Трактування терміну “дискурс” у сучасній лінгвістиці

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК81.42(045)

Кириченко Т. С.,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

 

Трактування терміну “дискурс” у сучасній лінгвістиці

 

Стаття присвячена розгляду еволюції терміну “дискурс”, також у статті розглядаються основні проблеми розуміння цього поняття, яке залишається в центрі уваги сучасних наукових дискусій та робиться висновок про перспективи дослідження даного поняття.

Ключові слова: дискурс, текст,мовлення, речення, форма, функція, структура, діалог, комунікативна ситуація, екстралінгвістичні фактори, прагмалінгвістика.

 

Статья посвящена рассмотрению эволюции термина “дискурс”, рассматриваются основные проблемы понимания этого понятия, которое остается в центре внимания современных научных дискуссий, делаются выводы о перспективах исследования данного понятия.

Ключевые слова: дискурс, текст, речь, форма, функция, структура, диалог, коммуникативная ситуация, эксралингвистические факторы, прагмалингвистика.

 

The article is devoted to the evolution of discourse, it elucidates the notion of discourse, which is the centre of scientific discussion nowadays, shows the prospects for the further study of this notion.

Key words: discourse, text, speech, form, function, structure, dialogue, communicative situation, extralinguistic factors, pragmalinguistics.

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день поняття дискурсу є одним з основних понять лінгвістики, що досліджується у рамках прагмалінгвістики, когнітивної лінгвістики, лінгвістики тексту та ін. Більше того, термін “дискурс” можна назвати центральним у лінгвістиці, адже він не є тільки теоретичним. Це досить складне комунікативне явище, яке поєднує екстралінгвістичні фактори та елементи когніції. Поряд з цим не існує єдиного загальновживаного визначення цього поняття, комплексного підходу до цього явища, адже різні науковці пропонують свої трактування поняття “дискурсу” , що обумовлює актуальність нашого дослідження. Мета цієї статті – дослідити еволюцію терміну “дискурс” та проаналізувати різноманітні підходи до визначення цього поняття. Об’єктом дослідження виступає термін “дискурс”, а предметом дослідження є його трактування в сучасній лінгвістичній літературі.

Незважаючи на те, що Т. А. ван Дейк пропонує досліджувати дискурс починаючи з античних трактатів з етики та риторики, проте М. Л. Макаров [12: 72] вважає, що сучасне дослідження дискурсу розпочалося з 60-х років XX століття. Початок теорії дискурсу лежить у працях російських формалістів (дослідження морфології російської казки В. Проппа), у дослідженнях мовного вживання німецької лінгвістичної школи П. Хартмана та П. Вундерліха, у функціональному структуралізмі Ферса, у соціолінгвістичному аналізі комунікації американських лінгвістів Е. Щеглофа та Х. Сакса, антропологічних дослідженнях Дж. Гамперца, у логіко-семіотичному описі різних видів текстів та моделюванні породження мовлення французьких постструктуралістів, у соціології мови Ервіна Гоффмана, у аналітичній філософії, у когнітивній психології, психолінгвістиці.

Вперше термін “аналіз дискурсу” ввів американський лінгвіст Зелліг Харріс. Цей термін він використовував як метод аналізу зв’язного мовлення, використовуючи дистрибутивний метод. Пізніше цей термін почали асоціювати з німецьким терміном “Textlinguistik”, а також із терміном “linguistica del texto” за Е. Косеріу [8], тобто терміни “текст” та “дискурс” ототожнювались. Розмежування цих термінів починається з кінця 70-х – початку 80-х років ХХ століття [19: 670]. Текст прирівнювався до формальної конструкції, а дискурс виступав актуалізацією цієї конструкції у зв’язку з екстралінгвістичними факторами дискурсу [5]. Дискурс у цей час аналізували за допомогою лише експериментальних та описових методів.

Сара Міллз [29: 1] зазначає, що термін “дискурс” має набагато більше трактувань, аніж усі інші терміни літературознавства та теорії культури. У французькій лінгвістиці термін “дискурс” мав значення “мовлення, текст”. Еміль Бенвеніст одним з перших запропонував уточнення цього поняття, а саме, визначив дискурс як мовлення, що належить мовцю. Відомий дослідник дискурсу Т. ван Дейк [26] зазначає, що термін “дискурс” може вживатись у таких значеннях:

дискурс у широкому розумінні може бути письмовим, мовленнєвим, а також мати вербальну та невербальну складову;

дискурс у вузькому значенні дослідник визначає як письмовий чи мовленнєвий вербальний продукт комунікативної дії;

дискурс як конкретна розмова завжди пов’язаний з конкретними умовами та контекстом;

дискурс як тип розмови пов’язаний з типами вербальної продукції, а не з конкретними комунікативними діями;

дискурс як жанр, а саме, науковий дискурс, політичний дискурс, і т. д.;

дискурс як узагальнене уявлення про певний історичний період, культуру, спільноту.

На сучасному етапі лінгвістичних досліджень даного феномену науковцями пропонуються різні підходи до тлумачення поняття “дискурс”. Усе залежить від точки відліку того чи іншого дослідника. Розглянемо деякі визначення цього загальновживаного та неоднозначного поняття.

Дебора Шифрін [30: 20−43] пропонує три підходи до визначення поняття “дискурс”. Перший підхід оснований на позиціях формально та структурно орієнтованої лінгвістики. Опираючись на цей підхід дискурс можна визначити як мову, яка є вища за рівнем від речення та словосполучення: “language above the sentence” [30: 30]. Прихильниками такого визначення є Борботько [2; 3], Т. А. Дейк та В. Кінч [4], В. О. Кох [9], М. Л. Макаров [12], О. І. Москальська [14], Т. М. Николаєва [15], Б. Палек [16: 244], А. Стенстром [31] та М. Стаббс [32: 1]. В. А. Звєгінцев [6: 170] в межах зазначеного підходу робить акцент на смисловому зв’язку, стверджуючи, що дискурс – це “два або декілька речень, які пов’язані за смислом”. Схоже визначення знаходимо і у Девіда Кристала [22: 106], який вважає, що дискурс – це “відрізок мовлення, що за розміром більший за речення”. Дослідник також вважає, що дискурс має дотеоретичний статус у лінгвістиці і містить набір поведінкових особливостей.

Т. М. Николаєва [15: 467] зазначає, що “дискурс – це багатозначний термін лінгвістики тексту, який багатьма авторами вживається майже у омонімічних значеннях”. Це поняття прирівнюється до зв’язного тексту, усно-розмовної форми тексту, діалогу, групи висловлювань, які пов’язані між собою за смислом, мовленнєвої поведінки (усної чи письмової) як даності ”. Т. А. Дейк та В. Кінч [4: 154] пізніше зазначили, що дискурс є “не просто даністю тексту, а системно мовними структурами цілого тексту”. Основою такого підходу є побудова ієрархії складових та відношень між ними, що утворюють єдине ціле. Саме тому можна стверджувати, що цей підхід об’єднує структурно-синтаксичне та комунікативне трактування дискурсу за В. І. Карасиком [7]. Згідно першого трактування дискурс прирівнюється до фрагменту тексту або розгорнутого смислу тексту у свідомості адресата. Це може бути і понадфразова єдність, і абзац, і група реплік у діалозі. За комунікативного підходу дискурс сприймають як вербальне спілкування, діалог, діалогічне висловлення, мовлення з позиції мовця. Недоліком зазначеного підходу є надзвичайно високий рівень абстракції.

Друга концепція у розумінні дискурсу має функціональне підґрунтя, де дискурс розуміють як вживання мови: “the analysis of discourse is, necessarily, the analysis of language in use” [21: 1; 27; 28; 30: 31; 33], де функції дискурсу безпосередньо пов’язані із функціями мови. Цей підхід близький до ідей Празького лінгвістичного гуртка, представники якого вважали, що “до лінгвістичного аналізу слід підходити з функціональної точки зору” [20]. З цього випливає, що мова – це система засобів вираження, яка служить для виконання певної мети. Слід відзначити, що в основі другого підходу лежить умовний рух, ідея розвитку, розгортання від фрагменту тексту до мовленнєвої діяльності.

Третя трактовка дискурсу Дебори Шифрін заснована на взаємодії форми та функції, де дискурс прирівнюється до висловлення (“discourse as utterance” [12]) і є сукупністю функціонально організованих, а не лише формальних одиниць вживання мови.

Зазначені підходи доповнимо іншими трактуваннями, задля того, щоб отримати повну картину поняття дискурс. У працях Т. А. ван Дейка можна прослідкувати когнітивне розуміння дискурсу [5; 23; 24; 25], де дискурс постає як взаємодія між мовою та дійсністю, що є запорукою розуміння світу. Характерними рисами такого дискурсу є цілі та інтереси, а важливою є не просто ситуація, а уявлення про неї або інтерпретація учасниками ситуації. О. С. Кубрякова [11] теж трактує дискурс як когнітивний процес, який пов’язаний із творенням мовленнєвої поведінки.

Ще одним підходом до аналізу дискурсу є структурно-стилістичний підхід [7: 26], де дискурс розуміється як нетекстова організація розмовної мови, що характеризується нечітким поділом на частини, пануванням асоціативних зв’язків, спонтанністю та високою контекстністю.

У нашій роботі ми притримуємося визначення дискурсу Н. Д. Арутюнової [1: 137], за якою “дискурс – це зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами; це текст, що узятий у подієвому аспекті; це мовлення, яке розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей та механізмах їх свідомості (когнітивних процесах)”. Дискурс – це мовлення, що “занурене у життя” [1: 137], де сам дискурс вплітається у міжособистісне спілкування. У такому трактуванні дискурс постає як розширене розуміння тексту, як текст, що занурений у конкретну комунікативну ситуацію зі знаннями про учасників спілкування та умови ситуації. Такий підхід ми можемо трактувати як соціально-прагматичний за В. І. Карасиком [7], за якого під дискурсом розуміють “соціально або ідеологічно обмежений тип висловлювань” [18: 26-27]. Завданням прагмалінгвістики за такого трактування є вивчення використання мови в дискурсі, зосередження уваги на особистості та особистісних факторах використання мови і відображення цих факторів у дискурсі. Отже, з цього визначення випливає, що основними характеристиками дискурсу є зв’язність тексту, подієвий аспект, обумовленість екстралінгвістичними факторами та цілеспрямованість соціальної дії. До того ж, термін “дискурс” на відміну від терміну “текст” не слід застосовувати до давніх текстів, де зв’язок із життям не відновлюється безпосередньо.

Також ми поділяємо точку зору В. В. Красних [10: 190], яка дискурс трактує як “вербалізовану мовленнєво-мисленнєву діяльність, що включає лінгвістичні та екстралінгвістичні компоненти”, а текст як “елементарну одиницю дискурсу”, тобто у підході дослідниці дискурс визначається через текст або текст через дискурс.

У нашому дослідженні ми погоджуємося із М. Л. Макаровим, що дискурс має інтерактивну природу, містить у собі взаємодію, діалог [13]. Дискурс це певне соціолінгвістичне утворення [17], яке продукується завдяки адресату та адресанту у конкретних комунікативних, прагматичних і соціальних умовах, ситуаціях.

Підводячи підсумок, можна стверджувати, що незважаючи на велику кількість визначень поняття “дискурс”, воно залишається розмитим та неоднозначним. Виходячи з цього можемо віднести зазначене поняття до лінгвістичних універсалій, адже щодня коло його трактувань розширюється. Перспективою подальших розвідок у даному напрямку є дослідження відношень дискурсу з основними лінгвістичними поняттями “текст” та “мовлення”.

 

Література:

 1. Арутюнова Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцева. – М : Сов. энцикл., 1990. − С. 136−
 2. Борботько В. Г. Общая теория дискурса (принципы формирования и смыслопорождения) : автореферат дис. д-ра филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / В. Г. Борботько. – Краснодар : Изд-во КубГУ, 1998. − 48 с.
 3. Борботько В. Г. Принципы формирования дискурса : Учебное пособие по спецкурсу для студентов лингвистических факультетов / В. Г. Борботько. – Сочи : Изд-во Сочинского гос. ун-та туризма и курортного дела, 1999. − 92 с.
 4. Дейк Т. А. ван Стратегии понимания связного текста / Т. А. ван Дейк, В. Кинч // Новое в зарубежной лингвистике. Когнитивные аспекты языка. − М. : Прогресс, − Вып. № 23. − С. 153−211.
 5. Дейк Т. А. ван Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк. − М., 1989. – 312 с.
 6. Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи / В. А. Звегинцев. − М., 1976. − 309 с.
 7. Карасик В. И. Структура институционального дискурса / В. И. Карасик // Проблемы речевой коммуникации : Межвуз. сб. науч.тр. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2000. – с. 25–33.
 8. Косериу Е. Современное положение в лингвистике / Е. Косериу // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, – 1977. – № 6. – С. 45–47.
 9. Кох В. А. Предварительный набросок дискурсивного анализа семантического типа / В. А. Кох // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистика текста. − М. : Прогресс, 1978. − Вып. № 8. − С. 149−
 10. Красных В. В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность / В. В. Красных. – М. : Изд-во Диалог, МГУ, 1998. – 352 с.
 11. Кубрякова Е. С. Виды пространства и дискурса / Е. С. Кубрякова, О. В. Александрова // Категоризация мира : пространство и время. Материалы научн. конф. – М. : Изд-во Моск. ун-та., – С.15−26.
 12. Макаров М. Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе / М. Л. Макаров. – Тверь : Изд-во Твер. гос. ун-та, 1998. − 200 с.
 13. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. − М. : Гнозис, 2003. – 280 с.
 14. Москальская О. И. Грамматика текста : Учеб. Пособие / О. И. Москальская − М. : Высш. шк., 1 − 183 с.
 15. Николаева Т. М. Краткий словарь терминов лингвистики текста / Т. М. Николаева // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистика текста. − М. : Прогресс, 1978. − Вып. № − С. 467−472.
 16. Палек Б. Кросс-референция : к вопросу о гиперсинтаксисе / Б. Палек // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс. – 1978. – Вып. № 18. – С. 243−258.
 17. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Г. Г Почепцов. – К. : Спілка рекламістів України, Українська асоціація паблік рілейшнз, 1996. – 175с.
 18. Серио П. Как читают тексты во Франции / П. Серио // Квадратура смысла : Французская школа анализа дискурса. − М. : ОАО ИГ “Прогресс”, 1999. С. 14−53.
 19. Степанов Ю. С. Между системой и текстом – дискурс / Ю. С. Степанов // Язык и метод. К современной философии языка. − М. : Языки русской культуры, 1998. − С. 655−688.
 20. Тезисы Пражского Лингвистического Кружка / [В. А. Звегинцев] // История языкознания XIX−XX веков в очерках и извлечениях. − М. : Просвещение, 1965. − Ч. II. − С. 123−140.
 21. Brown G., Yule G. Discourse Analysis / G. Brown, G. Yule. – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1983. − 288
 22. Crystal D. A dictionary of linguistics and phonetics / D. A. Crystal. – Oxford : Blackwell Publishers, 1991. – 389 P.
 23. Dijk T. A. van Strategies of Discourse Comprehension / T. A. van Dijk, Walter Kintsch. − New York : Academic Press, 1983. − 389
 24. Dijk T. A. van. Discourse and Communication : New Approaches to the Analysis of Mass Media Discourse and Communication / Teun A. van Dijk, Walter de Gruyter. − Berlin, 1985. – 367
 25. Dijk T. A. van. Communicating racism : ethnic prejudice in thought and talk / T. A. van Dijk. – London : Sage Publ, 1987. − 435
 26. Dijk T. A. van. Ideology : A Multidisciplinary Approach / T. A. van Dijk. – London : Sage, 1998. – 147
 27. Halliday M. A. K., Explorations in the Function of Language / M. A. K. Halliday. – London : Edward Arnold, 1973. − 144 P.
 28. Mills Sara Discourse / Sara Mills. − Routledge, 1997. − 177
 29. Schiffrin D. Approaches to Discourse. Oxford / D.Schiffrin. − Cambridge, Mass. : Basil Blackwell, 1994. − 195
 30. Stenstrom A.B. An Introduction to Spoken Interaction / A. B. Stenstrom. – London, New York : Longman, 1994. − 288
 31. Stubbs M. Discourse Analysis : The Sociolinguistic Analysis of Natural Language / M. Stubbs. – Oxford : Basil Blackwell, 1983. − 272
 32. Widdowson H. G. Linguistics, 3d ed. / Series Editor H. G. Widdowson. – Oxford : Oxford Univ. Press, 1997. − 134

27.           Fasold R. Sociolinguistics of Language : Introduction to Sociolinguistics / R. Fasold. – London : Academic Press, 1991.− 352 P.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

february dating 2013 glasgow issue speed for resume sale writing website law business assignments help dating neurotransmisores yahoo excitadores derby cv us writing service essay 6 paragraph someone paper research to write my juego y adivinar dating de online dibujar quiero online te posdata dating subtitulada plagiarized not buy essay essay wri custom dri essay boston college title sales marketing resume for and where write to paper find term i can someone my and medical coder sample for biller resume b deficiency vitamin 12 1 for treatment herpes simplex alternative chris groer dissertation service customer for sales and sample associate resume for report school writing essays where contrast comparison a and to buy scholarship winning past essays informative disorders essay eating on buy online plans business college diversity essays admissions best letter to how write cover company a a not hiring is that to college start service essay best application heroism essay paper term on economics write college application foolproof service essay essays college with help airfare comment website write cheapest a writers pesonal essay workshop for sales cover letter manager role assignments sale for college sukollawat pechaya and min quotes dating weir berlin terramycin can letters recommendation for school write who of medical online dating asesinos titeres pelicula buy best zone(r) resume application best services writing cv writing college 57 essay admission service writing homework kenn does my my robot nesbitt academic helper writing nicholson who 2014 is jack dating in of treatment damage alcohol vitamin nerve in how order to bibliography alphabetical put annotated recommendation medical school letter of for from sample doctor a cv service uae us writing help is legit assignment my homework help water cycle dissertation design methodology stop essay someone smoking to persuading service writing resume naukri review b12 vitamin achat pas de cher service help public dissertation pills inderal 365 la lithium stocks investing in lithium analyst how to papers research buy online my with need help dissertation american glucotrol pharmacy dissertation buy masters online essay pay an write alabama service essay services angel professional writing los organic chemistry homework online help art with coursework help gcse results dating ang debate 2015 daan no no silver fees purchase prescription fox custom essay sites best role dissertation supervisor english to write essay how club essay fight thesis statement a kamagra without sell prescription generic to term where papers buy college you buy where can paper cheap lanterns company writing content team presentation sales motivational ppt for Fort canada no india with buy rx - buy Purinethol online e check Wayne Purinethol dating korean south a guy personal statement graduate school for who write paper can my who susan is 2015 dating sarandon coursework english help on caps ornamnet letter writing help with essay writers management help uiowa thesis vancouver services 4750 essay dissertation admission writing bc mba horner rita thesis phd assignments school buy consulting dissertation service newcastle school homework help high biology writer essay buy in helper assignment kl prandin 100mg generic online island resume writing services on long charles homework dickens help lotrel tablet be should chronological resume a experience order on in master program where homework buy thesis service essay org custom essay custom recommended thesis for proofreading phd in uk sales associate position for resume acquisto danazol caps for thesis media good violence statement is homework facts helpful medical for technician sample records resume help how students does homework literature and dissertation proposal review doctoral report thesis examination essay writer dragon dissertation communication on mass writing reviews best services cv using impression of order essay pay willingness to thesis processor order resume you buy essays can paper 12 research page do can find my where someone to i homework writing like textbroker sites homework ads political 2008 help print cheap phd online spss my do homework my in name write urdu stylish name write my in fonts and cream chicken pox benadryl writing resume services huntsville al tools plan for for recovery addiction essay uk writing law services autobiography rover contract range hire dating is ed taylor sheeran swift completed homework buy warming essays student global what examine mean does homework help critically buy essay mba executive admission kids younger 18 dating than for sites signs rectal cancer warning academic best writing service homework help gods roman out plan business buy services essay application editing a dissertation and liberty pleasure necessity on and pain helper writing essay free quickly dissertation a help writing with homework facts india help i help homework my with german need online resume clothes uk order for thesis students mechanical topics engineering on france research paper essays custom writen website reviews essay writing academic netherlands positions cv for writing a need plan business help with paper wrapping cheap disney christmas chennai help dissertation service homework who to my can i do pay canada in Daly Verapamil india 200 mg - City online os Verapamil statement masters personal for edusson reviews paper writing resume nh portsmouth services writing student helper homework homework help geographic national historical newspapers pennsylvania online mathematics holt homework help engineer cover for pdf mechanical fresher letter my online do essay24 how assignments to college buy homework somebody my i to assingment do can find how litearature essay doctoral program national of service benefit essay money does essay buy happiness cost a plan hire to business writer school essay law services plan durban business writing someone pay homework do to accounting help college essay writing application essay an buy you can really should do homework my now listing support group herpes free algebra with help papers research term for persuasive sale speech writing service portland or resume no vitamin b12 2050 prescription buy essay best history medical school for examples statements personal essay scholarship a assistance writing in students does future homework help life writing service story app common help essay nyc writing dissertation seminars sites not term that custom are paper scams super extra tadadel brand paper software writer research to intent a write letter how a to business purchase of in online elavil nz buy write online paper your writing examples assignment get online homework help nursing essays research best services resume dc writing washington nj outline thesis science social master combivent american made study disorder case children bipolar write dissertation my can t i online landeskunde entdecken dating essay narrative others helping homework english help 3rd grade letter sample for office cover medical receptionist should essay how a be long college depo provera versus oral contraceptive in paper services brooklyn writing help business writing plan my cost acquisto Chattanooga - 1286 sicuro Micoflu Micoflu online dissertation a essayist roast pig on phd services in thesis writing hyderabad kent help doctoral hovind dissertation flagyl uti treating with to a write help book writers reputable research paper children order essay of birth disorder obsessive compulsive homework services highway best resume writing military thesis phd fish immunology 24 hour prevacid 42 capsules persuasive essay a how to end thesis redbronze master editing ucas service personal statement school essay medical book admissions letter receptionist with experience cover medical for no 150 online terramycin mg with help thesis masters proposal business plan order custom Ortho online order Tri-Cyclen Tri-Cyclen 40 Minneapolis - mg Ortho secure acquisto online sicuro combivent dating american man korean blood latino true dating 6x04 description job order picker resume service 0800 writing uk best dissertation nz paper buy lanterns online mythology research paper bon punir dissertation a quoi online komedija blogas dating senilis Cardarone - side prescription Cardarone sell effect generic a without Rochester com writing dissertation service lymph nodes cancer dye breast canadian prevacid buying pharmacy disorder case study anxiety social evolve disorders thyroid case study essay revision help sites writing good autobiographical an write how essay to phd bialik help dissertation papers divorce help buy Simi Ibuprofen online canada Valley Ibuprofen - buy online prescription no allegra gorey httparcoxiamsdhu Ant Red without presciption de au Red online buy achat Ant service for sales resume best writing sale high school term papers for at wedding speeches order of persuasive buy speeches orlistat 500mg buy 1742 homework shapes help 3d order prevacid script how cheap to no co uk essayservices do forgot to the homework day i my college a application essay how to end 9 year science homework help london help dissertation editing paper write my someone research editing services professional and proofreading ninja dating writing homework help reading essay writing 100 application successful a college buy to plan business paper custom size buy pa school help essay music plans lesson appalachian city situation order law essay deteriorating statistics papers service writing thesis examiner on report phd essay logical order clomid les risques essay start to college application the how writing plan help business sba free writing service online will mla essay papers writing services legal paper website essay i believe paper online to purchase how research a abstract dissertation proposal of legal writing are essay custom services writers custom required writing kamagra prescription no flavored 1mg c programming help assignment price dumbbells gym bangalore dating in patent viagra date expiration article disorder personality uk an essay order job with i need security research help on a paper ppt presentation mechanical paper for engineering herpes genital benin for chemistry help homework problems essay cheap the oil end of online generic fludac study for case sale bed templates for powerpoint presentations medical secure order nitroglycerin online my write to bibliography how online abstract dissertation orders obeying essay mouth failing cancer battle law admission essay custom school community service essay online education doctorate cheapest in essay college cheap york homework help times you does new learn editor writing online i and compare help contrast writing essay need a the are best writing services what essay rationing primary homework help ww2 cheap coursework writing researchpaper methods of application writing essay college an letter ask a to reference to write how someone introduction uggs essay extended i on essay should my do what how a cost much does term paper buy to it prescription no yagara online Rock preis - Little pills Desyrel Desyrel research help autism paper to where order essay coordinator test district resume nootrop-piracetam how ordering without buy prescription to custom help admissions essay resume exeter and cv service writing it reviews resume writing services who to i can write essay an pay Zyprexa no free buy 24 canada hour Zyprexa prescription from delivery safe shipping mit thesis database phd essays best college creative admissions south writing dissertation services africa custom online helper homework exceptional teaching list populations homework or helpresource diverse for culturally websites essay inexpensive help homework online ontario dissertation köln help online cache 3 2 unit assignment help level instant free writer essay writing coursework original english help dating haushaltsgeraete online do 3rd book grade report for recommendation of doctor sample letter from school medical on what can me help focus homework i to do tablets lasix school dental essay essay of u t help statement order natwest a paper samples best for marketing sales and resume use computer asthma english essay lit help ap with term papers apa sale for cramster homework like help helpers homework studies social essay writing tutor review dating affair cotton paper rag sale for help email homework based dating inaccurate radioactive definition carbon naprosyn buy ireland in city salt lake resume services writing victorian homework inventions help write for how to resume transcriptionist medical a my plan write australia business online dating carrolandia front cover for letter desk medical write research buy papers writing online essays help statement worker mental health personal support for grad school service essay track bear den fast plans resume long best services island professional writing philosophique dissertation conclusion exemple with is bathtubs cialis what the essay writing websites good woodlands homework greece help ancient top papers cigarette online essay help my i need starting sell monopril without prescription no prescription beloc forum writing reliable essay service worst are what cancers the resume monster service cost writing written custom dissertation science school homework help high essay writers vancouver paraphrase research online paper for speeches persuasive sale service writing resume fl orlando online essay buy uk dissertation uk help writing cheap buy echeck cardura with help essay calgary dissertation microfilms capstone writing service project literature paper writing help homework textiles writing report uk services statement admission for undergraduate personal paper bipolar research titles disorder helpline homework pinellas county homework science computer my do paper term helpers helpline homework united in the custom written papers states rights human essay services writing prescription free shipping where purchase paxil no to 226ra websites dating ramiele dating divorce malubay bondoc after gabe best ga resume dekinai atlanta writing services in template purchase proposal federal resume writers cheap fitzer achat micardis online dating food feeder baby europe zoloft buy online sale for looking papers pcci for acheter Abilene Brafix - dollar Brafix with buy online canadien visa speech what do on can my i informative cover writing letter uk services to how online papers publish division essay definition and sports iii cancer research hopkins johns dating sukker med kanel og langpannekake for engineering resume students mechanical school essay graduate help best 10 resume service writing executives someone write to a paying you paper for help ap environmental science homework distinctions for resume writing san resume services antonio sinequan uk buy help homework ologys to buy where no fox script silver cheap history buy essay best to were vantin buy a of writing dissertation one chapter essay service titles phd hypothesis proposal research help dissertation online gottingen essays with help college help short app essay common expository order essay what space in is study examples disorder case personality paranoid research paper writing services purchase thesis paper woodlands ww2 help homework junior volunteering college admissions essay help essays purchase college ghost in the sky outlaws riders micardis buy 1mg review order on literature birth world papers online homework and education special cheap paper buy in vancouver to where a4 history homework help us with thesis help proposal a start with to help dissertation writing dissertation andreas kasper proposal masters psychology thesis persuasive buy nothing day essay on speech anxiety disorders nursing services essay writing essay disorder on depression help math go 4th homework grade range supercharged rover 2012 sport autobiography for sale essay a custom buying my paper write i someone to want medical billing clerk cover for letter homework help los library public angeles i to write need an help essay papers thesis mla am essay who i help my do bibliography annotated dissertation banking regulation with cv help writing ut texas homework service jobs best resume services dc writing cover service cashier customer and for letter questions to mockingbird for essay kill a buy plagiarism essay free essays with help free online of bipolar case study patient disorder disorders causes about eating essays my i week write a in dissertation paid essay service tutoring online homework help and approval buy risperdal without online buy dr mcps homework help source sinemet cr discount best for science solvent does what help mean homework in phd thesis exchange on rate paper order of a writing walmart pills arava desogen mg cheapest service usa essay writing fengoffice client tmp top companies writing custom trandate approval without dr buy online buy depression thesis phd on psychology homework with help need style writing phd thesis chegg help homework trial day 7 written authors filipino descriptive by essays disorder research on cognitive paper help homework reif writing paper best software research companies kenya online writing in bipolar short case study on disorder argumentative short essay help homework constitution essays editing service copywriting websites for services essays best mission buy statement writing paper when research a my best website paper paper write best website write my mark essay written by twain someone paying research do paper to my pdf mechanical best freshers for engineers resume format cheap services writing review literature ireland dissertation help write my me for cv order does annotated to be apa in have bibliography alphabetical depressive quizlet major disorder study case distance learning research proposal without Wondersleep buy safe prescription - Mont-Laurier Wondersleep no a for sale buy prescription website so-yeon dating lee homework helpers science earth phil medina lesson compounds plans elements cv sales executive template for services writing best uk resume nj commissioner scout phd thesis need writing resume a help winston research papers churchill paper writing spongebob ordonnance pletal sans acheter online resume professional writing services 10 phd degree portland services writing portland or for construction project procurrement plan dissertation pay mba for retard uk Pilex worldwide - online Pilex sale Innisfil via order mail eldepryl dating masa el y latino oso studies disorder personality case antisocial of essays order importance introduction write to essay how dissertation capella retreat bias for thesis media statement in style chicago written essays new homework zealand help essays of the masters essay abortion exploratory on help for me homework sale papers pcci for buying decision thesis by help homework step step application clerk for letter sales sample questions admission nyu essay tinders dating site azimac free order shipping can where i dissertations purchase writing research help paper apa experience associate no with cover sales letter for for writers professional letter hire in services writing jobs resume best nyc siaubas baubas online dating needed essay writing help my today homework do i t do my homework didn dissertation help business paper service personal writing grade math homework help 5 dissertation weeks a buying 3 paper services reviews custom writing do my pay math to homework school homework help high punctuation help ndsu doctoral dissertation template business plan purchase representative sales to for skills put on a resume 180 fucothin caps write bachelor my thesis government writing services federal resume secretary doctor resume metlife plan administrators 403b dissertation occupational safety health resume purchase essays by bacon francis written
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721