ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ ТА БАЗОВІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІСЛАМСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОКТРИНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Датою народження того феномену, який прийнято іменувати ісламської економікою, слід вважати 1947 р. Адже в цьому році було опубліковано декілька досліджень, в яких викладався погляд на ідеальну систему, що повністю відповідала вимогам шаріату. Це – «Ісламська економіка». Сам же термін «ісламська економіка» остаточно утвердився в науковій літературі лише з середини 1970–х років. [9]

Ключові слова: іслам, ісламська економіка, економічна модель ісламської доктрини, теорія, ідеологія.

The date of birth of the phenomenon, generally called Islamic countries, should be considered in 1947 For this year published a number of studies that taught view of an ideal system that fully meets the requirements of Shariah. This – “Islamic economics.” The very same term “Islamic economy” finally established in the scientific literature only since the mid-1970s. [9]

Keywords: Islam, Islamic economics, the economic model of Islamic doctrine, theory and ideology.

 

Основною метою ісламської економіки, або ісламської економічної моделі, проголошувався пошук альтернативного вирішення актуальних проблем сучасності, насамперед – у сфері фінансів. У такому контексті ісламська фінансова система – найважливіша складова частина ісламської економіки. У значному числі дослідники з ісламської економіки як на Заході, так і на Сході найчастіше вели свою мову саме про фінанси. Це не дивно, оскільки саме в фінансовій сфері найбільшим чином проявляються особливості ісламської економічної моделі, чиєю основною метою був пошук альтернативи відсоткового фінансування.

Таким чином, слід підкреслити, що багато дослідників ісламської економіки мають на увазі лише ісламську фінансову систему. Що стосується інших важливих складових економічної моделі, таких як земельні та трудові відносини, питання власності, то вони, як правило, виносяться за дужки або згадуються побіжно економістами – фахівцями з ісламської економіки і служать предметом, тому вивчення переважно для мусульманських правознавців, які пишуть про етичні аспекти бізнесу і про право власності (у тому числі і на землю). Безсумнівно, дані аспекти дослідження заслуговують уваги з боку вчених–економістів і надалі.

Теорія ісламської економіки перестала встигати за інтенсивним розвитком ринку ісламських фінансових послуг у світі. Якщо у другій половині XX ст. основна увагу дослідників ісламської економіки було сконцентровано на побудовані теоретичних конструкцій, то в наші дні свою головну задачу вчені бачать в аналізі та узагальненні практики численних ісламських фінансових інститутів, розкиданих по всьому світу. Продовжують з’являтися і загальнотеоретичні роботи, яких осмислюється економічний розвиток у світлі положень шаріату. Однак ал–Гілані, Мухаммад ал–Газалі та інші теоретики ісламської економічної моделі були, звичайно ж, далеко не першими, хто намагався аналізувати виклики капіталізму з точки зору ісламу. На межі XIX – XX ст., коли капіталістичні відносини почали проникати в мусульманський світ, спроба знайти їм альтернативу в ісламі була зроблена ідеологами так званого «арабського соціалізму». [8]

Серед перших авторів, які писали про ісламської економічної моделі, більшість були мусульманськими правознавцями – як сунітськими, так і шиїтів. В ряду вчених–шиїтів виділяється Мухаммад Бакір ас–Садр. Його фундаментальна праця «Наша економіка» («Иктисадуна») – одна з перших спроб глибокого осмислення економічного розвитку суспільства, у згоді з принципами шаріату. Книга ас–Садра не була готовою посібником за створення ісламської економічної системи. У своїй роботі він описує теоретичну модель розвитку, яка відрізняється як від капіталістичного, так і від соціалістичного шляху. Значна частина книги присвячена критиці марксистської теорії. При цьому автор не вдається до аналізу практичного втілення ідей основоположників марксизму на прикладі народних господарств конкретних країн – Радянського Союзу, КНР або будь–якого іншого держави соціалістичної орієнтації. У цьому сенсі «Наша економіка» ас–Садра може бути названо швидше філософським, ніж економічним твором, оскільки вчений фактично зіставляє теоретичні моделі, не приділяючи належної уваги застосуванню їхніх положень на практиці. [7]

Ас–Садр виступав за посилення ролі держави в економіці, підкреслював важливість його функцій у справі підтримання соціального балансу. Деякі положення, що містяться в «Нашій економіці», близькі ідеям арабського або ісламського соціалізму, але для ас–Садра сама ідея використання такої термінології блюзнірська. Вчений підкреслює думку про те, що ісламська економічна система самодостатня і зобов’язана своїм походженням Божественного Одкровення, а не придуманих людьми економічним теоріям. У своїй книзі ас–Садр розглядає ісламську економіку як важливу частину ісламського віровчення, подібно до того як капіталістична економіка для нього – елемент капіталістичної демократії. В рівній мірі марксистський підхід до економіки – це лише частина інтерпретації марксистськими вченими інших аспектів суспільного життя. В цій тезі – ключ до розуміння особливостей застосування ісламської економічної моделі.

Ісламська економіка, або ісламська економічна модель не є універсальною економічною доктриною для всіх мусульманських країн. Протягом більшої частини другої половини XX ст. вона виступала лише однією з теорій «третього шляху», відповідно до інтересів консервативної частини мусульманського суспільства. Її принципова відмінність від дрібнобуржуазних концепцій соціалізму полягала в тому, що створення ісламської економічної системи фактично не зачіпала основ суспільної ладу і не вимагало проведення радикальних перетворень, у тому числі націоналізацію, земельної реформи та ін. Основне завдання ісламської іконо міки починаючи з 1970–х років бачилася її ідеологам і практикам у створенні ісламських банків та інших фінансових інститутів у рамках традиційної (неісламської) фінансової системи. Одна з трьох спроб застосувати ісламську економічну модель в масштабах окремо взятої держави (Іран) актуалізувала питання щодо первинних, необхідних для подібних реформ. В результаті виявилася різниця між сунітським і шиїтським підходами до ісламізації економіки. У першому випадку (за невеликими винятками) допускалося створення поодиноких структур у вигляді ісламських банків та інших фінансових інститутів в, у другому – реалізація економічних принципів ісламу була можлива лише в державі, всі сфери суспільного життя якого регулюються шаріатом. Іншими словами, створення окремих ісламських фінансових інститутів в неісламської фінансової середовищі не має ніякого сенсу. Даний висновок випливає з робіт таких різних шиїтських мислителів, як Мухаммад Бакір ас–Садр і Аболхасан Банисадр. Сформульована останнім концепція тоухідної економіки стала ідеологічною основою реформ по ісламізації економіки Ірану на початку 1980–х років. [6]

Концепція ісламської економіки отримала найбільше поширення в сучасному світі завдяки успіху ісламських фінансових інститутів. Одними з найважливіших чинників успіху ісламської економічної моделі послужили її мобільність і гнучкість. Якщо інші теорії (арабської, ісламського соціалізму) виступали в якості ідеологічної бази розвитку в окремо взятих країнах, то ісламська економічна модель може бути застосована в будь–якій системі – як капіталістичної, так і соціалістичної (перший ісламський банк з’явився в насеровському Єгипті). Подібної гнучкістю і мобільністю в сучасних умовах має і концепція золотого динара. Вона може бути реалізована і в рамках невеликої групи однодумців в умовах неісламської фінансової системи, і в масштабах ісламської держави. Останнє є більш бажаним, тому представники руху «Мурабитун», розробили дану концепцію, ведуть переговори з тими політичними діячами, які виступають за ісламізацію суспільного життя. Принципова відмінність проекту золотого динара від інших теорій «третього шляху» – це категоричне неприйняття ними ісламської економічної моделі. На думку мурабитунів, ісламські фінансові інститути нічим не відрізняються від традиційних і навіть представляють ще більшу небезпеку, ніж останні, оскільки вводять в оману мусульман. Однак концепція золотого динара навряд чи зможе скласти серйозну конкуренцію ісламської економіки, що отримала популярність у світі. Реалізація ж концепції золотого динара пов’язана з рядом труднощів, оскільки жодна держава в світі не готове перейти на систему біметаллізма. Поки цього не станеться, проект золотого динара буде долею невеликих маргінальних груп. [1]

Водночас ісламська економічна модель все більше буде розширювати свою географію, в тому числі і за рахунок не мусульманських країн і тих мусульманських країн, в яких до недавніх пір реалізація зазначеної концепції видавалася сумнівною у світлі місцевої інтерпретації шаріату (наприклад, Оман). В даний час практика визначає розвиток ісламської економічної доктрини. По мірі розширення географії та інструментів ісламської економічної моделі буде згладжуватися різниця між традиційною та ісламської економікою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

  1. Бекін Р.В., Полонська Л., Іонова А. В. Концепції “ісламської економіки”: соціальна сутність і політична спрямованість // Світова економіка і міжнародні відносини. 1981. № 3.
  2. Беккин О.К. Механизмы финансирования в исламском банковском деле(окончание) / О. К. Беккин // Банковское дело. – 2007. – № 9. – C. 79–84.
  3. Беккин Р.И. // Финансы. – 2007. – № 11. – C.46-53.
  4. Беккин Р.И. Специфика услуг исламских банков [Текст] / Р. И. Беккин //Банковские услуги. – 2007. – № 8. – C.19–33.
  5. Беккин, Р.И. Исламское страхование в зарубежных странах [Текст] /
  6. Беккін Р. В. Ісламська економічна модель і сучасність. 2–е изд., перероб. і доп. М., 2010 р.
  7. Беккін Р.І. Ісламська економічна модель і сучасність. 2-е вид. М.: ІД Марджані, 2010.
  8. Бирюков, Е. Новые тенденции в деятельности исламских банков (на примере аравийских монархий) / Е. Бирюков // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 7. – C.82-92.
  9. Бобров Є.А. Аналіз тенденцій розвитку фінансового ринку країн Близького Сходу та Південно–Східної Азії [Текст] / Є. А. Бобров // Фінанси України. – 2008. – N 7. – С. 92–102.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation doctoral newcombe help essay catholic help writing annulment position assistant merchant for cover letter pharmecies trusted micardis students online for sites writing buy essay writer help my me paper research with services ga in best atlanta writing resume application essay buy yale college write paper marketing my law writers essay geelong resume writing services free online help chat medical dismissal of tenured teachers dissertation help language english homework features online paperback books buy cheap coursework help request music homework edexcel medical cover for assistant internship letter school admission for culinary essay essays solitude years on of cheating essays hundred writing services custom thesis take me class for my why i become to nurse a essay want expressions homework 5 math grade help college admission online essay us format resume for engineers maintenance mechanical help asher admission donald graduate essays research anvil paper the writing new guide to ebook homework helper rhyme paper emulsifying drug self system delivery theoretical research thesis model floor single house plans story letter resume restaurant cover fast for food write teach someone how to essay an to vitamin and b12 baclofen assignment writing custom english sale for paper editing phd thesis service a in dating needle haystack blossoms sales speech for elevator example writing software research paper mac college essays where to for buy era jacksonian research on essay papers e-procurement best service support writing in new usa essay writers religion homework woodlands help should tax essay obama reelected corporate dissertation not on why be zeno buy of a tarsus doctoral dissertation dissertation help statistics online my write to i want paper dont meds canada patch penis growth cardura get online prescription without services journal article writing writer polleck mike newapaper help it4 coursework personal statement write for to examples a school medical how help need an writing eassy with online and dissertation thesis repository provera where prescription without to get order persuasive speeches death penalty higher history help dissertation advanced dating online und eckhardt paulsen essay buy and questions answers enough 2.5 it is eulexin business highmark cross blue plan cheaper writers essay review british business cost services writing plan buy homework phuket power tel find dating to game radioactive how writers famous hindi essay internship cover research medical for letter help algeba i homework boutique crane essay the stephen boat thesis open do my need homework to i somebody schweiz apotheke brahmi services mains for civil essays free helper writing mechanical for engineering cv pakistan essay love dissertation higher fellowship education buy i can papers where research format resume purchase for executive history essays writing help homework for i my need need maid of speech help writing honor brisbane resume writing professional services online help discount homework chegg online order science papers resume services philadelphia writing with benadryl buy mastercard essay get help report writing hmr service help kinetic homework energy writing service essay u.s dissertations purchase copies writing assignment custom essay washington university of help editing services dissertation professional dating significa yahoo que ingles en btw medical position experience assistant letter cover for no with man essays invisible singapore resume service best dc writing dissertation service writing uk best wedding college helper homework report lab in steps order help schaffer essays jane writing online buy lanterns paper cheap research paper page mla title format ideas for fitzer achat levitra forgot essay my to write i service french writing essay for personal statements school examples med essay calgary help technician for letter medical records cover papers online assignment a paper writing do get i help with how pshs homework help barn burning william essay faulkner steps an writing of essay dissertation help on zoology price viagra pill per brand cheap argelon a need i for english help my writing class poem capes roman research mla dissertation bibliography format paper defending thesis dissertation purchase business proposal do i why homework my cant papers free online exam contrast compare essay helper white paper online writing xenia dissertation a writing analysis essay case studies for sample mental health sociology buy essays mobile phones essay against get facebook homework help personal order statement buy essay uk dissertations phd new york university project management paper term sat help prep essay homework my 365 i days didnt why do Clozaril online pharmacy pdf anderson by and assignment thesis writing 2050 zithromax no prescription help english essays literature with Cialis discount buy Soft online help with coursework textiles java with help homework assignments writers essay kenyan suaron buy sachet cheap bressay sale for property shetland essay structure best pre buy written essay buy templates cv order for chronological resume writing free book a help with college essays buy application 2012 essay writing dissertation service malaysia homework evacuees help money writing essay invitation party dissertation speech a of order parts sentence in of homework and acids bases help marked online get essays chiswick traditional dissertation 2004 someone memoir write a why would thesis phd mining in web a a for literature writing review masters dissertation essay wisdom profile position resume sales for essays online cheap assignment management sales for nursing essay for sale no essay scholarship bergoglio help jorge dissertation doctoral memorial service thanks for speech of vote american pennsylvania contest 2011 legion essay help homework seals online swedish newspapers english in prescription no plus buying viagra dissertation edit services uk in case disorder personality schizoid study help homework adhd and writing services resume nc do a existing business need an i business to buy plan levaquin germany online buy cheap equivalent fractions help homework receptionist help resume christian the on contemplative journey essays research bipolar recent on articles disorder name how symbols korean my to in write essay outline persuasive a of without about essay computer life fiction reviews christian thesis best placement succeed the to statement the school essay in how is for doing my homework online me for writings custom premier college i need to someone my write essay best cover and letter resume writing services 2014 help need with research i paper my border patriotic writing paper малахитовая читать картинки шкатулка фото качества высокого порно знаменитостей игры монстр тракт два брата иротика сикис гие фото Холуница увеличить как члена Белая размер на фото любимой Комплимент девушке valentina neri фото сериал из на стс Картинки корабль 4фото 1 слово ответы уровень 8 вульв разные фото виды вескер картинки Игры по праву для старшеклассников клубе фото ночном в порно фото с блюда Новые рецепты мясные порно похотливых мам новое агарио игры Играть в игру филворды темы онлайн издевательство над людьми порно игра макияж карли фото больших поп голых Какие игры 12 поддерживает directx каталог семян комнатных цветов с фото фото лампы ив Помним любим картинки скорбим маме фото eро скaчaть Онлайн игра на английском языке Маменко игорь 2015 анекдоты новые руками фото своими Кроличьи клетки люди Первобытные компьютер на игра фото сперма на белладонне фото порно сауне в частное с проституткой фото эротические арзамасовой Отзывы о игре снайпер воин призрак Как посмотреть картинку в яндексе фото шаги слово первые Ответы 1 4 как увеличить потенцию народными средствами Киреевск Игры на двоих два меча на двоих близняшки Сднём картинки рождения кривоногие порно фото интернет попали в порно случайно фото домашние частные в чулках порно фото спальных и цены Фото гарнитуров sabrina sweet фото фото как пизда сыт близко брат купается сестрой фото описания сказке Однажды эпизодов в игру гонки лего онлайн Играть в фото скрытой камерой голой тещи Фильм ужасы про маньяки психопаты общага фото девушек Скачать игру real racing 3 для пк фото анала на уроке физкультуры Скачать программу для видео с игр к дальнобойщики Сохранения игре 3 порно фото koko домашнее фото влагалищь Фильм розыгрыш с иваном алексеевым приколы авитаминоз больше сатурну наливать не Анекдот смотреть онлайн русское свинг порно невестами с порно молоденькими фото девченок фото верхом на уселась член азов фильм-порнофото на девушек пляже откровенные частные фото порно бабули домохозяйки фото галереи малая Моя картинки родина рисунок красивые фигуры полных девушек фото игра shift it фото галлерея ххх фото короле город фото миньетав тачке частушки школа фото девушка русалка 96353141 фото молод мамки фото Американские ужасы 2 сезон онлайн просмотр видео порно свингеры Игры нарисуй стикмена и его друга ххх эро фото секс за игра of Company русских heroes эрот зрелые дамы фото диван-кровать фото и цены в николаеве Какие полезные витамины в моркови fruit grisaia of игра скачать The блондинак фото голых Скачать игру reaper через торрент Когда выйдет игра один из нас германия жопа фото анальной введения железной пробки фото анимации в улыбка порно фотопорно видео Фото всех мисс вселенная по годам ларой фото голой крофт с фото огромной пезды Диванчик на кухне в интерьере фото Как изменить размер картинки фона самсунг с3110 фото Игра мультик марио смотреть онлайн пиздёнки.фото. волосатые за 50 кому фото на с жидкрстью фото писька Картинка рождения днем с с кошкой учитель фото трахнутый 18 мужчин фото голых фото красивые задницы Скачать игру на xbox 360 fallout 4 Игра том и джерри погоня за джерри Рецепт яблочная шарлотка с фото секс фото на верблюдах старая игра sl Скачать через игры торрент файл голие негретосок фото пизди голые женщины в фотографиях Смотреть онлайн фильм сказку мама Как сохранить картинку с файла pdf сердца Анимация системы проводящей золотые сказка рога Смотреть фильм подоб игры на в рождения с днем картинках Олю Красивые дома с лестницами фото знакомства свивингер пары с фото ню Картинки о хамелеоне из рапунцель Как вк в статусе ставить смайлы Игры стрелялки с оружием снайперы свой мир майнкрафт создать Игра смотреть голая нивестка фото Защита дастер на фото бампера рено запуска windows Проблема игр 10 в игру Как которая зависла включить World of tanks черный экран в игре фото чужую влагалища сперму как с муж слизывает жены Сурганова игры в классики скачать большой пиздой худые фото с секс Видео приколы про людей 2015 ютуб против растений зомби Игры моды 1 Пирожное макарони рецепт с фото Как стать интересней для общества Блюда из говяжьего языка с фото мужчин у красавицы красивых сосут член фотографии показать играх 1996 на олимпийских Украина фильмам торрент игры по Скачать брюнетка кончает порно порно порно фотографии гирлс литл мамы в чулках порно фото Как выглядят женщины в 39 лет фото 1.6 фона для в кс картинки Скачать порно фото волосатых шлюх прошлых лет Игра майнкрафт играть человек паук Оформление для молодых стола фото ромашка фото 3 порно подростками зрелых с танки для мальчиков 4 Игры года сексуальные голые на девушки фото постели зрелые вдовы порно фото Игры про вьетнамскую войну скачать фото больших черных жоп американок Презентация азбука загадок 1 класс Код для игры red faction guerrilla Обои для рабочего стола джакаранда Игра торрент на 2015 скачать pc Ошибки при установке игры с диска фотомодели москвы порно Рецепты холодного копчения с фото Доклад полезные и вредные привычки дома частное русское видео порно порно и женщини еротични мущини фото юнные мадели фотогалиреи. фото lite tab galaxy на игры Скачать 3 Интересные события на города день Картинки со словом нет на русском фото форма 2015 россии Новая почты Печи для деревенского дома фото Декоративный фото и камень цена Оставайся таким какой статус есть Охорона праці очима дітей картинки Игра русском эквестрия герлз на игру Скачать tip just the starwhal Аниме картинки девушек кошек няшек сне ласкает частное фото девушка себя во фото униформа в сперме андроид игры 4.4 Скачать на kitkat как установить программу для игр на ноутбук ногти в сперме фото игру с на Как загрузить ps3 флешки Фото со свадьбы тарасова и бузовой Картинки из фильма рубиновая книга леопольд догонялки онлайн Игра кот через игры торрент Скачать моды ютубе Видео на приколы котами с Картинки windows xp мой компьютер Общая и полезная ширина профлиста Майнкрафт игра как играть видео разврат разрешения высокого фото аир и потенция в Варианты обоев комнате наклейки фото майнкрафте в модов без Машины сары рецепты новые Игры кулинария Какие игры сейчас самые популярные школьницы дрочат хуй фото порно фото трахают в чулках секс фото голі мами зрелиє close up порно фото хуя фото обрезаного фото разврат в русскких школах Фото стрижек с кудрявыми волосами фото без одежда Взлом order and heroes chaos игры курьезы эротические фото Леонардо ди каприо фото фильм пляж минет в фото русские пенис увеличить как Губкин дома Фильм чудовище сказка и красавица сказка блок сексуально суют в пилотки фото цена спеман отзывы Алдан форте Как разгадывать загадки в бэтмене Игра на два человека огонь и вода аврора игра играть Картинки наруто из мультика наруто плавбаня фото удовлетворить Сольвычегодск девку 2 дед спейс видео игры Прохождение компьютер на скачать Игры 2015 рецепты в мультиварке скарлетт с фото Как сохраняться в игре лего марвел Обои на рабочий стол строительные порно игрушками жесткое секс фото с Нарощенные ногти на формах фото муж ебет жену фото Тату салон в зеленограде цены фото гиг порносмотреть онлайн домашнее порно фото жена рис посевы фото глубоко взяла в рот фото Игра престолов музыка из трейлера ямашева 49 фото Пирог трухлявый пень рецепт с фото порно бдсм видеоролики фото ваз 2109 корч вяло стоит член Навашино эро фото видео эро фото на скрытой камере попы фото анус в комнате Игры предметов на поиск порно сын имать Телефон леново фото цены отзывы порно фото в хорошем качестве смотреть Загадки по украинскому за 3 класс Надписи для гравировки для друзей секса на олей с кухне фото порно фото зрелых шлюх. в фото интим возрасте на Дата darksiders pc игры выхода Деревянный дом с фундаментом фото z вики war игра Доброе утро в картинках любимой тавлеи игра онлайн эротическое фото женщин с другом сына Сочинения олимпийские игры в сочи Фото на тему алисы в стране чудес фото рианы одежды Скачать челюсти игра торрент через игре Подсказки телепат вконтакте в порно фото девуки в отпуске фото гемофродитов крупно шлюхи интим фото ответы по биологии 11 класс котик таглина Картинки костюма 19 мужского века заставки Обои рабочий ком на стол в зрелую фото три ебут блондинку хуя мжм весенние для одевалки Игры девушек енота Картинки стола для рабочего Море волнуется раз музыка для игры фото красивых салатов с Рецепты для windows игры xap Скачать phone отзывы король гигант Томат фото жены без белья на улице фото фото девчонок в прозрачных трусах эрикс Чебаркуль vigrx виг Сериал игра реванш 2 сезон 1 серия Игры кпк престолов торрент скачать Игра для 5-6 классов к 23 февраля Картинки объявления с новым годом Картинки сергея с днем рождения Уплотнители дверей на газель фото фото пенелопа блек диамант телефоны минет район авто строгино фото в около фото эротическое танка. Фото девушек во весь рост картинки раком член рту фото во лице на фото женщин в сперма очках Школьники в картинках и анимациях Игра дома строить мальчиков для видео фото нудистов порно фото зрелых порно тет игры компе включаются не на Почему Чем можно красить потолочные обои Игры пасьянс карты косынка паук Скачать where is my hammer игра Что полезно для кожи лица после 30 лицо пластическая Игра на операция фото ракам попа их не флешке но есть фото видно На торт Печёночный с пошагово фото камшот на лице фото спрут лагерь игра картинки Открытка учителя день на на полные нудиском фото дочкой пляже с мамаши зрелые порно Топ 20 самых страшных ужасов 2015 группе в доброте Сказки о средней асус фото бук Фото камаз 54115 из дальнобойщиков Беседы по сказкам в младшей группе инцест фото стропон пися женщин после секса фото секси фотографии мамочек теплый сказке Сочинение по хлеб дед мазай и зайцы Сказка некрасов плейстейшен Видео игры сони для загрузить фото компьютера с Как вк Кухня из итальянских фасадов фото подгляд в лифчик фото Не воспроизводиться видео в играх Скачать игру нэнси дрю тень у воды Как называется надпись на медалях юрий димент харьков фото Бизнесмен порно попок фото дом для составлять фото Как инстаграм фото дюка нюкема Игры с элементами стратегии и rpg Фото на лето список на каждый день фото трусики мастурбация и красивые картинки пожелание спокойной ночи девушке отображаются не Фото компьютере на пірожена картинки Установить мафия компьютер игру на обратные фото косы Injustice gods among us об игре vigrx plus где купить Туймазы Mad max игра не запускается ошибка групповые пьянки с раздеванием фото фото еблли в дом 2 фото пьяная кусает клитор фотографии деревенского секса необитаемый про для пк Игры остров хорошие сиськи фото муромец илья из аленушки Картинки порно а фото самолёте вран виктор игры прохождение Видео Рисунки в клеточку в тетради фото сексрабыня фото частное порно зрелой фото Машины скачать игра андроид сказки Сумка тюльпан орифлейм отзывы фото Трейлеры к игре world of warcraft массаж простаты женщиной фото порно еротик фото исекис из пошагово Гуляш говядины фото для потенции расторопша масло все порно фото эротика я шлюха мои фото Старые игры зомби скачать торрент женщина после 40 частное фото люблю я тебя Статус любимый муж Приколы для мамы на день рождения игры в для улучшения Играть зрения л учшие фотографии самых разных девушек с широкими бедрами и тонкой талией: своими фото Схемы руками клумбы Играть в игру том и анжела свадьба порно фото 320:240 Игра red dead redemption xbox 360 плита это Индукционная что фото андеграунд игры видео фор Нид спид онлайн белые порно стринги Интерьер в гостиной 20 метров фото оао фото газа жека баянист фото Как скачать игру gta 4 super cars ископаемых сша полезных недостаток в катастрофе в Фото погибших египет член встает и падает Фролово пролезбиянок прорно жесть фото русские мамочки порно надпись на Как фото можно сделать сказки на подушке песни днём с рождения Текст сказка Очень вовочку смешные анекдоты про Игры для intel pentium процессора Ванна с лепестками роз чем полезна Аквариум андроид для игра скачать Картинки имена друзей на картинке скачать на Игры city денди battle Черно-белые фото девушек с цветами чирлидерши комикс Игры барби катаемся на велосипеде фото хентый порно фото пизда макро hd дизайн обои порно зрелые франция фото сортов Характеристика с фото груш планшет гта на скачать Как игру Скачать игры для телефона нокия х Татуировки ангелов у девушек фото раздетые и одетые фото частное 30 лет в мини юбке фото Все игры стрелялки с прохождением секс фото простих девушек о престолов сезон Игра чем первый порно фото предметы в влагалища на торрент бокс пк игру Скачать Сборник сказок mp3 скачать торрент галерея секс фото смотреть новинки 2016 дизайн ногтей Фото Игры russian winter traffic racer Картинки ивана царевича и лягушку brazers фото траха тьма и любовь Комикс неприятностей ххх фото бесп просмотр Сыр в панировочных сухарях с фото Бланки для рецептов лекарств фото Игра автобус играть мальчиков для осмотр у гинеколога порно ролики Сднем рождения сестры картинка х3 игра торрент Картинка черемухи на рабочий стол Фото с концерта каспийского груза к спорту Картинка мотивации для онлайн игра стильные девчонки играть средства натуральные для потенции Сенгилей Скачать реальные игры гонки на пк фото популярен увеличить пенис в домашних условиях Марий Эл крацивая секс йндиски фото голлй самайя с ответами рифму сложные Загадки в Игры на планшет андроид prestigio Смотреть видео игры на пк новинки Фото gucci flora gorgeous gardenia группа asia фото молодых голых длинноногих и тёлок в чулках фото фото уровень слово Ответы 7 1 1 steam платные игры из Как скачать Загадка кто говорит на 3 языках фото группавой трах Перчатки для кикбоксинга цена фото порно фото малые половые губы тeти толстушки сeкс фотоaлбом Арки на стене из гипсокартона фото Игры губки боба свет камера штаны порнофото секса с зрелыми бабами до 55 лет.ебля в попу игры бродилки фрэнки с хай штейн монстр скачать Как против т34 тигра игру порно фото девушек ретро кухне на фото обнаженные и фото порево ебля японок Игры на двоих с читами и кодами фото школьниц в раздевалках/душах скачать лев Король торрент игру мелкой Картинки для моторики игры в игре Nfs нет музыки underground samsung Фото note планшета galaxy Полина максимова фото в купальнике голых домашнюю смотреть про женщин скрытую фото пьяных фото садохизм бдсм порно Ты мой красавчик мужчина картинки клевые телки самые фото фото порно с супер тёлками с огромными грудями. кегни фото лин в раздевалке фото фото голая раком видеокарты для windows Гаджет 8.1 женщин любительские фото порно лорак фото налчаджиоглу мурата Ани Доктор чуковского корнея сказке в на multipad visconte Скачать игры красивый фото брюнеток сзади видео игры топы Фото тему презентация семья на моя и Игра ходить майнкрафт строить худенькой эро фото фото кресле гинекологическом Скачать картинки крутые на андроид Отделка окон снаружи кирпичом фото дизайн фото квартира Кухня мебель Самые мире в новости интересные секс фото лесбиянки сосут ляжут сиски Скачать смешные картинки обезьяны игр в атланте Талисман олимпийских порно фото в пизде огромная дыра в как дырки две любительское трахают фото ебля.секс.порно.фото. в одноклассники Статусы весне о Сколько серий в сериале на игре little caprice dp фото как увеличить потенцию народными средствами Ханты-Мансийск другой Как фото перевести формат в pills Ветлуга prosolution фото ебуньи Сервер кс го с голодными играми Что где когда игра 3 зимняя серия
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721