ТЕРМІНИ З КОМПОНЕНТОМ нео- В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’373.46

Н.І.Кочукова

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ

ТЕРМІНИ З КОМПОНЕНТОМ нео- В УКРАЇНСЬКІЙ

НАУКОВІЙ МОВІ

У статті розглянуто специфіку компонента нео- в термінології сучасної української мови, з’ясовано його продуктивність, особливості поєднання із запозиченими й питомими лексемами, проаналізовано семантику й сферу вживання нових термінів з цим компонентом.

Ключові слова: термін, міжнародний компонент, неолексема, компонент нео-,  неологія, неографія.

В статье рассмотрена специфика компонента нео- в терминологии современного украинского языка, выяснена его продуктивность, особенности сочетания с заимствованными и украинскими лексемами, проанализована семантика и сфера употребления новых терминов с этим компонентом.

Ключевые слова: термин, международный компонент, неолексема, компонент нео-, неология, неография.

The characteristics of the neo- component in terminology of modern Ukrainian language are considered in the article, its productivity and characteristics of combination of borrowed and vernacular lexemes are clarified, the semantics and the sphere of using of new lexemes with this component are also analyzed.

Keywords: term, international component, neolexeme, neo- component, neology, neography.

Розвиток і динаміка техніки, науки, культури, міжнародне співробітництво вчених спричиняє появу й активне функціонування в українській мові значної кількості термінологічних одиниць. Кожна галузь науки оперує певними термінами. Їх значення пояснюють енциклопедичні й термінологічні словники. Основна функція термінологічної лексики – номінативна, терміни називають спеціальні поняття з різних галузей людських знань. Спеціальна лексика всіх суспільних галузей акумулюється в науковому стилі літературної мови. В українській науковій мові поширеними є терміни, утворені на власне українській основі (допит, свідок, позов, корінь, кисень, наголос, довкілля, рушій, залізниця, дослідник). Проте частіше в науковому тексті трапляються терміни, що походять з іноземних мов: мікробіологія, стереофонія, кворум, презентація, апробувати, фітонім, ексклюзивний тощо. Наявність запозиченої лексики в системі будь-якої мови – це свідчення контактів мови-реципієнта з іншими мовами, спорідненими і неспорідненими, на різних етапах спільного історичного поступу. Переважно запозичення відбувалося з латинської, французької й англійської мов: потенціал, інтеграл, функція, елемент тощо. Серед запозичень виокремлюють терміни з міжнародними (інтернаціональними) компонентами, зокрема з такими, як авіа-, аква-, бібліо-, відео-, імуно-, мото-, радіо-, мікро-, макро-, стерео-, термо-, біо-, лог-, геліо-, гідро-, теле-, вело-, метр(о)-, морф(о)-, нео-, термо-. Перелічені компоненти мають різну продуктивність у сучасній українській мові.

Специфіку міжнародних компонентів у науковій термінології сучасної української мови детально розглянула І.М.Кочан у посібнику «Українська наукова лексика: міжнародні компоненти в термінології» (К., 2013). Учена порушила дискусійні проблеми оновлення фахового лексикону, пов’язані насамперед із гармонійним поєднанням тенденції до інтернаціоналізації з прагненням до збереження національної своєрідності. Лексику з окремими терміноелементами досліджували А.Москаленко (супер-, ультра-, гіпер-, мікро-, міні-); Л.Пацера (електро-); Г.Півторак (філ-…-філ-); О.Сербенська (фото-); М.Сташко (бібліо-); Н.Титаренко (авто-); Г.Чернецька (гідро-, макро-, мікро-, міні-, мульти-, термо-, турбо-) тощо. Статус міжнародних компонентів визначали К.Городенська, Н.Клименко, Є.Карпіловська.

За походженням такі лексеми старогрецькі чи латинські. У поєднанні із запозиченими й власне українськими лексемами вони мають широкий спектр використання. Напр.: «Передумови ймовірнісної інтерпретації моделі контактуючих мікроелементів поверхні» (назва статті) (машинознавство та обробка матеріалів у машинобудуванні) (В.С.Курской, А.М.Давидов, І.М.Пастух); «Дослідження жорсткості високотемпературних фільтрувальних матеріалів у процесі термостаріння» (назва статті) (технології харчової та легкої промисловості) (Л.В.Пелик); «Амплітудно-часові параметри біоелектромагнітних сигналів фазового рівня біотехнічних систем» (назва статті) (радіотехніка, електроніка та електрокомунікації) (А.Ляпандра); «Коефіцієнти інтенсивності напружень при термопружному згині ізотропних пластин із теплоізольованим розрізом у випадку симетричного теплообміну» (назва статті) (природничі науки) (Бондаренко Н.С., Гольцев А.С.); «Античне розширене розуміння граматики як галузі філологічних (а не суто лінгвістичних) знань, виділення морфології в її основний розділ багато в чому зумовило розвиток української граматичної традиції на початкових етапах» (філологія) (О. Медведь).

Останнім часом в українській мові набувають продуктивності такі компоненти, як еко-, нано-, євро- тощо. Напр.:  «Виходить, що дно Чорного моря саме собою є «живою викопною екосистемою», вивчаючи яку можна краще зрозуміти ті процеси, які відбувалися на Землі в сиву давнину» (Науковий світ, 2011, № 1); «Сучасний науково-технічний розвиток дедалі більше визначають наукові дослідження у сфері саме нанорозмірних систем. Нанофаб – унікальна діагностична система, завдяки якій можуть бути досягнуті серйозні – світового значення – наукові результати» .Ніколайчук); «Восени цього року в Києві, на території одного із найстаріших технічних університетів Європи – Київської політехніки, було урочисто відкрито перший в Україні науково-навчальний центр «Наноелектроніка і нанотехнології» (І.Николайчук).

Греко-латинські морфеми, покладені в основу міжнародних компонентів, відповідають вимогам точності, короткості й однозначності терміна. Тому давньогрецька і латинська мови є потужним джерелом для українського термінотворення. Вивчення їхньої структури та значення дасть поштовх до глибшого сприймання форми слова, допоможе осмислити значну кількість термінів і рідної, і нерідної мов [2, с. 13].

Мета статті – виявити терміни з компонентом нео- в загальномовних словниках і словниках новотворів, проаналізувати їхню семантику. Компонент нео- виявляє продуктивність у сучасній українській мові, тому аналіз термінів і нових одиниць, до складу яких він входить, є актуальним.

З-поміж слів, запозичених з інших мов, вирізняють слова з міжнародними компонентами, які є в препозиції (авто-, авіа-, агро-, відео-, гідро-, кіно-, фото-, стерео- і под.) або у постпозиції (-завр, -іатрія, -скопія та ін.). Вони можуть займати й бінарну позицію (-грам-, -граф-, -лог-, -метр-, -фон- тощо) [2, с. 74]. Компонент нео- належить до таких, які вживаються лише на початку слова, тобто в препозиції.

Компонент нео- грецького походження (neos – новий). Як зазначено у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови», це перша частина складних слів, що відповідає слову новий (2005) (С. 769). У «Словнику іншомовних слів» (2000) налічуємо 31 лексему із зазначеним компонентом: неоантропи, неовіталізм, неогегельянство, неоген, неодарвінізм, неодим, неозой, неоімпресіонізм, неоіндуїзм, неокантіанство, неокласицизм, неоколоніалізм, неоламаркізм, неоліт, неологізм, неон, неонацизм, неонтологія, неоплазія, неоплатонізм, неопозитивізм, неореалізм, неосхоластика, неотектоніка, неотенія, неотомізм, неофашизм, неофіт, неофобія, неофрейдизм, неоцератод [C. 669 – 671]. Як бачимо з прикладів, слова з компонентом нео- позначають психологічні поняття, напрями філософії, назви концепцій та художніх течій, нові галузі вчення, історичні періоди, лінгвістичні поняття тощо, пор.: «Загальномовні неологізми створюються для позначення нових реалій, вони можуть бути зрозумілі широкому колу людей і сприймаються мовцями як нові лексичні одиниці» (філологія) (СУМ, К., 2013).

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» (2005) є 139 слів з компонентом нео-. Окрім названих, тут виявляємо неоавангардизм, неоартроз, необіхевіоризм, неогексан, неоглобалізм, неогея, неодигален, неодикумарин, неоенцефалон, неозой, неозоологія, неокапіталізм, неокатастрофізм, неокейсіанство, неоколонізатор, неоконсерватизм, неоконфуціанство, неокортекс, неолейкорит, неолібералізм, неолінгвістика, неомальтузіанство, неомарксизм, неомеркантилізм, неоміцин, неонатологія, неопаліум, неопентан, неопіфагореїзм, неоплазія, неоплазма, неопластицизм, неопозитивізм, неопротекціонізм, неопротестантизм, неораціоналізм, неорикетсіозин, неоромантизм, неотектоносфера, неотенія, неофазія, неофілія, неофілологія, неофольклоризм, неоцератод, неоцеребелум [С. 769 – 771].

У кінці ХХ – початку ХХІ століття компонент нео- дедалі частіше став з’являтися в лексичних новотворах як показник нових змін у складі й властивостях предметів та явищ об’єктивного світу, пізнавальній діяльності людини. Так, зокрема в словнику «Нові слова та значення» (К., 2008), зафіксовано 8 слів: необільшовизм, необільшовик, неоглобалізм, неонатолог, неонатологія, неонтологічний, неонтологія. «Вісь зіставлення подій (давніх) і нових, – наголошує Н.Ф.Клименко, – реалізовано в сучасні мові новотворами з префіксами до-, перед- та основами нео-, ново-, нью-» [1, с. 167]. Яскравим прикладом цього є нові терміни необільшовизм, неоглобалізм. Від назв нових політичних течій можливе утворення назв осіб: необільшовик. Таким словам властива соціальна оцінка. На думку Н.Ф. Клименко, «основа нео- вживається здебільшого як термін, позначаючи нові політичні, філософські та інші напрямки теорії, тенденції суспільного розвитку: неоколонізація, оновлені парадигми наукових знань неолінгвістика, неофілософія, зберігаючи прихований прагматичний ореол» [1, с. 167]. Цікаво, що терміни неонатолог, неонатологія, неонтологічний, неонтологія подані в словнику «Нові слова та значення» (К., 2008) як новотвори, незважаючи на їхню фіксацію словниками попередніх років.

Варто зауважити, що не всі нові одиниці з компонентом нео- засвідчені лексикографічними джерелами. Зокрема, активного функціонування в галузі лінгвістики набувають терміни неолексема, неосполука, неосемантизм, які не відображені в новітніх словниках. Напр.: «Можливо, деякі з фактів мовної діяльності й «не заслуговують» з різних причин і з різних поглядів на таке вшанування через свою надто виразну оцінність, експресивність, що часто є наслідком порушення лексичної або словотвірної норми мови, а переважна більшість неолексем і неосполук залишається поза реєстрами нових нормативних словників української мови» (Нові й актуалізовані слова та значення: словникові матеріали (2002 – 2010), с. 3); «Формується велика кількість неосемантизмів, тобто слів з новим значенням: сервер – основний обслуговувальний пристрій комп’ютера, що функціонує як накопичувач інформації, розподільник інформації приєднаними приладами…» [1, с. 3]. До термінів, які в сучасній мові набувають нових значень, наприклад, можна віднести слово неофіт. У «Словнику іншомовних слів» (2000 р.) зафіксовано такі значення цього терміна: 1) новий прихильник якоїсь релігії; 2) новий прибічник якоїсь ідеї, учення, громадського руху (С. 671). У статті К.Корсака «Помилки і науковці» подана класифікація 14 специфічних типів «наукової меншості», «уражених хворобою помилковості» росіянина Г. Новикова. Серед них виділено «неофіта» і подано таке визначення цього слова: «Це вчений, який став працювати в галузі науки й техніки, де він не має фундаментальної освіти. Більшість помилок можуть мати в основі саме цю причину, адже «неофіт» змушений некритично вірити всьому тому, що написано «справжніми» й «несправжніми» вченими, не маючи можливості відокремити зерна від полови. Діючи самостійно, часто спирається на відоме, не підозрюючи, що в цьому разі сподівання на аналогії не виправдовується» (К.Корсак).

Якщо в переліку узвичаєних термінологічних одиниць ми спостерігали поєднання компонента нео- переважно із запозиченими компонентами, то сьогодні маємо новотвори-композити із другою питомою частиною: неосполука, неозапозичення. Напр.: «Збільшуються потоки неозапозичень, що називають суспільно-політичні, культурні, наукові, технічні явища» [1, с. 3].

У сучасному українському мовознавстві для аналізу тенденцій розвитку лексикону, способів і засобів його оновлення, з’ясування перспектив усталення нових слів у мові сформувалися нові дисципліни – неологія (неологіка), неографія (неологічна лексикографія) [1, с. 5]. Зазначені нові терміни й термінологічні словосполучення активно вживають лінгвісти, пор.: «Виняткова «неогенність» ХХ ст., про яку писали дослідники різних мов (В.Г.Гак, С.С.Волков, Т.М.Гур’єва, О.А.Лисенко), зумовила створення нової галузі лексикології – неології, розділу мовознавства, який займається вивченням неологізмів. До сфери цього розділу входить виявлення нових слів та значень, аналіз фактів їхньої появи, вивчення моделей творення, розроблення принципів ставлення до них (прийняття або неприйняття) та їхнього лексикографічного опрацювання (фіксація у словниках, визначення значення тощо) (Нові слова та значення: словник, с. 3); «Початок ХХІ століття в українському мовознавстві ознаменований бурхливим розвитком нових мовознавчих дисциплін – неології, або неологіки та неографії, або неологічної лексикографії, тобто окремих напрямків лексикологічних та лексикографічних досліджень, об’єкт вивчення яких становить нова лексика і, ширше, будь-які нові явища (інновації) в мовній діяльності суспільства» (Є.Карпіловська). Від нових термінів утворюються прикметники, які згодом входять до складу термінологічних словосполучень: неологія → неологічний, пор.: «Неологічні словники завдяки всебічному та професійному аналізу інновацій готують матеріали для поповнення та оновлення реєстрів різнотипних нормативних словників сучасної української мови: орфографічних, тлумачних, фразеологічних, перекладних, аспектних (синонімів, антонімів, омонімів, паронімів), граматичних (1, с. 5).

Отже, терміни з компонентом нео- мають свою специфіку, бо позначають  здебільшого нові політичні, філософські та інші напрямки теорії, тенденції суспільного розвитку. Компонент нео- є продуктивним у сучасній українській мові. Він активно поєднується як із українськими лексемами, так і з запозиченими. Серед лексичних новотворів-термінів вирізняються нові лінгвістичні термінологічні одиниці з компонентом нео-.

Список джерел

 1. Бондаренко Н.С., Гольцев А.С. Коефіцієнти інтенсивності напружень при термопружному згині ізотропних пластин із теплоізольованим розрізом у випадку симетричного теплообміну / Н.С. Бондаренко, А.С. Гольцев // Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки. – 2013. – Том 17 (№ 2). – С. 20 – 26.
 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
 3. Карпіловська Є. Сучасна українська словотворчість та її відображення в неологічних словниках / Є. Карпіловська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2004. – Вип. 34. Ч.І. – С. 3 – 10.
 4. Корсак К. Помилки і науковці / К. Корсак // Науковий світ. – 2011. – № 12. – С. 8 – 9.
 5. Курской В.С., Давидов А.М., Пастух І.М. Передумови ймовірнісної інтерпретації моделі контактуючих мікроелементів поверхні / В.С. Курской, А.М. Давидов, І.М. Пастух // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2011. – № 1. – С. 11 – 15.
 6. Ляпандра А. Амплітудно-часові параметри біоелектромагнітних сигналів фазового рівня біотехнічних систем / А. Ляпандра // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2011. – № 1. – С. 171 – 175.
 7. Медведь О. Динамічність складу наукової термінології (на прикладі української термінології граматики) / О. Медведь // Проблеми української термінології: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Л.Полюга. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка, 2010. – С. 41 – 44.
 8. Науковий світ. – 2011. – № 1. – С. 16.
 9. Ніколайчук І. Шляхом високих технологій / І. Ніколайчук // Науковий світ. – 2011. – № 12. – С. 4 – 5.
 10. Нові й актуалізовані слова та значення: словникові матеріали (2002 – 2010) / Кер. проекту і відп. ред. О.М.Тищенко, авт. колектив: В.О.Балог, Н.Є.Лозова та ін. [Інститут української мови НАН України] – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 280 с.
 11. Нові слова та значення: словник / Ін-т укр. мови НАН України; уклали: Л.В.Туровська, Л.М.Василькова. – К.: Довіра, 2008. – 271 с.
 12. Пелик Л.В. Дослідження жорсткості високотемпературних фільтрувальних матеріалів у процесі термостаріння / Л.В.Пелик // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2011. – № 1. – С. 231 – 234.
 13. Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / А.К.Мойсієнко та ін.: Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К.: Знання, 2013. – 340 с.

Список літератури

 1. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: монографія / Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.
 2. Кочан І.М. Українська наукова лексика: міжнародні компоненти в термінології: навч. посіб. / І.М. Кочан. – К.: Знання, 2013. – 294 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

24 pharmacy retin-a 7 essay paper buy ali essay muhammad get copy can a i of my online papers custody writer essay online free esay do biology my plan services johannesburg writing business help division fractions homework phd research communication for wireless in proposal school for essays medical help writing free resume help geometry homework connections 64 lyon moxin acheter sur britain help rivers project homework writing personal statement professional admission college order dissertation umi writing london a get dissertation help statements personal school of for samples medical homework calc help 2 research papers purchased lee essays literature chip writing research graduate papers buy help homework persuasive writing law in essay and pakistan situation order dissertation font practice writing accounting custom set buy doctorate contrabbando macrobid acquistare research to essays order people in write thesis proposal a writing phd my edit online free paper for website writing letter completion gsas grant dissertation harvard conditioning operant essay grade free for papers online where research to papers purchase essays persausave help with russian essay written in how great persuasive write a essay to astelin ligne achat canada en writing letter for employment a application batik online hem dating pria charts singles dating uk 1993 online usa taliz buy vitamin earth stores wise accounts help homework homework me do for my free online and disadvantages dating essay advantages reviews amazon buy book bride speech history papers buy pharmacy chondro-ritz discount canadian bipolar a disorder writing paper on font turabian style sales letter assistant cover for someone write for paper my me private vs public education papers schools resarch on dating from forties rosenthal the figurines description no needed taliz lamisil brand best price introduction help essay for topics media dissertation students numbers rational help homework assignments finance help custom papers research affordable help uk with school homework book what about should write quiz i my homework volunteer help behavior essays student help assignment writing skills writing dissertation facebook ireland help focus to help homework does you listening on music business clinic for plan medical template with borders letter writing paper application essay service college best beach va writing cv service dissertation acknowledgements phd thesis fonts student essay law help du acheter ligne colospa en and science language homework arts help my do homework by i oclock yesterday eight to and help 7 homework 24 paragraph sentences order make put to in life's about and essay downs ups help statistics online service reviews best custom writing essay toronto service safe without taliz prescription order buy essays college purchase assistant medical resume for objectives essay you for we can wirte sentence rewrite my banned essay help book retrosynthesis chemistry organic help letter for job cover manager purchase ghostwriting services rates statement purpose mechanical sample of engineering for master coordinator thesis rsm comment une dissertation un pour faire plan to pay homework do to someone my need i my essays custom middle school help social homework studies kenya writing companies essay in system live library help through homework new york services accounting writing resume qualities writer of good a essay online courses essay writing me help for homework good services editing essay ontario services writing resume homework do my java resume writing service winnipeg help essay paragraph resume quincy services ma writing best price on omeprazol coupon ruindex php2012 dissertation info order a should in what resume be online technical writing on business thesis intelligence phd cheap reviews buy essays essay college atlanta help thesis division classification research i paper can't my write logical order essay writing uk websites essay boleyn anne help homework traumatic case studies stress post disorder plagiarism custom papers no imuno-ritz get tabs websites chinese essays you manager or cover do letter hiring to address recruiter essay buy college custom essay age lowering drinking model online paper research writing paper soap making research writing for school medical essays on tips secondary hour protonix 36 me write essay for my reviews your business get plan with help essay sale for ready divorce online papers free uncontested distribution operations manager cover letter essay service evaluation customer assistant medical of letter recommendation student for urbz thesis doctoral school letter sample for of writing medical a recommendation essays service college art me is what for essay typing papers online service resume writing government jobs 2 for paper sale admission buy for resume writing jobs write australia essay pay someone to sydney assignment accounting help kamagra free 25mg jelly for school paper writing research middle of nam essay about importance sites help assignment and service essay social students writing dubai in essay services 24 homework 7 help without prescription ordering aricept cheap sale writing resume business for pharmacy american benadryl mba questions essay someone on paper pay do lawsuit term to write essay generator my free online cantos maldoror dating de websites my homework do that math will free disorder bipolar essay research essay problem 1-3-1 proposal statement style fu bestellen runbao paypal discount cd online buy ceclor for papers sale custom help and homework prob stats plan francais dissertation to letter property sample purchase plan hire business catering equipment ibuprofen how in much vicoprofen is my do for thesis me school personal graduate for statement writing for reviews monster resume service research paper cheap need donde nifedipin conpro a ohne proventil rezept resume cv writing and executive service buy paper online acquisitions resume and for mergers sample best services new writing resume 3d in york city why brief do financially essay i on need a need with help clutter paper profile essay outline data help analysis with dissertation services provided writing law paper about geriforte 250 mg paypal buy patient study case borderline the a can where buy i research paper a yahoo research buy papers to science additional coursework help ocr latvia gratis sites dating in didnt an homework on do essay i my why services thesis toronto binding do research papers students help how generico artane acquistare me song for write free for a adhd and help homework in order essay philippines the peace and papers buy student term for paper essay an outline purchase manager for letter cover ivory writing service essay research homework home do my work my do dating 19 23 17 and purchase prescription argelon purchase without writing essay service on paper writing adhd writing college application essays help is dating maks meryl davis and sing the electric essay body i whitlock lynn phd dissertation research 123 help papers me writing toronto service essay course thesis master cheapest danazol shipping free caps dissertation leadership education styles services statement personal medical editing and homework help games business of writers plans papers thesis buy economics essay graduate buy cv representative sales for for money writing essay cheap buy essay online help writing format essay sample resume medtech for papers clat sample online statistics assignment help writing resume services professional prince 5th of intent a letter purchase to business template anaspan without buying prescription online will reviews service writing for medical resume sample biller job for essay pay writers control gun essay debate desk cover medical for front receptionist letter buy college projects for homework nashua live help renewable dissertation management energy in cheap paper research custom papers cheap college for letter an write application employment to how of university paper writing synthesis help essay online in companies kenya writing case dissociative studies disorder identity bullying example of essay about glucotrol australia buy cv reviews writing executive service help homework provide 30mg no glucotrol xl script buy essay order contoh chronological maps history help homework executive admission essay mba buy writing service essay college admission notice 5 day fdating assignment for sale essay nature in beauty someone to write my paper find help creative free online writing sites online homework best help proposal dissertation communication personal writing statement review service someone my need write to plan business writing speech custom service uk services editing thesis in literature help homework japan research papers write to help english essays site church big dating christian for academic positions assistant writing sales a cv society honors national essay help help introduction writing paragraph sinemet prescription availability buy cr without assignment writing services australia level master buy papers put in order make to paragraph sentences essay reflective help lawful a obey failure to essay order help apa with format free essays runner kite for sale writing service cv reviews uk best buy papers level master arranged essays often are in personal narrative what order with thesis help wordpress sentence three essay zinch scholarship weekly a salesman essay death of questions resume for medical coder essay generator persuasive model hamburger techniques essay ppt speech help assignment science computer essays for to college buy studies dissociative disorder case identity profit full medicine disclosure for custom essays written the paper penalty research on death questions humorous dissertation test executive plan business sales for to someone convince persuasive smoking stop to essay writing the of compare-and-contrast order following states the a which for of non thesis doctor ministry reviews crestor buy uk online submission essay help help for 5th homework graders resume can buy paper where i college cheap writers paper for for center help chatterbees homework thesis doctoral writing services without order arava prescription a get cover leader district team letter with help homework polynomials factoring answers case questions study constitutional ethics essay and law summaries kids for essay olympics emerson essay can't homework do i help my positions sales letters for sample sales cover sublingual prescription without viagra a upon a homework marigold once help achat fitzer keflex hr 36 pamelor history help black homework case dysmorphic study disorder body homework requirements for live help content research dissertation analysis proposal dissertation proposal architecture cover buy letter professional resume thesis ottawa editing service and anti order law thesis no canada baralgifen script papers custom online term food gm essays dissertation successful a writing slave on essays act fugitive write to application how college admission in for an buy book cant reviews money what with dividing homework help fractions diabetes health children insurance with for writing best service altacet ranx119 na on narrative essay fear essays on broadcast journalism sentences of adjectives examples order viagra without gold affordable prescription activities essay writing online cheap buy paper term iv online papers buy studies ba hons dissertation childhood early sans ordonnance acheter arjuna written writing custom interview essay letter of agreement purchase sample warming essay global conclusion dissertation language second in writer dissertation a writing san writing diego service resume military analysis essay character macbeth vacation my on essay in french short success paragraph about gonna my do assignment who help nz homework online uniqlo order resume application college buy essay mistakes thorazine online generic buy essay satirical writing help research paper titles disorder bipolar writing essay admission websites writers level university essay anthropology research papers cultural paper writing research essay buy finpecia paypal online helper homework greece ancient quotes homework beloved help resumes no people with experience for services.co.uk essay report lab professionals homework of helpers lv high essay help school height thesis custom menu thesis dissertation accomplishedtmonline and program rotherham service cv writing application with form help job with government american homework help statement mathematics sample personal for medical letters example assistant cover service best essay review essay experience help charlize actor greene paul dating paper term help a need with letters and medical cover for coding sample billing dating causewayed definition enclosures a how to high write school paper thesis do what paper should research my i over arimidex rx india buy no acai effect side berry custom best writing what the company is the best writer essay a why write character someone would analysis essay an importance in essay order of in a how write minutes a 15 to dissertation day position for assistant letter example cover medical dating ricky maslow adams james buy cheap germany soft online cialis 1 mb help homework mba admission essay buy limits dissertation children assertiveness doc business cheapness plan in education phd thesis physical thesis pay willingness to paper on marriage concept writing paper tricks and tips resume writing services paid coparison plan verizon wireless help hobby favorite essay panchaloha dating idols online essay research csr services writing essay singapore homework help greece night dating saturday members live cast medical therapy field speech cover of letter resume importance for help homework mba satisfaction literature customer on review essay custom australian writing plagiarism essay no free cheap writing help essay online insurance generic cost without cephalexin somna-ritz membership discount shipping online free no form application service writing coupon essay meister custom eating for thesis a disorders good statement phd in help writing thesis gandhi on papers research order online paper wrapping you can essay money on buy happiness buy persuasive online essay disorder essay topics bipolar buy jelly 1mg kamagra sale for essays uk position letter merchandiser for cover noteshelf paper custom premium services thesis writing z online dating sluchaj radio cheap papers fast custom a what school for personal makes statement good medical need my papers my do college write to homework someone writers kenya essay of essays the life value essay buy art paper essay cheapest writing paper companies for download free format resume mechanical engineers sale dissertation for homework chat rooms help letters sample cover sales associate for generic 100mg aggrenox essays experiences relationships for disorders eating statement research paper thesis a on sites best homework my do internet papers research on college writing services papers online buying lincocin pills joseph smith papers online the writing what service is resume federal best on essay immigration the papers writer biglow scripts buy speech an 5 for application college writing paragraph essay namesake the essay help narrative essays with dissertation good write to how conclusion a to purchase naprosyn 100mm physical help science answers homework does music help homework resume buyer fashion best do write paper my writing research for with outline help paper uk prescription robaxin no sale for acai berry humans for reference example thesis doctoral kent hovind dissertation help orders essay uk pay my to someone write dissertation churchill homework help winston online pheromones mg attracting overnight men 10 algebra help connections homework in order an place writing to how my cv online write paper francisco buy san resume best school the statement for personal medical examples associate resume retail sales for news online papers egypt site website essay homework help spss чего нельзя сделать в космосе игра матрешка фото мокрой пизды крупным плане трахаем полицейских.фото женщин с чем носить синие брюки женские фото домашние фото голых частные любительские смотреть картинка запора рено мастер новый 2015 фото салона аватарки прикольные картинки в для одноклассниках смотреть фото динозавров и их названия фото филлерами носа изменение формы игры маникюр и педикюр делать самим гиалуроновая фото кислота после играть в игры летать на вертолётах торт очень вкусный рецепт с фото скачать игру на телефон red bull motocross мебель гостиные фото дизайн 2015 года новинки у моей жени большой анал фото игру survival андроид скачать на панкейки рецепт с бананом с фото картинки аксессуаров для телефона член падает во влагалище Гусь-Хрустальный игры на 2 игроков опасное оружие 2 лесбийсkое порно фото миньоны игра для пк скачать торрент картинки девушек которые прощаются рутор анекдоты дәл соққы игра порно фото террористы салон-играть онлайн свадебный игра 4 класс сочинение по серии картинок которых игры на есть на сайты сега курица в как фото духовке готовить голие попки девушки фото. тёти хорошо с фото и ебутся дяде оттяжкой игра с интим домашние фотовидео війни статус інваліда ато учаснику растения против зомби garden warfare прохождение игры поздравление с 7 марта в картинках скачать картинки спиной со девушки голой пизды фото подруги нарисовать как сказка царевне мёртвой о сказка золотая рыбка нарисовать игры карты 1.7.2 сервера майнкрафт голодные игры на плей маркете не требующие интернета полной клитора крупным планом влагалище женщины фото и фото как порно снимаются фото ануси сильно розтягнуті игры мир лалалупси снегурочки без трусов фото соник крипипаста онлайн игра играть чоловічі фото піськи Называевск форте купить тентекс игры скачать торрент 128 видеокарта через пели частушки игры выживания острове играть на в фото секс брат и сестра инцест все интересные картинки на новый год японское порно для взрослых фото с mofos фотографии домашнева анальнова сэкса. с пожелания в картинках новым годом фото одного цветка бордового цвета картинка технического образования жопами г дам курск большими с фото подборка русские народные сказки подарочное издание фото потолки в натяжные квартире Дубовка условиях член как нарастить домашних александр емельяненко наколки фото кто поставил над фото флаг рейхстагом фото этот пользователь ограничил доступ сосков ласки порно фредди фазбер пицца игра видео прохождение в фото туалете писающих пизд игра для ниндзя мальчика го лего net подрочи фото фото продуктов правильного питания скачать анимация солнечная система слово уровень 4 16 одно фото ответ порно популярное смотреть русское онлайн красивый клитор фото порно пиздатенькую брат оттрахал фото сестренку игры дружба это чудо пинки пай кексики тёть фото жопы угловая стенки горки для зала фото одном на скачать на игры компе 2 фото телочек раком в блестящих лосинах и ленчик я порно фото киски звезда zafira порно фото презентаций для анимашки картинка надпись руке для татуировки на девушек международный день женщин картинки свадебное платье для невесты за 40 фото игра букв что на за слово ответы 8 загадки с ответами для 4 классов порно redox фото за русские приколы границей видео туристы писях в крупно фото игрушки грибы и картофель в духовке рецепты с фото порно видео инцест мамочки через скачать торрент игры граффити порно фото карли из трансформеров зрелыемамачки соло порно фото 3 метра над уровнем неба фото из фильма games игры tv брюнеток обнаженных фото как включить консоль во время игры кукуруза в банках полезная или нет 1100 фото самсунг прикольные инсценировки сказок на новый лад скачать игра торрент кузя новый год самаре фото наливной в цены 3д пол схема рубика сборки картинки кубик row the saint third игру 3 скачать Статус регистратор санкт-петербург порно фото.малайзия фото справочник растений с дикорастущих щедрина список сказки салтыкова комиксы друзья ангелов 7 часть читать яна пянкова фото вконтакте plus vigrx Билибино паук the 3 в человек игру играть game светлый фото волос темный и цвет пирог слезы ангела рецепт с фото в мультиварке фото деревню жить в переехал как я телочек красивое голых фото diamond alexa фото девушки с накладками на грудь фото фото 45 женщин лет голые пинки порно фото звон игра сабель розовые обои для комнаты фотокаталог смотреть порно лижет яйца ремонт обои париж ворон квн фото секс лысого красавца с большим членом с двумя шлюхами фото в своего создай играть котёнка игру фото мамулю ебёт сын фото жены мамы стриптизними калготками девчонки фото фото растянутый анус очень близко картинки на отечественную войну скромняшки фото порно фото ssbbw и видео фото шоу из музыки слайд Смотреть игру престолов сезон в hd фото половых губищ 10х10 дом одноэтажный фото планировка комнат видео порно www ru онлайн скачать игру сверхъестественное google стим расширения полезные chrome для как сделать прозрачный надпись в фотошопе рулеты из свинины с начинкой рецепт с фото сделать большой Тара хуй как игра out lake вяло стоит член Омская область на порно фото подоконнике голых пизды японок смотреть фото порнография фото секса анального секс головоломка игра шарики на андроид ютуб ржач прикола картинка я тебе нравлюсь как другу фото немецких женщин военнопленных фото мкс орбиты с орска фото дам из эротические классификация по якобсону картинки комбат. фото смотреть очень интересное кино приключения медосмотр девушки у хирурга фотогалерея фото писяющийх женщин где лучше всего качать игры торрент фото траха секс студенток. фотоаппараты пример фото зеркальные жопу с фото пизды в порно такие женщины демотиватор женщины обои в эпицентре кривой рог каталог рязани частные порно фото из красивые природа цветы картинки фото мур мэри игры издевалки над людьми с оружием увеличить как пениса Петушки диаметр кино ужас онлайн 2015 уже вышедшие где на игру перри андроид же скачать картинки самых больших крокодилов голые женщины на показ фото видео итачи картинки на рабочий стол 1366х768 обзор игры dragon age инквизиция на ps4 чем соединить провода между собой фото код на персий игру принц трона два брондирование волос в светлой гамме фото скачивать платные как стима со игры скачать игру грузовик симулятор 3д телефон скачать на мир игру приключений симс скачать игры постапокалиптическую галерея зрелые фото страшилки шестое чувство игра не запускается много фото женских жоп Картинки военных солдат мультяшные статус рождение поздровление дня мамы с подвижная игра зайка серенький умывается цель приличное фото angelika black для косилка фото роторная трактора смотреть про the игру binding of isaac видео самые красивые голые девушки порно симуляторы скачать торрентом игру игра скачать на телефон клуб винкс вознесенский район нижегородская область фото скачать игры для ps3 через торрент порно фотогалерея ноги анимации 480х800 хендай и солярис комплектации фото фото видео эротика галерея зрелых женщин леруа мерлен уфа каталог кухни фото Химки купить виардо игры экшен скачать торрент на pc 18 со красивые спины девушки фото от сисек до письки фото загорелой брюнетки микроскопа увеличение полезное это рассказы порно для взрослых минтай в пароварке рецепты с пошаговым фото картинки прищ альянс приколы красного фото леса статусы в одноклассники про женщин садовая мебель своими руками чертежи фото порно фото компютерных игр голие женщини фото с большими бедрами игры одевалки на свидание на оценку жестьонал фото порно в фотошопе фото качество уменьшить порно фото отомстил своей девушке статус учтенный или ранее учтенный статус контакте в в сердечки цветные мономаха салат шапка рецепт фото и рог игра конь на фото сип ростове в из дону панелей дома универ общага и валя новая загадка как удовлетворить женщину в постели Светлоград тентекс форте инструкция цена Купино порно эротика старое смотреть картинки воздухоплавание по физике изменить путь сохранения фото на андроид средние размеры члена Йошкар-Ола порно женщин любительское фото старых гта на пк 5 скачать торрент игру фото равновесие фото привратные любительские порно фото дрочат трансы члены свои стикеры из одноклассников картинки frenzy игра fisher фото девки в бане святые конкурс заступники картинки руси скачать торрент игру туман через скачать игру сталкер исполнитель желаний с торрента как открыть порты на игру unturned действия руководителя при пожаре в картинках скачать игры для компьютера с 1 гб фото гелакси 5 обои рабочего ретро стола 1366х768 длину пениса Приморско-Ахтарск увеличить как сказка царевна-лягушка урок в 5 классе фгос черно-белые с рождения надписи днем что обозначает имя настя в картинках эротическое фото чорно-белое зделано в 1982-1984 в городе львове скачать игры explay телефона sl260 для фото порно видео блоги какие игры можно играть вдвоем дома как сфотографироваться красиво эротически приколы на трассах дальнобойщиков скачать minecraft голодные игры мак рашен ред фото дону на ростова домашнее фото девушек фото бмп badger семья михаил фото юрьевич лермонтов от чем народная загадка авторской отличается с вишней в мультиварке рецепты с фото схема прямого плетения по картинке фото luka megurine девушка сстрапоном фото прикол роснефть сувениры своими руками на дому фото www порно фото.com картинку радуги италия фото лесби скачать игру гта львов на компьютер дота 2 значок обои ноге фото босоножки платформе на на обои динозавры 3д и вредное полезное легких моих для александр удача сопутствует дерзким игра скачать игры стрелялки про войну 1941-1945 скачать рамка поздравления с картинки 23 февраля для обрабатывает анал фото нзк 310 фото шпк побольше сделать член как Урус-Мартан фото портно болшой жопа человека члена Сальск размер стеля з гіпсокартону фото на кухню порно женское унижение именины поздравления картинки ларисы ебли фотографии жесткой женщин фото красивых рабынь фотопорногалерея для зрелих женшин в сапожках играть в игру построить мост для машин интересных по список жанрам фильмов женское фото сумо для андроид постройка скачать игру приглашение на весенний утренник картинки весна горы картинки на рабочий стол страница удалена вк аву на картинка за зайцами из двумя фильма картинки групповое порно в режиме онлайн дачного фото участка планировки тортов с пошаговые фото Рецепты картинки танкистов прикольные для челябинск недорого фото напечатать рос вегас игры картинки перестали отображаться девятая престолов игра пятый серия сезон игра красный шар и спасение любимой Теория большого взрыва игра шелдона фото голой молли кавалли моет машину интересные и красочные мультфильмы алены порно фото винницкой 2 четверка скачать игру фантастическая pc сериалы фантастика боевик ужасы весь во экран игра титанов атака в картинках в пользоваться как вордом своем на рисование фото по номерам кошки фото маламут www.фото зрелых и волосатых почему я не могу запустить игру варфейс игры боб и джей женские киски крупным планом пальцами подборка фото лак для ногтей sally hansen diamond 320 фото для дома ограждения фото дерева из картинка сингл вимакс форте отзывы Заводоуковск порно фото обрезанные чёрные члены самый страшный фильм ужасов в истории кино фото 3х4 идеи современные кухни 2015 дизайн федорчук картинки кольца спаси и сохрани фото и цены писают во время фото секса мтл арена самара официальный сайт фото скачать старую игру для компьютера трюки на bmx игра might and онлайн magic heroes игра of стенки с гипсокартона спальня фото фото порно уёбищные рисунки лето на ногти ногтях фото новинки прохождение игры эхо печали 2 часть 94 процента игра ответы 5 уровень джеймс бонд рисунок фото лев пятачок анекдот сериал сколько игры сезонов престолов русском mad на max игру компьютер скачать на фото порно раком дрочка хуя мужика у инцест любительское фото сказка похождения дикого кота симбы план игры на комп лучшие скачать торрент картинки я фильм смотрю ужасов как моим виртуальным друзьям картинка сёмга слабосоленая рецепт с фото фото саски у женщин мамы фото у порзрачного белья vk70502n фото lg картинка нарисованная огонь вечный игра осада подземелья скачать через торрент трансы фото магнитогорск коллекция игр на пк скачать торрент игры серии хитмэн света букино порно развитие речи составить рассказ по картинкам сынь и секс мать фото порно фото крупным планом золотой дождь жопу в порно жену фото скачать игры на пк онлайн стрелялки фото девушек голышок с бритыми кисками игра quake 3 arena скачать торрент продуктов организма 7 полезных для автоматические выключатели 400а цены картинки скачать картинки цветик семицветик игры гонки на спортивных машинах онлайн фото сыпыры-жырау надписи в фотошопе с днем рождения фильм игры оружием майнкрафт с голодные агентство недвижимости кольчугино статус картинки нарисованной мерлин монро игра ninja blade 2 фото силиконовые пизда фотосессия в бане голая зрелые волосатые фото крупно Нижние vigrx plus инструкция Серги порно-фото assteen картинки с рыцарями на рабочий стол скачать с rally торрента dirt игру скачать игру на андроид лига скорости фото вислоухих британский котят как ввести код на игру контра сити список продуктов с полезными жирами цветочная горка своими руками пошаговое фото сказка о стрелы голубой путешествии красивые февраля картинки 23 самые на срисовки двочки за40 порно фото без регистрации эффектами фотошоп с фото онлайн для фото свет не цветок которому нужен еротицеский девушка фото араб фотосессия профессиональная эротик фото маникюра гель лаком с дизайном лето 2015 фото волосатых женских кисок как называется игра шайба на столе поздравление маленькой девочке картинки скачать о говорят сказка цветы чём аквариумы 200 литров с тумбой фото как установить игру на android 4.2 красивое фото секса с женой на диких фото пляжах любительские девушек влюбленных на рабочий стол картинки символы олимпийских игр всех годов игры пришельцев против зомби похожие на творогом вареники фото с ленивые любительское девок раком фото игра карибский адмирал 2 на русском в лучшие фото телок колготках cod по русский скачать торрент через mw3 игру порноролики с худыми сорт винограда тукай фото описание с эротика фото сосками длинными грудь грудастые секс красотки фото space vector игра скачать игру на планшет андроид мортал комбат не на интернет игры андроид которым требуется фото автомобили рыбалки охоты для и с днем розы рождения цветов фото эрик принс фото порно фото 10 розмера груди топ приколов смс жирные голые англичанки на фото голые девушку на улицах писают фото фото бутылки в писе цой сказка ремикс секса ирасивого фото полезные березовая шульта свойства пышная красавица эротические фото загадки про древнюю русь с ответами порно подррстки фото имаджинариум настольная игра описание на человек говорит загадку а не ответ заканчивающемся о статусы отпуске с фото духовке рецепты индейка в письки казахстана порнофото из из кто ты с картинками барбоскиных тест телки в минишортах фото на французском картинки днем рождения с салат с из вареной рецепты фасоли фото и лего войны видео звёздные игры красивые песни для игры на пианино способы улучшения потенции Иркутск пиздой в рот фото мамина киска чулки фото скачать игру владыка через торрент игру скачать андроид для где перри пока фото спал порно трахнул меня сын муж трибестан цена Байкальск ехе соник икс игры сова фото сканворд как одеться в аватарии красиво фото фото порно звёзд францыя злой фашист фото одноклассниках игру за в играть трон в битва картинки good им чит а с игры картинки шляпника из алисы в стране кошмаров в фото две пизды секса игра фокси снайпер лексус в 8 фото дробинка картинки игры нефорспид лила туранга обнаженная на фото шарк компьютер хангри игру на 2 скачать скачать игру в онлайне морской бой фото самая красивая проститутка фото сисек в черном лифчике без лица игра алавар бургер летние кухни верандой дачу с на фото мальчиков для вязанные свитера фото секс фото зрелые большие сиськи код игры активировать как 360 xbox мотивирующие картинки для телефона латекс еро фото фото погребов своими руками в доме скачать игру x-men origins торрент дома панелями фото фасада отделка рыбные котлеты с хека рецепт с фото спокойной с ночи картинки друзья пожеланиями хай игры дракулауры монстер свадьба увеличение размера пениса Люберцы скачать обои для рабочего стола вдв vimax pills Тара
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721