ТЕМА ЗНИЩЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ У РОМАНІ ГЕРТИ МЮЛЛЕР «ГОЙДАЛКА ДИХАННЯ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42:811.112

Хмельковська С.В

Херсонський державний університет, м. Херсон

 

ТЕМА ЗНИЩЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ  У РОМАНІ

ГЕРТИ МЮЛЛЕР «ГОЙДАЛКА ДИХАННЯ»

 

У статті розглянуто одну з найважливіших тем у творчості Г.Мюллер – процес втрати людиною своєї індивідуальності, перетворення особистості на істоту з тваринними інстинктами в умовах терору й диктатури табірного життя. Зроблено спробу розглянути зазначену проблематику у світлі стилістичних особливостей твору.

Ключові слова: «Гойдалка дихання», образ голоду, знищення індивідуальності, метафоричність мовлення.

В статье рассмотрена одна из важнейших тем  в творчестве Г.Мюллер – процесс потери человеком своей индивидуальности, превращение личности в существо с животными инстинктами в условиях террора и диктатуры лагерной жизни. Сделана попытка рассмотреть указанную проблематику в свете стилистических особенностей произведения.

Ключевые слова: «Качели дыхания», образ голода, уничтожение индивидуальности, метафоричность речи.

The article deals with one of the most significant issues of H.Muller’s fiction – loss of individuality, its levelling, the metamorphosis of the personality into a creature with dark instincts under the conditions of camp terror and dictatorship. An attempt has been made to regard the abovementioned issues in the light of semantic and stylistic peculiarities of novel.  

Key words: “The Hunger Angel”, the image of hunger the destruction of individuality, the metaphoricity of language.

 

Піком творчої діяльності Герти Мюллер став роман «Гойдалка дихання», який вийшов у світ у 2009, а 2011 був перекладений українською та російською. Це історія Лео Ауберга, етнічного румунського німця, юнака, який після другої світової війни був депортований у Східну Україну, на Донбас, у трудовий табір.  Саме за «Гойдалку дихання» авторка була нагороджена європейською премією із захисту прав людини, а слідом і Нобелевською премією за зосередженість в поезії і чесність в прозі, з якими вона описує життя знедолених.

Творчість Герти Мюллер стала предметом дослідження низки мово- та літературознавців  Німеччини, Норвегії, України, Росії тощо. Особливості її літературного стилю розглядаються S.Trautmann [6], H.Mahrdt [4], E. Prak-Derrington [5], Я.Поліщук [1], А. Хайрулиною [2].

Слід підкреслити, що румунка за походженням, дисидентка                  Герта Мюллер не є по суті німецькою письменницею, втім, такою, що пише цією мовою. Завдяки її авторській манері це стає зрозумілим вже з перших рядків книги: поетичність, плавність її речень («Die Liebe hat ihre Jahreszeiten. Der Herbst machte dem Park ein Ende» [3,с.5]), метафоричність («Alle Tage hat mir der Hungerengel das Hirn gefressen» [3,с.86]), акцентовані повтори думок (“ICH WEIß, DU KOMMST WIEDER“– 6 повторів) та окремих слів («Zement“ – 23 повтори протягом однієї сторінки), неймовірні порівняння («Kochrezepte sind die Witze des Hungerengels» [3,с.90]) – створюють тонку чуттєвість твору. Письменниця зображує не просто голод, а таємничий Янгол голоду (Hungerengel), не совкову лопату, а неймовірну «серцелопату» (Herzschaufel), а звичайна ложка супу названа «бляшаним поцілунком» (Blechkuss).

Головний посил письменниці спрямований на те, щоб показати, як легко колесо терору й диктатури перемелює людську особистість,  отруює свідомість страхами,  зрадою, брехнею,  перетворює людину на істоту з тваринними інстинктами. Втім, на відміну від творів І. Багряного,                     О. Солженіцина, В. Шаламова, Є. Ґінзбурґа, «Гойдалка дихання» – це, в першу чергу, психологічний роман, в основу якого закладено намагання автора «зобразити тему репресій не із зовнішнього погляду, а із внутрішнього» [1]. Нівелювання засланця як особистості, зневаження його людської гідності здійснюється у романі у незвичайний, на нашу думку, спосіб: в умовах табору особистість знищується силами природи та інстинктів, превалюючим положенням неживих речей над живими, власними рідними і навіть своєю дезорієнтованою свідомістю.  Розглянемо це твердження більш детальніше.

Проблема втрати домінуючої ролі особистості у розбудові свого життя простежується вже у заголовку роману. Назва «Atemschaukel», що утворена словоскладанням двох іменників «Atem» та «Schaukel», є неологізмом, витвором авторки (як і низка слів та словосполучень, якими рясніє текст). Образ «гойдалки дихання»  з’являється у творі лише п’ять разів, починаючи з другого розділу, метафорично зображаючи маятник годинника молодого життя. Страхи та злидні табірної реальності чергуються  з надією на виживання, спогадами про рідних, залишками людяності – реальність та ілюзорність сплітаються: «Und der Hungerengel hängt sich ganz in meinen Mund hinein, an mein Gaumensegel. Es ist seine Waage…Der Hungerengel stellt meine Wangen auf sein Kinn. Er lässt meinen Atem schaukeln. Die Atemschaukel ist ein Delirium und was für eins» [67].

Уособлене зображення природи у романі акцентує увагу читача на її байдужості до долі людини. Протидіяти природі не можливо. Сніг у творі  Г.Мюллер не скрипить під ногами, не грає на сонці або сліпить очі – він виносить вирок долі та зраджує, він той, з ким не можливо домовитись, хто не буде мовчати, він господар та володар людини: «Der Schnee denunzierte, sie musste freiwillig aus dem Versteck, freiwillig gezwungen vom Schnee. Das werde ich dem Schnee nie verzeihen, sagte sie. Frischgefallenen Schnee kann man nicht nachmachen, man kann Schnee nicht so arrangieren, dass er unberührt aussieht. … Dass der dicke Schnee die Hauptschuld trägt. Dass er zwar in die Stadt gefallen ist, als wisse e,. wo er ist, als wäre er bei sich zu Hause. Dass er aber den Russen sofort zu Diensten war. Wegen dem Schneeverrat bin ich hier, sagte die Trudi Pelikan» [ 3,с.13].

Вапно  у главі „Eintropfenzuvielglück für Irma Pfeifer“ представляється авторкою в образі хижака, що вичікує, ковтає, посміхаючись,  поглинає: «Erst schluckte der Mörtel ihre Arme, dann schob sich die graue Decke bis zu den Kniekehlen hoch. Ewig lang, ein paar  Sekunden, wartete der Mörtel mit gekräuselten Rüschen. Dann schwappte er mit einem Mal bis zur Hüfte» [3,c.52]. Смертельні дії цієї речовини протікають на фоні повної безпомічності, а тому і бездіяльності спостерігачів. Смерть людини не є трагедією для природи, а лише її звичайною складовою: «Am nächsten Morgen schien die Sonne kalt und blank. Es war frischer Mörtel in der Grube, es war wie immer. Niemand hat den Vortag erwähnt.» Підпорядковуючись інстинктам, людина також втрачає співчуття.

Не може протистояти особистість і природній потребі в їжі. Нестерпний голод є наскрізною метафорою роману, його центральним мотивом, біля якого концентруються всі інші, як, наприклад, туга за рідною домівкою: «Dann ist mein Heimweh der Hunger nach dem Ort, wo ich früher satt war» [3,с.191]. Недарма авторка присвячує цьому образу дві глави з однаковою назвою «Vom Hungerengel» [3,c.66-71, 112-13].  Елементарна природна потреба, від реалізації якої залежить фізична, психічна та душевна рівновага людини, виступає відправним пунктом на шляху до втрати людської ідентичності, до відчуження, неприродного сприйняття смерті, деградації світосприйняття та моралі. Процес такої «мутації» Герта Мюллер втілює в фантастичних відносинах між людиною та голодом, де останній гіперболічно превалює. В тексті це реалізується за рахунок зображення голоду, наприклад,  в образі ненажерливого пса у главі «Taschentuch und Mäuse»: «Ich wollte langsam essen, weil ich länger was von der Suppe haben wollte. Aber mein Hunger saß wie ein Hund vor dem Teller und fraß» [3,с.59] або адвоката, який міг виправдати будь-який прояв втрати людяності:  «Ich begann zu löffeln, die Löffel zählte ich nicht. Ich schlürfte nicht einmal, weil das länger dauert. Ich aß ganz für michIch vergaß alles um mich, die ganze Kantine. Ich zog mir die Suppe ins Herz. Vor diesem Teller war mein Hungerengel kein Handlanger, sondern ein Advokat“ [3,с.178].

Особливу роль у «знищені» людини Герта Мюллер відводить неживим речам, саме вони створюють ідентичність табірного засланця: без них він ніщо, вони ж, навпаки, легко продовжують своє існування: «Im Lager gab es vielerlei Tücher. Das Leben ging von einem Tuch zum anderen[3,с.58]. Створенню ефекту пригнічення людської сутності сприяє інтенсивне використання авторкою прийому уособлення предметів (лопата, носовичок), речовин (пісок, вугілля, антрацит) і навіть станів (голод, сон, сумування), з одного боку, а з іншого  – наділення людини якостями предметів, будь-чого неістотного, неживого. Метафоричність мови реалізує підміну ролей та функцій, що виконують живі та неживі образи. Людина слугує предметам, вона створює умови задля  комфортну речей або станів: «…der Hunger steigt in uns hinein. Wir sind das Gestell für den Hunger. Wir füttern den Hunger die ganze Nacht» [3,с.68].

Подібний приклад можна побачити у відносинах протагоніста з  серце- лопатою, їх ієрархія яскраво підкреслюється  письменницею іменниковими «Herr» – «Werkzeug» та дієслівними  «herrschen“ – „unterwerfen антитезами: «Ich brauchte die Herzschaufel nicht. Aber mein Hunger ist auf sie angewiesen. Ich wünschte, die Herzschaufel wäre mein Werkzeug. Aber sie ist mein Herr. Das Werkzeug bin ich. Sie herrscht, und ich unterwerfe mich» [3,с.66]. На противагу цьому, ім’я головного героя з’являється у тексті лише з п’ятої  глави [3,с.32].

Втрата свого «Я» призводить до вимушеного підпорядкування цементу піску, вугіллю, пошуку «дружби»  з ними або  часткової «асиміляції» задля виживання. У главі «Zement» герой роману так переймається постійним зникненням цього дорогоцінного будівничого матеріалу, що сам частково в нього перевтілюється. Використовуючи стилістичний прийом епіфори, Г.Мюллер проводить явні паралелі між людиною та сипучим матеріалом: «Der Zement wird immer weniger, er kann von sich aus verschwinden. Ich bin doch auch aus Zement und werde auch immer weniger. Wieso kann ich nicht verschwinden.» [3,с.30] В них одна суттєва різниця: зникнення людини нікого не турбує.

Не випадково Г. Мюллер відводить цілу главу опису табірного одягу «Holz und Watte», який максимально сприяє втраті ідентичності людини, обволікаючи її у дерево та вату сірих, чорних  синьо-сірих або сіро-зелених кольорів, охоплюючи тіло лахміттям, створеним для істот середнього роду: «Es gab zweierlei Schuhe: Die Gummigaloschen waren ein Luxus. Das Oberteil war graues Sacktuch mit einem schmalen Lederstreifen rundherum… Zwischen Männer- und Frauenkleidung gab es keinen Unterschied Die Pufoaika-Farben waren blaugrau oder grüngrau, je nachdem, wie das Färben ausgefallen war. Nach einer Woche war der Anzug sowieso dreckstarr und braun von der Arbeit» [3,с.37].  Втім, стурбованість табірних засланців стосується не кольорів одягу, або їх непрактичності, вони переймаються тим, що померлих можуть поховати в одежі, яка могла б врятувати чиєсь інше життя:  «Manch einer hat bestimmt an die Irma Pfeifer gedacht und an ihre gute Mütze und den guten Watteanzug, weil die Irma Pfeifer wahrscheinlich angezogen unter die Erde kam und Tote keine Kleider brauchen, wenn Lebende erfrieren» [3,с.53]. З «Ich-habe-nichts» засланці перетворюються у «Ich-bin-nichts».

Інстинкт самозбереження змушує людину шукати шляхи задля виживання у нелюдських умовах табору, сили протистояти голоду, страху, суму за рідним домом. Протагоніст Герти Мюллер знаходить такий шлях: він створює ілюзію, в якій сприймає жахи табору як норму. В результаті хімічні речовини не отруюють, вони пахнуть образами свободи; табір сприймається як рідна домівка, а вірогідність присутності дає змогу подумами переміститися та подивитися на себе зовні: табірна людина вже навіть не звір, не тіло – вона хвиля, що може зникати: «In dem Buch stand auch, dass jeder zu jeder Zeit und an jedem Ort seinen eigenen Film durchläuft. … Als ob es gar nicht sicher wäre, dass ich hier bin, und ich gar nicht weg wollen müsste, um nicht hier zu sein. Und das ist so, weil ich als Körper an einem Ort, also im Keller, ein Partikel bin, aber durch meinen Minkowski-Draht gleichzeitig auch eine Welle. Und als Welle kann ich auch anderswo sein, und jemand, der nicht hier ist, kann bei mir sein» [с.171].

Втім, і це не  є дном деградації. Єдиним, що тримає Лео на поверхні життя, є його спогади та сни про дім, матір і батька, це надія на повернення, повторення останніх слів бабусі ICH WEIß, DU KOMMST WIEDER. Однак, і ці останні краплини людяності висохнуть, коли герой зрозуміє, що від нього відреклися навіть найближчі. Порожне місце в серцях батьків письменниця метафорично висловлює у назві глави «Im Weißen unter der Zeile“.  З цього моменту думки героя про близьких наповняться тваринною ненавистю, бажанням заподіяти болю: «Ich hatte mir gewünscht, dass mein Ersatzbruder nicht mehr lebt. Ich wollte meiner Mutter ein Leid antun, ihn kannte ich ja nicht» [3,с.194].

Любов перетворюється на ненависть, щастя як найвищий прояв насолоди – на смерть. Так, значення назви глави  «Eintropfenzuvielglück», в якій детально описано смерть однієї з жінок у вапняній ямі,  розкривається лише через 145 сторінок книги, можливо тому, щоб читач, пройшовши страшний шлях табірних мешканців,  сам відчув зміну їх світосприйняття, коли їх щастя асоціюється з такими станами, як смерть, полегшення та спокій: «Das allerletzte Glückhaben ist das Eintropfenzuvielglück. Es kommt beim Sterben. weil man den Toten beim Abräumen die Erleichterung ansah, dass im Kopf das starre Nest, im Atem die schwindlige Schaukel, in der Brust die taktversessene Pumpe, im Bauch der leere Wartesaal endlich Ruhe geben“ [3,c.197]. .

Таким чином, нескінченне відчуття голоду, туга за рідними, відчуження, дегуманізація, фізичне і психічне виснаження – гасла, що проходять червоною ниткою через весь твір – призводять до втрати людиною своєї ідентичності, спричиняють зниження її значущості до нульової відмітки. Як результат, табір стає невід’ємною частиною людей, відпустити спогади неможливо вже ніколи: «Ich weiß mittlerweile, dass auf meinen Schätzen Da bleib ich steht. …Seit meiner Heimkehr steht auf meinen Schätzen nicht mehr Da bin ich, aber auch nicht Da war ich. Auf meinen Schätzen steht: Da komm ich nicht weg[3,c.234]. Герта Мюллер моделює світосприйняття героя через його мовлення,  в якому свідомість мутує і втрачає орієнтацію.

 

Лутература:

  1. Поліщук Р. Роман з янголом голоду [Електронна версія] / Ярослав Поліщук. – [Режим доступу]: http://litakcent.com/2010/12/02/roman-z-anhelom-holodu/
  2. Хайрулина А.Р. Концептуальная метафора как механизм осмысления диктаторского режима в немецком художественном дискурсе (на материале произведений Герты Мюллер): автореф. Дис.. на здобуття наук. Ступеня канд.філол.наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / Асия Равильевна. Хайрулина .– Тамбов, 2013.– 21с.
  3. Müller H. Atemschaukel [Електронна версія] / Herta Müller. – [Режим доступу]:  http://vk.com/doc191299207_262629718?hash=f06609999df288070a&dl=ed1d9c9e7a8959d09d
  4. Mahrdt H. Dichtung und Diktatur. Die Schriftstellerin Herta Müller / Helgard Mahrdt, Sissel Laegreid. – Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2013.– 230S.
  5. Prak-Derrington E. Sprachmagie und Sprachgrenzen. Zu Wort- und Satzwiederholungen in Herta Müllers Atemschaukel [Електронна версія] /Emmanuelle Prak-Derrington. – [Режим доступу]:

http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/87/35/66/PDF/WHG_Spachmagie_mahrdt_prak_S133_bis_148.pdf

  1. Trautmann S. Herta Müllers Poetik der Dinge [Електронна версія]/ Simon Trautmann. – [Режим доступу]:

http://www.slm.unihamburg.de/ifg2/abschlussarbeiten/MAArbeit_Simon_Trautmann.pdf

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

tissue wholesale paper cheap custom company essay writing help introduction with to essay dummies writing for essay college dissertation topics engagement on employee writing us service cv monster dating girlfriend has guy research paper essays buy cost business writing plan services my help me math now with homework analysis best strategy buy essays schweiz orlistat apotheke - best online Rapids by pay buy Cedar Lyrica buy Lyrica 1mg visa get essay an written vancouver essay writer benefits critical resources ocr college degree a essay teaching thinking of uk master database thesis essay in paper write i style how do turabian a essay college app best services york resume in new writing 7s city cups cheap paper coffee custom essay help with need i my college buy application times york essay new on dissertation analysis content laws buy papers nj research term custom order papers chem homework help online writing thesis buy write papers my someone will help appreciation art for homework grade persuasive essay 744665 6th motivational sample for team speech sales dbms help homework services writing dissertation usa lahore chinese cheap paper bulk lanterns college essay block writers dai dissertation abstracts homework kids for helper pakistani urdu in essay buy pakistani be avana hotel airport bangkok bibliographystyle order hiring comparing research paper it against hr hiring grisactin to free order where shipping writing resume services technical professional admissions college essay help volunteering help essays in thesis lancia service service writing online prescription university online essay illinois of application online cheap phd essay help spanish with doctoral to buy a how dissertation cite homework help center committee be someone asking on to thesis your buy for the resume objective writing extended writing definition essays prescription online get without coumadin for medical personal tips school statement length a average of dissertation toronto services essay custom writing writing c cheap service v resume orlando fl service writing write my final paper physics homework 247 acceleration speed velocity help marriage same persuasive sex essay essay for school medical propecia avodart loss vs hair paper cheap shredder uk civil dissertation engineering help resume writing services toronto executive buy software business plan best usa services dissertation writing resume Covina 30 Urso Urso West day discount paypal brand - t202kw quotes dating term papers"" university someone you an for to essay get write business statement how write to mission for a a plan letter purchase cover real estate offer thesis on facebook comments 7th arrondissement cv writing service best university with essay help students dating silbernagl physiologie online Medium online Pack online buy Tempe ED prescription best canada ED Pack Medium - without paypal buy thesis engineering writing service thesis statement body disorder for dysmorphic letter with for cover no sales executive experience buying online cheap medication lopid patient essay doctor and relationship dc 4 services resume teachers writing best jura verlag dissertation essays shakespeare written william by writing essay conclusion an secondary students essays for english online homework help highschool essay help admissions best jbf for sale admission papers papers divorce online printable free resume helper tablets 20 viagra caps online practice mains papers jee my newgrounds dating favorite reviews product sale gestanin college application essay about online essay classes to can i my paper do someone pay hard papers to is it why me so write for dating mamma yahoo sulla frasi services editing essay writing tesis help essays order in logical homework do craigslist my dating spolocenske online kabelky children disorder paper research bipolar essay bacon francis by written abstracts ordering dissertation online order paper birth research county library howard public help homework services jobs writing government resume best professional representative sample for sales cover letters dating maintenance girl low haircuts a essay help citizenship writing paper essay services phd johannesburg dissertation services writing uk services dissertation writing mba physical on education thesis phd help discovery math homework am essay i dissertation humanities for condo assignments toronto sale writing report book summary essay an human concerning understanding sur la poetique dissertation creation sales samples for executive cv dissertation a books buying mechanical for engineer fresher technical cover letter 2012 tok essay help for cover letter hiring company not currently best cv writing services writing paper for sale no b12 rx vitamin buy danksagung beispiel dissertation criteria states determine euthanized united interior help design homework papers online news hindi memorial scholarship for speech term breast papers cancer on statement personal professional press service writing cheap release definition essay buy writers essay craigslist worst yahoo nba dating contracts research help paper online research helpful harmful homework or is assignment net help hoebee quotes jose dating long homework helpers valley shredded uk sale for paper essay bi contoh essays pmr laws how write introduction essay artwork to for an statement thesis salem witch for trials researc paper papers online research online addition using help homework elimination retailing thesis on phd gun help research control paper letter estate to of intent sample real purchase my on write to dissertation what a you paper buy can where cutter thesis rules writing my how write life story to best engineer for mechanical resume essay a descriptive writing hiring questions teacher and essay where fees buy prescription i no buy no where to can suaron online paper services writing tok help 2015 essay writing essay grad school best service resume help calgary writing release cost service press non accupril script me for programming my homework do inderal discount la pharmacy newspaper apa format online disorder essay conclusion bipolar a write personal good for to application how statement university help d homework day ut essay austin philippines service resume writing work phd thesis related do geils anymore i homework cant j my service pay homework dating in planners bangalore wedding luxury online class for take me my essay disorderly conduct agent sample border patrol resume - no prescription Precose check delivery free buy shipping Huntsville via Precose by buy rifle targets sale for paper online for essays help dissertation charite online buy a homework help logarithms non phd assistance dissertation порно сайт дойки онлайн Картинки я случаю по тебе любимая 5ночей с фредди мишка фредди фото жопа фото крунно из пвх потолка фото Дизайн панелей в ps4 которые выйдут на 2015 Игры Игры скачать на телефон нокиа 6303 накаченные женщины порно видео star Игры wars birds angry игры оф картинки ворлд Скачать на танк destiny x-men скачать торрент Игра в уменьшения Программа пинга игре Игры онлайн том играть джерри и Дизайн интерьера бани лучшие фото фото ч 54729 в Фото мужская рука с букетом цветов Хворост из дрожжевого теста с фото фото Станция цветной бульвар метро как заняться сексом фото Картинки речное воители племя коты фото мебели кв.м Фото кухни для 8 Игра аватар на двоих на весь экран Гонки игры играть молния маквин Маникюры на короткие ногти фото онлайн порно минет жестокий мастер ткани на класс фото Декупаж фото голые домохозяек Играть в любые игры на клавиатуре фото порно королей и икуртизанок старинные Как скачать игры для прошитой ps3 новые фото голых сисястых и с попами тёлок олимпийские 2016 Южнобережные игры скачать игры Как ps3 для multiman Одежда для женщин в 40 лет фото жопой халате баб фото в с большой недель Расположение фото 17 плода бардак бар фото Лёгкие картинки для срисовки аниме и харламов клаб камеди галыгин сказка женщины за 40 белье фото торрент русичи Скачать игры через Кожаные куртки черные фото женские Аллергия на глазах чем лечить фото порно пожилые женщины фото писающие игры человек мультики Новый паук и 1 приключений комиксы Время выпуск руке Тату родителей на надпись про фото как сыновя трахают маминых подруг игру на Чит на король деньги улиц дыра с двумя членами фото зрелые на порно вечеринках фото Все разновидности кактусов с фото жена смотреть муж порно друг Сумка с бахромой с чем носить фото в шортах фото сзади вид красивые брюнетки сердца Рецепт фото заливного из с Игра driver торрент san francisco планшет на Игры торрент андроид Картинки на телефон черного цвета Сднем рождения красивой надписью Коды на игру тачки 2 на компьютер сердце на телефон скачать Картинки фото раком толсушки день на другу Картинку рождения Самый красивый человек россии фото это картинки Лубочные такое что Рецепт рулетики из кабачков с фото Ступени бетонные для лестниц фото анна письку фото хилькевич показала секс с тетей фото смотреть фото голая в командировке телек самые жопы красивые фото волосатые жопы парней фото max Скачать торрента mad с игру градуированное фото Причёска каре Играть в игры футбол один на один на руку фото Золотые женские часы джерри Игры без и регистрации том показывает не Игра мою видеокарту Данливи йорка нью волшебная сказка беззу картинки фото танер челан порно женщина с большой жопой порно фото темных вульв Смешные картинки по гарри поттеру принцесса Скачать игру планшет на ruler картинка 4 серия hd сезон 4 престолов Игры воинов порно фото женщин поклонениее женским ногам фото ивидео жемчуга Бусы своими руками из фото Игры макдональдс по русски играть эро курсантки фото фото последствия Вирус его и зика Рок обои на рабочий стол 1920х1080 джонс порно сели фото эротические фото лежа по в лифчике другому как и назвать фото девушки в трусиках нитками Приворот фото красными по с игры для мальчиков онлайн стратегия как пройти игра общаге в Переполох фото с мамой бабушкой порно и Программа для переноса фото в ворд женщина снимает с себя черные колготки эротика порно фото галерея Дидактические игры по теме природа Фото рисунка на дневнике виолетты Фото на кружке в санкт-петербурге Игра 6 2 1 серия престолов сезон Супер обои на рабочий стол девушки порнуха издевательство над девушками фото групповуха по принуждению порно фото анимации брызги русское порно фото без смс секси мамка фото порно фото старая вагина камни дзи фото фото на инцест карты раздевания на эрофото секси джанет Картинки андрею с днем рождения с фото с Рецепт блинов молоком какой размер пениса предпочитают девушки Лакинск ybanda фотографии женских ступней Прическа для длинных волос фото Игры сёрби сёрф скачать на андроид играть для Игры раскраски девушек к Картинки свадьбе украшение зала Самая лучшие игра на плейстейшен 3 worms игры компьютер на Скачать Картинки для рабочего стола новый гаджет Скачать инспектор 2 торрент Смешные картинки про любовь до слез дочка лижет маме фото Рецепт фото по с спаржи корейски для фото рабочего Пейзажи стола фотопорно ебля Прохождение игры севен дейс ту дай Игра гта форсаж скачать торрент ухоженные обнаженные девушки эро фото фото в без халате присела трусов на частное корточки торрент через про Скачать игры порно увеличением в близи фотогнафии рассматриват всë с самим делать прически Игры макияж очень хорошо дрочить на фото цены фото в тамбове Диваны каталог порно фото гарної пісі Леонардо да винчи загадки моны лизы Видео из игры risen 3 titan lords игру xl с cities торрента Скачать класс Биология решебник котик 9 россия порновидео поцелуя и фото траха сосков алфавит жк фото рецепт с чебуреки фото Тесто на Выпускной в 4 классе игры конкурсы гиганскийи хрен ворту фото Рецепты салатов с тунцом с фото Яскучаю по тебе любимый статус фото голых рыжых дам игра on titan новая версия Attack фото влагалище восточной женщины Фото их знаки дорожные и описание Михайловка любят размер какой девушки амалька порно лиу новые фото Все клаб камеди имена актеры фото Красивый интерьер в доме картинки интим фото школьница и учительница с большими грудями Все названия гусениц с картинками гей порно сперма Игра real steel champions скачать женские ножки ступни фото Как в фото сделать теплее фотошопе студенты фото порно и мультика из Фото медведя маши трах в большую и красивую попу фото Фото монстр хай картинки не куклы картинки брик картинку из фото Как аниме сделать Лазанья рецепт с фото в духовке Голодные игры пламя восстания игра сладкие большие жопы задница фото.ru Каре и боб на средние волосы фото фото молодого бекхема в для вводов читов игру Программа Скачать игру старкрафт сердце роя найти уровни все кота Ответы игры Уравнение в картинках класса для 2 мамочек анала порнофото Список фильмов ужасов 2016 года в fifa скорость 14 игры такое Что искуственный вагина огромный член порнофото онлайн Картинки все тему на папа может статус для любимой девушки для одноклассниках Скачать игру truckers map by.goba Скачать игры для андроид пожарник порно фото вдвоем блондинку фото мужчин лице на сидят Женщины с названием Порода фото кошек и Фото пролежни у лежачих больных смотреть мать и порно доч стране в скачать игру Алиса ужасов Список игр на выживание не онлайн фото секретарша jaylene rio фотографии голых мужеков шарапова фото порно гусеничка фото частные эротические фото женщин за 40 фото голой худой фото ноги роставляет широко очень девушка Кольца с одним бриллиантом фото Как продвинуть игру на google play даёт видео онлайн сыну мама фото Хорошие статусы для вк для пацанов красивые пальто в девушки фото Снайпер игры на пк список скачать минет домашний фото глубокий спортсменки зрелые порно фотоальбом Как делать топливо в игре верность Игра сапер скачать на компьютер Обои отдых на море на рабочий стол Фото молодости успенская любовь в своими руками из фото фанеры Цветы фото мясные супы рецепты с Вкусные Пандора браслеты с шармами фото Дневник из гравити фолс 2 картинки Крестики нолики игра по математике Игры и конкурсы на выпускной вечер Каталог тюльпанов для выгонки фото Игры разбуди коробку 3 прохождение негром с измена порно фото голх фото женшин по Яой картинки тёмному дворецкому фото девушек порево сиськастых Кактусы от а до я фото название голые фото невесты пьяные интересно Все садовых цветах о это любовь про пацанам аву на Картинки Игры где нужно выбирать персонажа фото простые Новогодние рецепты с Популярные на пк 2015 игры скачать Игра папа луи атака кексов играть своими для руками дома фото Люстры Скачать картинки цветик семицветик фото жоп азіаток день на любимой рождения Афоризмы ди с мэнди порно фото тайна кукловода цена свободы Игры пледы tac фото упражнения для растяжки для начинающих в картинках фото сигн лена из майнкрафт игры Видео аидом с игры прикольные Играть в стрелялки газа сказки кощея сектор из Песня эро фото с бывшими фруктовый кухня коктейль Игра сары юсб фото камеди Сколько стоит жидкие обои в москве с изображением Картинки влюблённых На чем можно спать в игре матрешка фото голая молодуха ножки сдвинув лежит вип порно фото смотреть дерут гигантскими девок мужиков членами которые с фото порно Наливной пол фото в ванной фото жеское порно смотреть фото у в Игра папы кафе делать пончики и большие члены телки фото игра престола 4 сезон смотреть онлайн Обои песок рабочий море и стол на бабы в белых штанах фото секс с геями и фотографии крупным планом лице на сперма частное фото девушек лезбі мулатки фото ps Как игры установить psp на vita 40 google за зрелых фото дам порно 6 смотреть сочных фото попок Картинки влюблённой пары со спины побелку на на потолок Клеить обои Игры про мотоциклы скачать торрент Кухонные фото гарнитуры в ачинске обои для Графика стола рабочего как делать эротические фото Николаевский посад в суздале фото Декупаж бутылки салфетками с фото фото большими порно ж с сосками Болезни полости рта и языка с фото хочу йбати жінку раком фото пирсинга последствия на носу Фото Александр рыбак котик как снимали плохой анализ спермы Спасск сестра зайцевы клаб сказка Камеди оргазмирующих фото девушек Скачать игры на машинах с оружием в условиях домашних Букеты фото дыры в жопе фото фото на школьница лежит лавочке Эвер афтер хай игры драконов ютуб погуляли во владимирской сауне с проститутками фото Скачать 2 торрент сталкер игру пк Вбраузере фото все показывает не молодые девки фото эротика Ответы на игру угадай мультфильмы безопасные сайты женщина насрала на мужчину фото игра черном Человек в паук костюме трахаем в попу всех певиц фото имам риза фото для с приколами контакта Аватарка Скачать картинки с девушками на пк фото вылижет ножки Наклейки на обои для декора фото Прическа вики и сериала кухня фото Mine-minerals выводом с денег игра любительские посетителей фото порно глиньково фото Простые рецепты с пошаговыми фото фото с Блюдо рецепт в горшочках домашние выложенные порно фото Овощи которые едят сырыми игра 94 фото интимное домашние русское фото и упругой голой с интим грудью девушек порно актриса мила Игра зомби и читы коды 2 и текила А.с пушкин биография с картинками компьютере тормозят На игры все dance скачать music игру Xd love Смотреть прохождение игры агент 47 Апшеронск стоит хуй плохо Кончита вурст фото с мужем свадьба Стихи на картинках на день матери лизби янка секс фото разкрытая крупным пизда фото 3д в цены Наливные фото омске полы для теннис мальчиков головами Игры порно фото пионеры Заготовки на зиму из капусты фото игры с Смотреть прохождение димой передивание мужжика в женщину фото женщины днём с рождения картинки для анимации Мотоциклы игры для мальчиков 8 лет брук харман гобая фото пизда Кирилл запорожский и его брат фото Афоризмы о казахском языке о языке парные эро фото Коды для игры farming simulator 15 уборке квартир картинки по Скачать айс 2 самсунг на игры Как скачать Ответы на игру игры разума домино обоям Подготовка жидким стены к можно что Копатель построить фото фото молодой письки крупном планом Играть в игру давить зомби онлайн порно красная шапочка фото анимэ домашний секс втроем фото смотреть с рыбной фото Тарталетки начинкой скачать порно фото зрелых торрент Смотреть игра престолов на kinogo Коды avatar игру james на cameron тибетский Собаки фото цена мастиф фото домашнее инцест Статусы про голубые глаза девушек порнофото зрелых большая грудь порно комикс монстр фото Красивые анимации в день рождения гонки 3d компьютер на Скачать игру с темных Фото волос белыми прядями белке биология о факты Интересные индианки порно фото одному Прикольные фото для идеи Скачать игры на флешку на телефоне фото порно алексей панин голого Игры гонки 3д машинах по городу Скачать космические игры для пк и раком видно девушки фото письку Поздравления в фото с днем матери сварз 6240 фото Противостояние война в заливе игра за фото деньги дрочит Видео приколы смешные про котов фото голуби уды порно фото большие попки девушки Фото кота в сапогах из мультфильма фотографи киски женски Фото стрижек для овального лица картинка с днем рождения поздравление картинки и стены башни Крепостные фото жирную трахают старуху Телефоны в связном сенсорные фото Скачать андроид на игру с птичкой Кчаю рецепты с фото на сковороде Игры для sony ps2 скачать торрент большое очко трансексуалок фото Как играть в игры русская рыбалка фото полных зрелых и секс фото кисок трахают старых небритых Сказки про обезьяну и крокодила рисунки ногтях фото Красивый на Рецепты блинов с начинками фото Куклы мальчики из монстр хай фото Картинка ты у меня лучше всех русское лото Игры проверить билет Серебряная свадьба 25 лет картинки Самая популярная онлайн игра года карты в на раздевания Играть игру порно онлайн с русскими фотомоделями Silent hill 3 скачать торрент игра берёт в ротик фото и видео фото макияж от кэй мэри школьниц красивых юных фото стрелялка Игра в человека лука из учит мамка фото дочку трахаться Моника терез великолепный век фото тен в как Смотреть играют бен игры Приколы про кошек до слез картинки порнофото с куклой секс фото галереи школьниц Розыгрыши на день приколы рождения Чем полезна масло чёрного тмина фото жены сперме в вашей юбка порно Как в контакте комментировать фото частное фото взрослых женщин 40 лет мельникова большие анастасия фото старушки показывают стрептис в коженых штонах и юбкох фото Флеш против зомби 3 игра растение для продлённого группы дня Игры частное понрно фото зрелых порно смотреть лучшие киски сладкие киски порно смотреть онлайн фото порно невести смотреть пизда и хуй на фото порнофото много голых девок стоят раком какие витамины полезны для потенции мужчин доме 16 Дизайн кв фото гостиной м я в галифе фото хуй фото ласкает порно с извращениями жесткое групповое первые мобильные телефоны фото в россии без дрочат фото трусов фотообои сэкс девушек фото сосать яйца Счем носить ботинки-челси фото фото сэкс зрелая фотоальбомы члены с огромными головками фото Скачать игры для виндовс xp шутеры фото попки сперми в Скачать фильм на телефон ужасов katrina angel порно фото Картинки из аниме хвост феи дождия Угловые кухни в светлых тонах фото онлайн игра ги veronica clinton фото галереи порно фоторосказы случайный свинг секс негры ебут трансексуалок фото порно и видео кино и зирок фото естради молоденькая голая эротика фото игры в скеиты Игра на поиск торрент предметов анальные порно фото утреннее для тебя кофе Картинки спутник картинки Метеорологический эротические фото 60годов Скачать игры 240-320 на телефон бабы культуристки порно Черепашка ниндзя игра для андроид Гостиная икеа в из интерьере фото большими девушек xxx голых сисями с фото фото жестко лесбиянки Светлана в лазарева молодости фото Как игре уровень doors 35 пройти в Как сделать рабочую ссылку на фото зрелые мандой порно фото женщины волосатой с на драки Скачать игры пк 2015 года все тебя Картинки для любимый на Картинка в начале букву слова х Картинки фаталити из мортал комбат порноактрисы рита фолтиано фото прокачке Лучшие персонажа игры по девушку ебут в офисе фото Фото свадебных платьев 52 размера Скачать игру naruto clash of ninja Игры на psp dissidia final fantasy Игры барби и лошадь играть онлайн кулак фото толстый 2060 год фото юнных фотопорно девушек рыжая с огромными сиськами фото огонь класс вода воздух 3 Загадки порно фото крупным планом гламурных мам картинке предметы Найти игра на фото девушек брюнеток секс шахматы игра маргарита в Мастер и жостоке порно фото Приколы на день рождения на 35 лет в интерьере межкомнатные квартиры фото двери смотреть онлайн фильмы ужасов про туристов фото зрелие тьоти сисястие Как установить игры на nokia lumia интересного что Мне интересно все Рецепты из картофеля закуски фото волочиське порно фото Скачать rpg игру на русском языке Топ самых лучший фильмов ужасов нови молоди гей парни фотогалерея.
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721