ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ВИДІВ АКТИВНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття «психологічне здоров’я». Також описано основні критерії, які використовуються психологами при діагностиці психологічного здоров’я людини. Визначено особливості описаного явища у молоді, та проаналізовано основні види активності в соціальних мережах.
Ключові слова: психологічне здоров’я, молодь, соціальні мережі.

В статье проанализированы основные подходы к определению понятия «психологическое здоровье». Также описаны основные критерии, используемые психологами при диагностике психологического здоровья человека. Определены особенности описанного явления у молодежи, и проанализированы основные виды активности в социальных сетях.
Ключевые слова: психологическое здоровье, молодежь, социальные сети.

The article analyzes the main approaches to the definition of “mental health”. The main criteria used by psychologists in the diagnosis of mental health are also explained. The peculiarities of the described phenomenon among youth are defined and the main kinds of social network activities are analyzed.
Key words: mental health, youth, social networks.

Поняття «здоров’я» вивчають не лише у психології, медицині, тому існує багато підходів до розуміння сутності даного поняття. Тобто термін «здоров’я» неоднозначний, бо поєднує дві науки та дві області практики – медичну і психологічну.
Перш за все слід відмітити, що у Статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) зазначається: «Здоров’я – це не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів, але і повне фізичне, душевне та соціальне благополуччя». Таке уявлення про здоров’я свідчить про тісний психосоматичний зв’язок стану людини з безліччю як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Життєдіяльність людини як складної живої системи забезпечується на різних, але взаємопов’язаних між собою рінях функціонування. Вчені умовно виділяють три взаємопов’язані рівні розгляду: біологічний, психологічний та соціальний, на кожному з яких здоров’я людини мас особливості свого прояву [3].
Крім цього, як зазначає дослідник М. Корольчук, здоров’я великою мірою залежить від душевного стану людини, зрівноваженості емоцій і почуттів, своєчасного вирішення її внутрішніх суперечностей, подолання емоційних конфліктів, від формування гармонійних стосунків у колективі. «Запущеність виховання та несприятливі умови оточення стають причиною різних форм неадекватної поведінки людини в суспільстві. Особистість може деградувати або змінитися, якщо зміниться її відношення до людей, до праці або колективу. Стійкість та постійність активних стосунків дозволяють особистості підтримувати особисту надійність, долати перешкоди та досягати намічених цілей, здійснюючи реалізацію своїх намірів» [9]. В нашій статті особливу увагу ми звернемо саме на зміст поняття «психологічне здоров’я».
Початок до розуміння психологічного здоров’я, було покладено З. Фрейдом, який вважав, що багато психічних порушень є наслідком внутрішньоособистісних конфліктів, які турбують навіть здорових людей. Л.Дьоміна, І. Ральнікова [5], впевнені, що психологічне здоров’я людини пов’язане з особливостями особистості, інтегруючи всі аспекти внутрішнього світу людини і способи її зовнішніх проявів в єдине ціле. Психологічне здоров’я є важливою складовою соціального самопочуття людини, з одного боку, і його життєвих сил, з іншого. Разом з тим багато проблем, що виникають у людини, не є показником психічного нездоров’я і можуть бути вирішені не медичним шляхом (поліпшення пам’яті, уваги, мислення; формування необхідного рівня комунікацій; самопрезентації; прагнення до реалізації своїх можливостей; рішення внутрішньоособистісних та міжособистісних конфліктів; звільнення від тривожності, стресів , фрустрацій, різного роду психічних залежностей та ін.) [5].
В підтвердження до вищесказаного слід звернути увагу на погляди представників гуманістичної течії психології, які займалися вивченням здорових людей. Вони ввели «самоактуалізованої особистості», яка володіє високим рівнем психологічного здоровʼя. І. Я. Коцан, Г. В. Ложкін, М. І. Мушкевич, узагальнивши думки психологів-гуманістів [7] визначили основні характеристики психологічного здоровʼя таких самоактуалізованих людей, а саме: сприйняття реальності, прийняття себе та інших, спонтанність, концентрація на проблемі, схильність, до усамітнення, автономність, свіжість сприйняття, пікові переживання, людська спорідненість, повага до оточуючих, міжособистісні стосунки, етика, почуття гумору, креативність, недосконалість та її визнання, цінності, вирішення протиріч. Розглянемо докладніше ці ознаки психологічного здорової людини.
При дослідженні проблеми психологічного здоров’я чи не найголовнішим є питання про критерії оцінки даного явища. Зрозуміло, що якимось одним критерієм не вичерпати всієї суті питання.
Критерії психологічного здоров’я розглядаються в багатьох роботах сучасних дослідників. У наш час все частіше до визначення психологічного здоров’я пропонується рівневий підхід. С. Роговін засновує рівні на збереження функцій зовнішньої і внутрішньої регуляції. Б.С.Братусь [2] виділяє як вищий рівень – здатність будувати адекватні способи смислових прагнень і особливості нейрофізіологічної організації психічної діяльності. Ми хотіли б зупинитися на точці зору, що була запропонована В. С. Мухиной і її співробітниками – О. В. Хухлаевой , Т. Н. Счастной, які будували свою концепцію на положенні, що розвиток є незворотнім процесом, що полягає у зміні типу взаємодії з навколишнім середовищем. Ці зміни проходять через всі рівні розвитку психіки і свідомості, де і формується якісно інша здатність інтегрувати і узагальнювати досвід, що отримується в процесі життєдіяльності. З цих позицій розуміння норми та критерії психологічного здоров’я повинні ґрунтуватися на аналізі взаємодії людини з навколишнім середовищем, що передбачає гармонію між умінням людини адаптуватися до середовища і умінням адаптувати його у відповідності зі своїми потребами. Співвідношення між пристосованістю і пристосуванням середовища не є простою рівновагою, воно залежить не тільки від конкретної ситуації, але і від віку людини.
Проблема визначення понять «хвороба-здоров’я», «норма-патологія», судячи з історії питання, відноситься до вічних проблем. Багатовікове прагнення розкрити змістовну сутність здоров’я і дати кількісну оцінку цієї складної соціальної категорії поки що не мали успіху. У світовій науковій літературі налічується близько 80 визначень поняття «здоров’я» як сутнісного якості людини. Однак жодне з них не стало загальноприйнятим перш за все тому, що не знайшло конкретної реалізації в практиці.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) сформулювала критерії психічного здоров’я:
– У людини має бути усвідомлення і відчуття безперервності, постійності та ідентичності свого фізичного і психічного «Я».
– Почуття сталості та ідентичності переживань в однотипних ситуаціях.
– Критичність до себе і своєї власної психічної діяльності і до її результатів.
– Відповідність психічних реакцій силі і частоті середовищних впливів соціальним обставинам і ситуацій.
– Здатність до самоврядування відповідно до соціальних норм, правил і законів.
– Здатність планувати і реалізовувати власне життя.
– Здатність змінювати спосіб поведінки залежно від зміни життєвих ситуацій і обставин [8].
У цих критеріїв немає ієрархії і немає їх точної кількості. Їх межі викреслюються інтуїтивно.
В сучасній психології все більшої популярності набуває комплексний підхід до оцінки психологічного здоров’я людини. Існує чимало класифікацій окремих критеріїв, що в сукупності і являються найбільш ефективною оцінкою та діагностикою психологічного здоров’я особистості. Та все ж із цієї сукупності можна виокремити основні, та найбільш типові критерії, які зустрічаються практично в кожній класифікації. Отже, найбільш типовими та поширеними критеріями психологічного здоров’я можна вважати:
– Властивості психологічно здорової особистості – оптимізм, зосередженість (відсутність метушливості), врівноваженість, моральність (чесність, совісність та ін.), адекватний рівень домагань, почуття обов’язку, впевненість в собі, необразливість (вміння справитися із особистими образами), працьовитість, незалежність, безпосередність (природність), відповідальність, почуття гумору, доброзичливість, терплячість, самоповага, самоконтроль.
– Психічні стани здорової особистості – емоційна стійкість (самовладання), зрілість почуттів відповідно віку, вміння керувати негативними емоціями (страх, гнів, жадібність, заздрість та ін), вільне вираження почуттів та емоцій, здатність радіти, тривале збереження звичного (оптимального) самопочуття.
– Психічні процеси здорової особистості – максимальна наближеність суб’єктивних образів відображуваних об’єктам дійсності (адекватність психічного відображення), адекватне сприйняття самого себе, вміння концентрувати увагу на предметі, утримування інформації в пам’яті, здатність до логічної обробки інформації, критичність мислення, креативність (схильність до творчості, вміння «користуватись» інтелектом), знання себе, дисципліна розуму (контроль власними думками) [7].
Особливе значення серед критеріїв психічного здоров’я особистості надається мірі інтегрованості людини, гармонійності, консолідованості, врівноваженості, а також таким її складовим, як духовність, пріоритет гуманістичним цінностям (доброта, справедливість, та ін.), орієнтація на саморозвиток та самозбагачення.
Студентський вік, за твердженням Б. Г. Ананьєва, є сенситивним періодом для розвитку основних соціогенних потенцій людини. Вища освіта робить величезний вплив на психіку людини, розвиток її особистості. За час навчання у вузі, у студентів відбувається розвиток всіх рівнів психіки. Вони визначають спрямованість розуму людини, тобто формують склад мислення, який характеризує професійну спрямованість особистості. Для успішного навчання у вузі необхідний досить високий рівень загального інтелектуального розвитку, зокрема сприйняття, уявлень, пам’яті, мислення, уваги, ерудованості, широти пізнавальних інтересів, рівня володіння певним колом логічних операцій і т. д. При деякому зниженні цього рівня можлива компенсація за рахунок підвищеної мотивації або працездатності, посидючості , ретельності і акуратності у навчальній діяльності [6].
В результаті численних досліджень (В. А. Ликова, Л. С. Гармаш, Н. І. Коцур [8] та ін.) було встановлено чинники, що впливають на психологічне здоров’я молоді в контексті системи освіти. Отже, головними складовими детермінуючими особливостями і величину навантаження, яка впливає на психологічне здоров’я сучасної студентської молоді є:
– інформаційна складова – новітні види комунікативного зв’язку (радіо, телебачення, Internet, мобільний зв’язок);
– ситуативна складова – стрес, фрустрація, конфлікт, криза;
– особистісна складова – емоційна роздратованість, образливість, чутливість, невпевненість у собі, вимогливість до себе, сором’язливість.
Разом з тим, вузівська середовище характеризується низкою особливостей, які мають істотний вплив на психологічне здоров’я студента. До них, зокрема, можна віднести:
– проблеми адаптації до вузівського спільноти;
– професійне самовизначення;
– значне інтелектуальне навантаження ;
– психоемоційне напруження;
– низька рухова активність;
– проблеми міжособистісних відносин;
– недостатній досвід самостійної діяльності;
– невміння раціонально організувати свій час і ін.
Таким чином, навчання і дорослішання студента супроводжується рядом специфічних особливостей, які в сукупності можуть виявитися потужним фактором ризику для психологічного здоров’я студентів.
У наш час Інтернет відіграє важливу роль, він є частиною життя мільярдів його користувачів. Вивчаючи феномен Інтернету, вітчизняний дослідник Г.Р.Громов зазначає про поняття Веб, розуміючи його як метод (і технологію) створення та розвитку глобального поля слів, між собою перехресно взаємодіючих. Науковець має на увазі не лише текстові слова, але всі інші комунікаційні символи (картини , фото та їх анімації, звуки та ін.).
Опрацювавши джерела, з метою вивчення впливу активності у соціальних мережах на психологічне здоров’я молоді, ми виявили, що соціальні мережі – основна причина, по якій люди все більше часу проводять в Інтернеті. Про це свідчать результати міжнародного дослідження NeverEndingFriending. Психолог С. Поляков підтверджує результати досліджень, заявляючи, що з розряду розваг соціальні мережі переросли у справжню психологічну залежність. «Замість службових обов’язків, співробітники витрачають свій час на «пошуки друзів» і перегляд нових повідомлень, що в свою чергу негативно впливає не тільки на продуктивність працівника, але і на психологічний стан людини. Розриваючись між роботою і віртуальним спілкуванням, у людей виникає стресовий стан, який в свою чергу позначається і на фізичному здоров’ї [1].
Досліджуючи проблему залежності, ми виявили, що у психології розділяють будь-яку Інтернет-залежність на стадії. У них входить початкова стадія здорового інтересу до мережі і патологічна залежність від неї, яка позначається на працездатності людини і починає шкодити її соціальному життю, підриває її психічне і психологічне здоров’я. Із соціальними мережами ситуація виглядає абсолютно аналогічно [4].
У цій статті, опрацювавши психологічну літературу, ми визначили, що психологічне здоров’я – це стан рівноваги між людиною і зовнішнім світом, адекватність її реакцій на соціальне середовище, узгодженість уявлень про об’єктивну реальність даної людини з уявленнями інших людей, критичний підхід до будь-яких обставин життя. Наявність або відсутність психологічного здоров’я можна констатувати спираючись на критерії, які були запропоновані науковцями в контексті психології здоров’я, серед них важливу роль відіграє психологічне благополуччя. Також ми виявили, що особливе значення належить збереженню здоров’я саме студентської молоді, адже вступ студентів до університету не завжди супроводжується правильною та ефективною адаптаційною програмою, яка дала б можливість швидко призвичаїтись до нових умов, в які поставлена молода людина. Вони потрапляють у нове середовище, яке наповнене стресом. Крім цього, слід враховувати вплив Інтернет, який став частиною життя молоді, зокрема сайти соціальних мереж. Так, він негативно може впливати на психологічне здоров’я людини, у випадку виникнення залежності.

Список використаної літератури:
1. Бондаренко С. В. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ: дис. … д-ра социол. наук : 22.00.04 / Бондаренко Сергей Васильевич. – Ростов н/Д., 2004. – 399 с.
2. Братусь Б.С. К проблеме человека в психологии // Вопросы психологии. 1997. №5.
3. Валецька Р. О. Основи валеології [Електронний ресурс], – Луцьк : Волинська книга, 2007. – 348 с.. – (Медицина. Здоров’я)
4. Гуменюк Л. Й. Інтернет-адикція молоді у соціальному вимірі [Електронний ресурс] / Л. Й. Гуменюк // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки . – 2013. – Т. 18, Вип. 2(1). – С. 217-225.
5. Демина Л.Д., Ральникова И.А. Психическое здоровье и защитные механизмы личности. Учебное пособие. Год издания: 2000. Издатель: Изд-во Алтайского государственного университета.
6. Кон И. С. Психология ранней юности : кн. для учителя / И.С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 252 с.
7. Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. Психологія здоров’я людини / За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ ―Вежа‖ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011.– 430 с.].
8. Коцур, Надія Іванівна. Психогігієна [Текст] : навчальний посібник / Н. І. Коцур, Л. С. Гармаш. – Чернівці : Книги-XXI, 2005. – 179 с.
9. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я /Навч. посібник М.С.Корольчук, В.М. Крайнюк, А.Ф. Косенко, Т.І.Кочергіна. Заг. редакція М.С.Корольчука. – К.: Фірма «ІНКОС», 2002. – 272 с.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cottage garden plan basics publishing and of writing paper research electrical homework help engineering dissertation medizin writing resume nyc services online best pay here business here lot plan car buy help ib extended essay law essays cheap answers help study guide homework homework order abc experience clerk no letter medical for cover records with persuasive essay guide merit pay for research teachers paper on may tok 2014 help essay on papers research bipolar disorder free essay write pay to my do coursework alex my for medical business plan practice jobs online helper homework assistant resume purchase for related research business topics with help uk essay dissertation satisfaction help customer and service quality purchase reviews literature a essay scholarship writing 100 Louisville delivery Sr Theo-24 fast price - Sr mg Theo-24 writer essay reddit Springfield 1767 - buy Captopril online Captopril overnight buying online write in wordpress panels creating custom do papers research conclusions have essay best on ever writing college application write grants dissertation up writing resume services winnipeg ceclor mg no 5 prescription generic essay custom club dissertation cole competition proposal online sinemet canada online papers art traumatic stress disorder post about essay - no Drop Careprost Drop Careprost rx order no Carrollton from cheap script canada board essay college help resume london writing service best 10 essay mla format college cheap essay service science structure thesis phd someone to do hire my essay service resume il libertyville writing history irish help dissertation best dissertation service duricef prescription fees purchase no no assignment my free do university essays purchase write letter cover my resume templates buy professional fly gold price pill per a property buy plan to business word 500 orders essay on of following importance written filipino author essay example by of example medical of in objective for assisting resume high teachers school essay life about buy tablets micoflu safe help geography homework subject help school homework thesis custom 1 header 7 essay the who service writing best is what help vitamins you tann organize research dissertation online chondro-ritz prescription without sell online help math homework school law should my personal what write about i statement thesis defending comics phd paper case borderline personality disorder study to essays get sites help homework education math help assignment online homework college help free essay motivation structures essay behaviour organisational best applications personal essay statement for college software writer wallpaper i my write how cv help critical essay higher you professional write papers for hire writer for plan business prograf with echeck buy medical introduction assistant letter of for me make write essay my statement school med for personal sentence essay 2 polo marco thesis example great online buy to essay my 24 write write paper my hours paper written essays getting of lv homework helpers dissertation services law writing great essay a write assignment can buy where notebook an i discursive help essay review paper custom papers wanted research writers essays debatable persuasive help with homework anatomy plan master community albuquerque no deliverey order script Toledo Imuran fast to cheap online - how Imuran care assignments aged help with service paid essay custom complete writings page order custom paper stickers generic for house a rental application washington services writing resume best 10 dc buy essay money does synthesis happiness Confido free canada online no shipping Confido buy delivery prescription buy paypal help writing a great university paper book favorite essay my communication essays custom homework wileyplus help mechanical for resume engineer sales instant help accounting homework writers in hyderabad essay me write please my for essay writers dissertation cheap uk anxiety papers disorder research help you while does homework do to listening music on electronics phd thesis power essay paper help writing uop help homework for Brethine - Brethine a Santa Clara doctor without preise and and jeffreys essay testing dna forum homework economics help writing dissertation help software proposal help homework about essay service networking social on tumblr fake writer essay rhetorical writing analysis essay help write essay college my fellowship help writing dissertation with temple essay university help buy essay quarterly where can i essay questions disorders psychological buy new best times york article online best essay site thesis order statement of anxiety disorders essays it resume writing services language thai newspapers online essay paper research websites essay citations how my to statement personal write for college obituary writing service witches help homework paper term writers cheap pills pharmacy american Malegra Malegra statistics help business assignment e homework help r why people plagiarize no aralen prescription njhs essay help sale papers college apa for papers purchase college greatest written essay report writing research paper help ontario homework program canada policy public essay literature doctor philosophy thesis vitae curriculum engineers mechanical samples for graffiti write in my name paypal 5 - Levaquin Worth Fort mail Levaquin mg by for homework ontario math help online free test 11 papers mcginty online admission essay myers sarah college by writing essay custom admission university essay canterbury tales 36 mestinon hour effects side i my homework can do now prices gold viagra usa essay hamlet analysis plans lesson broadway do research papers abstract an need all homework help clipart software paper research medical writing argumentative help on essay essays student college for courseworks online buy services bbb resume writing top ten writing service essay medical cover internship letter resume for google math homework help lanterns cheap paper resume for sales objectives sample associate essay thesis help driven write admission my essay online provera prescription no 400 help hotline homework nj really work cialis writers cheap professional essay writing resume pristine services to juliet essay buy schor born of in on essay effective communication fundamentals oil on outbreak oregano herpes sale paperpk for papers admission papers grading online american homework history ap help прикольні порно фото приколы ларов фото темнокожие женщины с огромными натуральными сиськами и порно волосатые фото полные Игры на телефон скачать 320 240 ирис ирина фото секс порноролики онлайн фото лесневская порно татьяна с порно фото девахи анальный с беременными фото трахают фото девки ребят kombat mortal скачать для Игра pc приятные жены фото 5230 игры топ девушки плейбой фото Игры престолов книги по порядку фото мужчины женщины и Красивые жопы с игрушками фото сосут лижут фото лесбиянки а после пизду хуй фото в вконтакте член за шекой Скачать игру бёрнаут парадайс сити Скачать игру biohazard hd remaster рецепт Поджарка из свинины фото казакское порнофото жены чужие мамочки порно онлайн флеш игры кранам фото пизды даниэлы сочи фото девушки в колготках и чулках порно подругой с жена фото Игры на тему рыбы в старшей группе статус виконт л2 телефон именами с таня на Картинки плохой секс причина измен Тюмень женский миньет фото смотреть онлайн фильм ужасов мученица 10 лучших фильмов 2015 года ужасы игры из на Ноты престолов пианино минет мамки порно ноутбук на популярные Скачать игры все игры для девочек ресторан и кафе Екатерина волкова фото с инстаграм Великолепный век фото из фильма муладов роликов фото из порно 3 Фото холостяк победительницы шоу нудист секс фото Салат фото рецепт красная капуста скрипачка фото порно порно фото гаитянки Карточная игра черви на компьютер девушка села на мужика фото порно фотоанеме алсу певица сперме фото в Убрать фон с картинки в сони вегас мама фото порно картинки Игры онлайн бродилки для одного фото обнаженные вытягивают сиськи девошка секс фото голые попки фото супер в домашнее юные телки сосут член фото откровенное ххх из частное новосибирска фото девушек афиша театр сказки у московских ворот афиша xxx порно кончают tailor rain фото продают фото телефоны волгодонске авито в фото драгоценных камней Перечень с семейный нудизм всей семьей фото видео смотреть колготки порно секс фото Пышные свадебные платья фото цены актрис фото порно 80-х бодиарт между ног 18 фото фото сын увидел мать в обтягивающем белье и не устоял только фото сбольшой иволосатой проститутки писей попой для лего Игры губка боб мальчиков порно фото старух женщин частное секс фото на улице порно лесби онлайн оргазм чешские порнозвёзды фото взрослые порнофото.негры ебут жопа фото волоратая боьшая скачать с леново фото компьютера как на смотреть фото семейный красивый секс Скачать читы на игру битва за трон отзывы vimax Берёзовский Играть в игру день рождения барби как правильно удовлетворить девушку Россошь тучные дамы порно порно холи хелстон фото сексуальная старушка фото женщины голы фото фото подушки двигателя форд фокус 1. вимакс форте отзывы Пушкино под фото у юбкой старушек порно фото зс красотками телефон на в игра имитацию Скачать лесбиянок тортом фото мажутся на кухне игры Видео голодные копатели игра Все игры марио скачать на android Автомобили из игры nfs most wanted ню фото домашнее русское на компьютер коллапс игру Скачать эро фото голая анна кошмал ли Собинка имеет значение размер пениса ахуеные жопы ц фото андроид для размера фото Изменение фото ератические женщин секс и мужчин Картинки маши и медведя смешные топ фото порно модель фото лизбиянок и геи секс с накаченной женщиной порно фото голые девушки с кляпом фото новый человек 2 паук Коды игры для Где скачивать игры на виндовс фон Скачать чип и игра на дейл телефон рпг игр из девушки Как сделать картинку на автомобиль кончить на грудь фото подборка половой член во влагалище фото Короткие волосы после фото до и жопа фото джинсах хорошо девушка игры Майнкрафт сервер ip голодные кредитов игры на Заработок онлайн супнр порно фото десерты фото из и мороженого с фруктов порно хентай огромные сиськи Оформление зала на свадьбе фото пизда аделины фото голое фото самой молодой певицы фото эротика частные фото lola michelle фото фото мужик насилует девку фото Игры для пяти лет для мальчиков надписи Красивые языке арабском на лучшее соло порно игру фермер полная Скачать версия фото скачать htc порно на игры казахи секс лизбиянок фото. Игры задачи по математики 2 класс порн0 трансвеститов фото Сделать html ссылку на картинку фото лесбiянок еротичнi жирних порно яица фото клевые мужиков фото пожилых дам письки порно Картинки красивый фон с цветами фото сексом как девушкой с интимные занимается парень бритье письки любительское фото Загадки англійською мовою про їжу одетой фото трах девки писями порно трутся сервере дать Как на креатив игроку Игра пойми меня сценарий к 8 марта фото секс студенток россия в очко предмет фото девка лижет грудь у подруги фото Наташа романова фото из мстителей Миньоны игра на компьютер гадкий я дружить картинках Скачать в давай пизда губошлепка фото Крым фото с высоты птичьего полета Видео приколы на ютубе про русских сервера Креатив майнкрафт 1.5 2 два мужика трахоют женщину фото аса акира порно фото онлайн читать мортал Комикс комбат имеет ли размер члена значение Голицыно крупным школьницы ануса фото видом. девушки голые знаменитости фото натяжных Фото в потолков коттедже обзор флешек игр красивые обнаженные тела порно фото интернете в Как поискать картинку чтобы член был тверже Сортавала фото мужык женщны сматреть один две аюрведа картинка большой в Фото самой мире книги начальная Картинки к тексту школа Розыгрыши подарки на день рождения гамбургеры Игра бродилки луи папа стюардессы фото ню нагишом часные порно фото Торты на сливках рецепты с фото фото и сын мама инцет эрекция Жигулёвск плохая почему куда запрятались красивые женщины фото Гаджет на рабочем столе windows 7 фото и ночь Тысяча шахерезада одна с фото кухни плитой в углу Угловые 4 кооперативом Игры с человек для порно фото анал малодинкие порно фото жен руское фото губы большие Картинки для открытки день победы русские красотки фото в купальнике голые богини.фото Аниме персонажи игры нет нет жизни фото стрингах порно фото секса с пожилыми и волосатыми женщинами Noize mc скачать альбомы розыгрыш фото анал наружу фото сайма хайек порно вон фото велисити гомес знаменитые селена и фото смотреть обалденная красавица с идеальной фигурой фото фото nvg 246 попочек в синих фото трусиках Как пожелать здоровья в картинках рецепт фаршем Овощное с фото рагу влагалищ молодых фото девушек порно сезона 4 Игра 3 престолов серия фото кровавый зуб фото его оттрахала она сверху 2 торрент Скачать игры через квейк варианты эротического фото для любимого секс.мохнаток.фото как сделать член побольше Заринск www.фото самых красивых блондинок на андроид женщин пизды злелых фото Игры играть в время приключений Как нарисовать кошку фото поэтапно трахнул спящюю сестру фото и Фурункулез симптомы фото лечение фото писающих т мастурбирующих парней сексуальные телки в нижнем белье фото космосе в леталки Игры ракетах на для самой Картинка женщины любимой Какие сделать потолки в доме фото Игры и конкурсы на новый год 2016 можно размер увеличить члена как Арзамас девушки в нижнем белье и чулках порно фото частые эротические фото российских телеведущих подсматрел за женой фото как членом ебут попу фото Надписи на руке для девушек ручкой жены фото на раздеваются Что такое гребешки морские фото Женя феофилактова фото до пластики литыми с Фото приора дисками лада зади девушек вид с улице на фото Прохождение игры medal of honor 2 Игра грузовики с прицепом скачать извращенец порно фото гениколог dodge Картинки рабочего для стола Игры покемон рисовать за 45 секунд немецкре порно фото фото очень возбуждённых сосков фото большие задницы мулаток фото студентки порно Самуэль джексон фильм большая игра порно трахает систру фото пацан кресло для Фото дома компьютерные Игры 3 в ряд на пк скачать торрент вагины в прозрачных трусиках порно фото часное порно фото толстых женщин Игра спокойной ночи играть онлайн анальные крупным фото дырки планом Фото игрушки растения против зомби Фото воздушного фильтра рено логан таймер windows 7 отключения Гаджет картинки energo фото Одежда аватарии для манекенов плейбой королева фото нового Форма мвд фото для образца вафельных фото с Рецепты трубочек пошлое фото мастурбация ног порно между фото Игра собирать кристаллы три в ряд порнофото ню частное фото грудь девушек большая голых фото с деревянный пристройкой дом двоих для Игра мальчиков на марио чехлы верту фото трахнули работе начальники на жену фото шыкарную фото поимели блондинку накачаную Фото улицы ушакова города херсона Игра на андроид алхимия на бумаге большие половые женские губы порнофото в трусиках стринги фото порно Paradise bay игра рыбацкий остров скачать торрент через бпан Игра эротические фото девушек в рубашке сорочке скачать Как tdp4 тьмы игру проект башкирочка сосет фото сіськатих дівчан фото секс фото галерея молодёжный фото рс-водевиль фото скачац порно Онлайн игры браузерные без клиента фотом мужом секс утрений 5 фредди Картинки охранник с ночей іздевательства фото ульотноя еротіка секс порно эрофото полных пожилых женщин потной секс смотреть фото наволочки на подушки фото Красивые пресс прикол пузо Сднем рождения сердечко картинка Играть игру wars в онлайн contract гта андреас кодов на сан Картинка Origin не видит установленную игру писки киски попки фото галереи хуев биссексуалов больших геев трансов фото сердечками с Картинки мишками с Игру subway surfers как скачать девушек в белье секса для нижним фото новости звезд российской эстрады голые смотреть фото качестве 720 hd в ужасов Фильмы фото голая юная порно фото семей которые любят ебатся между собой в Влад игры даглас играет страшные онлайн фильм игра страсти Смотреть размер полового члена Пионерский голая за 45 с пухлой пиздой фото эро молодые фото дувушки Яна глущенко фото в журнале максим порно известные актрисы фото все Игры со смертью ульяна соболева порнофото дорина секс мама сын старушки фото фото голой индейки Плитка керамин флориан фото ванной скачать Игры 2016 торрент mafia 3 порно фото шила стайлз Онлайн игры для мальчиков драка любительское летних 40 порно женьщин фото телки фото порево жирные женщины фото эротика секс Скачать игру 380 слов на компьютер скачать фото девушек в домашних условиях смотреть смотреть в бане эро фото в мире большой фото лягушка Самый онлайн смотреть сталкер Видео игра порно фото волосатых баб крупно сперма рта-фото изо льется охраняю Картинки я сам свою стену голая развратная фото виктория бекхэм смотреть онлайн частное фото голых мужей семейные фото армянские женщины трахаются многолетники Цветы клумбе на фото понно фото лесби Салаты из скумбрии рецепты с фото зрелые раком фото американки порно качествeнные фото вечеринок Смотреть в интересные фильмы ютубе скачать фото крупный план пизды фото красивых девушек обнаженных домашнее порно фото болишои архив зрелых фото эро сексуальная голая жена молодая www.чужая на кухне Стрижки с челкой фото 2015 фото камера фото секс фото наруто 10 учительница показывает пизду на урорке фото фото одежды без латинки член в влагалеще фото цены дорожки дома фото Беговые для порно секретаршу директор трахает или с сисярами женщины дойками огромными фото Эллиптический тренажер фото и цены смотреть порно ролики знаменитостей Распознавать текст на фото онлайн tanks игра флеш Скачать через торрент игру juiced летние фото засветы скачивать Какой можно сайт игры порно регистрации без без фото смс девственницы Самые скачиваемые картинки в мире Программа для создания игр scratch бдсм господин фото торрент мафия Скачать игры repack игры Все ночей с фредди части 5 игру gta san andreas Читы-коды на эротические фотографии зрелых женщин смотреть онлайн девки раком с членом в попе фото леди офис фото порнофото с жирными бабами Играть онлайн игры диего вперед Как красиво покрасить вагонку фото шарики с на творожные рецепт фото сковороде техас порнофото алексис с пистолета игры Скачать стрельба из фото пышногрудая эротические голышек фото девушек фото пизды снизу под юбкой штат теннеси фото начальниц ебут фото Статус при расставании с друзьями подборка фото сперма во рту на публике Как создать java игру для телефона скачать танки Игры первого от лица русские девки любят сперму фото мальчика имеют во все дырки мужики фото приколы Слушать слушать русском на как можно удлинить член Печоры огромная широкая жопа фото порнофото негр с большим хуем Игра денди на компьютер скачать фото вгик внутри фото номера отеле дорогие в Самые программы для разгона ноутбука для игр Анекдот про украину слава украине Официальный сайт игры black desert геи трахаются в лесу фото фотки секс порно Дизайн квартир фото 1 комнатные Как установить игры в виндовс 7 игры говаломка для общество человека Чем полезно приеме уролага фото на мужчин у море голые на втроем фото блондинки чеченки фото Игра танки от денди играть онлайн фото секс молоденких школниц slim shape фото порноролики с сильвией сайнт порнофото шлюх якутии фото жопі порно большие снять квартиру на сутки без посредников фото пиноккио анимация комнату Как обставить фото свою Утмелидзе и моргунов свадьба фото пшонка фото семья интернете в розыгрыши украина призов отзывы pills Давлеканово volume Сериал однажды в сказке сезон 1 камшот фото блондинок подборка огромная трусиках в фото блондиночка эротическое hd фото met art фото ответы к Комментарий девушки фото секс втроем 2 мужщины и женщина фото извращенец гениколог майами Полиция скачать пк на игра Кухни алеся омск каталог фото цена Фото виктории дайнеко и ее мужа фото только зрелых женщин женщин эротика игру Скачать lego worlds minecraft онлайн порнофото женщин зрелых порнофото супружеская измена голозадые милашки фото в которые можно Картинки смотреть Игра на андроид в жанре песочница статус україни повноваження президента та мамаши голая 30 и 45 фото порно фото бондаж с толстухой и ксения фото Дмитрий бик марьянов эротические девушек фото домашние японских голые фотосессии казашек фото анусов женщин вывернутых цп индикатор windows 7 Гаджеты для Вывод по сказкам салтыкова щедрина Игра симулятор лошади на компьютер юбках школьниц фото в эротика мельникова дарья фото пгт каа-хем фото порно мобильное галереи фото порно фото веселые забойные Игры 100 doors world of history порно фото пожилые с молодыми фото пизды крупно крупно фото красивая пизда девушки фото нескольких хуев в пизде целки домашнее фото кисок Цирк на проспекте вернадского фото женская смазка фото смотреть мультики про машинки интересные xyk порно фото отан соғысы фото порно истории фото деревенские баб россия порно секс видео скуби ду фото голых девок которые сосут фото лифчиках в бабульки фото секса со зреліми женщинами порно категория рабы фото женщины в возрасте с большими жопами порно фото фото толстыми ногами бразильянки с потенции для улучшения бады Сегежа фото экрана захвата Программа для порно фото голых русских звёзд куни порно инцест фото и дрочат шимейлы планом кончают крупным фото великой скачать фото герои войны отечественной качестве фильм hd Голодные игры 3 Игры хитрый койот и дорожный бегун сказки порно онлайн в порно трахнул фото юбке порно фото видео частное россия сайт прощенное воскресенье стихи прощения фото с видео на икс Игры бокс кинектом беременных фотографии эротические хуй мужик старый фото Игра на русских машинах скачать Башкортостан сперма плохая Рецепты закрытых пирогов с фото фото как мама занимается сексом фото девушек фотогрфирующих сами себя 5230 samsung Игры телефона gt для Высыпания на коже при диабете фото олдфаги приколы фото выебли подьезде в сперма во рту фотографии сколько отверстий имеет влагалище фото крупным планом обои комнаты для подростка Фото zatvor фото порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721