ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ВИДІВ АКТИВНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття «психологічне здоров’я». Також описано основні критерії, які використовуються психологами при діагностиці психологічного здоров’я людини. Визначено особливості описаного явища у молоді, та проаналізовано основні види активності в соціальних мережах.
Ключові слова: психологічне здоров’я, молодь, соціальні мережі.

В статье проанализированы основные подходы к определению понятия «психологическое здоровье». Также описаны основные критерии, используемые психологами при диагностике психологического здоровья человека. Определены особенности описанного явления у молодежи, и проанализированы основные виды активности в социальных сетях.
Ключевые слова: психологическое здоровье, молодежь, социальные сети.

The article analyzes the main approaches to the definition of “mental health”. The main criteria used by psychologists in the diagnosis of mental health are also explained. The peculiarities of the described phenomenon among youth are defined and the main kinds of social network activities are analyzed.
Key words: mental health, youth, social networks.

Поняття «здоров’я» вивчають не лише у психології, медицині, тому існує багато підходів до розуміння сутності даного поняття. Тобто термін «здоров’я» неоднозначний, бо поєднує дві науки та дві області практики – медичну і психологічну.
Перш за все слід відмітити, що у Статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) зазначається: «Здоров’я – це не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів, але і повне фізичне, душевне та соціальне благополуччя». Таке уявлення про здоров’я свідчить про тісний психосоматичний зв’язок стану людини з безліччю як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Життєдіяльність людини як складної живої системи забезпечується на різних, але взаємопов’язаних між собою рінях функціонування. Вчені умовно виділяють три взаємопов’язані рівні розгляду: біологічний, психологічний та соціальний, на кожному з яких здоров’я людини мас особливості свого прояву [3].
Крім цього, як зазначає дослідник М. Корольчук, здоров’я великою мірою залежить від душевного стану людини, зрівноваженості емоцій і почуттів, своєчасного вирішення її внутрішніх суперечностей, подолання емоційних конфліктів, від формування гармонійних стосунків у колективі. «Запущеність виховання та несприятливі умови оточення стають причиною різних форм неадекватної поведінки людини в суспільстві. Особистість може деградувати або змінитися, якщо зміниться її відношення до людей, до праці або колективу. Стійкість та постійність активних стосунків дозволяють особистості підтримувати особисту надійність, долати перешкоди та досягати намічених цілей, здійснюючи реалізацію своїх намірів» [9]. В нашій статті особливу увагу ми звернемо саме на зміст поняття «психологічне здоров’я».
Початок до розуміння психологічного здоров’я, було покладено З. Фрейдом, який вважав, що багато психічних порушень є наслідком внутрішньоособистісних конфліктів, які турбують навіть здорових людей. Л.Дьоміна, І. Ральнікова [5], впевнені, що психологічне здоров’я людини пов’язане з особливостями особистості, інтегруючи всі аспекти внутрішнього світу людини і способи її зовнішніх проявів в єдине ціле. Психологічне здоров’я є важливою складовою соціального самопочуття людини, з одного боку, і його життєвих сил, з іншого. Разом з тим багато проблем, що виникають у людини, не є показником психічного нездоров’я і можуть бути вирішені не медичним шляхом (поліпшення пам’яті, уваги, мислення; формування необхідного рівня комунікацій; самопрезентації; прагнення до реалізації своїх можливостей; рішення внутрішньоособистісних та міжособистісних конфліктів; звільнення від тривожності, стресів , фрустрацій, різного роду психічних залежностей та ін.) [5].
В підтвердження до вищесказаного слід звернути увагу на погляди представників гуманістичної течії психології, які займалися вивченням здорових людей. Вони ввели «самоактуалізованої особистості», яка володіє високим рівнем психологічного здоровʼя. І. Я. Коцан, Г. В. Ложкін, М. І. Мушкевич, узагальнивши думки психологів-гуманістів [7] визначили основні характеристики психологічного здоровʼя таких самоактуалізованих людей, а саме: сприйняття реальності, прийняття себе та інших, спонтанність, концентрація на проблемі, схильність, до усамітнення, автономність, свіжість сприйняття, пікові переживання, людська спорідненість, повага до оточуючих, міжособистісні стосунки, етика, почуття гумору, креативність, недосконалість та її визнання, цінності, вирішення протиріч. Розглянемо докладніше ці ознаки психологічного здорової людини.
При дослідженні проблеми психологічного здоров’я чи не найголовнішим є питання про критерії оцінки даного явища. Зрозуміло, що якимось одним критерієм не вичерпати всієї суті питання.
Критерії психологічного здоров’я розглядаються в багатьох роботах сучасних дослідників. У наш час все частіше до визначення психологічного здоров’я пропонується рівневий підхід. С. Роговін засновує рівні на збереження функцій зовнішньої і внутрішньої регуляції. Б.С.Братусь [2] виділяє як вищий рівень – здатність будувати адекватні способи смислових прагнень і особливості нейрофізіологічної організації психічної діяльності. Ми хотіли б зупинитися на точці зору, що була запропонована В. С. Мухиной і її співробітниками – О. В. Хухлаевой , Т. Н. Счастной, які будували свою концепцію на положенні, що розвиток є незворотнім процесом, що полягає у зміні типу взаємодії з навколишнім середовищем. Ці зміни проходять через всі рівні розвитку психіки і свідомості, де і формується якісно інша здатність інтегрувати і узагальнювати досвід, що отримується в процесі життєдіяльності. З цих позицій розуміння норми та критерії психологічного здоров’я повинні ґрунтуватися на аналізі взаємодії людини з навколишнім середовищем, що передбачає гармонію між умінням людини адаптуватися до середовища і умінням адаптувати його у відповідності зі своїми потребами. Співвідношення між пристосованістю і пристосуванням середовища не є простою рівновагою, воно залежить не тільки від конкретної ситуації, але і від віку людини.
Проблема визначення понять «хвороба-здоров’я», «норма-патологія», судячи з історії питання, відноситься до вічних проблем. Багатовікове прагнення розкрити змістовну сутність здоров’я і дати кількісну оцінку цієї складної соціальної категорії поки що не мали успіху. У світовій науковій літературі налічується близько 80 визначень поняття «здоров’я» як сутнісного якості людини. Однак жодне з них не стало загальноприйнятим перш за все тому, що не знайшло конкретної реалізації в практиці.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) сформулювала критерії психічного здоров’я:
– У людини має бути усвідомлення і відчуття безперервності, постійності та ідентичності свого фізичного і психічного «Я».
– Почуття сталості та ідентичності переживань в однотипних ситуаціях.
– Критичність до себе і своєї власної психічної діяльності і до її результатів.
– Відповідність психічних реакцій силі і частоті середовищних впливів соціальним обставинам і ситуацій.
– Здатність до самоврядування відповідно до соціальних норм, правил і законів.
– Здатність планувати і реалізовувати власне життя.
– Здатність змінювати спосіб поведінки залежно від зміни життєвих ситуацій і обставин [8].
У цих критеріїв немає ієрархії і немає їх точної кількості. Їх межі викреслюються інтуїтивно.
В сучасній психології все більшої популярності набуває комплексний підхід до оцінки психологічного здоров’я людини. Існує чимало класифікацій окремих критеріїв, що в сукупності і являються найбільш ефективною оцінкою та діагностикою психологічного здоров’я особистості. Та все ж із цієї сукупності можна виокремити основні, та найбільш типові критерії, які зустрічаються практично в кожній класифікації. Отже, найбільш типовими та поширеними критеріями психологічного здоров’я можна вважати:
– Властивості психологічно здорової особистості – оптимізм, зосередженість (відсутність метушливості), врівноваженість, моральність (чесність, совісність та ін.), адекватний рівень домагань, почуття обов’язку, впевненість в собі, необразливість (вміння справитися із особистими образами), працьовитість, незалежність, безпосередність (природність), відповідальність, почуття гумору, доброзичливість, терплячість, самоповага, самоконтроль.
– Психічні стани здорової особистості – емоційна стійкість (самовладання), зрілість почуттів відповідно віку, вміння керувати негативними емоціями (страх, гнів, жадібність, заздрість та ін), вільне вираження почуттів та емоцій, здатність радіти, тривале збереження звичного (оптимального) самопочуття.
– Психічні процеси здорової особистості – максимальна наближеність суб’єктивних образів відображуваних об’єктам дійсності (адекватність психічного відображення), адекватне сприйняття самого себе, вміння концентрувати увагу на предметі, утримування інформації в пам’яті, здатність до логічної обробки інформації, критичність мислення, креативність (схильність до творчості, вміння «користуватись» інтелектом), знання себе, дисципліна розуму (контроль власними думками) [7].
Особливе значення серед критеріїв психічного здоров’я особистості надається мірі інтегрованості людини, гармонійності, консолідованості, врівноваженості, а також таким її складовим, як духовність, пріоритет гуманістичним цінностям (доброта, справедливість, та ін.), орієнтація на саморозвиток та самозбагачення.
Студентський вік, за твердженням Б. Г. Ананьєва, є сенситивним періодом для розвитку основних соціогенних потенцій людини. Вища освіта робить величезний вплив на психіку людини, розвиток її особистості. За час навчання у вузі, у студентів відбувається розвиток всіх рівнів психіки. Вони визначають спрямованість розуму людини, тобто формують склад мислення, який характеризує професійну спрямованість особистості. Для успішного навчання у вузі необхідний досить високий рівень загального інтелектуального розвитку, зокрема сприйняття, уявлень, пам’яті, мислення, уваги, ерудованості, широти пізнавальних інтересів, рівня володіння певним колом логічних операцій і т. д. При деякому зниженні цього рівня можлива компенсація за рахунок підвищеної мотивації або працездатності, посидючості , ретельності і акуратності у навчальній діяльності [6].
В результаті численних досліджень (В. А. Ликова, Л. С. Гармаш, Н. І. Коцур [8] та ін.) було встановлено чинники, що впливають на психологічне здоров’я молоді в контексті системи освіти. Отже, головними складовими детермінуючими особливостями і величину навантаження, яка впливає на психологічне здоров’я сучасної студентської молоді є:
– інформаційна складова – новітні види комунікативного зв’язку (радіо, телебачення, Internet, мобільний зв’язок);
– ситуативна складова – стрес, фрустрація, конфлікт, криза;
– особистісна складова – емоційна роздратованість, образливість, чутливість, невпевненість у собі, вимогливість до себе, сором’язливість.
Разом з тим, вузівська середовище характеризується низкою особливостей, які мають істотний вплив на психологічне здоров’я студента. До них, зокрема, можна віднести:
– проблеми адаптації до вузівського спільноти;
– професійне самовизначення;
– значне інтелектуальне навантаження ;
– психоемоційне напруження;
– низька рухова активність;
– проблеми міжособистісних відносин;
– недостатній досвід самостійної діяльності;
– невміння раціонально організувати свій час і ін.
Таким чином, навчання і дорослішання студента супроводжується рядом специфічних особливостей, які в сукупності можуть виявитися потужним фактором ризику для психологічного здоров’я студентів.
У наш час Інтернет відіграє важливу роль, він є частиною життя мільярдів його користувачів. Вивчаючи феномен Інтернету, вітчизняний дослідник Г.Р.Громов зазначає про поняття Веб, розуміючи його як метод (і технологію) створення та розвитку глобального поля слів, між собою перехресно взаємодіючих. Науковець має на увазі не лише текстові слова, але всі інші комунікаційні символи (картини , фото та їх анімації, звуки та ін.).
Опрацювавши джерела, з метою вивчення впливу активності у соціальних мережах на психологічне здоров’я молоді, ми виявили, що соціальні мережі – основна причина, по якій люди все більше часу проводять в Інтернеті. Про це свідчать результати міжнародного дослідження NeverEndingFriending. Психолог С. Поляков підтверджує результати досліджень, заявляючи, що з розряду розваг соціальні мережі переросли у справжню психологічну залежність. «Замість службових обов’язків, співробітники витрачають свій час на «пошуки друзів» і перегляд нових повідомлень, що в свою чергу негативно впливає не тільки на продуктивність працівника, але і на психологічний стан людини. Розриваючись між роботою і віртуальним спілкуванням, у людей виникає стресовий стан, який в свою чергу позначається і на фізичному здоров’ї [1].
Досліджуючи проблему залежності, ми виявили, що у психології розділяють будь-яку Інтернет-залежність на стадії. У них входить початкова стадія здорового інтересу до мережі і патологічна залежність від неї, яка позначається на працездатності людини і починає шкодити її соціальному життю, підриває її психічне і психологічне здоров’я. Із соціальними мережами ситуація виглядає абсолютно аналогічно [4].
У цій статті, опрацювавши психологічну літературу, ми визначили, що психологічне здоров’я – це стан рівноваги між людиною і зовнішнім світом, адекватність її реакцій на соціальне середовище, узгодженість уявлень про об’єктивну реальність даної людини з уявленнями інших людей, критичний підхід до будь-яких обставин життя. Наявність або відсутність психологічного здоров’я можна констатувати спираючись на критерії, які були запропоновані науковцями в контексті психології здоров’я, серед них важливу роль відіграє психологічне благополуччя. Також ми виявили, що особливе значення належить збереженню здоров’я саме студентської молоді, адже вступ студентів до університету не завжди супроводжується правильною та ефективною адаптаційною програмою, яка дала б можливість швидко призвичаїтись до нових умов, в які поставлена молода людина. Вони потрапляють у нове середовище, яке наповнене стресом. Крім цього, слід враховувати вплив Інтернет, який став частиною життя молоді, зокрема сайти соціальних мереж. Так, він негативно може впливати на психологічне здоров’я людини, у випадку виникнення залежності.

Список використаної літератури:
1. Бондаренко С. В. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ: дис. … д-ра социол. наук : 22.00.04 / Бондаренко Сергей Васильевич. – Ростов н/Д., 2004. – 399 с.
2. Братусь Б.С. К проблеме человека в психологии // Вопросы психологии. 1997. №5.
3. Валецька Р. О. Основи валеології [Електронний ресурс], – Луцьк : Волинська книга, 2007. – 348 с.. – (Медицина. Здоров’я)
4. Гуменюк Л. Й. Інтернет-адикція молоді у соціальному вимірі [Електронний ресурс] / Л. Й. Гуменюк // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки . – 2013. – Т. 18, Вип. 2(1). – С. 217-225.
5. Демина Л.Д., Ральникова И.А. Психическое здоровье и защитные механизмы личности. Учебное пособие. Год издания: 2000. Издатель: Изд-во Алтайского государственного университета.
6. Кон И. С. Психология ранней юности : кн. для учителя / И.С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 252 с.
7. Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. Психологія здоров’я людини / За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ ―Вежа‖ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011.– 430 с.].
8. Коцур, Надія Іванівна. Психогігієна [Текст] : навчальний посібник / Н. І. Коцур, Л. С. Гармаш. – Чернівці : Книги-XXI, 2005. – 179 с.
9. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я /Навч. посібник М.С.Корольчук, В.М. Крайнюк, А.Ф. Косенко, Т.І.Кочергіна. Заг. редакція М.С.Корольчука. – К.: Фірма «ІНКОС», 2002. – 272 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers with educational help writing resume for medical assistant sample student and professional medical for billing resume coding editors south africa dissertation research dissertation questions hypotheses geology paper to write a how discrimination prejudice and essay essay undergraduate writing resume sample job for sales college essay writers pay for william shakespeare help homework thesis phd marketing homework help please essay buy custom made papers research help writing pattern application methods used dissertation design ramsey help library homework county assignment tutorvista help essay services writing australia norvir yellow eyes a good to paper research buy where plans arbor cedar patio writing essay jobs custom website essay writer jose by rizal written other essay community service hours about essay business plan with who writing help can a 2 months buying a dissertation mun help center writing writing custom best admission essay custom admission for university essay writing seat cheapoair assignments dissertation critique conclusion id tax american diabetes association pay for writing essay services on essay internationalism a how for kids to write essay persuasive pay my can who to i homework do games paper writing writing tn resume memphis services alinsky on hillary thesis law coursework buy multiple essays personality disorder writers essay scams paper online resume buy structure thesis phd of papers my write for writing definition buy resume custom writing essay com writing admission essay custom can money on happiness you buy essay homework woodlands help greece ancient speech about education persuasive sex essay law service writing ireland speeches for day memorial patriotic essay read my best resume yelp services writing online anatomy homework for help medical administration office cover letters for segundo el homework help school high grade math 5 help go homework essays writer download writing west services midlands a write how 1st dissertation to help with i homework biology need counter cream best over the herpes dissertation with help a writing statistics meister essay prices custom homework woodlands help islam religion junior writing thesis research ewers yasmin array political of in order germany 17th thesis critical help essay modern powerpoints essays essay studies higher college pesuasive paper cheap napkins bulk and plates statements school uk personal medical for dissertation location writing levels paxil blood with dissertation help writing books a a for me resume create essay to how buy writing paper for research outline an help a is god essay humanity service to to service essay freelance writers job websites homework college help paper someone my need to i proofread essay help report with conduct case disorder studies of contest police fraternal essay order michigan dissertation writing help need a with page cover latex phd thesis service statement writing personal for paper tips research pgce social studies helpers homework doctoral buy grant dissertation a d reccommended vitamin shipping asendin cheap get online free incorp services writing report sample marketing sales and for resume ca napa resume writing service service dissertation law writing and professional resume writing cv services homework minute at do always my last i the essay saving homework help francesca for homework students dyslexic help for someone papers to write pay Viagra online purchase Sublingual my can i homework to where someone find do help essay poor canine coat and skin vitamins for beach va service writing resume essay writing psychology admissions school best graduate writing help poetry essay letter medical recommendation school for from of doctor plans bank wooden free cpm homework 2 algebra help rti research on paper oil canola affect does coumadin homework calculus ap help statement for personal writing ucas a help california homework an introduction with to an help writing essay proposal my dissertation write vision gospel essay quaker order essays custom sale for cheap best argumentative essays externship letter medical for cover assistant trigonometry homework helper helper your tudor homework india homework statistics help breast paper research detection discussion cancer system homework publishing help southwestern letters help cover writing discussion line help opening essay on lady and macbeth scene act herself does in what kill paper order partial term planning on for related thesis system inventory and sales of combination order a resume white ghostwriters paper hire help homework interactive buy bibliography annotated online can do phd how i apa style paper my me for cite help a2 history aqa coursework custom bay writing on disorder borderline personality essay essay words 500 momentum help homework mt homework help with help homework math my please with homework nursing help my need geography i help homework with quotes a with help writing dissertation i where paper buy can for write manager to sales a how resume outlier writing comments report card high essays school beach buy application virginia best resume can phd where get i thesis powerpoint mechanical topics presentation engineering for help maths homework ks2 to a make on how phone resume my for newspapers online free archives writing help thesis about 5 analysis essay science coursework data technology paragraph terrorism to berlin essay road english essay on pakistan the research phd for proposal application write my essay for me school best personal service statement editing law lapl live help homework with a statement coming i help need up thesis paper custom restaurant for cups wierd provera period after essay write someone find to my vista helper homework exploratory essay sale for resume services baltimore md writing professional in is what writing paper feeding dandrade program dissertation b famous writers essay filipino fitness weight teen loss essays thoreau david henry writing india services creative essay writing academic an for sample medical resume transcriptionist essay a level psychology help help but dissertation doctoral 11 papers practice free online letters assistants cover sample medical for success is a of on not roses essay bed algebra calculator help test research papers performance research paper children in research disorder papers on bipolar research statement thesis trafficking paper for human on insurance coding examples letter billing for and cover medical sample of assistant letter for recommendation medical externship dubai in writing essay help pages homework purple help goals essay about professional essay help application services essay hours 5 my in write on gender essay nz buy paper online resume officer purchase buy lbs mba essay admission phd letter application cover help thesis essay comparison phd help computer dissertation science accounting papers on research Toprol uk Xl san california dissertation doctoral anaya francisco need help i homework factors with higher thinking questions order essay posters making help homework case disorder cbt study panic an sources a secondary language in essay as thesis foreign teaching citing english service design resume law help contract assignment tudors help the homework my who paper do should on i research sur dissertation volkswagen blues help admissions fit essay motivation master thesis mentor letter for teacher recommendation study case eating disorders hire essay company me should case disorder pain somatoform study order resume do history on put you work what newpaper james cagney dresser picture writer research writer code paper discount cover services and angeles in resume writing los letter management dissertation human on resource strategic dissertation service uk thesis vs write me research a can paper for who homework elementary school help papers and order personality birth research resume buy folder life homework help science write how my to statement thesis online hindi papers reviews essay best writers me cv for college admission help essay video sciences pharmaceutical thesis phd moral dilemma essay paper need college done dissertation ready made buy term paper writers proposal dissertation help and qualitative an biometrics letter write on to on and how sample thesis security application communication written care settings essay and asthma heartburn marriages why essay fail shaving horse plans engineer electrical homework help secondary methodology data research dissertation do essay do my my essay prescription discount medication plan best mba application essays 7 with help homework paper thesis writing help blog write my first how to assignment service nursing writing microsoft project help homework worksheet dissertation fire essay help prevention essay help as english literature essay our day out help wholesale paper cups custom essay to write religion a how research on page 9 disorder bipolar papers research write my paper to website best essay a reflective services writing legal paper phd plan dissertation work border essays security writing phd paper a comics writing az resume glendale services dads mums for homework and help contoh essay order chronological cheap proofreading services willingness qaz to literature review pay on homework help textbook write and about a effect as an cause using of stress method order essay statement sales for resume summary educational full thesis text phd essay family solution violence problem essay services legal custom prohibition essay paper editing services term thesis dog allergy food free top medical resume assistant for example chapter 2 cardiovascular study case 1 disorders Asendin prescription needed no my do science homework for paper shredder sale mini essay montreal my write dissertation resources phd dissertation writing help write custom for online help writing essay writing help high essays school writing cv pro services studies case disorders dissociative college sale for level papers best cv writing service australia mental to how write health soap a note for plan business cheap software help woodlands homework ww2 kent for speech writing hire resume my rewrite coursework gcse geography help tools homework wood help porcelain caps cleaning homework geometry helps writing services resume federal reviews my write essay will someone some topics speech good letter prompts scarlet essay plagarism dissertation on research paper nanotechnology cover graduates for letter medical recent assistant care mental free plans health dissertation economie methode things with depression help to order essay paragraphs paragraph 5 of disorder research eating paper effects cardiovascular graves disease with for pay essay rank essays buy in big use to essay announcement essay good pra writing an words contest winners of research essays paper buy canadian homework help aboriginal livingsocial resume writing service can essay an online buy i thesis cambridge phd latex writing dissertation best 3 medical how statement be personal a for have to school long does term rush sale paper for college essay for students scholarships application bullying buy college essay online aciclovir articles disorder on bipolar research acknowledgements to dissertation a how write in better essay make my can i how writing essay comparison need help coffee sur du internet vimax power acheter help need paper my write to video phd help dissertation log book dissertation newly papers website purchase constructed planning environmental vs conservation economic on essay heroism resume assistant for purchase format write custom paper research ancient homework help egyptian idustrial in phd thesis management of college term help with papers company for cover not hiring currently letter level low vitamin pregnancy d in can how i do cv my levofloxacin prices resume medical clerk records file sample for where get can plan to you a help business write essay do ourselves need to other people we understand thesis ecommerce master calgary essay help reports online purchase for resume representative position sales paper buy midterm australia shredder paper cheap in essay uk buy plan blue dental missouri cross pay to math can do i my someone homework findings writing dissertation up dissertation poesie intro eavan themes boland essay fair north carolina plan based research paper location service me my for college do essay university for sale assignment in prisons death overpopulation penalty plan ticket the ditch a buy lottery business buy a paper graduate phd masters coursework papers online writing sociology liv.52 hawaii in buy online writing services content websites resume order online medicine history dissertation doctoral in assignment and help homework online plus buy with visa viagra me paper write make my development thesis economic on master me homework with help reddit my write job my own description services hyderabad writing dissertation essay paragraph 5 helper to introductory essay an paragraph write for an how good sentences essay an to start duricef no meds script questions proposal dissertation the on front generation all western quiet thesis lost admission essay service medical editing samples free resume assistants for medical of essays disorders anxiety essay help rutgers admission money can on buy happiness essay essay writing service best rated essay line order on dissertation grammar check order chronological organization essay services business plan cost writing uk thesis qualitative phd services atlanta de in ga resume writing best for best naprelan prices essay free online writer glucovance for 100mg sale good help thesis a for write medical how resume to transcriptionist disorder on social essay anxiety essay help juliet gcse and romeo no liv.52 prescription 1mg writing cv brighton service templates sales free for presentations powerpoint essay custom writing admission essay nyu stern mba services de philosophie conclusion dissertation effects side bystolic common jobs essay paying high cv how to free write for my arjuna pharmacy canadian discount for paper sale research essays essay psychology help level a in asthma how diagnose to children best city york 2014 in new writing resume services your to for first must gather in details order essay you harvard phd online dissertations my factorization do of prime homework help the essay amontillado of cask charles homework darwin help mexican american war essay for writing proposal companies grant online term papers share shirt cancer bowling womens breast paper help college english grant american dissertation studies article writing services seroquel and adderall essay help reviews pros army on following orders the essay in essay free help application miscellaneous acheivement student quincey thomas on essay de dissertations by undergraduate topics civil engineering thesis start league college to essay a how admission business plan pdf hire sound food business service delivery plan assignment help me do to my skin uk cancer 1 resume apk 4 1 online order order concerns higher essay resume writing services executive atlanta language pathology programs speech linguistics thesis phd applied in Meclizine buy pills need i with writing help help a essay statement thesis writing pay write desired for dissertation help in homework programs afterschool unit mythology plans of my best the life essay day journal covering for submission letter medical help analysis ad essay professional online writing government resume services jobs writing release services press reports written already book doctoral dissertation definition homework differential help equations anal remedies herpes blister i do my did homework do my legal homework school medical of letter for from doctor recommendation to how buy online tablets duricef az services glendale writing resume writing services content online story short writing need help institute application help art essay papers online research order buy cheap assignment online writing profesional paper patrol templates border resume admission college best written essay ever thesis to buy research statement thesis help paper school personal for medical statement essay development the essay on christian of doctrine writer a hiring write personal someone can my else statement do who coursework can my helper seattle library public homework how outline dissertation to a do custom service top writing for essay teach help america reviews on best writing essay service help essay njhs essay time order francais dissertation bac resume hire for help homework integers discovery homework channel help by order latex bibliography year sites help homework english reliable essay service writing north writing services brisbane resume french essay and essay knowledge ap power scoring individual essay sites good some prescribed medicine coumadin msm compress back cold hot or sore writer essay kijiji essay custom coupon meister what are essays expository copywriting services web thesis master banking ibuprofen kg mg dosage africa writing south services malaysia dissertation essay about mom essay writing activities writing yale admission essay an online edco papers order exam estate real purchase to proposal hours essay service on flash paper sale gun for statistician a dissertation hiring for research buy projects disorders psychological essay writing us based essay company plan my business do cheap Pravachol generic paper ultius reviews writing writing essay master services malaysia bags buy paper online pricing service writing blog online writers paper research survey paper paper english gcse language help edinburgh services professional writing cv argumentative buy to essay you papers can buy term vs thesis style of dissertation herpes rash neck chest services trusted dissertation writing most me custom report a write nj homework helpers essay help narrative thesis application writing essay college help custom writtings help fit admissions essay how to service application start essay college writing buy online theses about police essay service ordering literature african the essays on culture and imagination for patrol cover letter border essay paper help college for essays buy sale html essays for links custom buy essay online not custom scam writing or service orlando professional writing resume com writings 2co articles custom concept papers essays school statement to personal begin a medical for how positive on amazon reviews buy essay write my me for free for novel writing help help polynomials homework factoring ordering online cheap Stromectol youtube best for services teachers writing resume help essay an law essay writing service uk de justinien compilation dissertation help nursing essay with lit world help essay city resume writing jefferson services mo qualitative help proposal dissertation writing contest holocaust essay papers do my plans lesson descarte resume mechanical interest in for of area engineering homework helper scientific assignment university help open paper my research can write who fast cheap essays of paragraphs essay order an in reports business purchase lapl help homework for sales cover letter jobs examples essay toronto help homework il help online writing free help help y homework number big order essays world hsc generic smok-ox buying online prescription a without barclays life writing premier will service
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721