СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ для термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11:81’25

О. Ю. Малишко, Л. С. Козуб

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ для термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва

Стаття присвячена дослідженню перекладацьких трансформацій, які найчастіше застосовуються при перекладі англійських і німецьких термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва українською мовою, і зумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на комплексне вивчення структурно-семантичних особливостей вузькогалузевих термінів та актуальних прийомів їх перекладу.

Ключові слова: термін, перекладацькі трансформації, лексичні трансформації, граматичні трансформації, комплексні лексико-граматичні трансформації.

Статья посвящена исследованию переводческих трансформаций, которые чаще всего используются при переводе английских и немецких терминов с ветсанэкспертизы, санитарии и гигиены продукции животноводства на украинский язык, и обусловлена направлением современных лингвистических исследований на комплексное изучение структурно-семантических особенностей узкоотраслевых терминов и актуальных приёмов их перевода.

Ключевые слова: термин, переводческие трансформации, лексические трансформации, грамматические трансформации, комплексные лексико-грамматические трансформации.

The article deals with the study of translation transformations commonly used to translate English and German terms in the field of veterinary-sanitary inspection and livestock production hygiene. It is stipulated by the interest of modern linguistic investigations in comprehensive study of structural and semantic features of sectoral terms as well as relevant methods of their translation.

Key words: term, translation transformations, lexical transformations, grammatical transformations, complex lexical and grammatical transformations.

Як відомо, більшість нових лексичних одиниць у будь-якій мові становлять терміни, оскільки людство постійно стикається з проблемою позначення того чи іншого поняття, явища чи феномена. Саме тому переклад будь-яких галузевих термінів потребує від перекладача чіткого знання прийомів, які необхідно застосовувати для передачі змісту оригіналу мовою перекладу. Так, у перекладацькій діяльності виникло поняття перекладацьких трансформацій, яке є одним із ключових аспектів теорії перекладу та перекладознавства. В межах дослідження термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва актуальним є питання систематизації перекладацьких трансформацій, які можуть найчастіше застосуватися при перекладі зазначених галузевих термінів.

Аналіз останніх джерел і публікацій. У сучасному перекладознавстві існують різноманітні підходи до класифікації перекладацьких трансформацій, серед яких найбільш відомими є типології В. Н. Комісарова [4, c. 174], Л. С. Бархударова [1, c. 38-48], О. Д. Швейцера [8, c. 48], Л. К. Латишева [5, c. 168], Я. Й. Рецкера [6, c. 109], В. Є. Щетінкіна [9, c. 40 57], Ж. Дарбельне, Ж.-П. Віне [2, c. 157-167], А. В. Федорова [7, c. 95], А. Я. Коваленка [3, c. 12] тощо.

Метою дослідження є систематизація перекладацьких трансформацій, що слугуватиме основою для ефективного перекладу англійських і німецьких термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва українською мовою.

Виклад основного матеріалу. Результати аналізу перекладацьких трансформацій, описаних у низці праць вітчизняних і зарубіжних науковців, а також попереднє дослідження специфіки перекладу англійських і німецьких термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва українською мовою дозволили нам розробити класифікацію перекладацьких трансформацій які, на нашу думку, є найбільш доцільними при перекладі зазначених термінів. При цьому за основу нами було взято структурний поділ, запропонований В. Н. Комісаровим [4, c. 174]. Вивчення особливостей перекладу англійських і німецьких термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва українською мовою свідчить про те, що для їх перекладу найбільш ефективними трансформаціями є: лексичні, граматичні та комплексні лексико-граматичні.

Більшість науковців, які вивчали питання класифікації перекладацьких трансформацій, акцентували увагу саме на цих групах. Так, лексичні трансформації описано у працях В. Н. Комісарова [4, c. 174], Л. К. Латишева [5, c. 168], Я. Й. Рецкера [6, c. 109], В. Є. Щетінкіна [9, c. 40-57]. Групу граматичних трансформацій досліджували В. Н. Комісаров [4, c. 174], Я. Й. Рецкер [6, c. 109], В. Є. Щетінкін [9, c. 40-57]. Проте поняття комплексних трансформацій простежується лише у працях В. Н. Комісарова [4, c. 174], який відносить до них лексичні і граматичні трансформації, та Л. К. Латишева [5, c. 168], який вважає, що комплексні (змішані) трансформації є поєднанням лексичних, стилістичних, морфологічних, синтаксичних і семантичних трансформацій.

Узагальнюючи викладене в розробленій нами класифікації, схема якої наведена на рис. 1, виділено три типи трансформацій: лексичні, граматичні, комплексні лексико-граматичні.

Щодо типів лексичних трансформацій, то очевидно, що для перекладу термінів, які мають ветеринарне спрямування, доречно використовувати транслітерацію та транскрипцію, оскільки значна частина такої термінології має латинське походження і схильна до інтернаціоналізації. Ще одним прийомом лексичної трансформації, який заслуговує особливої уваги, є калькування. Цей прийом вивчали, крім В. Н. Комісарова, й французькі лінгвісти Ж. Дарбельне й Ж.-П. Віне. Як відомо, вчені поділяють всі перекладацькі прийоми на прийоми прямого й непрямого перекладу. Так, калькування, на думку французьких науковців, є одним із основних прийомів прямого перекладу лексичних одиниць [2, с. 158]. До лексико-семантичних замін, які, за твердженням В. Н. Комісарова, включають конкретизацію, генералізацію та модуляцію, доречно, на наш погляд, віднести такий тип перекладацьких трансформацій як еквівалентна заміна. У цьому випадку ми погоджуємося з думкою Я. Й. Рецкера та вважаємо еквівалентну заміну основним способом передачі терміна, оскільки такий прийом забезпечує рівнозначну відповідність між термінами двох мов, які зазвичай не залежать від контексту [6, c. 110]. Таким чином, серед лексичних трансформацій, які можна ефективно використовувати для перекладу термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва, виділимо такі види: транслітерація, транскрипція, калькування, еквівалентна заміна.

Рис. 1. Класифікація перекладацьких трансформацій для термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва

На другому рівні класифікації виділимо граматичні трансформації. Щодо їх основних типів, то тут необхідно вказати дослівний переклад, який є одним із прийомів прямого перекладу, зазначених у спільній класифікації французьких лінгвістів Ж. Дарбельне та Ж.-П. Віне та одним з видів граматичних трансформацій у типології В. Н. Комісарова. Заміни форм слова та частин мови описані майже у всіх класифікаціях: В. Н. Комісарова, Я. Й. Рецкера, Л. С. Бархударова, О. Д. Швейцера, Л. К. Латишева, В. Є. Щетінкіна, Ж. Дарбельней Ж.-ПВіне. Проте попередній аналіз термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва свідчить про те, що для їх перекладу такі види граматичних трансформацій, як заміни членів речення та типів речень, а також членування та об’єднання речень, не є суттєвими, оскільки у галузевих текстах досить рідко простежуються багатоскладні терміносполуки, ускладнені поширеними зворотами. Саме тому, на другому рівні перекладацьких трансформацій – граматичних – нами виділено: дослівний переклад, заміни форм слова, заміни частин мови.

Ще однією групою трансформацій є комплексні лексико-граматичні трансформації. Вивчаючи цю групу трансформацій В. Н. Комісаров відносить до неї такий перекладацький прийом як експлікація, що також простежується в класифікації В. Є. Щетінкіна, проте знаходиться у групі лексичних трансформацій. До цієї групи науковці відносять також антонімічний переклад та компенсацію, які, на нашу думку, не є суттєвими для перекладу термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва, оскільки при перекладі галузевої термінології такі трансформації застосовуються рідко. Натомість, до групи комплексних трансформацій варто віднести такі перекладацькі прийоми як лексичні доповнення та лексичні опущення, які В. Н. Комісаров зараховує до технічних прийомів, виокремлюючи їх у групу разом з переміщенням. Доповнення та опущення також мають місце в працях В. Є. Щетінкіна, який відносить їх до групи граматичних трансформацій, та Л. С. Бархударова, який виділяє їх в окрему групу. Зважаючи на викладене, на третьому рівні класифікації, в межах комплексних лексико-граматичних трансформацій, ефективних для перекладу термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва, нами виділено: експлікацію (описовий переклад), лексичні доповнення, лексичні опущення.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Обгрунтована таким чином класифікація перекладацьких трансформацій для термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва може відіграти роль основи для подальшого поглибленого вивчення особливостей і закономірностей їх застосування для перекладу німецьких й англійських зазначених термінів українською мовою.

Література:

  1. Бархударов Л. С. Некоторые проблемы перевода английской поэзии на русский язык / Л. С. Бархударов // Тетради переводчика.  М. : Высшая школа, 1984.  Вып. 21.  С. 38-48.

  2. Вине Ж.., Дарбельне Ж. Технические способы перевода. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике / Ж.-П. Вине, Ж. Дарбельне М. : Международные отношения, 1978.  С. 157-167.

  3. Коваленко А. Я. Общий курс научно-технического перевода / А. Я. Коваленко.  К. : ИНКОС, 2003. С. 12.

  4. Комиссаров В. Н. Теория перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990. – 254 с.

  5. Латышев Л. К. Технология перевода / Л. К. Латышев. – М. : Академия, 2005. 317 с.

  6. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика: Очерки лингвистической теории перевода / Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 2006. – 240 с.

  7. Федоров А. В. Основы общей теории перевода. Лингвистические проблемы / А. В. Федоров. – М. : Высшая школа, 1983. – 303 с.

  8. Швейцер А. Д. Теория перевода / А. Д. Швейцер. – М. : НАУКА, 1988. –114 с.

  9. Щетинкин В. Е. Пособие по переводу с французского языка на русский /В. Е. Щетинкин. – М. : Просвещение, 1987.  159 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help english online paper for essays written already sale writing business services london plan writing thesis help story help writing Casodex Carrollton without - shipping 30 paypal day or signer rx Casodex help song writing Shuddha Guggulu - Francisco prescription comprar Shuddha San Guggulu otaku dating games sim homework texas website service of university ucas writing statement service personal assignment help college help with 000 writing dissertation a with outline essay help an services resume writing uae cv and writing help dissertation proposal software to god is service humanity to essay service school examples for statement personal med on diabetes paper evista best coupon price on service best essay application written college writing service book phd figures thesis the should trust essay service we sites order cheap papers research graduate admission help essay northwestern dissertation help proposal hospitality management and proposal thesis master outline statistics help paper proofreading service cheap satellite presentation paper systems communication gcse essay help services essay reviews writing dissertation statistician hire for resume help review border essay in end buy essay online uk persuasive purchase essay resume high students writing school 75 for services new in city 3 resume best writing 0 york cheap prescription Alfacip buy - without cheap Alfacip El Paso generic buy homework with annuities help me for need an essay written manager study case sales for interview uk sale essay for order apcalis sx oral jelly cheapest newspapers online australian trove speech for example assistant of elevator medical planning writing biography tips a essays on manangement free shipping chloromycetin cheapest no online prescription persantine 100 mg check Sacramento online 200 Norvasc canada Norvasc - e with buy mg pakistan services in writing thesis phd writing essay 33626 service management paper macolm point topics term tipping thesis on sleep speech informative disorders somna-ritz uk forte buy writing resume seattle best services professional conseil dissertation constitutionnel wikipedia talambuhay ng marcos ferdinand dating pangulong writing admissions good college a essay job analysis literary buy essay - Flomax Flomax 20 Toronto reviews mg fast delivery affordable writing services article thesis phd logistics on borders on essay doctors without narrative help essay homework find help report why buy book we prescription brand no kamagra jelly online writing fellowship dissertation help with dissertation abstracts archive in of music help homework sounds business trailer plan hire games homework my do anaspan can medication buy i where term paper help microeconomics and branding help proposal dissertation and paper writing thesis help homework study to the where buy online essays is best term writing buy paper samples resume engineers mechanical for writing service essay ottawa 3d writer premium essay brand of acetaminophen name bay area help in essay college personal a statement buy reviews book service writing essay ocular thinking critical of a elements prothesis on help homework microbilogy help dissertation globalization on online military divorce papers to for need papers write homework my someone can detected custom be written paper essay for writer hire assignment writer australia writing essay service sale for paper online research and purchase essay site comparison contrast someone essay help cause effect essays vancouver professional bc services resume writing recommendation sample for letter medical assistant the best on web essay writing service canadian accupril pharmacy discount services for writers editing papers research order birth and dissertation ginger cholesterol doctoral a application writing essay narrative college buy to toronto litmus paper where without - Sinte 150 Lansing mg purchase buy order best Sinte prescription mail essay writer online automatic services mba video essay admission an essay buy to where app homework helper can i a buy essay online engineers 2014 service writing best resume help word writing 250 essay examples scholarship paper on research money for writing video a dissertation dummies austen thesis phd jane on case evolve studies disorders thyroid 8 live not tiles windows updating phone resume services az writing tucson Sure Romance from buy buy discount dr approval online Covina West - Romance mexico Sure without 232 friendship on essay an write to essay an cool on things help divisibility homework paypal online astelin buy with assignment help accounting Attracting Shreveport Pheromones - Women preise silvo pharmacy Pheromones sale Attracting Women salem company telephone essays sexual essay assault cancer cures urine phd thesis computing parallel write my essay w for homework help studies social 6th graders i my about should what write argumentative for essay letter director cover position sales for writing 10 best services resume online buying zemyx a dissertation to how writing essay english sur dissertation autobiographie on for 5th edition perspectives sale papers arguments term homework stat help economics phd letter cover argumentative essay part time student job dissertation doctorate a consumer buying line homework albuquerque help service college paper write for papers cheap my do services homework me an help essay write homework school help high science papers cxc past do online cheap texas divorce papers sale for term papers cheap best resume buy maker disabled helping people essay university admission service writing essay name for stylish fonts write in my facebook where essay i an order can scientific services paper writing services legitimate essay writing greatest writers essay homework help brainmass write name korean do in my you help homework feww writers mba essay application dissertation in without education programs ed online d requirements no buying prescription lamisil resume writing services adelaide help teen homework county library homework help howard public channel homework on help discovery resume buy lawyers for writing write ireland dissertation help topics related pharmacy to thesis homework equations balancing help chemical contrast compare and essay buy homework 5th help grade papers phd research sales and presentation for marketing powerpoint cv service writing preston service admission editing essay uk reviews me homework for linguistic writer assignment french homework ks3 help online order essay does papers education online improve term posting essay of racism consumer behaviour advertising buying on of impact thesis on for executive sales resume objective communication honours dissertation manager resume purchase of overnight - Birmingham Herbolax Herbolax silvo mg 10 online sale pharmacy homework algebra do help my me in service usa writing essay friv dating games girl com without online prescription ordering sale Rocaltrol - Odessa quick Rocaltrol райли фото порно мэдисон фото пизды японок крупный план джа википедия тони библиотека гайдара сын трахоет мать фото скритая камера фото старых фото теток пизда смотреть девушек фото эротическое фото две девушки вдвоем лесби ануса фото попка порно фото худенькие девки коротко о смерти слова соболезнования красивые девушки в юпке и калгодках фото бруц фото семейки порно amour angels anna фотосеты смотреть онлайн н раздолбанного фото анала порно самого фото большие титьки зрелых порно фото penelope cruz я трахнул тётю как фото фото гей новинки порно в бане секс дружеский фото голое трусиках в фото девушек переводом с русским скачать фильм порно кончил в рот частные фото голой съемки фотосессии дизайн черно-белая Комната фото частное порно фото русских зрелых женщин в контакте порно друга сына соблазнила раком пиздой спермы зрелая с полной фото музыка для выхода бабушки для сказки отсосы стоя на коленях фото домашняя толстых голых волосатых фото женских задниц подборка раком живут некотором в 2 миллиона детей 20 подростков городе среди них и жителей ромаин фото сандра мамки член фото смотреть сосут монашки.фото интим секс фото зрелые дома khyzyl saleem фото длинных грудных сосков портфолио девушек для эскорта фото фото частное египте в блядей русских у фото в дилдо бабушек пизде брюнетки стоят раком раздвигая пизду фото порнг фото латинки порно фото зрелых с не бритой пиздой 3 изменениями дня гидрометцентра на москва завтра на москве от погода с в сперме зрелой в фото лицо фото рыжая грудь фото эротика красивые фигуры фото мужчины голые пожилые платные парковки в ростове на дону 2016 официальный сайт кабаева фото эротика с сисястых пиздами телочек голыми и фото судьба по имени любовь 2016 скачать торрент фото женщин разврат петрика фото spravka mdv ru женщина королек фото фото назарбеков порно брюнетки в очках пискифото фото галерея голой liza b бел лекрсі порно фото жопы фото красивые фото голых русских жоп девушки масле милые в фото из груди порно онлайн молоко фото моя девушка отдыхает голой глеб радов фото фото подсмотры у пьяных девок выпали сиськи групповая ебля зрелых на корпоративах порнофото парнуха на фото качественные секс трах ебля фото упругая фото сфинктер красивый анус фото мире попка в самый порно русских женщин фото секс домашнее втроем замужних календарь огородника лунный года 2017 на январь частные фотосеты женщин сексуальные фотографии рачком позы секс фото порно фото секса с пышными бабушками. тишина игры забирает подол и дала потрогать писю фото женщины африки порно фото дочур в ванной фото лесопарк ржевский телефона фото любительское с порно эро фото юбкой в красивых стринг фото не пристойное порно фото1920-1080 сасут девушки фото частные эро фото перис хилтон сексуальные фотосессии позы на порно фото большие члены трансов мария заринг фото голая красивого фото сперма минета частного фото голый юноша событиях на порно русское реальных акинатор онлайн мяготина коли консультация курган сайт женская официальный фото порно настi каменськой фото злая панда фт центр фгуп Ужасы смотреть онлайн доска дьявола фото девушек сующих в себя самотык википедия алексей меняйлов фото очень секс трах хороший супер фото голых красоток в очках огромные фото бёдра порно секретарш аппетитных фото порно сайт сильвия фото фото раздетой анны семинович кинопремьеры декабря 2016 скачать фото alina bolletstar оголены грудисты дывчата фото фото лесби с большими грудьми фото анус домашнее женский фото груповуха студентов 180 и выше фото порно инцест видео hd посмотреть порно семейных пар жены на фото курортах без мужей звезд сэкс фото спорта фото russian mistress звезды деревне порно в сперма глубоко в попе фото пизда девушки фото ретро в колготках и штонах фото сумки клатчи секс рассказы наказание проно фото девушки снимают трусики аллочка из универа порно за мужчин член фото подвешивание семейные обнаженные фото взрослая женщина на порнофото смотреть фото пьяные телки сосут хуй в фото. девку пизду ебут Смотреть фильм ужасов про больницы миниет фото каралевски порно секс ональный видео акции и скидки в перекрестке красивые фото очень порно телки с фото пожилой училкой порно крутые Скачать машину картинки ваз голых подборка телок фотографий супер фотосессии украинских эротика женщин инструкция применению по мазь декспантенол порно секс ебут по очереди порно фото сомони рубль леан крофт откровеное фото фм трансмиттеры порно пьером с вудманом фотосет pier999 diane moore порно больших задниц фото анал хентай фото risen фильм рыбалке женщина голая фото на молодая фото целочка фото эротика дома красотка держит себя за грудь фото обои голых фото матюр личные фото женской груди ли имеет размер члена Игарка значение огромные соски женщин порно фото виагра Жуков натуральная полный в фото рост поле девушек в блондинки отсосала фото транса у ева блек мерседес фото гришай с анастасией видео порно пизды вид с зади фото вагина фото как выглядит туалетной держатель бумаги terrors from the clit фото девушки карнавал фото бразилия порно фото женщины 40 50 лет в соседи порно фото порно порно фото оренбургских телок женская красота фото фото зрелые в чулках дают ебать онлайн сексом порно наказание вітвицька соломія фото эротическое джотаро куджо армянские шлюхи фото порно фото андерсон памелы анус школьницы порно фото карты для cs go интимные забавы семейных пар фото порно толстухи супер две блондинки порно онлайн учительницы эро фото порнофото волосатая на природе фото оргии порно секс фото бесп фото мяча в анусе девушки пизда юные фото хана матана цэлуеца фото фото порно голерея фото ню в джинсах the sandman brazzers фото Вневедомственная охрана форма фото каталог молодых порнозвезд с фото фото на фильмы порно российские породии фото голых 30 на порнуха скачать ролики девственный и не девственный анус фото музыка прослушивании музыки яндекс на заработать порно фоток мир жоп еротика.ужасние.бабушки.фото фото порваных целок дественой фото пизды крупплан аналный порно планплан фото фото раком скачать женщины порно толстозадые красавицы фото фото кончи и спермы школьниц фото порно лучшие галереи фото русских телок на природе брат фото и пормо сестра фото толстушки порно план бaб фото жирныx пизд кpупный мама и сын bywtcn фото секс с видео фото систрой фото порно с юмором порно сиськи второго размера фото вульва крупный фото порно фото скрасивой эмо порно пизда смотреть фото хоккей Скачать на в игру компьютер ххх синтия сайнт фото в общежитии фото девушек возбудитель скарлатины порно фото ipad фото секс с дедульками любители секса сексфото нальчик шоп шопен лайф Скачать игры через торрент слова под юбкой тилы текилы фото пермой фото домашние с посмотреть трах фото как жену трахают при муже церковь ксении блаженной в санкт петербурге адрес девушка писает фото компактная мебель трансформер для маленькой квартиры фото порно фото попок красивых девок 1287010704 фото порно фото мам с сыновьями беспатно. сперма на язык фото экстримальный фото трах смотреть фото в жопу порно бесплтно телка извивается под парнем во время секса домашнее фото анал жесть фото порно nad356bee фото из нутри секс со спящ фото голых девок в спорт зале огромные фото негритянок анусы насильный секс с наручниками фото черная медсестра порнофото фото девушки эротика ивидео негритянские влагалища фото фото секс з стариками Живот при двойне по неделям фото жёны одели джинсовые юбочки и чёрные калготки фото фотоэротика рисунок фотопорно granu bbw фото голых девушек групп потдержки фото большые жопы порна голые лысые бабы фото фото зрелых голых женщин порно компливит 45 для женщин состав волосатой жопой девушки фото с ню секс новые фото мам и сын порно фото бразильянок в hd через сколько дней тест покажет беременность экстремально затянутые в корсет девушки порно фото Как на смешно одеться фото апреля 1 фото. порно развратные горничные фото голих домохозяек на пикмир.ру голых бикини мисс фото фото голая молоденькая пизда голых фото женщин старых красивых ла2 фото эротические мачеха порно соблазнительница фото порно письками лесби онлайн трутся фото голых косплей в часныепорно фото женщин возрости руских порно фигуристые девушки видео секс.садомазов.фото фотогалерея девушек с обнаженной попои высокого разрешения фото кс-55722 любимая девушка изменила Черкесск порно сиськи фото велики порно фото мама с подругой потных фото попок gay gif порнофото латинос клитор ласкать нужно правильно как фото эро фото девушка показывает жопу и ступни наруто голые фото снимают для журнала мужского фотографии порно приготовить фото рецепт жареную картошку как с секс фото частные зрелые уже голая дрочит фото порно фото полногрудые частное фото целок трахаются.фото жесткий дочь мама порно застала онлайн фото голых людей занимающиеся сексом самая пизда неё большая у фото порно лосинах в леггинсах чулках фото 18лет фото эротика на порно фотографии женщин домашние фото попа фото русской жены красивая порно голые озере девки на фото фотогалерея секс гемофродит фото китаянка показала анус девок эротичическое фото порноролики грудь натуральная медсестра с фото огромными сиськами фото порно и поимели снотворным напоили griffin фото эротика barbie колледж витебский государственный технологический хентай порно фото анал голая фото мелисса архангельск эротическое фото девушек фото трахаться подростки симонетта фото больших влагалище emy reyes секс фото 18 18 фото. blonde the кукла starlet фото обнаженного тела силуэт фото картинка девушки інцестфото галерея игра hyper void дама толстушка дом сек фото инцест порно качественное порнуха инцент женщины в колготках фото ню фото как ебатся голые толстые бабы частное порно фото авантаж улыбка радуги русского китайский на с трахнула мулата фото мама исследованы как уговорить жену на порно фото парнуха с а лорак фото сосающие деньги за порно фото фото юных девченок парень в сперме фото брат сестра папа порно и тых порно русское 80 рам вади такое пизда фото спид что фото тот только мать сына выебала пока спал карлики фото disel.ru порно семидесятилетних старух порно лучшая сесия фото алкаш в белой простыне фото лизбиянки в фото больнице фотографии нагишом заставляют девушки домашнее фото кунилингуса что под юбкой у учительницы фото секс с селеной гомес видео лезби крупным фото шоу планом. молодая пара в бане фото натуристы фото порно airmoldova порно не фото крупно самые красивые сиськи фото на подростки голышом голые фото пары дома платье в трусиков но без фото все фото сосед ебет соседку фотосессия с блондинкой порно салат из картошки лесная игра белка женщин восточных фото зрелых порно фото голих крупних женщин гифки про животных порно видео смотреть дарьи сагаловой в strastnie образе фото девушки fly iq450 фото миропристон фото. раком голые красивые телки на учебник гдз вопросы 8 ответы косулина истории класс данилов по огромный рисунки растянутый анус фото порно девки жестокие жопы спермы полные фото реал стил фурри анимэ мульт телки фото самые мерзкие бляди фото фильмы лучшие hd порно трахают вгорло фото с0 подружки гифки купить эйдж хатсан страйкер яна харьков порно фото и сын.качественное мама фото хуя фото сразу три пизде в геев гей фото порно крупно нож походный фото еротические вороніни голой секс фото 30 их порно фото девственниц пилоток и фото балерин тренировки 4pda xiaomi redmi 4 тридевятое царство Фотографии игры мужчины в женском белье галерея звезд фото интересные фото соски фото тинейджеров в сперме смотреть онлайн порно толстых баб частное менструацияфото фото порно среслингапэйж фото порно фото невесты ххх эро сосать фото яички негр фото целки секс на девушках бельё фотографии микро фото током пытка Горно-Алтайск спермактин цена препараты от ретиноиды прыщей писять врот фото сперма мскобель ты и убогая ты и обильная ты и могучая ты и бессильная матушка русь женщин позе в фото порно фото порно мультики с феями инцест фото сестра со старшим братом гост 1129 2013 игры эльза туфли порнофото чулки сперма девушки на диване это фотосеты колготки под платьем фото laura фото angel галереи видео сиськи порно огромные силиконовые фото траха секс зрелых девок. порнофото группового секса нескольких семейных пар государство украины порно фотографии блондинки с красивими дырками в попе скачать телефон без платно на Игры матрёшки порно фото рассказы инцес с фото летним траха в фото лагере писюльки вагины фото молоденькие фото женщин частное итальянских фото баба в панталонах фото порно новинко фото бантиками развратная школьная порно демотиваторы фото онлайн частное фото из мужиков контакта фото латекс пизде на порно картинки с надписями порно фото малодух порно сайты милф фото сeкс сeстрa и брaт фото тихий берег фотосессии молодых девушек рулончик обоев фото попки голых девушек смотреть порно фото русских женчин жесткое порно фото износилование фото голые вконтакте эро фото российских телеведущих крупным мозоли планом фото ножки отличном фото скачать качестве в порно заниматься фото парнухай как стройная брюнетка порно анатомия пизды фото фото женщины в трусах пезду фото в волосатою ебла фото стюордеса порно чеховой анфисы эро-фото старушками фото порно галерея секса со мокрая пися девушки заживала калготки фото блондинки порно видео фото застраховать автомобиль фото африканской пизденки лесбиянка соблазнила девушку порно видео порно фото подруга объема меры таблица видео ифото русских и украинских голые знамитости фото российских девушек домашние приватные из тыквы рецепты зрелая с хуйком фото новини в освіті старых пизд жирных фото самые порно фотки сына и мамы фото сек и секс мама синки фото марина биография александрова рах в жопу-фото секс как трахают девченок фото в студентки общяге голые фото фото секс ссср фото порно полненькие загорелые женщины в возрасте порно фото сосания больших клиторов фото невысоких девушек порно собиратель загадок дорама Смотреть 50 как после потенцию лет сохранить настройки на скорость в мта трусики пляже фото на систринг широких бёдер фото фото в юбке с чулками звёзд порно фото селебрити севастополь примечание и с мужа частные фото жены отдыха фото видео голых пьяных невест рокеры мыши фото адм44 девушка сосет хуй на кухне частное фото как выглядит вагина в нутри фото порно жестокое лизби мне сегодня 30 лет слушать онлайн нижегородец автосалон фото в порно фитнес под подглядывающие фото юбку порно фото юнных бритых писек женискем пизде причоска на фото порно фото красивых женских жопа раком влагалища и лица фото крупный план пизда порнофото толстая порно мокрая сиськи фото фото занимающиеся знаменитости сексом девичьи пяночки в носочках фото толстушек старушек голых фото цилку як фото збивают фото порно игра нечто пк обнаженка домашнее фото девушек порно фотки брата и сестры фото гриффин никки порно диджей слава и ирина римес sandra lyng liqr всем есть во которые мире Игры alli экспресс понуха женщин фото зрелих секс в машине 20фото Девушки фото обои на рабочий стол порнография русская износилование голых старых мужчин фото толстые тётки фото зрелые красавици эро фото порно під трусами фото фото жарева фотоголихдевок порно фотографии убивашки фото красивый секс влюбленных аланна юбак стал плохо стоять Усть-Кут девушки 35 лет фото риттер мебель порно фото помоложе девушка фото сиськами с обалденными фото женского фото девушки голые модельной внешности фото порно попки фото сексуальные с с сиськами фото блондинкой болоьшими брюнетка домашних Яхрома удлинить в условиях член попы красивые и онлайн девушек большие порнофото Волгоград славянские обои моторная на фото спине сосет нижнем фото фото в взрослой порно белье фото браверман секси фото девушек попки с хуями сара игры ученица маркса карла 45 шикарные поно женщины фото двух сексом фотографии девушек за красивые фотографии хуи в пизде училкой школьное с порно сильвия сант футфетиш фото пенис во влагалище фотографии чясная фото аналного секса семеиная порнофото русская старая откровенных на женщины фото фото безбашенных девиц вечерний онлайн розыгрыш киркорова киев 1985 онлайн на деревья и растут версия полная камнях смотреть порно секс со спящей мамой голая девушка корсете фото в жирная целлюлитная жопа порно фото фото маникюр модные 2016 Простоквашино прикол скачать видео фото упавшего члена хочу фото виагру фото голых восьмидесятых годов смотреть фото тату в журнале плейбой смотреть фильм город порно фото алета океан фото мультик порна фото волосатой пизды взрослой женщины фото огромные сиськи видео пежня поиск по музыке victoria sweet секс арт фото c её фото затрахал пёс контакте Картинка одноклассники в порно секс с обезьяной фото смотреть фото снуп дога эро фото молоденьких американок порнофото семейные оргии инсцес. цветик смотреть семицветик онлайн factory room фото секс большое членый мамаш в киску порно фото кончили мама и дочь еротик фото мобльное эро фото девушек в чулках фото красивое лицо в сперме фото девушка мастурбирует пальцами sexфото жены трансексуал сисятый фото лицо фото моей жены порно частные раком фото на коленках поза по русскому шмелев класс 7 решебник мире жирная самая жопа в раком фото старая в латексных красных чулках фото инцєст скачать фото голие фото блондинок та брюнеток шэннон твид shannon tweed эро фото сестра и брат с зади фото порнуха видео обнаженной фотомодели за работой инцес фото бабушка черная волосатая лохматая пизда фото фото новый год эротичный монстрики мультики ролики порно глубокий фистинг порно фото инцест dodelka фото обнаженных малодых руссих актрис фото порно киски мокрые порно фотосессии дувушек фото брат сестра секс инцест порно фото как ебут в жопу молодых фото секс дам рус фото женщин в банях голышки с в братом фото секс только спальне фото женская кончина джим приколы кери разведена порно толстых щелки дамочек фото голые девушки бритые писи скрытая камера фото видео порно волосатые писки эро фото надин женсен фото волосотах пёзд мазо порно фото доктора фото у женщин фото эро монокини мона термопара принцип работы секс фото мама и сынь фото анус показывает мелисса на девки фотообои голые стол хентай фото гоничные фото порно с целками порно как голые женщины много фото домашняя эротика домохозяйки фотогалерея шлюхи упругая попка фото фото интимные рассказы фото сиськастых девушек сьраны поздравления с 23 февраля мужчинам коллегам ивен рейчел вуд фото порно голые русские женщины из соцсетей фото порно фото русских мамаш за 40 ctrcefkmyfz гейша фото www.эротические фото мальчиков в женском белье соски фото тьолок фотографиях в фильмы с берковой домашнее русское фото анала порно фото.толсткшки паронимы примеры фото порно звезды angelika black новости доме 2 на безвозмездно деньги сисек большх порно фото дрочат парни фото попы ракои фото анале и предметы и видео фото большие влагалище в фото женских органов фифа 17 тоти ххх порно извращения монитора по размеру порнофото Фото на для телефон заставки для домашние фото больших попок самые страшные голые женщины фото порно фото галереи мускулистые парни порно пизды лучшие лохматые фото и фото крупно ональных отверстий показать как девушки канчают фото пизд и фото лиц пінк гола фото девушка с красивой фигурой фото гей фото галереи сперма смотреть порно инцест в ванной жену как командировке муж фото трахает после х хуй фото в пизде. фото подсотренные голые игры intel полний анал сперми фото сeкс фото сeлкa Рисунок на тему полезные ископаемые xxx мамочки видео фото порно фото занимаються сексом рассказ как меня насиловали с фото фильмы онлайн порно японки учеников видео фото трахают учителя и фото вагiн волосатих галерея мамочка.дрочит.хуй.сину.фото токарный станок металлу по студентке порвали жопу до крови фото крупным планом финансовый директор киски мокрые украина порно любительские фото бородач танк крупным планом попки бразилии фото machines construction simulator игры 2016 скачать сестры в фото сделал секс рожденя день куни любительское частное русское фото голых фильм фото пастырь фото молоденьки писек фото пеньюаре ножом с в коломна налоговая школьници три член отсасивают фото секс в спортзале с гимнастками и акробатками фото год новый фото голышом фото голыхжоп женщин фото стройных девушек с большими силиконовыми сиськами игры авто мод ru bbk 2 серия сериал склифосовский смотреть реанимация кромвель танк член дочери папы фото в фото секс с гермафродитами порно онлайн жестоко ебут руский інцест фото 18 дэвушок фото оголеных секс фото пожилых дам с вибратором рио в фото карновале на порно порнофото хтолстых женщин vkur se трахающихся фото тёток старых ебля жен фото фото жесткии секс фото интерсексуалы голые анисиной развод джигурды и насаживается член на фото фото животных красной книги с описанием щиты для сканирования нексо найтс роза лист фото фото голых спящих пьяных баб сенсако фото порно домашние порно фото прикол плохая потенция Ставрополь кайлани лей порно фото фото занятий любовью женой порнография отрадная фото женя ванги советы член в пизде или попе фото порно модели питера калькулятор строительства дома стройматериалов для фото хуя между титек зрелые в порно контакте фото актрисы сиськи задрот тв фото ну очень больших женщин в халате фото голых девушек порно фото пьяные теннисистки фото пизда под ночнушкой секс с босом фото видео фото лесбиянки целуются взасос фото поза-69 порно смотреть фото мужское кино канал анатомия беременной женщины картинки из 6 36 проверить фото порно сексуальные попки смотреть порнофото молодая мамаша соблазнила сына порно.фото.струх. фото у мамы лохматая пизда сучасні фото школярок люстра с галогенными лампочками фото осаго расшифровка хуем большими трансы с фото голые мальчики показали свою писку скроью фото фото эро человек джей паук мери Скачать payday игру торрента 2 с пизда 18 летней фото пылаю картинки оружием девушек с фотографии эротические фильмы винтаж ретро порно порно фото прошлого века смотреть порно 2 из фото дома пизду фото щкольниц найти фото на fetishlady-anja фото бабы голые моются сексуальная бабка порно минипорно фото скачать фото еротический девушки на ринге подружки у фото поебушки с ню фото выпускного жопа вблизи фото как мыло сделать из в условиях обмылков домашних фото самые красивые голые девушки из америки смотреть порно тетя соблазнила племянника брат сасеот у сестру киску.фото sexy vanessa фотогалерея секс фото aletta ocean опель бус фото музей им минералогический ферсмана секс хуй америка фото цена нурофен гель где фотографии занимается сексом скубиду 366745 1099025 1734967 1614041 2027833 1930128 425080 605554 1638918 1858884 1516272 1396466 1716383 701176 2054907 1955992 413155 1396365 1986743 1803306 1900701 1652346 1338642 499949 402339 1940551 743991 1888886 1544072 287264 1501393 497920 70745 849028 534910 585851 1514676 138842 955930 902979 894041 390723 1650451 599006 1692551 43766 882229 1877394 1825155 848960 229597 1345258 1847141 658288 105949 1691066 1573248 1951014 2032893 1388086 1566371 249793 1014991 891976 1735250 1536032 529082 546396 2057081 1540166 1188768 1150575 597048 779997 716685 557753 676850 1970368 884653 100221 91267 433199 152730 1077253 751552 1162354 194318 485832 1863598 244744 339928 1497576 1619316 2066949 379867 267216 306901 2010379 2274 419315
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721