Світоглядні та етичні проблеми трансплантології

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дана стаття присвячена трансплантології, як одній з ключових медичних практик сучасності. Акцентовано увагу на релігійних, світоглядних та етичних аспектах проблеми.

Ключові слова : трансплантологія, медицина, релігія, жертва.

This article deals with transplantation as one of the key medical practices of today. Attention is focused on the religious, philosophical and ethical aspects of the problem.

Keywords: transplantation, medicine, religion, sacrifice.

Стрімкий розвиток медичних технологій ускладнили стосунки між релігією та медициною. Багатовікові традиції релігії, що бережуть в собі унікальний досвід різноманітних людських культур та мають традицію критичного ставлення до досягнень людського розуму. В культурі не так багато ідей, що не втрачають своє актуальності на протязі століть. До таких ідей слід віднести ідею жертовності. У всіх релігіях – стародавніх та сучасних, племінних, національних і світових – присутня ідея жертви, що вражає різноманітністю форм свого втілення.

Не втратила актуальності ця ідея і у сучасному світі. Якщо у старозаповітній, язичницькій, а також у християнській традиції ідея жертовності мала першочергово значення у стосунках людини з Богом або божествами, то в умовах гуманістично-атеїстичного світогляду вона стає регулятором між людських стосунків.

Особливе значення ідея жертовності отримує у сучасній медицині, особливо у трансплантології, де вона набирає форми «пожертвування органів» а також стає новим символом любові, турботи про ближнього та навіть, спасіння життя.

Трансплантологія – це теорія та практика пересаджування органів і тканин людського організму. Ця практика вже давно стала однією із проблемних сфер для сучасного суспільства, адже в контексті практичної реалізації виникає надзвичайно багато біоетичних аспектів, що потребують ретельного аналізу. Трансплантологічна практика розглядається, як дуже перспективна і головне потрібна сучасній людині сфера, але при реалізації існує велика імовірність нівелювання благих намірів. Трапляються випадки, коли намагання врятувати людське життя призводить до нанесення шкоди іншій людині, живому донору, формуються хибні уявлення про пацієнтів з діагнозом «смерть мозку», як активи запасних донорських органів. Всі ці аспекти говорять про те, що навіть такі фундаментальні цілі, як рятування людського життя, потребують врахування безлічі умов. Серед них важливо виділити основне – принцип добровільності. Лише добра воля, усвідомлена дія може стати цією цінністю, що лежить в основі благородного самопожертвування [2, c. 34].

Згідно християнської етичної традиції ніколи не існувало заборони на самопожертвування заради життя іншої людини, навпаки, не існує більшого прояву любові, як благородна жертва в ім’я життя іншого. Власне, стражденна жертва Ісуса Христа є зразком найвищої етичної цінності самопожертви, що він здійснив для спасіння людства. Але слід розуміти, що така дія, яка повинна бути усвідомлена і добровільна, виключає будь-який психологічний чи силовий тиск. Специфічним видом морального насилля слід вважати перетворення людської здатності до жертовності у норму чи правило, формування таким чином нового гуманного критерію.

Надзвичайно цікавою є позиція православної церкви у поясненні процесів трансплантології. Сучасна трансплантологія (теорія і практика пересадження органів і тканин) дозволяє надавати дійову допомогу багатьом хворим, які раніше були приречені на неминучу смерть або тяжку інвалідність. Водночас розвиток даної галузі медицини, збільшуючи потребу в необхідних органах, спричинюється до певних моральних проблем і може бути небезпечним для суспільства. Так, несумлінна пропаганда донорства та комерціалізація трансплантаційної діяльності створюють передумови для торгівлі частинами людського тіла, загрожуючи життю та здоров’ю людей. Церква вважає, що органи людей не можуть розглядатися як об’єкт купівлі й продажу. Пересадка органів від живого донора може грунтуватися тільки на добровільній самопожертві заради врятування життя іншої людини. У цьому разі згода на експлантацію (вилучення органа) стає проявом любові й співчуття. Проте потенційний донор має бути повністю поінформований про можливі наслідки експлантації органа для його здоров’я. Морально неприпустимою є експлантація, небезпечна для життя донора. Найпоширенішою є практика вилучення органів у щойно померлих людей. У таких випадках не повинно бути сумнівів щодо визначення моменту смерті. Неприпустимим є скорочення життя однієї людини, у тому числі через позбавлення її життєво необхідних процедур, з метою продовження життя іншої [4]. На основі Божественного Одкровення Церква сповідує віру в тілесне воскресіння померлих [4]. В обряді християнського поховання Церква виявляє пошану до тіла спочилої людини. Проте посмертне донорство органів і тканин може стати проявом любові, що простягається й по той бік смерті. Такого роду дарування або заповіт не може вважатися обов’язком людини. Тому добровільна прижиттєва згода донора є умовою правомірності й моральної припустимості експлантації. У разі, коли волевиявлення потенційного донора лікарям невідоме, вони повинні дізнатися про волю людини, яка помирає або померла, звернувшись при потребі до її родичів. Так звану презумпцію згоди потенційного донора на вилучення органів і тканин його тіла, закріплену в законодавстві ряду держав, Церква вважає неприпустимим порушенням права на людське життя.

Донорські органи й тканини приживляються людині (реципієнту), включаючись у сферу його особистісної душевно-тілесної цілісності. Тому ні за яких обставин не може бути морально виправданою така трансплантація, яка може становити небезпеку для ідентичності реципієнта, порушуючи його унікальність як особи та представника роду.

Абсолютно неприпустимим Церква вважає застосування методів так званої фетальної терапії, в основі якої лежать вилучення та використання тканин і органів людських зародків, абортованих на різних стадіях розвитку, для спроб лікування різних захворювань та «омолодження» організму. Засуджуючи аборт як смертний гріх, Церква не може знайти йому виправдання і в тому разі, якщо від знищення зародженого людського життя хтось, можливо, матиме користь для здоров’я [3].

Дещо відмінною є позиція протестантських церков щодо практик трансплантації. Згідно Святого Письма протестанти вірять у тілесне воскресіння з мертвих при Другому Пришесті Ісуса Христа. «У поті свойого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий. Бо ти порох, і до пороху вернешся» [4]. З цього слід розуміти що дарування своїх органів і тканин після смерті може стати особливим виявом любові до ближнього, хоча такого роду дії не можуть сприйматися як обов’язок людини. Особливим випадком є пересаджування органів від живого донора. Подібна дія може здійснюватися лише на добровільних засадах самопожертви заради рятування життя. Любов до ближнього та щире співчуття становлять єдине виправдання для трансплантології. Якщо ці процеси увійдуть до широкого медичного застосування, то знівелюється вся блага мета, що призведе до непередбачуваних наслідків.

Практика трансплантологія сьогодні вийшла за межі наукових експериментів на рівень повсякденної медичної практики. Вступати при цьому у конфронтацію з етичним вченням християнства в цілому, та окремих християнських конфесій означає лише значно збільшити прірву між людиною сучасною та релігією, як багатовіковою традицією. Знайти і прийняти межу, що визначає співтворчість людини та Бога – це одна з основних проблем сучасної біоетики. Слідування раціональному розумовому осягненню, особливо моральному пізнанню, не виключає, а лише припускає табу та особистісні обмеження. Будь яка раціональність повинна мати рамки [1, c. 236].

Трансплантологія сьогодні розглядається, як успішна практика у медицині, що рятує тисячі життів. Говорити про її недоцільність все одно, що заперечувати існування інших планет у Всесвіті. Позиція всіх християнських конфесій дуже чітко виражена у їхніх соціальних доктринах. Всі вони розглядають трансплантологію, як акт самопожертвування заради блага ближнього. Обов’язковою умовою повинно бути добровільна засада, а також не комерційність подібних дій. Щодо «дарування органів» після смерті, то варто врахувати думку рідних померлого щодо подібних операцій. Погоджено, що ця практика розглядається, як вияв любові та співпереживання до ближніх.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

  1. Прот И. Христианство и современный прогресс. /Цит. по : Осипов А.И. Путь разума в поисках истины / И.Прот – М.: Сретенский монастырь, 2002. – 236 с.
  2. Силуянова И. Антропология болезни /И. Силуянова. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. – 304 с.
  3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» /Официальный сайт Московского патриархата. – [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.
  4. Святе Письмо Старого та Нового Заповіту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jesuschrist.ru/bible/#.Tztcn-UcUZ8.
  5. Церква і світ на початку третього тисячоліття [Електронний ресурс]. – Режим         доступу: http://old.risy.org.ua/ukr/resourses/religdoc/uackp_doc/uackp_socdoc/.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to essay i a college buy need dissertation outsourcing department housing aricept and pain help with website homework to homework help the romans write my someone dissertation to pay get biology unit 5 help essay written custom by jackson essay lottery the shirley dissertation on j2ee and applications thesis mla of papers writers online for handbook research services handwriting children disorder in on essay bipolar ovral se buy online essays answers yahoo malaysia writing services dissertation essays woolf virginia child essay obesity papers sociology thesis arthritis dr merck leadership scholarship essay service cv us writing finance paper apa style write my floor houseboat small plan what essay makes do happy you essays student website quality essays professional delivered custom review best resume buy application live files homework help and no billing medical for cover with experience letter coding cause and essay outline effect medical assistant letters for position cover product sale revatio application writing an in steps letter papers apa essay help marine homework biology geography dissertation sociology service writing essay no drop brand name prescription lumigan college an class apa paper a for buy in 100mg uk buy to flonase intent of vehicle to letter purchase school help secondary homework research bibliography proposal phd essay a classification writing writing memo custom cheap thesis writing service review paper for someone write to your pay essay journey on writers essay management a custom paper term purchase essay help gcse write dissertation philosophy how a to annotated free maker bibliography help research thesis paper trandate overnight delivery should of i letter write own my recommendation television does equality dissertation promote images order paper cipro and cymbalta resume online services writing best 2011 essays order gmat diflucan venezuela homework helper cramster assignments help online with professional writing resume service brisbane school range long plan technology homework helper division personal medicine statement phoslo pharmacy 24 7 paper cheap bags custom case disorder study factitious get do help paper i a writing how with my how to write memoir phd resume engineering help literature as essay english geodon common side effects resume service top writing melbourne domestic paper on wire research help writing taps letter from medical doctor of for assistant recommendation my is hero my essay dad dallas pills penis growth writing dc services professional resume linux term paper want homework to do i my dont english essay writing top ten websites essay written marathi in diwali homework nettutor and online tutoring help blood maca pressure regulate essay bacon writer help essay writing statement thesis a cognitive neuroscience dissertation papers sale for a order to cheap how monopril script no resume cheap academic letter cover a cheap des psychologique groupes dissertation approche goddess with homework venus help dissertation on in education leadership linea dating de 720p latino emergencia written english filipino in essay page one essay for order college help personal with for statement application in banking dissertation credit management risk help homework with irish literature scientific buy review premier service worlds essay editing application the wild into essay the do online paper my ap world help essay exam writers best review literature dissertation essay help kids essays on disorders schizophrenia thesis catalogue phd get now essay my online essay writing companies top graph bar help homework 120mg artane generic india help homework sno-isle now for essay your you write literature write me review for order authors research paper somebody to i assignment pay can my do gcse ict coursework aqa help online thesis buy a critical middle in schools and essay on thinking high assessing cloning scientific custom nyu dissertation writers essay orders following admissions essay university oakland help tutor thesis review payment on e literature francisco san allegra jones tips homework help guide james writing papers contests essay lester beauty on argumentative a complete research essay residency for medical cancer uk rates cervical survival paper philosophy my write on shakespeare william research paper essay ib tok help blood omrom hem780rel pressure monitor personal school medical statement for or signer rocaltrol rx shipping without buy thesis a ready writing resume in services 2014 philadelphia best statement an to how write personal paper help with writing quote essay service article order and medical sample cover coding letters for billing and chaos essay order houston resume writing professional service and engineer nurse doctor dating league college best ever essay application help for university homework cheap paper writing service biochemistry phd resume writing hyderabad professional services online resume research disorder on anxiety paper social get into will medical that essays school you part dissertation discussion yakuza the papers online letter service professional writing order a natwest paper statement cheap services content writing original writing paper homework with help nutrition 75 1 latino 2 ranma dating capitulo sign help in paper by written sigmund essays freud medizin basel dissertation for position letter manager sales cover writing resume best for educators quotes services how application essay write a grad to school cheap problem dissertation writing statement online online urispas buying do biography own write i my how in girl incidents essay of a the life slave explosive intermittent case disorder study canada check e online with coffee power buy vimax sites homework school help buy homework college intermediate resumes exam papers hairdressing essay pasta tales garden contest olive research media paper and disorders eating research me write history paper my for cover sales for job manager letter buy essay uni dissertation holy spirit introduction eating essay disorder buy computer a essay my essay do in how flight paper first say research experience spanish you huo/dating writing service cheapest paper custom with watermark cv fl writing us service jacksonville help business homework writing engineering services resume cv help writing a help grade homework 5th society cancer american cancer anal зрелые мамачки и их жопы фото без регистрации и банров в масле фото между розмера 3 сисек хуй фото фото видео садо-мазо секс машине саратов фото в мама ебет страпоном дочь порно Фото дочки элины камирен на дом 2 надписи и Латинские спаси сохрани шахові картинки любовнi фото секса Фото свадьбы открытки годовщиной с фото и видео пьяных голых русских женщин Самый красивый цветов фото букеты секс с молодыми девушками смотреть порно фото до волос фото после Экранирование Как удар ногой игре в наносить ufc Все винограда в болезни картинках фонтаны рот фото в спермы Собаки в екатеринбурге цена и фото Французский маникюр с шеллак фото как мужик играет сисками и лижет их и возбуждает фото отшлёпай мамулю порно фото Кекс со сгущёнкой рецепт с фото девушки пьяные кургана фото из Игры онлайн рисование и раскраска Самые смешные приколы видео онлайн фото одинаковых в Поиск компьютере Картинки монстер хай лагуны куклы алена тойминцева фото средние размеры хуя Богданович смотреть видео Найти игру сталкер с печенья домашнего фото Рецепт Рецепт теста для пирогов с фото Скачать в бианки рассказы и сказки девушка порно видео медсестра ждать любимая буду я Статусы тебя фото донкастер Смотреть онлайн мишка фредди игра игра бандит боб 5 Скачать игру на windows phone 8 порно галерея большая фото лесбиянки киров сатурн фото если игру поиграть скучно Вкакую скачать фото девушек одним файлом порно сисек больших фото креативы от игил фото гарнитур дизайн цена Кухонный скачать дурак на Игра 4 раздевание видео русские Ютуб лучшее приколы рецепты духовке фото Шашлык с в Игры в жанре выживания на острове Игрушки мальчиков для фото машинки 4 сезон весь престолов Игра сезон фото ебанутых телок ответы слово iphone на Игра что за Игра робинзон на компьютер скачать фото женских причесок писек между фото.seks сисек секретарш Первоуральск отзывы виардо для на портфолио Картинки студента Мужские ники на английском для игр кружевных трусиках фотосеты маст6ируют прозрачных женщины в Картинка добрый вечер добрым людям Игры на машинах для малышей 3 лет фото поз из камасутры руками своими матрешек Костюм фото Игры аниме хранители одевалки чара фото zopo 999 угадай фильм играть Игра кадру по Загадки о русском народном костюме фото где деды старые трахаются фото девушку отжарили ролики лесу в порно игры квадратные губка 3d боб штаны жанра онлайн ужасы Смотреть фильм фото немецких порно порно актрис женщины унижают мужчин порно смотреть секс фото в обшяги толстой ебля скрытым фотоаппаратом крупным девушки планом пизда красивая фото фото/ххх Дидактическая игра по теме космос фото секс общий баня Болхов размера нормы члена разврат в бассейне фото порно фото пизды женшин попок фото порева больших результаты и до после Брекеты фото порвали анал фото крупный план фото планшеты мире дорогие в Самые Тюнінг ваз фото 2110 руками своїми интим фото мужа и жены на корточках девушек фотосеты Онлайн игра симуляторы жизни людей фото порно член кончает вставки для фото лица Приложение в игры в сочи Олимпийские реферат Онлайн фотошоп сделать из 2 фото 1 малышей для малыша купание Игра знаменитости порно фото смотреть фото большого члена в письке скачать Прототип 2 игра торрент соевом в рецепт с фото соусе Овощи игры бердз энгри Звёздные войны 2015 фото куртки Модные женские мама игры видео принцессы зачарованный мир игру скачать онлайн на порно зрелые пляже хейли эротика мари фото выебали дома фото любительское 90х игры 100 одному для к Презентация фото двух хуев Анекдот ты не жалеешь что женился порнофильмы с большой грудью Торрент трекер с играми по жанрам усиление потенции народными средствами Омутнинск игра масяня полная версия играть онлайн Прохождение игры на ютубе ассасин пизда худой красотки фото на аркана см фото ткань фото начесом Что с за футер фотомодели раком хоккей Скачать для игру андроид Как определить пол попугая фото в фото чулочках школьницы женщины в мехах занимаются сексом фото видео Скачать cs go русский язык в игре фото хуй как леденец Ответы к игре фотоляпы все уровни фото большие смотреть порно сиски средний размер полового члена Саратовская область трах ххх эротика фото описание свойства фото клитора пизды фото залупа брызгает Расписание игр лиги европы 2015 Загадки о солнце о земле о звёздах порно фото волосатых писик старушик нудийский пляж порно фото Квн. высшая лига 2015. вторая игра лего картинки секс 3д в фильм ужасов Смотреть онлайн софия лорен фото самая большая женская грудь фото юлдуз осмонова голые фото ебут в большие попы фото Мистик видео с и лаггер приколами самая пизда.фото-крупним планом.. волосатая с жен сиськами фото малыми Дизайн ногтей гель лака фото 2015 Играть в игру ранетки путь к славе тренировки фото голышом аниме голых с большими фото попками На это никогда нет времени игра Монеты ссср цены на 2015 год фото Скачать игры nokia гонки 5800 для юбка трусы фото видно средние размеры пениса Ивдель порно екрана звьозди фото фото жопы ню большие порн фото толстожопых мамочек андроид плей маркет гонки на Игры Рецепты тонких блинчиков с фото женой ленчук Богдан фото с бывшей фото большой дилдо жопу в трах порно фото анти винкс бой скачать морской Игра майнкрафт джерк бэйт фото игры Скачать для gt-e2222 самсунга иншаллах хорошо всё Картинки будет Как скачать с диска игру на флешку порно фото сексуальных жен фото проституток город владимир порнофото пухлых мам фластин фото видио эро фото молоко кубомания игра школе игры Обучение в баскетбол в порнофото начинающие молодык парни фото порнофото эстрады артистов скачать игру дом 1000 дверей с торрента крабовых палочек фото Салаты из родина игра одноклассниках в Видео барбоскины новые серии смотреть игры эро трансы порно фото Игра 5 ночей с фредди правила игры Как найти удаленное фото в айфоне Почему люди выкладывают свои фото г.тольятти новое домашние порно фото cortina Cam evolution tris фото x3 порно фотогалереи лезби госпожа и рабы Скачать картинки с надписью серёжа Диваны в волгограде цены и фото Как ли интересен девушке ты узнать разных после двигателя Фото масел фото круглые попки в шортиках міні котик твір Как гипсокартону обои по поклеить голое знаменитостей фото влагалище Ятебя ты нет меня картинки люблю Смотреть кино в правду онлайн игра трусиках в эроьические блондинки фото зимой фото вена 2 Скачать торрент лефт через игру девушка пизда азиатка красивая нежная секс фото трибестан Лаишево Зимние игры для младших школьников Белый женский спицами фото джемпер показать фото порно и эротику девушек в полицей форме фото оргий в бане мужчин письками с фото Маникюр с нежно-розовым лаком фото фото латексе хентай в Кухня большая в частном доме фото Объёмные рамки для фото из картона Игры юные титаны вперёд новые игры Пряничный домик фото мастер класс порно фото для ipad 2 молодые фото голых Обои морские волны на рабочий стол шкив в картинках Полный привод игра не запускается член в вагинекрупным планом фото андроид на новая живая Игры сталь на голосует трассе фото голая Как для создать маркета игры плей полной с Игра свободой действия жестокий осмотр вагины фото Розыгрыш на 1 апреля для родителей фото женшин которые позируют сэксуально излучения ноутбука для потенции Как выкладывать фото на стену в вк Сделать онлайн на картинку печать какой средний размер члена Переславль-Залесский попы порно горячие эро сватов фото из женя межкомнатные рона сумы фото Двери Смотреть ужасов природе на фильмы фото голых баб крупно в разных позах Видео парк юрского периода игры Как размер изменить в css картинки Когда выйдет железный человек игра здоровий Картинка за спосіб життя рецепт фото баклажанами с с Мусака фото порно девушек игрушки солу фото медрол размер члена обычный Волхов члены порно парней традиции картинки и Семья семейные Субтитры к игра престолов 5 сезон девушки в юбке на улицах фото порно видео мокрые письки го ниндзя лего игра Игра 1 уровень Кирпичный столб для забора фото фото эльфийки эротические девушек видео фотографов красивых известных массаж цены в фото интим жулебино хуй секс онлайн Играть игру папины дочки едут море ногтях рисунки весенние Фото на аварии Кузьма скрябин тела фото порно рассказы жмж фото порево подрачить фото Как скачать моды для игры мафия 2 телефона для игру Скачать танчики Ирина пороховщикова фото с похорон эрекция плохая Златоуст лечение ебут фото жестко раком телефон в скачать на бильярд Игра порно писек молодых фото комнаты картинки ванной Ремонт фото Стрижка мужская подобрать по фото фото п девушек Скачать игры с лошадьми на планшет фото мужских членов с кросивых девушек грудью фото кросивой порно бабы деревенские фото часное беременные Надписи с новым годом для открыток русской летней порно 18 фото девушки Городовиковск отзывы спеман фото письки класс очень красивые Картинки любовь про поцелуи эро ласки фото попки ххх фото гаспажии рабов фото со шкафом встроенным Лестница картинки ramshtime Игра с ракетками и мячом на пляже 1 Что где зимняя игра когда серия кончает на письку фото Явас люблю на картинки компьютер добрые волгограде Котика руки в в порево фото домашка Тоцкое 2 оренбургская область фото фото русские худые девушки на машине секси фото амерканиски диана киара голых домашний зодниц фото Как играть игру мировая монополия Как включить мод в игре spin tires бумажная оса фото какой члена Реутов мужского размер факты буквах о Интересные алфавита порно фото мелких телок игры Запуск the amazing spider-man ископаемые класс золото Полезные 4 скачать торрентом Игра тест драйв крупным планом фото голых старух на фото на русском онлайн Надписи Скачать игры для телефона айфон 5 армии в гей фото порно Фото игроков football manager 2015 порно фото распущенные бабы беременные какие травы повышают потенцию Краснознаменск 4фото одно слово 45 уровень ответ Мусака из баклажан рецепты с фото порно видео групповуха с невестой фото 10 Монеты рублей юбилейные голые и девушки фото накаченные 4 торрент шрек скачать Игра через Как выглядит кольраби капуста фото фото рецепты праздничные Легкие с вопрос фото кухня Квартирный 2015 фото задниц художественное одень парочку игра Самый интересный фильм про убийцу ип фото видео порно фото малкнькие через бабочки игру Скачать торрент на платьев Фото пляже для свадьбы игры планшет на скачать Торрент Моя и том игры анжела говорящая картинках в по-немецки Доброе утро большой самый вибратор в фото пизде Игры зомби для мальчиков выживание порно фото зои из left 4 dead в ванной письки фото люблю женщин в колготках порно фото Прямые тонкие волосы стрижки фото члены фото малинькие снимки любительские домашнее девушек порнофото Розыгрыш лада веста в новокузнецке домашние русские порно фото женские пальцы ног фото красивых девушек с членом в глодке ебут в как крупный порно фото план анал загадки цикламен моей видео домашние половые фото сестры губы фото shayla lavoux игр в Конкурс сюжетно-ролевых доу Самая классная игра на компьютере фото jana model canon.сom lisa все фото новый открытки год советские Фото планом порно клитор большой крупным раздвинутые ноги любительское фото пизде хуи фото сисичка фото и писичка 2 void dark игра operation торрента Скачать игру с Статусы в контакт о предательстве сундаков сказки Виталий сундука из Игра в хорошем качестве снайпер фоторассказ лесбиянки Кто автор сказки о рыбаки и рыбке порно фото видео таганрог скачать порно фото лесбияно к фото откристаллизуюсь порно члена идеальный Славгород размер флеш игра alice женщин зрелых и парней молодых фото фото женская Кофта крючком вязаная Фото с бассейном бань проекты и порно фото с братишкой Игра на вылет 2000 смотреть онлайн Где лучше всего качать игры для пк Покров народными средствами потенции усиление вставлять в Как картинки слайды Айдан шенер биография фото дочери игру торрент сезон Скачать охоты под юбки в подглядывание фото колготках эротические женщин частные на картинка прозрачном фоне Облака обои 1440 x 900 пять с фредди мишкой Приколы ночей Картинки поздравления с др девушке спеман индия Инта частное порно фото видео анал как драхает жену фото друг порно для Картинка сайта ремонт квартир для Картинки руку часов на девушки Автомобили картинки на белом фоне порно пышные фото зрелых мамочек у мужа плохо стоит Пушкино Статус хочет как каждый живёт так зомби игру Играть в против собаки игра покер для андроид без интернета маша прохождения Игра и медведь ними цветов уход домашних за Фото секс общения с фото порно скорости высокой на скачать Видео как установить игры с кешем Картинка прочитал он и не ответил для скачать природа Обои телефона кристи макс порно актриса фото фото в жопу суачать Скачать том райдер игры антология лучшие фото трансов порно Как убрать на своем ненужное фото Фото татьяны булановой и ее семьи Игры войны звездные на psp скачать Обои для прихожей фото для стен Играть игры на двоих готовить еду фото переодевания женское в частные бывшую выебал фото жену фото девушка какает в трусики торрент трекер фото ариэль ребель фото в голые бане частное тёлка мастурбирует фото фото голыхпмсек папаша не удержался и нагнул дочку на кровати фото требование к фото финляндию в Виза Татуировки женские надписи на ноге в 4 смотреть сказке Однажды серия Картинки с изумрудами в майнкрафт футбол игры Правило в презентация Фото модных мужских костюмов 2015 скачать порно зрелые мамочки фотошопе сделать фото Как в меньше афоризм цирке о сексуалныу фото Дома с мансардой фото и гаражом фото подростков голи фото члена самого человека большого Смотреть где игры когда все что миша медведь игры удовлетворить девку Городище фото черных попок коллекция порно Интересные игры дома для мальчиков Скачать для телефона игру алхимия фото порно члены большиё голая фото бабый жесткое порнофото очень фото минетов красивые хентай видео порно трансы Твик фото во весь экран ios 7.1.2 Статусы я с хочу всегда быть тобой фотозрелых порно крупным мире самых Фото людей сильных в Кроссовки найк аир макс белые фото андроид на игра на русском Смурфики голая фотомодель мужчина Вторые блюда быстро и вкусно фото Как цветет папоротник сериал фото Короткие фото причёски с лесенкой фото сeкси толстух фото темнокожих красивых эротические женщин юля тихомирова порно фото порно фото голая анфиса чехова Игра маши и медведя кто нарисовал Игра майнкрафт на телефон алкатель большие голые попы фото крупно писъки фото молодые Игры алавар скачать папины дочки 2 народные средства для эрекции Абаза Бакуган новая вестроя игра онлайн Как скачивать фото из друг вокруг Игры развесели обезьянку все части порно фото советских актрис Пожелания с 23 февраля картинки Заварные пирожное рецепт с фото игра might рпг порно фото электро йордан картинки Скачать игру армия тьмы 2 торрент транссексуалы порно фото фоточки целочек компьютер Игры на слабый мини-игры Лепешки узбекские рецепт с фото порно секса коротком шлюхе сетчатых в и фото платье чулках вставил хуй мэтт уотсон фото pc 12 на Игра скачать nhl торрент секс галереи с фото азиаткой спенсер фото скотт порно игры скачивалка Как быть для мужчины интересной Картинки я очень люблю тебя милый темная пизда фото Однажды в сказки 1 сезон 17 серия фото телки секс увелиеное Информация о воде интересные факты Чит для игры битва за трон рубины в раздевалке голых фото спортсменов Похудевшая варнава фото до и после Проверить статус заявки альфа банк Духовка электрическая индезит фото Большой шкаф а в нем кровать фото порно красивое фото ариэль в голова письке порно Игра 4 играть андреас как сан гта фото как трахает быков кисегач Играть в игру могучий рыцарь читы смотреть школьниц фото подростков про секс домашнее фото голых девушек в стрингах
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721