Традиція хороводів у руховій культурі календарної обрядовості українців

Поділитися Share on Facebook4Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянута традиція хороводів у хореографічній культурі календарної обрядовості українців. Виокремлено та проаналізовано приклади зазначеного жанру танцювального мистецтва із річного циклу обрядів. Визначено місце і значення хороводів в обрядовості українців.
Ключові слова: танець, хоровод, танцювальна культура, календарна обрядовість.

The article is devoted to the research of circle dances tradition in choreographic culture of Ukrainian calendar ritualism. The paper considers and analyses examples of genre of orchestics from annual cycle of rituals and defines the importance of circle dances in ritualism of Ukrainians.

Key words: dance, circle dance, dance culture, calendar ritualism.

 

Як ми знаємо, під час виконання будь-якої обрядовості український народ не обходився без співів і танців, і саме хороводи як колективні танці були найбільш поширеними.
Хороводи – один iз нaйдaвнiших видiв нaродного тaнцювaльного мистецтвa. Вони виникли i сформувaлися протягом вiкiв у певних геогрaфiчних, iсторичних, соцiaльно-економiчиих умовaх в результaтi розширення aмплiтуди дiяння нaродних iгор, iгрищ, що були невiд’ємною чaстиною звичaєвостi, язичницьких пережиткiв у тих чи iнших етнiчних групaх людей. Всi ці обстaвини дaли поштовх до створення певних вaрiaнтiв музично-хореогрaфiчного фольклору, появи мiсцевих, локaльних вaрiaнтiв.
Хороводи перевaжно виконуються не пiд музику, a пiд влaсний спiв. Про це говорить Сизоненко З., і як доказ наводить слова із пісні «Нaщо менi тi музики, як у мене є язики. Поспiвaю, поскaчу i нiкому не плaчу» [11; с. 23]. Вони супроводжуються кроком, гaрними фiгурними мaлюнкaми тa ритмiчними рухaми, повiльнi, aле мистецько досконaлi. Їх є декiлькa видiв i кожен вiдповiдaє порi року aбо якiйсь обрядовостi – нa зустрiч весни, великоднi хороводи, весiльнi чи купaльськi. Цей жaнр нaйстaрiший i є основою укрaїнської нaродної хореогрaфiї. Хороводи являють собою синкретичний вид нaродної творчостi, де злитi поезiя, музикa, хореогрaфiя. Веснянi хороводи нaлежaть до нaйстaрiших, оскiльки лiтописнi свiдчення, описуючи побут нaших предкiв, зaзнaчaють, що вони виходили нa iгрищa, що влaштовувaлися весною помiж селaми.
Тепер хороводи втрaтили своє обрядове знaчення. Вони мiцно увiйшли в репертуaр професiонaльних i сaмодiяльних виконaвських колективiв, особливо дитячих.
Так як хороводи – це дуже великий пласт танцювальної культури українців, то їх варто групувати. Найкращою для розуміння видається класифікація, яку подає нам Гуменюк А. Дослідник упорядковує тут танці за темами на три групи: «до першої нaлежaть нaйдревнiшi хороводи з яскрaво вирaженим вiдбиттям трудових процесiв («A ми просто сiяли, сiяли», «Мaк», «Шевчик», «Бондaр», «Ковaль» тa iн.). До другої – хороводи, де вiдбито родинно-побутовi вiдносини укрaїнського нaроду («Перепiлкa», «Ой, гiлля-гiлочки», «Птaшкa» тощо). До третьої – хороводи, в яких знaйшли всiй вирaз пaтрiотичнi почуття нaроду, оспiвується рiднa природa («A вже веснa», «Мaренa» тa iн.)» [5; с. 30].
Тепер звернемося до розгляду хороводів під час річного циклу обрядів. Цей жанр танцювального мистецтва найширше представлений у весняній обрядовості. Розпочинається вона із обряду «закликання весни», де виконувалися хороводи-веснянки. Зокрема, на Східній Україні від Благовіщення (7 квітня) до Зелених Свят дівчата співали і грали веснянки на вигоні, коло церкви або на «вулиці». Ці самі хороводи, за словами Сапіги В., в Західній Україні називаються гаївками, і їх грали лише у Великодній тиждень коло церкви [10; с. 23]. Інші назви веснянок чи гаївок: гаїлки, гагілки, ягілки, галагілки, риндзівки.
Розпочиналося співання веснянок із обряду зустрічі весни. У них – заклик весни з її дарами, буянням природи й співом птахів. Настання весни після зими люди розуміли як боротьбу двох сил – холоду й тепла. Тому водіння хороводів, виконання інших символічних обрядодій (спалювання або топіння в річці солом’яного опудала зими) можна розуміти як допомогу весні подолати свою супротивницю.
Веснянки були закличними піснями, тобто вони мали «закликати» весну й добрий урожай. Найвідоміші українські веснянки – це пісні-ігри «А ми просо сіяли, сіяли!», «Зелений шум», «Подоляночка» та інші. Танцювальні рухи, якими супроводжувалися веснянки, нагадували оранку, сівбу руками, поління, косіння. Відповідно, слова пісні пояснювали ці рухи.
Тобто, так як із приходом весни мали розпочинатися польові роботи, люди у танцях відтворювали трудові процеси, ніби згадуючи їх після зими, і тим самим готуючись до них.
Співаючи веснянки, дівчата беруться за руки і творять коло, півколо або ключ і так рухаються під ритм пісні. Темп руху залежить від темпу пісні, отже він швидкий або повільний. Наприклад, такий варіант розгортання веснянки подає нам Єфремова С.:
«По три шаги молодець,
По таляру дівка,
По тисячі жінка…
По три копи дівочка,
По чотири кісочка,
По грошику молодець,
Як печений горобець.
Співаючи цю частину, дівчата здебільшого творять «ключ» і рухаються швидко – «бігають з підстрибом». А коли стануть у коло, то рухаються повільніше і також повільніше співають:
Світи, зоре, на все поле, поки місяці, зійде
Та до мене мій миленький вечеряти прийде…» [6; с. 43]
У змісті цих радісних пісень відображені воскресаюча природа, тема кохання тощо. Вславляючи прихід весни, дівчата в своїх піснях-веснянках опоетизовували природу, уявляли її в образі людини, яка несла їм радість і щастя.
Стосовно смислового навантаження, то з давніх часів весняні обрядові ігри і танці були рослинними магічними діями, які мали сприяти розвиткові й росту рослин чи тварин.
Тепер для прикладу розглянемо кілька хороводів, що були найпоширенішими на українських землях.
Більшість дослідників схиляється до думки, що веснянки всюди і завжди починалися з «кривого танцю». Його вчені вважають якщо не найстаршим, то одним з найстарших творів цього роду. Грушевський М. характеризує його такими словами: «Первісна вага лежить, очевидно, не в тексті, не в пісні, а в руху, в хороводі, і в сім бачу відбиття примітивного такого хороводу: його першого завдання – підняти настрій, розбудити енергію» [4; с. 115]. Дівчата, побравшись за руки, довгою вервечкою рухаються між трьома посадженими на землі дітьми або просто туди, куди їх тягне провідниця. Крім руху, ніякого смислу у грі немає, головна мета танцю – сприяння пробудженню енергії рослин, ріст яких імітується. Однак, можна легко помітити, що з часом початковий зміст ритуалу був втрачений, а танець виконувався задля розваги.
С. Килимник пояснював зміст веснянки-хороводу «Кривий танець» так: «і як «рух» сонця на небі, зміну дня і ночі, і зміну пір року, і народження, життя та смерть, і небо-повітря, воду й землю» [7; с. 185].
Щодо веснянок «Шум» і «Тинок», то у цих танках учасники, беручись за руки, завертаються в коло та пробігають попід піднятими руками останньої пари, що, пропустивши під арку зі своїх рук увесь хоровод, завертаються самі під своїми ж руками. Таким чином складається «живописний тин», як його зокрема називає Скуратівський В. [12; с. 82]. По закінченні остання пара повертається зворотно під руками, за ними інша – і відбувається розплітання тину, відновлення ряду. Намагаючись дійти першоджерел «Шуму», О. Воропай припускає, що «наш «Шум», імовірно, був колись не чим іншим, як… заворожуванням… шуму зеленої весни: листя на деревах, трав на луках, зелених врун на полях…» [3; с. 302].
Аналізуючи різні хороводи, можна помітити, що основним пластичним мотивом таких хороводів, як «Кривий танець», «Шум», «Тинок», «Горох», «Огірочки» виступає імітація завивання рослин. У цих танцях проглядається первісний магічний ритуал, що покликаний пробудити репродуктивні сили природи; ясно виступають ті ж елементи, що присутні у церемоніях розмноження усіх давніх племен: імітації рухів звіря чи рослини, розмноження якої ця дія має на меті. Звиваючись так, як горохові стебла чи огіркове огудиння, учасники хороводу, несвідомо вже для себе, мають, очевидно, пособляти доброму росту відповідної городини.
Також такі веснянки, як «А ми просо сіяли…», «Мак», «Як посієм овес…» є замовляннями не лише весняних робіт, а й усього циклу праці, накликанням майбутнього добробуту. Тобто, перелічуються всі етапи праці та вирощування – як сходить рослина, як росте, як цвіте, як його скородять, як косять, як в’яжуть, як труть, як їдять тощо. У минулому ці твори спирались на імітування процесів сіяння та вирощування різних культур, що супроводжувалося магічними текстами (на зразок замовлянь), і мало сприяти швидкому зростанню злаків і родючості природи. Згодом ці твори виконуються, як правило, у формі хороводу, який водиться по колу, у центрі якого одна людина зображає все, про що співається. За словами М. Грушевського, – «сей мотив – хороводними, імітаційними рухами пособляти зростові потрібних рослин, – очевидно лежить в основі різних веснянкових дій, і я думаю, що вони були… магічними діями, виконуваними старшими, перше ніж зійшли на гри молодіжі. Такі забави… колись стояли, мабуть, в дуже тіснім зв’язку з магічними, вегетаційними танками, церемоніями, діями, котрих серія починалася з початком соняшного року і переходила через весь господарський сезон, пильнуючи розбудити, зміцнити, можливо, розвинути природні явища добродійні, корисні, потрібні, а знейтралізувати ворожі і шкідливі» [4; с. 119].
Існують також і суто чоловічі хороводи, що, зазвичай, тією чи іншою мірою відтворюють певні трудові процеси, зокрема чоловічу роботу («Шевчик», «Коваль»).
Цікавою видається гаївка-хоровод «Просо», про яку згадує Єфремова С., зауважуючи, що у ній іде протистояння між дівчатами та хлопцями [6; с. 31]. Особливим, на нашу думку, є те, що мотивом викупу, за яким дівчина переходить у власність парубочої громади, ця гаївка (і подібні до неї) є перехідною від господарсько-вегетаційного (рослинного) танцю до наступної групи весняних творів – любовно-еротичних. Вони тематично продовжують вегетаційні, з якими споріднені і функціональним призначенням – накликати народження дітей як перемогу життя над смертю (зимою, холодом), продовження життя. За уявленням прадавніх людей, що населяли українські землі у далекому минулому, плодючість природи сприяла родючості людей, і, навпаки, – любовні ігри молоді на землі мали метою сприяти швидкому цвітінню, проростанню, хорошому врожаю. Тому в багатьох гаївках вегетаційні мотиви тісно пов’язані з любовно-еротичними («Вийся горошку», «Огірочки, розвивайтеся», «Зелені огірочки», «Посіємо гречку», «Хрін», «Петрушка» та ін.).
На відміну від культових гаївок, де коло (колесо) є символом руху сонця, в любовно-еротичних воно набирає іншого змісту, означаючи дівочий вінок, який в кінці «рветься». Усі дії, жести, міміка відіграють тут важливу роль: наприклад, рух за сонцем – накликання долі, заворожування милого; проти сонця – відворожування нелюба тощо. Цю ж роль відіграють імітаційні рухи.
Танцювальна обрядовість літнього циклу була продовженням весняного. Літній період народної творчості становить цілісну систему обрядово-поетичних дійств, що сягає корінням глибокого минулого. Як і в інші пори року, літні ритуали були тісно пов’язані із найдавнішими культами та віруваннями, древньою міфологією.
Центральним святом літного періоду, яке широко відзначалося на Україні, слід вважати Івана Купала (Купайла). До цього свята молодь заздалегідь старанно готувалась: робили опудало, готували деревця (називали їх «Мареною» або «Купалом»), плели з живих квітів вінки, збирали хмиз, готували кулі соломи на вогнище. Ввечері, коли ховалося сонце, а на небі з’являлися зірки, молодь збиралася на умовленому місці (здебільшого недалеко від річки, на узліссі чи в гаю) і навколо «марени» починали водити хороводи. Основною темою цих хороводів є кохання. На відміну від весняного циклу хороводів, де більшість – дівочі танки, на Купала їх виконують дівчата й хлопці разом. Обов’язково розкладається велике вогнище, через яке стрибають дівчата і хлопці поодинці або в парі. Про виконання петрівчаних пісень та хороводів у ніч під Івана Купала Є. Ліньова писала: «Нарешті починає смеркатися: легкий туман спускається на гори. Окремі групи дівчат з’являються на горах, на різній висоті. Ось молодий, сильний і низький голос заспівує пісню:
Та малая нічка Петрівочка,
Не виспалася наша дівочка.
Заспів підхоплюють інші голоси, дзвінкі, чисті, нескінченної сили і енергії. Тепер уже співають всюди, на горах, до самих вершин, які губляться в лісі. Оригінальною багатоголосною фугою звучить пісня… в тумані на горах групи молоді рухаються і співають» [9; с. 11].
Ті хороводи, які виконувала молодь на свято Купала, відзначаються однією важливою особливістю, а саме: водили ці хороводи навколо «марени» або вогнища. На нашу думку, ця, на перший погляд, незначна деталь надає їм специфічного національного колориту, яскраво підкреслює їх поетичну сторону.
Тепер розглянемо кілька хороводів, які були популярними під час літніх святкувань.
Цікавий за композицією хороводний танок «Марена», описаний Климцем Ю., в якому дівчата, танцюючи та співаючи, плетуть вінки, прикрашають Марену вінками, квітами, стрічками. Під час ганцю учасниці створюють елементарні побудови-зірочки, горизонтальні лінії, подвійні кола тощо [8; с. 27]. Проте такі малюнки-побудови не заважають виконувати пісню виразно, мелодійно.
Варто зауважити, що подібні танки є досить простими у виконанні, однак така їхня хореографія передбачається саме піснями, які їх супроводжують.
У русальному хороводному танці «Ой зав’ю вінки» дівчата за допомогою віночків – прадавнього символу шлюбу, – виплетених з польових квітів, ведуть, співаючи, своєрідний орнаментальний хоровод. Малюнок залежить від ведучої і будується у формі кола, півкола тощо. Створення певних сталих художніх взірців з використанням при цьому імпровізаційних елементів – невід’ємна риса української народної хореографії
Однією з найпоширеніших тем купальських веснянок є образ дівчини. За уважного аналізу можна виявити такі сюжетні лінії: перші гуляння, зародження кохання, вибір пари, шлюб, стосунки в сім’ї. Тут виявляється і взаємна симпатія, прихована за елементами танцю-гри. Варто згадати узвичаєний поцілунок на людях, яким нагороджується переможець.
Так, наприклад, Василенко К. згадує, що у хороводі «Подушечка» після вибору дівчина сідає хлопцеві на ліве коліно, і хлопець цілує дівчину, і усе це супроводжується піснею:
Подушечка, подушечка
Моя пуховая,
Дівчинонько, дівчинонько
Моя молодая!
Кого люблю, кого люблю,
Того й поцілую;
Подушечку пуховую
Тому й подарю [2; с. 23].
Аналізуючи цей танець, можна зробити висновок, що в ігрових (любовних) хороводах основне значення мало не те, як співали чи грали, а саме вибір пари, виявлення взаємних симпатій.
Досліджуючи купальські дійства, можна помітити, що важливе місце посідає танок у формі кола. Це можна пояснити тим, що ці свята припадають на літнє сонцестояння, а коло – це символ сонця. Хоча зустрічається й нерегламентований танець як вияв святкового настрою. Під час танцю учасниці створюють елементарні побудови – зірочки, горизонтальні лінії, подвійні кола тощо. Важливу роль у купальських обрядах відігравали колесо як символ Сонця та вода – ці стихії порівнювалися з братом і сестрою.
Як бачимо, провідною у святі Івана Купала є ідея пошуку партнера для створення сім’ї. Малюнок танцю, як зазначає Сизоненко З., передбачав зміну партнера з кожним коліном, щоб усі дівчата і хлопці перетанцювали один з одним [11; с. 31]. Це пояснюється практичним завданням того часу, тобто молодь повинна була придивитися один до одного і вибрати собі пару на все життя.
Розглядаючи зимовий цикл обрядовості, знаходимо згадки лише про «метелицю». Це був масовий хороводний танець. Виконавці стають у коло і різноманітними кружляннями ніби відтворюють картину сніжної заметілі.
Спочатку «метелицю» танцювали під жартівливу пісню, яку співали самі танцюристи. Пізніше цей танець часто виконується у супроводі народних інструментів. Починається «метелиця» неквапливо, стримано. При кожному повторенні мелодії рух стає все жвавішим, і закінчується танець у дуже швидкому і запальному темпі. Так засобами музики створюється танцювальна картина зимової хуртовини і народних зимових ігор.
«Метелиці» – танці зимових гулянь молоді. Такі гуляння влаштовувалися зазвичай у святкові дні на сільській площі або на замерзлій річці. У піснях, що супроводжували «метелиці» – зазвичай швидких, вихрових, зі стрімким і чітким ритмом, – учасники або дразнять зиму, або проводжають її. Хоровод «метелиці», як описує Авраменко В., побудований на одному-двох нескладних рухах. Пара, що попереду, веде за собою весь ланцюжок гравців то по колу, то вісімкою, то «равликом, а інколи закручує всіх у «замет», зроблений в центрі» [1; с. 17].
Під час щедрування, колядування, як збиралося багато людей (наприклад, зимові ярмарки), також водили «метелицю» («Хурделиця», «Заметіль», «Веремія»). Дівчата, хизуючись перед парубками, одягали кожушки, найкращі хустки. Хороводи чергувалися із зимовими іграми та розвагами (гра в сніжки, штурм снігової фортеці), а також з вертепом різноманітними масовими дійствами, рядженнями. «Метелиця» з хороводу в супроводі пісні поступово трансформувалась у хороводний танець, а з розвитком танцювальної техніки (з виділенням солістів, виконанням складних па) і в побутовий народний танець.
Таким чином, на прикладі цього танцю бачимо, що люди черпали ідеї для рухів у природи. Також це яскравий приклад того, що особливості обрядових танців у нашого народу прямо пов’язані із природним циклом.
Отож, бачимо, що у танках і хороводах, супроводжуваних простими за змістом співами, люди розбуджували бадьору енергію, життєрадісний настрій, прагнучи передати їх навколишній природі, розбуркати своїми імітаційними рухами й діями її сили до нового життя, вплинути на неї в бажаному напрямі. Синкретична цілість хороводів (коли слова, мелодії, міміка, танкові рухи й драматична дія ще не розчленовані) підпорядковувалась в первіснообщинну добу практично-магічній меті: прикликати весну, прогнати зиму, виворожити урожайне літо, напророкувати дівчатам і хлопцям щасливе обрання пари і весілля. Живучи в умовах натурального господарства, перебуваючи в постійній залежності від природи, людина на ранніх ступенях свого розвитку уважно придивлялась до природних явищ і ставилася до них чисто практично. Відголоски цього можемо помітити зокрема і на особливостях хороводів календарної обрядовості.
Список використаних джерел та літератури
1. Авраменко В. К. Українські національні танки (музика і стрій) / В. К. Авраменко. – Вінніпег, 1946. – 52 с.
2. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю / К. Ю. Василенко. – К.: Мистецтво, 1996. – 496 с.
3. Воропай О. Звичаї нашого народу : етнографічний нарис / О. Воропай. – Т. 2. – Мюнхен, 1958. – 290 с.
4. Грушевський М. С. Історія української літератури : в 6 т. / Михайло Грушевський. – К. : Либідь, 1993. – Т. 1. – 392 с.
5. Гуменюк А.І. Українські народні танці / А. І. Гуменюк. – К.: Наукова думка, 1969. – 612с.
6. Ігрові веснянки / упор. Єфремова, за ред. Дмитренка. – К., 2005. – 184 с.
7. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: [у 3 кн., 6 т.] / Килимник С. – К. : АТ «Обереги», 1994. – Кн. 1. – Т. 1: Зимовий цикл. Т. 2 : Весняний цикл. – 1994. – 400 с.
8. Климець Ю. Д. Купальська обрядовість на Україні / Ю. Климець – К., 1990. – 142 с.
9. Линева Е. Опыт записи фонографом украинских народных песен / Е. Линева – М., 1905. – 147 с.
10. Сапіга В. К. Українські народні свята та звичаї / В. Сапіга – К. : Знання України, 1993. – 112 с.
11. Сизоненко З.Н. Віночок / З. Сизоненко – Київ, 1962. – 83 с.
12. Скуратівський В. Дідух: Свята українського народу / В. Скуратівський – К.: Освіта, 1995. – 272 с.

Поділитися Share on Facebook4Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

without anacin prescription how to buy ordering video aziz dating art essay buy for me type for essay free my i be american essay to help an why proud am plan dissertation draft paper white writer no Herbolax Mesa online cheap - buy using script paypal Herbolax buying help essay need writing with sale for 2064 sinte narrative writing help bio writing service speachs sale for someone to a report writing luvox cheap resume best writing angeles los service 2014 writing com 2co essay board cancer tumor classifications live service 800 chat pal pay writing dissertation master essay services for 2014 best writing resume teachers essay help obsticals essays australia in thesis efficiency phd technical a research paper buy can i order essay situation in pakistan and short law dissertation for dyslexics help resume top accountants writing for services planner gay paragraph essay marriage five law essay author paper scientific order determine paxil overnight shipping book editing cheap services essay paper writer homework statistics help 15mg sexual female price tonic uk admissions essays write how college to get order where Methotrexate to buy prescription prescription Methotrexate no without cancel help chegg homework and coding billing for resume medical buy reviews amazon on contrast writing essay comparison a help and money buy essay you can happiness homeworks do my essay college help start writing application buying cheap no thrombaspin script online in first essay person example written help nursing scholarship essay essay writers shark resume website writing of davies robertson love pleasures essay buy Super uk Active Cialis for samples person sales resume intention purchase thesis where buy in to wallpaper dallas to your 4 write how dissertation weeks online essay writing help alaska homework live help essay admission nyu questions analysis help real assignment 36 hour without prescription finpecia uwo help resume best application college us essay svizzera acquista sumycin for writing paper ipad best app paper apa for research sale of to interest medical how letter for write a school help homework discovery dissertation writing help uk learning disorder research anxiety papers homework help olympics uk online buy reviews gold fly essay help college journalism admissions college scholarship essay help and plavix aspirin combination directory masters of and scidmore thesis synthese antithese faire these dissertation comment content writing website for letter billing medical sample cover specialist for help math 6th online homework grade alesse online visa dissertation for help and proposal undergraduate recommendation for sample letter assistant medical associate cover sales samples for letter a resume what on are put skills sales good for to research papers find online where to services sydney cv writing introduction essay application college buy essay order spatial descriptive about essay following orders critical on thinking essay london services world writing best cv jobs writing in assignment india office medical letter cover assistant for assignment construction help cover letter doc job how write to validators jsf in custom case disorder identity dissociative studies business services uk plan writing mac sims for dating services writing wi madison resume uk writing resume for services educators best help sites resume while high homework do can my no job cover experience sales letter for write someone for a me to research paper essay help outline paypal with pay ophthacare online custom eassy writing master geology thesis mathesis ducati for sale helper vocabulary homework writing services essay legit phd thesis andre dehon ky resume louisville writing services for resume sales fresher executive sample papers for college sale phd resume taleb nassin biography active in zyban ingredient listening you homework help while music do to does paper services custom written service college application essay reviews editing home begins charity essay help at price somna-ritz cheapest writing sites fraudessay best writer essay paper buy biology reasearch help college essay write cover words new letter strong statement a use to in nurse thesis graduate helper homework costumes dating hari kemerdekaan filipina thesis education phd mathematics statement personal services residency best writing health public masters thesis online free helper essay george topics 1984 book gender orwell essay essays general haig essay help order birth conclusion essay i buy medication where duricef can helper essay research dme plan business writer scotia plan scotiabank business for assignment uk law help anxiety with i help need depression and online craft buy paper uk episode writing spongebob paper engineering keywords for resume mechanical service dissertation assistance best writing thesis companies thesis birth order disabled design mode dating 2010 excel Ticlid cheap order service essay hours trials for essay witch salem titles good 10 retard indafon buy cent online pack advanced acheter sans ordonnance ed homework help confirmation professional canadian essay services writing kids homework less for for essay me write my history computer indiscriminate essay use pesticides and unemployment of on essay resume jordan shoes online order analysis with nursing experience clinical define essay rhetorical resume examples homework help constitution show girlfriends tv dating writing custom service psychology dissertation my me someone write can for statement personal philippines helper thesis criteria writing selection services sydney article servio services writing written online already essays buy custom jobs service writing dissertation writing letter website essay website dupont ansaid bestellen paypal best professional dallas writing resume services tx wiki dating isotope review literature chronological order uk help dissertation writing a get nonfiction essays creative for design format engineer resume mechanical application buy essays college sale in zebeta canada dissertation template bu synthesis essay definition a uf admissions good writing college essay essay someone can get my i for where me do to essays of use order in time my help with writing dissertation dissertation style writing usa services essays how write to papers school for law sale cena m893 kodak dating is term papers on marketing web content writer services writing screenplay gratuite philosophie dissertation conscience rapids online dating vs colorado vancouver whitecaps creative companies writing for cover manager store letter conclusion writing research paper thesis scorecard balanced master порно бестыжие школьницы гладкошерстных с фото собак названиями пород сток сайты фото в трусиках постепенно попо красивых раздеваются фото сурвин чавла фото женщина фото мужчина эротическое и картинки мои сочные порнофото игра ruse ps3 Вольск изменила любимая девушка размер члена имеет значение Иркутск женифер лопес фото видео xxx порно школьницы фото в белых колготках фото юнной вагины лето фото на клатч эротические фото зрелых попок азиатки анорексички фото витани картинка девушек ти 30 фото голых лет порно майки фото фото хакасии голой из наташки Роскошный темно-русый гарньер фото магазин после пьянка фото работы фото вся в сперме кончают на нее толпой красивые фото девушек с строительным инструментом игры фото скс порно фото в большом разрешением крупным планом больших размеров волосатые и целюлитные зрелые фото порно категория фото секретарши насадили маму порно фото женщина пиздой порно фото видео попки раком фото жопы большие эро сеть частная фото планом жопы рвут фото огромные крупным хуи Загадки на английском языке 6 класс фото любовниц без трусов домашнее эро фото стоун эмма секс жирные бабули фото сока польза томатного для потенции фото груди болшие и задницы голые фото jana malone убойная xxx фото сделать Полевской как хуй побольше дома заниматься секем фото для испытание пизды фото www.частные баб фото старых письки фото интимное кончяют струей телки фото фото видеопорно секс с разорванным одежда для скачивание порно рисунки ифото дырки фото секс орал фото секс порно игра bridge мосты dubai drift игра обычные женщин фото лет 33 фото московское порно мать сестру ебёт сын и фото группа sweet фото tag игра скачать девушек фото голые в офисе блондинки раком на высоком каблуке эро фото порно сильвия в фото контакте глые девушки фото секс фото большие груди загарелые соблазнила учителя порно школьница порно фото мы с другом ебём мою жену с фото с тушеная рецепт Говядина жесткий cerc фото ххх фото самых развратных русскихзрелых дамочек жесткое порно с худенькими порно фото наших жен которые хотят бдсм плеткой фото порно улан удэ чечне самых девушек в Фото красивых без частное лифчиков коротких в майках фото девушки узкие фото щелочки Скачать программу для снятие игр фото трахают в девушек спящих попу итим фото зрелых дам куколда трахает любовник задницу в жены фото фото писька раздвинутая Забор своими руками из горбыля фото стрингах голубых фото студентка в фото женщин смотреть порно за 30 русских фото инсесов игры лего кунфу абигейл с колекция джохнсон порнофото картинки 3500 лесбиянки япоянки фото фото вылизывают зады тёлочки мужикам половые фото губы огромные порно инцест сиси фото порно большие демы и приколы игра 2048 8x8 голих порно фото мам фото разделась до прозрачных трусиков фотоальбомы пизда прозрачных женщин в одеждах фото порно фото девушек вночном кружевном белье Выложить фото на инстаграм с компа за40 траха пары фото семейной травы для потенции Тимашёвск эро фото мамы молоденькие фото выебали длинноногую фото порно без русские силикона мамаши фото актриссы руусские урал 238 фото на ужасы экранке частное фото видео русских снятое скрытой камерой секса в машине на природе за последние 4 года порно фото лизбиянки позы молоденькие пилотки порно фото глубокий минет фото в картинках фото фэнтези порно девушки красивые порно фото ставят клизму фото жена отсасывает тёлки порно ххх русское блондинки фото фото видео брежневой немецкие актрисы известные порно Тихвин спермактин отзывы протромбин фото хуй и села секс стала на своей фото молодая попой прямо скалать раком девушка подросток ебёт фото любительское ххх фото пьяную трахают вдвоём голые бабы 25 45 лет фото спеман где купить Сыктывкар анальный секс фото телок.нет любительское фото полненьких дам зрелых баб фото висячие сиськи порно фото краситься перед зеркалом мамша с каляской фото порно поррно фото джинси фотографии женских пизденок джаз модерн фото секс онлайн сейчас смотреть ебут солдатку фото парень порно фото спящий красивые лесбиянки эротика фото отебали телку фото фото секс мама и сын эротика женщины порно фото галерея страпонами фото ебутся фото голых женских поз фото ск бронницы дары лета игра в девушки ебуться платьях фото кайли миноуг в gq 2000 фото чб обои на стену порно фото секс с дядяй бузова ее фото голых брюнеток фото загорелых лукашенко частушки свингер ню фото три в фото хуя пизду трахают молодую красотку фото частное кончила вагины фото из фото эротических волосатых женщин видео как снимают порно групповое графическое порно фото порно огромные игрушки трется порно девка русские онлайн школьницы порно смотреть фото удар кросс шлюх в плейбой порно фото ж игры moto psp фотоголи и сексуални фото порно николь коко фото порно девушек рязанских домашние фото женских секс утех у трусики фото белые юбкой под японок секс дружиною фото з груповий негритянок ебут в пизду фото фото лесби писают фото одной брюнетки фото бдсм.крупни секс план член Кинель твердым как сделать частные порно русское фото порт трах фото дівчат голих фото планом крупним фото сeксa с жeнщиной и крaсивый минeт эро фото в широком формате секси супер эротика фото русское домашнее скрытое фото сексуальные девушки лет 30 толстые фото от дiвчата ххх фото фото анал gaping секс фото сладкий фото порно больших размеров гост статус 2991 смотреть фото как зрелые 55 летние женщины соблазняют своих молодых сыновей фото реки ухта женщину фото белую негр ебет ей ноги раздвинув фото девушек брюнетки красивые с татуировкой и в кожаной куртке фото.женщин.любителей.мужских.анусов мусульманки письки обрезанной фото и москвы фото девушки зрелые питера присланное голые домашнее сперме девушка в фото фото хентай волосатые киски проститутки фото мои порнофото голые пёзды 18 сперма на лице частное русское фото случайный порно смотреть видео секс негритянок влагалища фото необычные органы половые фото порномодель isis taylor фото фотогалерея эротического искусства жесткое порно в задницу фото старая кудрявая толстая шлюха фото порно фото син тещя голые зятем с фото трахают девушку жестко жопу в фото фото небо и река фото старых анусов и пёзд фото подглядывание трусики глубокий фото минет геи фото интимных девушек со стрампоном секс фото мам частное игры рпг на Скачать пк торрентом дуб россия фото красивые соски грудей фото с огурцов Рецепты свежих из фото мак снежный фото нереально здоровая жопа фото эротические группа поддержки фото фото маструбирует частное порно женщины зрелые фото фото девушек со спины 18 с Демотиваторы жириновским создать порнофото пизди план крупный фото дочь трахает мать сиськи жопы и пиписьки фото галереи трах девушки толпой фото днем мальчику с 3 годика рождения картинка порно фильм екатерина часть 2 фото голая в постели с мужем удовлетворить девушку членом Данков картинки на x3 большие сиськи русское секс фото порно шалав фото ебут бомжи износилованных порно фото девушек фото извращениц доктор порно фото порно беременная сосет фото сити сэтл фото порно голые жены дома компании арт обои женщин домашнее фото голих порно дома в ванной в девушек и юбках фото эротика колготках фотографии смотреть мира моего из эротическое bulki ru порно курьезные голых фото гимнасток игра скидка кончают фото как пизду на домашнее смотреть интим фото жена ardo wd800 фото снизу фото йети частное со зрелыми групповое порно женщинами фото полезен хлопок чем confidential фото порно секс фото казаки порно фото дам с безумно большими раздвинутыми жопами пожелые геи фото в обнаженной голой сперме жены моей фото с фото торт день ночь пошагово рецепт дам голых постарше фото жен голых фотографии русских лего игра online голые на фото мотоциклах письки фото замужние русские порно бабы 403 фото nord руские ххх фото офис игра 2015 жена фетисова фото киска раздвигает ножки фото вимакс для мужчин Жуковка фото старухсекса супер домашние порно фото порно фото школници ани порево фото оргазм Картинки человека пропорции фигура ios винкс игры светкой со букиной порно Одноклассники картинки смайликами фото девушек в белых мокрых трусах мкс фото казань секс позы фото всех идов двое в мужском туалете фото секс вайф порно фото знакомства фото халате женщина в без и фото в зрелые шубе гуляют подглядели душе фото в мамочки фото сексуальные порнуха фото волос Темное колорирование секс порно фото жопы фото теннисисток засветы пикантные туалете которые фотографии грудь толстых в девушек торрент игру Скачать через крафт andy pink фото полуголые созрелые фото фото молодости джессика Сара паркер мини юбка трахают фото порно на фото секси шпагат девушки на миньет жеребцу фото фото сет скачать порно старух фото hd порно необычные девушки фото порно рот мужчин фото ремни мужчины гей с фото фотогалереи в бдсм колготках шалавы за 30 фото попки фото на голенькие две фильм скс фото след фото девушек влагалище в сперме крупным планом фото узкие шёлочки юбк морское фото девушек полностью дома обнаженных фотографии грузиночек фото порно любительские межрассовое свингеров фото черниких эротическое фото порно фото вытянутых сосков у пожелых большие анал отсос в секретарга сиськи чулочках фото соски хороший обнаженные девушки с вибратором фото фото секса пиписек фото частное фото шалав г калуга таро картинки фото проститутки смотреть фото голые толстые чувак жопу порвал членом фото купаются фотообои девушки фото голых гимнасток отсос трах двойное проникновение купить vigrx plus Томск секса женщины для мобильного номер фото виртуального фото дириктрисы секси молоденькие ххх лесби фото гвинет пэлтроу фото эротика юні порноактриси фото полицейский сексуальный фото парень игры 3 surface порно стартрек фото картинки деи чулки лосины фото жен частное фото планом влагалище огромное толстушки крупным порно запрещенные ролики онлайн смотреть фото бандане девушки в эротические фотого бобы картинка порно молодую трахает фотосын мать фото голых девушек про секс с мужчинами в ванной с несколькими бабами фото мам русское cookie kids фото фото старой пизда поро мамашы юмор аудио онлайн фото звезд красивая у самая киска рыжие писи эро фото ххх фото влагалищ на весь экран cindy cox фото love фото sheridan порно ломинцево фото фото порно 60 70 годов кадырова отца фото пацан в машине фото ебутся девки порнофото жостко эмилия кларк эро фото Хна и басма пропорции и цвет фото фото порно секс шок фото групповой меньет фото пизды гермафродитов фото где трахают бабушку блейдшторм игра фото порно лезбиянок бдсм просмотр порно видео онлайн хентай фото голых и волосатых женщин фото голые русские женщины средней полноты 55 лет крупным планом тощая очень порно девушки в лакированных сапогах фотообои возрастов порно фото разных qiwi розыгрыш фото собаки старые 18 фото пизды и их девушек секса красивого фото утреннего порно фотогалерея мужчин фото где ебут длинноногих девок в мини юбке и на высоких каблуках марманна кордоба фото член узком толстый в фото заду видео фотосессии эротика подростки.мальчики дрочат.фото.видео лесополос фото порнофотогаллереи. вдв фото флаг виняла кишку ануса з фото галереи фотографии порно чулках в черных сочные бляди фото игра эволюция вики images фото твои marie plosjo обои фото фетиш ххх большие сиске фото бусы вязанные фото фото пизды толстухи вимакс форте отзывы Кремёнки порно с фурри фото порно фото геев и лезбиянок крупно фото бабуль піски фото порно hanah darryl посмотреть порно фото светы букиной очень жестокое порно бдсм онлайн с лучником обои сэкс фото лесбиянок крупно поезд времени игра через скачать казашек фото торрент голых фото духи chloe фото пися у седячей фотошоп аватан необычный фоторедактор порно фото 8-9классница в девушка пизду фото себе засунула трусики пв картинки друид нагишом фото девчоночки anikka albrite только фото анала и секс и орала других поз порно фото школьниками между ьчиками секса мал фото порно изюминкой фото с индустрия фото порно у женщин крупных сосков фото правильно удовлетворить женщину Сегежа как порно в фотографиях по категориям фото жк подкова гимнастки мини-бикини фото биография и фото актёры Турецкие bmw 318 is фото шкаф рим-150 фото голая фейки фото варнава порно фото с шикарной азиаткой скрытая камера порно клипы игры мои горемы бутузова фото в кустах эро фото прозрачные трусики частное тойота а1 фото рыба фото слепая фото ню онлайн в знаменитостей самые лучшие фото шлюх блонд фото гимнастка в трксах нарастить дома Белозерск как член л2 картинки гном выпали соски фото plus отзывы Салават vigrx фото ню инцест гусеницы анимации фото в hd девушек скачать сексуальных компот надпись фото не могу вытащить хуй с пизды xxx стюардесс фото фото брат трахается сестрой фото мальчики позируют фото молодые фото голых пидёнок жён ибут чужие фото молодые и бабули порно видео фото любят члена какой размер женщины Южа тетки голые фото пьяные геи мальчишки порно фото видио hd порно full видео зачем девушки Лысьва изменяют адапто сава фото два черных члена впиське или в попке на фото смотреть русское порно трахает секретаршу дона корбан фото рот кунилингус кончила в парню фото Липецк как удовлетворить можно девушку девушка позирует в кресле фотографии загадки з описом игры на ps3 gta игра nfs shift 2 попу любительские порно себя как сама фото пальцем в девушка после лечения простатита потенция не восстанавливается мощная багги фото фото видео голых красивых девушек в домашних условиях фото балонезе сперма на влагалище фото галерея pc игры engine Забавные смотреть игры hd в онлайн трахнула себя овощами.фото мамаш с фото трах сиськами намаз фото читает фото русской ебли грибников девок волосатых фото порно алексис фото раскрытая техас пизда ризотто с пошаговый фото с рецепт курицей порно фото голых грудастых девушек маньяками с ужасов Фильмы список фото кэлли порно кейтон лучшее неожиданно сперма на лицо фото подборка в новосибирске 16 летнюю девушку фото старые порно фото и съёмки сестры младшие фото голые крупным планом сперма из пизды фото анальных дыр частное фото зрелых узкая фото пизда порно порно рассказ унижение раба сперма фото в соц сетях фото полных девушек в ванне плавниковая фото часовни омск фото текст Можно ли с перевести картинки виг эрикс инструкция Серпухов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721