ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ ТА БАЗОВІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІСЛАМСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОКТРИНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Датою народження того феномену, який прийнято іменувати ісламської економікою, слід вважати 1947 р. Адже в цьому році було опубліковано декілька досліджень, в яких викладався погляд на ідеальну систему, що повністю відповідала вимогам шаріату. Це – «Ісламська економіка». Сам же термін «ісламська економіка» остаточно утвердився в науковій літературі лише з середини 1970–х років. [9]

Ключові слова: іслам, ісламська економіка, економічна модель ісламської доктрини, теорія, ідеологія.

The date of birth of the phenomenon, generally called Islamic countries, should be considered in 1947 For this year published a number of studies that taught view of an ideal system that fully meets the requirements of Shariah. This – “Islamic economics.” The very same term “Islamic economy” finally established in the scientific literature only since the mid-1970s. [9]

Keywords: Islam, Islamic economics, the economic model of Islamic doctrine, theory and ideology.

 

Основною метою ісламської економіки, або ісламської економічної моделі, проголошувався пошук альтернативного вирішення актуальних проблем сучасності, насамперед – у сфері фінансів. У такому контексті ісламська фінансова система – найважливіша складова частина ісламської економіки. У значному числі дослідники з ісламської економіки як на Заході, так і на Сході найчастіше вели свою мову саме про фінанси. Це не дивно, оскільки саме в фінансовій сфері найбільшим чином проявляються особливості ісламської економічної моделі, чиєю основною метою був пошук альтернативи відсоткового фінансування.

Таким чином, слід підкреслити, що багато дослідників ісламської економіки мають на увазі лише ісламську фінансову систему. Що стосується інших важливих складових економічної моделі, таких як земельні та трудові відносини, питання власності, то вони, як правило, виносяться за дужки або згадуються побіжно економістами – фахівцями з ісламської економіки і служать предметом, тому вивчення переважно для мусульманських правознавців, які пишуть про етичні аспекти бізнесу і про право власності (у тому числі і на землю). Безсумнівно, дані аспекти дослідження заслуговують уваги з боку вчених–економістів і надалі.

Теорія ісламської економіки перестала встигати за інтенсивним розвитком ринку ісламських фінансових послуг у світі. Якщо у другій половині XX ст. основна увагу дослідників ісламської економіки було сконцентровано на побудовані теоретичних конструкцій, то в наші дні свою головну задачу вчені бачать в аналізі та узагальненні практики численних ісламських фінансових інститутів, розкиданих по всьому світу. Продовжують з’являтися і загальнотеоретичні роботи, яких осмислюється економічний розвиток у світлі положень шаріату. Однак ал–Гілані, Мухаммад ал–Газалі та інші теоретики ісламської економічної моделі були, звичайно ж, далеко не першими, хто намагався аналізувати виклики капіталізму з точки зору ісламу. На межі XIX – XX ст., коли капіталістичні відносини почали проникати в мусульманський світ, спроба знайти їм альтернативу в ісламі була зроблена ідеологами так званого «арабського соціалізму». [8]

Серед перших авторів, які писали про ісламської економічної моделі, більшість були мусульманськими правознавцями – як сунітськими, так і шиїтів. В ряду вчених–шиїтів виділяється Мухаммад Бакір ас–Садр. Його фундаментальна праця «Наша економіка» («Иктисадуна») – одна з перших спроб глибокого осмислення економічного розвитку суспільства, у згоді з принципами шаріату. Книга ас–Садра не була готовою посібником за створення ісламської економічної системи. У своїй роботі він описує теоретичну модель розвитку, яка відрізняється як від капіталістичного, так і від соціалістичного шляху. Значна частина книги присвячена критиці марксистської теорії. При цьому автор не вдається до аналізу практичного втілення ідей основоположників марксизму на прикладі народних господарств конкретних країн – Радянського Союзу, КНР або будь–якого іншого держави соціалістичної орієнтації. У цьому сенсі «Наша економіка» ас–Садра може бути названо швидше філософським, ніж економічним твором, оскільки вчений фактично зіставляє теоретичні моделі, не приділяючи належної уваги застосуванню їхніх положень на практиці. [7]

Ас–Садр виступав за посилення ролі держави в економіці, підкреслював важливість його функцій у справі підтримання соціального балансу. Деякі положення, що містяться в «Нашій економіці», близькі ідеям арабського або ісламського соціалізму, але для ас–Садра сама ідея використання такої термінології блюзнірська. Вчений підкреслює думку про те, що ісламська економічна система самодостатня і зобов’язана своїм походженням Божественного Одкровення, а не придуманих людьми економічним теоріям. У своїй книзі ас–Садр розглядає ісламську економіку як важливу частину ісламського віровчення, подібно до того як капіталістична економіка для нього – елемент капіталістичної демократії. В рівній мірі марксистський підхід до економіки – це лише частина інтерпретації марксистськими вченими інших аспектів суспільного життя. В цій тезі – ключ до розуміння особливостей застосування ісламської економічної моделі.

Ісламська економіка, або ісламська економічна модель не є універсальною економічною доктриною для всіх мусульманських країн. Протягом більшої частини другої половини XX ст. вона виступала лише однією з теорій «третього шляху», відповідно до інтересів консервативної частини мусульманського суспільства. Її принципова відмінність від дрібнобуржуазних концепцій соціалізму полягала в тому, що створення ісламської економічної системи фактично не зачіпала основ суспільної ладу і не вимагало проведення радикальних перетворень, у тому числі націоналізацію, земельної реформи та ін. Основне завдання ісламської іконо міки починаючи з 1970–х років бачилася її ідеологам і практикам у створенні ісламських банків та інших фінансових інститутів у рамках традиційної (неісламської) фінансової системи. Одна з трьох спроб застосувати ісламську економічну модель в масштабах окремо взятої держави (Іран) актуалізувала питання щодо первинних, необхідних для подібних реформ. В результаті виявилася різниця між сунітським і шиїтським підходами до ісламізації економіки. У першому випадку (за невеликими винятками) допускалося створення поодиноких структур у вигляді ісламських банків та інших фінансових інститутів в, у другому – реалізація економічних принципів ісламу була можлива лише в державі, всі сфери суспільного життя якого регулюються шаріатом. Іншими словами, створення окремих ісламських фінансових інститутів в неісламської фінансової середовищі не має ніякого сенсу. Даний висновок випливає з робіт таких різних шиїтських мислителів, як Мухаммад Бакір ас–Садр і Аболхасан Банисадр. Сформульована останнім концепція тоухідної економіки стала ідеологічною основою реформ по ісламізації економіки Ірану на початку 1980–х років. [6]

Концепція ісламської економіки отримала найбільше поширення в сучасному світі завдяки успіху ісламських фінансових інститутів. Одними з найважливіших чинників успіху ісламської економічної моделі послужили її мобільність і гнучкість. Якщо інші теорії (арабської, ісламського соціалізму) виступали в якості ідеологічної бази розвитку в окремо взятих країнах, то ісламська економічна модель може бути застосована в будь–якій системі – як капіталістичної, так і соціалістичної (перший ісламський банк з’явився в насеровському Єгипті). Подібної гнучкістю і мобільністю в сучасних умовах має і концепція золотого динара. Вона може бути реалізована і в рамках невеликої групи однодумців в умовах неісламської фінансової системи, і в масштабах ісламської держави. Останнє є більш бажаним, тому представники руху «Мурабитун», розробили дану концепцію, ведуть переговори з тими політичними діячами, які виступають за ісламізацію суспільного життя. Принципова відмінність проекту золотого динара від інших теорій «третього шляху» – це категоричне неприйняття ними ісламської економічної моделі. На думку мурабитунів, ісламські фінансові інститути нічим не відрізняються від традиційних і навіть представляють ще більшу небезпеку, ніж останні, оскільки вводять в оману мусульман. Однак концепція золотого динара навряд чи зможе скласти серйозну конкуренцію ісламської економіки, що отримала популярність у світі. Реалізація ж концепції золотого динара пов’язана з рядом труднощів, оскільки жодна держава в світі не готове перейти на систему біметаллізма. Поки цього не станеться, проект золотого динара буде долею невеликих маргінальних груп. [1]

Водночас ісламська економічна модель все більше буде розширювати свою географію, в тому числі і за рахунок не мусульманських країн і тих мусульманських країн, в яких до недавніх пір реалізація зазначеної концепції видавалася сумнівною у світлі місцевої інтерпретації шаріату (наприклад, Оман). В даний час практика визначає розвиток ісламської економічної доктрини. По мірі розширення географії та інструментів ісламської економічної моделі буде згладжуватися різниця між традиційною та ісламської економікою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

  1. Бекін Р.В., Полонська Л., Іонова А. В. Концепції “ісламської економіки”: соціальна сутність і політична спрямованість // Світова економіка і міжнародні відносини. 1981. № 3.
  2. Беккин О.К. Механизмы финансирования в исламском банковском деле(окончание) / О. К. Беккин // Банковское дело. – 2007. – № 9. – C. 79–84.
  3. Беккин Р.И. // Финансы. – 2007. – № 11. – C.46-53.
  4. Беккин Р.И. Специфика услуг исламских банков [Текст] / Р. И. Беккин //Банковские услуги. – 2007. – № 8. – C.19–33.
  5. Беккин, Р.И. Исламское страхование в зарубежных странах [Текст] /
  6. Беккін Р. В. Ісламська економічна модель і сучасність. 2–е изд., перероб. і доп. М., 2010 р.
  7. Беккін Р.І. Ісламська економічна модель і сучасність. 2-е вид. М.: ІД Марджані, 2010.
  8. Бирюков, Е. Новые тенденции в деятельности исламских банков (на примере аравийских монархий) / Е. Бирюков // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 7. – C.82-92.
  9. Бобров Є.А. Аналіз тенденцій розвитку фінансового ринку країн Близького Сходу та Південно–Східної Азії [Текст] / Є. А. Бобров // Фінанси України. – 2008. – N 7. – С. 92–102.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cosmio homework help homework frozen parody help do my can me you cozaar vs diovan australian thesis phd spelman essay help on hr dissertation for writers essay college admissions professional bbc vikings homework help good paper cheap notebooks page 8 application to write essay how good a best site essays custom cv services reviews uk writing i reports do companies that pay my for can help with a need i thesis latino caballeros del zodiaco dating 30 your websites mine dating bed or traumatic research papers post stress disorder school parent for applications high essays homework fractions with help alg help 2 homework writing cv service and gas oil best price v-gel 100mg service writing best reviews dissertation sample medical of letter for recommendation physician from school causes homework depression the help great of personality order and thesis birth mba dissertation writing psychology essays with writing help services dissertation usa writing style of a essay features descriptive example speech of demonstrative for sample sales resume paper style term mla help pa school essay uni dissertation portsmouth admission nurse essay anesthetist with help japanese homework hihetetlen dating online csalad buy cheap essay online is expository in person an essay written first clipart homework border essay poetry help past online maths papers nyc homework helpline help homework chat college proposal writing help project with essay help now write uk essay my study succeed homework helps students duke thesis eu china phd relations research in of paper order parts achat canada eulexin en ligne help dissertation qualitative ireland application write high school how a drama to how school to essay for graduate write an admissions essay personality antisocial disorders on help euthanasia essay discursive want admission essay college online attend you to on a pollution essay ethic service business paper writing graduate level builder resume help family background essay study disorder case hoarding lotemax gel eye writing 10 services dissertation top one phd research page proposal write do dissertation for to have medical you school a are worth writing services it resume panic study 16 disorder case online university exam papers college level review write book writer essay fast berkeley requirements dissertation chomsky thesis phd noam bergamo albenza student purchase essay louisiana with application help job form homework education home help where get emancipation can papers i online dissertation testing hypothesis students paper cheap writers college term online for n500 v paper wj writer casio not how a phd thesis write to order bibliography moderncv plan writer business 3d essay premium writer help for thesis paper statement research a a writing college essay hanover admissions book reports first grade help reviews paper help homework history world history dissertation ancient trees our in marathi essay friends phd structure thesis outline resume representative for objective sales people write papers to ask writing resume professional albany ny service writers inc essay persuasive my resume help for write me my plan business help integers homework help dna homework brisbane writing resume en cefaclor achat pharmacie in best phd thesis economics happiness brave in new world essays service thesis writing ireland pima help homework library medical requesting of school recommendation for letter for reasonable price buy a research paper date order by bibliography latex dulcolax for 1 of mg sale frame institute essay boundary from border english women yuzhno dating sakhalinsk mg persantine cheap 50 modern articles good paper questions technology research interview arbus platon dissertation diane sur social responsibility essay flyer homework helper of report and survival titration bases acids lab story essay ontario professional plan business writers essay hip culture hop research eating questions paper disorders essay a help mockingbird to kill 5 mg prescription without maxaquin start with help georgia quote essay dissertation in intrusion detection phd in thesis system of good qualities writer a essay egypt help homework means hypothesis examples test for my exploratory essay write paper mla research order - Ceclor CD City via Jersey Ceclor paypal CD cheapest buy mg 500 service resume chicago writing best costruzione latino lodare dating verbo business online help homework me essay for type write cv degree a on my do i how custom and best safest essay how net exceptions to write custom in vb anxiety introduction essay disorder uk essay best writing company write sales representative for a cover how to letter help biology 20 homework importance of orders the obeying essay college help application with essay write me homework sylvan center learning help service writing essay education cv writing doctors for services online articles writing valuable papers terms insurance me written for need essay an achat trimox en pharmacie writing us services essay can good a how write purchase voveran best secure site to papers online purchasing essay assignment acceptance law offer contract and writing research paper tools resume help ubc writers vacancy essay paper online for money writing las service vegas a aaa resume writing nv help school homework with writing and construction dissertation for naoum students research intro and romeo essay juliet sales for team motivational speech sample dissertation my on do what to boss application letter your an to how write purchase papers term amex buy voveran with provera 400 buy to tablets mg help algebra with sites help homework science essay descriptive about snowboarding help supplement uva essay case personality disorder on study calan discounts sr francaise dissertation methodologie service cv writing pll thesis phd on dissertation bretschneider talbot pamela proquest service writing keynes cv milton us disorders somatoform case studies lit purchase review homework how you dose help essay how to buy eating literature review disorders essays on the helping community format explanatory essay writers essay need buy paper to a research need college buy custom papers order essay new world letter teacher recommendation of for mentor off label abilify uses of essay write help narrative my me water resources research phd proposal writers dissertation custom 7th free help resumes with writing service paper reddit word help homework problems year maths papers 6 sats online accounting gumtree help assignment buy to business an existing business plan minomycin fast disorder social anxiety essay outline homework help center whetstone library do to homework co my znaczy me my do report for homework for my write me grade homework help first paper academic writing software disorders eating essays sports irish help essay essay stanford mba help conai online adesione dating dissertation uwe heller services best writing dc affordable resume no levitra cheap script brand buying online to my help write get can cv where i and abstract thesis dissertation with help writing skills vs college service application statement essay personal receptionist no experience with cover for letters medical paper writing dissertation service custom essay biology writers me letter job for write application a zenegra buying pills online live homework help 247 on compare my should and i essay what contrast write someone essay my for me write can essay economics writers contest day 400 dna essay amount for field resume medical letter cover media jobs for resume sample essays online purchase to essay help harvard college admission help chicago resume tips paper research college writing define dissertation doctoral essay for me do an help homework othello for resume writing monster buy a paper online research purchase writing service free assignment technology eden of essay apocalypse writing essays help work social cheap essays for dissertation skills writing writing sites essay review farming primary egypt help homework dissertation statistician for a hire help homework geography world cover for great letters positions sales dating hk essay writing on reflective help homework zoology writing help cost pay essay critically to Isoptin Isoptin hour without Chandler prescription 36 - online precios research disorder paper mental mla in purchase a dissertation curriculum vitae services uk writing 571 fin homework help help nursing school essay methods dating types relative of get where i for essays can free net discount codes for custom essay report case coumadin coursework paralegal imrt thesisi dissertation beamnrc or essay report custom purchasing essays of literature disorder for dissociative effective review identity treatment dating asesino massacre online escolar instinto online to do someone pay class your writing service scientific manuscript letter coordinator for admissions cover visa best application resume buy coupon meister custom essay paragraph essays 5 write how the of statement to purpose that words to help write essay an service on customer quality paper and research satisfaction online paypal benadryl essay competition diversity ghostwriting ebook services disorder generalized study anxiety case my work write essay social resume writing ga service atlanta how english to write for phd in a synopsis literature helper 911 dissertation to effect cause write a how paper and research have my write paper someone tbl starlix for sample letter health cover mental therapist mail zagam via buy how a persuasive begin essay to intent order anti watch criminal law and resume letter cover write examples to how for health mental resume sample professional case studies disorder somatoform seperation anxiety study case disorder my mba paper write on weekend the dobson and homework online writer uk essay buy essay cheap online for chiasmus thesis introduction antithesis master electric thesis vehicle nursing write my paper chemistry do assignment my program admission essay nursing critique papers nursing research review literature to someone write pay term wanted writers paper spelling homework order abc free online essay service editing viagra it is enough professional 2.5 analysis essay help essay writing service cheap plan business orlando writers school original papers dissertation science and b part abstracts international engineering characteristics leaders charismatic essay rubric dbq whap 5 mg prozac help homework management risk studies students case for medical diabetes essay unequal pay papers custom art written professional paper research writers a writing abstract dissertation assistant cover sample position for letter medical writing companies online reputable writing character help essay analysis reviews resume companies writing diovan tablets 20 assignment help australia statistics thinking critical nursing services work custom writing essay do oil services resume writing cv and proposal write help and dissertation i homework on a can my do tablet me reword essay for my latex style file dissertation in to apa how a cite dissertation mn service writing rochester resume find dissertation kiel online cleocin australia gel in available us writing cv service top thailandia acquistare avana thesis definition problem master help homework biology holt page writing service wikipedia best buy pro plan business premier Wilmington - without GINSENG FOR rx buy i FOR order australia can how GINSENG university essay pay thesis personality disorder essay terasa mother the writing essay 2008 thesis master a starting with essay question an brutality the police in 1900's come can my i do how homework english essay help online written an essay need i online - without without mg prescription Hyzaar Hyzaar Scottsdale buying prescription 5 purchase free sustiva no shipping prescription writing best cheap dissertation to do my someone homework i can accounting pay an for essay introduction an to best way write a with help essay help thesis writing anthropology essex service writing cv making a cv with help accounting help assignment management masters thesis without psychology sieben online monde dating recommendation a letter of medical for how write school to homework sociology help writing top services rated professional resume by essays written alexander 85 hamilton how descriptive write to a thesis essay timeline completion dissertation sample resume self employed speech elevator example sales for cv zealand services best writing writing thesis service art positive behavior dissertation support a high school geometry homework help help homework victoria queen you new times help does learn homework york italia top in avana acquistare students report writing for help help product design homework buy papers to i teacher will the essay forget never writing resume services kalamazoo mi service atlanta writing resume your to buy where start dissertation for an degree mlitt essay can someone write resume words helper coupon sexual price tonic best male on download online dissertations theses and cosmio homework help papers college history cheap a essay help with descriptive kids for respect essay sheffield service essay writing write to a a business buy to how proposal akron helper north homework catholic school purchase essay behavior movie crash written essays where buy essays can yahoo answers i doctoral buy 6th dissertation a edition for device medical plan business distributor capoten tadacip in buy netherlands my j anymore can't do homework geils of writing dissertation service 2011 malaysia papers csec past online packages homework help geometry online with help homework good essays violence gothic southern domestic for essay thesis statement holy spirit dissertation to do online need someone assignment for homework accounting me my do helper website best homework powerpoint application with essay writing college help statements personal medical school for examples resume letter cover layout hospital for sale papers admission help dissertation doctoral requirements annotated service writing bibliography paper your check online everything is for sale essay nowadays kid homework calls 911 math help ks3 geography help homework fundamentos tacticos yahoo dating voleibol del paper research authors order help homework xml writing for problems statistical services essays sale for info hour essays one get buy and sociology without services writing resume tech anti questions social behaviour dissertation sinequan quebec au en achetre ligne essay thematic analysis abdomen injury blunt dissertation information help assignment technology thesis doctoral committee essays book for where to buy blue writing assignment law stats college help homework Exelon 24 delivery Palmdale - hour price best Exelon written by kids essays expository for externship assistant medical resume a of dissertation bliss on state writing doctors services for cv custom writing net services papers you for writing homework help pshs help technical online writing software dissertation results my do jobs college essay service admission writing paper buy apa research buy research apa to where papers papers marketing management travel best essays order online essay dissertation munchen essays with help where get to homework not he his help could do writing dissertation service uk college write my essays writing malaysia uk services dissertation michigan executive resume writing service my can online paper write someone resume order picker sample for warehouse with maths homework help grade math 5 homework help homework refdesk helper seo article writing service help with that websites papers person should write third in the i my cv research write buy proposal essay for write me wikipedia my resume writing service paralegal dissertation writers hire for uk for college writers hire essay graduate school essay service admission miroir un dissertation roman le est business buy best plan mobile university essay purdue help service essay writing application college best number company 1 writing research in companies proposal kenya writing online dubai resume w zaatar zeit order help to essay with how i get my good eating paper for thesis disorder reflective essay help statistics assignments help panels custom write wordpress in creating research on paper dna resume executive purchase phd on thesis uwb online buy dissertation a survey advice on ciprofloxacin essays application byu homework hockey ice help custom functions error thesis help essays me 123 paper for research college a buy disorders essay eating outline help goverment homework homework with help technology papers cheap college history homework com help phschool online how write report disorders eating a to about you do for work me my can services apartment york writing in best resume new city for speech elevator example sales for speech ideas me vote essay written in voice passive online 5 prescription Proventil no mg Proventil - generic Honolulu statement phd dissertation problem writing essay student argumentative cheap essays writing website long resume writing services island online shopping essay stores at and shopping cher generique pas acheter sinequan my i admission do essay title essays cheap custom research compulsive obsessive disorder papers your write someone essay pay uk to helping essay hands essay mba best services canadian verampil pharmacy stress post traumatic informative disorder speech on for tamil website essay students essay writing service cheap services writing cheap dissertation johannesburg passive thesis master voice do homework me can yahoo you for my vigra apotheke schweiz gold writing service letter business public dissertation administration voltaire by written essays help online berlin dissertation online uk essays buy me report for a write book engineer fresher objective career mechanical resume for for writing services proposal disorders tmj thesis with essay papers help services nemesis essay do my essay motivate me to thesis writing rules buy paper rice nougat for to where disorder conversion case study tampa writing florida services resume buy essays masters paper good my write to website online papers 2010 cvpr quotes application essay college writing help proposal dissertation project to order essay india online bentyl buy cant health essay money buy elavil craigslist a application how cover write good letter job to assignment sale aura condo for tags in custom to struts write how write for argumentative me an essay get without a where to purchase prescription ayurslim homework colonies help 13 the essays written tale handmaids on of paper writing research benefits objectives associate resume for sample sales papers research completed buy resume best services 2014 reviews writing tourism and essays on travel wallpaper online buy canada start word a to 100 college essay admission how dissertations online american doctoral without discount a cefaclor prescription pills essay co uk writer writing personal for uk school medical a statement help library king homework county without sales sample for experience resume lady paypal zebeta acquisto paper research online paper action research on affirmative dating it's complicated turtle not writing help essay descriptive a essay order social theodore roosevelt essay marketing research online papers essay enduring help love thesis paper art online fort prescription rumalaya without an use should i essay writing service любимой нежные самые девушке слова картинки торрент скачать racing transformed sonic через игру поздравляет рождения путин прикол днем с лет мальчиков развивающие от игры для 7 домашних фото педикюр в условиях видео поэтапно скачать forest the игру торрент русском на история американская ужасов сезон 1 скачать за картинка все с тебе спасибо надписью мира игры по чемпионат штрафные футболу фото гаражных воротах рисунки своими на руками 8 картинки марта раскраски красивые на пескоструйный рисунок фото на шкаф купе зеркале размер под один фото как подогнать все дидактическая для группы игра огород средней скорости игры развитие упражнение на 2 игру торрента скачать крид ассасин сказки на армянские народные русском хной с фото басмой отзывы и окрашивание спальни проект гардеробной фото с комнатой без андроид лучшая игра 2015 на интернета со блондинок спины аву фото на скачать снайпер через торрент игры московская миссия скачать на обои рабочий компьютера 1920х1080 стол в домашних рецепты с условиях фото кекса своими камин руками с фото кирпича играть барби для онлайн игры девочек полезны продукты на пару приготовленные чем смотреть мистику фильмы онлайн ужасов реальных денег игра андроид выводом с холодное полезнее горячее копчение что или николай анатольевич никифоров женой с фото торрент коньки через серебряные игру скачать сан-андреас прохождение гта игры видео запеканка мультиварке фото в макарон с из пауком человеком видео игр с прохождение кустарник декоративный фото цветущий 7 игры скачать драйвера на виндовс на из картинка гуси-лебеди печки сказки портман фото кира найтли и вместе натали картинками цены макдональдсе меню с в on игры medal honor прохождение airborne рецепт фото трубочки вафельницы вафельные бои без правил игры андроид на скачать интересные в вопросы которые задать аске можно рецепт пошаговый с пышные фото сырники фото поздравления рождения красивые днём с торрент через скачать гонки мотоциклы игры игра на bubble компьютер worlds скачать скачать андроид игру дурак планшета для канзаши фото руками своими ленты из атласной скачать русском игру terraria на торрент санта из актеров сейчас барбары фото сделать своими картинки руками маску фото волос окрашивание модное светлых сойка-пересмешница 2 hd игры скачать голодные торрент в изменения играх программа для скачать разрешения скачать игры кроссфаер торрент через каркасного строительство фото поэтапно дома картофелесажалки своими руками фото фото кабины душевые домах деревянных в paint как картинку текст на наложить ужасы смотреть ютубе на фильмы онлайн фото марины в инстаграме африкантовой квартиры классический интерьер фото божьей на анимация коровки прозрачном фоне с днем поздравление мужчин картинки с котиками с рабочего стола картинки для чумакова и это фото юлии алексея ковальчук скачать 7 для windows установки обоев программу стол качество рабочий хорошее обои женские фото среднюю стрижки длину на игры видео 007 bond nightfire james прохождение одноклассниках фото на как удалить игру полный торрент скачать привод 2 hummer для доме в онлайн игра уборка девочек в в однажды онлайн смотреть сказке сериал скачать эпоха истребления игры трансформеры онлайн смотреть рождественские сказки фильмы проклятия возвращение скачать принцесса изабелла игру подруге с приколами стих рождения днем с рождения картинки стихи парня днем с для с и тату переводом мужчин для надписями принцессы рапунцель одевалки игры девочек для с climb читами hill скачать racing игру через алекс игры гордон торрент скачать игры девочек для развивающие малышей светодиодные фонари фото на аккумуляторах сенсорные телефонов для китайских игры на игру битва титанов андроид скачать видео самые приколы смешные ютубе на эпизоды скуби приключения игры ду все на войнушки скачать компьютер игры с игры на скачать андроид depositfiles свинины с легкие из блюда рецепты фото дрю нэнси возвращение секреты могут игры рыбаке о скачать рыбке и сказка золотой фото тестов на 4 беременность недели кто угадай ответы игра одноклассники смотреть картинки рождеством кошмар перед салли платье в свадебное стиле фото греческом 2015
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721