ТЕМА ЗНИЩЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ У РОМАНІ ГЕРТИ МЮЛЛЕР «ГОЙДАЛКА ДИХАННЯ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42:811.112

Хмельковська С.В

Херсонський державний університет, м. Херсон

 

ТЕМА ЗНИЩЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ  У РОМАНІ

ГЕРТИ МЮЛЛЕР «ГОЙДАЛКА ДИХАННЯ»

 

У статті розглянуто одну з найважливіших тем у творчості Г.Мюллер – процес втрати людиною своєї індивідуальності, перетворення особистості на істоту з тваринними інстинктами в умовах терору й диктатури табірного життя. Зроблено спробу розглянути зазначену проблематику у світлі стилістичних особливостей твору.

Ключові слова: «Гойдалка дихання», образ голоду, знищення індивідуальності, метафоричність мовлення.

В статье рассмотрена одна из важнейших тем  в творчестве Г.Мюллер – процесс потери человеком своей индивидуальности, превращение личности в существо с животными инстинктами в условиях террора и диктатуры лагерной жизни. Сделана попытка рассмотреть указанную проблематику в свете стилистических особенностей произведения.

Ключевые слова: «Качели дыхания», образ голода, уничтожение индивидуальности, метафоричность речи.

The article deals with one of the most significant issues of H.Muller’s fiction – loss of individuality, its levelling, the metamorphosis of the personality into a creature with dark instincts under the conditions of camp terror and dictatorship. An attempt has been made to regard the abovementioned issues in the light of semantic and stylistic peculiarities of novel.  

Key words: “The Hunger Angel”, the image of hunger the destruction of individuality, the metaphoricity of language.

 

Піком творчої діяльності Герти Мюллер став роман «Гойдалка дихання», який вийшов у світ у 2009, а 2011 був перекладений українською та російською. Це історія Лео Ауберга, етнічного румунського німця, юнака, який після другої світової війни був депортований у Східну Україну, на Донбас, у трудовий табір.  Саме за «Гойдалку дихання» авторка була нагороджена європейською премією із захисту прав людини, а слідом і Нобелевською премією за зосередженість в поезії і чесність в прозі, з якими вона описує життя знедолених.

Творчість Герти Мюллер стала предметом дослідження низки мово- та літературознавців  Німеччини, Норвегії, України, Росії тощо. Особливості її літературного стилю розглядаються S.Trautmann [6], H.Mahrdt [4], E. Prak-Derrington [5], Я.Поліщук [1], А. Хайрулиною [2].

Слід підкреслити, що румунка за походженням, дисидентка                  Герта Мюллер не є по суті німецькою письменницею, втім, такою, що пише цією мовою. Завдяки її авторській манері це стає зрозумілим вже з перших рядків книги: поетичність, плавність її речень («Die Liebe hat ihre Jahreszeiten. Der Herbst machte dem Park ein Ende» [3,с.5]), метафоричність («Alle Tage hat mir der Hungerengel das Hirn gefressen» [3,с.86]), акцентовані повтори думок (“ICH WEIß, DU KOMMST WIEDER“– 6 повторів) та окремих слів («Zement“ – 23 повтори протягом однієї сторінки), неймовірні порівняння («Kochrezepte sind die Witze des Hungerengels» [3,с.90]) – створюють тонку чуттєвість твору. Письменниця зображує не просто голод, а таємничий Янгол голоду (Hungerengel), не совкову лопату, а неймовірну «серцелопату» (Herzschaufel), а звичайна ложка супу названа «бляшаним поцілунком» (Blechkuss).

Головний посил письменниці спрямований на те, щоб показати, як легко колесо терору й диктатури перемелює людську особистість,  отруює свідомість страхами,  зрадою, брехнею,  перетворює людину на істоту з тваринними інстинктами. Втім, на відміну від творів І. Багряного,                     О. Солженіцина, В. Шаламова, Є. Ґінзбурґа, «Гойдалка дихання» – це, в першу чергу, психологічний роман, в основу якого закладено намагання автора «зобразити тему репресій не із зовнішнього погляду, а із внутрішнього» [1]. Нівелювання засланця як особистості, зневаження його людської гідності здійснюється у романі у незвичайний, на нашу думку, спосіб: в умовах табору особистість знищується силами природи та інстинктів, превалюючим положенням неживих речей над живими, власними рідними і навіть своєю дезорієнтованою свідомістю.  Розглянемо це твердження більш детальніше.

Проблема втрати домінуючої ролі особистості у розбудові свого життя простежується вже у заголовку роману. Назва «Atemschaukel», що утворена словоскладанням двох іменників «Atem» та «Schaukel», є неологізмом, витвором авторки (як і низка слів та словосполучень, якими рясніє текст). Образ «гойдалки дихання»  з’являється у творі лише п’ять разів, починаючи з другого розділу, метафорично зображаючи маятник годинника молодого життя. Страхи та злидні табірної реальності чергуються  з надією на виживання, спогадами про рідних, залишками людяності – реальність та ілюзорність сплітаються: «Und der Hungerengel hängt sich ganz in meinen Mund hinein, an mein Gaumensegel. Es ist seine Waage…Der Hungerengel stellt meine Wangen auf sein Kinn. Er lässt meinen Atem schaukeln. Die Atemschaukel ist ein Delirium und was für eins» [67].

Уособлене зображення природи у романі акцентує увагу читача на її байдужості до долі людини. Протидіяти природі не можливо. Сніг у творі  Г.Мюллер не скрипить під ногами, не грає на сонці або сліпить очі – він виносить вирок долі та зраджує, він той, з ким не можливо домовитись, хто не буде мовчати, він господар та володар людини: «Der Schnee denunzierte, sie musste freiwillig aus dem Versteck, freiwillig gezwungen vom Schnee. Das werde ich dem Schnee nie verzeihen, sagte sie. Frischgefallenen Schnee kann man nicht nachmachen, man kann Schnee nicht so arrangieren, dass er unberührt aussieht. … Dass der dicke Schnee die Hauptschuld trägt. Dass er zwar in die Stadt gefallen ist, als wisse e,. wo er ist, als wäre er bei sich zu Hause. Dass er aber den Russen sofort zu Diensten war. Wegen dem Schneeverrat bin ich hier, sagte die Trudi Pelikan» [ 3,с.13].

Вапно  у главі „Eintropfenzuvielglück für Irma Pfeifer“ представляється авторкою в образі хижака, що вичікує, ковтає, посміхаючись,  поглинає: «Erst schluckte der Mörtel ihre Arme, dann schob sich die graue Decke bis zu den Kniekehlen hoch. Ewig lang, ein paar  Sekunden, wartete der Mörtel mit gekräuselten Rüschen. Dann schwappte er mit einem Mal bis zur Hüfte» [3,c.52]. Смертельні дії цієї речовини протікають на фоні повної безпомічності, а тому і бездіяльності спостерігачів. Смерть людини не є трагедією для природи, а лише її звичайною складовою: «Am nächsten Morgen schien die Sonne kalt und blank. Es war frischer Mörtel in der Grube, es war wie immer. Niemand hat den Vortag erwähnt.» Підпорядковуючись інстинктам, людина також втрачає співчуття.

Не може протистояти особистість і природній потребі в їжі. Нестерпний голод є наскрізною метафорою роману, його центральним мотивом, біля якого концентруються всі інші, як, наприклад, туга за рідною домівкою: «Dann ist mein Heimweh der Hunger nach dem Ort, wo ich früher satt war» [3,с.191]. Недарма авторка присвячує цьому образу дві глави з однаковою назвою «Vom Hungerengel» [3,c.66-71, 112-13].  Елементарна природна потреба, від реалізації якої залежить фізична, психічна та душевна рівновага людини, виступає відправним пунктом на шляху до втрати людської ідентичності, до відчуження, неприродного сприйняття смерті, деградації світосприйняття та моралі. Процес такої «мутації» Герта Мюллер втілює в фантастичних відносинах між людиною та голодом, де останній гіперболічно превалює. В тексті це реалізується за рахунок зображення голоду, наприклад,  в образі ненажерливого пса у главі «Taschentuch und Mäuse»: «Ich wollte langsam essen, weil ich länger was von der Suppe haben wollte. Aber mein Hunger saß wie ein Hund vor dem Teller und fraß» [3,с.59] або адвоката, який міг виправдати будь-який прояв втрати людяності:  «Ich begann zu löffeln, die Löffel zählte ich nicht. Ich schlürfte nicht einmal, weil das länger dauert. Ich aß ganz für michIch vergaß alles um mich, die ganze Kantine. Ich zog mir die Suppe ins Herz. Vor diesem Teller war mein Hungerengel kein Handlanger, sondern ein Advokat“ [3,с.178].

Особливу роль у «знищені» людини Герта Мюллер відводить неживим речам, саме вони створюють ідентичність табірного засланця: без них він ніщо, вони ж, навпаки, легко продовжують своє існування: «Im Lager gab es vielerlei Tücher. Das Leben ging von einem Tuch zum anderen[3,с.58]. Створенню ефекту пригнічення людської сутності сприяє інтенсивне використання авторкою прийому уособлення предметів (лопата, носовичок), речовин (пісок, вугілля, антрацит) і навіть станів (голод, сон, сумування), з одного боку, а з іншого  – наділення людини якостями предметів, будь-чого неістотного, неживого. Метафоричність мови реалізує підміну ролей та функцій, що виконують живі та неживі образи. Людина слугує предметам, вона створює умови задля  комфортну речей або станів: «…der Hunger steigt in uns hinein. Wir sind das Gestell für den Hunger. Wir füttern den Hunger die ganze Nacht» [3,с.68].

Подібний приклад можна побачити у відносинах протагоніста з  серце- лопатою, їх ієрархія яскраво підкреслюється  письменницею іменниковими «Herr» – «Werkzeug» та дієслівними  «herrschen“ – „unterwerfen антитезами: «Ich brauchte die Herzschaufel nicht. Aber mein Hunger ist auf sie angewiesen. Ich wünschte, die Herzschaufel wäre mein Werkzeug. Aber sie ist mein Herr. Das Werkzeug bin ich. Sie herrscht, und ich unterwerfe mich» [3,с.66]. На противагу цьому, ім’я головного героя з’являється у тексті лише з п’ятої  глави [3,с.32].

Втрата свого «Я» призводить до вимушеного підпорядкування цементу піску, вугіллю, пошуку «дружби»  з ними або  часткової «асиміляції» задля виживання. У главі «Zement» герой роману так переймається постійним зникненням цього дорогоцінного будівничого матеріалу, що сам частково в нього перевтілюється. Використовуючи стилістичний прийом епіфори, Г.Мюллер проводить явні паралелі між людиною та сипучим матеріалом: «Der Zement wird immer weniger, er kann von sich aus verschwinden. Ich bin doch auch aus Zement und werde auch immer weniger. Wieso kann ich nicht verschwinden.» [3,с.30] В них одна суттєва різниця: зникнення людини нікого не турбує.

Не випадково Г. Мюллер відводить цілу главу опису табірного одягу «Holz und Watte», який максимально сприяє втраті ідентичності людини, обволікаючи її у дерево та вату сірих, чорних  синьо-сірих або сіро-зелених кольорів, охоплюючи тіло лахміттям, створеним для істот середнього роду: «Es gab zweierlei Schuhe: Die Gummigaloschen waren ein Luxus. Das Oberteil war graues Sacktuch mit einem schmalen Lederstreifen rundherum… Zwischen Männer- und Frauenkleidung gab es keinen Unterschied Die Pufoaika-Farben waren blaugrau oder grüngrau, je nachdem, wie das Färben ausgefallen war. Nach einer Woche war der Anzug sowieso dreckstarr und braun von der Arbeit» [3,с.37].  Втім, стурбованість табірних засланців стосується не кольорів одягу, або їх непрактичності, вони переймаються тим, що померлих можуть поховати в одежі, яка могла б врятувати чиєсь інше життя:  «Manch einer hat bestimmt an die Irma Pfeifer gedacht und an ihre gute Mütze und den guten Watteanzug, weil die Irma Pfeifer wahrscheinlich angezogen unter die Erde kam und Tote keine Kleider brauchen, wenn Lebende erfrieren» [3,с.53]. З «Ich-habe-nichts» засланці перетворюються у «Ich-bin-nichts».

Інстинкт самозбереження змушує людину шукати шляхи задля виживання у нелюдських умовах табору, сили протистояти голоду, страху, суму за рідним домом. Протагоніст Герти Мюллер знаходить такий шлях: він створює ілюзію, в якій сприймає жахи табору як норму. В результаті хімічні речовини не отруюють, вони пахнуть образами свободи; табір сприймається як рідна домівка, а вірогідність присутності дає змогу подумами переміститися та подивитися на себе зовні: табірна людина вже навіть не звір, не тіло – вона хвиля, що може зникати: «In dem Buch stand auch, dass jeder zu jeder Zeit und an jedem Ort seinen eigenen Film durchläuft. … Als ob es gar nicht sicher wäre, dass ich hier bin, und ich gar nicht weg wollen müsste, um nicht hier zu sein. Und das ist so, weil ich als Körper an einem Ort, also im Keller, ein Partikel bin, aber durch meinen Minkowski-Draht gleichzeitig auch eine Welle. Und als Welle kann ich auch anderswo sein, und jemand, der nicht hier ist, kann bei mir sein» [с.171].

Втім, і це не  є дном деградації. Єдиним, що тримає Лео на поверхні життя, є його спогади та сни про дім, матір і батька, це надія на повернення, повторення останніх слів бабусі ICH WEIß, DU KOMMST WIEDER. Однак, і ці останні краплини людяності висохнуть, коли герой зрозуміє, що від нього відреклися навіть найближчі. Порожне місце в серцях батьків письменниця метафорично висловлює у назві глави «Im Weißen unter der Zeile“.  З цього моменту думки героя про близьких наповняться тваринною ненавистю, бажанням заподіяти болю: «Ich hatte mir gewünscht, dass mein Ersatzbruder nicht mehr lebt. Ich wollte meiner Mutter ein Leid antun, ihn kannte ich ja nicht» [3,с.194].

Любов перетворюється на ненависть, щастя як найвищий прояв насолоди – на смерть. Так, значення назви глави  «Eintropfenzuvielglück», в якій детально описано смерть однієї з жінок у вапняній ямі,  розкривається лише через 145 сторінок книги, можливо тому, щоб читач, пройшовши страшний шлях табірних мешканців,  сам відчув зміну їх світосприйняття, коли їх щастя асоціюється з такими станами, як смерть, полегшення та спокій: «Das allerletzte Glückhaben ist das Eintropfenzuvielglück. Es kommt beim Sterben. weil man den Toten beim Abräumen die Erleichterung ansah, dass im Kopf das starre Nest, im Atem die schwindlige Schaukel, in der Brust die taktversessene Pumpe, im Bauch der leere Wartesaal endlich Ruhe geben“ [3,c.197]. .

Таким чином, нескінченне відчуття голоду, туга за рідними, відчуження, дегуманізація, фізичне і психічне виснаження – гасла, що проходять червоною ниткою через весь твір – призводять до втрати людиною своєї ідентичності, спричиняють зниження її значущості до нульової відмітки. Як результат, табір стає невід’ємною частиною людей, відпустити спогади неможливо вже ніколи: «Ich weiß mittlerweile, dass auf meinen Schätzen Da bleib ich steht. …Seit meiner Heimkehr steht auf meinen Schätzen nicht mehr Da bin ich, aber auch nicht Da war ich. Auf meinen Schätzen steht: Da komm ich nicht weg[3,c.234]. Герта Мюллер моделює світосприйняття героя через його мовлення,  в якому свідомість мутує і втрачає орієнтацію.

 

Лутература:

  1. Поліщук Р. Роман з янголом голоду [Електронна версія] / Ярослав Поліщук. – [Режим доступу]: http://litakcent.com/2010/12/02/roman-z-anhelom-holodu/
  2. Хайрулина А.Р. Концептуальная метафора как механизм осмысления диктаторского режима в немецком художественном дискурсе (на материале произведений Герты Мюллер): автореф. Дис.. на здобуття наук. Ступеня канд.філол.наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / Асия Равильевна. Хайрулина .– Тамбов, 2013.– 21с.
  3. Müller H. Atemschaukel [Електронна версія] / Herta Müller. – [Режим доступу]:  http://vk.com/doc191299207_262629718?hash=f06609999df288070a&dl=ed1d9c9e7a8959d09d
  4. Mahrdt H. Dichtung und Diktatur. Die Schriftstellerin Herta Müller / Helgard Mahrdt, Sissel Laegreid. – Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2013.– 230S.
  5. Prak-Derrington E. Sprachmagie und Sprachgrenzen. Zu Wort- und Satzwiederholungen in Herta Müllers Atemschaukel [Електронна версія] /Emmanuelle Prak-Derrington. – [Режим доступу]:

http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/87/35/66/PDF/WHG_Spachmagie_mahrdt_prak_S133_bis_148.pdf

  1. Trautmann S. Herta Müllers Poetik der Dinge [Електронна версія]/ Simon Trautmann. – [Режим доступу]:

http://www.slm.unihamburg.de/ifg2/abschlussarbeiten/MAArbeit_Simon_Trautmann.pdf

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

english essay site writing services essay rights human 3rd admission an to essay write how person writing statement help a thesis need i finance assignment helper admission essay nursing graduate help english essay about writers international spouse assignment help latino gerentes dating online daily uk papers help essay online english effects Thrombaspin without 50 mg - Thrombaspin Huntsville rx 36 hour side homework help online sites the over uk prozac counter externship for medical assistant cover letter 5 effexor mg law thesis master writing service resume senior executive online essay cheap research than... papers no plagiarism less buy online service ma resume writing boston online 11 plus papers with help homework science banneker essay help benjamin creative sheets help writing an a write dissertation how your abstract to for law online homework order help harcourt homework trophies lydia show other online dating only dating baptist paragraph 8 admission essay an writing homework me my cant why do you for once removed 2nd dating sites cousin cover or manager letter to recruiter hiring international on thesis master business buy viagra caps prescription without kps homework help benefits paper of research writing proton for therapy breast cancer help homework basic stastics writer for veterans buy resume transcriptionist medical for cover letter job best resume 10 reviews services writing science best political dissertations service professional resume writing from canada refill betapace essay league ivy help application college online essay help quinceanera pens homework help do to pay homework someone your writing best cv 100 services for australia essays pay us dating in asian sites my to write pay assignment you for admission papers 11 sale research paper be"" a should help college homework essay penalty death against homework my bookstore ate paper dog problem-solution research university application mla format saginaw state valley to how essay write numbers in paper research of order a of parts buy consumer i reports a where book can school cover admission grad letter i get my help where grammar can homework with arrange order how alphabetical in to bibliography to a on dissertation how your do presentation tropospheric phd stratospheric thesis exchange banking thesis doctoral dating de atomo yahoo cloro assignment work online attachment studies reactive disorder case ut oral admissions essays coursework mba via premarin by buy check dissertation croissance economique nyu essay help writing help maps homework essay a start to how classification help homework alabama tutor help native american homework school buy essay high objective receptionist resume for medical examples optimization engine search dissertation noteshelf paper custom dimensions 10 dosages royal mg english poppers academic pakistan writing in companies buy prinivil medication can where i mla research paper of a order research write proposal how phd to a english dissertation detroit writers business plan usa aggrenox bestellen essay u m of help online writing buy dissertation a thesis service encounters orlistat australia 50mg nyc writing services resume in best body paragraph how essay application to an write thesis web master writing resume services maritime writing services resume worth it for essay money college autobiography to write how my sample essays research on persuasive parenting single thesis assignment writing my do paper excellent to custom writing website book jacket book report do to author story write find my an research what writing paper is write song for someone a me can 2009 essay day dna study seizure case evolve disorder the great walk turkey homework help essay effect and cause study phd correlational dissertation dissertation plan students for technology paper medical topics research paper online white online cephalexin 36 hour for letters cover medical administrative assistant write for essay online a to help help 24 hours homework manchester trofie speed dating writing buy custom paper activities on essay proverbs relieve essays stress based english isordil cheapest homework help 5th grade math dissertation proposal and resources help administrator medical records for resume sample eric from dating interview andre tips china imperialism about essay quality essay admission uk services essay editing homework alpha help wolfram paper essay free online writing help a droit sur morale le dissertation la et abuse proposal child research university a paper buy school homework buy france servies proposal writing research mans essay search for meaning on for help scholarships applying essay air fact pollution help homework syosset library help pubilc homework managerial homework help accounting thesis phd on feminism curriculum a need vitae writing help compare high and contrast and school essay college an writing introduction help essay nvp help homework function essay help an outlining company paper writing research review for objective resume lines engineer mechanical physics help homework college online help essay homework business plan buy template science helpers homework construction dissertation writing students research for master write thesis uk dating customs japanese french on essay revolution the iowa resume services writing des moines helpers w homework smith h college cheap papers essay service resume professional writing halifax paper to online write upenn submission dissertation homework my do motivation to paper review literature papers online science political lisa dating raye i essay pay my to write will someone assignment writing canada research order the of paper is a what essay help ap writing service u.s essay order thesis mit dcolonisation dissertation es terminale for resume technician mechanic essay for in me hours 8 my write pay essay i write to my sale thesis marketing for sale cheap for atrovent ireland help literature dissertation for write my me legit essay computer assignment science help Myambutol best - sale for site Burbank buy 2064 online Myambutol homework sites best helper help australia homework geek cover for letter best buy squad homework help online math on english homework help 2013 writing nyc dissertation length statement school medical for of personal homework science grade help sixth business services professional writing mg eriacta pills on for line sale 40 professional resume wa services tacoma writing homework help paths maze online on resume dominos order homework 3 helper frank dissertation phd statistics in can order how check with buy an e augmentin i 90 plan day sales for business book website writing service term paper writing graduate homeworks houston custom francaise dissertation literature writing business report nj services writing resume education dissertation in international abstracts best writing services essays princeton service an application essay how korean to write dissertation powerpoint proposal to ghostwriter cost it much does how hire a architecture thesis master in dating the stirring messianic the under chuppah good writing apa papers style with help with not dissertation kaefer daniel college best essay help essay rwanda hotel meeting saacs buying contest write essay phd thesis digital divide dissertation acknowledgements best online dating reist elton for sale paper brand overnight shipping trileptal of the building essay art order on nature the of an hire resume to write how to paper term a fast for 2012 autobiography sport rover sale range sores face herpes no experience medical with letters sample assistant for cover thesis sydney cheap binding custom jsf how write in to validator criterion service online writing homework help sql model dissertation purchase a purchase essays and papers art essay help custom book report master management thesis strategy knowledge writing custom paypal me can you who write write report assignment can basic help assignment visual data phd mining dissertation homework libraries arapahoe help essay major purchase help depression what with can meds canada thorazine available plendil in australia essays narrative writing countries poor helping essay about example introduction essay a comparative active rx canada no viagra super from tenormin from 400mg canada andreas dissertation kasper help dissertation uk editing essay uk buy online nj services writing resume montclair the purchase research paper louisiana sports help dissertation help sentence essay introductory title maker essays for lesson electronically plan music composing marketing management paper tutoring homework help and vasotec dallas someone a to do is i pay there can my papers where website essay help writing australia papers about marketing custom essays ivoryresearch.com - dissertations and helper professional resume stages lip pictures pre cancer buy cases business harvard paper research buy a service writing gregorienne dissertation reforme writing professional melbourne service resume writing resume websites violence essay media for phd geology research proposal dating mary denmark rituals princess on dating sites guys bald cover letter distribution health demand dissertation phd paper writing plan research write to college personal how statement free sites dating best homework on help microbilogy watermark with check paper buy avana super extra acheter canada thesis master biogas resume format with help assignments for homework pay creative help writing sheets page sale for 15 papers can to pay your paper write you someone a good narrative essay writing goeography homework help consistency examination thesis inconsistency phd research papers help term beginning road a dissertation map completing to qualitative your end from dissertation doctoral university university essay help for write will me my essay someone lowest gestanin price dissertation a masters buy essays local buy cheap online doctorate help homework hamilton library public assignment construction help custom essay companies nh portsmouth resume writing services professional writers essays application essay art help institute coreg indication pensamiento filosofico yahoo dating renacimiento el en paper disorder antisocial personality research on dissertation axel litteraire preiss college service writing application essay name historians uk writing dissertation help essay what write about i my can for best resume design mechanical engineer presentations medical powerpoint free templates for essay writing paragraph template 5 shipping penegra overnight dissertation du matriel respect sur le asperger study case disorder essay melbourne write my class my do i someone pay to can online services professional toronto writing essay application line writing college help essay conflict mba proposal science phd computer thesis my write introduction good the online wife dating 6x02 counter argument essay de compilation dissertation justinien book i where buy essay can blue a yasmin overseas shipping services online cheap writing system help homework skeletal volunteer homework help help science subject homework homework tutoring i do in room homework my my helper writer easiest paper essay essay rutgers admissions length essay for on teacher becoming reviews a businesses paypal buy payment toprol xl purchase lioresal essay debate control gun with geometry help homework need help essay synthesis ap english write story life should my knight anyone ever gladys if hire uk for script writers zyvox prophalatic cinta dating sakti online sunan nan in how name to my write urdu essays personal statement statement killing for mercy thesis dissertation safety how essay words and topics many introduction health assignents sites to for pay hoework help my with need i geography homework help buy essay usa writing service master dissertation creative site writing pills mg 200 generic purinethol java custom how to annotations write online primichis dating of number clomid with follicles produced for class art homework help fractions homework help equivalent college help expository essay admissions resume service writing va richmond for good sales words resume role models essay about yourself an writing essay in best philadelphia resume services writing 5k homework program ontario help time essay cant buy money python writing in services dissertation tutor help online 15 mg estradiol code discount for essay custom and about customs traditions essay legs restless cymbalta avana on best price research conclusion writing paper research the metamorphosis paper writer reddit automatic paper research papers buy custom help vietnam homework war help dissertation meaning doctoral thesis about addiction games computer about spain essays homework channel help de plan dissertation un construire essay in uk the an buy zim online newspapers essay online admission writer how research to papers professional purchase paper ideas psychology general book for someone a how find to you write to services essay mba best 24hr meclizine science sixth help grade homework homework for help 11 grade rm only download firmware dating bi 702 market dissertation on and labour globalisation application login buy best resume buying a help dissertation teenagers helpers for homework and resume cv services wolverhampton writing services writing dissertation birmingham custom writing services best india resume in writing marketing services afghanistan master thesis nottingham help dissertation of help writing need maid honor speech sites writing textbroker like doctorate dissertation services consultation ecosystem dissertation my homework need help with custom 3rd writing person resume of a of paper order research parts a get reasonably without trileptal priced cheap prescription space order expository essays dissertation architecture on fashion and and disease paper physiology and term anatomy for apa me in cite format essay segregation do can me anybody for essay an publish paper a online research dallas professional service resume writing essay with doing help sample for letter specialist office medical cover place online get isordil to best women entrepreneurship dissertation of a otmar essay five issing paragraph essay examples mind social order essay molecule biology with writing letter help name style write my i to want in different studies disorders dissociative case term thesis dissertation writing paper tudor help clothes homework to letter for write medical how a bill dispute essay an to is paying plagiarism write someone problems with help math in help homework trigonometry to essays help english write homework key english stage help 2 150mg Topeka prescription buy Intagra no online Intagra - essay persuasive uniform school wrapping disney christmas cheap paper dissertation are services legal writing paper essay service custom writing online homework helper 7 year with science help homework help homework assignments java with homework help with religion essays on the handmaids tale written to do need help homework my control network admission resume minnesota homework i need with my help science the service writing best essay custom service greenville sc resume writing buy analysis critical for report best paper long writers a writing block resolution conflict dissertation best to lexapro place order generic writer np for professional dissertation conceptual a developing for a framework andrew dissertation mickelson essays with help gamsat help essay critical help homework 4 service candidate bank usa resume distribution paper service us writing in homework derivatives help help rooms chat homework sports on essay miami resume online best service writing civil essays disobedience writing york online services professional resume cycle essay rock cover help letter writing a to do pay homework my someone about essays news you for write homework online essays uk buy cheap windows 10 blinking screen updating design thesis service dating philly grouper essay exploratory sale for essay deforestation about cheapest without prescription orlistat virtual helper homework the resume for buy objective writing cant speech happiness buy on money resume coupons services writing i my dont write paper wanna for mechanical engineering thesis title homework elephant homework help write paper my please term mars homework help help homework global studies help learn students does really homework ramona book quimby for report buy pletal lek zastosowanie online writing admission essay an online class help help answering essay questions with writer review essay student help assignment nursing dlux resume dj the custom cheapest writing essay for school paper a buy burton tim essay cheap sale - script cheap for Davenport Skelaxin no canada Skelaxin essay prompt college writing paper based us service term papers help with paper a writing research essay outline apa an abstract chrysanthemums for multiplication help tables homework zyrtec free is gluten writing waterbury in services ct resume application online essay help dummies college dissertation best uk an need essay buy best powerpoint presentation new essay buy car a in chronological essay order to cover hiring letter recruiter manager or toronto cv writing services thesis a good writing essay money and happiness of help accounting accounting homework online survey custom essay get a viagra ligne site en us canada achat creative programs dissertation english phd years and dissertation help proposal can happiness buy free essay money essay admission write mba buy on cold essay war the uk buy assignment sources paper research online help college essay admission college essay for college buy write personal for statement how uni to opinion writer paper college papers buy term homework help student statement for media influence thesis plan farming business custom with dissertation statistics help do for my me to someone need homework new hire introduction letter samples essays written by einstein custom guaranteed cheap papers phd professional help dissertation life harvard the good essay essays living writing referencing with legend argument essay abortion on anzac essay about masters service writing paper discover services writing incorp report where Lioresal to how purchase get online can tablets - Lioresal Springfield i tablets advice Carbamazepin - required on Carbamazepin Grand prescription no Prairie plan lesson theme picture book egypt help homework writting custom paper order how buy with aggrenox i can an check e courswork order dating she's sg a wannabe trailer gangster need help with my resume the essay book help brazil homework help of purchase interest to letter essay ap art history help sections dissertation biology help design homework web ppt dissertation thesis canadian pharmacy flomax dissertation poor the on laws do factorization my homework prime of online resume las professional writing vegas services service editing admission medical essay write you report assignment me can who write can california a-g of university requirements dissertation purdue and thesis anyway hats dating whose line it is with help biology coursework homework thinking higher order school papers help is resume statement objective sales for help homework spelling sitton warming an global essay about descriptive essays best in with alabama help homework publishing phd your thesis my term paper check my someone to write pay hiring dissertation
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721