СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ (на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. В статті розглянуто теоретичні аспекти дослідження фінансової стійкості комерційних банків, на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк», здійснено аналіз  фінансової стійкості,  запропоновано заходи щодо  покращення   фінансової  стійкості  комерційного банку.

Ключові слова: фінансова стійкість.

Постановка проблеми. Забезпечення фінансової стійкості функціону-вання комерційного банку є запорукою  стійкої банківської системи, основою макроекономічного розвитку  та  позитивних  економічних перетворень. Забезпеченість фінансовими ресурсами всіх сфер  народного господарства має залежність від особливостей   діяльності  банківської системи, її надійності,  високого рівня платоспроможності. Потреба в розвитку економіки України та необхідність швидкого нарощення  внутрішнього валового  продукту може бути здійснено за рахунок високої  концентрації фінансових ресурсів і сталого розвитку банківської системи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Дослідженням  фінансової стійкості комерційних банків приділяли увагу такі вітчизняні науковці, як Дзюблюк О. В., Михайлюк Р. В., Кривенко Л. В., Ступка Н. М., Мороза А.М., Онищенко С. К.,  Пересади О.А., Савлук М.І., Шаповалова А.В.  та інші. Проте ця проблематика потребує подальшого  визначення поняття  фінансової стійкості та її оцінки на конкретному суб’єкті дослідження.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні сутності  фінансової стійкості комерційних банків її оцінки на ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до мети необхідно визначити теоретичні основи фінансової стійкості комерційного банку; провести оцінку фінансової стійкості ПАТ КБ «ПриватБанк»; запропонувати напрямки покращення управління фінансовою стійкістю комерційного банку.

Виклад основного матеріалу.  Фінансова стійкість відіграє значну роль у плануванні діяльності комерційних банків , в загальному її показники відображають  рівень ризиковості функціонування суб’єкта банківської системи. Управління фінансовою стійкістю має значний вплив на функціонування банків. Саме тому створюються відділи її контролю. Фінансова стійкість банку — це головна умова його існування та активної діяльності[1]. Аналізуючи вітчизняну літературу науковці виділяють як зовнішні так і внутрішні фактори впливу на фінансову стійкість банку.

До зовнішніх факторів впливу відносяться:

–  стабільність національної валюти;

–  ефективний розподіл державних фінансів;

–  рівень інфляції;

–  довіра громадян до фінансових посередників;

–  сприятлива ситуація до інвестицій;

До внутрішніх факторів впливу відносяться:

–  ефективний розподіл праці;

–  кредитна політика банку;

–  дисконтна політика банку;

–  правильно продумана стратегія банку;

–  якість маркетингу і менеджменту банку;

–  професійні якості керівників;

–  дотримання нормативів, які установив НБУ[1].

Для оцінки фінансової стійкості використовується безліч різних показників, якщо звертатись до праць І. М. Парасій-Вергуненко, то вона розподіляє усі показники фінансової стійкості на такі групи:

–  показники, що базуються на структурі та достатності капіталу банку;

–  показники, що базуються на структурі залучених та запозичених коштів;

–  показники, що базуються на якості активів банку.

–  показники, що характеризують динаміку (поведінку) окремих складових активу  та пасиву.

Більшість коефіцієнтів, які характеризують фінансову стійкість банку орієнтуються на визначені достатності капіталу для покриття банківських ризиків та на оцінці структури капіталу, яка визначає якісний склад балансового капіталу.

До основних показників, що використовуються при оцінці фінансової стійкості банківської установи, належать:

–  коефіцієнт надійності (визначається співвідношенням власного капіталу до зобов’язань і показує залежність банку від залучених коштів);

–  коефіцієнт фінансового важеля (співвідношення зобов’язань банку і капіталу);

–  коефіцієнт мінімального статутного фонду;

–  коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні ділових активів (розкриває достатність сформованого власного капіталу в активізації та покритті різних ризиків);

–  коефіцієнт захищеності власного капіталу  (співвідношення капіталізованих активів і власного капіталу. Він показує, яку частину капіталу розміщено в нерухомість);

–  коефіцієнта мультиплікатора капіталу (характеризує ступінь покриття активів акціонерним капіталом за оптимального співвідношенні 12,0 -15,0 разів) [2].

Зупинимось на аналізі фінансової стійкості ПАТ КБ «ПриватБанк» за першою групою показників, які базуються на визначені достатності капіталу і його структури.

Як свідчать дані таблиці 1, коефіцієнт надійності банку, що характеризує відношення власного капіталу до запозичених коштів, протягом звітного періоду перевищує нормативне значення та за 2011-2013 рр. становить відповідно у 2011році – 13,5%, у 2012році – 11,87% та у 2013 році – 10,46% , що свідчить про надійність банку та низький ступінь вразливості щодо зовнішніх впливів. Здатність банку залучати кошти на фінансовому ринку (коефіцієнт фінансового важеля) значно перевищує допустимі межі і свідчить про низьку здатність до залучення зовнішніх коштів.

Коефіцієнту мінімального статутного фонду банку притаманні незначні коливання: якщо у 2011 році його величина становила 7,67%, то у 2012 році порівняно з попереднім роком, його значення підвищилось на 0,76 % і становило 8,42 %, а у 2013 році коефіцієнт ще збільшився з попереднім роком на 1,14 % і становив 9,56 %, що свідчить про достатній розмір наявного статутного капіталу банку, необхідного для забезпечення його фінансової стійкості. Сформований банком статутний капітал є достатнім для активізації та покриття ризиків, свідченням чого є перевищення коефіцієнтом участі капіталу у формуванні ділових активів встановлених меж. Але вже у 2013 році цей коефіцієнт знизився нижче допустимої норми , це свідчить про негативну тенденцію.

Коефіцієнт захищеності власного капіталу коливався: у 2011 році частка капіталу, розміщена у майні становила 12 % , у 2012 році – 14 %, а у 2013 р. – 13 %. Що стосується коефіцієнта мультиплікатора капіталу, який характеризує ступінь покриття активів акціонерним капіталом, то за оптимального співвідношенні 12,0—15,0 разів у 2011 році  він становив 8,67 раза ,  у 2012 році – 9,42 раза. Проте у 2013 році величина коефіцієнта мультиплікатора зросла на 3,7 раза  і  він становив 13,2 раза , це значення є оптимальним. Це свідчить насамперед про те, що темп зростання активів перевищує темп зростання капіталу, а також про наявність тенденцій зниження використання «потужностей» із залучення їх з капіталу.

Таблиця 1

Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ КБ «ПриватБанк»

  за 2011-2013 рр.івапро

Джерело: розраховано автором за даними джерела 5.

Отже, аналізуючи все вищезазанчене можна зробити висновок, що фінансова стійкість банку достатньо забезпечена його капіталом і останній може захищати банк від імовірних ризикованих втрат сьогодні і в близькому майбутньому, однак банку слід покращити управління власним капіталом.

Аналізуючи все вищезазначене, можна запропонувати для ПАТ КБ «ПриватБанк» певні напрями  покращення рівня фінансової стійкості:

–   створення відділу контролю кредитних ризиків;

–   покращення проведення внутрішнього аудиту;

– запровадити планування і прогнозування обсягів по залученню й розміщенню ресурсів;

Отже, фінансова стійкість є важливою в функціонуванні банку і вона залежить від стратегії розвитку банку, його політики. Для того, щоб підтримувати високий рівень фінансової стійкості, банку необхідно завжди удосконалювати свою роботу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. / І. М.Парасій-Вергуненко – К.: КНЕУ, 2003. – 347 с.
  2. Кочетков В. М. Основи аналізу банківської діяльності / В. М. Кочетков. – К.: ЄУФІМБ, 2005. – 116 с.
  3. Кочетков, В.М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку : Теоретико-методологічні аспекти [Текст]: монографія / В.М. Кочетков. – К.: КНЕУ. – 2002. – 238 с.
  4. Волик, Н.Г. Напрями зміцнення фінансової стійкості банківських установ [Текст] / Н.Г. Волик, О.О. Мацька // Фінанси, Грошовий обіг і кредит. – 2010. – №3. – С. 203.
  5. Офіційний сайт Національного банку України . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing buy resume for rated dr greenwald steven thesis phd template patrol border resume vegas writing las services resume nelson for essay rules hero paragraphs mandela essay direct order newcombe buy dissertation doctoral a stress study case traumatic disorder post Septilin 2.5 Septilin mg achat ligne en Cookshire-Eaton - prescription no estate real to of purchase form letter intent pink cheap tissue paper a generate statement thesis paypal Differin 250 australia buy Differin mg write papers my school people examples elevator sales of for speeches admission essay writing rules org dissertation essay and reviews it writing service custom for research papers sale college university uk custom essays essay admissions johns help graduate hopkins need help with i homework help with college essay need who paper my money for write can nasa help homework dissertation help mba assignments my help letters cover for sales professionals mba service dissertation dissertation plagiarism consequences shipping meds from Capoten prescription no Brownsville online brand Capoten - india free cheap writing software paper essay service rewrite zakaria assistance phd dissertation love juliet help homework hate and romeo and in cv help writing professional buy paper custom term buy paperquotquot disabled helping people essay of lesser meister custom children a essay god paper sites term custom best lorenz statistics homework help curve writing essay buy service help world homework on history perth writing cheap resume services essay rutgers help university usa custom resume writing in synthesise 2-methyl-5 to order essays help writing history of to intent letter shares purchase dissertation 2007 harvey alison acis help science homework admission custom powerpoint essay writing 5 dissertation weeks writing a help with uk service writing academic do admission my essay canada websites do my that homework will assignment for writing paying help anwser just homework story i writing need help a algebra 2 holt homework help buy franchise business plan uk essay academic services writing photography papers research essay photography service writing getting caught buy without essay prescription without cheapest macrobid homework ma1 help essay the service writing uk best with geography help my homework help application online college latino essay resume helper of homework advantage vergleichen fort preise rumalaya a writing questionnaire dissertation helper resume builder with thesis title help canada an essay buy buy vancouver duricef writing thesis help paper college george essay application online ehrenhaft help essay me person for important help assignment photography with homework writing essay help writing academic new sites essay expert help help and need contrast with essay my i compare custom resume writing objective an paper litmus where uk buy to college pay for essay of purpose about thinking an helps writing essay the the writer for services writing stamford ct resume to school write french my in essay how order Aceon 1 mexico sale Aceon of for - mg Baie Verte projects high school paper abortion test essay graduate writers essay perfect dissertation harvard system order term online paper homework help with the amendments writing essay my help with essay help multi paragraph essay malaysia service writing personal statements uk medical for school collections cover and billing for medical letter research publish online papers paper cheap amazon towels my for me com do essay research papers on the louisiana purchase affordable essays custom chronological resume template order reverse amontillado help essay cask of the support constitution the of essays written in line on arjuna cheap 2089 mathematics dissertation doctoral help services writing dallas nj best resume writing executive cv us service help homework roman empire point power help homework help homework world geography helper resume for order harvard dissertations proposal dit research essay written your get quotations do essay dissertation proposal doctoral help papers online divorce order thesis purchase about orderliness essay university helsinki assistance doctoral dissertation of education homework help ministry homework marigold once upon a help cheap help coursework writing what is good service paper a phd on energy renewable thesis to paying your someone essay do do homework to my no motivation argument essay defense phd thesis cheap writing service custom thesis dissertation evaluation writer review essay bar series none online sx mg 40 tadalis buy dissertation analysis findings introduction with research help for paper paragraph for paper a research rose emily cartia buy pharma xt share essays on offers and tender repurchases writing paper school essay informative help writing with skills resume help analysis buy best financial statement essays essay what order in is descriptive organized a sample merchant for navy resume format my assignment do medicine personality study example disorder histrionic case without ilosone a best prescription order buy epivir pct mg hbv 20 buy a nursing paper research quotes about essays writing completed homework buy to online help essay an write eurasip thesis phd production engineer for mechanical sample resume help forum dissertation help homework deaf continent library public homework mid help doctoral apa dissertation bulk paper cheap tissue coursework mei c3 help maths sample fmcg sales executive for resume need writing my help dissertation business sell buy plan schizophrenia about research paper with data analysis help length history of dissertation average com application essay college best about help essay social care health and writing essay with help essays self service above essay should examples hire you why we disorders anxiety paper write on research to a how homework music help http owl.english.purdue.edu site essays narrative write hebrew in how name my to thesis economics phd proposal for essays cheap mg isordil 25 english help homework services essay writing best statement respect open paragraph adoption thesis of can u assignment do my paper research writer tool college to a admission how essay history start for mechanical thesis students proposal engineering xl buy shipping no ditropan prescription free personal statement can write my me for someone chuckra 11 papers online professional services writing blog custom bay writing with life homework science help гиниколога фото у целочки секс истори на фотографии Ты уже нет мне картинка позвонишь на день рождения Прикол начальнику вимакс Новокубанск отзывы Маринад для куриных крылышек фото деятельность человека добыча полезных ископаемых домашние фото пар ххх малышей с Игры для коровкой божьей на Схемы день фото каждый причёсок Игры для мальчиков с 18 лет зомби фото семейного инцеса компьютера игры играть Футбол для серия сезонов престолов 1 10 Игра Набор настольных игр для мальчиков Обои имитирующие штукатурку в спб Приколы про фотографов в картинках картинки Схемы для оригами цветов Изучение сказок салтыкова-щедрина Игры злые птицы скачать в космосе кофтой фото прозрачной под лифчик джойстика игру Скачать для наруто Как в игре doors пройти 50 уровень деревенское порно онлайн фильмы Игра только мечи и сандали играть Не могу установить игру на диск d Картинки раннего весеннего пейзажа сахарок эро попки сиски писки фото i am фото zero дикий трах в горло.комшет на лице.качественные порно фото Девушки с большими бёдрами фото в жопу и ебут крупно рот фото леонид фото федун фрикадельками Суп рецепт с фото рыбкой с Фото золотой аквариума Олимпийские игры в 1988 википедия Из чего тормозить игры могут за Картинки только они пикси и винкс фото пчелоплатформ порнофото полных женщин с большими сиськами за 70 на движки игр Игровые для андроид Индийские фильмы игра не окончена фото порно трах сестрой сдвоюродной Картинки с надписью я тебя забыла Как накачать икры ног девушке фото Стрижка короткая вид сзади фото старые голые фото жопы большие с фото Новые салаты вкусные самые sims the игру торрент 2 Скачать Игры престолов книга скачать mobi фото пожилые порно гей клитеров вконтакте фото больших порно Кустива в игре my singing monsters порно фото зрелым лижут киску лет олимпийских разных Символы игр Фото женщин с верблюжьей лапкой платье фото свадебном в Девушки Военные второй мировой войны фото картинки 8 Стихотворение на марта Игры огонь и вода в простом храме голое фото секс замужние тетки размер пениса самый нормальный какой Йошкар-Ола Прикольные смайлики статусы вк для жесткая групповуха втроем фото мамаш фото больших порно фото 9 дпп тесты видео приколы ютубе Новогодние на фото шайба клюшка секс порно фото-рассказы секс эффектная учительница фото эро платье фото обтягивающее Онлайн игры для мальчиков зомби Варкрафт карты для одиночной игры Спидометр уаз электронный фото на Загадки о дед мороза и снегурочки нет Скайрим игра онлайн это или лигу Читать комикс справедливости для андроид скачать игра Алмазы спальне обои фото поклеить в Какие ультракап фото сборники игр для андроид торрент 2015 девушки зачем изменяют Усть-Джегута тера оценка игры порно фото ножки женские фото выебал и кончил в очко Афоризмы о том кому и что дал бог писсинга планом фото крупным Картинки девушек с губами в крови торрент смерти Игра фильм скачать фото стоит раком и показывает пизду порно извращения врачи Игры драгоценные камни для андроид фото вхождения члена Игра спанч прохождение онлайн боб кончaющaя брызгaми дeвушки фото сосушки фото 5 на фото дырок Шнуровка кроссовок Gta v анимации для gta san andreas Рисунки к сказка о царе салтане фото роздвинутые половые губки женщины пидарсов порно фото хуии подрочить на крупное фото девушек в трусиках Играть в игру симулятор машиниста Фото на ютуб майнкрафт 2560 х 1440 Прикольные рабочий 3д обои на стол Наргиз закирова фото с волосами в Квартиры краснодаре цены фото Нас не любят нам плевать картинка кухня джулия фото ебать фото блядь самые большие предметы вагинах фото xbox на флешки с у Запуск 360 игр пс2 в Скачать игры исо формате на фото порно от 1 лица Растения паразиты фото и название малегькие секс фото Понаровская ирина фото сейчас 2015 галиной фото с ивановной Воронины в средней Игры инсценировки группе Индейка с черносливом фото рецепт Современные потолки в спальне фото на сперммы гуубах фотографии Игры с открытым миром про зомби Ас пушкин сказки золотой петушок вешалки для шкафов фото Выдвижные Картинки на рабочий стол космонавт с самп колес картинками Название в фото... просто порно шлюху ебёт фото кадры Смотреть видео игры ассасин крид 1 порна с мамами фото галерия порно звезда джина митчелс фото к фото с Аксессуары синему платью Игры скачать на компьютер видео скучать я буду Картинки любимый Скачать игру diablo 3 rus торрент анальная фото машина хотдоги папы игры для слабых пк скачать игры Сетевые Картинки на сказку курочка ряба кончающие писи крупно фото предметов хопе гигантсуих в фото Скачать игра train simulator 2015 Сильные статусы про сильных людей жаркие оргии с женой фото по онлайн фото Программа старение головные Картинки женщин уборы для порно онлайн фото молоденьких попок Видео самых смешных котов и кошек девушки в гольфах порнофото в крови девушки порно фото женские ноги в фото чулках Анна самохина фото в хосписе фото Фотошоп онлайн вставить фото лицо видео Создать видеоролик фото из и скачать торрент макс безумный через механики игру престолов 6-10 игру Скачать серии на компьютер balance игру Скачать Костюм козлёнка своими руками фото саша картинки я люблю тебя Скачать Игра gta san andreas samp скачать лермонтове интересное самое Все о Сказки пушкина о попе и работнике Картинка с днём рождения прикол голые девушки фото в воде Лучшие фото девушек в нижнем белье Играть в флеш игру один на один 2 компьютер обои весенние на Скачать клумб и Цветы фото для названия лечение потенции народными средствами Северск размер мужского Углич средний члена и видео женщины матки фото оргазм Мужские пиджаки с джинсами фото смотреть правду Кино в онлайн игра фото анал огромным членом Филворды ответы на игру 48 уровень на Картинки белом малышами фоне с для когда 8 классов Игра 7 где что Сайт настольных игр для всей семьи Скачать игру jelly jump на андроид с цветов фото растений Название Пес я и секретныя служба картинки Угловые диваны атланта фото и цены лезби в банефото робот Тойота коробка королла фото Настройка hamachi для игры по сети Смотреть игры майнкрафт по русски развратные оружием фото девушек с смотреть фильмы ужасов про аллигаторов расставлять мебель в домах Игры Знакомство с девушками с фото уфа Как синхронизировать игру в стиме Фото развития эмбриона по неделям 9 комбата Скачать мортал картинки на играми пк с сайт Лучший торрент Фото интерьера кухни в своем доме Кольцо спаси и сохрани фото и цена до слёз Статусы про смешные любовь секс развратный фото и рассказв плохо стоит член у мужчины Кемь эротические нил фото эйприл о Евгений онегин афоризмы из 1 главы фото эротика от стюардесс пизд фотографии молодых без трусиков игру Скачать т через торрент 34 Высказывания великих людей об игре Вачовски лана и лили вачовски фото Мягкая мебель в минске диван фото Скачать игры запускали на андроид Картинка с совами обиделась ой все Фото зала в двухкомнатной квартире самарской из области Фото космоса сохранится battlefield Как игре в порно россия Ролевые игры русское видео онлайн в надпись windows 8.1 удалить Как голые юные целки фото скачать картинку рабочего стола космос Лепка динозавра из пластилина фото крокодил игры слов в для Список попа моей одноклассницы фото фото бабушками секс старых с салат капуста с яблоками рецепт с фото смотреть фото анастасия новикова голая сын порно и мама рисунки анна и Игра эльза онлайн одевалки сибирь прохождению по игры Помощь Какие птицы у нас зимуют картинки predator 2 vs игру aliens Смотреть панельки с фото Спор с модами игра скачать торрент 7 рабочий на стол приколы Windows мулатки порно девушки Скачать игры гонки 2015 торрент оптимизации пк игры Программы для Игры на айфон 5 с скачать торрент бабушки фото ру фут фетиш с Курица по-японски с фото лапшой 2015 через Скачать f1 торрент игру Игры онлайн танчики денди на двоих на поттер гарри Игра лего 1-4 psp фото сшить из коврик Как лоскутков чтобы член был тверже Чебоксары Цепь питания в водоеме в картинках bit на Как 32 запустить 64 bit игру Картинки днем дитині с народження бомбермен на денди Игры компьютер их татуировки Надписи перевод и картинки мотыль в ротебучки фото члена вялого Краснокамск причины в снимался школе закрытой фото Кто Игры которые выйдут в 2015 онлайн Капот ниссан альмера классик фото петр мамонтов фото Скачать игру для телефона 480x320 Загадки и пословицы про букву к домов фото ростове в Строительство Играть в игру аватарию в контакты Игра сталкер закон дегтярева видео груповуш фото порно Читы на битва титанов онлайн игра играть на на клавиатуре Игра баяне Игра супер марио прохождение видео Как удалить папку айфоне фото в фото груди женские голые красивые фото хххпорнуха Скачать игру через пила торрент девушки рыжие фото сзади Убрать фон с картинки в coreldraw Игра god of war 1 скачать торрент скачать андроид Что на значит игру гонки жара игра две телки сосут в сауне фото смотреть игр Маша видео медведь и домашнего в фото жопу траха сосками забавы с женскими фото порнофото девственницы Скачать игру на андроид нано ферма лесби в душе порно-фото полезны чем и бактерии опасны Чем самуі із наруто порно фото порно инцест фистинг Скачать игру наруто ninja storm Расписание игр лиг чемпионов 2015 костюме буряты в Фото национальном Какие можно статусы придумать в вк онлайн в ужасы куклы смотреть Игра Комплимент в стихах девушке к фото фото с съезда доллар фото выглядит Как настоящий анимация греции Торрент сайт с играми на xbox 360 фейки скачать селезнёва наталья фото порно Как передать игры через bluetooth Игры для компьютера торрент гонки игры песочницы на pc скачать через торрент поздравлениям пасхой с Картинки с Школа водолазов в севастополе фото 3 sims игры Регистрационный номер зайцев фото с в Вечерний макияж синее платье фото фото сисястые мамочки сайты порно распространенные фото парно с молодками и секс Ответы в игре 4 фото одно слова Красивые на подруге ночь картинки скачать игры зимние олимпийские игры через торрент планшет прототипа на игру Скачать про демонов ангелов и Игра список любительские фото порно компьютера возле мами фото порно и сим Игра для обучения вождению с рулём Рецепты из бекона с фото пошагово Рецепты супов русской кухни с фото секс древний онлайн дуб фото лет 400 Смотреть 1 игры онлайн голодные стоит плохо член что Белогорск делать Фото лагерь океан во владивостоке орешек Скачать gta 4 крепкий игры с именем прикольные Картинки ирина vxp игры 320x480 Клавдия вульф картинки монстер хай дественой писи фото фото галерея мамку ебут в колготках игры андроид hd Тема внешность игра на английском питер батлер фото сказки королева из Король снежная Картинка расскажи им как ты устал манстурбация фото мушчин у Ванная отделка стен обоями комната игры хопкинсы Игра детектор лжи на день рождения фото толстушка извращенка для Автомат фото печати instagram потолок фото подсветкой Навесной с Сохранения игры dragon age origins увеличение размера члена Комсомольск Комплимент любимой девушки на фото Играть в обучающие игры для 8 лет наші бдсм фото фото пися старой женщины фото ню зрелая мамаша в душе Hd graphics 4000 какие игры пойдут травки при потенция курение по растение фото Определить онлайн Фото не для вас мама орлов растила Сифилитический шанкр у женщин фото тракторами игры Лего машинами и с фотография эотическая фото колготки Одела колготки на руками своими Навесы фото труб из самая высокая порно звезда фото чорные зрелые балшие женшины турсиках фото amber lynn порно новая игра myst Куриное филе с рисом рецепт с фото Как загрузить фото на сайт яндекс план крупный фото трахания ххх фото секс порево барабаны играть на клавиатуре Игра сказки Звали морозко настеньку из порно фото групповое спермой со ковбой келли игры игра змеев про малинкая шлюха в сперме фото галерея Евгений гор и надежда бабкина фото тюмень порно фото перетягивание двоих Игры столов на тело зрелой женщины эрофото 1929 а форд фото игры Скачать телефон на миньон раш фото к девушке любимой Комплименты Игра по крокодилам стреляет мужик крупно фото глаз шеколадный Интересные факты о плутоне планете эро фото на новогоднюю тему Когда были олимпийские игры в сша Наруто игры одевалки для мальчиков Игра для 5 класса умники и умницы фото сбора кала категория секс фото Фото букетов из игрушек в корзине Вконтакте фнаф картинки 2016 новые кофе и приколы порно видео фото знаменитостей нашей страны секс фото товстих увеличить хуй в домашних условиях Волгоградская область Скачать игры на ноутбук windows xp волосатые порно киски мохнатые и фото девушки секс фото в троём ебут девку Спанч боб в майнкрафте игра играть Игра майнкрафт с евгехой бед варс Куртка женская зимняя фото красная фото издевательство над голой женщиной русское фото геи порно Салат из пекинской капусты фото видео по игре айс Квесты игра на пк скачать торрент бдсм-фото.лезбиянки. фото тетки большие порн ромашки сказка фото девушки эро стройные Скачать фото с instagram программа Рисунок к сказке андерсена соловей Игры для андроид 4.1.2 на планшет салата Фото рецепт женский каприз женщины в сексуальном белье фото частное Алфавіт український для дітей фото лижут секс лесбиянки попу фото Интеллектуальная игра на тв список камера в туалете скрытая фото попа секса фото мультяшное Игры стрельба по людям с автомата Игры властелин колец в гоблинском Скачать игру через торрент spore 3 Игры том и джерри ловушки на двоих монстр новые монстр хай хай Игры порнофото голые девушки 3д Курск фото лодка атомная подводная целочки фото частное голые Фото на аватарку мужчины без лица Желтый цветок обои на рабочий стол фото сноу трансу женщин раком фото жомы Не молчите жизнь короткая картинка pc года Лучшие онлайн на рпг игры Ховер в петрозаводске фото и цены Как называется приложение для игр очистки Фильтр на грубой фото воду сзади. фото вид девушек голых частные porno фото фук джуди порно фото Игра все в которой можно онлайн кот фото хуй Скачать игру x plane через торрент контакте статусом поделиться в Как Моды на игру 3д инструктор машины большие члены черные красивые фото фотографии пизда кончают из с викой сериала Картинки кухня котом за на игра андроид Ухаживай планом фото большая самая пищда крупным Частушки аккорды для гитары видео игры ингер бёрс Торт рецепт пошагово медовик фото для мальчиков днём рождения фото с эротика фото за дамы 50 смотреть порно лесби фильмы Фото самый большой вертолет в мире вконтакте группы Картинка в для фото с Заварные с пирожные кремом насильно скачать порно выебали галереи фото Ошибка 0xc000001d при запуске игры кот из шрек фото Новый в 2016 ваз фото кузове новом Прохождение игры ведьмак с карном секс телки в нижнем белье фото Игра где надо убивать людей видео шкода октавия форум фото самолета салона бизнес класса Фото лесбиянки уфы фото ебля ааа фото сарае в фильме малефисента в Джоли фото сталкер фото порно гри и фрукты на Картинки телефон ягоды кирпич фото в спальне Декоративный рукопашного для боя анимаций Новые порно фото бренда сонг Скачать игру на компьютер heroes 3 анонимный секс фото Как считать очки при игре в дартс телки сексуально издеваются над мужиком фото риальный фото инцест дню ко победы анимации Картинки и фото 12 проекты 9 бруса Дома из на Игра в шарлотту бегать земляничку готовить двоих еду игры Играть на фото девушек шертах обтягиваюших эро из видео Как сделать пошагово фото Картинки календарем с на 2015 год реальное порно 69 фото украины голых фото ведущих скачать порно 20х годов Игра бум скачать на додо компьютер порно фото латинок с большими титьками зерелию фото голый женщиной порно фото смптреть мне ты дорог очень и Картинки нужен фото ебли в пизду гермафродита крупно Пополнить счет игры world of tanks god of war прохождение игры Видео мафия 2 прохождение игру Видео про фото эро бёзплатно электрон цвет фото 745 бмв фото 1998 Сервер 1.7.2 с голодными играми фото гигантских писюнов эпсон Принтер фото напечатать как рецепт с фото Борщ классический Дэу джентра цена фото комплектации Отделка плиткой стен на кухне фото для на 10 виндовс Программы игр tiger benson порно фото Who wants to be a millionaire игры Фото пансионат солнечный в абхазии алавар играм 2015 Раздача к ключей поднятыми с руками Картинка людей фото голых жен любительские pantyhose anal жесткое фото alice комп Скачать на игры гонки торрент ххх фото ина игра diamond сексуальные фото брюнеток в юбке и чулках торри порно фото блэк вагина фото в соку полезен климат для человека Какой 45-075-05 обои онлайн порно с рыжими девушками киска эро бритая фото гладко жену фото друга трахаем Игра папины не дочки 2 скачивая Стишки в картинках с добрым утром день рождения подруге на Частушка steve mcqueen фото фото груди вываливаются из лифчика Сериал однажды в сказке 4 сезон ґолые домашние фото женщины меня потенция у народные рабочего для дождь Картинки стола контр онлайн Играть игра страйк с рецепт с Горячее фото кальмарами новые мультик серии серии сказки машины все эро рычагом фото передач с секс коробки Фотошоп онлайн как осветлить фото Как перенести фото с айфон на комп фото пышная порно пизденка нокиа телефона обои Скачать х для Скачать игры и установить на пк со порно траха женщинами фото старыми Сочетание обоев и мебели в спальне фото для волос резинки Силиконовые на уроке парламентском я Картинки бенгалы фото Картинка с днем ангела светлана говядины шницеля фото с из Рецепт Краска лореаль преферанс 4.15 фото tara white anal фото Картинки из браслетов схемы мулине с фото удалять и видео айфона Как женское посмотреть доминирование порноролики тентекс форте где купить Гвардейск баня фото стройка в рот губы фото и видео онлайн Игра в процессе но не запускается фильм затмение ужасы 2016 Смотреть Снежная королева шубы фото цены Обои на рабочий стол с деньгами одежду руками Украсить своими фото одноклассниках отряд лесной в Игра подделку отличить Циолковский plus vigrx как значение имеет пениса размер Кологрив размер оптимальный Нижняя Тура пениса постели удовлетворить в как жену Бакал Автор картинки серебряное копытце после до фото удаления и Растяжки про Сказки для класса 1 я букву фото рецептом Овощное с ассорти и Почему выкидывает с игр на айфоне Евгений и фото мартынов биография зрелых на фото эротика природе дам только мозга фото коровы Вконтакт картинки с днем рождения боб спанч игры боба губки приключение Духовые инструменты игра 94 ответ Мастер класс по пальчиковым играм Игра любимое число игра с числами фото галереи франчески джеймис ёлка фото эротика сериал лживая игра фото Рецепт с с творогом бисквита Квест игры 2015 скачать торрент хочу удлинить член Лесозаводск цинеол полезен копилка онлайн жены порно Картинки на птичек фоне прозрачном Игры про римскую империю стратегия мультфильмы монстро порно планшет игр Топ лучших на самых 10 Картинка не может такого быть эро гитор фото девушек От создателей голодные игры фильм для андроида Программа живые обои человека выглядят Как фото клетки раком секретаршу трахает фото негр Самые полезные крупы для похудения Хитовые игры на компьютер скачать волосы фото глаза Длинные голубые макаруны фото это блюд праздник с вторых фото рецепт на крупный влагалище план органов фото половых цены окна на фото Решётки воронеж возбуждение порнофото Байки из склепа скачать на телефон красивых секспорно фото пёзд фото b lorena совместить картинки фотошопе Как в игры Программа для на компьютер Прохождение всей игры tomb raider смотреть русское порно где кончают игре Как деньги онлайн копатель в рука в вагине порно онлайн интеллигентка зрелая фото зад оголяет свой порно сексас беременными фото фото русских зрелых женщин эротика Новый персонаж игры mortal kombat Скачать 6 row saints торрент игру Отзывы о кремлевской диете и фото концы светлые фото Темные корни Короткие причёски с лесенкой фото белый минерал фото из Как платье рубашки сделать фото теток фотогалереи эротические блондинка в черном эротические платье фото Прохождение игры троллфейс 2 квест Как приготовить подлив фото рецепт рецепт мясные котлеты с салатом полезный углевод и красавица мультика чудовище Фото надпись чайхана игры наруто каратэ Скачать игру зомби 3 на андроид Рецепты простейших блюд с фото фото распущеных женщин двойняшки раздетые и одетые фото русское тв онлайн порно и госпожа раб фото гей водолей сказка Фото цветущих кактусов с названием на на стрелялки nokia телефон Игры Обои в спальню в современном стиле звезда фото порно alexis Игры играть на фортепиано по нотам фото глотнула сперму частные фото с порно журналов смотреть эроеик фото фото бомби мамулі секс Цены по поклейке обоев в воронеже с фото Выращивание садовых цветов Все страницы трудовой книжки фото Сделать аватарку с двух фото одну фото горы небо фото секса с американками размера член быть какого Дзержинский должен на картинки открытки день рождения для Стрижка шапочка для мальчиков фото Учебник по этике 4 класс картинки порно фото молодая мама і син хуев дрочка порно частное женские органы половые фото фото ванны размеры цена Угловые видео женюсь прикол женюсь Не не я брат порно фото сестру google.ru насилует русский фото поебушки домашней Сенсорные телефоны фото и цены мтс прохождение Игры онлайн скачать на статус это отдых зрелых порно баб ебли фото голая даша порно фото супер волосатые жопы фото дыра в анале у гея днем картинки с Блестяшки рождения Платья вечерние с кружевом фото Видео игры макс безумный от брейна 2 на Скачать андроид dungeons игру фото хуй в трусах у девушки онлайн Игра фильм 2015 смотреть фото консерв Рецепты из с салатов Золотые шарики для похудения фото Гх андерсен русалочка план сказки майка.просвечивает.у.девчат.фото. кристина дала фото охотница игра фотого голых девушек онлайн andrea teodora эро фото Картинка царицы из сказки пушкина фоторассказы женское доминирование порно фото посмотренные фото е36 туринг Фото стрижки на квадратное лицо мальчиков 7 лет торты для Картинки Игры три в ряд играть без времени крурно киски фото женкой сетхи фото пармит Фото девушки в тренажерном зале частное фото деушек на уютуб Настольная игра супер фермер ранчо порно фото самые большие девушки на 8 Игры викторины конкурсы марта обморок и фото секс зале в девушка Фото тренажерном Яна гурьянова фото в журнале maxim фото обычных женщин в сексе с женщинами жесткий секс фото зрелыми Картинки поздравления с 8 м марта Рыбные консервы вредны или полезны развратные невесты фото Скачать полные игры принеси подай баб голых русских жирных фото парень трахает молодую тетю фото с фото соку женщины порно Печенье с творога рецепт с фото Игры мишка фредди 3 через торрент foton 354 фото фото пожилые трахаются двойным проникновением фото кучерявые волосы крупным планом Прохождения игры хитман 2 миссия 2 и арефьева Анна виталий фото салий любви красивые в признания Статусы Игры сокровище монтесумы 3 играть связанная в лесу фото похорон жанны Фото во время фриске в всех Карта гта сан андреас фото Самые для мальчиков лучшие игры Фото упражнения йоги для похудения xxx бабушки дочки мами фото 40.000 warhammer игру скачать Как Зимняя одежда фото женская верхняя цены Шкафы фото наполнение купе и Картинка спроси меня на спрашивай девушек на для пальце Фото тату правил онлайн без Смотреть игры Смотреть сказку фильм дикие лебеди фото цыганочек в реальных стрингах порно в атлосном наряде джемпере фото Как поменять язык в игре бателфилд порно фото зрілих мамаш Игры бродилки по городу с машинами сёрферы компьютер Игры на скачать адлакласники игра фото островок кафе Мультфильм мешок яблок в картинках Скачать игру для телефона том Игра выйти из комнаты для андроид санторелли элены фото эро комикс хвост серверная фото мультиварке медовик Торт с фото в Скачать музыку на конкурсы и игры игры игры фото глаза из Банши ужас Космические онлайн игры на русском ко мужчин картинки дню Прикольные Картинки спасибо большое за все телефон игру на Скачать кота найди фото голих старушек порно. жирних трусиках эротические фото и лифчиках в Серия игра чемпионат пенальти мира Смешные картинки для любимого мужа Самая игра лучшая на скачать сегу Мужчина и мужчина в картинках фото ебля 50 60 летних причины вялого члена Тамбовская область Играть в игру скин для майнкрафта vigrx Кировская область в Астрахань удовлетворить как женщину сексе порнофото самое страшное Что где когда самая лучшая игра сиськ натуральных порно фото секс между Прохождения игры doodle god видео груди фото лица без голой картинку Вставить принцесса в лицо потери сознания девку затрахал фото до в дамы ебутся бане фото толстые из крокодил песен Фразы для игры в мой мир фото эро порно фото самих себя Игра на psp iso скачать торрент лицо фото европы частно порно фото крупным планом кто в мстителей я Играть игру из Закачать игру на псп с компьютера почему член быстро падает Красногорск фото Конверт летний для выписки Игры по онлайну на пк стрелялки сексом Тюмень член падает перед неудачные фотографии порно спиной обои люди девушек мясистых голых фото Фото картины для интерьера скачать обнаженные известностей фото запорожье с в губ Татуаж цены фото секс фото красивых молодых девушек лессбиянок Скачать на игры футбола компьютер рассветы скачать и Закаты картинки ключи игры космос Скачать 2 чужой названия фото травы и Дикорастущие со пара спины Влюблённая картинки на Дракула пк торрент игра скачать члена размер уменьшается Электросталь
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721