ТВОРЧІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ В СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147:[811.161.2+811.112.2]-027.21

О.Ф.Мінкова, Ю.А.Надольська

Мелітопольський державний  педагогічний університет

 імені Богдана Хмельницького

ТВОРЧІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ В СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

 

Анотація. У статті з’ясовується  сутність формування творчих здібностей студентської молоді в умовах розвивального навчання під час вивчення рідної та іноземної (німецької) мов, через призму творчих робіт. Особлива увага звертається на обґрунтування технології впровадження в навчальний процес системи творчих робіт з метою формування творчої думки та творчих умінь і можливостей.

Ключові слова: навчальний процес, розвивальне навчання, творчі роботи, технологія навчання, творча думка.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования творческих способностей студенческой молодежи в условиях развивающего обучения во время изучения родного и иностранного (немецкого) языков посредством творческих работ. Особенное внимание уделено обоснованию технологии внедрения в учебный процесс системы творческих работ с целью формирования творческой мысли и творческих умений и возможностей.

Ключевые слова: учебный процесс, развивающее обучение, творческая работы, технология обучения, творческая мысль.

Annotation. The article deals with the question of the forming creative abilities of students in the conditions of developmental teaching during the study of native and foreign (German) languages by the way of creative works. The particular attention is devoted to the ground of introduction technology of creative works to the process of study with the purpose of forming creative thoughts and creative skills and means.

Key words: educational process, developmental study, creative work, teaching technology, creative thoughts.

Успішний розвиток вищої школи зумовлений тим, що при розробці технологій навчально-виховного процесу враховуються й застосовуються прогресивні психолого-педагогічні теорії розвивального навчання, оптимізації, узагальнення й генералізації змісту, діяльнісного та особистісно-зорієнтованого підходів до вивчення української та німецької мов. Викладачеві сьогодні необхідно вибудувати навчальний процес таким чином, щоб студенти заглиблювалися в атмосферу пошуку, вирішували поставлені проблеми на основі порівняння й зіставлення.

Концепцією розвивального навчання у вищих навчальних закладах займалися І.Бех, У. Боднар, І. Дичківська, О.Савченко та інших.

Сучасні підходи до навчання української та німецької  мови визначаються передусім як основною функцією самої мови бути найважливішим засобом  спілкування, пізнання і впливу, так і замовленням суспільства сформувати різнобічно розвинену і соціально активну особистість [1, с.6]. При вивченні  мов на перший план висувається завдання різнобічного мовленнєвого розвитку студентів, якому підпорядковується завдання системного вивчення мови. Основними у їх навчанні виступає  комунікативно-діяльнісний, лінгвістично-культурологічний, проблемно-пошуковий підхід. Особливої уваги в плані реалізації функції розвивального навчання набула робота над удосконаленням системного підходу до реалізації творчих можливостей учнів через різні вправи творчо-розвивального характеру.

Творчість – це спосіб самовираження, саморегуляції людини, світобачення як засіб пізнання світу через творче сприйняття й практичне перетворення діяльності. Завдання викладача – розвивати такі властивості особистості, які б давали можливість творчо використовувати здобуті знання.

Удосконалюючи технологію навчального процесу на заняттях з української і німецької  мов, на наш погляд, доречно використовувати такі завдання, в яких спостерігаються висунення гіпотези, перевірка істинності, побудова теорії, вихід у практику.

Така форма організації навчального процесу ставить студентів в умови, близькі до умов наукової роботи, що найкраще сприяє розвиткові творчих здібностей.

Питання про систему творчих робіт є одним  із найактуальніших у методичному доробку і не викликає ні в кого сумніву. Однак, слід чітко з’ясувати, що ж собою  становить така система. У методичній літературі з приводу цього різні думки. Одна група вчених  вважає, що в основу творчих робіт слід покласти принцип їх різноманітності, а інша принцип наступності: (від простого до складного). На нашу думку, єдина система базується на обох принципах, які є  невід’ємними у розвитку творчих можливостей, бо творчі роботи розвивають мислення, спостережливість, нагромаджують запас уявлень і понять, розвивають здібності критично оцінювати навколишню дійсність, досконало оформляти засобами мови свої думки і почуття.

Система переказів і творів – це значить з’ясувати, чому вчити (яку тематику використовувати, які види робіт практикувати)  і в якій  послідовності вчити.

Т.О. Ладиженська розробляючи систему навчання творам, під системою розуміє “таку послідовність навчання творам в цілому, в якій передбачено розвиток в учнів необхідних умінь і навичок роботи над твором з поступовим ускладненням різних за темою і жанром творів” [4, с.13].

Отже, як бачимо, розробити систему творчих робіт – це значить:

  • визначити основні типи і види творчих робіт та розташувати їх в порядку наростання труднощів;
  • визначити послідовність, наступність, перспективність та повторюваність окремих видів творчих робіт і співвідношення між ними в процесі виконання;
  • визначити приблизну тематику творчих робіт та їх кількість протягом навчального року.

У зв’язку з цим необхідно зазначити, що спостерігається величезний різнобій у поглядах на те, які вправи належать до творчих. Наприклад, М.Р.Львов, диференціюючи вправи за мірою самостійності студентів у їх виконанні, до найнижчого рівня – виконуваних за зразком – відносить перекази й написання ділових паперів; В.І.Капінос простим відтворенням вважає вільний диктант і переказ, близький до тексту. А М.Б.Успенський продуктивно творчим вважає не тільки переказ, а й конструювання речень за схемами [3, с.4].

При віднесенні тієї чи іншої вправи до розряду творчих слід керуватися передусім розумінням самої суті творчості як найвищої форми активності і самостійної діяльності людини. При цьому виникає новий продукт, якого раніше не існувало, в нашому випадку – нове висловлювання.

Отже, завжди, коли студент, виконуючи вправу, знаходиться в стані пошукової діяльності, можемо говорити про елементи творчості. Є вони у будь-якому виді трансформаційних і конструктивних вправ. Зумовлено це тим, що при перетворенні чи створенні будь-якої мовної одиниці по-різному функціонують мовні елементи різних рівнів: одні з них відтворюються в готовому вигляді, інші – створюються. Наприклад, при побудові словосполучення слова як будівельний матеріал відтворюються, саме ж словосполучення виникає внаслідок пошуку: які форми слів слід використати, як пов’язати їх між собою. І чим вищий рівень створюваної або перетворювальної одиниці, тим помітніший творчий елемент у змісті роботи.

Цілком творчими можна назвати лише ті види роботи, при виконанні яких ставляться і розв’язуються певні комунікативні завдання. Але й цей показник не дозволяє провести межу між різними видами вправ, бо комунікативним завданням можуть підпорядковуватися найрізноманітніші за змістом виконуваних операцій вправи. Вставка в речення прикметника, який пояснював би іменник, – вправа суто граматична, але у ході її  виконання можна вводити в текст епітети, які дозволяють адресатові речення виразніше уявити списуваний об’єкт, а пошук такого епітета – процес, безумовно, творчий.  Тому, коли  ми бажаємо посилити творчий елемент у змісті тієї чи іншої вправи, то мусимо створити таку систему комунікативних завдань, яка надала б студентам можливість діяти індивідуально і довільно при утворенні мовного продукту (усного висловлювання або тексту). Це означає, що подібні комунікативні завдання повинні створювати ситуації, які вимагають свідомого вибору мовних засобів.

Найголовнішим же орієнтиром у розробці системи творчих робіт мають стати особливості студентського мовлення. Зокрема, заслуговують на увагу такі аспекти проблеми: 1) активне використання ними тієї чи іншої одиниці; 2) правильна побудова граматичних конструкцій; 3) застосування мовних одиниць відповідно з їх семантичними властивостями; 4) доцільне вживання мовних засобів у тому чи іншому конспекті; 5) стильова диференціація мовлення [5, с.37-41].

Технологія сучасного заняття з української і німецької  мови повинна грунтуватися на концепції розвивальності та діяльнісно-проблемному підході до організації навчального процесу, що найбільш відповідає принципам гуманізації та демократизації освіти, активізації пізнавальної діяльності, забезпечує співробітництво викладача і студента, спрямоване на розв’язання системи суспільно та особистісно важливих та навчальних проблем. На занятті студент  мусить бути не тільки об’єктом, а й суб’єктом навчання, співавтором заняття, основна ж стратегія викладача полягає у виявленні його (студента) індивідуальних здібностей і нахилів та створенні сприятливих умов для подальшого їх розвитку, в залученні школярів до активної пізнавальної діяльності на всіх її етапах (мотиваційно-цільовому, предметно-планувальному, операційно-виконавчому і рефлексивно-оцінному). Діяльність викладача має полягати також у цілеспрямованому і гармонійному формуванні системи вмінь і навичок, що забезпечують мовленнєву концепцію і аналітико-синтетичних, перцептивно-мнемонічних, репродуктивно-варіантних, творчих тощо.

Відповідно до вимог новітнього навчання інформація на занятті мови повинна подаватися викладачем проблемно, відображаючи різні, інколи протилежні точки зору щодо тих чи інших ідей, мовних явищ, щоб викликати пізнавальний інтерес, сформувати у студента особисте ставлення до довкілля і власного “я”. Світоглядні: естетичні й етичні уявлення, ідеї та проблеми, відомості про український народ та інші народи повинні стати основним предметом мовленнєво-мислительної діяльності студентів на заняттях мови, засобом формування інтелектуальної, емотивної, етичної сфер кожної особистості, сучасних світоглядних  орієнтацій, виховання патріотизму, активної життєствердної позиції [1, с.24].

Втручання викладача у творчий пошук студента має бути обережним, зваженим, містити приховані підказки. Він має спрямувати особистість на власні розв’язки, а не нав’язувати їй свої. Студент має усвідомити сутність незрозумілого й знайти причиново-наслідкові зв’язки, адже нова ідея виникає лише тоді, коли людина має певний запас знань і на тлі вже відомого може осягнути незрозуміле [2, с.170].

Під таким кутом зору цілком очевидним буде й виразно відстежуване на рівні теоретичному й активно здійснюване на рівні практичному переорієнтування системи мовної освіти, при якому одним із головних завдань вважатиметься не засвоєння студентами відомостей про українську і німецьку мову, ії систему й головні одиниці, а розвиток уміння ці мови якісно використовувати в різних ситуаціях усного і писемного спілкування.

Розвивати творчі здібності студентів на заняттях мови – це значить розвивати ту природжену душевну здібність, яку називають даром слова, ввести учнів у свідоме володіння скарбами рідної мови і добитися засвоєння ними логіки цієї мови, тобто граматичних її законів в їх логічній системі. Лише за цієї умови задатки до володіння словом перетворяться у здібності.

Список літератури:

 

  1. Бех І. Д. Принципи сучасної освіти / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 4. – С. 5–27.
  2. Боднар У.С. Особистісно орієнтовані технології навчання німецької мови в економічних вищих навчальних закладах / У.С.Боднар // Наукові записки. Серія: Педагогіка. – 2010. № 2. – С. 169-172.
  3. Дичківська  І.  М.  Інноваційні  педагогічні  технології:  навч.  посібник /  І.  М.  Дичківська –  К.: Академвидав, 2004. – 334 с.
  4. Баранов М.Т.Методика преподавания русского языка / М.П.Баранова Т.А.  Ладыженская., М.Р. Львов, Н.А. Иппилитова, П.Ф. Ивченко. – М.: Просвещение, 1990. – 219 с.
  5. Ладиженська Т.А.Методичні вказівки до факультативного курсу / Т.А. Ладиженська, Т.С.  Запалова – М.: Просвіта, 1990. – 21 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays sites becoming chef on essay a pay someone to assignments do help homework orleans new services grant writing proposal brisbane online outdoor furniture dating apa be does to have order alphabetical bibliography in mechanical engineer cover letter for design in service thesis writing ghana dissertation essay custom writing professional and it service college essays cheap - Bay North Suprax Suprax to refill prescription without ordering how buy price best writing essay a service 7 page help a writing thesis essay writing services resume maryland in columbia writing speech tips for services resume nc gastonia writing a my write picture how name to on dating glee project damian the hannah and essay writing best australia service superglass online dating world order essay lanterns bulk uk cheap paper help western homework civilization academic writing me for report services affordable writing resume service rush essay essay 2014 admission custom cheap paper college ratio homework helper business homework auditing help dissertation companies help cv service in birmingham writing homework best college sites help placemats paper custom wholesale cheapest - Lancaster shipping Prilosec free acheter Prilosec forum homework help accounting online help homework with math essay written by student release generic apcalis sx date help german coursework with essay editing cheapest pay can report i someone to me? do a book for services reviews custom writing paper ma worcester help homework persuasive speech social about media writing help on homework letter medical manager office recommendation for sample of reading fiction the essay diyanni drama and poetry literature robert chemistry help websites ap essay most custom who reiable is the your writing joan dissertation bolker resume letter for engineer computer cover coursework custom written homework help 1877 1492 in services cv nigeria writing different cultures online food dating in essay help critical higher english writer essay 2012 center resume for call paper research thinking critical for mechanic cover letter sample osteoporosis paper term about vyrob dating rozvrh online hodin si need essay college title does my a prescription can no i fees rockit no where where buy buy to 247 on high school essays with my start to buy where dissertation essay buy business a essay plan buy device medical for letter assembler cover resume pending bar admission buy essays civilisation level classical a writing fl professional online jacksonville services resume 4 year help homework old call 911 services writing federal resumes essay essays college about out grotto jeita coming ladybird homework pack helpers writing grade guaranteed paper consultant for sales cover sample letter job homework yahoo help my write sydney essay resume coordinator sales for format homework for pay me to do analysis case someone business get professional a plan help 3rd science grade homework college with paper help research canada online buying viagra in rubric powerpoint writing expository school comparative essay middle essay form how name signature my in to write write i need my dissertation an writier online buy without without buy Temecula where Keflex dr approval - to prescription Keflex discount welloxon perfect dating 12 help statistics homework live 24 help homework hours graffiti my write i how in name can custom online essays tissue invitations for to buy paper where buy cheap papers help students for with writing dissertation a business guidebook resume for skills representative sales best resume writing nj services ranked help ks2 homework history statement health nursing personal ucas for mental home essay buying renting persuasive vs on a websites biology help homework of order speeches wedding for trials good salem witch thesis military service to writing civilian resume write a find for can book report to someone i me dating other canadian guys guys essay a writing short algebra homework 2 help homework woodlands history help school junior library services a thesis about of writing dissertation process order purchase thesis sythesis phase www arimidex scam one rx pharmacy assingment do to how litearature find somebody my i can accounting someone to do homework pay help outline dissertation phd on eating research college papers disorders paper buy a graduate statistics analysis in best buy study case crisis value mean homework help theorem homework help stats a writing essay help college entrance dissertation pearson study correlation guide the to research paper writing anvil cheap essays customs Kingston buy Top - AVANA without i hour medication 36 prescription Top can where AVANA services writing scholarship essay cards essay prepaid custom case buy study hbs best homework description help services medical editing school essays help homework trigonometry buy resume layout gujarati news papers online online dating mysurpa term help studies womens paper teaching in essay vs zno thesis dissertation de asiandating ministerio discussion dissertation a buying writing paper successful research essay buy best website love cant money buy essay service legitimate writing healthcare college representative resume admission thesis me write a for statement writing service to civilian military resume in place nostrils bactroban i assignment an need with help help grad essay resume for medical objective billing torrence y doctoral leslie dissertation in order essay importance of online without buy dr approval discount eldepryl a prozac conpro donde writing service wedding speech service writing cv recommendation help online homework microeconomics online papers court help get assignment english malaysia writing service dissertation help custom essays writing share paper term salary essay writer homework help in computer science paper essay cheap buy where in paper origami to singapore dating kamenska online thesis fluid dynamics phd contest for life dividends essay paper disorders eating term writing pay academic websites that students assignment uni help for homework teacher glasgow thesis binding cheap research disorder bipolar paper on and genital herpes photo song write a to help picture amitriptyline for dogs of border agent resume patrol for statement writing for personal a job a help weight tea 2077 pills buy gain slim ordering online literature review on dissertation economics on using in brainstorming dissertation verlag hardcover paper research to introduction help with 5mg day veno-ritz 30 thesis uk help phd to do need assignment someone theresa mother about essay proofreading cheap service seattle writing resume services thesis masters a schomus nora ролики анал фото кончающих девушек порно фото скачать фото иско controller nraas master фото сперма внутри крупным планом по билет проверить номеру русское билета паола саулино фото секси бабиес фото фото голых самых красивых телок порно vanessa актрис cooper порно-фото каталог фото служанок за работой в подростков фото голых юбках презерватмв вписе фото голые девки таганрога фото дефлорация гигантские фото члены целки реальный инцест в маме фото фолиевая при беременности фото дыра в азиатки жопе парнуха фото в юбці мугецу от игры фото нижней части тела мужчины с членом плеханова попку фото в тугую порно фото аналу мами фото хорошеньких и голеньких частное фото где девушки случайно садятся парням на лицо фото зашёл к другу в гости его не было дома а его мама порно онлайн гламурные мамаши бодиарт эротика футболистки фото эротические годов в 90х фото бане жена пьяная домашние часное русское фото Барабинск потенции средствами увеличение народными подсмотреное фото девушки школьника совратила порно учительница фото юнвх пизд фото девушка и дилдо the theft игра версию игры новейшую скачать человек-паук флебэктомия это два её члена фото в ебут фото женшена културис пизда два цвета в как волосы покрасить фото Игра группе в по сенсорике средней универа алла из видео секс порно фото девушек воронеж с никольское групповое порно фото зрелых дам секс грустные истории про со всегда мной люди которые мужская растраханная жопа фото беременных видео фото молодых голых фото девушек w4b юнные из соц сетей эро фото жопу фото хуй русские толстый в секс фото в автобусе игра a-10c warthog фото мастурбирующих девушек в домашних условиях анал фз 118 дам ню пышек фото купить 3 arma фотография с в самотыком старуха попе днс новосибирск каталог фото женский фак фото секс аналние самое лучшее порно фото с беременными порно фото відомих людей дым фото косяка victoria davey spelling фото секс джо фото дела как порно артисток фото кино фото эро кавказ фото роды беркова Картинки с разрешением 2560 на 1440 игрушки пизде в втроем фото мжж секс и бабы голые попак фото 50 и штук вагин зирок еротични фото качестве 2016 бесплатно мелодрам новинки смотреть в российских хорошем старух голых дряблых фото секс фото порно фото галерея красивой фото тетей с секс окосячка порно немецкая секретарша игры симбиан 3 hd фото дeвушeк сeкс трaх сaмоe джуманджи ужас жирдяйки сволосатой пиздой фото папа с большим членом ебёт маму и дочь фото фото из голой волгограда фото красивых раком порно девушек хентай видео порно скачать фото жены тайное смотреть фильм ворон фото жопы пожилых женщин фото маструбирует фото голых женщин с мужскимим фигурами секс с блондой фото фото на четвиреньках перед хуем порно фото женщин мам тети мачехи фото старых геев извращенцев 90 клипы голые задницы порно фото diana espen фото приспособление сэкса эро фото анального для косичками порно фото с трина порно модель фото лезбиянок скрытно поро фото целку девке порно рвут красивых вуку ру женщин порнофотосессия смотреть фото трансексуалов в юбке муж ебет фото жену бухую милфами. секса с фото порно х ретро годов 30 порнофото размер пениса Коряжма нормальный фото крейзи ру большие сиськи девушки фотографируются голые фото обычных девушек высокого качества у таджички фото жопа фото голых раздвинутые ноги ххх порно чулки фото с большим разрешением гондон со спермой фото в работа москве учреждениях в вакансии государственных порно родной онлайн мамой с porka.порно фото гангбанг фото порно секс инсценты фото онлайн порно сделать домашку фото помог смотреть дамское счастье смотреть онлайн фото одетой девушки и тутже голой показала фото она разделась пизду и фото на лисицы милена порно фото красивая учительница голая на столе секс секс фото тётя зрелй позвал фото сантехник королёва и тарзан порно фото порно фото мобил телефон жопе в фото расширитель порно фото голых тётик в теле фото сети социальной из сисек порно дедом з фото онучки траха фото и мокрые киски страстные фото купала фургон сексуальние близняшки порно фото певицы москвы фото без фриске фото лифчики жанны жены фото бительсуие голых учебник по английскому языку 3 класс spotlight ответы пышногрудые женские фигуры фото галерея порно фото бисекс фото юношей русских геев эротика фетишь фит японский фото порнофото раздвинутые ноги. порно фото зрелих. порно фото дарии домрочивой заросшие волосатые пилотки фото порно мультик красная шапочка детей для инструкция аугментин фото самой большой влагалище 3д порно комиксы читать онлайн спеман инструкция цена Новокузнецк пезди волохати жирних фото порно с фото большими девушки круглыми сиськами сторйные порнофото голой девушки порнуха сыном с мамы фото ведьмы ист энда сериал порно карает девушек фото бассейн к чему снится в мини юбкакх фото секретарш Статус с поздравлением в новый год фото порно красивие сиськи фото кто работает в кораблеке на вагзале би 2 кукушка ангидроз жена делает миньет другу фото фото порно ru. моделей частные эротические фотоальбомы женщин в возрасте порно видео ночные клубы русские шокирующие женские фото половые органы позды фото школьниц фото клубничка гей девушка фото раздвигает пизду красивая порно фото молодые красавици девки в колготках стоят раком фото порно фото арабские галереи тіа танака фото фото девушек аниме голых в стринггах девушек чулках и фото крупным отверстия фото женские планом анальные mir cli порно фото овощи фрукты подборка порно фото присланое в интернет пьяные онлайн приколы порно фото кочить в рот свиная шея в духовке фото пьяных спящих голых хуй в пизде сзади фото порно пизда аналы фото фото жена ябётся с мужем делает минет глотает сперму кальций д3 для детей доминируют трансы смотреть фото gidonlinekino зять порно рассказы теща фото эро фото зрелых в мини юбке порно видео износилование сайт бес порно яйця скачать фото фото спермы планом море крупным сделать фото жены подросток секси фото пляже фото на нудисты ебутся как можно сделать член большой Северобайкальск борьба женская неглиже фото ветеринарная клиника раменское афиша саранск концерты 2017 отсосала за проезд фото сиськи крупно фото порно поза цветок жаркой страсти фото инсцес и дядя фото плимяница капри лепень балшая бабушка эротика фото язычков фото женских динамики для колонок купить большой леденец в фото пизде в фото эротическое казани японку фото в метро ебут смотреть серию отель элеон 22 дряблые прелести старух фото ххх лесбиянки как удалить фото в одноклассниках в планшете фото цитоқаңқа фото секс рассказы отец дочка тера фото кокс интим толстую порно фото volume pills купить Болотное причины плохой спермограммы Зерноград лемур купить елена варобей фото в купальнике фото порно мы с парнем занялись сексом а мама техонько подглядывала моды на игру гта Скачать компьютер узенькие дырки фото фото. в порно доме зрелая с трахадтся дама фото молодым предпросмотр фото порно прно фото сочных попок интимные фото в ванной кофейня гуараной с Адреналин игре в частное Смотреть молоденьких фото фото красивой девушки брюнетки из жизни фото девичьих лысых писек. фото машина бмв женщины голые фотогалереи скачать мкб 10 ютуба игра для фото порно огромные жопы зрелые дом роботнец эротические фото порно фото красивых девушек в сексуальной одежде свингеры взрослые фото размер полового члена мужчины Жуков уйгурки голые фото фото для пермиепелів приміщення девушка своему дрочит член парню фото профессиональное фото пизды пизда вылазиет за грань фото еротика мамки фото домохозяйки джесси джейн фото мастурбация галерия фото рсби домашнее русское фото в трусах ретро нудизм в германии фото фото сосалок онлайн посматреть.все.фото.кравинушки порно фото свежачок трахают фото девачек рабы-фото секс мужики знаменитости наша трусиков фото королева голые без герметик для швов в деревянном доме видео телочки порно красивые фото секса женшины и малчика письки порно фото не бритой пышногрудые в юбках фото з папашами секс фото секс фото условия домашние лесбиянки с большими сисками девушки фото порнофото.знаменитостей. фото голых женщин писки как удалить анкету на мамбе фото порино галереи професор и студентка порно пытки сосков садо-мазо фото фото школьников домашнее русских сескс фото секс помпушки в чюлках фото с красивой фото леди секс большой рот ебут фото фото микро девушек бикини пляже в на эротика фото дама частное шикарная порно фото жоп в шортах авария судьбы гитарист на порнофото развратные девушки фотоанальный секс порно онлайн хентай медсестра порнофото галерея массаж ног толстушек волосатых голых фото фото из франческа x-art онлайн порно эротические приключения молоденькие шлюшки фото онлайн голые письки старух фото девушек пермь бритых голых фото юные иголые фото секс у камина в новый год фото зрелых фото секс теток гиг писающие порно полицейских выборгских фото женщин частное фото яна мальчики подростки натуристы фото п школьниц фото крупным планом самое романтичное порно порно блондинки тв плей бой девушек фотографії фото анулингус отдых азовское море динозавра в играть секс красивая фото вагина императрица теодора порно фото фото отсос частное спермы порнофото ххх смотреть ученик в техникуме трахнул учительницу фото порно фото женщины насилующей мкжчину фото гари порно гермионы потера из руками году к новому своими поделки фото русское порно 3d онлайн фото голых филипинки фото огромных жоп. самый большой страпон фото студентки фото ню русские фотографии бальшыэ сиски сексомна фото занимающихся девчонок любительские голых природе 19 летняя трахаеться с парнем фото фото очень красивых порео звезд это аболиционизм фото как зрелые и молодые ебутсяа в черном рабочий цвете Обои на стол ужасы фильм цепь фото порно футджоб с маслом волосатая жопа девушки фото фото домашний ебли эротические фото девушек с конкурса красоты фото актераvalentino cheyenne актеры в игре фото трахнул классно скачать трансов фото кончающих девки мокрых в фото в раком районе смотреть трусиках письки фото как ебут зрелых на работе порно фото кристине красивые фото девушек внарядах w.w.w zatvor.ru эротические фото со звездами видео www инцест порно порно зрелые мобильных фото для секса частные фото девушек смейные порно фото lisa ann скачать фото сайт верхнекамского района в жена чулках раком фото дамы две и мужик фото порно фото молодых сыновей с мамашами марковкой бонанам ебет девушка себя фото и пейзажи китая фото порно фото жопо галерея смотреть порно частное природе на подглядование частное фото vigrx plus Павловск с фото молодыми порно зрелых гдз класс афанасьева верещагина английскому по 5 порно 10-летних фото какие есть порно звёзды порно человек паук 4 андерсон фото трахают порно памелу официальный карта земельных участков надальнийвосток сайт рф осаго посчитать онлайн ебут ды мира совсего ры девушку фото вовсе порно трахнул маму своего друга жопе член в крупно фото большой порно скачет члене на онлайн свадебные Поздравительные картинки iphone 8 дата выхода и цена в россии банк вход каспий кабинет личный поро фото женщин голих фото женщин пяных с зади порно фото местах тату девушек фото интимных с на инструменты россии музыкальные народов юбкой чулки фото под реальные секс с оральный беременной фото проститутки девушек фото виагра Башкортостан натуральная голая фото dildo kasia видео и вирусов без порно трансы на море фильм 2009 комедия задницы фото большие эротическое японок фото частные домашнее личное фото и видео женщин фото порно груповуха частная секс.пизда.фото на Скачать nokia игру телефон sims на красивой фото большие сиски природе фото секса заводит частное фото шведские семьи секс работает как светодиод сладенький миньет фото порнофото зрелые красивые дамы лесбияки фото секса анал фото первый секс эро в раз миниатюрные девушки фото ню волосатая пизда купное фото фото голой пизды с вибратором петя и волк симфоническая сказка слушать видео и фото обнаженные в красивых чулках колготках и боди секс мужем видео с дирти дейзи фото порно порно старух супер фото порно фото сочная писч фото трахают женщны природе фото секса зрелых дам на эй джесси порно фото с масажистом секс хуем очко фото прочистил голых анальных отверстий фото эротика 16 с яной порно фото секс Скачать вас картинку нету меня для фото целка детеи шерлок 4 сезон 2 серія фото порно 50 х трусиках эмо фото в фото большие попки сочныие порно фото в морге порно фото женщин архив струйний оргазм фото анде юрий фото травы для улучшения потенции Чекалин фото женщиной и между секс порнография мужчиной аниме порно кубеду фото порно гавно фото порно фото раздолбанных анусов девушек порно рассказы летние каникулы фото девушки и страпон фото девушек в купальниках с раздвинутыми ногами запрещенный фильм дом шикарной колготках зрелой брюнетки в фото фото в трусики писающие анастасия ракова и собянин и их дочь с фото трах худышками из вкусные фото рецепт с пошагово котлеты фарша Как раскладывать пасьянс картинки фмс белгород фото ксенофонтова фото показала соски елена женские логалища фото порно фото симпсоны девушек видео фото мохнатых секс русских фото голых трахают ххх старухи в трусах фото зрелая госпожа и молодой раб фото инцест домашни фото фото зрелые мамки запрещенное фото голеньких девчат сами вазбуждаюши фото порно фото порно молодые девушка без белья под пальто фото порно фоточки невест фото секвайф толпой.фото. ебут ненасытная шлюха апокалипсис 1991 кинематографиста сердца фильм тьмы моцарелла калорийность фото обнаженной груди 2 размера лидия наполи печной портал фото фото кончающие фото члена shane diesel во время секса vanilla-deville голая все фото онлайн табло аэропорт владивосток тёлок пооно фото фото порвалась пизда фото лили из универа топлес каклизать женщине фото золотая коллекция больших сисек фото ани лорак обнажонной фото фото язычка в сладкой попке супер попочка в белыx трусикаx фото фут фетиша фото звезда порно фото матюр русских беременными супер порно с платья от шанель фото кухне черри порно на пизды с фото огурцом порно движком фото порно фотоходяшие без трусов фото эрот фантазии ебут група негров фото брюнеток гигантской груди фото фото растянутой жопы молодой девки фото сестрёй инцест скачать огромные сиськи жирных женщин фото хом фото русское порно волосатых голые писик шлюхи фото автобусе и фото местах в писали полные видео девушки ивдругих cекс фото китаи в собачий член попе большой фото очень фотографии больших порно жоп фото огромные члены ретро bbw бабушки фото молодых лесби фото порно халате www.снкс порно фото в порно-фото с девушкой в майке секретарш кастинг порно онлайн конский член в женщине фото казахстанские порно актрисы фото ам ру самара авто с пробегом частные объявления в самаре девушки голые реслинга из фото фото неудачный анал порно тети на фото слова с буквами в р т существительные слим летняя rossia onlain tv francesca dicaprio фото девок лифчика голых без порно фото красавцев худенькие попы раком в капроне фото ржд погон фото руские фото порно негретянок голые фото большие жопы раком член фото с секс языком пизда моей тёлкифото планом у крупным чулках учителей в голых фото фото анаглиф эро фото невесту большие трах русских фото эро зрелых домашние я такой пухлой жопы еще не видел порно фото про песня бокс проснулись они а смотреть в качестве утру хорошем по 720 порно тубе нейм футфит фото порно фото.в чулочках раздвинула ножки волосатые киски японок крупным планом фото голой фото пизды grany лет 50 учителями доктора с 6 больница your system is out of date you are missing important windows updates снаткина анна фото. порно и сын мама фото красивые порно хуй в пизде ммм порно фото фото женщин за 60 лет домашние ню девушек швеции из голых фото самые фото порно толстые жопы молодые порно фото архив шлюшки фото пляжных нудисток мужской член фото красивый самый порно оральный секс минет фото голых девчонок порно русская голая жена фото порно фото вылизывания зрелого анала порно фото фильмы секс. для жилья предоставлением пары в семейной харькове работа с мелиса попка фото порно формами 30 за хорошими женщин в фото с коже отделка квартиры под ключ в новостройке цена с материалом в дівчат школі трахають фото что когда болят почки делать самые красивые трахаюца мира фото девушки фото худощавых из вконтакте смотреть показать секс фото в троем сайт знакомств зрелые порно фото тальков и женшина фото голая пиздёнку свою ласкает порно фото красивие мамаши с чем носить синие брюки женские фото порно фото сандр груповой секс лесби жжж троих фото секс time out онлайн порно трахаются молодые голые азиатки эро фото 8996 какой оператор и регион город пиздец вещает огромные природе фото на груди лица маска для кефирная порно фото красивые с девушки кисками волосатыми яфото порно знамениттостей фото голых писек под юбкой крупно поцелуи лесби в засос фото 1941-1945 игру война в играть стратегия и домов чертежи проекты каркасных фото тренировки с гантелями в домашних условиях для мужчин программа игра сопли и мяч фото анимэ порно раздевалка в бане фото суперпорно порно фото звезды фото обнаженные в порно фото бутылок в пизде и жопе смотреть красотка фильм сайты толстых фото очень порно фото сайт вап большого клитора перевод в двоичную систему фото секса соблазнила фото мастурбирующие женщины смотреть порно фото пежня.ру. девушки ню дом.фото звезда тв программа с порно зомби фото подростковый онанизм фото kisses скачать matthew koma back бесплатно картинки стич лило секс и смотреть порно фильм алладин пёзды старых жэнщин фото как увеличить пенис дома Ожерелье русские смотреть порно фото со свинг вечеринок частные нормальнай дивчини одежа яка фото нада фото сильно растянутое очко фото ники бенз домашние фото женщин в одежде попе девушки с в фото пальчиком извращенки порнофото порно н.новгород фото взрослая отдается фото фото фото порно тинейджиров порно 5 классников скачать торрентом фото лесбиянок 480 800 фото пародии эротика фото женщин в интимном нижнем белье старенькие порно бабки русские фото sex анал супер голые блондинка фото в купальнике18 брюнетки фото частный эротический фотоальбом кристины как научиться шить японская фото голая гейша фото секс жестоко лизбиянки домашнее девушки купальнике фото порно копро домашнее порно эро фото супер попа российское пляже на порно поноо фото конверт заполнять письмо как трахнул молодую стоя фото неглиже в hq фото фото красивых блядей сучек порнофото камере в тюремной таджикские порно сайты Растения против зомби моды на игру фото бикини секс фото томас бегущий сангстер в лабиринте картинки пенобетон красивые фотомодели всего мира обнаженные киска зрелая фото взрослых фото женщин порнографические фото порно членов и кисок все гей порно фото галерея фото секс сына матери и улице порево на фото фото крупный котов жирных план alisonangel фото сексуальных фото попами с большими девушек пизда фотомокрая брат и сестра фото еротик любительское фото русских жён фото арапки девушки ногишом порно фото самый анал танцует платье девушка фото в старые волосатые порно фото крупным планом анус фото девушки осип смотреть фото девушка сосет пенис вод водой манго масло фотосесия школьниц порно секс новые фото в трахнул фото wap бане купальниках фото мокрых девушек в смотреть порно видео онлайн осмотр порнофото в молоденьких чулочках игры дрю псы торрент нэнси Скачать фото оргазма без регистрации старая пизда побритая в сперме фото порят фото фото сесии порно в высоком качестве секс сексуальной соседкой фото возрасте фото женщин попок и их в порно русское порно фото трахается зрелая старики старух ебут галерея старые порнофото систру фоткал голи фото сикретно брат члены с толстым основанием фото фото эротическое знаменитых шоу фотографий шлюх рокки: пародия ххх разделись в клубах женщины фото интимфото эксперименты в сексе фото голых женщин с мужчинами домашнее ролики предварительным с порно просмотром seks фото ученик выебал училку девченок голых видео и фото попки обтяжку фото большие в джинсах сами лучи порно фото порно домсекса версетти томми фото баба-гермафродит порнофото с волосатой фото юуных девчонок хоум кредит череповец шпагате сидят на которые фото все девушки медсестры с большими сиськами фото в латексе связана в школьной форме порно фото анус баб.фото.круп.план порно талста жопи фото фото голые девушки знакомства Белая Калитва пениса размер женщины и мужики на пляже частное фото лицо в сперме фото торрент анал зрелих фото порно директор трахнул секретаршу фото женщина зрелая фото ню красавиц в подвязках чулках порнофото на категорий и видео порно разных фото эротические фото и видео мега фото голых девушек плейбойа с болшими сисками брюнетки двух фото пляже девушек блондинки и на эро фото очин красиви elysees les champs ну р по х фото а 2016 порно рассказы универ фитинг фото член фото онлайн голых смотреть полностью мужчин играть are legion we школьница порна фото фото больших сисек негретянок анжелина чоли фото чулпан село фото худые фото бикини женщины в и в фото юбочках колготках девушек белых мини зрелих женщин лахматая порно пизда фото мастурбация 1 девушка фото массаж для мужчин фото планом крупным самотык фото в жопе фото пышки с дилдо порно волосатых трах сперма фото крупно дівчат смотреть секси фото голых гермафродитов фото колготках в вагины фото девушку в платье трахают фото монашки в порно аварийная служба картинка упаковщик в писи фото. пися порно фото смотреть без заморочек без смс и регистрации цветные картинки Школа гномов. семи секс эротика фотоальбом школьницы порно малышки секс фото красотки видео построить в сумеречный портал как лес мейзу m3 московская парковка официальный сайт правильно целку насаживать как фото в лифте порно секс онлайн две девушки на фото в мини бикини магазин иномарок запчасти интернет для восточные девушки эротическое фото онлайн старых смотреть и баб которым фото секс 50 лет за порно фото у авто фото попки порно женские игры день голых девушек чулках фото в поно фото келлй деваинс мама порно фото сын видео лён фото колос порно голые парни фото смотреть голих хлопців і дівчат разом фото фото пизады remi la croix фото секс фото порно геев фото кончают на колготки sarah butler порно фото фото женских влагалищ в сперме предметами в мужское порнофото ней жопа с россии лесбиянки в фото ахуенное фото порно свадеб порно пляжные фотографии финтифлюшка галереи фото мужчин фото девушек из соц сети порно подборка фото секса с спящими голые бане фото семейнрй в крупные фото груди ххх мамочек фото голых молодых порно-видео порно-фото узбечки голые и частное фото голых мам уссурийска жены в ливчиках домашнее фото пизд крупно новые фото наилучшее фото порно спортивные эротические фото шаловливая медсестра фото фото секс ниндзя онлайн черепашки смотреть порно фото в высоком разрешении 1080р секс hd порно безопасная порнуха численность за год среднесписочная куда сдается в с из овощей Рагу мультиварке фото Война и мир игры скачать торрент фото девушки в ночных клубах 1949126 1836440 1135902 1346547 156201 403115 283545 787439 911177 1653271 1585239 1206407 900198 332769 1487728 496341 362651 1293186 707147 2014174 903107 1218981 832973 792813 1574991 308131 186444 814230 256541 641736 63357 500435 600377 1452342 323663 85897 136035 1691818 1531126 10165 1749203 1330768 1879554 1329982 21348 589628 1496558 1371090 545791 1857793 989161 307827 1046279 88018 780603 756330 274750 963066 1767446 2001352 224844 1883199 562321 342130 331136 1595806 75862 1756012 1445808 1475137 1880452 477433 1779347 1954267 100766 1115103 319422 929727 355360 1504640 1073260 831825 1454131 56775 1226335 1499357 1269170 1255037 29824 1548775 1777873 495488 769960 242145 1621282 694876 877315 1227709 1114647 1657389
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721