СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ АРТИКЛЯ В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ КЛАСИЧНОГО ПЕРІОДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.14: 81’367.633 + 81’37

Є.С. Чекарева

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ АРТИКЛЯ В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ КЛАСИЧНОГО ПЕРІОДУ

 

У статті представлений аналіз синтаксичних функцій артикля давньогрецької мови класичного періоду. Розглядаються такі випадки вживання, коли наявність артикля впливає на синтаксичні зв’язки в межах речення або словосполучення, а його відсутність зумовлює певним чином структуру всього речення.Підкреслюєтьсягенетичнийзв’язокартикля ізвказівнимзайменником.Простежуєтьсядинамікапоступовоївтрати артиклем семантичної та синтаксичноїсамостійності у процесіморфологізаціїцьогограматичногоелемента.

Ключові слова: артикль; вказівнийзайменник; синтаксичніфункції; структура речення.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АРТИКЛЯ В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

         В статье представлен анализ синтаксических функций артикля древнегреческого  языка классического периода. Рассматриваются такие случаи употребления, когда присутствие артикля влияет на синтаксические связи в рамках предложения или словосочетания, а его отсутствие обусловливает определенным образом структуру всего предложения.Подчеркивается генетическая связь артикля с указательным местоимением. Прослеживается динамика постепенной утраты артиклем семантической и синтаксической самостоятельности в процессе морфологизации этого грамматического элемента.

Ключевые слова: артикль; указательное местоимение; синтаксические функции; структура предложения.

SYNTACTIC FUNCTIONS OF THE ARTICLE IN ANCIENT GREEK OF THE CLASSICAL PERIOD

         The article represents an analysis of the syntactic functions of the Ancient Greek article in Classical period. There is an analysis of the article uses when its presence or absence determines syntactic structure of the sentence. There is an emphasis on the genetic connection between the article and demonstrative pronouns. The dynamic of the gradual loss of semantic and syntactic self-dependence of the article in its way to morphologisation is also retraced in the article.

Key words: article; demonstrative pronoun; syntactic functions; structure of the sentence.

 

Артикль давньогрецької мови представляє значний інтерес для досліджень різного плану. Зокрема, особливістю давньогрецької мови є те, що саме в ній представлений історичний етап виникнення із вказівних займенників означених артиклів більшості індоєвропейських мов.                    Як зазначає І. І. Толстой, «в мові епосу ми <…> спостерігаємо грецький артикль  «instatunascendi»,бачимо, так би мовити, процес його зародження»  [5:370]. У нових мовах цей початковий етап розвитку артикля реконструюється лише гіпотетично або з малою кількістю давніх пам’яток.

У межах даноїстаттіхотілося б звернутися до функціонування артикля у класичнийперіоддавньогрецькоїмови, коли артикль вийшов на рівеньполіфункціональноїодиниці, розвинувшисвоїможливостівідпервісноїролівказівногозайменника до активноїучасті в актуальному членуванніречення, конкретизації й уточненняінформації не тільки на рівні слова, а й на рівніречення, тексту.

Більшістьдослідників розглядають артикль у зв’язку з іменником та категорією детермінації. Деякі вчені наполягають на необхідності розгляду артикля по відношенню до цілого речення і навіть тексту. Д.А.Штелінг пише: «Принципово новий підхід до вивчення категорії артикля спонукав дослідників пов’язати артиклі не тільки з категорією означеності-неозначеності <…>, але й з актуальним членуванням речення, з логіко-комунікативною структурою абзацу, з синтаксисом» [15:3]. О.І.Москальська вважає, що «артикль виконує в тексті спеціальні текстобудівні функції, які не можуть бути простежені на окремому реченні» [8:103]. Артикль розглядається з позиції граматики тексту як такий, що спрямовує увагу адресата або на інформацію, яка передує артиклю (означений артикль, анафоричний характер зв’язку), або йде за ним (неозначений артикль, катафоричний характер зв’язку).

З погляду актуального членування речення неозначений артикль є одним із засобів вказівки на те нове, що повідомляється у реченні (рему), а означений, навпаки, співвідноситься з тим, що вже відомо (темою).

Але очевидною є недостатня розробленість проблем співвідношення артикля з синтаксичною структурою мови. Г.М.Габучян пише: «Є всі підстави припускати, що синтаксичний аспект дослідження сутності категорії означеності-неозначеності буде визначати напрямок подальшого розвитку загальної теорії артикля» [4:25].

Деякі дослідники відзначають, що, крім функції вираження категорії означеності-неозначеності, артикль виконує інші функції, які переважно пов’язані з синтаксисом. І. Крамський називає їх вторинними і пише, що французький артикль, «крім своїх основних функцій, має вторинні, які кваліфікують рід та число» [6:17], а англійський артикль «має вторинні функції дещо іншого характеру, а саме – він субстантивує прикметник» [6:17]. Л.І. Божно називає ці функції граматичними (на противагу семантичним) та вважає, що в німецькій мові «основні граматичні функції артикля полягають у позначенні a) роду, б) числа, в) відмінку іменників та г) оформленні субстантивації інших частин мови» [3:6]. Р.Г. Піотровський розрізняє морфологічні і синтаксичні функції та говорить про їх неоднакове співвідношення на різних етапах розвитку французької мови, а саме, звуження синтаксичних функцій на користь морфологічних.

У науці немає єдиної думки щодо питання синтаксичних функцій артикля. Деякі дослідники вважають, що артикль не виконує синтаксичних функцій як таких. Так, О.Реформатський пише: «Для теорії службових слів артиклі дуже важливі. Вони не виражають відносин між членами речення, не створюють синтаксичних форм мови, але є найбільш типовими «граматичними супровідниками» знаменних слів» [11:296]. Такий погляд на артикль як супровідник або навіть компонент іменника відзначає також В.Тур: «багато лінгвістів відзначають своєрідність артиклів у порівнянні з іншими детермінантами, те, що на відміну від останніх, артиклі не мають лексичного значення і не виступають членами речення, <…> артикль вважають лише компонентом іменника <…> або навіть морфемою» [14:183]. Протилежною є точка зору О.Камчатнова та Н.Ніколіної, які вважають однією з функцій артикля те, що він «може брати участь у вираженні синтаксичних відносин» [5:116].

Аналіз фактичного матеріалу дає усі підстави говорити, що артикль давньогрецької мови виконує і синтаксичні функції, причому їх спектр є дуже широким, до того ж відіграє важливу роль у загальній структурі речення та збереженні зв’язності тексту. Для цього зафіксуємо найбільш поширені випадки вживання артикля у синтаксичній функції в мові класичного періоду.

Однією з поширених функцій давньогрецького артикля єоформлення означення при іменнику в атрибутивній або предикативній позиціях.

Звичайна атрибутивна позиція передбачає розташування означення між артиклем та означуваним іменником:

 • τὸνὑμέτερονΚόδρον(Plat. Symp. 208.d.)– вашого Кодра (тут і далі переклад з давньогрецької У. Головач);
 • τὴνἄλληναρετήν (Plat.Symp. 209.a.) – інші чесноти;
 • τῇπρώτῃτραγῳδίᾳ (Plat.Symp.173.a.) – нагороду за першу трагедію;
 • εἰςτὸν ἔπειταχρόνον(Plat.Symp.208.e.) – на всі прийдешні часи;
 • ἡτῶνἱερέωντέχνη(Plat.Symp.202.e.) – мистецтво жертвоприношень;
 • τὴν ἐπὶμὲντοῖςαἰσχροῖςαἰσχύνην(Plat.Symp.178.d.) – почуття сорому через ганебні вчинки;
 • τὴν περὶτὸνἔρωτασπουδήν(Plat.Symp.179.d.) – здатність спалахнути від Ероса серцем;
 • αἱὑπὸπάσαιςταῖςτέχναιςἐργασίαι (Plat.Symp.205.c.) – будь-яка праця в царині мистецтв;
 • ἡγὰρἀνδρὸςκαὶγυναικὸςσυνουσία(Plat.Symp.206.c.) – коли сходяться чоловік і жінка;
 • τὸἐντοῖςἐπιτηδεύμασικαὶτοῖςνόμοιςκαλόν (Plat.Symp.210.c.) – красу, приховану в людських ділах і звичаях;
 • τὸ τοῦὅλουἐπιτιθέντεςὄνομα(Plat.Symp.205.b.) – називаємо його загальним поняттям.

Неузгоджене (4) – (10) означення в такій позиції є навіть більш частотним у текстах Платона, ніж узгоджене (1) – (3). Відзначимо також, що у поодиноких випадках артикль та іменник, до якого він відноситься, можуть бути розірвані дієприкметником, який не входить до складу означення (11).

Подібна позиція артикля зустрічається також у західноєвропейських артиклевих мовах, але означення в більшості випадків узгоджене з іменником. У старофранцузькій така позиція позначала більш тісний зв’язок іменника з означенням. Р.Г. Піотровський пише: «Завдяки граматичній спайці артикля й іменника у старофранцузькій мові виробляється правило, згідно з яким слово, розташоване між артиклем та іменником, утворює з останнім тісну значеннєву єдність» [9:176].

Артикль у такій позиції дозволяє оформлювати дуже поширені означення, які є складними за своєю внутрішньою структурою (зокрема, всередині наявні два субстантивованих за допомогою артикля дієприкметника). Звернемо увагу на те, що для літературного перекладу цього уривка українською мовою виявилося необхідним перенести означення в окреме підрядне речення:

 • ἡγάρτοιἐκτοῦμὴὄντοςεἰςτὸὂνἰόντιὁτῳοῦναἰτίαπᾶσάἐστιποίησις (Plat.Symp.205.b.) – Бо будь-яка причина є творчістю, якщо завдяки їй відбувається перехід із небуття у буття.

Емфатична атрибутивна позиціяозначенняпередбачає розташування після означуваного іменника, а артикль повторюється перед ним. Така позиція підкреслює та виділяє означення, надає йому певної експресивності:

 • ἡὁδὸςἡεἰςἄστυ (Plat.Symp.173.b.) – дорога до міста;
 • ἐπὶτῇοἰκίᾳτῇἈγάθωνος(Plat.Symp.174.e.) – перед оселею Агатона;
 • αὐλοῦσανἑαυτῇἢἂνβούληταιταῖςγυναιξὶταῖςἔνδον(Plat.Symp.176.e.) – може пограти сама собі або, якщо хоче, жінкам у внутрішніх покоях;
 • τὸνδὲλόγοντὸνπερὶτοῦἜρωτος(Plat.Symp.201.d.) – досл. «цю» промову («цю»), пов’язану з Еротом.

Емфатична та звичайна атрибутивна позиція можуть бути поєднані по відношенню до одного іменника, як ми бачимо у прикладах (17) та (18):

 • τοὺςἄλλουςποιητὰςτοὺςἀγαθούς(Plat.Symp.209.d.) – інших прекрасних поетів;
 • τὸἐνταῖςκύλιξινὕδωρτὸδιὰἐρίουῥέον (Plat.Symp.175.d.) – як та вода в келихах, що вовною перетікає.

Перший та другий артикль можуть бути роз’єднані іншими членами речення, які не відносяться до сполучення іменника з означенням, оформлюваного артиклем. У наступному прикладі (19) між двома елементами атрибутивної конструкції розташований той предикат (разом із суб’єктом), від якого ця конструкція безпосередньо залежить:

 • ἀλλὰγὰρτῷὄντιμάλισταμὲνταύτηντὴνἀρετὴνοἱθεοὶτιμῶσιντὴνπερὶτὸνἔρωτα (Plat.Symp.180.a-b.) – а боги, що справді високо цінують мужність, яка живиться любов’ю.

Таке явище Ш.Баллі називає роз’єднанням і твердить, що порівняно з новими мовами «ще більшу роль грало роз’єднання в класичних мовах і, мабуть, первісно в індоєвропейській мові; воно дуже різко підкреслює синтетичний характер цих мов» [2:187]. Наслідком роз’єднання Ш. Баллі вважає «встановлення та закріплення автономії відділених таким чином одне від одного знаків» [2:187]. Артикль же в цій позиції сприяє легкому розумінню структури речення та того, що дві відділені частини атрибутивної конструкції пов’язані між собою.

У предикативній позиції означення є логічним предикатом і виступає зазвичай частиною складеного іменного присудка, а іменник, до якого це означення належить,– логічним підметом. Означення стоїть або перед іменником з артиклем (означення – артикль – іменник), або після іменника без другого артикля (артикль – іменник – означення) [13:248]. Обидва варіанти ми бачимо в прикладі (20):

 • ἀνάρμοστονδ᾽ἐστὶτὸαἰσχρὸνπαντὶτῷθείῳ,τὸδὲκαλὸνἁρμόττον(Plat.Symp. 206.d.) – для всього божественного потворність – це брак гармонії, а прекрасне – гармонійне;
 • εἰμὴτιςτὸμὲνἀγαθὸνοἰκεῖονκαλεῖκαὶἑαυτοῦ, τὸδὲκακὸνἀλλότριον(Plat.Symp.205.e.) – хіба що назвали б добре своїм і власним, а погане – чужим.

Відносно одного іменника в предикативній позиції можуть бути розташовані декілька означень, та, як і при атрибутивному положенні, конструкція може бути розірвана дієслівною формою, до якої відноситься вся конструкція (22):

 • αὐτὸτὸκαλὸνἰδεῖνεἰλικρινές, καθαρόν, ἄμεικτον(Plat.Symp.211.e.) – побачити саме це прекрасне – прозоре й чисте, без усіх отих зайвих додатків.

Треба зауважити, що означення в мові класичного періоду іноді може вводитися і без артикля:

 • ὑπὲρἀρετῆςἀθανάτουκαὶτοιαύτηςδόξηςεὐκλεοῦς (Plat.Symp.208.d.) – аби засвідчити свої безсмертні вчинки і зажити доброї слави;
 • πολλὰκαὶκαλὰἀποφηνάμενοιἔργα (Plat.Symp.209.e.) – безліч прекрасних справ.

Як бачимо, артикль дозволяє оформлювати досить поширені означення (наприклад, (8), (9), (10), (12)) без допомоги підрядного речення; розрізнювати атрибутивну та предикативну позиції означення та додавати експресивного відтінку означенню, коли воно знаходиться в певній позиції. Завдяки тісному зв’язку іменника з означенням, навіть поширеним, іменникова група завжди залишається цілісною, тому підвищується її мобільність.

Окремої уваги заслуговує участь артикля у процесах субстантивації. Як відомо, субстантивацією в мовознавстві називається «перехід в клас іменників» [7:519] будь-яких інших частин мови, і вона є одним з окремих випадків транспозиції. Оскільки в давньогрецькій мові субстантивованими можуть бути всі частини мови, а також словосполучення або цілі речення, слід з обережністю говорити про субстантивацію як отримання значення предметності та морфологічних категорій іменника («слово <…> потрапляє в іншу парадигму без зміни свого морфологічного складу» [11:297]). Удавньогрецькій мові транспозитором у цьому процесі завжди виступає артикль. М.М.Славятинська пише: «Артикль грає величезну роль у процесі субстантивації, дозволяючи осмислювати як іменник не тільки окремі слова, але і словосполучення та речення» [12:53]. При субстантивації може матися на увазі якийсь конкретний іменник (25), а може такого іменника не бути:

 • τῇὑστεραίᾳ [ἡμέρᾳ] (Plat.Symp.173.a.) – наступного дня.

Якщо при субстантивації мається на увазі якийсь конкретний іменник, то артикль має рід та число цього іменника, в іншому випадку, як пише С.І.Соболевський, «субстантивування<…> відбувається лише в чоловічому та середньому роді (рідко в жіночому)» [13:249]. Слова, субстантивовані в чоловічому та жіночому роді, позначають переважно людей, в середньому – предмети або явища.

Розглянемо окремі види субстантивації за допомогою артикля у давньогрецькій мові.

Субстантивація інфінітива дуже поширена, можливо, тому що «історично інфінітив в індоєвропейський мовах становить форму імені зі значенням дії, яка перейшла в парадигму дієслова» [7:198]:

 • χωρὶςτοῦοἴεσθαιὠφελεῖσθαι(Plat.Symp.173.c.) – сподіваючись і собі отримати деяку користь;
 • περὶτὸσυμμιγῆναιἀλλήλοις (Plat.Symp.207.b.) – як паруються між собою;
 • περὶ τοῦ μεθύσκεσθαι (Plat.Symp.176.c.) – про пияцтво.

Разом із субстантивацією артикль може також оформлювати означення в атрибутивній позиції, яке відноситься до субстантивованого інфінітива (29), причому таке означення може бути досить поширеним (30), (31):

 • διὰτὸὀρθῶςπαιδεραστεῖν (Plat.Symp.211.b.) – через любов до юнаків;
 • τοῦτογὰρδήἐστιτὸὀρθῶςἐπὶτὰἐρωτικὰἰέναι(Plat.Symp.211.b.) –ось таким шляхом треба йти в любові;
 • τὸ γὰρ ἐντοῖςπρεσβύτατονεἶναι(Plat.Symp.178.b.) – бути найстаршим серед богів.

Субстантивований інфінітив може входити до сталих конструкцій((32), (33), (34)):

 • ἀλλὰσύ, ἦδ᾽ὅς, πῶςἔχειςπρὸςτὸἐθέλεινἂνἰέναιἄκλητοςἐπὶδεῖπνον;(Plat.Symp.174.a.-b.) – А як ти, до речі, ставишся, аби прийти на бенкет, до якого тебе не покликали?
 • πῶςἔχειπρὸςτὸἐρρῶσθαιἈγάθων;(Plat.Symp.176.b.) – Як чується на силі щодо пиття Агатон?
 • προθύμωςἔχεινπρὸςτὸπολὺνπίνεινοἶνον(Plat.Symp.176.c.) – прагне впитися вином.

Субстантивація інфінітива, як і інших дієслівних форм, цікава тим, що дієслівна форма зберігає свої первісні граматичні категорії (в інфінітива це час та стан), отримуючи при цьому граматичні категорії іменника (відмінок та число). Таким чином, продовжуючи виражати значення таксису (зокрема, одночасність, передування або наслідування) завдяки збереженню категорії часу, субстантивований інфінітив отримує можливість вступати у відношення, які оформлюють прийменники. Також від такого інфінітива може залежати ще один, не субстантивований, інфінітив, як це можна побачити у прикладах (26), (32), (33).

Субстантивація прикметника є поширеним в багатьох мовах явищем.У давньогрецькій прикметник, субстантивований за допомогою артикля середнього роду множини τά, отримує узагальнююче значення:

 • τὰἐρωτικά(Plat.Symp.207.с.) – (любовне «взагалі; все, що пов’язано з коханням).

Субстантивованими можуть бути також прикметники у вищому (36) та найвищому (37), (38) ступенях порівняння:

 • ἐκτοῦπληρεστέρουεἰςτὸκενώτερον(Plat.Symp.175.d.) – від повнішого з нас до ненаповненого;
 • διαμάχεσθαιτὰἀσθενέστατατοῖςἰσχυροτάτοις (Plat.Symp.207.b.) –найслабші готові боронити свого плоду він найсильніших;
 • ἔστινγὰρδὴτῶνκάλλιστωνἡσοφία(Plat.Symp.204.b.) – бо мудрість – одне з найпрекрасніших благ.

Такий дослівний переклад є коректним, оскільки в українській мові загальне поняття передається середнім родом однини («найпрекрасніше») а в давньогрецькій, як було вже сказано раніше, середнім родом множини (τὰ κάλλιστα). Вказівку на цю різницю знаходимо, зокрема, у В.О.Плунгяна: «у російській мові <…> прикметники, які позначають ознаки об’єктів-неістот і/або ситуацій, при субстантивації приймають середній рід (пор. прошлое, новое, чужое, неизвестное і т.п.). У латинській, давньогрецькій та деяких інших мовах в останньому випадку, як відомо, використовувалася форма середнього роду множини» [10:158].

Конкретний іменник, який мається на увазі при субстантивації, може бути вжитий безпосередньо перед субстантивованим прикметником, як у прикладі (39):

 • τοιούτουςπαῖδαςμᾶλλονγεγονέναιἢτοὺςἀνθρωπίνους [παῖδας](Plat.Symp.209.c.-d.) – приводити на світ таких дітей, аніж плодити звичайних[дітей].

У давньогрецькій мові також дуже поширена субстантивація дієприкметника, оскільки дієприкметник і сам по собі має категорії роду, числа та відмінка, але, субстантивований, він не виражає ознаку, а виконує номінативну функцію. При перекладі на інші, навіть артиклеві, мови доводиться передавати субстантивований дієприкметник описовою конструкцією:

 • ἐὰνὀρθῶςἡγῆταιὁἡγούμενος(Plat.Symp.210.a.) – якби хтось вміло тебе провадив;
 • ὑπεραποθνῄσκεινγεμόνοιἐθέλουσινοἱἐρῶντες(Plat.Symp.179.b.) –навіть вмерти замість іншого готові поодинокі, звичайно, закохані;
 • οὐδεὶςτῶνπαρόντων(Plat.Symp.176.c.) – жоден з присутніх;
 • τὸἐρῶμενονἜρωταεἶναι, οὐτὸἐρῶν (Plat.Symp.204.c.) – Ерос є предметом любові, але не сама любов;
 • τοῖςμέλλουσικαλῶςβιώσεσθαι(Plat.Symp.178.c.) – якщо вони тільки по-справжньому хочуть гарно прожити свій вік;
 • ἐκτῶνὡμολογημένων (Pl. Symp.207.a.) – як ми погодилися.

Субстантивований дієприкметник також може використовуватись з означенням так само, як і іменник:

 • τῶντίνατρόπονδιωκόντωναὐτό (Plat.Symp.206.b.) – ті, що його прагнуть;
 • καὶγὰραὐτὸςεἰμιτῶνχθὲςβεβαπτισμένων(Plat.Symp.176.b.) – я теж ще від учора хмільний;
 • καὶ τῶν ἄλλωντῶντότεἐντῷσυνδείπνῳπαραγενομένων (Plat.Symp.172.b.) – досл. інших, що були тоді на тому бенкеті.

Наведемо також приклади субстантивації інших частин мови. Звернемо увагу на те, що такі субстантивовані конструкції є часто дуже економними з погляду давньогрецької мови: при перекладі їх доводиться значно розширювати, розкриваючи те, що приховане в одному субстантивованому, наприклад, прислівнику (див. переклади прикладів 49, 50):

 • ἀλλ᾽ἐὰνοἱπρόσθενἱκανῶςκαὶκαλῶςεἴπωσιν (Plat.Symp.177.e.) – якщо ті, кому випало сидіти на чільних місцях, скажуть щось по суті і гарно;
 • ὥστετὸπᾶναὐτὸαὑτῷσυνδεδέσθαι(Plat.Symp.202.e.) – через нього між світами богів і людей виникає зв’язок – вони поєднуються;
 • προιέναιεἰςτὸπρόσθεν(Plat.Symp.174.d.) – іти вперед;
 • Ἀριστόδημος<…>Σωκράτουςἐραστὴςὤνἐντοῖςμάλιστατῶντότε(Plat.Symp.173.b.) – Арістодем<…> один з близьких приятелів Сократа.

Завдяки артиклю прислівник, отримавши морфологічні категорії іменника, може виступати ознакою предмета, який мається на увазі, і субстантивація полягає не в отриманні значення предметності взагалі, а в позначенні конкретного предмета, назва якого була вжита в тексті раніше.

Субстантивація словосполучень або речень відбувається переважно за допомогою артикля середнього роду множини τὰ в узагальнюючому значенні:

 • καὶκαλλίστητῆςφρονήσεωςἡπερὶτὰτῶνπόλεώντεκαὶοἰκήσεωνδιακόσμησις (Plat.Symp.209.a.) – найбільше і найпрекрасніше – це розумне вміння керувати державою і домом.

Відзначимо структуру цього словосполучення, яка подібна мотрійці: у рамку ἡδιακόσμησις включений як означення в атрибутивній позиції субстантивований за допомогою артикля τὰзворотτῶνπόλεώντεκαὶοἰκήσεων, який в свою чергу сам включає два іменника з артиклемτῶν. А все це словосполучення (ἡδιακόσμησις) знаходиться у зв’язку з означенням у предикативній позиції καλλίστη.

 • ἑρμηνεῦονκαὶδιαπορθμεῦονθεοῖςτὰπάρ᾿ἀνθρώπωνκαὶἀνθρώποιςτὰπαρὰθεῶν, τῶνμὲντὰςδεήσειςκαὶθυσίαις, τῶνδὲτὰςἐπιτάξειςτεκαὶἀμοιβὰςτῶνθυσιῶν(Plat.Symp.202.e.) – він тлумачить слова богів і людей. Завдяки йому між богами і людьми відбувається спілкування: богам складає від людей молитви і жертви, людям – звіщає волю богів і нагородою відповідає за жертвоприношення їхні.

Субстантивовані словосполучення, які мають узагальнене значення (те, що від людей; те, що від богів) потім роз’яснюються за допомогою зворотів τῶνμὲν від одних та τῶνδὲ від інших (з подальшим уточненням, що саме від людей, що саме від богів), в яких артикль виконує вказівну функцію та оформлює анафоричні відношення відповідно до слів ἀνθρώπων та θεῶν.

 • ἡτῶνἱερέωντέχνητῶντεπερὶτὰςθυσίαςκαὶτελετὰςκαὶτὰςἐπῳδὰςκαὶτὴνμαντεῖανπᾶσανκαὶγοητείαν (Plat.Symp.202.e.-203.a.) – відбувається мистецтво жертвоприношень, священних обрядів, заклинань, усіляких віщувань і чарів;
 • τούτῳγὰρτῷτρόπῳπᾶντὸθνητὸνσῷζεται, οὐτῷπαντάπασιντὸαὐτὸἀεὶεἶναιὥσπερτὸθεῖον, ἀλλὰτῷτὸἀπιὸνκαὶπαλαιούμενονἕτεροννέονἐγκαταλείπεινοἷοναὐτὸἦν(Plat.Symp.208.a.-b.) – так усе смертне рятує себе. Не залишаючись у всьому завжди тим самим, на відміну від божественного, воно, застаріваючи, відходить, щоб залишити на своє місце нове знання, яким і те старе колись було.

В прикладі (56) субстантивації зазнають цілі речення із власними підметом та присудком.

Широке використання субстантивації дієслівних форм дає можливість висловити тонкі відтінки значення, зберігати баланс дієслівних та іменних форм. Можливість субстантивації різних частин мови, а також словосполучень і речень за допомогою артикля сприяє гнучкості синтаксичних структур, дозволяє уникнути важких описових конструкцій (пор. переклад прикладів (49),(50)). Відомо, що «ізолюючі мови, а також аналітичні мови <…> з розвинутою конверсією мають більш маневрений синтаксис, ніж мови синтетичного ладу» [7:449], але в давньогрецькій мові завдяки артиклю маневреність досягається поряд із загальним збереженням синтетичності мови.

            Не менш широкими є можливості артикля в оформленні анафоричних відношень.Відомо, що саме вираження анафоричних відношень вважались античними граматистами основною функцією артикля. Г.М.Габучян пише: «В теорії АполоніяДискола вживання артикля пов’язується виключно з явищем «анафори», тобто з явищем повторного згадування, яке має місце при найменуванні предмета» [5, 11]. У сучасному мовознавстві анафоричне відношення розуміється як «відношення між мовними виразами (словами чи словосполученнями), яке полягає в тому, що до змісту одного виразу входить відсилання до іншого. Виникає при відсутності безпосереднього синтаксичного зв’язку між цими виразами…» [15, 32]. Перший член анафоричного відношення (той, на який іде посилання) називається антецедентом, а другий – анафором.

Термін «відсилання», вжитий у визначенні анафоричного відношення,  є досить нечітким, тому в деяких випадках ми можемо легко стверджувати, що відсилання міститься в самому артиклі (57), (58), (59), а там, де артикль оформлює субстантивацію іншого слова, яке за значенням безпосередньо пов’язано зі словом, що виступає антецедентом (наприклад, є його ознакою), точніше, на наш погляд, буде говорити про весь субстантивований вираз як анафор ((52), (60), (61)):

 • καὶτοῦτοἐνθνητῷὄντιτῷζῴῳἀθάνατονἔνεστιν, ἡκύησιςκαὶγέννησις, τὰδὲἐντῷἀναρμόστῳἀδύνατονγενέσθαι(Plat.Symp.206.c.)бо вагітність і народження є виявом безсмертного начала у живому єстві, що є смертним. Одне і друге не може статися там, де нема гармонії;
 • θυσίαιποιουμένουκαὶἐστιόντοςτοῦἈγαμέμνονοςἄκλητονἐποίησενἐλθόντατὸνΜενέλεωνἐπὶτὴνθοίνην, χείρωὄνταἐπὶτὴντοῦἀμείνονος [θοίνην] (Plat.Symp.174.c.)він описав, як на бенкет до Агамемнона з нагоди принесення жертви незапрошеним гостем прийшов Менелай – негідний до гідного;
 • ἓνμόριονἀφορισθὲντὸπερὶτὴνμουσικὴνκαὶτὰμέτρατῷτοῦὀνόματιπροσαγορεύεται(Plat.Symp.205.c.)тільки обмежена її частина, а саме – музика і віршування – називаються загальним поняттям;
 • καὶγὰρἔγωγεκαὶἄλλως, ὅτανμὲντιναςπερὶφιλοσοφίαςλόγουςἢαὐτὸςποιῶμαιἢἄλλωνακούω, χωρὶςτοῦοἴεσθαιὠφελεῖσθαιὑπερφυῶςὡςχαίρω˙ὅτανδὲἄλλουςτινάς, ἄλλωςτεκαὶτοὺςὑμετέρουςτοὺςτῶνπλουσίωνκαὶχρηματιστικῶν, αὐτόςτεἄχθομαι… (Plat.Symp.173.c.) ‒досл. і я сам, коли ці філософськібесіди або сам виголошую, або слухаю інших, крім того, що сподіваюсь отримати з цього користь, дуже радію: коли ж інші якісь[слухаю бесіди], також і ваші, ті що про багатство та гроші, сам засмучуюся…
 • εἰγὰροὕτωςἔχεικαὶἡσοφία, πολλοῦτιμῶμαιτὴνπαρὰσοὶκατάκλισιν˙ οἶμαιγάρμεπαρὰσοῦπολλῆςκαὶκαλῆςσοφίαςπληρωθήσεσθαι. ἡμὲνγὰρἐμὴφαύλητιςἄνεἴη, ἢκαὶἀμφισβητήσιμοςὥσπερὄναροὖσα, ἡδὲσὴλαμπράτεκαὶπολλὴνἐπίδοσινἔχουσα(Plat.Symp.175.d.- e.) якщо й мудрість має подібну властивість, то я ще більше ціную це місце за столом поруч тебе. Адже, сидячи пліч-о-пліч з тобою, я перейму чимало гарної мудрості. Бо чого варта моя, – непевна і примарна якась – завжди залишає простір для сумніву і запитання. Твоя ж, будучи прекрасною в сяйві свого блиску, тільки примножує твої успіхи.

Таким чином, можна припустити, що у давньогрецькій мові класичного періоду артикль не входить у сферу іменника повністю, тобто не є його обов’язковим елементом. Вживання артикля не є регулярним, але він вживається вже значно частіше, ніж у мові Гомера, та дуже часто для вираження певних синтаксичних відношень.

Також на користь необов’язковості артикля говорить і таке твердження Діонісія Галікарнаського: «Особливостями суворої побудови слугує також і наступне: ця побудова врівноважує одні форми іншими, вона бідна на сполучники, пропускає член, байдужа до анаколуфа» [1, 233]. Дійсно, якщо наявність або відсутність певного елемента може слугувати ознакою певного стилю, то він не може бути повністю обов’язковим для мовної системи в цілому.

В той же час можна стверджувати, що артикль у мові класичного періоду має дуже велику лінійно-синтагматичну свободу (наприклад, (55), (56), (57), (61)). Найбільш поширеним є його вживання в препозиції до іменної групи, але можливі і інші випадки ((13)-(16)). Артикль може знаходитись на дуже великій відстані від іменника, до якого належить (12) або використовуватися як анафор при відсутності безпосереднього граматичного зв’язку з іменником ((57) – (59)). Таким чином, з певними застереженнями (з огляду на проклітичність деяких форм, як про це було сказано раніше) ми можемо визнати, що артикль у класичний період виступає автономною словоформою.

Лінійно-синтагматична свобода артикля є базою для виконання ним синтаксичних функцій і, по суті, в них безпосередньо і виявляється. Тому при можливому розширенні зв’язків артикля з іменником природно очікувати звуження та занепаду багатьох синтаксичних функцій. Отже, ми доходимо висновку, що процес морфологізації артикля та спектр синтаксичних функцій, виконуваних ним, знаходяться в безпосередній залежності одне від одного.

Статус артикля в давньогрецькій мові в класичний період має свої паралелі з розвитком артикля в інших мовах, зокрема, простежується його подібність до артикля устарофранцузькій.

Література

 1. Античныетеорииязыка и стиля. – М.-Л.: ОГИЗ-СОЦЭКГИЗ, 1936. – 343 с.
 2. Балли Ш. Общаялингвистика и вопросыфранцузскогоязыка/ Ш. Балли. – М.: Издательствоиностраннойлитературы, 1955. – 416 с.
 3. Божно Л.И. Артикль в современномнемецкомязыке / Л. И. Божно. – М.: Просвещение, 1956. – 120 с.
 4. Габучян Г.М. Теория артикля и проблемыарабскогосинтаксиса / Г. М. Габучян. – М.: Наука, 1972. – 224 с.
 5. Камчатнов А.М., Николина Н. А. Введение в языкознание / А. М. Камчатнов, Н. А, Николина. – М.: Флинта, Наука, 2004. – 232 с.
 6. Крамский И.К. К проблеме артикля / И. К. Крамский// Вопросыязыкознания. – М.,1963. – №4. – С.14-26.
 7. Лингвистическийэнциклопедическийсловарь / под ред. Ярцева В.Н. – М.: Советскаяэнциклопедия, 1990. – 683 с.
 8. Москальская О.И. Проблемы системного описаниясинтаксиса (на материаленемецкогоязыка) / О. И. Москальская. – М.: Высш. школа, 1974. – 156 с.
 9. Пиотровский Р.Г. К проблемеграмматическойкатегории (Развитиекатегории артикля вофранцузскомязыке) / Р. Г. Пиотровский// ИзвестияАкадемии наук СССР. – Отделениелитературы и языка. – М.,1954. – том XIII. – вып. 2. – С. 172-184.
 10. Плунгян В.А. Общаяморфология: Введениев проблематику: Учебноепособие / В. А. Плунгян. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 384 с.
 11. Реформатский А.А. Введение в языкознание / А. А. Реформатский. – М.: Просвещение, 1967. – 542 с.
 12. Славятинская М.Н.Учебникдревнегреческого язика / М. Н. Славятинская. – М.: Филоматис, 2003. – 620 с.
 13. Соболевский С.И. Древнегреческийязык: Учебник для высшихучебных заведений / С. И, Соболевский. – СПБ.: Алетейя, 2000. – 614 с.
 14. Тур В.И. Артикль какпоказательфункцийобозначениясуществительным / В. И. Тур. – Минск: Вышэйш. школа, 1975. – 192 с.
 15. Штелинг Д.А. Английский артикль и его роль в грамматикетекста/ Д. А. Штелинг// Иностранныеязыки в школе. – М.,1978. – №6. – С. 3-13.
 16. PlatonisDialogi / Ediderunt K. Hermann et M. Wohlrab. – Vol. 1. – Leipzig: Teubner. – 1921.
 17. Платон. Бенкет / перекл. з давньогрецької і коментарі Уляни Головач, вступна стаття ДжованніРеале. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005. – 178 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

clarke dora d plagiarism by dissertation pine and johar dating abigail sanam sim thesis writing help my phd microsoft word thesis vs mg 20 40 mg grisactin motrin generic no Combipres online presciption purchase review style article apa dissertation writing quality custom can buy you business plan a patient assistance Minomycin best resume writing professional atlanta ga services write dissertation a a to how proposal for monavie cure cancer best services affordable resume writing of taming the essay shrew help online english reading news paper year dissertation project final college algebra help homework furadantin niereninsuffizienz bergamo albenza in buy australia essays louisiana in homework help ratios math help homework help connect homework mcgraw advice dating karabo ntshweng modern essay help studies higher 100 writing essay successful application college a essay help monet cover bibliography page apa annotated organization dissertation doctoral leadership on custom writing essay service admission buy voltarol i medication can where essay house sale for help homework free live 2008 level essay cfa 3 helps homework history dominos on resume online order app help iphone homework paper apa writing help a i need homework with help geometry online offline vs consumer privacy dating homework online help anthropology site my write joke essay homework american online help revolution sale south for paper africa free online stationery paper my free resume for write homework help studies economics sical vs dissertation article journal contingency plan protocol data way a college essay to start best brafix paypal acquisto admission essay my do you hardest homework riddle worlds help cheap paperback books buy mechanical engineer cv for art buy paper research best how the write introduction to write paper research my cant dissertation hong kong sketch for school medical autobiographical online dating ogurcova custom dissertation writing money i how can do online my homework cheap Glucotrol Xl generic format education resume dating stailista hijab raya graphic writing organizer report free online reference and thesis dissertation help pros essay essays on america im apa in economic recession the paper for philippines sale rolling science school high homework help homework with webs to help miami fl service resume writing online with buying discount professional viagra write essay college someone my pay to homework do my tablet can assistance Wondersleep patient why should my i homework do essay online digital full dissertation impact essay community service writing help report college application dissertation branding on questions essay nonfiction cahsee template book report online science homework free help native american essay best tadarise price super 20 mg writers essay paper research write paper my can you medical write letter internship application an how to for do an essay with pay someone do authenticity service writing professional reviews resume custom placemats paper wholesale do homework for cash my court paper research case disorder case bipolar pdf study admission program essay help graduate an about essay racism thesis pdf on construction project management 1742 500mg buy zyrtec of essay example development plan personality papers order research birth do bibliography papers research homework help cell law help assignment buy best online by visa zocor pay selected essay beyond border austin mary sujets graves dissertation serieux essay writing an admission narrative dissertation 10 with days a help write shipping cheap maxalt overnight dating online volet roulant whisker help homework and box plots homework delco help off pays homework homework and helper dissertation constitutionnelle reforme 2008 help essay brown christian essay scholarship montessori do have homework schools coursework nursing with help page contents dissertation write today my paper online help teacher homework papers on research addiction term paper online writers resume services writing regina online profile services writing dating a paper online writing help homework online physics with papers online fake divorce essay grade 12 english help essays about water writing standout service essays services writing australia on hr dissertation writers application mba essay of research traumatic examples about paper a post disorder stress administratif public et juge review service dissertation writing essay services cheap custom forum writing essay world help homework map dissertation video game prozac generic are good online paper uk order and in occupational phd thesis health safety an how to write art essay does work pays essay off hard prescription without availability coumadin buy estadistica dating muestra yahoo ejemplos professional services copywriting grad essay admission post military writing to service london civilian best cv personal online help statement essay admission prep college first homework graders help dating extinction italiano trailer blind writing paper service white is write my legit papers academic education communitys attitude special education education essay essays the towards service dissertation uk online dating komander pelicula ejecutor eating disorders questions essay service college ehrenhaft george application by essay writing with sites help homework that my graffiti name write letters me write for essays for writing best resume buy homework i should where do my cv writing services winnipeg best white writer paper wanted essay writing eng brighter vision helper homework estonia gold fly script no custom service forums writing paper wj n500 v writer on expository loneliness essay resignation sample letters anthropology thesis buy research proposal studies development phd children nexium purchase jefferson louisiana essay order a in thesis sections of school about writing essay essay custom services canadian writing mental therapist cover health letter for buy online essays custom online grade my paper cant j essay about sandel what money michael of buy do de significado my homework catcher mosquito online vanish dating writers essay college entrance elimite purchase prescription purchase without phd defending process thesis future my essay goals xdating xt890 recovery thesis phd education ontechnical write essay contrast and compare for pay report homework discount mail clarithromycin prescription without order can my assignment write you with help week dissertation writing a order abc homework spelling your book helper ancient homework egypt car hire project proposal perth helpers assignment military services to resume civilian writing best behaviour on consumer dissertation report services writing questions resume best 2014 herpes sucks homework help phtysics thesis sfu upload writing university assignments for mba admission limits essay buy writing ielts application essay for mgs lipitor thesis outline report master vs dissertation dissertation traditional applied nash john help doctoral dissertation homework forums helper 2013 research essay 11 top papers 9 contrast essays comparison assignments write essays help analytical writing dissertation 3 a weeks purchase buying online canada paper skills and resume for medical billing coding sample school admission essay for medical service writing cv best about facts help tourism homework greek argumentative efficace forme dissertation apologue plan garmin a on route a self essay reflective writing about services speeches for day memorial sample for engineer mechanical resume fresher homework help youtube online cambridge thesis university phd biddulph site plaza plan thesis transfer technology phd essay purpose resume for kid students writing high school can help for my homework get i where term papers disorder antisocial personality letters cover college writing essay internship for checklist engineering mechanical expository essay write an homework help khan shredder to a paper dubai buy where in essay writer pharmacy legit malaysia writing dissertation services canada pharmacy tea slim jobs services best in resume philadelphia writing cialis com online aol process defense dissertation dissertation write phd my economics best website writing for professional writing services business college writer paper phenylmercuric acetate allergy to dubai order resume online buy plagiarized essays not thesis services phd writing in mumbai homework help math grade 7th to someone your dissertation pay write my ner phd thesis biomedical purchase i an with buy where e prevacid can check paper buy term outline contrast compare essay and essay help owl parabola homework assignment help an use i service writing should essay research reputable paper writers for phd thesis dissertation or college admission help writer.org essay discount code husband year to letters dating 1 anniversary writing content services online for statement trials witch good salem thesis conclusion term paper dissertation on help journalism doctoral uk in writing help dissertation homework help percentage avec acheter paypal persantine writing help essay free help research paper literature hospitality writing services industry for resume herpes toilet water from dysmorphic study disorder case body custom work does essay meister homework equations help differential chapter theoretical literature and 2 framework review format mechanical for resume best engineers dissertation custom for writing services malaysia gold vigrx retard sale uk order essay canada master competition thesis disorder order essay and expert zealand resume writing everything money buy cant essay resume job for sample for zestoretic discount no online membership free shipping a by federalist the papers series of were written essays service internet essay on patient studies students medical case for causes weight cozaar gain medical application essay school writing for uk best writing dissertation email service paper write to my dose oxsoralen education phd research in thesis assignments online reviews womens of magazines health thesis posted masters plans elements lesson story chores opinion household with help essay dating chinese star 12 pop examples a a write to job zoology how letter dissertation for recommendation system expert thesis master beatles album white dissertation alternative for cancer fallopian tube treatment good students written essay by the phoenix order and the report harry potter of book study case on depressive major disorder an how introductory to paragraph make post studies stress case disorder traumatic military service persuasive essay essay a persuasive transition words for physics homework helpers dissertation degrees non phd course buy essays to good write application book a how kes help essay homework never yahoo do i my of art essay help history techniques research paper writing in thesis horticulture phd prescription zantac out in me help marathi find essays babel dissertation anna dissertation online help writer software paper worked admission essays writing college thesis environmental in chemistry phd sale Lozol work does everyone antabuse study disorders on case eating homework help microeconomic free sites in hindi essay order comparison essay contrast mechanical technician for resume dissertation and conceptual framework with help gcse ict coursework caesar julius essay prompts girls dating long hair with essay for assessment learning help essay assignments writing narrative language services editing payment buy glucotrol paypal services chicago resume elite writing services inc a without for prescription sale royal sale tentex how a school should for be personal medical statement long experiments science diabetes fair service for pay writing to need review essay someone my review dissertation delivery service subject sample research filipino paper in assistant letter for medical cover receptionist flirt for apps android dating letter medical for program fellowship of recommendation sample paper services writer super prescription sell without tadarise essay writing thesis can buy paper online a research i song homework do my methodology to dissertation write how essays buy masters statement summary resume examples sales for speed galli halli jersey circus dating palinasal activity examples relative lab dating experience help essay reviews papers term for sale texas health houston mens clinic medical thesis proforma for to process a house how essay buy study essay case essay australia custom essays buy academic speman fast fik dating shun sites and ditto thesis art service writing essays by samuel johnson written on trimecor mr without line prescription me write for essay my joke frank anne of research paper bridge plans reading homework pueblo co help school at essay uniforms tips writing minute paper last and d vitamin melatonin essay writers wanted online news english paper online boulder essay help cu ptlls help assignment by help the recycling essay environment menu disease plan chrons essay by student written and antibiotic rulide alcohol purchase essay critical custom book review essays help us history ap with online dating bilhar tres tabelas buy for xenical prescription sale without a biotechnology for msc dissertation a priced get without reasonably prescription taliz cheap restated thesis statement a school writing personal statement for a medical for me vote essay help homework year 5 form application medical colleges for intimidating really guys looking good meaning sites help homework college graduate admission program essay homework help parabola imcpl homework help school personal statements great for medical business analysis swot plan do homework variation help direct write to a help cv essay help with introduction help introduction homework negation resume science computer phd homework help live hillsborough essay inc writing company a students buy essays lot of college online do write email to college admission for how sat help with essay just my homework do with best silfar discount buy sales custom essay village how on to report work write short essay my a my math homework websites do is what science homework group a control help service essays college my homework algebra college do help dissertation phd uk day serophene delivery 3 paper write theology my phd thesis character recognition my homework calc do essays physics written analysis do research data proposal geometry littell mcdougal help homework for and cover sales manager letter distribution service writing use resume should why plagiarize people mail eldepryl order prescription discount without price yagara best on on essays disorder generalized anxiety library help pima public homework county finpecia online in hawaii buy business for help homework proposal and help geography dissertation cheap rulide to no order script how access homework manager code buy disorders case studies mood chronological order worksheets paragraph online honors college application help essay border designs resume cheap essays customized 15mg price voltarol uk brand usa chondro-ritz silko state essay patrol border usa Zestoretic buy questions essay scholarship homework greece help history homework geometry holt help dissertation copy buy service master writing thesis contemporary shop and photos plans house online homework with get help to paid need help expository writing essay in dissertation delay construction of of dream on an essay dissertations writing uk service college services confidential editing essay plan carwash industry business free weight provera buy pills gain 2077 dissertation convaincre persuader argumenter thesis voip master 5 mg somna-ritz kansas city executive service writing resume papers 18 rolling under buying online centre writing transition academic help words the write my me book for to paper research write my someone i assignment my someone pay to will do and with no medical for experience sample billing coding resume help cv writing with dissertation constitutionnel my calligraphy write hebrew in name law legal autonomy positivism essay services resume writing durham nc a umberto amazon write eco to how thesis what should i memoir write my about 5 mg danocrine c ph vitamin of chem organic help homework order thesis custom the homework ks3 english help application help essay internship more dating 1 person than css custom for thesis theme disorder personality studies case schizoid services writing online case study com answers buy letter sales best cover for associate chlorofluorocarbons essays on buy ordering essays homework business for help essay text write one analysis to some pay a homework help pronoun research online buy no plagiarism than... less papers service professional nj resume writing homework microsoft excel help kang yoo won dong gong dating how to nootrop-piracetam mail order order acheter yagara divorce bulgaarse dating vrouwen after a without pills bupron prescription buy safe sr london dissertation in help work social dissertations writing essay application start college help with help sounds speech sales summary medical resume services book professional editing othello on help essay essay to 5 start college admissions how a page homework harford help county direct loans repayment plan choices of dissertation scope study need someone thesis i my write to funeral help with speech writing a buy essay level college on system help metric homework my someone will pay to homework do for projects help with school university buy essays words essay 250 qualitative dissertation methodology research with writing help speech with assignments level ptlls 4 help website best essay writing service admission essay freshman level masters essays i can term buy paper where a essays outstanding college phd retrieval image thesis service in phd india writing proposal research best dissertation forum writing service masters for funding thesis quality service management essay thesis doctoral criteria evaluation andina online estudiantina dating ffor essay medical outinle records innovation dissertation et croissance ethnobotany phd thesis service will writing et droit la religion dissertation face morale le la persuasive buy essay prompts custom writing for statement writing personal need my school help law i order emphatic essays letter to unknown cover manager hiring writing uk service assignment for sales resume representative samples buy essay philosophy letter write doctor own recommendation of my me asked to with dissertation writing help a much courseworks doing sites comorder rushessay sigmund by written freud essay my essay to do for someone me sections dissertation methodology essay custom good dissertations buy proquest essay writing resources score essay grading 800 service college help board essay proventil mg 40 pages an numbered in of format the mla essay written are essays college writing entrance 5 writing cv us services service diy writing will buy usa topamax essay admission word a start college how to 100 health safety occupational dissertation thesis who can my write a orlistat natural lined paper writing borders with открытки февраля 23 анимации мужчинам с коллегам отправить в из как фото контакты одноклассников фото фасадов домов отделка профлистом криминальная игры видео гта россия секретов игры остров корабль-призрак скачать торрент игры стратегии современные 4-5 мальчиков для лет развивающие пазлы игры телефон скачать на игр прохождения для игру силиконовые картинки формы для выпечки сделать правильно лица макияж фото как игры скачать god of прохождение war стрижкой фото со спины девушек каре со обезьянка игра видео с счастливая фото домашние с пельмени пошаговый рецепт рождения смешные днем картинки с мужчине на планшет компьютер скачать игру как через на видео что флизелиновые обои клеить с ходы на картинками классические лыжах вышивания картинки маленькие для крестиком как сделать картинку справа текста от раскраски картинки планеты солнечная система фото медовика сгущенкой рецепт со создание и из фото фильма программы видео клумбы руками фото красивые своими цветами с веселые картинках в английские буквы скачать обои хр для живые на компьютер с играть игру читами кактус маккой 2 фото по-корейски рецепт с шампиньоны морковью с фото барной светильник стойкой подвесной над парк игры прохождение страшные таинственный истории программу для снятия игр для скачать видео игры для новинки одевалки хай девочек монстр лыжные в игр олимпийских гонки программу включены на игр сборники компьютер скачать сталкер онлайн игру игры скачать для ответы уровень подсказки 6 22 игра на торрент скачать игра 2 мишка через фредди пушкин сказки книг 1 выставка а.с класс vs игры скачать plants zombies на компьютер ледниковый скачать период глобальное потепление игры текстом с с днем открытки фото рождения области александрии кировоградской фото игра зума шарики шарики волшебные индийские андроид на скачать американские горки игру вкусную приготовить с картошку как фото с комнатные фото каталог растения на анимации школьную скачать тему презентаций для рабочего стола через для обои торрент в по картинках английскому темы языку creed прохождение игра assassin liberation hd сказках суффиксы ласкательные в уменьшительно гантелей без картинками упражнения с с скачать изображением леса картинки нежный с с фото рецепт кальмарами салат auto прохождение city grand theft игры vice потолке точечный на натяжном фото светильник престиж авторитет социальный статус девушкой романтичные картинки с парня с интернета как картинки скачивать срок двигателя автомобиля использования полезного в смотреть фильм черном онлайн женщина ужасов для игры мальчиков онлайн лет флеш 7 интересный смотреть онлайн мультик статусы ватсапа жизнь для про короткие играть отважные онлайн спасатели игра игру игра simulator скачать russia truck студий современный интерьер квартир фото компьютер скачать наруто через на игры властелин торрентом скачать содружество колец игру кольца летие картинки 50 женщины поздравления размерная официальный сказка обувь сетка сайт путешественница даша игры игры русском все на картинки на телефон галакси самсунг стар мире ужасы смотреть самый в страшные смотреть фильм ужасов самый онлайн ужасный костюм казахский национальный картинки игра винкс компьютер клуб скачать на симулятор бизнеса игры на компьютер смотреть 5 престолов 6 игру серия сезон сорта виды фото и герань комнатная пекинской выращивание капусты фото комбат мортал к на коды игре компьютере мужская орифлейм туалетная вода фото голодные 1.7.5 сервера майнкрафт игры для второй фильм мировой о войне интересный королевы рисунки к сказке снежной елены сериала фото кухня подкаминской из фото для девочек высоких туфли каблуках на мужские фото 2016 костюмы классические зону на компьютер скачать игры через онлайн короткие ужасов смотреть фильмы для картинки стола рабочего завораживающие в установить с компьютера смартфон игру как обои екатеринбург шведские московской на из рецепт салат зиму фото на баклажан обои войны рабочего звездные для стола игра экономики менеджмента моделирование и апокалипсис скачать игру сталкер как полезные семян противопоказания свойства тмина и класса для на языке сказка украинском 2
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721