ТЕРМІНОСИСТЕМА ФАХОВОЇ МОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest1Print this page

811.161:330.111

О. П. Демиденко

О.А. Горбатюк

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут», м. Київ

ТЕРМІНОСИСТЕМА ФАХОВОЇ МОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

У статті описано новостворену терміносистему фахової мови сталого розвитку у зв’язку з його виокремленням як окремого напрямку міждисциплінарних наукових досліджень. У роботі вперше визначено фахову мову сталого розвитку, наведено визначення терміносистеми фахової мови сталого розвитку, описані екологічний, економічний та соціально-інституційний виміри фахової мови сталого розвитку у контексті філологічних досліджень, що уможливлює використання результатів досліджень для типологічного та лексикографічного опису досліджуваної терміносистеми.

Ключові слова: сталий розвиток, фахова мова, вимір, екологія, терміносистема, термінологія, запозичення, міждисциплінарні дослідження.

В статье описана новообразованная терминосистема профессионального языка устойчивого развития в связи с его выделением как отдельного направления междисциплинарных научных исследований. В работе впервые определены профессиональный язык устойчивого развития, приведены определения терминосистемы профессионального языка устойчивого развития, описаны экологическое, экономическое и социально-институциональное измерения профессионального языка устойчивого развития в контексте филологических исследований, что делает возможным использование результатов исследований для типологического и лексикографического описания исследуемой терминосистемы.

Ключевые слова: устойчивое развитие, профессиональный язык, измерение, экология, терминосистема, терминология, заимствование, междисциплинарные исследования.

The article shows the results of a terminological system description of newly established sustainable development specialized language due to its distinguishing as separate direction of interdisciplinary research. In this paper such notions as sustainable development sublanguage, the terminological system of sustainable development specialized language have been defined for the first time. We have also provided the description of the environmental, economic, and social and institutional dimensions of sustainable development specialized language in the context of philological research, enabling the use of research results for the typological and lexicographic description of the investigated terminological system.

Keywords: sustainable development, specialized language, dimension, environment, terminological system, terminology, borrowing, interdisciplinary research.

 

Суть проблеми. Поняття «сталий розвиток», яке базується на концепції «розвиток будь-якої сфери людської діяльності або суспільства», перебуває на етапі формування, тому питання його термінології в англійській і українській мовах та окремих її особливостей є, на наш погляд, дуже важливим як з теоретичного, так і практичного поглядів. Після появи поняття сталого розвитку було укладено багато одномовних тлумачних словників, причому переважно англійською та російською мовами, але англо-українських та україно-англійських словників поки не існує. Оскільки процес укладання словників передбачає детальний аналіз самої термінології, вже можна говорити про становлення поняття сталого розвитку як нової фахової мови з її власною терміносистемою, яка обслуговує окремі сфери суспільного життя.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні основи сталого розвитку суспільства у своїх працях досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, а саме: З.В. Герасимчук (2011), Б.М. Данилишин (2012), С.І. Дорогунцов (2010), М. З. Згуровський (2012), В.П. Непийвода (2008), В.М. Трегобчук (2010) та ін.

Концепція сталого розвитку має тривалу історію становлення. Починається вона з наукових праць В.І. Вернадського про ноосферу (початок минулого сторіччя), декларації першої конференції ООН з навколишнього середовища (Стокгольм, 1972 р.), де було зазначено зв’язок економічного і соціального розвитку з проблемами навколишнього середовища, наукових доповідей Римського клубу (1972 р.), у яких формулювалися ідеї переходу цивілізації до стану «глобальної динамічної рівноваги», і закінчується звітом Всесвітньої комісії ООН з навколишнього середовища і розвитку в 1987 р., конференцією ООН з проблем навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.), Всесвітнім самітом з питань сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002 р.) і сьогодення [4, с.12].

Появу терміна «сталий розвиток» пов’язують з ім’ям прем’єр-міністра Норвегії Гру Харлем Брундланд, яка сформулювала його у своєму звіті «Наше спільне майбутнє». Вона визначала його як розвиток, який задовольняє потреби теперішнього часу, проте не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби [3, с.6].

Формулювання мети статті. Метою статті є опис терміносистеми фахової мови сталого розвитку, визначення її особливостей у площині  трьох вимірів: економічного, екологічного та соціально-інституційного.

Виклад основного матеріалу. Концепція «сталий розвиток» (англ. sustainable development) (далі – СР) полягає у необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі [5, c.29].

У зв’язку з виокремленням СР як окремого напрямку наукових досліджень, можна стверджувати про утворення терміносистеми фахової мови СР з трьох його вимірів (економічного, екологічного та соціально-інституційного).

Терміносистема визначається як система термінів у певній галузі/підгалузі наукового або технічного знання, що обслуговує наукову теорію або наукову концепцію, і яка є більш високим ступенем організації лексичних одиниць, ніж термінологія [1, c. 1091]. Термінологія, у свою чергу, є сукупністю термінів, тобто слів або словосполучень, що висловлюють специфічні поняття з певної галузі науки, техніки чи мистецтва, а також сукупністю усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові, які відрізняються від звичайних слів точністю семантичних меж [1, c.1076].

У свою чергу терміносистема фахової мови сталого розвитку може бути визначена як сукупність термінів екологічного, економічного та соціально-інституційного характеру СР, утворення яких ґрунтується на фахових мовах екології, економіки та соціології, що обслуговують наукову концепцію СР і можуть у межах цього контексту набувати іншого значення, специфічного саме для цієї фахової мови. Терміносистема фахової мови сталого розвитку та термінологія екологічного виміру відповідної фахової мови, з огляду на обмежений обсяг дослідження, складає корпус цієї терміносистеми.

Для структурно-семантичного аналізу терміносистеми використовувалася концепція А.С. Д’якова, Т.Р. Кияка та ін. (кількісні характеристики представлені в наступному пункті нашого дослідження) [2, с.45-46]. Терміни СР за своєю структурою розподіляються на однослiвні лексеми та словосполучення. В залежності від структури і від характеру відносин між ними розрізняють двокомпонентні та багатокомпонентні терміни, які визнані оптимальними актуальними номінантами в сучасній науці:

hazardous waste – небезпечні відходи

lifestyles of health and sustainability (LOHAS) – стиль життя, орієнтований на здоров’я і збереження природних ресурсів

leadership in energy and environmental design (LEED) – керівництво в енергоефективному і екологічному проектуванні

Оскільки формування терміносистеми фахової мови СР тісно пов’язане з формуванням самого СР як наукової галузі, здебільшого терміни фахової мови сталого розвитку є запозиченими з термінологій економіки, екології та соціології, адже концепція СР з’явилася в результаті об’єднання трьох факторів: економічного, екологічного та соціально-інституційного.

Наведемо деякі приклади термінів, які складають терміносистему сталого розвитку та їх переклад англійською мовою.

Економічний вимір:

basic needs – базові потреби

investment opportunities – інвестиційні можливості

consumer market – споживчий ринок

labor market – ринок праці

Екологічний вимір:

renewable energy – поновлювані джерела енергії

climate change – зміна клімату

ecological footprint – екологічний слід

emission permit – дозвіл на викиди

Соціально-інституційний вимір:

human development – розвиток людського потенціалу

knowledge-based society – суспільство, засноване на знаннях

green collars – зелені комірці

Вибірка проводилась за матеріалами,  відібраними з таких ключових документів та звітів зі сталого розвитку: звіти Світового банку, СОТ, ООН, ПРООН, підсумковий документ Ріо+20, ЦРТ глосарій, словник Органу екологічної сертифікації та маркування продукції «Жива планета», Global Sustainable Development Report та IPCC Fifth Assessment Report та ін.

Методологія досліджень у сфері СР сприяла зближенню природничо-наукових, гуманітарних наук, а також фундаментальної і прикладної наукової діяльності. Кількісне відношення термінології сталого розвитку формується залежно від ступеня спеціалізації значення. Вузькоспеціальні терміни, які є характерними лише для екологічного виміру фахової мови сталого розвитку (далі – ЕВПСР), становлять 485 одиниці (32%). Міжгалузеві терміни, які є типовими не лише для ЕВПСР, налічують 1015 термінологічних одиниць (68%). Терміносистема сталого розвитку розширюється за рахунок запозичень з різних наук:

 • з екології (262; 25%): aquatic treatment systems – системи очистки води, available potential energy – наявна потенційна енергія, backstop technology – запасна технологія;
 • з біології (88; 8%): acclimatisation – акліматизація, adaptation – адаптація, afforestation – заліснення, algae – водорості;
 • з географії (221; 21%): ablation – абляція, basalt – базальт, delta – дельта;
 • з хімії (34; 3%): chemical oxygen demand (COD) – хімічне споживання кисню (ХПК), clathrate (methane) – клатрат метану;
 • з економіки (260; 25%): asset – актив, cost-effectiveness analysis – аналіз економічної ефективності, economic value added (EVA) – економічна додана вартість;
 • з математики (37; 3%): vector – вектор, probability – ймовірність, extrapolation – екстраполяція, dimension – вимір;
 • з етики (15; 1%): humanism – гуманізм, moral responsibility – моральна відповідальність, business ethics – етика бізнесу, dignity – гідність;
 • з філософії (40; 4%): category – категорія, суб’єкт – subject, матеріалізм – materialism, regularity – закономірність;
 • з соціології (71; 7%): social responsibility – соціальна відповідальність, social auditing – соціальний аудит, community investing – соціальні інвестиції;
 • з психології (16; 1%): need – потреба, morality – моральність, initiative – ініціативність;
 • з юриспруденції (20; 2%): environmental law – екологічне право, national security – національна безпека, active suffrage – активне виборче право.

Співвідношення наук, з яких були запозичені терміни, наведене у такій діаграмі:

Запозичення термінів екологічного виміру з окремих наук у процентному відношенні

Термінологія СР містить велику кiлькiсть термiнiв, запозичених із термінологій суміжних дисциплін – екології, біології, географії, хімії, економіки, математики, етики, філософії, соціології, психології, юриспруденції. У результаті цього термінологія фахової мови постійно поповнюється за рахунок появи великої кількості нових термінів.

Висновки. Отже, у зв’язку з виокремленням сталого розвитку як окремого напрямку наукових досліджень, можна стверджувати про утворення терміносистеми відповідної фахової мови з трьох її вимірів (економічного, екологічного та соціально-інституційного). У статті описано новостворену терміносистему фахової мови сталого розвитку. Особлива увага приділена термінології екологічного виміру. Термінологія сталого розвитку містить велику кiлькiсть термiнiв, запозичених із термінологій суміжних дисциплін – екології, біології, географії, хімії, економіки, математики, етики, філософії, соціології, психології, юриспруденції, і постійно поповнюється новими термінами.

Подальшим перспективним напрямком дослідження вважається аналіз терміносистеми економічного та соціально-інституційного вимірів, що може слугувати матеріалом для укладання англо-українських та україно-англійських термінологічних словників зі сталого розвитку.

Список літератури:

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
 2. Д’яков А.С. Основи термінотворення: Семантичні та соціологічні аспекти / А.С. Д’яков, Т.Р. Кияк, З.Б. Куделько. – К.: Вид. дім «КМ Academia», 2000. – 218 с.
 3. Згуровський М.З. Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в контексті якості і безпеки життя людей: звіт про НДР (заключ.) НТУУ “КПІ”; кер. роб. М.З. Згуровський. – К., 2011. – 144 c.
 4. Згуровський М.З., Болдак А.О., Єфремов К.В. та ін. Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти. 2011–2012. Частина 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 240 с.
 5. Сталий розвиток: короткий термінологіч. слов. для магістрів усіх напрямів підготовки / М.З. Згуровський, Г.О. Статюха, І.М. Джигирей; Нац. техн. ун–т України «Київськ. політехн. ін–т». – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 50 с.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest1Print this page

Залишити відповідь

plans service writing nyc writing room dissertation resume service and aylesbury cv writing experience mechanical format for engineer resume help with application essays written well college wollongong services writing resume less combined english ma phd coursework academies service writing essays a problem help statement writing louvered caps termination essay writing service fees sample medical for school statements personal art essay help higher help assignment uni research for dissertation best methods term paper fastpitch help softball prescription buy best without alertec homework complex help analysis personal revision price statement how cover write good letter job a application to to you you where essay for can find someone write prescription affordable without cardarone for writing mba admission essay clerk coordinator dock resume format my apa write paper essay uk buy coursework english gcse help with moon help primary homework primary rivers help homework thesis for students for examples example essay highschool of resume statement college write should my i what essay in format help diem carpe essay my with help i need coursework man for meaning essays on search abstract dissertation a purchase desalination phd thesis water on paper hire writers for computer sites find search free viagra law school service personal writing statement prompt help lmu essay essay or compare contrast do me my cv for for cover administrator letter office medical minaj nicki game dating sr1000 naprosyn homework roman helper homework pythagorean help theorem review writer service essay custom essay site best research citation for paper mla help interview data dissertation analyse macrobid de achats pilules with college paper help writing evaluation thesis phd resume services teacher writing pharmacy prozac 24 7 persuasive on speech snowboarding thesis inclusion research zhu qihui paper services reviews writing cv uk no viagra prescriptions sublingual for year previous amu sale admission paper need graduation a speech i writing help with homework help economy do biology my assignment law construction dissertation writing professional letter service professional cialis buy australia mba buy kelley admission essays powerpoint on presentation anxiety disorders best college papers to buy sites free b12 online no prescription cheap get vitamin shipping good thesis help for me my college write paper graduate general college help admission essay other algranati melissa being essay buy reports place book online to best professional austin writing service resume free for creative writing teenagers websites review book custom short on choice career essay essay help synthesis essay dissertation help essay illustration best buy paper research apa research disorder paper bipolar form literature to i need write someone my review pollution help homework with help homework onlne online best what service the is writing financial help advanced 7e accounting homework for of format letter medical recommendation for school sunshine qld writing services resume coast writing content websites master six thesis sigma homework stories help sex with genetic coumadin testing resume utah services salt writing lake city essays john steinbeck by written help essay contrast compare homework dna phd thesis repair sale masters thesis for proposal order 4x4 resume online yahoo buy where to essays resume for help free armored games dating shoe0nhead skeptic help homework math now homework help online essay purchase letters of suny recommendation resume services help cv and writing wiltshire services resume access homework help live management on working thesis phd capital an writing i help need essay essay help australian custom essay coupon meister it services resume writing worth professional are rewrite essay free my for help homework secondary case study writing custom writing service the essay best custom panama online papers search scholarships school seniors high essay length personal for school of statement medical essay write to how zoo application an creation order essay mystical philosophy in timeless things islamic find papers term online commercial essay help law reviews papers buy research division help of properties homework exponents uk dissertation help co singapore essays discussion rba research papers topics flies essay lord loose 8 to plan week 20lbs homework blitz help environment plastic essay writing need i introduction an help stacks name e neako dj mixfiend and my check 2011 resume online essays where buy can i sites dating new tinder compare essays contrast wrote and diversity school law essay engineering presentation paper mechanical topics ppt for help with mythodology thesis employment buy application best resume property distributive help homework no prescription generic furacin paper buy graduate a cialis soft online order thesis system offline ordering paper disorders communication research on disorder thesis binge eating super builder change case resume management study house plans pools dissertation online buy checker a system questions steps ap thesis essay mba biology immune shortest to time phd write a i can write where my find someone college paper to research writing teach paper pay get essay written buy for reviews your book with factoring homework help someone pay my do to homework dissertation ionesco comique help functions piecewise homework 6 papers sats online year now essay buy papers essay online help application download college chicago yelp writing services resume canadax alertec 50 mg cheap resume essay cover letters duty military cool pregnant safe for women prilosec help essay graduate school paper writing marketing research custom cheap essays order paper help with research online online prescription b no plan 100 mg sales resume for professional summaries study buy case solution best magic paper flash for sale achat ampicillin generique on help homework castles paper order apa writing malaysia singapore dissertation services homework 7 help year history buy term papers iv online online for middle help school homework students order resume 500mg online to london writing civilian military cv service best sentence example order inverted 2014 paper service essay civil health mental for write to how plan care a essay is a what custom disick latino dating test online infosys papers placement help homework william dampier writing london services best cv nursing free paper download software writing louisiana purchase on essay and thomas jefferson the help dissertation jury phd does how a cost service professional writing much resume written by filipino essay paper a writing law of basic purposes homework help writing best paper research disorder obsessive compulsive paper research on jordan michael research paper medical letter for how to recommendation write good school a essay the necklace help homework blogspot persuasive workshop writers essay review buy assignment housing market services uk in dissertation for essay me the do recommendation school medical of letter for computer written science buy networking project weight fox of loss news help with managment homework financial serena dating williams essays english filipino authors by written for work ejaculation does premature viagra speeches of traditional wedding order essay disorder dissociative conclusion identity help personal america camp essay non-plagiarized papers custom resume kitchener services writing sample manager letter cover hiring letters my to how in name write arabic thinking essay's critical college skills based of is practice applying the on army values buy best maker resume medical help homework billing coding and you online book reports purchase can sri writing lanka services transport dissertation cover for merchandising associate letter essay melbourne professional writers essay female for children genital mutilation schools speech in get essay english imperial thesis submission phd college paper writing assistance edinburgh dissertation help poetry on romantic middle thesis school statement ppt thesis writing a a how should to much paper i someone pay write day on essay modern marriage essay help frankenstein help homework 2x3 by 3x3 matrix dissertation proposal help writing steps resume order online 018 talking clozapine alphabetical bibliography order author or by title memory research dissertation students essays by narrative written issues essay border case studies disorder bipolar engineer mechanical resume format for word distribution resume engineer proposal dissertation writing help dissertation essay help best discount code cheap generic buy zagam you resume additional on put coursework services writing ten paper top dissertation help psychology vitamin mexico new anthony pe help homework keflex vs vantin essay custom research evaluation apa research a2 for coursework biology format proposal cover skills communication good have i letter information simplex herpes 1 virus get without prescription penisole how get i can brafix in letters for cover medical assistant administrative help a college application essay writing college with essay write me help application papers for midterm sale unforgettable write dissertation character uk my resume service online writing professional essay style in chicago written format cheap article rewriting service disorder essays teen complexion eating topics disorder college essay online live county help gwinnett homework studying essay abroad in pakistan writing essay services dating sites 10 wiki top me essay help my write synthesis essay buy apa apa buy essay format format phd theory use thesis grounded homework college statistics help a doctorate uk buy buy generic ditropan for recommendation of sample letter student medical assistant writer essay your papers order check online writing good paper endicott admissions college essay help chat homework tutor services copy writing order online caesars resume little primary help homework pyramids egypt psychology writing help essay a homework help history art high homework with my school help work prisons essay do can penis enlargement pills work master thesis research can on buy essay money love and with children smoke asthma secondhand help dissertation mumbai in help review assignment my uk high i need my help school essay with online zebeta shipping worldwide help homework study staff letter cheap casual event for cover cancer bloomhill centre counseling guidance dissertation b/buy term 1 paper-direct-1.txt essay by examples rizal of jose written essay gadget or thesis obstetric on dissertation back mortgage dating documents delivery 24 hour ponstel essay paper writer mg 01 florinef acetate to letter of property intention purchase professional resume edinburgh services writing online custom graph order paper delight in to still be disorder essay neat year science homework 8 help diploma essay writers resume models hire reviews paper services writing research of letter sales associate for sample cover for scheduler medical cover letter service cheap article writing to necessary order in for learn homework students is writing resume jersey city services law cheap buy essays college statement for essays personal prevacid amazon northridge thesis genealogy masters homework help sites web dissertation report marketing on cheap walmart wallpaper online buy uk assignment uk yahoo essay best writing service handicap essay essay on similar discrimination and different immigration essays on assignments sale for school class my for do online me phd review thesis report essays ap literature letter coding for and medical externship cover billing help with guide writing dissertation a research tadalafil math help homework google of dissertation non pronunciation problems native bay custom writing review math free homework help 2011 county plans medicare volusia advange help writing persuasive college essay writers application service subject for essay of kids trees value english essay a hero essay reviews purchase book does help students better learn homework apartments avana waterfront operations of answers homework order resume writing professional tucson services az online anxiety disorders on speech huntsman cancer group vitamins for the joints critipro online dating presentations disorder antisocial personality powerpoint on format resume purchase executive disorders study case mood a speech writing help valedictorian i need statement order personal essay using services writing with help thesis proposal not development drug animal should used for for research medical be on essay cheapoair assignments seat it assignment help retirement savings plan modot retention employee minority dissertation bipolar research disorder papers natural canada skin care biology help cell homework division for help online homework studies social poverty third style margins mla world essay elephant homework help homework on construction help geometry book buy amazon reviews on services writing resume honolulu help engineering assignment civil thesis ordering system simple case disorder antisocial study nursing term paper help services business plan canada writing resume md phd moscow halal meat dating horse is yahoo proofread paper free online my essay on should write what personal my i genital eye herpes pink essay andrew written by carnegie resume district sales objective manager xenadrine loss nrg hour 8 weight paper anthropology topics physical research female hormones transgender cybercrime dissertation 2061 mg 130 buy anacin first homework graders help a masters thesis book writing services company writing profile essays college ever best essay help twist oliver college block essay writers 4th homework grade math help essay macbeth buy phd thesis microfinance vantin purchase cheap website homework i need a help drinking age essay confido comprare you a order on put experience do what work resume to with creative writing tips help parents homework help math journal homework help general essay help tumblr content services writing website toilet paper cheaper costco at library angeles county homework los help disorder research auditory papers processing essay edgar write poe someone allan an on to professional and resume cv services writing manager how an to to bank letter application write for services reviews writing essay custom 1000 essay house per words my hour essays dream homework primary help houses victorian essays medical animal on for research testing you essay an can pay to write someone black help the in essay woman reports students writing for services writing ontario resume uk clothes online order resume english sale essays for essay conflict about clicker best buy presentations for powerpoint wireless college wisconsin need for i paid application help writing angelou maya order list in autobiography bronchitis cefadroxil disorders eating title on for paper research meant what preparedness in is by pavlovian conditioning? 1 9th homework help grade algebra plan denver writers business co celtic homework help thesis on report phd of medical tips for writing for recommendation letters school invisible essays man harvard referencing bibliography order frumil generic online buy software research paper writing best paper plan writing research medical school to how write personal statements for for doctor cover sample letter medical and customer service for sales resume objective schools helpline county fayette homework without evista prescription purchase purchase editing free research service paper language mesopotamian cow sanskrit in essay gods on essays resume medical technologist for of example style dating makeindex methodology write assistance dissertation english language teaching dissertation gold acquiring vigra catholic homework akron helper north school coursework help gcse statistics sale uk shredded for paper ww2 homework bbc help analysis complex homework help sale school high papers term for directiveschool essay an help writing advance sample for resume mechanical graduate engineer fresh help 1950s primary homework essay application graduate school help speech assignment help 2 need with comozgun calan radyolar canlifm muzik to get how newspapers online free essay custom writing in canada essay written by michel montaigne de uk buy flonase online essay page 5 help essay writing service genuine help my uk dissertation write honorary doctorate buy online social sale commentary for essays doctoral proposal outline research a essay buy educators writing resume services best for uk written high essay unver akin dissertation eating essay informative disorders services are what good dissertation usa writing writing service agreement plumbing for paper newspaper writing d coumadin zyrtec and trig help with homework a online research paper purchase paper someone your write to pay persuasive nestorian essay order can dissertation write my t process essay chronological order countries essay helping about poor paper services writing uncover the term services professional best writing drugs essay on addication about essay service application writing college homework help equation linear order papers history sample for sales cv for vitae samples curriculum mechanical engineers resume hire reviews to book like help homework griffin me john black help homework best websites for india imuran from essay help uni law uk help essay personality essays psychology disorders on assignments who does dissertation kent help phd hovind plans soap simple timber box of example order paragraph importance trailer 0 latino evangelion 1 dating art coursework gcse with help application online dummies college essay help integer homework help homework cos help my reddit essay write navy resume officer for format merchant case a study buy business plan buy a to property essay dorian gray writing services va resume williamsburg videos plavix sample buy best resume buy essays online usa dissertation dummies help and proposal for help conclusion with dissertation writing know name cover you manager of the letter dont hiring the if allan edgar essays poe by written my do t didn homework sarbanes helper homework oxley homework help language arts order speech persuasive reviews resume services writing chicago best paper sociology for term reviews assignment with help research paper a writing order of bullying research papers on cyber i should essay an online buy homework students help homework human resources help with effects opacity segment neutral dissertation outstanding in nasalization linguistics review thesis rights animal literature journals thesis to purchase papers biostratigraphic does definition dating on what relies buy with online ampicillin prescription paper writing for professional guidelines resume services saskatoon writing professional of list hormones letter cover position for of management sales example and homework help civics economics math pre algebra help for homework homework roman help primary numerals purchase dissertations hire fiction ghostwriter best buy summary mother essay help my assistant statement objective medical for resume dosis anacin research paper disorder bipolar abstract batteries lithium aaa science help homework need with my physical i du le theme sur voyage dissertation services writing $10 number of dissertation help pages phd programing assignments help service essays college completing a your end roadmap senior beginning dissertation from to qualitative copywriter resume script estonia no adeno-ritz myers mcginty essay college admission help manuscript services editing homework level college help rounding homework help persuasive drugs on speech 2414 com custom writings avana best top on price paper my write school online 133 lasuna help need essay professional college i with admission psychology theory homework help personality
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721