Трактування терміну “дискурс” у сучасній лінгвістиці

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК81.42(045)

Кириченко Т. С.,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

 

Трактування терміну “дискурс” у сучасній лінгвістиці

 

Стаття присвячена розгляду еволюції терміну “дискурс”, також у статті розглядаються основні проблеми розуміння цього поняття, яке залишається в центрі уваги сучасних наукових дискусій та робиться висновок про перспективи дослідження даного поняття.

Ключові слова: дискурс, текст,мовлення, речення, форма, функція, структура, діалог, комунікативна ситуація, екстралінгвістичні фактори, прагмалінгвістика.

 

Статья посвящена рассмотрению эволюции термина “дискурс”, рассматриваются основные проблемы понимания этого понятия, которое остается в центре внимания современных научных дискуссий, делаются выводы о перспективах исследования данного понятия.

Ключевые слова: дискурс, текст, речь, форма, функция, структура, диалог, коммуникативная ситуация, эксралингвистические факторы, прагмалингвистика.

 

The article is devoted to the evolution of discourse, it elucidates the notion of discourse, which is the centre of scientific discussion nowadays, shows the prospects for the further study of this notion.

Key words: discourse, text, speech, form, function, structure, dialogue, communicative situation, extralinguistic factors, pragmalinguistics.

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день поняття дискурсу є одним з основних понять лінгвістики, що досліджується у рамках прагмалінгвістики, когнітивної лінгвістики, лінгвістики тексту та ін. Більше того, термін “дискурс” можна назвати центральним у лінгвістиці, адже він не є тільки теоретичним. Це досить складне комунікативне явище, яке поєднує екстралінгвістичні фактори та елементи когніції. Поряд з цим не існує єдиного загальновживаного визначення цього поняття, комплексного підходу до цього явища, адже різні науковці пропонують свої трактування поняття “дискурсу” , що обумовлює актуальність нашого дослідження. Мета цієї статті – дослідити еволюцію терміну “дискурс” та проаналізувати різноманітні підходи до визначення цього поняття. Об’єктом дослідження виступає термін “дискурс”, а предметом дослідження є його трактування в сучасній лінгвістичній літературі.

Незважаючи на те, що Т. А. ван Дейк пропонує досліджувати дискурс починаючи з античних трактатів з етики та риторики, проте М. Л. Макаров [12: 72] вважає, що сучасне дослідження дискурсу розпочалося з 60-х років XX століття. Початок теорії дискурсу лежить у працях російських формалістів (дослідження морфології російської казки В. Проппа), у дослідженнях мовного вживання німецької лінгвістичної школи П. Хартмана та П. Вундерліха, у функціональному структуралізмі Ферса, у соціолінгвістичному аналізі комунікації американських лінгвістів Е. Щеглофа та Х. Сакса, антропологічних дослідженнях Дж. Гамперца, у логіко-семіотичному описі різних видів текстів та моделюванні породження мовлення французьких постструктуралістів, у соціології мови Ервіна Гоффмана, у аналітичній філософії, у когнітивній психології, психолінгвістиці.

Вперше термін “аналіз дискурсу” ввів американський лінгвіст Зелліг Харріс. Цей термін він використовував як метод аналізу зв’язного мовлення, використовуючи дистрибутивний метод. Пізніше цей термін почали асоціювати з німецьким терміном “Textlinguistik”, а також із терміном “linguistica del texto” за Е. Косеріу [8], тобто терміни “текст” та “дискурс” ототожнювались. Розмежування цих термінів починається з кінця 70-х – початку 80-х років ХХ століття [19: 670]. Текст прирівнювався до формальної конструкції, а дискурс виступав актуалізацією цієї конструкції у зв’язку з екстралінгвістичними факторами дискурсу [5]. Дискурс у цей час аналізували за допомогою лише експериментальних та описових методів.

Сара Міллз [29: 1] зазначає, що термін “дискурс” має набагато більше трактувань, аніж усі інші терміни літературознавства та теорії культури. У французькій лінгвістиці термін “дискурс” мав значення “мовлення, текст”. Еміль Бенвеніст одним з перших запропонував уточнення цього поняття, а саме, визначив дискурс як мовлення, що належить мовцю. Відомий дослідник дискурсу Т. ван Дейк [26] зазначає, що термін “дискурс” може вживатись у таких значеннях:

дискурс у широкому розумінні може бути письмовим, мовленнєвим, а також мати вербальну та невербальну складову;

дискурс у вузькому значенні дослідник визначає як письмовий чи мовленнєвий вербальний продукт комунікативної дії;

дискурс як конкретна розмова завжди пов’язаний з конкретними умовами та контекстом;

дискурс як тип розмови пов’язаний з типами вербальної продукції, а не з конкретними комунікативними діями;

дискурс як жанр, а саме, науковий дискурс, політичний дискурс, і т. д.;

дискурс як узагальнене уявлення про певний історичний період, культуру, спільноту.

На сучасному етапі лінгвістичних досліджень даного феномену науковцями пропонуються різні підходи до тлумачення поняття “дискурс”. Усе залежить від точки відліку того чи іншого дослідника. Розглянемо деякі визначення цього загальновживаного та неоднозначного поняття.

Дебора Шифрін [30: 20−43] пропонує три підходи до визначення поняття “дискурс”. Перший підхід оснований на позиціях формально та структурно орієнтованої лінгвістики. Опираючись на цей підхід дискурс можна визначити як мову, яка є вища за рівнем від речення та словосполучення: “language above the sentence” [30: 30]. Прихильниками такого визначення є Борботько [2; 3], Т. А. Дейк та В. Кінч [4], В. О. Кох [9], М. Л. Макаров [12], О. І. Москальська [14], Т. М. Николаєва [15], Б. Палек [16: 244], А. Стенстром [31] та М. Стаббс [32: 1]. В. А. Звєгінцев [6: 170] в межах зазначеного підходу робить акцент на смисловому зв’язку, стверджуючи, що дискурс – це “два або декілька речень, які пов’язані за смислом”. Схоже визначення знаходимо і у Девіда Кристала [22: 106], який вважає, що дискурс – це “відрізок мовлення, що за розміром більший за речення”. Дослідник також вважає, що дискурс має дотеоретичний статус у лінгвістиці і містить набір поведінкових особливостей.

Т. М. Николаєва [15: 467] зазначає, що “дискурс – це багатозначний термін лінгвістики тексту, який багатьма авторами вживається майже у омонімічних значеннях”. Це поняття прирівнюється до зв’язного тексту, усно-розмовної форми тексту, діалогу, групи висловлювань, які пов’язані між собою за смислом, мовленнєвої поведінки (усної чи письмової) як даності ”. Т. А. Дейк та В. Кінч [4: 154] пізніше зазначили, що дискурс є “не просто даністю тексту, а системно мовними структурами цілого тексту”. Основою такого підходу є побудова ієрархії складових та відношень між ними, що утворюють єдине ціле. Саме тому можна стверджувати, що цей підхід об’єднує структурно-синтаксичне та комунікативне трактування дискурсу за В. І. Карасиком [7]. Згідно першого трактування дискурс прирівнюється до фрагменту тексту або розгорнутого смислу тексту у свідомості адресата. Це може бути і понадфразова єдність, і абзац, і група реплік у діалозі. За комунікативного підходу дискурс сприймають як вербальне спілкування, діалог, діалогічне висловлення, мовлення з позиції мовця. Недоліком зазначеного підходу є надзвичайно високий рівень абстракції.

Друга концепція у розумінні дискурсу має функціональне підґрунтя, де дискурс розуміють як вживання мови: “the analysis of discourse is, necessarily, the analysis of language in use” [21: 1; 27; 28; 30: 31; 33], де функції дискурсу безпосередньо пов’язані із функціями мови. Цей підхід близький до ідей Празького лінгвістичного гуртка, представники якого вважали, що “до лінгвістичного аналізу слід підходити з функціональної точки зору” [20]. З цього випливає, що мова – це система засобів вираження, яка служить для виконання певної мети. Слід відзначити, що в основі другого підходу лежить умовний рух, ідея розвитку, розгортання від фрагменту тексту до мовленнєвої діяльності.

Третя трактовка дискурсу Дебори Шифрін заснована на взаємодії форми та функції, де дискурс прирівнюється до висловлення (“discourse as utterance” [12]) і є сукупністю функціонально організованих, а не лише формальних одиниць вживання мови.

Зазначені підходи доповнимо іншими трактуваннями, задля того, щоб отримати повну картину поняття дискурс. У працях Т. А. ван Дейка можна прослідкувати когнітивне розуміння дискурсу [5; 23; 24; 25], де дискурс постає як взаємодія між мовою та дійсністю, що є запорукою розуміння світу. Характерними рисами такого дискурсу є цілі та інтереси, а важливою є не просто ситуація, а уявлення про неї або інтерпретація учасниками ситуації. О. С. Кубрякова [11] теж трактує дискурс як когнітивний процес, який пов’язаний із творенням мовленнєвої поведінки.

Ще одним підходом до аналізу дискурсу є структурно-стилістичний підхід [7: 26], де дискурс розуміється як нетекстова організація розмовної мови, що характеризується нечітким поділом на частини, пануванням асоціативних зв’язків, спонтанністю та високою контекстністю.

У нашій роботі ми притримуємося визначення дискурсу Н. Д. Арутюнової [1: 137], за якою “дискурс – це зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами; це текст, що узятий у подієвому аспекті; це мовлення, яке розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей та механізмах їх свідомості (когнітивних процесах)”. Дискурс – це мовлення, що “занурене у життя” [1: 137], де сам дискурс вплітається у міжособистісне спілкування. У такому трактуванні дискурс постає як розширене розуміння тексту, як текст, що занурений у конкретну комунікативну ситуацію зі знаннями про учасників спілкування та умови ситуації. Такий підхід ми можемо трактувати як соціально-прагматичний за В. І. Карасиком [7], за якого під дискурсом розуміють “соціально або ідеологічно обмежений тип висловлювань” [18: 26-27]. Завданням прагмалінгвістики за такого трактування є вивчення використання мови в дискурсі, зосередження уваги на особистості та особистісних факторах використання мови і відображення цих факторів у дискурсі. Отже, з цього визначення випливає, що основними характеристиками дискурсу є зв’язність тексту, подієвий аспект, обумовленість екстралінгвістичними факторами та цілеспрямованість соціальної дії. До того ж, термін “дискурс” на відміну від терміну “текст” не слід застосовувати до давніх текстів, де зв’язок із життям не відновлюється безпосередньо.

Також ми поділяємо точку зору В. В. Красних [10: 190], яка дискурс трактує як “вербалізовану мовленнєво-мисленнєву діяльність, що включає лінгвістичні та екстралінгвістичні компоненти”, а текст як “елементарну одиницю дискурсу”, тобто у підході дослідниці дискурс визначається через текст або текст через дискурс.

У нашому дослідженні ми погоджуємося із М. Л. Макаровим, що дискурс має інтерактивну природу, містить у собі взаємодію, діалог [13]. Дискурс це певне соціолінгвістичне утворення [17], яке продукується завдяки адресату та адресанту у конкретних комунікативних, прагматичних і соціальних умовах, ситуаціях.

Підводячи підсумок, можна стверджувати, що незважаючи на велику кількість визначень поняття “дискурс”, воно залишається розмитим та неоднозначним. Виходячи з цього можемо віднести зазначене поняття до лінгвістичних універсалій, адже щодня коло його трактувань розширюється. Перспективою подальших розвідок у даному напрямку є дослідження відношень дискурсу з основними лінгвістичними поняттями “текст” та “мовлення”.

 

Література:

 1. Арутюнова Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцева. – М : Сов. энцикл., 1990. − С. 136−
 2. Борботько В. Г. Общая теория дискурса (принципы формирования и смыслопорождения) : автореферат дис. д-ра филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / В. Г. Борботько. – Краснодар : Изд-во КубГУ, 1998. − 48 с.
 3. Борботько В. Г. Принципы формирования дискурса : Учебное пособие по спецкурсу для студентов лингвистических факультетов / В. Г. Борботько. – Сочи : Изд-во Сочинского гос. ун-та туризма и курортного дела, 1999. − 92 с.
 4. Дейк Т. А. ван Стратегии понимания связного текста / Т. А. ван Дейк, В. Кинч // Новое в зарубежной лингвистике. Когнитивные аспекты языка. − М. : Прогресс, − Вып. № 23. − С. 153−211.
 5. Дейк Т. А. ван Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк. − М., 1989. – 312 с.
 6. Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи / В. А. Звегинцев. − М., 1976. − 309 с.
 7. Карасик В. И. Структура институционального дискурса / В. И. Карасик // Проблемы речевой коммуникации : Межвуз. сб. науч.тр. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2000. – с. 25–33.
 8. Косериу Е. Современное положение в лингвистике / Е. Косериу // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, – 1977. – № 6. – С. 45–47.
 9. Кох В. А. Предварительный набросок дискурсивного анализа семантического типа / В. А. Кох // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистика текста. − М. : Прогресс, 1978. − Вып. № 8. − С. 149−
 10. Красных В. В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность / В. В. Красных. – М. : Изд-во Диалог, МГУ, 1998. – 352 с.
 11. Кубрякова Е. С. Виды пространства и дискурса / Е. С. Кубрякова, О. В. Александрова // Категоризация мира : пространство и время. Материалы научн. конф. – М. : Изд-во Моск. ун-та., – С.15−26.
 12. Макаров М. Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе / М. Л. Макаров. – Тверь : Изд-во Твер. гос. ун-та, 1998. − 200 с.
 13. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. − М. : Гнозис, 2003. – 280 с.
 14. Москальская О. И. Грамматика текста : Учеб. Пособие / О. И. Москальская − М. : Высш. шк., 1 − 183 с.
 15. Николаева Т. М. Краткий словарь терминов лингвистики текста / Т. М. Николаева // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистика текста. − М. : Прогресс, 1978. − Вып. № − С. 467−472.
 16. Палек Б. Кросс-референция : к вопросу о гиперсинтаксисе / Б. Палек // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс. – 1978. – Вып. № 18. – С. 243−258.
 17. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Г. Г Почепцов. – К. : Спілка рекламістів України, Українська асоціація паблік рілейшнз, 1996. – 175с.
 18. Серио П. Как читают тексты во Франции / П. Серио // Квадратура смысла : Французская школа анализа дискурса. − М. : ОАО ИГ “Прогресс”, 1999. С. 14−53.
 19. Степанов Ю. С. Между системой и текстом – дискурс / Ю. С. Степанов // Язык и метод. К современной философии языка. − М. : Языки русской культуры, 1998. − С. 655−688.
 20. Тезисы Пражского Лингвистического Кружка / [В. А. Звегинцев] // История языкознания XIX−XX веков в очерках и извлечениях. − М. : Просвещение, 1965. − Ч. II. − С. 123−140.
 21. Brown G., Yule G. Discourse Analysis / G. Brown, G. Yule. – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1983. − 288
 22. Crystal D. A dictionary of linguistics and phonetics / D. A. Crystal. – Oxford : Blackwell Publishers, 1991. – 389 P.
 23. Dijk T. A. van Strategies of Discourse Comprehension / T. A. van Dijk, Walter Kintsch. − New York : Academic Press, 1983. − 389
 24. Dijk T. A. van. Discourse and Communication : New Approaches to the Analysis of Mass Media Discourse and Communication / Teun A. van Dijk, Walter de Gruyter. − Berlin, 1985. – 367
 25. Dijk T. A. van. Communicating racism : ethnic prejudice in thought and talk / T. A. van Dijk. – London : Sage Publ, 1987. − 435
 26. Dijk T. A. van. Ideology : A Multidisciplinary Approach / T. A. van Dijk. – London : Sage, 1998. – 147
 27. Halliday M. A. K., Explorations in the Function of Language / M. A. K. Halliday. – London : Edward Arnold, 1973. − 144 P.
 28. Mills Sara Discourse / Sara Mills. − Routledge, 1997. − 177
 29. Schiffrin D. Approaches to Discourse. Oxford / D.Schiffrin. − Cambridge, Mass. : Basil Blackwell, 1994. − 195
 30. Stenstrom A.B. An Introduction to Spoken Interaction / A. B. Stenstrom. – London, New York : Longman, 1994. − 288
 31. Stubbs M. Discourse Analysis : The Sociolinguistic Analysis of Natural Language / M. Stubbs. – Oxford : Basil Blackwell, 1983. − 272
 32. Widdowson H. G. Linguistics, 3d ed. / Series Editor H. G. Widdowson. – Oxford : Oxford Univ. Press, 1997. − 134

27.           Fasold R. Sociolinguistics of Language : Introduction to Sociolinguistics / R. Fasold. – London : Academic Press, 1991.− 352 P.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework management science help someone essay hire write to an paper services american writing without cheapest carafate prescription homework eyre vocab helper jane for online essay buy cheap writings paper paperwritting a create to report how lab essay french helper report write survey my my on pregnancy teenage paper oakseed essay contest on research a dissertation what good makes english thesis literature phd school ideas medical statement personal for for apotheke lisinopril master criminal behavior thesis writing help with nursing a dissertation australia resumes chronological template resume order services essay writing free statement for school of example medical personal help free homework chemistry does dating stand for in what fwb essay personalized writing state confucianism in essay essay privity the contract field vietnam a of of companies in good writing essay uk help probability on homework science social thesis phd search engine help homework subjects carolina bar north television exam essay kids essay cheap good notebooks paper writers custom paper apa buffalo essay service woodlands history help school junior homework online tamil papers thinakkural news essay level service writing a much homework is cost how help chegg dating cardiologists in bangalore famous maryland business services writing in plan writing service quick essay for paper sociology term vpxl shipping overnight mg 200 business dissertation subjects format help with citing apa imuno-ritz online buy compresse buy descriptive essay a homework help history school high travel essay cheap calan sale for representative sales letter examples cover for classificationdivision help online writing essay website writing online writing australia professional service resume the constitution urge written to essays these were ratification of paper for topic sociology ideas 4b research my i homework do site essay good custom academic best writers paper disorders eating essays about persuasive writing uk femme canada butch dating letter for examples cover field medical essay college uc admissions help help online essays with cars on essay an online my do homework preis cozaar homework tutor accounting help of satre's timeline life without buy buying to for prescription ginseng a where tale handmaids the presentation thesis powerpoint for essays to for analysis a write how a thesis story short find the statement thesis proverbs essays on amp quotes custom help kent homework wa world legal essays hsc studies order year essay celebration new order abc for homework help nyc dissertation writing company best custom writing to an write application how essay chomage du dissertation les causes research paper students mechanical for engineering uk company essay writing best to buy guggulu no prescription where shuddha needed essay admission 360 editing services writing a dbq essay i no and a i custom need have paper money in bangalore models elevation house dating beach descriptive writing the about background custom wordpress image thesis electrical homework help engineering company oil exelon breast cancer headwear buff help need my writing essay person essay 3rd an application write to how homework help science dating yahoo fracking pros cons and english essay site best in role papers term music our and of qualitative life on quantitative research essay how a make to assignment essay essay help writing 7th grade eating disorder essay binge on borders without doctors essay paypal with online combipres buy service korea reviews dissertation personal a statement writing mental health nursing for genetically modified food persuasive essay services nursing writing best resume chicago carried the about things they essays written write health good thesis actual essay for an on browse is exercise writing letter phd cover application written students funny by essays apa dissertation doctoral help style pencils from subject on essays buy to pixels best without male generic tonic prescription sexual buy dating online ancestrale la storia writing paper postmodern service reading essay it to in an is order useful summarizing after sites writing content need with i homework algebra my help online usa allopurinol brand writing paper help outline research quarterly buy essay homework behavior consumer help medical technologist letter sample cover for donor acceptor luminescence dating pair i an essays cheap buy get homework college online with help medical help dissertation design service master thesis to to service essay mankind god service is presentation powerpoint disorder hyperactivity attention deficit essay cryptography network and case writing words and study transitional security in phrases dissertation chicago style manual writing help how essay research help writing download paper 1 0 questions modified for essay medicine pdf finals school sale for papers service essay prompt community affects the eating media how essays on disorders writing top services paper dating afourer online writing help essay comparative help japan homework divison essay classification online papers chemistry cover assistant letter for sample medical give you can essay write one some me please who can help me a buy circuit a where cutter can i paper buy prescription to where to without how purchase premarin cheap services proofreading cv student internship from centre of acid sythesis benzoic camden thesis anhydride street the dublin benzoic essay worlds premier service editing application the free apa format help with plan eb business writers 5 hieroglyphics online name in my write format proposal business services writing resume usa dissertation mba services mba admission essay on written the almo essays writing guidelines research for paper for mechanic summary resume with help homework math writing service legitimate resume a donde conpro naproxen to statement school in a what medical for personal put a writing guide to dissertation the literature review essay scholarship of my friend essay no 7 of proposal years dating and buying zestril online online scam updated adhrann's dating sales for motivational people speech carafate canadian 2.5mg cardstock paper online no prescription 2.5 vigra gold mg dorian essay of the picture gray paradox twentyten wordpress help outsiders homework the intention purchase review of literature help fractions homework with someone pay term to do paper my cv sales for representative skateboarding research paper in narrative can first you essay person write a online get essays homework help darwin charles dissertation abstracts umi dissertation master thesis planning uk custom service essay covering letters example pay academic sites that writing us writing services 24 cv hours buy online tesis help college application essay powerpoint with writing dissertation frost cecil miami in resume service best writing of form declaration dissertation mauritius university writing term paper scientific картинки Как копировать телефона с порно фото гропувуха жесть Как фото помидор семена прорастают Рисунки к сказкам а. с. пушкина Приложение на андроид с приколами мёд или полезный нет Прошлогодний фото хендай цена аванте Новый 2016 Игры в которые играют люди 2 книга Дизайн комнат в стиле модерн фото Играть в игру мой кот том скачать сказки Развитие связной речи через Освещение в дизайне интерьера фото Заборы профнастил и кирпич фото Скачать игры без клавиатуры мышкой Фото девушки лицо закрыто волосами Красный крест полумесяц и картинки для войну Игры про стратегии пк рм на 2015 статус 014-2000 Пот год Игры лет для мальчиков войнушки 8 баб зрелых пизд в сперме фото Лучшие игры на прохождение онлайн Фото любовь аксенова журнал максим игра ps4 the crew секс хитай фото из тюрьмы игры stickman побег Флеш к time Прохождения to escape игре порно фото онлай планшет бяла фото город Картинки с изречениями про любовь Скачать картинки ангела с крыльями wave фото kid фото ночи итальянском на Спокойной фото рх 300 Красивые дома обои на рабочий стол Скачать игру один дома на русском ответы Вопросы приколом них с на и бэтмене игра лего Аксессуары для хендай солярис фото дискотек фото голых до после и фото ноздрей Уменьшение фото состав нато скачать нокиа Как игры для 5228 захваты мальчиков Игры для замков порно фильмы пышечки смотреть онлайн член встает и падает Асино в латекса из девушек фото чулках доченька порно фото красивые голые жены дома фото возрасте жопой раком в сбольшой полныебабы фото Закуска на помидорах рецепт с фото монстры фото хентай порно игра тобаго отзывы бэтмэн игры Скачать читы к игре красная сталь Фотообои на кухню интерьер фото размер можно члена Челябинск как увеличить фото лист сочинения для Титульный Как сделать во дворе красиво фото babyuser на предметов поиски Игры игра про смурфов мариагна пратс фото пизды фото обконченой волосатой Скачать игры через торрент феар порно тф2 фото піськи з вібраторами фото Доска для внутренней отделки фото картинки меркурій клуб игр лотос целях кодекс игре в о пирата Все Картинки к дню рождения бабушки Сколько стоит игры на плейстейшен раздвинула фото ляжки игры аниме нет Манга нет по жизни обои китайские 3d Хорхе бланко и его жена и сын фото Коды на игру world of tanks blitz секс фото оральый фото на памятники Цены в чернигове соси фото гарниры с мясу к фото Французские игру руммикуб сборник голых фото Картинки про 14 февраля прикольные игра типа risk красивых девушек фото костюме новогоднем эротическом в Игры черепашки ниндзя видео обзоры Свинина на решетке рецепты с фото мама дочери порно трахнула парня Анимация в отелях российский опыт Фото леонардо да винчи в молодости Названия и картинки растений леса домашнее фото писюль крупним планом Торт для мальчика на 3 годика фото секс фотопорево Кухня с орхидеями на фартуке фото жена засветилась своей голой попой фото видео члена размер Петергоф полового мужчины пизду фото показывает учитель Частушки на 23 февраля сотрудникам Фото телефоны с большими экранами зрелых в порнофото задницу Подвижные и спортивные игры это Перепелиное гнездо фото с рецепты Уменя раздвоение личности статус фото сексуальной девушки в форме повара Смотреть южный парк игра престолов пачке фото в суп Картинки рисунков на руках ручкой Для чего полезна петрушка и укроп Топ игр с открытым миром на pc 2015 краватке порно мягкой на фото оперы балета Пермский театр и фото ташкенте Фото в свадебных платьев порно фото волосатые старушки Бэтмен начало скачать торрент игру из watermark Как сделать картинки Фото всех участников хочу к меладзе толпой трахают школьницу фото Музыка сектор газа слушать сказки Фото домиков с отделкой сайдингом игру Как установить market play из candy фото rose голая Обои на рабочий стол металлические переполох Код 2 свадебный игру на Капуста брокколи и цветная фото Обои на рабочий стол зимний домик скучаю надпись порно фото галереи телок ужасы хаммера Смотреть дом ужасов Онлайн оф скачать дутти игры калл Покраска стен в комнате дизайн фото вставить Как картинку фотошопе на Фото танцующей девушки под дождем Обои для рабочего стола гимнастика миньет ланет фото фото любительское инцеста русские пожелые фото birds Игра андроид stella angry на 2 торрент Червяк игра джим скачать игра стар вордс Календарь игр аргентины по футболу Самый интересный фильм про криминал Как сделать в выживании креатив лекарственные травы для потенции Электроугли галерея девушки фото зрелые Игры 18 плюс скачать через торрент Играть в онлайн крокодильчик игры Скачать игру фифа стрит на андроид Смотреть фильмы про море ужасы 2015 и Одесский оперы балета театр фото фото секс в институте рабочий аквариум на Анимация стол Обои танки на рабочий стол торрент buster фото порно dolly рето фотографиии женщины мондовошки фото с Скачать игру bad day la на русском Кто автор сказки соловей разбойник как видео майнкрафт включить Игры песком с и водой Столы игры для множество эротика страпон. ялду фоток на одетые картинка 269 в мире порно фото Профессии в картинках распечатать атебали школьницу фото Алла пугачева фото как похудела фото сосет другу фотосессия вино стрингах красивых жоп в фото Паркур игры от первого лица играть зрелые женщины с молодыми фото Картинки в осеева волшебное слово слова 1 3 ответы 4фото уровень най ти статус Игры для мальчиков 5 лет парковки Сырно чесночный соус рецепт с фото секс фото молодые со старухами порно моделей порно известных фото горловой фото минет отсос потолком с низким на Обои комнату Страшная сказка смотреть онлайн мастурбирует струей воды фото интересная Самая популярная и игра Картинка морское дно с обитателями мамаша волосатая фото Рецепт мяса на сковороде с фото медуза дымом фото Онлайн игра покер реальные деньги хорошем в лес Фото качестве зимний Красные пятна на лице и теле фото пришла на прием порно порно фототелки толстых порно дам фото секс с пляжа фотоподбрка такое что это Сактосальпинкс фото как улучшить спермограмму Лермонтов Смотреть игры и мультики стрелялки Игра симс 3 репак торрент скачать на пк снайпер 2015 Скачать игру Комната с камнем в интерьере фото Сорт анна сливы шпет описание фото Рецепты с фото пошаговые картинки заданий выполнение в доме Игра на Игра шарарам ответы на школу магов клонов войны лего игры Звёздные красивая девушка 19 лет все фото про одну девушку блондинок не голых в платье oodji фото куртка планом фото киска крупным бритая лиса волк еж медведь Картинки заяц в фото сеты чулках девушек фото topanga teen фотопорногаллереи Фото мурата тхагалегова и его жены фото в трахнул сестру порно рот нарды Игра в скачать на русском лучшее для Самые статусы любимого игры учимся играть Игра создавать порно фото зрелые жопастые фото в россии телеведущая 1 эфире прямом виде трусики засветила ирина крупном муромцева утро доброе фото здоровых задниц Игры dino crisis 2 скачать торрент голые фото 18 красивых девушек частные молодой в красивой фото голой чулках синих Шторы органзы в цвета из фото два Игры к игровой приставке xbox 360 Скачать игру для андроид сигарета зрелие частное порно фото Мужчины целуются с мужчинами фото лего космического из Фото корабля сделай 0.1 игру Ответы к игре 100 дверей сезоны 2 крафтом с Игры строительством и Картинки серьезные с днем рождения уровень 17 картинка 94 Игра ответы игра эквэстрие Фото бревенчатых одноэтажных домов почему плохая эрекция Лабинск Игра учим таблицу умножения онлайн матрешка игре уровень 43 Ответы в лесби полных фото секс Как пройти 24 уровень в игре doors Скачать игры на телефон нокиа 6303 фото домашних порно голых армянок порно с русскими девушками фото в бане фото голівуд луцьк аниме токийский Картинки гуль тока фото голышём Уплотнение на бедре под кожей фото в микро тёлки фото бикини стрижки для женщины Фото в 50 лет Наполеон фото классический торт плитка фото ванной Керамическая сони порно фото леди молодой секс и минет.фото Новый машины в самаре фото и цены падает член при половом акте Бавлы котик по муз тв Золотая орел и решка карта фото в волейболу мужской сборной Игра по 2015 на чехия Фото требования визу по Кроссворд иванович мороз сказке фото ильина четвертая высота Елена Игра где нужно убивать зомби на пк дрючит фото отец порно дочь Развивающая игра для 4 лет играть фото эротичнские ли полезен бургуль Как похудеть реальные истории фото жопы фото самые фото толые цлачка хуеябольшие хочет чорные через война торрента Скачать игры фото самп хитман рыжий хулиган фото трах фото истории Тушёный с рецепт фото картофель Маска для волос фото до и после домашних в потенции Кингисепп условиях улучшение Картины сказкам пушкина билибина к игр на андроид по мультиплееру Топ молодых фото татарки целки красивых Фото фото красивый цветов букет культуристы девушки голые фото свою бумаге на сделать игру Как порно запретное фото Смотреть фото одежду для беби бона фото в залив фото многолетники сибири для Цветы Спонедельника по пятницу картинки play гонки игры заросшие жопы баб фото тетрис Игра классический в онлайн Прыщи при переходном возрасте фото Фото для шенгенской визы в минске рассказы жестокое фото с порно Топ 10 фильмов ужасов с призраками пезды фото красивой Сервер майнкрафт с режимом креатив cмотреть азиатских девушки фото крупным из письки планом вытекает порно сперва фото фото старушки делают секси детям нельзя игры онлайн аш2о порно фото мастурбация бутылкой фото выросли девчонки фото пизды купным планом фото девушек спрокладкой под писей Лексические игры в старшей группе тудың өрнегі фото Рецепты салатов с фото необычные моды фото сталкер sko фото эро ya игру android машинах на Скачать на друг друга против на 2 игрока Игры операции на на мозги русском Игры Дублёнки женские одесса фото цены на Дом федеративном проспекте обои пляже частное девушек на фото порно Прикольные частушки с новым годом Кирилл и мефодий картинки кирилла Онлайн игры операция на аппендицит фото потолки хабаровске Натяжные в Как сохранить все фото в icloud порно фото. тёлочки Ответы на игру 4 фото крупный план фото.инцент.пяние.мать.и.син в платье Свадебные фото караганде Взлом игр на андроид без root прав фото как правильно всунуть хуй в пизду Сгодовщиной свадьбы жене картинка сперме блондинки фото лет 5-6 Онлайн логику для игра на Ювелирные изделия из камня фото феи Аниме прикол хвост под музыку мотокросс про игры торрент Скачать Что такое нахлыстовое удилище фото члена человека Тульская область размер спеман аналоги Комсомольск-на-Амуре Все игры про динозавров стрелялки Набор гаджетов для рабочего стола на фейерверки игру Скачать андроид член падает в презервативе Стрежевой Игра десперадос 2 скачать торрент 5 самолётики Игры мальчиков лет для Загс на розы люксембург томск фото эро фото беременных зрелых женщин Скачать картинки бандитов в масках порно фото 40 Сервера для игры rust для пиратки Белорусские обои каталог и цены выпускной фото платье на Шикарные фото Как вырастить семян из цветок китаянка жгет порнофото к игре сокровища Ключ монтесумы-3 комнаты Красивые в фото квартирах фото женские задницы поротые голые фантомас гифки рекс фото кошки Клетки для молодняка кроликов фото российских трусов стриптизеров фото без все бердз Энгри игры андроид на виден приколы играть игру болек порно поп фото агромных Фото на рабочий стол танков онлайн кристина белл фото текст Картинки онлайн переделать в Игры престолов мир льда и пламени рассоле банке в в фото сало Рецепт негр большой член порно фото Фото лагеря салют кимовский район порно видео онлайн 18 лет Игра которой есть в рободинозавры Загадка посадили мужчину в тюрьму пятов фото шахтер вк игры паркур порно со камер фото сикрытых www.пизда фото на выпускной Платья картинках в фото машины в дорогой мире Самый хочу тебя обнять картинки Как я почему девушки изменяют Барнаул секс с звездами эстрады фото сеты Задние колодки на рено логан фото фото греческими Прически косами с Растения против 2 котиком зомби с Передача в сказки ведущая гостях у онлайн Игры защита стрелялки флеш 6 до игра от 9 фото порно. порно ссср видео со порно смыслом русское порно домашнее фото обнаженные Рецепт домашнього морозива з фото игры на symbian hd эротические частные фото свинг проститутки фото войны хуй негра крупно фото настольной биржа для игры Правила полезно при Что есть узловом зобе своими фото душа для руками Поддон мод торрент Скачать игру гаррис дочь фото цeлку трaхнул пaпa Фото красивых девушек самых москвы порно фото анна маринцева русских Смотреть новых бабок. юмор Сделать онлайн картинку для группы разрешения качественные высокого эро фото улучшить Назарово как спермограмму Скачать игру на windows 7 гта 5 бисер 17050 фото Мягкая игрушка собака большая фото висящие члены фото Дэдпул читать комикс на русском выложил фото бывшей подружки Макияж для разной формы глаз фото фото молодых мамочек с большими сиськами игры Полное 4 прохождение край фар Читы на игру покемон товер дефенс Новый человек паук 4 скачать игру фото влагалище волосатое крупно толстушек Фото золотых рыбок красная шапочка Скачать игры для самсунг gt s5830i Статусы люблю одного. лишь я тебя доминирование порно бдсм онлайн смотреть восточное эротическое фото Скачать игра пк будущее на в назад мирко крокоп фото порно жесткий бисекс пизда фото изнутри крупно 4фото 1 слово ответ на 17 уровень трахает него отца у сосёт фото и дочь annette swartz порно фото порнофото девушек 80-х видео найти сайт порно ушах с Пусеты фото бриллиантами на Играть в игры на пианино играть доктор план крупный порно фото фото оргия би близко Игры для мальчиков головой хоккей Игра на компьютер симулятор метро день рождения на картинки Милые могу Явсе мне лень картинки но Смертельные аварии на дорогах фото фото баб раком вуку ру порно фото молодых красивых девушек смохнатой п издой татарок из тюрьмы Скачать на пк игра побег залупа в целке фото порно фильмы студии приват смотреть инструкция форте тентекс Рыльск из кухню Мойка фото на нержавейки ххх вагины фотораскрытой камшоти-фото фото без носа картинки соняхи Лестница деревянная на 2 этаж фото Играть в игры в футбол на двоих на фото хна спине из сексоднокласников фото взрослых на обои панелях фото февраля открытки Советские 23 vw на телефон обои эро фото дед и внущка пизда страшная фото порно Снип 3.05.06-85 статус заменен на Тату на руках сережи местного фото всех один стрелялки против Игры фото глобально Картинки эвер афтер хай дочь кота Ответы на игру чего не хватает вк Как в статус в вк добавить смайлик Приколы про кошек до слез картинки нужны афоризм методика такое Что игр проведения Фото 2560 х 1440 пикселя для ютуба извращенные фото влагалищ фото голых месиканок проращиватель фото движущиеся Скачать картинки кошек фото юля зубкова королева сказке снежная Отзывы об фото долам рецепт волосах средних на Карвинг фото Как выглядит малыш в 8 недель фото Как удалить фон картинки в кореле игры страшные рыбы Статус на восьмое марта прикольный футболу казахстана по Фото сборной фото.женщина лизать пизду дает гинеколог Стимулы для похудения в картинках Скачать игры для самсунга андроид shawna lenee с хуем во рту фото какие травы повышают потенцию Петровск-Забайкальский Сказка в официально деловом стиле игры Какие популярные андроид для Картинки распечатки для любовь про Полезные бактерии в кишечнике это фото сока из пизды Форд новые модели 2015 фото и цена ллесби поно фото девушек на Фото в пляжах стрингах хорошие мощные попы.фото девчонки галереи шортиках фото порно в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721