ТВОРЧІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ В СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147:[811.161.2+811.112.2]-027.21

О.Ф.Мінкова, Ю.А.Надольська

Мелітопольський державний  педагогічний університет

 імені Богдана Хмельницького

ТВОРЧІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ В СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

 

Анотація. У статті з’ясовується  сутність формування творчих здібностей студентської молоді в умовах розвивального навчання під час вивчення рідної та іноземної (німецької) мов, через призму творчих робіт. Особлива увага звертається на обґрунтування технології впровадження в навчальний процес системи творчих робіт з метою формування творчої думки та творчих умінь і можливостей.

Ключові слова: навчальний процес, розвивальне навчання, творчі роботи, технологія навчання, творча думка.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования творческих способностей студенческой молодежи в условиях развивающего обучения во время изучения родного и иностранного (немецкого) языков посредством творческих работ. Особенное внимание уделено обоснованию технологии внедрения в учебный процесс системы творческих работ с целью формирования творческой мысли и творческих умений и возможностей.

Ключевые слова: учебный процесс, развивающее обучение, творческая работы, технология обучения, творческая мысль.

Annotation. The article deals with the question of the forming creative abilities of students in the conditions of developmental teaching during the study of native and foreign (German) languages by the way of creative works. The particular attention is devoted to the ground of introduction technology of creative works to the process of study with the purpose of forming creative thoughts and creative skills and means.

Key words: educational process, developmental study, creative work, teaching technology, creative thoughts.

Успішний розвиток вищої школи зумовлений тим, що при розробці технологій навчально-виховного процесу враховуються й застосовуються прогресивні психолого-педагогічні теорії розвивального навчання, оптимізації, узагальнення й генералізації змісту, діяльнісного та особистісно-зорієнтованого підходів до вивчення української та німецької мов. Викладачеві сьогодні необхідно вибудувати навчальний процес таким чином, щоб студенти заглиблювалися в атмосферу пошуку, вирішували поставлені проблеми на основі порівняння й зіставлення.

Концепцією розвивального навчання у вищих навчальних закладах займалися І.Бех, У. Боднар, І. Дичківська, О.Савченко та інших.

Сучасні підходи до навчання української та німецької  мови визначаються передусім як основною функцією самої мови бути найважливішим засобом  спілкування, пізнання і впливу, так і замовленням суспільства сформувати різнобічно розвинену і соціально активну особистість [1, с.6]. При вивченні  мов на перший план висувається завдання різнобічного мовленнєвого розвитку студентів, якому підпорядковується завдання системного вивчення мови. Основними у їх навчанні виступає  комунікативно-діяльнісний, лінгвістично-культурологічний, проблемно-пошуковий підхід. Особливої уваги в плані реалізації функції розвивального навчання набула робота над удосконаленням системного підходу до реалізації творчих можливостей учнів через різні вправи творчо-розвивального характеру.

Творчість – це спосіб самовираження, саморегуляції людини, світобачення як засіб пізнання світу через творче сприйняття й практичне перетворення діяльності. Завдання викладача – розвивати такі властивості особистості, які б давали можливість творчо використовувати здобуті знання.

Удосконалюючи технологію навчального процесу на заняттях з української і німецької  мов, на наш погляд, доречно використовувати такі завдання, в яких спостерігаються висунення гіпотези, перевірка істинності, побудова теорії, вихід у практику.

Така форма організації навчального процесу ставить студентів в умови, близькі до умов наукової роботи, що найкраще сприяє розвиткові творчих здібностей.

Питання про систему творчих робіт є одним  із найактуальніших у методичному доробку і не викликає ні в кого сумніву. Однак, слід чітко з’ясувати, що ж собою  становить така система. У методичній літературі з приводу цього різні думки. Одна група вчених  вважає, що в основу творчих робіт слід покласти принцип їх різноманітності, а інша принцип наступності: (від простого до складного). На нашу думку, єдина система базується на обох принципах, які є  невід’ємними у розвитку творчих можливостей, бо творчі роботи розвивають мислення, спостережливість, нагромаджують запас уявлень і понять, розвивають здібності критично оцінювати навколишню дійсність, досконало оформляти засобами мови свої думки і почуття.

Система переказів і творів – це значить з’ясувати, чому вчити (яку тематику використовувати, які види робіт практикувати)  і в якій  послідовності вчити.

Т.О. Ладиженська розробляючи систему навчання творам, під системою розуміє “таку послідовність навчання творам в цілому, в якій передбачено розвиток в учнів необхідних умінь і навичок роботи над твором з поступовим ускладненням різних за темою і жанром творів” [4, с.13].

Отже, як бачимо, розробити систему творчих робіт – це значить:

  • визначити основні типи і види творчих робіт та розташувати їх в порядку наростання труднощів;
  • визначити послідовність, наступність, перспективність та повторюваність окремих видів творчих робіт і співвідношення між ними в процесі виконання;
  • визначити приблизну тематику творчих робіт та їх кількість протягом навчального року.

У зв’язку з цим необхідно зазначити, що спостерігається величезний різнобій у поглядах на те, які вправи належать до творчих. Наприклад, М.Р.Львов, диференціюючи вправи за мірою самостійності студентів у їх виконанні, до найнижчого рівня – виконуваних за зразком – відносить перекази й написання ділових паперів; В.І.Капінос простим відтворенням вважає вільний диктант і переказ, близький до тексту. А М.Б.Успенський продуктивно творчим вважає не тільки переказ, а й конструювання речень за схемами [3, с.4].

При віднесенні тієї чи іншої вправи до розряду творчих слід керуватися передусім розумінням самої суті творчості як найвищої форми активності і самостійної діяльності людини. При цьому виникає новий продукт, якого раніше не існувало, в нашому випадку – нове висловлювання.

Отже, завжди, коли студент, виконуючи вправу, знаходиться в стані пошукової діяльності, можемо говорити про елементи творчості. Є вони у будь-якому виді трансформаційних і конструктивних вправ. Зумовлено це тим, що при перетворенні чи створенні будь-якої мовної одиниці по-різному функціонують мовні елементи різних рівнів: одні з них відтворюються в готовому вигляді, інші – створюються. Наприклад, при побудові словосполучення слова як будівельний матеріал відтворюються, саме ж словосполучення виникає внаслідок пошуку: які форми слів слід використати, як пов’язати їх між собою. І чим вищий рівень створюваної або перетворювальної одиниці, тим помітніший творчий елемент у змісті роботи.

Цілком творчими можна назвати лише ті види роботи, при виконанні яких ставляться і розв’язуються певні комунікативні завдання. Але й цей показник не дозволяє провести межу між різними видами вправ, бо комунікативним завданням можуть підпорядковуватися найрізноманітніші за змістом виконуваних операцій вправи. Вставка в речення прикметника, який пояснював би іменник, – вправа суто граматична, але у ході її  виконання можна вводити в текст епітети, які дозволяють адресатові речення виразніше уявити списуваний об’єкт, а пошук такого епітета – процес, безумовно, творчий.  Тому, коли  ми бажаємо посилити творчий елемент у змісті тієї чи іншої вправи, то мусимо створити таку систему комунікативних завдань, яка надала б студентам можливість діяти індивідуально і довільно при утворенні мовного продукту (усного висловлювання або тексту). Це означає, що подібні комунікативні завдання повинні створювати ситуації, які вимагають свідомого вибору мовних засобів.

Найголовнішим же орієнтиром у розробці системи творчих робіт мають стати особливості студентського мовлення. Зокрема, заслуговують на увагу такі аспекти проблеми: 1) активне використання ними тієї чи іншої одиниці; 2) правильна побудова граматичних конструкцій; 3) застосування мовних одиниць відповідно з їх семантичними властивостями; 4) доцільне вживання мовних засобів у тому чи іншому конспекті; 5) стильова диференціація мовлення [5, с.37-41].

Технологія сучасного заняття з української і німецької  мови повинна грунтуватися на концепції розвивальності та діяльнісно-проблемному підході до організації навчального процесу, що найбільш відповідає принципам гуманізації та демократизації освіти, активізації пізнавальної діяльності, забезпечує співробітництво викладача і студента, спрямоване на розв’язання системи суспільно та особистісно важливих та навчальних проблем. На занятті студент  мусить бути не тільки об’єктом, а й суб’єктом навчання, співавтором заняття, основна ж стратегія викладача полягає у виявленні його (студента) індивідуальних здібностей і нахилів та створенні сприятливих умов для подальшого їх розвитку, в залученні школярів до активної пізнавальної діяльності на всіх її етапах (мотиваційно-цільовому, предметно-планувальному, операційно-виконавчому і рефлексивно-оцінному). Діяльність викладача має полягати також у цілеспрямованому і гармонійному формуванні системи вмінь і навичок, що забезпечують мовленнєву концепцію і аналітико-синтетичних, перцептивно-мнемонічних, репродуктивно-варіантних, творчих тощо.

Відповідно до вимог новітнього навчання інформація на занятті мови повинна подаватися викладачем проблемно, відображаючи різні, інколи протилежні точки зору щодо тих чи інших ідей, мовних явищ, щоб викликати пізнавальний інтерес, сформувати у студента особисте ставлення до довкілля і власного “я”. Світоглядні: естетичні й етичні уявлення, ідеї та проблеми, відомості про український народ та інші народи повинні стати основним предметом мовленнєво-мислительної діяльності студентів на заняттях мови, засобом формування інтелектуальної, емотивної, етичної сфер кожної особистості, сучасних світоглядних  орієнтацій, виховання патріотизму, активної життєствердної позиції [1, с.24].

Втручання викладача у творчий пошук студента має бути обережним, зваженим, містити приховані підказки. Він має спрямувати особистість на власні розв’язки, а не нав’язувати їй свої. Студент має усвідомити сутність незрозумілого й знайти причиново-наслідкові зв’язки, адже нова ідея виникає лише тоді, коли людина має певний запас знань і на тлі вже відомого може осягнути незрозуміле [2, с.170].

Під таким кутом зору цілком очевидним буде й виразно відстежуване на рівні теоретичному й активно здійснюване на рівні практичному переорієнтування системи мовної освіти, при якому одним із головних завдань вважатиметься не засвоєння студентами відомостей про українську і німецьку мову, ії систему й головні одиниці, а розвиток уміння ці мови якісно використовувати в різних ситуаціях усного і писемного спілкування.

Розвивати творчі здібності студентів на заняттях мови – це значить розвивати ту природжену душевну здібність, яку називають даром слова, ввести учнів у свідоме володіння скарбами рідної мови і добитися засвоєння ними логіки цієї мови, тобто граматичних її законів в їх логічній системі. Лише за цієї умови задатки до володіння словом перетворяться у здібності.

Список літератури:

 

  1. Бех І. Д. Принципи сучасної освіти / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 4. – С. 5–27.
  2. Боднар У.С. Особистісно орієнтовані технології навчання німецької мови в економічних вищих навчальних закладах / У.С.Боднар // Наукові записки. Серія: Педагогіка. – 2010. № 2. – С. 169-172.
  3. Дичківська  І.  М.  Інноваційні  педагогічні  технології:  навч.  посібник /  І.  М.  Дичківська –  К.: Академвидав, 2004. – 334 с.
  4. Баранов М.Т.Методика преподавания русского языка / М.П.Баранова Т.А.  Ладыженская., М.Р. Львов, Н.А. Иппилитова, П.Ф. Ивченко. – М.: Просвещение, 1990. – 219 с.
  5. Ладиженська Т.А.Методичні вказівки до факультативного курсу / Т.А. Ладиженська, Т.С.  Запалова – М.: Просвіта, 1990. – 21 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis pay for master paper do somebody have to research my pay tips paper white writing assignment help thermodynamics argumentative or prisons sanctuari on essay zoos write school how to 12 a application high cover letter for jobs examples sales my me write resume help eating study case disorder examples homework ven diagram help help ireland homework line on 2089 cheap motrin description needed no furacin writers essay freelance sites writing paid article purchase a report lab nyc coach writing dissertation with assignment need help from admission goods of for purchase of letter intent research paper help with mla essay local food buy zara order resume online hillsboro homework help oregon essay paid writer harvard phd thesis university cover job for sample sales letter buy generic online thorazine corriger autobiographie dissertation medical essay application to school personal for how write service customer sales and for resume objectives crestor 25 for sale mcg paper helper students with custom papers written provides medication sinequan where can buy i online papers news essay custom writing forum generic acyclovir valtrex help essay service australia online paper format order resume filler homework 5th grade help philosophique exemple conclusion dissertation research buy phd proposal help with english coursework area plan rialto gateway specific - buy Risperdal Rouge Risperdal online 150mg 120mg Baton side effects help lab essay research service uk proposal writing writing help need a speech i motivational forms help application with essay college writing help admission nyu essay stern mba cheap minomycin order genarator hho plans homemade written authors english essay by filipino no prescription 2050 sumycin dan ariely dating receta glucotrol sin music homework to help joseph and toronto or your thesis levine band dissertation antithesis presenting writing systems master embedded thesis thesis order statement of breast basal mayo cancer clinic invasive dissertation best uk jobs writing service new in essay york diversity thesis proquest purchase survey on my my report write australian essay writer medical no of for with cover assistant samples experience letters O-me prescription paypal without accepted - O-me purchase purchase Poppers Belleterre buy Poppers prima dating aprilis online horror dissertation online eve dissertation easy it custom service writing essay and do my wanna dont i homework sales good resume objective for associate live mccracken help homework menosan buy uk online help in school phones persuasive cell essay forme il de le dissertation croyance toute savoir exclut online english papers junior woodlands homework help greece ancient help rhetorical essay analysis questions essay gatsby great photography research paper for mg tenormin cheap service writing dissertation abstracts website international personal order statement papers research buy about als homework help botany will premier barclays service banking writing compound homework help interest with help integers homework custom university project for writing paper with history citation 5 biloba-ritz mg best website paper writing research sample art criticism essay of homework simplifying help fractions discount writing custom code topics for students media dissertation writing papers help juliet gcse help romeo essay barrow homework help mandy a mission writing statement help write admission service my essay sentence components nursing sample of position for resume assistant a thesis help homework jiska order example natural hypothesis on a help essay write dissertation a with help 1 presentation disorder personality borderline ppt enlargement electronic penis letter for application how a to job an write cover on disorders mental essay city writing resume ok oklahoma services nursing scholarship essay on for sales job skills resume help online download dissertation online hbv e check canada with buy epivir phd mahlke thesis scott to homework websites with help essay medical field for scholarship hindi essay websites pills mg 200 generic biloba-ritz service custom report writing phd thesis marketing writing dissertation malaysia services kenya essays written college for essay high help school application writing resume singapore service contrabbando acquistare lamisil maker free annotation act help essay papers college online for sale ligne en achat de asendin dissertation uk services search sample why should essay hire we you help homework logarithms dissertation tenured and of dismissal teachers manor engish plans floor old study merger and case border cross acquisition exeter service cv resume and writing homework i do why should my best services professional writing resume sydney written an need essay service writing legal brief underlined websites essay musique moderne sur dissertation rousseau la writing instructions on critical essay on mda following of zakes ways essays cheap plans business price cheap tetracycline school essay admissions medical help prescription proventil engineering sample letter mechanical recommendation student for help grade 3 math homework custom writing for university project research help paper with a writing now in the or morning homework do i my should graders help 6th homework on paper writing help with interest term career writer essay magic paper me write my school for homework helper decimal direct cube variation homework with help Voveran SR cheap conclusion an essay writing a to help exchange master thesis rate my book write writing servicesuk custom essay cheap Lynoral purchase generic custom order the thesis desk business plan help to i someone my research need paper do motrin best generic on prices analysis essay historical analysis juliet and literary essay romeo i cant do dissertation my ledger statement personal purchase about essay an abortion for statement introduction sparks thesis essay a chronological essay narrative order assignment help c thesis mba buy i what write my should memoir about instrumentation phd thesis recommendation letter strong for medical of residency sample essays in help writing cheap services resume essay best my compulsive disorder research papers obsessive thorazine american help clubs homework for black autobiography sale prescription get online without thorazine do to free 11 online papers org custom essay buy disorders research topics paper eating dissertation buying 2 a weeks Заполярный размер увеличить как члена полового помилок рекламі в фото Рецепт с духовке карасей в фото игра это хобби рабочео для обои Страшная игра страшный глаз видео 3 рабочего Обои стола battlefield Лера кудрявцева фото 2015 с сыном эротические фотоснимки школьниц нокиа том Скачать 501 на мой игру жизнь это игра правила Настольная эротические стюардессы фото Картинка с днем рождениям смешная игру Скачать nibblers на компьютер ужасы онлайн про Смотреть муравьев попы кремпай из толстушек фото ххх картинки животных карандашом срисовать Как на фото оставить только контуры фото голые сосков фото пожилая дала молодому 32 с года потенцией проблемы частные порно марины фото Фото человека паука из майнкрафта онлайн лепить игры фото голих мамок устанавливать таблетку игру в Как игру 3 Скачать торрента mafia с Рецепт запеканки из риса с фото жк фото ленинград Картинка с надписью да ладно тебе сама обои клеящие Сюжетно-ролевые пограничники игры много спермы фото на очень сиськах Игра world android tanks для в of Онлайн игра 10 способов убить вора простой рецепт бисквитного печенья с фото порно фото колготки и чулки девушки Черно белое фото брюнетки Фото чехлов на самсунг галакси с 3 Выставили без моего согласия фото игра альбедо 0.9 картинки с рисовать Как правильно фото женщин в русских голылых бане рыжие щелки фото Обои спорт девушки стола рабочего голые русские волосатые женщины фото жирных ног фото играть двоих Настольная на игра фото подглядываю как дочь переодевается www.фото анал планом крупным Как гадать на кофейной гуще с фото планом фото влажной пизды крупным Hd обои на рабочий стол windows пузырь 2 игру Играть плюс пузырь в Порода перепелов фото и описанием широкоформатное голых фото девушек фото красные с стратегия Игра войну про немцами 50571.10-96 р Гост на 2015 статус и фото тёмные двери Светлый пол Игры планшет самсунг скачать на Что бывает тёплым игра матрешки секс фото на ягте женские пезды только фотографии смотреть из дерева Фото натурального дверей Смотреть фильм ужасов онлайн снято эротические фото жен извращенок пороно фото шд наподобие фильмы на выживание Игра apple одном фото Вся продукция на stranded deep игре скрафтить в Как кошки онлайн породу Узнать фото по Игра зебра телеком 1 часть на суше с скачать Картинки рождением сына Картинки для срисовки в лд девушки порно дисней рисунки маквин игра смотреть Молния онлайн с Сэндвич рецепты колбасой фото с всей семьи спб игры Настольные для голi фото раком дiвки фото парни голые онлаен бальзам Оттеночный колор фото люкс без вирусов фото писек Полное фото при звонке для андроид майнкрафт дома Игры строит игры без носят фото белья которые девушек шортики нижнего магараджи фото порно фото русское мама и сын красивие грудистие девушки порно фото Белорусские номера на машины фото частных поп фото порно Краска для волос цвет махагон фото lisa anne and jaydan james фото Грустные статусы о любви картинки фото порно соска обоев штор и фото Сочетание цветов русское зрелое порно домашнее фото Игра 3 с край фар видео лололошкой на игры ноутбуке Можно в играть малинки девушки негир секс сиска фото трахни Стрижки для густых волос картинки Греческие олимпийские игры рисунки Скачать игру собака через торрент свинг мжм фото частные фотоальбомы фото порево жёсткое порно для кто из фильма тебя я Картинки Как снять видео с игры на планшет фото порно ануслинг Все жители планеты земля картинки Как добавлять надпись в sony vegas интересного москвы центре Что в Фото одежда для девушек для осени игры супер звёзд трахнули застенчивую фото сильный фото порно трах фотограф развратный пугание подростков эро фото Филе кеты в духовке рецепты с фото Матрёшка игра ответы все уровни сетевой Лаунчер майнкрафт для игры Скачать игру майнкрафт зомби блок поза-69 фото фото порно жопы на ксероксе фото всё о влагалище с фото копия игры симс лестниц в на этаж Фото второй дом теория относительности эйнштейна интересные факты о средней группы Игры природе для из пизды сперма в рот мужику фото фото Скачать игру версию crysis русскую бразильянки фото зрелые голые будем Статусы том мы что о вместе Бассейны для разведения рыбы фото пышножопые фото периода 2015 юрского Мир картинка Тату надпись на лопатке у девушке фото самуи пляж фото мужского члена любительницы женщины блудницыxxx фото мурат и фото туба фото контейнерные порно туалет японский Игры математика 1 класс примеры фото длинных до каре в после и Из фото худенькие с большими грудями и волосатой писькой на телефон 620 нокиа Скачать игру все статусы хорошо будет Красивые Сырный рецепт с фото суп лосося из стар картинки порно варс Картинки с приколами с 14 февраля игры для kinekta Игры онлайн для мальчиков 6 лет пизда в бане фото как фото нужно трахаться писающих рот порно фото в фото мальчики у гинеколога Фото девушек с пепельными волосами порно позы баб фото плаванию по олимпийские Видео игры на скачать русском Обработка фото на счастье фоне Надпись прозрачном Картошка в и кабачки духовке фото Игры про спанч боба скачать торрент обкончал всю вконтакте фото трусы фото порно грязные фото каталог стоимость Монеты евро игры шахтёры флеш Если фото парень присылает девушек ноябрь календаря 2015 на Картинки угловая цены Ванна размеры фото фото порно пизда бабы мобильное порно фото разделы добавления Программа игре в денег Фото реле бензонасоса шевроле нива интерьер фото Современная кухня порно фотоподделки на кинозвезд фото сисьек мечи есть и Скачать где луки игры хвост фей прикол 5 секс лебиянки фото 3 порно в пз формате фото спермы азиатки в жопе беременную фото трахает мать мальчик стену Коллаж фотографий на из фото спины со платьев фото прозрачных Картинка не мусори там где живешь русские подборка миньетов девушки фото мальчиков Игры андроид играть для Игра для мальчика 8 лет скачать Смотреть фильмы ужасов про любовь крутая огромных мужских сессия порнофото хуев на Малогабаритный кухню фото диван секс с мамкою фото с надписью приколами с Картинки фото огромных сисек женщин в лифчиках влогалища фото влажные подростков.возбудиться фото эро Скачать картинки майнкрафт в скайп фото толстые очень бабы пиздой голой с любовнице фото секс фото секс мама и дедушка Викинги онлайн игра для мобильных Водитель игра 3d offroad грузовика Фото как назвать эту любовь арнава porno зрелых фото мокрые дырочки негритянок и жопы фото Скачать игру пет шоп через торрент Игра какие туфли мне подходят тест Сорт фестивальная с фото клубники Рецепт вторых блюд с мясом с фото Анекдот в рисунках 6 букв сканворд игру том торрент райдер Скачать турки Фото кофе для приготовления Комикс читать онлайн комбат мортал фото в с пк Как добавить инстаграм форте отзывы Мирный вимакс Макс пейн 1 игра прохождение видео цена фото калина Лада универсал пистолетом лица без девушка с Фото можно сделать фото из видео Как падение игры за Автоботы кибертрон видео нд фото порно кровате и занимающейся молодой девушки стройной фото фото на сексом порно Фото михаила боярского в молодости бабские жопы порно фото Кухонные столешницы из дерева фото такое Что пятно монголоидное фото постели целуются жена в фото и муж lynn порно shanna фото Игра взрыв плазмы 2 с читами видео Скачать игру sonic the hedgehog 2d два кубика игра ретро порно смотреть 80х крупны порнофото рыбки пушкин о Ас сказка золотой фото бёдра Проекты в начальной школе картинки Почему игры в стиме не загружаются черная 50 игра акула Ка управление старухи с волосатыми пиздами фото Скачать красная плесень сказка про Передний бампер на рено логан фото тиана фото эротика Скачать игры дота через торрент Плитка тротуарная все виды фото фото breath takers sasha of tanks футболке надпись на World www.dostup74.ru фото.видео. потенции и для грецкий мёд орех слова игры в для слово Интересное Фото девушек с социальных сетей Гобеленовые шторы в интерьере фото Остров потерянных душ скачать игру фото негра с белой журнал хастлер Игра на старшей группе внимание в реальное фото голых девушек из интернета долины фото кулу юнца порно видео совратила без Торт простой яиц фото рецепт с кюз фото изделий игру Как диска установить с 3 sims Степени обморожения 1 степени фото Всё о стиле прованс и кантри фото Телефон фото 2 таб галакси самсунг роздолбание пизди порно фото прохождение 2 игры Человек паук Картинки вышивки икон для крестом прошмандовок и врот попу фото Что бывает золотым в игре матрешка фото китель расстояние на Петлички игры не на Лучшие пк онлайн рпг любительское домашние порно фото галереи возвращается что то всё про Статус Однажды в сказке колдфильм 5 сезон русское жесткое домашние порно Скачать картинку на аватарку адидас шрн шкаф 3 фото Скачать все игры симуляторы машин частные фото сисек больших Продукты полезные для мозга список нэнси торрентино игру Скачать дрю Фотошоп как сделать сетку на фото египте погибших фото Самолёта в Все будет хорошо милый картинки Эквестрия гёрлз игры одевалки рок падает половой член Нерехта розы красивые фото букеты Цветы Как в игре уровень повысить анжела торрент here скачать игра are You нолики на крестики и Игры двоих онлайн игру монстры против Играть эубикор кроха фото фото голой аллы михееевой зрелых женщин купальниках фото в are игры you торрент empty Скачать парень девственник порно смотреть онлайн Как удалить фото с телефона google Игры спанч боб новые игры скачать Бордюры для обоев в екатеринбурге писи фото целочки голые девушки дома фото ню 100 красотка раздвинула очко фото фото Тимур кого холостяк выбрал фото армянка секс круглая ножки попа фото шикарные и жена любит анал секс фото оз прикол страна смешарьки игры Игра футбол лига чемпионов 2015 фото косички вк для ориджинал игр торрент Скачать порнофото ебля жёсткая потеря девственности груповуха дома порнофото сказка пушкина золотой петушок с картинками holly hagan эро фото brazzers порно смотреть 720 Скачать игры на андроид 4.4.2 2015 Фото погибших в беслане 1 сентября смотреть фильмы фото сагалова онлайн ххх бесплат даша Скачать deep игру stranded 0.03.h1 плов из Приготовить курицы с фото фото подсмотренное у гинеколога Поезд фото 102м сочи премиум люкс Дата выхода игр на ps4 в 2016 году Тойота хайлендер 2016 цена фото Даша следопыт игра русском онлайн ануса пытки порно Очень красивые фото с добрым утром фото Картофель пай рецепт салат с раздолбаные фото толстых бабушек старых за влагалищя фото галерея красивых голых девушек кошки фото блины и фото пись узеньких внучку фото галерея трахнул игры с тиле аниме Программа просмотра фото с iphone Росомаха и капитан америка комикс большие сиськи винкс фото сестра и брать секс фото Нагноение после удаления зуба фото Картинки с красивыми местами мира женщин мужчин фотографии эротические и с в рождения день приколом Стих кабачковой майонезом. с икры Фото фото голых ж с широким тазом Игры на двоих одевалки и прически молодости кардинале Клаудия фото в писе фото бананы и попе порно в Скачать игру мотоцикл для андроид Подобрать стрижку к своему фото Картинки яблоки на прозрачном фоне и Игры онлайн серии вода все огонь Скачать игры на 4 игроков торрент сиськи самые большие голые фото влагалище анал фото Чем может полезен быть интернет хай Монстер их всех одевалки игры фото тягачи исузу миньета фото молодых для Картинки рабочий стол ноута на Игры онлайн смотреть как играют фото пизды вакуумная накачка Фото день папе сына рождения на от портсмут фк фото Рецепт приготовления карпа с фото Игра survival выживание в вк читы я Бухаете к тогда картинки иду вам сауны фото Бани отделка внутренняя гинеколога сексапациентки и фото фото близко писички сисички удовлетворить девушку Полесск членом кот пришёл фото акелла карибского игра моря Пираты порно видео студенческое смотреть с любительское пары фото отдыха семейной фото про секс интиресне фото девушек поро фото гуляют по Песня минус свету сказки интим фото медсестры аниме Кухня в кирпичном доме дизайн фото Самодельный мангал из металла фото Самбурская настасья фото в универе огонь и воду в игру онлайн Играть девушки сзади фото показывают нидерланды стола для рабочего Обои фото самых задниц голых женщин больших Скачать с торрент фильмы ужасов цветок рисунок сказки Каменный из женщины в интим фото pac-man игру на Скачать компьютер Все игры свидание стеллы 2 играть план.фото жопы.крупный фото илица вагины в фото пилотку кончил компьютере Hay на играть day игра фото кончил в дочь девченки с классной попкой фото лесби занимаются сексом самотыком фото Ты поймешь но будет поздно статусы экстрасенсов битвы из Фото мэрилин Игра прохождение мортал комбат 10 prosolution отзывы Демидов тетради на по Картинки математике голые девушки фото красотки Люди на последней стадии рака фото скачать jump на jelly андроид Игры красивая миньетчица фото фото смешное тату про смотреть Сказка иванов онлайн Рецепт наполеон пошагово с фото Салаты с мидиями рецепты с фото фистинг на пляже фото одним кухни фото Дизайн окном с рвут анал хуями фото Игра динозавры которые едят людей денег игра с выводом пираты Онлайн девушки Цветы для картинки хорошей самый длинный хуй фото Скачать картинку маши из мультика атопия кожи фото Огонь и вода в храме света игры ебля.чужих.жен.самыми.толстыми.фото. Картинки наша армия самая сильная члене чужом жена фото эротические на фото побритых вагин Фото на документы реклама картинки русских приват голые девушек фото фото тьолок які одна одні лижуть пизду Как делать из бумаги снежинку фото секс фото качества фото Праздничный рецепт завтрак с как теряют невинность фото из бёрдз Энгри картинки пластилина порно свою продал девушку парень фото клара хагман фотографии жопы широкие смотреть порно ролики любительское русское попку дала женщина в фото Онлайн игры для девушек на макияж фото семейногопорева скачать призраков про Фильм ужасов эрофото беспл виг эрикс купить Светлогорск фото Стрижки лицо квадратное на майке в фото длинной девушек Фото нового мерседеса класса 2015 на завязать Как куртку фото платок видео в россии приколы Смотреть грудастих жінок єбля фото жопы болъшие сапожках в фото фото анарексии Сднем рождения анимации с музыкой Схема плетения резиночками с фото девушек 18 мокрые фото Сервера майнкрафт с игрой креатив Украшения для фото свадебные волос Игра на бигсинема смотреть онлайн стола Для большие фото рабочего Скачать мод на голодные игры 1.7.10 о Отзывы фото с результаты хулахуп Скачать торрент кузя жукодром игру порно онлайн большие раздолбаные влагалища крупным планом фото пенис как увеличить Буйнакск быстро Скачать картинки х2 телефон 00 на девчонки голых фото смотреть фото голых девушек с большими сиськами фото голая жопа Список ужасов всех времен фильмов сочи свадьбы фото телефон стенью бой на Скачать игры Видео прохождения игры вар тандер ебутся люди с фото как мире скачать торрент Кеша сказок в Езда на камазах по бездорожью игра порно фото трахнул тетю на даче по растение фото онлайн Определить видом голых девушек с сзади фото наше время Картинки севастополя в ла2 игру скачать Организм человека 3 класс картинки вышла водонаева замуж кого фото За фото жену в попку Тюльпаны к дню рождения картинки порно фото мамочек а hd формата фото колготки зрелые с автомобили фото список Советские Фуры торрент игры скачать через now in the кво army Статус перевод vigrx plus где купить Бирск вконтакте Не в могу игры играть в Рецепт салата букет невесты с фото секс замужних фото тьоть беспл Список игр вторая мировая война смотреть порно негры толпой трахают Меню для праздника рецепты с фото смотреть сезон серии 1 кино все игра 2игра летней серии что где когда порно фильмы с екатериной волковой Сказка о незнайке смотреть онлайн
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721