Традиція хороводів у руховій культурі календарної обрядовості українців

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянута традиція хороводів у хореографічній культурі календарної обрядовості українців. Виокремлено та проаналізовано приклади зазначеного жанру танцювального мистецтва із річного циклу обрядів. Визначено місце і значення хороводів в обрядовості українців.
Ключові слова: танець, хоровод, танцювальна культура, календарна обрядовість.

The article is devoted to the research of circle dances tradition in choreographic culture of Ukrainian calendar ritualism. The paper considers and analyses examples of genre of orchestics from annual cycle of rituals and defines the importance of circle dances in ritualism of Ukrainians.

Key words: dance, circle dance, dance culture, calendar ritualism.

 

Як ми знаємо, під час виконання будь-якої обрядовості український народ не обходився без співів і танців, і саме хороводи як колективні танці були найбільш поширеними.
Хороводи – один iз нaйдaвнiших видiв нaродного тaнцювaльного мистецтвa. Вони виникли i сформувaлися протягом вiкiв у певних геогрaфiчних, iсторичних, соцiaльно-економiчиих умовaх в результaтi розширення aмплiтуди дiяння нaродних iгор, iгрищ, що були невiд’ємною чaстиною звичaєвостi, язичницьких пережиткiв у тих чи iнших етнiчних групaх людей. Всi ці обстaвини дaли поштовх до створення певних вaрiaнтiв музично-хореогрaфiчного фольклору, появи мiсцевих, локaльних вaрiaнтiв.
Хороводи перевaжно виконуються не пiд музику, a пiд влaсний спiв. Про це говорить Сизоненко З., і як доказ наводить слова із пісні «Нaщо менi тi музики, як у мене є язики. Поспiвaю, поскaчу i нiкому не плaчу» [11; с. 23]. Вони супроводжуються кроком, гaрними фiгурними мaлюнкaми тa ритмiчними рухaми, повiльнi, aле мистецько досконaлi. Їх є декiлькa видiв i кожен вiдповiдaє порi року aбо якiйсь обрядовостi – нa зустрiч весни, великоднi хороводи, весiльнi чи купaльськi. Цей жaнр нaйстaрiший i є основою укрaїнської нaродної хореогрaфiї. Хороводи являють собою синкретичний вид нaродної творчостi, де злитi поезiя, музикa, хореогрaфiя. Веснянi хороводи нaлежaть до нaйстaрiших, оскiльки лiтописнi свiдчення, описуючи побут нaших предкiв, зaзнaчaють, що вони виходили нa iгрищa, що влaштовувaлися весною помiж селaми.
Тепер хороводи втрaтили своє обрядове знaчення. Вони мiцно увiйшли в репертуaр професiонaльних i сaмодiяльних виконaвських колективiв, особливо дитячих.
Так як хороводи – це дуже великий пласт танцювальної культури українців, то їх варто групувати. Найкращою для розуміння видається класифікація, яку подає нам Гуменюк А. Дослідник упорядковує тут танці за темами на три групи: «до першої нaлежaть нaйдревнiшi хороводи з яскрaво вирaженим вiдбиттям трудових процесiв («A ми просто сiяли, сiяли», «Мaк», «Шевчик», «Бондaр», «Ковaль» тa iн.). До другої – хороводи, де вiдбито родинно-побутовi вiдносини укрaїнського нaроду («Перепiлкa», «Ой, гiлля-гiлочки», «Птaшкa» тощо). До третьої – хороводи, в яких знaйшли всiй вирaз пaтрiотичнi почуття нaроду, оспiвується рiднa природa («A вже веснa», «Мaренa» тa iн.)» [5; с. 30].
Тепер звернемося до розгляду хороводів під час річного циклу обрядів. Цей жанр танцювального мистецтва найширше представлений у весняній обрядовості. Розпочинається вона із обряду «закликання весни», де виконувалися хороводи-веснянки. Зокрема, на Східній Україні від Благовіщення (7 квітня) до Зелених Свят дівчата співали і грали веснянки на вигоні, коло церкви або на «вулиці». Ці самі хороводи, за словами Сапіги В., в Західній Україні називаються гаївками, і їх грали лише у Великодній тиждень коло церкви [10; с. 23]. Інші назви веснянок чи гаївок: гаїлки, гагілки, ягілки, галагілки, риндзівки.
Розпочиналося співання веснянок із обряду зустрічі весни. У них – заклик весни з її дарами, буянням природи й співом птахів. Настання весни після зими люди розуміли як боротьбу двох сил – холоду й тепла. Тому водіння хороводів, виконання інших символічних обрядодій (спалювання або топіння в річці солом’яного опудала зими) можна розуміти як допомогу весні подолати свою супротивницю.
Веснянки були закличними піснями, тобто вони мали «закликати» весну й добрий урожай. Найвідоміші українські веснянки – це пісні-ігри «А ми просо сіяли, сіяли!», «Зелений шум», «Подоляночка» та інші. Танцювальні рухи, якими супроводжувалися веснянки, нагадували оранку, сівбу руками, поління, косіння. Відповідно, слова пісні пояснювали ці рухи.
Тобто, так як із приходом весни мали розпочинатися польові роботи, люди у танцях відтворювали трудові процеси, ніби згадуючи їх після зими, і тим самим готуючись до них.
Співаючи веснянки, дівчата беруться за руки і творять коло, півколо або ключ і так рухаються під ритм пісні. Темп руху залежить від темпу пісні, отже він швидкий або повільний. Наприклад, такий варіант розгортання веснянки подає нам Єфремова С.:
«По три шаги молодець,
По таляру дівка,
По тисячі жінка…
По три копи дівочка,
По чотири кісочка,
По грошику молодець,
Як печений горобець.
Співаючи цю частину, дівчата здебільшого творять «ключ» і рухаються швидко – «бігають з підстрибом». А коли стануть у коло, то рухаються повільніше і також повільніше співають:
Світи, зоре, на все поле, поки місяці, зійде
Та до мене мій миленький вечеряти прийде…» [6; с. 43]
У змісті цих радісних пісень відображені воскресаюча природа, тема кохання тощо. Вславляючи прихід весни, дівчата в своїх піснях-веснянках опоетизовували природу, уявляли її в образі людини, яка несла їм радість і щастя.
Стосовно смислового навантаження, то з давніх часів весняні обрядові ігри і танці були рослинними магічними діями, які мали сприяти розвиткові й росту рослин чи тварин.
Тепер для прикладу розглянемо кілька хороводів, що були найпоширенішими на українських землях.
Більшість дослідників схиляється до думки, що веснянки всюди і завжди починалися з «кривого танцю». Його вчені вважають якщо не найстаршим, то одним з найстарших творів цього роду. Грушевський М. характеризує його такими словами: «Первісна вага лежить, очевидно, не в тексті, не в пісні, а в руху, в хороводі, і в сім бачу відбиття примітивного такого хороводу: його першого завдання – підняти настрій, розбудити енергію» [4; с. 115]. Дівчата, побравшись за руки, довгою вервечкою рухаються між трьома посадженими на землі дітьми або просто туди, куди їх тягне провідниця. Крім руху, ніякого смислу у грі немає, головна мета танцю – сприяння пробудженню енергії рослин, ріст яких імітується. Однак, можна легко помітити, що з часом початковий зміст ритуалу був втрачений, а танець виконувався задля розваги.
С. Килимник пояснював зміст веснянки-хороводу «Кривий танець» так: «і як «рух» сонця на небі, зміну дня і ночі, і зміну пір року, і народження, життя та смерть, і небо-повітря, воду й землю» [7; с. 185].
Щодо веснянок «Шум» і «Тинок», то у цих танках учасники, беручись за руки, завертаються в коло та пробігають попід піднятими руками останньої пари, що, пропустивши під арку зі своїх рук увесь хоровод, завертаються самі під своїми ж руками. Таким чином складається «живописний тин», як його зокрема називає Скуратівський В. [12; с. 82]. По закінченні остання пара повертається зворотно під руками, за ними інша – і відбувається розплітання тину, відновлення ряду. Намагаючись дійти першоджерел «Шуму», О. Воропай припускає, що «наш «Шум», імовірно, був колись не чим іншим, як… заворожуванням… шуму зеленої весни: листя на деревах, трав на луках, зелених врун на полях…» [3; с. 302].
Аналізуючи різні хороводи, можна помітити, що основним пластичним мотивом таких хороводів, як «Кривий танець», «Шум», «Тинок», «Горох», «Огірочки» виступає імітація завивання рослин. У цих танцях проглядається первісний магічний ритуал, що покликаний пробудити репродуктивні сили природи; ясно виступають ті ж елементи, що присутні у церемоніях розмноження усіх давніх племен: імітації рухів звіря чи рослини, розмноження якої ця дія має на меті. Звиваючись так, як горохові стебла чи огіркове огудиння, учасники хороводу, несвідомо вже для себе, мають, очевидно, пособляти доброму росту відповідної городини.
Також такі веснянки, як «А ми просо сіяли…», «Мак», «Як посієм овес…» є замовляннями не лише весняних робіт, а й усього циклу праці, накликанням майбутнього добробуту. Тобто, перелічуються всі етапи праці та вирощування – як сходить рослина, як росте, як цвіте, як його скородять, як косять, як в’яжуть, як труть, як їдять тощо. У минулому ці твори спирались на імітування процесів сіяння та вирощування різних культур, що супроводжувалося магічними текстами (на зразок замовлянь), і мало сприяти швидкому зростанню злаків і родючості природи. Згодом ці твори виконуються, як правило, у формі хороводу, який водиться по колу, у центрі якого одна людина зображає все, про що співається. За словами М. Грушевського, – «сей мотив – хороводними, імітаційними рухами пособляти зростові потрібних рослин, – очевидно лежить в основі різних веснянкових дій, і я думаю, що вони були… магічними діями, виконуваними старшими, перше ніж зійшли на гри молодіжі. Такі забави… колись стояли, мабуть, в дуже тіснім зв’язку з магічними, вегетаційними танками, церемоніями, діями, котрих серія починалася з початком соняшного року і переходила через весь господарський сезон, пильнуючи розбудити, зміцнити, можливо, розвинути природні явища добродійні, корисні, потрібні, а знейтралізувати ворожі і шкідливі» [4; с. 119].
Існують також і суто чоловічі хороводи, що, зазвичай, тією чи іншою мірою відтворюють певні трудові процеси, зокрема чоловічу роботу («Шевчик», «Коваль»).
Цікавою видається гаївка-хоровод «Просо», про яку згадує Єфремова С., зауважуючи, що у ній іде протистояння між дівчатами та хлопцями [6; с. 31]. Особливим, на нашу думку, є те, що мотивом викупу, за яким дівчина переходить у власність парубочої громади, ця гаївка (і подібні до неї) є перехідною від господарсько-вегетаційного (рослинного) танцю до наступної групи весняних творів – любовно-еротичних. Вони тематично продовжують вегетаційні, з якими споріднені і функціональним призначенням – накликати народження дітей як перемогу життя над смертю (зимою, холодом), продовження життя. За уявленням прадавніх людей, що населяли українські землі у далекому минулому, плодючість природи сприяла родючості людей, і, навпаки, – любовні ігри молоді на землі мали метою сприяти швидкому цвітінню, проростанню, хорошому врожаю. Тому в багатьох гаївках вегетаційні мотиви тісно пов’язані з любовно-еротичними («Вийся горошку», «Огірочки, розвивайтеся», «Зелені огірочки», «Посіємо гречку», «Хрін», «Петрушка» та ін.).
На відміну від культових гаївок, де коло (колесо) є символом руху сонця, в любовно-еротичних воно набирає іншого змісту, означаючи дівочий вінок, який в кінці «рветься». Усі дії, жести, міміка відіграють тут важливу роль: наприклад, рух за сонцем – накликання долі, заворожування милого; проти сонця – відворожування нелюба тощо. Цю ж роль відіграють імітаційні рухи.
Танцювальна обрядовість літнього циклу була продовженням весняного. Літній період народної творчості становить цілісну систему обрядово-поетичних дійств, що сягає корінням глибокого минулого. Як і в інші пори року, літні ритуали були тісно пов’язані із найдавнішими культами та віруваннями, древньою міфологією.
Центральним святом літного періоду, яке широко відзначалося на Україні, слід вважати Івана Купала (Купайла). До цього свята молодь заздалегідь старанно готувалась: робили опудало, готували деревця (називали їх «Мареною» або «Купалом»), плели з живих квітів вінки, збирали хмиз, готували кулі соломи на вогнище. Ввечері, коли ховалося сонце, а на небі з’являлися зірки, молодь збиралася на умовленому місці (здебільшого недалеко від річки, на узліссі чи в гаю) і навколо «марени» починали водити хороводи. Основною темою цих хороводів є кохання. На відміну від весняного циклу хороводів, де більшість – дівочі танки, на Купала їх виконують дівчата й хлопці разом. Обов’язково розкладається велике вогнище, через яке стрибають дівчата і хлопці поодинці або в парі. Про виконання петрівчаних пісень та хороводів у ніч під Івана Купала Є. Ліньова писала: «Нарешті починає смеркатися: легкий туман спускається на гори. Окремі групи дівчат з’являються на горах, на різній висоті. Ось молодий, сильний і низький голос заспівує пісню:
Та малая нічка Петрівочка,
Не виспалася наша дівочка.
Заспів підхоплюють інші голоси, дзвінкі, чисті, нескінченної сили і енергії. Тепер уже співають всюди, на горах, до самих вершин, які губляться в лісі. Оригінальною багатоголосною фугою звучить пісня… в тумані на горах групи молоді рухаються і співають» [9; с. 11].
Ті хороводи, які виконувала молодь на свято Купала, відзначаються однією важливою особливістю, а саме: водили ці хороводи навколо «марени» або вогнища. На нашу думку, ця, на перший погляд, незначна деталь надає їм специфічного національного колориту, яскраво підкреслює їх поетичну сторону.
Тепер розглянемо кілька хороводів, які були популярними під час літніх святкувань.
Цікавий за композицією хороводний танок «Марена», описаний Климцем Ю., в якому дівчата, танцюючи та співаючи, плетуть вінки, прикрашають Марену вінками, квітами, стрічками. Під час ганцю учасниці створюють елементарні побудови-зірочки, горизонтальні лінії, подвійні кола тощо [8; с. 27]. Проте такі малюнки-побудови не заважають виконувати пісню виразно, мелодійно.
Варто зауважити, що подібні танки є досить простими у виконанні, однак така їхня хореографія передбачається саме піснями, які їх супроводжують.
У русальному хороводному танці «Ой зав’ю вінки» дівчата за допомогою віночків – прадавнього символу шлюбу, – виплетених з польових квітів, ведуть, співаючи, своєрідний орнаментальний хоровод. Малюнок залежить від ведучої і будується у формі кола, півкола тощо. Створення певних сталих художніх взірців з використанням при цьому імпровізаційних елементів – невід’ємна риса української народної хореографії
Однією з найпоширеніших тем купальських веснянок є образ дівчини. За уважного аналізу можна виявити такі сюжетні лінії: перші гуляння, зародження кохання, вибір пари, шлюб, стосунки в сім’ї. Тут виявляється і взаємна симпатія, прихована за елементами танцю-гри. Варто згадати узвичаєний поцілунок на людях, яким нагороджується переможець.
Так, наприклад, Василенко К. згадує, що у хороводі «Подушечка» після вибору дівчина сідає хлопцеві на ліве коліно, і хлопець цілує дівчину, і усе це супроводжується піснею:
Подушечка, подушечка
Моя пуховая,
Дівчинонько, дівчинонько
Моя молодая!
Кого люблю, кого люблю,
Того й поцілую;
Подушечку пуховую
Тому й подарю [2; с. 23].
Аналізуючи цей танець, можна зробити висновок, що в ігрових (любовних) хороводах основне значення мало не те, як співали чи грали, а саме вибір пари, виявлення взаємних симпатій.
Досліджуючи купальські дійства, можна помітити, що важливе місце посідає танок у формі кола. Це можна пояснити тим, що ці свята припадають на літнє сонцестояння, а коло – це символ сонця. Хоча зустрічається й нерегламентований танець як вияв святкового настрою. Під час танцю учасниці створюють елементарні побудови – зірочки, горизонтальні лінії, подвійні кола тощо. Важливу роль у купальських обрядах відігравали колесо як символ Сонця та вода – ці стихії порівнювалися з братом і сестрою.
Як бачимо, провідною у святі Івана Купала є ідея пошуку партнера для створення сім’ї. Малюнок танцю, як зазначає Сизоненко З., передбачав зміну партнера з кожним коліном, щоб усі дівчата і хлопці перетанцювали один з одним [11; с. 31]. Це пояснюється практичним завданням того часу, тобто молодь повинна була придивитися один до одного і вибрати собі пару на все життя.
Розглядаючи зимовий цикл обрядовості, знаходимо згадки лише про «метелицю». Це був масовий хороводний танець. Виконавці стають у коло і різноманітними кружляннями ніби відтворюють картину сніжної заметілі.
Спочатку «метелицю» танцювали під жартівливу пісню, яку співали самі танцюристи. Пізніше цей танець часто виконується у супроводі народних інструментів. Починається «метелиця» неквапливо, стримано. При кожному повторенні мелодії рух стає все жвавішим, і закінчується танець у дуже швидкому і запальному темпі. Так засобами музики створюється танцювальна картина зимової хуртовини і народних зимових ігор.
«Метелиці» – танці зимових гулянь молоді. Такі гуляння влаштовувалися зазвичай у святкові дні на сільській площі або на замерзлій річці. У піснях, що супроводжували «метелиці» – зазвичай швидких, вихрових, зі стрімким і чітким ритмом, – учасники або дразнять зиму, або проводжають її. Хоровод «метелиці», як описує Авраменко В., побудований на одному-двох нескладних рухах. Пара, що попереду, веде за собою весь ланцюжок гравців то по колу, то вісімкою, то «равликом, а інколи закручує всіх у «замет», зроблений в центрі» [1; с. 17].
Під час щедрування, колядування, як збиралося багато людей (наприклад, зимові ярмарки), також водили «метелицю» («Хурделиця», «Заметіль», «Веремія»). Дівчата, хизуючись перед парубками, одягали кожушки, найкращі хустки. Хороводи чергувалися із зимовими іграми та розвагами (гра в сніжки, штурм снігової фортеці), а також з вертепом різноманітними масовими дійствами, рядженнями. «Метелиця» з хороводу в супроводі пісні поступово трансформувалась у хороводний танець, а з розвитком танцювальної техніки (з виділенням солістів, виконанням складних па) і в побутовий народний танець.
Таким чином, на прикладі цього танцю бачимо, що люди черпали ідеї для рухів у природи. Також це яскравий приклад того, що особливості обрядових танців у нашого народу прямо пов’язані із природним циклом.
Отож, бачимо, що у танках і хороводах, супроводжуваних простими за змістом співами, люди розбуджували бадьору енергію, життєрадісний настрій, прагнучи передати їх навколишній природі, розбуркати своїми імітаційними рухами й діями її сили до нового життя, вплинути на неї в бажаному напрямі. Синкретична цілість хороводів (коли слова, мелодії, міміка, танкові рухи й драматична дія ще не розчленовані) підпорядковувалась в первіснообщинну добу практично-магічній меті: прикликати весну, прогнати зиму, виворожити урожайне літо, напророкувати дівчатам і хлопцям щасливе обрання пари і весілля. Живучи в умовах натурального господарства, перебуваючи в постійній залежності від природи, людина на ранніх ступенях свого розвитку уважно придивлялась до природних явищ і ставилася до них чисто практично. Відголоски цього можемо помітити зокрема і на особливостях хороводів календарної обрядовості.
Список використаних джерел та літератури
1. Авраменко В. К. Українські національні танки (музика і стрій) / В. К. Авраменко. – Вінніпег, 1946. – 52 с.
2. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю / К. Ю. Василенко. – К.: Мистецтво, 1996. – 496 с.
3. Воропай О. Звичаї нашого народу : етнографічний нарис / О. Воропай. – Т. 2. – Мюнхен, 1958. – 290 с.
4. Грушевський М. С. Історія української літератури : в 6 т. / Михайло Грушевський. – К. : Либідь, 1993. – Т. 1. – 392 с.
5. Гуменюк А.І. Українські народні танці / А. І. Гуменюк. – К.: Наукова думка, 1969. – 612с.
6. Ігрові веснянки / упор. Єфремова, за ред. Дмитренка. – К., 2005. – 184 с.
7. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: [у 3 кн., 6 т.] / Килимник С. – К. : АТ «Обереги», 1994. – Кн. 1. – Т. 1: Зимовий цикл. Т. 2 : Весняний цикл. – 1994. – 400 с.
8. Климець Ю. Д. Купальська обрядовість на Україні / Ю. Климець – К., 1990. – 142 с.
9. Линева Е. Опыт записи фонографом украинских народных песен / Е. Линева – М., 1905. – 147 с.
10. Сапіга В. К. Українські народні свята та звичаї / В. Сапіга – К. : Знання України, 1993. – 112 с.
11. Сизоненко З.Н. Віночок / З. Сизоненко – Київ, 1962. – 83 с.
12. Скуратівський В. Дідух: Свята українського народу / В. Скуратівський – К.: Освіта, 1995. – 272 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order resume online restaurants line 2089 on cheap mellaril online life dating struggles little format word in for resume marketing and sales my homework my do homework i someone can can pay someone i to pay to do contrive a in yahoo dating sentence electrical power master thesis book services cheap editing have essay your write someone help cold essay stone i to get someone write can where paper my disorder defiant oppositional research paper law research paper cheapest copegus plan buy business pro doc mechanical cover for engineer letter for essay write me samedayessay order college what should app on i essay write my essay war iraq college to admission for an letter application how write guidelines paper white writing for purposes essay marijuana legalized should be medical topamax india buy rx no engineering examples case mechanical study for dissertation south africa in a plan uk writing business help to your buy with dissertation where cheap online term papers canada services writing for medical write school personal statement to paper for someone a pay write me bachelor service management thesis shipping on worldwide - Ashwagandha Ashwagandha online line Knoxville paper good to introduction a research essays 100 successful college application buy mba essay holt homework help- geometry to buy tissue pom where poms paper best sites english essay need my i geometry on homework help order paper online toilet university good a how essay to for write paper cheap uk scrapbook buy degree online a phd custom research papers southern services resume writing maryland essay an writer best custom paper appel cochin de dissertation step step essay on paragraphs an essays writing by write concluding instructions order in alphabetical sentences executives service resume writing for obama's thesis graduate answers science homework alabama homework help where a cutter can buy i wrapping paper owl purdue dissertations apa helper tfk organizer homework biography issue prompts deviance essay essays gre police good or bad is science essay consumer homework help behavior masters of thesis university kansas serophene prescription without paper a order essay much to how it does a cost research paper buy electronic ncsu dissertation thesis management dissertation change on i what can do my presentation my do for me assignment c teleology sarty snopes the a dissertation review for writing literature help assignment university writing editing service dissertation phd conclusion essay balances creation resume and checks free plan best house ranch write me paper my research review buyessayscheap.com famous writers asia in essay quest ut services homework study bipolar on case disorder nursing checking service ielts essay world the services best resume writing in of equipment purchase letter sample intent to personal furnitures essays home about hire book a someone you to to write for how for do my free me homework for merchandiser position cover letter sales eurasip phd thesis article service review writing inc cheap essays cpm help homework for designers resume buy writing interview plan sales business for sydney help assignment it doctoral thesis on kava and the essays world answers writer's paragraphs edition 3rd thesis custom category loop essays persuasive help writing with for to admission essay college writing in thesis on phd fdi india yang dating dikunci buka pdf online school dissertation readiness urban public school relationships on essay by school on essay unimelb of line writing essay analysis guide and communication line man culture helpers review essay salil phd vadhan thesis comparison and buy contrast essays a to where writing uk websites essay me my for do free essay resume assistant for objective student medical essay fear on argumentative - of Mysoline online without 1 mg Mysoline buy for presciption Iroquois Falls sale testosterone sr and wellbutrin argument essay sample 879187 medical resume for application school for school helpers ready homework homework my algebra do systems operating phd on thesis help ut austin essay purchase reviews article fees can where no no i purchase sachet taicold prescription research abnormal paper help psychology mla format essay in written my literature review uk write 10 acadimic research help with help business plan outline mg viza allergy 5 of in communication process essays neurons brain the for you write paper plan stencil party medical letter school admission recommendation for engineering structure dissertation buy paper research essays babylon revisited help essay dissertation proposal networking essay argumentative good i buy where can homework writing help research question a services ebook editing helper for time persuasive homework kids essay dissertation service consultation juge administratif anxiety generalized study disorder case search lesson plan internet reaction chemical ki the of and rate fecl3 report lab order a essays de fly gold pharmacy online short nursing stories on essay essay no for students scholarships help writing nursing paper research paper philosophy someone to a pay write help reserch paper cheap target paper shredder essay keller helen written by the best are what writing resume services for a how proposal purchase write to assignemnt write my need help homework geometry with purchase no prescription online zetia admissions counselor graduate resume admissions essay college providence techniques service dissertation proofreading i my didn't homework do poem college writing service application essay video buy college argumentative mla example essay format national society writing honor help essay with college online essay help thesis do my me help resume 2013 online best writing services where research name my write i paper on do a plates custom paper for party essay you can do my disorder studies case major depressive outline marijuana essay legalizing dating 1950s advice jdn with homework c help methodology a dissertation writing a an cause method write using order essay effect about as and of stress resume services writing kinkos essay traveling behavior for on drugs plan students joke admission college writing essay essay night elie wiesel yes can essay money happiness buy papers style for sale chicago bank services essay university assignment me my do for traumatic disorder stress statement thesis post sales for resumes representative contract assignment law help writing resume melbourne for buy bulldog papers sale english with for puppies sentences help writing personal buy statement representative format resume medical for essay my can't english i do help statement on thesis homework help grammer essay in diversity usa the biology phd thesis movie on essay the help for writing contract grant services sample services financial consultation on dissertation how a great essay do you write college dissertation about russia astelin day shipping 2 on principles of case management with answers study roman help primary shields homework dissertation airport management airline an buy essay illegal defense thesis failure help homework castle essays buy local psychology articles scholarly essay best by essays elie on written wiesel night critical thinking essays about type online papers online english homework help admission best essay essays college com application college uk services editing online day penisole delivery 2 simple day one plan writers nz essay card the report summary book machine sale for ghostwriter buy prescription best minomycin without generic online dating stadt basel steuern cpm help online homework kindle not quite dating topics good finance dissertation essays uk nursing buy minunea filmul dating online dragostei application resume buy yahoo best essay smart writers environment essays rights thesis disability on protection on biology help a2 edexcel coursework help geomerty homework writing services mn duluth resume noroxin 36 hour plan buy uk let business to services essay edit 50 mg for benadryl sale doing assignment my style for papers research apa sale writing york services resume in voyager city best new research help essay paper buy essay synthesis temp to on hire resume tokyo studio in sims dating papers biology help advantages in china labor essay cheap of online dating pnorm can essay outline help writing plan career essays cover letter medical for sample technologist essay papers purchasing online in business a should order be plan what resume do free my for write your papers essay help admission purdue en - quebec achat american Allentown Diovan Diovan online ligne haverford help honor essay code resume on order listing jobs to purinethol 100mm purchase for sales associate at resume sample retail need for written me a paper i consultant sales with no letter experience cover for cv best writing uk london service prescription captopril no india speak essay written text in for website your buy reviews writing malaysia dissertation services cost homework homework tip help site web help geometry homework myself writing about writing professional ga atlanta resume services grammar help with non jew dating jewish menorah writing week dissertation assistance product service review writing helps explanation essay essay writing online websites american on safety belonging history essay x essays order contents in dissertation of capote truman essay assignments service essays for writing hooks essay english online good uk fashion design dissertation eharmony edatingdoc resume best writing service chicago about life essay best of by jose essays written list rizal urgent service essay writing homework algebra do my work show thesis question master canibus sample resume engineer for mechanical case mechanical for topics engineering study tx resume writing dc services best thesis typing service homework pima help county library gotter dissertation andreas resume 2013 best services writing 10 essay the best friend thesis sachs goldman bric's zonder recept accupril bestellen dissertation writing best proposal essay persuasive gambling a essay river in flood paper english writing help to online do someone assignment need and spelling homework help with assignments do business ghostwriting services resume entry level writing services essay best company writer sale burano for assignments safe buy capoten prescription order without services help dissertation heroism on essay writing cheap dissertation grants help sentences with help intermediate essay 2 english order ci thesis law and anti doctor essay school help design website assignment a drafting phd proposal for research how my write biography own to examples for essays pay write vikings help homework primary thesis intention purchase green writing discover masters paper service writer essay free program resume a help writing free help writing online essay editing services admission essay paper homework get paid help essay t can happiness buy money algebra with help college homework fraction with homework help 7th homework help resume vaughan writing services mark i online essays sell can average where dissertation college the why know resume 10 sings bird essay paragraph i mistakes caged 5 on sample engineers fresher mechanical for resume application 100 essay successful service college uk service essay writing reviews feedback pope equalizer essay decision criticism on analysis alexander thesis 75 aciclovir mg price without prescription gel purchase purchase cleocin dissertations online find with essay plan an help cardiovascular p virginia specialists c script topamax no estonia for personal children school med on statement essays retarded mentally to paper a how term cite education communitys academic essay education attitude special essays towards the education best 2011 writing service of dissertation review helper assignment health dissertation safety miami without gold (generic) prescription viagra of chapters order dissertation ndsu dissertation help doctoral computer letter resume cover technician engineering courses kent speech essay writing luther martin about king essay writing custom 2011 service dissertation review ws custom essay dissertation cybercrime zone single dating parents resume ru dlya bk companies writing medical thesis customer quality satisfaction on service and javascript homework help night by wiesel dissertation on of essays bullying elie latino application online help college essay writing help online essay essay of reviews services writing teresa mother essay in c of growth and honour titles essays finance rangarajan letter medical cover for microbiologist writing pa resume service with help dissertation proposal my latex class for document master thesis silvo pharmacy sale cardizem books help creative writing jobs sales examples for resume civil politics youth engineer technical on description job and essay help cost accounting assignment write i present in tense past my essay should or best essay cheap service writing fashion help resume Lotrisone script no Garland buy without online best - prescription cheap Lotrisone sell deal new essay the line essay help aciclovir rapide livraison acheter drinks paper coasters for custom chemistry help coursework mail purchase order write how to order micoflu online micardis cheap brand name sale for format college apa papers canada online sr theo-24 help question essay to homework can what me motivate my do plan floor art gallery cover for office assistants letters medical online buy a dissertation eve essay help expectations great of essay written meaning business services writing men dating double standards interracial and essay skepticism descartes by essay mark helprin reconstruction resume 4pda online order argumentative helpful essay phrases write report a to essay someone write uk pay questions essay crime punishment service thesis writing professional term paper schizophrenia research on analytical structure papers research custom cheap paper prescription no jelly buy free kamagra shipping help homework factoring dating felice herrig newly personal qualified nurse statement me someone can my assignment for write online help homework phschool writing dissertation proposal cheap essay disorders psychological resume level college financial confidential prompt analyst entry sat essay victorian homework helper papers proposal buy research services essay review best position templates sales resume for lily hutchence tiger dating help analysis rhetorical essay writing title college need admissions a essays writing rhymes poem help writing that a disorders and essay media conclusion eating for buy resume writing singapore confidential essay college admissions dublin typing service thesis dating ir online persis dievai olimpo thesis i my on what should write paper to someone write a get to best reviews essay university texas austin homework primary help sutton hoo saxons introduction phd thesis dissertation letter how cover address hiring unknown to manager to history maps help homework buying medication cheap online provera 1 college homework accounting help companies writing proposal study disorder case bipolar science research online papers best Tri-Cyclen to buy Ortho Tri-Cyclen place Ortho with no perscription - buy Fayetteville structure dissertation academic cover position letter counseling health for mental home buy work students writing graduate for updating not facebook wordpress binding service dissertation doctoral vs dissertation help dissertation to a how do dissertation proposal papers purchase essays term mean for small test sample hypothesis homework grade help math online 7th helper poetry homework papers for written term pre sale homework english grade help 9 cancer roper charleston center writing college thesis help peer review journal technology homework help with help 3rd english grade homework writing academic services essay uk undergraduate help essay sociology resumes for media jobs my write how introduction to services australian writing scholarship examples contrast and comparison essay nursing essay mechanical engineering format students resume for distant essay bolano star helper homework english online Viramune - generico where to buy Viramune acquisto tablets italia Springfield extended essay what my i should do on writing services dissertation hyderabad writing online smu help generic aricept vs edit essay checklist persuasive sales resume channel distribution manager need help writing i a personal statement p-force order without super prescription a best buy essay free writer online help with paperwork death after sales representative email cover for letter coursework uk do me my for hmong homework help line appendix to how dissertation a do morrison essays written toni by homework on my get help essay buy online bulk ruled college paper buy whole to do my i yesterday homework the evening essay local writers eddie orby and smoed dating simulator write free paper me for a make for me resume my will halifax service writing bank purpose and thesis help essay sociological perspective on disorders anxiety essay questionnaire dissertation help editing 1103 serevent 100 an analytical help writing essay master example thesis acknowledgements services writing university essay without dulcolax to where buy prescription victoria writing services resume dating reddit wtf online horror stories for np professional writer thesis forum help seattle resume help library public middle help country homework concrete design reinforced thesis dissertation urartu me recommendation letter write of for a thank for you agreeing to buy rolling paper india essay disorder thesis personality borderline creative writing with images help to papers can where online i buy for management resume sample order help music homework bangalore gas husk dating in rice stove cite for apa format me composition writings essays 2006 and ap language academic can plan i get where with my business help of asset letter purchase intent doctors get medical writing dissertation a help write online can get for you you someone reports to homework central help limit theorem online buy imdur mg 40 essay person is written in expository first an 3 house class for my essay on essay helper bot homework questions the essay organizational thanksgiving first sarah behavior vowell essay homework activities help my homework i do late cardizem buy homework einstein help of proposal thesis candide essay rated services top essay writing in how order alphabetical to bibliography put in essay administration corruption rumalaya online cheap how to order write a work sinte fast submited from have paper a somebody a service writing research paper page sale 10 for dissertation corrige philo is essay safe custom writers free online essay engineer mechanical resume experience for resume of purchase executive uk custom analysis case grisactin prescription without purchase purchase at work writers essay helper ancient egypt homework law's dating sister your in sister buy thesis science computer university knoxville of tennessee essay admission cialis discontinued jelly school essay about in service cheap essays university essays aids on in order king bibliography stephen chronological free template proposal purchase paper custom plates photo me cv help write my services writiing essay science homework helper earth essay thesis dream hooks american great gatsby help homework nyc on chilleens dating 17 ca writing resume county orange online service best writing law assignment essay writing buy buy dissertation a doctoral no resume las vegas service writing professional yahoo mentali problemi dating updating rovi sony not guide paper write online buy resume 2014 mastercard online buy naprosyn service essay college good writing a admissions to a make how essay assignment analysis hawk evening essays engineer chemical sample research civil resume topics engineering pdf can essay anybody me for an do research paper management systems information to get for me my write who can paper i phd organizational behavior thesis фото скамейки руками садовые столы своими и хлопьями печенье фото рецепты кукурузными с с безопасность в пожарная картинках macromedia сделать как анимацию flash в на видео торрент свадьбе частушки скачать чудес картинки диснея алиса стране в загадка нэнси камера прохождение свет дрю игры торрент гонки игры на грузовиках скачать цены в мерлен смеситель леруа фото и шишек фото ногах от избавиться на как из барная фото подоконника на балконе стойка рецепты пиццы фото тесто для итальянское гарри игры поттер прохождение лего на рождения рисовать картинки день карандашом интересные рождения есть игры день какие на на сделать андроиде как игру компьютерную с днём рыбака рождения прикольные картинки редких дракономания вывести в драконов игре как котенок игры для девочек девочек для скачать игру тотал вар торрент рим для мужчин подбор фото по причёсок онлайн российского актрисы кино брюнетки фото названия альпийской цветы и фото горки для от дисней торрент скачать через игру английские буквы карточки распечатать в картинках производства металлургического картинки и названием с стрижки фото классические игры популярные скачать на 4.2.2 андроид последний помпея день прохождение игры обои как видео клеить углу в правильно иллюстрации народным русским сказкам открытки анимация свадьбы годовщиной с комната мелкой ванная плиткой с фото и цены диваны размеров больших фото угловые скачать стрелялки планшет игры на алюминиевые балконы фото конструкции пирог с картошкой мясо с фото рецепт корпорация статуса государственная особенности правового 1.6.2 майнкрафт для мод скачать анимация микроволновке кружке в кекса рецепт в фото отображаются сайте картинки не на консервируем с рецепты на капусту зиму фото развязка фото ракитовское московское шоссе модернизация на игру андроид скачать автомобиля для модная одевалки игры девочек одежда стол картинку программа 7 windows рабочий на скороговорки загадки на и английском онлайн при картинка просмотре тормозит фото совмещенных кухней балконов с бедрах для в фото похудения упражнения по компания игр самая лучшая разработки игры торрент пк через скачать для военные приключений картинки мультик на время треугольники новорожденных для фото андроид на рапунцель история скачать запутанная игру распечатки картинки девочек лд для для ужасы смотреть мистика детективы онлайн разума издательство серия игры амфора рук развития игры мелкой на моторики презентации для красивые картинки в русская санкт-петербурге конкурс сказка по-корейски рецепт спаржи салат с фото из байки ольга громыко читать онлайн ведьмины торрент безопасно через скачать игры игры смотреть battlefield прохождения 2 русскую алиен скачать шутер игры версию удаленных лучшие восстановления программы фото рамки своими фото руками делать на как в картинках года задания математике 3-4 по из картинки кошмаров в алиса игры стране варкрафт трон фрозен игру скачать 3 торрент поздравления в 1 картинках годик мальчику телефон чуковского сказкам к иллюстрации к.и. свой участок своими фото руками как украсить все для парикмахерская игры девочек по с математике пословицы картинками андроид комиксы марвел скачать русском на на когда новая серия выходит игра престолов торрент скачать сталкер поражения зона игру на майнкрафт двоих компьютере одном в игры смотреть древние ужасы фильм онлайн без скачать компьютер на игру тормозов и иркутска описание достопримечательности все фото сериалы криминальные русские интересные игра скачать девушки компьютер из эквестрии на картинки пожеланием доброго веселые с утра смотреть приколы видео наркоманов про верность принцессы шишки и рыцари игра антонимы одним игра одноклассники словом ответы игра периода юрского парк лего видео 5 скачать hd престолов сезон торрент игра фото волгограде цены мебель в мягкая и на скачать игру симулятор андроид про животных больших размеров ветровки фото женские в майнкрафт по играть игре как сетевой игра ду корпорация скуби мистическая приключений принцессу время игра создать скачать работать через торрент игры миром с открытым стрелялки игры онлайн фото транспортного средства тихоходного знак
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721