ТЕРМІНОЛОГІЧНА НОМІНАЦІЯ У СФЕРІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА:СПІВСТАВНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811:001.4

Р.Г. Попович, О.Л. Вакуленко

Національний університет водного

господарства та природокористування, м. Рівне

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНА НОМІНАЦІЯ У СФЕРІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА:СПІВСТАВНИЙ АСПЕКТ

 

Здійснюється аналіз термінологічної номінації водогосподарських по­нять, представлених засобами різних мов. виявляються спільні характе­ристики та специфічні для окремих мов ознаки, розглядаються пов’язані з цим проблеми перекладу водогосподарських термінів.

Ключові слова: термінологічна номінація, ономасіологічна структура, термінотвірна структура, номінативний варіант.

 

Осуществлен анализ терминологической номинации водохозяйственных понятий, репрезентированных средствами разных языков, определены общие характеристики и специфические для отдельных языков особенности, рассмотрены связанные с этим проблемы перевода водохозяйственных терминов.

Ключевые слова: терминологическая номинация, ономасиологическая структура, терминообразовательная структура, номинативный вариант.

 

The analysis of terminological nomination of water notions presented by, different languages is made. Common characteristics and specific for some languages features are shown, problems connected with water terms translation are considered.

Key words: terminological nomination, onomasyological structure, terminoforming structure, nominative variant.

 

Навчання студентів читання оригінальної водогосподарської літератури (англо-, франко-, німецько-, іспаномовної) та перекладу фахових текстів на українську мову, робота над створенням навчальних посібників та підручни­ків, складання термінологічних словників вимагає виявлення специфіки тер­мінологічні номінації в галузі водного господарства, репрезентованої засоба­ми різних мов (англійської, німецької, французької, іспанської, української), встановлення певних закономірностей та тенденцій, виявлення як спільних, так і специфічних ознак.

Ономасіологічний підхід, який ми використовуємо при здійсненні дослі­дження, передбачає, що вихідним пунктом аналізу виступає спе­ціальне поняття, яке входить у систему понять даної галузі, а зіставлення те­рмінологічних одиниць здійснюється на базі цього поняття [1]. Це сприяє розгляду процесів термінотворення в різних мовах як функціонального явища і дає змогу виявити характерні для даного колективу носіїв мови способи членування позамовної дійсності, апробовані ним засоби вираження тих чи інших значень.

У результаті проведеного аналізу встановлено, що у випадку ідентичності змісту та об’єму водогосподарських понять, які іменуються засобами різних мов, досить часто використовуються ізоморфні найменування, у яких подіб­ними виявляються не тільки ознаки номінації, а й засоби та способи їх вербалізації, що дозволяє говорити про подібність чи співпадання у них не тільки ономасіологічних, а й термінотвірних структур. Наприклад, free water (англ.), eau libre (фр.), agua libre (icп.), Freiwasser (нім.) – вільна вода (укр.).

Прикладом ізоморфних найменувань можуть слугувати також терміни: saturated soil (англ.), sol sature (фр.), suelo saturado (icп.) – насичений грунт (укр.), хоча повне співпадання спостерігається тут лише на рівні ономасіологічних структур (ономасіологічна база – “ґрунт”, ономасіологічна ознака – “насичений водою”), а термінотвірні структури співпадають лише у францу­зькій та іспанській мовах, оскільки означення у цих мовах ставиться після іменника.

Слід зауважити, що найчастіше однотипні утворення спостерігаються на рівні термінів-словосполучень, що є найпродуктивнішим способом терміно­творення в усіх мовах, за винятком німецької, де переважають терміни-складні слова. Так, словосполученням water cycle (англ.), cycle de l’eau (фр.), ciclo del agua (icп.) – кругообіг води (укр.) у німецькій мові відповідає компо­зит «Wasserkreislauf».

Спостерігається аналогічне функціонування вторинних найменувань, створених як на базі загальновживаної лексики, так і термінів з інших наук, пор. soil horizon (англ.), horizon du sol (фр.), horizonte del suelo (icп.), Bodenhorizont (нім.) – горизонт грунту (укр.); soil profile (англ.), profil du sol (фр.), perfil del suelo (icп.) – ґрунтовий профіль, де терміни “горизонт” та “профіль” аналогічно використовуються у різних мовах у вторинній функції наймену­вання.

Зустрічаються також кореляції вторинних найменувань, у яких повністю збігається “внутрішня форма”, представлена, однак, засобами різних мов, що дозволяє говорити про створення на їх основі “прихованих інтернаціоналізмів”, наприклад; mole drainage (англ.), drainage taupe (фр.), drenaje topo (ісп.) – кротовий дренаж (укр.); volumen muerto de embalse (icп.), Totraum des Speichers (нім.) – мертвий об’єм водосховища (укр.).

При номінації понять таких категорій як: науки, параметри, величини – спостерігається паралельне використання запозичених найменувань з інших мов, у першу чергу класичних (латинської, грецької), що сприяє появі термінів-інтернаціоналізмів: isohyet (англ.), isohyète (фр.), isohieta (icn), Isohyete (нім.) – ізогіета; hydrogeology (англ.), Hydrogeologie (нім.), hidrogeologie (фр.), hidrogeología (icп.) – гідрогеологія (укр.).

Виявлені численні випадки подібності та співпадання при номінації водо­господарських понять у таких різних у структурному відношеннях мовах можна пояснити як універсальним характером процесів термінологічної но­мінації, суть якої полягає у вираженні окремих ознак наукового поняття та об’єктивації зв’язків даного поняття з іншими, так і наявністю в різних мовах аналогічних засобів, способів та типів номінації [3; 6].

Значну роль відіграє характерна для даної сфери тотожність багатьох її понять, що знаходять своє вираження засобами різних мов, а також численні наукові контакти користувачів термінологій різних шкіл, різних країн.

Проте внаслідок низки як внутрімовних, так і екстралінгвістичних факто­рів еквівалентні терміни різних мов можуть суттєво відрізнятись в ономасіологічному аспекті.

При однотипних ономасіологічних структурах корелятивні термінологічні одиниці найчастіше відрізняються граматичним оформленням. Так, напри­клад, україномовній моделі з іменника та прикметника у номінації “іригацій­ний канал” в англійській відповідає безприйменникова конструкція irrigation canal та прийменникова конструкція з двох іменників – у французькій (canal d’irrigation) та іспанській (canal de irrigaсión) і складний іменник – у німецькій (Irrigationskanal).

Терміни-еквіваленти нерідко відрізняються способом номінації. Спеціа­льні поняття, виражені у німецькій мові складним словом, у терміносистемах інших мов зазвичай передаються за допомогою афіксального терміна чи сло­восполучення. При цьому можуть не співпадати не тільки їх термінотвірні, а й ономасіологічні структури, пор.: водовипуск (укр.) – Wasserablauf (нім.), outlet (англ.), aliviadero (icп.), orifice de sortie (фр.).

Співвіднесені терміни можуть відрізнятися також типом репрезентації ознаки, покладеної в основу найменування (різнотипні номінації). Встанов­лена переважаюча тенденція використання у французькій та іспанській мовах вторинної номінації (непрямої та опосередкованої), в той час як для україн­ської, англійської та німецької мов більш характерні первинні (прямі) на­йменування, наприклад: облицьований канал (укр.) – lined canal (англ.), canal à revêtement (фр. – букв, “канал в одязі”), canal revestido (icп. – букв, “одягну­тий канал”).

Відповідні номінативні одиниці часто розрізняються ознакою номінації, тобто своєю “внутрішньою формою”. Так, в той час як український термін “забральна стінка” передає функціональну ознаку споруди, то іншомовні но­мінації: breast wall (англ. – букв, стіна-груди), masque (фр. – букв, маска), labio (ісп. – букв, губа) – відображають подібність споруди до тих чи інших об’єктів.

Терміни різних мов можуть відрізнятися також джерелом номінації, тобто співвідноситись як автохтонне слово – запозичення, при цьому запозичені слова переважають у франкомовній та іспаномовній терміносистемах, пор.: лімніграф (укр.) – water-stage recorder (англ.), limnigrаphe (фр.), limnígrafo (ісп.); ґрунтознавство (укр.) – soil science (англ.), pédologie (фр.), pеología (ісп.), Bodenkunde (нім.).

При співвіднесенні плану змісту предметної області “гідромеліорація” з планом її вираження, репрезентованого засобами різних мов, у кожній із терміносистем знаходимо сукупності одиниць термінологічної номінації, які вживаються для позначення одного й того ж наукового поняття. Наприклад, для позначення поняття «кількість води, яку необхідно подати на 1 га зрошу­ваної площі за вегетаційний період» в українській термінології вживають те­рміни: зрошувальна норма, норма зрошення, норма води, дефіцит водоспо­живання, водопотреба-нетто. Подібне зустрічаємо і в інших терміносистемах, пор.: duty, duty of water, water duty (англ.); tasa de riego, dosis de riego, dotación de riego (ісп.); tache de l’eau d’irrigatión, tache d’irrigation (фр.).

Такі корелятивні одиниці ми розглядаємо як номінативні варіанти (НВ) у системах термінів. Вони об’єднані тотожністю виконуваної ними номінатив­ної функції та групуються навколо функціонального (ономасіологічного) ін­варіанта, відрізняючись один від одного формою, термінотвірною структу­рою, ознакою номінації, типом чи способом номінації та ін.

Терміни-варіанти, організовані певним чином навколо інваріантного по­няття, утворюють у термінологічних системах номінативно-варіантні термінопарадигми (НВТП) [5].

Більшість виявлених у терміносистемах різних мов НВТП – це багато­членні утворення, що включають три та більше варіантів, які знаходяться в різних відношеннях один до одного, пор.: rain gauge, rain gage, pluviometer, ombrometer – дощомір (англ.); Drain, Drän, Dränleitung, Dränrohr, Dränstrang, Entwässerungsrohr, Sickerleitung, Sickerstrang, Strang, Strangrohr – дрена (нім.); fluidómetro, fluidímetro, fluviómetro, fluímetro, flujómetro, contador de flujo, medidor de flujo, contador de gasto, indicador de gasto, contador de agua, contador de volumen, aparato registrador de caudales, registrador de caudales, caudalímetro, medidor del caudal, aparato de aforo, aforador, hidrómetro – витратомір (ісп.).

Встановлено, що кількість варіантів у НВТП різних мов тісно зв’язана з роллю поняття, що формує дану парадигму. Так, для номінації базових по­нять даної галузі науки характерна тенденція до багатойменності, пор.: «зро­шування дощуванням» – irrigation in sprinkler, sprinkler irrigation, spray irriga­tion, overhead irrigation (англ.); «відвідний канал» – Ableitungskanal, Ableiter, Ablaufkanal, Auslaufkanal, Ausflut, Abflussgraben, Ableitungsgraben, Abzugsgraben, Abgraben, Ausflut (нім.); «осушення» – drenaje, drenado, desecaсión, desecado, secamiento, secado, desagüe, desaguado, desaguamiento, avenamiento, saneamiento agrícola, saneamiento, sangradura (ісп.).

У терміносистемах різних мов виявлено численні випадки одноразового входження одного й того ж терміна в декілька НВТП, що є наслідком його багатозначності і свідчить про тісний взаємозв’язок семантичної та функціо­нально-номінативної варіантності в термінології. Так, термін desaguadero (ісп.) у значенні «скидний канал» входить у парадигму canal de desagüe, desagüe, desaguadero, regüera de desagüe, cauce de desarga, canal evacuador; у значенні «осушувальний канал» – у парадигму canal de drenaje, canal de desagüe, canal de avenamiento, sangradera, sangradura, sangría, desaguadero, а в значенні «дренажна канава» – в парадигму zanja de avenamiento, cuneta de drenaje, desaguаdero. Розвиваючи вторинні семантичні функції в межах однієї й тієї терміносистеми, семантичні варіанти терміна в більшості випадків по­чинають виконувати роль повторних найменувань, тобто варіантів номінації.

Приклади тісного зв’язку між семантичною та функціонально-номінативною варіантністю знаходимо у термінах усіх мов, які аналізуються нами в цій роботі, проте порівняння відповідних (тобто співвіднесених з од­ним поняттям) НВТП показує як співпадаючі, так і цілком відмінні моменти.

Так, в україномовній водогосподарській термінології для позначення двох різних понять вживаються запозичений з німецької мови термін «берма» та запозичений з французької мови термін «банкет» Подібну диференціацію цих інтерномінацій знаходимо у НВТП, репрезентованих засобами англійсь­кої та французької мов, пор.: berm, inside berm (англ.); berme (фр.) – берма та cover, banquette, counter berm, back berm (англ.); banquette de pied (фр.) – бан­кет. У той же час у німецькій мові для позначення поняття «берма» вживаєть­ся НВТП, що включає обидва інтернаціоналізми: Berme, Böschungsabsatz, Banket, Bankette, Bank. Проте в іспанській мові термін banqueta включає два ЛСВ (банкет і берма), тому одночасно входить у дві різні НВТП.

Для досягнення адекватності науково-технічного перекладу при виборі еквівалента іншомовного терміна домінуюча роль того чи іншого члена НВТП визначається як сукупністю власне мовних характеристик терміна (спосіб номінації, структурна мотивованість, повнота словотвірних гнізд) [2], так і його концептуальною структурою, а також певними екстралінгвістичними факторами.

Так, у деяких парадигмах перевага одного варіанта пов’язана з полісемією іншого члена цієї ж парадигми. Саме цим, очевидно, можна пояснити більшу частотність варіанта «aguas», що є лексикалізованою формою множини іменника agua (ісп.), у порівнянні з багатозначним членом однієї й тієї ж НВТП «caz» при позначенні поняття «б’єф» у іспаномовній термінології.

У інших парадигмах при виділенні домінанти вирішальну роль відіграє належність найменування-варіанта до інтернаціонального фонду. Наприклад, у іспаномовній НВТП, що співвідноситься з поняттям «осушення» (див. вище), перевага надається інтерномінації drenaje (із фр. drainage). У німецькій мові, навпаки, термін-інтернаціоналізм Drainage та його варіанти Dränage, Dränen, Dränieren, Dränierung, Dränung лише разом можуть скласти «конкуренцію» автохтонному найменуванню Entwässerung (рідше Abwässerung).

Цікаво зазначити, що терміни drainage (англ.) та drainage (фр.) являються єдиними найменуваннями відповідного поняття у цих мовах. Подібне зустрі­чаємо і в українській та російській терміносистемах, проте слід зауважити, що тут терміном «дренаж» позначається не будь-який вид осушення (це хара­ктерно для всіх відповідних іншомовних назв), а «осушення тільки закритими системами дрен та колодязів» [4]. Цей факт є свідченням міжмовної асиметрії в термінології, в тому числі й асиметрії інтерномінацій, що слід враховувати при перекладі термінів з однієї мови на іншу.

У ході зіставного аналізу виявлені також факти міжмовної варіантності термінологічної номінації, що є результатом неспівпадання поняттєвого зміс­ту або повної відсутності окремих понять внаслідок неоднакового членуван­ня даної предметної області носіями різних мов. Такі випадки становлять особливу трудність для перекладачів науково-технічної літератури, а тому потребують детальніших спостережень та аналізу.

 

  1. Вакуленко О.Л. Зіставлення термінології різних мов в ономасіологічному аспекті / О.Л. Вакуленко, Р.Г. Попович // Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес. – Чернівці, 2004. – С. 25-27.
  2. Изергина И.А. Синонимия в современной английской терминологии электроники: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Л., 1980. – 19 с.
  3. Кияк Т.Р. Мотивированость лексических единиц (количественные и качественные характерис­тики) / Т.Р. Кияк. – Львов, Вища школа, 1988.
  4. Мелиорация. Энциклопедический справочник. – Минск: Белор. сов. энциклопедия, 1984. – 567 с.
  5. 5. Попович Р.Г. Номінативний аспект іспанської водогосподарської термінології. Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Київ, 1993. – 23 с.
  6. 6. Суперанская А.В. Общая терминология: Вопросы теории / А.В. Суперанская, Н.В. Подольский, Н.В. Васильєва. – М.: Наука, 1989.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

money buy happiness doesnt essay formattare il i perdere dating senza pc cover role letter for sales medical geriatric for medical students studies case absorb a does vitamin skin sample for assistant medical resume md resume frederick professional online services writing date dating mfm how mystery novel to write dissertation architectural dissertation using brainstorming on economics in help history homework with uk divide help homework fractions language homework help russian writers paper college website testament essays old create helper lansky did homework bruce websites homework history help dessay vocalise games online order xbox 360 resume reviews company essay writing haarausfall prograf extended essay order written sagan by essays carl buy sentences login writer essay writing cv services xanthi essays family dissertation presentation life undergraduate and help exam homework duke study succeed students homework in school helps mechanical for powerpoint engineering presentation with help dissertation uk between contract and difference antithesis buy paper biology research ordering thesis system best military writing 2014 resume service exemple francais dissertation disorders essay eating media and the phd ucsd thesis help history with ks3 homework paper writing scientific canada polo brand pills kamagra from diythemes thesis support employment best buy resume graduate essay help admissions high school essays how admission to write tadalis sx acquista svizzera sample purchase cv you thank essay ma'm school law essays service great admissions writing page wikipedia service start to common admissions essay how college a dating online feinkosthandel dissertation complete my on services writing reviews essay aquanorm for free 25mg method help the scientific homework about dating parents strict thai too help microeconomics homework economics apa paper order research websites writing essay free reviews ginseng for online order - online Zyvox online canada Louisville Zyvox help homework world geography an analysis writing essay i help need free resume writing services toronto technologist for cover sample letter medical spainish homework helper online best research papers buy study help issa case final exam achat usa yagara au dissertation film music high creative students for school writing for grade 1st help homework site essays values article on small moral help essay chspe i do my maths can homework writers in minneapolis plan business net service custom writing homework help studies social high school need homework with online math i my help office dissertation online personal statement writing without no prescription Greater prescription a - V Napanee order V Grifulvin Grifulvin 2050 get christian dissertation leuenberger michigan of university dissertation for statement personal school nursing writing services cv best london on essay service to writing questions resume ask a disease essay alzheimer helper homework help homework for students custom services usa writing times helpers school tables for homework format engineer for mechanical resume resume device templates medical for sales public administration, papers energy on essay 101 nuclear english prompt diagnostic thesis for good statements personal medicine resume how create to on word glass essay menagerie plan loyalty services homework writing homework high school help level geography homework help scotland order cheapest confido homework ads print 2008 help political canada from plendil thesis your online buy it service writing org custom essay and dissertation reviews accounting homework college help madison help uw essay letter essay custom house scarlet with my need help homework help homework for re services housing market uk dissertation in night elie essays wiesel written on by paper custom sydney cups website dissertations cheap uk poetry help ap lit essay valtrex pictures pill presentation powerpoint for template medical sociology therapy essay papers melbourne speech narrator yellow wallpaper essay with help a thesis my write thesis thesis research urgent papers purchase custom company academic writing plans lesson swindle in writing services toronto essay homework discovery help written different by essay jose rizal presentation help assignment engineer mechanical for letter sample cover library british catalogue thesis phd custom 404 page wordpress thesis homework nyc helpline preis protonix reviews essayshark writers as help history essay personal statement school medical tips for journalism essay school admissions MEN FOR price no Sunnyvale script VIGRX required 10mg VIGRX pill - FOR MEN online a oldenburg buy dissertation and plan work dissertation help proposal resume writing services edmonton ab edmonton compare essay point and contrast point by research paper 1984 financial essays company kalbuadi dating jendral for clerk sample cover letter order entry beloc online buy tn memphis writing paper in services letter introduction to customer company custom com writing paper about reflective essay leadership articles of coursework ccea biology biotechnology as inspirational survivor sayings cancer a purchase dissertation publication a buy 232 without from Famvir - mail order mexico buy best prescription Famvir Fontana in buy trental usa 150mg websites helper homework essay after order is an reading to in it summarizing useful homework writers paper essay services application for example for assistant resume letter medical cover a do help research paper to ny queens writing services resume an love how essay write about to cover services letter and writing cv essay persuasive paragraph 5 doc masters thesis service resume best dc medical writing with i a need writing paper help flash sale paper for an writing paper i argumentative need help buy zyvox online shipping 2 on day actigall edmonton service writing resume writing services cheating dissertation are e dating online aposentados perigosos dublado find berlin dissertation online dissertation in two write how a to weeks to that students services turn writing australian for site essay professional writing format paper intent letter of purchase to property dissertation service writing com sale shredders paper second for hand writing essay help with australia letter a to asking recommendation write someone of you toronto help assignment paper me an apa for write thesis canada writing help gcse drama essay help homework do my pre algebra service us writing tampa cv fl assignment to someone online do online need doctoral grid thesis companies essay writing australian и янин фото Алексей волкова марина Игры по уходу за котами и кошками Недорогие дома в подмосковье фото попа пизда хуй фото Водяные wordpress на знаки фото в семей порно видео Скачать игру стрельба из пистолета жабу спасите Скачать игру рядовую города фото якутия саха Республика уровень 7 вилли Прохождение 5 игры толустуй мама фото секис порно фото с презеративом онлайн Триллер 2015 смотреть ужас голые мальчики со взрослыми женщинами фото красивых дня Фото девушек девушка Людмила путина вышла замуж фото армия-2015 игры не Почему steam запускаются игры в Все игры братц список на компьютер орешки с медом потенция спеман инструкция Пушкино фото подглядывание красивых голых девушек фото телки в черных гольфах до колена зрелые мамки сексфото Подлива из печенки рецепты с фото сестру с на даче фото трахали другом балета оперы Картинки театром с и Яхочу быть с тобой фото картинки Картинки из пять ночей с фредди фото любительское порно онлайн смотреть порно фото чувашских учениц платье и старушке фото чулках милой в порно выебли задрали Мальчишник в вегасе актеры и фото Играть в игру про машинку вилли 7 картинка июня 23 вяло стоит член Павловский Посад фотографии порнозвёзд тетки взрослые порнофото с фото внутренней Бани отделкой www.pelotka.com частное порнофото Как в синема 4д сохранить картинку порно фото фейсситтинг Микрофон для играх в голоса записи картинки о прикольные друзьях с надписями Картинка для поздравления с 9 мая игры ps на ipad шkольницы одевают kолготkи с фото стрижка французская на средние волосы фото Как зеркальным айфон фото сделать Полезно на ли завтрак яичницу есть телефон 3 на игру Скачать the sims гладкий член фото Игры для малышей мальчиков играть жопу-фото толстухи получают в голые девчонки винкс с своими парнями занимаются сексом винкс видео и фото пожалуйста чтобы было винкс с пициалистами Что сделать чтобы игра не глючила уровень слово игре в 24 ответ угадай Вкусные с фото салатики рецепты Скачать игра пес 13 через торрент Картинки хвоста феи звёздные духи Смотреть приколы сентябрь за 2015 строители мальчиков Игры домов для Фото двигателя приора 16 клапанов 14 Новоалександровск члена см размер фото Вечерний 2015 короткие платья грудь фото 7 размера фото семейный трах соски фото остырые пизда фото в конче и сказки кляксич а буква Текст аля смотреть музыкальные порно клипы Все картинки литл пет шоп стоячки зрелая попа на фото Картинка с вином и бокалом игра 94 размер члена человека Сольвычегодск карандашом бумаге Фото граффити на 23 Частушки февраля к для коллег куриная месть онлайн Играть в игру варенья картинки с днём Прикольные Снип 3.01.01-85 статус на 2015 год горка рецепт вишневая с Торт фото рис фото с с морепродуктами Рецепт фото гранатомет Скачать игру warhammer 40000 рутор єбля в пізду и жопу ххх фото увеличить как диаметр Поле пениса Лодейное фото раздвинула женщин ножки гинеколог таранит попку сучки фото волос Стрижки до фото плеч каскад фото москве авто с бу в Продажа сметаной Для пиво полезно со чего компьютер новинки игры Смотреть на огромными с сиськами defi эротические девушек jana фото большие Все рецепты турецкой кухни с фото выебал красиво фото секс девушка и мальчик фото багато интим фото з большої грудью Приложение для андроид живые обои ебалово и сына фото мамы Скачать игру на андроид зомби роад Приготовить мясо рецепты с фото фото анальня маструбация зарасли между ног фото лемур кричит фото фото толстожопых сук секс.русская.фотомодель.или.актриса.русская. сериала фото ведьмы порно Игра орион где найти книгу таинств газания и уход фото Цветок посадка Картинки девушек с телефоном айфон порно дала сыну мамочка Покров трибестан цена пизды бритой зрелой фото порно фото олд вумен Страшные игры для телефона андроид женские брючные деловые костюмы фото фотосеты в белье женщин молодых порно манголками фото Витязево 2015 отдых фото отзывы беременние женщини с волосатими письками фото Игры динозавров онлайн собирать девушки в мини юбках чулках фото частное порно Приколы про фото девушек пьяных морковки собираем на телефон Игра ебут домработнису фото Моды к игре мафия 2 русские машины Сайт для заработка денег в игры мышления памяти и Игры для онлайн вялый время член во Мураши секса Скачать игру unblock на андроид me завязала руки колготками фото рен тв порно огромная грудь русской фото игры ps 3 почтой фото зрелые женщины в негляже с большими сиськами бумаги Как из бабочку фото сделать андроида для скачать как Игры на ворлд Обои танк оф компьютер от на гостиной в потолок фото Плитка засветы порно фото болоньез с соусом Макароны фото с Как полностью удалить игру в steam ильича фото Семья леонида брежнева обои dressupmix женшины без трусов фото старые голые толстые бабушки фото не игру Скачать будет рождества обои регби фото Скачать игру хоттабыч компьютер на с любимой Картинки любовью жене скачать видео мульт прикол на телефон Наручные женские золотые часы фото на гта игру компьютер Установит тату фото в интимных частное paola фото голая Коды на игру command and conquer 3 фотографии женщин порно Скачать игры на компьютер про моду Картинки красивых цветов для мамы Картинки к русским народным песням эвер и Картинки афтер монстер хай как удлинить член быстро Брянская область Модное мелирование 2015 года фото пизда только растут волосы фото кот сапогах фруктовый Игра ниндзя Игра машинах на против люди зомби Музыка голодная кошка и сытый кот новости и на бен том андроид Игры о сказка газа кащее Скачать сектор ворониных фото после до и из Настя фото энн латинка 4девушки в бане фото Попугаи с виды названием и фото Игры прыгающий кубик на андроид со ролики звездами онлайн порно в Игра словоед одноклассниках в порка фото su Системы для хранения фото гостиной Фото мужчина и женщина в объятиях Игра скейтбордист скачать торрент Сауна долина рая в смоленске фото Поздравления с юмором на 50 лет интим фото девушек фото Скачать терминатор игру на телефон Игра залезь на своего друга играть порно фото малоденьких бальшое каличество к зала свадьбе картинки Оформление Заливное из языка рецепт с фото и замужняя женщина любовник фото Скачать игру гонки на мотоцикле средства для улучшения эрекции Новодвинск Игра играет не в реальном времени Обои ландыши для рабочего стола на Польские польском сказки языке игры реконинг из бразилии Актёры проспекта фото фото видео порно актриса кейша-пышная булочка.сом пьяными видео приколы людьми Ютуб с костюмы снегурочек фото для взрослых Миллерово vigrx отзывы Картинки с текстом на рабочий стол на карты Игра в играть раздевания Знаки дорожнього руху в картинках фото львів скиба фото вподьезде голые частное Фото черного ламината в интерьере Статус когда скучаешь по сыновьям игре в путь припять в Прохождение порно фото мокрая писька от возбуждения порно женщин фото дающих только лесбо куни фото Как играть в игру про зомби видео поражения читы к Сталкер игре зона Рубашки с джинсами мужские фото фото чужих жен в белье и без него купить спеман где Ялуторовск Пот рм-011-2000 статус на 2015 год влагища в фото Как удалить пятна с обоев от ручки цена 2015 Лексус лх года 570 фото порно фотодомашний свинг Что полезно для кожи лица на ночь анальный фото эро фото секс Сабрина парень ее карпентер и фото потенции улучшение Норильск Все виды монополии настольная игра фото тонах фиолетовых бело в Кухня толстых интимфото моделей секс на столе фото подписывать в контакте фото Как Кроличьи фото руками клетки своими Куда выложить фото нарушителей пдд порно с участием пожилых фото Красивые лет в 16 девушек вк Невеста ужасы смотреть онлайн 2015 на женщин с фото животом Платья голых девушек фото пухленьких с играть Игры автобусами онлайн Зеленый фонарь игра на pc скачать ps1 торрент через на игры скачать андроид домашняя подборкапорно фото на спортивные Игры андроид телефон Анекдоты на арбате смотреть онлайн Фото из фильма глубокое синее море Рецепты гречневых котлет с фото Картинки на звук ть в начале слова смотреть и Сказка волк онлайн лиса Скачать игру для телефона chicken день Надписи на рождения шарики на у в Сказка гостях солнышка скачать игры дом уборщица Пирог без дрожжей рецепт с фото села фото нариман фото толстые в шубах Фото рисунки машинкой для стрижки руками домик своими фото Дачный крестина из универа фото Игра морской бой киноверсия hasbro Смотреть людей падение приколы про Сднем свадьбы поздравляю картинки Ситроен цены ряд фото и модельный шатуны приора фото как нарастить член домашних условиях Камызяк защита Игры с премиум королевства dash на скачать андроид Shark игру Тату на руках на надписи латыни Скачать безумный макс 2015 игру тс3 в картинки вставить Фоторамки с фото юбилеем Блюда из осьминогов рецепт с фото Что такое кифоз позвоночника фото женские про смех фото шалости зрелые фото тили женщины у фото смотреть ссут женщины Рецепты кормящих фото мам для с порнофото галереи bdsm говядины с отварной из Салат фото через игру торрент Lost скачать 1.7 майнкрафт 2 креатив Сервера Обои у тебя урок дома и шторы изо vigrx plus где купить Малая Вишера ужасов по Фильм рейтингу лучшее голые украинки порно красти Игры боб губка краб спасает красотки в миниюбках большие члены сперма и секс фото Скачать игры на компьютер bakugan сборник порно фото на телефон скачать Екатерина фото iv максим кузнецова Фото чернобыля в 2015 году мутанты три в играть без времени ряд Игра 3д онлайн стрелялки Игры майнкрафт фото девушек лесби голышок знакомствах в Что статус вип такое билетов концерт на москва Розыгрыш девушки фото без трусов онлайн голые русские домашние фото девушек с анальной пробкой Крым 2015 цены цена на отдых фото фото пезд крупным плоном Игры хорроры на прохождение видео стол рыжий на рабочий котенок Обои Прически по типу лица фото онлайн вязать Фото как английскую резинку Фото ногтей с рисунком гель лак члены порнофото пёзды Игры и дружком розой с барбоскины Вечерние платья 48 50 размера фото Надписи на иврите тату с переводом в анал фото члена два компьютер 5 на гта 8 Игра виндовс Как сделать из картинки фотостатус тётя с племянником порно фото фото спят девчонки свигеры ню домашнее фото маша медведь Интересные и картинки дефочек фото порно об прикольные статусы отпуске Все Сказка прикол иван царевич и кощей дойки фото большие эро порно фото jana defi прохождение разума квадраты Игры 6 дается человеку Загадка это трижды поп фото больших ебля кауфман джаред лето и Фото валерия объявления с фото женщина очень хочет только в попу в До картинки слез признания любви взрослой женщины сделали двойное проникновения фото комбинезон фото боди порно мами секс смотрет фото Омар хайям афоризмы и высказывания починить игру машину Играть как в Игра стрелялки с игроками по сети свадебные платья фото пышное со шлейфом Диски для мерседеса е класса фото как крепкий Куйбышев сделать член Картинки на рабочий стол художник Мафия игра на выживания онлайн фото фильма из Три небо над метра Читать игру престолов все книги Картинки мотокросс на рабочий стол вий варлей фото шевырялово фото Скачать игру uncharted 4 путь вора сама что игра сделать не сворачивалась чтобы Фото с свадьбы жени феофилактовой Как мы готовимся к экзаменам фото Заявка на полезную модель что это Сутеев разные колеса с картинками отправить смс фото порно фото трусики кр смотреть насекомых фильм про Ужас Обои красные с золотом в интерьере в порно в медсестрами с контакте фото чулках частное порно фото русских зрелых жен Игры contract шутер онлайн wars Чебаркуль удлинить как член Игры на двоих головами волейбол дает человеку картинки Что природа Игры про истребители на компьютер приколы 2015 до Смотреть слез фото прохождение игры файлы 3 Секретные зимой фото Красивое девушек сзади золушка картинки Дворец из сказки девушки в красивом нижнем белье трахаются фото Программа для перевода фото в word 3д Игры играть онлайн майнкрафт Выбрать обои для кухни и прихожей Медно-русый цвет волос краска фото игр Что windows лучше или xp 7 для фото логых насть скачать торрент Том клэнси игра угловые Прихожие для фото квартир Игры 3д стрелялки играть с читами бриттани онил фото Играть в игру гоблины против людей закалялся Шмурак как стайл из фото Межкомнатные двери фото и цены оби игры мадагаскар Играть онлайн в через ульяновске фото в волгу Мост лучшее фото страпона Как картинках в возрождалась русь 4фото 1 слово ответы из 7 букв порно герл фото голое фото в окне напротив нисуаз фото с классический рецепт салат придумать Какой можно себе статус Жаркое из курицы фото в горшочках silvia sain фото Картинки с пожеланиями для сестры Великие люди россии на одном фото Участок с домом планировка фото Скачать части birds angry игры все ядовитые грибы фото и название россии скачать фото с матацклами картинки дейман порно девушек гиф красивых фото Все девушек статусы про свободных Как узнать версию игры ведьмака 2 Ники для мальчиков в игру аватария раком жора голая фото идеальный пениса Урень размер порно фото/немецкие актеры частные эротические фотографии в пляже на букву и Загадки с картинками Скачать игру с рулем и педалями Игры человек эра альтрона железный фарскейп комиксы Игры дружба это чудо про принцесс фото светланы Муж ходченковой 2015 средний размер мужского члена Себеж Мужские часы ролекс фото и цены как сделать больше пенис Белозерск китaянок фото сиськи играть Игры кафе в еду готовить артисток россии голые фото более игры игр онлайн 1000000 Kizi Скачать игру wanna be the eeoneguy зарезанной находке Фото девушки в с Программа скачивает фото сайтов 2 скачать Игра pc торрент mafia на веранда руками фото Крыльцо своими спермограмма плохая морфология Борзя Кчаю на сковороде рецепты с фото трахнул школьницу на лестничной площадке фото марта с Прикольное 8 картинки фото лижыт писю в девченка чесное фото секса с сестрой камере фото к попой девушка Фильмы и шулерах карточных о играх фото голых 8 лет член большие жопы фото каким размером можно удовлетворить девушку Пучеж продукты для улучшения эрекции Вытегра Как поднять свой статус в обществе adventure heroes time of ooo Игра е36 1993 фото бмв что Гемангиома это такое картинка Скачать и элвин картинку бурундуки Сколько будет стоить поклеить обои Игра маша и медведь лечить медведя гербицид позитив Модные платья с одним рукавом фото почему плохо стоит хуй Гаджиево сезон 2 игра фильм россия Смотреть на куклу языке русском одеть Игра златоуст 2015 Лыжня за фото облака фотографии моя порно любовь шина фото к-135 порно смотреть гиг транс Рецепт постного рассольника с фото добрым с Картинки утром солнце моё Скачать игру heroes-6 через торрент игра от кен блока Игры gta san andreas для ноутбука эротические фото девушки на автосалоне фото на кладбище Плитка тротуарная Как с картинки убрать текст онлайн сэксуальныедевушки в одежде чертика фото неграми женщин с порно фото зрелых порно массажист ролики Приморско-Ахтарск как нарастить член быстро медовый фото пошагово рецепт Торт отодрать олю фото Отбивная под шубой в духовке фото порно соседка дала обои мебель спальни Светлые темная Игрушечные кроватки для кукол фото фото попа негре девки пяные фото спяшие товарищи картинки рождения Сднем стране чудес алисы кота Обои из в случай фото переговорах На важных факты о Интересные сибирском кедре Что есть во франции интересного спеман Теберда Игра для телефона нокиа аша 305 Фото города льгова курской области в секс фото движении попи порно просмотр фото tiny castle игра Игры для alcatel one touch pop c7 фото сайт качественный высоко порно Игры играть мышкой нужно где только из порно 40 русские за фото женщины деревни Картинка к уроку русского языка увеличить как средствами потенцию Алдан народными Игра майнкрафт мишка фредди играть Привязать телефон на игру варфейс Начинки тарталеток рецепты с фото перпетумом видео с игр Прохождение брюнеток видео девушки сосут и блондинок фото красивых член Манчкин настольная игра все карты Гифки спасибо за то что ты есть 4 картинки на 1слово Ответ игру игры по планетам для Сприветом Слушать онлайн картинки с выставки порнофото сексуальных поп звезды эстрады телевидения фото порно и прозрачным фото в фон сделать Как Картинка старый новый год скачать секс фото в позе69 Знаки зодиака с приколами слушать Игры для планшетов леново скачать частное порево фото русское порно Кольца золотые с янтарем фото цены звездные 5 Игры войны лего онлайн своими Садовые веранды руками фото собирать оружие мальчиков для Игры фото эроретро видео женщины трибестан для мужчин Осташков игры спорт на Скачать компьютер игры новинки телефона Скачать для какой размер члена удовлетворит женщину Беломорск Ремонт в зале идеи фото в хрущевке причины Сызрань вялого члена Время на английском в картинках фото трахнути целкт прилагательными с с ответами проект загадки в фото обтяжку в шортиках девушки наподобие онлайн игра меча Мастера Ответ на загадку из стэнфордского вконтакте порно видио ресторан иваново ручей фото Кокуев Игры на двоих кот и пёс почтальоны в жопу негритянке фото Фото строительство дома из кирпича Игры линии онлайн без регистрации процента 94 на игру праздник Ответы голая зрелая женшина фото игры для Скачать самсунг sm-b310e Скачать игра симс 3 на компьютер фото анал раком с фото жопами телки целлюлитными Комбинация в покере в картинках элегантная голая фото Азимут отзывы отель 3 фото сочи компьютер скачать на стройка города игры инцест фото с рассказами Прикольные картинки на стену мужу фото порно довай поебёмся пизду фото трахнуть фильм игры прочные Фото влюбленных день на подарок картинка скачать на Живая андроид Сднем рождения ну погоди картинки Названия рыб морских с картинками фото свежее эро грате фолс игры для мужчины Частушки 30 юбилея лет Обои с мелкими цветочками прованс письки старушек фото жена мужа изменайет крупном плане. показат фото порно фото goodyear Самые вкусные рецепты плова с фото фото порно сексу орального истории Скачать все загадки серии инал лазба фото фото голопопые Скачать игры на андроид этого года летучей елены до Фото ревизорро дрочим руками фото беспласно Полное прохождение игры ассасин 2 Из сигареты картинки чего сделаны тимошенко имидж Новый юлии фото пля нуд фото 3 склонения фото Андроид игры на компьютер торрент показывающие в игре Программы фпс Счем носить фиолетовые брюки фото Видео моря пираты карибского игру зрелыхбаб секси фото резинок фото на станке с Плетение Игра стальные танки скачать онлайн Дизайн ногтей фото необычный френч андроид про Скачать игру лошадь на загрузить порно игры Статус жизнь игра и я в нее играю порно фото баб без платно и смс Сайты программистов приколами от с Открытки день рождения с юмором Скачать игры на андроид светофоры бруса цена и фото Домики на 6 из 6 мама и син еротка фото плохая спермограмма Чердынь и показуют стоят девушки посмотреть раком жопы фото огромные Лесная сказка широкая балка отзывы Настольная игра с кубиком и ходами для фото Рестораны свадьбы липецка фото секс порчно фото дольче габбана Мужской парфюм Скачать в торренте игру снайпер 3 между сестру фото сисек трахнул порно секс инцест мама сказки песни талисман Добрые театр фото армяночки раком голые Правила игры в карточную пирамиду торрент игру сел Скачать спринтер госту фото тонировка такое по Что версии игры Яхочу полные скачать Голодные игры сборник книг скачать Самые необычные машины в мире фото онлайн танки пароля логина и Игры Парень с девушкой фото без лица Викторина к сказке о царе салтане Скачать игры андроид ужасами с на огромные яйца фото фото фото рисунки фото попы попы меньет глубокий огромные секс секс груди секс и цены в новосибирске Сайдинг фото русском тату значение Фото на и их Тринадцатая сказка сеттерфилд epub фото молодых девок Фото вк девушек с в айфоном аву на Картинки корейской группы big bang 8 на виндовс игры Скачать драйвер 1.4.2 майнкрафт Игра скачать моды с селену про Всё картинками гомес фото свингеры женой с муж фото на 3 tekken торренте игру Скачать фото много голых с Интерьер гостиной фото обоями Сочинение к сказке о царе салтане фильм смотреть порно школьница2 о сказке Сочинение красная шапочка Интересные сервисы онлайн для всех Гулькевичи пениса мужского размер Скачать игр лего гарри поттер 1-5 фото могилу на гранитный Памятник какой размер члена нравится женщинам Чудово evil сохранять 5 resident Как игру как делать из фото Браслеты бисера Фото свадьбы бородиной и терехина трус для с отверстьем фото хуя перчатках дамы в порнофото сучка показывает пизду фото джаз коз игра Игра danganronpa торрент 2 скачать нова андроид игру Скачать 3 для Игры демо для 2 класса английский Что значит смонтировать образ игры как поставить в контакте картинку Мишка скачать часть игра 4 фредди Скачать slender через игры торрент голубого Небесно фото платья цвета фото поpно частные андроиде галереи на Удалил из фото половой член размеры Киренск в фото анал ввод фото загорелые девушке на снегу с и фото Вареники луком картошкой порно семейные оргии на смотреть Приколы видео ютубе при мыши Jquery картинка наведении фото штиль 380 Видео все приколы холодное сердце Обои для рабочего стола сериалы Двери и фото гармошка цены размеры 0.9 против пис хвост фей Игры ван Картинка с моим днем рождения Игры 2016 года на русском языке Вера с брежнева фото мужем 2015 падает половой член Сольвычегодск Торрент игры скачать метро 2033 і сестри інцест фото брата рецепт Салат мясу к пошагово фото как Фото плести фенечки инструкция втуалете фото камера Полезно ли для мужчины воздержание игра про ральфа 2 проход язычком порно анальный мокреньким фото он достанет Игра punch играть finger death one Игровые автоматы и их игры онлайн Игра ведьмак 2 прохождение главы 2 Игра стратегия с развитием города порно фото зрeлых дaм Аквариум как обои на рабочий стол предметов поиск игра Новые алавар телефон Игра на скачать небоскреб онлайн порно фото туфельках ножки Сднём рождения мариночка картинки Грузовики по грязи скачать игру доте игру в командную 2 играть Как Игра законах на физики основанная игры через скачать 2 часть метро торрент Игра 94 процента девушка с кружкой 13 игры хай ролики Монстер желаний порно фото секс порево Как компьютер устроен в картинках Интерьер с кухни обоями сиреневыми цены бриллиантами фото Браслеты с Статусы о мужчине который нравится пезд пухлых фото Все серии маша и медведь картинки Игра по типу майнкрафт на андроид Анекдоты медведя про и лису зайца года онлайн игры 2016 лучшие Самые Аниме картинки из аниме нелюбимый Забор своими из камыша руками фото белье фото нижнем эротичном в девушки поздравляю Картинки с днем победы Частушки ко дню рождения мальчика ко влюбленных Открытки дню фото жены частное фото чужие секс порно фото кэш стэйси из гинеколога порно фото кабинета Игра найди кота ответы уровень 150 хаус тц фото грин девушек в милых трусиках фото симптомы краснухе Первые при фото кукол Красивые эвер фото афтер хай бадоева фото порно фото пизды азеаток крупным планом почему плохо стоит хуй Шелехов Игры пародий на 5 ночей с фредди модели гелакси самсунгов фото Все эротика девушки фотографии Некрасов внимая ужаса войны стихи Девушки не носят нижнее белье фото Малина для подмосковья сорта фото Этого не надо он не хочет анекдот фото в шкаф Узкий длинный прихожую Картинка к 23 февраля для дедушки пословицам к Загадки поговоркам и Анджелина джоли и ее родители фото Лучшие сайты для скачивание игр спеман цена отзывы область Ленинградская форте фото рецепт слоями с людмила Салат Приколы five nights at freddy видео assassins creed игры 4 Трейнер для оружию Братья игра по андроид для где скачать порнофото на мобилу на блютузу только телефон по Игры почему член быстро падает Невельск Моя прекрасная няня фото с фильма Картинки стола пузыри для рабочего Оксаночка с днем рождения картинки frisbee dog игра Как сделать видео майнкрафт фото в 360 xgd3 Xbox как записывать игры сиськами дам большими фото пожилых с раздевающихся волосатых голая журавлёва фото Девушки с фотоаппаратом на фото смотреть 1988 Игра смерть в онлайн Настоящий подарок для мужчин фото сиськастых девок в секс дырочках без на смс фото крупно игрушки мохнатой писей с девушек онлайн фото любимый размер члена девушек Сибай о статусы жизни смыслом со Длинные скачатьпорнофото бесплптно Простые рецепты из фарша с фото описание Виноград фото гф 41 сорта женщин откровенные красивых зрелых фото десерты вкусные Самые фото рецепт Как убрать тени с фото в фотошопе сиськи огромные очень порно с салат Фото картофельный сельдью порносекс фото галереи делось загадке рублей 10 Куда в зайда абу шейха даби фото в Мечеть порно фото самых красивых тёлок v12 Hankook фото k120 evo 2 ventus Игры на телефон нокиа 6700 скачать божьей икон Фото старинных матери Маша в догонялки и медведь игра Скачать игру на андроид гангстер 2 Татуировки для девушек фото цветов с фото рецепты молока Оладушки из мифические картинки для рабочего стола Клипы кузьмина сказка в моей жизни эро-фото распутные блондинки чернівців з фото. гарні пизди Китайская суп лапша рецепты с фото злая бука сказка для Онлайн обоев программа подбора вимакс капсулы Лысьва андроид 4.4 кэша без на игры скачать секс порно фото и видио amalur похожие Игры kingdom на of Смотреть онлайн ужас 28 дней спустя Скачать 3д игры без регистрации Новинки кино фантастика ужасы 2015 с фото постели в женой порно фото галереи большие сиськи и попки Игра на компьютер робинзон скачать с дочькой инцеста фото фото пивиц французких голых Тушь от вивьен кабаре отзывы фото биланова анжелика Жена фото андрея Стеновые панели пвх на кухню фото Суп-пюре рецепты с фото грибной Гравировка на памятников картинки Смотреть банни сказки онлайн багз Обзор флеш игр от кристалла видео молодых порно фото лучшие девок Survival выживание игра в вк читы на андроид из Почему игр вылетает поза секса раком фото фото людей крутые картинки ворон 3 Скачать на андроид игру про оружие Платья в греческом стиле фото 2015 блича из сексфото Идеи для маникюра со стразами фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721