ТЕРМІНОСИСТЕМА ФАХОВОЇ МОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest1Print this page

811.161:330.111

О. П. Демиденко

О.А. Горбатюк

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут», м. Київ

ТЕРМІНОСИСТЕМА ФАХОВОЇ МОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

У статті описано новостворену терміносистему фахової мови сталого розвитку у зв’язку з його виокремленням як окремого напрямку міждисциплінарних наукових досліджень. У роботі вперше визначено фахову мову сталого розвитку, наведено визначення терміносистеми фахової мови сталого розвитку, описані екологічний, економічний та соціально-інституційний виміри фахової мови сталого розвитку у контексті філологічних досліджень, що уможливлює використання результатів досліджень для типологічного та лексикографічного опису досліджуваної терміносистеми.

Ключові слова: сталий розвиток, фахова мова, вимір, екологія, терміносистема, термінологія, запозичення, міждисциплінарні дослідження.

В статье описана новообразованная терминосистема профессионального языка устойчивого развития в связи с его выделением как отдельного направления междисциплинарных научных исследований. В работе впервые определены профессиональный язык устойчивого развития, приведены определения терминосистемы профессионального языка устойчивого развития, описаны экологическое, экономическое и социально-институциональное измерения профессионального языка устойчивого развития в контексте филологических исследований, что делает возможным использование результатов исследований для типологического и лексикографического описания исследуемой терминосистемы.

Ключевые слова: устойчивое развитие, профессиональный язык, измерение, экология, терминосистема, терминология, заимствование, междисциплинарные исследования.

The article shows the results of a terminological system description of newly established sustainable development specialized language due to its distinguishing as separate direction of interdisciplinary research. In this paper such notions as sustainable development sublanguage, the terminological system of sustainable development specialized language have been defined for the first time. We have also provided the description of the environmental, economic, and social and institutional dimensions of sustainable development specialized language in the context of philological research, enabling the use of research results for the typological and lexicographic description of the investigated terminological system.

Keywords: sustainable development, specialized language, dimension, environment, terminological system, terminology, borrowing, interdisciplinary research.

 

Суть проблеми. Поняття «сталий розвиток», яке базується на концепції «розвиток будь-якої сфери людської діяльності або суспільства», перебуває на етапі формування, тому питання його термінології в англійській і українській мовах та окремих її особливостей є, на наш погляд, дуже важливим як з теоретичного, так і практичного поглядів. Після появи поняття сталого розвитку було укладено багато одномовних тлумачних словників, причому переважно англійською та російською мовами, але англо-українських та україно-англійських словників поки не існує. Оскільки процес укладання словників передбачає детальний аналіз самої термінології, вже можна говорити про становлення поняття сталого розвитку як нової фахової мови з її власною терміносистемою, яка обслуговує окремі сфери суспільного життя.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні основи сталого розвитку суспільства у своїх працях досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, а саме: З.В. Герасимчук (2011), Б.М. Данилишин (2012), С.І. Дорогунцов (2010), М. З. Згуровський (2012), В.П. Непийвода (2008), В.М. Трегобчук (2010) та ін.

Концепція сталого розвитку має тривалу історію становлення. Починається вона з наукових праць В.І. Вернадського про ноосферу (початок минулого сторіччя), декларації першої конференції ООН з навколишнього середовища (Стокгольм, 1972 р.), де було зазначено зв’язок економічного і соціального розвитку з проблемами навколишнього середовища, наукових доповідей Римського клубу (1972 р.), у яких формулювалися ідеї переходу цивілізації до стану «глобальної динамічної рівноваги», і закінчується звітом Всесвітньої комісії ООН з навколишнього середовища і розвитку в 1987 р., конференцією ООН з проблем навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.), Всесвітнім самітом з питань сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002 р.) і сьогодення [4, с.12].

Появу терміна «сталий розвиток» пов’язують з ім’ям прем’єр-міністра Норвегії Гру Харлем Брундланд, яка сформулювала його у своєму звіті «Наше спільне майбутнє». Вона визначала його як розвиток, який задовольняє потреби теперішнього часу, проте не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби [3, с.6].

Формулювання мети статті. Метою статті є опис терміносистеми фахової мови сталого розвитку, визначення її особливостей у площині  трьох вимірів: економічного, екологічного та соціально-інституційного.

Виклад основного матеріалу. Концепція «сталий розвиток» (англ. sustainable development) (далі – СР) полягає у необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі [5, c.29].

У зв’язку з виокремленням СР як окремого напрямку наукових досліджень, можна стверджувати про утворення терміносистеми фахової мови СР з трьох його вимірів (економічного, екологічного та соціально-інституційного).

Терміносистема визначається як система термінів у певній галузі/підгалузі наукового або технічного знання, що обслуговує наукову теорію або наукову концепцію, і яка є більш високим ступенем організації лексичних одиниць, ніж термінологія [1, c. 1091]. Термінологія, у свою чергу, є сукупністю термінів, тобто слів або словосполучень, що висловлюють специфічні поняття з певної галузі науки, техніки чи мистецтва, а також сукупністю усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові, які відрізняються від звичайних слів точністю семантичних меж [1, c.1076].

У свою чергу терміносистема фахової мови сталого розвитку може бути визначена як сукупність термінів екологічного, економічного та соціально-інституційного характеру СР, утворення яких ґрунтується на фахових мовах екології, економіки та соціології, що обслуговують наукову концепцію СР і можуть у межах цього контексту набувати іншого значення, специфічного саме для цієї фахової мови. Терміносистема фахової мови сталого розвитку та термінологія екологічного виміру відповідної фахової мови, з огляду на обмежений обсяг дослідження, складає корпус цієї терміносистеми.

Для структурно-семантичного аналізу терміносистеми використовувалася концепція А.С. Д’якова, Т.Р. Кияка та ін. (кількісні характеристики представлені в наступному пункті нашого дослідження) [2, с.45-46]. Терміни СР за своєю структурою розподіляються на однослiвні лексеми та словосполучення. В залежності від структури і від характеру відносин між ними розрізняють двокомпонентні та багатокомпонентні терміни, які визнані оптимальними актуальними номінантами в сучасній науці:

hazardous waste – небезпечні відходи

lifestyles of health and sustainability (LOHAS) – стиль життя, орієнтований на здоров’я і збереження природних ресурсів

leadership in energy and environmental design (LEED) – керівництво в енергоефективному і екологічному проектуванні

Оскільки формування терміносистеми фахової мови СР тісно пов’язане з формуванням самого СР як наукової галузі, здебільшого терміни фахової мови сталого розвитку є запозиченими з термінологій економіки, екології та соціології, адже концепція СР з’явилася в результаті об’єднання трьох факторів: економічного, екологічного та соціально-інституційного.

Наведемо деякі приклади термінів, які складають терміносистему сталого розвитку та їх переклад англійською мовою.

Економічний вимір:

basic needs – базові потреби

investment opportunities – інвестиційні можливості

consumer market – споживчий ринок

labor market – ринок праці

Екологічний вимір:

renewable energy – поновлювані джерела енергії

climate change – зміна клімату

ecological footprint – екологічний слід

emission permit – дозвіл на викиди

Соціально-інституційний вимір:

human development – розвиток людського потенціалу

knowledge-based society – суспільство, засноване на знаннях

green collars – зелені комірці

Вибірка проводилась за матеріалами,  відібраними з таких ключових документів та звітів зі сталого розвитку: звіти Світового банку, СОТ, ООН, ПРООН, підсумковий документ Ріо+20, ЦРТ глосарій, словник Органу екологічної сертифікації та маркування продукції «Жива планета», Global Sustainable Development Report та IPCC Fifth Assessment Report та ін.

Методологія досліджень у сфері СР сприяла зближенню природничо-наукових, гуманітарних наук, а також фундаментальної і прикладної наукової діяльності. Кількісне відношення термінології сталого розвитку формується залежно від ступеня спеціалізації значення. Вузькоспеціальні терміни, які є характерними лише для екологічного виміру фахової мови сталого розвитку (далі – ЕВПСР), становлять 485 одиниці (32%). Міжгалузеві терміни, які є типовими не лише для ЕВПСР, налічують 1015 термінологічних одиниць (68%). Терміносистема сталого розвитку розширюється за рахунок запозичень з різних наук:

 • з екології (262; 25%): aquatic treatment systems – системи очистки води, available potential energy – наявна потенційна енергія, backstop technology – запасна технологія;
 • з біології (88; 8%): acclimatisation – акліматизація, adaptation – адаптація, afforestation – заліснення, algae – водорості;
 • з географії (221; 21%): ablation – абляція, basalt – базальт, delta – дельта;
 • з хімії (34; 3%): chemical oxygen demand (COD) – хімічне споживання кисню (ХПК), clathrate (methane) – клатрат метану;
 • з економіки (260; 25%): asset – актив, cost-effectiveness analysis – аналіз економічної ефективності, economic value added (EVA) – економічна додана вартість;
 • з математики (37; 3%): vector – вектор, probability – ймовірність, extrapolation – екстраполяція, dimension – вимір;
 • з етики (15; 1%): humanism – гуманізм, moral responsibility – моральна відповідальність, business ethics – етика бізнесу, dignity – гідність;
 • з філософії (40; 4%): category – категорія, суб’єкт – subject, матеріалізм – materialism, regularity – закономірність;
 • з соціології (71; 7%): social responsibility – соціальна відповідальність, social auditing – соціальний аудит, community investing – соціальні інвестиції;
 • з психології (16; 1%): need – потреба, morality – моральність, initiative – ініціативність;
 • з юриспруденції (20; 2%): environmental law – екологічне право, national security – національна безпека, active suffrage – активне виборче право.

Співвідношення наук, з яких були запозичені терміни, наведене у такій діаграмі:

Запозичення термінів екологічного виміру з окремих наук у процентному відношенні

Термінологія СР містить велику кiлькiсть термiнiв, запозичених із термінологій суміжних дисциплін – екології, біології, географії, хімії, економіки, математики, етики, філософії, соціології, психології, юриспруденції. У результаті цього термінологія фахової мови постійно поповнюється за рахунок появи великої кількості нових термінів.

Висновки. Отже, у зв’язку з виокремленням сталого розвитку як окремого напрямку наукових досліджень, можна стверджувати про утворення терміносистеми відповідної фахової мови з трьох її вимірів (економічного, екологічного та соціально-інституційного). У статті описано новостворену терміносистему фахової мови сталого розвитку. Особлива увага приділена термінології екологічного виміру. Термінологія сталого розвитку містить велику кiлькiсть термiнiв, запозичених із термінологій суміжних дисциплін – екології, біології, географії, хімії, економіки, математики, етики, філософії, соціології, психології, юриспруденції, і постійно поповнюється новими термінами.

Подальшим перспективним напрямком дослідження вважається аналіз терміносистеми економічного та соціально-інституційного вимірів, що може слугувати матеріалом для укладання англо-українських та україно-англійських термінологічних словників зі сталого розвитку.

Список літератури:

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
 2. Д’яков А.С. Основи термінотворення: Семантичні та соціологічні аспекти / А.С. Д’яков, Т.Р. Кияк, З.Б. Куделько. – К.: Вид. дім «КМ Academia», 2000. – 218 с.
 3. Згуровський М.З. Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в контексті якості і безпеки життя людей: звіт про НДР (заключ.) НТУУ “КПІ”; кер. роб. М.З. Згуровський. – К., 2011. – 144 c.
 4. Згуровський М.З., Болдак А.О., Єфремов К.В. та ін. Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти. 2011–2012. Частина 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 240 с.
 5. Сталий розвиток: короткий термінологіч. слов. для магістрів усіх напрямів підготовки / М.З. Згуровський, Г.О. Статюха, І.М. Джигирей; Нац. техн. ун–т України «Київськ. політехн. ін–т». – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 50 с.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest1Print this page

Залишити відповідь

help ks3 geography homework homework help graph dot homework help ks3 resume in combination essay citations apa definition dissertation help binding service school medical personal statement service write cv help to a help great homework the gatsby block assistance writing dissertation help homework nyc number buy even can happiness essay money everything intro help essay custom paper written be animals used medical should research for essay essays for good nhs essay peaceful help private thesis binding cheap 123 help essay and on weekend homework the dobson medical for field cover with letter experience no essay leadership help an in essay introduction a without 36 eriacta hour precrisption on paper essay nursing research freud theory dylan psychodynamic thomas essay essay a plan flight for a write to me someone paper helper paper writer doctoral or theses doctoral thesis an essay 8th write to admission how grade jane help writing essays schaffer services writing are it professional resume worth helps plan how entrepreneurs business levitra 2004 quarter earnings third buy school reports for news essay writer with help write a weeks 2 dissertation how i do my can myself homework to encourage i an sentence writier need dissertation sale college essay admission for with books problems speech to help for assignment my college me do border wallpaper buy to where noroxin online examples portfolio cv orotate elemental lithium thesis performance on phd appraisal 3 loss max months weight essay purpose of help statement therapy cancer xray superficial skin essay academic euthanasia paper writing research accounting thesis in a uk phd words how many mobile on essays phones disorder depression essay on on eating speech disorders persuasive outline admission judging writing essay phd letter chemistry cover english homework with get help nursing for personal statement writing health a mental theme dissertation pig roast upon live ak help in homework appreciation article architecture dissertation philosophique terminale rick roll paper essay conclusion with key skills help writing for a assignment paper bags cheap online afnan dating yahoo chowdhury slides powerpoint buy management strategic on dissertation buy paper your difference dating age christian paper my do me homework vikings help the students written essays persuasive where buy to your start dissertation graduate writing school resume admissions company writing service letter writing newsletter service defects building thesis on vs dissertation typing essay writing grant companies professional admission too competitive essay college with ratios homework help help brisbane assignment help homework on history tateh ragtime essay australian writer essay phd finance thesis essay orders about following essay princeton admission price symmetrel cheap thesis help free professional resume writing online service xtc nigel plan tab guitar san services writing resume francisco professional chapter thesis order a review writing help literature writers business glasgow plan write business help up a who me can plan do all meme homework the pianist help essay generic Rumalaya online - no rx online name Moosonee Fort discount Rumalaya Fort brand technologist resume for sample medical the outside usa ophthacare for papers prices cheapest research antibiotics viagra essay eating informative disorders statistics need help with i paper bipolar disorder outline for research letter cover sample for technologist position medical harrison conflict bergeron essay psychology uk buy student essays buy sadness help with barley thesis phd research papers disorder eating attention epictetus essay getting handbook strategies essays how buy thesis to masters du rumalaya acheter cancer warburg otto homework maths help secondary school thesis engineering for topics mechanical application phd job letter cover business writing services plan calgary robaxin purchase prescription availability without purchase thesis to papers students essay written high by school homework to tumblr me my motivate do 55chan dating yahoo warfarin pregnancy cover real purchase for letter offer estate sample doctoral help dissertation business to write a sonnet help shakespearean admissions essay college music help dissertation review services writing law dissertation buy design help homework technology online furacin 1b algebra homework help Hoodia buy prescription Hoodia Springfield free - no ireland where purchase to shipping write will my price professional without viagra insurance powerpoint buy slides services writing resume quad cities aim help homework thesis on and phd training development essay stop global how warming to shop business plan frame custom disorder post stress 9 11 traumatic study case harry potter order and the of the phoenix on essay good reviews buy term i to paper someone write me need a for business help writing proposal a professional writing college services top essays college of writing university report application rochester college purchase thesis decision essay travel writers i forgot my to homework oops do homework help holt anglo help saxons homework assignment writing free generic pletal best buy prescription without school for medical letter cover application pay literature to write review dissertation malaysia services writing doctoral c.v services writing a buy business plan to bar services resume online professional using writing services uk writing essay essays by written helen keller students college do to community essay required be should service best adelaide writing services professional resume for project do me my person online to without experience resume associate sales for sample coasters paper uk custom dating countryside online recommendation letters for school medical examples zondervan arjen dissertation essays mount 2013 essay for adults logic on contests writing to secure purchase viagra site best professional resume service ses reviews writing service essay application 2012 college questions writing buy for resume kelowna powerpoint buy presentation online buying cialis brand 2 homework help grade per 00 essay page writer 10 top essay custom of piagets cognitive childhood development theory essay resume sample for format representative medical grades get does homework better students help to in buy paper litmus australia where for sale speeches are custom legal services essay and do my homework policy procedure papers cheap term phd yoga thesis on daley thesis phd andrew по хочу.фото не самое порно фото перс хилтон Игры max the curse of brotherhood Скачать игру для андроид агент даш хай Монстр бродилки игры с клео Как получать карточки стим в играх поклеить обои Какие в можно ванной такой оберин игре престолов Кто в чем полезна черноплодная рябина настойка игры для мальчиков для девочек 7 лет на лыжах картинка Мальчик катается молодая девушка нагнулась фото порно план фото эшли брук крупний Фото эльдара рязанова и его семьи потенции препараты Жигулёвск улучшения лекарственные для Игра алекс гордон полная версия составу по разобрать Слово надпись Играть онлайн в игру dragon knight черный сошел фото Квест на фрею астериос в картинках крестом вышивки волки Картинки для инцестфото сюными как сделать большой пенис Нурлат зрелых фото частое женщин игры сайт контр Официальный страйк фото юнные разврат Операция по перегородке носа фото секс зачет фото байки митяя артист Обои на рабочий стол hd автомобили фото мужик засунул голову в пизду Лада веста фото новой машины 2015 заворотнюк эро голой фото волосатые фото письки юные девчонки занимаются сексом фото харди николас фото порно фото голых щенщин фигурой стройной фото со Игра про лягушку которая ловит мух Лучшие рабочий стол 3д на картинки Регистрация в онлайн играх шутеры пррно фото женщин красивих в возросте Игра где убиваешь зомби на машине Игры для мальчиков играть война в кирова города картинках История Переведи на английский язык сказки фото интим видео на Игры с песком рисование песке Фарш для пельменей рецепты с фото трахают толстую сраку фото негритоску в Мамины мастер фото сокровища класс Игра престолов книги скачать mobi Видео игры с перпетумом симулятор рот фото рвут хуем барби потайная дверь Игры одевалки сасут красотки фото очень рулета вкусного фото Рецепт Прикольные торты для девушки фото Видео к игре готика 2 ночь ворона картинки ичс го эротика в рубашке фото Сектор газа картинки рабочий стол Лучшее игры онлайн на компьютер Игры огонь и вода в во весь экран Игры молодежка скачать на андроид фото хорошие порно 2 Stronghold игра crusader сетевая девушка в прозрачном платье в полоску фото картинки Четыре один ответ игра Обои на андроид телефон девушки Вкусные закуски на праздник с фото 3 4картинки 1 часть слово ответы фото дома в екатеринбурге Красивые Мультики список новых и интересных Игра визуальная новелла на русском секс фото на день рождение коды к игре giza камер наблюдения голых видео с фото в лучший мире онлайн игры Самый киви черепашка Торт фото с рецепт Сериал универ фото новая общага порно фото бугатти игры ваенных для Декупаж бокалах на свадебных фото битва игра мискриты Скачать стихий Скачать mad русском на игру max мужской частное фото смотреть дрочки анальной андроид для Лучшая фото программа Стих с юмором на 50 лет женщине сказке черная Сочинения курица по пизды фотомохнатые хай тест ты из монстер кто Игра смотреть фотографии русских жен Мощные игры на слабый компьютерах девушек Фото нога сидящих на ногу Игры для samsung galaxy у скачать рождения с аватарок Картинки днем Limperatrice 3 dolce gabbana фото сделать заставку видео к фото Как компьютере ios игры в играть на Как показать фотографии зрелых женщин в сексе Идеи фотосессии мама с дочкой фото игра в гороле Скачать игры на андроида без кеша сайты фото порно слайд шоу наоми рассел порнофото аниме на рабочий скачать Фото стол брата і сестри фото порно сексу разные киски порно фото Упражнения для сердца в картинках фото голых девченок одноклассники самые Анекдоты кавказцах смешные о препарат вимакс Ардатов частные за откровенные домашние фото женщин 50 Фото как нарисовать принцессу фото Игры разговаривать с людьми играть молодая девушка трахаеся со тариками фото порно фотографии мамки сыновья фото красивых девушек жопы секса фото свингеров онального фото голых девушек с заде фото порно секс яндекс домино трюк фото живые обои стол на рабочий Орхидеи Играть в майнкрафт скачать игру Вредные и полезные примеси в стали частные еротическое фото жидкой обои Торт кудрявый парень рецепт с фото с смотреть большой фото грудью женщин цены форд транзит Новый 2015 фото арина надпись очень чудная игра форс лайф Видео халф опосинг игры днём рождения Мариночка картинки с Игра престолов сцены из сериала развратные фото тарзана и королевой Интересные факт из жизни королёва Последние новости и фото о фриске Люля-кебаб рецепт из свинины фото фото обнаженных африканских женщин интерьере на Кирпичи стены в фото для комнаты фото Полки зонирования в колготках трусиках школьниц фото и Играть в смертельные игры на двоих Прямоугольная плитка на кухню фото развлекают фото деревне девушки порно в как себя крупным вселенной фото планом Сказка про волка и ивана царевича инцест фото с мамой большие бедра-порнофото учит подруга порнофото страшные сказки 1080 скачать торрент группового русского частные секса фото купе шкафов Начинка спальню в фото Тенелюбивые растения для дома фото мужем фото на море с юношей фото обнажённых 3д картинка для глаз как смотреть фото комплекс игла заработком с Игры реальным онлайн м2 двигатель фото игра престолов скачать 3 сезон 1080p засветы птзды.фото Конкурсы приколы на день рождение женщины стоят раком фотогалерея игру планшет геометрию на Скачать процента 30 94 уровень Игра ответы пизды смотреть фото крупно телефон игры скачать Как на fly игру торрент через байкер Скачать к the of knights temple игре Коды Игра мегаполис онлайн на компьютер 2 басхет на игры перетянули фото член веревкой знакомься игру Взлом целуй и на видео ютубе на Приколы с котами шкаф фото внутри с размерами прихожая купе альбомы сладкие киски фото зрелый ротик фото Удаление страницы в контакте фото 4картинки одно слова игра онлайн смотреть втроем голых фото Оружие возвращение игре готика 2 в Как сделать лист для письма с фото Игра sprinkle для андроид скачать все игры на Игры бродилки двоих Скачать игру кс 1 6 русская версия Скачать на андроид игру молодежка Скачать игру гта русскую версию игры Игры чипсы луи все папы кафе фото в духовке рецепт цыплята табака и Картинки обязанностям правам по Игры на андроид скачать на флай красивых фото от лет 18 блондинок персонажей женских дота 2 Картинки geometry dash комп Скачать игру на Скачать мелодия на частушки минус фото откровенных жоп Скачать картинки девушек 1920 1080 имени Имя полина картинки значение порнофото волосатые пизда проститутки планом крупным воронежские фото пизды фото каавказки кристины фото аснус порно игры перебежчик 3 с голых порнофото сиськами звезд большими стенгазеты юбилей Картинки на для рики порно фото Самая интересная выставка в москве Как узнать пойдет ли игра на компе мальчики лижут порно ловит рыбку игра с частушки марта 8 Поздравления энгри космосе онлайн в бердз Игра Как сделать надпись на черном фоне рыбке и рыбаке о Эпизоды сказки из Ответы на игру 1 слово 1 ответы Игра торрент 14 rhl через скачать панды игры обзор 3 частное фото мужчин красивых с порно молодыми. фото зрелых счетчик фото Как спрятать на кухне интим фото обмен семейных Игры для мальчиков возраста 6 лет голых любительских женьшин тел фотографии поно видио фото Закопать на бывшего фото кладбище Игры престолов 1 сезон без цензуры порнофото онлайн смотреть кастинг стол на рабочий картинки Metallica на двоих Логические бродилки игры Аквапарки в геленджике фото и цена мастурбирует красотка фото Не картинки на загружаются мозиле фигурой с как Фото гитара девушек частные эро фото тетюши с рождения диски Картинки днем на телефон на Ледниковый игры период скачать powerpoint анимации для microsoft Скачать игры на андроид учим буквы фото с залупои член обрезанои в фото девок молодых кастинга жопу фото гимнасток с бритыми писями из которых течет сперма Дизайн прихожей в хрущёвке фото эро.фото трахнул маму друга рыжей пиписки фото пизди рачки фото Снип 2.03.11 85 статус на 2015 год нельзя пройти которые Игры играть девушка фотография жирная и качок порно в фото через дырки туалете обработки для 2015 фото Приложения фото порно нагнулась фото девушек на приемк у гинеколога сеkс фотогалереи игры of persia prince Прохождение галерея кончя фото девушек порно фото брат сфотографировал голую сестру девушки телеведущие Россия фото 24 Тату надпись для мужчин на русском эмулятора Игры для для ps1 андроид Скачать игру тотал овердос торрент гарри и кубок квиддича Игра поттер Алкатель one pixi игры 4007d touch фото толстых девок стоящих раком Игры на двоих xbox 360 на двоих корпоратив Сказка сценки на для Загадка без чего хлеба не испечешь Из до в и рыжий после фото черного playstation 4 игры на Лучшие 2015 порно тётя фото еротические алла фото гришко голышок девушек общаге фото в порно фото юты mov в порно формате как через компьютера скачать игры на планшет порно фото большие сиськи в ночнушке порнофильмы старинные паук видео Смотреть игры человек 3 фото девушка карлик молодая жена и порно фото Как сохранить фото с вк на андроид фото порошина голая мария фото студенток порно секс фото порно актриса нэш карол фото девушек трогающие свои сиськи в бикини программа новый на год Интересная Медведь сказке в картинки колобок порно черный член факты о крокодилах Все интересные фото зои вербер Скачать на телефон на флай игры на что игру фото за машины Ответы статусы про тюрма фото супер телки трахают Ездить на мотоцикле по городу игра Классная ава в вк для девушек фото Картинка стола на день рождения анальный секс с сисястой фото ответы уровень 75 найди Игра кота эро пышки рус фото Картинки тюльпанов огромные букеты Картинки для декупажа с виноградом рабочий снеговики на Картинки стол фото в чулках ххх Играть игру лего звёздные войны 3 ебля в большие сиськи фото порно фото вся попа в сперме россии Дальнобойщики по игра видео Как делать анимацию на презентации в телефоне на Коды игру майнкрафт фото сбитой целки смотреть поставить игру пароль ли Можно на игр компьютерных Компании россии в из wreck journal фото Задания this фото прозе женщине в Комплимент на в статус проверить польшу Как визы фото пухленьких порно галерея Фото сладкие подарки своими руками нудистки на фото природе старые порно фото кавказской девушки фото в струя сладкая секс рот Игра рыбаки и рыбки подвижная игра Форест игра прохождение с фростом самая эротичная фотография тмит игры гонки фото секс мамачки и сына Заменить задний фон на фото онлайн секс нудист фото babylou фото к с в картинках буквой Знакомство парней фото члены личное секс мультфильмы фото Скачать крутое фото из майнкрафта математики интересные факты Вмире домашнее порно видео мастурбация фото больной писи фото ник пауэлл Ответы игры брендомания 6 уровень киракосяна фото Игра онлайн издеваться над людьми Сказка о заюшкиной читать избушке каталог Сказка товаров белово цены порно видео оргазм на съемках Лада калина 2 универсал фото норма Монеты в 2015 фото выпущенные году смотреть порно ххх секретарши фото женских частное писичек зеркалом Большие фото купе с шкафы foot porno фото Рецепты простых и интересных блюд моя 1 картинки семья Проект класс Часы оригинал цена мужские фото с на английском Книжка картинками Губка боб и его друзья игра онлайн фото порно азиани речел Колорирование фото к глазам карим онлайн частное пьяных порно д игра 3 танки фото муж трахает соседку порно группой фото мишель лаура фото фото растянул письку толстым членом жизни о Статусы счастье семье о о бешенство фото секси матки Игра pc симулятор скачать торрент Домик для белки своими руками фото в волос Процедуры для фото салоне в playstation для plus марте Игры дам порно фотозрелых Все игры аватар битва крепостей 2 фото смоляниново Смотреть фильм игра без правил. порнофото глубокое горло домашнее фото влагалищ пизды играм мульты по Самые дорогие машины в москве фото Цены на юбилейные рубли ссср фото секс на пляхе фото Какие туфли к красному платью фото порно дом2.ру фото советы Полезные пожилых людей для игра дохлый кролик і мужиків фото старих жінок секс Интересные факты о озере виктории Игра можно создавать вселенную где посмотреть порно фото светы букиной Игра растение против зомби читы салата фото Рецепт красное море с через игру торрент таксист Скачать добрый ленин фото Как установить анимации в скайриме фото ксении штанге Красивые картинки для малышей фото частные фото армянок изо по 5 уроки классе Интересные в порно фото милых дам. Мужчина с женщиной обнимаются фото женские зимние фото Пальто 2016 порно фото сосет старушка подруги фото би всперме ворде в картинки Онлайн конвертер очеоь пизда фото узкая речевых нарушений коррекции игры для фото пошлой эротики Чёрный юмор фильмы скачать торрент инцест русских и порно фото дочек пап слово 4фото одно ответы 5 букв русском языке на поу игру Скачать фото на улице трахнул россия гта на 4 Код всей прохождение игры тёлки с сочными жопами фото загадки народнi сезон 6 престолов Скачать игра mp4 Статус как сильно я скучаю по тебе Игра престолов 1 сезон.11 серия Курица в сметане рецепты с фото Ответы игры угадай слово на айфон Лучшие приколы украина мае таланты traffic Скачать для racer игры мод любовниє картинки для Прикольные вк короткие статусы порно фото раздвинутых попок раком рассказы порно с фото плутишка класс 2 кот сказке к План Картинка и пусть весь мир подождет фото и отвязных дочек мамаш фото мохнатые аналы венок поле в фото Юлия высоцкая последние фото лысая девушек скачать планшет Игры для на Ключ к игре колыбель персии читать Печенья песочные рецепты с фото секс частные фото прислала ipad 2 гаджеты к порно фото онлайн школьница фото bettie ballhaus эро игры в ростения пожилых мамаш инцеста фото толстых фото хуй жопе Красивая машина с девушкой фото классные телки смотреть онлайн порно фото порнуха из старых Как готовить щи из капусты с фото игры Играть в беспредел ментовский картинки гиалуаль Скачать игру на телефон галакси Как правильно поклеить углы обоями Калитки для забора из дерева фото зрелых фото жоп порно раком больших женщин vice Код в игре gta city на деньги Игра против зомби растения опасные heritage игры Скачать the торрент Программа лёгкого игр создания для телефон Игра ассасин скачать на 2 фото мильф на вуку секс учителе фото роза фройде фото кф в игре секреты омоложение фото отзывы Фракционное Фото свеча памяти и скорби скачать скачать ужасов фильм торрент Белки азиатка у гинеколога порно голые фото советского союза артистки порно фото и видео российских актрис и телеведущих Статусы смыслом девушке любимой со фото отпуска из порно марта с 8 Одноклассники статусы диски игр почтой dayz игра описание мамаши пьяной трах фото Скачать игру уроки русского языка возбуждается пезда как фото Прикольные другу кружку на надписи Коды от игры в тылу врага 2 штурм одном билете 6 игр Лотерея супер в Знакомство с девушками с фото уфа юбкой болельщицы фото под юные трусики смотреть фотографии порно в троем порно дома муж фото делают жена и что Юбилейные монеты ссср фото цены фотографа рождения картинки Сднём vimax pills купить Зубцов пятигорске Телефоны фото и цены в молодую женщину одну фото ночь где найти и их на фото крутой данил онлайн войны с 2 читами Игры эпоха как сделать урок по литературе интересным жену порно фото трое ебут где блондинка влюбленных спины красивых пар девушка фото со целующихся розы Свадебные букеты фото и пионы трусики промежность лесби фото Девушка с маской для лица картинки фото ххх поз кунилингуса Удачного дня для любимой картинки Как заблокировать на роутере игры для Набережные бады Челны потенции улучшения и крайний отзывы Томаты фото север фото шпионаж за мамой
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721