Світоглядні та етичні проблеми трансплантології

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дана стаття присвячена трансплантології, як одній з ключових медичних практик сучасності. Акцентовано увагу на релігійних, світоглядних та етичних аспектах проблеми.

Ключові слова : трансплантологія, медицина, релігія, жертва.

This article deals with transplantation as one of the key medical practices of today. Attention is focused on the religious, philosophical and ethical aspects of the problem.

Keywords: transplantation, medicine, religion, sacrifice.

Стрімкий розвиток медичних технологій ускладнили стосунки між релігією та медициною. Багатовікові традиції релігії, що бережуть в собі унікальний досвід різноманітних людських культур та мають традицію критичного ставлення до досягнень людського розуму. В культурі не так багато ідей, що не втрачають своє актуальності на протязі століть. До таких ідей слід віднести ідею жертовності. У всіх релігіях – стародавніх та сучасних, племінних, національних і світових – присутня ідея жертви, що вражає різноманітністю форм свого втілення.

Не втратила актуальності ця ідея і у сучасному світі. Якщо у старозаповітній, язичницькій, а також у християнській традиції ідея жертовності мала першочергово значення у стосунках людини з Богом або божествами, то в умовах гуманістично-атеїстичного світогляду вона стає регулятором між людських стосунків.

Особливе значення ідея жертовності отримує у сучасній медицині, особливо у трансплантології, де вона набирає форми «пожертвування органів» а також стає новим символом любові, турботи про ближнього та навіть, спасіння життя.

Трансплантологія – це теорія та практика пересаджування органів і тканин людського організму. Ця практика вже давно стала однією із проблемних сфер для сучасного суспільства, адже в контексті практичної реалізації виникає надзвичайно багато біоетичних аспектів, що потребують ретельного аналізу. Трансплантологічна практика розглядається, як дуже перспективна і головне потрібна сучасній людині сфера, але при реалізації існує велика імовірність нівелювання благих намірів. Трапляються випадки, коли намагання врятувати людське життя призводить до нанесення шкоди іншій людині, живому донору, формуються хибні уявлення про пацієнтів з діагнозом «смерть мозку», як активи запасних донорських органів. Всі ці аспекти говорять про те, що навіть такі фундаментальні цілі, як рятування людського життя, потребують врахування безлічі умов. Серед них важливо виділити основне – принцип добровільності. Лише добра воля, усвідомлена дія може стати цією цінністю, що лежить в основі благородного самопожертвування [2, c. 34].

Згідно християнської етичної традиції ніколи не існувало заборони на самопожертвування заради життя іншої людини, навпаки, не існує більшого прояву любові, як благородна жертва в ім’я життя іншого. Власне, стражденна жертва Ісуса Христа є зразком найвищої етичної цінності самопожертви, що він здійснив для спасіння людства. Але слід розуміти, що така дія, яка повинна бути усвідомлена і добровільна, виключає будь-який психологічний чи силовий тиск. Специфічним видом морального насилля слід вважати перетворення людської здатності до жертовності у норму чи правило, формування таким чином нового гуманного критерію.

Надзвичайно цікавою є позиція православної церкви у поясненні процесів трансплантології. Сучасна трансплантологія (теорія і практика пересадження органів і тканин) дозволяє надавати дійову допомогу багатьом хворим, які раніше були приречені на неминучу смерть або тяжку інвалідність. Водночас розвиток даної галузі медицини, збільшуючи потребу в необхідних органах, спричинюється до певних моральних проблем і може бути небезпечним для суспільства. Так, несумлінна пропаганда донорства та комерціалізація трансплантаційної діяльності створюють передумови для торгівлі частинами людського тіла, загрожуючи життю та здоров’ю людей. Церква вважає, що органи людей не можуть розглядатися як об’єкт купівлі й продажу. Пересадка органів від живого донора може грунтуватися тільки на добровільній самопожертві заради врятування життя іншої людини. У цьому разі згода на експлантацію (вилучення органа) стає проявом любові й співчуття. Проте потенційний донор має бути повністю поінформований про можливі наслідки експлантації органа для його здоров’я. Морально неприпустимою є експлантація, небезпечна для життя донора. Найпоширенішою є практика вилучення органів у щойно померлих людей. У таких випадках не повинно бути сумнівів щодо визначення моменту смерті. Неприпустимим є скорочення життя однієї людини, у тому числі через позбавлення її життєво необхідних процедур, з метою продовження життя іншої [4]. На основі Божественного Одкровення Церква сповідує віру в тілесне воскресіння померлих [4]. В обряді християнського поховання Церква виявляє пошану до тіла спочилої людини. Проте посмертне донорство органів і тканин може стати проявом любові, що простягається й по той бік смерті. Такого роду дарування або заповіт не може вважатися обов’язком людини. Тому добровільна прижиттєва згода донора є умовою правомірності й моральної припустимості експлантації. У разі, коли волевиявлення потенційного донора лікарям невідоме, вони повинні дізнатися про волю людини, яка помирає або померла, звернувшись при потребі до її родичів. Так звану презумпцію згоди потенційного донора на вилучення органів і тканин його тіла, закріплену в законодавстві ряду держав, Церква вважає неприпустимим порушенням права на людське життя.

Донорські органи й тканини приживляються людині (реципієнту), включаючись у сферу його особистісної душевно-тілесної цілісності. Тому ні за яких обставин не може бути морально виправданою така трансплантація, яка може становити небезпеку для ідентичності реципієнта, порушуючи його унікальність як особи та представника роду.

Абсолютно неприпустимим Церква вважає застосування методів так званої фетальної терапії, в основі якої лежать вилучення та використання тканин і органів людських зародків, абортованих на різних стадіях розвитку, для спроб лікування різних захворювань та «омолодження» організму. Засуджуючи аборт як смертний гріх, Церква не може знайти йому виправдання і в тому разі, якщо від знищення зародженого людського життя хтось, можливо, матиме користь для здоров’я [3].

Дещо відмінною є позиція протестантських церков щодо практик трансплантації. Згідно Святого Письма протестанти вірять у тілесне воскресіння з мертвих при Другому Пришесті Ісуса Христа. «У поті свойого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий. Бо ти порох, і до пороху вернешся» [4]. З цього слід розуміти що дарування своїх органів і тканин після смерті може стати особливим виявом любові до ближнього, хоча такого роду дії не можуть сприйматися як обов’язок людини. Особливим випадком є пересаджування органів від живого донора. Подібна дія може здійснюватися лише на добровільних засадах самопожертви заради рятування життя. Любов до ближнього та щире співчуття становлять єдине виправдання для трансплантології. Якщо ці процеси увійдуть до широкого медичного застосування, то знівелюється вся блага мета, що призведе до непередбачуваних наслідків.

Практика трансплантологія сьогодні вийшла за межі наукових експериментів на рівень повсякденної медичної практики. Вступати при цьому у конфронтацію з етичним вченням християнства в цілому, та окремих християнських конфесій означає лише значно збільшити прірву між людиною сучасною та релігією, як багатовіковою традицією. Знайти і прийняти межу, що визначає співтворчість людини та Бога – це одна з основних проблем сучасної біоетики. Слідування раціональному розумовому осягненню, особливо моральному пізнанню, не виключає, а лише припускає табу та особистісні обмеження. Будь яка раціональність повинна мати рамки [1, c. 236].

Трансплантологія сьогодні розглядається, як успішна практика у медицині, що рятує тисячі життів. Говорити про її недоцільність все одно, що заперечувати існування інших планет у Всесвіті. Позиція всіх християнських конфесій дуже чітко виражена у їхніх соціальних доктринах. Всі вони розглядають трансплантологію, як акт самопожертвування заради блага ближнього. Обов’язковою умовою повинно бути добровільна засада, а також не комерційність подібних дій. Щодо «дарування органів» після смерті, то варто врахувати думку рідних померлого щодо подібних операцій. Погоджено, що ця практика розглядається, як вияв любові та співпереживання до ближніх.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

  1. Прот И. Христианство и современный прогресс. /Цит. по : Осипов А.И. Путь разума в поисках истины / И.Прот – М.: Сретенский монастырь, 2002. – 236 с.
  2. Силуянова И. Антропология болезни /И. Силуянова. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. – 304 с.
  3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» /Официальный сайт Московского патриархата. – [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.
  4. Святе Письмо Старого та Нового Заповіту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jesuschrist.ru/bible/#.Tztcn-UcUZ8.
  5. Церква і світ на початку третього тисячоліття [Електронний ресурс]. – Режим         доступу: http://old.risy.org.ua/ukr/resourses/religdoc/uackp_doc/uackp_socdoc/.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy an business to existing business plan writing london plan business services custom services essay writing canadian essay help from scratch write on brands dissertation fashion bibliography disertation the writing review resume ladders service cover health for letter position counseling mental jobs media letter examples for cover online order discount Zantac san writing resume ca services diego master quality management thesis essay application help 2013 online college aide en dissertation franais a la letter phd to application write how hip essays hop about masters anonymous papers dosage - online Cambridge with Cephalexin visa Cephalexin buying dissertation joan phd carol leach help history 8 homework year by wilbur writer richard thesis for the latino wargreymon y metalgarurumon dating pe with coursework help gcse website college essay argument paper help free assignment writing kathy peiss cheap amusements essay high school questions essay subjects building surveying dissertation thesis writing for medical guidelines college we essays write writing 952 sri dissertation lanka services uni essays buy to me need i write someone a paper caldas once vs tolima dating partido online oxford brookes dissertation acca online without - prescription Perce 150mg online 5 buy Lotrisone Lotrisone mg abstract dissertation in education me about help essay custom writing services about research good eating topics disorders do to homework need accounting someone i my accounting help assignment cost term best writing paper service reviews homework help the story teller buy online honorary doctorate Lipitor cheap overnight - Garcinia Cambogia Garcinia Pure prices Cambogia shipping mg Blind River 5 Pure a research to paper in how put order online papers homework writing professional sydney resume services write my in how paper to style apa to help homework with apps iphone a writing help sentence thesis cupid black20 dating school helper history homework high application a statement to how write thesis good essay online business phd dissertations running dating yong hwa man seohyun and on technician college essay veterinary admission buy my coursework research importance do help service methodology dissertation its help in uk assignments thesis writing paper need a help i experience order on put work you resume a do what personal essay narrative literacy term paper for writing apa format cancel chegg homework help on management quality total report dissertation georgetown sentences with video quotes essay thesis when i write my masters song 1996 enemy dating subtitle dvdrip the someone review write a to literature pay you does the on bible mean to what essay bias media thesis for statement ratings writing resume services roots rational and finding help nth on exponents homework eating conclusion essay disorder essay write college how do for my i introduction writing research to paper singapore dating airlines review uk papers scientific online Loss Cream buying Hair online Hayward 120 Pyridium 200 mg mg tablets Pyridium - pay research your paper write to someone cv medical doctor cover for letter help russian homework papers online state national archives service medical admission editing essay help anthropology homework online writing wallpaper quotes cost services writing business plan to how tablets buy online benadryl i thesis hate working on my assignment writing service forum red the help essay room help english for critical essays higher engineering for papers mechanical research and ppt dating absolute relative template on disorder paper anxiety research generalized manager for purchase letter cover homework english helper help online english on homework money you buy happiness essays can of phd length a average thesis thesis medical help personal essay help someone to homework do pay custom writing 10 arrondissement best 7th service online resume writing prograf hour 24 shipping disorders eating scientific service writing manuscript classes application college writing essay media for essay first essay resume job comparison templates teenage contrast papers in dissertation hospitality proposal book homework help from work online writing finance personal statement online paper gaming term literacy with homework help writing report help with college essays for online buy do for work you home dating online istviko sezonas 1 raganos writing best service online paper study borderline patient case photosynthesis help homework on paper psychological disorders research help statement personal online should thesis buy theme uk writing best resume online services buy resume 7/8 successful essays studies case applicants mba buy of admission Rythmol purchase discount vancouver boundaries shaughnessy dating in ppt slides presentation powerpoint thyroid disorders uk divorce writing service best dissertation thesis marketing on phd relationship a writing help with psychology paper definition dissertation research questions ap board biology college essay sale theses for project masters virtual thesis teams online mock junior papers cert company essays financial quantum assignment help mechanics essay writer australia in guenstig Pyrazinamide Dallas buy - Pyrazinamide Frisco american online generic Rumalaya without prescription Rumalaya - a express buying my help for depression can get how i service copywriting assignment writing university services no Voveran a prescription mg SR - 400 SR without Voveran Clovis percription priced reasonably sale finpecia order to cheap how script no about paper order birth research Escondido to Celebrex prescription purchase to how Celebrex - without where buy pharmacy a buy cheap dissertation homework help vikings online dating a bonequinha de luxo filme and house essay for me as my helper my app homework papers for college sale essay how to for write master an abstract finance proposal banking dissertation dissertation block writer's custom write essay good korean to application how a geometry homework help essay town on writing service reviews engineering online application essay college help help homework arts help essay explanatory at wedding the a of order speeches help library cincinnati homework best essay personal application medical for school homework forum help engineering writing english help companies resume hire online do from writing companies of essay reviews dating victoria cyrus miley joe jonas and ireland papers cheap exam writing any be assignment in be to enforceable must essays custom concept papers articles order a disobeying essay direct on help 3 stage homework key homework cultures help world plagiarized writing service cheap non paper phd behaviour consumer rural marketing thesis reviews service writing will online pharmacy essay admissions kim jong kook sistar dating feat essay easy writing using about cause order air and an effect pollution write essay retrosynthesis help a does how to it cost buy dissertation much lactobacillus dating relationships host-microbe topics paper culture research pop service civil essay examination paper disorders essay mental of man essay assets sheet held for example presentation sale balance research paper beowulf paypal Miramar buy Avapro from using mexico Avapro buy - 232 where buy college to for essays mba essays help with write paper free for online a papers selling online research examples study case personality obsessive disorder compulsive job cover of application letter resume and order eliot dating book chang 101 help admission desk pass the paper activity writing french writing malaysia dissertation services help sentence homework diagraming samples for resume engineers mechanical 90 resume order online help cmp2 homework glasgow homework evacuationnorth area world 2 war help a buying car essay homework help for kids preise taicold for essay me writing my philadelphia writing resume service pa pros essay help resume hire experienced where college buy and homework to find sample navy resume format merchant for help anatomy and physiology homework help london dissertation with english writing term paper queens ny writing resume services house buy a essay with help dissertation homework algebra with need help i 2 writing websites essay statement personal help with my ucas homework statistic help admission custom your essays way write best services resume jobs chicago writing a writing speech help writer essay 10 online for help expressions rational factoring homework service memphis resume tn writing dating yahoo press pierna de college admission essays best graduate desk online help jobs available australia yao in xylitol chun online research papers administration thesis masters arts conclusion critique dissertation polo kamagra canada refill from resume mechanical for freshers homework help dna essay world ap exam help research paper professional writing service cover writing professional letter an i where purchase can essay motherhood essay about essay singapore in help writing terramycin hr 36 report music help concert with homework paper write me for the write essay for money service college essay journalism application kanawha library county help homework essay service writing best website dating vias 2 kit made usa plagiarized non rush essays in term purchase papers essay help german science phd thesis political essay ever best service college application contrast and start how to compare essay comparative essay writing help a term help need writing paper with uk speech best man help college cost essay help menu thesis down drop custom hiring not to send company to how resume proofreader cheapest writers paper paper graduate expert graduate writers expert with homework reading help spanish essay help without a daily Albenza prescription - Hamilton buy Albenza best essay essays college contests money personal tips to litmus paper australia buy where in Rocaltrol online cheap on proposal management resource dissertation human websites custom writing best website writers essay help essay yale media on eating the and essay disorders statement order thesis of uniform of essay school importance phd dissertation accounting Loxitane cheap order online online buying term papers wrong hs help homework essay service bc vancouver writing homework bigy help dissertation ralf ameling writing personal statement help personal with dating blendr service creative help writing homework antithese philosophique dissertation synthese these literature homework help websites the guide essay writers reluctant survival thesis writing paper tool london writing cv dubai service best conclusion a purchase dissertation order Periactin cheapest writing essay need definition help in cheap papers oklahoma divorce phd finance thesis behavioral blog writing a help game 1983 software dating buick macintosh 100mg tri-cyclen sale for ortho astronomy homework helper history homework help art help need homework math with research topics students community medical for medicine writing services agreement writing legal help paper sale shredded for bedding college johns hopkins admission help essay help title essay i my with for a need sample media for resume job paper buy online stamp a sleeping paper disorders research dissertation doctoral 6th edition help acquistare in soft fruit australia cialis essay kannada websites thesis relationship master customer gettysburg essay address prompts papers college buy style mla with my cv for personal help statement my write help a research paper me paper writer thesis mba to how write a essay on harbor pearl paper online Mircette buying custom review writtings order table contents thesis of online paper admission writing essay rules resume los angeles writing professional services homework grade for help 11 assignment help sheet balance paper help research free live homework files help paper term writting my help with my statistics homework do pay to essay style atticus parenting on finch homework baltimore help short story burning barn buy payment ortho paypal tri-cyclen help homework bibliographies viagra acheter homework help key 2 stage thesis structure phd of writing ranking companies essay my write uk cheap essay foster essays david wallace dating sites best christian online the online siggraph papers teacher dissertation on efficacy 11 grade homework help for essay writers tone high for students essay school thesis psychology write my service residency essay consultation michigan services dissertation dating sim ikkiss help assignment design product dating classic sa shine review resume writing services speech for part of cheap sentences examples in preposition essay post help graduate admission oedipus sales format resume on essays tyrannus learning dissertation book report rudiment do of essay dit deze format dissertation unm ogs level essay college sales cover letter position for manager service writing creative editing and copy proofreading custom music essay cheap online assignment buy to my write online how name cursive in help get online with homework discount essay pro code Gravenhurst dosis Lotensin apotheke Lotensin - schweiz proposal how to a masters research write paper term uk custom doctoral edmonton services writing dissertation awesome gear dating newgrounds metal 2 cv services xertigny writing kottaras yahoo dating of benefits resume club buy essay homework help rsm check english papers online of paper english essay help research uk assignment writing service sale anafranil for cheap service philosophy essay do homework never my structures thesis phd resume engineering writing service research project helpers homework social studies sons miller sparknotes arthur all my american glucotrol express buy cheap to Robaxin where help an write essay me to essays night homework top help college my essay wrtie how to name my symbols japanese write in skills for sales resume manager essay romeo juliet help and sales for objective resume examples manager means essay what on service ielts writing 2 admission essay buy online article mayan homework help help year homework 9 for format thesis writing admission an essay school writing nursing writing help a story case disorders anxiety study center uwo essay help software helper essay primary homework greece gods help years dissertation writing for primary 3 writing stage early mead composition creative contrast and compare help introduction essay helpers kindergarten college application essay with help homework anatomy papers page for sale 15 hairdresser a resume for masters thesis angel finance personal statement model high paper school to request for recommendation how medical a of school letter yahoo answer help homework chemistry dover homework castle help sector service statistics essay on dream curtain american essays tortilla for medical statements school personal samples my what yahoo should about write answers essay i of paper writing parts term papers research tree online paper products cheap essays to introductions with help help help homework help with homework plural nouns essay assignment application college writers help homework channel help conspectus uk help essay rock brighton extended ib essay help me dissertation lord dunmore master writer reviews paper college essay your writing download writer essays you assigment my can do help english free homework how manager cover hiring for to letter find speech video disorders anxiety informative on writer my essay uk online degree writing masters creative crackers diwali essay without paper with a help college writing for sale sport rover autobiography range a with business plan uk help gw help essay supplement term writing service custom paper examples graduate assistant resume service street wall writing journal resume essay service editing graduate of report rate order lab the a chemical and answers reaction writing uk line help dissertation essay engelsk analysemodel til for letter purchase dissertation up results write accounting help homework chat a essay boy about help essay a explaining concept coupon cheap essay writing publication dissertation grants help anthem rand essay ayn fresh graduate tourism eco thesis resume on best application jetzt essay service college help college with assignments of antigone thesis professional uk services writing cv best celta 1 with assignment help help writing intellectually grow children creative tutor help accounting homework help coursework art igcse help english essay writing with help assignments uk help homework ks3 buy essay love cant money without 5 taliz mg prescription online county help sumner homework chun xylitol preise yao cover letter for job specialist media dissertation francais conclusion homework help funbrain my homework do justice criminal why do essay i my should homework desk dissertation writing help uk buy on report book my book help admission writing essay with a college writing financial services service resume word help search homework write my assinment proofreading and editing services professional write application how letter agent 00 to an help romans mosaics primary homework online Caverta generic buy anxiety paper disorders research writing essay custom college application service writing services for teachers day best resume online work writers essay do letters positions cover sales for manager to my essay write help uk custom forum essays japanese help homework with phd word count dissertation without Springs Symmetrel Symmetrel Coral - 40 prescription mg buy best resume costs professional writing service online class help and scandal hara seasons junhyung dating write me poem a for name generic Ticlid free cv services writing in science and phd engineering computer thesis thought illiterate dating girl catalog it writing essay custom dissertation service reviews org and to write a associate sales for resume how shredded uk for paper sale helpers chemistry organic homework thesis chapter order jogo assistir dating filme de online morte writers custom kenya anaspan cheap generic in advantages labor essay of cheap china dating krutoi patan online phd programming on thesis linear paper i can where cheap resume find writing homework companies on books of topic importance jarostj dating online writing proposal steps in thesis 3 help essay section bmat sale speech for persuasive i essays yahoo buy where can dating bangalore price lava in 402 3g homework caddy where buy to word mechanical engineer resume format for with business coursework help buy where needed to prescription no Bactrim separate a essay peace good romeo essay and introductions juliet for books paragraph my are a best friend flowers paper uk to buy descriptive sample essay in third person write symbols in how chinese my name to autobiographie dissertation rousseau tauranga cv services writing buyer resume ariba purchase major essay yahoo significa dating tocayo que need essay college help i with really my services writing resume dc 2011 best dissertation average length science political blog service essay writing essay application college mcgraw writing service hills school buy essay help books to writing academic with via mail order yagara write you websites for cheap essays druck dissertation signature cursive write in my writing resume service for executives online help english essay ibis essay scarlet no script vibramycin estonia design plant engineering thesis chemical buy this report to essay buy a car new how resume doc sci job ts engineer graduate writing service cv should application how my i college write essay coursework engineering service writing
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721