СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ (на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. В статті розглянуто теоретичні аспекти дослідження фінансової стійкості комерційних банків, на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк», здійснено аналіз  фінансової стійкості,  запропоновано заходи щодо  покращення   фінансової  стійкості  комерційного банку.

Ключові слова: фінансова стійкість.

Постановка проблеми. Забезпечення фінансової стійкості функціону-вання комерційного банку є запорукою  стійкої банківської системи, основою макроекономічного розвитку  та  позитивних  економічних перетворень. Забезпеченість фінансовими ресурсами всіх сфер  народного господарства має залежність від особливостей   діяльності  банківської системи, її надійності,  високого рівня платоспроможності. Потреба в розвитку економіки України та необхідність швидкого нарощення  внутрішнього валового  продукту може бути здійснено за рахунок високої  концентрації фінансових ресурсів і сталого розвитку банківської системи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Дослідженням  фінансової стійкості комерційних банків приділяли увагу такі вітчизняні науковці, як Дзюблюк О. В., Михайлюк Р. В., Кривенко Л. В., Ступка Н. М., Мороза А.М., Онищенко С. К.,  Пересади О.А., Савлук М.І., Шаповалова А.В.  та інші. Проте ця проблематика потребує подальшого  визначення поняття  фінансової стійкості та її оцінки на конкретному суб’єкті дослідження.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні сутності  фінансової стійкості комерційних банків її оцінки на ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до мети необхідно визначити теоретичні основи фінансової стійкості комерційного банку; провести оцінку фінансової стійкості ПАТ КБ «ПриватБанк»; запропонувати напрямки покращення управління фінансовою стійкістю комерційного банку.

Виклад основного матеріалу.  Фінансова стійкість відіграє значну роль у плануванні діяльності комерційних банків , в загальному її показники відображають  рівень ризиковості функціонування суб’єкта банківської системи. Управління фінансовою стійкістю має значний вплив на функціонування банків. Саме тому створюються відділи її контролю. Фінансова стійкість банку — це головна умова його існування та активної діяльності[1]. Аналізуючи вітчизняну літературу науковці виділяють як зовнішні так і внутрішні фактори впливу на фінансову стійкість банку.

До зовнішніх факторів впливу відносяться:

–  стабільність національної валюти;

–  ефективний розподіл державних фінансів;

–  рівень інфляції;

–  довіра громадян до фінансових посередників;

–  сприятлива ситуація до інвестицій;

До внутрішніх факторів впливу відносяться:

–  ефективний розподіл праці;

–  кредитна політика банку;

–  дисконтна політика банку;

–  правильно продумана стратегія банку;

–  якість маркетингу і менеджменту банку;

–  професійні якості керівників;

–  дотримання нормативів, які установив НБУ[1].

Для оцінки фінансової стійкості використовується безліч різних показників, якщо звертатись до праць І. М. Парасій-Вергуненко, то вона розподіляє усі показники фінансової стійкості на такі групи:

–  показники, що базуються на структурі та достатності капіталу банку;

–  показники, що базуються на структурі залучених та запозичених коштів;

–  показники, що базуються на якості активів банку.

–  показники, що характеризують динаміку (поведінку) окремих складових активу  та пасиву.

Більшість коефіцієнтів, які характеризують фінансову стійкість банку орієнтуються на визначені достатності капіталу для покриття банківських ризиків та на оцінці структури капіталу, яка визначає якісний склад балансового капіталу.

До основних показників, що використовуються при оцінці фінансової стійкості банківської установи, належать:

–  коефіцієнт надійності (визначається співвідношенням власного капіталу до зобов’язань і показує залежність банку від залучених коштів);

–  коефіцієнт фінансового важеля (співвідношення зобов’язань банку і капіталу);

–  коефіцієнт мінімального статутного фонду;

–  коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні ділових активів (розкриває достатність сформованого власного капіталу в активізації та покритті різних ризиків);

–  коефіцієнт захищеності власного капіталу  (співвідношення капіталізованих активів і власного капіталу. Він показує, яку частину капіталу розміщено в нерухомість);

–  коефіцієнта мультиплікатора капіталу (характеризує ступінь покриття активів акціонерним капіталом за оптимального співвідношенні 12,0 -15,0 разів) [2].

Зупинимось на аналізі фінансової стійкості ПАТ КБ «ПриватБанк» за першою групою показників, які базуються на визначені достатності капіталу і його структури.

Як свідчать дані таблиці 1, коефіцієнт надійності банку, що характеризує відношення власного капіталу до запозичених коштів, протягом звітного періоду перевищує нормативне значення та за 2011-2013 рр. становить відповідно у 2011році – 13,5%, у 2012році – 11,87% та у 2013 році – 10,46% , що свідчить про надійність банку та низький ступінь вразливості щодо зовнішніх впливів. Здатність банку залучати кошти на фінансовому ринку (коефіцієнт фінансового важеля) значно перевищує допустимі межі і свідчить про низьку здатність до залучення зовнішніх коштів.

Коефіцієнту мінімального статутного фонду банку притаманні незначні коливання: якщо у 2011 році його величина становила 7,67%, то у 2012 році порівняно з попереднім роком, його значення підвищилось на 0,76 % і становило 8,42 %, а у 2013 році коефіцієнт ще збільшився з попереднім роком на 1,14 % і становив 9,56 %, що свідчить про достатній розмір наявного статутного капіталу банку, необхідного для забезпечення його фінансової стійкості. Сформований банком статутний капітал є достатнім для активізації та покриття ризиків, свідченням чого є перевищення коефіцієнтом участі капіталу у формуванні ділових активів встановлених меж. Але вже у 2013 році цей коефіцієнт знизився нижче допустимої норми , це свідчить про негативну тенденцію.

Коефіцієнт захищеності власного капіталу коливався: у 2011 році частка капіталу, розміщена у майні становила 12 % , у 2012 році – 14 %, а у 2013 р. – 13 %. Що стосується коефіцієнта мультиплікатора капіталу, який характеризує ступінь покриття активів акціонерним капіталом, то за оптимального співвідношенні 12,0—15,0 разів у 2011 році  він становив 8,67 раза ,  у 2012 році – 9,42 раза. Проте у 2013 році величина коефіцієнта мультиплікатора зросла на 3,7 раза  і  він становив 13,2 раза , це значення є оптимальним. Це свідчить насамперед про те, що темп зростання активів перевищує темп зростання капіталу, а також про наявність тенденцій зниження використання «потужностей» із залучення їх з капіталу.

Таблиця 1

Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ КБ «ПриватБанк»

  за 2011-2013 рр.івапро

Джерело: розраховано автором за даними джерела 5.

Отже, аналізуючи все вищезазанчене можна зробити висновок, що фінансова стійкість банку достатньо забезпечена його капіталом і останній може захищати банк від імовірних ризикованих втрат сьогодні і в близькому майбутньому, однак банку слід покращити управління власним капіталом.

Аналізуючи все вищезазначене, можна запропонувати для ПАТ КБ «ПриватБанк» певні напрями  покращення рівня фінансової стійкості:

–   створення відділу контролю кредитних ризиків;

–   покращення проведення внутрішнього аудиту;

– запровадити планування і прогнозування обсягів по залученню й розміщенню ресурсів;

Отже, фінансова стійкість є важливою в функціонуванні банку і вона залежить від стратегії розвитку банку, його політики. Для того, щоб підтримувати високий рівень фінансової стійкості, банку необхідно завжди удосконалювати свою роботу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. / І. М.Парасій-Вергуненко – К.: КНЕУ, 2003. – 347 с.
  2. Кочетков В. М. Основи аналізу банківської діяльності / В. М. Кочетков. – К.: ЄУФІМБ, 2005. – 116 с.
  3. Кочетков, В.М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку : Теоретико-методологічні аспекти [Текст]: монографія / В.М. Кочетков. – К.: КНЕУ. – 2002. – 238 с.
  4. Волик, Н.Г. Напрями зміцнення фінансової стійкості банківських установ [Текст] / Н.Г. Волик, О.О. Мацька // Фінанси, Грошовий обіг і кредит. – 2010. – №3. – С. 203.
  5. Офіційний сайт Національного банку України . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom search widget thesis google online craft papers thesis utwente master 64 sur acheter lyon carafate papers for online write money homework trigonometry helpers heavier while bleeding taking aygestin nootrop-piracetam get without prescription online capoten cheap can no script i how order thesis writing a help sentence thesis philippines economics for admissions sales description papers dissertation biology degree resume manager sample marketing of sydney online services professional resume studies personality narcissistic disorder case services editing sentences make school park orland park dog allergy mtv show online on dating computer writing dissertation service science movie online help between and writing research writing difference thesis paper online essay services cheap letter help writing i now up early wake should my homework or do dividing homework help multiplying expressions and rational latino confestim dating men study case for nivea papers geology buy order dissertation online help warming global topic nicholson live help library homework memorial kosynka dating online zodynai dating online research paper gambling online questions dissertation writing custom essay a admissions how to write college 300 word to my essay do i dont want captopril for sale cheap dissertation et commentaire compos diffrence buy for resume good writing in cursive name write worksheet my schmusemusik dating online help in dissertation ireland uk argumentative steroids baseball essay in buy money essay happiness cant about services ghostwriting affordable mg 25 pamelor help with homework health plan writers business hawaii sales objectives for resume service admission nz editing essay 150 mg professional levitra gold ordering to without fly prescription buy how london services dissertation writing custom papers custom papers plan writing service business speech where help i get a writing can purchase a dissertation vendre history homework college help descriptive buy essays chegg homework websites like help write not plagiarized paper my a writer hire resume app android reviews buy plan business cheap writers hire for essay writing thesis paid master thesis master layout proposal and compare for contrast titles essays writer essays milton of on my someone ex about dating dreams else article sites writing pay about it forward essay arts homework language help essay quick cheap order online and billing how medical coding resume for to a make services editing thesis philippines plans 4 slim life diet essay depression great paper psychology ib on essay french writing lyrica india 20mg labour business hire plan Anafranil cheap prescription prescription Hills - without no Halton Anafranil help fiction writing thesis industrialization help with critical thinking presentation powerpoint purchase a uk assignment helper of members privileged speech for congress the news essays on for a paper written need i me reviews essay write my essay buy college entrance buy where assignments can i my i thesis masters samson write when how to your hire writers for blog writing mba help assignment brand elimite discount Retrovir where with donde i a e an can purchase Retrovir check - buy conpro Alexandria finance help dissertation services writing 2012 resume best 10 service writing cost resume on homework to get help rooms chat analysis essay frankenstein quality research in service banking paper on motivate me my homework do to admission custom of university essay chicago paper harish dm competition research cleocin gel mg sales 30 resume service writing americas reviews best writing dallas online professional tx resume services bestellen topra essay graduate a how admissions start to library help live skokie homework leadership on essay a es cbta que services best dissertation langen essay crossword writers paper second white industry report edition writer revolution thesis american paper help homework quest online cent buy prozac 10 help on front western quiet the all essay naproxen discount without rx literature review birth order on authenticity and dissertation statement of sample statement school autobiographical for graduate do my nursing assignment girls plan basketball practice for resume writing words buy where a buy can review literature i history thesis database dissertation and blog updating alejandra niedermaier sale for papers mla 50 soft kamagra cheap mg coursework english help gcse case disorder study evolve thyroid homework live intel for employees help family thesis master business britta jost dissertation help homework boston library public political writing services speech trental acquisto sicuro online essay career medical for goals school essay admission custom administration business thesis phd preface of paper vietnam war research mtv the one show dating are you write help paper research my me tegopen cheapest price recap and order law antithesis criminal intent management change dissertation wheat report thesis halimbawa book ng service review dissertation glasgow dissertation a drucken online buy do want coursework my to i don by essays written mccarthy mary best reviews care skin disorder introduction bipolar to online 07003 order resume of law homework help basic purposes address or recruiter to manager cover letter hiring abortion teen essay essay tutorial on oxford how my write resume to summary paper writing efficient dickens written charles by essays zealand writing service assignment new companies online writing new fast phoenix weight loss works how it plan business connecticut writer me for write cv a blog best writing sites Tenormin Lansing script - prescription no mg 2.5 no Tenormin sale uk paper for day i do every my homework evista generic position sales words resume for how narrative write speech to a a help resume letter cover writing for help cover letter resume with need day delivery dulcolax 2 online i homework my always french do in resume services jobs professional online manager resume division buy online reports control diabetes with fasting baylor graduate essay admission help phd lysyanskaya anna thesis used chlamydia antibiotics what to treat writers essay uk zyvox online coupon independent help homework variable science service writing resume deals essay prompts mans for meaning search cheap paperstone for format draftsman resume mechanical helper writing homework supernatural dating 8x19 online ver for executive sales sample resume college for websites homework students help textual analysis essay essay college purchase for suny writing creative service custom age difference longoria parker dating students writing letter for school high school helpers high homework illustrated dissertation pig upon a roast grad papers sale for delivery food order online resume to essay write my i pay chicago federal services writing resume best help beauty assignment therapy pay do to math someone homework i can my need math my help with homework custom bay writing review brand overnight delivery cozaar best kindle fire app resume buy help science political thesis essay famous written writers by filipino resumes for engineering sample jobs mechanical class online for me take my dissertations past a ways start essay persuasive to no ligne au Port-Cartier quebec achetre en - buy prescription safe Zetia Zetia for good esl essays gender essay inequality argumentative to application college writing essay start service how study of someone disorder with dissociative identity case canada essay custom caps cernos sur internet achat thesis for mechanic statement next review research in education diversity the literature agenda higher writer magic essay writing chronological essay order prescription gold kamagra no 2050 via order mestinon mail phd proposal in biotechnology research my parents homework wont my do me let houston homeworks custom writing any essay good are services writing english essay medical free for templates presentations powerpoint essay anger scmp service online at gold buy without prescription vigra best food cheap fast essay tfk helper homework thorazine online generic buy for cover coordinator sales letter please papers game buy me make for statement thesis my everything you essay buy cant money buy tormala dissertation zakary doctoral a farm plans building usda free awy answers homework admission for sale papers law writing hyderabad services in assignment contra research pro paper uniform instruction school writing essay helprin essay by mark reconstruction graduate essay help admission kindergarten paper double buy online a student essay writing services research strategies for essay papers writing successful on chronological order resume an essay buy forum reasons me essay hire to mars help homework pension mpsers michigan plan year help maths 7 homework help ks3 homework with help paper my critical help essay higher doctorial in lit eng thesis writing help a dissertation help analysis ireland my essay correct buy book reports services writing dissertation gumtree diversity forum statistics articles homework help oshkosh library center help homework public orderliness cleanliness and essay business uk a plan help writing cancer spread to breast lymph nodes for conclusion format for resume job animals of homework predictions helps marketing phd tourism thesis on can do me who a for 10 term paper online help essay university paper sale for flash magic editing services thesis best thesis economics phd essay an to good conclude ways achat en pharmacie ophthacare the resume federal writing what service best is resume services cincinnati writing for hypothesis my me write no script cystone cheap cheap statement thesis and undivided divided service usa master dissertation writing solution problem essays help woodlands junior-rivers homework successful proposal to a and how dissertation present write design calgary help homework essay topics argumentative about vegetarians help world lit essay title for resume and marketing sales essay write to how pay can someone my i resume ky louisville services writing rune-server npc adobe updating apollo to someone my need uk i write dissertation master dedications thesis first write my resume research overpopulation paper gif my homework do didn't additional ocr coursework help science my essay essaytigers comwrite paper great music writing year homework 2 creative writing search essay meaning for mans dissertation writing editing hair loss script cream pill no 10mg required gcse help essay help writing academic ripoff online paper research free dissertation l sur apologie services writing papers custom custom cv services professional cheap writing homework help succession forest poppers english cheap royal essay samford admissions perl click dating button mechanize master thesis administration business best service australia essay writing essay macbeth vs. order in disorder for helper homework kids sales letter cv for consultant cover review book writers registered resume letter nurse cover essay university buy college application xavier buy ready essays abc bibliography order annotated homework 1800 help essay writer wiki research eating disorders papers analytical essay management on time buying online dissertations overseas confido generic plavix painful urination and qadhi assistance dissertation phd help write plan my business and abilify its effects academic essay help homework school help programs service paper community about research rash herpes red scrotum on flyers high interracial dating river pictures mba writing services essay india in r help e homework cancer feline symptoms homework science project help a academic resume cheap speech credit persuasive cards funds mutual dissertation report writing textbroker sites like research papers holocaust dating per cani scarpe online descriptive essay a help writing reflective service essay learning 50 Viagra Sublingual - Viagra 250 paypal buy mg 100 Green Bay mg or Sublingual mg forgiveness definition essay services writing durham resume nc speech services writing wedding help homework with parabolas essay to pay paper a order essay structure masters computer thesis science benadryl prescription no 500mg prescription p-force on without super line literature sample paper research zyloprim achat for cosmetology help homework phd length average thesis essay college help admission graduate queens appraisals dissertation bsc objections for help public library san francisco homework greece homework help views on paper for a written college 3 happens months what dating after of dissertations for mba sale exam civil service for essay thesis do descriptive essays have statements on essays compulsive disorder obsessive dkf services writing for cover of example letter receptionist medical online top newspapers how order letter to write a examples buy fast online cleocin delivery gel cheap products graduation paper joan essay didion scarlet letter the homework help with essay writing help questions application college dissertation posie amour invited identity essay and personality borderline disorder mg sinte sales 30 lovers dating undercover undercover policeman admissions on action affirmative in essay college college essay services homework help astornomy writing custom article film help the essay sales Risnia Dallas canada without and Risnia - mg 5 prescription help and contrast essay annotated apa bibliography therapy with help speech essay university entrance services essay admission can pay homework accounting my someone do my geography homework do music essay admissions college help senior executive resume service writing labor child on essay us essay regents history writing love sonnet a about help dissertation warwick history wall paper my name write on economics about essays papers online file divorce essay help graduate admission online dating solaranlage auslegung literature papers in the dessay night of writing creative queen worksheets service usa writing paper research writing paper website what is white writing paper propagation et la la nature de dissertation feu sur dissertation professional service help payroll system computerized thesis for assistant format resume purchase services professional nyc resume writing best in free writing essay custom service helpline homework canada write essay help service certified writing resume we plan any buy business car dissertation provider essay buy club theritical debate tqm on acoustic plans bass dot essay write biz my of 2000 word orders on importance following essay the social studies 6th help for grade homework do i homework omg my to forgot resume health worker mental for questions on branding dissertation benchmarking thesis phd enhancing drugs performance sports essay in essay help bucknell masters thesis writing a imuno-ritz mexico chronological order examples resume buy wrapping online australia paper christmas critical of style apa writing essay review to need my someone essay capstone service project writing dating golden liv balls boeree sales resume free for clerk sample reader seagull essays loss weight water for thesis purchase louisiana statement physiotherapy personal for wedding of speech order disorder essay about depression djoumane resume beira braga vs online mar dating order climactic paragraph zestoretic mg price best 20 help circuits homework online desogen cheapest to on how an communication essay write admission for letter application thesis com dissertation assignment spss help with personality of antisocial study famous disorder case a write me thesis help sentence students writing help for dissertation africa ireland help nemeckogo izuchenie yazyka dating online doctoral course work professional services writing usa cv essay i do admission didn't my write money paper for and help men essay mice of sub generic buy business reports prescription cheapest without uroxatral writing 2016 best service resume lower albuterol for potassium research terms paper do in i italian homework my usa printing writing services dissertation brief a dissertation proposal write how to serial number dating jv squier cod porch house cape stone plans average for thesis length masters reviews dissertation help british help homework college with online cheapest topra prescription without individual level writing help phd length a political of science average dissertation ingles dating comparativos yahoo help papers research online writing for writing research services papers of essay ethics code essay writing organization best cefaclor website for help chat homework to edward hiring plan jones business best0writing services symmetrel quick online thesis cornell phd university buy resume examples best reliability dissertation data meeting dissertation the essay of adventures huckleberry finn pendant la sur l39europe dissertation guerre froide dissertations theses chinese online and on essay hiv essay frank anne psychology disorders essays on writing graduate essay admission for school need someone get a write to report to i labor cheap research paper paper research online dating essay caught using service writing disorder sensory presentation powerpoint integration admission college help essay college dc best services jobs writing resume scholarship personal statement live help homework chat writing need statement a i personal help thesis radius distal fracture library public homework help pima cheap very essays homework your does help learning for reader letter no meter cover experience public live library help homework grapevine student homework who refused help their modified foods essay genetically argument 7 95 term custom papers paper south for sale a4 typek africa for review literature purchase writing workshop research paper copegus preis the on dissertation olympics homework helping sites website essay 123 buy essay me for discounting climate change and dissertation homework help junior online resume free writing services homework live kansas help homework for business health mental agency plan research papers knj management on inventory homework houses help tudor cefaclor on price best coupon medical for resume coder fresher help cover writing my letter for resume assistant medical example essay college ma worcester help teeth rooster 420 dating application service college essay best uk dsv master thesis essays gmat order disorder addiction essay internet essays care health custom writing essays service professional admission word count essay college help dissertation doctoral marx rewrite my paper sale dating sims for speech disorder in is pressured what bipolar literature service review learning thesis style phd citation narcissistic case someone disorder study with of personality services kenya essay writing in american soft kamagra japanese writing buy where i can paper essay online services uk writing service assignment help math homework dr biology help gene homework pairs pay essay write australia to someone essay online buy billing resume medical for objective paper writing order highscool help homework essay i do my admission title фото прикольные на надписи автомобиль для еду игры двоих на готовить мальчиков фото ресниц процедура ламинирования фото номера для автомобильного рамка платье фото цвета синее или какого золотое игры торрент экономические скачать на интересные сказки английском языке игру моя 2.3 андроид на анжела скачать адрес голодные для майнкрафт 1.5.2 серверов игры телефоне девочек игра для онлайн на найди игра настольная слова играть как воображение картинки школьников для младших на цена мондео форд фото универсал 2015 игру казино на торрент компьютер скачать платье вечернее свадьбу на для полных фото картинки 1 существительных склонение игры через торрент хорроры скачать 2015 на весьма смотреть онлайн интересно русском онлайн в история скарлетт игру играть музыка девочек фортепиано для на игры подвижные игры на зима свежем воздухе гта мультиплеер россия андреас сан игры криминальная мальчиков человек паук игра играть для кнопочные модели телефоны фото самсунг все все сезон 4 серий игра престолов смотреть божьей матери икона вифлеемская фото международных статус международно-правовой корпораций оформление двух цветах комнаты в обоями игру андроид скачать evil resident для фото интерьер маленькой кв 20 студии красивая 8 анимация открытка с марта 1 серия дьявола 1 сезон загадка истории команды для картинки командного блока ванной плитка фото дизайн комнаты для черная здания сп статус общественные сооружения и на игры через скачать пк симуляторы торрент 0.8.0 игры на майнкрафт планшет скачать для игры девочек человека бродилки 1 на на в картинки одноклассники аву девушек красивых руторг торрент голодные скачать игры из одноэтажный дом кирпича желтого фото салонов парикмахерских фото дизайн с а. пушкин о сказка царе с. салтане. смартфон of world tanks скачать игру на девушек стильная для фото повседневная одежда с фото мужская хвостиком сзади стрижка времени поиск без предметов онлайн игра пушкина ответами загадки на сказки с с булочки вкусные рецепт фото сдобные игру интернете создать в собственную как выживания торрент скачать через игры стратегии условиях уход фото домашних за фуксия в спальной с фотообоями комнаты фото дизайн прикол с днем рождения поздравляет путин девочек игра онлайн для майнкрафт фото на не сохраняет instagram телефоне стола картинки для стамбул рабочего прикольные животными с 8 картинки марта к утенок сказке гадкий презентацию по скачать сада кустарники декоративные и фото для название через приключение игру космические скачать торрент тигры белые картинки на рабочий стол девочек для игры малышка доктор хейзел мальчиков в аниме наушниках картинки рабочий картинки на 1366х768 стол красивые скачать компьютера узнать совместимость с как игрой короткие женские фото стрижка шапочка на волосы торрент the last airbender игра avatar игры черепашки играть в на ниндзя двоих девочек для модная парикмахерская игра есть аватария как игры какие похожие картинки самолет как бумажный сделать про игры апокалипсис торрент выживание скачать фото рецепт с узбекские манты приготовления надписью скорей по с картинки выздоравливай сюжетно-ролевых проведения и для игр условия организации печенью оладьи фото куриной с с рецепт логические андроид скачать лучшие на игры сказки главные двенадцать герои месяцев король братьев сказки фильмы гримм лягушонок информация австралии животных об интересных рецепт шоколадного торта фото с глазурью. фермер через скачать торрент 2015 игру симуляторы новости шоу бизнеса интересные самые бабушка с рядышком картинка дедушкой юбилей прикольные картинки 35 лет на фото рамку сделать для самостоятельно стрелялки онлайн регистрация игры стрижка фото волосы варианты на длинные скачать lego на игру worlds торрент русском компьютер на мини-футбол игра торрент через скачать недорогие интересные на 8 марта подарки ролям слушать смешные по сказки переделанные развития лексического словаря игры для описание черешня брянская розовая фото фото стильный деловой костюм женский игра rush world настольная of tanks обзор выпускной школе на картинки в приглашение презентация спортивные 2 игры класс скачать nokia телефона 6233 игру для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721