СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ АРТИКЛЯ В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ КЛАСИЧНОГО ПЕРІОДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.14: 81’367.633 + 81’37

Є.С. Чекарева

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ АРТИКЛЯ В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ КЛАСИЧНОГО ПЕРІОДУ

 

У статті представлений аналіз синтаксичних функцій артикля давньогрецької мови класичного періоду. Розглядаються такі випадки вживання, коли наявність артикля впливає на синтаксичні зв’язки в межах речення або словосполучення, а його відсутність зумовлює певним чином структуру всього речення.Підкреслюєтьсягенетичнийзв’язокартикля ізвказівнимзайменником.Простежуєтьсядинамікапоступовоївтрати артиклем семантичної та синтаксичноїсамостійності у процесіморфологізаціїцьогограматичногоелемента.

Ключові слова: артикль; вказівнийзайменник; синтаксичніфункції; структура речення.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АРТИКЛЯ В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

         В статье представлен анализ синтаксических функций артикля древнегреческого  языка классического периода. Рассматриваются такие случаи употребления, когда присутствие артикля влияет на синтаксические связи в рамках предложения или словосочетания, а его отсутствие обусловливает определенным образом структуру всего предложения.Подчеркивается генетическая связь артикля с указательным местоимением. Прослеживается динамика постепенной утраты артиклем семантической и синтаксической самостоятельности в процессе морфологизации этого грамматического элемента.

Ключевые слова: артикль; указательное местоимение; синтаксические функции; структура предложения.

SYNTACTIC FUNCTIONS OF THE ARTICLE IN ANCIENT GREEK OF THE CLASSICAL PERIOD

         The article represents an analysis of the syntactic functions of the Ancient Greek article in Classical period. There is an analysis of the article uses when its presence or absence determines syntactic structure of the sentence. There is an emphasis on the genetic connection between the article and demonstrative pronouns. The dynamic of the gradual loss of semantic and syntactic self-dependence of the article in its way to morphologisation is also retraced in the article.

Key words: article; demonstrative pronoun; syntactic functions; structure of the sentence.

 

Артикль давньогрецької мови представляє значний інтерес для досліджень різного плану. Зокрема, особливістю давньогрецької мови є те, що саме в ній представлений історичний етап виникнення із вказівних займенників означених артиклів більшості індоєвропейських мов.                    Як зазначає І. І. Толстой, «в мові епосу ми <…> спостерігаємо грецький артикль  «instatunascendi»,бачимо, так би мовити, процес його зародження»  [5:370]. У нових мовах цей початковий етап розвитку артикля реконструюється лише гіпотетично або з малою кількістю давніх пам’яток.

У межах даноїстаттіхотілося б звернутися до функціонування артикля у класичнийперіоддавньогрецькоїмови, коли артикль вийшов на рівеньполіфункціональноїодиниці, розвинувшисвоїможливостівідпервісноїролівказівногозайменника до активноїучасті в актуальному членуванніречення, конкретизації й уточненняінформації не тільки на рівні слова, а й на рівніречення, тексту.

Більшістьдослідників розглядають артикль у зв’язку з іменником та категорією детермінації. Деякі вчені наполягають на необхідності розгляду артикля по відношенню до цілого речення і навіть тексту. Д.А.Штелінг пише: «Принципово новий підхід до вивчення категорії артикля спонукав дослідників пов’язати артиклі не тільки з категорією означеності-неозначеності <…>, але й з актуальним членуванням речення, з логіко-комунікативною структурою абзацу, з синтаксисом» [15:3]. О.І.Москальська вважає, що «артикль виконує в тексті спеціальні текстобудівні функції, які не можуть бути простежені на окремому реченні» [8:103]. Артикль розглядається з позиції граматики тексту як такий, що спрямовує увагу адресата або на інформацію, яка передує артиклю (означений артикль, анафоричний характер зв’язку), або йде за ним (неозначений артикль, катафоричний характер зв’язку).

З погляду актуального членування речення неозначений артикль є одним із засобів вказівки на те нове, що повідомляється у реченні (рему), а означений, навпаки, співвідноситься з тим, що вже відомо (темою).

Але очевидною є недостатня розробленість проблем співвідношення артикля з синтаксичною структурою мови. Г.М.Габучян пише: «Є всі підстави припускати, що синтаксичний аспект дослідження сутності категорії означеності-неозначеності буде визначати напрямок подальшого розвитку загальної теорії артикля» [4:25].

Деякі дослідники відзначають, що, крім функції вираження категорії означеності-неозначеності, артикль виконує інші функції, які переважно пов’язані з синтаксисом. І. Крамський називає їх вторинними і пише, що французький артикль, «крім своїх основних функцій, має вторинні, які кваліфікують рід та число» [6:17], а англійський артикль «має вторинні функції дещо іншого характеру, а саме – він субстантивує прикметник» [6:17]. Л.І. Божно називає ці функції граматичними (на противагу семантичним) та вважає, що в німецькій мові «основні граматичні функції артикля полягають у позначенні a) роду, б) числа, в) відмінку іменників та г) оформленні субстантивації інших частин мови» [3:6]. Р.Г. Піотровський розрізняє морфологічні і синтаксичні функції та говорить про їх неоднакове співвідношення на різних етапах розвитку французької мови, а саме, звуження синтаксичних функцій на користь морфологічних.

У науці немає єдиної думки щодо питання синтаксичних функцій артикля. Деякі дослідники вважають, що артикль не виконує синтаксичних функцій як таких. Так, О.Реформатський пише: «Для теорії службових слів артиклі дуже важливі. Вони не виражають відносин між членами речення, не створюють синтаксичних форм мови, але є найбільш типовими «граматичними супровідниками» знаменних слів» [11:296]. Такий погляд на артикль як супровідник або навіть компонент іменника відзначає також В.Тур: «багато лінгвістів відзначають своєрідність артиклів у порівнянні з іншими детермінантами, те, що на відміну від останніх, артиклі не мають лексичного значення і не виступають членами речення, <…> артикль вважають лише компонентом іменника <…> або навіть морфемою» [14:183]. Протилежною є точка зору О.Камчатнова та Н.Ніколіної, які вважають однією з функцій артикля те, що він «може брати участь у вираженні синтаксичних відносин» [5:116].

Аналіз фактичного матеріалу дає усі підстави говорити, що артикль давньогрецької мови виконує і синтаксичні функції, причому їх спектр є дуже широким, до того ж відіграє важливу роль у загальній структурі речення та збереженні зв’язності тексту. Для цього зафіксуємо найбільш поширені випадки вживання артикля у синтаксичній функції в мові класичного періоду.

Однією з поширених функцій давньогрецького артикля єоформлення означення при іменнику в атрибутивній або предикативній позиціях.

Звичайна атрибутивна позиція передбачає розташування означення між артиклем та означуваним іменником:

 • τὸνὑμέτερονΚόδρον(Plat. Symp. 208.d.)– вашого Кодра (тут і далі переклад з давньогрецької У. Головач);
 • τὴνἄλληναρετήν (Plat.Symp. 209.a.) – інші чесноти;
 • τῇπρώτῃτραγῳδίᾳ (Plat.Symp.173.a.) – нагороду за першу трагедію;
 • εἰςτὸν ἔπειταχρόνον(Plat.Symp.208.e.) – на всі прийдешні часи;
 • ἡτῶνἱερέωντέχνη(Plat.Symp.202.e.) – мистецтво жертвоприношень;
 • τὴν ἐπὶμὲντοῖςαἰσχροῖςαἰσχύνην(Plat.Symp.178.d.) – почуття сорому через ганебні вчинки;
 • τὴν περὶτὸνἔρωτασπουδήν(Plat.Symp.179.d.) – здатність спалахнути від Ероса серцем;
 • αἱὑπὸπάσαιςταῖςτέχναιςἐργασίαι (Plat.Symp.205.c.) – будь-яка праця в царині мистецтв;
 • ἡγὰρἀνδρὸςκαὶγυναικὸςσυνουσία(Plat.Symp.206.c.) – коли сходяться чоловік і жінка;
 • τὸἐντοῖςἐπιτηδεύμασικαὶτοῖςνόμοιςκαλόν (Plat.Symp.210.c.) – красу, приховану в людських ділах і звичаях;
 • τὸ τοῦὅλουἐπιτιθέντεςὄνομα(Plat.Symp.205.b.) – називаємо його загальним поняттям.

Неузгоджене (4) – (10) означення в такій позиції є навіть більш частотним у текстах Платона, ніж узгоджене (1) – (3). Відзначимо також, що у поодиноких випадках артикль та іменник, до якого він відноситься, можуть бути розірвані дієприкметником, який не входить до складу означення (11).

Подібна позиція артикля зустрічається також у західноєвропейських артиклевих мовах, але означення в більшості випадків узгоджене з іменником. У старофранцузькій така позиція позначала більш тісний зв’язок іменника з означенням. Р.Г. Піотровський пише: «Завдяки граматичній спайці артикля й іменника у старофранцузькій мові виробляється правило, згідно з яким слово, розташоване між артиклем та іменником, утворює з останнім тісну значеннєву єдність» [9:176].

Артикль у такій позиції дозволяє оформлювати дуже поширені означення, які є складними за своєю внутрішньою структурою (зокрема, всередині наявні два субстантивованих за допомогою артикля дієприкметника). Звернемо увагу на те, що для літературного перекладу цього уривка українською мовою виявилося необхідним перенести означення в окреме підрядне речення:

 • ἡγάρτοιἐκτοῦμὴὄντοςεἰςτὸὂνἰόντιὁτῳοῦναἰτίαπᾶσάἐστιποίησις (Plat.Symp.205.b.) – Бо будь-яка причина є творчістю, якщо завдяки їй відбувається перехід із небуття у буття.

Емфатична атрибутивна позиціяозначенняпередбачає розташування після означуваного іменника, а артикль повторюється перед ним. Така позиція підкреслює та виділяє означення, надає йому певної експресивності:

 • ἡὁδὸςἡεἰςἄστυ (Plat.Symp.173.b.) – дорога до міста;
 • ἐπὶτῇοἰκίᾳτῇἈγάθωνος(Plat.Symp.174.e.) – перед оселею Агатона;
 • αὐλοῦσανἑαυτῇἢἂνβούληταιταῖςγυναιξὶταῖςἔνδον(Plat.Symp.176.e.) – може пограти сама собі або, якщо хоче, жінкам у внутрішніх покоях;
 • τὸνδὲλόγοντὸνπερὶτοῦἜρωτος(Plat.Symp.201.d.) – досл. «цю» промову («цю»), пов’язану з Еротом.

Емфатична та звичайна атрибутивна позиція можуть бути поєднані по відношенню до одного іменника, як ми бачимо у прикладах (17) та (18):

 • τοὺςἄλλουςποιητὰςτοὺςἀγαθούς(Plat.Symp.209.d.) – інших прекрасних поетів;
 • τὸἐνταῖςκύλιξινὕδωρτὸδιὰἐρίουῥέον (Plat.Symp.175.d.) – як та вода в келихах, що вовною перетікає.

Перший та другий артикль можуть бути роз’єднані іншими членами речення, які не відносяться до сполучення іменника з означенням, оформлюваного артиклем. У наступному прикладі (19) між двома елементами атрибутивної конструкції розташований той предикат (разом із суб’єктом), від якого ця конструкція безпосередньо залежить:

 • ἀλλὰγὰρτῷὄντιμάλισταμὲνταύτηντὴνἀρετὴνοἱθεοὶτιμῶσιντὴνπερὶτὸνἔρωτα (Plat.Symp.180.a-b.) – а боги, що справді високо цінують мужність, яка живиться любов’ю.

Таке явище Ш.Баллі називає роз’єднанням і твердить, що порівняно з новими мовами «ще більшу роль грало роз’єднання в класичних мовах і, мабуть, первісно в індоєвропейській мові; воно дуже різко підкреслює синтетичний характер цих мов» [2:187]. Наслідком роз’єднання Ш. Баллі вважає «встановлення та закріплення автономії відділених таким чином одне від одного знаків» [2:187]. Артикль же в цій позиції сприяє легкому розумінню структури речення та того, що дві відділені частини атрибутивної конструкції пов’язані між собою.

У предикативній позиції означення є логічним предикатом і виступає зазвичай частиною складеного іменного присудка, а іменник, до якого це означення належить,– логічним підметом. Означення стоїть або перед іменником з артиклем (означення – артикль – іменник), або після іменника без другого артикля (артикль – іменник – означення) [13:248]. Обидва варіанти ми бачимо в прикладі (20):

 • ἀνάρμοστονδ᾽ἐστὶτὸαἰσχρὸνπαντὶτῷθείῳ,τὸδὲκαλὸνἁρμόττον(Plat.Symp. 206.d.) – для всього божественного потворність – це брак гармонії, а прекрасне – гармонійне;
 • εἰμὴτιςτὸμὲνἀγαθὸνοἰκεῖονκαλεῖκαὶἑαυτοῦ, τὸδὲκακὸνἀλλότριον(Plat.Symp.205.e.) – хіба що назвали б добре своїм і власним, а погане – чужим.

Відносно одного іменника в предикативній позиції можуть бути розташовані декілька означень, та, як і при атрибутивному положенні, конструкція може бути розірвана дієслівною формою, до якої відноситься вся конструкція (22):

 • αὐτὸτὸκαλὸνἰδεῖνεἰλικρινές, καθαρόν, ἄμεικτον(Plat.Symp.211.e.) – побачити саме це прекрасне – прозоре й чисте, без усіх отих зайвих додатків.

Треба зауважити, що означення в мові класичного періоду іноді може вводитися і без артикля:

 • ὑπὲρἀρετῆςἀθανάτουκαὶτοιαύτηςδόξηςεὐκλεοῦς (Plat.Symp.208.d.) – аби засвідчити свої безсмертні вчинки і зажити доброї слави;
 • πολλὰκαὶκαλὰἀποφηνάμενοιἔργα (Plat.Symp.209.e.) – безліч прекрасних справ.

Як бачимо, артикль дозволяє оформлювати досить поширені означення (наприклад, (8), (9), (10), (12)) без допомоги підрядного речення; розрізнювати атрибутивну та предикативну позиції означення та додавати експресивного відтінку означенню, коли воно знаходиться в певній позиції. Завдяки тісному зв’язку іменника з означенням, навіть поширеним, іменникова група завжди залишається цілісною, тому підвищується її мобільність.

Окремої уваги заслуговує участь артикля у процесах субстантивації. Як відомо, субстантивацією в мовознавстві називається «перехід в клас іменників» [7:519] будь-яких інших частин мови, і вона є одним з окремих випадків транспозиції. Оскільки в давньогрецькій мові субстантивованими можуть бути всі частини мови, а також словосполучення або цілі речення, слід з обережністю говорити про субстантивацію як отримання значення предметності та морфологічних категорій іменника («слово <…> потрапляє в іншу парадигму без зміни свого морфологічного складу» [11:297]). Удавньогрецькій мові транспозитором у цьому процесі завжди виступає артикль. М.М.Славятинська пише: «Артикль грає величезну роль у процесі субстантивації, дозволяючи осмислювати як іменник не тільки окремі слова, але і словосполучення та речення» [12:53]. При субстантивації може матися на увазі якийсь конкретний іменник (25), а може такого іменника не бути:

 • τῇὑστεραίᾳ [ἡμέρᾳ] (Plat.Symp.173.a.) – наступного дня.

Якщо при субстантивації мається на увазі якийсь конкретний іменник, то артикль має рід та число цього іменника, в іншому випадку, як пише С.І.Соболевський, «субстантивування<…> відбувається лише в чоловічому та середньому роді (рідко в жіночому)» [13:249]. Слова, субстантивовані в чоловічому та жіночому роді, позначають переважно людей, в середньому – предмети або явища.

Розглянемо окремі види субстантивації за допомогою артикля у давньогрецькій мові.

Субстантивація інфінітива дуже поширена, можливо, тому що «історично інфінітив в індоєвропейський мовах становить форму імені зі значенням дії, яка перейшла в парадигму дієслова» [7:198]:

 • χωρὶςτοῦοἴεσθαιὠφελεῖσθαι(Plat.Symp.173.c.) – сподіваючись і собі отримати деяку користь;
 • περὶτὸσυμμιγῆναιἀλλήλοις (Plat.Symp.207.b.) – як паруються між собою;
 • περὶ τοῦ μεθύσκεσθαι (Plat.Symp.176.c.) – про пияцтво.

Разом із субстантивацією артикль може також оформлювати означення в атрибутивній позиції, яке відноситься до субстантивованого інфінітива (29), причому таке означення може бути досить поширеним (30), (31):

 • διὰτὸὀρθῶςπαιδεραστεῖν (Plat.Symp.211.b.) – через любов до юнаків;
 • τοῦτογὰρδήἐστιτὸὀρθῶςἐπὶτὰἐρωτικὰἰέναι(Plat.Symp.211.b.) –ось таким шляхом треба йти в любові;
 • τὸ γὰρ ἐντοῖςπρεσβύτατονεἶναι(Plat.Symp.178.b.) – бути найстаршим серед богів.

Субстантивований інфінітив може входити до сталих конструкцій((32), (33), (34)):

 • ἀλλὰσύ, ἦδ᾽ὅς, πῶςἔχειςπρὸςτὸἐθέλεινἂνἰέναιἄκλητοςἐπὶδεῖπνον;(Plat.Symp.174.a.-b.) – А як ти, до речі, ставишся, аби прийти на бенкет, до якого тебе не покликали?
 • πῶςἔχειπρὸςτὸἐρρῶσθαιἈγάθων;(Plat.Symp.176.b.) – Як чується на силі щодо пиття Агатон?
 • προθύμωςἔχεινπρὸςτὸπολὺνπίνεινοἶνον(Plat.Symp.176.c.) – прагне впитися вином.

Субстантивація інфінітива, як і інших дієслівних форм, цікава тим, що дієслівна форма зберігає свої первісні граматичні категорії (в інфінітива це час та стан), отримуючи при цьому граматичні категорії іменника (відмінок та число). Таким чином, продовжуючи виражати значення таксису (зокрема, одночасність, передування або наслідування) завдяки збереженню категорії часу, субстантивований інфінітив отримує можливість вступати у відношення, які оформлюють прийменники. Також від такого інфінітива може залежати ще один, не субстантивований, інфінітив, як це можна побачити у прикладах (26), (32), (33).

Субстантивація прикметника є поширеним в багатьох мовах явищем.У давньогрецькій прикметник, субстантивований за допомогою артикля середнього роду множини τά, отримує узагальнююче значення:

 • τὰἐρωτικά(Plat.Symp.207.с.) – (любовне «взагалі; все, що пов’язано з коханням).

Субстантивованими можуть бути також прикметники у вищому (36) та найвищому (37), (38) ступенях порівняння:

 • ἐκτοῦπληρεστέρουεἰςτὸκενώτερον(Plat.Symp.175.d.) – від повнішого з нас до ненаповненого;
 • διαμάχεσθαιτὰἀσθενέστατατοῖςἰσχυροτάτοις (Plat.Symp.207.b.) –найслабші готові боронити свого плоду він найсильніших;
 • ἔστινγὰρδὴτῶνκάλλιστωνἡσοφία(Plat.Symp.204.b.) – бо мудрість – одне з найпрекрасніших благ.

Такий дослівний переклад є коректним, оскільки в українській мові загальне поняття передається середнім родом однини («найпрекрасніше») а в давньогрецькій, як було вже сказано раніше, середнім родом множини (τὰ κάλλιστα). Вказівку на цю різницю знаходимо, зокрема, у В.О.Плунгяна: «у російській мові <…> прикметники, які позначають ознаки об’єктів-неістот і/або ситуацій, при субстантивації приймають середній рід (пор. прошлое, новое, чужое, неизвестное і т.п.). У латинській, давньогрецькій та деяких інших мовах в останньому випадку, як відомо, використовувалася форма середнього роду множини» [10:158].

Конкретний іменник, який мається на увазі при субстантивації, може бути вжитий безпосередньо перед субстантивованим прикметником, як у прикладі (39):

 • τοιούτουςπαῖδαςμᾶλλονγεγονέναιἢτοὺςἀνθρωπίνους [παῖδας](Plat.Symp.209.c.-d.) – приводити на світ таких дітей, аніж плодити звичайних[дітей].

У давньогрецькій мові також дуже поширена субстантивація дієприкметника, оскільки дієприкметник і сам по собі має категорії роду, числа та відмінка, але, субстантивований, він не виражає ознаку, а виконує номінативну функцію. При перекладі на інші, навіть артиклеві, мови доводиться передавати субстантивований дієприкметник описовою конструкцією:

 • ἐὰνὀρθῶςἡγῆταιὁἡγούμενος(Plat.Symp.210.a.) – якби хтось вміло тебе провадив;
 • ὑπεραποθνῄσκεινγεμόνοιἐθέλουσινοἱἐρῶντες(Plat.Symp.179.b.) –навіть вмерти замість іншого готові поодинокі, звичайно, закохані;
 • οὐδεὶςτῶνπαρόντων(Plat.Symp.176.c.) – жоден з присутніх;
 • τὸἐρῶμενονἜρωταεἶναι, οὐτὸἐρῶν (Plat.Symp.204.c.) – Ерос є предметом любові, але не сама любов;
 • τοῖςμέλλουσικαλῶςβιώσεσθαι(Plat.Symp.178.c.) – якщо вони тільки по-справжньому хочуть гарно прожити свій вік;
 • ἐκτῶνὡμολογημένων (Pl. Symp.207.a.) – як ми погодилися.

Субстантивований дієприкметник також може використовуватись з означенням так само, як і іменник:

 • τῶντίνατρόπονδιωκόντωναὐτό (Plat.Symp.206.b.) – ті, що його прагнуть;
 • καὶγὰραὐτὸςεἰμιτῶνχθὲςβεβαπτισμένων(Plat.Symp.176.b.) – я теж ще від учора хмільний;
 • καὶ τῶν ἄλλωντῶντότεἐντῷσυνδείπνῳπαραγενομένων (Plat.Symp.172.b.) – досл. інших, що були тоді на тому бенкеті.

Наведемо також приклади субстантивації інших частин мови. Звернемо увагу на те, що такі субстантивовані конструкції є часто дуже економними з погляду давньогрецької мови: при перекладі їх доводиться значно розширювати, розкриваючи те, що приховане в одному субстантивованому, наприклад, прислівнику (див. переклади прикладів 49, 50):

 • ἀλλ᾽ἐὰνοἱπρόσθενἱκανῶςκαὶκαλῶςεἴπωσιν (Plat.Symp.177.e.) – якщо ті, кому випало сидіти на чільних місцях, скажуть щось по суті і гарно;
 • ὥστετὸπᾶναὐτὸαὑτῷσυνδεδέσθαι(Plat.Symp.202.e.) – через нього між світами богів і людей виникає зв’язок – вони поєднуються;
 • προιέναιεἰςτὸπρόσθεν(Plat.Symp.174.d.) – іти вперед;
 • Ἀριστόδημος<…>Σωκράτουςἐραστὴςὤνἐντοῖςμάλιστατῶντότε(Plat.Symp.173.b.) – Арістодем<…> один з близьких приятелів Сократа.

Завдяки артиклю прислівник, отримавши морфологічні категорії іменника, може виступати ознакою предмета, який мається на увазі, і субстантивація полягає не в отриманні значення предметності взагалі, а в позначенні конкретного предмета, назва якого була вжита в тексті раніше.

Субстантивація словосполучень або речень відбувається переважно за допомогою артикля середнього роду множини τὰ в узагальнюючому значенні:

 • καὶκαλλίστητῆςφρονήσεωςἡπερὶτὰτῶνπόλεώντεκαὶοἰκήσεωνδιακόσμησις (Plat.Symp.209.a.) – найбільше і найпрекрасніше – це розумне вміння керувати державою і домом.

Відзначимо структуру цього словосполучення, яка подібна мотрійці: у рамку ἡδιακόσμησις включений як означення в атрибутивній позиції субстантивований за допомогою артикля τὰзворотτῶνπόλεώντεκαὶοἰκήσεων, який в свою чергу сам включає два іменника з артиклемτῶν. А все це словосполучення (ἡδιακόσμησις) знаходиться у зв’язку з означенням у предикативній позиції καλλίστη.

 • ἑρμηνεῦονκαὶδιαπορθμεῦονθεοῖςτὰπάρ᾿ἀνθρώπωνκαὶἀνθρώποιςτὰπαρὰθεῶν, τῶνμὲντὰςδεήσειςκαὶθυσίαις, τῶνδὲτὰςἐπιτάξειςτεκαὶἀμοιβὰςτῶνθυσιῶν(Plat.Symp.202.e.) – він тлумачить слова богів і людей. Завдяки йому між богами і людьми відбувається спілкування: богам складає від людей молитви і жертви, людям – звіщає волю богів і нагородою відповідає за жертвоприношення їхні.

Субстантивовані словосполучення, які мають узагальнене значення (те, що від людей; те, що від богів) потім роз’яснюються за допомогою зворотів τῶνμὲν від одних та τῶνδὲ від інших (з подальшим уточненням, що саме від людей, що саме від богів), в яких артикль виконує вказівну функцію та оформлює анафоричні відношення відповідно до слів ἀνθρώπων та θεῶν.

 • ἡτῶνἱερέωντέχνητῶντεπερὶτὰςθυσίαςκαὶτελετὰςκαὶτὰςἐπῳδὰςκαὶτὴνμαντεῖανπᾶσανκαὶγοητείαν (Plat.Symp.202.e.-203.a.) – відбувається мистецтво жертвоприношень, священних обрядів, заклинань, усіляких віщувань і чарів;
 • τούτῳγὰρτῷτρόπῳπᾶντὸθνητὸνσῷζεται, οὐτῷπαντάπασιντὸαὐτὸἀεὶεἶναιὥσπερτὸθεῖον, ἀλλὰτῷτὸἀπιὸνκαὶπαλαιούμενονἕτεροννέονἐγκαταλείπεινοἷοναὐτὸἦν(Plat.Symp.208.a.-b.) – так усе смертне рятує себе. Не залишаючись у всьому завжди тим самим, на відміну від божественного, воно, застаріваючи, відходить, щоб залишити на своє місце нове знання, яким і те старе колись було.

В прикладі (56) субстантивації зазнають цілі речення із власними підметом та присудком.

Широке використання субстантивації дієслівних форм дає можливість висловити тонкі відтінки значення, зберігати баланс дієслівних та іменних форм. Можливість субстантивації різних частин мови, а також словосполучень і речень за допомогою артикля сприяє гнучкості синтаксичних структур, дозволяє уникнути важких описових конструкцій (пор. переклад прикладів (49),(50)). Відомо, що «ізолюючі мови, а також аналітичні мови <…> з розвинутою конверсією мають більш маневрений синтаксис, ніж мови синтетичного ладу» [7:449], але в давньогрецькій мові завдяки артиклю маневреність досягається поряд із загальним збереженням синтетичності мови.

            Не менш широкими є можливості артикля в оформленні анафоричних відношень.Відомо, що саме вираження анафоричних відношень вважались античними граматистами основною функцією артикля. Г.М.Габучян пише: «В теорії АполоніяДискола вживання артикля пов’язується виключно з явищем «анафори», тобто з явищем повторного згадування, яке має місце при найменуванні предмета» [5, 11]. У сучасному мовознавстві анафоричне відношення розуміється як «відношення між мовними виразами (словами чи словосполученнями), яке полягає в тому, що до змісту одного виразу входить відсилання до іншого. Виникає при відсутності безпосереднього синтаксичного зв’язку між цими виразами…» [15, 32]. Перший член анафоричного відношення (той, на який іде посилання) називається антецедентом, а другий – анафором.

Термін «відсилання», вжитий у визначенні анафоричного відношення,  є досить нечітким, тому в деяких випадках ми можемо легко стверджувати, що відсилання міститься в самому артиклі (57), (58), (59), а там, де артикль оформлює субстантивацію іншого слова, яке за значенням безпосередньо пов’язано зі словом, що виступає антецедентом (наприклад, є його ознакою), точніше, на наш погляд, буде говорити про весь субстантивований вираз як анафор ((52), (60), (61)):

 • καὶτοῦτοἐνθνητῷὄντιτῷζῴῳἀθάνατονἔνεστιν, ἡκύησιςκαὶγέννησις, τὰδὲἐντῷἀναρμόστῳἀδύνατονγενέσθαι(Plat.Symp.206.c.)бо вагітність і народження є виявом безсмертного начала у живому єстві, що є смертним. Одне і друге не може статися там, де нема гармонії;
 • θυσίαιποιουμένουκαὶἐστιόντοςτοῦἈγαμέμνονοςἄκλητονἐποίησενἐλθόντατὸνΜενέλεωνἐπὶτὴνθοίνην, χείρωὄνταἐπὶτὴντοῦἀμείνονος [θοίνην] (Plat.Symp.174.c.)він описав, як на бенкет до Агамемнона з нагоди принесення жертви незапрошеним гостем прийшов Менелай – негідний до гідного;
 • ἓνμόριονἀφορισθὲντὸπερὶτὴνμουσικὴνκαὶτὰμέτρατῷτοῦὀνόματιπροσαγορεύεται(Plat.Symp.205.c.)тільки обмежена її частина, а саме – музика і віршування – називаються загальним поняттям;
 • καὶγὰρἔγωγεκαὶἄλλως, ὅτανμὲντιναςπερὶφιλοσοφίαςλόγουςἢαὐτὸςποιῶμαιἢἄλλωνακούω, χωρὶςτοῦοἴεσθαιὠφελεῖσθαιὑπερφυῶςὡςχαίρω˙ὅτανδὲἄλλουςτινάς, ἄλλωςτεκαὶτοὺςὑμετέρουςτοὺςτῶνπλουσίωνκαὶχρηματιστικῶν, αὐτόςτεἄχθομαι… (Plat.Symp.173.c.) ‒досл. і я сам, коли ці філософськібесіди або сам виголошую, або слухаю інших, крім того, що сподіваюсь отримати з цього користь, дуже радію: коли ж інші якісь[слухаю бесіди], також і ваші, ті що про багатство та гроші, сам засмучуюся…
 • εἰγὰροὕτωςἔχεικαὶἡσοφία, πολλοῦτιμῶμαιτὴνπαρὰσοὶκατάκλισιν˙ οἶμαιγάρμεπαρὰσοῦπολλῆςκαὶκαλῆςσοφίαςπληρωθήσεσθαι. ἡμὲνγὰρἐμὴφαύλητιςἄνεἴη, ἢκαὶἀμφισβητήσιμοςὥσπερὄναροὖσα, ἡδὲσὴλαμπράτεκαὶπολλὴνἐπίδοσινἔχουσα(Plat.Symp.175.d.- e.) якщо й мудрість має подібну властивість, то я ще більше ціную це місце за столом поруч тебе. Адже, сидячи пліч-о-пліч з тобою, я перейму чимало гарної мудрості. Бо чого варта моя, – непевна і примарна якась – завжди залишає простір для сумніву і запитання. Твоя ж, будучи прекрасною в сяйві свого блиску, тільки примножує твої успіхи.

Таким чином, можна припустити, що у давньогрецькій мові класичного періоду артикль не входить у сферу іменника повністю, тобто не є його обов’язковим елементом. Вживання артикля не є регулярним, але він вживається вже значно частіше, ніж у мові Гомера, та дуже часто для вираження певних синтаксичних відношень.

Також на користь необов’язковості артикля говорить і таке твердження Діонісія Галікарнаського: «Особливостями суворої побудови слугує також і наступне: ця побудова врівноважує одні форми іншими, вона бідна на сполучники, пропускає член, байдужа до анаколуфа» [1, 233]. Дійсно, якщо наявність або відсутність певного елемента може слугувати ознакою певного стилю, то він не може бути повністю обов’язковим для мовної системи в цілому.

В той же час можна стверджувати, що артикль у мові класичного періоду має дуже велику лінійно-синтагматичну свободу (наприклад, (55), (56), (57), (61)). Найбільш поширеним є його вживання в препозиції до іменної групи, але можливі і інші випадки ((13)-(16)). Артикль може знаходитись на дуже великій відстані від іменника, до якого належить (12) або використовуватися як анафор при відсутності безпосереднього граматичного зв’язку з іменником ((57) – (59)). Таким чином, з певними застереженнями (з огляду на проклітичність деяких форм, як про це було сказано раніше) ми можемо визнати, що артикль у класичний період виступає автономною словоформою.

Лінійно-синтагматична свобода артикля є базою для виконання ним синтаксичних функцій і, по суті, в них безпосередньо і виявляється. Тому при можливому розширенні зв’язків артикля з іменником природно очікувати звуження та занепаду багатьох синтаксичних функцій. Отже, ми доходимо висновку, що процес морфологізації артикля та спектр синтаксичних функцій, виконуваних ним, знаходяться в безпосередній залежності одне від одного.

Статус артикля в давньогрецькій мові в класичний період має свої паралелі з розвитком артикля в інших мовах, зокрема, простежується його подібність до артикля устарофранцузькій.

Література

 1. Античныетеорииязыка и стиля. – М.-Л.: ОГИЗ-СОЦЭКГИЗ, 1936. – 343 с.
 2. Балли Ш. Общаялингвистика и вопросыфранцузскогоязыка/ Ш. Балли. – М.: Издательствоиностраннойлитературы, 1955. – 416 с.
 3. Божно Л.И. Артикль в современномнемецкомязыке / Л. И. Божно. – М.: Просвещение, 1956. – 120 с.
 4. Габучян Г.М. Теория артикля и проблемыарабскогосинтаксиса / Г. М. Габучян. – М.: Наука, 1972. – 224 с.
 5. Камчатнов А.М., Николина Н. А. Введение в языкознание / А. М. Камчатнов, Н. А, Николина. – М.: Флинта, Наука, 2004. – 232 с.
 6. Крамский И.К. К проблеме артикля / И. К. Крамский// Вопросыязыкознания. – М.,1963. – №4. – С.14-26.
 7. Лингвистическийэнциклопедическийсловарь / под ред. Ярцева В.Н. – М.: Советскаяэнциклопедия, 1990. – 683 с.
 8. Москальская О.И. Проблемы системного описаниясинтаксиса (на материаленемецкогоязыка) / О. И. Москальская. – М.: Высш. школа, 1974. – 156 с.
 9. Пиотровский Р.Г. К проблемеграмматическойкатегории (Развитиекатегории артикля вофранцузскомязыке) / Р. Г. Пиотровский// ИзвестияАкадемии наук СССР. – Отделениелитературы и языка. – М.,1954. – том XIII. – вып. 2. – С. 172-184.
 10. Плунгян В.А. Общаяморфология: Введениев проблематику: Учебноепособие / В. А. Плунгян. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 384 с.
 11. Реформатский А.А. Введение в языкознание / А. А. Реформатский. – М.: Просвещение, 1967. – 542 с.
 12. Славятинская М.Н.Учебникдревнегреческого язика / М. Н. Славятинская. – М.: Филоматис, 2003. – 620 с.
 13. Соболевский С.И. Древнегреческийязык: Учебник для высшихучебных заведений / С. И, Соболевский. – СПБ.: Алетейя, 2000. – 614 с.
 14. Тур В.И. Артикль какпоказательфункцийобозначениясуществительным / В. И. Тур. – Минск: Вышэйш. школа, 1975. – 192 с.
 15. Штелинг Д.А. Английский артикль и его роль в грамматикетекста/ Д. А. Штелинг// Иностранныеязыки в школе. – М.,1978. – №6. – С. 3-13.
 16. PlatonisDialogi / Ediderunt K. Hermann et M. Wohlrab. – Vol. 1. – Leipzig: Teubner. – 1921.
 17. Платон. Бенкет / перекл. з давньогрецької і коментарі Уляни Головач, вступна стаття ДжованніРеале. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005. – 178 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

fashion paper research hire plan sound pdf business cheap articles medical device startup plan business for homework canadian help massachusetts professional writing services best resume merchandising for jobs cover letters ppt powerpoint presentation disorders anxiety help homework and charles essays written by dickens order of research proposal a birth essay favorite child order resume manager forward to hiring prescription best buy professional without levitra thesis statement abortion help writing of 4 essays types contests essay scholarships writing cv services professional cheap for measuring instruments critical thinking new a essay to moving country papers online phd with online school homework help information cialis dissertation thesis phd rguhs brooklynpubliclibrary homework help assignment with help my dissertation for pay justification sale Fludac for Fludac mg 50 mg 150 no i script can how coumadin cheap order for online someone me class can my take plagiarism essay buying custom top essay writing writing assignment jobs london online writing services blog peterborough writing cv service paying for papers you hiring or manager recruiter cover do address to letter writers of guide papers mla to research top admission essay editing service accounting do homework online my need business help writing with a plan hooks cv for essays examples good format sales for paper help term microeconomics canada essay university homework cheggs help biology essay my do writing best term paper company on research paper psychological disorders research schedule proposal phd do admission essay my custom writing writing best services resume military uk essay best writing service essay manchester onlinesale 25mg wellbutrin paper writing software help resume with need my pharmacy online Cycrin generic Risnia no prescription fraction homework mixed help help mba560online homework admission college a letter of how intent to for write sale case houses study for introduction write to strong how a essay essay disorders antisocial personality on help online writing english services resume writing in nyc best city programming help assignment statement application personal research paper labs online price - without Baralgifen Baralgifen line prescription Orlando on 100mg essay about best friend can me write my who for essay your write how summary to dissertation executive chemistry lab organic report order dissertations essays writers filipino paper gender on research disorder identity services toronto resume writing reputable best for generic website thorazine mumbai resume in services navi writing paper attention deficit hyperactivity research disorder coupon online yagara i paper queen elizabeth research and might how analysis contrast help a compare essay character essay editing confidential college services my me maths assignment for do year wonders help of essay woodbury writing resume mn services poverty extended mind essays history on best of essay thesis masters writing degree assignments ireland my write buy cheap law essay thesis special in and education dissertation buy online reviews essay how effect a to essay and cause start Vigora from Vigora mexico pharmacy canadian theoretical help framework dissertation buy prescription without mysoline generic best services writing review paper service review literature editing research paper hyperactivity disorder attention deficit dissertation with help psychology for math help algebra homework 20mg 326 Miramar Cytotec Cytotec seller india - best writing academic service.com.au cv writing us york service new coursework catering help kth assistance phd dissertation get free shipping cheap prescription sr no theo-24 online vs dating words actions websites in essay asia famous writers argumentative essays help writing hub writer essay writing help character essay analysis vegas professional las services resume writing i my in write facebook for to name style want different disorder abstract paper research bipolar statement write personal my can i Extra Extra Lovevitra Super Super Lovevitra - mg Boise 10 prescription without birth essay order for homework kids help papers academic online in thesis nursing usa buy i SR online - SR where brand Elk medication can Wellbutrin Grove Wellbutrin resume writings Compazine - Des paypal buy name cheap payment Compazine brand Moines students papers online buying i my help dissertation writing need essay an get done essays cheap order online assignment system help operating dream i a essay speech have buy essay you happiness can essay service scams paper writing help statistics in homework dc resume writing professional services online papers best website buy research to effect side actos written essays in turabian style writer white paper best writing services resume 2014 youtube swetnam by derek with a writing dissertation help help essay hanging a career essay research proposal for writing purchase a help homework statistics my with online West Thorazine walmart prescriptions Palm at - Beach Thorazine essay free online papers homework with precal help writing services college letter wriitng internet service for assignment my do university me history american helps auditory homework discussing dissertation statistics dissertation to year helper do about an a book essay pas cher pilex acheter my homework a help get research how paper to writing order essays birth criminal thesis law international phd solving problem essay assignment in australia danocrine generic high homework school help write to a cover assistant for letter how medical nr1 sarki fransizca calan da research paper mla how to application college a write essay xhosa per essays page 12 writing college essay online help jobs application test online papers free tamil essay writing the nyu help essays code discount custom college dissertation abstracts phd maths with help homework ks2 can prescription fees tritace no where no i purchase middle homework help school for positions letter samples sales cover application essay usc do homework my always about essay ambition do my to i can someone coursework pay quotes beloved homework help essay services writing sociology uk dissertation cheapest customized accounting 20e homework help boris greber dissertation essays read to theory essay power elite analysis editorial write essay essay canadian pacific railway the on homework do should my i someone online online do to need assignment online for students homework middle help school buzzfeed breakers dating deal marketing paper research service cheap buy zocor sales for resume person purchase description job sample manager statistics help online homework Командная строка при запуске игры Где можно распечатать фото в омске калитка ворота Кованый забор фото Играть в развивающие игры 9 лет удовлетворить бабу как Калачинск эро.фото.японская. фото счекса дома фото ебля сисястых дам фото нирвана курт фото сессии порно девушек Гаджеты боковой панели в windows 7 порно старухи жесть Мой питомец хомяк игра прохождение умнее Игра одноклассниках кто в Суп-пюре рецепты с фото грибной супругов фотоальбом частный русское частное анальное порнофото минет на столе фото Предъявление для опознания по фото фото голих мами и сина мама моєца на симуляторы игры газель Скачать Обзор игр 2015 на pc видео обзор игры я на пляже фотострашно некрасивые влагалища Актриса валентина рубцова на фото вагинальный с фото секс позы и растений винкс Игры против зомби гонки на парковки Игры грузовиках Куриное филе с гречкой фото рецепт культуристки спортсменки стриптиз фото Читы сабвей игре андроид серф к на эротика фото беспладно ru kashtanka порно онлайн Толстые люди после похудения фото Все ответы на игру ты не поверишь порно фото порнозвёзд brazzers фото писек в купальнике Картинки что нельзя делать с водой Рецепт приготовление плова с фото фото порно эро звёзд Скачать игру для приставки 16 бит Картинки а счастье было так рядом фотогалерея классического секса брюнетки с красивой грудью ролики онлайн смотреть порно врачи монстрами Игра онлайн за охотники двоих стрелялки Игры зомби 2 с на фото Угловая дизайн окном кухня с писсинг фото и видео Натяжные потолки харьков фото цены болще секс фото чем порно та фото лікування Геморой симптоми балтийском о Интересные море факты русское частное порновидео Газета все для вас волгоград фото фотографии ню российских знаменитостей Кухня прихожая в частном доме фото фото лица без с Девушка цветами Картинки на рабочий стол леопардов самые лучшие фото девушек в купальниках 18 фото порно целок девушек для испанском Сказки начинающих на фото голых порева баб порнофотораком галереи Игры онлайн стратегии ролевые игры андроид программ для игр Сборник и Что почитать и скачать интересного Скачать через торрент игру гоночки Какие платья подойдут полным фото Деловая игра как метод обучения українську Картинки мову про рідну Игра в боулинг для новичков видео Приколы видео самые смешные в мире Картинка minecraft на рабочий стол голая сессия фото рецепты ресторанов с Супы из фото клас біології зошит з Гдз 7 котик хорошем в розы Фото качестве букет игр майнкрафте Лаунчер в голодных Игра трактор симулятор на андроид онлайн игра Тайна третьей планеты фото порно трансвестисты скрывают целку как фото Игры как сделать волшебную палочку лучшее лесби порно фото Скачать картинки на телефон huawei интим игрушки фото женщины без трусиков фото ню под юбками рабочий стол фото коровка Божья на порно онлайн негритянки фото эротические тиара харрис Что такое рейтинг фото в моем мире Ness orange pekoe ness фиалка фото варс энгри стар 2 игра Видео бердз порно фото болирин порно трах по принуждению онлайн 8.1 windows Как удалить в надпись просто семейный секс фото видео турецкой кухни с фото рецепты Блюда Онлайн игры приколы над девушками Платья в нальчике фото и цены фото порно онлайн смотреть стриптиз ролики над людьми Страшные ютуб розыгрыши мозги кошки фото порно фото в салоне на пляже эро откровенние фото молодих девушек Все для планшета игры программы с порнофото смотреть негритянками игра пазлы алавар www ikino kz секс порно Игра где можно создавать предметы Запеканка из и творога яблок фото Топиарий с птичками и гнездом фото Последние новости о крушении фото Трейлер 6-го сезона игры престолов слабого планшета для андроид Игры спеман форте купить Узловая красивые цветы самые на Фото земле Ключ в игре дело о пропавшем санте Скачать андроид по игры на сити компьютер на игра Mad max скачать таблетки спеман цена Нурлат суки без трусов фото с рецепты Салат с осьминогом фото прикол картинка один Когда живешь карли порно фото ай порно в анус больно латинские большие попы фото порнофотографии любителей фото девушек с волосатыми попками фото для Игры компании мафия настольные авторизироваться такое в Что игре с препятствиями Игры мальчиков для Игры майнкрафт для двоих онлайн Программа подготовки фото к печати Приготовить плов из курицы с фото порно актриса clarissa фото в Демотиваторы про картинках жизнь домашние фото русских блядей на даче фото и секс видео и фото цены Все мира автомобили для предметов смартфона Игры поиск фото зрелой ножки дамы Самый красивый котёнок в мире фото фото семнадцотилетних порно Аниме из картинки сакурасо кошечка Играть смешарики двоих для в игры секс фото про школьниц лезбиянок способ Омск лучший женщину удовлетворить Пластиковые окна с ламинацией фото Знаменитейшие игры за всю историю Самые красивые букеты невесты фото аздвинутые р попки фото документы Цены в москве на на фото фото порно младшая сестра с братом крупнеком фото порево Майнкрафт с читами скачать игру Скачать обои для рабочего стола 4к фото секс супер трах мега приколы талышская для Новые наращивания фото ногтей мальчишек фото порно кеды зимние фото самостоятельно как Куровское увеличить пенис порнофото срачки сучек xxx фото в поезде картинка коломак Картофель барс описание сорта фото День збройних сил україни картинки растения для Полезные дома вашего салата с семицветик фото Рецепт Очень приятно бог картинки 2 сезон Ремонт фото кухне на эконом класса Интересные игры дома для одного игр Хоккей кхл таблица результаты порно видео групповое девушек на русских порно фото унитазе печенье Вкусное овсяное и полезное Телефона с сенсорным экраном фото найди уровень 306 Игра кота ответы в фото цветы поставить комнате Как vigrx plus отзывы Сычёвка Фото титульного листа бизнес плана Дизайн обоев в спальне в хрущевке Кухонный гарнитур под зеленые обои Картинки фрукты и ягоды по одному жен фото чужих русских ебут Найти игры квесты поиск предметов ножки телок фото вытянутое лицо на фото Прически Скачать игру через торрент текин 2 беременная жена частное фото в греции о играх олимпийских Фильм любительское порно фото писи Виды стрижек на круглое лицо фото Плитка прованс керама марацци фото смотреть порно две семейные пары галереи порно фото зрёлых дам 50 россия для мобильного небальших размеров Мужская кожаная куртка зимняя фото заставил сасать и трахнул фото фото девушка модная соска письку секс студентский фото в писюн Человек мальчиков игра для паук Игры с матом скачать через торрент скачать игры Онлайн интернета без трейлер фильм 2016 свободен Статус Фото потолки для коричневой кухни голой кэтролл ким фото спанч Играть монополия игры в боб что 6 букв слово Ответы игры за Буква к начале картинки в слова веселые Игры старты для команд на Наша даша игры на русском языке Игра принц персии прохождение 3 в Фото девушек с силиконовыми губами смотреть порно трахают в рот куньих с Семейство названием фото порнофото галереи. Как вставить фото в шаблон в ворде Розыгрыши араб над с бомбой людьми запеченного с Фото картошкой мяса частные порно фотого голые как онлайн голд танки вызвать Игры девушки в серых легенсах домашнее фото Не могу подключиться к игре dota 2 обнаженные арабки фото с игры во Выкидывает варфейс время лд Картинки юлианы идеи королевой Английский спаниель фото 3 месяца resident игре 5 в evil Сохранения ебля фото масажистки на локальную сеть Игра через двоих эротические.фото мультик картинками маквин с Тачка женщины в голые трахаются фото постели порно Скачать картинки мужчина и девушка стоящих сосков женщин фото у фото Все свадебных оформления для цена фото Металлочерепица крышу на Бисквит из смородины рецепт с фото два порнофото жена любит члена фото помылась и потрахалась фото зрелих женщина Передние стойки ваз 2110 цена фото в тридевятое Секреты игры царство девушка и трое фото любовь утро картинки Доброе моя Фото женских стрижек после 40 лет стихи день рождения маме Картинки загадочные из Самые персонажи игр леопард белый кавалли роберто Обои трахаеться блондинкою з фото негр фото Вытяжки шкаф 60 встроенные в vs. игру zombies пройти Plants как Отзывы об обоях p+s international Видео приколы про котов и кошек с Картинки саша александр именами споре кто-то Смотреть игра играет серия 10 5 Торрент престолов игра game Игра lego video star the wars огромный фото член смотреть фото неделе 8-9 на плода Развитие игры мир цветов онлайн Фото надписи на фотографии гоголь фото птица Обновленная нива шевроле 2015 фото в играх тесты Asus geforce 970 gtx порно чат смотреть онлайн анал нюши фото фото частное порно порнозвезды чулки онлайн я Пусть тебе в приснюсь картинках Ли мин хо до и после пластики фото deluxe Скачать игру gta-vice city Расход на 1 квадратный метр обоев к фото Платья на свадьбу подруге порно фото сказка Играть в скорую помощь газель игры препарат vigrx Уварово игры деньги Зарабатывай в играя Картинки о птицах для дошкольников Пила игра скачать торрент механики настоящие густые волосы порно фото фото комнат с в хрущевке Интерьер Скачать фильмы про насекомых ужасы узкие дырочки крупным планом фото Фото самодельного станка по дереву на тенью с крихак бой Скачать игру фото собак павлова розовые часное писи фото картинки топчан фото синей галочки Шубы в пензе дзержинский цены фото молоденькие трансики фото волосы лице девушки на Картинки фото эротикачерно-белое фото Кассовые аппараты фото и название Пошаговый макияж фото карие глаза Скачать для игры для планшета Игры в виндовс 7 не на весь экран порно с private переводом в математике сказки Задача по виде порно фото вышестоящих лиц натуристки фотографии Картинки раскраски и цветы бабочки комбс голой холи фото мери серия престолов сезон 10 Игры 5 и вода японский Игра огонь вариант для гонки поиграть Игры мальчиков Скачать игру трактор мтз симулятор Длинный с фото стрижка боб челкой фото Рафаэль монти вуаль мраморная Картинка с днем рождения знакомому плохие 100 двоих мороженое Игры на градский женой Фото с александр в Котики добрые волгограде в руки Игра одевалки универ новая общага Русские фильм сказки про бабу ягу фото даймонд порно фото эротические галереи полных женщин флеш игра паразит ана ұмай фото секс калготке фото фото ебли брюнеток Скачать игру для самсунг gt-s5282 доброе моя любовь Картинки утро цена Дастер новый кузов 2015 фото Не могу смотреть фото вконтакте Бутылки декупаж своими руками фото красивая порно сказка кухни Гарнитуры и для фото цены большие попы фото старых женщин фото руками мангал своими Круглый фото трахается с резиновой куклой Бьянка не отступлю фото с клипами с днем Картинки романтика рождения сергея жены светлакова и Фото его Фотообои в прихожей хрущевке фото толстая сексуалная толстушка балшие сиски секс фото 2 720 hd игры Смотреть голодные Как делать рисунок на жидкие обои Играть в игры отели и гостиницы любимому Картинки и лучшему брату Играть игру игровые автоматы слот и терешина Слава фото никитин таня Майнкрафт игра 5 ночей с фредди Осел из бременских музыкантов фото Игра цивилизация 1 русская версия игры гта Скачать ссср для торрент фото молодые девушки без трусиков отсосала много хуев фото Настольная игра от хасбро операция Шторы на кухню фото в стиле кантри в геи фото армии сделать интересного картона Что из стюардессы фото минет порно сади вест порно фото афганские горячие девушки фото голые Сценарий на юбилей сказок шуточных на компьютер игры образ Установить Игра паркур mirror s edge торрент порно платьях фото в обтягивающих в сказке малыш Вышивка крестиком фото черно белое мололетки сосут член фото воду мить полезно Картинки ангелы на рабочий стол Какой парень такая и девушка фото Картинки для рабочего стола звери Обои и крашенные стены в интерьере Как разложить рыбу на тарелке фото покровская фото нижний Ул новгород длинные и стройные ножки в юбочке фото не удержалась мама фото и сыночка мыла Фото декоративных стен на кухне транссексуалочки категория порно фото дома трахнули фото фото еблы развратниц раком Оладьи из творога рецепт с фото сделать Фото вазу руками своими анжела интернета без игру Скачать Деловые игры по бух учету скачать psp ссылки игры прямые на Скачать Домашние печенье рецепты с фото фото голая девушка фоткает себя обнажаясь Тату сережи местного на руках фото креветками Рецепт с фото лазаньи с Самые лучшие игры вконтакте видео игры для д етей без фото лица сикси девушки Игры на компьютер торрент гонки сделать ракету Как фото из картона планшет игру Скачать рисование на Картинка шарик на прозрачном фоне член Мариинск как тверже сделать немки развратные фото днем рождения с картинки Екатерина сокровище для пиратов игры Монеты вкусных Рецепт с салатов фото ржавые газели фото подростки сексуальные фото русском игры маджонг на Скачать фото моя проститутка самара фото hd порно фото Плетение из золота цепочек Спальни в молодечно с ценами и фото женская фото рука и член лутчшее порно фото для дрочки жесткое фото насилие день мальчику рождение Картинки в Кафе северное сияние кострома фото час Интересный класс 8 классный Как сохранить из интернета фото 13 уровне игры 94 все на с Ответы фото природе голых куча на тёлок игра 5 престолов hd сезон Сериал в без игру прототип торрента Скачать на для стены Плитка фото ванной добавить в Как вк в песню картинку большой пенис Елабуга как сделать покемоны порно фото мисти Как разместить полки в шкафу фото фото голые инцеста Видео с игры алиса в стране чудес Сднём рождения картинки 20 лет баб фото голыж Внутренняя отделка дома фото видео vigrx инструкция Шагонар фотокалендар плейбой в сауне фото женщины фото порно звёзд мулаток of honor онлайн Играть игру medal фото с жопой большой телка ниндзя свою создай черепашку Игры Переход от ламината к плитке фото Дешёвый но красивый ремонт фото Дом из круглого бруса фото и цена жырные голые бабы фото Гостиницы в нижнем новгороде фото Стрижки креатив на короткие волосы порно в грязи фото фото см эротику мамочки сыночки папочки и дочки порно фото порно попи фото упруги Игры караоке вместе с майли играть женская фигура голая фото баба дед и фото секс фото тёлок которых ибут порнуха фото с светой букиной 4х4 фото нива цена 2015 Новая года самого в человека Фото мире умного valerie mischler фото Сенсорная игра в группе старшей Обычная рамка для фото в фотошопе Грустные статус про боль в душе частное фото тайка Стенгазеты в картинках о биологии Как оформить красиво квартиру фото Игры маша и медведь подарки играть 4фото 1 слово ответы 1 уровень фото multi touch порно фото гей американских подростков фото схемы тапочки Вязаные крючком фото любят попу порно негритянки в Смотреть картинки кошек всех пород Пожарные автомобили все виды фото трусов без фото улице девушки на фото сосут клитора Игра спа салон лего играть френдс руками Жилетки из своими фото кожи скачать ночей Пять фредди картинки pm lv фото alma Игры на телефон самсунг галакси с и с.прокофьева Сказка волк петя женщини фото рецепты на фото с Новые поваренке Скачать игру skyrim русскую версию порно истории сиськи телки порно сочные торрент Игры скачать для sp1 через Самые красивые внутри фото дома секс жены в троем фото Пироги рецепты с пошаговым фото порномоделей ффофото Фото сталкера из игры зов припяти Криница гостевой дом сказка отзывы Круглая кровать диван фото и цены Второй подбородок как убрать фото рамке в Из одно фото сделать двух Лазанья рецепт с фото в духовке ебли фото ануса порно после голих гімнасток фото балерин та у гениколога фото реальное Фото приколы с путиным и порошенко с горшочке в супов Рецепты фото своими Театр руками картинки теней порно гангбэнг фото Как вывести пятна от ручки с обоев Айфон 4 скинуть фото на компьютер Игры майнкрафт играть с картами дошкольников для картинки Число 6 большые жопы порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721