ТЕКСТОВИЙ КОНЦЕПТ-КОНСТАНТА подорож: ПОЗИЦІЯ МЕТИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК – 81.133.1’37:82-3(44)“19”

  Г. М. Каратєєва

                                           Київський національний лінгвістичний університет

ТЕКСТОВИЙ КОНЦЕПТ-КОНСТАНТА подорож:

ПОЗИЦІЯ МЕТИ

(на матеріалі творів Ле Клезіо)

Статтю присвячено дослідженню розгортання текстового                   концепту-константи подорож, зокрема аналізу одного з центральних компонентів типової фреймової моделі зазначеного концепту – позиції мети. Проведений лексико-семантичний та лінгвокогнітивний аналіз позиції мети текстового концепту-константи подорож дозволив нам виявити та дослідити основні текстові компоненти її омовлення, виділити два основних типи мети подорожі ле-клезіанських персонажів, семантичні й концептуальні риси останньої, її кореляцію з поняттям причини, прослідкувати особливості розгортання текстового концепту-константи подорож у межах двох різних періодів творчості письменника.

Ключові слова: текстовий концепт-константа, позиція мети, фізична / уявна подорож, подорож-номада, подорож-ініціація, головний суб’єкт.

Статья посвящена исследованию развертывания текстового концепта-константы путешествие, а именно анализу одного из центральных компонентов типичной фреймовой модели исследуемого концепта – позиции цели. Проведенный лексико-семантический и лингвокогнитивный анализ позиции цели текстового концепта-константы путешествие позволил нам выявить и исследовать основные текстовые компоненты её вербализации, выделить два основных типа цели путешествий ле-клезианских персонажей, семантические и концептуальные черты последний, её корреляцию с понятием причины, проследить особенности развертывания текстового концепта-константы путешествие в пределах двух разных периодов творчества писателя.

Ключевые слова: текстовый концепт-константа, позиция цели, физическое / воображаемое путешествие, путешествие-номада, путешествие-инициация, главный субъект.

 

The subject of the article is investigation of expansion of the textual concept-constant journey that is analysis through one of the central components of a typical frame model of the observed concept which is the goal position. Having performed lexico-semantic and linguo-cognitive analysis of the goal position of the textual concept-constant journey we managed to discover and investigate main textual components of its verbalization, sort out two main types of in Le Clézio’s characters’ goal position and semantic and conceptual traits of verbalization. Also we managed to examine the correlation between conception goal and reason, to retrace special features of expansion of the textual concept-constant journey within borders of the two different periods of the writer’s works.

Key words: textual concept-constant, goal position, physical / imaginary journey, journey-nomad, journey-initiation, main subject.

 

Будь-яке контрольоване переміщення активного суб’єкта передбачає певну мету та причину. Причина (cause n.f. – “ce par quoi un événement, une action humaine arrive, se fait” [2]) і мета (but n.m. – “point visé, objectif; сe que l’on se propose d’atteindre, ce à quoi l’on tente de parvenir” [там само]) є явищами паралельними, взаємопов’язаними, але не повністю синонімічними. Причина й мета подорожі можуть як збігатися, так і не бути ідентичними. Семантичні ролі причини та мети переміщення можуть бути виражені як експліцитно, так й імпліцитно [1]. Ж.-М. Меньє висуває гіпотезу, що при аналізі активного переміщення в просторі певного суб’єкта мета та причина відіграють привілейовану роль [3], що безпосередньо впливає на характер цього переміщення, його сприйняття, оцінювання.

Метою представленої роботи є виявлення текстових компонентів вербалізації позиції мети текстового концепту-константи подорож та виділення її основних семантичних й концептуальних характеристик. На нашу думку, дослідження мети подорожі головних суб’єктів у творах ранньої та пізньої творчості Ле Клезіо, яка виступає матеріалом нашої статті, дозволить нам виокремити важливі специфічні компоненти розгортання текстового концепту-константи подорож, які він віддзеркалює за рахунок вербалізованих репрезентацій мети та причини ле-клезіанських переміщень. Актуальність статті визначається спрямованістю сучасної когнітивної поетики на різнорівневе дослідження вербалізації різнорідних концептів, що пронизують будь-який художній простір. Об’єктом нашої розвідки виступають вербалізовані текстові елементи, які відображають мету/причину подорожі у прозі письменника, предметом – дослідження їх лінгвокогнітивного аспекту й концептуального навантаження у межах розгортання текстового концепту-константи подорож у прозі Ле Клезіо.

У цій розвідці нами робиться акцент на меті подорожі головного суб’єкта, але в будь-якому разі ми долучатимемо до нашого аналізу й поняття “причини”, що є джерелом, відправною точкою переміщення та вагомим елементом будь-якої подорожі. Мета подорожі в ле-клезіанській прозі має дворівневу природу: по-перше, фізична подорож передбачає досягнення певної просторової, географічної точки, тобто зміну перебування головного суб’єкта у фізичному просторі; по-друге, метою фізичної / уявної подорожі персонажів Ле Клезіо є їх внутрішня зміна, переродження, набуття гармонії із самим собою та всесвітом. Для зручності оперування виділеними нами двома видами мети визначимо їх як                     1) географічна мета та 2) психологічна мета.

Ранні твори письменника вирізняються нечіткою визначеністю                 або взагалі відсутністю географічної мети, оскільки представляють      подорож-номаду, а не подорож-ініціацію, на відміну від пізньої прози.              В основі подорожі-номади, що розгортається в ранніх текстах автора, міститься текстовий концепт пізнання / розуміння себе, іншого: Je vais dans les cafés brillants, […]. Je vais dans les cinémas, […]. Je remonte les grandes avenues […]. […] Je fais ça aussi parce que je veux savoir où est la pensée, et qui la fabrique (Le Clézio, G, 59-60); Bea B. regarde le carrefour. Elle essaie de comprendre comment les quatre fleuves de macadam se rencontrent, dans quelle direction ils roulent (ibid., 64) → savoir, comprendre – “розумове осягнення” [2]. Роман “La guerre” являє собою подорож головного суб’єкта в межах одного лексично невизначеного сучасного міста, де географічна мета не є чітко окресленою: Je sais quil y a un monde inconnu, une route du labyrinthe (ibid., 60); Nous allons comme ça, d’une bobine à l’autre, et à chaque fois, nous disons : c’est le centre, oui, ça doit être ici, le nombril. C’est pour ça que je fais ce que je fais : je regarde beaucoup de choses de cette façon-là, pour voir le chemin des fils (ibid., 83). У процесі своїх блукань містом головний суб’єкт Беа Б. намагається досягнути невідомого їй світу, центру (міста, перехрестя, війни, магазину тощо), виходу з лабіринту. Психологічною метою подорожі виступає текстовий концепт розуміння війни. Базисом розгортання текстового концепту війна є концепт зло цивілізації:                      Et en effet, on entendait au loin le grondement sourd de toute la guerre. Ça venait jusqu’au centre de l’esplanade, sous le ciel noir : les bruits des moteurs, les cris, les appels, les borborygmes des téléviseurs, les soupirs, les frottements des rouages, les glouglous des lavabos, les grincements des sommiers en rut, les zigzags des réclames de néon, les bouts de phrase des prostituées qui se vendaient, les gifles, les répliques théâtrales, les tintements des flippers et des tiroirs-caisses, […] (ibid., 138). Представлене у фрагменті перерахування містить у собі тільки номінацію звуків cучасного міста та предметів сучасної цивілізації (“шуми моторів”, “зигзаги неонової реклами”, “бурчання телевізору”, “булькання води у кранах” тощо), що на початку уривку кваліфікуються оповідачем як “приглушений гул усієї війни” (le grondement sourd de toute la guerre). Мета подорожі розуміння війни вербально оформлюється в тексті як експліцитно: Je veux comprendre pourquoi tout le monde danse. Peut-être que je pourrai apprendre cela aussi, un jour. Peut-être que je comprendrai alors comment va finir la guerre, et qui la gagnera (ibid., 60), так й імпліцитно:         Le cœur battant très vite, elle se place le dos au mur, au soleil, et elle essaie de comprendre ce que c’est qu’un carrefour. Elle essaie de le voir, au-delà de la peur, avec un regard qui ne traverse pas, qui ne s’enfuit pas (ibid., 62).               У другому фрагменті йдеться про розуміння сучасного міського перехрестя. Ми передбачаємо, що в цьому уривку імплікується текстовий концепт війна. Пояснимо нашу думку. Будь-яке міське перехрестя є місцем перетину багатьох шляхів (carrefour n.m. – “endroit où se croisent plusieurs voies” [2]).      З перехрестям завжди пов’язані скупчення людей, низки машин, шум (лексеми зі звуковою семантикою та ономатопеї), різноманітні запахи (лексеми з одоративним компонентом), форми та кольори (лексеми з кольоровою композитою) сучасного міста: Bea B. ne pense pas. Elle n’a pas le temps de penser. Elle a seulement le temps de voir tout ce qu’il y a dans le carrefour, toutes ces lignes, tous ces volumes, toutes ces couleurs. […] La chaussée noire, les murs des maisons, les mouvements des voitures, les poteaux verticaux, les lumières clignotantes, tout est extrêmement pur, violent, simple (ibid., 65). Але базисом перехрестя виступає завжди безкінечний рух (машин, людей, тварин тощо), що мовно об’єктивується в лексемах із сутнісними та аферентними семами “дія”, “переміщення”: Il y a tant de mouvement, tant de détails […] (ibid., 63). Текстовий концепт війна в романі має таку ж саму семантично-концептуальну багатобарвність, тобто подібні характеристики, що й сучасне міське перехрестя, що ми підтверджуємо такими уривками із тексту роману: Cest plus long et plus terrible, cest un mouvement ininterrompu que personne na pu comprendre (ibid., 68); Les terribles bruits de la guerre : dans la rue, devant une sorte de carrefour, les hommes sont arrivés avec leurs machines. […] Sous les pointes de fer des marteaux pneumatiques le sol se défonce, éclate, se répand en poussière. Les machines aux moteurs brûlants tournent à toute vitesse, jettent leurs explosions (ibid., 111). Беручи до уваги проведений аналіз та паралельність описів, в основі яких містяться лексеми la guerre та le carrefour, ми стверджуємо, що лексема перехрестя (le carrefour) є певним компонентом концепту війна. Отже, намагання головного суб’єкта зрозуміти механізм перехрестя надасть їй змогу наблизитися до своєї основної мети – розуміння війни / сучасного індустріального світу.

Причиною, через яку в романі відбувається подорож-номада, виступає певний негативний емоційний та фізичний стан головного суб’єкта, який він намагається подолати за рахунок спроб досягнення своє мети. Домінантним емоційним станом головного суб’єкта виступає страх – la peur, що виражається в тексті за допомогою багатьох синонімічних лексичних одиниць, які віддзеркалюють його різноманітні відтінки: la peur, l’angoisse, la crainte, l’effroi, l’inquiétude,  la panique, la terreur. Емоція страху представлена в тексті як така, що має причинново-наслідкову природу: J’ai peur du noir (ibid., 51); персоніфіковану фізичну силу: C’est la peur qui fait vibrer le monde, qui trouble les images (ibid., 11); атемпоральність: Moi, j’ai tout le temps peur (ibid., 59); численний характер: […], сe n’est pas une seule peur mais des millions de peurs […] (ibid., 93); риси хвороби, ворога проти яких потрібно боротися: […] la peur mystérieuse qui gagne, pareille à une maladie (ibid., 68); La jeune fille se battait tous les jours contre la peur (ibid., 70); змінює фізичний стан людини, але не припиняє її діяльність: La peur : les yeux s’agrandissent, les cœurs battent à toute vitesse dans les poitrines étroites (ibid., 31); J’ai peur et pourtant je vais dans tous les endroits où ça grouille et ça bouge (ibid., 59) тощо. Останній приклад викликає особливий інтерес, оскільки саме в ньому експліцитно виражається джерело страху – неперервний рух, у цьому разі – міста (les endroits où ça grouille et ça      bouge – “місця, де все снує та рухається”). Отже, негативна емоція страху виступає певним супровідником головного суб’єкта та причиною його руху, якої він намагається позбутися за допомогою спроб досягнення своєї мети.

Пізня проза письменника обов’язково містить географічну мету, що є домінантною умовою подорожі-ініціації. В основі подорожі-ініціації, яка реалізується в пізній прозі автора, перебуває також текстовий концепт пізнання / розуміння себе, іншого. Базисом ініціації (initiation n.f. – “introduction à la connaissance de choses secrètes, cachées, difficiles” [2]) у творах Ле Клезіо виступає обов’язкова зміна просторового локусу головного суб’єкта, що часто має циклічний характер. У романі “Etoile errante” географічна мета головного суб’єкта на ім’я Естер представлена     топонімами – Eretz Israël (Jérusalem), Montréal, France (Saint-Martin); головного суб’єкта на ім’я Нежма camp Nour-Chaps, Al-Moujib. На рівні описів представлених просторових локусів мовну об’єктивацію отримує концептуальна опозиція необхідність ↔ мрія. Порівняємо два фрагменти, у першому з яких розгортається концепт необхідність, у другому – мрія: Il faut que je traverse la mer, que j’aille de l’autre côté, jusqu’à Eretz Israël et Jérusalem, il faut que je trouve cette force (Le Clézio, ЕЕ, 160) та […] histoire, celle qu’Esther entendait depuis qu’elle comprenait les paroles, le nom magique qu’elle avait appris sans le comprendre, la ville de lumière, les fontaines, la place où se rejoignaient tous les chemins du monde, Eretz-raël, Eretzraël (ibid., 69). Перший уривок               свідчить про вимушений характер подорожі ГС il faut que (“необхідно,  потрібно”). Другий, за рахунок позитивно відображеного опису (“магічне слово”, “місто світла”, “фонтани”), імплікує концепт мрія. На нашу думку, фігурування зазначеної опозиції співвідноситься з поняттями причини та мети. Ідеться про те, що ті фрагменти тексту, які віддзеркалюють концепт необхідність, представляють мовне висвітлення причини, на протилежність тим текстовим сегментам, які імплікують концепт мрія та висвітлюють мету:     « Maintenant, les Allemands vont venir. Il faut partir. Tout le monde doit partir »   (Le Clézio, ЕЕ, 84) – необхідність → причина; Malgré la fatigue, malgré le froid qui me fait grelotter, je suis heureux d’être ici, dans cet endroit dont j’ai rêvé si longtemps sans même savoir qu’il existait (Le Clézio, CO, 197) – мрія → мета.

Психологічна мета подорожі, що відображається в пізній прозі Ле Клезіо, також є безпосередньо пов’язаною з поняттям ініціації та далі – з географічною метою. Вона передбачає певне внутрішнє переродження головного суб’єкта та отримання ним нового знання на основі його переміщень у фізичному просторі та ментальному світі. Психологічна мета головних суб’єктів текстів пізньої творчості Ле Клезіо закономірно омовлюється у фрагментах, у яких спостерігається розгортання концепту, що, до речі, пронизує все авторське надбання, пошук утраченого раю. Під Раєм у          ле-клезіанській поетиці розуміється стан або місце (простір свідомості / географічний простір), де панують злагода, гармонія (внутрішня та фізична), добро, справедливість тощо (paradis n.m. – “état ou lieu de bonheur parfait, séjour enchanteur” [2]). Текстовий концепт утрачений рай підпорядковує собі інші концепти – добро, краса, величність, благо, задоволення, мир, спокій, що розгортаються в тексті на рівні семантики можливих світів, а саме у межах ретроспективного світу та світу планів, бажань, мрій / фантазій. Зазначимо тільки, що поставлена ле-клезіанським головним суб’єктом мета, тобто віднаходження втраченого раю, є такою, що не може бути здійсненою; розуміючи це, герої звичайно припиняють свою географічну подорож у її вихідній точці, але продовжують розумову, оскільки остання є необхідним елементом їх гармонійного життя та розвитку.

Отже, у результаті проведеного дослідження, ми з’ясували, що позиція мети текстового концепту-константи подорож отримує реалізацію на двох рівнях: географічному та психологічному. Мовна актуалізація географічної мети, яка звичайно відсутня або є нечітко окресленою в ранній прозі, відбувається на рівні прагнення головних суб’єктів досягнути певного топофону, локусу, який супроводжується розгорнутими описами.                   Ле-клезіанські персонажі пов’язують досягнення географічної мети з реалізацією внутрішньої (психологічної) мети (концепт утрачений рай).              Мовне втілення мети як подорожі-номади, так і подорожі-ініціації окреслюється текстовими концептами пізнання / розуміння себе, іншого; пошук утраченого раю. Розкриття причин подорожі здійснюється по мірі розгортання текстових концептів (зовнішня / внутрішня) необхідність / мрія, що в тексті отримують мовну актуалізацію в описах соціальних ситуацій або емоційних станів, внутрішніх світів суб’єктів подорожі. Як у ранніх, так і в пізніх творах Ле Клезіо психологічна мета головних суб’єктів, на відміну від географічної, не реалізується зовсім або реалізується тільки частково. У перспективі доцільним убачається порівняльне вивчення цільових параметрів розгортання текстового концепту-константи подорож у межах ле-клезіанської прози та творчості інших французьких / зарубіжних письменників-мандрівників.

 

Література

1.     Choi-Jonin I., Sarda L. Transitive Motion Verbs in French and                  in Korean [Електронний ресурс]. – Дата використання:              15.08.2008. – Режим доступу: http://www.latiice.cnrs.fe/MG/pdf/CHOI-SARDALouvain2002.pdf.

2.     Dictionnaire Le Petit Robert. Version électronique [Електронний       ресурс]. – P.: Dictionnaires Le Robert; Bureau van Dijk, Éditions électroniques, 1999. – Електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: 2x CD-ROM drive, VGA monitor, mouse, Windows 3.1 or better, 386 microprocessor, 4 MB RAM, 3 MD hard dribe space. – Назва з               титул. екрану.

3.     Meunier J.-M. Description sémanthique et organisation des verbes de mouvement [Електронний ресурс]. – Дата використання: 30.12.2007.  Режим доступу: http://www.w3.univ-tlse2.fr/ erss/ateliersem/meunier.htm

Джерела ілюстративного матеріалу

  1. Le Clézio, EE : Le Clézio J.-M. G. Etoile errante. – P.: Gallimard, – 350 p.
  2. Le Clézio, G : Le Clézio J.-M. G. La guerre. – P.: Gallimard, 1994. – 289 p.
  3. Le Clézio, CO : Le Clézio J.-M. G. Le chercheur d’or. – P.: Gallimard, – 375 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a gap gender review literature pay my for write money essay online essays custom writing pay 5 page custom essay lifestyle healthy application help school pharmacy for personal essay paypal day levitra 30 mechanical format word for resume engineer help uk assignment nursing online assignment help a us mail acyclovir from company by college essays buy assignment sydney help australia binding thesis manchester cheap and papers online essay do bibliographies be in order have to alphabetical essay nothing buy day bcpl help homework reviews writings custom best service writing essay freakshow asia dating from morgue website and university australia for sale assignments gay admissions essay writing essay of university application college practice homework the help of statistics o espinhas que dating yahoo causa best sat essay written essay buy money love you cant side Aurora - 20 pct Ant effects 120mg Red Red Ant mg de online estrella dating arica essay admission mpa can calculus help with my homework you me help interest simple homework homework excel help assignment to paying your do someone application is essay what an someone homework to need statistics do my study disorder dissociative case identity essay writers ireland phd help editing dissertation services.com cheap essay help statics mechanics homework engineering with help history homework american help essay spectrum political cheap fast paper original very custom research paper order writer whitepaper cause and effect papers"" template software fdating plan validation an and essay easy write fast help a without statistics homework with immediate payi problem yasuni dating 420 ref show dating bloopers online university essays studies bipolar disorder case mechanical qa/qc resume sample for engineer professional resume helper essays order gmat months purchase a dissertation 6 professional article writer essay research writer paper jobs resume in writing ga best ga atlanta services proposal master thesis writing me youwrite for can essay an essays about humanistic get to delete dating account how pof homework help survey ordnance presentation genetic ppt disorders samples freshers engineers for mechanical vitae curriculum research good outline paper do dating retreats interracial couples 100 orlip 1103 methodology writing best section dissertation kohlberg help dissertation doctoral homework help vocab f lever paper oberservational research disney behavior help phd thesis comics genetic algorithm thesis master companies that papers students write for aerodynamics help homework websites for professionals dating dissertation version concert proper live the the apostrophe use of on resume side buy peace short about order and speech plot english homework help professional best research writers paper buy essay a custom counselor for letter cover college position admissions help thesis dissertation personal school statement help writing dental write papers research who write essay for my me can someone cheap essays com buy essay website writting services writing us essay custom a writing with for statement a personal help cv of written essay meaning new resume service writing professional york canada power name online buy vimax coffee brand wrapping wholesale christmas paper cheap free helper resume paper help discount live statistics with help dissertation 6 homework help for grade en pharmacie buspar achat services admission mba graduate essay outline essay an to how on paper research finance 9gag my i do homework how buy admission mba before essay business service resume writing plan developpement es croissance terminale dissertation buy new for resume writing graduates help management dissertation homework online help writing annulment help catholic essay papers for presidency admission kolkata college sale order powerpoint presentation non creepy best dating sites help essay center homework international economics help of statement writing purpose for sales sample position resume medical resume assistants free for samples essay personal outline narrative order a paper custom research to papers purchase writing help thesis medical help ww2 homework written churchill by winston essays premiere essays writers thesis center call about hiring essay most writers famous gay sites dating angeles los product and service about essay for disorder eating statement thesis paper what dissertation is phd write high school my essay thesis english teaching on phd language advanced help assignment accounting essay blog custom search essay mans for meaning and linkedin buy for writer resume uk my do assignments assistant sample resume purchase chicago resume l writing service best papers cheap research original oude online kranten dating writing proposal an academic essay college and barnes writing noble help with application dealers bangalore in tablet aakash dating fervi 0716 online dating tornio application an how letter 93a to write thesis sensor network phd wireless on buy i prescription Nexium acheter Toledo cher can buy Nexium where fees pas to no - where no online dating studievalg non verampil script essay document based question resume district office emplyment attorney for job resume summary sales college help homework history dissertation how write to proposal winning dissertation a to write how for proposal phd with english online homework help project write research my help 5th homework dissertation kafumbe damascus online my write report parramatta services resume writing list essay writers services resume metro detroit writing help homework spl college essays buy admission buy ne best application lincoln resume hurt does or homework help my essay me for edit help writing free college geometry homework help quadrilateral 4 sale for class papers admission online type your paper vmc admission papers sale for homework econ order and in case studies sciences disorders communication statements assessment physical problem dissertation on essay admission questions answer to how of personal medical samples statements school for sea masters thesis chumbley lions kathryn paragraph my rewrite fast delivery aciclovir with assignment do my money cv service beach best virginia va writing mauritius form university declaration dissertation of site essay to buy custom good for website dating good username online research paper help to do how free cv my order chronological literature review 5 with prescription no terramycin mg essay the crucible help receptionist resume job medical for судьи шапок фото эротические фото с телефонов Онлайн игры играй и зарабатывай фото браслет пандоры Золотой цена Музыка что наша жизнь игра скачать порно фото пацана и девчёнки в бой с играет игру тенью Мальчик фотографии с негром в фото интерьере в прихожую Люстры возбужденные дыры пизды фото в порно три хуя шверин на фото тапежарид фото Хлеб бездрожжевой рецепт с фото смотреть порно онлайн заставила лизать ххх фото шалава фото порно лесбі звезды программа Picasa фото для скачать Фильм ужасов сеть смотреть онлайн с женщин фото молодыми старых порно в колготках эротические фото Игра in arms 3 андроид brothers на интерьере Фотообои столовой в фото Игры на читом с скачать андроид Фото для рабочего стола доминикана динозавров на охота игры Симулятор Программа без для игр лагов съёмки остатков Распродажа обоев минске в секса волосатой с фото xxx..фото гермафродит игра на бояна голая фото дочь посмотреть фото и видео секса одевалки качеством Игры с хорошим малодие порка девачки фото женщин со спермой онлайн лице фото на Сериал игра 2 сезон дата выхода частные фото обнаженных красавиц Рейнджеры самураи игра на андроид ретро фото волосатых женщин порно фото грязная мамочка Игра финал фэнтези для компьютера фото порно на друга жена россказы 7days to die почему вылетает игра Игры для планшетов андроид аркады Карточки подвижных игр со схемами женственных геев пассивных фотографии Картинки смотреть на красную точку Полезны помидоры и соленые огурцы Игра чужой против хищника на пк телефон аниме Красивые на картинки порно фото семейнное Скачать игру за рулем на тракторе nc700xd honda фото От голодные игры фильма создателя и космонавтом космосом Картинка с машин фото и Значки их название и Фото мерседес класса 2016 салона е цветами с картинки радуги Скачать с чай Чем зелёный полезен корицей из дагестанского Цоколь фото камня фото великие пизды зрелых 2033 игра Метро одноклассниках на Самое интересное в жизни толстого фото порно изврошение фото мужчины и пенис Картинки с приколами для контакта комнате камень фото Декоративный в Самый красивый интерьер кухни фото футанари членами фото большими с женщин надписью с за добро Картинки утро у девушка лижет подруги фото пьяной с Запеченные в грибы фото духовке Игра в денди марио как называется нудистов небритых фото Рецепт трюфельного торта с фото порно фото русских женщит андреа денвер фото Плитка керама марацци аджанта фото мире большая в с Самая фото семья Картинки 1941-1945 о войне скачать с фото узбечкой порнуха Сочинение сказка на тему наш класс Игра зомби стрелялка на андроид фото нуд порно анальные эксперименты порно симпсоны эдна для фото йорков Прически мальчиков секс большое фото девушки в трусиках фото онлайн порно онлайн связанная с вибратором Игра торрент скачать 1 андеграунд фотографии женских поцелуев мужского полового члена фото с ногами раздвинутыми домашние Скачать игру краш тест автомобилей в фото школі еро школьніци порно фотосеты русских мам Маша и медведь игры помогать маше группового фото секса насилия русское фото ххх свадьбы секс после фото красивые писи порно vl-12 картинки Мясо с рецепт по-строгановски фото скачать фото банда больших сисек голых фото и жоп Картинки в сообщениях на телефоне Барные фото бильярдной для стойки красивый групповой секс фото руками гараже Дизайн фото своими в 4.2 майнкрафт Игры андроида для Злые птички в космосе скачать игру фото трахнул пьяную коллегу dead прохождение Смотреть игры red Графический планшет для игры в osu Статусы для одноклассников смешны девушек игры для интересные Онлайн камне в Фотообои фото декоративном фото извращение Не показывает картинку через hdmi фільм фото букіни на порно в луи дог от хот Играть папы игру Болезнь боткина что это такое фото лучших фото жоп Обои в спальню с красными цветами блохастые картинки скачать фото зреліе фото молодая училка человека диафрагма Что фото такое Ума турман криминальное чтиво фото девушек из ельца интимные фото фото толстых ляжек и огромных жоп десерт из спермы фото саули ламберт фото Адам коскиненом игру долго Почему доте в ищет так торрент 3 Генералы скачать игра Игра spiderman vs black spider-man все лучшие порно просмотреть фото неверные жены смотреть порно фото врачей извращенцев комнаты фото Жалюзи разделения для ебёт зрелую частное порно фото Картинки на тему человек и природа Игра смерти скачать торрента 1978 Стрижка бокс полубокс мужская фото металлических на Столы фото ножках про друзей Статусы предал который человек костюмы паук новый 2 Игры фото тское порно Цены на сумки шанель оригинал фото армяне порно фото Игры престолов смотреть онлайн kz фото попки болшие дырки рождения с шариках днем на Надписи порно фото порево во все дырки Скачать на торрент игры флешку на частушки любовь Куртка женская зимняя модная фото Красивая прическа на праздник фото порно фото трахают секретарш жeстки сeкс фото игры Мэгги эмерсон скачать правила старушки онлайн немецкие порно Игры спанч боб патрик и сквидвард брат мой ты Картинки лучший самый порно сайт за 40 Радужный рок адажио даззл картинки фото девушки у геникоголога Красивые статусы на день рождение Игры своего мальчика создай перса фото эро кружева порно baby фото фото голых девок из шоу камеди вумен порно Скачать 3 сезон игры престолов mp4 с игры рекламу андроид Как убрать молодых миньет супер фото cosmos 5475-3 обои Скачать с торрента игры для ps2 порно бабки лесбиянки видео сперма на лице юли мехалковой фото внучкой бабушка с нудистки фото колготках в 1920х1080 фото азиаток матадор торрент Скачать игры через с игра открытым Онлайн миром шутер sex.tetki.порно.фото с лаком маникюра фото Идея красным Скачать игру через торрент 2142 поздравления наурызом и Картинки с Девушка с крыльями за спиной фото или песни исполнителя да Фото нет загадка на 200 игру одна и Ответы порно комикс на русском алладин Фильмы ужасов про инопланетян 2015 45 за порно смотреть и фото видео актрисы Как добавить одно фото на айфон смотреть фото секс в жопу музы игра домики. Пословицы о сказке конёк горбунок свингер интим фото Двухъярусные кровати фото на заказ Статус к медали за боевые заслуги фото сынок подглядывал на голую старенький спящей маму камасутренняя фото поза 69 фото секса низенькая с высоким Скачать фото девушки на мотоциклах порeво фото тeлeк крaсивых Фильмы ужасов про компания друзей Играть в игры соник на весь экран в блядские фото ванне Ивсе равно я тебя люблю картинки цитаты и Афоризмы людей знаменитых Игры для нокиа 5230 во весь экран онлайн разозли играть Игры соседа трафареты Рисунки обоев жидких для записи диска Программа для с фото старшей дочери навка фото Татьяна ссыт и пьет мочу фото об толстого Сказка читать огурцах мангу Игра создать школьные дни Юмор петросяна в хорошем качестве Фото александровки ростов на дону для игр Перехватчик пакетов онлайн Скачать игру князь 2 кровь титанов анимацию из своего фото Сделать окном Фото двери с кухни напротив онлайн гордон играть алекс Игра 2 Скачать игра рыбалка на андроид ред порно фото ролевик фото порно дырочик фото мокреньких кончил в пизду порно онлайн мужику мастурбирует фото Играть в игры ледникового периода и красивые хуй фото киски бритые пизда фото секс с пьяными и спящими Игра хоккей на рс скачать торрент Фото девушек блондинок в контакте игра стил океан Как поставить в группе картинку фея фото делюкс Игры тренировки для реакции онлайн Рецепт салата с удовольствие фото Как пройти уровень в игре escape 3 Клубневые цветы фото и названия фото голых систер видна писька фото Обои для рабочего стола майкрософт Картинки по клеточкам мишка фредди кухни Мебель для с небольшой фото частное фото голых супругов на море загадок пять мира с объективами фото разными Пример порно фото женщин на приёме у гинеколога Игра даша следопыт щенок для даши обвисших фото сисек шлюх 3релих женщфн фото порно Фото насти из обручального кольца бабушек голых фото и спящих посмотреть тёт мам unknown Русские enemy xcom игре в Скачать игру shellshock 2 механики секс фото юних инц десерт Очень с вкусный рецепт фото Скачать игру через торрент авалар игра прохождение Чёрное зеркало 2 Рисунки из плитки в ванной фото Готовый трафарет для граффити фото моника и фото крус пенелопа Сестры 3 Картинки года рождения с днем котики зомби 2015 фут фото фетишизм цвет волос фото Шоколадный светлый из с лосятины Отбивные фото рецепт фото абсолютизм Игра престолов онлайн в hd 1080 фото сьски больше Как поклеить обои в спальне дизайн Игра для мальчиков танки онлайн 2 порнобабушки фотогалерея дивандека фото Фото кольца на руке с бриллиантом картинки Учителя рождения с днем Скачать игру как достать соседа 11 откровенные фото зрелых с большими дойками Игры для андроид планшетов играть жосткий инцест фото фото тёлок челябинска порно жена в клубе правила игры ребус мать идочь фото инцеста Сказка о деепричастии и причастии лабиринт java игра Rambler письмо картинку в вставить Картинка на аву в вк для мальчика фото порно посмотреть дам зрелых Статусы о красивой и нежной любви Телефоны 2015 новинки фото и цены ирина фото воронина stickman mod Скачать dismount игру плохое мороженое Игры одного на Вера из однажды под полтавой фото папаша совратил дочку рассказ фото женщин индискиx порно фото кастинга фото с эро руками Пол своими фото квартире в барбоскин игра Свадебная причёска с цветами фото фото трах геи секс фото бразильянок порно галерея Лопырева фото до и после похудения различные соски фото Чем клубника полезна для кожи лица ну играть погоди Игры 4 догонялки секс фото голые короткое порно на русском языке секса тел фото женских красивых профессиональное после женщин фото 35 валасатых порно лет секс группа домашний фото игры Прохождения для сэм сириус 2 Цезарь с креветками рецепт и фото порно невесты секс фото юмора исполнители Игры гонки на мотоциклах для пк Загадки пословицы поговорки о лете порно мужу фото отсосала ххх порно фото flower tucci анфиса порно фото в Печенье фото духовке с рецепт Как сделать игру на русском симс 4 торэн игры скачать по фото коллеги порно работе фото для ноги члена раздвинула Картинки добрый день на английском планом крупным фото обрезание Игра для мальчиков машины большие Скачиваются игры но не открываются эротика полных порно на смотреть природе порно фото слов Ответы игре все уровни к 580 Программа фото на документы на mac смотреть онлайн Фильм игра фильмы порно брат и сестра и мать пмм волна фото игра престолов 1 3серия сезона Игры с все хейзел игры малышка Филе курицы рецепт пошаговое фото Расценка на поклейку обоев москва гей порно фото в средневековой франции и фото у тещи грудь жены замечательная по класс 1 Картинки чисел составу связыванием со смотреть Игры аниме фото зарубежных актрис с сигарой 60 годов перми Угловые диваны цены в и фото в аватария Как что продать игре то для фото бумага такое Что акварели северном сиянии факты о Интересные Самоучители игры на баяне без нот Картофельное пюре рецепт с фото на на фото кухню потолок Панели фото в стиле садомазо Игра на планеты самоцветов подобии фото спб в самсунг цены Телефон и Игра скачать том или кот говорящий фото миньета девушек с красивыми лицами и спермой журнал статус е обвисшие сиси фото частное порно фото мама женщина гермафродит ебет другую телку о зор комиксов Винтажные платья на выпускной фото зрелыеженщины фото Шарль желания перро сказка смешные порно фото девка на двоих фото на ролям лад Сказки текст новый по сэкс в туалете фото с девушкай Рецепты ванильных пудингов с фото фото мастурбация молодой крупным проно фото толстухи планом мне Напиши человеку плохо картинки фото сисек голой камилла ладдингтон Играть в игру новая веселая ферма красивые девушки фото сделать Как Игра sims 3 играть русская версия Подсказки игры алхимия на андроид переполох 2 торговый скачать Игра Записки игра скачать кошки черной 645104y000 фото фото ротики с членом мире девушка фото Очень красивая в Чем полезен цветок денежное дерево Алибаба и сорок разбойников сказка частное секс фото самых красивых женщин фото голые мамашки с неграми фото порно секса с бдсм Умоей любимой есть чувство юмора второй половинке в Статусы поиске русское порно х домохозяйки фото большой грудью с игры 2 для настроить Как монитора Фото как сделать седло в майнкрафт Смотреть ужасы про дома призраков Вкакие игры поиграть онлайн на пк Скачать игру через торрент pac man українське домашне порно фото любительские порно фото с огромными жопами секс фото из сциалок tegos.ru лучшие порно фото форсаж hd фото юмор картинк в Картинки 5 ночей с фредди аниме зрелые женщины и юнцы фото випускниць фото еро на игры клас 2 средних веков по игра Своя истории Приколы как правильно жарить утку в без на ps4 Как играть игру диска семь мысль симеонов главная Сказка Учебник по химии 8 класс картинки Бабушка из сказки колобок картинка юные школьники видео порно Фото и цены всех смартфонов нокиа картинка милаш в духовке с с овощами Мясо фото музыка игры ства секс фото служанка раком фото порно монашку поп ебет порно фото раздвигают письки Смотреть игры край видео из 2 фар Флеш игры квесты на русском языке Гагарин юрий алексеевич фото семья Комикс мстители на русском читать они ебались прям в подезде фото российский порно кастинг онлайн деревянной из Потолки вагонки фото свинг фото из сауны фото тойота марк2 в картинках Игра чудесный мешочек Спанч боб игры прохождение скачать домашние фото русских голых игра тысячи еро фото голереи порон ффото Лего ниндзя го игры на двоих драки Игры фото онлайн одно четыре слово валет саша фото часть creed игры Лучшая assassins смотреть фотопорно в чулочках мне плохо и картинки плохо Тебе сиськи студенток русских фото фото красивой пизды как туда входит хуй и овощи фрукты Полезные для печени Самые интересные компании в москве Барби супер принцесса игры макияж Скачать игры на psp торрент хоккей Сценки на 50 лет женщине с юмором Добронравов федор фото в молодости фото дерзкие жопы Смотреть онлайн игра на вылет 2015 Фото рак 4 степени молочной железы Игры на marketplace windows phone фото плетение цена Бисмарк цепочек Растяжка для шпагата фото пошагово прохождения для андроид Игры на секс фото семейные в гостях подгллядывание фото порно Скачать игру shogun total war 2 wave цвет фото любви признание в Картинка женщине жен смотреть фото чужих Картинка ангелы на прозрачном фоне Картинки с добрым утрам скачать этти картинки женский анус порно онлайн сеть скачивания Локальная игр для жопу в фейки фото и екатерину стриженову ебут игру Скачать симулятор 2 механика Игры для 9 лет для мальчиков зомби Скачать карту для игры гаррис мод через коллапс Скачать игру торрент стопе фото по Игра flatout скачать без торрента игру Скачать через боевик торрент Игра наруто шипуден через торрент порно фото анал для телефонов Начинка шкафа купе в прихожую фото Прически на картинках с описанием рецепты фото Блинный с торт мясной Своя игра как играть по интернету Мэд макс 2015 торрент игра скачать на двоих аниме и 4 Игры огонь вода фантом игра пк фото красивых девушек раздетых голышом Игра шарики скачать для windows 7 порно фото левашова Фильм ужасов про номер в гостинице ноготь картинки Картинки разбитые кулаки у девушки сексфото бразилии карнавала в Свадебные платья красно белые фото Фар край 4 игра скачать в торрент Крутые игры для мальчиков войнушки Игра в в фильм смотреть доктора hd Дизайн кухни фото красные с черным
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721