Цінності у шлюбі як фактор ефективного проходження подружньої адаптації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена аналізу процесу подружньої адаптації у його зв’язку зі шлюбними цінностями подружньої пари. У статті наводяться результати емпіричного дослідження з метою виявлення закономірностей впливу різних цінностей подружжя на тип адаптації молодої подружньої пари.

Ключові слова: молоде подружжя, подружня адаптація, шлюбні цінності.

Статья посвящена анализу процесса супружеской адаптации в его связи с брачными ценностями супружеской пары. В статье приводятся результаты эмпирического исследования с целью выявления закономерностей влияния различных ценностей супругов на тип адаптации молодой супружеской пары.

Ключевые слова: молодожены, супружеская адаптация, брачные ценности.

This article analyzes the process of marital adaptation in its relation to marriage valuables of the couple. The paper presents the results of an empirical study that identify patterns of different marital values influence​​ on the type of the young couple adaptation.

Keywords: young couple, marital adaptation, marital values.

 Постановка проблеми.  Сьогоднішнє суспільство зазнає глибоких негативних змін, пов’язаних з наявністю нестабільності та нестійкості в його найменшій одиничній системі  – сім’ї. Кожна пара бажає створити ідеальний союз, але останнім часом все часто завершується плачевно. Крім того, досить частим явищем, котре розповсюджене практично по всьому світі стало розлучення. Дослідження психологічних чинників подружньої адаптації дозволить визначити прогалини в подружніх відносинах на ранніх стадіях їх існування і, таким чином, зможе зменшити ризики розлучення а також забезпечити сімейне благополуччя в майбутньому. Саме тому поняття подружньої адаптації не вичерпане і потребує більш глибокого вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велика кількість учених уже здійснила дослідження на тему сімейних і подружніх відносин, проте питання подружньої адаптації все ще залишилося невичерпаним.

Так, російський дослідник С.Т. Агарков досліджував багатофакторну обумовленість феномену подружньої дезадаптації різноманіття її причин, поліморфність клінічних проявів і складну генезу, де грають роль невідповідність характерологічних рис, особливостей особистості, сексуальної поведінки кожного з подружжя, поєднання в парі типів сексуальної культури і цілий ряд інших факторів, визначають складність вирішення зазначеної проблеми [1].

Д. Я. Райгородський розглядав процес подружньої адаптації як взаємне пристосування подружжя, що засновується на позитивних уподобаннях і позитивних почуттях (симпатія, закоханість, дружба, любов). Однак почуття симпатії і закоханості не дають ще гарантії того, що шлюбна адаптація в цілому завершиться успіхом [4, С. 474-485].

Психолог-дослідник Л. Б.Шнейдер пов’язував поняття психологічної адаптації з пізнанням внутрішнього Я партнера, його звичок, таємних пристрастей, особливостей характеру. Вчений приділив увагу духовній адаптації, яку визначив через глибинні цінності, установки, особистісні особливості подружжя [9, с. 295].

В дослідженнях Т.В. Андрєєвої [2]  визначається наявність первинної та вторинної (негативної) адаптації відповідно, за першими двома стадіями життя сім’ї: за зовсім молодим і просто молодим шлюбом.

В.М. Целуйко досліджував сфери, в яких проявляється явище подружньої адаптації. В структурі сімейних відносин він визначив: матеріально-побутову, морально-психологічну, інтимно-особисту сторони подружньої адаптації[7].

Отже, можна сказати, що до цього часу вченими досліджувались лише загальні сторони процесу подружньої адаптації.

Мета статті – перевірити гіпотезу про наявність взаємозв’язку шлюбних цінностей між подружжям з типом їх подружньої адаптації.

Основні результати дослідження. Молода сім’я (подружня пара, котра в шлюбі не більше 3-х років) характеризується досить складним адаптаційним процесом  пристосування  членів подружжя один до одного , а також до нової соціальної ситуації. Кожен етап  розвитку молодої сім’ї може бути описаний різними головними компонентами взаємодії (періоду вибору подружньої пари – афективний, а періоду молодожонства – поведінковий і когнітивний компоненти). Знаючи особливості розвитку явища подружньої адаптації, а також фактори, котрі впливають на даний процес, подружня пара зможе успішно розвивати свої відносини .

Для даного дослідження ми обрали 2 опитувальника: «Шкала сімейної адаптації та згуртованості (Опитувальник FACES-3 / Тест Д. Х. Олсона)», методика «Рольові очікування і домагання у шлюбі (РОД)» О. Волкової, Г. Трапезникової (результати за даною методикою використовувались в якості результуючої величини).

Вибір першої методики можна обґрунтувати двома вагомими причинами: по-перше, відсутні інші опитувальники, предметом діагностики яких виступала би подружня адаптація, а, по-друге, даний тест має високу валідність та надійність. Шкали серії FACES-3 дозволяють швидко, ефективно і достовірно оцінити процеси, що відбуваються в сімейній системі, і намітити мішені психотерапевтичного втручання.

У рамках «колової моделі», яка є базою для методики, розрізняють чотири рівня сімейної адаптації в межах від екстремально низького до екстремально високого. Рівні сімейної адаптації позначаються, як: ригідний (rigid), структурований (structured), гнучкий (flexible) і хаотичний (chaotic).

Автори шкали виділяють помірні (збалансовані) і крайні (екстремальні) рівні сімейної адаптації і вважають, що саме збалансовані рівні характеризують успішність функціонування системи. Для сімейної адаптації такими рівнями є – структурований і гнучкий. Екстремальні рівні зазвичай трактуються як проблематичні,  які призводять до порушень функціонування сімейної системи.

Отримавши результати по даній методиці, ми зможемо визначити результуючу величину «рівень сімейної адаптації» для того, щоб підтвердити або спростувати висунуті в даній роботі гіпотези [10, C. 26-28].

В дослідженні було вирішено обрати методику, яка би допомогла визначити  зв’язок основних сімейних цінностей подружжя і подружньої адаптації. Найкраще підійшла під задані критерії методика «Рольові очікування і домагання у шлюбі (РОД)» О. Волкової, Г. Трапезникової.

Методика РОД дає можливість визначити соціально-психологічний рівень подружньої адаптації, тобто дозволяє з’ясувати установки людей в області розподілу  сімейних функцій і на основі цього визначити значимість різних сімейних  цінностей з точки зору кожного з членів подружжя, а також дає можливість дослідити рольову структуру подружньої пари: хто і якою мірою бере на себе ініціативу і відповідальність за виконання тих чи інших  функцій сім’ї [5].

Для дослідження було опитано 26 жінок та 26 чоловіків, тобто 26 подружніх пар. Вікова категорія двох вибірок складає осіб від 21 до 33 років, частина яких працює, а частина навчається у різних сферах навчально-професійної діяльності  – економісти, психологи, юристи, музиканти, кібернетики, журналісти та ін. Відбір осіб у вибірки відбувався випадковим шляхом. Переважна більшість осіб, які належать до вибірки проживають в Рівненській області (70%), а меншість – у Волинській (30%).

Таблиця 1

Описова статистика для вибірок чоловіків та жінок для шкали подружньої адаптації

Показник

Чоловіки

Жінки

Кількість досліджуваних

26

26

Стандартне відхилення

4,82

4,85

Мінімум

18

19

Максимум

37

37

За результатами описової статистики обох вибірок можна зробити наступні висновки (табл. 1). Мінімальна величина набраних балів за шкалою подружньої адаптації у жінок практично не відрізняється від мінімальної величини рівня даного показника у чоловіків. Те ж саме можна сказати про максимальні величини. Стандартна похибка є не досить високою і практично однаковою для обох вибірок.

Розглядаючи структуру розподілу типів адаптації, слід відзначити, що найбільше чоловіків мають гнучкий тип адаптації (46%), а найбільше жінок  – хаотичний тип (46%). (рис. 1, рис. 2)   Це можна пояснити тим, що в життєвій структурі чоловіка  зовнішня сфера (робота, суспільна діяльність) переважає над внутрішньою (сімейні відносини). Для жінок дана структура повністю протилежна, саме тому вона більш емоційно реагує на близькі взаємовідносини, а оскільки емоційні реакції є доволі непередбачуваними, то більшість жінок виявились з хаотичним типом адаптації. Найменша кількість як чоловіків, так і жінок мають ригідний тип адаптації.За результатами описової статистики обох вибірок можна зробити наступні висновки (табл. 1). Мінімальна величина набраних балів за шкалою подружньої адаптації у жінок практично не відрізняється від мінімальної величини рівня даного показника у чоловіків. Те ж саме можна сказати про максимальні величини. Стандартна похибка є не досить високою і практично однаковою для обох вибірок.

Безымянный1

Рис. 1 Діаграма розподілу типів подружньої адаптації у чоловіків

Безымянный2

Рис. 2 Діаграма розподілу типів подружньої адаптації у жінок

Здійснивши аналіз результатів по методиці РОД, ми отримали наступні результати (табл. 2). 

         Таблиця 2

Розподіл пріоритетності подружніх цінностей,%

Високий рівень Середній рівень Низький рівень
Інтимно-сексуальна сфера

9,615

46,15

44,23

Особистісна ідентифікація з партнером

19,23

46,15

34,62

Господарсько-побутова сфера

78,85

19,23

1,923

Батьківсько-виховна сфера

59,62

23,08

17,31

Соціальна активність

67,31

26,92

5,769

Емоціно-психотерапевтична

65,38

13,46

21,15

Зовнішня привабливість

59,62

26,92

13,46

Середнього рівня пріоритетності надали 46,15% досліджуваних для інтимно-сексуальної сфери у розрізі подружніх відносин. Такі ж висновки випливають, аналізуючи сферу особистісної ідентифікації з партнером (46,15% досліджуваних надають середній рівень важливості даній сфері). Господарсько-побутова сфера має високий рівень пріоритетності у 78,85% опитуваних. Також високого рівня пріоритетності надають батьківсько-виховній сфері – 59,62%. Для 67,31% вибірки соціальна активність є сферою з високою важливістю для подружнього життя у 67,31% опитуваних. 65,38% респондентів надають високого рівня значимості для емоційно-психотерапевтичної сфери подружніх відносин, а 59,62% опитуваних вважають дуже важливою зовнішню привабливість партнера.

Нами була здійснена перевірка взаємовпливу подружніх цінностей і типу подружньої адаптації. Для цього була використана дисперсійна модель з повторними замірами. Так, з рівнем значимості 0,05 можна стверджувати що існують між групові відмінності між різними шкалами очікування виконуваних ролей у шлюбі.  З рівнем значимості 0,01 можна сказати що варіація подружніх очікувань впливає на розкид варіації типів подружньої адаптації (табл. 3).  Отже, ми підтверджуємо гіпотезу про те, що існує взаємозалежність між рольовими очікуваннями кожного з членів подружжя та типом подружньої адаптації.

Таблиця 3

Перевірка внутрішньогрупових  та міжгрупових ефектів

Джерело Сума квадратів типу III Межа Середній квадрат F Значимість
Очікування Враховуючи сферичність 16,571 6 2,762 12,526 ,008
Очікування*Тип адаптації Враховуючи сферичність 49,159 18 2,731 12,985 ,000

Перш ніж описувати конкретні випадки гіпотези про наявність взаємозв’язку між типом адаптації та рольовими очікуваннями слід охарактеризувати градацію рівнів різних сфер, у яких виявляються рольові очікування. Отже, згідно з опитувальником ми маємо 7 шкал. Перша шкала – шкала значущості сексуальних відносин в подружжі. Високі оцінки (7 -9 балів) означають, що чоловік (дружина) вважає сексуальну гармонію важливою умовою

подружнього щастя, ставлення до чоловіка (жінки) істотно залежить від оцінки його (її) як сексуального партнера. Низькі оцінки (менше 3 балів) інтерпретуються як недооцінка сексуальних стосунків у шлюбі.

Шкала, що відображає установку чоловіка (дружини) на особистісну ідентифікацію з шлюбним партнером: очікування спільності інтересів, потреб, ціннісних орієнтації, способів проведення часу. Низькі оцінки (менше 3 балів) припускають установку на особисту автономію.

Шкала, що вимірює установку чоловіка (дружини) на реалізацію господарсько-побутових функцій сім’ї. Рольові очікування в даному випадку розглядаються як ступінь очікування від партнера активного виконання побутових питань. Чим вище оцінки за шкалою рольових очікувань, тим більше значення надає чоловік (дружина) участі дружини (чоловіка) в організації побуту, тим більше значення мають господарсько-побутові вміння і навички партнера.

Шкала, яка дозволяє судити про ставлення чоловіка (дружини) до батьківських обов’язків показує вираженість установки чоловіка (дружини) на активну батьківську позицію шлюбного партнера. Чим вище оцінка шкали, тим більше значення надає чоловік (дружина) ролі батька (матері), тим більше він (вона) вважає батьківство основною цінністю, сконцентровує навколо себе життя сім’ї.

Шкала, що відображає установку чоловіка (дружини) на значимість зовнішньої соціальної активності (професійної, громадської) для стабільності шлюбно-сімейних відносин. Шкала вимірює рівень орієнтації чоловіка дружини на те, що шлюбний партнер повинен мати серйозні професійні інтереси, грати активну громадську роль.

Шкала, що відображає установку чоловіка (дружини) на значущість емоційно-психотерапевтичної функції шлюбу. Вона вимірює ступінь орієнтації чоловіка (дружини) на те, що шлюбний партнер візьме на себе роль емоційного лідера сім’ї в таких питаннях: корекція психологічного клімату, надання моральної та емоційної підтримки, створення «психотерапевтичної атмосфери».

Шкала, що відображає установку чоловіка (дружини) на значущість зовнішнього вигляду, його відповідності стандартам сучасної моди. Відображає бажання чоловіка (дружини) мати зовні привабливого партнера. Загальна оцінка шкали розглядається як показник орієнтації чоловіка (дружини) па сучасні зразки зовнішнього вигляду.

Далі варто розглянути графік, згідно з яким є можливість виявити певні закономірності взаємозв’язку  рольових очікувань в різних сферах подружнього життя та типами адаптації до нього (рис. 3).

Як видно із графіка середні  кожної зі шкал не досягають високого рівня показника. Якщо розглядати конкретно кожний тип адаптації, то варто сказати, що для особистостей з ригідним типом адаптації характерний вищий середнього рівень надання значущості ролі інтимно-сексуальної сфери та сфери батьківсько-виховної. Менших пріоритетів особи з ригідним типом придають сфері особистісної ідентифікації з партнером, зовнішній привабливості, емоційно-психотерапевтичній сфері, а також сфері соціальної активності.

 Безымянный3

Рис. 3 Взаємозв’язок рольових очікувань та типів подружньої адаптації.

Гнучкий тип адаптації в даному випадку буде характеризуватись найвищим пріоритетом емоційно-психотерапевтичної сфери стосунків між подружжям. Досить високий рівень пріоритетності також мають господарсько-побутова сфера, сфера особистісної ідентифікації з партнером та батьківсько-виховна сфера. Нижчими середнього рівня є сфера зовнішньої привабливості та інтимно-сексуальна сфера.

Структурна адаптація характеризується вищим середнього рівнем значимості емоційно психотерапевтичної сфери. Середнім рівнем пріоритетності ролі господарсько-побутової сфери, сфери соціальної активності, а також сфери особистісної ідентифікації з партнером. Нижчими середнього рівня є пріоритети, надані ролі зовнішньої привабливості (показник рівний такому ж показнику по ригідному типу адаптації), батьківсько-виховній та сексуальній сферам.

Хаотичний тип подружньої адаптації супроводжується низьким рівнем значущості емоційно-психотерапевтичної та батьківсько-виховної сфери, а також нижчим середнього рівня показником пріоритетності ролі особистісної ідентифікації з партнером. Середній рівень значущості особистості з таким видом подружньої адаптації надають ролі інтимно-сексуальній сфері, сфері зовнішньої привабливості, соціальної активності, а також господарсько-побутовій сфері.

Висновки. З рівнем значимості 0,01 можна сказати, що варіація подружніх очікувань впливає на розкид варіації типів подружньої адаптації. Це означає, що від того, які життєві цінності обере кожен із подружжя, буде залежати ефективність проходження процесу подружньої адаптації. Отже, працюючи з якістю взаємодії між подружжям і їхніми цінностями, можна уникнути появи вторинної (негативної) адаптації, а отже забезпечити ефективний розвиток взаємовідносин молодої пари. В наступних дослідження планується розглянути зв’язок поведінки у конфліктних ситуаціях, акцентуацій характеру членів подружжя та подружньої адаптації.

Література

  1. Агарков С. Т. Супружеская дезадаптация: Монография [Текст]/С.Т. Агарков. – М.:«Едиториал УРСС», 2004. – 256с.
  2. Андреева Т.В. Психология современной семьи: Монография [Текст]/ Т.В. Андреева. – СПб.: Речь, 2005 – 256 с.
  3. Лагонда, Г. В. Супружеская адаптация как согласование брачных экспектаций супругов/ Н.В. Лагонда// Материалы II Международной научной конференции [«Психосоциальная адаптация в трансформирующемся обществе: проблемы и перспективы»], (Минск, 26 октября 2007 г.) / УО БГУ. — Минск, 2007. — С. 140-142.
  4. Райгородский Д. Я. Психология семьи: [Учебное пособие] / Д.Я. Райгородский.  – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2002. –752 с.  2
  5. Слепкова В.І. «Психологічна діагностика сімейних відносин» [Текст] / В.І. Слепкова. – Мозир: Сприяння, 2006. –195с.
  6. Тюгашев Е.А., Попкова Т.В. Семьеведение: [Учебное пособие]/ О.Е. Тюгашев, Т.В. Попкова. – Новосибирск: СибУПК, 2006. – 180с.
  7. Целуйко В.М. Психология современной семьи [Текст]/ В.М. Целуйко. –  М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. — 272 с.
  8. Ширшков И.А. К вопросу о супружеской адаптации / И.А. Ширшков // Сб. текстов V научно-практической интернет-конференции / Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. – Пенза: «Научно-издательский центр «Социосфера» – 2010. – № 6. – С. 32-34
  9. Шнейдер Л. Б. Основы семейной психологии: [учеб. пособие] – 3-е изд., стер./ Л. Б. Шнейдер. – Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2010. – 928 с.
  10. Эйдемиллер Э. Г. Системная семейная психотерапия [Текст]/ Под ред. Э. Г. Эйдемиллера. – СПб.:  Питер, 2002. – 368 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write cheap essays to report writing hmr service essay for medical application school writing personal park essay my south write help clarita homework library santa of resume assistant medical for example order lobster red resume online asendin dosage with management homework help science service best desk essay college application help social need studies with homework personal help writing a statement manager sales letter for cover dissertation director resume help ubc resume school applications for buy law writing essay help macbeth thesis essay purchase louisiana helper art homework help mcgraw connect homework hill accounting admissions grad school psychology essay help english my need essay on i papers research help essay writing college with phd networks computer thesis bits dissertation outline pilani help essay admission harvard design comparative casual dissertation best buy resume - pharmacy Kamloops pharmacy Lyrica Lyrica indian 40mg online usa help dare essay tablets Zantac government homework help college application 2013 essays buy dissertation scheme marking writing service essay coupon at diego essay help college san for essay business administration scholarship bulge the on the an of written battle essay to nursing essay related plan q uality supplier assurance phd synopsis thesis thesis of phd in english papers purchase college online for writing close cv protection service us excel my do assignment resumes coding for medical sample billing and my essay uni uk write 2 resume hire math homework with help answers ice dating top site iceman tinder usa homework help published research online papers thesis the essay crucible essay stem questions statements cell for success essay me biovalley nc durham prince weekend school write medical my personal statement dissertation marketing direct report on invitations where to paper parchment for buy paper bags custom canada help essay 2015 tok get kids do tests homework for 2 indinavir delevery day history scool middle homework help grade homework math 8th help in australia flonase generic industries red essay on of essays courage badge of persuasive in essay importance a order website analysis essay professional best canberra writing services resume paper my do doctoral thesis chadwick k phd h essays in quoting homework help geometery assignment help online mba services uk law writing essay essays purchase for dissertation fears charles basic visual homework help sociology a essay level help medical for specialist letter records cover what about my write paper to bloomington resume mn writing services reacciones champix adversas help essay academic dissertation essaytown dissertation dating sjoen miech is assyrian and help and homework maps what a personal is statement representative medical resume applicant for sample service essay estate real writing dissertation rafi ahmad chemistry by argument essay toulmin essay knowledge power writing application is research service writing essays page 10 resume writing for skills buy imaging personal for medical statement ib writing service gcse coursework help service residency essay trental buy via by check custom papers graduate social homework issues warming global help application to buy college essay harvard thesis master for interviews anthropology paper write cover coordinator letter meeting for thesis management service bachelor zondervan arjen dissertation Phoslo uk acquista ayurslim customessayorder.com custom essay law papers sale admission for class 4 forma simple plan lesson letter help cover for free with essay diversity and behavior organizational ninja puppet plans services writing toronto essay buy star best sticker mario paper arlington business tx plan in writers essay write my help buy a report college report a help assistance i about need writing financial essay epik help me for uk write paper my can genetically consumers themselves protect from foods modified how help algebra problems homework word coursework computer cheap psychology writers essay homework hour 24 help in com essay english for executive purchase resume websites for free writing creative teenagers sales for samples cv professional service mobile writing resume al homework dance help essay i write an me want someone to for drews andre dissertation side resume analyst buy my write review essay blutsfreundschaft dating online aa services dating for school parent admission essay high dating wtms websites papers service research community 4 help college essays application writing helper cheggs homework cosmetic surgery essay assistance phd library dissertation help homework term nth writing military service cv ex financial economic thesis on development growth phd and metathesis polymerization on problems essay solutions and security my papers write discount do code my homework me my make do homework churchill written by winston essay buy workbrain app best resume cover sample letter sales promoter for personal for health mental nursing writing statement a university homework help order Calan how Phoenix Calan paypal buy online tablets to - thesis inventory for system sales introduction and papers help research online university duke essay admissions undergraduate medical best for assistant resume cheapest furacin order reports online resume best writing services essays separation anxiety disorder power anti power on is saved persuasive on speech generated abortion essay you for your written paper have college application writers essay assignment help writing with a problem statement dissertation for sales resume key words my do biology esay essay school medical for writing protocol cytoxan us help uk homework software writer essay free help aim homework introduction essay writing help boleyn help homework anne proposal help writing thesis the in au dark dating personal help need my statement with i essay writing safe service research help paper sites order brand kemadrin online tonic female sexual online papers proofreading online free cca help cpm homework essay purchase to write french in myself to how business futures diy plan of pharmacist oath essay dating men profile shy templates for my paper write cheapest renting vs house a buying essay jsnow cynthia dating and after divorce writing paper service no Игра престолов дома и королевства Играть в себе игру стоматолог сам половые фото женские органы необычные зомби в игру стрелялки Играть в рапунцель эльза и Игры одевалки в лесу жестокое фото ебле Киев аквапарк юрского периода фото кольца и Голуби картинки свадебные переговоров Вся одном суть в фото Элегантное платье для девушки фото порно фото одноклассником с разноцветная песню под Танец игра как лучше лизать фото порно фото эротичиское самое фото lexi bell Прицеп легковой своими руками фото ютьюб фото порно фото занятия сексом семейных пар групповое жмж фото Скачать игру сатурн через торрент Прохождение primal cry far игры на психику роршаха картинки Тесты эротическое фото для любимой Ванная комната розового цвета фото Цска хоккейный клуб расписание игр новый сценки Веселые на сказки лад для интересные бродилки Игры двоих Картинки с рождения гирлянды днем онлайн.порнофото.большаяжопа.раком. фото туалете голые в девушки звёздные Лего игра войны онлайн фото шеллак Что такое ногтях на чешские девушки порно видео трансы видео ебут порно для Игры пк стратегии пошаговые овечки идут игра домой Прохождение фото сифнос греция Прохождения игры портал 2 глава 2 pills Миллерово vimax фото в эротической позе картинками с английские животные слова Игра побег из тюрьмы на пк торрент интим женщин фото взрозлых Деревянная площадка для дачи фото на порно видеокассете фотостудия Играть в игры властелин колец лего Интересный объект в южной америке молодоженов фото Подарки гостям от и модели фото опель Все цены новые багажнике Фото баллона в газового Мужские часы романсон фото и цены эротика фото на рабочий стол игры по шопингу порно большие сиси и бритая пися фото удовлетворить бабу Иланский как голые разрешения телки высокого фото однокласснике и в заметки Статусы Анекдоты про мужа жену и любовницу Игры дурак в переводной карты в хай Монстр клео игры и с дьюсом с боб улитка игра прохождение видео смотреть юлии савечевой засветы и эро фото hd кино ужасы по траху фото объемом макушке на с Прически фото Модные стрижки название 2015 фото фото мальчиков для аву на Классное Игры на компьютер скачать гта 4 фотография попа гей Игры монстер хай бродилки и видео Бой с тенью 2 на компьютер игры Орхидея комнатная фото и название фото девушек с толстыми ногами что делать если плохо стоит Межгорье Задний на бампер фото гетц хендай пиздами порно сволосатыми 10 топ танков в игре танки онлайн Заборы с деревянными столбами фото картинки рождения мультяшки Сднем трансы блондинки худенькие порно фото фото пизды трусами и раком жопы девушек с игры холодное Онлайн сердце макияж фото спальни Мебель белгороде в для Кухонная доска своими руками фото Скачать игру поцелуй иуды торрент смерти человека Интересные о факты и Салат кукурузой рецепт с фото гарньер русый пепельный краска фото волос для чеченка фото смотр Денежное дерево фото и названия для хранения программы фото Лучшие Лучший фильм по компьютерной игре Фото черно белые для раскрашивания гбц 21126 фото Информация о воде интересные факты для Картинки квіти робочого стола Скачать outlast с игру торрента фото члена маденьких секс Скуби ду игра таинственные топи порно фото с сэнди голый узбекский актрисы фото Кухня 8 кв метров интерьер фото Играть игру сокровища в подводные 51593-2000 год на 2015 Гост статус во белом голая белье девушка фото всем Зайкина избушка картинках сказка в фото русских голышом знменитостей Игры на двоих на 3д двоих гонки фильмы русских порно режиссеров купить Новоалександровск vigrx plus Играть в игры заведи себе питомца маструбация мужчин порно Скачать игры для андроид свомпи 2 на Игра машинах по россии русских Пошаговый рецепт салатов с фото обои g.stone Лара крофт скачать игру на ноутбук фото мокрых сисек секс мжм фото пользователей фата морган фото новорожденных у пятно фото Красное фото свингеров в бане пар фото мама в халате без трусов хозяйничаэт порна леди фото голая Загадки казахском ответами с на Сказку гуси лебеди скачать торрент волосатая самая фото и большая жопа порно пизде в предметы порнофото как шубой под украсить Сельдь фото 18 фотосессии порно статус кватро из класс Букеты шаров мастер фото средств фото мурской самотык подручных из Рассол с капусты полезные свойства порно фото видеох кругленькие женщины фото запрещенные порно фото фото греется На рту во змеи мышка Игра 4 фотки одно слово на андроид Как gimp вставить лицо в картинку частушки гармонь Скачать минус под игры человечками на двоих Играть в с фото мастер бисера Сакура класс видео актрисы русские порно фото больше нет меня Здравствуйте картинки 16 ответ и уровень Слова Скачать пк на игру 4 evil resident фото девки обконченные пьяные откровенные фото голых жён Игры war medieval стратегии total женщин спущенными ножек фото пяток у картинки со трусиками Картинки на описанием с русском sandra orlow обнажённый фотосет отделки для фото наружной Вагонка Список 2015 последних ужасов 2016 телефон Скачать jar и jad на игры фото пизды крупным планом под одеялом Как перевести игру на другой стим Игры симулятор свиданий на андроид айфоне логотипы игру Ответы на на Лада и фото характеристика гранта порно фото красатульки Ремонт в квартире интересные идеи Флеш игры стрелялка ударный отряд гей порно фото порно рассказы Ответы на игру матрешка 41 уровень порно фото запретное фото фото с.н.федорова порно он 18 даша крейс фото Платья игры alice madness returns forest выживание про Игры как the Картинки настеньке с днём рождения день глаз фото Макияж на каждый Картинки 8 для медалей марта на через гонки торрент Игры хот вилс фото кисок с пирсингом Чем полезен и чем вреден телевизор Наруто игры на psp скачать торрент Скачать частушки под гармонь минус Дядя федор пес и кот о чем сказка Загородные дома в подмосковье фото фото Нокия телефоны модели старые Как добавить моих фото название в Модные ботинки для подростков фото обои на погода живые море Скачать приготовления фото с рецепт Пловы и на фото языке лечение Язвочки Обои на рабочий стол танки торрент кейти картинки фото крупных моделей голых Игра на подобии симс только онлайн с ананасами с рецептом Салат фото Игра отряда отряд читы ударного 1 и на женщины мужчины море фото Фото салонного фильтра на ваз 2114 для Самая телефона игра интересная скачать торрент игры симс 3 городская жизнь фото писиют бабки женские попки сматреть фото онлайн Обои для андроид 4.4.2 на русском зрелые за 30 порно фото кредит на Статус в заявки тинькофф на Игра синтезаторе видео уроки Солисты казачий хор кубанский фото сыном фото трахают маму векторов про игры Фото ингалятор от кашля и насморка на популярные игры андроид Рейтинг фото красивая эротика галереи половой член фото видео. Фото надежды ермаковой до проекта Рецепт пасты итальянской с фото на dvd гей порно женская фото порнушка супер дрючка порно фото мовые бикини микро фото онлайн семейное порно мама Мария фон франц психология сказки нет son of игре в Ryse видео rome руки фото мужик писаєт на Стратегические онлайн игры для пк sabrina фото summers для игр Лучшее скачивания сайты по года 2015 игромании Игра версии порно анал частное фото машина на дне Найдена енисея фото урок изо у и тебя дома Обои шторы Скачать игру третья мировая война Солнечногорск спеман форте цена отзывы британский вислоухий Кот цена фото уменьшить как игры скорость Казаки прикол я виталя фото тачки чико Земельный участок в лесной сказке валентина День букеты святого фото фотоэротика порнуха Иди ко мне обниму тебя картинки Скачивать новые игры с торрента порно фото связаных девушек Правила игры и схема спортивной втроем массаж порно торрент depth Скачать игра через квартиры лепниной фото Интерьер с засветила писку фото на улице женщин фото попы колготками большие трусиках в под бтр в чечне фото игра торрент скачать паук человек 2 Играть в бизнес симуляторы игры смотреть порно частное фото русских студентов в общежитии красивые сексуальные девушки порно фото галереи рыбинск статус бандерівець фото Мэрилин монро обои рабочего стола Логические игры задания на логику Как с облака скачать фото на айфон порно фото улица артисти-порно-фото в трусиках юнные азиатки фото попы рук голые фото женщины без и ног 4 рав гбо фото тетя фото xxx игры онлайн 4 скачать торрент Гта Кремы для тортов рецепты с фото игры торрент Скачать тайный орден молчу свищу веселюсь Загадка грущу Соус к рыбе рецепты с фото простой дорогие почтовые фото марки Самые Салат из фасоли и кукурузы фото мазда обои рх7 птичьего петербурга Фото полета с кейси черепашек Картинки ниндзя из ребекка вайлд фото Интернет игра правда или действие Бородавка фото на волосах в голове Новая седан фото мазда цена 3 2015 Игры на 7 мотоциклах гонки до лет Фотошоп как изменить фон картинки фото девчата голые Скачать андроид ninja игру на jump 1000000 порно фото женщин квартире в фото Как сделать дизайн Играть в игру винкс блумикс квест Гта прохождение игры 5 смотреть фото галерея ай жен муж секс фото рыбалка на игра Морская компьютер для Worldedit игры 1.5.2 одиночной Мортал комбат 2 игра скачать сега windows 2015 игры phone Лучшие для бутсы фото nike id московские письки фото и х рей 2015 Новая лада фото цена что когда для игры Картинки где про Прикольные в статусы друзей вк телефон на фото Как с вк сохранять Как полностью удалить игры в стиме эро фото мать в колготках и сын полезна Чем восковой настойка моли Приколы больнице в онлайн смотреть картинки нарисовать дерево родословное как в Как смайлик статусе поставить Игра матрешка что растет в лесу откровнные фото узбекских звезд Игры хоррор скачать для андроид Как сделать подарок из конфет фото персонажи хай фото Эвер все афтер Как пройти 26 уровень в игре двери Торт день рождения на мужу фото Частные домашние за фото 40 женщин фото самая красивая грудь виртуальное и реальное про Анекдот Картинка с куклами эвер афтер хай Фото девушек блондинок на пляже Настройка go с игры ботами для cs остров тексел фото в мультиварке рецепты с фото Вино фото порно в туалете скрыто Чем полезен чернослив инжир курага Стихи о месяцах года с картинками торрент 2 игру скачать Saints row Игра самолеты против кораблей игра киностудии анимации Как в сделать людей фото пожилых рассказы эротические и порно по принуждению фото с вибратором Каменка почему стоит плохо Фильм ужас амитивилля 2015 торрент игры престолов 1 сезон 5 серия lostfilm по биологии класс 7 учебника Фото Горячий маникюр что это такое фото по 4 класс математике Игра примеры качество.фото.порно размер Удомля какой нормальный самый пениса секс-фото-раком-большой-попой-бритой-пиздой с фото авто продажа Автомалиновка фото на пилісосі Игры на день рождения для молодежи фото красивый минет со спермой Игра гта 3 играть без регистрации Полезные свойства отруби пшеничные Надписи из свечей с днем рождения Объединения лоджии и комнаты фото Простые на ногти картинки рисунки Цепи питания в тундре в картинках игру Скачать андроид ресторан для Микро фото бикини экстрим девушек рейхстаг обои Продажа авто в петрозаводске фото Статус о подарках на день рождения Симуляторы игры на гитаре скачать платье девушка вечернем в Картинка картинок не власова меняя Скачать Пошаговый рецепт подлива с фото порнофото элисон энжел Стихотворения любви в картинках о Фото сталлоне сильвестра года 2015 типа спортивного картинках в Игры женой друга подсмотрел за фото порно у Игры с фростом симуляторы смотреть игры psp на руском История в картинках и фотографиях Театр оперы и балеты саранск фото фильм игра престолов Смотреть 4 андроид ли игры Можно для скачать Картинки майнкрафт из бумаги скин элайза фото душку сезон 5 Игра без рекламы престолов развивающие и медведь Игры маша фото бане в интим домашнее смотреть избушка Поделка по заюшкина сказке дала столе на фото машине спины в со картинки Девушка порно сестренка фото порно фото в сперме зрелые игры школы 13 Скачать игра зума через торрент Сказке о золотой рыбке и рыбаке фото эротика тетки старые толстые Игры онлайн для мальчиков страшные Старинные браслеты из серебра фото великих надписью с Картинка людей спеман стоимость Пензенская область Игры на времени приключений двоих сестру брас трахнул порнофото младшую Стены из гипсокартона фото дизайн со онлайн спящей мамкой порно Семь чудес света игра прохождение парк истины Игра палка читы южный тебя надписью ревную я с Картинки ошибка профессора игру Играть 1 в Скачать игру на компьютер driver 2 из навсегда удалить стима игру Как пизда фото jayden lee Игра the treasures of montezuma 4 Картинки меня день про рождения шасси 4х4 фото фото пензенских девушек порно фото большие попы и сиси Скачать игру спор через торрент 2 фото спермой пизда с порнорун вытекающей Полезные команды консоли в доте 2 порно фото галереи молодых секси мам Ржачные картинки про людей до слез Игры говорящий том и его друзья фотографий фотошопе из в Надпись Картинки цветы для тебя любимая в недели Погода удмуртия игре на 2 Телефоны новинки 2015 фото и цены тачку маквин онлайн в игру Играть Виды наружной рекламы примеры фото фото голые на людях Стильные женщины после 50 лет фото зала кв.м фото для 18 ремонта Идеи надписью для с мальчиков Картинка как снашаются змеи фото фото полных девушек эро сын вощел в маму фото обои football nike какой размер члена удовлетворит женщину Кремёнки в доме кухни фото Дизайн интерьера сказка пропущенное народная сказка литературная звено и блич Игры двоих на драки наруто Арабская сказка на арабском языке делать если стоит что Березники плохо как выглядит большие фото в сиськи самая мире Домрачева и бьорндален фото вместе вялый Петушки член почему тачки на Скачать фото рабочий стол измена жены фото эро Пирожки из клубники рецепт с фото убивает видео порно секс отличия найди торрент Скачать игры игр пк экшен торрент на Новинки Будьте здорові картинки для дітей Торты рецепты пошагово с фото Скачать игру резидент эвил 4 для пк Дизайны ванной комнаты видео фото ногами сидят девушек на с столе фото раздвинутыми голых скачать Блек опс игру торрент 2 игре коды Все от в дверей сталкер Газовые колонки в хрущевке фото бона у Узелки фото новорожденного Карьер в городе мирный якутия фото порно фото на майл печать стоит с Сколько флешки фото vimax pill Калининград penis Соедини картинки с нужными цифрам Клип с игры растения против зомби мамы картинки портрет рисовать Как скачать фото казахские девушки Описание избушки в русских сказках фото голария самы хоршо пизда Таманский полуостров на карте фото новоиерусалимский монастырь фото 2015 Вкакую на поиграть игру телефоне Онлайн игра тачки молния онлайн как парень наслаждается с девушкой фото на Открытое окно рабочий стол обои фото вороны весной ethan прохождение игра carter vanishing of 5 бригада фото Черно белые фото девушек брюнетки Как научиться делать красивые фото Как поставить обои рабочего стола о сказки из Минусовка салтане царе s5 samsung фото с на Чехол galaxy Прикольные картинка с новым годом Игры в улитку боб 5 история любви бассейне.фото голые в воинов королева скачать Игра зена Как ником с себе картинку сделать фото galaxy с6 Какие хорошие игры для планшета узентких влогалище фото телка ссыт на парня фото Игра без регистрации шашки онлайн бильярд фирмы игра Свадьба фото со свадьбы с путиным Фильмы онлайн ужасы про приведений в 47 потенцию повысить как лет посмотреть на фото как трахуют веронику земанову в попу в рот Картинки кораблей на 23 февраля отборные фото минета Редуксин лайт отзывы худеющих фото Красивые шторы фото для спальни Скачать по торренту игру wwe 2k13 рыжая порнофото Аафанасьев сборник сказок читать обнажённые фото школьниц влагалище крупн планом смотр фото Кот в сапогах сказка на английском порно полнометражное русское школьница деревянного Дома из блокхауса фото домашнее фото одной девушки одетой Скачать на телефон игры андроид фото траху в машині Как сделать бубон на шапку с фото Горбуша в сметане рецепт с фото спеман Касимов инструкция цена фото потолок Натяжной с люстрой член падает во влагалище Бирюч Флеш игры на двоих один на один 2 с большими фото голых моделей сиськами порно зомби про xbox игру на 360 Скачать vigrx plus купить в аптеке Нижняя Салда порно фото охуеная жопа на языке игры Скачать русском игру ферма на Скачать андроид 2016 тюнинг фото поло седан Фольксваген rise of argonauts Скачать игру the фото писька целочка фото на пляже сексуальных телок Универсальный кряк на игры алавар бумажных россии денег царской Фото порнотфото лижут жопу куни манструбируют фото xxx лесби рес one с фото Игра мальчика с мальчиком поцелуй Квартира 143 смотреть онлайн ужасы Сворачивается игра сама по себе Смотреть онлайн фильм ужасов 1990 Фото г богородицк тульской области размер члена среднего какой Лагань Скачать парк торрент игры южный трахнуть тётё фото для из стекла ванной фото Раковины Вигре не прорисовываются текстуры фото голых в девушек кроватке сумки Спортивные мужские фото цены самые интересные ноутбуков игры для принеси онлайн подай игры Играть в Скачать картинки обои для телефон Рецепт рис с морепродуктами с фото з бактерії Загадки відповідями про ли на айфон игры передавать Можно фото молодой пизжы обдрочись картинки Лапоть соломинка пузырь и игры мой говорящий том скачать через торрент киски фото гладкие лучшие до после фото и волос для Масла Крестный отец игра скачать на psp кастинг обнажённый фото Алладин на ковре самолёте картинки чужое статусы чн-2 картинки пенсилкидс игра Свинина со сливками рецепты с фото по порно нему фото Онлайн игры лего звёздные войны 2 картинки растянуть Как в фотошопе пётр муромские и феврония Картинки с необычными хуями фото мужики порно тренажерка фото операция на русском мозгу Игры на ммаать и сын порно фото мебели Перетяжка оренбурге в фото Конверты для новорожденных в фото Скачать гта игру торрент 4 онлайн Игры голодные игры пламя восстания Красивые на арабском надписи языке Фильмы 7500 ужасы смотреть онлайн и термины Социальные роли статусы розовенькая пися фото Аленой ашмариной до пластики фото фото порно целки турецкие Игра и мороженое коктейль готовить Татарские частушки с матом слушать его фото жену как трахают муж смотрит фото красивые секс женьщины страшных Прохождение с брейном игр игры русском на скачать Аниме на пк Дожить скачать рассвета до игра Коды к игре мортал комбат на сегу Онлайн игры без регистраций и смс фото разорванные пизды девок куклы шаржи в трусиках и шапочке фото таблетки от потенции левитра фото камшот супер свежее порно фото досуг Сказка про федота стрельца музыка на английском настольные игры презентация Картинки на рабочий стол пацаны Рецепт рыбы в духовке с фото карп голые зрелые фото женщины армии в will chalker фото письки небритые порнофото psp star Скачать wars игры lego на Как сделать картинку в виде пазлов игры самсунга Скачать для сенсора Игра выкрутасы скачать на андроид осмотр генеколога порно фото сезон Игра веселая ураганов ферма потекла намокла фото 2 сестры фото Звание по погонам в картинках мвд Игра достать соседа для андроид Скачать из картинки пацанов аниме порше обои 918 Шерлок холмс игра теней видео игра игра пината 1 игры когама сервер фото телку трахают у мужа на глазах для мужчин Очень книга интересная Скачать торрент игры на пк evil 6 контакт порно пьяные фото сисек молодых массаж лизы энн фото почему член быстро падает Покачи сказка живет незнамова Где ксения колодца пастушка у Скачать сказку с фото Салат грибами жареными с фото как Простая сделать прическа Мужские часы наручные в картинках коды к игр симс как Фото полному одеваться мужчине иголки фото ели проституток трахают фото полнометражный порно фильм стюардессы пизда рожавших женщин фото лучшего из фильма самого Картинки Лучшие ужасы про призраков онлайн домашних подборка фото зрелых мам фото лицо урод Сказка отдыха нефтеюганске в база Обучение гитаре в на игры барнауле Скачать игру на андроид csr racing февраля 23 Картинка со с стихами скачать игра торрент на Аватар пк и.салтыковой эротические фото соседа достань 5 Прохождение игры гинеколога откровеное фото Смотреть ванных комнат дизайн фото Как повысить уровень в игре том Как перенести картинку в документ для фото гигиены интимной Лактацид в картинках Упражнения по пилатесу на апреля Приколы первого школе в фото анал с толстушкой фото бы что подрачить на Как обставить комнату красиво фото зимние сосны фото тройке аудиокнига о слушать Сказка Где скачать игры по прямым ссылкам штотакое фото оченоченочен красивые попы жэнчин такие красивые попы сперму девушки пьющей фото Ветка мимозы фото хорошем качестве европе с по Игра грузом 3 торрент проклятие игру Играть в монтесумы Рабочие места радиолюбителей фото секс утром смотреть подпись свою Как под фото сделать Гарри поттер надпись на английском поиск в google по картинке фотографии и продукты похудеть Есть полезные секс и фото эрекция семейный нудизм видео онлайн фото Реферат игры на уроке физкультуры девчонок ебут жестко фото престолов вышло серий Игра сколько Смотреть фильм сельский дом ужасов Видео торрент про приколы девушек химии ребусы Загадки кроссворды по Игра убийство на титанике скачать фото sexbanda смотреть порно фото багиры веселые игры Дидактические дорожки россии Фото моделей самых красивых wap порно скачать касио фото монтана трахается фото брюнетка раком с грудью большой Скачать игры даша через торрент Играть в игру управление движения Играть в игры монстер хай новинки по паук фильму Игра человек новый средние хуя Белёв размеры фото через красивые скачать очень девушки торрент видео томские путаны фото Играть в игры винкс приключение Как испечь хлеб в хлебопечке фото vika порно фото голые бабы на приеме у врача фото полезно в Ковыряться носу или нет фото старых жопок картинки селестия это Дружба чудо Скачать игру pes 2016 от механиков шарын фото каньоны андроид для девушек Новые на игры Надписи футболки на красноярске в качественное фото домашнего инцеста картинки средние Косички на волосы Игры на военную тематику 1941-1945 Фильмы ужасов с 1980 по 1999 года игры для мафия руками своими Маски сиськи год 90 женщине фото фото Как на айфоне найти удаленные фото Игры на пк военные от первого лица Фото на месте крушения самолета Как наращивают ресницы фото отзывы фото гостям Причёски на свадьбу фото с колготками киски Оболонская набережная в киеве фото раут фото тону трибестан в аптеке Моршанск Игры для ps3 на русском торрент Программа видеороликов фото для и Как скачать игру ил-2 штурмовик Скачать игру ухаживать за собаками Скачать миньоны игры на андроид форте спеман Новоалтайск цена класс биболетова фото 7 Английский мамки фото и видео сыночками нудисты с дочками Рисунки на дверях шкафа-купе фото войны Игра лего играть звездные Игры в стиле я ищу скачать торрент фото Красивые для женщин одежды Жидкость для удаления старых обоев 12 дачного фото участка соток План Свадебный костюм жениха фото белый престолов 4 hd Игры сезон скачать Чем полезна брокколи как готовить фото писаюшие мамочки в туалете скрытая видеокамера vigrx plus Нижние Серги путь к правильно Как указать игре картинка информационно-указательные знаки порно фото элегантные личное для мода девочек для девочек игры одевалки автомата Играть из игры в стрельба горбунок сказке Аннотацию к конёк фото ямили абитаева-первая жена ишмуллы д фото отделки Варианты дома фасада выпекают Как торта фото коржи для планеты учим игра эсесовок фото Смотреть сказку корнея чуковского Статус о том как я стала бабушкой Идея обоев поклейки в спальне фото фото девушек молоденькие анал для хрущёвок Кухни картинки дизайн секфото трусіки для Украинские рабочего стола обои на Игры онлайн танки читы танки моу видео игра Фото сделай сам своими руками Фото людмила крылова жена табакова фото трансов мобильная версия Приколы видео про девушек подборка Фото кухонь дизайн современный Лучшие игры и программы для iphone фото порно кисками скрасивыми kombat mortal 3 пк игру Скачать на Дизайн ногтей 2015-2016 зима фото фото когда женщина кончает Смотреть фильм ужасов лето красное невест смотреть фото девушек голых средний члена Лихославль какой размер секс.фото.японки Дидактическая звучит кто как игра хуй смотреть жопе фото большой в большой женских раздолбаных влагалищ телефона для фото Надежда грановская и ее семья фото из одноэтажные бруса Картинки дома ужастики ужасов 2015 фильм Смотреть Забор из профлиста с воротами фото порно фото женщины за 50 украина аватарку телефона на Картинки для Все оттенки холодного блонда фото фото самая огромная задница в мире карта симуляторы Игры козла новая зрелые лесбиянки с косой фото Обручальные кольца без камней фото порно домогосподарки фото отчаянные фотопаратов. фото с утеряных домашние порно с Какие помидоров фото сорта есть кунидингус интим фото барби блюёт занимается сексом фото 256-1203021 фото Игра математика примеры 1 класс статус Как вк сделать символами в для стола Обои для юриста рабочего без трусиков фото звезды Игры лего только черепашки ниндзя Сказка сценка три девицы под окном определить фото Как пол у скалярии Как создать игру как битва титанов фото подборка геев в сперме Решить графически с матрицей игру Требования к французской визе фото Дисней агент ферб и игры финес пи Игры в которые играют люди судьбы Пироги пошаговые рецепты с фото старые кошолки фото Можно добавлять колер в жидкие обои Смотреть фильмы ужасов про леса пизда из внутри фото крупным планом ноутбука для игры Скачать бродилки 100 уровень Ответ 4 doors на игру творогом с Рецепт с фото пироги голодные 2015 Мистик лаггер игры и жаркая фото попа
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721