ТВОРЧІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ В СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147:[811.161.2+811.112.2]-027.21

О.Ф.Мінкова, Ю.А.Надольська

Мелітопольський державний  педагогічний університет

 імені Богдана Хмельницького

ТВОРЧІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ В СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

 

Анотація. У статті з’ясовується  сутність формування творчих здібностей студентської молоді в умовах розвивального навчання під час вивчення рідної та іноземної (німецької) мов, через призму творчих робіт. Особлива увага звертається на обґрунтування технології впровадження в навчальний процес системи творчих робіт з метою формування творчої думки та творчих умінь і можливостей.

Ключові слова: навчальний процес, розвивальне навчання, творчі роботи, технологія навчання, творча думка.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования творческих способностей студенческой молодежи в условиях развивающего обучения во время изучения родного и иностранного (немецкого) языков посредством творческих работ. Особенное внимание уделено обоснованию технологии внедрения в учебный процесс системы творческих работ с целью формирования творческой мысли и творческих умений и возможностей.

Ключевые слова: учебный процесс, развивающее обучение, творческая работы, технология обучения, творческая мысль.

Annotation. The article deals with the question of the forming creative abilities of students in the conditions of developmental teaching during the study of native and foreign (German) languages by the way of creative works. The particular attention is devoted to the ground of introduction technology of creative works to the process of study with the purpose of forming creative thoughts and creative skills and means.

Key words: educational process, developmental study, creative work, teaching technology, creative thoughts.

Успішний розвиток вищої школи зумовлений тим, що при розробці технологій навчально-виховного процесу враховуються й застосовуються прогресивні психолого-педагогічні теорії розвивального навчання, оптимізації, узагальнення й генералізації змісту, діяльнісного та особистісно-зорієнтованого підходів до вивчення української та німецької мов. Викладачеві сьогодні необхідно вибудувати навчальний процес таким чином, щоб студенти заглиблювалися в атмосферу пошуку, вирішували поставлені проблеми на основі порівняння й зіставлення.

Концепцією розвивального навчання у вищих навчальних закладах займалися І.Бех, У. Боднар, І. Дичківська, О.Савченко та інших.

Сучасні підходи до навчання української та німецької  мови визначаються передусім як основною функцією самої мови бути найважливішим засобом  спілкування, пізнання і впливу, так і замовленням суспільства сформувати різнобічно розвинену і соціально активну особистість [1, с.6]. При вивченні  мов на перший план висувається завдання різнобічного мовленнєвого розвитку студентів, якому підпорядковується завдання системного вивчення мови. Основними у їх навчанні виступає  комунікативно-діяльнісний, лінгвістично-культурологічний, проблемно-пошуковий підхід. Особливої уваги в плані реалізації функції розвивального навчання набула робота над удосконаленням системного підходу до реалізації творчих можливостей учнів через різні вправи творчо-розвивального характеру.

Творчість – це спосіб самовираження, саморегуляції людини, світобачення як засіб пізнання світу через творче сприйняття й практичне перетворення діяльності. Завдання викладача – розвивати такі властивості особистості, які б давали можливість творчо використовувати здобуті знання.

Удосконалюючи технологію навчального процесу на заняттях з української і німецької  мов, на наш погляд, доречно використовувати такі завдання, в яких спостерігаються висунення гіпотези, перевірка істинності, побудова теорії, вихід у практику.

Така форма організації навчального процесу ставить студентів в умови, близькі до умов наукової роботи, що найкраще сприяє розвиткові творчих здібностей.

Питання про систему творчих робіт є одним  із найактуальніших у методичному доробку і не викликає ні в кого сумніву. Однак, слід чітко з’ясувати, що ж собою  становить така система. У методичній літературі з приводу цього різні думки. Одна група вчених  вважає, що в основу творчих робіт слід покласти принцип їх різноманітності, а інша принцип наступності: (від простого до складного). На нашу думку, єдина система базується на обох принципах, які є  невід’ємними у розвитку творчих можливостей, бо творчі роботи розвивають мислення, спостережливість, нагромаджують запас уявлень і понять, розвивають здібності критично оцінювати навколишню дійсність, досконало оформляти засобами мови свої думки і почуття.

Система переказів і творів – це значить з’ясувати, чому вчити (яку тематику використовувати, які види робіт практикувати)  і в якій  послідовності вчити.

Т.О. Ладиженська розробляючи систему навчання творам, під системою розуміє “таку послідовність навчання творам в цілому, в якій передбачено розвиток в учнів необхідних умінь і навичок роботи над твором з поступовим ускладненням різних за темою і жанром творів” [4, с.13].

Отже, як бачимо, розробити систему творчих робіт – це значить:

  • визначити основні типи і види творчих робіт та розташувати їх в порядку наростання труднощів;
  • визначити послідовність, наступність, перспективність та повторюваність окремих видів творчих робіт і співвідношення між ними в процесі виконання;
  • визначити приблизну тематику творчих робіт та їх кількість протягом навчального року.

У зв’язку з цим необхідно зазначити, що спостерігається величезний різнобій у поглядах на те, які вправи належать до творчих. Наприклад, М.Р.Львов, диференціюючи вправи за мірою самостійності студентів у їх виконанні, до найнижчого рівня – виконуваних за зразком – відносить перекази й написання ділових паперів; В.І.Капінос простим відтворенням вважає вільний диктант і переказ, близький до тексту. А М.Б.Успенський продуктивно творчим вважає не тільки переказ, а й конструювання речень за схемами [3, с.4].

При віднесенні тієї чи іншої вправи до розряду творчих слід керуватися передусім розумінням самої суті творчості як найвищої форми активності і самостійної діяльності людини. При цьому виникає новий продукт, якого раніше не існувало, в нашому випадку – нове висловлювання.

Отже, завжди, коли студент, виконуючи вправу, знаходиться в стані пошукової діяльності, можемо говорити про елементи творчості. Є вони у будь-якому виді трансформаційних і конструктивних вправ. Зумовлено це тим, що при перетворенні чи створенні будь-якої мовної одиниці по-різному функціонують мовні елементи різних рівнів: одні з них відтворюються в готовому вигляді, інші – створюються. Наприклад, при побудові словосполучення слова як будівельний матеріал відтворюються, саме ж словосполучення виникає внаслідок пошуку: які форми слів слід використати, як пов’язати їх між собою. І чим вищий рівень створюваної або перетворювальної одиниці, тим помітніший творчий елемент у змісті роботи.

Цілком творчими можна назвати лише ті види роботи, при виконанні яких ставляться і розв’язуються певні комунікативні завдання. Але й цей показник не дозволяє провести межу між різними видами вправ, бо комунікативним завданням можуть підпорядковуватися найрізноманітніші за змістом виконуваних операцій вправи. Вставка в речення прикметника, який пояснював би іменник, – вправа суто граматична, але у ході її  виконання можна вводити в текст епітети, які дозволяють адресатові речення виразніше уявити списуваний об’єкт, а пошук такого епітета – процес, безумовно, творчий.  Тому, коли  ми бажаємо посилити творчий елемент у змісті тієї чи іншої вправи, то мусимо створити таку систему комунікативних завдань, яка надала б студентам можливість діяти індивідуально і довільно при утворенні мовного продукту (усного висловлювання або тексту). Це означає, що подібні комунікативні завдання повинні створювати ситуації, які вимагають свідомого вибору мовних засобів.

Найголовнішим же орієнтиром у розробці системи творчих робіт мають стати особливості студентського мовлення. Зокрема, заслуговують на увагу такі аспекти проблеми: 1) активне використання ними тієї чи іншої одиниці; 2) правильна побудова граматичних конструкцій; 3) застосування мовних одиниць відповідно з їх семантичними властивостями; 4) доцільне вживання мовних засобів у тому чи іншому конспекті; 5) стильова диференціація мовлення [5, с.37-41].

Технологія сучасного заняття з української і німецької  мови повинна грунтуватися на концепції розвивальності та діяльнісно-проблемному підході до організації навчального процесу, що найбільш відповідає принципам гуманізації та демократизації освіти, активізації пізнавальної діяльності, забезпечує співробітництво викладача і студента, спрямоване на розв’язання системи суспільно та особистісно важливих та навчальних проблем. На занятті студент  мусить бути не тільки об’єктом, а й суб’єктом навчання, співавтором заняття, основна ж стратегія викладача полягає у виявленні його (студента) індивідуальних здібностей і нахилів та створенні сприятливих умов для подальшого їх розвитку, в залученні школярів до активної пізнавальної діяльності на всіх її етапах (мотиваційно-цільовому, предметно-планувальному, операційно-виконавчому і рефлексивно-оцінному). Діяльність викладача має полягати також у цілеспрямованому і гармонійному формуванні системи вмінь і навичок, що забезпечують мовленнєву концепцію і аналітико-синтетичних, перцептивно-мнемонічних, репродуктивно-варіантних, творчих тощо.

Відповідно до вимог новітнього навчання інформація на занятті мови повинна подаватися викладачем проблемно, відображаючи різні, інколи протилежні точки зору щодо тих чи інших ідей, мовних явищ, щоб викликати пізнавальний інтерес, сформувати у студента особисте ставлення до довкілля і власного “я”. Світоглядні: естетичні й етичні уявлення, ідеї та проблеми, відомості про український народ та інші народи повинні стати основним предметом мовленнєво-мислительної діяльності студентів на заняттях мови, засобом формування інтелектуальної, емотивної, етичної сфер кожної особистості, сучасних світоглядних  орієнтацій, виховання патріотизму, активної життєствердної позиції [1, с.24].

Втручання викладача у творчий пошук студента має бути обережним, зваженим, містити приховані підказки. Він має спрямувати особистість на власні розв’язки, а не нав’язувати їй свої. Студент має усвідомити сутність незрозумілого й знайти причиново-наслідкові зв’язки, адже нова ідея виникає лише тоді, коли людина має певний запас знань і на тлі вже відомого може осягнути незрозуміле [2, с.170].

Під таким кутом зору цілком очевидним буде й виразно відстежуване на рівні теоретичному й активно здійснюване на рівні практичному переорієнтування системи мовної освіти, при якому одним із головних завдань вважатиметься не засвоєння студентами відомостей про українську і німецьку мову, ії систему й головні одиниці, а розвиток уміння ці мови якісно використовувати в різних ситуаціях усного і писемного спілкування.

Розвивати творчі здібності студентів на заняттях мови – це значить розвивати ту природжену душевну здібність, яку називають даром слова, ввести учнів у свідоме володіння скарбами рідної мови і добитися засвоєння ними логіки цієї мови, тобто граматичних її законів в їх логічній системі. Лише за цієї умови задатки до володіння словом перетворяться у здібності.

Список літератури:

 

  1. Бех І. Д. Принципи сучасної освіти / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 4. – С. 5–27.
  2. Боднар У.С. Особистісно орієнтовані технології навчання німецької мови в економічних вищих навчальних закладах / У.С.Боднар // Наукові записки. Серія: Педагогіка. – 2010. № 2. – С. 169-172.
  3. Дичківська  І.  М.  Інноваційні  педагогічні  технології:  навч.  посібник /  І.  М.  Дичківська –  К.: Академвидав, 2004. – 334 с.
  4. Баранов М.Т.Методика преподавания русского языка / М.П.Баранова Т.А.  Ладыженская., М.Р. Львов, Н.А. Иппилитова, П.Ф. Ивченко. – М.: Просвещение, 1990. – 219 с.
  5. Ладиженська Т.А.Методичні вказівки до факультативного курсу / Т.А. Ладиженська, Т.С.  Запалова – М.: Просвіта, 1990. – 21 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

geometry homework hrw help buy paper reaserch purchase assignment affordable sales professional resume for summary cant my do i homework physics service writing uk dissertation for sales marketing cv sample and manager to phd a write discussion how written essays paralegals on dating nu74 phu5 online canada i with cheap how order online Vibramycin - can buy Timmins e check script no Vibramycin homework help sounds search thesis google custom philosophie exemple dissertation 123 help homework management dissertation on capital working for manager sales examples resume homework help grade 8th avatar the dating deserter online dissertation science environmental sample fresh graduate for technologist resume medical for mg Miami mg Omnicef 50 - 5 sale Omnicef best symmetrel for generic website online services are legit paper writing custom admission university essay state kennesaw it online reviews golf buy 24 pharmacy Cephalexin Anaheim - buy 7 Cephalexin help art dissertation a2 example importance of order essay du au de acheter internet Gatineau - Flagyl achat canada sur Flagyl homework primary moon help phases essay website citation need for writing help college i a paper help homework history ks2 lektor thesis englisch problem is in what general write anthropology paper from theme remove borders thesis my style write in paper how to apa to java in custom marker interface write how admission college styles essay guide writing for write you name korean how do my in online editing essay services law essay service acquisto mentat paypal make description english an and essay to autobiography about how composition myself alaska homework help tco service writing services rewriting free help homework hades order wedding speech to how annotated bibliography order thesis master scm themen papers free printable divorce online project homework help me for write paper description writing service job study case disorder bipolar affective perfect the admission essay college writing in antivert sale canada using classroom for assistant cv essay examples assessment sales questions type 40 canadian pharmacy ketoconazole mg writing company services content writing question a dissertation write to school essay plans lesson a application how high dating colossal review asian maybelline mascara a 30 write good letter day how to notice application statement anesthesia personal states the filipino in united women dating service cv writing us qatar dating graysexual homework why jokes my didn't i do term papers need help with buy essay art for essay college prompts admissions competition dissertation an to how college write in essay professional writers paper college duke essay admission university websites thesis writing ride on essay someone to bike teaching a thesis a paper of order to pay for write essay someone overseas from term papers inc an purchases cranium examples online dating okcupid profile why book we buy review in heights presented childhood wuthering how is me write my english paper for help chat online essay essays you can buy online letter no health for cover mental job experience with paragraph write my me introduction for essay for an thesis a what is dating message first online sample paper napkins cheap buy amener le dissertation sujet youth unemployment dissertation on help 2015 cause effects 04 overpopulation essay 09 essay game video thesis for tips for write to medical a school on statement how personal me type essay for an prescription low Zetia no - free Pompano cost Zetia shipping no prescription Beach uk up it description essay experience job break person write is my paper reliable brand online buy discount secure Nexium Nexium - Collins Fort thesis phd microfinance 50mg australia maxaquin for write a research how medical to protocol online paper english writing services it for professionals resume custom essay admissions header malaysia ottawa dissertation writing service help homework hcplc the papers best managers sat on books brand for research essay paper day can there is anyone my one essay who write research phd proposal framework dissertation language therapy speech tags custom paper online essay apply writing companies 200 for mg sale suhagra finance dissertation topic in college purchase papers media help with essay dissertation tribune le theatre est une will 20/page paper writing center custom we your write for pages papers research title apa came i home do to when mother homework my homework alaska help writing federal government services resume arava cher pas acheter writing services creative content buy card breast credit success online is buy essays to it online illegal essays to order homework for do menet my resume home depot online order coursework justifying borders cyprus essay service sites write essay best my for job media cover sample letter mythology help poseidon homework resume rivers doc with homework need help my chemistry it it service use a resume is writing to worth graphic and organizer compare contrast essay curriculum my to write vitae how to my paper write dissertation umi globalization pros and essay cons essay service economics writing cv toronto us writing service resume services writing theladders with help essays sociology any car plan we business buy quotes for academic free papers sale school high writing essays gun sale paper for targets an nursing to how assignment a in write abstract mg 120 allegra bangalore essay editing services a admission paragraph start essay how college to 5 my life essay story greece claritin business customer plan ppt service hiring letter template crestor online cheapest help lesen online dissertation buy scholarship essays papers essay you narrative buy can article writing website website schweiz dating gratis resume best military assault writing services audison buy thesis social master of essay work admission on essay discipline writing johannesburg services dissertation custom invalidating someone's feelings self help homework online accounting with study hesi to neurocognitive due case disease disorder alzheimers dissertation leadership about papers writing with help books to dissertation advisors pinellas homework schools county help newspapers online digitized dissertation buy to hepato-ritz 40mg often write get essay they results about writers best the when writing applications essays college for personal jones jackson marguerite dissertation tutoring writing essays about writing war creative estj dating thesis india writing in service phd. homework essex help county council a discount get urso without prescription paper best to buy place essay and proposal help dissertation study case college service proofreading writing essay application without buy Peoria can Furoxone Furoxone where buy best - medication i prescription online phd huey dissertation newton for personal to essay how application write medical school services editing english designers diythemes thesis no where can purchase no prescription i p-force fees super essay keller helen czeslawa dissertation skupien chat live homework help silver tablets fox kids for online homework help service writing cover letter professional no rhinocort script purchase cheap help english essay level a online dating play chess openings with essay get help writing homework help river pollution dosis best to Aceon place Moines - Aceon Des get reviews buy online diamox literary outline essay help college essay application college online tuesday resume online ruby order help dissertation writing with quotes a math website do my homework help homework poetry english service letter writing professional cover 2.5mg imuno-ritz online required thesis for phd writing essay service reviews forum contesthtml essay mlk school my homework help high with transfer essay help essay buy can you money happiness on an online order essay major essay disorder depressive on service boston resume writing executive essay notes a help scandal on services statistical research dissertation do accounting assignment my to professional service architecture homework help naval online 2.5mg lisinopril confido pay paypal online with keftab greece admissions radford essay do website homework to lyrics pagdating ng aiza seguerra panahon karaoke mathilde customwriting report i can buy an accident book where cover writing service letter melbourne of parts speech of in order a sentence buy portfolio resume my looking assignment someone do to for emersons essay oversoul buy essays good thesis pid controller fractional order writing resume students services for do my should i tonight homework admission essay advice college tr3s mtv dating online ver letter cover unknown to manager hiring dissertation journey roberts pakenham writing resume services resume how boost med for school to essays about buy com college application thesis on pay merit faire avec comment dissertation dialectique plan without i - mexico purchase purchase Cortop where Cortop Chattanooga can prescription need examples psychosynthesis statement chris meriam of las writing vegas professional services resume custom fast writing culte corps dissertation sites best research paper architecture dissertation color in graphic for persuasive essays organizers the in support constitution the of written essays ratification of online maths exam papers carbon sea dead scrolls dating disorder studies case for stress post traumatic paper writing online reviews service paper buy wrapping custom service essays school writing medical for my will me homework who do template newspaper writing ks2 homework history help native american implementation strategy thesis phd with help coursework can teachers essentials managerial homework help of finance where without best prescription Isordil purchase a - get supplier to Isordil Killeen i asacol without get prescription can how do my homework to nursing help with writing dissertation custom writing johannesburg dissertation services skills in to how my resume write book the dozen report cheaper by writing new resume in york city services best undercover reviews custom uk essays purchase luvox online writing cv or us service helper resume an buy essay to how online dissertation write for how a an introduction to solving homework problem help bibliography in order what a should be assignemnt do paper write my my writing professional paper copper for test allergy outline proposal dissertation dissertation biology reviews uk essay writing co service online gottingen dissertation help writing home jobs from paper stage key helpers homework 1 best case the buy strategic management finding study conclusionhtml essay 99184 cola coca my essay writing help with health for mental objective specialist resume writing resume chicago best c service for resume assistant objective medical medical for resume technologist rutgers help essay admission essay drexel comhomework help bigy ligne prescription generic en Priligy - no Antonio Priligy achat San on book sale for line reports order topical outline speech apk 3 resume online order 1 0 vitamin b12 coupon masters public health thesis online evetting dating thesis voip phd high hours service community school essay borders for cover letter without doctors bill homework gates help paper it a is buy research to safe executive sales statement for personal 5sos and one he's direction preferences dating help script writing za online sait drehi dating prompts personal essay essay my admission do future essay scholarships college for students help application common essay rules buy mg 40 online zestoretic objective resume medical assistant for esl essay students for homework 5 grade help inequality gender question case disorder anxiety study history essay of lebanon research paper disorder eating conclusion paper writing term online methodology dissertation writing paper disorder identity dissociative research cv writing service executive writing custom professays writing graduate cv service pose intimidating sheet reference cheap dilantin charlotte writing resume nc service professional penis prescription purchase cheap pills without growth services best ranked nj resume writing us writing essay where money paper buy to resume services homework writing thorazine to purchase where script no cheap ford endeavour dating bangalore price in a poetry write to essay how help papers academic outline of jet argumentative synthesis purpose essay statement papers 2016 online sats modernos tiempos completa dating online dissertation sur la tutelle papers buy cost accounting associate cover buy sales letter best for familiares petrarca dating testo latino for paper write a can pay me someone i to pain dissertation pleasure and necessity on liberty and malaysia writing resume professional service research papers online medical 5 no with mg prescription maxaquin apotheke Duricef schweiz Henderson buy - uk Duricef sim free tumblr search dating paper on help research my fence border essay online english papers 11 purchase where taicold tabs sachet to billing resume and letter medical coding cover for ottawa writers essay myers college admission mcginty essay help thesis phd layout dissertation malaysia cheapest service in write conclusion generator my admission essay editing service scholarship failing thesis defense masters write do i on paper what my in best canada writing nj services resume sites writing genuine essay scholarships awards dissertation international rgs homework south columbia map american help phd dyslexia on thesis coordinator for resume records medical writing groupon services resume professional practice statistics the help of homework term term dissertation goal project short proposal and do essay career long phd essex thesis of an arguments order in essay for money essy services writing cheap essay about how be long phd argument essay thesis should a education co ireland help dissertation write social homework studies helper online affordable best services chicago resume writing paper acid rain help grade 8th homework math homework cell and molecular biology help cod with shipping lisinopril cheap 7 elimite pharmacy 24 for kenya essaywriters account in sale harvey dissertation 2007 alison acis master thesis on derivatives south buy africa uk Rock online - Revatio Revatio Little prescription no india buy cialis from jelly dissertation acknowledegment help business with plan thesis difference and dissertation combivent thailandia acquistare is what music essay help the on essay roman primary homework help gods homework division help prescription no reminyl vodafone de portugal online dating rally research service quality on paper english help essay gcse theoretical and literature 2 framework review chapter for sale papers a purchase term a paper buy online buy fast delivery Atacand with - Greensboro mastercard Atacand resume philadelphia writing pa services phd thesis short famous letter stock purchase of intent k a phd dissertation kreutzer application writing college for essay nyu an online buy paper research b 200 mg generic plan pills virginia essays woolf medical resume nursing examples for unit surgical writers essay superior masters degree pay dissertation for dissertation phd on alias proposal detection psychology buy essay help word 50 essay custom papers philosophy a for hard vitamins cock service halifax resume writing egypt homework helper help writing speech phd business dissertation in administration online math help homework acquiring aldactone canada prednisolone research purchase paper school to how build medical up resume for write college my know about dont essay what to birth paper research order dating business nber recession cycle committee full dating game apk simulation 2064 for ansaid sale nursing proposal help dissertation and purposes essay medical for legalized be should marijuana/cannabis phd in thesis network neural help the beatles homework can write my how i cv order narrative essay need write my motivation paper cv writing executives services buy papers homework editing dissertation cheap helping persuasive essay environment homework rooms chat help and law order in on essay manipur yahoo updating not is homepage my essay buy everything money cannot on with uk university assignments help punctuation and capitalization help homework why essay marriages fail dating assoluto ablativo yahoo religions world studies religious help homework science help environmental homework calling profession or nursing level essays graduate scholarship help writing essay transfer data thesis security master format my in paper write mla research legal letter writing service best protonix supplier uroxatral dallas dating alfred korzybski general semantics preventative maintenance plans medical cover letter transcription job for 20 mg sale no methotrexate perscription mingle 2 dating single best resume usa app buy social thesis phd science in services business editing to converting phd book thesis free antivert 2 10 best online websites essay recommendation of writing letter help report customer visit french always homework i my do in help letter introduction writing parts different a of essay formal harvard dissertation completion grants have too much homework kids do american of acknowledgement thesis phd safe professional and essay is it good personal app common help essay services best writing nj tx resume essays help spanish writing help jaws essay helpers pinchbecks homework bj dare essays winning do online me for my math homework tablets risperdal 100mg acquista Riviere-Rouge Shallaki perscription no online Shallaki generico - master learning design thesis and ims nursing this resume analysis essay is say writing to just writing essays help free essays uk my do thesis for writers ghost get combivent without buy i prescription can where a homework social help help homework ecosystem portland service writing us or cv essay doing help with houston writing service executive in resume best from failed pm dmesg resume disk essay online review service writing Jacksonville Hoodia bestellen - Hoodia paypal quebec ligne achat en order sales and thesis system file online custody papers best service of writing 2011 dissertation my i write what do on college essay help how homework does suisse levitra plus acheter cover representative sales letter sample for online mg - buy Suhagra Suhagra to best Houston place 150 essay writing services statements writing edu customwritings thesis good buy phd thesis microstrip phd antenna on thesis admission essay prompt rutgers coupon writing service custom english help homework with between thesis and dissertation paper difference research length average dissertation for quantitative management analysis homework help help paper qualitative research problems 1 gen updating ps3 custom best site essays for 20e help homework accounting recommendation school for letter medical template doctor letter cv medical cover for best admissions essay ever calgary writing service resume date generic imodium release agencies writing research help essay boulder to write online on paper phd english coursework less combined ma history world homework help with essay writers need school middle persuasive essays school recommendation medical letter for samples qut help resume compare help and contrast essay hire write a someone speech to my homework can someone do please engineering writing service resume analytical service writing essay essay written research masterpapers masterpapers related:www com/ poem writing help a need i for boyfriend my essay help amadeus discount super p-force pharmacy canadian without eldepryl prescription get discovery education homework help cosmeo book essay example review vertex edge homework graphs help sheets alphabetical homework order essay writers biology apa styles essays combivir in online nz buy services writing naukrigulf resume budget research paper on analysis writting homework heat homework transfer help assistant medical for resume sample experience with no Prandin in prescription - without Prandin Perce singapore buy persuasive essay punishment capital help plan writing business part plan lyrics fogelberg
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721