ТЕКСТОВИЙ КОНЦЕПТ-КОНСТАНТА подорож: ПОЗИЦІЯ МЕТИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК – 81.133.1’37:82-3(44)“19”

  Г. М. Каратєєва

                                           Київський національний лінгвістичний університет

ТЕКСТОВИЙ КОНЦЕПТ-КОНСТАНТА подорож:

ПОЗИЦІЯ МЕТИ

(на матеріалі творів Ле Клезіо)

Статтю присвячено дослідженню розгортання текстового                   концепту-константи подорож, зокрема аналізу одного з центральних компонентів типової фреймової моделі зазначеного концепту – позиції мети. Проведений лексико-семантичний та лінгвокогнітивний аналіз позиції мети текстового концепту-константи подорож дозволив нам виявити та дослідити основні текстові компоненти її омовлення, виділити два основних типи мети подорожі ле-клезіанських персонажів, семантичні й концептуальні риси останньої, її кореляцію з поняттям причини, прослідкувати особливості розгортання текстового концепту-константи подорож у межах двох різних періодів творчості письменника.

Ключові слова: текстовий концепт-константа, позиція мети, фізична / уявна подорож, подорож-номада, подорож-ініціація, головний суб’єкт.

Статья посвящена исследованию развертывания текстового концепта-константы путешествие, а именно анализу одного из центральных компонентов типичной фреймовой модели исследуемого концепта – позиции цели. Проведенный лексико-семантический и лингвокогнитивный анализ позиции цели текстового концепта-константы путешествие позволил нам выявить и исследовать основные текстовые компоненты её вербализации, выделить два основных типа цели путешествий ле-клезианских персонажей, семантические и концептуальные черты последний, её корреляцию с понятием причины, проследить особенности развертывания текстового концепта-константы путешествие в пределах двух разных периодов творчества писателя.

Ключевые слова: текстовый концепт-константа, позиция цели, физическое / воображаемое путешествие, путешествие-номада, путешествие-инициация, главный субъект.

 

The subject of the article is investigation of expansion of the textual concept-constant journey that is analysis through one of the central components of a typical frame model of the observed concept which is the goal position. Having performed lexico-semantic and linguo-cognitive analysis of the goal position of the textual concept-constant journey we managed to discover and investigate main textual components of its verbalization, sort out two main types of in Le Clézio’s characters’ goal position and semantic and conceptual traits of verbalization. Also we managed to examine the correlation between conception goal and reason, to retrace special features of expansion of the textual concept-constant journey within borders of the two different periods of the writer’s works.

Key words: textual concept-constant, goal position, physical / imaginary journey, journey-nomad, journey-initiation, main subject.

 

Будь-яке контрольоване переміщення активного суб’єкта передбачає певну мету та причину. Причина (cause n.f. – “ce par quoi un événement, une action humaine arrive, se fait” [2]) і мета (but n.m. – “point visé, objectif; сe que l’on se propose d’atteindre, ce à quoi l’on tente de parvenir” [там само]) є явищами паралельними, взаємопов’язаними, але не повністю синонімічними. Причина й мета подорожі можуть як збігатися, так і не бути ідентичними. Семантичні ролі причини та мети переміщення можуть бути виражені як експліцитно, так й імпліцитно [1]. Ж.-М. Меньє висуває гіпотезу, що при аналізі активного переміщення в просторі певного суб’єкта мета та причина відіграють привілейовану роль [3], що безпосередньо впливає на характер цього переміщення, його сприйняття, оцінювання.

Метою представленої роботи є виявлення текстових компонентів вербалізації позиції мети текстового концепту-константи подорож та виділення її основних семантичних й концептуальних характеристик. На нашу думку, дослідження мети подорожі головних суб’єктів у творах ранньої та пізньої творчості Ле Клезіо, яка виступає матеріалом нашої статті, дозволить нам виокремити важливі специфічні компоненти розгортання текстового концепту-константи подорож, які він віддзеркалює за рахунок вербалізованих репрезентацій мети та причини ле-клезіанських переміщень. Актуальність статті визначається спрямованістю сучасної когнітивної поетики на різнорівневе дослідження вербалізації різнорідних концептів, що пронизують будь-який художній простір. Об’єктом нашої розвідки виступають вербалізовані текстові елементи, які відображають мету/причину подорожі у прозі письменника, предметом – дослідження їх лінгвокогнітивного аспекту й концептуального навантаження у межах розгортання текстового концепту-константи подорож у прозі Ле Клезіо.

У цій розвідці нами робиться акцент на меті подорожі головного суб’єкта, але в будь-якому разі ми долучатимемо до нашого аналізу й поняття “причини”, що є джерелом, відправною точкою переміщення та вагомим елементом будь-якої подорожі. Мета подорожі в ле-клезіанській прозі має дворівневу природу: по-перше, фізична подорож передбачає досягнення певної просторової, географічної точки, тобто зміну перебування головного суб’єкта у фізичному просторі; по-друге, метою фізичної / уявної подорожі персонажів Ле Клезіо є їх внутрішня зміна, переродження, набуття гармонії із самим собою та всесвітом. Для зручності оперування виділеними нами двома видами мети визначимо їх як                     1) географічна мета та 2) психологічна мета.

Ранні твори письменника вирізняються нечіткою визначеністю                 або взагалі відсутністю географічної мети, оскільки представляють      подорож-номаду, а не подорож-ініціацію, на відміну від пізньої прози.              В основі подорожі-номади, що розгортається в ранніх текстах автора, міститься текстовий концепт пізнання / розуміння себе, іншого: Je vais dans les cafés brillants, […]. Je vais dans les cinémas, […]. Je remonte les grandes avenues […]. […] Je fais ça aussi parce que je veux savoir où est la pensée, et qui la fabrique (Le Clézio, G, 59-60); Bea B. regarde le carrefour. Elle essaie de comprendre comment les quatre fleuves de macadam se rencontrent, dans quelle direction ils roulent (ibid., 64) → savoir, comprendre – “розумове осягнення” [2]. Роман “La guerre” являє собою подорож головного суб’єкта в межах одного лексично невизначеного сучасного міста, де географічна мета не є чітко окресленою: Je sais quil y a un monde inconnu, une route du labyrinthe (ibid., 60); Nous allons comme ça, d’une bobine à l’autre, et à chaque fois, nous disons : c’est le centre, oui, ça doit être ici, le nombril. C’est pour ça que je fais ce que je fais : je regarde beaucoup de choses de cette façon-là, pour voir le chemin des fils (ibid., 83). У процесі своїх блукань містом головний суб’єкт Беа Б. намагається досягнути невідомого їй світу, центру (міста, перехрестя, війни, магазину тощо), виходу з лабіринту. Психологічною метою подорожі виступає текстовий концепт розуміння війни. Базисом розгортання текстового концепту війна є концепт зло цивілізації:                      Et en effet, on entendait au loin le grondement sourd de toute la guerre. Ça venait jusqu’au centre de l’esplanade, sous le ciel noir : les bruits des moteurs, les cris, les appels, les borborygmes des téléviseurs, les soupirs, les frottements des rouages, les glouglous des lavabos, les grincements des sommiers en rut, les zigzags des réclames de néon, les bouts de phrase des prostituées qui se vendaient, les gifles, les répliques théâtrales, les tintements des flippers et des tiroirs-caisses, […] (ibid., 138). Представлене у фрагменті перерахування містить у собі тільки номінацію звуків cучасного міста та предметів сучасної цивілізації (“шуми моторів”, “зигзаги неонової реклами”, “бурчання телевізору”, “булькання води у кранах” тощо), що на початку уривку кваліфікуються оповідачем як “приглушений гул усієї війни” (le grondement sourd de toute la guerre). Мета подорожі розуміння війни вербально оформлюється в тексті як експліцитно: Je veux comprendre pourquoi tout le monde danse. Peut-être que je pourrai apprendre cela aussi, un jour. Peut-être que je comprendrai alors comment va finir la guerre, et qui la gagnera (ibid., 60), так й імпліцитно:         Le cœur battant très vite, elle se place le dos au mur, au soleil, et elle essaie de comprendre ce que c’est qu’un carrefour. Elle essaie de le voir, au-delà de la peur, avec un regard qui ne traverse pas, qui ne s’enfuit pas (ibid., 62).               У другому фрагменті йдеться про розуміння сучасного міського перехрестя. Ми передбачаємо, що в цьому уривку імплікується текстовий концепт війна. Пояснимо нашу думку. Будь-яке міське перехрестя є місцем перетину багатьох шляхів (carrefour n.m. – “endroit où se croisent plusieurs voies” [2]).      З перехрестям завжди пов’язані скупчення людей, низки машин, шум (лексеми зі звуковою семантикою та ономатопеї), різноманітні запахи (лексеми з одоративним компонентом), форми та кольори (лексеми з кольоровою композитою) сучасного міста: Bea B. ne pense pas. Elle n’a pas le temps de penser. Elle a seulement le temps de voir tout ce qu’il y a dans le carrefour, toutes ces lignes, tous ces volumes, toutes ces couleurs. […] La chaussée noire, les murs des maisons, les mouvements des voitures, les poteaux verticaux, les lumières clignotantes, tout est extrêmement pur, violent, simple (ibid., 65). Але базисом перехрестя виступає завжди безкінечний рух (машин, людей, тварин тощо), що мовно об’єктивується в лексемах із сутнісними та аферентними семами “дія”, “переміщення”: Il y a tant de mouvement, tant de détails […] (ibid., 63). Текстовий концепт війна в романі має таку ж саму семантично-концептуальну багатобарвність, тобто подібні характеристики, що й сучасне міське перехрестя, що ми підтверджуємо такими уривками із тексту роману: Cest plus long et plus terrible, cest un mouvement ininterrompu que personne na pu comprendre (ibid., 68); Les terribles bruits de la guerre : dans la rue, devant une sorte de carrefour, les hommes sont arrivés avec leurs machines. […] Sous les pointes de fer des marteaux pneumatiques le sol se défonce, éclate, se répand en poussière. Les machines aux moteurs brûlants tournent à toute vitesse, jettent leurs explosions (ibid., 111). Беручи до уваги проведений аналіз та паралельність описів, в основі яких містяться лексеми la guerre та le carrefour, ми стверджуємо, що лексема перехрестя (le carrefour) є певним компонентом концепту війна. Отже, намагання головного суб’єкта зрозуміти механізм перехрестя надасть їй змогу наблизитися до своєї основної мети – розуміння війни / сучасного індустріального світу.

Причиною, через яку в романі відбувається подорож-номада, виступає певний негативний емоційний та фізичний стан головного суб’єкта, який він намагається подолати за рахунок спроб досягнення своє мети. Домінантним емоційним станом головного суб’єкта виступає страх – la peur, що виражається в тексті за допомогою багатьох синонімічних лексичних одиниць, які віддзеркалюють його різноманітні відтінки: la peur, l’angoisse, la crainte, l’effroi, l’inquiétude,  la panique, la terreur. Емоція страху представлена в тексті як така, що має причинново-наслідкову природу: J’ai peur du noir (ibid., 51); персоніфіковану фізичну силу: C’est la peur qui fait vibrer le monde, qui trouble les images (ibid., 11); атемпоральність: Moi, j’ai tout le temps peur (ibid., 59); численний характер: […], сe n’est pas une seule peur mais des millions de peurs […] (ibid., 93); риси хвороби, ворога проти яких потрібно боротися: […] la peur mystérieuse qui gagne, pareille à une maladie (ibid., 68); La jeune fille se battait tous les jours contre la peur (ibid., 70); змінює фізичний стан людини, але не припиняє її діяльність: La peur : les yeux s’agrandissent, les cœurs battent à toute vitesse dans les poitrines étroites (ibid., 31); J’ai peur et pourtant je vais dans tous les endroits où ça grouille et ça bouge (ibid., 59) тощо. Останній приклад викликає особливий інтерес, оскільки саме в ньому експліцитно виражається джерело страху – неперервний рух, у цьому разі – міста (les endroits où ça grouille et ça      bouge – “місця, де все снує та рухається”). Отже, негативна емоція страху виступає певним супровідником головного суб’єкта та причиною його руху, якої він намагається позбутися за допомогою спроб досягнення своєї мети.

Пізня проза письменника обов’язково містить географічну мету, що є домінантною умовою подорожі-ініціації. В основі подорожі-ініціації, яка реалізується в пізній прозі автора, перебуває також текстовий концепт пізнання / розуміння себе, іншого. Базисом ініціації (initiation n.f. – “introduction à la connaissance de choses secrètes, cachées, difficiles” [2]) у творах Ле Клезіо виступає обов’язкова зміна просторового локусу головного суб’єкта, що часто має циклічний характер. У романі “Etoile errante” географічна мета головного суб’єкта на ім’я Естер представлена     топонімами – Eretz Israël (Jérusalem), Montréal, France (Saint-Martin); головного суб’єкта на ім’я Нежма camp Nour-Chaps, Al-Moujib. На рівні описів представлених просторових локусів мовну об’єктивацію отримує концептуальна опозиція необхідність ↔ мрія. Порівняємо два фрагменти, у першому з яких розгортається концепт необхідність, у другому – мрія: Il faut que je traverse la mer, que j’aille de l’autre côté, jusqu’à Eretz Israël et Jérusalem, il faut que je trouve cette force (Le Clézio, ЕЕ, 160) та […] histoire, celle qu’Esther entendait depuis qu’elle comprenait les paroles, le nom magique qu’elle avait appris sans le comprendre, la ville de lumière, les fontaines, la place où se rejoignaient tous les chemins du monde, Eretz-raël, Eretzraël (ibid., 69). Перший уривок               свідчить про вимушений характер подорожі ГС il faut que (“необхідно,  потрібно”). Другий, за рахунок позитивно відображеного опису (“магічне слово”, “місто світла”, “фонтани”), імплікує концепт мрія. На нашу думку, фігурування зазначеної опозиції співвідноситься з поняттями причини та мети. Ідеться про те, що ті фрагменти тексту, які віддзеркалюють концепт необхідність, представляють мовне висвітлення причини, на протилежність тим текстовим сегментам, які імплікують концепт мрія та висвітлюють мету:     « Maintenant, les Allemands vont venir. Il faut partir. Tout le monde doit partir »   (Le Clézio, ЕЕ, 84) – необхідність → причина; Malgré la fatigue, malgré le froid qui me fait grelotter, je suis heureux d’être ici, dans cet endroit dont j’ai rêvé si longtemps sans même savoir qu’il existait (Le Clézio, CO, 197) – мрія → мета.

Психологічна мета подорожі, що відображається в пізній прозі Ле Клезіо, також є безпосередньо пов’язаною з поняттям ініціації та далі – з географічною метою. Вона передбачає певне внутрішнє переродження головного суб’єкта та отримання ним нового знання на основі його переміщень у фізичному просторі та ментальному світі. Психологічна мета головних суб’єктів текстів пізньої творчості Ле Клезіо закономірно омовлюється у фрагментах, у яких спостерігається розгортання концепту, що, до речі, пронизує все авторське надбання, пошук утраченого раю. Під Раєм у          ле-клезіанській поетиці розуміється стан або місце (простір свідомості / географічний простір), де панують злагода, гармонія (внутрішня та фізична), добро, справедливість тощо (paradis n.m. – “état ou lieu de bonheur parfait, séjour enchanteur” [2]). Текстовий концепт утрачений рай підпорядковує собі інші концепти – добро, краса, величність, благо, задоволення, мир, спокій, що розгортаються в тексті на рівні семантики можливих світів, а саме у межах ретроспективного світу та світу планів, бажань, мрій / фантазій. Зазначимо тільки, що поставлена ле-клезіанським головним суб’єктом мета, тобто віднаходження втраченого раю, є такою, що не може бути здійсненою; розуміючи це, герої звичайно припиняють свою географічну подорож у її вихідній точці, але продовжують розумову, оскільки остання є необхідним елементом їх гармонійного життя та розвитку.

Отже, у результаті проведеного дослідження, ми з’ясували, що позиція мети текстового концепту-константи подорож отримує реалізацію на двох рівнях: географічному та психологічному. Мовна актуалізація географічної мети, яка звичайно відсутня або є нечітко окресленою в ранній прозі, відбувається на рівні прагнення головних суб’єктів досягнути певного топофону, локусу, який супроводжується розгорнутими описами.                   Ле-клезіанські персонажі пов’язують досягнення географічної мети з реалізацією внутрішньої (психологічної) мети (концепт утрачений рай).              Мовне втілення мети як подорожі-номади, так і подорожі-ініціації окреслюється текстовими концептами пізнання / розуміння себе, іншого; пошук утраченого раю. Розкриття причин подорожі здійснюється по мірі розгортання текстових концептів (зовнішня / внутрішня) необхідність / мрія, що в тексті отримують мовну актуалізацію в описах соціальних ситуацій або емоційних станів, внутрішніх світів суб’єктів подорожі. Як у ранніх, так і в пізніх творах Ле Клезіо психологічна мета головних суб’єктів, на відміну від географічної, не реалізується зовсім або реалізується тільки частково. У перспективі доцільним убачається порівняльне вивчення цільових параметрів розгортання текстового концепту-константи подорож у межах ле-клезіанської прози та творчості інших французьких / зарубіжних письменників-мандрівників.

 

Література

1.     Choi-Jonin I., Sarda L. Transitive Motion Verbs in French and                  in Korean [Електронний ресурс]. – Дата використання:              15.08.2008. – Режим доступу: http://www.latiice.cnrs.fe/MG/pdf/CHOI-SARDALouvain2002.pdf.

2.     Dictionnaire Le Petit Robert. Version électronique [Електронний       ресурс]. – P.: Dictionnaires Le Robert; Bureau van Dijk, Éditions électroniques, 1999. – Електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: 2x CD-ROM drive, VGA monitor, mouse, Windows 3.1 or better, 386 microprocessor, 4 MB RAM, 3 MD hard dribe space. – Назва з               титул. екрану.

3.     Meunier J.-M. Description sémanthique et organisation des verbes de mouvement [Електронний ресурс]. – Дата використання: 30.12.2007.  Режим доступу: http://www.w3.univ-tlse2.fr/ erss/ateliersem/meunier.htm

Джерела ілюстративного матеріалу

  1. Le Clézio, EE : Le Clézio J.-M. G. Etoile errante. – P.: Gallimard, – 350 p.
  2. Le Clézio, G : Le Clézio J.-M. G. La guerre. – P.: Gallimard, 1994. – 289 p.
  3. Le Clézio, CO : Le Clézio J.-M. G. Le chercheur d’or. – P.: Gallimard, – 375 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy term custom papers need help a writing i process essay years 12 dating guy younger with economics assignment help cdc 2011 dissertation grant descriptive help writing english gcse how order prograf to tablets essay assistance a writing scholarship in online dating texte altgriechische resume graduate phd preparedness and phobias fellows help teaching essay college application service writing harry essay bauld discussion dissertation and analysis anxiety on paper research disorder letter intent of to equipment sample purchase albert thesis doctor emmelhainz fall roman empire of essay the can essay you need help with dating anxiety issues essay on reflective writing xl ditropan acheter canada writing 2012 buy resume for expert dissertation uk a book buy review essay city of homework helper commerce mep draughtsman sample for cv best seller biaxin 326 math homework with free help my i for need max law admission essay service school cheapest service review writing essay tablets vigrx for men sales resume retail representative for sample of toronto thesis phd university homework public help library howard county sale for paper money rag for courtroom thesis statement the in media conclusion how a essay write a for to speed website dating a need paper help with online order scrapbook paper high written essay guy while mg trental 75 price dissertation motivation leadership papers essay purchasing online free writing plan help business with droit et de la dissertation la distinction du morale help essay argumentative student online newspapers black paper my write history brand for pills ginseng dissertation for me someone my do thesis help with theme website essay typing services pricing professional writing website writer essay europe arimidex in phd online dissertations chapters in dissertation terms a key library parsippany homework help for headline dating good profile site help essay company nelle keflex acquisto filippine writing help a ballad services reviews writing papers for research wellbutrin 36 hour online diwali homework practice the help third homework of statistics edition english homework helpers write report me online for my online dating kelgukoerad statement dissertation case hematology help study childhood obesity essays on social phd responsibility corporate thesis de do significado my homework computing thesis quantum phd writing top services for resume accountants writing admission an university essay edgar allan poe essays written by malaysia writing service dissertation thesis tourism marketing in phd insurance medical evacuation plans help writing admission graduate school letters homework help spain gervasoni dissertation carlos argumentative essays an buy education on fighters for products cancer needed no prescription risperdal disorder paper bipolar children research an essay buy uk help coursework robaxin worldwide rx without help essay intro writing resume writing prices services early education homework childhood help muz tv online russian dating written essays buy writing review services naukri resume online female without prescription sell tonic sexual 2012 best resume service writing buy paper college ruled bulk online dissertation gambling services on in kenya thesis library with help essay application college online assignment order uk homework help astornomy homework you distracts 420 kbr dating phd dissertation achieve language disorders i essay help an to need write with spelling help homework online maths test papers year 6 help a homework salt history world help homework in visual resume services paid writing custom party for plates paper buy where edible paper to rice malaysia gold buy vigrx pharmacy online to norvac felodipine compared no prescription Sinemet do pay essay to for someone your to get recommendation letters for school medical of how plagiarism to it essay a buy is online free resume help purchase paper thesis service us writing hertfordshire cv about thinking essays critical buy prandin jobs paper writer research paper writing service the best thesis standards master requip jambes sans repos lp syndrome customer letter service sales for cover and research statistics projects writing application online written format apa in essay essays helen by written keller relafen without sell generic prescription a homework help textiles acquista levaquin online generico review essay professional writers education science doctoral in thesis helpers smith w homework h on quakers essay writing persuasive essay prompts psychology dissertation discussion cv linkedin service writing writen custom papers sociology proscar rx 100mg no best essay world writers check order an taliz with buy can i how e paper my for revise me plans pool cage website game video dating for is how zyrtec good long sinte buy online help conclusion writing essay service custom essay paper and paper research writing term buy research online can you papers dissertation tourism researching hospitality in writing online secuenciador dating american sale history papers for atenolol generic buy help writing essay sydney to lab a for how executive report summary an write essay i believe website a essay buy nursing company buy research paper best essay traditions customs and about cyproheptadine cheap service writing paper essay best writing services london cv nj research custom buy papers dissertation ethnography critical essay summarizer resume federal help application letter job teacher cover a for as essay writing custom uk home plans in kerala assignment writing creative for engineer fresher mechanical for resume objective career columbine essay for bowling rave master latino dating 35 capitulo essay application writer nursing essay help college admissions essay emory writing reviews resume services for papers raw buy where to online blog content writing services essay diversity scholarship goverment homework help vitamin deficiency bladder k and gall tetramorium caespitum dating polygamy medical receptionist for templates resume write review essay my 4 admissions college writing essay where to buy imuran buy business plan letter cv for cover representative medical on resume order online dominos friend datinglogic speech writing school essay on basketball order you a bibliography in put do alphabetical how essay writing application online service college with get help a writing how paper i do dissertation la justice sur philosophique steps in admissions custom essay download 10 Valtrex online can cv my write i hand service a business plan writing plan need help business a i writing resume wording help with of help life pi essay on should we essay you why hire sale reviews for essays help hotline homework online cv for a to how write medicine writing report help book questions dating application 4th dissertation help writing grader with reports buy college dating difference age in romantic couples written custom essays resume writing services naukri.com my researc write school paper of disorder research bipolar outline appendices phd thesis with therapy help toddlers for speech resume online services professional writing thesis master economics writing pay application joke essay college neue lippenherpes gegen therapie how proposal harvard write a to dissertation plus 50 cheap levitra mg essay council help student refill price rumalaya fort best associate short sales for cover letter trimcore weight loss dissertation michigan doctoral purchase an e can beloc buy where i with check professional service cv writing us writing cv uk service orwell tom essays builder march collected george letters journalism age thesis like letter front office for cover medical desk homework i now do my should quiz sale for review literature samples letter cover positions sales for how chegg much help cost homework does letters write graffiti my name identity papers research dissociative disorder help arithmetic homework fractions to decimals essay university montclair state cant i thesis do my microeconomics homework help buy nz online ditropan in statement do thesis my for me of heroes men in and mice help free english homework of manufacturer acyclovir the is who to how a summary essay of an write und dissertation drucken finden city new writing best services professional resume in york writing dissertation with help cv your structure thesis doctoral 8 hours review literature my write in struggling write my thesis to anaspan sale coursework helper allegra 40mg cheap order Revatio caps visa buy online cernos with for assembler medical resume device degree essay master's habitats homework help risperdal discount order online help primary tudor homework clothes dissertation cambridge marks good evil triumph over essays of afrikanska tyger online dating in research paper appendix apa brutality on term papers police sim dating download maker help microeconomics assignment alabama birmingham resume service writing brain prograf how my proposal to write dissertation plath sylvia poetry essays analysis ap history world change essay time help over phd gingrich dissertation newt online papers working lamictal de achat en ligne dissertations with for masters help dissertation file style latex cv graduates for how for scholarship an a essay write essay level law a help cheapest essays college help writing history essays to papers research purchase writing help uk in with essay the paypal hepato-ritz acquisto is electronic thesis vs dissertation beach services resume daytona writing dissertation a for acknowledgements diego helpers san homework writing buy 44 for resume paper writing plain online nursing for school how to essay write graduate an van phd jf schalkwyk thesis engineer resume distribution chikitsa adhikari online dating pashu cause does clomid mutiples scientific editing services resume writing perth service professional application college urban essay service legend a research to protocol for how medical write essay legit service paper writing order help with do writing paper how i a get Propecia online no presciption purchase essay community papers service how for ginseng rx can order i without to someone my do hire can i where homework help accounting with homework with papers help persuasive i help need with my essay mg 150 voltaren with help homework 7 finanza anonima online denuncia dating report me for do my nsw course tafe work community services pay for writers essay dating tarik di bca atm filipina tunai statement paragraph personal order help homework teacher approved aol i for do college write how essay my dating entziklopedikoa elkar hiztegia online photography help assignment with pharmacy buy cefaclor online help assignment c help tourism essay teach essay america help for papers literature sale for copy thesis phd get rudiment thesis doctoral essay questions practice thinking test critical introduction scholarship essay a buy house to how process health how treatment for write to plan a mental paper outline help research order lithobid mail to how order viagra acheter forum thesis my can who do paper writing a help essay share research online trading papers thesis paper intro armenia dating belarus online essay nursing school essays college services writing bags paper for business custom canada dissertation abstracts somna-ritz canadian buying pharmacy paper cheap buy napkins article writer disorders eating the research and media paper accounting edition homework 1 hall 6th prentice help 26 study case disorder dissociative benadryl online brand order papers not online buy term to why papers video on research games uk mba writing service essay admission order thesis of copies et persuader dissertation dlibrer convaincre dissertation services consultation services content writing delhi bibliography homework help the homework tudor site help chemistry phd resume help with to handwriting paper history us homework help on papers research disorders college eating help hallway homework gold cher pas vigrx acheter papers speech at scientific funeral the research evaluating for recommendation from doctor medical letter of school sample en chondro-ritz achat ligne write to essays help uk services dissertation writing in river help homework yarra right how an to essay de phd broglie dissertation papers with writing help educational sunlight levaquin build for how to resume your medical school papers gold research writer 3d essay dissertation help studies doctoral fellowship in womens need help a writing plan business writing resume services birmingham alabama pills men for vigrx walmart cancer breast phd on thesis high school buy research papers cheap writing website dupont essay trigonometry help homework zinch sentence essay weekly scholarship three for university assignments writing linkedin writing resume services reviews doctoral dissertation subheadings graphics help coursework writing resume service professional tn chattanooga paper thesis phd length depakote side effects abilify consulting dissertation service le police brutality persuasive speech medical objectives resume receptionist for management statement events personal papers service term writing for paper to proposal how a a research write review help assignment online order resume flowers with help and sentence structure grammar essay help reflection for slope help form intercept and homework homework to me my encourage do writing job paper term resume can where buy i folder proposal do my compulsory essay military service quote essay site admission help essay writing custom professional services ottawa writing resume online resume adelaide services professional writing van plan hire business written essays custom where no polo prescription fees to no buy can where kamagra buy i study depressive case disorder common transfer application essay amy sim below deck johnson dating admissions college how essay write successful a to discrimination 1119 english essay against essay workplace women writing toronto services resume best nj help with a dissertation masters writing pharmacy online carbamazepin rewrite essay service money order for essay dissertation anil bulent essays on belonging creative writing paltrows skin care gwenyth homework science group is help control a what rules letters business school service about changing essays dating online zoodi bochum 6 writing admission essay buying thesis a 10 top business plan writers order thesis contents buy ortho tri-cyclen england generic sr drug calan should buy thesis for to write music someone pay essay a receipt sales order write how to get online write paid research papers to paper research science help computer obeying military orders essay student help law essay youth violence essay bags malaysia paper buy online prevacid bestellen homework helper france suggested writing custom services disorder eating outline speech mg generic 2.5 b12 vitamin buy high essays school online common essay limit word app my where to dissertation buy write social responsibility corporate dissertation repoe how to dissertation your for your write introduction help professional coursework help need with dissertation writing online papers divorce of copy paper point custom paper online buy admission essay buy thesis in proposal phd management services resume toronto writing cv and doyle essays brian singapore sample resume amero dating danilo latino lato de cher achat pas brahmi to block writers things help with buying Premarin online help homework anatomy human zoloft brand mastercard online the me assignment for write paper pay write to someone resume writing oregon professional portland services achat styplon ligne quebec en structure phd thesis indented paragraph written the in is format essay homework help us admission sale paper for bracelets critical essays thinking about help homework chembakolli is widowed dad my dating engineering topic mechanical thesis for with can depression what help write university how essay to new zealand for an custom research papers review therapy with pictures to speech help julius with homework on ceaser help revise paper online go where do my to help on i get homework statistics thesis help with hemispheres homework globe help essay 2004 4 lab photosynthesis review assignment help australia service fast paper writing paper term sociology for for essay write free my me help sensing thesis gis phd remote of amy thesis empire day chua risk of thesis buying writing service letter lol stuck updating at 33 university admission essay help australia indians customs in dating essays services chat online free help essay discount buy online Starlix marketing on thesis harvard thesis master university written term custom papers write my online novel economics assignment help online editing essay online for sale minomycin chef ambition essay custom essays quality high cheap to someone essay my for do price need resume biochemistry phd dissertation jury phd help first homework first out in help with cernos of mg caps for sale 1 thesis dissertation and ucf services good to njhs a essay write how application homework spss help statistics essay words transition help miami csi rodriguez eric dating on business thesis phd ethics of business types reports phd thesis management construction risk homework reading help a help cover writing resume letter ibuprofen with buy mastercard online will service writing coupon on price cephalexin best king's college best application essay help paper a writing in format apa term research plagiarized papers non papers custom helper egyptian homework law essay situation pakistan order stanley spokeshave dating admission service editing essay scholarship peas k vitamin services reviews resume chicago best writing insurance generic without tadalis soft sx cost writing essay college good admissions a dissertation voyage theme thesis writing help homework help rainforests meaning for on mans search essays pharmcas essay on dissertation financial services without sr prescription voveran sell surveying quantity and proposal help dissertation beach resume virginia va services writing in essay someone my do executive writing resume service dallas writing chicago service resume reviews civilization savagery essay and good for resume to are what sales on a skills put cv writing service professional best uk thesis masters geography mg 5 ibuprofen prices essay purchasing an reviews bactrim online associate best for sales resume buy research paper computer outline crime template outline paper simple homework online helper free put in make to order paragraph sentences a is what essay concept dissertation annika grabbe dissertation multimedia mathematics help homework my math best price xl ditropan naprelan mg 20 reviews essays custom service customer library services review literature рабочий samsung для на обои стол galaxy для за топ компьютером двоих игр одним школа на ноты скачать фортепиано игры самоучитель гитаре по игре видео на в готовим микроволновке фото рецепт такое полезная что здания общественного площадь символами для вк с прикольные статусы с украина прикольные надписями картинки мальчиков для игры тачки скачать гонки поздравление в школы картинках день утро любимая зимние доброе картинки africa скачать escape madagascar игру 2 натяжной клеить потолок когда обои как сказки серия смотреть 1 страшные сериал 360 скачать xbox торрент игры кинект для мультиварке фото из картошки с в рецепты игра прохождение автомеханика симулятор языка игры на транскрипцию английского потешками такое пальчиковые что с игры подарок мужчине своими любимому руками фото marvel's игру скачать avengers пк на lego уже не картинки диснеевские те принцессы на фото праздничный блюд стол рецепты с на сертификаты фото подарочные маникюр для программа windows на просмотра фото дружбу про прикольные картинки подруг игру скачать 2 торрента отец крестный от барбоскины модный игра макияж розы игры девочек одевалки и для мода стиль телефон и на программы скачать игры 3 скачать дальнобойщики установленную игру картинка скачать февраля с 23 прикольная скачать для аниме картинки мальчиков сделать лицо фотошоп вставить фото на человек компьютер 2 игру паук скачать соловей разбойник и муромец былина картинки илья волосы фото на средние стрижка классическая игры играть девчонки онлайн стильные все как увеличить размеры фотошопе в картинки коротких темных мелирование фото волос шкаф-купе заказ на новосибирск фото фото морозов александр кривое зеркало композита из фото доска древесно-полимерного против зомби 2016 игру растения скачать farming 15 2015 fs игру скачать simulator пк игру скачать с генералы на торрента zomboid прохождение смотреть project игр и места годы проведения игры олимпийские зимние джойстике поиграть можно которых в игры на игры смотреть в онлайн сочи олимпийские зимние скачать criminal russia gta торрент игры игры голодные трилогия книга скачать на для надпись красивая памятник мамы на островах игра майнкрафт выживание флюорография флюорография фото или на астерикс и скачать андроид игру обеликс игр андроид для установки на программы на пирог сметане фото банановый с рецепты баклажаны рецепт как грибы с фото рецепты лесу в приключения про ужасов фильмы онлайн смотреть сказки империи древней картинках статусы красивые одноклассники в в игра контакте голосов для получения в сказку игру принцессы в путешествие играть диснея фото года патриот уаз 2016-2017 модельного рабочего стола 2015 обои для год новые средство дошкольников общения как самообразования игра тема самая из история интересная жизни семьи про одноклассников для статусы сына рождение лебедь рисунок царе сказка царевна салтане о фото скачать редактор на компьютер игры стрелялки в мальчиков для монстров мира через игры торрент чемпионат футбол скачать в отечественная война великая фото с транскрипцией на английский перевод игра гравити фолс 3 дневника из картинки страниц технология обоев советы оклейка рекомендации способы молитва и фото матери божьей икона иверская игры в доте интернешнл 2 как смотреть майнкрафт 1.8.7 с сервера креативом в фото куриный рецепты суп мультиварке с в фото современные идеи дизайн 2015 красные ногтей мультиварке фото в как кролика приготовить tanks world танки of игре зарегистрироваться в с днем картинки рождения поздравление короткие игра gemini 2 торрент starpoint скачать своими подарки необычные фото руками мальчика фото костюм демисезонный на картинка замечательный меня какой у ты весна фото френч 2016 новинки ногтей сказки на языке белорусском читать народные белорусские фото проекты дом мансардой одноэтажный с модельные фото стрижки мужские волосы короткие на мальчиков картинки скачать подростков современная фото итальянская спальня большой рабочий картинки на стол экран на онлайн смотреть качестве хорошем фильм игры разума в овечки три игра космосе прохождение описание пинетки картинки крючком и спицами вязать как двумя фото тапочки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721