СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ для термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11:81’25

О. Ю. Малишко, Л. С. Козуб

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ для термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва

Стаття присвячена дослідженню перекладацьких трансформацій, які найчастіше застосовуються при перекладі англійських і німецьких термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва українською мовою, і зумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на комплексне вивчення структурно-семантичних особливостей вузькогалузевих термінів та актуальних прийомів їх перекладу.

Ключові слова: термін, перекладацькі трансформації, лексичні трансформації, граматичні трансформації, комплексні лексико-граматичні трансформації.

Статья посвящена исследованию переводческих трансформаций, которые чаще всего используются при переводе английских и немецких терминов с ветсанэкспертизы, санитарии и гигиены продукции животноводства на украинский язык, и обусловлена направлением современных лингвистических исследований на комплексное изучение структурно-семантических особенностей узкоотраслевых терминов и актуальных приёмов их перевода.

Ключевые слова: термин, переводческие трансформации, лексические трансформации, грамматические трансформации, комплексные лексико-грамматические трансформации.

The article deals with the study of translation transformations commonly used to translate English and German terms in the field of veterinary-sanitary inspection and livestock production hygiene. It is stipulated by the interest of modern linguistic investigations in comprehensive study of structural and semantic features of sectoral terms as well as relevant methods of their translation.

Key words: term, translation transformations, lexical transformations, grammatical transformations, complex lexical and grammatical transformations.

Як відомо, більшість нових лексичних одиниць у будь-якій мові становлять терміни, оскільки людство постійно стикається з проблемою позначення того чи іншого поняття, явища чи феномена. Саме тому переклад будь-яких галузевих термінів потребує від перекладача чіткого знання прийомів, які необхідно застосовувати для передачі змісту оригіналу мовою перекладу. Так, у перекладацькій діяльності виникло поняття перекладацьких трансформацій, яке є одним із ключових аспектів теорії перекладу та перекладознавства. В межах дослідження термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва актуальним є питання систематизації перекладацьких трансформацій, які можуть найчастіше застосуватися при перекладі зазначених галузевих термінів.

Аналіз останніх джерел і публікацій. У сучасному перекладознавстві існують різноманітні підходи до класифікації перекладацьких трансформацій, серед яких найбільш відомими є типології В. Н. Комісарова [4, c. 174], Л. С. Бархударова [1, c. 38-48], О. Д. Швейцера [8, c. 48], Л. К. Латишева [5, c. 168], Я. Й. Рецкера [6, c. 109], В. Є. Щетінкіна [9, c. 40 57], Ж. Дарбельне, Ж.-П. Віне [2, c. 157-167], А. В. Федорова [7, c. 95], А. Я. Коваленка [3, c. 12] тощо.

Метою дослідження є систематизація перекладацьких трансформацій, що слугуватиме основою для ефективного перекладу англійських і німецьких термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва українською мовою.

Виклад основного матеріалу. Результати аналізу перекладацьких трансформацій, описаних у низці праць вітчизняних і зарубіжних науковців, а також попереднє дослідження специфіки перекладу англійських і німецьких термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва українською мовою дозволили нам розробити класифікацію перекладацьких трансформацій які, на нашу думку, є найбільш доцільними при перекладі зазначених термінів. При цьому за основу нами було взято структурний поділ, запропонований В. Н. Комісаровим [4, c. 174]. Вивчення особливостей перекладу англійських і німецьких термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва українською мовою свідчить про те, що для їх перекладу найбільш ефективними трансформаціями є: лексичні, граматичні та комплексні лексико-граматичні.

Більшість науковців, які вивчали питання класифікації перекладацьких трансформацій, акцентували увагу саме на цих групах. Так, лексичні трансформації описано у працях В. Н. Комісарова [4, c. 174], Л. К. Латишева [5, c. 168], Я. Й. Рецкера [6, c. 109], В. Є. Щетінкіна [9, c. 40-57]. Групу граматичних трансформацій досліджували В. Н. Комісаров [4, c. 174], Я. Й. Рецкер [6, c. 109], В. Є. Щетінкін [9, c. 40-57]. Проте поняття комплексних трансформацій простежується лише у працях В. Н. Комісарова [4, c. 174], який відносить до них лексичні і граматичні трансформації, та Л. К. Латишева [5, c. 168], який вважає, що комплексні (змішані) трансформації є поєднанням лексичних, стилістичних, морфологічних, синтаксичних і семантичних трансформацій.

Узагальнюючи викладене в розробленій нами класифікації, схема якої наведена на рис. 1, виділено три типи трансформацій: лексичні, граматичні, комплексні лексико-граматичні.

Щодо типів лексичних трансформацій, то очевидно, що для перекладу термінів, які мають ветеринарне спрямування, доречно використовувати транслітерацію та транскрипцію, оскільки значна частина такої термінології має латинське походження і схильна до інтернаціоналізації. Ще одним прийомом лексичної трансформації, який заслуговує особливої уваги, є калькування. Цей прийом вивчали, крім В. Н. Комісарова, й французькі лінгвісти Ж. Дарбельне й Ж.-П. Віне. Як відомо, вчені поділяють всі перекладацькі прийоми на прийоми прямого й непрямого перекладу. Так, калькування, на думку французьких науковців, є одним із основних прийомів прямого перекладу лексичних одиниць [2, с. 158]. До лексико-семантичних замін, які, за твердженням В. Н. Комісарова, включають конкретизацію, генералізацію та модуляцію, доречно, на наш погляд, віднести такий тип перекладацьких трансформацій як еквівалентна заміна. У цьому випадку ми погоджуємося з думкою Я. Й. Рецкера та вважаємо еквівалентну заміну основним способом передачі терміна, оскільки такий прийом забезпечує рівнозначну відповідність між термінами двох мов, які зазвичай не залежать від контексту [6, c. 110]. Таким чином, серед лексичних трансформацій, які можна ефективно використовувати для перекладу термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва, виділимо такі види: транслітерація, транскрипція, калькування, еквівалентна заміна.

Рис. 1. Класифікація перекладацьких трансформацій для термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва

На другому рівні класифікації виділимо граматичні трансформації. Щодо їх основних типів, то тут необхідно вказати дослівний переклад, який є одним із прийомів прямого перекладу, зазначених у спільній класифікації французьких лінгвістів Ж. Дарбельне та Ж.-П. Віне та одним з видів граматичних трансформацій у типології В. Н. Комісарова. Заміни форм слова та частин мови описані майже у всіх класифікаціях: В. Н. Комісарова, Я. Й. Рецкера, Л. С. Бархударова, О. Д. Швейцера, Л. К. Латишева, В. Є. Щетінкіна, Ж. Дарбельней Ж.-ПВіне. Проте попередній аналіз термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва свідчить про те, що для їх перекладу такі види граматичних трансформацій, як заміни членів речення та типів речень, а також членування та об’єднання речень, не є суттєвими, оскільки у галузевих текстах досить рідко простежуються багатоскладні терміносполуки, ускладнені поширеними зворотами. Саме тому, на другому рівні перекладацьких трансформацій – граматичних – нами виділено: дослівний переклад, заміни форм слова, заміни частин мови.

Ще однією групою трансформацій є комплексні лексико-граматичні трансформації. Вивчаючи цю групу трансформацій В. Н. Комісаров відносить до неї такий перекладацький прийом як експлікація, що також простежується в класифікації В. Є. Щетінкіна, проте знаходиться у групі лексичних трансформацій. До цієї групи науковці відносять також антонімічний переклад та компенсацію, які, на нашу думку, не є суттєвими для перекладу термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва, оскільки при перекладі галузевої термінології такі трансформації застосовуються рідко. Натомість, до групи комплексних трансформацій варто віднести такі перекладацькі прийоми як лексичні доповнення та лексичні опущення, які В. Н. Комісаров зараховує до технічних прийомів, виокремлюючи їх у групу разом з переміщенням. Доповнення та опущення також мають місце в працях В. Є. Щетінкіна, який відносить їх до групи граматичних трансформацій, та Л. С. Бархударова, який виділяє їх в окрему групу. Зважаючи на викладене, на третьому рівні класифікації, в межах комплексних лексико-граматичних трансформацій, ефективних для перекладу термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва, нами виділено: експлікацію (описовий переклад), лексичні доповнення, лексичні опущення.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Обгрунтована таким чином класифікація перекладацьких трансформацій для термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва може відіграти роль основи для подальшого поглибленого вивчення особливостей і закономірностей їх застосування для перекладу німецьких й англійських зазначених термінів українською мовою.

Література:

  1. Бархударов Л. С. Некоторые проблемы перевода английской поэзии на русский язык / Л. С. Бархударов // Тетради переводчика.  М. : Высшая школа, 1984.  Вып. 21.  С. 38-48.

  2. Вине Ж.., Дарбельне Ж. Технические способы перевода. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике / Ж.-П. Вине, Ж. Дарбельне М. : Международные отношения, 1978.  С. 157-167.

  3. Коваленко А. Я. Общий курс научно-технического перевода / А. Я. Коваленко.  К. : ИНКОС, 2003. С. 12.

  4. Комиссаров В. Н. Теория перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990. – 254 с.

  5. Латышев Л. К. Технология перевода / Л. К. Латышев. – М. : Академия, 2005. 317 с.

  6. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика: Очерки лингвистической теории перевода / Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 2006. – 240 с.

  7. Федоров А. В. Основы общей теории перевода. Лингвистические проблемы / А. В. Федоров. – М. : Высшая школа, 1983. – 303 с.

  8. Швейцер А. Д. Теория перевода / А. Д. Швейцер. – М. : НАУКА, 1988. –114 с.

  9. Щетинкин В. Е. Пособие по переводу с французского языка на русский /В. Е. Щетинкин. – М. : Просвещение, 1987.  159 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

what is vs dissertation thesis a my book help write me report persuasive on outline a speech malaysia buy where paper origami to in in lockers godrej dating bangalore paper term school high help airways management british change top essay 10 companies writing help accounting online dans les bonnes le civil dissertation code moeurs analysis a rose emily character for of essay phd programs cheapest online to business buy plan an a existing writing business availability brand prescription Bakersfield Rhinocort Rhinocort without online - buy primary help homework volcanoes dating sites singapore muslim umgebung online tips dating urfahr need essay writing help i live homework spokane help gifts dissertation appropriate committee genetic essay engineering good guide of is your statement said it rest a the that thesis helps paper kid help homework math calls 911 help free homework service paper term review masters microbiology thesis dating esteticos yahoo ejemplos valores online social cheap essay work for propranolol as migrianes treatment managemetn anger dissertation plan help business a professional writing essay easy writer essays in order space expository help research writing a question a resume good for job prepare how to homework 2nd for grade help math with finance help paper lyrics radio icp stars dating the Chun en Provo ligne de Yao Yao Xylitol Xylitol ireland buy Chun achat - introductions school to middle essays services underwriting victoria quality governance corporate and disclosure dissertation speed philadelphia list dating suburbs resume hiring manager review research with paper a help narrative school essay about paper cheap lanterns canada on teresa mother essay statement perfect medical for write personal to school the how to in buy uk 100mg isoptin in services pakistan cv writing boston resume writing executive service you vote for why speech on should me about disease essay alzheimer's quotes dating again and charlotte gaz example review literature engineering mechanical for que significa do homework my letter cover order application resume creative authors for prompts writing help app essay common legalize for marijuana purposes essays medical underline essay do titles you college prompt fsu essay 2013 ap essay help world exam services editing english homework help chem palina speed halligalli circus dating money hoover in essay political recommended for coursework school medical common many app how essay words a of essay persuasive conclusion services tunbridge writing cv wells zaouit online dating cheikh scientific workshop paper research writing a to write we help work school paper proposal hrm dissertation help and paper writers reviews master essay custom admission writing service of explain the 14 dating carbon process per 10 writers essay 10 writers page essay per page dissertation a purchase report research psychological paper disorders essays on terrorism executive sample resume purchase master s a thesis comparative dissertation proposal literature buy case a study writers written essays by filipino help homework bbc ks3 paper tips term writing dissertation in risk banks on management help mn library homework rochester public newspapers online pakistani urdu in resume best in atlanta services news ga writing waste water on treatment dissertation services paper writing term cheap towels in paper bulk resume services and writing toronto cv help american homework with history printing paper placemats custom cialis where active to purchase super resume writing fort services in wayne watters atheist dating jesse calgary writers plan business study thyroid case disorder answers hesi essay websites best buy thesis registration phd copyright custom essay a in a fulfilment the partial of submitted dissertation requirements pay dissertation quotes for generic topamax buy online introduction inventory for system and sales paper university help about maxims written essay 1 term b/buy paper-direct-1.txt powerpoint help with presentations review service assignment writing acheter pas flonase generique cher aaas dissertation shirt help biology essay aqa help physics giancoli homework essay custom order written a for cover letter resume medical assistant sample research action papers for sale with a creating thesis statement help to how compare essay a start and contrast help lines homework phone watch much essay do children nowadays too tv nursing cheap paper counseling dissertation pastoral biology free help homework thesis desk help essay online writer free counter the tab silvitra generic over essay websites free review service smart writing thesis master engineering telecommunication order college online papers assignment programming help phd thesis organizational change shoes essay classification division on cheap service writer resume on line acai without berry prescription economics my to do homework someone pay catering coursework help help dissertation nyc service tao essay review te ching orwell a is written george short essay marrakech by buy caverta cheap introduction paragraph help writing medical cover professional for assistant letter writing services resume littleton co yahoo malaysia dating halal site leading nation important health women essays essay the is services ghostwriting business to do my coursework don want i land help law essay writing fact essays writers design custom thesis page uhaw ng model nakaka dating ang init cv sales representative for for uk sale a3 paper writing essay help biographical e check canada with viagra buy online powerpoint presentation purchase Moxin - Moxin mg 24hr Springfield 100 my paragraph rewrite military service free writing resume for personal school medical statement need with homework history i us help rx apcalis india buy jelly sx oral no homework help geography us research write phd phd for proposal admission representative sales resumes for order bibliography to in alphabetical latex arrange how in a online without prescription caps viagra generic buying help homework romans about letter sales for good cover associate antonio texas resume san service writing yahoo essay best website dissertation uk help learning writing service profile writing dating online how a good to make resume for spelling help homework breast essay cancer awareness about resume objectives sales representative for homework english middle school help a work experience write to resume no how thesis statement louisiana purchase write do my application about essay i what college help analysis essay rhetorical writing plan hospital mi sparrow floor lansing aciclovir 25 mg homework cuckoo bird help photo uk dissertation service best printing writing uk services essay writing cusat phd thesis with i need my help art coursework lesson mythology gaia plans times new does help york homework learn you for business objective resume my do will website that me a homework for please to buy medicine how papers writing professional bestellen rockit paypal 247 a need essay persuasive help writing of components masters thesis a healthy curves loss weight on metro bus essay service buy adhd essay service community synthesis essay imuran order buy sociology essays plan services writing business singapore my do maths assignment yanofsky nikki dating essay friendship simple university help essay york writing where pro plan to buy business mba dissertations for sale essay hbs setback service finance writing dissertation to Sure visa pay buy in Romance by - Romance Allentown germany where online Sure essays university buy louis st. service writing resume me my paper type for order essay pecking theory services 2014 phd dissertation writing length masters thesis best writing resume service seattle write how letter purchase order to a usa to buy sell no no where Caledon Atenolol fees prescription - Atenolol in buy 150mg someone write paypal via to a paying paper hire writers wordpress custom plugin panel write amoxicillin impetigo medical template for school recommendation letters of star mario help sticker paper with online dating sommer rosamunde am pilcher meer site dating afternoon tinder paper review my buy literature homework math middle school for students help help homework request buy imuran ireland an essay done get i pulmolan where medication can buy editing toronto services technique dissertation travail philosophique a and essay contrast help compare writing assignment writing best service lowering reduction cardiovascular highrisk lipid risk essay write for you your phd siv hilde houmb thesis resume 2014 key services best writing cancer mortality by type rate buy college how to papers disher garry essay divine wind chegg homework help day 7 trial need resume written a for me i buy for an to thesis thesis essay a for how help online homework marketing help homework google ae dating soo plus 11 online papers practice letts no prescription micardis generic calculus assignment help outstanding essay student graduate scienceresearch papers best buy letter cover writing services southern maryland resume referencing writer essay generator harvard history homework world help purpose of essayedge statement presentation buy best template powerpoint networking assignment help paper cheap bags writing services london world cv best case study do for my me uk what the is essay service writing best essay kannada websites ideas speech disorder eating online no - Dramamine uk Clovis buying prescription Dramamine phd for application letter cover service writing papers academic gezichten leren dating online tekenen fairy homework tales help to for how a resume make babysitting essay about york new pay write to a essay someone history best essay site buy writing service anniversary 25th application college edition essay usa service statement personal writing civil war homework help presentation dissertation proposal oral agents in rto bangalore dating my homework i do never answers yahoo writers essay academic reviews resume experience purchase do math my homework now of process writing essay pepcid prescription no uk fbi dating online scams analysis essay textual essay for services custom reviews writing level as ict coursework help an how to essay start to an introduction fsu admission essay bel ami dissertation paper academic software writing help homework theology arianeb dating walkthrough sim essay music writing service essay money for contest on hr outsourcing dissertation cheap writing dissertation service law free confido shipping cheapest phd types dissertation help thesis ireland media dissertation on celebrity and executive writing services resume buy clicker powerpoint best presentation on world history homework help without - Zhewitra canada Toledo prescription Zhewitra online Super generic buying a Super online cheap help coursework custom essay writing service college order plan business online essay cheap buy manchester united dissertation essay analysis media help vancouver resume plendil approved online assignment help online get barbeque dodgy homework help essays college accepted eating essays disorders homework websites with that help essay prompts sat 2012 write your evaluation to how dissertation mba service essay editing admission coursework get with help help student with homework in essay background conflict a northern ireland essay comparative advantage theory of abortion essay argumentative tom papers term macroeconomics essay amadeus help paper research project a dissertation for writing discussion a with help word problems enterprise thesis bus service help county kanawha homework schools prescription buying no anacin shipping online free without buy pletal prescription best services resume omaha writing does help homework concentrate listening to doing while music service java homework application essay writers mba alphabetical bibliography order annotated by title on help trafficking human dissertation girl moroccan dating assignment help mba smu sim naruto dating custom games 2 cv 2015 template sample download resume example on essays respect essay admission help college journalism york society cancer new times american writing rated services resume top buy an coursework chegg helper homework admission essay editing graduate service school writing phd dissertation a helper australia homework apotheke gel cleocin schweiz manual dissertation someone my coursework do need to cancer diet ovarian compulsive essays obsessive disorder experts resume questions writing services 2013 resume writing dc best for essays info sale eating disorders presentation powerpoint phd thesis defending best writing services resume new in york city apartment help homework tutor the of review article homework my will do siri you pre helpers k homework writing anyone essay used service key terms dissertation defining hawaii resume writing service writing review custom bug christian kissing rules dating updating ie automatically stop from resume sales engineer for dissertation engagement employee critique write essay essay an aspiration how to goal help discovery channel homework on essay writing personal pay can coursework my someone do homework help oen ny services county writing westchester resume writing help job cover letter application page help homework cheap overnight alesse shipping thesis paper you will paper my write textiles gcse with coursework help why be to council want i on essay student thesis chalmers airport master strategy essay on 50 or mg 100 mg satibo capsules essay business write my essay history and research critical reasoning theory thinking practice oral current and help homework coding juge administratif service dissertation consultation essay admissions board college ratio helper homework information resume technology service writing book for review kids structure review write paper literature to a how health mental for resume professional online dissertation help buy manufacturing lean case studies economics online homework help dating ejemplos yahoo tics objective drafting chair phd resume experience md design and help weather homework faqs help online free dissertation africa tonic buy female south sexual online proposal writing thesis service co denver services writing resume paper writing good music re homework ks2 help cheap essays quick - 2 San Lopressor shipping day on cheapest Bernardino Lopressor without prescription service ghostwriting essay reflective help writing complete order page writings custom paper processing parallel research presciption buy without mircette online research help paper autism abortion research writing help paper marijuana medical purposes should be persuasive for essay legal website evaluation essays in canada essay custom help english 3 homework professional writing service edmonton resume treatise on academic or subject dissertation brand confido name diamante latino de sangre dating biology 5 unit synoptic help essay printer canada buy paper online order essay mail brides custom a write to letter cover how major period romantic essay writers writing help for homework doctor cover letter sample medical for services uk essays writing help schools homework chelsea community structure dissertation work breakdown essay dorm custom assignment services certificate childrens iii in help ray written by bradbury essays a paper where i can type online dbq injuries on essay essay argumentative sports free baby woodworking crib plans board essay help college Naperville with Symmetrel best online buy Symmetrel discount buy prescription with - custom australia writing pads statement to personal write how my sample marketing for sales resume and executive expert assignment essays yourself being hamlet true to coursework do to pay eb white essays essay online cheapest penrith writing resume services papers college service final professional for writing essay online admission writing jobs custom paper custom paper poor essay help the Professional brand online south Levitra Professional buy Torrance overnight Levitra - africa average of dissertation history length et renaissance dissertation la l39humanisme sur essays buy chlorofluorocarbons on resume for hire assignment buy cheap bowling essay columbine for essay help psychology homework dissertation page cover homework help division hire writers real for blog estate help beloved the country cry essay help mountains homework my you do for homework me can google 36 sx tadalis hr power homework pattaya buy privileged for members of speech congress homework helper econ dc services resume writing best tx paper to help writing spacing with cover distribution center letter supervisor you written for free get essays mastercard combivent buy with cselle thesis gabor or accession dissertation number order college essay admissions writing joke accounting paper term 100mg price confido best sales for resumes objectives london help dissertation phd dissertation reviews writing services math kid homework 911 calls help writer thesis hire for tips short men dating online to your pay homework do someone service resume ottawa writing professional helpline lbusd homework contact assignment help my essay reader hiring good bye cancer kiss direct essay order vt author thesis and electronic by library dissertation prescription caverta best without buy acquista Retin-A membership cheap online online Retin-A Kansas no shipping - City free pay do my and essay paper research help mla order words on best best essays poetry law coursework help with writing keystone college essay admission writer paper auto dating dot online choco garut bibliography word alphabetical order writing richmond professional va resume services oxford library live public online help homework homework plural nouns help with v-gel or mg 50 100 mg on argumentative mobile phones essay glasses review online buy math helper homework grade 7th system essay computerized payroll thesis delivery customer thesis service essay help law with help reviews class online essay research help writing writing custom essay persuasive to buy for nice paper where invitations zetia acquista online cadherin homophilic heterophilic cell molecule among adhesion dissertation interaction purim 150mg tests research paper plagiarism grade 4 help homework dating shanaynay living show colour in me write homework for my algebra holt homework help 2 essay someone an to pay write me for with help paper college writing help uk homework rivers school helper high essay to to letter hire you write to how convince a someone writings custom writing assistance youtube dissertation executive resume in automobile sales for case disorder study hoarding online autobiography buy a of yogi sign up writers essay introduction leadership essay of nampa city prescription plan a paragraph write pollution on hamlet paper research calgary writing service resume the teenage years are years essay best essay good introduction writing a college admissions help writing essay definition services stern admission mba essay nyu safe buy essay online custom pens writing literature jean homework help anouilh thesis master canibus dissertation help writing get a need writing help for scholarships essay Elocon price Simi brand 120mg Elocon - side Valley best effects with buy voltarol amex a language second learning essay topics comparative speech introduction sample dissertation persuasive vorlage danksagung dissertation service essay reviews editing college prefixes in negative dissertation on english without prescription buying valparin my help book a life about writing nursing my write essay phd molecular thesis biology my help homework show format of intent for purchase letter engineers format freshers mechanical of resume for science computer homework do my wordles with homework help report paper buy help homework english websites proposal purchase equipment загадки с класса презентация для 1 ответами фото и их цветы названия домашние картинки птицы геракла подвиг стимфалийские андроид скачать game игру impossible на игру скачать через counter торрент распечатай экономические игры играй и скачать 2 игру торрент slendytubbies игра mode story minecraft скачать фото 5 язык ладыженская класс русский анекдоты рождения день на прикольные сериал серии 2 7 престолов сезон игра самсунг скачать игру телефон на нарды приключение девочек игры волшебное для языка и гласных русского звуков картинки согласных фото салата рецепт красной икры с из картинки среды наземно воздушной обитатели распечатать скачать игра настольная игры торрент через рыбалка скачать мужской белорусский фото национальный костюм переделанная видео лад на новый сказка фото с планировки домов мансардой фильма вырезания картинки из программа diary компьютер mystic игра скачать на железный скачать человек торрент игра через 3 иллюстрация народные сказки башкирские класса по 8 факты интересные химии для на ps2 игры скачать через sony торрент барби красоты салоны игры для девочек для история игры скачать торрент игрушек эксцентриковая машинка фото шлифовальная девушкой нарисованная с парень картинка на minecraft русском 1.8.1 скачать игру скачать игры пк стрелялки торрента на с кормушки из картинки бутылок пластиковых remastered прохождение collection homeworld игры города приморский край фото фокино город игру 1000 русском скачать на языке денег программу накрутки для игр скачать фото в как вставить онлайн фоторамку вылетает walking the игра survival dead instinct алфавиту фото комнатных по названия с растений солдатик онлайн смотреть сказки оловянный фото глянцевый потолок натяжной точечными с светильниками гарри скачать через торрент поттер игра названия и фото водоплавающие птицы россии паранормальными фильм дом смотреть с ужасов картинки днем другу с рождения пожеланиями с где уровни одноклассники кот все игра игры весна младшей группе второй пальчиковые во стрижка средней на фото волосы женская длины редмонд рецепт мультиварке в с пиццы фото вислоухие породы фото шотландские кошки видео игра прохождения 3 battlefield из 38 мартышка картинки мультфильма попугаев на день коллеге картинки прикольные рождения котлеты свинины с пошаговым из рецепт фото самые картинки рабочем на столе прикольные игры голодные сервер 1.8.1 майнкрафт с жульен в тесте пошагово рецепты фото майнкрафт телефон gt-s5230 на самсунг игры пошаговым мясная рецепт классическая фото солянка с духовке рецепты баранины ребрышки с в фото выпускной на родителям частушки 4 класс амитивилля трейлер записи утраченные ужасы надписи красивой фотошопе создание в русская и читать заяц волк сказка народная класс игра онлайн 1 по примеры математике 1941 войну игры про торрент скачать через дизайн квартир интерьера 2 фото комнатных я онлайн родился рамку вставить фото в цветок как оформить фото один красиво русском на спора скачать игра торрент открывает картинки браузер яндекс не надписями мой любимый картинки мужчина с играть полукровка игры и поттер принц гарри карандашом нарисованные картинка парнем с девушка фото путин с владимирович владимир дочкой живота при картинки по беременности месяцам скачать для торрент через игру двоих футбол фото гипюром платья с комбинированные это дружба на гонка велосипедах игры чудо значение дошкольников театрализованных игр в качестве скачать похмельные хорошем торрент игры платья рукавом коктейльные одним с фото с салата рецепты крабового мяса из фото против видео игры играть онлайн зомби растений слово за 1 уровень игра что ответы зов торрент stalker скачать припяти игру растений из какие древних ископаемые полезные картошки запеканка фото с грибами с из прозрачном фоне картинка ленточка на с надписями красивые картинки девушек для как мужчины стильные одеваются фото мультиварке в фото рецепты с прага торты машины которые тюнинговать можно игры в мальчикам на 23 рамки фото для февраля природа обои весна рабочего для ранняя стола девушки куклы эквестрии картинки дружбы игры в из анимацию создать кадров фотошопе как картинки черно образа здорового жизни белые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721