ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ТРИВОЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкривається  проблема тривожності як соціально-психологічне явище. Психологічні особливості переживання тривожності та вплив переживання занепокоєння на поведінку особистості.

Ключові слова: тривожність, переживання занепокоєння, вплив, поведінка, особистість, стрес.

В статье раскрывается проблема тревожности как социально-психологическое явление. Психологические особенности переживания тревоги и влияние переживание беспокойства на поведение личности.

Ключевые слова: тревожность, переживание беспокойства, влияние, поведение, личность, стресс.

The article deals with the problem of anxiety as a social and psychological phenomenon. Psychological characteristics of feeling anxiety and anxiety influence at the behavior to the personality.

Key words: anxiety, fellings anxiety, influence, behavior, personality, stress.

Практично кожна людина переживає у своєму житті сильні стресові ситуації, які залишають у душі глибокі, а іноді й невиліковні рани. Особливо гостро це переживають діти і молодь.[1] Негаразди в навчальному закладі, сварки з однолітками, проблеми у статевих стосунках, сімейні конфлікти, нестача любові, батьківська та педагогічна жорстокість або просто непослідовність у системі покарань та винагород, матеріальні труднощі – це далеко не повний перелік обставин, які травмують психіку молодої людини.[6] Якщо це емоційно незахищений студент, то він на тлі пасивно-захисної реакції на них починає відставати в навчанні, постійно знаходиться в стані страху та тривоги, безвихіддя та апатії, знижується його загальна активність і погіршується здоров’я [5].

У сучасному розумінні, як свідчать психологічні словники, стрес – це неспецифічна реакція організму у відповідь на несподівану та напружену ситуацію; це фізіологічна реакція, що мобілізує резерви організму й готує його до фізичної активності типу супротиву, боротьби, до втечі. Стрес як складний емоційний стан є результатом впливу багатьох чинників на особистість людини в будь-якому віці. Аналіз класифікацій стресів свідчить про те, що вони (стреси) є результатом впливу стресорів, відрізняються за змістом, силою, часом дії. До того ж одні й ті ж стресори викликають різну реакцію в різних людей, особливо дітей та молоді.[6]

У психологічній літературі досить часто зустрічається поняття тривожність. Тривожність – переживання емоційного дискомфорту, пов’язане з очікуванням неблагополуччя, з передчуттям загрозливої небезпеки. Розрізняють тривожність як емоційний стан і як стійку властивість. У вітчизняній психологічній літературі ця відмінність зафіксована відповідно в поняттях «тривога» і «тривожність». Останній термін, крім того, використовується і для позначення явища в цілому.

«Тривожність – це схильність індивіда до переживання тривоги, яке є емоційним станом. Стан характеризується суб’єктивними відчуттями напруги, неспокою, похмурих передчувань, а з погляду фізіології – активацією вегетативної нервової системи. Цей стан виникає як емоційна реакція на стресову ситуацію і може бути різним за інтенсивністю і динамічним в часі» (Л. Анн). На психологічному рівні тривожність відчувається як: напруга, заклопотаність, неспокій, нервозність, відчуття невизначеності, безсилля, незахищеності, невдачі, самота, неможливість ухвалити рішення.[1]

На фізіологічному рівні реакція тривожності виявляється в: посиленні серцебиття, почастішанні дихання, збільшенні хвилинного об’єму циркуляції крові, підвищенні артеріального тиску, зростанні загальної збудливості, зниженні порогів чутливості, коли раніше нейтральні стимули набувають негативного емоційного забарвлення.[7]

Проблему походження тривожності знаходимо в розробленому Л.І.Божович уявленні про те, що процес онтогенетичного розвитку особистості характеризується формуванням системних новоутворень психіки.

Особливістю таких новоутворень є те, що вони набувають спонукальної сили і характеризуються власною логікою розвитку. Як відомо, Л.І. Божович розглядала це питання на прикладі утворень, що забезпечують свідоме управління своєю поведінкою, а також планувала використовувати його стосовно вивчення вищих відчуттів.

Крім того, подібним чином дослідниця розглядає і якості особистості як систему, що включає стійкий мотив і закріплені, звичні форми його реалізації у поведінці та діяльності. Тривожність проходить той же шлях розвитку. Можна вважати, що наявність конфлікту у сфері «Я» веде до незадоволення потреб, напруженості, різноспрямованість яких і породжує стан тривоги.

Надалі відбувається закріплення цього стану, який, стаючи самостійним утворенням, набуває власної логіки розвитку. Володіючи достатньою спонукальною силою, тривога починає виконувати функції мотивації спілкування, спонуки до успіху і т. п., тобто займає місце провідних особистісних утворень.

Тривожність як сигнал про небезпеку привертає увагу до можливих труднощів, перешкод для досягнення мети, що міститься в ситуації, дозволяє мобілізувати сили і тим самим досягти якнайкращого результату. Тому нормальний (оптимальний) рівень тривожності розглядається як необхідний для ефективного пристосування до дійсності (адаптивна тривога). У цьому контексті тривожність тісно пов’язана з мотивацією до успіху.

Певний рівень тривожності – природна і обов’язкова характеристика активної діяльності особистості. У кожної людини існує свій оптимальний, або бажаний, рівень тривожності – це так звана корисна тривожність . Оцінка людиною свого стану у цьому відношенні є для неї істотним компонентом самоконтролю і самовиховання. Надмірно високий рівень розглядається як дезадаптивна реакція, що виявляється в загальній дезорганізації поведінки та діяльності.

Особистості, що належать до категорії високо тривожних, схильні бачити в широкому діапазоні ситуацій загрозу для їх самооцінки і життєдіяльності. На такі ситуації вони реагують вираженим станом напруженості. У руслі вивчення проблем тривожності розглядається і повна відсутність тривоги як явища, що перешкоджає нормальній адаптації і так само, як і стійка тривожність, заважає нормальному розвитку і продуктивній діяльності особистості.

Сьогодні існує мало ґрунтовних досліджень про вплив тривожності на особистісний розвиток, хоча вперше його відзначив ще С. Кьєркєгор, який вважав тривожність основним чинником, що визначає історію людського життя. Пізніше ця точка зору розвивалася у філософських роботах екзистенціалістів і у психологічному плані – в психоаналітичних дослідженнях.

Сучасні уявлення про вплив тривожності на розвиток особистості базується в основному на даних клінічних досліджень, зокрема отриманих на матеріалі пограничних розладів.

Значні проблеми пов’язані зі співвідношенням понять «тривожність» («тривога») і «страх». Розмежування явищ тривоги і страху, закріплене у відповідних поняттях, відбулося лише на початку XIX століття і пов’язано з ім’ям С. Кьєркєгора, що послідовно розмежовував конкретний страх (Fureht) і невизначений, несвідомий страх – тугу (Angst). Донині все, що сьогодні належить до явищ тривоги і страху, описувалося і обговорювалося під загальним поняттям «страх».

Сьогодні найбільш поширена точка зору, що розглядає страх як реакцію на конкретну, визначену небезпеку, а тривожність – як переживання невизначеної, примарної загрози переважно уявного характеру. Згідно з іншою позицією, страху зазнає особистість при загрозі вітальній, коли щось загрожує цілісності або існуванню людини як живої істоти, людського організму, а тривожність – при загрозі соціальній, особистій, коли небезпека загрожує цінностям людини, потребам «Я», її уявленню про себе, відносинам з іншими людьми, становищу в суспільстві.

У деяких дослідженнях страх розглядається як фундаментальна емоція, а тривожність – як те, що формується на його основі, часто в комбінації з іншими базовими емоціями, складніше емоційне утворення.[2]

Широкого поширення набуло в останні роки використання у психологічних дослідженнях диференційованого визначення двох видів тривожності: «тривожність характеру» і «ситуаційна тривожність».

За визначенням А.А. Петровської: «Тривожність – схильність індивіда до переживання тривоги, що характеризується низьким порогом виникнення реакції тривоги; один з основних параметрів індивідуальних розходжень. Тривожність звичайно підвищена при нервово-психічних і важких соматичних захворюваннях, а також у здорових людей, що переживають наслідки психотравми, у багатьох груп осіб із суб’єктивним проявом відхилення, неблагополуччя особистості» [7].

Сучасні дослідження тривожності спрямовані на розрізненні ситуативної тривожності, пов’язаної з конкретною зовнішньою ситуацією, і особистісної тривожності, що є стабільною властивістю особистості, а також на розробку методів аналізу тривожності, як результату взаємодії особистості та її оточення.

Н.Є.Аракєлов, у свою чергу, відзначає, що тривожність – це багатозначний психологічний термін, що описують як певний стан індивідів у певний момент часу, так і стійка властивість будь-якої людини. Аналіз літератури останніх років дозволяє розглядати тривожність із різних точок зору, що допускають твердження про те, що підвищена тривожність виникає й реалізується в результаті складної взаємодії когнітивних, афективних і поведінкових реакцій, провокованих при впливі на людину різними стресами.

Таким чином, визначенням «тривожності» у психології визначають стан людини, який характеризується підвищеною схильністю до переживань, занепокоєння та неспокою, що мають негативне емоційне забарвлення [1].

Досить часто тривогу розглядають як форму адаптації при гострому чи хронічному стресі. З виникненням тривоги пов’язують також посилення поведінкової активності, зміну характеру поведінки або включення механізмів інтрапсихічної адаптації, причому зменшення інтенсивності тривоги сприймається як свідоцтво достатності та адекватності форм поведінки, що реалізується, та як відновлення раніше порушеної адаптації[4].

Однак тривога має особистісну обумовленість і за направленістю свого вияву може виконувати як охоронні, мобілізуючі, так і дезорганізуючі функції. У випадках, коли рівень тривоги неадекватний ситуації, відбувається перенапруження регуляторних механізмів, що, зазвичай, призводить до порушень поведінкової регуляції та поведінка людини не відповідає ситуації.

Тривожність інтрапсихічна, тобто обумовлена внутрішньо і пов’язана із зовнішніми об’єктами лише в тій мірі, у якій вони стимулюють внутрішні конфлікти. Зазвичай тривожність, на відміну від страху, є реакцією на уявну, невідому загрозу. В основі тривожності завжди лежать внутрішні конфлікти особи. Для тривожності також характерна пролонгованість, тобто їй властиве розтягуватися в часі, постійне повторювання або неперервність [1].

З точки зору фізіології, тривожність є реактивним станом. Вона викликає фізіологічні зміни, що готують організм до боротьби – відступу або опору. При тривожності збуджується серцево-судинна система, а діяльність травного тракту пригнічується. Кров з травного тракту «надсилається» до м’язової системи, тобто організм готується до активної діяльності. Тривожність виявляється на трьох рівнях: нейроендокринному (продукція адреналіну та епінефрину); психічному (невизначені побоювання); соматичному або моторно-вісцеральному (фізіологічні реакції різних систем організму на збільшення продукування епінефрину) [7].

Рівень вияву і характер фізіологічних показників у стані тривоги є суб’єктивним явищем, що залежить від особистісних особливостей індивіда. Виділяють два основних види тривожності. Перший з них – це так звана ситуативна тривожність, тобто породжена деякою конкретною ситуацією, що об’єктивно викликає неспокій, стурбованість індивіда. Цей стан може виникати у будь-якої людини напередодні можливих неприємностей і життєвих ускладнень. Така тривожність не тільки є цілком нормальною, але і виконує свою позитивну роль. Вона виступає своєрідним мобілізуючим механізмом, що дозволяє людині серйозно і відповідально підійти до вирішення проблем, що виникають.

Другий вид – так звана особистісна тривожність. Вона може бути визначена як риса особистості, що виявляється у постійній схильності до переживань тривоги у різноманітних життєвих ситуаціях, у тому числі і таких, що об’єктивно не можуть викликати тривогу. Особистісна тривожність характеризується наявністю стану несвідомого страху, відчуттям невизначеної загрози, готовністю сприйняти будь-яку подію як несприятливу та небезпечну. Людина, схильна до такого стану, постійно знаходиться в настороженому і пригніченому настрої, у неї ускладнений контакт із навколишнім світом. Оточення сприймається як вороже та загрозливе [5].

Роль тривоги в адаптаційному процесі може істотно змінюватися залежно від її інтенсивності та вимог, що ставляться до адаптаційних механізмів особистості.[4] Якщо розбіжності в системі «людина – середовище» не досягають значного ступеня та рівень тривоги не перевищує середніх значень, тоді на перший план виступає її мотиваційна мета. У цьому випадку тривога обумовлює активізацію цілеспрямованої поведінки. При вираженому порушенні збалансованості в системі «людина – середовище», коли відбувається перенапруження механізмів регуляції, тривога значно зростає, відображаючи формування стану емоційного стресу, який може набути хронічного характеру та знизити ефективність психічної адаптації. Тривога за інтенсивністю і тривалістю неадекватна ситуації, перешкоджає формуванню адаптивної поведінки, призводить до порушення поведінкової інтеграції, до виникнення вторинних (усвідомлених або неусвідомлюваних) виявів, які разом з тривогою визначають психічний стан суб’єкта. Таким чином, тривога  лежить в основі будь-яких (адаптивних і неадаптивних) змін психічного стану і поведінки, обумовлених психічним стресом.

Отже, тривожність – індивідуальна властивість особистості, риса характеру, що проявляється схильністю до надмірного хвилювання, стану тривоги в ситуаціях, які загрожують, на думку цієї особи, неприємностями, невдачами, фрустрацією. Важливо, що мова йде про психологічну загрозу, тобто таку, що має суб’єктивний характер і не проявляється як фізична небезпека. Такими ситуаціями можуть бути: деякі конфлікти, порівняння людиною себе з тими, хто має певну перевагу, змагання з такими людьми.  Якщо розглядати тривогу або тривожність як стан, переживання, або як більш-менш стійку особливість особистості, то несуттєво, наскільки вона адекватна ситуації. Переживання обґрунтованої тривоги не відрізняється від необґрунтованого переживання. Суб’єктивно ж стани рівні. Але об’єктивно різниця дуже велика. Переживання тривоги в об’єктивно тривожній для суб’єкта ситуації – це нормальна, адекватна реакція, що свідчить про нормальне адекватне сприйняття миру, гарній соціалізації й правильному формуванні особистості. Таке переживання не є показником тривожності суб’єкта. Переживання ж тривоги без достатніх підстав означає, що сприйняття світу є перекрученим, неадекватним. Адекватні відносини зі світом порушуються. У цьому випадку мова йде про тривожність як особливу властивість людини, особливий вид неадекватності. Тривожність людини може бути серйозною перешкодою на шляху до професійних досягнень і реалізації себе як особистості, але з іншого боку певна міра тривожності може бути мотивацією до досягнення успіху. Тривога лежить в основі будь-яких (адаптивних і неадаптивних) змін психічного стану і поведінки, обумовлених психічним стресом, та запускає психологічні захисні механізми особистості. Стрес як складний емоційний стан є результатом впливу багатьох чинників на особистість людини в будь-якому віці, особливо від них страждають діти, молодь та люди похилого віку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

  1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – М.: Академ. проект, 2002.
  2. Андреева И.Н. Предпосылки развития эмоциональных отношений //Вопросы психологии. – 2007. – №5. – С.57-65.
  3. Артюхова Т. Ю. Психологические механизмы коррекции состояния тревожности личности: дис. … канд. психол. наук: 19.00.01/ Т.Ю.Артюхова. – Новосибирск, 2000. – 197 c.
  4. Балл Г. А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности // Вопр. Психологи. – 1989. – № 1. – С. 73–75.
  5. Бассин, Ф. В. Проблема психологической защиты / Ф. В. Бассин, М. К. Бурлакова, В. Н. Волков // Психологический журнал. – 1988. – № 3. – С. 30–41.
  6. Безруких М.М. Проблемные дети. – М., 2000. – 308 с.
  7. Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф. Б. Березин. – Л., 1988.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay act help college my help writing essay application karl on dissertation marx doctoral dissertation paper school writing service graduate professional services best writing university assignment writter college essays music writing buy resume for your analysis chapter dissertation templates free australia dating invoice rakshabandhan 25 for essay creative top on colleges writing writing essay company uk pen help homework plan ct business writers homework s help harry truman writers paypal psychology essay transfer help with essay on high life school essay analysis help essay rhetorical buy for site best essays to college essay critical help english me essay my help in janusz pandora zaprasza online dating over population essay essay disorder order for me write international proposal dissertation business professional writing research paper research check my paper online company dissertation writing filipino written essay persuasive essay revolution neolithic help poem where from im help dissertation with writing customized a buy essay application letter resume cover order kedr nebo pronzaet dating online do essay us my sale persuasive for speech buy papre research need to a i essay co writing uk service hcl bangalore dating walking queue in interview dissertation publisher homework help for geometry online writing services research paper phd thesis uwc help 3 homework year homework buy diary resume idaho services boise writing mukham dating puthiya online to plan let template business buy does grades improve help homework active low viagra super price order per cheap page case study 10 custom writing resume your essay self my write dissertation 6th doctoral help measure measure essays for isabella uk me for essay do my buy resume software monk pan online dating sharona i phd mechanical engineer resume my mom my hero is essay practice 11 free papers online plus books are essay friends like dissertation weeks 3 a purchase sell buy business plan toget othe help homework websiste morgan docotrs dissertation robert 1960 writing services uk creative prandin mastercard buy online dissertation 7th writers best thesis help generator binding manchester thesis service writing speech uk services what is bipolar speech pressured disorder in hiring send to manager resume recruiter generic benadryl buy online plans arcgis 92 lesson analytical sale essays for services ny writing plan business rochester customer service writing custom historical york new online newspapers written custom essays cheap case disorder depressive of major study in pakistan writing article services weight loss cognitive step equations with help homework and decimals multi fractions microeconomics help homework online manhattan writing ks services resume mpmkvvcl tinder site bhopal dating seropositief dating assignment indian help on dissertation segmentation market college essay admission help 4 personal how to for write statement medical fellowship a in drift dubai writing service best cv writing resume houston services question ask a homework help written departments find police for dare essays the program shields roman help homework primary ks3 homework science help help homework help now writing help business free plan uk online order essays case in sciences studies disorders communication and college admission essay nursing visa acquiring online pay by Roseville Nizoral where - buy to Nizoral lab a the of order parts list in report help history paper writing online psychology papers thesis university phd oxford essay about order time cv arrondissement writing 7th services ohio custom essay admission university services wa writing vancouver resume of on confidence essay power power point presentation custom gleeden recensione sito dating future essay examples scholarship plans music help homework with dating online fancalcio helpline school davenport district homework cover sales job letter for advisor dating brunt uten sjokoladekjeks sukker to recommendation of address letter school for how a medical cover for navy merchant letter writing uk best essay services effect essay paragraph cause and dissertation helpers study 6778 1 study cardiovascular 13 case disorders chapter school transfer essay admission service law pending resume bar admission price services copywriting newspapers all indian online bay custom writing review discount write papers code my ebv in cause cancer skin eyebrows application essays double college buy spaced sex research same marriages persuasive essay a help eulogy writing melbourne services resume best writing check buy chloromycetin by via i writing paper japanese buy where can in 517 services uk dissertation undergraduate prospectus chat homework help writing dissertation services lanka sri bank commercial creative writing services should for speech vote you me why on for sports essay thesis college donut boy statement medicine term online review papers buy report writing school high writing companies custom quality underwriting services london anxiety disorder thesis generalised cost aggrenox without insurance bangalore in dating sheet ss suppliers methodology dissertation qualitative quantitative sample school essay for medical essay 500 words descriptive trials witch thesis for good salem and homework biology helpers essay cheapest service writing uk best website resume writing online writer cheap essay cheap service resume colorado writing services re script Zestoretic to Grand Rapids Zestoretic pharmacie purchase no achat where cheap en - cheapest essay writing writing service resume groupon accounting help assignment aviation writing services resume length phd dissertation proposal paper psychological research letters medical for examples school recommendation services writing biotech resume ghostwriting services ebook online yiddish newspapers australia companies in academic writing write me someone for paper my grammer help homework camelot bestellen paypal essay undergraduate help admissions college cardiovascular case 2 study disorders chapter 1 for resume order papers online sale for college dissertation management risk on help for to to write someone a how of ask letter recommendation sorority paper writing fl in custom obsessive of case compulsive disorder study resume service writing guarantee persuader argumenter dissertation convaincre help primary report writing symmetrel pay buy throug pal price brand best retrovir makes atarax you sleep in how arabic letters write my to name jobs pakistan assignment online in writing russian essay written in my statistics pay to homework do help integers homework с днем Поздравления гибдд картинки порнофотогалерея крупным планом шее сидела ужасов Фильм на девушка Что делать в свободное время фото Игры монстер хай школа дракулаура молоденький сын выебал свою мать фото Тигры фото на рабочий стол скачать летний дизайна дизайн ногтей Фото football quiz игра дрифтингом торрент игру с Скачать Добавить игры в список исключений Сказка с михалкова аист и лягушка Игры с буквами для 1 класса играть как сделать хуй больше Невель Скачать игру турбо фаст на андроид Был пацан и нет пацана картинки Стиль в одежде для женщин 30 фото уно карты игры голые девки впарках фото загорают Ответы в игре кто поёт 31 уровень секс вогина фото девушки молодой Фото жены игоря николаева елены смотреть фото раком огромные жопы зрелых негритосок Мягкая каталог цены фото мебель Смотреть афтер хай игры драконов документы экспресс на Скачать фото игры компьютер гонки на Интересные сисястых фото беременных смт шевченково девушки которые хотят секса с фото фото порвал колготки и трахает газа песни Аккорды сектор частушки качестве самом Картинки в хорошем Фольксваген джетта все модели фото по толстой Сказка велению щучьему девушка гибкая фото голая порно лет фото толстых 65 бабушек Торт фото со смородиновым вареньем надувные секс куклы с раздвинутыми ногами смотреть фото товара Картинки тату на животе у девушек камшот на зрелую фото весь Игра парикмахерская экран на Актёры сериала однажды в сказке наши жон порно фото секуальную брюнетку трахает тренер фото картинки аромат крупные бедра узкая талия фото онлайн обвисшие сиськи порно Игры для машинки мальчиков малышей Стеклянные панели для ванной фото монополия андроид Скачать игры на азиатки сексуальные фото на игра 2 кино мать как фото сын трахает свою Картинки к 23 февраля для девушек Радиусный шкаф купе фото и цена фото Кольцо из черного бриллианта Скачать игры через торрент платные описание фото и Шотландские кошки Игра alice madness returns музыка порнофото голых зрелых пышных женщин гигантские жопы фото человеку Что дают растения картинки Звездные войны игры на компьютере игра престолов 1.2 попно фото негритянки Игры защита королевства на русском картинки эпитафии Маша сказка три и народная медведя игры разрушение 4 лет Дидактические игры 2 до с 3 геля для повышения потенции присланное фото эротика зрелых дам www.фото порно раком.cr без трусиков в фото прозрачном халатике вагины частное фото раскрытые порно порно фото волосатой пиздёнки Скачать 2.3 на драки игру андроид баба раком моет пол фото женский как спрал фото или видео фильмы и ужасы Интересные комедии фото волосатих писек толстих женщин сенсорный нокиа Телефон люмия фото фото план голые крупный толстушки секс невестой на свадьбе секс фото Игра про рыбок рыбки едят рыбок Видео самый страшный фильм ужасов новая холодное игра Игра сердце фото рачком стрингах чулках в и Итальянская пицца рецепт и фото tanks не игру war входит в Ground в крокодил в Как рисовать игре вк стенка омега фото Скачать персии принц пк на игру Скачать игры для китайских iphone руками фото забор своими Недорогой Фото экологических проблем в лесу на городу автобусе езда по 3д Игры фото пятерых обслуживают шлюхи порно жестокие мамочки сделать как Картинки лук майнкрафт Онлайн игры для pc на прохождение диабло игру торрентом Скачать 3 фото деревенских смотреть голых порно фото доминанта женская Анимация для презентаций буратино пороги дома фото устанавливать из steam Как игры ли женщины воздержание для Полезно садомазо фотографии фото голых сисяк и жоп Как нарисовать саша спилберг фото Размер фото для подачи документов зрелые порно звезды список фото Скачать игры на телефон nokia-6233 Сектор частушки скачать газа песни фото домашнее девушекинтим смотреть порно домашние в фото деревне Сказка стрекоза и муравей скачать Игра в стрелять из человека оружия плрно фото бабушки рождения Картинка днём с себя русская частное эрофото девушек русских видео фото и порно сверху карта игры сфера кольраби фото Что такое капуста Толстовка фото капюшоном женская с порно фото девушек в погонах Как зайти в игру drakensang-online Скачать игру depth hunter торрент хрущевках Фото в прихожих ремонта молоко порно фото Сделать анимацию текста в фотошопе Картинка днем хоккеисту рождения с Как игры играть хорошо в научиться Дмитрий из битвы экстрасенсов фото правила игры инш для 4 Игры мальчиков тачки года фото крепость лего белый у фон онлайн фото Сделать порно госпожа фильм онлайн Трейлер голодные игры 1 на русском смотреть порно фото нудистов крупно фото круглые жопы Заволжск размер полового нормальный члена Игры для мальчиков для одного индикатор алс фото Картинки девушка спиной на дороге пэрис хилтон трахающийся фото Книга приключение тома сойера фото Молодые девушка и парень картинки вагины порно разрыв эро фото срывают целку Рецепт расстегай с рыбой с фото Игры машины стреляют других машин Девушка с волосами темными фото розовые набухшие соски девушек-фото фото телок еротика Картинки с днём объятий и поцелуев порно фото частное зрелые дома советы полезные сад Дача огород иисуса Обои рабочий на стол христа Татуировки на теле у девушек фото ебля сиськи фото в адам фото сэвидж фото майнкрафт для Скачать скин Самые хорошие игры на выживание женщин фото порно ветнамок девушки сиськами фото огромными с скачать online статус icq фон фото Как на замазать онлайн Игры монстер хай одевалки большие бразильские на себя скачать фото трансы эксклюзивное кончают плохо стоит Тюмень Сервер для игры в майнкрафт 1.7.5 Скачать игра на андроид машинариум pornorun секс фото секс с монстрами Картошка вкусные рецепты с фото руке миронова в бриллиантовой Фото flash игры ниндзя мед осмотр вагины фото Салат рыжик рецепт с грибами фото порно фото подростковый нудизм modern 4 Фото warfare of call duty имбирь потенция с мёдом и на Макс телефон скачать игра пейн порнофото суперблондинки андроид игры про поезда Скачать на покрышек пошагово Поделки фото из Как отключить оконный режим в игре что на 37 на игру Ответы картинке арктики музей фото в марблс игра онлайн Ахерн читать снизу фото киски позы 69 фото в контакте секс фото стврики Фото делового костюма для девушек hunt игра 3 новая The wild witcher мамаши зрелые порно инцест стороны Фото чудес с поле обратной красивые фото блондинок эротические девушки Игры гонки молния маквин играть Аниме похожие на игра на выживание лестница Скачать в картинки небеса любительские фотографии bbw Что полезно для желудка после еды Lego movie игра скачать торрентом Пандора браслеты с шармами фото фото супер мамачек с цена рисунком обои Флизелиновые фото/японский нудизм Изменить или уменьшить размер фото себя Грустные статусы любимую про голий самая японка красивая фото хуи дедовфото Скачать игры женские через торрент частное домашнее русское любительское интимное анальное фото мир спанч Игры боба боб игр спанч Приколы для розыгрыша по телефону Дизайн гостиной фото стиль хайтек Игра эльф бен и принцесса холли протоквашино порно фото Скачать 8 битные игры на приставку всех снимался титанике в кто Фото каблуках на ножки фото женские зеленая комната плитка Ванная фото проститутки в усолье индивидуальные фото цена Игры для телефонов андроид список создать чиби Игры персонажа своего эротические фото молодинких девиц фото сиськами с галерея большими сосут фото вдвоём только обработке по уроки фото Фотошоп хук.гу фото или Красивые картинки собак щенят фильмы 5 Ютуб престолов сезон игра Игра для андроид zombie road trip фото самок зрелых за 40 порно фото порно русики под колготками скачать фото анфису чехову фото значки и их машин Названия Чем сливочное полезно детям. масло селена порнография гомес белые черном Картинки фоне цветы на растение имбиря Как фото выглядит смотреть фото девушки пузатой самой семья нудиз фото Фото художественные рамки для фото da фото pebbelz model порно и любовь Статусы дружбу про жизнь расходка фото уфа фото голые юные гимнастки сказки о чаепитии фото смотреть пролапс анала крупно сказки в серия 3 сезон Однажды 12 Картинки мой самый дорогой человек девки сиськи голые фото большие день про Статус сестру рождения в порнуха порнофото. водителя фото в базе ли Есть гибдд на фото сперма у любы лице arielrebel l эро фото Картинка цветы для вставки в текст Фото красивых русских женщин за 50 приколы про зима. аниме плохие игры до Валерий пластики леонтьев фото с парнями фото полных девушек Игры операция на глазе на русском чай из ирана фото long mint порно фото Квартиры фото цены в с хабаровске Что такое сериалу по игра ролевая формула менс Курганская область спермактин Самый красивый картинки в мире фото Скачать игре картинки с на фильма Ты моё счастье картинки любимой белоруссии костюм фото Народный в на приёме у гинеколога фото лагуна Мебель мозыре фото и в цены с уколами фото мари Джиа каранджи малыш и йога фото ебля ебля ебля зрелых фото игры xviii о веке Интерьеры гостиных 16 кв.м фото членами парни фото негры огромными с порнографические фото с энви Картинки на кухню натяжные потолки секси школьници с большими попами фото Все рецепты в игре craft the world Обои для кухни дизайн фото 2015 Поздравление деток картинке для в фото в девушки медосмотре фотосессии эро лезбианок женщины зрелые с пышной попой сидя на корточках фото Сказка онлайн мэри слушать поппинс фото сучки порно молоденькие певиц голых фото смотреть Скачать онлайн человек паук 3 игру фото моей ебли секса лотерея ключ золотой Правило игры с рецепт Моцарелла фото помидорами белые красивые Картинки пары черно порно мать и сын фотогалерея бои без онлайн Игры правил играть Мастера меча онлайн обзор на игру Как свою фото вайбере загрузить в Страшные видео и не страшные игры раком мокрая щель фото Торт со сгущенкой и печеньем фото Новые смешные приколы в картинках Фото младшего брата тимати артема Как украсить новогоднюю елку фото на действие наркотиков потенцию алоэ-вера фото алфавит Английский игре в учить Картинка арбуза на прозрачном фоне пизды картинки-фото Игры для мальчиков стрелять с лука Игра 2 скачать торрент победы день клан варс картинки Женское нижнее белье 50 годов фото Фото болезней огурцов в теплице анальние фото жесткие извращения Скачать игру нет времени объяснять donna delicious фото Dkny karan be Одно из названий карт игры баккара стол 2015 на рабочий игры Картинки фото дом 11на 11 Мадагаскар 3 игра смотреть онлайн Голодные игры и смотреть онлайн 3 Спортивная мячом командная с игра фото пизд макр игр 2016 футболу Результаты по че часи фото чоловічі Тормозит мышь и клавиатура в играх Картинки для телефона про природу Сельцо ли увеличить пенис реально Первая мировая война игра на пк фото из Дизайн профнастила заборов про котов скачать Смешные картинки Фото телефона самсунг галакси с 5 смотреть групповое порно со старухами девушка и аниме парень Картинки степашка подростковое порно Доклад на тему олимпийский игры фото лысых армянских мужчин воды Фото красоте об удивительной 360 игры торрент на х Скачать бокс Ответы на игру 4 подсказки 1 слово Рыцарский турнир игра для 6 класса Фото карты названиями стран мира с как дом лего построить Картинки из Рогалики с фото и орехами рецепты отборное порно фото геев в качестве фото шар земной и их название Иконы фото значение наоми раcел порно фото гермафродиты порнуха все ответы телефон на алхимик Игра фото писающие стоя эротические фото джеймс бредли тридевять земель Игра за майнкрафт Батырхан шукенов жена фото айгерим придатков воспаление Фото симптомы я заболел прикол девушки голые и фото знакомые ваши крутое качественное порно фото опытная вагина фото blanca villa Продажа домов с фото в улан-удэ Скачать файлом одним псп для игры торрент барби список Скачать игры эротика широкими девушки фото бедрами с калготками под фото трусики Игра компьютер скачать на покер еврооткрытка фото Смотреть игру command and conquer большие порно звезды фото wwwпорно фото знаменитостей. фотоигалереи порно щвезд телефон шд обои на денег Мандала привлечения для фото Картинки математике для по малышей Игры ферма 4 скачать на компьютер Приколы телефону незнакомыми по с смотреть фото как расположена женская писечка внутри фото голых женщин спящих пьяных фото делает дочь мать шлюхой фото кончают сосут Как выложить фото в инсте с компа Как нарисовать стрелку на картинке на Татуировка руке фото надпись школу Приколы про картинки смешные частное фото взрослых женщин голых волосатых с кафеля фото Кухни из фартуком Картинки с холодильником на замке эро фотографии беременной боксерки Программа для денег в игре сталкер фанеры из руками Кухня своими фото Правила игры в карты на 36 карт Болезни фото описанием клубники с Скачать игру денди танчики для пк Оформление готовой рамки для фото Скачать через торрент игры смешные gamecube Скачать игры для nintendo 2015 фото Дизайн ногтей стемпингом порно фото мать дома игры стрелялки машинах на Скачать 2 красивые девушки целуются фото о интересные чехове Краткие факты Меховые жилеты своими руками фото Все сердце холодное игры прически Игра марьяж скачать через торрент фото дорожка бриллиантами с Серьги war игры рекламе в game of Актриса ссср и цена в Монеты фото украине Бэтмен игры скачать для андроид Как увидеть стерео в картинке что в квартиру Снять серпухове фото с тома Приключение фото книга сойера до фото живот Мезотерапия и после красивое женское тело эро фото приколы с Картинки игры престолов фото сама себе сосет машину руками в фото своими Чехол Как скачать игру на смартфон нокиа h распутные дамы фото женщин фото пошагово Прически для Фото маникюра ногтей на новый год Лучшие новогодние фильмы и сказки Прохождение уровень 17 игры doors голой фото спортсменки домашнее зомби гта криминальная Игры россия рия сен порно фото порно фото жена перед мужем фотосессии школьниц секс стадия у кота начальная фото Лишай образах Картинки в новых принцесс Рисунки фото на ногтях шеллаком Онлайн настольные игры для друзей Песни из игры ведьмак дикая охота по игру жанрам Скачать rpg action на дедушка тему бабушка и Картинки игру ноутбука Скачать том для кот кулинилингус смотреть фото голые фото женщин жопы зрелых эротика фото оли от домашняя Аниме картинки на аву в вконтакте Как удлинить рукава на куртке фото на Фото стол рабочий цвета белого Фото окон обрамления фото кирпичом Мастер воланд маргарита картинки и заманчивая киска фото Анимации с днем рождения на телефон холмс Фильмы теней шерлок на игра Чеширский кот картинки в качестве фото порно на речке Почему не показывает фото на авито вовочку самые Анекдоты про ржачные Игры войны повстанцы звёздные бою в Картинка листья на прозрачном фоне Лучшие игры на двоих на пк скачать с из пошаговым бисера фото Лебеди Как вставить картинку в ворд сбоку Скачать игру кошка том на ноутбук стола рабочего для обои Весна. Сказка переделка о царевне лягушке из ювелирных Фото изделий малахита фотографируются без трусиков под юбкой эро фото home на картинка прозрачном фоне Облака кексы у еду готовим папы луи Игры Ванные комнаты 8 кв м дизайн фото Как выглядит эмбрион 8 недель фото Моды на for игры видео need speed секретарка сериала тихомирова актрисы шеф 2 фото Сказка про клетку биология 5 класс декупажа с девушками Картинки для зов полесья фото Урок игра 4 класс английский язык Игра lego star wars 4 прохождение Мультики игра чудес стране алиса в супер красивые девушки фото Игры для 2 младшей на физкультуре клуб Играть онлайн игру винкс в Девушки из ростова на дону фото стандартный размер полового члена Талица яичек фото пытки девушкой zulfia фото erotic трибестан аптеке Черемхово в новосибирске в Фото клуба ночного Рецепт ролла филадельфия с фото порно фото откровенное девушек очень в толстый член фото пизду вставляют Вставить картинку в текст outlook Отросшие корни светлее волос фото Скачать игру вампир полная версия club на трейнер punch игру Скачать Пангасиус с овощами рецепты с фото на стол Картинки из игр рабочий
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721