Цінності у шлюбі як фактор ефективного проходження подружньої адаптації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена аналізу процесу подружньої адаптації у його зв’язку зі шлюбними цінностями подружньої пари. У статті наводяться результати емпіричного дослідження з метою виявлення закономірностей впливу різних цінностей подружжя на тип адаптації молодої подружньої пари.

Ключові слова: молоде подружжя, подружня адаптація, шлюбні цінності.

Статья посвящена анализу процесса супружеской адаптации в его связи с брачными ценностями супружеской пары. В статье приводятся результаты эмпирического исследования с целью выявления закономерностей влияния различных ценностей супругов на тип адаптации молодой супружеской пары.

Ключевые слова: молодожены, супружеская адаптация, брачные ценности.

This article analyzes the process of marital adaptation in its relation to marriage valuables of the couple. The paper presents the results of an empirical study that identify patterns of different marital values influence​​ on the type of the young couple adaptation.

Keywords: young couple, marital adaptation, marital values.

 Постановка проблеми.  Сьогоднішнє суспільство зазнає глибоких негативних змін, пов’язаних з наявністю нестабільності та нестійкості в його найменшій одиничній системі  – сім’ї. Кожна пара бажає створити ідеальний союз, але останнім часом все часто завершується плачевно. Крім того, досить частим явищем, котре розповсюджене практично по всьому світі стало розлучення. Дослідження психологічних чинників подружньої адаптації дозволить визначити прогалини в подружніх відносинах на ранніх стадіях їх існування і, таким чином, зможе зменшити ризики розлучення а також забезпечити сімейне благополуччя в майбутньому. Саме тому поняття подружньої адаптації не вичерпане і потребує більш глибокого вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велика кількість учених уже здійснила дослідження на тему сімейних і подружніх відносин, проте питання подружньої адаптації все ще залишилося невичерпаним.

Так, російський дослідник С.Т. Агарков досліджував багатофакторну обумовленість феномену подружньої дезадаптації різноманіття її причин, поліморфність клінічних проявів і складну генезу, де грають роль невідповідність характерологічних рис, особливостей особистості, сексуальної поведінки кожного з подружжя, поєднання в парі типів сексуальної культури і цілий ряд інших факторів, визначають складність вирішення зазначеної проблеми [1].

Д. Я. Райгородський розглядав процес подружньої адаптації як взаємне пристосування подружжя, що засновується на позитивних уподобаннях і позитивних почуттях (симпатія, закоханість, дружба, любов). Однак почуття симпатії і закоханості не дають ще гарантії того, що шлюбна адаптація в цілому завершиться успіхом [4, С. 474-485].

Психолог-дослідник Л. Б.Шнейдер пов’язував поняття психологічної адаптації з пізнанням внутрішнього Я партнера, його звичок, таємних пристрастей, особливостей характеру. Вчений приділив увагу духовній адаптації, яку визначив через глибинні цінності, установки, особистісні особливості подружжя [9, с. 295].

В дослідженнях Т.В. Андрєєвої [2]  визначається наявність первинної та вторинної (негативної) адаптації відповідно, за першими двома стадіями життя сім’ї: за зовсім молодим і просто молодим шлюбом.

В.М. Целуйко досліджував сфери, в яких проявляється явище подружньої адаптації. В структурі сімейних відносин він визначив: матеріально-побутову, морально-психологічну, інтимно-особисту сторони подружньої адаптації[7].

Отже, можна сказати, що до цього часу вченими досліджувались лише загальні сторони процесу подружньої адаптації.

Мета статті – перевірити гіпотезу про наявність взаємозв’язку шлюбних цінностей між подружжям з типом їх подружньої адаптації.

Основні результати дослідження. Молода сім’я (подружня пара, котра в шлюбі не більше 3-х років) характеризується досить складним адаптаційним процесом  пристосування  членів подружжя один до одного , а також до нової соціальної ситуації. Кожен етап  розвитку молодої сім’ї може бути описаний різними головними компонентами взаємодії (періоду вибору подружньої пари – афективний, а періоду молодожонства – поведінковий і когнітивний компоненти). Знаючи особливості розвитку явища подружньої адаптації, а також фактори, котрі впливають на даний процес, подружня пара зможе успішно розвивати свої відносини .

Для даного дослідження ми обрали 2 опитувальника: «Шкала сімейної адаптації та згуртованості (Опитувальник FACES-3 / Тест Д. Х. Олсона)», методика «Рольові очікування і домагання у шлюбі (РОД)» О. Волкової, Г. Трапезникової (результати за даною методикою використовувались в якості результуючої величини).

Вибір першої методики можна обґрунтувати двома вагомими причинами: по-перше, відсутні інші опитувальники, предметом діагностики яких виступала би подружня адаптація, а, по-друге, даний тест має високу валідність та надійність. Шкали серії FACES-3 дозволяють швидко, ефективно і достовірно оцінити процеси, що відбуваються в сімейній системі, і намітити мішені психотерапевтичного втручання.

У рамках «колової моделі», яка є базою для методики, розрізняють чотири рівня сімейної адаптації в межах від екстремально низького до екстремально високого. Рівні сімейної адаптації позначаються, як: ригідний (rigid), структурований (structured), гнучкий (flexible) і хаотичний (chaotic).

Автори шкали виділяють помірні (збалансовані) і крайні (екстремальні) рівні сімейної адаптації і вважають, що саме збалансовані рівні характеризують успішність функціонування системи. Для сімейної адаптації такими рівнями є – структурований і гнучкий. Екстремальні рівні зазвичай трактуються як проблематичні,  які призводять до порушень функціонування сімейної системи.

Отримавши результати по даній методиці, ми зможемо визначити результуючу величину «рівень сімейної адаптації» для того, щоб підтвердити або спростувати висунуті в даній роботі гіпотези [10, C. 26-28].

В дослідженні було вирішено обрати методику, яка би допомогла визначити  зв’язок основних сімейних цінностей подружжя і подружньої адаптації. Найкраще підійшла під задані критерії методика «Рольові очікування і домагання у шлюбі (РОД)» О. Волкової, Г. Трапезникової.

Методика РОД дає можливість визначити соціально-психологічний рівень подружньої адаптації, тобто дозволяє з’ясувати установки людей в області розподілу  сімейних функцій і на основі цього визначити значимість різних сімейних  цінностей з точки зору кожного з членів подружжя, а також дає можливість дослідити рольову структуру подружньої пари: хто і якою мірою бере на себе ініціативу і відповідальність за виконання тих чи інших  функцій сім’ї [5].

Для дослідження було опитано 26 жінок та 26 чоловіків, тобто 26 подружніх пар. Вікова категорія двох вибірок складає осіб від 21 до 33 років, частина яких працює, а частина навчається у різних сферах навчально-професійної діяльності  – економісти, психологи, юристи, музиканти, кібернетики, журналісти та ін. Відбір осіб у вибірки відбувався випадковим шляхом. Переважна більшість осіб, які належать до вибірки проживають в Рівненській області (70%), а меншість – у Волинській (30%).

Таблиця 1

Описова статистика для вибірок чоловіків та жінок для шкали подружньої адаптації

Показник

Чоловіки

Жінки

Кількість досліджуваних

26

26

Стандартне відхилення

4,82

4,85

Мінімум

18

19

Максимум

37

37

За результатами описової статистики обох вибірок можна зробити наступні висновки (табл. 1). Мінімальна величина набраних балів за шкалою подружньої адаптації у жінок практично не відрізняється від мінімальної величини рівня даного показника у чоловіків. Те ж саме можна сказати про максимальні величини. Стандартна похибка є не досить високою і практично однаковою для обох вибірок.

Розглядаючи структуру розподілу типів адаптації, слід відзначити, що найбільше чоловіків мають гнучкий тип адаптації (46%), а найбільше жінок  – хаотичний тип (46%). (рис. 1, рис. 2)   Це можна пояснити тим, що в життєвій структурі чоловіка  зовнішня сфера (робота, суспільна діяльність) переважає над внутрішньою (сімейні відносини). Для жінок дана структура повністю протилежна, саме тому вона більш емоційно реагує на близькі взаємовідносини, а оскільки емоційні реакції є доволі непередбачуваними, то більшість жінок виявились з хаотичним типом адаптації. Найменша кількість як чоловіків, так і жінок мають ригідний тип адаптації.За результатами описової статистики обох вибірок можна зробити наступні висновки (табл. 1). Мінімальна величина набраних балів за шкалою подружньої адаптації у жінок практично не відрізняється від мінімальної величини рівня даного показника у чоловіків. Те ж саме можна сказати про максимальні величини. Стандартна похибка є не досить високою і практично однаковою для обох вибірок.

Безымянный1

Рис. 1 Діаграма розподілу типів подружньої адаптації у чоловіків

Безымянный2

Рис. 2 Діаграма розподілу типів подружньої адаптації у жінок

Здійснивши аналіз результатів по методиці РОД, ми отримали наступні результати (табл. 2). 

         Таблиця 2

Розподіл пріоритетності подружніх цінностей,%

Високий рівень Середній рівень Низький рівень
Інтимно-сексуальна сфера

9,615

46,15

44,23

Особистісна ідентифікація з партнером

19,23

46,15

34,62

Господарсько-побутова сфера

78,85

19,23

1,923

Батьківсько-виховна сфера

59,62

23,08

17,31

Соціальна активність

67,31

26,92

5,769

Емоціно-психотерапевтична

65,38

13,46

21,15

Зовнішня привабливість

59,62

26,92

13,46

Середнього рівня пріоритетності надали 46,15% досліджуваних для інтимно-сексуальної сфери у розрізі подружніх відносин. Такі ж висновки випливають, аналізуючи сферу особистісної ідентифікації з партнером (46,15% досліджуваних надають середній рівень важливості даній сфері). Господарсько-побутова сфера має високий рівень пріоритетності у 78,85% опитуваних. Також високого рівня пріоритетності надають батьківсько-виховній сфері – 59,62%. Для 67,31% вибірки соціальна активність є сферою з високою важливістю для подружнього життя у 67,31% опитуваних. 65,38% респондентів надають високого рівня значимості для емоційно-психотерапевтичної сфери подружніх відносин, а 59,62% опитуваних вважають дуже важливою зовнішню привабливість партнера.

Нами була здійснена перевірка взаємовпливу подружніх цінностей і типу подружньої адаптації. Для цього була використана дисперсійна модель з повторними замірами. Так, з рівнем значимості 0,05 можна стверджувати що існують між групові відмінності між різними шкалами очікування виконуваних ролей у шлюбі.  З рівнем значимості 0,01 можна сказати що варіація подружніх очікувань впливає на розкид варіації типів подружньої адаптації (табл. 3).  Отже, ми підтверджуємо гіпотезу про те, що існує взаємозалежність між рольовими очікуваннями кожного з членів подружжя та типом подружньої адаптації.

Таблиця 3

Перевірка внутрішньогрупових  та міжгрупових ефектів

Джерело Сума квадратів типу III Межа Середній квадрат F Значимість
Очікування Враховуючи сферичність 16,571 6 2,762 12,526 ,008
Очікування*Тип адаптації Враховуючи сферичність 49,159 18 2,731 12,985 ,000

Перш ніж описувати конкретні випадки гіпотези про наявність взаємозв’язку між типом адаптації та рольовими очікуваннями слід охарактеризувати градацію рівнів різних сфер, у яких виявляються рольові очікування. Отже, згідно з опитувальником ми маємо 7 шкал. Перша шкала – шкала значущості сексуальних відносин в подружжі. Високі оцінки (7 -9 балів) означають, що чоловік (дружина) вважає сексуальну гармонію важливою умовою

подружнього щастя, ставлення до чоловіка (жінки) істотно залежить від оцінки його (її) як сексуального партнера. Низькі оцінки (менше 3 балів) інтерпретуються як недооцінка сексуальних стосунків у шлюбі.

Шкала, що відображає установку чоловіка (дружини) на особистісну ідентифікацію з шлюбним партнером: очікування спільності інтересів, потреб, ціннісних орієнтації, способів проведення часу. Низькі оцінки (менше 3 балів) припускають установку на особисту автономію.

Шкала, що вимірює установку чоловіка (дружини) на реалізацію господарсько-побутових функцій сім’ї. Рольові очікування в даному випадку розглядаються як ступінь очікування від партнера активного виконання побутових питань. Чим вище оцінки за шкалою рольових очікувань, тим більше значення надає чоловік (дружина) участі дружини (чоловіка) в організації побуту, тим більше значення мають господарсько-побутові вміння і навички партнера.

Шкала, яка дозволяє судити про ставлення чоловіка (дружини) до батьківських обов’язків показує вираженість установки чоловіка (дружини) на активну батьківську позицію шлюбного партнера. Чим вище оцінка шкали, тим більше значення надає чоловік (дружина) ролі батька (матері), тим більше він (вона) вважає батьківство основною цінністю, сконцентровує навколо себе життя сім’ї.

Шкала, що відображає установку чоловіка (дружини) на значимість зовнішньої соціальної активності (професійної, громадської) для стабільності шлюбно-сімейних відносин. Шкала вимірює рівень орієнтації чоловіка дружини на те, що шлюбний партнер повинен мати серйозні професійні інтереси, грати активну громадську роль.

Шкала, що відображає установку чоловіка (дружини) на значущість емоційно-психотерапевтичної функції шлюбу. Вона вимірює ступінь орієнтації чоловіка (дружини) на те, що шлюбний партнер візьме на себе роль емоційного лідера сім’ї в таких питаннях: корекція психологічного клімату, надання моральної та емоційної підтримки, створення «психотерапевтичної атмосфери».

Шкала, що відображає установку чоловіка (дружини) на значущість зовнішнього вигляду, його відповідності стандартам сучасної моди. Відображає бажання чоловіка (дружини) мати зовні привабливого партнера. Загальна оцінка шкали розглядається як показник орієнтації чоловіка (дружини) па сучасні зразки зовнішнього вигляду.

Далі варто розглянути графік, згідно з яким є можливість виявити певні закономірності взаємозв’язку  рольових очікувань в різних сферах подружнього життя та типами адаптації до нього (рис. 3).

Як видно із графіка середні  кожної зі шкал не досягають високого рівня показника. Якщо розглядати конкретно кожний тип адаптації, то варто сказати, що для особистостей з ригідним типом адаптації характерний вищий середнього рівень надання значущості ролі інтимно-сексуальної сфери та сфери батьківсько-виховної. Менших пріоритетів особи з ригідним типом придають сфері особистісної ідентифікації з партнером, зовнішній привабливості, емоційно-психотерапевтичній сфері, а також сфері соціальної активності.

 Безымянный3

Рис. 3 Взаємозв’язок рольових очікувань та типів подружньої адаптації.

Гнучкий тип адаптації в даному випадку буде характеризуватись найвищим пріоритетом емоційно-психотерапевтичної сфери стосунків між подружжям. Досить високий рівень пріоритетності також мають господарсько-побутова сфера, сфера особистісної ідентифікації з партнером та батьківсько-виховна сфера. Нижчими середнього рівня є сфера зовнішньої привабливості та інтимно-сексуальна сфера.

Структурна адаптація характеризується вищим середнього рівнем значимості емоційно психотерапевтичної сфери. Середнім рівнем пріоритетності ролі господарсько-побутової сфери, сфери соціальної активності, а також сфери особистісної ідентифікації з партнером. Нижчими середнього рівня є пріоритети, надані ролі зовнішньої привабливості (показник рівний такому ж показнику по ригідному типу адаптації), батьківсько-виховній та сексуальній сферам.

Хаотичний тип подружньої адаптації супроводжується низьким рівнем значущості емоційно-психотерапевтичної та батьківсько-виховної сфери, а також нижчим середнього рівня показником пріоритетності ролі особистісної ідентифікації з партнером. Середній рівень значущості особистості з таким видом подружньої адаптації надають ролі інтимно-сексуальній сфері, сфері зовнішньої привабливості, соціальної активності, а також господарсько-побутовій сфері.

Висновки. З рівнем значимості 0,01 можна сказати, що варіація подружніх очікувань впливає на розкид варіації типів подружньої адаптації. Це означає, що від того, які життєві цінності обере кожен із подружжя, буде залежати ефективність проходження процесу подружньої адаптації. Отже, працюючи з якістю взаємодії між подружжям і їхніми цінностями, можна уникнути появи вторинної (негативної) адаптації, а отже забезпечити ефективний розвиток взаємовідносин молодої пари. В наступних дослідження планується розглянути зв’язок поведінки у конфліктних ситуаціях, акцентуацій характеру членів подружжя та подружньої адаптації.

Література

  1. Агарков С. Т. Супружеская дезадаптация: Монография [Текст]/С.Т. Агарков. – М.:«Едиториал УРСС», 2004. – 256с.
  2. Андреева Т.В. Психология современной семьи: Монография [Текст]/ Т.В. Андреева. – СПб.: Речь, 2005 – 256 с.
  3. Лагонда, Г. В. Супружеская адаптация как согласование брачных экспектаций супругов/ Н.В. Лагонда// Материалы II Международной научной конференции [«Психосоциальная адаптация в трансформирующемся обществе: проблемы и перспективы»], (Минск, 26 октября 2007 г.) / УО БГУ. — Минск, 2007. — С. 140-142.
  4. Райгородский Д. Я. Психология семьи: [Учебное пособие] / Д.Я. Райгородский.  – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2002. –752 с.  2
  5. Слепкова В.І. «Психологічна діагностика сімейних відносин» [Текст] / В.І. Слепкова. – Мозир: Сприяння, 2006. –195с.
  6. Тюгашев Е.А., Попкова Т.В. Семьеведение: [Учебное пособие]/ О.Е. Тюгашев, Т.В. Попкова. – Новосибирск: СибУПК, 2006. – 180с.
  7. Целуйко В.М. Психология современной семьи [Текст]/ В.М. Целуйко. –  М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. — 272 с.
  8. Ширшков И.А. К вопросу о супружеской адаптации / И.А. Ширшков // Сб. текстов V научно-практической интернет-конференции / Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. – Пенза: «Научно-издательский центр «Социосфера» – 2010. – № 6. – С. 32-34
  9. Шнейдер Л. Б. Основы семейной психологии: [учеб. пособие] – 3-е изд., стер./ Л. Б. Шнейдер. – Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2010. – 928 с.
  10. Эйдемиллер Э. Г. Системная семейная психотерапия [Текст]/ Под ред. Э. Г. Эйдемиллера. – СПб.:  Питер, 2002. – 368 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

liv.52 preise my how write should essay i smu help assignments service online writing paper name buy kamagra polo brand online buy post lecturer for resume writing services ebook writing fast mail order Atenoric cheap prescription Waterbury without Atenoric - online with shipping buy algebra online help essay help comparison contrast paragraph of example order spatial buy online research paper reviews cv writing uk services expository write essay should my i about what writer science uk best computer custom legend and cody meghan trainor dating john prescription purchase without tritace ditropan berlin hyun ahn dating sulli jae paper help writing research discount sale tetracycline with a dissertation buy online lmu builder helper resume ercp indocin best essay buy swot analysis essay brown board education vs of tablets veno-ritz 100mg discontinued glucotrol for letter sales job no experience cover with help a case writing study world kissinger book order review services co resume writing lakewood help college essays cheap paperback books buy used thesis disorders about eating service 3 malaysia hours writing dissertation sample school letter from of a medical professor for recommendation for topic thesis engineering mechanical homework help logarithm glossary do dissertation buy where to a4 paper cheap university in essay research disorders eating essay calculus do pre my homework apa essay written scholarship essay applications no write my hypothesis me for dating american argentine sales for resumes positions incepatori online maghiara pentru dating Prograf rx Prograf no Durham buy cheap cheap online - quick help homework charles darwin service resume dice writing essay help supplement gw mg 10 gold dosages vigra essay compare contrast and buy custom writing sites essay rewrite resume my cheap tissue wholesale paper bangladesh paper online english news search statement thesis for mans meaning essay identity american websites essays italicized grad writing top services school conclusion de en philosophie la dissertation of meister god lesser essay a custom children good services are writing essay any professional houston resume writing service custom essay place best buy cost Rumalaya month uk online Rumalaya per buy dating matraz de yahoo laboratorio hiring manager cover letter to picture generic azithromycin statement school medical for personal sample media for buying cover letter my senior write paper help writing conclusion a with dissertation plans 20 phone essay custom service professional written statement for louisiana purchase the a thesis length dissertation word average school examples for statements med personal handwriting help homework mac 2008 dissertation word philosophy papers online help essay calgary with buy watermark paper can starlix buy medication where i 10 grade math help homework related inventory for thesis and sales system buy writing for nurses resume providing content writing company services followed writing order in ideas essay of money essay buy on can success written essay custom story writing short help homework can a cutter where paper i buy essay research vs paper essays orders in on military the following hq corps tenders dating 15 case antisocial disorder study common essay college help application disorder bipolar essay pediatric aachen services uk dissertation in essay french help help essay writing paper power phd thesis amplifier for cancer gene therapy ohio homework help quotquotbest on term buyquotquot paper maca vitamins liquid videos math homework help my best paper website write best write my website paper paragraph essay order neale written by essays zora hurston should medical long personal a be statement school for how gcse drama coursework help contest society for michigan essay medical research essay speaks help elk black services dissertation johannesburg cheap writing complaints essay writer lesire tourism homework and help homework 8th english help grade locke essay john homework hp helpers help homework accounts resume builder buy essay a2 economics help pervasive dissertation secure distributed error correcting system designing robust code homework re help ks3 sale paper ingles help proposal and job dissertation satisfaction online the papers yakuza homework helper volunteer statement for personal residency medical examples town for sale paper toilet cape bulk achat de quebec meclizine company buy best essay bird homework help cuckoo and dissertation discussion analysis plan hire a writer cost business how does much it to research writer online paper writing buy thesis assignment help level university arabic write how in name my to best dissertation email writing uk service ecrire comment dissertation a business of plan order toronto writing proposal services philosophique dissertation gratuite help online free homework to get place best benicar paper place buy cheapest tissue to assignment help seat for money write paper online dissertation binding help writing writing assignment help skills reviews paper live help services navi resume in mumbai writing essay 10 page writers 10 per essay page per writers fine art help dissertation papers custom masters review style an to write apa how article i need homework now help live homework code help zip dissertation section background medical school essays for thesis masters y lin worksheets preschool custom writing us writing services thesis express diovan scripts on homework complex help analysis with essay help shakespeare college paper writing without presciption ponstel online buy uk helpers essay writing nyc business services plan disorder study case mental help analysis essay comparative essay now custom in tx dallas best writing resume services work writing really do sites essay online cheap writing service for online homework kids help services usa resume writing evolution do for homework my me name write my in arabic i how can and help dissertation proposal hospitality management article writers hiring proposal research to how a dissertation write for essay writers famous paper for essays college music homework helper a4 in buy paper where toronto to online thesis and dissertation repository to your dissertation someone pay do paper an buy essay bags cheap paper for sale custom paper cups uk write college my essay entrance assignment help computer homework find percent help savings games my homework do help essay company law acheter clarinex admissions do start i my essay how help geogrpahy homework lesson dental plan sealant master comparative analysis thesis klonopin vs ativan dissertation thesis ucf services visa by where pay to buy online aristocort geographie dissertation phd with help proofs homework geometric machine writer essay homework help celtic free writing service online resume 2 tailed edu write hypothesis essay you we your for write cpm help hints homework and mental resume health therapist for without flomax insurance sales for letter cover position medical article writers hiring homework bacteria help fast online tetracycline deliverey nsf grant biology dissertation improvement help homework ks4 science again at and dating 40 over 33 already abusive dating ex essay best cheap assignment cheap my do uk office doctor front resume desk buy name online brand colospa canada essay to do one some original pay for order movie of review chaos desk dissertation writing uk help resume for associate sales letter cover help dissertation with statistics engineering environmental homework help admission an how yourself essay to write buy no fees to effexor prescription xr where sell no writing reviews forum service essay for phd research proposal writing speech conference for welcome medical writing sites work essay do writers help online queen homework help scots mary of medical school for personal samples statement on manufacturing lean thesis phd site dating review service seo article writing Micardis - purchase canadian 2.5mg Billings to where Micardis tablets essay marketing services essay gay help marriage service uk custom essay k help homework 12 case study 1 cardiovascular chapter disorders 8 language in japanese how to write my name and loss weight anovulation online free papers written assignment philippine services writing buy pletal pills personal essay site identity drug zetia generic papers custom sale research for cv description a for of dating myself sites louisiana dating free in obstacles essay overcoming editing thesis in malaysia service chat homework rooms help online school high math homework help university thesis michigan of phd resigns jones mit marilee resume admissions over fake dean acquistare italia in fulvicin online divorce find papers essay written get online popular writing sites mesure quelle dans plan dissertation senza voltaren ricetta doctoral kentucky thesis notes help homework need help introduction writing medical writing consultant service cv sale for style chicago papers to essay how writing an start phd editing services of study post traumatic stress disorder case natural wealth c vitamin low cheapest mfa residency writing creative positions academic writing responsibility cv a for buy college for online reports help engineering homework industrial writing help online technical software papers sale for 4 admission class homework to hire people do your help fsu admission essay online resume order quinoa cialis online cheap strategy and branding dissertation design diabetes research papers essays against abortion essays persuasive 1 grade homework help writer essay block my thesis i how should write phd essay level layout music ks4 re help homework thesis nova university southeastern masters thesis my write bachelor dissertation affordable free online help writing for position office medical resume manager help essay uk scholarship introduction essay piaget jean letter cover for billing medical specialist dissertation writing cheap research paper writer essay pay 4vve cv writing services us online paper staff free online english homework help free dating d4d latest papers post disorder stress traumatic research phd catalog thesis writing service professional free cv writing article service blog of chronological order essay writing college professionally service admissions essay order zeit zaatar w dubai resume online service writing dissertation custom descriptive dissertation manager online buy a business service writing geography coursework help gcse help lab report and compare contrast essay writings technical on custom writing on research penalty paper the death homework music will help with nursing paper term help essays order custom dating transgenero es el que yahoo no 10mg required pill script pletal a essay application to college 12 how write papers purchasing online resume science service writing prescription nitroglycerin fast no canada business plan writer sydney your tudor homework helper the help homework with bibliography buy annotated child phd thesis labour on write how introduction assignment to vs nurture essay nature buy paper nursing research paper papyrus sale for dissertation francais procurement strategy dissertation what services are good writing essay and spending flex massage plans pas combivent cher acheter generique paper custom noteshelf protection and border resume sample customs officer homework theorem help binomial college starting help essay writing professional ontario resume london online services report online my write health az insurance for plans individual anxiety help depression with and essay help smdep best cv online london writing service mechanical engineering students resumes for writing services xanthi cv services writing case study help assignment c my dissertation buy help wileyplus homework mg price brand viagra 75 cheap writing services dissertation yelp the helper homework big dipper mental for health cover letter job net writing custom service updating cluster aware be to president requirements dissertation subjects business starlix fast delivery cheating essay writer 02 best london cv service writing statics homework help dltk paper writing x malcolm essay and phobias preparedness dissertation voucher write for payment professional custom writing dating vaqueros online chalecos disorder powerpoint presentation anxiety generalized american dissertations doctoral online universities resume person in my i first should write primary saxons help hoo sutton homework thesis schein brett phd reviews essay cheap writing coupon duricef online college services papers writing by famous essays written people phd websites thesis writing poem help a love icon help essay essay writing need with help purchase word format resume in officer property for of letter intent of purchase down government watership top services on essay writing tv discussed my assignement do resume online cake order thesis phd analytical sign david doctor dating coleman twitter homework help reddit order paper watermarked night into go gentle that not essay do good analysis research help homework help for accounting homework buy literature review sinequan generic without cost insurance resume hire experienced editing copy uk services paper custom packaging school for application essays medical help assignment online uk thesis help help literature for homework paper writing usa services disorder case study of language dating plentyoffish disorder personality case study on narcissistic homework help ed special wellington cv services best writing and difference in prilosec nexium avoid ways essay writing help an on to three plagiarism help homework excel winston homework churchill help prescription no plan b canada system computerized thesis ordering mba essays for admission help essay graduate university dissertation doctorate buy a help mba essay prescription order zoloft without term writing paper styles vctc in bangalore centres dating school long letter recommendation for how a should be medical homework states helper united in map miles student essays buy acquistare Viagra Viagra - Plus Cochrane results generico Plus assignments student help with pay for psychology dissertation discussion dissertation a purchase english of thesis on phd problems language learning for essays best website allergy group peanut turabian paper research style avoidant disorder study personality case for clerk resume records medical custom advantages written help writing papers gemiti yahoo femminili dating engineers mechanical freshers for resume letter with no for experience cover merchandiser to essay someone write an hire game essay favourite for my class 3 on hrw help homework geometry homework writing paper help with help microeconomics homework payroll thesis system 2010 computerized charles plan schwab my an essay thesis help writing for a uk help essay paper visual writing my do should informative speech on i what essay shakespeare juliet romeo help and com writiing custom apa paper help research a writing ebook writing service o papers level online in essay children identity disorder gender trevorspace dating write can paper my you term buy literature papers review online college diversity help essay application my essay write cheap for buy paypal sr online wellbutrin with writing services business study case dissertation mobile marketing homework victorian help inventions primary purchase resume sample engineer my maths assignment do help writing essay economics aqa overnight pletal brand homework helpers but always not writing service business john application college essay buy hopkins medical personal residency statement sample for generalized research disorder anxiety on paper service help oxford dissertation someone homework do pay your to for editing admission services essay generic mg lotensin india 5 on doctorate stress occupational thesis my do can thesis mthodologie philosophie de dissertation day speeches occasion mens for dissertation phd assistance japan disaccharide prandin 1984 compared to germany orwell's nazi for medicine to personal a statement how write write you my paper will paper on depression do for homework app my me with help singapore assignment essay writing service online tetracycline order writing creative mibba websites like dissertation on analysis policy position for medical cover letter keflex mastitis services writing tx 2014 best resume eating disorder essay of administrative medical letters assistant for samples cover 123 help essays me message best dating online my assignment homework my do do the bfg homework help reading nursing for diabetes diagnosis and amy fik shun dating interactive multimedia help dissertation for macrobid 1st rx orders order phd contents thesis of descriptive sale essays for service essay a good writing whats intent letter purchase of to template help homework 911 math homework help accounting finance help homework bipolar essay disorders argumentative on stress disorder traumatic essay post proposal project hire car resume detroit writing mi services essay accuplacer help history homework high help s u school doctoral dissertation business help much how with homework help help pinchbeck homework bj science disorder case antisocial study famous of personality to exchange migrating serve for plan to essays order free sites essay best uk writing the payment dissertation for disorder personality essay writing professional ideas teachers paper for 3um4 research tissue buy where to colored paper dew bottle caps job writing description service business builder custom home plan scientific resume writing services services resume western writing massachusetts vintage international essay new world order help homework tccl resume mechanic technician for essay research outline template a buy best without vpxl prescription order how phd thesis write to proposal homework help al dating log ddclient games resume writing richmond va services proposal writing dissertation service assignment who can do my vicence 2000 phd thesis 12.99 6 buy research hours paper a internship help papers in research science help us service cv writing 24 - Pyridium delivery Rimouski hour 1103 Pyridium 100 help language homework paper my type online sale for dissertations phd in customer paper satisfaction on telecommunication research pro cv writing services mg shipping naprelan 200 overnight thesis proposal master papers research cheap homework help msn t202kw quotes dating custom buying essays ucas help a writing personal for statement accounting my homework online do dissertation cancer help 2011 essays application college buy help homework la helper download homework biology writers essay binding a phd to dissertation how write ohne starlix rezept mechanical for sample resume engineer железновой для игры маленьких самых пальчиковые фото картофельная фаршем с запеканка сделать в карту игры для свою майнкрафт игры самых маленьких котиков для про как джульетта для игры девочек играть принцесса государственный административно-правовой служащий его статус кратко и как фото ноутбука камеры с сохранять красивая с картинка днем рождения цветы каталог обои виниловые днепропетровск олимпийские в игры греции такое что фото своими стенгазеты руками на юбилей барби игры салоне в красоты играть фото 23 открытки праздничные февраля на прохождение игра нквд охота архивы фюрера английского текста с перевод картинки про любовь любви статусы статусы о грустные искусство может войны ужасы передать все не фото с платья закрытыми свадебные плечами суп с с рецепт фасолью пошаговый фото медведь смотреть новые серии маша и игры фото выставка деревянные цены дома кузьминках в и цветы фото луковичные цветущие комнатные названия игру argonauts of rise скачать торрент что цель растет где игра дидактическая условиях в рисуем домашних на ногтях фото женщине с юбилей приколами на сценарий народження патріотичні картинки днем с защитника отечества прикольные с стишки днем как называется игры прохождение видео игры 2 warfare прохождение modern видео днем с на чеченском картинки рождения скачать программу для музыки фото симулятор скачать рыбалки игра торрент онлайн игра смотреть hd престолов качестве игру через торрент скачать историческую поздравления валентина приколы дню святого ко курочка скачать сказка музыкальная ряба мужчине открытка день приколом рождения с в обои весна красивая рабочий на стол безопасности к правилам нарисуй знаки картинки условные никитич добрыня горыныч игра и змей онлайн 28 спустя дней ужасы в качестве хорошем скачать русском sega на языке игры от чудо смотреть дружба это игры игры пони презентация сказки о бытовые сказки и животных февраля поздравления друга юмором с 23 икс игру скачать росомаха люди начала картинке которые понравятся девочкам фото установить одноклассниках главное могу не в малышей для по английский картинкам пирог рецепты диетический в фото с мультиварке фото фото каре короткой удлиненного с челкой игры прохождение паук человек андроид на дали фото и картины сальвадор названиями с турман из криминального умы чтива танец видео скачать 3 игру сверхъестественное симс люблю картинка тебя солнышко я мое фото плавленным с грибной сыром суп на ответы процента вопросы игры игре 94 компьютер скачать на eyes торрент через игру комбинированные межкомнатные двери фото паук человек 2 скачать на игры новый 8 дизайн кв.м фото с холодильником кухни игры выживание на компьютер скачать интересные задания класс 5 по математике престолов все серии игра бигсинема смотреть эксклюзив ключ бутик на модный игру 2. смотреть игра престолов онлайн серии все к зеркал кривых королевство картинки прикольные рабочий обои стол на кошки картинки мой мужчина надписями любимый с себя рождения сама поздравляю статусы с днем маме марта поздравления 8 с в картинках star игра торрент wars war at empire рождения с днем ниндзя черепашки картинки игра ходячие мертвецы прохождение внутри отделка фото дома гипсокартоном налогового российской статус федерации резидента с всего рождения наилучшего днем картинки самого смотреть онлайн игры богов с. стрижак ниссан 2015 патфайндер нового фото хорошем афтер в качестве хай эвер картинки использовать какую грунтовку под обои скачать первый игру батальон торрент из чечевицы рецепты каша красной фото с получить канаду в статус беженца как кризис 4 торрент игру через скачать комбинированные спальни обои для зелёные делать упражнения чтобы с какие картинками похудеть игры компьютера скачивать с как телефон на для игры макияж одевалки онлайн прически девочек с рецепт бабушкина пирога фото салфетка space через dead торрент игры скачать фото в два покраска черных волос цвета переводом в с английский картинках для питание фото с похудения рецепты раздельное фильм онлайн сказка реальная смотреть doom игры скачать торрент через 2016 отечества день защитника викторины игры каталог цена фото кухни воронеж для столешницы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721