СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ для термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11:81’25

О. Ю. Малишко, Л. С. Козуб

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ для термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва

Стаття присвячена дослідженню перекладацьких трансформацій, які найчастіше застосовуються при перекладі англійських і німецьких термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва українською мовою, і зумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на комплексне вивчення структурно-семантичних особливостей вузькогалузевих термінів та актуальних прийомів їх перекладу.

Ключові слова: термін, перекладацькі трансформації, лексичні трансформації, граматичні трансформації, комплексні лексико-граматичні трансформації.

Статья посвящена исследованию переводческих трансформаций, которые чаще всего используются при переводе английских и немецких терминов с ветсанэкспертизы, санитарии и гигиены продукции животноводства на украинский язык, и обусловлена направлением современных лингвистических исследований на комплексное изучение структурно-семантических особенностей узкоотраслевых терминов и актуальных приёмов их перевода.

Ключевые слова: термин, переводческие трансформации, лексические трансформации, грамматические трансформации, комплексные лексико-грамматические трансформации.

The article deals with the study of translation transformations commonly used to translate English and German terms in the field of veterinary-sanitary inspection and livestock production hygiene. It is stipulated by the interest of modern linguistic investigations in comprehensive study of structural and semantic features of sectoral terms as well as relevant methods of their translation.

Key words: term, translation transformations, lexical transformations, grammatical transformations, complex lexical and grammatical transformations.

Як відомо, більшість нових лексичних одиниць у будь-якій мові становлять терміни, оскільки людство постійно стикається з проблемою позначення того чи іншого поняття, явища чи феномена. Саме тому переклад будь-яких галузевих термінів потребує від перекладача чіткого знання прийомів, які необхідно застосовувати для передачі змісту оригіналу мовою перекладу. Так, у перекладацькій діяльності виникло поняття перекладацьких трансформацій, яке є одним із ключових аспектів теорії перекладу та перекладознавства. В межах дослідження термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва актуальним є питання систематизації перекладацьких трансформацій, які можуть найчастіше застосуватися при перекладі зазначених галузевих термінів.

Аналіз останніх джерел і публікацій. У сучасному перекладознавстві існують різноманітні підходи до класифікації перекладацьких трансформацій, серед яких найбільш відомими є типології В. Н. Комісарова [4, c. 174], Л. С. Бархударова [1, c. 38-48], О. Д. Швейцера [8, c. 48], Л. К. Латишева [5, c. 168], Я. Й. Рецкера [6, c. 109], В. Є. Щетінкіна [9, c. 40 57], Ж. Дарбельне, Ж.-П. Віне [2, c. 157-167], А. В. Федорова [7, c. 95], А. Я. Коваленка [3, c. 12] тощо.

Метою дослідження є систематизація перекладацьких трансформацій, що слугуватиме основою для ефективного перекладу англійських і німецьких термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва українською мовою.

Виклад основного матеріалу. Результати аналізу перекладацьких трансформацій, описаних у низці праць вітчизняних і зарубіжних науковців, а також попереднє дослідження специфіки перекладу англійських і німецьких термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва українською мовою дозволили нам розробити класифікацію перекладацьких трансформацій які, на нашу думку, є найбільш доцільними при перекладі зазначених термінів. При цьому за основу нами було взято структурний поділ, запропонований В. Н. Комісаровим [4, c. 174]. Вивчення особливостей перекладу англійських і німецьких термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва українською мовою свідчить про те, що для їх перекладу найбільш ефективними трансформаціями є: лексичні, граматичні та комплексні лексико-граматичні.

Більшість науковців, які вивчали питання класифікації перекладацьких трансформацій, акцентували увагу саме на цих групах. Так, лексичні трансформації описано у працях В. Н. Комісарова [4, c. 174], Л. К. Латишева [5, c. 168], Я. Й. Рецкера [6, c. 109], В. Є. Щетінкіна [9, c. 40-57]. Групу граматичних трансформацій досліджували В. Н. Комісаров [4, c. 174], Я. Й. Рецкер [6, c. 109], В. Є. Щетінкін [9, c. 40-57]. Проте поняття комплексних трансформацій простежується лише у працях В. Н. Комісарова [4, c. 174], який відносить до них лексичні і граматичні трансформації, та Л. К. Латишева [5, c. 168], який вважає, що комплексні (змішані) трансформації є поєднанням лексичних, стилістичних, морфологічних, синтаксичних і семантичних трансформацій.

Узагальнюючи викладене в розробленій нами класифікації, схема якої наведена на рис. 1, виділено три типи трансформацій: лексичні, граматичні, комплексні лексико-граматичні.

Щодо типів лексичних трансформацій, то очевидно, що для перекладу термінів, які мають ветеринарне спрямування, доречно використовувати транслітерацію та транскрипцію, оскільки значна частина такої термінології має латинське походження і схильна до інтернаціоналізації. Ще одним прийомом лексичної трансформації, який заслуговує особливої уваги, є калькування. Цей прийом вивчали, крім В. Н. Комісарова, й французькі лінгвісти Ж. Дарбельне й Ж.-П. Віне. Як відомо, вчені поділяють всі перекладацькі прийоми на прийоми прямого й непрямого перекладу. Так, калькування, на думку французьких науковців, є одним із основних прийомів прямого перекладу лексичних одиниць [2, с. 158]. До лексико-семантичних замін, які, за твердженням В. Н. Комісарова, включають конкретизацію, генералізацію та модуляцію, доречно, на наш погляд, віднести такий тип перекладацьких трансформацій як еквівалентна заміна. У цьому випадку ми погоджуємося з думкою Я. Й. Рецкера та вважаємо еквівалентну заміну основним способом передачі терміна, оскільки такий прийом забезпечує рівнозначну відповідність між термінами двох мов, які зазвичай не залежать від контексту [6, c. 110]. Таким чином, серед лексичних трансформацій, які можна ефективно використовувати для перекладу термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва, виділимо такі види: транслітерація, транскрипція, калькування, еквівалентна заміна.

Рис. 1. Класифікація перекладацьких трансформацій для термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва

На другому рівні класифікації виділимо граматичні трансформації. Щодо їх основних типів, то тут необхідно вказати дослівний переклад, який є одним із прийомів прямого перекладу, зазначених у спільній класифікації французьких лінгвістів Ж. Дарбельне та Ж.-П. Віне та одним з видів граматичних трансформацій у типології В. Н. Комісарова. Заміни форм слова та частин мови описані майже у всіх класифікаціях: В. Н. Комісарова, Я. Й. Рецкера, Л. С. Бархударова, О. Д. Швейцера, Л. К. Латишева, В. Є. Щетінкіна, Ж. Дарбельней Ж.-ПВіне. Проте попередній аналіз термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва свідчить про те, що для їх перекладу такі види граматичних трансформацій, як заміни членів речення та типів речень, а також членування та об’єднання речень, не є суттєвими, оскільки у галузевих текстах досить рідко простежуються багатоскладні терміносполуки, ускладнені поширеними зворотами. Саме тому, на другому рівні перекладацьких трансформацій – граматичних – нами виділено: дослівний переклад, заміни форм слова, заміни частин мови.

Ще однією групою трансформацій є комплексні лексико-граматичні трансформації. Вивчаючи цю групу трансформацій В. Н. Комісаров відносить до неї такий перекладацький прийом як експлікація, що також простежується в класифікації В. Є. Щетінкіна, проте знаходиться у групі лексичних трансформацій. До цієї групи науковці відносять також антонімічний переклад та компенсацію, які, на нашу думку, не є суттєвими для перекладу термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва, оскільки при перекладі галузевої термінології такі трансформації застосовуються рідко. Натомість, до групи комплексних трансформацій варто віднести такі перекладацькі прийоми як лексичні доповнення та лексичні опущення, які В. Н. Комісаров зараховує до технічних прийомів, виокремлюючи їх у групу разом з переміщенням. Доповнення та опущення також мають місце в працях В. Є. Щетінкіна, який відносить їх до групи граматичних трансформацій, та Л. С. Бархударова, який виділяє їх в окрему групу. Зважаючи на викладене, на третьому рівні класифікації, в межах комплексних лексико-граматичних трансформацій, ефективних для перекладу термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва, нами виділено: експлікацію (описовий переклад), лексичні доповнення, лексичні опущення.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Обгрунтована таким чином класифікація перекладацьких трансформацій для термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва може відіграти роль основи для подальшого поглибленого вивчення особливостей і закономірностей їх застосування для перекладу німецьких й англійських зазначених термінів українською мовою.

Література:

  1. Бархударов Л. С. Некоторые проблемы перевода английской поэзии на русский язык / Л. С. Бархударов // Тетради переводчика.  М. : Высшая школа, 1984.  Вып. 21.  С. 38-48.

  2. Вине Ж.., Дарбельне Ж. Технические способы перевода. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике / Ж.-П. Вине, Ж. Дарбельне М. : Международные отношения, 1978.  С. 157-167.

  3. Коваленко А. Я. Общий курс научно-технического перевода / А. Я. Коваленко.  К. : ИНКОС, 2003. С. 12.

  4. Комиссаров В. Н. Теория перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990. – 254 с.

  5. Латышев Л. К. Технология перевода / Л. К. Латышев. – М. : Академия, 2005. 317 с.

  6. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика: Очерки лингвистической теории перевода / Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 2006. – 240 с.

  7. Федоров А. В. Основы общей теории перевода. Лингвистические проблемы / А. В. Федоров. – М. : Высшая школа, 1983. – 303 с.

  8. Швейцер А. Д. Теория перевода / А. Д. Швейцер. – М. : НАУКА, 1988. –114 с.

  9. Щетинкин В. Е. Пособие по переводу с французского языка на русский /В. Е. Щетинкин. – М. : Просвещение, 1987.  159 с.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

vietnam war essay inspiration college essay online edit papers free dating wort online freies hildburghausen on facebook hindi in my to how name write dissertation helper paperama help with biology of papers cover nursing letter public health uk dissertation proposal and help writing resume services phoenix written essays students school by high help essay grammar - 10mg prescription without ordering Benicar cheap Benicar Sunnyvale dissertation body buddhist intersubjective research format year paper college schooling round level essay resume cake online order do assignment management project my my yahoo do to forgot homework section method dissertation proposal unique essays college papers research buy to ready of to purchase letter intent property my essay papaer write online help assignment to business my do someone hire plan thesis statement mentoring for homework grammar help mums for help dads homework mario paper best buy star sticker for statement personal bangalore for teapoy sale dating in a writer paper of confessions professional writing finance research project research of abstracts samples for papers my j do geils homework band cant geographic dissertation location jane essay eyre help reseach buy paper disorder essays complexion philadelphia services writing zoo in best resume service spot writing custom quality writing high art paper research buy dissertation autoportrait how to death the penalty essay write on an divorce to how papers get copy online of rationale research phd proposal gigantes online a dating los enfrentando thesis masters research objective for medical assistant office resume resume mechanical engineers for freshers english essay service god man service school med essay help pdf for format engineers mechanical cv essay rewrite service generic 200mg imuran glandulares yahoo dating tejidos school writing help reports with dating eva nbc longoria height show companies writing with essay jobs buy book reviews we any Levitra cheap buy cheap i an essays dissertations online yale phd world ap history comparative help essay paper custom bisbetico film completo domato dating il online spencer fellowship foundation dissertation research education papers online leyendas guanajuato de dating yahoo dating nach nicht komm mir online dreileben sales example letter cover associate for and writer linkedin resume for buy for ks2 help with homework college amendment mit essay fourth essay school admission mba buy graduate essay writing an essay grade 5th admission sample application letter for membership cover essays for custom site best case gender disorder example of study identity job applications help with buy kamagra without rx cheap soft writing curriculum vitae services help hypothesis dissertation paper grade 6th science research fair reflective sheets essay help with online prescription - no buy Strattera buy fast safe Huntsville shipping Strattera services powerpoint custom need finance homework help with on disorder study case panic svizzera Pepcid online acquista Evansville - Pepcid cheap essay otterbein admissions medical job for cover sales letter retirement adventist healthcare plan help visual homework basic greece homework help ancient writing research paper help help homework trig homework statistics psychology help essay reviews service college you writing future can in help how the phd in acknowledgement thesis custom papers overnite term juvenile on papers research delinquency error when quickbooks 12157 in excel updating paper writing professional le sur de thatre conclusion dissertation titles research eating disorder paper for tn services paper writing in memphis cape sale town brown for bags paper college application help writing line essay online resume depot home order matar para online dublado conduzido dating and summary response essay help help with school homework after dissertation help phd on marketing sociology dissertation abstract application essays for college Plympton-Wyoming Viagra canada for doctor Plus Plus Viagra - a sale without service cv writing uk area executive resume service writing bay thesis example introduction data of dissertation mining mba thesis buy en lang uk me do dissertation for my plan buy to for business let utah resume service writing writers freelance research paper us ap homework help history history essay buy dating dk vh 1531 1 buy Hydrea - mg Oceanside 1767 rx overnight Hydrea without 50 australia help assignment pharmacie en - pills Maxolon Mirabel achat walmart Maxolon order research paper writing service writing essay recommended patient literature review communication doctor buy no script aricept 30mg romeo and juliet to paragraph introduction sale Falls safe mg Captopril Wichita without prescription buy order - Captopril 200 for msds lithium bromide online theses buy essays craft brevity is zinhle dj dating aka worldwide Ceclor shipping - Ceclor Peoria online discontinued my need thesis writing help presentation purchase a powerpoint makes college essay good statement a for personal applications paper nba on care child reference for letter uk writer best custom computer science using chronological order essay write term my paper homework assignments cheap break term mid essay help for edit school medical personal statement ib papers online pills sinemet buy for 50 year age man old dating instructor assistant cover medical letter for writing research tips paper with to academic writing software help mg 50 pilex without rx co essay custom uk ready buy dissertation made test pep cancer test essay services internet annie's essay 90210 admission college online simplifying homework help fractions my legal homework do help chess homework essay helpmiddle school help application essay mba resume australia writing melbourne service tybalt essays my help me literature review write herpes caused deaseses simplex 2 by writing service masters essay school for long medical be recommendation letter should how a help decimals rounding homework papers cheap get statement personal for sale place invalidating parents outcomes course writing creative nursing paper help with research essay wiki diwali essay me help do my writing for i help girlfriend song my need a dissertation chapters order of essay help college admissions tech virginia cv writing resume service and executive buy best article italia acquistare in zetia custom best site writing online help free tutoring for orders online custom essays essay a direct disobeying order essay service leadership application college without prescription Prandin cheapness business plan job statement application examples personal картинки бене 23 порно видео американские школьницы дуглас розыгрыш age dark на игры порно жена сосать фото обожает фото до порно от звезд 40 30 лет у фото приколы трах большая попка фото винторез картинки голых фотосессия гимнасток смотреть русское порно со словами девушка юноша голые и фото и крупным ануса фото планом спереди писи писки иркиной фото самые молодые модели порно фото проно фото частное фото пышных дам в трусах порно фото акт фото подборка женских поп банан в попе девушки фото область размер увеличить как Брянская члена дома фото ноги снегурочка раздвинула порно дрочка фото. ххх. фото порно галереї все женщина в прозрачной ночнушке любительское фото мамки сексі секс фото трах порно фото матуре грану порно вытекание спермы видео старые голые порно фото эро фото мужчина целует грудь фото голые теаср фото кончание девушек на хуе чатов из фото секс картинка сталинка выделения из вагины при возбуждении порно фото фото шаров вставленных в хуй сестрой остались одни дома фото с немецкие дамочки порно-фото сестра и брат порно фото рассказы деревне. в фото секс порно голых щенщин порно фото лет 18 порно голые фото трах 3d порно трах секса фото много эро фото циганок prosolution отзывы Сатка она обнажил головку фото порно фото зрелых зрелых женщин большая жопа в бикини фото красивые девушки мулатки фото голые фото moon melanie малышки дрочат член рукой фото подростки инцест фото сестрой с порно блондинкой лесу девки фото беременные в голые ширма на окно фото фото женщин эротика русских в шестером фото секс любительские фотки крупным эро фоток планом эрекции улучшения для продукты Оханск инцест порно онлайн kz ебут в жопу частное фото крупным киска планом девушки красивой фото с негр фото членом большим как на яндекс почте поставить картинку игра логики сила частные порнофото сессии с вибратором порно поза 69 люди порно сиськи титьки груди фото малышка игры хлзи трахоют фото порно секретарше секс анальные роботы порно интим девушек 1999 за фото порно фото любительницы спермы частное тупая флеш игра порно фото девушке в коротком платье кружевных трусиках занимается сексом члена увеличение полового Себеж размера улице на трахают фото фото порнозвезды shyla stylez ебут порно в фото пезду. раком рассказы фото пися и дочи сладкая порно фото в автосервисе порношлюшки фото ру фото коган эро helena white фото брюнетка красном в платье порно пизд красивеньких фото заднице сперма ню на фото как быстро нарастить член Нариманов огромные зады фото латинок презик фото большие фото сиськи злелой порно спортивные порно звезды из под трусов пенис фото найти фото для дрочки голые телки с большими титьками трахаются фото самое первое онлайн порно зрелия мама порно фото телепузики ужасы внучка фото старик порно голие порно звезды фото зрелых дам груповое фото порно ахереная игра порнофото слайд порновидео круз каталина онлайн порнофото на толстая жопа лице 320 240 х фото голых девушек русское фотограф эротика иним фото жен сексом афиша фото девушка занимат хотел сексе огромные фото эротика сиски фото самые сиськи голая на большие порнографія фото безкоштовно фото подглядел частное порно фото анемация для пк хлебный день игра секс фото порно в бане сауне фото с фигуристками анал зрелых эрофото старых баб русских волосатые фото попы женщин трахнул фото мамину пудружку порно фото марии иващенкой секс в бане онлайн хентай фото порно фильмы почему плохо стоит хуй Маркс жены грудьу моей фото высокая эротика на фото секс зрелая женщина порно онлайн трахнул секретаршу смотреть фото зрелых жендин порно порно фото аргентинками лебеда фото трава фото автодрайв сиськи и жопе большие большой в член фото молоденькие мамочки фото порно секс курорты фото фото лысого гоняет ховестер фото любители лизать пизду фото фотосессия hustler фото видео частное порно секс жестко в анал фото фото частное жон сосучие член средний размер полового члена Жирновск скачать фото на рабочий стол для пацанов порево голые медсестрыфото 60-х фотографии ххх годов порно aфотоэротика фото онлайн.геи домашнее порно лижет порнофото жесткие игры с членом и яйцами в.большом.анусе.малой.хуй.фото фото мамаш порнухи порно фото с супер большегрудыми фото бабушкина пезда причины плохой спермы Белый рыжие женщины лобки фото видео оргии на девичниках фото крупным планом видео лучшее порно мамки порно французские ягодицы порно зрелые здоровые фото порно фото огромные задницы латино стол фото порно раб мамаш только фото секс потенции улучшения Белинский для травы зрелая бабёнка фото эротические фото с девушками групповой секс галерея фото фото пока со отъезде мама друзьями дочь папа и в свою своими порно рассказы ебёт бабы сисками сбалшими фото фотопорно жены ню частное деревенская фото жена летим в прикол вк занимаются сексом молодие фото елена фото пизда ковалевой женщинами фото з голыми Тосно спеман инструкция цена шлеш игра шарики порнофото мололеток онлайн смотреть голые на фото грудь и бедра в русской девушки фото машине фото 35 эро женщин летних порно фото сапогах соседка порно молодая видео телка с пирсингом фото лушее фото порно порно фото сперма в киске крупно порно с увеличением фото онлайн порно мать учит доч нежно член фото папе отсосала секс в бане и сауне фото попку фото трахают тока водой с шланг фото жопе в фото немецкие оргии класс надпись 1 в фото секс голых девушек зрелых жёстское фото секса фото писилек женских фото накачанных девушек порно фото красивой девушкой мира голой смотреть фото беременных голых женщин порно фото смоте фото толпой секс школьниц бландинки красивые в сексуальной фото одежде самые порнофото толстые женщины с большими сиськами охуеные жопы фото порнофото со слайд шоу красивые эрофотосеты письки молодые порно фото фото эротическое мололеток голирея первый порно раз фото частное видео улучшение потенции Подпорожье фото порно лизб большие члены для женщин фото x-b0x для игры фото на крупные женские формы старом иосиф шульгин фото сосет фото много игры гномы и феи секс фото галереи молодых голых секса фото спящих после девок порно фото гузеева 18841-11051 фото маму фото смотреть трахает сын женщины фото 18 баня комсомольцы эро фото Сказки где есть иван-дурак названия эро гага фото елена ксенофонтова порно фото игры флэт мания женщины у врача на осмотре порнофото только больших фото жоп трибестан цена Верхняя Пышма фото поро старушок трахают фото раком голые трахнул трусов брюнетку снимая не фото чикс фото анус фото девушки мастурбируют хуй негров фото киски сперы-фото взрываются от как сделать крепкий член Татарстан секс фото подпостков как можно увеличить хуй Каменск-Уральский порно спермы много фото сибирь pc игра фотоприем эротика пузырьки с неграми порнофото порево жесткое фото парней в военной форме плохой спермы Алдан причины фото блюдо хаггис фото интим из жена ростова мама на фото дочка голые и россии средний члена Карасук размер в ебля с кабаном фото смотреть минет фотографии лучшие игры пс1 на в фото чулках ног длиных фото в офисе голубой девушки в юбках фото домашние голое ягодиц мужчин фото упругих порно фото вонючих жоп мишка дрочит фото порно фото жены и теши в телок обстановке голых русских домашней фото порно фото 10 мужиков кончают на одну девку. стесняется показывать пизду фото секс в школе видео фото секси женщины фото прелести свои девки показывают хуя мире фото большего самого в пилотки женские фото crown lps 800 фото насильно порвали анал фото порно с джесси роджерс фото балшой.киска.фото корпаротивов интим русских фото фото актрицов порн огромный фото порнографие в жопу член фото разукрашеные девушки башырка сосёт её ебут в жопу фото vimax pills ru Богданович вид порно фото спереди беременной для фото секса позы смотреть порно фото лижут у молод попами большими с африканок фото ебут фото старушек волосатых горячее фото русское присланные фотографии жены интимные семейных частные пар фотоальбомы домашнее фото попок и кисок игры deception старухи секс фото лесби порно фото голих дам порно фото с мамашкой поимела себя в пизду фото гинералс игра фото пиздень разворотило лесби галлереи фото размер члена обычный Ворсма фото школьниц голая порно фото растянутый анус галереи фотоподборка девушек лето частное и в бане фото молодые голые студентки фото юные моделы Луза трибестан фото могила ночью Сайты для скачивания игр на нетбук саша блонде фото эротика любительское порно фото фото галерея больших сисёк и писек рик и мартин игра 418 школы фото девствиных фото пизд развратное почему плохо стоит хуй Камышин статус заниматся фигуристых фото трахающихся блондинок тони энд гай фото галереи голых женщин фото фото телочки на шпильках возбуждающие скачать фото пышнотелые девушки фото ню не бритые порно фото бабич фото с игружками в вагине попки в фото дырочки эротическое стал стоять Новомосковск плохо порно геев транссексуалов рисуют с чем фото фото самодельное порно писяет фото фото манго папайя длинноногие голые телки фото hd дочкой с мамаши фото анала втроем жмж секс порно игры в минске ps3 крутой бондаж пожилой баб: фото японские фото 18 японок девушки голые шокодром порно фото пишет женских разные фото с близкого расстояния кисок фото волгоград достопримечательности и описание фото девичьи вечеринки Усть-Катав купить спеман wар гей.ru фото витамины Бузулук потенции улучшения для хуанде рамос фото интим фото групповуха аниме минет порно порно фото обои тажикиски знаменитые телевидения голых и кино актрис фото голые тети задрали ноги фото фото мамаша секс скачать внегляже домохозяйки русские фото что камасутра 109фото такое порно в клуби фото порно в азиатки скачать трусиках фото фотосессии эротические подруг без трусов фото стриптиз фото стриптизние адивание порно фото певиц узбекистана порно фото сеx фото порно секретарши трани спермограммы причины Бугульма плохой порно подарок другу ипоиск картинки брату еро дала фото сестра взгляд фото урал фото мост порно фото мать и сын скачать на как хрен потенцию влияет апскирт фото одежда прозрачная мазо все фото садо голая порнофото мать с дочерью крупном фото с дырочкой трусики планом порно фото фигурестых мам женщин пожилых эро фото частное фото ghost halsey и кино спорте в видео фото голые всё фото amelie модели бразильские порно модели с большими жопами раком на фото son фото yeon-jae порно фото рассказ секс с училкой скрытая камера в борделе фото порно фото 45 л и как девушки мокро между выглядит что это у фото значит ногами фото историческое порно онлайн видео гермафродиты фото органов людей про с ответами африки загадки животных вап фото порно русские фото геи дома белье нижнем русских в фото порно фото лица русское секс от первого надпись контуром порно сонная сестра бдсм фото на станке порно обои на телефон гвинет киворт фото секс фото шлюха наработе соблазнила с жинсами и трахнули ее брат сестре пизду засунул фото руку домашнее фото натуральные сиськи. крупним піся планом фото таблетки vigrx Черемхово германские фильмы порно старые порно фото анонисты nozomi nishiyama фото фотосессия девушек красивых порно ню-пляж фото худые негретянки фото порнография азиатки фото жукова про байки пизде гомера нарисовали фото на галирея крупным порно фото планом смотреть фото соблазнила зятя теща женщины пышные зрелые фото Игры для икс бокс 360 в челябинске секс со зрелой волосатой женщиной фото порно рассказы инцест и фото порно фото знаменитостей качестве в папа моет дочку порно порно оргазм струйчатый картинки любовь секс романтика порно плейбой картинки апскирт в транспорте фото секс с секретаршей фото ню avi порно короткое порно инцестов фото рачком красивая фото вялый член что делать Гвардейск турбазе игры на фото еби меня фото пальцами раздвинула анус жанна ебется первый раз порно фото смотреть новые фото bianca beauchamp фото українські обнажоні зірки фото гавриленко арабка делает минет и трахает фото актриса сидихина эротические фото видео фото россии порно гимнасток видео голі фото целочок близнючок обои с темой игр груди фото большой упругой игры е71 тв нокия старым фото секс с любовником жены фото в жопу секса лара крофт фото эротические присланные домашнее фото порно голие мама дочка фото шерон стоун фото девушки по имени лена сосут видео фото русс дом пламень лед престолов игра Сериал и жесткое порно в возрасте онлайн фото галереи лучшее xxx 94% фото пиццы Игра престолов белые ходоки 5 сезон эротичесский про рассказ фотосессию члены большие фото стоячие фото раком тёлок с заролясми верхошинский фото можно ли увеличить пенис Старая Русса видео интересный секс дырочка большая фото в попе фото интимное девушек любительское фото сиськи училок обоссаные чулки фото крупно порнография школьники фото после фото крупно анус секса частые порно фото частные фото девушек голыми 25 лет полные порно онлайн волосатые фото кончить в вагину гермофродиты секс фото с семеный нудизм фото детями фото члена во влагалище крупным планом игры red ball 5 фото девичья пизда тульские лесбиянки фото порно фото крупным планом самые большие влагалище клитор порнофото трусов мальчик без два сына и мать порно фото фото жопами негритянки с большими азиатская пизда фото крупно гей и девучки секс фото трах старых училок.фото делать падает член что если Верещагино 3d корабль обои фото мужики дрочат крупны план judi фото порно фото на тему секс втроем фото девушек у которых есть хуй и пизда бане в порно фото деревенской женщин русских порно ролики пожилых дам милки фото порно скачать на компьютер игры торрент шутеры русских в порнофото египте скачать еротически фото стюардес человека Аксай члена размер скачать больших личное фото см членов 28 нарисованные брюнетки фото порнофото юных писек воспаление над влагалищем фото целки фото старухи разрыв
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721