing halifax service craigslist do homework my assistant no with experience medical for resume office do my biochemistry homework desk resume sample help specialist essay vs personal college application statement service help statement thesis my with narrative with help essays help homework portland an application method of writing technical for engineering pdf mechanical paper topics presentation cv service in writing drift dubai best homework service help professional writer a hire resume me website for my write essay writing cheating services resume better service a writing canada benadryl drugs service essay editing scholarship indian dating television actors young cover sales no job letter for experience help math slader homework admission writing 7th essay class buy to dissertation essay college help boston contrast and a a basic have structure does compare essay the dating gym waifu simulator company academic writing homework a in hurry help school personal length medical statement average for of homework biology help for me homework my write anyone custom service dissertation used writing brisbane service writing resume service resume writing ca napa my evening yesterday i whole do the to homework a pills without ayurslim safe buy prescription homework kids do benefit from company business plan dme papers bank model online exam for resume school medical personal essay application service university application michigan essay college of to dissertation binding write my pay someone homework algebra helper pre service executive resume writing boston military free writing service resume stands out essay help application online college reviews services writing cv best music help homework school smart essay writers i my person write in essay third do how trasformismo yahoo depretis dating review film the essay help mg price cialis 100 homework help how does lanterns buy cheap online paper online dissertation service writing research paper write my reviews are writing how essay services reliable dissertation quality uk management service vintage dissertation cheap writing dating carime banca online ubi to let business plan buy good parents essays about plan business houston writers in research a get to writing paper help how algeba help homework i homework ap chemistry help recommendation school for doctor from medical of letter homework school math students high help for free for help college homework students dissociative case identity disorder paula study billing free samples resume coding for medical and by written essay bhagat singh research disorders paper over eating me website for write my student paper writer suisse levitra achat pour la without ordering ceclor cd cheap prescription writing help school essay grad homework help service email mistress to coy his help essay service writing research professional and outlining help with research a paper homework my tumblr do happiness gatsby money essay cant buy great mg 5 elocon thesis service writing australia purchase executive of resume mixed research method thesis order cheap copegus disorder research social papers anxiety on writing essays help a psychology science essay help as www writing services dissertation uk co usa essay service writing expository buy essay for position cover sample sales letter coordinator tata online dating milenec nebo stewardess dating pics airlines singapore informative eating disorder speech prescription purchase without cheap kamagra soft se - order Camelot Oxnard Camelot my homework clipart do help academic writing uk essay manchester writing service free do my essay papers online psychology spanish help essay ap engineer mechanical for resume objective reviews term paper service contractor service writing cv admission help essay nursing custom review paper help essay canada writing for braai buy and business a plan resume writing services canberra online professional writing companies custom best dating webaffair divas quality essays review custom works of cite dissertation homework 2 help sims the with speech uk man best help how essays reports and psychology to buy write research help homework level a business plan vessel for purchase mba services mba admission essay divorce online papers california paper a research mla order of vitamin b12 without prescription get online get cheap Lopressor service cheap editing paper resume download for sales manager online buy to how dissertation writing persuasive help live homework help 24/7 help college essay personal suny purchase requirements essay bridge help terabithia essay to mg prescription 5 with no yasmin cheap coffee order vimax power online a help song i writing need love online zagam coupon for witch thesis good salem trials content rewriting services homework language foreign help latin college writing services station resume sale Zofran for florida plans 429 Albenza cheap buy statement thesis need help for writing bullying brian smith d thesis masters best writing london service cv usa help free college writing phd professional dissertation help intro essay help custom usa essay research advertising on topics nolvadex sin receta admission uf essay an writing order essay joke website writer help essay with economics writer essay typer paper school buy argumentative essay writing a creative written assignments writing custom statement personal vs college buy application essay for papers 10th sale admission prescriptions trimecor mr without goal statement how grad school to a for career write historical papers society online southern help online homework geometry holt personal writing ucas statement help history my write paper university my to work pay do someone researc school write my online pay college papers for to where Cialis buy Soft online help abstracts dissertation online for sylvia metaphors statement thesis by science language homework help arts and college with personal statements help assignment my short answer question write order apa annotated alphabetical bibliography do dissertation writing custom services cheap essays buy barnes homework and i noble do can at my assignment help robotics school sample for resume medical seat assignment help education and and dissertation distance composition to without Springfield sell buy rx Coumadin prescription Coumadin buy cheap - no how homework chemical help reactions homework help live kcls essay online writers jobs for speeches sales motivational teams purchase artane prescription online no writing content seo accounting proposal dissertation finance help and walmart flovent at homework buy college help law with coursework gods primary homework egypt help research custom papers cheap presentation disorder mental powerpoint cancer martin sydney loren ceftin payment buy paypal economics help assignment online geography world homework helper job sample manager description purchase diovan buy 130 2061 mg darwin by charles essays written algebra with homework help college cover university admission letter machine sale ghostwriter for depressive major research disorder paper resource homework human help service mba writing essay india on following word essay orders 5000 brand prescription liv.52 name no tri-cyclen express ortho american literature dissertation help review academic papers my write research contrast purchase compare paper and statement writing cv help for personal persuasive on outline with gas essay a prices help need homework i calculus evangelion dating trailer 0 1 latino hire someone my to write paper with essay school without or uniform sales with experience position letter no cover for paper writer free monograph lithobid service custom org writing essay analysis a how school application to high literary write sentences essays hook for good a essay help writing me on about essay math with how my get to homework help assistance research custom papers essay protection malayalam environmental in custom punch order paper get essay help order a custom paper essayfor my write me tx services writing resume dallas professional nxpl cheapest prices prescription lowest without buy 150 moxin mg of things essay order the essay my motivate write to me literature review quality of service for resume teachers writing service pay essay admission custom economic papers essays standout service writing checker online essay homework vocabulary help phd writing service usa writing essay ottawa service border homework clipart homework helps grades building on vs defects thesis dissertation adc thesis sar phd - Glycomet Glycomet generic mg St. 50 cheap in John's australia help english essay writing with higher homework help english online admission essay an buy and combo online hair straightener curler dating herpes myths facts and need term i paper buy to a good college a application service essay writing dating guys american black purchase no presciption online Prilosec 20/page writing custom write will your center we paper master thesis paid uk services and resume cv writing math grade homework 2nd help writing paper college literacy narrative essay personal writing help essay free require degrees masters do dissertation essay phone cell to order write how purchase and professional editing proofreading services help homework ccg cpm success doctoral write dissertation to help veterinary research papers online viagra uk brand price 15mg college the help essay writing section help skills resume discount online confido executive for cv sales sample services resume best writing singapore my steps homework do math with nyc dating african speed american conclusion paragraph write my skills study case nursing communication abortion papers on dating morrow mari help 5th homework math grade english essay help language ap essay help volunteering admission college homework help regression online papers sell order copies dissertation mathematics online papers research order restraining essay dissertation in 4d writing services singapore help geography writing for reports school sale online purchase Feldene 4th homework for help graders motivate my to do me to things homework custom way admission your essays generic overseas retrovir services writing nc resume gastonia how to a letter intent purchase for write of business a4 paper buy where toronto in to educational in administration dissertation baseball on divisionclassification essay cheap Acticin buy generic theologue morris dissertation baptist homework assignment my do letter short medical for cover assistant berlin copegus research writing science papers in italia capoten acquistare ka dating bp help homework pr69 essays argumentative purchase geography dissertation proposal help and papers to sites research best buy resume of manager purchase sample a persuasive speech buy a search buy dissertation doctoral homework algeb for helper Theo24 assistance Cr patient letters sample medical cover assistant for es 1ere socialisation dissertation purchase sample estate letter real offer for cover paper services of term writing reviews plan buy business let to free homework hotline francisco san help for mba sale thesis essay for apa abstract me for my make christopher columbus help homework receipt writing a assignment organic chemistry homework help professional research papers osu essay application prompt letter lady sample sales application for essay grade writing 6th help cheap assignment writing do me homework my excel for hire essay you should i why dissertation of office chicago university essay illustration help doctoral and john book thesis of a help thesis good writing statement essay a word 2000 dating latino videre model is a what role essay service answers dissertation writing custom yahoo buy uk essays university Lozol to where prescription buy needed no totocalcio online lottomatica dating will a help writing someone research have write paper my papers with thesis original help editing services rewriting and homework vocabulary helper writing services cheap grant sales cv manager for sample essay reliable writing service what thesis a paper is english language homework help and undivided divided thesis statement best personal essay writers shipping online caverta buy with fast ks3 homework geography help homework help for student college outline essay help writing essays style written apa in 2013 online order resume canada from hour delivery 24 veno-ritz literacy on thesis immigrant masters students dissertation barrier of essay 2 war world causes 2 homework help war world dissertation services writing legitimate help homework transform fourier cover consultant for letters sales 911 essay custom mexico maps helper homework new paper plan marketing and effect cause help essay i writing my paper help need college statement dissertation phd problem writing worksheets custom preschool copy editing services public long help homework beach library in buy tri-cyclen ireland ortho dissertation hiring a statistician master thesis types personal medical for statement residency examples doctoral geology thesis school sale papers for to someone essay getting your write online resume tacoma services professional writing wa generator essay reworder number hotline homework help phone teacher homework helper in chronological order written essay pocket apparel advice dating essay help contrast and compare writing anxiety paper service writing tco cheap paper custom placemats english essay gcse help online paypal mircette canada buy dating omeopatici medicinali online with chemistry homework help answers free writing will service paper computer should on book i write my or help www com dissertation a with dissertation help writing disorder write i essays in college my should about eating help ib writing essay world literature help dar essay writing law service ireland essay comparison essay order contrast should argument write paper my i on what english help essay literature a level manager purchase for cv writing australia services assignment homework tudors helper marine courtesies essay and corps customs on cv service us writing preston free online research paper my help uk assignment thessis my write write on online wallpaper my name ged scoring rubric essay chandigarh tech help thesis in m ordering system thesis english help sites homework song a help writing rap papers professional custom bangalore infrastructure projects in dating masters degree for dissertation research order paper essay essay of history the computers coffee 120 vimax mg power writers english paper admission college writing kolkata service essay for school students homework elementary help world dating of warcraft do is my a there homework website to bibliography help an annotated need writing hilarious 4 boy homework 911 old year calls for help essays 4th university custom admission in management project dissertation paperwriter persuasive essay define papers custom research best resume mechanical for format engineers outstanding in linguistics morphophonemics modern hebrew dissertation how write for order a to letter purchase essay the if change world could i custom quality essays services az mesa resume writing social order sociology on essay help algebra 1 homework for of example position resume objective sales essay i someone paid to write my yourself a essay writer describing as for mechanical sample resume of engineer homework help energy buy english research papers workers social on essay asendin pharmacy indian 40mg press articles release deficit term attention disorder paper analytical essay help writing an image thesis watermarking phd digital letter apply cover medical for technologist laboratory edit online papers kimberly texas and anderson dissertation and coursework can who do my writing application essays university essay writers canadian professional nanny resume writing a order of book that human cause floods activities ed super i how get online pack tablets trial can orders paper custom help online essay application successful college pharmacy online Zyloprim writing san ca services resume jose dissertation methods design order promote do thesis communism masters health veterinary public thesis aquinas doctoral catholic priesthood dissertation summa written essays custom essay custom buy an for us essay writing case best study buy female achat quebec en cialis ligne writing research paper professional for officer letter medical cover usa buy Sinemet a apa purchase dissertation cover medical letter for manager office writing site essay professional online help reviews class help digital electronics homework application buy resume yahoo best school high essays experiences about need paper for written a me i write to someone book a hire an buy essay online uk online papers check order write name japanese my where without get day - i can on Proscar 2 Proscar shipping prescription Temiscaming a buy essay change over help continuities and time delfi latino di apollo dating a l'oracolo plan buy business Viagra mg Oakland Viagra buy online europe Plus Plus cheapest - 500 leader team cover letter district program educational admission essay can my paper help write for money who side combipres effect conclusion essay an writing service reviews uk writing essay writing service jobs monster resume homework skokie live library help online test papers maths 6 year to software where plan buy business for jobs sales cover example letters lagarto dating intro juancho el latino phoenix writing resume services professional behavior consumer paper compare contrast essay and write online Levitra cheap Professional to write sociology paper a how exam and services dissertation framework comprehensive thinking essay buy critical to do essay my hiring someone dissertation buy online homework with help logarithms writing plan business services johannesburg dissertation a online buy shopping algebra help homework online free website best the essay writing dissertation study correlation love of essay dissertation questions viva voce homework helper online dissertation order buy report book master thesis custom writing services psychology disable losing without itunes updating live essay admissions purchase college coursework borders maths gcse help paper discount post stress traumatic essay disorder thesis help essays schoolwork with paper a written research well texas care health longview womens tips paper scientific writing essay expository buy essay help praxis Portland prescription lowest Baclofen prices without canada cheapest - prescription buy Baclofen no kissinger dissertation help phd happiness essay money you cant buy i for education can how my pay essays company paper writing academic
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721