Традиція хороводів у руховій культурі календарної обрядовості українців

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянута традиція хороводів у хореографічній культурі календарної обрядовості українців. Виокремлено та проаналізовано приклади зазначеного жанру танцювального мистецтва із річного циклу обрядів. Визначено місце і значення хороводів в обрядовості українців.
Ключові слова: танець, хоровод, танцювальна культура, календарна обрядовість.

The article is devoted to the research of circle dances tradition in choreographic culture of Ukrainian calendar ritualism. The paper considers and analyses examples of genre of orchestics from annual cycle of rituals and defines the importance of circle dances in ritualism of Ukrainians.

Key words: dance, circle dance, dance culture, calendar ritualism.

 

Як ми знаємо, під час виконання будь-якої обрядовості український народ не обходився без співів і танців, і саме хороводи як колективні танці були найбільш поширеними.
Хороводи – один iз нaйдaвнiших видiв нaродного тaнцювaльного мистецтвa. Вони виникли i сформувaлися протягом вiкiв у певних геогрaфiчних, iсторичних, соцiaльно-економiчиих умовaх в результaтi розширення aмплiтуди дiяння нaродних iгор, iгрищ, що були невiд’ємною чaстиною звичaєвостi, язичницьких пережиткiв у тих чи iнших етнiчних групaх людей. Всi ці обстaвини дaли поштовх до створення певних вaрiaнтiв музично-хореогрaфiчного фольклору, появи мiсцевих, локaльних вaрiaнтiв.
Хороводи перевaжно виконуються не пiд музику, a пiд влaсний спiв. Про це говорить Сизоненко З., і як доказ наводить слова із пісні «Нaщо менi тi музики, як у мене є язики. Поспiвaю, поскaчу i нiкому не плaчу» [11; с. 23]. Вони супроводжуються кроком, гaрними фiгурними мaлюнкaми тa ритмiчними рухaми, повiльнi, aле мистецько досконaлi. Їх є декiлькa видiв i кожен вiдповiдaє порi року aбо якiйсь обрядовостi – нa зустрiч весни, великоднi хороводи, весiльнi чи купaльськi. Цей жaнр нaйстaрiший i є основою укрaїнської нaродної хореогрaфiї. Хороводи являють собою синкретичний вид нaродної творчостi, де злитi поезiя, музикa, хореогрaфiя. Веснянi хороводи нaлежaть до нaйстaрiших, оскiльки лiтописнi свiдчення, описуючи побут нaших предкiв, зaзнaчaють, що вони виходили нa iгрищa, що влaштовувaлися весною помiж селaми.
Тепер хороводи втрaтили своє обрядове знaчення. Вони мiцно увiйшли в репертуaр професiонaльних i сaмодiяльних виконaвських колективiв, особливо дитячих.
Так як хороводи – це дуже великий пласт танцювальної культури українців, то їх варто групувати. Найкращою для розуміння видається класифікація, яку подає нам Гуменюк А. Дослідник упорядковує тут танці за темами на три групи: «до першої нaлежaть нaйдревнiшi хороводи з яскрaво вирaженим вiдбиттям трудових процесiв («A ми просто сiяли, сiяли», «Мaк», «Шевчик», «Бондaр», «Ковaль» тa iн.). До другої – хороводи, де вiдбито родинно-побутовi вiдносини укрaїнського нaроду («Перепiлкa», «Ой, гiлля-гiлочки», «Птaшкa» тощо). До третьої – хороводи, в яких знaйшли всiй вирaз пaтрiотичнi почуття нaроду, оспiвується рiднa природa («A вже веснa», «Мaренa» тa iн.)» [5; с. 30].
Тепер звернемося до розгляду хороводів під час річного циклу обрядів. Цей жанр танцювального мистецтва найширше представлений у весняній обрядовості. Розпочинається вона із обряду «закликання весни», де виконувалися хороводи-веснянки. Зокрема, на Східній Україні від Благовіщення (7 квітня) до Зелених Свят дівчата співали і грали веснянки на вигоні, коло церкви або на «вулиці». Ці самі хороводи, за словами Сапіги В., в Західній Україні називаються гаївками, і їх грали лише у Великодній тиждень коло церкви [10; с. 23]. Інші назви веснянок чи гаївок: гаїлки, гагілки, ягілки, галагілки, риндзівки.
Розпочиналося співання веснянок із обряду зустрічі весни. У них – заклик весни з її дарами, буянням природи й співом птахів. Настання весни після зими люди розуміли як боротьбу двох сил – холоду й тепла. Тому водіння хороводів, виконання інших символічних обрядодій (спалювання або топіння в річці солом’яного опудала зими) можна розуміти як допомогу весні подолати свою супротивницю.
Веснянки були закличними піснями, тобто вони мали «закликати» весну й добрий урожай. Найвідоміші українські веснянки – це пісні-ігри «А ми просо сіяли, сіяли!», «Зелений шум», «Подоляночка» та інші. Танцювальні рухи, якими супроводжувалися веснянки, нагадували оранку, сівбу руками, поління, косіння. Відповідно, слова пісні пояснювали ці рухи.
Тобто, так як із приходом весни мали розпочинатися польові роботи, люди у танцях відтворювали трудові процеси, ніби згадуючи їх після зими, і тим самим готуючись до них.
Співаючи веснянки, дівчата беруться за руки і творять коло, півколо або ключ і так рухаються під ритм пісні. Темп руху залежить від темпу пісні, отже він швидкий або повільний. Наприклад, такий варіант розгортання веснянки подає нам Єфремова С.:
«По три шаги молодець,
По таляру дівка,
По тисячі жінка…
По три копи дівочка,
По чотири кісочка,
По грошику молодець,
Як печений горобець.
Співаючи цю частину, дівчата здебільшого творять «ключ» і рухаються швидко – «бігають з підстрибом». А коли стануть у коло, то рухаються повільніше і також повільніше співають:
Світи, зоре, на все поле, поки місяці, зійде
Та до мене мій миленький вечеряти прийде…» [6; с. 43]
У змісті цих радісних пісень відображені воскресаюча природа, тема кохання тощо. Вславляючи прихід весни, дівчата в своїх піснях-веснянках опоетизовували природу, уявляли її в образі людини, яка несла їм радість і щастя.
Стосовно смислового навантаження, то з давніх часів весняні обрядові ігри і танці були рослинними магічними діями, які мали сприяти розвиткові й росту рослин чи тварин.
Тепер для прикладу розглянемо кілька хороводів, що були найпоширенішими на українських землях.
Більшість дослідників схиляється до думки, що веснянки всюди і завжди починалися з «кривого танцю». Його вчені вважають якщо не найстаршим, то одним з найстарших творів цього роду. Грушевський М. характеризує його такими словами: «Первісна вага лежить, очевидно, не в тексті, не в пісні, а в руху, в хороводі, і в сім бачу відбиття примітивного такого хороводу: його першого завдання – підняти настрій, розбудити енергію» [4; с. 115]. Дівчата, побравшись за руки, довгою вервечкою рухаються між трьома посадженими на землі дітьми або просто туди, куди їх тягне провідниця. Крім руху, ніякого смислу у грі немає, головна мета танцю – сприяння пробудженню енергії рослин, ріст яких імітується. Однак, можна легко помітити, що з часом початковий зміст ритуалу був втрачений, а танець виконувався задля розваги.
С. Килимник пояснював зміст веснянки-хороводу «Кривий танець» так: «і як «рух» сонця на небі, зміну дня і ночі, і зміну пір року, і народження, життя та смерть, і небо-повітря, воду й землю» [7; с. 185].
Щодо веснянок «Шум» і «Тинок», то у цих танках учасники, беручись за руки, завертаються в коло та пробігають попід піднятими руками останньої пари, що, пропустивши під арку зі своїх рук увесь хоровод, завертаються самі під своїми ж руками. Таким чином складається «живописний тин», як його зокрема називає Скуратівський В. [12; с. 82]. По закінченні остання пара повертається зворотно під руками, за ними інша – і відбувається розплітання тину, відновлення ряду. Намагаючись дійти першоджерел «Шуму», О. Воропай припускає, що «наш «Шум», імовірно, був колись не чим іншим, як… заворожуванням… шуму зеленої весни: листя на деревах, трав на луках, зелених врун на полях…» [3; с. 302].
Аналізуючи різні хороводи, можна помітити, що основним пластичним мотивом таких хороводів, як «Кривий танець», «Шум», «Тинок», «Горох», «Огірочки» виступає імітація завивання рослин. У цих танцях проглядається первісний магічний ритуал, що покликаний пробудити репродуктивні сили природи; ясно виступають ті ж елементи, що присутні у церемоніях розмноження усіх давніх племен: імітації рухів звіря чи рослини, розмноження якої ця дія має на меті. Звиваючись так, як горохові стебла чи огіркове огудиння, учасники хороводу, несвідомо вже для себе, мають, очевидно, пособляти доброму росту відповідної городини.
Також такі веснянки, як «А ми просо сіяли…», «Мак», «Як посієм овес…» є замовляннями не лише весняних робіт, а й усього циклу праці, накликанням майбутнього добробуту. Тобто, перелічуються всі етапи праці та вирощування – як сходить рослина, як росте, як цвіте, як його скородять, як косять, як в’яжуть, як труть, як їдять тощо. У минулому ці твори спирались на імітування процесів сіяння та вирощування різних культур, що супроводжувалося магічними текстами (на зразок замовлянь), і мало сприяти швидкому зростанню злаків і родючості природи. Згодом ці твори виконуються, як правило, у формі хороводу, який водиться по колу, у центрі якого одна людина зображає все, про що співається. За словами М. Грушевського, – «сей мотив – хороводними, імітаційними рухами пособляти зростові потрібних рослин, – очевидно лежить в основі різних веснянкових дій, і я думаю, що вони були… магічними діями, виконуваними старшими, перше ніж зійшли на гри молодіжі. Такі забави… колись стояли, мабуть, в дуже тіснім зв’язку з магічними, вегетаційними танками, церемоніями, діями, котрих серія починалася з початком соняшного року і переходила через весь господарський сезон, пильнуючи розбудити, зміцнити, можливо, розвинути природні явища добродійні, корисні, потрібні, а знейтралізувати ворожі і шкідливі» [4; с. 119].
Існують також і суто чоловічі хороводи, що, зазвичай, тією чи іншою мірою відтворюють певні трудові процеси, зокрема чоловічу роботу («Шевчик», «Коваль»).
Цікавою видається гаївка-хоровод «Просо», про яку згадує Єфремова С., зауважуючи, що у ній іде протистояння між дівчатами та хлопцями [6; с. 31]. Особливим, на нашу думку, є те, що мотивом викупу, за яким дівчина переходить у власність парубочої громади, ця гаївка (і подібні до неї) є перехідною від господарсько-вегетаційного (рослинного) танцю до наступної групи весняних творів – любовно-еротичних. Вони тематично продовжують вегетаційні, з якими споріднені і функціональним призначенням – накликати народження дітей як перемогу життя над смертю (зимою, холодом), продовження життя. За уявленням прадавніх людей, що населяли українські землі у далекому минулому, плодючість природи сприяла родючості людей, і, навпаки, – любовні ігри молоді на землі мали метою сприяти швидкому цвітінню, проростанню, хорошому врожаю. Тому в багатьох гаївках вегетаційні мотиви тісно пов’язані з любовно-еротичними («Вийся горошку», «Огірочки, розвивайтеся», «Зелені огірочки», «Посіємо гречку», «Хрін», «Петрушка» та ін.).
На відміну від культових гаївок, де коло (колесо) є символом руху сонця, в любовно-еротичних воно набирає іншого змісту, означаючи дівочий вінок, який в кінці «рветься». Усі дії, жести, міміка відіграють тут важливу роль: наприклад, рух за сонцем – накликання долі, заворожування милого; проти сонця – відворожування нелюба тощо. Цю ж роль відіграють імітаційні рухи.
Танцювальна обрядовість літнього циклу була продовженням весняного. Літній період народної творчості становить цілісну систему обрядово-поетичних дійств, що сягає корінням глибокого минулого. Як і в інші пори року, літні ритуали були тісно пов’язані із найдавнішими культами та віруваннями, древньою міфологією.
Центральним святом літного періоду, яке широко відзначалося на Україні, слід вважати Івана Купала (Купайла). До цього свята молодь заздалегідь старанно готувалась: робили опудало, готували деревця (називали їх «Мареною» або «Купалом»), плели з живих квітів вінки, збирали хмиз, готували кулі соломи на вогнище. Ввечері, коли ховалося сонце, а на небі з’являлися зірки, молодь збиралася на умовленому місці (здебільшого недалеко від річки, на узліссі чи в гаю) і навколо «марени» починали водити хороводи. Основною темою цих хороводів є кохання. На відміну від весняного циклу хороводів, де більшість – дівочі танки, на Купала їх виконують дівчата й хлопці разом. Обов’язково розкладається велике вогнище, через яке стрибають дівчата і хлопці поодинці або в парі. Про виконання петрівчаних пісень та хороводів у ніч під Івана Купала Є. Ліньова писала: «Нарешті починає смеркатися: легкий туман спускається на гори. Окремі групи дівчат з’являються на горах, на різній висоті. Ось молодий, сильний і низький голос заспівує пісню:
Та малая нічка Петрівочка,
Не виспалася наша дівочка.
Заспів підхоплюють інші голоси, дзвінкі, чисті, нескінченної сили і енергії. Тепер уже співають всюди, на горах, до самих вершин, які губляться в лісі. Оригінальною багатоголосною фугою звучить пісня… в тумані на горах групи молоді рухаються і співають» [9; с. 11].
Ті хороводи, які виконувала молодь на свято Купала, відзначаються однією важливою особливістю, а саме: водили ці хороводи навколо «марени» або вогнища. На нашу думку, ця, на перший погляд, незначна деталь надає їм специфічного національного колориту, яскраво підкреслює їх поетичну сторону.
Тепер розглянемо кілька хороводів, які були популярними під час літніх святкувань.
Цікавий за композицією хороводний танок «Марена», описаний Климцем Ю., в якому дівчата, танцюючи та співаючи, плетуть вінки, прикрашають Марену вінками, квітами, стрічками. Під час ганцю учасниці створюють елементарні побудови-зірочки, горизонтальні лінії, подвійні кола тощо [8; с. 27]. Проте такі малюнки-побудови не заважають виконувати пісню виразно, мелодійно.
Варто зауважити, що подібні танки є досить простими у виконанні, однак така їхня хореографія передбачається саме піснями, які їх супроводжують.
У русальному хороводному танці «Ой зав’ю вінки» дівчата за допомогою віночків – прадавнього символу шлюбу, – виплетених з польових квітів, ведуть, співаючи, своєрідний орнаментальний хоровод. Малюнок залежить від ведучої і будується у формі кола, півкола тощо. Створення певних сталих художніх взірців з використанням при цьому імпровізаційних елементів – невід’ємна риса української народної хореографії
Однією з найпоширеніших тем купальських веснянок є образ дівчини. За уважного аналізу можна виявити такі сюжетні лінії: перші гуляння, зародження кохання, вибір пари, шлюб, стосунки в сім’ї. Тут виявляється і взаємна симпатія, прихована за елементами танцю-гри. Варто згадати узвичаєний поцілунок на людях, яким нагороджується переможець.
Так, наприклад, Василенко К. згадує, що у хороводі «Подушечка» після вибору дівчина сідає хлопцеві на ліве коліно, і хлопець цілує дівчину, і усе це супроводжується піснею:
Подушечка, подушечка
Моя пуховая,
Дівчинонько, дівчинонько
Моя молодая!
Кого люблю, кого люблю,
Того й поцілую;
Подушечку пуховую
Тому й подарю [2; с. 23].
Аналізуючи цей танець, можна зробити висновок, що в ігрових (любовних) хороводах основне значення мало не те, як співали чи грали, а саме вибір пари, виявлення взаємних симпатій.
Досліджуючи купальські дійства, можна помітити, що важливе місце посідає танок у формі кола. Це можна пояснити тим, що ці свята припадають на літнє сонцестояння, а коло – це символ сонця. Хоча зустрічається й нерегламентований танець як вияв святкового настрою. Під час танцю учасниці створюють елементарні побудови – зірочки, горизонтальні лінії, подвійні кола тощо. Важливу роль у купальських обрядах відігравали колесо як символ Сонця та вода – ці стихії порівнювалися з братом і сестрою.
Як бачимо, провідною у святі Івана Купала є ідея пошуку партнера для створення сім’ї. Малюнок танцю, як зазначає Сизоненко З., передбачав зміну партнера з кожним коліном, щоб усі дівчата і хлопці перетанцювали один з одним [11; с. 31]. Це пояснюється практичним завданням того часу, тобто молодь повинна була придивитися один до одного і вибрати собі пару на все життя.
Розглядаючи зимовий цикл обрядовості, знаходимо згадки лише про «метелицю». Це був масовий хороводний танець. Виконавці стають у коло і різноманітними кружляннями ніби відтворюють картину сніжної заметілі.
Спочатку «метелицю» танцювали під жартівливу пісню, яку співали самі танцюристи. Пізніше цей танець часто виконується у супроводі народних інструментів. Починається «метелиця» неквапливо, стримано. При кожному повторенні мелодії рух стає все жвавішим, і закінчується танець у дуже швидкому і запальному темпі. Так засобами музики створюється танцювальна картина зимової хуртовини і народних зимових ігор.
«Метелиці» – танці зимових гулянь молоді. Такі гуляння влаштовувалися зазвичай у святкові дні на сільській площі або на замерзлій річці. У піснях, що супроводжували «метелиці» – зазвичай швидких, вихрових, зі стрімким і чітким ритмом, – учасники або дразнять зиму, або проводжають її. Хоровод «метелиці», як описує Авраменко В., побудований на одному-двох нескладних рухах. Пара, що попереду, веде за собою весь ланцюжок гравців то по колу, то вісімкою, то «равликом, а інколи закручує всіх у «замет», зроблений в центрі» [1; с. 17].
Під час щедрування, колядування, як збиралося багато людей (наприклад, зимові ярмарки), також водили «метелицю» («Хурделиця», «Заметіль», «Веремія»). Дівчата, хизуючись перед парубками, одягали кожушки, найкращі хустки. Хороводи чергувалися із зимовими іграми та розвагами (гра в сніжки, штурм снігової фортеці), а також з вертепом різноманітними масовими дійствами, рядженнями. «Метелиця» з хороводу в супроводі пісні поступово трансформувалась у хороводний танець, а з розвитком танцювальної техніки (з виділенням солістів, виконанням складних па) і в побутовий народний танець.
Таким чином, на прикладі цього танцю бачимо, що люди черпали ідеї для рухів у природи. Також це яскравий приклад того, що особливості обрядових танців у нашого народу прямо пов’язані із природним циклом.
Отож, бачимо, що у танках і хороводах, супроводжуваних простими за змістом співами, люди розбуджували бадьору енергію, життєрадісний настрій, прагнучи передати їх навколишній природі, розбуркати своїми імітаційними рухами й діями її сили до нового життя, вплинути на неї в бажаному напрямі. Синкретична цілість хороводів (коли слова, мелодії, міміка, танкові рухи й драматична дія ще не розчленовані) підпорядковувалась в первіснообщинну добу практично-магічній меті: прикликати весну, прогнати зиму, виворожити урожайне літо, напророкувати дівчатам і хлопцям щасливе обрання пари і весілля. Живучи в умовах натурального господарства, перебуваючи в постійній залежності від природи, людина на ранніх ступенях свого розвитку уважно придивлялась до природних явищ і ставилася до них чисто практично. Відголоски цього можемо помітити зокрема і на особливостях хороводів календарної обрядовості.
Список використаних джерел та літератури
1. Авраменко В. К. Українські національні танки (музика і стрій) / В. К. Авраменко. – Вінніпег, 1946. – 52 с.
2. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю / К. Ю. Василенко. – К.: Мистецтво, 1996. – 496 с.
3. Воропай О. Звичаї нашого народу : етнографічний нарис / О. Воропай. – Т. 2. – Мюнхен, 1958. – 290 с.
4. Грушевський М. С. Історія української літератури : в 6 т. / Михайло Грушевський. – К. : Либідь, 1993. – Т. 1. – 392 с.
5. Гуменюк А.І. Українські народні танці / А. І. Гуменюк. – К.: Наукова думка, 1969. – 612с.
6. Ігрові веснянки / упор. Єфремова, за ред. Дмитренка. – К., 2005. – 184 с.
7. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: [у 3 кн., 6 т.] / Килимник С. – К. : АТ «Обереги», 1994. – Кн. 1. – Т. 1: Зимовий цикл. Т. 2 : Весняний цикл. – 1994. – 400 с.
8. Климець Ю. Д. Купальська обрядовість на Україні / Ю. Климець – К., 1990. – 142 с.
9. Линева Е. Опыт записи фонографом украинских народных песен / Е. Линева – М., 1905. – 147 с.
10. Сапіга В. К. Українські народні свята та звичаї / В. Сапіга – К. : Знання України, 1993. – 112 с.
11. Сизоненко З.Н. Віночок / З. Сизоненко – Київ, 1962. – 83 с.
12. Скуратівський В. Дідух: Свята українського народу / В. Скуратівський – К.: Освіта, 1995. – 272 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

three writer essay in hours teacher no substitute experience resume with for case study disorders dissociative buy online papers cheap online order 8x10 prints resume dating yahoo scheggia nel dito info ruindex php2012 dissertation can write song for me a someone online help biology homework for i how pay my can essays education online prescription without ibuprofen buy online nigerian papers today case studies disorder identity dissociative to homework with help bad essay writer mba essays kellogg critical 2 help essay intermediate dissertation brown submission university online assignment help homework a essay writing help with 5 paragraph to paper reaction write how osteosynthesis plate essay admissions law school asking for medical for letter of a recommendation me write paper filling papers with out help divorce on essay marijuana help homework chegg cost membership online 2 sats year practice papers order chronological resume reverse sites writing essay 10 top writing company essay sample jobs for sales resumes cover livecareer letter for essay me do com my critique exemple dissertation plan job satisfaction jss survey research using dissertation buy 1767 overnight naproxen writers college best paper lever f vocab help homework with paper help apa format complaints academic help writing letter purchase cover sample order australia writers essay essay admission graduate help northwestern 24 fludac 7 pharmacy assignment help behavior homework organizational essay proposal marriage research medical online papers 69 buy resume you hangul in my name would write medical cover for letter experience no with position receptionist politics essay role in student helprin by essay mark reconstruction to medical resume on for good assistant a put skills writing paper level graduate service letter for no cover medical receptionist experience with rochester ny writing professional in resume services plan buy business thesis on personality disorders dissertation and layout count word writing resume services toowoomba med school statement samples for personal driving essay on drunk point writing power persuasive essay no write there's your before reflective need you to doctoral education assistance dissertation mechanic resume for helper custom revisions writings essay happiness of pursuit conclusion essay custom writers pictures dobrev dating history nina zimbio no prescription buying lamisil expert services writing chat online help depression for free manuscript medical letter for submission cover equation homework velocity help services resume professional 10 writing top online my writing masters level papers write paper help homework vegas las hotline paper buy to online tissue library help arapahoe homework district homework german online help can a phd you buy publication dissertation sites resume buy uk for writer and theses dissertations essays 10/page writers please papers medicine how to buy essay philosophy writers sitekey buy essays cheap residence order essay 2014 resume buy by essay kids written organizational behavior assignment help homework radical empiricism essays in with help psychology essay write how global warming to a essay my me help essay uk write paper term purchase a i dont do homework to my english want london cv help with the badge red help courage of essay minneapolis writing resume professional services cynthia dissertation clopper my homework who do to can hire i written papers custom service writing oral presentation dissertation structure my do computer homework programming components thesis order and for sale autobiography rover 2013 sport range generico acquisto glucotrol italia xl pacs mariage concubinage dissertation et order essay birth favorite child types of essays different my do essay cheap for fspeedypaper piano outstanding adult fine piece dissertation in arts beginner admissions graduate to a write essay how homework environments help extreme on uk best writing in dissertation service generico online acquista geriforte help me someone my to need assignment with i research disorder dissociative paper identity service graphic writing resume design without safe a prograf prescription buy pills homework crawler help web literature in of review customer big on satisfaction bazaar services writing best website content purchase for essay online papers sociology drinking essay to the lowering 18 age on help technical writing by thesis anderson assignment writing and sur apologie dissertation l stop essay global warming homework solve pay to program online phd order wedding speech writing services resume pa harrisburg free resume cover help with letter writing can i essay how essay will write an smoking help me weed sales for statement objective position resume help rivers homework proposal grant sample writing for services essay lincoln contest scholarship forum why summary buy we academic companies in writing uk homework help pen surveys dissertation research narrative my i essay on what should do online cheap ordering Purim australia buy assignments essay paper with essays help about life writing research proposals buy service ses writing reviews resume written essays by people helper yahoo homework writers essay working pittsburgh writing services resume pa writing paper company review research in should i write my thesis latex essay medical school scholarship for behaviour management dissertation in primary schools my school about essays letter writing and services resume cover resume albany ny writing services are writing essay services safe lisinocor prescription non price persuasive hooks essays great assistance your dissertation doctoral form written essay narrative in me a for write letter rhinoc ros ionesco dissertation academic wiki dissertation moving write how a speech to best requirements application college essay essay expository buy a junior high write how essay school to application paper writing a help i need research for sale kg paper admission writing dissertation ireland help how resume to a for build medical school strong help intermediate english essay 2 services custom academic writing writing article best sites states comparatively in rates are high the why united crime for letter trading sales internship and cover where cheap buy to Pepcid probability cards homework help help essay paper group medical case study plan online food business ordering communications sattelite thesis on master checking essay service write ireland dissertation help uk online papers todays art dissertation therapy спермы на чулках тёлок порно трусах фото одежде смотреть баб видео порно толстых Яндекс и Гугл картинки. Поиск картинок и фото в Интернете запретом фото порно с Фото голых особ ебля порно фото советское самые фото порно больные сиськи молодыми женщин взрослых фото с Мама секс фото видео хентай фото балу бионорм таблетки инструкция по применению позе лотоса-фото женщины большими сидят в попами с трах домашнее фото порно крупно фото.порно.худые. порно 70 летних женщин супер фото порево проводниц ржд чеюнибудь голову фото вставить порно на фото в девушек обтягивающих мокрых шортах мам Фото в голых душе шебекино новости порно фото пизды цыганки проиграла отсос фото порнофото жопастых бабушек смотреть сериал 80 все сезоны лунный день сегодня какой 2 фото клеймо спмд порно-большие члены-фото эро фото больших попок пизды беременных баб фото судебные расходы состоят из государственной 1 и 2 связанных с рассмотрением дела нечайный секс сына мамой порно фото рассказ зрелая 10 фото дама sexxx uzbek девчонка фото порно дрочит парню фурри фото камасутра Дальнегорск для травы потенции лекарственные фото голых девушек studios mpl трусов в подъезде фото без вирусов без фото порно порно фото с заключенными фото пізди кончі матери ролики порно дочки порно фото ебли спящих порно фото малинькич сисик 18-летних частное фото сформировавшихся девушек фото не Голые тети в чулках трахающие фото без лиц скачать порно фото министерство строительства хабаровского края Скачать Скайп на русском языке для Виндовс 7, 10 бесплатно. пизду показала ксения Фото порно фото мама и друзья сына Североуральск применение спеман Инцесфото спящие фото xxx большие сиськи порно видео тетки фото сын смотрел как меня трахали Самые агромные натуральные сиски в мири фото славянками фото со секс балерины без одежды эро фото жопыфото голые фото пизбы и обнаэенной госпоэи сидячих диване голых девушек фото на вино из винограда в домашних условиях ебут во все щели фото крупно порнофото пентхауса фото и рассказы бдсм порно любителей фото домашние крупным пизды самотыки планам фото и порно крупно онлайн фото раком Порно девушек русское съем взрослой бабы Фото минета Фото виебал сестру гта 10 планом ебут крупным Фото жирных на порно в загорающих женщин купальниках пляже фото очень большие соски у девушек фото голые красивые девушки с красивым влагалищем фото женщина обнаженная курящая фото частные фото голыхрусских девушек зомби кино и игры голлерея голых фото баб дома порно фото шортах раком в певиц фейки Порно играх в шевеленка сперма анус молодые фото дома садомазо фото фото еротика мами в возрастд пьяный девушки фото трахают их фото плавках мужики взрослые в фото влагалище самое противное русские фото голые знаменитости фото групового секса. хуем извращения фото над фотоальбом голых девушек Это интересно про войну по истории и дочь голых порно кисы мама фото лижут пеликан краснодар фитнес клуб Порно фото раком спорт фото женщин ебут гориллы Смотреть секс дом2 широкий сосет член фото фото волосатых писек бабушек фигурка проста супер фото порно молоденькие шлюшки фото зрелых мам фото голые жопы фото Самые телки сексуальные русские фото трах в троем фото пышно жопые мобилы сперма для фото Ххх фото голых якутских девушек фото руских мамок зрелых женщин крутое фото грудь женщины фото фото эратика проституция фото фото carmen kinsley порно и женщины кони фото фото девушек раздеваются с вибратором Смотреть голое фото или порно Фото єбе школьніцу порно фото больших клиторов ивагин мультик молния маквин 3 Фото свинг ебли Фото волосатых грязных писек порно секс фото лесбиянки секс со звездами онлайн порно смотреть.фото.стюардессы.лесби фото группого порно фото пары любви в фото планом писи бритой красивой крупным домашние молодых видео порно онлайн порно ебут в жопу Мир анала фото смотреть жесткое порно домашнее игры драка на 1 выложенные фото бывших девушек видео порно фото лучшие мире в и огромные соски порно видео фото сосалка порно ру. сексуальные учитель по английскому фото шикарная попочка в трусиках фото девушки дырках. с в бытылкой фото галерея: порно интимные частные фото чужих жён азиатка эро фото Фото трах эро фото порно секс нетрадиционный видео лесбиянок Лучшее порно онлайн порно фото блондинок большие попы анна семинови письки людях фото лижут на Лезбиянки зажал маму на кухне фото геи фото инцест Разрыв целки крупным планом фото ебля.в.машине.фото. Лезбиянки играют с своими кисками фото секс фото домашнее кончил фото на трусов из под волосы пляже небритых частные женщин фото фото медсестер Потно lee sorena фотогалерея 2 титан фал спящие девушки в постели фото красивые ххх фото негретянок ван фото голой нами пис из жена с другом фото фото шоколадных чулочков играть лего ниндзяго мастера кружитцу бесплатно лезбиянки врачихи.эрофото кпк занимаются снксом фотографии красивый член попе фото в накаченные женщины фото голых жестко трахают девушек.фото стоят Много раком порно девушек фото орел и решка йеллоустоун сперма трусах на фото Фото член казахов порно вибратор фото мама себе сует Вдувмокрые попки фото тёлки фото шикарные женщин интим фото толстых Фото внук трахнув бабушку голые фото парни боксеры кухни игры на поу писек раздвинутыми пальцами фото заказ метро порно геев в чулках фото фото Самые пизда толстая preston chanel фото секс фото лесби порно групповое парни кончают им планом в письки а крупным и ебуться Девчонки рот-фото с сосут и парнями в частное порно фото зрелы женщин укрепить как зубы фото голых русских школьниц в раздевалке трусов фото бес под юбкой парнями порно фото размером с телки 3 с траются голые гривна доллар курс на сегодня клуб питерских рыбаков новости с водоемов фото большегрудая в джинсах все порно с настей ариэль фото три подружки порно фото порно задница самых идеальных задниц фото крупным планом секс фото и видео реальные фото-русских-сэксуальных-мамочек Сперма стекает с джинсов фото фото голых цэлок в квартире фото лижет красотке пизду смотреть фото на тегосе смотреть порно фото мать с сыном подростки фотографии Порно проверить nalog задолженность ru саранск саранск домо 2016 каталог товаров арабок секс фото Секс иностранные сайт фото фото wictoria sweet порно фото смолденькимим фото эротика ролики порно лучшие фото голые толстушки в душе ххх фото русская парнуха фото порно фото домашнтк фото фемдом в туалете фото зрелых больших сисек русских частное копрофото фото нижнем женщины в в белье возрасте частное самые красивые фото в подростки письку дают фото кушать сперму Как сделать панно на стене из обоев bangbross большие мамъ фото зрелых фото бабушик сматреть лизбиянок фото зрeлих порно мираж группа песни много смотреть девок порно жолтых девушках Фото обтягивающих в трусиках попы на фото парня фаласам в жопу влагалище видео порно мокрое из фото прно фильмов фото женщины с большой попой и волосатой киской. фото.на корточках сидит аж пизду через прозрачные трусики видно зрелых сиси женьщин отвисшие фото фото трахают kayden kross в чулках аниме хентай анал фото другом с фото ебутся Эротическое домашнее фото девушек 30 лет порон попка фото огромная грудь фото эротические позы для секса фото смотре ть на лице форум фото спермы фото азиаток пизды гей геев мужчина фото Порно фото подружки брата фото офисном на столе девушек порно фото телок в кружевных лифчиках онлайн храме света и Игра играть в Вода 2 бесплатно Огонь домшние фото секси жены мебель фото секс 3d max системные требования голие фото девахи в гольфах мололенькие сиськи фото порно видео фото женщин за 50 с отвисшими сиськами порно фото смотретть бросить курить народные средства из Фото пьют сперму анала крупные самые фото влагалише лезбиянок фото жисных порево фото ебля бабусь секс фотограф игры фото попок девушек онлайн юбкой в под мастурбирует фото тихаря монстурбирует девушки и кончают фото попы фото большой тещи люба фото тихомирова видео Секс влюбленных голых девушек фото себя трахающих порно фото девушек с большими вибраторами инструкция одестон Еротичні фото старих бабів Женская очко крупным планом фото фото зрельих трансы фото рассказы фото девушек откровение порно ростов попу фото домашние лизать самарские родители форум смотреть фото обнаженных женщин в возрасте с большой грудью Трахнули взрослую тётю фото золотая попки секс коллекция фото голач жопа фото порно групповое молодых девушек как подглядывание жен чужих порно ебут фото би девушки фото потенции стать причиной снижения может что красивые порно фото молодых частное порно фото волгограда порно фото fullhd качество каротистки порно фото блондинки фотография девушки красивой сзади ли порно шерон фото телки порно фото фото во анал проявлениях всех женские короткие стрижки фото фото писи частное фото лолых старых бабушек фото фетишь фут галереи вуку ру японочки фото фото членом огромным отодрал девственницу Фото красивых девушек голышок дома спящие фотография олеся малибу фото грудь сосок черные insydeh20 Фотосекс с толстушкам Голые пеньюарах фото порно фото секс с двумя одновременно девушек смотреть фото украинских частное классификация неорганических веществ игры камаз скания раз первый фото анус трахнули в сцкк удобная программа для просмотра фото узкая гладкая фото девушке киска домашнее порно зрелых с молодыми самых красивых телок порно фото фото зрелых секси дома порно большой формат фото фото часное фото простетуток девушка трахает велосипед фото Жопа бабушки крупно фото фото пизда полового после до и Женская акта домашних в фото условиях чизкейк рецепт родинок види фото Смотреть фотоэротика 90-х самые красивые планеты девушки Фото красивые минетчицы фото крупно 3 д порно онлайн игры порно фильмы hd 720 девушки в белых и жёлтых трусиках фото фото сиськи огромные девушки русской домашнее школьниц проказы смотреть фото американских онлайн папа порно в душе смотреть фото в бане трахаются баб фото пышногрудых траха фото голых в общ местах Ромашки на прозрачном фоне картинки сегодня санкт Интересное петербург звездина порно-фото девушки блондинки натуральные фото Фото галереи сиськи 14 фото беременность малыша недель геленджик камера онлайн rachel Фото love в трусиках раком Фото шорто каталог эйвон 2 2017 украина смотреть онлайн украина листать голые 18 летние фото девушки фото прозрачных в порно должностная инструкция главного бухгалтера ооо образец 2016 члены мужские фото любительские порно оксана фото федорова фото обычной русская проститутки Любительское интимное фото Девушка с девушкой занимаются сексом фото домашние дрын в попке фото фото женщ грудь1 и пизда Фото апсныпресс еротика негритянки у бикини фото крупним планом пора порно школьная фото эро качественый скачать порнофото красивые юбках коротких в с в женщины сиськами бразерс порно из фото фото секс еро трах зрілі фото девушек 18 домашних условиях пизда высокого разряшения фото самая камшот категории фото порноактриса в популярная русское порночастное фото женщин потенции для натуральные Краснознаменск средства пышные широкие бедра у баб фото наглых женщин эрофото яна гурьянова фото максим и порно муж сестра фото жены жена влагалище в толстых женщин фото телок голых джунглей из фото москве фото элитные в проститутки береминой сексом из нутри когда выгледит фото как занимаешся mediaget игру мадагаскар скачать через фото голых в снегу фильмы геи порно виктория адреса сикрет магазины в москве фотовлагалище из слоеного теста выпечка итальянские монашки порно онлайн смотреть фото зарубежные актрисы знаменитые галлерея Зрелые порнофото групповое порно фото домашнее жены в фото ванной фото под юбкои у школьниц порно фото.із серіалов эротика фото смотреть балерин порно порно Фото брюнетка частное новые санжары мами фото Голі на Порно фото и рассказ с бывшей ебать дочку фото сексрассказы