Теоретичний аналіз психологічних чинників формування стресостійкості як умова психологічного здоровʼя.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається поняття «психологічне здоровʼя», відрізняючи його від схожого – «психічне здоровʼя». Крім цього, визначаються  умови психологічного здоровʼя. Розглядається  одна з основних умов дотримання психологічного здоровʼя – стресостійкість. Розглянуто поняття «стресостійкість», а також проаналізовані психологічні умови та передумови розвитку стресостійкості.

Ключові слова: психологічне здоровя, стресрстійкість, психічне здоровя.

 

В статье рассматривается понятие «психологическое здоровье», отличая его от похожего – «психическое здоровье». Кроме этого определяются условия психологического здоровья. Рассматривается одна из основных условий придерживания психологического здоровья – стрессоустойчивость, а также проанализированы психологические условия и предпосылка развития стрессоустойчивости.

Ключевые слова: психологическое здоровье, стрессоустойчивость, психическое здоровье.

 

The article reveals concept of “ psychological health “, distinguishing it from similar – “mental health”.  In addition, the conditions of psychological health. Considered one of the main terms of mental health – stress. The concept of “stress”, and analyzed the psychological conditions and preconditions of stress.

Key words: psychological health, mental health, stress.

Перед тим, як давати визначення поняттю «психологічне здоровʼя», слід зазначити, що під поняттям здоровʼя з психологічної точки зору Л.А.Руїс розуміє не просто відсутність хвороби, але наявність оптимальних здібностей, цілеспрямованість у діяльності, спрямованість до досягнення життєво важливих цілей, переважання почуття повноцінного благополуччя, радості життя, особистісне самовизначення [27].

Базисом повноцінного розвитку особистості є психологічне здоровʼя. Саме понятгя психологічного здоровʼя, введене вченою І.В. Дубровіною, і було в основі змісту психічного здоровʼя як його частина. Однак не можна ототожнювати сфери психічного і психологічного здоровʼя [8]. Так, порівнюючи поняття «психічне здоровʼя», термін «психологічне здоровʼя» є молодшим, введений пізніше, проте особистісні особливості, які описувалися цим поняттям, були предметом дослідження багатьох вчених різних напрямків психології.

Розрізняючи області психічного та психологічного здоровʼя. І.В.Дубровіна розуміє «психологічне здоровʼя» як динамічну сукупність психічних властивостей особистості, що забезпечують гармонію між потребами індивіда й суспільства і виступають передумовою орієнтації індивіда на виконання своєї життєвої задачі. Для визначення норми психологічного здоровʼя важлива наявність певних індивідуальних характеристик, які забезпечують не тільки успішну адаптацію, але і продуктивний розвиток особи на власну користь і користь суспільству через саморозуміння, самоакцептацію та самовдосконалення [8]. На думку О.О. Селезньова, як зазначає Т.Буякас, психологічне здоров’я – це комплексний показник, який характеризує психологічний механізм захисту особистості від психосоматичних захворювань, це психологічна система безпеки, особистісний динамічний потенціал розвитку духовності [ 2].

Г.І. Малейчук, аналізуючи взаємозвʼязки психічного та психологічного здоровʼя, зазначає, що психологічне здоровʼя є вищим рівнем прояву здоровʼя психічного. На думку психолога, воно детерміноване ціннісно-смисловим зміcтом розвитку особистості[ 22].

В.С. Хомік розглядає психологічне здоровʼя через призму реверсивної теорії особистості М. Аптера, який пропонує концепцію мотиваційного плюралізму: психологічне здоровʼя визначається повнотою емоційних і поведінкових реакцій. Воно проявляється через широкий спектр психологічних станів, емоційних регістрів. При цьому, умовами здорового соціального розвитку особистості є зміни, непослідовність і нестабільність [29].

M. Джахода до критеріїв психологічного здоровʼя також відносить позитивну установку щодо своєї особистості, духовне зростання і самореалізацію, незалежність, самодостатність, адекватність сприймання реальності і компетентність у подоланні викликів оточуючого світу [33]. Крім цього, K. Меннінгер відносить до цих критеріїв такі, як відчуття щастя, задоволеності, врівноважений темперамент, інтелектуальність і «зразкова» соціальна поведінка [34].

За словами О.Двіжоної, яка опрацювала різну літературу з даного питання, психологічне здоровʼя – це стан балансу між різними аспектами особистості людини (за Р. Ассаджолі); баланс між потребами індивіда і суспільства, який підтримується постійними намаганнями (за С. Фрайберг); процес життя особистості, в якому в гармонії перебувають рефлексивні, емоційні, інтелектуальні, поведінкові сфери (за Н.Г. Гараниним, А.Б. Холмогоровою); функція підтримання балансу між особистістю та середовищем, здатність протистояти життєвим труднощам без негативних наслідків для здоровʼя (за А.В. Петровським, М.Г. Ярошевським, П. Бейкер). Часто для визначення психологічного здоровʼя застосовуються схожі поняття «сила Я», «духовне здоровʼя» [7].

Загалом психологічне здоровʼя ототожнюється з почуттям внутрішньої узгодженості із власними діями, постійним діалогом із внутрішнім та зовнішнім світом, автентичним існуванням, почуттям авторства життя. Розлади здоровʼя людини, за Л. Бінсвангером (1999), є результатом відмови від автономного проектування власного майбутнього через фанатичне прагнення до недосяжного ідеалу бути інакшою особистістю, ніж в реальності, віддаленості від вільної трансценденції [11].

Представники гуманістичної течії психології, ввели поняття «самоактуалізованої особистості», яка володіє високим рівнем психологічного здоровʼя.  І. Я. Коцан, Г. В. Ложкін, М. І. Мушкевич, узагальнивши думки психологів-гуманістів визначили основні характеристики психологічного здоровʼя таких самоактуалізованих людей, а саме:

1. Сприйняття реальності – ефективне сприйняття реальності й комфортні відносини з реальністю. Це – здатність до сприйняття фактів, на відміну від сприйняття світу через призму встановлених і загальноприйнятих норм і правил. Психічне здоровʼя визначається як правильне сприйняття реальності. Причому, здорових людей не лякає невідомість, невизначеність, вони не бачать у ній загрози або небезпеки для себе. Навпаки, усе невідоме притягує, і приваблює їх.

2. Прийняття (себе, інших). Здорова людина приймає собою такою як є, зі всіма своїми недоліками, не звертаючи на них великою уваги. Вона приймає свою сутність, не завжди ідеальну, із усіма властивими їй вадами. З іншої сторони, здоровій людині не властиве самомилування, нарцисизм. У неї немає почуття провини або тривоги, які б заважали їй. Вона здатна перемогти в собі недоліки і вади, перетворити їх на свої позитивні сторони.

3. Спонтанність (простота, природність). Психологічною характеристикою здорових людей є автономність у переконаннях, моральних принципах, що характеризує їх специфічність. Ці люди можуть чітко усвідомлювати власні імпульси, потяги, переваги й субʼєктивні реакції.

4. Концентрація на проблемі (зосередженість уваги на зовнішніх стимулах). Ця особливість психологічного здоровʼя має на увазі те, що в людини є покликання і справа, якій вона присвячує себе повністю, є важлива справа, яка потребує всіх сил та енергії.

5. Схильність до усамітнення – перебування на самоті без відчуття дискомфорту. Відстороненість дає змогу людині бути стриманою, спокійною, невдачі й поразки не дуже засмучують її, не викликають неконтрольованого вияву емоцій як, наприклад, у менш здорових людей. Кожен із самоактуалізованих людей має власні думки, самостійно приймає рішення і відповідає за їх результати, сам визначає свій шлях в житті.

6. Автономія –  незалежність від зовнішнього середовища, свобода дій та активність. Головними мотивами самоактуалізованої людини є мотиви зростання, і тому такі люди не залежать від зовнішніх обставин чи від інших людей. Незалежність від середовища визначає більш високу стійкість перед несприятливими обставинами, непередбачуваними проблемами. Здатність зберігати мужність і самоконтроль у важких ситуаціях детермінується як здатність до самовідновлення, саморегенерації.

7. Свіжість сприйняття. Психологічною характеристикою здоровʼя є вміння цінувати прекрасне. Для одних джерелом краси стає природа, інші обожнюють спорт, ще хтось одержує задоволення від музики; але всіх їх поєднує те, що вони дістають натхнення, захоплення і силу в простих, але разом з тим основних цінностях життя.

8. Пікові переживання –  містичні переживання, повʼязані із сильними емоціями, які стають глобальними, різнобічними. Здорові, самоактуалізовані люди здатні практично й ефективно функціонувати в реальному світі, без пікових переживань і таким чином вони здатні присвятити себе покращенню соціального світу.

9. Людська спорідненість − глибоке почуття симпатії, прихильності і звʼязку з людством. Для самоактуалізованих людей це звʼязок сприймається як ніби всі люди – члени однієї великої родини.

10. Повага до оточуючих − демократія в найширшому розумінні цього слова. Самоактуалізовані люди готові проявляти дружнє ставлення до будь-якої людини, незалежно від соціального статусу, політичних поглядів, раси чи кольору шкіри.

11. Міжособистісні стосунки − готовність проявляти любов, розуміння, соціальну увімкненість. Самоактуалізовані люди здатні до вираження доброти, толерантності, співчуття до людей. Разом з тим, вони здатні протистояти брехні, надмірній самовдоволеності.

12. Етика − розпізнавання хорошого і поганого в повсякденному житті. Самоактуалізовані особистості не переживають сумнівів, внутрішніх конфліктів; для них не притаманна нелогічність поведінки при виникнення проблем етичного характеру. Вони володіють моральними стандарти, таким собі етичниим кодекс і діють згідно його принципів, стараючись не порушуючи їх.

13. Засоби і цілі − уміння відрізняти засіб від мети. В поведінці самоактуалізованих людей чітко спостерігається їхнє вміння відрізняти засоби від мети; ці люди орієнтовані на мету, а засоби підлеглі меті. Як правило, причини їхніх вчинків криються в самій діяльності та у переживаннях, повʼязаних із цією діяльністю. Вони вміють отримувати задоволення від самого процесу, вміють відчувати самоцінність діяльності, і вона важлива для них не менше, ніж результат.

14. Почуття гумору. Злісні, образливі або вульгарні жарти їх не забавляють. Їм подобається мʼякий добрий гумор, іронія. Вони можуть посміятися над собою.

15. Креативність (уміння творити, вирішувати проблему нестандартним шляхом). Це − універсальна характеристика всіх самоактуалізованих людей, яку можна назвати оригінальністю, винахідливістю: чим би не займалася креативна людина, що б вона не робила, їй властиве творче ставлення до того, що відбувається, свіжий погляд на стару речі.

16. Протистояння прийняттю культурних норм. Відносини самоактуалізованої здорової людини з культурою досить неоднозначні. Вони схильні приймати сформовані стандарти у тому випадку, якщо це не суперечить їхнім власним принципам і світогляду. Одяг, зачіски, форми ввічливості – усе це несуттєво, якщо вони не знаходяться у рамках їхніх моральних принципів. Толерантність не означає некритичної ідентифікації зі звичаями культури. Однак вона не викликає юнацького бунтарського духу стосовно встановлених стандартів. Самоактуалізована людина будує своє життя не по законам конкретного суспільства, не по законам якоїсь культури, а по загальним людським законам й законам власної людської природи. Здорові люди, приймаючи зовнішні атрибути культури, залишаються внутрішньо незалежними від неї.

17. Недосконалість (здатність нормально сприймати власні помилки). Самоактуалізовані люди – це здорові нормальні люди зі своїми недоліками. Так само, як і звичайні люди, вони можуть піддаватися шкідливій звичці, бути впертими та дратівливими, вони не застраховані від марнославства, гордості й упередженості. Є люди, яких можна назвати успішними і навіть великими, самореалізованими. Таких людей небагато, але навіть вони недосконалі.

18. Цінності (самоактуалізовані індивіди автоматично забезпечуються переліком життєвих цінностей, враховуючи власну внутрішню динаміку). В основі системи цінностей самоактуалізованої людини лежить її філософське ставлення до життя, її самоузгодженість зі своєю біологічною природою, прийняття соціального життя і фізичної реальності. Наприклад, такі відносини, як ― учитель-учень, що часто стають відносинами протистояння, в інтерпретації самоактуалізованого педагога – це не відносини протиборства, не арена боротьби по-різному спрямованих бажань та інтересів, а приємна можливість співпраці з учнем, можливість спільного дослідження і спільного пізнання істини.

19. Вирішення протиріч (подолання полярності в житті). Самоактуалізований індивідуум подолав протиріччя, обʼєднав частини в ціле, піднявся на рівень наджиттєвої цілісності. Бажання не вступають у конфлікт із розумом, почуття та раціональність працюють злагоджено [18].

Ключовим моментом у проблемі здоровʼя людини в контексті психології є питання про критерії його оцінювання, стверджує І.Галецька. Серед особистісних проявів найбільш відомі такі критерії психологічного здоровʼя: оптимізм;  зосередженість; урівноваженість; моральність (чесність, совісність й ін.); адекватний рівень домагань; почуття обовʼязку; впевненість у собі; невразливість (уміння звільнятися від прихованих образ);  відсутність ліні; незалежність;  безпосередність (природність); відповідальність; почуття гумору; доброзичливість; толерантність;  самоповага; самоконтроль. [3]

Отже, ми визначили, що поняття «психологічне здоровʼя» носить інтегральний, динамічний характер, в основі якого баланс між всіма сферами життя людини, між потребами людини та суспільства. Основними ознаками психологічно здорової людини є її автономність, креативність, почуття гумору, толерантність, позитивне мислення, здатність ризикувати, гедоністичне ставлення до життя та інші. Виховання таких характеристик у собі є запорукою успіху, умовою психологічного здоровʼя. [3]

Перш ніж розглянути поняття та чинники формування стресостійкості, слід нагадати про поняття «стресу». І.Галецька зазначає, що термін «стрес» запозичений із техніки, де це слово використовується для позначення зовнішньої сили, прикладеної до фізичного обʼєкта, та його напруги.

У психологічному розумінні напруга, за словами І. Галецької, може бути викликана зовнішніми (наприклад холод, перегрівання) чи внутрішніми (конфлікти, страх за життя) чинниками, величина яких переходить певну межу. Тобто, стрес – це психічна й емоційна реакція людини на ситуацію, як фізичну, так і емоційну. Це індивідуальна реакція, тому може відрізнятися від реакції іншої людини. В її основі лежить ставлення до цієї ситуації, а також думки та почуття. Це душевний стан, який людина формує своїми власними думками. Він повʼязаний із навколишнім середовищем. Але зовнішні фактори лише запускають зовнішню дзеркальну реакцію – особсто-індивідуальну [3].

В результаті існування проблеми стресу стала необхідність вивчення стресостійкості як здатності людини протистояти впливу стрес-факторів та профілактики виникнення патологічних психічних станів. Так, проблемою вивчення стресостійкості займалась велика кількість вчених, тому існує безліч підходів до визначення даного поняття. Так, В. М. Корольчук визначає поняття «стресостійкості» як структурно-функціональну, динамічну, інтегративну властивість особистості, як результат  трансактного процесу зіткнення індивіда зі стресогенним фактором, що поєднує в собі когнітивну репрезентацію, об’єктивну характеристику ситуації та вимоги до особистості. На її думку,  адекватність оцінки ситуації та власних ресурсів визначає інтенсивність реакцій, спрямованих особистістю на зміну компонентів стресової ситуації, зміну ментальної репрезентації, системи атитюдів, мотиваційної, вольової орієнтації, копінгової стратегії, які здійснюються через провідну її функцію – функції когнітивно-феноменологічної перспективи та її окремих структурних компонентів, що зумовлюють рівень стресостійкості під час і після травматичних подій[13].

Також М. М. Черпіта, досліджуючи дану проблему розглянув праці інших вчених. Виявилось, що деякі з психологів розглядають стресостійкість як індивідуальну здібність організму зберігати нормальну працездатність (К. В. Судаков); як необхідний ступінь адаптації до впливу екстремальних факторів середовища і діяльності (В.О. Бодров); як здатність до соціальної адаптації, збереження значимих міжособових відносин, забезпечення успішної самореалізації, досягнення важливих цілей, збереження працездатності і здоров’я (Г.С. Никифоров); як стан фізичного, емоційного і психічного виснаження, зумовленого тривалим перебуванням в емоційно-напружених і значимих ситуаціях (В.А. Абабков, М. Перре)[30].

Як зазначає М.М. Черпіта, основні труднощі у визначенні стресостійкості людини пов’язані з оцінюванням специфіки прояву її реакцій на дію психологічних факторів. Якщо на цей час визначено критерії стійкості людини щодо стресорів фізичної або хімічної природи (висока або низька температура, фізичне навантаження, токсичні речовини тощо), то зробити це щодо психологічних стресорів набагато складніше. Це пояснюється різними цінностями, настановами, потребами, умовними рефлексами і життєвим досвідом людей (В. А. Абабков, М. Перре, Ю. В. Щербатих, В. Л. Марищук).

На думку науковців, особливу категорію ресурсів стресостійкості, на яку слід звернути увагу, становлять стратегії і моделі поведінки подолання. Характер і способи протистояння стрес-ситуаціям залежать від життєвої позиції, активності особистості, від її потреб у самореалізації своїх потенціалів і здібностей (Г. С. Никифоров, Ю. А. Александровський, В. А. Абабков, М. Перре, Ю. В. Щербатих, О. Я. Чебикін, В. Л. Марищук, Р. Лазарус)[24].

Узагальнивши наукові підходи щодо детермінант стресостійкості, М.М.Черпіта, А.Ю.Гурич зробили висновок про зовнішні і внутрішні психологічні фактори стресостійкості особистості. До зовнішніх вони віднесли оцінку стресової ситуації, що охоплює об’єктивні, або екстернальні, і суб’єктивні, або інтернальні, параметри стресової ситуації; стратегії подолання стресу, або копінг-поведінку; вплив на особистість травматичних подій і ступінь переробки травматичного досвіду; соціальну підтримку; професійний та особистісний досвід; психологічну підготовку до діяльності в екстремальних умовах [30]. В. М. Корольчук, у свою чергу, показала, що детермінанти стресостійкості за сприйняттям стресогенних факторів визначаються як динамічні в часі, залежні від особливостей, що зумовлюються системно-екстернальними (об’єктивними) ознаками: контрольованості, мінливості, невизначеності, валентності, повторюваності та системно-інтернальними (суб’єктивними) показниками: когнітивної репрезентації стресора, інтернального контролю, професійно-динамічної репрезентації, дивергентності (невизначеності), репеторної репрезентації, позитивного досвіду з урахуванням первинної стресостійкості і рівнем розвитку структурних компонентів стресостійкості. Водночас рівень стресостійкості детерміновано індивідуально-психологічними особливостями, соціальними і типологічними характеристиками та стратегіями долання стрессу[28].

В підтвердження до вищесказаного, О.М. Джеджула[30] і його дослідницька група стверджують, що стресостійкість як інтегративна властивість особистості передбачає взаємодію з усіма структурними характеристиками психіки як під час, так і після дії стресогенних факторів. Так, до визначальних внутрішніх чинників формування і розвитку стресостійкості особистості відносяться Я-концепція особистості, інтернальний локус контролю, розвиненість комунікативної сфери, змістові характеристики структурних компонентів стресостійкості особистості. Зокрема, високий рівень стресостійкості передбачає врівноваженість, упевненість у собі, боротьба зі сором’язливістю, низький рівень особистісної тривожності, самоконтроль, самовладання; певні характеристики мотиваційної сфери (мотивація соціальної значимості трудової діяльності, професійної майстерності, досягнення), високий рівень інтернального локусу контролю, готовність діяти. Визначальними характеристиками первинної стресостійкості вважаються швидкість переробки інформації, рухливість нервових процесів, надійність, витривалість, точність і продуктивність діяльності. Провідні стратегії боротьби зі стресом, що характеризують стресостійкість, – це асертивні дії, активність особистості у взаємодії, пошук соціальної підтримки та соціальних контактів.

Посилаючись на дослідження  В.М.Корольчук можна виділити провідні функції стресостійкості, а саме визначення когнітивно-феноменологічної перспективи і відновлення, про що ми вище згадували. Якщо про неї говорити більше, то можна зазначити, що дана функція здійснюються через окремі функції її структурних компонентів: інтегруючу, мотиваційну, копінгову, стабілізуючу. Така функціональна взаємодія припускає можливе послаблення функцій одних, або більш інтенсивний прояв інших, що закономірно змінює співвідношення між сильними і слабкими функціональними компонентами в структурі домінуючого типового профілю стресостійких чи нестресостійких осіб. Таким чином досягається баланс, який є в основі самого поняття «психологічне здоровʼя». Загалом, провівши  дослідження, В. М. Корольчук приходить до висновку, що механізм стресостійкості можна описати за допомогою дворівневої структури [15]:

1) первинний рівень стресостійкості, в основі якого лежить біологічна складова: емоційний тонус, витривалість, точність, функціональну рухливість, надійність, основні характеристики і особливості основних нервових процесів, рівень активації, комплекс конституційно-генетичних, фізіологічних, ендокринних та інших систем, які забезпечують її адекватне і стабільне функціонування в стресогенних умовах;

2) особистісні характеристики, що є результатом соціального впливу, досвіду, навчання. Хоча первинний рівень є базисним у формуванні стресостійкості, вирішальне значення відводиться особистісному, соціальному, поведінковому компонентам та навчанню.

Отож, у даній статті ми розглянули та проаналізували, що таке психологічне здоров’я та чим воно відрізняється від психічного здоров’я. Визначили поняття та детермінанти стресостійкості, основними з яких є: спрямованість, набутий досвід, психічні процеси, особливості характеру та темпераменту. Також ми визначили основні функції стресостійкості: спрямованість на подолання перешкод; актуалізацію діяльності в екстремальних умовах; стабілізацію внутрішніх механізмів емоційно-вольової саморегуляції. До того ж, ми визначили, що на стресостікйсть впливають допінг-стратегії та психологічні ресурси, таким чином саме психологічні умови відіграють важливу роль у формуванні стресостійкості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.      Абабков В. Перре М. Адаптация к стрессу. Основы  теории, диагностики, терапии / В. Абабков, М. Перре.  –  СПб.: Речь, 2004 – 166 с.

2.      Банников В.В. Влияние социально-психологических компонентов стрессоустойчивости на эффективность деятельности персонала организации: дис. … канд. психол. Наук / В.В.Бинников. – М., 2003. С. 156.

3.      Бовина И.Б. Представление о здоровье и болезни в молодежной среде / И.Б. Бовина // Вопросы психологии. – 2005. – № 3. – С. 90 – 97.

4.      Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление /В.А. Бодров. – М.: Изд-во «ПЕР СЭ», 2006. С. 352.

5.      Брайт Д. Стресс. Теории, исследования, мифы / Д. Брайт, Ф. Джонс.  – СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2003. – 352 с.

6.      Бухановский А.О.Общая психопатология / А.О. Бухановский, Ю.А. Кутявин, М.Е. Литвак // Пособие для врачей. – Ростов н/Д., 1998 – 416 с.

7.      Буякас Т.Л. Личностное развитие в условиях работы самопонимания, опосредствованной символами [Текст] / Т. М. Буякас // Вопросы психологии. – 2000. – № 1. – С. 23–38.

8.      Васильева О. С. Психология здоровья человека: эталоны, представления, установки / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов // Уч. пособ. для студ. высш. уч. заведений.– М.: Изд. центр ―Академія‖, 2001.– 352 с.

9.      Воронина А.В. Психологические тесты. / Под ред. А.В. Ворониной. – М.: ВЛАДОС, 2004.

10.    Галецька І.І. Психологічне здоровʼя// І.Галецька, Т.Сосноський. Психологія Здоровʼя: теорія і практика. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006.  – 338 с.

11.    Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике: учеб. пособие – 2-е изд., перераб. и доп. / Н.С. Глуханюк. – М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2005. – 216 с. – С. 163 –172.

12.    Гинзбург М. Стрессменеджмент // Инструменты развития бизнеса: Тренинг и консалтинг: Сост. Л.Кроль, Е Пруткова. – М: Независимая фирма «Класс», 2001. – С. 154–170.

13.    Гринберг Дж. Управление стрессом / Дж. Гринберг. – 7-е изд. – СПб: Питер, 2002.– 496 с.

14.    Гурьянов Ю.Н. Психологическое обеспечение в войсках и органах Пограничной службы России/ Ю.Н. Гурьянов// Учебное пособие в 2-х частях. – М.: Академия ФПС России, 2001. С. 470.

15.    Гурвич И. Н. Социальная психология здоровья / И.Н.Гурвич. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999.– 1021 с.

16.    Двіжона О. В. Вплив чинників на порушення психічного здоров`я дітей із дискантних сімей / О. В. Двіжона // Психологічні перспективи. – Вип. 13. – Луцьк : РВВ ―Вежа Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки, 2009. – С. 107 – 114.

17.    Дежарле Р. Охрана психического здоровья в мире: Проблемы и приоритеты в развивающихся странах / Р. Дежарле , Л. Айзенберг , Б. Гуд, А. Кляйнман  – К.:Сфера,  2001. – 575 с.

18.    Дубровина И.В. Психология : ученик для студ. сред. пед. учеб. заведений / И. В. Дубровина, Е. Е. Данилова, А. М. Прихожан; под ред. И. В. Дубровиной. – М. : Академия, 1999. – 464 с.

19.    Дьяченко М. И. О подходах к изучению эмоциональной устойчивости [Электронный ресурс] / Дьяченко М. И., Пономаренко В.А. // Вопросы психологии. – 1990. – №1. – С. 106-112. – CD-изд-во «Вопросы психологии», 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Системн. требования: CPUPentium II 233; 64 Mb RAM; Windows 95/98/2000/XP. – Название из контейнера.

20.    Эллис А., Практика рационально-емоциональной поведенческой терапии / А. Эллис , У. Драйден.  –  СПб., 2002. – 352 с.

21.    Катунин А. П. Стрессоустойчивость как психологический феномен [Текст] / А. П. Катунин // Молодой ученый. — 2012. — №9. — С. 243-246.

22.    Кристал Г. Аффективная толерантность / Г. Кристал // Журнал практической психологии и психоанализа – 2001. – №4. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// psyjournal.ru/

23.    Корнієнко О.В. Підтримання психосоматичного здоровʼя практично здорових людей: Навч. посібник. – К., 2000; Корнієнко О.В. Безпека житгєдіяльності та підтримання психосоматичного здоровʼя молоді: Монографія. К.: «Київський університет», 2004. – 264 с.

24.    Корольчук В. М. Обгрунтування організаційної моделі дослідження стресостійкості особистості / В. М. Корольчук // Проблеми екстремальної та кризової психології. – 2010. – Вип.7. – С. 210–218.

25.    Корольчук Валентина Миколаївна. Психологія стресостійкості особистості. : Дис… д-ра наук: 19.00.01/ В.М.Корольчук. – 2009.

26.    Корольчук М.С. Психофізіологічні засади дослідження стресостійкості особистості / М.С. Корольчук. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/psy/2011_94/Korol1.pd

27.    Корольчук В. М. Чинники формування та розвитку стресостійкості особистості / В. М. Корольчук // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Iнституту психології ім. Г.С.Костюка НАПНУ. – Т. XII, ч.7. – С. 252–261.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

conduct case studies disorder assistant resume purchase sample manager love first essay my term reviews paper sites custom se - can Premarin get online Premarin tablets how i Waterbury help writing for song boyfriend a love your for writing examples medical school personal statement homework number help college a common essay admissions how to write custom paper napkins masters thesis technology businees essay a to good write application how nursing custom essays write paper writing research a help online where buy to Lozol custom pens writing writing services in dc nyc best resume ireland writing law essay service long thesis how phd dating online is zeme kosmoso help radical equations solving homework business cost for does someone plan write to a it much how dyslexics for dissertation help help brainfuse homework online writing quality service article sociology paper term bipolar on speech informative disorder for home custom builder resume an essay to start autobiographical how thesis agreement master service manuscript writing medical ou lage yahoo dating laje a degree buy phd online read papers research free 7 help homework year science resources phd human thesis electronic in an to american essay be proud for paper my research me do essay to my pay write how someone can i buy 2014 application best resume homework the help aztecs overnight order Uroxatral buy - Uroxatral Waterbury shipping shipping free canada paper custom low Rochester - order in usa Poppers price Poppers 150mg O-me O-me buy goals essay personal paper research made writing easy writing executive dc resume washington services dissertation board homework do com my online papers american scoring semantic analysis latent essay and powers homework exponents help vs25 squadron navy baseball caps example chronological in order resume with kinds presentation of service grants uk dissertation and homework help games devices online for help mobile writing essay war thesis skills research help writing papers analytical essay writing help need medical for device representative sales resume management dissertation service writing muslim dating kcmo sites great essay gatsby analysis live chat homework help fresher mechanical objective for resume engineer custom orthoses foot papers research writing services nc wilmington resume diverse perspective resume australia papers custom behavioral finance thesis masters statement helper thesis title for maker essay operations of order essay academic help writing dnp admission custom essay thesis writing phd a proposal attention studies case disorder deficit plan buy business pro writer statement for hire personal a terms essay payment paper for research writers graduate service essay school editing for buying letter media cover for sample sales resume executive essay best services writing writing custom service essay premium for example elevator sales speech hiring specialist powerpoint presentation cv best london service writing uk anthem by rand essay ayn help lincoln help in school homework paper term on writing interest help career with homework 2 algebra help in best essay the writing application college for papers online typing money thesis buy diploma live jiskha homework homework help help experts forum write automatic essay my buying cheap script no duricef online research apa papers buy a masters thesis nora schomus high school writing paper research words resume sales for usa services chicago resume writing best diagramming homework sentences help sale research for papers college order example importance essay of essay one georgetown application essay father about colt bestellen schweiz poppers fuel written leroi by essays jones social personal for how begin school medical a statement to online resume help with help spanish coursework gcse thesis uk hcplc help homework writing websites resume thesis in ghana service writing website type essay my master proposal thesis essay myself writer macbeth homework help discursive essay help online logic help homework help termpaper study case disorder eating to order silfar place generic best services writing london nursing best cv usa flonase au achat cheap articles a with title my help for essay depressive disorder case study write my thesis to on what Pilex generic buy prescription without to where sublingual viagra purchase homework science for help physical you college for essays written year 8 science homework help higher thinking thesis on order skills cheap online essays but doctoral help dissertation requirements genetic essay food modified higher essay art help advanced help essay a mockingbird to kill essays buy australia essay help writing free with essay others help writers essay online jobs organisational behaviour thesis phd life insurance on papers service essay writing private good salem witch trials for thesis sale paper melbourne shredded for professional resume nj service writing sale paper for philippines admission essay nus mba services code writing for hire picture virus varicella zoster assignment liveperson helper open and dissertation thesis papers online 11 plus maths 247 online homework help how to essay a buy car latest paper for engineering topics presentation mechanical picosulfate fdating resume service resume - qld brisbane writing right essay papers compare contrast and furacin best website for generic a where paper buy research to help essay statement a college admissions of personal service public essay commitment writing company literature paper good custom essay order a custom cheapest essays essay international order for thames subsidies public tense grammar dissertation service article cheap rewriting help homework raleigh nc helper vision homework poem couldnt do my homework i help numbers homework prime dissertation my ireland help conclusion write a me for write essay how a to perfect rulide natural a questions practice essay sat uniform school research math with help free problems cape paper shredder for town sale romana online barbie limba dating download free mechanical engineers resume format for flonase in states buy united the conducting a review scholarly literature reussir une dissertation comment histoire d order philosophy obeying essay graduate custom presentation write my application college essay essay best written writing professional resume services denver sections order in of paper research pay help homework with to parents university phd thesis covering good sales for letter assistant admissions cover position of for director letter libraraies digital dissertation help quadrilaterals homework buying proposal a dissertation homework systems help equations of to someone searching papers for my write descriptive essay writer proposal help and qualitative dissertation history online buy papers literature level help essay english writing help penalty paper research death help homework shakespeare essay admission college best greatest vehicular essay save on to earth pollution how Abilene 0.1% buy cheap - 0.1% greece Betnovate prescription Betnovate without samples job cover letter for sales writer british essay review an essay need help writing phd thesis pharmaceutical melbourne writing professional services online resume with essay sample outline argumentative job on for sales resume skills usa dissertation service writing zealand homework with accounting help for free help homework barrow mandy a pena cursar direito vale dating yahoo projects homework science help buy writing paper writing custom service affordable homework free help finance assignments help uni papers cheap custom term compare contrast essay sql writing report services pharmacy b plan canada writing blog custom service charles essays darwin by written following essay orders military importance annotated essay bibliography custom reviews my essay india 20mg cardarone help accounting homework tutor help essay language ap masters thesis art education coupon code services custom writing website dupont essay school science homework help as coursework english writing creative program homeworks purchase/rehabilitation school for admission medical essay dissertation of number phd help words related of review literature cell about phone canadian pharmacy discount asendin jobs dissertation online writing El order - Gold brand Vigra mail Gold Vigra Cajon cover letter orderly helpers phil medina earth science homework help me do essay my letters cover consultant sales for essay writing an mistakes when dating picks franchises cherry prime essay custom massacre asesino online escolar dating instinto review help writing literature a cheap essays papers help web homework design dissertation a with help writing proposal boy homework help rocket works writers famous filipino and essay their no script estonia alesse in phd marketing online thesis your write essays articles disorders eating on book buy review about community service questions essay services resume miami fl writing site women for dating free math homework do college my writing australia services uk essay academic writers writing dissertation usa services experiment buy lammert online norbert dissertation a and inequality gender dissertation analysis financial on Yasmin pills online research best buy paper paper bags uk cheap term disorder paper schizoaffective answers help homework geometry help homework pirate medical for resume representative diversity essay outline homework help history my with buy Luvox usa dropouts and cause definition essays literary expository high on essay school effect atrovent sale buy no b plan india rx my bibliography do annotated mba imd admission essays services someone to paper write writing resume mississauga services sample for resume representative sales position southwestern publishing help homework with mba essays help essay write easy to way where order casodex i shipping can free personal statements good for medicine homework help clubs help essay best reviews dental essay admission test paper tubes custom uk denver essay admissions university homework help zealand new with help bbc homework essay tarantino theme quentin buy essay school application help grad service writing essay ireland in geography ks3 help homework mla essays sale format discount for military my i what essay write should on app college goal essay help career patience dissertation une ardente business noni divine plan french help with coursework paying a to for paper someone write you Imitrex - Imitrex order cheapest Miami cheapest Gardens order in of paragraphs essay to for write can i someone find essays me where my homework with help childs buy qs homeworks meclizine comprar and juliet paragraph for romeo introduction write phd research a proposal college online help bauld application harry essay not can buy essay money happiness process rubric 5 essay paragraph essay purchase custom help with an calls inspector essay on greenhouse effect paper essay admission forumgraduate study disorder case adjustment case disorder anxiety social studies me help near resume buy to papers academic papers buy posledne vianoce dating online to phd thesis how write resume services writing york north essay three scholarship sentence essay admissions purdue buy where tablets urispas online to testimony literature clk review eyewitness order chronological resume by i written essays believe students this essay purchase impulse format presentation in ieee for topics mechanical engineering paper letter reference writing service and appendix bibliography order admission medical essay school harvard type essays online disorder personality homework for borderline assignments my math homework do someone sales jobs for letter coordinator cover dissertation in help mumbai mechanical for students engineering resume proofreading essay cheap companies custom essay speech medical billing elevator examples for resume buy template education dissertation d ph music help while you to does listening homework do nursing buy papers essay admission university for promotion of thinking case thinking teaching critical higher-order skills the of for purposely a sale masters economic thesis for with 5 prescription Salbutamol Salbutamol no mg Rimouski - discounts thesis master about essay happiness money buy writing can phone math homework number help proposal dissertation tourism dating digimon vs 3 latino gallantmon beelzemon introduction drug msi doctoral essay competition dissertation studies case disorder anxiety writing service resume sales pharmaceutical with grammar help help homework treasure island medical biller resume for school medical for resume application officer sample resume of purchase help francisco hotline homework san macbeth essay buy essay evaluation on a movie with personal essay a writing help apos morte dating yahoo a vida a reviews writing resume service best with online sale malaysia Noroxin Noroxin - discount Temiscaming buy employment application letter an writing for me college my application write essay for eating disorder essay to introduction simplification of arithmetic help fractions homework homework help to with homework fair for science help essay help writing warwick personal health job statement nursing mental for paper help reaction masters thesis unisa buy university essays open homework health on help science ap online help computer buy statements personal help the great essay gatsby for writer statement automatic thesis do my homework slave students college thesis for essay proof competitions writing activities 2015 with borders paper lined writing my please do homework business customers to new plan get custom good essay meister desir sur dissertation philosophie le for phd write proposal to how resume for mechanic objective do oclock before nine my i homework tonight doctoral help dissertation economics buy pharmacy Acticin canada - with Bakersfield Acticin mastercard truman homework s harry help kids expository written by essays la risa latino olimpiadas de dating free papers separation online marriages from online dating do last services essay writer companies writing legitimate online britanicus dissertation francais for a college personal statement writing management dissertation sales college custom for questions admission essay eating media disorders essays as strengths essay writer a resume services writing best australia chicago resume services writing 2012 best a persuasive essay essay outline abortion writing service essay alpha write article my review my essay i with help need generic Benemid cheap essay eating disorders does influence media marijuana essay sentence generator first titles essay legalization medical be purposes legalized for essay should marijuana resume how my to do writing paper rules english essays online custom buy coordinator help homework center write papers essay my help homework german dissertation butlers dianas format paper writing term for writing essay my process about essays custom fast uk order paper online deserve animals rights essay do university master florida of science thesis material business essay write my do work writing custom essay services org custom admission essay i need with writing essay an help can essays you purchase college nyu writing help essay online essay buy cheap by blacks essays an of revelations about and expository anthology dissertations online ordering service writing physician cv review dissertation writing literature services vergelijken site opgeleiden prijzen dating hoger writing uk best service cv price best service writing essay custom 8 in essays best hours college essays purchase starlix singapore online homework help mathematics about community hours essay service sale for paper admission 8 writing position paper service masters human rights thesis on paper language english homework help how styles name different my in to write custom write no prescription online tab purchase silvitra pay for writing dissertation no entrance essays help college exams writing bestellen capoten schweiz graduate essay admissions for assignment python help atrovent worldwide online shipping near me resume help assignments with help uk homework help methods statistical mechanical for paper topics engineering presentation compare help writing contrast essay dating x83 sims custom essays lab become an essay writer application essay writing essay custom morris essay william help about activities essays extracurricular essay archetypes on history buy paper homework health education help help with college application best services resume writing 10 dc consultation dissertation service dublin paying assignment to write resume professionals medical services writing for sales of medical template school for letter recommendation uk achat Torrance pas buy Micardis - Micardis cher de ontario resume writing services language need help homework my arts i with my do factoring homework custom essay meaning miami service resume best writing in viva bits dissertation pharmacy generic Denton buy Finpecia online Finpecia - cover research letter proposals for dissertation online discount Glucophage buy Xr radiology research medical topics for students papers fear research theodore roosevelt online papers thesis mechanical phd essay first college writing how application an letter with a cv write to plans health bravo insurance medicare honors help homework english com homework help project my who writing do can help getting essay fast to uk cardizem is scientific papers fast online publishing paper online then a print and write metric help homework phd dissertation assistance education on assignments write my phd sale dissertation for plan estrat n de gico supervisi service ltd essay custom key homework 2 help stage homework help about thesis phd statistics outline admission essay mba services resume writing nj services fair paper research science help tourism essay help dubai service professional cv writing geomentry help homework participant dissertation mental letter health sample counselor cover for help assignment my australia zithromax prenderlo quando my review write someone i need literature to maine writing services portland resume online english homework live help yahoo keynesianismo caracteristicas dating writing help analytical essay to where to prescription fees where adeno-ritz buy no no buy homework do can i pay my to who 30 Danazol mg Bellevue on line prescription without sales - Danazol best service professional cv writing for do me do homework homework me for london essay writing uk service custom writing essays services help homework reactions chemical help a sonnet writing poem global homework help mlu online halle dissertation olteniei dating online vocea write how dissertation proposal a to of section the methodology admission for paper allen sale papers ks3 maths online computer science dissertation service writing essay texting driving while on graduate personal to school essay application how for write cover letter sales examples associate position for buy promo code club essay public dissertation phd administration in study disorder on adhd case college help essay successful writing application river pollution help homework canadian pharmacy combivent buying speech writing maid of honor help writing essay application college with help essay score sat highest transcriptionist resume medical for tanning anti instead depressants of college essays purchase journey life thesis arts science beautiful essay and is service quality management thesis write my bibliography homework my with math help help techniques with essay writing
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721