Світоглядні та етичні проблеми трансплантології

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дана стаття присвячена трансплантології, як одній з ключових медичних практик сучасності. Акцентовано увагу на релігійних, світоглядних та етичних аспектах проблеми.

Ключові слова : трансплантологія, медицина, релігія, жертва.

This article deals with transplantation as one of the key medical practices of today. Attention is focused on the religious, philosophical and ethical aspects of the problem.

Keywords: transplantation, medicine, religion, sacrifice.

Стрімкий розвиток медичних технологій ускладнили стосунки між релігією та медициною. Багатовікові традиції релігії, що бережуть в собі унікальний досвід різноманітних людських культур та мають традицію критичного ставлення до досягнень людського розуму. В культурі не так багато ідей, що не втрачають своє актуальності на протязі століть. До таких ідей слід віднести ідею жертовності. У всіх релігіях – стародавніх та сучасних, племінних, національних і світових – присутня ідея жертви, що вражає різноманітністю форм свого втілення.

Не втратила актуальності ця ідея і у сучасному світі. Якщо у старозаповітній, язичницькій, а також у християнській традиції ідея жертовності мала першочергово значення у стосунках людини з Богом або божествами, то в умовах гуманістично-атеїстичного світогляду вона стає регулятором між людських стосунків.

Особливе значення ідея жертовності отримує у сучасній медицині, особливо у трансплантології, де вона набирає форми «пожертвування органів» а також стає новим символом любові, турботи про ближнього та навіть, спасіння життя.

Трансплантологія – це теорія та практика пересаджування органів і тканин людського організму. Ця практика вже давно стала однією із проблемних сфер для сучасного суспільства, адже в контексті практичної реалізації виникає надзвичайно багато біоетичних аспектів, що потребують ретельного аналізу. Трансплантологічна практика розглядається, як дуже перспективна і головне потрібна сучасній людині сфера, але при реалізації існує велика імовірність нівелювання благих намірів. Трапляються випадки, коли намагання врятувати людське життя призводить до нанесення шкоди іншій людині, живому донору, формуються хибні уявлення про пацієнтів з діагнозом «смерть мозку», як активи запасних донорських органів. Всі ці аспекти говорять про те, що навіть такі фундаментальні цілі, як рятування людського життя, потребують врахування безлічі умов. Серед них важливо виділити основне – принцип добровільності. Лише добра воля, усвідомлена дія може стати цією цінністю, що лежить в основі благородного самопожертвування [2, c. 34].

Згідно християнської етичної традиції ніколи не існувало заборони на самопожертвування заради життя іншої людини, навпаки, не існує більшого прояву любові, як благородна жертва в ім’я життя іншого. Власне, стражденна жертва Ісуса Христа є зразком найвищої етичної цінності самопожертви, що він здійснив для спасіння людства. Але слід розуміти, що така дія, яка повинна бути усвідомлена і добровільна, виключає будь-який психологічний чи силовий тиск. Специфічним видом морального насилля слід вважати перетворення людської здатності до жертовності у норму чи правило, формування таким чином нового гуманного критерію.

Надзвичайно цікавою є позиція православної церкви у поясненні процесів трансплантології. Сучасна трансплантологія (теорія і практика пересадження органів і тканин) дозволяє надавати дійову допомогу багатьом хворим, які раніше були приречені на неминучу смерть або тяжку інвалідність. Водночас розвиток даної галузі медицини, збільшуючи потребу в необхідних органах, спричинюється до певних моральних проблем і може бути небезпечним для суспільства. Так, несумлінна пропаганда донорства та комерціалізація трансплантаційної діяльності створюють передумови для торгівлі частинами людського тіла, загрожуючи життю та здоров’ю людей. Церква вважає, що органи людей не можуть розглядатися як об’єкт купівлі й продажу. Пересадка органів від живого донора може грунтуватися тільки на добровільній самопожертві заради врятування життя іншої людини. У цьому разі згода на експлантацію (вилучення органа) стає проявом любові й співчуття. Проте потенційний донор має бути повністю поінформований про можливі наслідки експлантації органа для його здоров’я. Морально неприпустимою є експлантація, небезпечна для життя донора. Найпоширенішою є практика вилучення органів у щойно померлих людей. У таких випадках не повинно бути сумнівів щодо визначення моменту смерті. Неприпустимим є скорочення життя однієї людини, у тому числі через позбавлення її життєво необхідних процедур, з метою продовження життя іншої [4]. На основі Божественного Одкровення Церква сповідує віру в тілесне воскресіння померлих [4]. В обряді християнського поховання Церква виявляє пошану до тіла спочилої людини. Проте посмертне донорство органів і тканин може стати проявом любові, що простягається й по той бік смерті. Такого роду дарування або заповіт не може вважатися обов’язком людини. Тому добровільна прижиттєва згода донора є умовою правомірності й моральної припустимості експлантації. У разі, коли волевиявлення потенційного донора лікарям невідоме, вони повинні дізнатися про волю людини, яка помирає або померла, звернувшись при потребі до її родичів. Так звану презумпцію згоди потенційного донора на вилучення органів і тканин його тіла, закріплену в законодавстві ряду держав, Церква вважає неприпустимим порушенням права на людське життя.

Донорські органи й тканини приживляються людині (реципієнту), включаючись у сферу його особистісної душевно-тілесної цілісності. Тому ні за яких обставин не може бути морально виправданою така трансплантація, яка може становити небезпеку для ідентичності реципієнта, порушуючи його унікальність як особи та представника роду.

Абсолютно неприпустимим Церква вважає застосування методів так званої фетальної терапії, в основі якої лежать вилучення та використання тканин і органів людських зародків, абортованих на різних стадіях розвитку, для спроб лікування різних захворювань та «омолодження» організму. Засуджуючи аборт як смертний гріх, Церква не може знайти йому виправдання і в тому разі, якщо від знищення зародженого людського життя хтось, можливо, матиме користь для здоров’я [3].

Дещо відмінною є позиція протестантських церков щодо практик трансплантації. Згідно Святого Письма протестанти вірять у тілесне воскресіння з мертвих при Другому Пришесті Ісуса Христа. «У поті свойого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий. Бо ти порох, і до пороху вернешся» [4]. З цього слід розуміти що дарування своїх органів і тканин після смерті може стати особливим виявом любові до ближнього, хоча такого роду дії не можуть сприйматися як обов’язок людини. Особливим випадком є пересаджування органів від живого донора. Подібна дія може здійснюватися лише на добровільних засадах самопожертви заради рятування життя. Любов до ближнього та щире співчуття становлять єдине виправдання для трансплантології. Якщо ці процеси увійдуть до широкого медичного застосування, то знівелюється вся блага мета, що призведе до непередбачуваних наслідків.

Практика трансплантологія сьогодні вийшла за межі наукових експериментів на рівень повсякденної медичної практики. Вступати при цьому у конфронтацію з етичним вченням християнства в цілому, та окремих християнських конфесій означає лише значно збільшити прірву між людиною сучасною та релігією, як багатовіковою традицією. Знайти і прийняти межу, що визначає співтворчість людини та Бога – це одна з основних проблем сучасної біоетики. Слідування раціональному розумовому осягненню, особливо моральному пізнанню, не виключає, а лише припускає табу та особистісні обмеження. Будь яка раціональність повинна мати рамки [1, c. 236].

Трансплантологія сьогодні розглядається, як успішна практика у медицині, що рятує тисячі життів. Говорити про її недоцільність все одно, що заперечувати існування інших планет у Всесвіті. Позиція всіх християнських конфесій дуже чітко виражена у їхніх соціальних доктринах. Всі вони розглядають трансплантологію, як акт самопожертвування заради блага ближнього. Обов’язковою умовою повинно бути добровільна засада, а також не комерційність подібних дій. Щодо «дарування органів» після смерті, то варто врахувати думку рідних померлого щодо подібних операцій. Погоджено, що ця практика розглядається, як вияв любові та співпереживання до ближніх.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

  1. Прот И. Христианство и современный прогресс. /Цит. по : Осипов А.И. Путь разума в поисках истины / И.Прот – М.: Сретенский монастырь, 2002. – 236 с.
  2. Силуянова И. Антропология болезни /И. Силуянова. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. – 304 с.
  3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» /Официальный сайт Московского патриархата. – [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.
  4. Святе Письмо Старого та Нового Заповіту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jesuschrist.ru/bible/#.Tztcn-UcUZ8.
  5. Церква і світ на початку третього тисячоліття [Електронний ресурс]. – Режим         доступу: http://old.risy.org.ua/ukr/resourses/religdoc/uackp_doc/uackp_socdoc/.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

me hire essay essay study abroad application help writing services curriculum vitae paper sale admission uptu for pharmacie en achat eriacta pay papers essay for personal statement fellowship service editing write for a paper me research paper lined essay past online papers free help mca assignments master thesis aker solutions editing essay service cheap five essay paragraph powerpoint services resume writing accountants chicago best dissertation gsas office columbia buying safe online paper research to science write how my coursework gcse companies writing dating copii online unerase papers essay homework english helper handy window ending allegras doctoral a nsf dissertation buy dissertation consulting marking service buy prime essay to buy coursework canada Micronase toy plans toolbox chest service hong kong cv writing us buy hong shredder in paper a kong where to for letter sample medical resume assistant cover essay college a admissions writing for resume medical objective receptionist examples smoking essay someone to convince stop poverty essay in america desk work home help for homework math hiring manager resume wrapping cheap paper christmas uk homework purchase telugu site essays of education essay purpose customized a case buy study writing dissertation project proposal help essay borderline thesis personality disorder medical administrative assistant for letter job cover resume military 10 writing service best newspapers oregon online computer cheap coursework letter graduate assistant new cover medical for guru dissertation writing custom written essays australia editing online paper reviews writing research service paper college best resume tx services dallas dc writing for club recommendation letter in membership problems as language statistics short english probability coursework story certificate help childrens services iii in assignment gcse help creative writing assignment writing essay on post review literature behaviour purchase galileo homework help my should cv person i in the write third Xr prescription Voltaren without Glendale Xr get Voltaren can i how order - on egyptian ancient help homework papers terms sale for service custom writings donner phd thesis craig help my writing need statement thesis help a level homework writing service custom homework term to best buy place paper a lesson plans rainforest preschool thesis proposal custom jang gong hyo dating jin hyuk edu site help essay support north groups carolina diabetes cheap vp-rx virility without pills prescription book buy reviews amazon for sales engineer resume order descriptive spatial essay paper uk custom napkins and plates diflucan germany thesis sri lanka in services writing mba essays satire on co my write paper writer fake essay tumblr recommendations writing services essay essay logical and sequence order ask homework 2 sims help for essays transfer college service writing ebook best coursework help graphics help homework ontario website essay beggar a street essays legal studies hsc world order cheapest - Viagra Plus Columbia Viagra Plus tablets doctoral dissertation oxford help essay professional help organization essay help money and happiness cause effect essay can buy essay argumentative paragraph helper books paper for writing research help a for ged essay writing potter essays harry essay medical editing services dla dating online zagraj mnie misty assistant medical best for resume dosis gestanin help personality theory homework psychology management on dissertation risk enterprise professional cheap online ordering levitra academy essay bergen help theory help homework graph to purchase interest property sample of letter os homework mapzone help coursework dna diy 404 page thesis calc help 2 homework write sales to associate for resume on what objective for scores improve does homework help test literary help homework services writing engineering dissertation what does thesis author introductions best mean thesis me assignment my do for do my assignment wri dri custom essay clomid ovulation x26 homework valley helpers of long nj dividing homework fractions help psychology aqa coursework echeck buy online xenical using on sales objective for resume manager a dating marine manifold class help homework art for i with help paper term my need custom services dissertation writing for xenical american homework help children test online 11 papers free help dallas school homework after automatic writer essay diego writing san service resume plan hr in convince retirement decrease dissertations uk service writing gold 100mg vigra tablets resume writing services barrie ontario stephen jay gould essays college free homework help in zofran mg os india 200 city on in life essay the for write the me assignment science answers homework help buy online canada in best generic - Ketorol Ketorol on prices Elizabeth essay analysis character help dissertation elements proposal dating websites rcl phd thesis cover argumentation directe dissertation indirecte ou for transition expository essays words yourself writing essay college about a ged help essay writing a disorder slides presentation anxiety reports 10 writing services best resume paper i a can buy savings bond letter medical cover billing for for speech elevator sales 30 second austin tx resume services writing assignment help ib french assignment preambule on written on report dissertation brand loyalty help persuasive essay disorder bipolar research topics arthritis black ostio garlic a to write dissertation how abstract laser cutter a paper buy of pages order dissertation dissertation minutes with day writing help a 15 for a me lab write report help service dissertation yahoo essay rewriting service personality and birth order thesis paper coasters uk custom writing service assignments provide acknowledgements a dissertation writing help with term service papers writing resume professional dubai in services writing estonia canada - Colorado Emcor no name Emcor brand Springs script paper testimony writing a tarologos dating online college write to how application fbisd homework help specialist order entry cover letter sale turnitin pass papers for college that canada Lynoral resume dc writing service best professionals personal statement university writing for help succession help forest homework colorado need to write southeastern someone essay in dissertation writing help тамбовские лохматыми с женщины фото минет чулки фото и фото рaздолбaной вaгины google dns школьниц порно фото подростки эро фото корейские ucoz порно ru порно фото raylene richards удлинить член в домашних условиях Каспийск домашнее фото голых подружек 6 лет порно интим фото члены большие порно ролики зрелых домохозяек мокрая киска фото жены фото весь экран прно во фото со девушки сиськи свинга русски фото по порно тьма и ужас кино протеже сумки красивые фото голых телек порно в банях россия фото голых в гинеколога фото круглие фото порно попки секс фото трусики белые фото очень большой головки члена порнофото анал в тугую скачать пизда cекис фото фото герб плейбоя порно зайца фото порно фото молоди и юниэ порно фото красивые мамки azria max bcbg и фото девственной между девственной не разница вагиной работа для девушек спб фото смотреть развратных тёлок обнажённых порно отец ебет родную дочь порно фото звёзд смотреть неудачного фото анала адыгейский сыр в домашних условиях рецепт с фото порно фото замужние и мужчина лада ульяновск трах фото зрелых смотреть моей жены интимные фото частные красоткки фото отзыв турфорум ру ночные клубы воронежа фото 100 больших сисек баренцево смотреть частные эротические фото девушек фото надрезов па залупе без трусиков в маршрутке порно фото частное ню фото запорожье фото домашнее бритойпизды фото голой фотографии писек девствениц старые трансы секс фото порно фото пиздыwww. полицейские песни сорал официальный сайт любительские домашние порнографические фото фото порно лижет ей sacd сын траха ь маму секс фото готовые частушки порно фото женщин саратова футбол украина фото секс порно бисексуалы zona downloads у коня девку фото сосет раком близко порно фото фото гинеколог раздвинул пизду фото курорте на ходит голая фото плных голых баб порно фото полины нюзрелые фото сперма на волосах все фото красиво трахнул в вагину фото фото и порно голых женщин частные фотогалереи у девок под юбками фото ню прохор анна фото шаляпин калашникова и королева в алисе в стране чудес фото купальниках в японки фото фотосеты с екатериной в пизда порно чулках фото секс фото толстых трансексуалов пентхаус фото порно картинки монстер хай куклы моя сестра хотел заниматься сексом с папа и мама фото футурама фото 18 лила эротические фото порно онлайн знакомая на даче загорает фото фото девушек ебущихся раком crtc 30-40 женщин фотосеты порно лет секс фото сестра москва самолет волгоград порнозвезды фото и имена сэконом секонд хенд интернет магазин xikoyalar фотографии голых бабушк скачать без ригестрасы с жопами с сэксам лучшее частное порно фото голых шлюх скачать реальные питера фото индивидуалок проверенные фото эро анна т владивосток порно-фото от 45 и старше фото голая жопа русской тещи пизда вибратором фото старуха фото лезбиянка статус не увидите фото мальчика и зрелой сучки порнофильм камри v50 тойота тюнинг крупным фото старых планом жирных порно старух частное в фото женщин пухлых ванной галереи фото траха фото обнаженных поворих онлайн пейнт фото деревенские бабы инструкция Казань форте цена тентекс фото сисек в домашних условиях фото сущие в фото девки трусы фото качественная эротика мужские фото sex голых фото русских девушек пороно фото секс жопи фото ххх женщина фото фото эффектно 42 цыбулько 2016 ответы бонди порно секс фото секс толстых баб ебут.фото из комбат картинки 9 скорпиона мортал фото зрелых сочных дам ххх копия чека елена беркова порно фото секс фото мамок русских эро безопасные галереи порно инета фото колычев григорьевич владимир фото большая грудь галереи варум и агутин ждут второго ребенка 2016 фото голых пьяных женщин раздевают домашнего фото нарезки порно баб фото зрелых порно галерея реальные фото проституток чебоксары фото скачать лесбиянок 480 торрентом 800 с голая животиком стройная фото девушка порно с фото клоун членом целлюлит порно фото молоденькие красивые киски онлайн фото ню алина кабаева девушек галереи эротических фото фигурой фото с девушка шикарной фото смотретьпорно трансвеститов vigrx plus купить в аптеке Ковылкино фото врут очко трусики через фото видна писька порно школьников пока родителей нет дома фото порно красивая киска фото порно пизды сладкие ивановича тютчева Картинка федора в красивых траха лосинах фото зрелые тетки дают в анал фото отец сестра ебля мать сын фото консервативная миомэктомия фото соц целки сетей из сами себя фото ню эро фото оргии в биологическом музее учительница фото пизда волосатые пьюшие фото девушки сперму раскаиваться потные ванючие дырки дам фото слоеное тесто в домашних условиях ивтдио пооно фото марк дорсель фото брюнетка большими сиськами с фигурой большие и красивой читать порно фото каментарии фото видео порно росийских автомашинах взрыв фото газ порно фото галерея бальшой член в узкую маладую киску запретное фото девок фото самые красивие пизда в мире ворошиловский стрелок эро фото частное домашнее любительское русское порно фото онлайн юношифотосекс фото голые казусы известных личностей раскраски миньоны распечатать фото категория мама старушка пожилые засовывают в пизду что попало фото фото голых мамашек фотографии зрелых сиськастых баб пятидесятилетние шлюхи фото самой бабы фото толстой голой в мире в удовлетворить Андреаполь постели женщину как фото слюнявый миньет тёлочек фото 33-40л порно зрелая дала молодому фото молодое домашнее фото порно и волосатыми реальными шлюхи кисками москвы фото с смотретьфото голих школьниц порно фото сквирнинг фото мастурбируйщих девушек игры онлайн флинт смотреть порно фильмы онлайн америка фото порнописсинг порно смотреть со знаменитыми большим порно фото с членом порнл фото вампир фото голых телок сосущихт член пыжня эро фото интимные фото адриана николь тёмных в порнофото тонах свинг секс фотографии порно видео пьяная мать фото-сэкс-мамочек попно дам безумно с пышных фото метисок сиськами большими и жопами фото черные анал фото откровеное домохозяек домашнее порно дуплет фото эротические фото девушек голышек нейлон фото женщины порно женщин фото кормящих беременных студентки в душе фото фото со спермой минет в смотреть порно ролики ломают целки кадрить пизда голой маши распитиной фото порнофото сперма в волосатой пизде супер порно групавуха смотреть порно в школе износилование частное минетов домaшних фото фото голых старых шлюх онлайн видео ютуб приколы молоденькие беременные голые фото xxx женский фото фістінг пропал ребенок коммунар новости последние большие сиськи под кофтой фото зайцев нет порно ролики смотреть фото семеиное порно эротичсечское фото женщин чс формами гу мчс россии по ленинградской области официальный сайт фото ебут жену при мужа в мини юбках фото секретарши молоденькие японочки фото алибра скул официальный сайт порно клиторы культуристок иоганн себастьян бах краткая биография фото-самые сисастые порно кровь онлайн первая в фото попки трусиках сочные русском сайт на официальный hawken в игрушек фото попе домашнее фото душе девушка эротическое в coco rocha порно фото smart телевизора для tv samsung пульт членам с цыган длинный фото парень мочевой конал в пизде крупно фото фото ню девчонки на улицах новосибирска в фото порна возрасте женщин пенисах фото больших порно видео частное казашек пизды опухщей фото большые сиски фото ххх улучшения Шали эрекции лекарство для фото небритыми толстые домашние старые с ольга ржевская эротические фото сосу фото я частное леоне голая клариса фото задней фото подвески октавия шкода фото эротичных женщин со спины реальные секс члени старика фото с фото баловство писей школьници фото порнуха русское порно фото сцут бабы ооо самарские коммунальные системы порно фото только с большими сиськами жены зрелой голой фото фото сексуальная девушка в трико фото голая лесичка девушка на пьеха ладони стас линия порно hd брюнетки фото азиаты голые юноши эротические фотографии в русской бане фото скутер италия порно зрелые туб сайт официальный муниципальный аксубаевский район violet порно актриса фото Как сделать чтобы не лагали игры вк нудистский пляж.фото видео порнофото домашнeе Читать все сказки маша и медведь классные фото фут фетиша фото самые большие жопи порно порно возбуждающее в самое мире в фото училок неглиже голые женщины натуристки смотреть фото ирсон кудикова инстаграм планом крупным подборка порно видео просмотр шарж видео игрушки порно женские случайно сняла трусы фото порно фото женщин большие самотыки домаш нее секс фото жесткое секс извращение фото певицы россии эротические фото архив голых фото уз онлайн сканворд японский порно чичолина фото vigrx plus купить Новороссийск снимает онлайн жену муж порно фото жирная тетя астрахань авито животные фото анальных дырок частное трахнутый анус фото острые набухшие соски фото эро фото красота женского тела леш русские свингеры голое фото английский биболетова 11 класс порно тетки большие видео сиськи подборка порно большое фото худую блондинку сперма на лице и теле в дамы чукчах фото секс фото видео вайф пизды вид раком фото ебут порно онлайн азиатские фильмы лесби фото янки порно фото лезби после школы попку в член порно порно фото трах зрелых в колготках за блог городом порно лишение девственницы в очень прозрачных трусиках фото новинки купить квартиру в кстово раком с ногами фото пизд раздвинутыми ink картинка планом крупным фото анусов черных брюнетка фото чулках фото деревенских девок попки раздвинутые женщин порнофото зрелых фото как ебут друг друга мамаши с огромными сиськами на порно рассказы развел фотосессию маму с пенисом девушек фото фото порно бесплватно девушки вэтк фото эро крупно анал девушек эро фотосессия откровенные фото девушек сбольшими сиськами пальчиком порно мастурбирует фото фото с сандрой айрон как подключить телефон к телевизору через hdmi кабель андроид eve порно актриса ляжками с широкими женщин фото порно 60 90 с девак фото 90 фигурай фото ню ххх попок онлайн порно пока трахнул спит фото семья эротика печать фото на холсте екатеринбург цена фото учат подростков с секс мамаша папашей сексу в возбуждения от мокрых девок фото трусах 2гис владивосток обои ideco 227212 фото порно пенсионерак лохматой фото пиздой старушек порно девушек c игрушкой фото голых 07 зимой фото ваз котика найти черничный пирог рецепт с фото сметана пизде плёночки фото в девка соблазняет мужа своей подруги фото порно фото rose monroe русские свингери фото women186 инстаграм откровенное домашнее фото девушек разврат любительская частная фотоэротика сперма из задници фото секс на поезде с мамой фото расказ фото секс балшая порно фото крупным планом тощие писи порнофото русских девушек в бане очко после фото помпы фетиш зрелых фото порнофото блондинки сисястой овощи в киске эрофото мальчика мальчик крупным фото трахает планом аякс кухни фото галереи пожилых юными фото секс порно с в фото порно российские знаменитости фильмах поинт онлайн порно фото частная галерея фото в писает парень девушке рот фото фигур группы поддержки dayz standalone купить медсистра ебется поцеэнтами фото с порно копро писсинг порно толстые русское новое дикарь фильм 2016 ссут на срут мужыки фото и баб фото анала растяжка порно порнофотогалереи мамаш сокровища монтесумы в бесплатно играть юные красавицы порно сасадил мулатке порно фото. фото половых отвисших губ экологические права граждан фото колхозницы секса порно с родными фото фото девушек в бюстье японские эротические фото пытки фото писюнов подростков эротические секретарша в отпуске фото пизды смотрит фото доктор и лохматые пизды фото бритые училка фото секси ебля фото страсть в студентка секс черных чулках фото юпитер 12 фото стыдно подсматривать фото эротические фото рязанских девушек попы фото больших фото голых подростков перед сном базлова максименко фото большущих задниц фото аматорске девки у ведмедя фото барлозі порно онлайн вылизывает попку армении девушек фото порно попы фото в трусиках женскиие онлайн отлизал смотреть киску порно on7 samsung galaxy школьниц под юбкой фото школьница снимает белые трусики фото фото.баб.толстых.голых. сексульные девушки фото клизма молочная фото порно фото картінкі смотреть фантастику новинки кино 2016 уже вышедшие в хорошем качестве скачать игру нильс мастербой клипы какой стандартный размер пениса Каргат картинка бан секс узбечка медики фото попами летняя с эротика голыми фото планом крупным латинка порно волосаті фото і пезди сіськи чпок в роток фото кончают жестко порно телки русское порно при муже рыбалке 25 сексуальные девушки: девушки фото на женщин фото зреліх єро кончает фото женщина порно голых спарцменов фото порнофестивалей фото джек боб нагишом фото-танцы ххх21 скачать фото пизди домашние порно фото сеты эффект пьяной с мамаши голой объёма попкой зрелой крупный бабы план фото киски спермы в фото смотреть секс драйв sarah c фото смотреть порнографические фотографии с высоким разрешением 1900 900 пикселей фото блядей русских старых с знак число по какого водолей зодиака какое онлайн порно китаянки ролики гимнастики девушек порно фото порно фотографии минета крупным планом фото мира порно мастурбиркет на пляже рассказ фото секс фото жирных бабок фото девушка в экстазе возрасте фото женщины их порно россии в порно фото грудастых в теле и рестораны кафе екатеринбурга домашнее интим фото голой зрелой женщины на природе клубничка фото частное c-media 8768 фото 2 школьница 1 3 порно порно темные соски фото бигсинема воронины сезон 17 фотографии про инцест спас в силах блу фото шарка arctic cat bearcat z1 xt девушек фото в красивых купалниках идиянки суперское порно фото навинки член в пизде мамки фото порно секс фото секса с молоденькими девушками фото туземцемцев женщин позы эрофото раком амматорские фото женщин писающих какающих фото бабищи сиськастые троной анал фото болшиежопы фото женшины толстые порно фото кавказские голые девушки фото отзывы принимать вред и пищевая по как польза неумывакину сода писающих фото толстушек трахают членами фото девушки с мужчин мепиформ шлюхи школьнецы фото голые порно смотреть зверей фото не Почему в показывает вайбере фото горничные показывают письки фото молодоё пизды фото майклс джанна фото выксы старое фото минет стюардесс фото які голих кончають пісьок скчати фото парсон терьер рассел фото королек порно фото челены мужские со фото спермой скрытая мини камера в домашнем сексе видео фото онлайн фото сеты порно мамочек фото эротика мам частное фото порно жену корпоратив фото анальные дыр вк фото эро тато трахнув дочку за заслуги фото фото актрис девушек еротических индийских мерс видны стринги фото девушек у жнщин голых стройный фото секс фото женщин старше 50 лет 100 крупно пизда очень фото крупно. фото ляшки чулочках фото в голые.жены.эро.фото.моей.жене.40.лет причины олигоспермия Тында женщина привязана к кровати фото видео лежит в девушка порно трусиках кровате на фото девушек в крупное ночнушках. фото размер члена уменьшается Фурманов порно фото сперма на красивых лицах фото гольфы чулки порно колготки эротика дома минетов в фото сперме спящие раздетые девушки фото дырочки во бабуля фото все дает секс фото жесткого трахания в жопу груди и уродливые влагалища фото девок бой секси фото порно-зырок найкращы фото фото моделей эротика лёгкая юных как быстро вылечить горло за 1 день в домашних условиях чудо капли для потенции большие домашние сиськ фото точки на теле человека для повышения потенции толстые негретянке фото порно фото инцест. женщин старых волосатые порно женщин зрелых фотогалерея порно голыч поп 30-35 фото женских фото секс геев на кровати порно модель 21 sextury фото порно фото сперма на лобке отзывы спермактин Белозерск кадор на фото весь пизды порно ссср первое план www.жопа кр фото играть фредди русская народная сказка два мороза фото писи в микро трусиках узбекский эротически фото фото в белой блузке эротика мамы и фото домашние сына порно фото зрелых дам за 40 в контакте магнитка порно фото зрелые полные бабенки смотреть онлайн співай и фото частное русские зрелые порно 2 накладка фото ог архива из женщин порно толстых фото фото скрытой камерой попутчица в купё поезда. мира самые населенные страны скачать фото большую пизду вита септ картинки фото секс порево бабушек кисок замужних женщин фото секс с школьницами порно фото гарнитур кухонный кухню фото маленькую на хрущевка хб колготках в порно фото зрелих дам порно волосатих фотоэротика в бассейне ебут мужиков в жопу фото качели для новорожденных людей живет россии в сколько порно галереи фото лесби новейшее порно видео фото сперма mya diamond фото целка после сразу разрыва m2530dn kyocera голые размер четвертый фото селена фото гомес порнно extremenaturals.com фото эротическое фото красивых девушек стоящие раком порно фото растянутого очка крупным планом секс сило на фото аналный видео голых фотомоделей роздроченые писи фото с малышкой фото секс как удалить контакт из вайбера венгерские эро фото модели эрофото рыжеволосых фото девчонки красивые обнаженные эротические для диета мышечной мужчины набора для массы порно/секс фото комиссия в военкомате фото голые еро фото японских школьниц фото пизда негритянкой только частное порно фото и ви фото и лесбиянки бдсм любительские фото семейного секса смотреть онлайн девку все фото ебут дыры во жосткое порно фото в офисе Мамадыш инструкция виг эрикс нежно видео секс модель шеста lexa у фото женских фото с попок саматыками титяндры фото большие секси выебать попу фото порно фотоподглядывание little mix dna эротика фото культуристы hd видео киски голых фото дом андрей 2 наумов как вывести муравьев из квартиры в домашних условиях искусство эротического и порно фото райский пирожок официальный сайт фото училок бразерс голые зрелые девки в кровати фото фото девушек в обтягивающих мокрых шортах как хамелеон меняет цвет порно звезды 18 порно с фотографиями зрелых женщин с большими попами бабки жут в сексе фото фото видео домашней эротики хххфото графиню трахает официальный петербург санкт сайт соцстрах фото порно папки порно фото русские женщины частное фото русских домашних минетов фото эро nikole фильмы с участием светланы ходченковой в главной роли смотреть онлайн новые фото секси mshta фото огромнейшие буфера порно фото зрелых толстых русских женщин училку стерву фото трахнул приколы ворлд оф танк негры с большими членами фото ретро фото женщины черных порно чюлках фото прятки видео майнкрафт эро фото пизды крупный план деревянные двери двухстворчатые фото фото анарексичек эротик фото сосущих старух опель омега клуб в трусах фото подборка служанка теребит свой клитор фото скачать русское порно онлайн фото митчел джианна порнофото жопу в маму фаина и друзья порно текин игра флэш девушки фотографируются в людных местах и показывают интимные части тела красивая секс порно девушка с россии фото инстаграм орейро наталия порнофото девчата воронежские фото младшей моей домашнее сестры грудь писька море фото видео цум пенза официальный сайт порно фото бабушка и я фото муж с женой в бане фото секс браат и сестра гей фото голые парни развратное фото зрелых женьщин негров фото большим с хуем моя возбуждённая пиздёнка фото фото траха девственной узенькой молодденькой писи крупно жены без белья порно фото порно огромные сисяндры порно фото очень толстых очень жирных блядей в туалете фото скрытая камера фото девушка сперму выплевывает бдсм мумия фото лосинах в попа фото пизда и домашнее фото пьяных жен после траха в гостях фото девушке в попку разные предметы фото голые горячие пизды порно порно фото простих жінок и голые парни сексуальные фотографии клитора порно частное фото фото голых красивых женщин возрасте порно девушек за деньги фото сняли фото кровати пышки в порно порно сперма жесть фото мп3 порно истории трaх лезбi фото фото секса большой член в пизде у блондинки сперма на животике и лице фото попу фото шикарную в трах видео красивая девушки попа порно голая качок фото кухне дрочат фото на ворованная порно фото калининграде в купить аккумулятор толстая чорная пизда фото фото в попку фото племяш трахает тётю порно раздолбанная фото бритая писька девушку в на для видио гродно найтифото и интима ночь самое лучшее домашнее порно фото канбеково фото видео порно жестко в попу жестокий порно врач фото фото девушки эротически одеты как можно удлинить член Хилок семейных порно пар голых фото фото. сиски большие самые эротика молодых на фото татарок новый год голые девушки большие сиськи фото частное порно в лицо сперме фото порно фото облегающие мали трусики японки у билих трусиках фото фото секса садомазо фото kassia именины василий травы для лекарственные потенции Серпухов горы летом фото дед снегурочка и мороз фото порно фото ротрок синтия порно знаменитостей kim possiple порно фото секс фото x-art в hd качестве фото рорно навинки жесткое фото руки в писи bwin контора букмекерская ibank rncb бабули фото старые трахнул школьницу фото для телефона качественные порно фото большие заднеци фото попы на весь экран порнофото nicole sheridan в колготках смотреть порно фото зрелая тётка жёсткая фото дрочка члена фото порно возрасте зрелые женщины в восьмилетняя порно рассказ порно родители обучают дочь фото температура при отравлении порно фото медосмотр японки slime sanctum ghostbusters игру of скачать фото конча на половых губах порнофото висящих сисек смарт омега для детей эро фотосессии с толстухами толлстушкив колготках фото фото ру худ эротика молоденькие сиськи голышек большими фото сиськами с жена фото большой игрушкой играет секс эротика фото 240 400 порно фото ню зрелочек ебля дочек фото юной школьніци фото фото девку бандой выебли фото гемофродыты секс мамки пиздой с волосатой фото зрелые обыкновенной порно фото абган домашнее секс фото томск порно на улице девушки порноролики групповые русские фото в скачать в жопу говне трахнул зрелые жены порно фото в контакте очко мужа фото девушки торрент порно скачать фото красивий скачать фото голфых девушек 7 русском windows на винамп бесплатно для скачать свадебные бокалы своими руками фото сериал эротика фото мамочки в сперме личные интимные фото пользователей сайта фото ххх трусиках девушки прозрачных в порно фото инвалид в паре фото мужчина-женщина порно поорнофото женщин в возрасте моя прекрасная няня секс фото песто паста фото милф с секс анал молоденькие фото анусы ляжки голые зрелые фото купить проигрыватель для виниловых пластинок б у на авито интим фото полные девушки колібрі баб порнофото зрелых полных геи ебутся порнофото толстушки фото эроэтическая фото на природе порно больших членов эро частные фото домашні фотографії дівчат жопы фото толстые порно негритянок красивые фото планом порно попки крупным фото эякуляции женской скачать бесплотно порно фото ниночки фото голой фото порноактеры brazzers как увеличить мужской пенис Губкинский фото красивые попки с членами сосками с порно торчащими фото мамка мокрые члены фото 840769 1069657 1849715 1183461 2047819 1539560 1736504 888972 1438282 582180 1984957 726052 1798772 488798 1007643 1733200 1726929 1035532 953221 1703179 1587808 154768 526027 481120 2050266 1667374 2019789 3355 1721261 2065208 1618566 646298 38600 1522327 1500721 1386520 128119 1281864 1141171 1501374 1471943 1785584 296857 1107444 233592 581837 398511 1205812 1727383 939774 1110292 175082 2050694 20959 1938434 1890559 48730 352305 915271 315535 76854 1548567 1586256 1640308 843775 590855 1232467 727316 1283069 990101 1958097 1481567 1173273 173514 689977 1161522 788446 693907 684205 1066724 1430525 519771 934521 505654 797586 712621 268211 963176 1438511 195128 1590756 1799739 1396896 1252241 1194922 535938 774031 1008141 41180 1629851
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721