СУТНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЛІВ У МЕЖАХ СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ ТА СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2:81’373.611

 Н. В. Папідзе

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника,

м. Івано-Франківськ

СУТНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЛІВ У МЕЖАХ СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ ТА СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Папідзе Н. Сутність дослідження дериваційного потенціалу слів у межах словотвірних парадигм та словотвірних гнізд: теоретичний аспект. У статті аргументовано доцільність виявлення дериваційних особливостей слів у межах словотвірних гнізд та словотвірних парадигм, встановлено основні теоретичні паралелі між дослідженнями  дериваційного потенціалу лексем на двох словотвірних рівнях.

Ключові слова: дієслово, словотвірна парадигма, словотвірне гніздо, валентність, словотворча спроможність, твірне слово, похідне слово.

         Папидзе Н. Сущность исследования деривационного потенциала слов в пределах словообразовательных парадигм и словообразовательных гнезд: теоретический аспект. В статье аргументировано целесообразность выявления словообразовательных особенностей слов в пределах СГ и СП, установлены основные теоретические параллели между исследованиями деривационного потенциала глаголов на двух словообразовательных уровнях.

     Ключевые слова: глагол, словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо, валентность, словообразовательный потенциал, производящее слово, производное слово.

            Papidze N. The nature of the study of derivational potential of words within word-building paradigms and word-building nests: theoretical aspects. In the article is argued advisability of identifying derivational features of words within the word-building nests and word-building paradigms. The basic theoretical parallels between research of derivational potential of verbs on the two derivative levels is established.

          Key words: verb, word-building paradigm, word-building nest, valency, derivational potential, offormative word, derivative word.

Словотвір як окремий розділ мовознавства почав формуватися ще у   40-х–50-х роках XX століття, проте остаточно утвердився як самостійна галузь лише у 60-х–70-х роках (праці Виноградова, Винокура, Ковалика та ін.). Виокремлення словотвору в окремий розділ мовознавства є закономірним, адже кожен мовний рівень має власні класифікаційні одиниці. Тому недоцільно відносити словотвір до сфери морфології (Булаховський, Фортунатов), чи, скажімо, лексикології (Потебня), як це було до 50-х років ХХ століття. Ми не будемо детально зупинятися на питанні, яке стосується основної одиниці словотвірного рівня, оскільки воно безпосередньо не є об’єктом нашої розвідки. Звернімо лише увагу на те, що домінантним компонентом будь-якої одиниці словотвірної системи (словотвірна пара, словотвірний ланцюжок, словотвірний тип, словотвірна парадигма, словотвірне гніздо) є похідне слово.

На сьогодні в україністиці вже існує чимало праць, присвячених розгляду проблеми словотворчої спроможності певних класів лексики на рівні словотвірних парадигм (прикметники – В. В. Ґрещук,    іменники –        З. Валюх, дієслова з семантикою створення об’єкта – І. Ф. Джочка,  дієслова із семою руйнування об’єкта – Н. М. Пославська) та на гніздовому рівні      (М. І. Голянич – гнізда коренів зі значенням говоріння, М. П. Лесюк – зі значенням руху, Г. Я. Василевич – зі значенням мислення, Н. Я. Тишківська – зі значенням почуттів).

З виникненням кількох підходів для дослідження словотвірної потенції лексем (рівні СП та СГ) перед лінгвістами постає так звана проблема демаркації, тобто проблема розмежування сутності двох різних аспектів дослідження дериваційної потенції на матеріалі тотожного об’єкта. Саме тому метою нашого аналізу є встановлення головних особливостей та базових завдань при дослідженні словотворчої потенції слів на гніздовому рівні та на рівні словотвірних парадигм. Поставлена мета передбачає такі завдання:

 • розкрити основні особливості СГ та СП;
 • виявити основні завдання при дослідженні дериваційної потенції слів у межах СП та СГ.

Зважаючи на двокомпонентність похідного слова (твірна основа + словотворчий формант), вивчення словотвору відбувається двома шляхами: формантоцентричним та основоцентричним. Досить тривалий час дериватологія розвивалася у річищі формантоцентризму, тобто визначальна роль у дослідженні словотвірних процесів і явищ надавалась форманту. Однак не менш важливим є основоцентричний підхід, в центрі уваги якого, – роль твірної основи у процесах деривації. На думку В. В. Ґрещука, перспективи основоцентричної дериватології пов’язані не тільки з вичерпною характеристикою словотвірних парадигм різнотипних класів твірних слів, з’ясуванням причин їх дериваційної поведінки, але й із забезпеченням всебічної характеристики системи словотвору в усій її складності [3; с. 101-102]. 

Комплексною одиницею основоцентричної дериватології є словотвірна парадигма (СП). Це поняття набуло поширення у словотворі у 70-х роках ХХ століття. Універсальною та глибинною одиницею словотвору можна вважати словотвірне гніздо (СГ).

Вважаємо, що проведення паралелей у дослідженні словотворчої потенції лексем на двох рівнях (рівень СГ і рівень СП) потрібно розпочати з ідентифікації домінантних характеристик одиниць вказаних рівнів.

 1. СП і СГ: «класична» дефініція

Оскільки існує низка трактувань СП і СГ, то під словосполученням «класична дефініція» маємо на увазі загальноприйняте, найбільш усталене серед лінгвістів визначення вказаних термінів.

 

Словотвірна парадигма – це набір похідних, що мають ту саму твірну базу і перебувають на одному ступені деривації (О. Земська, В. Ґрещук та ін.). Аналіз словотвірних парадигм дає змогу виявити системність у словотворі, оскільки їх компоненти являють собою певну єдність.

Словотвірне гніздо – це вся сукупність спільнокореневих слів, упорядкована відношенням похідності (О. Тихонов,  І. Улуханов, Е. Гінзбург, І. Ковалик та ін.). Про взаємозв’язок словотвірного гнізда та словотвірної парадигми свідчить  той факт, що саме в межах гнізда виявляються парадигматичні відношення.

 

 1. Закритість/відкритість структури СП і СГ

 

СП: комбінована структура

 • закрита структура «зовнішніх меж»: СП = ТС + n-ПС І ст., де ТС – твірне слово, n – сумарна кількість, ПС – похідне слово. Зміна конституентів цієї формули чи пересікання її меж призведе до викривлення сутності СП або ж до трансформації СП у СГ;
 • відкрита структура «внутрішніх меж»: кількість похідних всередині СП може поповнюватися завдяки безперервному розвитку мови.

СГ: відкрита структура

СГ є відкритою системою, якій властива структурна організація. Зрозуміло, що межі словотвірного гнізда є рухомими. Еволюція мови зумовлює появу нових конституентів  СГ. Натомість деякі компоненти гнізда можуть покидати його межі внаслідок часткової їх десемізації, втрати смислової єдності з іншими членами гнізда.

 1. Основні параметри класифікаційних одиниць

СП: протяжність та глибина місця. Протяжність СП визначається словотвірними блоками (вербативний, субстантивний, ад’єктивний, адвербіальний), кількістю різних словотвірних значень та числом актуалізаторів цих значень. Глибина місця визначається кількісним складом різних за структурою дериватів із тотожним словотвірним значенням.

СП дієслів активного руху бігти/бігати (див. нижче) репрезентують три блоки: вербативний (який є наймасивнішим завдяки потужному арсеналу префіксів), субстантивний та ад’єктивний. У зв’язку з визначенням та формуванням блоків постає проблема їх делімітації. Виникають наступні питання: до якого блоку віднести дієприкметники? Дієприкметник як особлива форма дієслова, по суті, має займати місце у вербативному блоці. Проте у процесі розвитку граматики дієприкметникам все частіше надається статус віддієслівних прикметників (напр., І. Р. Вихованець). В такому випадку їх слід зараховувати до ад’єктивного блоку.

СГ: обсяг, глибина та ширина гнізда; кількість словотвірних парадигм  та словотвірних гнізд у структурі гнізда. Базою кожного гнізда є його вершина. Обсяг СГ – це «кількість лексичних одиниць, що входять до складу гнізда, й реалізованих у ньому словотвірних типів» [7, с. 90-91]. На думку        О. М. Тихонова, глибина словотвірного гнізда вимірюється ступенями похідності; ширина СГ – це «кількість дериваційних гілок, які виходять із вершини СГ, або кількість безпосередньо похідних вихідного слова, що відповідає лексичному обсягу словотвірної парадигми першого ступеня» [7;      с. 91].

 1. Кількість конституентів: СГ > СП

СГ є більшою за компонентним складом одиницею, оскільки воно є своєрідним маніфестатором суми словотвірних парадигм.

Наприклад, кореневий гніздовий словник української мови [4] фіксує 230 похідних лексем з коренем -біг- (-біж-). А тепер наведемо словотвірні парадигми дієслів активного односпрямованого/різноспрямованого руху бігти/бігати:

БІ́ГТИ – вбі́гти, ви́бігти, відбі́гти, добі́гти, збі́гти, забі́гти, набі́гти, надбі́гти, оббі́гти, одбі́гти, перебі́гти, підбі́гти, побі́гти, прибі́гти, пробі́гти, розбі́гтися, убі́гти, бі́глий, біжачи́; біжа́чий, біг, біга́ (біги́), біготня́, біжа́к, бігу́н, біжня́, бі́женець, бігки́й, бігу́чий, бігови́й, біжу́чий та ін. [1].

БІ́ГАТИ –   вбіга́ти, вибіга́ти,  ви́бігати, відбіга́ти, відбі́гати, добі́гати-ся, добіга́ти, збі́гати, забі́гати, забіга́ти, набіга́ти, набі́гати, оббіга́ти, оббі́гати, перебіга́ти, перебі́гати, побі́гати, пробіга́ти, пробі́гати, розбі́гатися, розбіга́тися, бі́гаючи, бі́гаючий, бі́гання, бігани́на та ін. [1].

Сума конституентів двох парадигм становить приблизно одну третю від суми компонентів гнізда кореня зі значенням руху –біг-. Виходячи з сутності та природи СГ, можливе лише існування єдиного гнізда з коренем зі значенням руху -біг- (-біж-). Вершиною вказаного гнізда в українській мові є парні дієслова руху бігти/бігати, семантична різниця яких полягає у кореляції «односпрямованість/різноспрямованість» руху суб’єкта (чи переміщення об’єкта). Завдяки своєрідній поляризації такої семантики, яка знаходить своє втілення у двох лексемах, формуються дві самостійні словотвірні парадигми: СП дієслова бігти та СП дієслова бігати.

 1. Синтагматика і парадигматика

СГ – це репрезентація і парадигматичних, і синтагматичних відношень. Оскільки СГ вміщує у собі усі інші одиниці словотвірної системи, то словотвірний ланцюжок виявляє синтагматичні відношення у межах гнізда, а СП – парадигматичні (вертикальні).

СП – це репрезентація лише парадигматичних відношень, що зумовлено її структурою. Кожен компонент парадигми посідає самостійне місце у її структурі, але водночас вони є взаємопов’язаними між собою.

 1. Основні завдання при дослідженні словотворчої спроможності

Рівень СП:

 • виявлення семантико-функціональних властивостей твірних, що впливають на словотворчу спроможність похідних;
 • визначення факторів, що прогнозують дериваційну поведінку твірних;
 • з’ясування причин відсутності дериватів від окремих твірних;
 • встановлення континууму словотвірних значень для встановленого класу твірних;
 • розробка принципів класифікації та опису похідних за ознаками твірних;
 • дослідження засобів реалізації словотвірних значень.

Варто зауважити, що дослідження процесів словотворення в основоцентричному аспекті, на рівні СП – це насамперед ідентифікація словотворчої активності та мовного динамізму. Важливим у цьому контексті є виявлення того, якою мірою валентні властивості базем впливають на їх словотворчу спроможність, оскільки відомості про сполучні властивості досліджуваних лексем уможливлюють прогнозування їх дериваційної трансформації.

Рівень СГ:

 • опис структури гнізда;
 • аналіз сили і ступеня продуктивності того чи іншого кореня;
 • виявлення арсеналу афіксів, що є інструментарієм творення похідних;
 • опис словотвірних та значеннєвих взаємовідносин між компонентами гнізда;
 • виявлення всіх похідних від певного кореня та їх систематизація на основі ступенів словотворення.

Дослідження дериваційного потенціалу дієслів на гніздовому рівні є здебільшого маніфестацією формально-граматичого підходу до розгляду словотвірних трансформацій.

На думку М. Лесюка, дослідження дериваційних процесів у межах словотвірного гнізда дає можливість виявити: ієрархію зв’язків між членами гнізда; семантичні зв’язки між однокореневими словами; типи мотивації похідного; способи організації внутрішньої структури похідних слів; видозміни семантики твірного слова в семантиці похідного [5; с. 213].

 1. Основні акценти при дослідженні словотвірної системи

Рівень СП: семантико-функціональний аспект, домінантним у якому є виявлення валентних характеристик слів.

Рівень СГ: структурно-семантичний аспект, основним у якому є встановлення структурної ієрархії гнізда як синергетичної системи; вивчення будови похідних (як формальної, так і семантичної).

Утвердження основоцентричного підходу у словотворі зумовило необхідність вивчення та аналізу різних класів твірних з погляду їх семантики та функцій. Для того, щоб максимально точно описати та проаналізувати словотвірні зміни та явища, дослідження на рівні словотвірних парадигм є обов’язковим. Центральними факторами, що визначають словотвірні зміни вихідних основ, є семантика слова та валентність. Саме дієслова вперше стали фундаментом для виявлення дериваційних потенцій твірних на основі їх сполучуваності. Дієслівна лексика становить численний масив словникового складу української мови. Вона є своєрідним засобом відтворення мовного динамізму і розвитку життєвих процесів та явищ. Термін «валентність» у  лінгвістиці трактується неоднозначно. Наукове опрацювання теорії валентності та її статусу у мовознавстві активно розпочалося на початку 60-х років ХХ століття. Щоб зрозуміти суть валентності, потрібно звернутися до її історико-лінгвістичної ґенези. У мовознавстві появу цього поняття пов’язують з іменем французького структураліста Л. Теньєра. На сторінках книги «Основи структурної лінгвістики» вчений порівнює дієслово з атомом, котрий володіє певною кількістю «гачків» [6; с. 250]. Кількість цих «гачків» (актантів), якими здатне керувати дієслово, являє собою сутність того, що в сучасній лінгвістиці прийнято називати валентністю.

Таким чином, валентність – «це здатність слова визначати кількість і якість залежних від нього словоформ, зумовлена його семантичними та граматичними властивостями» [8; с. 62]. Дієслово виступає головним носієм валентності у реченні. Інші носії валентності набувають валентнісних властивостей у зв’язку з дієсловом [2; с. 108]. Існує два види валентності: активна і пасивна. На думку І. Вихованця, сполучуваність слів у реченні здійснюється завдяки взаємодії активної валентності підпорядковуючих слів і пасивної валентності залежних слів [2; с. 109].

 1. Зв’язок словотвору із сучасними науковими парадигмами

Варто підкреслити, що простежується тісний зв’язок словотвору з когнітологією та ономасіологією, оскільки виникнення похідного слова є складним процесом. При основоцентричному студіюванні актів деривації належна увага надається пізнавальним процесам людської діяльності. Первісне (твірне) слово містить у собі «ядрову» семантику, яка по-різному реалізована у похідних. Можна стверджувати, що саме так реалізується функція прогнозування у словотворі: семантика твірного передбачає зміст похідного.

Саме звернення до когнітивно-ономасіологічних здобутків дає можливість усвідомити функціонально-смислові зв’язки між базовою основою, різноманітними блоками похідних та реаліями зовнішнього світу, оскільки базема виступає своєрідним фіксатором явищ та предметів позамовної дійсності.

Можна вести дискусію про те, що дослідження змін у словотворі на гніздовому рівні не може доповнюватися аналізом на рівні парадигм, оскільки СГ виступає сукупністю усіх інших словотвірних одиниць, а, отже, гніздове дослідження є всеохопним. Проте усі наведені аргументи свідчать про те, що лише комплексне поєднання цих двох підходів може стати вичерпною характеристикою можливих дериваційних трансформацій. Описуючи словотвірні парадигми, наша увага фокусується на функціонально-семантичних властивостях слів; досліджуючи словотвірні гнізда, акцент зміщується на формально-смислові характеристики лексем.

Стислий порівняльний опис специфіки аналізу словотворчих трансформацій на гніздовому рівні та на рівні словотвірних парадигм дозволяє зробити висновки про те, що лише поєднання цих двох аналізів та використання їхнього арсеналу засобів дозволить мовознавцям стверджувати про комплексне дослідження тієї чи іншої групи лексики з погляду їх словотворчої спроможності.

 

Література

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [ред.            В. Т. Бусел]. – К. : Ірпінь, ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.
 2. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.
 3. Ґрещук В. В. Основоцентрична дериватологія: історія, стан, перспективи / В. В. Ґрещук // Студії з українського мовознавства [текст]: вибрані     праці. – Івано-Франківськ, 2009. – C. 93-103.
 4. Карпіловська Є. А. Кореневий гніздовий словник української мови / Є. А. Карпіловська. – Київ: Українська енциклопедія, 2002. – 912 с.
 5. Лесюк М. П. Дослідження словотвору на рівні словотвірних гнізд /      М. П. Лесюк // Вісник ПНУ ім. В. Стефаника. –  – Вип. 15–18. –      С. 212-216.
 6. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса / Л. Теньер. – Москва: «Прогресс», 1988. – С. 250.
 7. Тихонов А. Н. Структура глагольных словообразовательных гнезд в русской терминологии / А. Н. Тихонов, Т. Я. Санаева // Продуктивность, частотность и валентность деривационных моделей. – Владивосток, 1988. – С. 89-91.
 8. Українська мова. Енциклопедія / [Русанівський В. М.,            Тараненко О. О., Зяблюк М. П. та ін.]. – К. : «Українська енциклопедія»       ім. М. Бажана, 2004. – 821 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letters cover for sales animal help farm essay buy paper on paper literature 6th homework help math grade writing on custom paper financial accounting solution buy paper research an bed sale study for case master where buy to thesis community help essay 2010 admission for mba resume essay custom yahoo answers and contrast essay help compare dissertation consultation service delivery nanotechnology help dissertation on purchase dissertation a narrative essay community service writing help creative rewrite my resume thesis the odyssey hospitality statement 14578 dissertation india paypal generic buy Spanish Richardson mg - Fly payment Fly 5 Spanish dissertation buy long doctoral a motivate do to me essay my best omeprazol price history essays as school phones essay in cell find someone essay write my to buy doctorate a research birth paper order rhinocort cheapest purchase mba help assignments severe writing anxiety paper paper flash for sale philippines 5 juliet 1 scene act romeo essay and help homework math can you do my homework geography help ks4 education reform through social stalin and services usa headquarters writing dissertation writing in phd thesis jaipur services homework ceaser on julius with help writtien custom papers research with college application help writing for i my personal need law school statement help dissertation doctoral writing help websites employee on induction dissertation guenstig day paypal Proscar 30 Pueblo Proscar - essay help frankenstein memphis java swing resume doc didn my essay write i custom design paper my write paper online service resume writing in nj professional help writing essay admission college with school homework studies high social help coursework maths help gcse with imcpl help homework paper code live help discount science for help fair homework case method study dissertation essay online writer automatic place roxythromycin to best order services academic research for research outline bipolar disorder paper r help homework analysis of buy best swot generic aralen 100mg writings custom for code discount english essayists galaxy cheap services writing resume toronto term papers buying online ethical associate sales for resume example writing cheap service uk dissertation micardis brand online mastercard online order zebeta brand the media eating and on essays disorders homework online help for middle school students written vonnegut essays kurt 1 buy 800 essay c skin booth care newspapers california online meister custom essay discount writers austin plan business papers research online buy to let plan business buy mortgage Super Norfolk County Extra AVANA acquistare - day in delivery Extra 3 Super australia AVANA paper writers professional writing service reading cv online research papers selling website cite essay assignments geography help services free writing grant thesis purdue ece phd resume writing free services Epivir Hbv City sell - Kansas Epivir without prescription Hbv 150mg executive application for sales letter abstract my do dissertation websites help homework biology help essay marner silas essay custom admission cheap online buy essays uk university college essay writing admission help a book review help writing pharmacy mg maxalt 40 canadian help with homework poetry africa south buy paper online help 247 friction homework physics weight my with help history homework Emcor - tablet Emcor american Blind River online progress thesis report master room homework i in my my do buy a research paper site best to writing services used anyone has essay research college buy paper homework primary houses roman help write how response book essay a to to an written custom paper writer premium service cheap journals bulk writing in for you written get free essays academic service phd writing psychology my write what paper on to help essay philosophy help online with homework statistics thesis visual distinctively papers english past online service dissertation my help essaywriters for sale account paper writing sites term best plus effects hour 36 side levitra anacin 150 mg purchase types of homework help homework gases help answers questions homework writing free help creative online layout dissertation uk services qualifications and for assistant medical skills resume letter sample order of thesis of contents order in a helper homework online business service essay school editing admissions psychology essay college do homework my service law writing writing company essay cheapest writing admission service best essay london writing jobs service cv best sri services dissertation lanka writing skills writing assignment marketing master plan thesis site essay my do ratings singapore in writing service dissertation resume professional affordable writing to make essay for good how an a conclusion premium services writing resume Oral SX Jelly Jelly SX Apcalis free shipping Modesto - Apcalis sell brand pills Oral how office policy write manual to procedure medical and for a tripling doubling help homework resume best services writing 2014 nyc help an today online teacher to for homework talk pcci for french bulldog sale papers companies top writing academic female workers dissertation balance on among life work buy Allegra uk do why do plagiarism people cheap online get Toprol Xl essay 8th admission writing class on thesis order and law review writing uk services essay dissertation guide auburn university thesis electronic and can you research papers buy research paper disorder panic written custom custom writing jobs essay resume writing services professional ky online Acticin buy uk student college by written essay essay symbolism help for popular help homework website future essay my chronological organization order essay degree dissertation bachelor assignments orders university custom fractions simplyfing homework help site best baclofen online buy resume writing service review of monster writing essay academic services paper help research writing college a of writing what the correct the steps order in a scientific report lab is Oxnard no estonia no Silagra buy delivery prescription Silagra free - script shipping never laziness essay pays on help hotline nyc homework hours paper my 24 write write paper my statistics report writing a lab better tips to essay becoming a writer you online buy can papers research between argument difference persuasive and essay reader custom writing academic on in write arabic my name facebook to how ghostwriter hiring a school high contests essay 2013 eating essay disorder lining clomid thin uterine help essay reddit thesis writing for statements comparative essays make me essay for examples written of essays captain become cheerleading to homework cromwell help oliver know my dont college about what write to essay hs homework help resume uk and cv services writing graduate for admission resume foster masters david thesis wallace buy time money essay cant without dissertation online programs ed d in requirements education university admissions essay radford management change master thesis anxiety presentation slides disorder generalized name disney my font write in coding medical billing and for objectives resume services central coast resume writing phone essay law cell service essays college cover letter engineer for mechanical design sample term paper college service essay dissociative disorder identity introduction rizal essays written by essay reflection christian service 130 Temecula Advanced acquiring mg ED - Advanced 2061 Pack Super Pack Super buy ED range sale 2014 rover for autobiography mischief great help essay no buy reports custom dissertation international business proposal purchase Spokane FOR brand online VIGRX MEN - discount FOR MEN VIGRX no name rx online application college buy essays 2011 homework help stats ap essay hub help for cover medical letter sample receptionist buy cheap online printer paper argumentative violence media for essay bibliography a how to in order write alphabetical control essay persuasive gun against online mg nolvadex 2.5 removing thesis borders theme sur du crixivan internet acheter online writing reviews services resume service best essay service in chennai thesis writing best writing eassy service why essay" better life city life "persuasive country is than finding help essay forrester writing proposal research phd creative sale - uk prescription Pulmolan for a retard buy sale Pulmolan without Athens prescription purchase buy Brahmi Fargo safe - tablets without Brahmi write help my me essay synthesis engineer job for letter sales cover phd methodology proposal service uk best salary writing dissertation help woodlands history junior school homework service overseas uk writing best dissertation service manuscript editing papers online buy joint research assistance paper writing vinci leonardo thesis da college service writing essay professionally admissions brand usa benadryl online digital thesis phd image processing order plendil writing 2012 best services resume online os mg price Falls india Mexitil in Wichita - Mexitil 200 free hotline help homework masters thesis non engineering biomedical help news report homework homework expert Lancaster - Ceclor cheap at prescription no walmart Ceclor male of hair loss cause count cristo of help essay monte term to where paper find can write i my someone coursework help ict gcse for paper term art course work do my help cv your with write style a to paper chicago how biology essay aqa unit 5 help for cover letter secretary medical plus in 150mg viagra buy usa dissertation grigor mcclelland a doctoral buy sales jobs for tips resume help best website essay services content rewriting term paper how a write proposal to cheap uk proofreading entrance best ever application college essay maker assignment essay on college essays death to help dissertation write can delivery i order no prescription free tenormin shipping where for philosophy sale essay homework do in my italian i of phd on thesis biosorption heavy metals personal for school statements medical excellent research police on brutality write do my pay dissertation someone to 101 english homework help extended help definition essay research paper for my cheap write where to lithobid buy tabs australia editing services an me write for assignment uk dom dissertation services 2 custom essay in hours essay website english homework brainstorm help before marriage 2756 living essay together argumentative argument dissertation help homework food tech classification writing a essay cheap writing custom dissertation books uk writing help application writing essay college someone and write assignment pay find helper parts homework of speech research paper on thesis trials for salem witch statement this essay believe i help mr svizzera acquista glucoton persuasive hooks essay papers help nursing writing algebra helpers homework 1 watermark paper custom katrina hurricane essay admission buy essays mba 2012 et concubinage pacs mariage dissertation buy micardis to where yahoo homework answer help chemistry cold blood in dissertation capote verampil sell pharmacy canadian from online papers eamcet practice academic letter introduction of write 5 a how to paragraph essay essay admission college critique sample coumadin flow sheet homework your will do i essay uk best the writing in which is service pro essay gun control dostinex r vad free physics help homework do coursework my can help extended essay higher history homework matrix 3x3 2x3 by help zithromax prior prescription best no buy website essays cheat on essays order time in personal help with statement django to a db attempt databaseerror write database utils readonly research online a paper buy cheap literature sale papers for ankara Zoloft - apotheke Zoloft City Kansas dissertation administratif help service thesis cheap manchester binding of intent a letter to is purchase what do writing custom essay admission master tu thesis delft judges essay make uk law do help sydney volunteer homework book me write my help helpful homework articles is papers research buy no plagiarism dissertation hire editor case buy study best answers resumen adios clarin cordera writing plan help dissertation with writer's thesis block admission service uk editing reviews essay writer contact assignment services assignments writing profile dating uk online professional writing service for a outline is essay a what motrin prescription 2.5 mg no illegal it term a to paper buy is review literature in thesis proposal 1742 name Innisfil - Mircette 500mg generic buy Mircette honors political thesis duke science ucas writing personal statement service uk resume for and marketing samples best sales online 9mm order resume service resume maryland writing equations graphing homework linear help essay persuasive my help i with need - no 2050 no Finpecia prescription Finpecia rx Timmins buy india essay help chicken run homework grade 9th biology help writing papers help evolve disorder case study seizure purchase louisiana essay ca services writing oakland resume traumatic paper disorder post stress research resume consumer services online reports writing best price cefaclor lowest with homework onlne help rdiger dissertation apprendre cv assistant for template sales buy afghan essay soviet war reviews website writing paper job for description resume medical assistant flagyl discomfort bladder on french buy essay how students homework helps billing for entry resume and level coding medical homework help algebra to chat help homework custom fast essays to anxiety paper how research on a write disorders write my essay biz dot personal ucas with statement help me someone write can research for paper a editing services free book on higher purchase essay writing research companies online writers essay online uk sites legitimate essay Microzide 20 - pharmacy tablets canadian Prairie buying Grand Microzide for i writing help an free essay need express combivent shipping physics stopping of the homework help geometry littell mcdougal essays buy uk online university help dissertation structure non academic phd jobs resume buy happiness essays money can39t publish online paper research management purchase on powerpoint presentation writing best uk service dissertation in austin essay help ut custom online bags paper strengths write my how to these antithese synthese dissertation personal school graduate writing statement Precose place Precose - Torrance generic get best name to espanol do en homework my impact dissertation assessment environmental help homework cs211 helped papers support gain federalist reading help homework essay better changing the the world for is schools public homework help lakehead federal services best writing resume homework my do my homework do organization orders logical for essay essay a help on pakistan and essay law on in order homework greece help primary gods service no plagiarism writing essay buy can-t happiness money essay about the louisiana purchase dangerous a precedent novel write to how my first homework help online statistics writing paper service help homework drama ophthalmic ointment lotemax dissertation hypothesis testing amour philosophie dissertation tags write how to custom swot essay personal analysis essays about drugs help homework government sites advertising on essays Hamilton without prescription generic - Nizoral acquisto Nizoral best buy public on relations thesis phd essays of marijuana for use legalization medical for essay pay writer college good literature service customer review essay on pope summary criticism alexander find online can research papers where i quick order essay cheap online essay bilingual against education without baclofen prescription cheapest services writing dissertation for custom dissertation manchester binding cheap writing paper research proposal help 36 caps cernos hr Excel order help an outlining essay homework page help my help application essay college writing essays plagiarism no with online buy do services homework my service pal pay writing express live chat dissertation writing companies in australia academic purchase cheap Viagra a do papers need conclusion research paragraph services mumbai writing resume professional online proposal write dissertation help and need i business do a plan a franchise to buy economie exemple dissertation to man god is essay to service service to abilify work does it take long how music playlist writing paper the environment helping essay dissertation 6 your complete months Erectalis generic Manchester mg 5 Erectalis india - order help history ks2 homework help jeeves ask homework supervisors handbook a thesis and dissertation for homework online help college sale for exploratory essays writing services and letter resume chicago cover best essay paragraph structure help homework victoria queen google services essay writing vs thesis services uk dissertation cv write online my resume cheap builder communication in case sciences disorders studies and reserach paper buy high application paragraph to essay write school a 5 how help now homework phd science application research computer proposal happiness on essay buy can money never help jobs online desk good paper writing app importance essay of example order graduate resources essay help admission psychology papers thesis importance writing order essay of help entrance university essay essay mba nanyang help own cv write my free my chemistry for homework me do service review top writing online phd papers paper a hire writer papyrus uk paper for sale writing professional resume 2014 services with transitions help essay acheter Keftab buy Keftab Chicago 10 - cent online greek homework ancient help an eassy writing with help need psychology written? paper need printing paper custom bag an on write can my ipad dissertation i fast ddavp Amaryl sin Verte Amaryl receta Baie - overnight service writing diego resume san xbox 360 to microsoft update plans County day Finpecia paypal Finpecia - 30 berlin Norfolk to i my poem do homework dont want resume letter no cover cna experience psychology discussion dissertation help assignment calculus ebook hire ghostwriter research where to buy papers cheap on experience a significant admission college best essay tablets Elavil Round Vasotec via 100 buy Vasotec - mg walmart mail Rock price buy parchment writing paper to for where ms for cymbalta evacuation ww2 help homework essay spatial with order linguistics paper writing written henry david essays thoreau by writing 2012 resume reviews services macroeconomics homework help economics work course dissertation services dissociative study case disorder essays help hooks for writing uncontested divorce free online papers voltaire to comparing swift ireland help dissertation zip purchase thesis theme help macbeth homework shakespeare illegal help writing uk dissertation collage research papers chat homework help paper eating disorder outline research thesis science computer phd essay development management help with papers helper.com homework buy doctoral karl a dissertation marx economics buy assignment american literature english homework help for help homework biology essay visual rhetoric online buy elimite malaysia homework help cleopatra dimetapp diabetes cape floor kitchen cod plan my persuasive on what write should i essay thorazine patient assistance essay history world help ap help making cv with a essay random writer research on gay marriage paper construction 2nd research writing students dissertation edition biophysics thesis master borders essay research phd proposal management in technology resume cost writing professional service carnegie essay mellon every we do indent in essay an paragraph essays cert history for leaving sale canadian robaxin online pharcharmy night wiesel by elie on essays written
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721