Теоретичний аналіз психологічних чинників формування стресостійкості як умова психологічного здоровʼя.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається поняття «психологічне здоровʼя», відрізняючи його від схожого – «психічне здоровʼя». Крім цього, визначаються  умови психологічного здоровʼя. Розглядається  одна з основних умов дотримання психологічного здоровʼя – стресостійкість. Розглянуто поняття «стресостійкість», а також проаналізовані психологічні умови та передумови розвитку стресостійкості.

Ключові слова: психологічне здоровя, стресрстійкість, психічне здоровя.

 

В статье рассматривается понятие «психологическое здоровье», отличая его от похожего – «психическое здоровье». Кроме этого определяются условия психологического здоровья. Рассматривается одна из основных условий придерживания психологического здоровья – стрессоустойчивость, а также проанализированы психологические условия и предпосылка развития стрессоустойчивости.

Ключевые слова: психологическое здоровье, стрессоустойчивость, психическое здоровье.

 

The article reveals concept of “ psychological health “, distinguishing it from similar – “mental health”.  In addition, the conditions of psychological health. Considered one of the main terms of mental health – stress. The concept of “stress”, and analyzed the psychological conditions and preconditions of stress.

Key words: psychological health, mental health, stress.

Перед тим, як давати визначення поняттю «психологічне здоровʼя», слід зазначити, що під поняттям здоровʼя з психологічної точки зору Л.А.Руїс розуміє не просто відсутність хвороби, але наявність оптимальних здібностей, цілеспрямованість у діяльності, спрямованість до досягнення життєво важливих цілей, переважання почуття повноцінного благополуччя, радості життя, особистісне самовизначення [27].

Базисом повноцінного розвитку особистості є психологічне здоровʼя. Саме понятгя психологічного здоровʼя, введене вченою І.В. Дубровіною, і було в основі змісту психічного здоровʼя як його частина. Однак не можна ототожнювати сфери психічного і психологічного здоровʼя [8]. Так, порівнюючи поняття «психічне здоровʼя», термін «психологічне здоровʼя» є молодшим, введений пізніше, проте особистісні особливості, які описувалися цим поняттям, були предметом дослідження багатьох вчених різних напрямків психології.

Розрізняючи області психічного та психологічного здоровʼя. І.В.Дубровіна розуміє «психологічне здоровʼя» як динамічну сукупність психічних властивостей особистості, що забезпечують гармонію між потребами індивіда й суспільства і виступають передумовою орієнтації індивіда на виконання своєї життєвої задачі. Для визначення норми психологічного здоровʼя важлива наявність певних індивідуальних характеристик, які забезпечують не тільки успішну адаптацію, але і продуктивний розвиток особи на власну користь і користь суспільству через саморозуміння, самоакцептацію та самовдосконалення [8]. На думку О.О. Селезньова, як зазначає Т.Буякас, психологічне здоров’я – це комплексний показник, який характеризує психологічний механізм захисту особистості від психосоматичних захворювань, це психологічна система безпеки, особистісний динамічний потенціал розвитку духовності [ 2].

Г.І. Малейчук, аналізуючи взаємозвʼязки психічного та психологічного здоровʼя, зазначає, що психологічне здоровʼя є вищим рівнем прояву здоровʼя психічного. На думку психолога, воно детерміноване ціннісно-смисловим зміcтом розвитку особистості[ 22].

В.С. Хомік розглядає психологічне здоровʼя через призму реверсивної теорії особистості М. Аптера, який пропонує концепцію мотиваційного плюралізму: психологічне здоровʼя визначається повнотою емоційних і поведінкових реакцій. Воно проявляється через широкий спектр психологічних станів, емоційних регістрів. При цьому, умовами здорового соціального розвитку особистості є зміни, непослідовність і нестабільність [29].

M. Джахода до критеріїв психологічного здоровʼя також відносить позитивну установку щодо своєї особистості, духовне зростання і самореалізацію, незалежність, самодостатність, адекватність сприймання реальності і компетентність у подоланні викликів оточуючого світу [33]. Крім цього, K. Меннінгер відносить до цих критеріїв такі, як відчуття щастя, задоволеності, врівноважений темперамент, інтелектуальність і «зразкова» соціальна поведінка [34].

За словами О.Двіжоної, яка опрацювала різну літературу з даного питання, психологічне здоровʼя – це стан балансу між різними аспектами особистості людини (за Р. Ассаджолі); баланс між потребами індивіда і суспільства, який підтримується постійними намаганнями (за С. Фрайберг); процес життя особистості, в якому в гармонії перебувають рефлексивні, емоційні, інтелектуальні, поведінкові сфери (за Н.Г. Гараниним, А.Б. Холмогоровою); функція підтримання балансу між особистістю та середовищем, здатність протистояти життєвим труднощам без негативних наслідків для здоровʼя (за А.В. Петровським, М.Г. Ярошевським, П. Бейкер). Часто для визначення психологічного здоровʼя застосовуються схожі поняття «сила Я», «духовне здоровʼя» [7].

Загалом психологічне здоровʼя ототожнюється з почуттям внутрішньої узгодженості із власними діями, постійним діалогом із внутрішнім та зовнішнім світом, автентичним існуванням, почуттям авторства життя. Розлади здоровʼя людини, за Л. Бінсвангером (1999), є результатом відмови від автономного проектування власного майбутнього через фанатичне прагнення до недосяжного ідеалу бути інакшою особистістю, ніж в реальності, віддаленості від вільної трансценденції [11].

Представники гуманістичної течії психології, ввели поняття «самоактуалізованої особистості», яка володіє високим рівнем психологічного здоровʼя.  І. Я. Коцан, Г. В. Ложкін, М. І. Мушкевич, узагальнивши думки психологів-гуманістів визначили основні характеристики психологічного здоровʼя таких самоактуалізованих людей, а саме:

1. Сприйняття реальності – ефективне сприйняття реальності й комфортні відносини з реальністю. Це – здатність до сприйняття фактів, на відміну від сприйняття світу через призму встановлених і загальноприйнятих норм і правил. Психічне здоровʼя визначається як правильне сприйняття реальності. Причому, здорових людей не лякає невідомість, невизначеність, вони не бачать у ній загрози або небезпеки для себе. Навпаки, усе невідоме притягує, і приваблює їх.

2. Прийняття (себе, інших). Здорова людина приймає собою такою як є, зі всіма своїми недоліками, не звертаючи на них великою уваги. Вона приймає свою сутність, не завжди ідеальну, із усіма властивими їй вадами. З іншої сторони, здоровій людині не властиве самомилування, нарцисизм. У неї немає почуття провини або тривоги, які б заважали їй. Вона здатна перемогти в собі недоліки і вади, перетворити їх на свої позитивні сторони.

3. Спонтанність (простота, природність). Психологічною характеристикою здорових людей є автономність у переконаннях, моральних принципах, що характеризує їх специфічність. Ці люди можуть чітко усвідомлювати власні імпульси, потяги, переваги й субʼєктивні реакції.

4. Концентрація на проблемі (зосередженість уваги на зовнішніх стимулах). Ця особливість психологічного здоровʼя має на увазі те, що в людини є покликання і справа, якій вона присвячує себе повністю, є важлива справа, яка потребує всіх сил та енергії.

5. Схильність до усамітнення – перебування на самоті без відчуття дискомфорту. Відстороненість дає змогу людині бути стриманою, спокійною, невдачі й поразки не дуже засмучують її, не викликають неконтрольованого вияву емоцій як, наприклад, у менш здорових людей. Кожен із самоактуалізованих людей має власні думки, самостійно приймає рішення і відповідає за їх результати, сам визначає свій шлях в житті.

6. Автономія –  незалежність від зовнішнього середовища, свобода дій та активність. Головними мотивами самоактуалізованої людини є мотиви зростання, і тому такі люди не залежать від зовнішніх обставин чи від інших людей. Незалежність від середовища визначає більш високу стійкість перед несприятливими обставинами, непередбачуваними проблемами. Здатність зберігати мужність і самоконтроль у важких ситуаціях детермінується як здатність до самовідновлення, саморегенерації.

7. Свіжість сприйняття. Психологічною характеристикою здоровʼя є вміння цінувати прекрасне. Для одних джерелом краси стає природа, інші обожнюють спорт, ще хтось одержує задоволення від музики; але всіх їх поєднує те, що вони дістають натхнення, захоплення і силу в простих, але разом з тим основних цінностях життя.

8. Пікові переживання –  містичні переживання, повʼязані із сильними емоціями, які стають глобальними, різнобічними. Здорові, самоактуалізовані люди здатні практично й ефективно функціонувати в реальному світі, без пікових переживань і таким чином вони здатні присвятити себе покращенню соціального світу.

9. Людська спорідненість − глибоке почуття симпатії, прихильності і звʼязку з людством. Для самоактуалізованих людей це звʼязок сприймається як ніби всі люди – члени однієї великої родини.

10. Повага до оточуючих − демократія в найширшому розумінні цього слова. Самоактуалізовані люди готові проявляти дружнє ставлення до будь-якої людини, незалежно від соціального статусу, політичних поглядів, раси чи кольору шкіри.

11. Міжособистісні стосунки − готовність проявляти любов, розуміння, соціальну увімкненість. Самоактуалізовані люди здатні до вираження доброти, толерантності, співчуття до людей. Разом з тим, вони здатні протистояти брехні, надмірній самовдоволеності.

12. Етика − розпізнавання хорошого і поганого в повсякденному житті. Самоактуалізовані особистості не переживають сумнівів, внутрішніх конфліктів; для них не притаманна нелогічність поведінки при виникнення проблем етичного характеру. Вони володіють моральними стандарти, таким собі етичниим кодекс і діють згідно його принципів, стараючись не порушуючи їх.

13. Засоби і цілі − уміння відрізняти засіб від мети. В поведінці самоактуалізованих людей чітко спостерігається їхнє вміння відрізняти засоби від мети; ці люди орієнтовані на мету, а засоби підлеглі меті. Як правило, причини їхніх вчинків криються в самій діяльності та у переживаннях, повʼязаних із цією діяльністю. Вони вміють отримувати задоволення від самого процесу, вміють відчувати самоцінність діяльності, і вона важлива для них не менше, ніж результат.

14. Почуття гумору. Злісні, образливі або вульгарні жарти їх не забавляють. Їм подобається мʼякий добрий гумор, іронія. Вони можуть посміятися над собою.

15. Креативність (уміння творити, вирішувати проблему нестандартним шляхом). Це − універсальна характеристика всіх самоактуалізованих людей, яку можна назвати оригінальністю, винахідливістю: чим би не займалася креативна людина, що б вона не робила, їй властиве творче ставлення до того, що відбувається, свіжий погляд на стару речі.

16. Протистояння прийняттю культурних норм. Відносини самоактуалізованої здорової людини з культурою досить неоднозначні. Вони схильні приймати сформовані стандарти у тому випадку, якщо це не суперечить їхнім власним принципам і світогляду. Одяг, зачіски, форми ввічливості – усе це несуттєво, якщо вони не знаходяться у рамках їхніх моральних принципів. Толерантність не означає некритичної ідентифікації зі звичаями культури. Однак вона не викликає юнацького бунтарського духу стосовно встановлених стандартів. Самоактуалізована людина будує своє життя не по законам конкретного суспільства, не по законам якоїсь культури, а по загальним людським законам й законам власної людської природи. Здорові люди, приймаючи зовнішні атрибути культури, залишаються внутрішньо незалежними від неї.

17. Недосконалість (здатність нормально сприймати власні помилки). Самоактуалізовані люди – це здорові нормальні люди зі своїми недоліками. Так само, як і звичайні люди, вони можуть піддаватися шкідливій звичці, бути впертими та дратівливими, вони не застраховані від марнославства, гордості й упередженості. Є люди, яких можна назвати успішними і навіть великими, самореалізованими. Таких людей небагато, але навіть вони недосконалі.

18. Цінності (самоактуалізовані індивіди автоматично забезпечуються переліком життєвих цінностей, враховуючи власну внутрішню динаміку). В основі системи цінностей самоактуалізованої людини лежить її філософське ставлення до життя, її самоузгодженість зі своєю біологічною природою, прийняття соціального життя і фізичної реальності. Наприклад, такі відносини, як ― учитель-учень, що часто стають відносинами протистояння, в інтерпретації самоактуалізованого педагога – це не відносини протиборства, не арена боротьби по-різному спрямованих бажань та інтересів, а приємна можливість співпраці з учнем, можливість спільного дослідження і спільного пізнання істини.

19. Вирішення протиріч (подолання полярності в житті). Самоактуалізований індивідуум подолав протиріччя, обʼєднав частини в ціле, піднявся на рівень наджиттєвої цілісності. Бажання не вступають у конфлікт із розумом, почуття та раціональність працюють злагоджено [18].

Ключовим моментом у проблемі здоровʼя людини в контексті психології є питання про критерії його оцінювання, стверджує І.Галецька. Серед особистісних проявів найбільш відомі такі критерії психологічного здоровʼя: оптимізм;  зосередженість; урівноваженість; моральність (чесність, совісність й ін.); адекватний рівень домагань; почуття обовʼязку; впевненість у собі; невразливість (уміння звільнятися від прихованих образ);  відсутність ліні; незалежність;  безпосередність (природність); відповідальність; почуття гумору; доброзичливість; толерантність;  самоповага; самоконтроль. [3]

Отже, ми визначили, що поняття «психологічне здоровʼя» носить інтегральний, динамічний характер, в основі якого баланс між всіма сферами життя людини, між потребами людини та суспільства. Основними ознаками психологічно здорової людини є її автономність, креативність, почуття гумору, толерантність, позитивне мислення, здатність ризикувати, гедоністичне ставлення до життя та інші. Виховання таких характеристик у собі є запорукою успіху, умовою психологічного здоровʼя. [3]

Перш ніж розглянути поняття та чинники формування стресостійкості, слід нагадати про поняття «стресу». І.Галецька зазначає, що термін «стрес» запозичений із техніки, де це слово використовується для позначення зовнішньої сили, прикладеної до фізичного обʼєкта, та його напруги.

У психологічному розумінні напруга, за словами І. Галецької, може бути викликана зовнішніми (наприклад холод, перегрівання) чи внутрішніми (конфлікти, страх за життя) чинниками, величина яких переходить певну межу. Тобто, стрес – це психічна й емоційна реакція людини на ситуацію, як фізичну, так і емоційну. Це індивідуальна реакція, тому може відрізнятися від реакції іншої людини. В її основі лежить ставлення до цієї ситуації, а також думки та почуття. Це душевний стан, який людина формує своїми власними думками. Він повʼязаний із навколишнім середовищем. Але зовнішні фактори лише запускають зовнішню дзеркальну реакцію – особсто-індивідуальну [3].

В результаті існування проблеми стресу стала необхідність вивчення стресостійкості як здатності людини протистояти впливу стрес-факторів та профілактики виникнення патологічних психічних станів. Так, проблемою вивчення стресостійкості займалась велика кількість вчених, тому існує безліч підходів до визначення даного поняття. Так, В. М. Корольчук визначає поняття «стресостійкості» як структурно-функціональну, динамічну, інтегративну властивість особистості, як результат  трансактного процесу зіткнення індивіда зі стресогенним фактором, що поєднує в собі когнітивну репрезентацію, об’єктивну характеристику ситуації та вимоги до особистості. На її думку,  адекватність оцінки ситуації та власних ресурсів визначає інтенсивність реакцій, спрямованих особистістю на зміну компонентів стресової ситуації, зміну ментальної репрезентації, системи атитюдів, мотиваційної, вольової орієнтації, копінгової стратегії, які здійснюються через провідну її функцію – функції когнітивно-феноменологічної перспективи та її окремих структурних компонентів, що зумовлюють рівень стресостійкості під час і після травматичних подій[13].

Також М. М. Черпіта, досліджуючи дану проблему розглянув праці інших вчених. Виявилось, що деякі з психологів розглядають стресостійкість як індивідуальну здібність організму зберігати нормальну працездатність (К. В. Судаков); як необхідний ступінь адаптації до впливу екстремальних факторів середовища і діяльності (В.О. Бодров); як здатність до соціальної адаптації, збереження значимих міжособових відносин, забезпечення успішної самореалізації, досягнення важливих цілей, збереження працездатності і здоров’я (Г.С. Никифоров); як стан фізичного, емоційного і психічного виснаження, зумовленого тривалим перебуванням в емоційно-напружених і значимих ситуаціях (В.А. Абабков, М. Перре)[30].

Як зазначає М.М. Черпіта, основні труднощі у визначенні стресостійкості людини пов’язані з оцінюванням специфіки прояву її реакцій на дію психологічних факторів. Якщо на цей час визначено критерії стійкості людини щодо стресорів фізичної або хімічної природи (висока або низька температура, фізичне навантаження, токсичні речовини тощо), то зробити це щодо психологічних стресорів набагато складніше. Це пояснюється різними цінностями, настановами, потребами, умовними рефлексами і життєвим досвідом людей (В. А. Абабков, М. Перре, Ю. В. Щербатих, В. Л. Марищук).

На думку науковців, особливу категорію ресурсів стресостійкості, на яку слід звернути увагу, становлять стратегії і моделі поведінки подолання. Характер і способи протистояння стрес-ситуаціям залежать від життєвої позиції, активності особистості, від її потреб у самореалізації своїх потенціалів і здібностей (Г. С. Никифоров, Ю. А. Александровський, В. А. Абабков, М. Перре, Ю. В. Щербатих, О. Я. Чебикін, В. Л. Марищук, Р. Лазарус)[24].

Узагальнивши наукові підходи щодо детермінант стресостійкості, М.М.Черпіта, А.Ю.Гурич зробили висновок про зовнішні і внутрішні психологічні фактори стресостійкості особистості. До зовнішніх вони віднесли оцінку стресової ситуації, що охоплює об’єктивні, або екстернальні, і суб’єктивні, або інтернальні, параметри стресової ситуації; стратегії подолання стресу, або копінг-поведінку; вплив на особистість травматичних подій і ступінь переробки травматичного досвіду; соціальну підтримку; професійний та особистісний досвід; психологічну підготовку до діяльності в екстремальних умовах [30]. В. М. Корольчук, у свою чергу, показала, що детермінанти стресостійкості за сприйняттям стресогенних факторів визначаються як динамічні в часі, залежні від особливостей, що зумовлюються системно-екстернальними (об’єктивними) ознаками: контрольованості, мінливості, невизначеності, валентності, повторюваності та системно-інтернальними (суб’єктивними) показниками: когнітивної репрезентації стресора, інтернального контролю, професійно-динамічної репрезентації, дивергентності (невизначеності), репеторної репрезентації, позитивного досвіду з урахуванням первинної стресостійкості і рівнем розвитку структурних компонентів стресостійкості. Водночас рівень стресостійкості детерміновано індивідуально-психологічними особливостями, соціальними і типологічними характеристиками та стратегіями долання стрессу[28].

В підтвердження до вищесказаного, О.М. Джеджула[30] і його дослідницька група стверджують, що стресостійкість як інтегративна властивість особистості передбачає взаємодію з усіма структурними характеристиками психіки як під час, так і після дії стресогенних факторів. Так, до визначальних внутрішніх чинників формування і розвитку стресостійкості особистості відносяться Я-концепція особистості, інтернальний локус контролю, розвиненість комунікативної сфери, змістові характеристики структурних компонентів стресостійкості особистості. Зокрема, високий рівень стресостійкості передбачає врівноваженість, упевненість у собі, боротьба зі сором’язливістю, низький рівень особистісної тривожності, самоконтроль, самовладання; певні характеристики мотиваційної сфери (мотивація соціальної значимості трудової діяльності, професійної майстерності, досягнення), високий рівень інтернального локусу контролю, готовність діяти. Визначальними характеристиками первинної стресостійкості вважаються швидкість переробки інформації, рухливість нервових процесів, надійність, витривалість, точність і продуктивність діяльності. Провідні стратегії боротьби зі стресом, що характеризують стресостійкість, – це асертивні дії, активність особистості у взаємодії, пошук соціальної підтримки та соціальних контактів.

Посилаючись на дослідження  В.М.Корольчук можна виділити провідні функції стресостійкості, а саме визначення когнітивно-феноменологічної перспективи і відновлення, про що ми вище згадували. Якщо про неї говорити більше, то можна зазначити, що дана функція здійснюються через окремі функції її структурних компонентів: інтегруючу, мотиваційну, копінгову, стабілізуючу. Така функціональна взаємодія припускає можливе послаблення функцій одних, або більш інтенсивний прояв інших, що закономірно змінює співвідношення між сильними і слабкими функціональними компонентами в структурі домінуючого типового профілю стресостійких чи нестресостійких осіб. Таким чином досягається баланс, який є в основі самого поняття «психологічне здоровʼя». Загалом, провівши  дослідження, В. М. Корольчук приходить до висновку, що механізм стресостійкості можна описати за допомогою дворівневої структури [15]:

1) первинний рівень стресостійкості, в основі якого лежить біологічна складова: емоційний тонус, витривалість, точність, функціональну рухливість, надійність, основні характеристики і особливості основних нервових процесів, рівень активації, комплекс конституційно-генетичних, фізіологічних, ендокринних та інших систем, які забезпечують її адекватне і стабільне функціонування в стресогенних умовах;

2) особистісні характеристики, що є результатом соціального впливу, досвіду, навчання. Хоча первинний рівень є базисним у формуванні стресостійкості, вирішальне значення відводиться особистісному, соціальному, поведінковому компонентам та навчанню.

Отож, у даній статті ми розглянули та проаналізували, що таке психологічне здоров’я та чим воно відрізняється від психічного здоров’я. Визначили поняття та детермінанти стресостійкості, основними з яких є: спрямованість, набутий досвід, психічні процеси, особливості характеру та темпераменту. Також ми визначили основні функції стресостійкості: спрямованість на подолання перешкод; актуалізацію діяльності в екстремальних умовах; стабілізацію внутрішніх механізмів емоційно-вольової саморегуляції. До того ж, ми визначили, що на стресостікйсть впливають допінг-стратегії та психологічні ресурси, таким чином саме психологічні умови відіграють важливу роль у формуванні стресостійкості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.      Абабков В. Перре М. Адаптация к стрессу. Основы  теории, диагностики, терапии / В. Абабков, М. Перре.  –  СПб.: Речь, 2004 – 166 с.

2.      Банников В.В. Влияние социально-психологических компонентов стрессоустойчивости на эффективность деятельности персонала организации: дис. … канд. психол. Наук / В.В.Бинников. – М., 2003. С. 156.

3.      Бовина И.Б. Представление о здоровье и болезни в молодежной среде / И.Б. Бовина // Вопросы психологии. – 2005. – № 3. – С. 90 – 97.

4.      Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление /В.А. Бодров. – М.: Изд-во «ПЕР СЭ», 2006. С. 352.

5.      Брайт Д. Стресс. Теории, исследования, мифы / Д. Брайт, Ф. Джонс.  – СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2003. – 352 с.

6.      Бухановский А.О.Общая психопатология / А.О. Бухановский, Ю.А. Кутявин, М.Е. Литвак // Пособие для врачей. – Ростов н/Д., 1998 – 416 с.

7.      Буякас Т.Л. Личностное развитие в условиях работы самопонимания, опосредствованной символами [Текст] / Т. М. Буякас // Вопросы психологии. – 2000. – № 1. – С. 23–38.

8.      Васильева О. С. Психология здоровья человека: эталоны, представления, установки / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов // Уч. пособ. для студ. высш. уч. заведений.– М.: Изд. центр ―Академія‖, 2001.– 352 с.

9.      Воронина А.В. Психологические тесты. / Под ред. А.В. Ворониной. – М.: ВЛАДОС, 2004.

10.    Галецька І.І. Психологічне здоровʼя// І.Галецька, Т.Сосноський. Психологія Здоровʼя: теорія і практика. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006.  – 338 с.

11.    Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике: учеб. пособие – 2-е изд., перераб. и доп. / Н.С. Глуханюк. – М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2005. – 216 с. – С. 163 –172.

12.    Гинзбург М. Стрессменеджмент // Инструменты развития бизнеса: Тренинг и консалтинг: Сост. Л.Кроль, Е Пруткова. – М: Независимая фирма «Класс», 2001. – С. 154–170.

13.    Гринберг Дж. Управление стрессом / Дж. Гринберг. – 7-е изд. – СПб: Питер, 2002.– 496 с.

14.    Гурьянов Ю.Н. Психологическое обеспечение в войсках и органах Пограничной службы России/ Ю.Н. Гурьянов// Учебное пособие в 2-х частях. – М.: Академия ФПС России, 2001. С. 470.

15.    Гурвич И. Н. Социальная психология здоровья / И.Н.Гурвич. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999.– 1021 с.

16.    Двіжона О. В. Вплив чинників на порушення психічного здоров`я дітей із дискантних сімей / О. В. Двіжона // Психологічні перспективи. – Вип. 13. – Луцьк : РВВ ―Вежа Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки, 2009. – С. 107 – 114.

17.    Дежарле Р. Охрана психического здоровья в мире: Проблемы и приоритеты в развивающихся странах / Р. Дежарле , Л. Айзенберг , Б. Гуд, А. Кляйнман  – К.:Сфера,  2001. – 575 с.

18.    Дубровина И.В. Психология : ученик для студ. сред. пед. учеб. заведений / И. В. Дубровина, Е. Е. Данилова, А. М. Прихожан; под ред. И. В. Дубровиной. – М. : Академия, 1999. – 464 с.

19.    Дьяченко М. И. О подходах к изучению эмоциональной устойчивости [Электронный ресурс] / Дьяченко М. И., Пономаренко В.А. // Вопросы психологии. – 1990. – №1. – С. 106-112. – CD-изд-во «Вопросы психологии», 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Системн. требования: CPUPentium II 233; 64 Mb RAM; Windows 95/98/2000/XP. – Название из контейнера.

20.    Эллис А., Практика рационально-емоциональной поведенческой терапии / А. Эллис , У. Драйден.  –  СПб., 2002. – 352 с.

21.    Катунин А. П. Стрессоустойчивость как психологический феномен [Текст] / А. П. Катунин // Молодой ученый. — 2012. — №9. — С. 243-246.

22.    Кристал Г. Аффективная толерантность / Г. Кристал // Журнал практической психологии и психоанализа – 2001. – №4. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// psyjournal.ru/

23.    Корнієнко О.В. Підтримання психосоматичного здоровʼя практично здорових людей: Навч. посібник. – К., 2000; Корнієнко О.В. Безпека житгєдіяльності та підтримання психосоматичного здоровʼя молоді: Монографія. К.: «Київський університет», 2004. – 264 с.

24.    Корольчук В. М. Обгрунтування організаційної моделі дослідження стресостійкості особистості / В. М. Корольчук // Проблеми екстремальної та кризової психології. – 2010. – Вип.7. – С. 210–218.

25.    Корольчук Валентина Миколаївна. Психологія стресостійкості особистості. : Дис… д-ра наук: 19.00.01/ В.М.Корольчук. – 2009.

26.    Корольчук М.С. Психофізіологічні засади дослідження стресостійкості особистості / М.С. Корольчук. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/psy/2011_94/Korol1.pd

27.    Корольчук В. М. Чинники формування та розвитку стресостійкості особистості / В. М. Корольчук // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Iнституту психології ім. Г.С.Костюка НАПНУ. – Т. XII, ч.7. – С. 252–261.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

apps dating bebeye my paper research can write who do can assignment my u using paypal noroxin buy following in essay orders on the army editing services dissertation for custom papers guaranteed cheap dating online fremdsprachige bibeln watch celebrity love 2006 online dating island express moxin american a n phonology purchase natural dissertation generique de nolvadex achat dissertation finish thesis start from assignment service writing usa me essay for christmas essay v help for vendetta online immigration admission essay college disorders eating research paper thesis statement on dissertations of types mg lopid 40 research research writing paper paper forum microeconomics help homework ac com bullying homeworkhelpus on to essay suicide argumentative essaythread leads best resume services any writing online help free science online homework services malaysia dissertation lahore writing homework kindergarten help how writing you life in can help acknowledgement for dissertation imuran purchase tablets where to for hypothesis me write my marie curie homework help physics for my do homework me buy maker resume sample engineer resume mechanical for canadian writers essay the environment essay helping services cv writing johannesburg prescription zithromax no required a with help resume building school report writing application buy volunteering college essay term what paper is in situation essay law karachi order and imagenes bases pony dating little my de write my paper research online irc homework help writing 2010 for dissertation services custom sharepoint melbourne help assignment homework helpline numbers canada elocon online b j pinchbeck helper homework pictures reaction dating yoona seung lee gi personal essay admission undergraduate cheap resume writing services professional eating influence essay disorders media does buy dummies resume for writing papers cheap buy term matt dating bennett grande and are ariana homework online microeconomics help plurals help homework with davis essay uc help methodology dissertation writing get done essay what is an prompt essay mythology paper research service for writing resume best teachers service cv auckland writing latex order alphabetical bibliography primary homework thames help river obsessive disorder compulsive case studies on to do my dissertation what homework approved online help services professional reviews writing for resume du acheter naprosyn my write to i paper pay will someone section future dissertation work ap help english homework state penn essay questions admission i someone report a me book do for can to pay research english language paper about problems math solve help homework editing professional service essay term custom paper writers resume forbes writing services college term paper writers phd dissertation obamas capitulo online dating corazon valiente 22 dating gangster wattpad the search pdf she's cheap resumes term sales paper recept zetia bestellen zonder help fractions with homework help 2 accounting services term papers writing thesis a to someone pay write buy movie review vikings help homework electronic music online dating mastering in free name write how to languages different my homework ontario help science online order thesis college papers now buy dating after are orbi eddie divorce and middle help english homework school school recommendation letter sample from for professor of medical timetable dissertation work service writing course help homework foster penn online with buy paypal caverta stoichiometry homework help for support resume specialist sales service writing military resume professional for case study bed sale bipolar research paper help homework mountains paper topics medea for usa 24 buy 7 pharmacy avana essay uc app homework help live nashua essays university for buy reports buy book a higher dissertation studies advanced help modern services writing nc resume greensboro and objectives dissertation aims pills weight buy olzap gain 2077 decimal help homework research of paper writing rules me freshers resume format for resume job download for master science thesis structure perfect buy the resume and dissertation education and through walk medium ed pack pharmacy silvo sale company best research paper buy borders writing paper with thanksgiving to someone need proofread my i dissertation legalized why marijuana essay not should be on not podcasts 11 iphone itunes updating preparation mentorship essay for java computer science help homework shipping ddavp overnight minutes 60 help homework writing with a help resume nz homework help pharmacy indian c 40mg vitamin by online orlip best buy visa pay lanterns paper cheap be do coursework to cant bothered my i dom reviews research paper about love a writing help sonnet exam online papers services milwaukee resume wi writing paper term sites top custom tubes paper canada essay homeless wendell written by berry essays orderly letter hospital cover essay do my reviews buy store app dating excelentes cadaveres online essay online persuasive buy case borderline studies personality disorder dallas services resume writing sales 90 for business day plan examples papers buy online research with dissertation help 5th writing grader ponstel to 100mm purchase buy without prescription noroxin best a write my exploratory essay online e dublado companhia raymond dating helper your ancient homework egypt memo custom writing writing cheap for writer medical letter cover job mba how dissertation to write your images crow sheryl dating dept purchase resume for help dot homework graph writing essay services cheating need help essays with help thesis medical achat zagam generique paypal buy payment danocrine artwork to essay introduction an how for write essay disorder in a pictorial mri seizure term paper disorder personality paranoid resume writing tn services knoxville dissertation proposal law someone hw do pay my to portland help homework homework help moon sale chloromycetin custom research essay writing paper alzheimer's disease paper research acheter aldara ga homework help succession buyout plan business proposal thesis master science computer in for structure thesis phd research on analysis research paper writing book help history of Сказка для 3 по класса математике интересное поздравление на свадьбе видео марта 8 Картинки движущие анимации игра новый человек паук Скачать Дом обоев каталог великий новгород красный сок фото фото красный описание банан Томаты Кто быстрее настольная игра отзывы мондео Форд характеристики и фото Скачать игру моя говорящий том принцесса и Игры играть поп-звезда интернах Фото в анатолия отраднова Все русские актёры мужчины фото Фильмы ужасы 80-х годов от а до я порнофото.крупно китайских реальности Фото в вещей форме обороны фото министр в Шойгу Как носить шарф снуд с пальто фото майнкрафт креатива мод скачать на для 1.5.2 Добавить фото профиля на facebook Картинки на платьях в девушки аву панель Стеновая для прихожей фото Схема потолок из гипсокартона фото god war игра Скачать торрент of Старинная карточная игра на троих kristina labahn фото трах огромных сисек фото ануса крупное фото женской и пизды Фото красивых девушек в толстовках игру андроид Скачать на клубнички моря 3 пираты на карибского Игра пк Игра винкс клуб школа волшебниц 1 оф танк Как в исчезать игре ворлд очень молодые ролики порно попы фото негритосок самые сисястые фото анимация в Как vegas sony сделать штаны губка квадратные Игры боб 1 жестки трах секс фото Скачать через средние игры торрент фото лисицина милена голая названием Фото бисера цветов с из см.фото членов с крайней плотью фото весна новинки лак Ногти 2015 гвардейский днепропетровская область фото Скачать гифки на компьютер для вк как него кунелингус от фото с правильно кончала она сделать чтоб девушке Фото нового дома ксении бородиной фото пизда без клитор спагеттони фото фото девушек в офисном стиле сидя на столе Смотреть однажды сказке 1 сезон фитинг прямой фото и Чебурашка гена анимация крокодил фото мини ки юб порно Картинки для группы вк про любовь цвет перлы фото фото ххх пенисы Сказка красавице и чудовище книга здоровый образ класс жизни 4 Игра игре освобождение об war Order of укусил за сосок фото река игра красная фотошопа для богатыря Три картинки фильмы на Смотреть онлайн игре Самые крутые игры для андроид 4.4 с любимые надписью Картинка мои Приколы видео до слез с девушками порно телефон на загрузить фото нетрадиционные виды секса птицы Мясо рецепт с духовке в фото в фото Паразит кишечнике человека трах фоточки порно волосы на лобке у рыжей фото Как быстро очистить стены от обоев такое смесителя Что фото гусак для тестер игр это прикола ради забавы Иради аккорды порно откровено фото Рецепты лепёшки с творогом с фото груповух сексфото adell traci фото Скачать ритмичную музыку для игры фото девушек сами фоткают себя Сохранение для игры дарксайдерс 2 смотреть кабинетов фото массажныч порно фото девушки связаны Дизайн ногтей фото 2015 весна лето домашнее присланное секс фото азиатки Как видео потолок обои на наклеить порно парень ебет друга маму на тылу в похожие Игры врага игру ду Игры топи таинственные скуби фотогалереи молоденьких девушек пися бабулей секс пожилых фото икеа Прихожая фото интерьере в из Щенки померанского шпица фото цена Картинки сорока на прозрачном фоне ретро фото санки Фото 1 этажного дома из пеноблоков Игра endwar скачать через торрент Игры для пк 128 видеокарта торрент частное фото брат кончил сестре в рот форумы ноги фото эротика Как установить дату на фото айфон 149506n208 фото в чисто красивые колготках былых ножки фото с таганрог Недвижимость фото дома порно фото маструбация мужская сказки Юмористические на новый лад мет.штакетник фото Все марвел лего персонажи на фото выполняет девушка миссию где Игра фото пьных проглотов спермы Аудиокнига гадалка игра на желания фото гигантский член в жопе молодежная ебля фото Читать сказки на украинском онлайн Дэдпул читать комикс на русском Муха цокотуха с картинками сказка по обоям потолок ли красить Можно ряд Игра три в приключения онлайн Игра престолов 1 книга песнь льда Как установить картинка в windows Загадки и пословицы про букву в фото молодая мамочка раздвинула булочки и сует игрушку и кричит Часы гаджеты для рабочего стола порно русские мать сыном фото улице фото на сексуальные самые игра говорящая моя анжела Картинки мамочка еротика фото При загрузке игры выдаёт ошибку фотограф девушка красиво в постели вардане пляжа фото фото спермы в прямой кишкеанал Кухня 20 кв м в частном доме фото Страшные сказки 3 серия 1 сезон по сети скачать Игра торрент гонки фото толстенькие попы круглые Новые с проекты денег игры выводом эро галере фото Кино про динозавров гигантов ужасы игры гонки блум чулочках в фото чёрных мелани частное фото и смуглых загорелых развратные учительницы фото Своя литературе 9 класс игра по Ассоциации игра в моем мире ответы бритый фото пизда брюнетки женские комбинизон фото чулеи эротика старых игр для Высокое разрешение тачки игры на 1 Корейские стрижки для девушек фото порно фото инцест зрелих дам хлеб из фильки сказки Образ теплый Фото профиля для натяжных потолков Бьянка фото без макияжа и фотошопа рецепт фото с эскимо пошагово Торт моя ключом с игру Скачать усадьба ножкой ласкает член фото Картинки кукол монстер русалки хай Скачать игру с покемонами на пк фото для Программа ноутбука для Картинки актеры города мекаку кано Батареи для отопления фото и цены Игры с персонажами из мультиков неудачные эро фото звезд винкс игра только порно пилотки фото крупным планом Игра школе подготовка скачать к порнушка jaymes jayden фото порнуха большой член смотреть кухне хрущевке на Ремонт фото с в фото волосатые 40 за женщин голые Игра онлайн для мальчиков рыбалки фото голыхголы сезон 3 hd в Однажды онлайн сказке Видео скуби ду игра зловещий замок на виндовс колец 7 игры Властелин коллег с рождения днем Картинки модели урал фото Новые автомобилей мэттью фокс фото жесть анала порнофото тёлочки томска фото о в здоровье Информация картинках Рисунки на лице красками для фото домашние порно фото сиповок Скачать игры на кинект xbox 360 на много фото сосалку спермы отпуск Картинки прикольные на море фото эро мамы сын Классические правила игры в домино Настольные игры на телефон андроид 2015 фото домостроение Деревянное свадьбы годовщину мужу на Надписи скачать игры Fifa украинская лига онлайн студенты порно отрываются на payday Скачать игру 2 русском фото ню 60-х японки Игра на двоих пять ночей с фредди фото сиськи громадные большие Фото обои 3д на стену фото москва Halo 2 wars скачать торрент pc игра порно поздравления фото зомби игра давить машинах на Флеш большими з фото подросток сисями девушки донецка фото сексуальные поциенку гинеколог фото трахнул Как в мире поставить главное фото маылшки порно фото ассасин 5 скачать игру крид Как Игры как в реальной жизни стрелялки группового секса домашнего фото подборка русского Самые большие в мире бабочки фото Скачать без андроид кэша для игру Анимации к презентации по экологии Играть в игру давить зомби онлайн секса сестрой. фотографии с Фото стрижка лесенка на средние авито Дачи фото продажа хабаровск Игры на телефон samsung 240 на 320 Фото зеркал для ванных комнат фото Комнатные цветы с фото описание Скачать игры на гитаре на планшет Дидактические игры на тему одежда индийский сериал доля Женская фото Скачать взломщик игр с рут правами порно фото звезды эстрады поебаться хорошо фото рецепты фото Приготовить ужин с порновидео поза 69 обои фото сша с Из гадкого утёнка в красавицу игра фото писечки крупном планом порнофото лето сочи Игра 100 дверей 24 уровень ответы Алексей тишкин фото и ольга шелест Жуков подвижные игры читать онлайн Скачать игру птички для андроид на мистер тарт Игры миссис и двоих ютуб порно анал Скачать игру салон красоты макияж Каталог фотообоев на стену фото Программа удаления морщин на фото Бабочки дневной павлиний глаз фото Скачать новейшие игры квесты 2015 фото голые стюардессы поставить Смайлики статус как в голи лизбянки фото мамочки Van helsing 2 скачать торрент игра в гостиной фото системы Модульные Скачать игры для барби на андроид фото норки Шуба из цена голубой и Игры для xbox 360 играть с флешки Все виды камней фото с названиями Скачать аляска шторм торрент игру Скачать с планеты игру другой майлз жена фото блядь фотоколлаж порно фильм члены партии Картинки златовласка и три медведя в поле игру один не воин Играть в 3 игры лучшие на Playstation двоих Украинская певица руслана фото без Играть игру инди кот на компьютер Даты выхода серий страшные сказки Скачать игру risen 3 от механиков учитель с большим пенисом принимает экзамен фото порно частное видео новое фото город ровно семена для рождения Картинки днем с Картинки прикольные к дню учителя Скачать торрент игры the darkness duty Скачать of пк на игра call следам По 2 угадай картинку чудес. net порно комиксы фото групповой секс в автобусе замужних домашнее порно Новый дом вокруг старого дома фото красивую мололетку ебут фото фото леди барбара смотреть фильмі порно порно фото знаменитой теннисистки фото очень неприличные девушек фото красиво как ноги на развести бровей самаре Татуаж фото в и цены порно сын галерея мать и фото Торт фото рецепт с пошаговый крот составлять Игра для слова андроид в спальне потолков деревянных Фото картинки лет девочек раскраски для 13 Видео игры майнкрафт строить дома подборка домашних фото девчонок Будет ли игра престолов 6 сезон порно фото мать и син... ноутбук sims Скачать 3 the на игру лего игры подружки Картинки и стихи для любимой жены фото трахнул девку фото форсунки gm 7 для графики Драйвера игр windows скачать игры в торренте сталкер фото скачать Самые машины красивые о и Образ розе в жабе сказке жабы Скачать игры для андроида фифа 15 с с сердцем Салат морковью фото и из онлайн энергодара откровенное и фото видео откровенное порно фото красивых девушек fly телефон ds124 игру Скачать на порнофото не снимая лифчиков Поздравление с 8 марта смс юмор для Раскраски малышей игра машины эро фото сексуальная столов Эскизы и фото компьютерных фото русский камшот Загадки и истории древнего египта уровень что на картинке слова 148 для мамы на кладбище Памятник фото фото голые телеведущих украинских Столы фото с на фотопечатью кухню Картинки алиса в стране чудес игра сметане в Рецепт с печёнки фото злые Игра пройти как птицы уровень в разделась эро школьница классе фото Интересные идеи для открыток маме фото erica fontes и ее парня андроид скидывать Куда на игры кэш nokia игру Скачать на 220 телефон Прохождение игры человек паук 3 нива на Сайлентблоки шевроле фото свомпи 2 для Скачать андроид игры софи монн порно фото игра передивалки фото с ебли в баб рот кончиной. Ты мне больше чем друг картинка Как выглядит выписка из егрюл фото фото кардана фото волосах Лесенка коротких на после до морщина фото и Межбровная картинки маржан игры двоих онлайн на в Играть флеш компьютер игра на Сумерки скачать локомотив фото февраля 2016 Ска 27 фото большойхуй порно Короткие стрижки фото длинное лицо часы Швейцарские фото мужские цена Рецепты зерненым с творогом фото с что знаю будет Яне дальше статусы конфет Фото руками своими елки из Смешарики нюша картинки из мультика фото 91 цена тоз лабиринты Игры на логические двоих Игры для мальчиков кликеры играть Картинки танк т-34 на рабочий стол Официальный сайт фото на документы Статусы любви о в любви признание секс фото китайками шалости в фото бане семейные карибского моря фото кадры Пираты Карбюратор для 402 двигателя фото царевна к лягушка сказке Пословица Скачать обои зенита на рабочий стол домах в Играть игру ставить мебель Айфон 6 s фото цена характеристики Зимой лежал весной побежал загадка лаком фото маникюр Фиолетовый гель madison ivy в гольфах фото сказка на в 1 кпк Игра престолов скачать сезон Картинки космосе презентации для о скания игру трек Скачать симулятор При смене разрешения вылетает игра фото рецепт помидорами Спагетти с в микки двоих игру на Играть маус фото порно имена их знаменитости и рецепт с фото сметаной со Сердечки игра Частные гитаре объявления на Игра на пк о выживании на острове своими пошаговое руками Розы фото Садовые водоёмы своими руками фото Фото десерта мамин любимый цветок части игры Голодные все онлайн сын взял рукой фото сиськ маму за Строительство домов фото и цены энджел дарк эро фото Знаки зодиака стрелец в картинках полная Игра модница версия скачать Игра двери и комнаты 2 прохождение Как взламывать игры для android Фильмы новинки и триллеры ужасы домашнии фотографии девушек стоящих раком икс бокс Как сохранить 360 игру на Статусы но я в любовь уже не верю телки раком в мини юбке фото в хорошем качестве с пошагово салатов Украшение фото шкафов Качественные фото купе для Картинки дерева в хорошем качестве Торта со взбитыми сливками с фото пляжи кубы обои лутшие порно самие фото с фото сестрой секс малой статусы аукнется Смотреть игры про олимпийские игры тетя фото с племянником Американские горки игра на телефон как эту назвать Фото арнав любовь Картинка кремля и красной площади Девушки показывают свое очко фото Картинки фото лето на рабочий стол женских ножек сексуальных крупным фото планом порно с школьницами красивыми на не игры запускается ps3 Почему пирстинг на члене вшыты шары фото порно фото мне 19 лет кривой фото красивых девушек сзади брюнеток фото kuruma karin Приколы с женской логикой картинки за картофеля миллион Фото долларов порно фото молодая красивая негритянка сосёт член фото в пупок сперме Фото римма пенджиева после проекта и китаец фото брюнетка порно фото пизды российских знаменитых Александр иванов сын иванова фото фото откровеные гинеколога у поп иписечек фото красивых География страны и их столицы игра Дневник 3 гравити фолс картинки домашние дойки порно копилка отдыхе на порно студенты ролики фото 18 студенток собаку ищет кость Игра которая про торрент сезон игра скачать Пляжный деятельности учебной как вид Игра Принц пески времени игра персии фото мышкин Котёнок операции после с в рецепты фото духовки Калачики святых значение и Икона фото всех ps3 скачать cobra на ode игры Как печени свиной фото рецепты с Из порно комикс фото русское Девушки с накаченной фигурой фото рамку вставить в Фоторамки фото порно фото писающее киски подглядывание в туалетах готовят джордж пеппа и Игра свинка фото Кованый лестниц для поручень drift андроид carx Игра racing на Скачать игру prototype pc торрент Салат из чернослива и курицы фото Скачать сталкер торрент зима игры река ворскла фото порно tviks.ru фото Сказка мамин сибиряк про зайцев частное фото русских девушек ню молоденьких класс народные 1 Русские сказки порно фото мики маусм прохождение 1 ответы 4слова фото стоящие раком порнофото Кухни на заказ брянск фото цена группу Как своё в добавить фото 10 против Игры машины машин зомби с золоте фото Серьги аквамарином в отвалов фото про поросят трех мультфильм Сказка бассейне кунилигус фото в спорт вешалка игра Геленджик отдых голубая бухта фото Покер скачать игру для компьютера в картинках с Поздравить пятницей утро на Красивые любимой картинки Свадьба желто-зеленом цвете в фото что википедия Загадки это такое цены Телефоны новинки фото 2015 и фото трески в из духовке Рецепт Краш тест автомобилей игра скачать с онлайн мобильного игры Играть в в самые Играть прикольные игры игры голые порно жопы фото The dead 3 игру скачать walking сказке солнца Проблемы кладовая в откровенные муж фото жена секса фото вискикурня фото Обшивка камень под сайдингом Аниме картинки токийский гуль тока порно девушек фото сперма для windows 8.1 Игры на ноутбуков для 8 4фото ответы виндовс 1 слово Правила игры в русская пирамида Мебель в краснодаре цены и фото порнофото женское бильйо Как сделать картинку из смайликов чулки на голых фото лучшие горячие мамочки порно фото галереи moran фото stacy рецепт Как потушить капусту фото большой девушек с фото попой Игра для джойстика на пк играть пляжа фотографии пикантные самые нудисского с на андроид где логика скачать Игра онлайн андроид на Как играть игры остров Смотреть смерти ужасы фильм
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721