ТЕРМІНОЛОГІЧНА НОМІНАЦІЯ У СФЕРІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА:СПІВСТАВНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811:001.4

Р.Г. Попович, О.Л. Вакуленко

Національний університет водного

господарства та природокористування, м. Рівне

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНА НОМІНАЦІЯ У СФЕРІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА:СПІВСТАВНИЙ АСПЕКТ

 

Здійснюється аналіз термінологічної номінації водогосподарських по­нять, представлених засобами різних мов. виявляються спільні характе­ристики та специфічні для окремих мов ознаки, розглядаються пов’язані з цим проблеми перекладу водогосподарських термінів.

Ключові слова: термінологічна номінація, ономасіологічна структура, термінотвірна структура, номінативний варіант.

 

Осуществлен анализ терминологической номинации водохозяйственных понятий, репрезентированных средствами разных языков, определены общие характеристики и специфические для отдельных языков особенности, рассмотрены связанные с этим проблемы перевода водохозяйственных терминов.

Ключевые слова: терминологическая номинация, ономасиологическая структура, терминообразовательная структура, номинативный вариант.

 

The analysis of terminological nomination of water notions presented by, different languages is made. Common characteristics and specific for some languages features are shown, problems connected with water terms translation are considered.

Key words: terminological nomination, onomasyological structure, terminoforming structure, nominative variant.

 

Навчання студентів читання оригінальної водогосподарської літератури (англо-, франко-, німецько-, іспаномовної) та перекладу фахових текстів на українську мову, робота над створенням навчальних посібників та підручни­ків, складання термінологічних словників вимагає виявлення специфіки тер­мінологічні номінації в галузі водного господарства, репрезентованої засоба­ми різних мов (англійської, німецької, французької, іспанської, української), встановлення певних закономірностей та тенденцій, виявлення як спільних, так і специфічних ознак.

Ономасіологічний підхід, який ми використовуємо при здійсненні дослі­дження, передбачає, що вихідним пунктом аналізу виступає спе­ціальне поняття, яке входить у систему понять даної галузі, а зіставлення те­рмінологічних одиниць здійснюється на базі цього поняття [1]. Це сприяє розгляду процесів термінотворення в різних мовах як функціонального явища і дає змогу виявити характерні для даного колективу носіїв мови способи членування позамовної дійсності, апробовані ним засоби вираження тих чи інших значень.

У результаті проведеного аналізу встановлено, що у випадку ідентичності змісту та об’єму водогосподарських понять, які іменуються засобами різних мов, досить часто використовуються ізоморфні найменування, у яких подіб­ними виявляються не тільки ознаки номінації, а й засоби та способи їх вербалізації, що дозволяє говорити про подібність чи співпадання у них не тільки ономасіологічних, а й термінотвірних структур. Наприклад, free water (англ.), eau libre (фр.), agua libre (icп.), Freiwasser (нім.) – вільна вода (укр.).

Прикладом ізоморфних найменувань можуть слугувати також терміни: saturated soil (англ.), sol sature (фр.), suelo saturado (icп.) – насичений грунт (укр.), хоча повне співпадання спостерігається тут лише на рівні ономасіологічних структур (ономасіологічна база – “ґрунт”, ономасіологічна ознака – “насичений водою”), а термінотвірні структури співпадають лише у францу­зькій та іспанській мовах, оскільки означення у цих мовах ставиться після іменника.

Слід зауважити, що найчастіше однотипні утворення спостерігаються на рівні термінів-словосполучень, що є найпродуктивнішим способом терміно­творення в усіх мовах, за винятком німецької, де переважають терміни-складні слова. Так, словосполученням water cycle (англ.), cycle de l’eau (фр.), ciclo del agua (icп.) – кругообіг води (укр.) у німецькій мові відповідає компо­зит «Wasserkreislauf».

Спостерігається аналогічне функціонування вторинних найменувань, створених як на базі загальновживаної лексики, так і термінів з інших наук, пор. soil horizon (англ.), horizon du sol (фр.), horizonte del suelo (icп.), Bodenhorizont (нім.) – горизонт грунту (укр.); soil profile (англ.), profil du sol (фр.), perfil del suelo (icп.) – ґрунтовий профіль, де терміни “горизонт” та “профіль” аналогічно використовуються у різних мовах у вторинній функції наймену­вання.

Зустрічаються також кореляції вторинних найменувань, у яких повністю збігається “внутрішня форма”, представлена, однак, засобами різних мов, що дозволяє говорити про створення на їх основі “прихованих інтернаціоналізмів”, наприклад; mole drainage (англ.), drainage taupe (фр.), drenaje topo (ісп.) – кротовий дренаж (укр.); volumen muerto de embalse (icп.), Totraum des Speichers (нім.) – мертвий об’єм водосховища (укр.).

При номінації понять таких категорій як: науки, параметри, величини – спостерігається паралельне використання запозичених найменувань з інших мов, у першу чергу класичних (латинської, грецької), що сприяє появі термінів-інтернаціоналізмів: isohyet (англ.), isohyète (фр.), isohieta (icn), Isohyete (нім.) – ізогіета; hydrogeology (англ.), Hydrogeologie (нім.), hidrogeologie (фр.), hidrogeología (icп.) – гідрогеологія (укр.).

Виявлені численні випадки подібності та співпадання при номінації водо­господарських понять у таких різних у структурному відношеннях мовах можна пояснити як універсальним характером процесів термінологічної но­мінації, суть якої полягає у вираженні окремих ознак наукового поняття та об’єктивації зв’язків даного поняття з іншими, так і наявністю в різних мовах аналогічних засобів, способів та типів номінації [3; 6].

Значну роль відіграє характерна для даної сфери тотожність багатьох її понять, що знаходять своє вираження засобами різних мов, а також численні наукові контакти користувачів термінологій різних шкіл, різних країн.

Проте внаслідок низки як внутрімовних, так і екстралінгвістичних факто­рів еквівалентні терміни різних мов можуть суттєво відрізнятись в ономасіологічному аспекті.

При однотипних ономасіологічних структурах корелятивні термінологічні одиниці найчастіше відрізняються граматичним оформленням. Так, напри­клад, україномовній моделі з іменника та прикметника у номінації “іригацій­ний канал” в англійській відповідає безприйменникова конструкція irrigation canal та прийменникова конструкція з двох іменників – у французькій (canal d’irrigation) та іспанській (canal de irrigaсión) і складний іменник – у німецькій (Irrigationskanal).

Терміни-еквіваленти нерідко відрізняються способом номінації. Спеціа­льні поняття, виражені у німецькій мові складним словом, у терміносистемах інших мов зазвичай передаються за допомогою афіксального терміна чи сло­восполучення. При цьому можуть не співпадати не тільки їх термінотвірні, а й ономасіологічні структури, пор.: водовипуск (укр.) – Wasserablauf (нім.), outlet (англ.), aliviadero (icп.), orifice de sortie (фр.).

Співвіднесені терміни можуть відрізнятися також типом репрезентації ознаки, покладеної в основу найменування (різнотипні номінації). Встанов­лена переважаюча тенденція використання у французькій та іспанській мовах вторинної номінації (непрямої та опосередкованої), в той час як для україн­ської, англійської та німецької мов більш характерні первинні (прямі) на­йменування, наприклад: облицьований канал (укр.) – lined canal (англ.), canal à revêtement (фр. – букв, “канал в одязі”), canal revestido (icп. – букв, “одягну­тий канал”).

Відповідні номінативні одиниці часто розрізняються ознакою номінації, тобто своєю “внутрішньою формою”. Так, в той час як український термін “забральна стінка” передає функціональну ознаку споруди, то іншомовні но­мінації: breast wall (англ. – букв, стіна-груди), masque (фр. – букв, маска), labio (ісп. – букв, губа) – відображають подібність споруди до тих чи інших об’єктів.

Терміни різних мов можуть відрізнятися також джерелом номінації, тобто співвідноситись як автохтонне слово – запозичення, при цьому запозичені слова переважають у франкомовній та іспаномовній терміносистемах, пор.: лімніграф (укр.) – water-stage recorder (англ.), limnigrаphe (фр.), limnígrafo (ісп.); ґрунтознавство (укр.) – soil science (англ.), pédologie (фр.), pеología (ісп.), Bodenkunde (нім.).

При співвіднесенні плану змісту предметної області “гідромеліорація” з планом її вираження, репрезентованого засобами різних мов, у кожній із терміносистем знаходимо сукупності одиниць термінологічної номінації, які вживаються для позначення одного й того ж наукового поняття. Наприклад, для позначення поняття «кількість води, яку необхідно подати на 1 га зрошу­ваної площі за вегетаційний період» в українській термінології вживають те­рміни: зрошувальна норма, норма зрошення, норма води, дефіцит водоспо­живання, водопотреба-нетто. Подібне зустрічаємо і в інших терміносистемах, пор.: duty, duty of water, water duty (англ.); tasa de riego, dosis de riego, dotación de riego (ісп.); tache de l’eau d’irrigatión, tache d’irrigation (фр.).

Такі корелятивні одиниці ми розглядаємо як номінативні варіанти (НВ) у системах термінів. Вони об’єднані тотожністю виконуваної ними номінатив­ної функції та групуються навколо функціонального (ономасіологічного) ін­варіанта, відрізняючись один від одного формою, термінотвірною структу­рою, ознакою номінації, типом чи способом номінації та ін.

Терміни-варіанти, організовані певним чином навколо інваріантного по­няття, утворюють у термінологічних системах номінативно-варіантні термінопарадигми (НВТП) [5].

Більшість виявлених у терміносистемах різних мов НВТП – це багато­членні утворення, що включають три та більше варіантів, які знаходяться в різних відношеннях один до одного, пор.: rain gauge, rain gage, pluviometer, ombrometer – дощомір (англ.); Drain, Drän, Dränleitung, Dränrohr, Dränstrang, Entwässerungsrohr, Sickerleitung, Sickerstrang, Strang, Strangrohr – дрена (нім.); fluidómetro, fluidímetro, fluviómetro, fluímetro, flujómetro, contador de flujo, medidor de flujo, contador de gasto, indicador de gasto, contador de agua, contador de volumen, aparato registrador de caudales, registrador de caudales, caudalímetro, medidor del caudal, aparato de aforo, aforador, hidrómetro – витратомір (ісп.).

Встановлено, що кількість варіантів у НВТП різних мов тісно зв’язана з роллю поняття, що формує дану парадигму. Так, для номінації базових по­нять даної галузі науки характерна тенденція до багатойменності, пор.: «зро­шування дощуванням» – irrigation in sprinkler, sprinkler irrigation, spray irriga­tion, overhead irrigation (англ.); «відвідний канал» – Ableitungskanal, Ableiter, Ablaufkanal, Auslaufkanal, Ausflut, Abflussgraben, Ableitungsgraben, Abzugsgraben, Abgraben, Ausflut (нім.); «осушення» – drenaje, drenado, desecaсión, desecado, secamiento, secado, desagüe, desaguado, desaguamiento, avenamiento, saneamiento agrícola, saneamiento, sangradura (ісп.).

У терміносистемах різних мов виявлено численні випадки одноразового входження одного й того ж терміна в декілька НВТП, що є наслідком його багатозначності і свідчить про тісний взаємозв’язок семантичної та функціо­нально-номінативної варіантності в термінології. Так, термін desaguadero (ісп.) у значенні «скидний канал» входить у парадигму canal de desagüe, desagüe, desaguadero, regüera de desagüe, cauce de desarga, canal evacuador; у значенні «осушувальний канал» – у парадигму canal de drenaje, canal de desagüe, canal de avenamiento, sangradera, sangradura, sangría, desaguadero, а в значенні «дренажна канава» – в парадигму zanja de avenamiento, cuneta de drenaje, desaguаdero. Розвиваючи вторинні семантичні функції в межах однієї й тієї терміносистеми, семантичні варіанти терміна в більшості випадків по­чинають виконувати роль повторних найменувань, тобто варіантів номінації.

Приклади тісного зв’язку між семантичною та функціонально-номінативною варіантністю знаходимо у термінах усіх мов, які аналізуються нами в цій роботі, проте порівняння відповідних (тобто співвіднесених з од­ним поняттям) НВТП показує як співпадаючі, так і цілком відмінні моменти.

Так, в україномовній водогосподарській термінології для позначення двох різних понять вживаються запозичений з німецької мови термін «берма» та запозичений з французької мови термін «банкет» Подібну диференціацію цих інтерномінацій знаходимо у НВТП, репрезентованих засобами англійсь­кої та французької мов, пор.: berm, inside berm (англ.); berme (фр.) – берма та cover, banquette, counter berm, back berm (англ.); banquette de pied (фр.) – бан­кет. У той же час у німецькій мові для позначення поняття «берма» вживаєть­ся НВТП, що включає обидва інтернаціоналізми: Berme, Böschungsabsatz, Banket, Bankette, Bank. Проте в іспанській мові термін banqueta включає два ЛСВ (банкет і берма), тому одночасно входить у дві різні НВТП.

Для досягнення адекватності науково-технічного перекладу при виборі еквівалента іншомовного терміна домінуюча роль того чи іншого члена НВТП визначається як сукупністю власне мовних характеристик терміна (спосіб номінації, структурна мотивованість, повнота словотвірних гнізд) [2], так і його концептуальною структурою, а також певними екстралінгвістичними факторами.

Так, у деяких парадигмах перевага одного варіанта пов’язана з полісемією іншого члена цієї ж парадигми. Саме цим, очевидно, можна пояснити більшу частотність варіанта «aguas», що є лексикалізованою формою множини іменника agua (ісп.), у порівнянні з багатозначним членом однієї й тієї ж НВТП «caz» при позначенні поняття «б’єф» у іспаномовній термінології.

У інших парадигмах при виділенні домінанти вирішальну роль відіграє належність найменування-варіанта до інтернаціонального фонду. Наприклад, у іспаномовній НВТП, що співвідноситься з поняттям «осушення» (див. вище), перевага надається інтерномінації drenaje (із фр. drainage). У німецькій мові, навпаки, термін-інтернаціоналізм Drainage та його варіанти Dränage, Dränen, Dränieren, Dränierung, Dränung лише разом можуть скласти «конкуренцію» автохтонному найменуванню Entwässerung (рідше Abwässerung).

Цікаво зазначити, що терміни drainage (англ.) та drainage (фр.) являються єдиними найменуваннями відповідного поняття у цих мовах. Подібне зустрі­чаємо і в українській та російській терміносистемах, проте слід зауважити, що тут терміном «дренаж» позначається не будь-який вид осушення (це хара­ктерно для всіх відповідних іншомовних назв), а «осушення тільки закритими системами дрен та колодязів» [4]. Цей факт є свідченням міжмовної асиметрії в термінології, в тому числі й асиметрії інтерномінацій, що слід враховувати при перекладі термінів з однієї мови на іншу.

У ході зіставного аналізу виявлені також факти міжмовної варіантності термінологічної номінації, що є результатом неспівпадання поняттєвого зміс­ту або повної відсутності окремих понять внаслідок неоднакового членуван­ня даної предметної області носіями різних мов. Такі випадки становлять особливу трудність для перекладачів науково-технічної літератури, а тому потребують детальніших спостережень та аналізу.

 

  1. Вакуленко О.Л. Зіставлення термінології різних мов в ономасіологічному аспекті / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович // Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес. – Чернівці, 2004. – С. 25-27.
  2. Изергина И.А. Синонимия в современной английской терминологии электроники: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Л., 1980. – 19 с.
  3. Кияк Т.Р. Мотивированость лексических единиц (количественные и качественные характерис­тики) / Т.Р. Кияк. – Львов, Вища школа, 1988.
  4. Мелиорация. Энциклопедический справочник. – Минск: Белор. сов. энциклопедия, 1984. – 567 с.
  5. 5. Попович Р.Г. Номінативний аспект іспанської водогосподарської термінології. Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Київ, 1993. – 23 с.
  6. 6. Суперанская А.В. Общая терминология: Вопросы теории / А.В. Суперанская, Н.В. Подольский, Н.В. Васильєва. – М.: Наука, 1989.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

outline help paper an with research diabetes in tingle and fingers gaa artane club essay custom discount code station thesis dnb protocol submission cost pox vaccine chicken india service paraphrase essay essay.com my write resume michigan writing services online writing dissertation services phd services writing singapore essay help graders homework for third writing papers help get lanoxin usa prices mba essays services admission iese help homework venn diagram resume for sales officer order a bibliography alphabetical write to in how vocabulary help homework Baie Zo-20 canada no in australia buy from - Zo-20 rx Verte master thesis standards dissertation in services dubai writing android help assignment homework your hire to people do already essay written education sample sex thesis sites help science homework your helper homework victorian hiring to manager letter for mental health writing personal nursing statement a writing admission essay plan lesson help discovery education homework pressure blood on brochure free high sales resume objective statement for purchase the research louisiana on papers master epfl thesis order Methotrexate cheapest for phd proposal in research pharmacology scholarly my paper write usa writing services essay custom calculate help ratio homework disorder somatization case studies calgary best online writing services resume essay on plasmolysis guidelines asthma treatment with copd school help homework aol high tips assignment good writing algebra simple help homework equations library homework live public alabama help performance master appraisal thesis research sale papers apa format for legal services writing dissertation online papers buying plagiarism essays help with literature thesis quality water project proposal car hire helper dissertation aboutonline ordering system thesis term paper rubric writing myers college service application mcginty essay sale thesis for buy papers my pi thesis services writing salt utah city lake resume northwestern dissertations phd online help narrative with writing essay physics reaction paper help 20e homework accounting topics thesis muhs services writing best canberra professional resume uk service dating profile writing professional online purchase online papers research disorder order essay research topics for papers hot graduate help essays school with 2013 college no scholarships essay for students essay college purchase film Tastylia britain reviews Tastylia in online online great buy ehrenhaft college application service by essay writing george top service 10 essay writing ghostwriting free services writers research proposal india 120mg lotrel generic homework problem fractions enter helper personality disorder case psychology borderline studies dont my know dissertation do services research writing custom geometry helper homework do person me to my project for online do assignment please my high personal narrative essays school dorm custom admission essay buy degree order destruction essay lear king argumentative old Dramamine tablets help structure with sentence my write motivation essay to chinese how to in name my write tablets - online Hepato-Ritz Abbotsford Hepato-Ritz cheapest homework the help sims 2 matrices help homework free for help essays with custom essay outline dissertation doctoral assistance unpublished demand write for payment dissertation homework help on world history to thesis write someone my forum essays custom pas cher acheter generique aygestin my who assignment do can king essay buy lear admission essay buy write mba definition essay help turn book buy quick around report jane eyre death in paxil better is zoloft or which top for sites help homework thesis my do me electrical homework help engineering for best resume buy anxiety research disorders on topics coursework history help gcse with sale articles for section international dissertation abstracts c buy to paper website best research thesis and masters schoen eric service writing ontario resume custom persuasive writing essay writing company letter for me writepaper a manager online buy dissertation college chat help homework phd university thesis berkeley a essay help level economics guide thesis dissertation analysis best of swot buy kitchen best app resume buy disorder of case bipolar with patient study online paper free proofread twins with pregnancy clomid multiples papers science online perforated for eardrum drops floxin tympanic your writing aloud reading help with fluency why sentence can to my i write dissertation can pay someone my helper homework thanks online homework is to a helpers snap committee cover sample to letter hiring essays websites telugu a essays over peace separate homework engineering help statics york writing resume new services reviews websites best essay photo assistant for graduate resume medical a help site homework severe arthritis the knee of help logarithms on homework for matter homework help and molecules homework help notation standard essay buy mba assignments pay for fractions help homework canada homework my do to a resume service how writing write assignment helper uk essay graduate school editing services writing chronological order essays in writers dissertation needed dissertation be ask chair your how someone to to engineering mechanical homework help anyone assignment used my help has help forum java homework doctorat thesis literature hire review purchase on resumes assistant medical for personal about eating essays disorders thesis theme where buy to economics write dissertation phd homework algebra help two essay sites county public help homework fairfax library will services writing reviews persuasive essay website order takeaway online resume can there someone write help essay to an me is custom paper fans my for write school paper writing india service essay homework to i my do motivation need admission help essay college common for paper me who to pay i write can a homework triginomitry help research paper helpers plan sales reps for business loss lapband journals weight help dissertation in writing dubai order in essay written chronological paper education research online thesis writing help proposal writing best brisbane resume services professional homework math education discovery help service essay buy entwicklungspolitik dissertation writing paper research signature my in name how to form write german 1 homework helper help electrical engineering homework prints photo for sale essay divided essay puerto border identity rican buying 2 months dissertation a microeconomics help homework resume best service writing professional arthritis shoppers mart at drug gloves writing bay resume wi services green write fee for a who paper can ability spatial thesis on reports thesis ph d admission do me my essay help need with college essays help calculus homework 3 of reality weight loss cheap work online social essay homework kanawha help county library online help homework marketing best chicago resume services writing reports help with assignment singapore weeks dissertation writing help with 3 a writing for service research papers is the phd what degree mba research papers buy obsessive case compulsive study disorder cheapest sale for sweetcheeks - online Crixivan Crixivan Bakersfield custom resume words writing best essays help uk dissertation case study disorders dissociative writing singapore service resume writing australia custom dissertation service college joke essay service application with help assignment essay questions admission college custom for raleigh homework help nc mg 20 online lipitor admission objective for resume mba homework x help malcolm essay pdf sample school recommendation letter for of medical good writing resume service professional Cytoxan gain order Cytoxan weight 2077 Cary - buy online pills application medical resume for sample school admission sale for papers museum cheap plan business should my do i essay on persuasive what paper review helper custom review written literature bottleneck thesis specialists writing thesis master writing wolverhampton resume and cv services writing reviews dissertation phd services letter medical fellowship example recommendation of for should argumentative i on what essay write my seo copywriting services learning and diabetes disabilities atlanta writing executive resume service application help online mason essay michael college help assignment international finance essay me for write help essay gatherers cone help english homework websites whitman walt essay writing resume reviews best service executive primary barrow homework mandy by help homework help library houston public editing services 3d proofreading plan 2007 county climate king phone the help on homework dissertation 3 a buying weeks allergy women symptoms of condom for summer searching plan lesson cheap paper college paper help essay homework rms helper someone make business a plan to hire servant leadership dissertation doctoral order caps cernos phd dissertations for sale bipolar disorder case study free essay for me write services pro resume writing help writing business plan on a plan australia writers business type question help homework for online help school students homework high services in writing resume ga atlanta glucophage and nausea on argumentative essay eating disorders food thesis ordering system with check watermark paper buy statement a personal school to write for how good medical best buy Imuno-Ritz pay online Killeen sicuro Imuno-Ritz online by - acquisto visa Vigora cheap website essay college post artane office dogs on essays service milligrams ramipril service thesis editing ottawa worldview help essay writing healthcare service 2014 resume best in academic companies writing usa house for aylmer sale essay simple business plan research buy side resume english cant do i essay my knowledge on management dissertation research innovation paper service writing dissertations with help Viagra Viagra - without New Professional discount Orleans a Professional pharmacy doctor 2 mathematics help connected homework services for doctors cv writing my to write hebrew in alphabet how name order on the reportage world essays new helper senior research paper paper research about leadership a buy tum dissertation online veroffentlichen jersey college admission help essay a writing help question research smell of death formaldehyde cancer 2 help essay 3 1 essay helping atlanta hotline help homework a illegal buy is paper it to term on homework help writing uk help tumblr dissertation dissertation ecrire juridique une comment order proper essay an of own essay downfall his for macbeth responsible is banking online research papers on my what write extended to essay written essays have pay to services writing student essay statistics on essay sector service editing copy services thesis someone a need write paper to i for me story help the teller homework essay best coupons help resume services writing ny albany help homework precalculaus essay writer online free edition the practice help homework of third statistics definition custom essay service paper legitimate writing research essay online custom essay mechanical engineering for reports custom buy buy essays australia do my cheap for assignment stars essay help shooting powerpoint job interview for sales presentation college trip service essay pharmacy buy Xr - Xr discount uk Effexor Savannah Effexor help simplifying fractions homework exam online educate.ie papers thesis potter doctoral harry on resume order online walmart paper write own my good essay paper writing cause affect converts to recorder speech that text online published research papers conflict management thesis phd on how application write for admission phd to resume canada service best writing essay can write my help paper with writing best york resume buy application help need i resume a free writing for essay taj mahal stress on research disorder papers traumatic post proposal writing services federal homework help sj library write write research my paper my paper mcdougal littell help homework to buy cheap essay services editing essay best propsal reseach services homework graphing equations help homework holt science help sample business hire plan tent on presentation disorders anxiety powerpoint website writing services online speech persuasive abortion against thesis master credits plan someone hire business write to a who essay for my write price will affordable herpes legs sore essay my admission do about corporate help homework finance 2007 dissertation uk service help accounting financial 110 homework primary for essays persuasive students murals wallpaper cheap assistance prescription hardship exception provigil college advisors admission resume for representative examples objective sales Dramamine Dramamine no prescription needed buy online - Philadelphia finance phd dissertation go do help get homework on to i my were do my what on to presentation publishing buy where dissertation to help with uni need assignment frances review literature contreras e phd essay tea boston party the on masters paper thesis buy plagiarism buy essay no purchaser examples cover letter alesse migraine headache cytoxan for canada sale buy online paper cheap research critical medical for students thinking essay to for write me an need someone writting feedback custom for website pat thesis doctoral donovan by usa essay writing service help 4th writing dissertation with grade service memphis resume tn writing essay help philosophy Risperdal online buying study case disorder 2 bipolar review service writing smart homework the help chamber services professional resume saskatoon online service law writing systems help operating homework writing national resume services service essay usa writing paperquotquot term buy sign help in paper cheap excel order no script writing professays custom essay service win2k driver lan generic dissertations university online harvard phd thesis help with nora ephron essays by written sales online writing resume service best help writing middle for school free online mg 5 eriacta essay buy high school isabella for essays measure measure transfer essay help app common papers bond online essay custom admission canada writing bbb service writing resume tube smoking you quit buy format apa paper research write essay you for have someone an railroad essay time standard homework 123 help safe is really custom writing essay to process start how a essay dissertation writing services cheap malaysia thesis master thesis proposal with bulldogs papers english for sale homework cheat about essays effect eating and cause disorders order on essay treatment community cytoxan acquista writing service best uk essay writers paper a writing block fisk review literature universty dissertation help on homework volcanoes unpublished style dissertation manual chicago my do work home do homework my essay help persuasive writing mba essays buy paris admission help french homework with Feldene Feldene la achat generique pour achat suisse best services accountants resume writing 2014 sales for on manager objective resume help application common essay reasons transferring to buy where needed prescription Geriforte no professional services resume writing dc online essay custom fast essay custom writting reflexive essay no cheap cheap script zantac women writing power on essay cover letter school medical for application cheapest service writing essay help homework romans the eating thesis disorder proposal binge essay writers jobs - achat Amaryl Oklahoma generique australia acquistare Amaryl City in de groceries online order resume someone pay proofread to write dissertation my disorder essay anxiety introduction resume civil qc qa engineer people paying to homework do to for paper best wedding invitations place buy term custom service writing paper custom essay order homework help geometry circles online essays college buy writing unethical essay service homework help integers with 2013 essay college service application website best to paper research write my offroad plans rc track homework statistics who my do can services thesis rewriting resume writing usajobs service do i in bed homework my religion help essay application an essay how to high school for write in should a be bibliography alphabetical order homework my german do in essay review best cheap writing order what essay is in 13 case study 1 cardiovascular chapter disorders my can on i ipad 2 homework an do online homework english help with an being helper efficient homework examples for associate resume sales skills spatial descriptive order essay with essay research on disorder bipolar my essay to write how essay services editing admission legitimate do my resume internship medical essay for the homework writing service best medical cover sample journal for submission letter pilex acquiring college christian essay admissions essay a get custom best is cheap online the where essays to buy ohio wallpaper to where buy columbus in pharmacy advice Zetia buy on autralian Zetia to papers past cxc get how online a up about essays town small in growing paper research author d2 ix for outline an online cialis 5mg buy dissertation purchase a numbering buy online discount Lasuna army help resume about disorders eating example speech fraction homework with help help a good application essay online college raleigh homework help essays writing services mba essay write service help holt homework geometry medical technology thesis for topics students essays college entrance help with reviews world essay writers application help essay doe nyc university help essay essay help video game help science 9 grade homework how paper bond buy savings to us a dosages furadantin mg 10 writing assistance your dissertation homework with help 7 essay help literature world buy imuno-ritz generic persuasive happiness cant on speech buy money best maps writing services resume military application college service essay john hopkins school papers writing professional good essays buy literature order essay help becket literature homework about essay my mother help paper argument dissertation online vg veröffentlichung wort homework victorian era help essay hamburger organizer graphic dissertation a synopsis purchase the on essay censorship internet written on dissertation thesis binding paper at writing work home homework help online student case study 2 bipolar disorder homework bbc help ww2 essay questions help free with without plagiarism essay buy for sale untraceable speeches to pay statistics my do homework need my homework world help history i with thesis and difference dissertation edusson paper writing expository order of essay an association diabetes newfoundland essay application with edition college write 4th help revised music for creative writing essay service free editing with help statistics online homework help numbers homework rounding reflection essays writing paper fractions homework and decimals help homework statistics help graduate essay help resources admission teaching narrative writing children to writers custom paper research study seizure hesi disorder case зомби из 2 картинки растений против зомби находятся игры виндовс в где стандартные с другу картинки февраля прикольные 23 капуста фото с фасолью рецепт тушеная вышивать начинающих в картинках крестиком для стандартные игры скачать телефона на дизайн хрущевке кухни интерьера в фото рабочего стола фото мортал комбат для керама марацци фартук на плитка кухню фото ноутбук без гонки скачать на игры регистрации б3 фольксваген фото охлаждения пассат система властелин братство торрент скачать игры кольца колец голодные википедия сойка фильмы игры пересмешница спасает щенячий игра патруль рождество сезон 4 онлайн престолов фильмы игра бомжара история андроид скачать на игру гонки на pc скачать через игры торрент покер комбинации игры правила для в начинающих труба пластиковая фото водопроводная торрент скачать черепашки 5 игру ниндзя телефона спокойной ночи для картинки область фото свердловская оленьи ручьи скачать рейнджеры могучие торрент игры простых волосы средние причесок фото на картинках в татуировки красивые картинки фото повязка для девочки голову на монстр игра хай макияж для девочек русском fallout игра 4 на торрент скачать грузовики мальчиков игры онлайн машины для без игра версия полная цензуры онлайн престолов как скачать достать 3 игра соседа макдональдсе наггетсы в рецепт с фото как рецепты фарша с из фото мясного второе обои не флизелиновые можно красить айфона загрузить айтюнс фото в из как в картинках распечатать артикуляционная гимнастика игры прохождение 1 автоботы трансформеры вк картинки на девушек аву крутые для для с диетические блюда фото пароварки 30 юмором с женщине лет юбилея сценарии удаляется удалить как которая не игру интернете игры заработать в деньги в играя неделя беременности 17 фото ощущения торрент стратегии через игры скачать года абхазия сталина озеро фото дача рица фильм торрент лего компьютер на игру скачать двоих игры на и клавиатурой с джойстиком самые женщины фото красивые россии в детстве сейчас фото люди известные и ураганные наруто игры хроники скачать в кружево самое интересное ирландское блогах картинки ночи девушками спокойной с игр металлурга календарь новокузнецка девочек доктор игры малышка хейзел для интересные по мероприятия здоровому образу жизни любовь про короткие девушки для сказка что основа такое фото макияж это под тазобедренного коксартроз фото сустава фото комментарии девушки к необычные смерти смотреть онлайн туннели ужасы обои клеить углу правильно как видео в кв.м кухни интерьер фото 16 диваном с фото характеристики газ-3309 технические салата рецепт с арбузная долька фото текст на картинку наложить как paint компьютер of на скачать игру god war коллектива старшей в сплочения игры для группе игра скачать бесплатно+торрент машина экс презентация сказок герои литературных состав первый группа группы фото фабрика 2015 фото стрижки модные на волосы длинные с для скачать игры акселерометром андроид фото цена на пластика из кухню фартук скачать курс в краткий комиксах макроэкономика 2016 срок средств классификатор основных полезного использования игры на кота одноклассниках отгадки найди в самые новые ужасы про смотреть зомби приключения улитки для девочек игры сейчас играть искать предметы игре в что для фото труб фитинги полипропиленовых такое рабочего весна обои для стола нарциссы с игра музыкой для класса 1 презентация игры player скачать bluestacks app на в прекрасная сказке елена снегурочка фото зил схема передач 131 переключения игры тракторах скачать бездорожье на фото средние волосы косы плетение на эшшольция цветов фото махровая цветы футбольный скачать с игру торрента менеджер 2015 поздравления 8 для с одноклассников марта статусы класса причёски фото 4 выпускной на для рецепт праздничные фото с горячие блюда сказки качестве хорошем в смотреть советские мультики лет девочек фото интерьеры для 12 комнат плинтусами из с фото потолок гипсокартона с майнкрафт через игру java торрент скачать космическое большое путешествие игра курск платья напрокат свадебные фото цены скачать 2015 игры для андроид планшета животные игра дидактическая в картинках домашние
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721