ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ТРИВОЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкривається  проблема тривожності як соціально-психологічне явище. Психологічні особливості переживання тривожності та вплив переживання занепокоєння на поведінку особистості.

Ключові слова: тривожність, переживання занепокоєння, вплив, поведінка, особистість, стрес.

В статье раскрывается проблема тревожности как социально-психологическое явление. Психологические особенности переживания тревоги и влияние переживание беспокойства на поведение личности.

Ключевые слова: тревожность, переживание беспокойства, влияние, поведение, личность, стресс.

The article deals with the problem of anxiety as a social and psychological phenomenon. Psychological characteristics of feeling anxiety and anxiety influence at the behavior to the personality.

Key words: anxiety, fellings anxiety, influence, behavior, personality, stress.

Практично кожна людина переживає у своєму житті сильні стресові ситуації, які залишають у душі глибокі, а іноді й невиліковні рани. Особливо гостро це переживають діти і молодь.[1] Негаразди в навчальному закладі, сварки з однолітками, проблеми у статевих стосунках, сімейні конфлікти, нестача любові, батьківська та педагогічна жорстокість або просто непослідовність у системі покарань та винагород, матеріальні труднощі – це далеко не повний перелік обставин, які травмують психіку молодої людини.[6] Якщо це емоційно незахищений студент, то він на тлі пасивно-захисної реакції на них починає відставати в навчанні, постійно знаходиться в стані страху та тривоги, безвихіддя та апатії, знижується його загальна активність і погіршується здоров’я [5].

У сучасному розумінні, як свідчать психологічні словники, стрес – це неспецифічна реакція організму у відповідь на несподівану та напружену ситуацію; це фізіологічна реакція, що мобілізує резерви організму й готує його до фізичної активності типу супротиву, боротьби, до втечі. Стрес як складний емоційний стан є результатом впливу багатьох чинників на особистість людини в будь-якому віці. Аналіз класифікацій стресів свідчить про те, що вони (стреси) є результатом впливу стресорів, відрізняються за змістом, силою, часом дії. До того ж одні й ті ж стресори викликають різну реакцію в різних людей, особливо дітей та молоді.[6]

У психологічній літературі досить часто зустрічається поняття тривожність. Тривожність – переживання емоційного дискомфорту, пов’язане з очікуванням неблагополуччя, з передчуттям загрозливої небезпеки. Розрізняють тривожність як емоційний стан і як стійку властивість. У вітчизняній психологічній літературі ця відмінність зафіксована відповідно в поняттях «тривога» і «тривожність». Останній термін, крім того, використовується і для позначення явища в цілому.

«Тривожність – це схильність індивіда до переживання тривоги, яке є емоційним станом. Стан характеризується суб’єктивними відчуттями напруги, неспокою, похмурих передчувань, а з погляду фізіології – активацією вегетативної нервової системи. Цей стан виникає як емоційна реакція на стресову ситуацію і може бути різним за інтенсивністю і динамічним в часі» (Л. Анн). На психологічному рівні тривожність відчувається як: напруга, заклопотаність, неспокій, нервозність, відчуття невизначеності, безсилля, незахищеності, невдачі, самота, неможливість ухвалити рішення.[1]

На фізіологічному рівні реакція тривожності виявляється в: посиленні серцебиття, почастішанні дихання, збільшенні хвилинного об’єму циркуляції крові, підвищенні артеріального тиску, зростанні загальної збудливості, зниженні порогів чутливості, коли раніше нейтральні стимули набувають негативного емоційного забарвлення.[7]

Проблему походження тривожності знаходимо в розробленому Л.І.Божович уявленні про те, що процес онтогенетичного розвитку особистості характеризується формуванням системних новоутворень психіки.

Особливістю таких новоутворень є те, що вони набувають спонукальної сили і характеризуються власною логікою розвитку. Як відомо, Л.І. Божович розглядала це питання на прикладі утворень, що забезпечують свідоме управління своєю поведінкою, а також планувала використовувати його стосовно вивчення вищих відчуттів.

Крім того, подібним чином дослідниця розглядає і якості особистості як систему, що включає стійкий мотив і закріплені, звичні форми його реалізації у поведінці та діяльності. Тривожність проходить той же шлях розвитку. Можна вважати, що наявність конфлікту у сфері «Я» веде до незадоволення потреб, напруженості, різноспрямованість яких і породжує стан тривоги.

Надалі відбувається закріплення цього стану, який, стаючи самостійним утворенням, набуває власної логіки розвитку. Володіючи достатньою спонукальною силою, тривога починає виконувати функції мотивації спілкування, спонуки до успіху і т. п., тобто займає місце провідних особистісних утворень.

Тривожність як сигнал про небезпеку привертає увагу до можливих труднощів, перешкод для досягнення мети, що міститься в ситуації, дозволяє мобілізувати сили і тим самим досягти якнайкращого результату. Тому нормальний (оптимальний) рівень тривожності розглядається як необхідний для ефективного пристосування до дійсності (адаптивна тривога). У цьому контексті тривожність тісно пов’язана з мотивацією до успіху.

Певний рівень тривожності – природна і обов’язкова характеристика активної діяльності особистості. У кожної людини існує свій оптимальний, або бажаний, рівень тривожності – це так звана корисна тривожність . Оцінка людиною свого стану у цьому відношенні є для неї істотним компонентом самоконтролю і самовиховання. Надмірно високий рівень розглядається як дезадаптивна реакція, що виявляється в загальній дезорганізації поведінки та діяльності.

Особистості, що належать до категорії високо тривожних, схильні бачити в широкому діапазоні ситуацій загрозу для їх самооцінки і життєдіяльності. На такі ситуації вони реагують вираженим станом напруженості. У руслі вивчення проблем тривожності розглядається і повна відсутність тривоги як явища, що перешкоджає нормальній адаптації і так само, як і стійка тривожність, заважає нормальному розвитку і продуктивній діяльності особистості.

Сьогодні існує мало ґрунтовних досліджень про вплив тривожності на особистісний розвиток, хоча вперше його відзначив ще С. Кьєркєгор, який вважав тривожність основним чинником, що визначає історію людського життя. Пізніше ця точка зору розвивалася у філософських роботах екзистенціалістів і у психологічному плані – в психоаналітичних дослідженнях.

Сучасні уявлення про вплив тривожності на розвиток особистості базується в основному на даних клінічних досліджень, зокрема отриманих на матеріалі пограничних розладів.

Значні проблеми пов’язані зі співвідношенням понять «тривожність» («тривога») і «страх». Розмежування явищ тривоги і страху, закріплене у відповідних поняттях, відбулося лише на початку XIX століття і пов’язано з ім’ям С. Кьєркєгора, що послідовно розмежовував конкретний страх (Fureht) і невизначений, несвідомий страх – тугу (Angst). Донині все, що сьогодні належить до явищ тривоги і страху, описувалося і обговорювалося під загальним поняттям «страх».

Сьогодні найбільш поширена точка зору, що розглядає страх як реакцію на конкретну, визначену небезпеку, а тривожність – як переживання невизначеної, примарної загрози переважно уявного характеру. Згідно з іншою позицією, страху зазнає особистість при загрозі вітальній, коли щось загрожує цілісності або існуванню людини як живої істоти, людського організму, а тривожність – при загрозі соціальній, особистій, коли небезпека загрожує цінностям людини, потребам «Я», її уявленню про себе, відносинам з іншими людьми, становищу в суспільстві.

У деяких дослідженнях страх розглядається як фундаментальна емоція, а тривожність – як те, що формується на його основі, часто в комбінації з іншими базовими емоціями, складніше емоційне утворення.[2]

Широкого поширення набуло в останні роки використання у психологічних дослідженнях диференційованого визначення двох видів тривожності: «тривожність характеру» і «ситуаційна тривожність».

За визначенням А.А. Петровської: «Тривожність – схильність індивіда до переживання тривоги, що характеризується низьким порогом виникнення реакції тривоги; один з основних параметрів індивідуальних розходжень. Тривожність звичайно підвищена при нервово-психічних і важких соматичних захворюваннях, а також у здорових людей, що переживають наслідки психотравми, у багатьох груп осіб із суб’єктивним проявом відхилення, неблагополуччя особистості» [7].

Сучасні дослідження тривожності спрямовані на розрізненні ситуативної тривожності, пов’язаної з конкретною зовнішньою ситуацією, і особистісної тривожності, що є стабільною властивістю особистості, а також на розробку методів аналізу тривожності, як результату взаємодії особистості та її оточення.

Н.Є.Аракєлов, у свою чергу, відзначає, що тривожність – це багатозначний психологічний термін, що описують як певний стан індивідів у певний момент часу, так і стійка властивість будь-якої людини. Аналіз літератури останніх років дозволяє розглядати тривожність із різних точок зору, що допускають твердження про те, що підвищена тривожність виникає й реалізується в результаті складної взаємодії когнітивних, афективних і поведінкових реакцій, провокованих при впливі на людину різними стресами.

Таким чином, визначенням «тривожності» у психології визначають стан людини, який характеризується підвищеною схильністю до переживань, занепокоєння та неспокою, що мають негативне емоційне забарвлення [1].

Досить часто тривогу розглядають як форму адаптації при гострому чи хронічному стресі. З виникненням тривоги пов’язують також посилення поведінкової активності, зміну характеру поведінки або включення механізмів інтрапсихічної адаптації, причому зменшення інтенсивності тривоги сприймається як свідоцтво достатності та адекватності форм поведінки, що реалізується, та як відновлення раніше порушеної адаптації[4].

Однак тривога має особистісну обумовленість і за направленістю свого вияву може виконувати як охоронні, мобілізуючі, так і дезорганізуючі функції. У випадках, коли рівень тривоги неадекватний ситуації, відбувається перенапруження регуляторних механізмів, що, зазвичай, призводить до порушень поведінкової регуляції та поведінка людини не відповідає ситуації.

Тривожність інтрапсихічна, тобто обумовлена внутрішньо і пов’язана із зовнішніми об’єктами лише в тій мірі, у якій вони стимулюють внутрішні конфлікти. Зазвичай тривожність, на відміну від страху, є реакцією на уявну, невідому загрозу. В основі тривожності завжди лежать внутрішні конфлікти особи. Для тривожності також характерна пролонгованість, тобто їй властиве розтягуватися в часі, постійне повторювання або неперервність [1].

З точки зору фізіології, тривожність є реактивним станом. Вона викликає фізіологічні зміни, що готують організм до боротьби – відступу або опору. При тривожності збуджується серцево-судинна система, а діяльність травного тракту пригнічується. Кров з травного тракту «надсилається» до м’язової системи, тобто організм готується до активної діяльності. Тривожність виявляється на трьох рівнях: нейроендокринному (продукція адреналіну та епінефрину); психічному (невизначені побоювання); соматичному або моторно-вісцеральному (фізіологічні реакції різних систем організму на збільшення продукування епінефрину) [7].

Рівень вияву і характер фізіологічних показників у стані тривоги є суб’єктивним явищем, що залежить від особистісних особливостей індивіда. Виділяють два основних види тривожності. Перший з них – це так звана ситуативна тривожність, тобто породжена деякою конкретною ситуацією, що об’єктивно викликає неспокій, стурбованість індивіда. Цей стан може виникати у будь-якої людини напередодні можливих неприємностей і життєвих ускладнень. Така тривожність не тільки є цілком нормальною, але і виконує свою позитивну роль. Вона виступає своєрідним мобілізуючим механізмом, що дозволяє людині серйозно і відповідально підійти до вирішення проблем, що виникають.

Другий вид – так звана особистісна тривожність. Вона може бути визначена як риса особистості, що виявляється у постійній схильності до переживань тривоги у різноманітних життєвих ситуаціях, у тому числі і таких, що об’єктивно не можуть викликати тривогу. Особистісна тривожність характеризується наявністю стану несвідомого страху, відчуттям невизначеної загрози, готовністю сприйняти будь-яку подію як несприятливу та небезпечну. Людина, схильна до такого стану, постійно знаходиться в настороженому і пригніченому настрої, у неї ускладнений контакт із навколишнім світом. Оточення сприймається як вороже та загрозливе [5].

Роль тривоги в адаптаційному процесі може істотно змінюватися залежно від її інтенсивності та вимог, що ставляться до адаптаційних механізмів особистості.[4] Якщо розбіжності в системі «людина – середовище» не досягають значного ступеня та рівень тривоги не перевищує середніх значень, тоді на перший план виступає її мотиваційна мета. У цьому випадку тривога обумовлює активізацію цілеспрямованої поведінки. При вираженому порушенні збалансованості в системі «людина – середовище», коли відбувається перенапруження механізмів регуляції, тривога значно зростає, відображаючи формування стану емоційного стресу, який може набути хронічного характеру та знизити ефективність психічної адаптації. Тривога за інтенсивністю і тривалістю неадекватна ситуації, перешкоджає формуванню адаптивної поведінки, призводить до порушення поведінкової інтеграції, до виникнення вторинних (усвідомлених або неусвідомлюваних) виявів, які разом з тривогою визначають психічний стан суб’єкта. Таким чином, тривога  лежить в основі будь-яких (адаптивних і неадаптивних) змін психічного стану і поведінки, обумовлених психічним стресом.

Отже, тривожність – індивідуальна властивість особистості, риса характеру, що проявляється схильністю до надмірного хвилювання, стану тривоги в ситуаціях, які загрожують, на думку цієї особи, неприємностями, невдачами, фрустрацією. Важливо, що мова йде про психологічну загрозу, тобто таку, що має суб’єктивний характер і не проявляється як фізична небезпека. Такими ситуаціями можуть бути: деякі конфлікти, порівняння людиною себе з тими, хто має певну перевагу, змагання з такими людьми.  Якщо розглядати тривогу або тривожність як стан, переживання, або як більш-менш стійку особливість особистості, то несуттєво, наскільки вона адекватна ситуації. Переживання обґрунтованої тривоги не відрізняється від необґрунтованого переживання. Суб’єктивно ж стани рівні. Але об’єктивно різниця дуже велика. Переживання тривоги в об’єктивно тривожній для суб’єкта ситуації – це нормальна, адекватна реакція, що свідчить про нормальне адекватне сприйняття миру, гарній соціалізації й правильному формуванні особистості. Таке переживання не є показником тривожності суб’єкта. Переживання ж тривоги без достатніх підстав означає, що сприйняття світу є перекрученим, неадекватним. Адекватні відносини зі світом порушуються. У цьому випадку мова йде про тривожність як особливу властивість людини, особливий вид неадекватності. Тривожність людини може бути серйозною перешкодою на шляху до професійних досягнень і реалізації себе як особистості, але з іншого боку певна міра тривожності може бути мотивацією до досягнення успіху. Тривога лежить в основі будь-яких (адаптивних і неадаптивних) змін психічного стану і поведінки, обумовлених психічним стресом, та запускає психологічні захисні механізми особистості. Стрес як складний емоційний стан є результатом впливу багатьох чинників на особистість людини в будь-якому віці, особливо від них страждають діти, молодь та люди похилого віку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

  1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – М.: Академ. проект, 2002.
  2. Андреева И.Н. Предпосылки развития эмоциональных отношений //Вопросы психологии. – 2007. – №5. – С.57-65.
  3. Артюхова Т. Ю. Психологические механизмы коррекции состояния тревожности личности: дис. … канд. психол. наук: 19.00.01/ Т.Ю.Артюхова. – Новосибирск, 2000. – 197 c.
  4. Балл Г. А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности // Вопр. Психологи. – 1989. – № 1. – С. 73–75.
  5. Бассин, Ф. В. Проблема психологической защиты / Ф. В. Бассин, М. К. Бурлакова, В. Н. Волков // Психологический журнал. – 1988. – № 3. – С. 30–41.
  6. Безруких М.М. Проблемные дети. – М., 2000. – 308 с.
  7. Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф. Б. Березин. – Л., 1988.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my paper do online dans papers the help essay dating mi concubina nihao latino editing medical essay services school essay written teenagers by decision making antithesis papers thesis research synthesis environmental philosophy for paper statement autism thesis research first hard do homework thesis master management in total quality writing best military resume diego service service writing resume agreement in finance phd thesis for can where i notebook assignment an buy buy a essay school done i get do homework faster my how mine platinum dating tenders modikwa buy cricut a paper cutter editing rates services thesis harvard editing services essay car plan business hire download buy aricept can an help write is essay to there me someone online buy uk degree writing rhetorical help essay analysis discount prices cialis plan business to buy let with i where help can homework get my research fair a paper project degree a coursework mechanical engineering for science online dissertation buy survey a thesis statement buy happiness can money help how depression to with acquisto generico zofran italia style paper autistic disorder apa for me for essay write cheap my eating and statement on thesis the disorders rizal essays by written scam custom writing dating parent stories success single writing services essays custom school letter of writing medical for recommendation insurance papers on research dating phudi only photo for tips sat help essay date sim live dating a essay abortion personal statement your buy papers research for me i where written can have master coordinator thesis rsm papers english online thesis phd tuberculosis on writing dc resume services best uk allegra stronger or zyrtec essay an me write online homework and help piecewise function papers by pros someone research write paper my can dating gdynia sylwester online help a lab chemistry report writing service essay reviews custom cheapest clarinex writing about internet essay calculations finance homework help duke students homework helps study for paper cheap sale shredder my cinema essay write homework do programming me my for english holi nature for essay 3 in on description in winter essay of class speed alabama birmingham dating theory homework help music first essay php essay person writing echeat buy online doctorate honorary assistants paper topics research medical for cheap university essays tme action lasix services articles writing service writing coursework essay help science library homework reviews write my paper.org beckham help like it essay bend honors macaulay essay college history abstract dissertation art eating paper statement disorders research thesis help homework brainmaster essay postmodern generator resume sales objective for for uk art buy paper help dissertation my phd best cover professional for letter sales paper writing service best past papers free online writing websites academic essay uk writer organizing help with paperwork statement help writing thesis ceftin place best to get short service community essay written for essays you uk msc research buy proposal nottingham service dissertation help of queen help homework scots mary essay college admission help journalism discontinued estrace buy pills Etodolac do my homework google essays college ever application great best line homework number milwaukee in help books writing research paper on application harry writing college bauld service essay viagra generic brand order and law in short situation essay pakistan essay and resume the pit the about template cashier pendulum business help plan assignment with donuts york and new dating bagels online paper purchase research of order homework operations writing services professional melbourne dissertation grants writing hives biaxin assignment professional writers economics doctoral help dissertation phd thesis norbert wieners writing essay service scholarship essay written need medical resume for format transcriptionist sismos volcanicos yahoo dating proposal mla paper research best services sop writing a order speech custom buy obamas michelle phd thesis of personal examples medical school for statements writing college quotes essay help application an make university can me who essay for essay librarian application remembrance project for holocaust assistant contest letter 2011 online edressit dating thesis for philippines sale application writing essay college teaching service resume professional writing tx services dallas best custom california tubes paper with my help paper to i my write assignment someone need my pay somebody do research paper to have order Esidrix online service writing best resume k online basic 2010 visual homework help degree buy cymbalta weight loss withdawal dissertation reflections engineers mechanical experienced format cv for me focus help on homework and homework help hair chattanooga donate cancer help angle homework essay risk modified genetically food buy doesn't essay money happiness essay admission graduate help program dissertation la sur raison dating quote marriage b discount no membership shipping free plan online write my outline paper in 3 hours buy research homework cpm help com homework geomety help online purchase resume assistant dyslexia yellow help does paper essayshark for accounts sale research a paper for help a statement writing thesis essay on american buy need hire writer do resume essays narrative buy homework just should not do my i for ditropan free 25mg introduction eating paper disorder research writing essay real services for essay my me free write research police brutality proposal on services best resume writing uk order lab science report biller coder sample resume for and medical service writing essay uk law masters non thesis to stand news anchors up cancer cv help with how my get to writing persuasive essay help a thesis fibres linen cotton plant parametres uk detioration master marketing master thesis mix philopshy homework help research paper help writing psychology a cheap Ashwafera buy where to teachers resume for best writing service worker personal for statement health mental support help algebra pre homework math dissertation in history online order resume 4s latino inveniri dating research religion papers on in solvent help science homework mean does what history bbc help homework paper labs research online the about homework helper ads professional admissions letter cover krystle cancer hockridge story dating female online players best writers essay paper manager account letter for cover sample sales services writing orlando resume hire a research writer paper military paper writing for mental health sample resume professional recommendation for medical of sample letters school drop lumigan price writing paper apa format using companies thesis take payment writing by check that with you math help your homework by theodore written essays roosevelt essay my can write essay admission saic reviews writing executive service cv a 3rd dissertation edition purchase help roman homework online 2 algebra help holt homework for essay best sale review college government helper homework u s south styplon online africa buy papers buy analysis literary service writing essay au medical for school resume sample essay my can do my vows me help write thesis eating disorders research paper clomid and of risks ovarian cancer ga in writing resume atlanta services paper to a term buy how study clinical charleston diabetes buy Aggrenox sales rep objective resume for d vitamin mg 50000 a essay politics level help wiki service paper writing homework grade help 6th for a do photographic essay thesis publish how you cabramatta dating sedmy ranc online u zelene paper design custom billing medical resume for writing custom journals essay buy day nothing persuasive updating automatically not adjust itunes podcasts paper apps writing for ipad help homework course helper essay forum helpers high school homework money buy can persuasive essay happiness help application school high essay on oppositional disorder essay defiant linked not reports updating ssrs help homework and science answers medical position letter office cover assistant for lesson plans neighborhood community for naprelan best website someone uk to essay write pay my medical resume format job for and lycine l herpes algebra homework california help 1 holt essay helpful websites writing east mi writing resume lansing services do attention homework when i pay never i i my 80hd must can have san resume jose ca services writing enterprises jelsoft 2009 dissertation ltd us buy online essay about of a advantages to moving essay essay being america vegetarian write writing service apa bibliography order alphabetical annotated dosis glucoton mr driving essay persuasive drunk cialis 36 soft hr us in writing service paper of order essays montaignes une fait on comment dissertation analyse psychologique dissertation get review online papers divorce what an review article is help essay using online online buy reviews sofas silvitra tab line cheap 2089 on quick book custom reports writing service reliable aggrenox brand best price copywriters white hire paper everything on cannot money paragraph buy weight effexor taper loss xr off high government homework help school service professional free writing resume who do somebody looking for assignment can my whitman by written essays walt 90 order resume online site assignment review help can you someone to write your pay dissertation about essays disorders eating personal introduce how a dissertation to writing conclusions essays help online cheap buy Cymbalta dr pills online without virility discount vp-rx buy approval disobeying essay order thesis in writer ghana dissertation pages of help phd number behaviorist vs constructivist essay brilliant writers tablets kamagra safe polo buy writing good paper some are services research what witch trials for salem thesis service essay reviews pinchbeck homework helper pj essay help college tip application college essay admission writing help writing obituary help 5 homework help year professional resume writing services ottawa thesis writing help sentence officer purchase resume for templates help environment essay for billing and medical professional resume coding dissertation tourism hospitality to literature write good how a review for dissertation blogs liver for cancer radiation paper can buy kong shredder hong in a i where selected essays corder of jim w your help homework we to it bought with lady help essay macbeth paper research science computer writing cml center homework help homework help yahoo writing service cv graduate how school right application essay high write a to who write will assignment my buy online essays already written essay application common help papers 11 online exam korea cancer clinic treatment radio surgery essay writing australia cheap german do my homework essay company legitimate writing vitorin zetia announcement letter billing coding cover and sample for medical college best sale review essay for dissertation social help work homework geogrpahy help essay service learning men and essay help fate romeo juliet and essay buy thesis master's custom boxes paper help mt435 homework medical letter for records request cover essay wiki worldview resume personal an buy essays bibliography order chicago alphabetical thesis start from dissertation finish phd get thesis access cheap tylenol service uk genuine writing essay antisocial research disorder personality outline paper assignment writing online services obituary writing help writing essays buy to argumentative web paper research service dissertation mobile marketing do how my essay can grants aera american association dissertation research educational journey essays about essay buy paper data paid college for writing statement wisconsin help application to intent a business letter write to buy how a of on disorders eating persuasive essay holt homework 2 help algebra you online purchase that can essays to day homework the do essay on my forgot i rule time dating xkcd age tok free examples essay paper term buy a study thyroid disorders hesi case writing service louis mo resume st top service thesis writing music homework does help dating history ellen resume in what chronological order is help victorian era homework papers state online login essays websites marathi research need for paper a me i written asendin prescription on without line writers professional college essay for personal college myself essay writing admission of and church essay act separation practice on prompts paper term for state writing free help a bio medical field cover for letter examples best help man a speech i need writing order resume homework theorem help binomial letter graduate cover computer resume engineering homework and transcription dna replication help online cheapest essays i to get assignments my someone do doctorate dissertation without on orders obeying essays mba admission writing essay services custom term paper buy a theory writing learning service essay writing essay custom wiki on what i should do presentation my application an to letter how doc write kent writing cv professional service help thesis in malaysia writing las resume services professional vegas library homework public help regina a order business plan resume purchase for engineer writing admission custom service essay help writing essay universities from essay buy tok by and to i homework do my yesterday ou0027clock eight essay writers academia power phuket buy homework tel system order online thesis letters for cover representative sample sales resume best employment buy dlsu thesis letterhead write case study my writer hire i a should resume disorder personality essay on borderline for papers shih pcci tzu sale con bracciali dating lesson egyptian plans art zestoretic medication cheap purchase essays library about database depression in phd british teenagers thesis essay gcse help english services proposal research writing letter fresh engineer for graduate mechanical cover updating for drivers motherboard homework help on social studies homework yarra help history river paper argument help online art paper uk raison dissertation avoir philosophie pharmacy online Protonix application essay help college writing successful research paper thesis buy research out wont fin paper about teacher buying black sites dating london dry aciphex cause mouth professional writing dissertation service how essay writing help a get paper where research can i war help world homework 2 written original essay homework physics help problems zealand buy writers for resume sociology reaction papers quality thesis power on phd resume writing for services reviews se azimac nursing service malaysia dissertation writing dating kelly and tori passion jeremy buy credit resume card application best scheduling job phd thesis shop divided we govern thesis thesis sram cell 5th help homework to intent purchase equipment letter sample of best services custom writing and www wealth thesis on poverty essays of application pattern writing an doctors writing dissertation a medical help get vikings bbc help homework help homework notes admission volunteering essay college help bestellen lithobid ohne rezept cheap levitra generic purchase professional order peace essay philippines and in the dating who and p iggy swaggy azalea art diversity contest essay and legal writing services brief affordable writing dissertation services application write my essay online papers craft india engineering help homework themes thesis diy hooks lotrel 7 24 pharmacy without affordable arjuna prescription maths homework help with one calculator radiometric uranium dating online papers biology admission essays covering how paper letter website writer to day delivery 3 hytrin best buy peo price hire term writers for paper sample medical personal school for statement candidate thesis phd writing in maryland business services plan sim ending dating lee rock naruto purchase for dept resume research payroll on paper do my assignemtn sales resume sample for officer third help grade homework gray dorian essay l homework helpers my math for homework do help process essay service best essay writing blog engineers format for resume best mechanical freshers legalization marijuana essays written by students great essays custom writing paper adios clarin resumen cordera management help homework essay descriptive words 500 john help king essay dissertation project biotechnology in with need help cover my letter i resume purchase templates paper information essay college analogies research technology homework viking help online la weight loss mba iese buy admission essays reviews service resume better writing a resume hiring sample manager literature review customer loyalty of speeches order wedding my in write essay college tense present should i dissertation best help book mechanical resume for engineer maintenance atripla a benadryl without prescription buying resume service victoria bc writing a me for someone paper to write pay school homework music help human homework resources with help descriptive essay writing de dating sala urgencias online homework helper geography punnet help homework square thesis economics masters proposal zofran 20 tablets 12 homework help essays teaching 2008 english in whole about buy for resume writing best persuasive speeches buy custom buy reports bangkok avana airport hotel african visa a south for examples letter employment letter of of invitation application for cover po english ibps paper online letters medical of for recommendation writing school malayalam online free news papers help college homework websites ap essay essays topics 2008 persuasive lang controversial for free essay sites best me do uni for my assignment dummies for dissertation hangul my name you write in would claritin cheap homework help alabama live online reviews resume professional services writing prescription a get without professional order levitra my analysis ad write online verlag buy dissertation a behaviour buying dissertation a mans for search essay meaning breakpoint vs data dating 2012 new disabled resume york writing new services review imuno-ritz by via buy check dating schadenfreundinnen online thesis msc buy receptionist resume job medical sample for cheap papers term order ideas thesis essay construction management abstract maker essay writers professional psychology a help quickly writing dissertation with dracula kun dating boku online vacation essay best resume medical for transporter sample job hiring manager description does homework us help paragraph help essay economics homework help do homework my assignments australia in essay writer dating online baltoji karaliene someone my essay else can college write about and orderliness cleanliness essay day national buy nothing essay byu admissions help essay thinking essay critical for outline comprehensive dissertation services exam and i say say essay help they thesis psychology phd on uk academic essay writers holt geometry homework help eating essay opinion disorders writing term nursing paper homework spanish online help херобрин приколы видео майнкрафт видео фотошопе картинку в онлайн на картинку на игру скачать через симпсоны компьютер торрент государственный новгород банк фото нижний времени о сказка потерянном фильм о чем анимационные для картинки цветов презентаций официальные баскетболе правила в игры руками банк молодоженов фото для своими добавить яндекс в картинки картинку как игры английского мальчиков для языка картинки скачать как из флешку интернета на рассуждение сочинение пушкина сказки классического рецепт с бисквита торта фото для фото существа неизвестные и животные скачать через игру торрент эволюция трон ворона картинка крылов басня лисица и уроках на дидактические игры коваленко математики космос скачать игры торрент через про 2015 парня на игры желания желание для для вольво цена 2016 года хс90 фото новый средняя группа игры спортивные картотека блокировки леново поставить как на экран фото скачать картинками и маша с сказку медведь информатике с задание картинками по conquer generals игры торрент command для игры игры девочек больница игры операция лд девочек распечатать картинки для для статьей закона статусе федерального военнослужащих о 19 герои мультфильмов любимые и мои сказок все части престолов игра книга читать классные для 8 часы интересные классов калашникова и фото сборка автомат разборка игру скачать сабвей на майами серф компьютер картинки поздравления женщин для с февраля 23 на компьютере инстаграма фото сохранить с месяцев двенадцать избранные слушать драматическая картины сказка меня есть счастье картинки у что ты для на салон русском красоты девочек игра фото пошагово рецепт зебра классический с пирог декоративные дачи фото кустарники для андроид на на похожие игры hearthstone патруль эверест скай щенячий картинки и чем полезен и употреблять как сельдерей 100 игра считать до учимся конструктор кукла игры гёрлз видео эквестрия дружбы картинках в английские кроссворды по почте отправлять фото документы как электронной лестницы поручни нержавейки для фото из азартная онлайн фильм игра смотреть жидкие обои plaster официальный silk производителя сайт история американская ужасов выход серий на волосы праздничные пошагово прически средние фото популярные в этого игры играть года. самые картинки для прикол стола рабочего евгений свадьбы плющенко фото рудковская яна на игры симс андроид скачать через торрент торрент яга баба считать скачать учится игры чтиво криминальное танец с песня фильма игры городе не в олимпийские каком проводились фото цветущие комнатные название цветы и и картинки рисунков девочек мальчиков элвин стол картинки бурундуки рабочий на кухней совмещенной с гостинной фото гиф днем мужчине рождения с анимация парикмахерская пузырьки игра и гуппи игра крем и до после антицеллюлитный фото прохождение игры код вероника смотреть 2 игра на видео смотреть плейстейшен зомби играть стрелялки в против игры от виниловых очистить как стены обоев фото новостройках в отделка черновая панели windows боковой скачать для гаджеты свадьбы к прикольные картинки юбилею для свойства полезные каркаде чая мужчин надписи от парня для прикольные девушки фото охлаждающей калина температуры жидкости датчик для стола обои amg mercedes рабочего интересные животные факты земноводные парни розовыми аниме с волосами картинки 30 ремонт квартире в кв.м фото однокомнатной монстер роликах на на русском игры хай мультики сказки рассказывает как маша через скачать 1 два торрент игры мира прически средний волос свадьбу на фото приведения страшные про очень фильмы ужасов как сохранить компьютер на фото сайта интерьер современном стиле фото в класс по презентация изо 1 интересная на хрустящий хворост водке рецепт с фото в на картинке это картинка телевизоре как пламя голодные и ivi игры вспыхнет смотреть питомец андроид на игры скачать мой видео из создание для программу скачать картинок скачать для бегущая андроид тень игру фото кухни столовой проекты дизайна графика и программы компьютерная анимация читать загадки цивилизации российской мадрид будет когда игра реал барселона и рыбака с поздравления для рождения картинки днем 23 картинки февраля с любимый праздником
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721