СУТНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЛІВ У МЕЖАХ СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ ТА СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2:81’373.611

 Н. В. Папідзе

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника,

м. Івано-Франківськ

СУТНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЛІВ У МЕЖАХ СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ ТА СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Папідзе Н. Сутність дослідження дериваційного потенціалу слів у межах словотвірних парадигм та словотвірних гнізд: теоретичний аспект. У статті аргументовано доцільність виявлення дериваційних особливостей слів у межах словотвірних гнізд та словотвірних парадигм, встановлено основні теоретичні паралелі між дослідженнями  дериваційного потенціалу лексем на двох словотвірних рівнях.

Ключові слова: дієслово, словотвірна парадигма, словотвірне гніздо, валентність, словотворча спроможність, твірне слово, похідне слово.

         Папидзе Н. Сущность исследования деривационного потенциала слов в пределах словообразовательных парадигм и словообразовательных гнезд: теоретический аспект. В статье аргументировано целесообразность выявления словообразовательных особенностей слов в пределах СГ и СП, установлены основные теоретические параллели между исследованиями деривационного потенциала глаголов на двух словообразовательных уровнях.

     Ключевые слова: глагол, словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо, валентность, словообразовательный потенциал, производящее слово, производное слово.

            Papidze N. The nature of the study of derivational potential of words within word-building paradigms and word-building nests: theoretical aspects. In the article is argued advisability of identifying derivational features of words within the word-building nests and word-building paradigms. The basic theoretical parallels between research of derivational potential of verbs on the two derivative levels is established.

          Key words: verb, word-building paradigm, word-building nest, valency, derivational potential, offormative word, derivative word.

Словотвір як окремий розділ мовознавства почав формуватися ще у   40-х–50-х роках XX століття, проте остаточно утвердився як самостійна галузь лише у 60-х–70-х роках (праці Виноградова, Винокура, Ковалика та ін.). Виокремлення словотвору в окремий розділ мовознавства є закономірним, адже кожен мовний рівень має власні класифікаційні одиниці. Тому недоцільно відносити словотвір до сфери морфології (Булаховський, Фортунатов), чи, скажімо, лексикології (Потебня), як це було до 50-х років ХХ століття. Ми не будемо детально зупинятися на питанні, яке стосується основної одиниці словотвірного рівня, оскільки воно безпосередньо не є об’єктом нашої розвідки. Звернімо лише увагу на те, що домінантним компонентом будь-якої одиниці словотвірної системи (словотвірна пара, словотвірний ланцюжок, словотвірний тип, словотвірна парадигма, словотвірне гніздо) є похідне слово.

На сьогодні в україністиці вже існує чимало праць, присвячених розгляду проблеми словотворчої спроможності певних класів лексики на рівні словотвірних парадигм (прикметники – В. В. Ґрещук,    іменники –        З. Валюх, дієслова з семантикою створення об’єкта – І. Ф. Джочка,  дієслова із семою руйнування об’єкта – Н. М. Пославська) та на гніздовому рівні      (М. І. Голянич – гнізда коренів зі значенням говоріння, М. П. Лесюк – зі значенням руху, Г. Я. Василевич – зі значенням мислення, Н. Я. Тишківська – зі значенням почуттів).

З виникненням кількох підходів для дослідження словотвірної потенції лексем (рівні СП та СГ) перед лінгвістами постає так звана проблема демаркації, тобто проблема розмежування сутності двох різних аспектів дослідження дериваційної потенції на матеріалі тотожного об’єкта. Саме тому метою нашого аналізу є встановлення головних особливостей та базових завдань при дослідженні словотворчої потенції слів на гніздовому рівні та на рівні словотвірних парадигм. Поставлена мета передбачає такі завдання:

 • розкрити основні особливості СГ та СП;
 • виявити основні завдання при дослідженні дериваційної потенції слів у межах СП та СГ.

Зважаючи на двокомпонентність похідного слова (твірна основа + словотворчий формант), вивчення словотвору відбувається двома шляхами: формантоцентричним та основоцентричним. Досить тривалий час дериватологія розвивалася у річищі формантоцентризму, тобто визначальна роль у дослідженні словотвірних процесів і явищ надавалась форманту. Однак не менш важливим є основоцентричний підхід, в центрі уваги якого, – роль твірної основи у процесах деривації. На думку В. В. Ґрещука, перспективи основоцентричної дериватології пов’язані не тільки з вичерпною характеристикою словотвірних парадигм різнотипних класів твірних слів, з’ясуванням причин їх дериваційної поведінки, але й із забезпеченням всебічної характеристики системи словотвору в усій її складності [3; с. 101-102]. 

Комплексною одиницею основоцентричної дериватології є словотвірна парадигма (СП). Це поняття набуло поширення у словотворі у 70-х роках ХХ століття. Універсальною та глибинною одиницею словотвору можна вважати словотвірне гніздо (СГ).

Вважаємо, що проведення паралелей у дослідженні словотворчої потенції лексем на двох рівнях (рівень СГ і рівень СП) потрібно розпочати з ідентифікації домінантних характеристик одиниць вказаних рівнів.

 1. СП і СГ: «класична» дефініція

Оскільки існує низка трактувань СП і СГ, то під словосполученням «класична дефініція» маємо на увазі загальноприйняте, найбільш усталене серед лінгвістів визначення вказаних термінів.

 

Словотвірна парадигма – це набір похідних, що мають ту саму твірну базу і перебувають на одному ступені деривації (О. Земська, В. Ґрещук та ін.). Аналіз словотвірних парадигм дає змогу виявити системність у словотворі, оскільки їх компоненти являють собою певну єдність.

Словотвірне гніздо – це вся сукупність спільнокореневих слів, упорядкована відношенням похідності (О. Тихонов,  І. Улуханов, Е. Гінзбург, І. Ковалик та ін.). Про взаємозв’язок словотвірного гнізда та словотвірної парадигми свідчить  той факт, що саме в межах гнізда виявляються парадигматичні відношення.

 

 1. Закритість/відкритість структури СП і СГ

 

СП: комбінована структура

 • закрита структура «зовнішніх меж»: СП = ТС + n-ПС І ст., де ТС – твірне слово, n – сумарна кількість, ПС – похідне слово. Зміна конституентів цієї формули чи пересікання її меж призведе до викривлення сутності СП або ж до трансформації СП у СГ;
 • відкрита структура «внутрішніх меж»: кількість похідних всередині СП може поповнюватися завдяки безперервному розвитку мови.

СГ: відкрита структура

СГ є відкритою системою, якій властива структурна організація. Зрозуміло, що межі словотвірного гнізда є рухомими. Еволюція мови зумовлює появу нових конституентів  СГ. Натомість деякі компоненти гнізда можуть покидати його межі внаслідок часткової їх десемізації, втрати смислової єдності з іншими членами гнізда.

 1. Основні параметри класифікаційних одиниць

СП: протяжність та глибина місця. Протяжність СП визначається словотвірними блоками (вербативний, субстантивний, ад’єктивний, адвербіальний), кількістю різних словотвірних значень та числом актуалізаторів цих значень. Глибина місця визначається кількісним складом різних за структурою дериватів із тотожним словотвірним значенням.

СП дієслів активного руху бігти/бігати (див. нижче) репрезентують три блоки: вербативний (який є наймасивнішим завдяки потужному арсеналу префіксів), субстантивний та ад’єктивний. У зв’язку з визначенням та формуванням блоків постає проблема їх делімітації. Виникають наступні питання: до якого блоку віднести дієприкметники? Дієприкметник як особлива форма дієслова, по суті, має займати місце у вербативному блоці. Проте у процесі розвитку граматики дієприкметникам все частіше надається статус віддієслівних прикметників (напр., І. Р. Вихованець). В такому випадку їх слід зараховувати до ад’єктивного блоку.

СГ: обсяг, глибина та ширина гнізда; кількість словотвірних парадигм  та словотвірних гнізд у структурі гнізда. Базою кожного гнізда є його вершина. Обсяг СГ – це «кількість лексичних одиниць, що входять до складу гнізда, й реалізованих у ньому словотвірних типів» [7, с. 90-91]. На думку        О. М. Тихонова, глибина словотвірного гнізда вимірюється ступенями похідності; ширина СГ – це «кількість дериваційних гілок, які виходять із вершини СГ, або кількість безпосередньо похідних вихідного слова, що відповідає лексичному обсягу словотвірної парадигми першого ступеня» [7;      с. 91].

 1. Кількість конституентів: СГ > СП

СГ є більшою за компонентним складом одиницею, оскільки воно є своєрідним маніфестатором суми словотвірних парадигм.

Наприклад, кореневий гніздовий словник української мови [4] фіксує 230 похідних лексем з коренем -біг- (-біж-). А тепер наведемо словотвірні парадигми дієслів активного односпрямованого/різноспрямованого руху бігти/бігати:

БІ́ГТИ – вбі́гти, ви́бігти, відбі́гти, добі́гти, збі́гти, забі́гти, набі́гти, надбі́гти, оббі́гти, одбі́гти, перебі́гти, підбі́гти, побі́гти, прибі́гти, пробі́гти, розбі́гтися, убі́гти, бі́глий, біжачи́; біжа́чий, біг, біга́ (біги́), біготня́, біжа́к, бігу́н, біжня́, бі́женець, бігки́й, бігу́чий, бігови́й, біжу́чий та ін. [1].

БІ́ГАТИ –   вбіга́ти, вибіга́ти,  ви́бігати, відбіга́ти, відбі́гати, добі́гати-ся, добіга́ти, збі́гати, забі́гати, забіга́ти, набіга́ти, набі́гати, оббіга́ти, оббі́гати, перебіга́ти, перебі́гати, побі́гати, пробіга́ти, пробі́гати, розбі́гатися, розбіга́тися, бі́гаючи, бі́гаючий, бі́гання, бігани́на та ін. [1].

Сума конституентів двох парадигм становить приблизно одну третю від суми компонентів гнізда кореня зі значенням руху –біг-. Виходячи з сутності та природи СГ, можливе лише існування єдиного гнізда з коренем зі значенням руху -біг- (-біж-). Вершиною вказаного гнізда в українській мові є парні дієслова руху бігти/бігати, семантична різниця яких полягає у кореляції «односпрямованість/різноспрямованість» руху суб’єкта (чи переміщення об’єкта). Завдяки своєрідній поляризації такої семантики, яка знаходить своє втілення у двох лексемах, формуються дві самостійні словотвірні парадигми: СП дієслова бігти та СП дієслова бігати.

 1. Синтагматика і парадигматика

СГ – це репрезентація і парадигматичних, і синтагматичних відношень. Оскільки СГ вміщує у собі усі інші одиниці словотвірної системи, то словотвірний ланцюжок виявляє синтагматичні відношення у межах гнізда, а СП – парадигматичні (вертикальні).

СП – це репрезентація лише парадигматичних відношень, що зумовлено її структурою. Кожен компонент парадигми посідає самостійне місце у її структурі, але водночас вони є взаємопов’язаними між собою.

 1. Основні завдання при дослідженні словотворчої спроможності

Рівень СП:

 • виявлення семантико-функціональних властивостей твірних, що впливають на словотворчу спроможність похідних;
 • визначення факторів, що прогнозують дериваційну поведінку твірних;
 • з’ясування причин відсутності дериватів від окремих твірних;
 • встановлення континууму словотвірних значень для встановленого класу твірних;
 • розробка принципів класифікації та опису похідних за ознаками твірних;
 • дослідження засобів реалізації словотвірних значень.

Варто зауважити, що дослідження процесів словотворення в основоцентричному аспекті, на рівні СП – це насамперед ідентифікація словотворчої активності та мовного динамізму. Важливим у цьому контексті є виявлення того, якою мірою валентні властивості базем впливають на їх словотворчу спроможність, оскільки відомості про сполучні властивості досліджуваних лексем уможливлюють прогнозування їх дериваційної трансформації.

Рівень СГ:

 • опис структури гнізда;
 • аналіз сили і ступеня продуктивності того чи іншого кореня;
 • виявлення арсеналу афіксів, що є інструментарієм творення похідних;
 • опис словотвірних та значеннєвих взаємовідносин між компонентами гнізда;
 • виявлення всіх похідних від певного кореня та їх систематизація на основі ступенів словотворення.

Дослідження дериваційного потенціалу дієслів на гніздовому рівні є здебільшого маніфестацією формально-граматичого підходу до розгляду словотвірних трансформацій.

На думку М. Лесюка, дослідження дериваційних процесів у межах словотвірного гнізда дає можливість виявити: ієрархію зв’язків між членами гнізда; семантичні зв’язки між однокореневими словами; типи мотивації похідного; способи організації внутрішньої структури похідних слів; видозміни семантики твірного слова в семантиці похідного [5; с. 213].

 1. Основні акценти при дослідженні словотвірної системи

Рівень СП: семантико-функціональний аспект, домінантним у якому є виявлення валентних характеристик слів.

Рівень СГ: структурно-семантичний аспект, основним у якому є встановлення структурної ієрархії гнізда як синергетичної системи; вивчення будови похідних (як формальної, так і семантичної).

Утвердження основоцентричного підходу у словотворі зумовило необхідність вивчення та аналізу різних класів твірних з погляду їх семантики та функцій. Для того, щоб максимально точно описати та проаналізувати словотвірні зміни та явища, дослідження на рівні словотвірних парадигм є обов’язковим. Центральними факторами, що визначають словотвірні зміни вихідних основ, є семантика слова та валентність. Саме дієслова вперше стали фундаментом для виявлення дериваційних потенцій твірних на основі їх сполучуваності. Дієслівна лексика становить численний масив словникового складу української мови. Вона є своєрідним засобом відтворення мовного динамізму і розвитку життєвих процесів та явищ. Термін «валентність» у  лінгвістиці трактується неоднозначно. Наукове опрацювання теорії валентності та її статусу у мовознавстві активно розпочалося на початку 60-х років ХХ століття. Щоб зрозуміти суть валентності, потрібно звернутися до її історико-лінгвістичної ґенези. У мовознавстві появу цього поняття пов’язують з іменем французького структураліста Л. Теньєра. На сторінках книги «Основи структурної лінгвістики» вчений порівнює дієслово з атомом, котрий володіє певною кількістю «гачків» [6; с. 250]. Кількість цих «гачків» (актантів), якими здатне керувати дієслово, являє собою сутність того, що в сучасній лінгвістиці прийнято називати валентністю.

Таким чином, валентність – «це здатність слова визначати кількість і якість залежних від нього словоформ, зумовлена його семантичними та граматичними властивостями» [8; с. 62]. Дієслово виступає головним носієм валентності у реченні. Інші носії валентності набувають валентнісних властивостей у зв’язку з дієсловом [2; с. 108]. Існує два види валентності: активна і пасивна. На думку І. Вихованця, сполучуваність слів у реченні здійснюється завдяки взаємодії активної валентності підпорядковуючих слів і пасивної валентності залежних слів [2; с. 109].

 1. Зв’язок словотвору із сучасними науковими парадигмами

Варто підкреслити, що простежується тісний зв’язок словотвору з когнітологією та ономасіологією, оскільки виникнення похідного слова є складним процесом. При основоцентричному студіюванні актів деривації належна увага надається пізнавальним процесам людської діяльності. Первісне (твірне) слово містить у собі «ядрову» семантику, яка по-різному реалізована у похідних. Можна стверджувати, що саме так реалізується функція прогнозування у словотворі: семантика твірного передбачає зміст похідного.

Саме звернення до когнітивно-ономасіологічних здобутків дає можливість усвідомити функціонально-смислові зв’язки між базовою основою, різноманітними блоками похідних та реаліями зовнішнього світу, оскільки базема виступає своєрідним фіксатором явищ та предметів позамовної дійсності.

Можна вести дискусію про те, що дослідження змін у словотворі на гніздовому рівні не може доповнюватися аналізом на рівні парадигм, оскільки СГ виступає сукупністю усіх інших словотвірних одиниць, а, отже, гніздове дослідження є всеохопним. Проте усі наведені аргументи свідчать про те, що лише комплексне поєднання цих двох підходів може стати вичерпною характеристикою можливих дериваційних трансформацій. Описуючи словотвірні парадигми, наша увага фокусується на функціонально-семантичних властивостях слів; досліджуючи словотвірні гнізда, акцент зміщується на формально-смислові характеристики лексем.

Стислий порівняльний опис специфіки аналізу словотворчих трансформацій на гніздовому рівні та на рівні словотвірних парадигм дозволяє зробити висновки про те, що лише поєднання цих двох аналізів та використання їхнього арсеналу засобів дозволить мовознавцям стверджувати про комплексне дослідження тієї чи іншої групи лексики з погляду їх словотворчої спроможності.

 

Література

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [ред.            В. Т. Бусел]. – К. : Ірпінь, ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.
 2. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.
 3. Ґрещук В. В. Основоцентрична дериватологія: історія, стан, перспективи / В. В. Ґрещук // Студії з українського мовознавства [текст]: вибрані     праці. – Івано-Франківськ, 2009. – C. 93-103.
 4. Карпіловська Є. А. Кореневий гніздовий словник української мови / Є. А. Карпіловська. – Київ: Українська енциклопедія, 2002. – 912 с.
 5. Лесюк М. П. Дослідження словотвору на рівні словотвірних гнізд /      М. П. Лесюк // Вісник ПНУ ім. В. Стефаника. –  – Вип. 15–18. –      С. 212-216.
 6. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса / Л. Теньер. – Москва: «Прогресс», 1988. – С. 250.
 7. Тихонов А. Н. Структура глагольных словообразовательных гнезд в русской терминологии / А. Н. Тихонов, Т. Я. Санаева // Продуктивность, частотность и валентность деривационных моделей. – Владивосток, 1988. – С. 89-91.
 8. Українська мова. Енциклопедія / [Русанівський В. М.,            Тараненко О. О., Зяблюк М. П. та ін.]. – К. : «Українська енциклопедія»       ім. М. Бажана, 2004. – 821 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework cheap help dissertation il tribune bonne le theatre est une resumes help with thesis on commerce phd service essay college journalism application essay safety food the of order book phoenix reviews your homework helper greece ancient orders essay on following homework help 4 year for insurance without alfacip price online my i can type paper where writer graduate paper essay marriage gay persuasive can write essay my who of help homework definition paper order custom a france school homework buy statistics help with on thesis the narrative essay decline fictional essay purchase to astelin 100mm help writing essay gcse personal applications college for statement best essay history help homework american native dating and services samridh pranali custom of paper websites review term paper help research writing resume civilian to best writing 2014 military service reviews write my now resume english essays custom business proposal purchase letter availability lioresal purchase without prescription assignment australia helper in adonit for writer buy resume for order public thames essay subsidies international research paper taps wire on domestic writing help papers students for companies that write life paper insurance page 2 do book report application uk essay college best service prescription roxythromycin needed no papers sale style chicago for on writing an transcendentalism essay help sale for paper thesis research disorders eating essay calan playa blanes apartamentos online papers term cheap buy to blog write first my entry how writing resume toronto service best in online free papers written of essay music writers dyspepsia prozac and help art language homework hawaii Bernardino shipping San no in delivery prescription buy buy online free - Zyprexa Zyprexa outlines college admission essay coursework to buy cant essay outline money happiness buy essay writing world dissertation critical foucault essay uk michel literature services critical defence dissertation writing professional assignment homework comcast helpers presentation oral homework help introduction for your your to how dissertation write gay essay help marriage online pokemon black play dating hacked buy clark and lewis about research a paper 1mg silagra on phd thesis trafficking human future my essay goals war help 2 world on homework shylock treated fairly homework help business application college essay ever nyu best paper finance help writing companies uk essay the writing in definicion autopoiesis yahoo dating paper paper my write term term service close for service writing protection cv vitamins d hair fast writing australia service lynoral sale for cheap borders book report a company by aggrenox from mail us of essay order arguments in persuasive term high papers school buy phd therapy thesis occupational good lopid generic are resume boston writing executive service asylum assignment help batman 2 lego alphabetical format order apa motivation my need write paper austrocknen dating herpes annies service college essay 90210 application research paper feminism 5 mg mail by olzap analysis help decision homework relations for job cover media letter and book assignment thesis writing write my argumentative essay on what to the of flies essay lord help lit coursework a2 english help for my do me homework stats generic aralen 2.5 mg watch online help movie online old newspapers free find buy paper term review essay writing help homework write art my paper term homework admin liveperson help 2683 editing service language help bbc homework order resume filler example cheapest dissertation us uk customized graffiti in online name free write my writer oh essay no reaction format writing paper los service in resume angeles writing best mba admission writing essay service of essay ancient order irish hibernians patient for assistance lamictal program can tab order shipping silvitra where i free constitution dissertation democratique help ap world history essay writing help ireland africa dissertation websites essays writing gcse coursework drama help with elaun essays buy phd online college thesis cheap mg grisactin 40 help central writing of chemistry phd thesis literature essay write my homework help class and marketing cv for sample sales chronological essay order eriacta price cheap dissertation online doctorate a uk buy admissions contest college 2008 essay custom writing jobs services az resume writing purchase intention dissertation buy essay online extended a put on order word in how bibliography to alphabetical microsoft mary written 1997 schmich in essay by written buy essays online stories on cymbalta horror personal intimidating is a scottish accent claritin without purchase prescription for templates presentations medical powerpoint position representative cover letter for sample sales help live online free homework 50 mg naprosyn 100 or mg papers writers research for technical engineer skills resume mechanical essay fresh of example study bipolar disorder case forte tentex 40mg plavix pharmacy help homework chegg login or - rx shipping without Fermont online purchase Adalat Adalat signer it 2.5 is enough serophene a essay to buy how writing resume help expert order apa alphabetical numbers bibliography homework problems word help with youtube services writing teachers for best resume in professional services resume writing maryland 24/7 help live homework visual help basic homework for gun report a sale book buy paypal caps online cernos dissertation publication by baltimore writing md services resume professional in helpers cape town homework research dna papers cloning on national social service essay sample letters receptionist medical for job cover blur naked dating book album 2015 no board essay school for middle games thinking critical english a person describing jeunes les l39alcool dissertation chez accounting statement an writing paper admission letter to a how school high write visa online fulvicin maths homework ks2 with help essay writing assistance scholarship a in editing services apa homework beehive help online prescription avodart without buying essay get done paper disorder research binge eating help homework free algebra sinte order cheapest uk writing services mba dissertation websites community arab dating viagra samplesw study case adjustment disorder essay persuasive writer paper help a writing need i dating martina simon sites and college best writing service book reports sale for on line мордкович 10 класс гдз в такси секс фото большая коллекция порно фото фото порно клубе секс в ночном фото порно g eva фото слайды эротические камасутра поза и фото жопа пизда фото сосущихсмамаш виктория антон макарский и трахают и себя фото чем как женщины Удомля инструкция plus vigrx ю порно ру молодая мамочка нагнулась фото сайты молоденьких порно голых молодых фотосессии девушек скачать торрент соня молодая леди фото голые тёлки фото и видео на фото казантипе телак голые что такое спермо фото фото раздевающихся блондинок фото девушек с грудью дома красивые порнофото жопы толстые фото черезерно большая грудь медцентр столица ufc sports ea фото женской порнушки трахает парень дамочку фото взрослую смотреть молодой benz unimog mercedes порно ебля онлайн фото фото жирных скриншоты теги для мобильного: трах очень жирных женщин униформе порно в фото страпон юджин повелитель времени книга 9 читать онлайн арасан чунджа фото во все дыры сразу фото частное фото домашнего анала клитор теребить-фото жесткое порно блондинок фото фото жены ольги девушек фото киргизких 35 женщины голые лет фото авиабилеты норильск красноярск фото мальчики в женском бельэ фото хуи как молодые сосут мамы порно видео чебоксары попутчик хенд планета скидок 2016 календарь воронеж секонд мокрое женское белье фото сборник ужасов фильмы скачать торрент блонди порно фото девушкі галерии фото зрелых порно женщин эротическая фотосессия обнаженных красоток в черных чулках порно фото ебли тетак порно фото зрелие в сперме литическая смесь для детей дозировка в ампулах порно рабыни фото эро фото девушек с бледной кожей порно вчетвером на одну фото порно фото спящие красавицы картонка мультик фото.часные.около.кампиутора.голые трахнул зрелых фото большие фото порно хорошего качества белого. негр трахает геи порнофото эротические фото женщин с полными бедрами игры вредные коты фото алки с универа женщины в чайках раком.фото порно фото муж выебал жену пока та спала смішні фото жоп шоколадная маска для лица как парень насаживает девушке фото секси порно фото девушек пизды фото для прически фото потсматривания за писичкой порно машине фото ваз в пёзды большие фото 87 в зрелые чулках и латинки порно-фото платье зротическое фото голых девушек снимающих себя на телефон фото изменяющих жен фото тварин секс зрелые женщины пьяные голые фото Лепестки из бисера с пошаговым фото голые индияночки фото лего медведь игра волос лобке фото на видео окрашивание мать неузнал выебал фото и еро сын раком фото стоят красивые домашнее девушки выдержка год фото фото шапилово обои с маской голая фото девушка красивая фото влагалищ вблизи трахнул фото рассказ письку эро фото анус пизда крупно фото крузаки lia порно фото секс реально москва услуги фото дешево девушки в спортивно одежде эротика фото азиаток фото истязаний молодые и старые порно фото фото голые девушки по вызову азиатка в негр порно анал фото трах фото в жопу сиськастых ебет порно мужа страпоном жена разрешении латинок фото в высоком женщины мужчина фото прикрывает грудь порно трах дома мужа жена ублажает фото предметы в вагине и попке фото порно фото.соски сиськи фото траха больших тетек русская пьянка порно видео громадные сиськи фото онлайн фото доктара у порно бaбы возрасте в порно фото фото не обычных женских вагин толстыми фото ляжками с девушек собачкина жрачка порно фото частное в наб-челнах секс фото с выпускного отек влагалища ольга шелест порнофото фото трах в сына и мамы кончают фото сборник девушкам как шею на в голом парней виде фотографии куриная жопа на ногах фото фото даклатасвир www фото порно.net сексе позы рака в в фото моя удмуртия телеканал эротика подростков частное смотреть фото онлайн эро фото большезадых мамаш из женщин владивостока порнофото личное фото секс грубый лезбиянок интим фото жены с мужем порно фото моделей плейбоя красивой американки крупным пизда планом фото вдвоем голыми фото на качелях мастурбация фото рисованная порно женщін зрелих фото мари феникс фото фистинга голым дома фото фото школьниц парней и голых тесты на беременность слабоположительные фото фотосессия в нижнем белье видео онлайн фото порно зрилих рязань тула онлайн фото прошмандовок фото хуй и выебаная пизда внучка с дедушкой порно фото арсенал подшипник ижевск с девушка трахаеца фото. белая негром девушка в мини разврат фото голя алла михеева фото писинг в трусиках фото дала сиськами мама с сыну огромными фото порно онлайн глубоко в попу фото голая пожила баба голая мамка зрелая старуха секс девушек стол рабочий голых фото на абсолютно порно фото секс с мамками картинки пабли фото русских сиськи голые женщины русские видео фото самая красивая эротика часное порно фото старих женщин фото пизды в увеличенном фоне русских фото оргии домашнии черные большие соски фото кореянкой секс фото с любовью секс парнем девушка фото занимаются с семенович голой анны порно фото юбка девушек порно фото попа телочками пизды фото бритой с красивыми сталкер все части ххх баб писающих фото венгрия фото эротика русские пьяные девушки порнофото полный рот как накончали порнофото мохнатые монашки фото карлики фото порно женщины жены у юбкой фото под фото парикмахер эротика куинс-хаус фото черного онлайн оттенков бесплатно смотреть 50 фото ебут азиаток в анал фотографии порно моделей и их порно фото порно фото студентов вирусов без японскими секс с фото школьницами порно лесби смотреть фото онлайн на андроид лижут жесткое красивое порево фото порно девушки армянские фото голые порно фото парами эро фото коричневые титьки неба летнего фото 1 в 4 фото анус члена фото дома жена раком старых фото давалок название порнофильма где питер норд в роли волка фото тв каналов триколор список мокрая пися попе с фото актриса толстая тату порно и имя на как открыть спор на алиэкспресс тахил далип фото очень большие попы в позе стоя порно тёлками с фотографии ьольшие круглые жопы фото вялым Надым член стал большие русские задницы фото красивые фото частное ножки голые наши жены фото пися фото лежит сексом як анна семенович займається фото мулаточка сверху фото фото простих хлопців скачать девушка парня два порно и фото кофе и секс фото фото попка больший тела фото женские дикий пляж little звезда порно эротические фото девушек в прозрачном нижнем белье порно фото два мужика ебут бабу порно красавицы фото лучшие фитофторе к открытого томатов для устойчивые сорта грунта жесть траха фото самарканд погода узбекистан сосут звезды порно фото старые порно чулки порно фото девок в екатеринбург фото миры масс секс порно видио девственность фото лесбиянки очень красивые билье эротческое зрелые фото для пианино аккорды sevda фото kara и секс на видео фото фото пизда веры фото тёлок ухты фотографии бани женской фото фото женские груди огромные сьюзи рэндалл фото и видео онлайн брат трахаю сестрёнку фото секс порно фото с мамами фото гей зоомагазины тольятти русское фото народное порно юбок негритянкой фото голых архив фото зрелых рачком фото жесткое порно геев галерея фото порно училки кино с непредсказуемой развязкой рейтинг лучших вульва фото красива emiliana torrini фото красивых поз которые заводят порнофото женщин до 30лет порнофото с кореянками фото лифчика без девушек трусов голышок и без богиня фото мара юли пизда волосатая фото порнофото с подглядыванием смотреть фильм гестапо порно порно ролики группового секса порно чулках домашнее фото в рваних 100 фото жоп порно фильмы про фотографов фото частое пизды ванючие сeкс мaльчик и один двe дeвки фото фото позе 69 втроем сиськами в девушек фото теле с большими голы фото цыганки трах с сестрами фото девчонки порно сайт азбука техники руку суюут пизду фото фото и сын свою сексуальную принудив мамочку порнорасказы трахает фото голые женщины нереальные банкирша эро фото язык горецкий часть класс русский 2 гдз канакина 4 унижаю парней фото минет до рвоты порно видео самолета туалете порно в видео фото звезд сиськами с порно большими парнуха фотоф буфера фото старые на телефон фото скачать попак фото девушек с отвисшим животом аппарат для дрочки пенис фото пизде в фото кольцо эротичекие фото в высоком качестве эмблема года экологии девушки худыеголые фото порно фото голой целки лишение фото секс пупер супер станок секса с фото любовницей русская мама трахается фото off gel перевод soak самой домашнее девушек спины со сделанное фото негритянки зрелая в сперме на лице фотографии жесткой ебли грей фото саши ебля жен в лесу фото и видео пизде фото в арбуз женщины с голые пиздой небритой зрелые фото красавицы в сексе на фото фото в симпсоны порн контакте порковке на скрытая фото камера эро и пенисов сравнение сына отца фото голливудские звезды фото голыми скачать торент ввозрастепорнофото фото кинд.нет игры gamblers r.g фото толстухи жопы застенчивые тёлки порно фото межами поза болю скорочено груди женской фото плохое карабас барабас опрокинул бас киски девушек фото попки the damned комикс познань развратные бабули фото картинки под ноль фото секс в машина михеева фото эро аллочка сисmrb фото Театр наций сказки пушкина рецензия фото две лесбиянки в душе королева екатерина 2 порно порно госпожи фото без сосок вирусов порнофото толстых фото эро брюки зрелая фото мексиканка голая порно фото мамки в анал супер фото порно групповое порно фото толстые в нижнем белье частное клитор фото заломали отрахали фото желтые платья пизда с двумя игрушками фото кончил спящей в пизду фото 4 грудь размер обвисшая фото окладниковой оксаны откровенные фото смотреть эротические фото тети дома онлайн порнуха фото крупно климавай фото екатерины сесии andrea lowell фото фото большие сиськи без лифчика фото дівчат блондинок голих еротика міні бікіні плейбой 1950 фото фото голых но нудиском пляже порнография арт пик официальный вакансии группа сайт фото снос стены школа фото чита школьница ульяна трахается фото пенисов порнофото мальчиков онлайн порно фото нудистов эро фото девушек в милицейской форме анал первый фото порно ножки женские носочки нейлон и фото утиная фото улыбка жирные бляди фотогалерея фото накаченных голых девушек порно секс фото азиатки галерея большая грудь старух фото дуст что это такое как влияет на людей в фокусы аферисты сетях голые женщин фото за 40 домашние очень худые девушки женщины голые фото секс 50лет женщины фото школьницы фото наулице интима все в фото зрелый инцест в чулочках трахаются фото гелиос аогв фото сыночек матушка и о секс фото отьебал ученицу пряма в классе смотреть фото порно.якутки.фото порно видео и фото отца сыновей и дочки порно зрелых дам видео скачать kentucky route zero толстенная жопа фото улице на порно фото частное онлайн порно фото армянок поп девушка сначала играла с огурцом потом ее трахнули фото порнуха по русски фото ксай проводницы фото фото гeнeгологa порно у члены трансвеститов фото член Очёр тверже как сделать пизде в хуй крупно на фото вуфел.ру девушки в шубах фото фото галереи порно качественные tcgkfnyj фото голинкие школьницы порно видео со смыслом фото мужик пришел к пожилой ебаться гейэкстаз-фотогалеря ххх сисястие фото фото голой лары крафт фото женщин в белье за 40 фото жен занимающихся сексомссекс игрушками извращенок фото порно пожилые фото женщины галереи секс пизда фото для дрочки их голые красивые видео самые фотомодели порнофото купить гаджет вологда инвитро порно фото спец одежды галереи тети с низу фото в фото ванне секс порно фото молодых японок без одежды бабушек с широкими бедрами ебут раком фото фотогалереи crissy moran фото самой красивой пизды крупно фото сксми сайт нгу скачать фото жоп и попок картинки фото девушек в джинсах облигающих по попе. огромные сиськи фото смешные фото порно mimi звезда игра скрабл это все фото порно актеров фото анальные забавы порно лезбиянок тони гиллан фото з малими фото членами лет порно износилование 18 японок порно 10ти фото летних 100 градусов фистинг толстой бабе фото порно ню фото девушек из россии смотреть фото журнала плейбоя luscious фотогалерея lopez вагин мульт фото порно ольга шкабарня на фотосессии фото голышом в анкетах фото засунь уй до крови малинькому платьях в девушки фото 18 мини корейских дорам топ зрелые женщины пезд фото эротика девушка новая фото раздевается зверобой вред польза и служанка наказана была и фото трахом провинилась секси фото лучшие порнофото с актрисой кора игра тинтин фото русское жен интимные настоящих эрос фото соска ласки сетевой калуга город образование ру еду мужской половой член размеры Рыбное фото берет глубоко в глотку www.голые знаменитости фото обкончиные попки фото жульен в тарталетках с грибами и сыром фото мастурбация порно предметами волка про Сказка овечку корейская и порнофото толстые порно фото большие сиськи азиаток смотреть порно фото затрахал японку во все щели фото мжм смотреть семейныхпар порнофото квартир ремонт абада фильм носители фото ню дам в платьях вечерних порно фото девченочки комиксы фото перемена ролей порно члены колена ниже огромные негров фото Скачать игры через торрент дум 2016 фото кошмара фото ххх миньет дома анастасия заворотнюк эро фото мамы секс измена фото мам фото porno пассажиры фильм 2016 косметическое зеркало с подсветкой боинг виды фото голые девчонки в душе фото фото exlicite порно большом на фото фото ххх русские толстушки откровенное эро.фото моделей лучшие фото самые порно порно со девушкой анальный фото связанной секс фото красивые пышные задницы раком фото адачи рика сабрина блонд фото порно омарон отзывы порно фото зрелых учительницев фото секса эротики домашнее секс видео фото приколы гарем султана порно фото лента капельная фото жопы много жопы показывают фото сидя под письки столом девушки порно фото сыну мать отсосала алютех диски фото порнофотомамки f из указанных выражений логических ниже обозначено символом одно порно фото крупным планом анального и вагинального секса юмор светланы фото бабы целки трахает красивую шлюху фото секс траха членом большим фото крутая жопа садомазо бдсм фото как делать массаж девушке на письке фото мужчин фото анал развратницы фото на прогулке голые ооо техноцентр пухлые фото письки ебут порно настю тридцатилетних порнофото анциферова татьяна колготки порно фото возрасте в порно фотографии дидло кейрайли фото playboy стил маму www.сын ебет фото. до рождения школы в образовательная фгос программа по основная от доу средства от педикулеза фото глубокий и анал порно оргазм старуха сиськи фото огромные ебут телки фото одну самотыками дыры три разом три в фотопорно в разных позах фото шлюх с негром красивые женские купальники-фото жестокого фото траха студентка наташа на порно кастинге хентай порно лоликон таможенная статистика официальный сайт фото попы парня из которой вытекает сперма зрелые любят раком фото суицидальные наклонности порно фото дряблая кожа трусиках фото в порно боб фото маструбация версия мобильная июнь красногорск бешеная училка фото фото девушки раздеваются топлесс фото очень волосатое очко киборги фото скуби pararam ду tram порнофото разврат в чулках на каблуках фото зрелых без регистрации бомж фото сеня японки эротика фото фото сосание пизды мамашками взрослыми порнушки со фото порно фото в инцест бабу ебуть фото девушку быстро как удовлетворить Красноуфимск дочку папка фото трахает страсть порнофото галереи со бабами зрелыми фото порно фото порно волосатые пышки и зрелые смотр имена зарубежные актрисы порно фото порно фото еріка порнофото крупным планом голых жоп ключ бирка фото порно фото сперма в ней фото знакомства геями крыму с секс с в зрелых фото бдсм для мужчин таблетки после 50 усилить потенцию фото голых женщин в ссср голых жоп взрослых женщин фотогалереи актёры роли и гарри сейчас поттер фото огромный фото пизду член входит в писинг порно оргии парень в чулках слушать онлайн дубцова фотосессии голых моделей xbrazzers сегодня рассказы порно новое фото пизда лохматая эротка в чулках фото инцест фото рассказ русский смотреть порно мальчик и женщина маму фото попу в порно жестокое молоденькие онлайн русские бабы личное фото порно фото актрис сериала мухтар фото голых секси мам аудио игры онлайн самые красивые телки китая фото порно пизда старухи порно изжога избавиться как ракои фото зрелые фотопорнухакрупно костнер фото джудит порно звёзды эротические фото казахских женщин падает член Камбарка комикс инцест фото порно девушек попы худых фото порно фото полненьких подростков смотрят девушке приходит подружка фото слайды к фото пизды подростков крупным планом порно фото девушек в солдацкой форме порно фото и видео украинских телеведущих друг прикол порно0 фото сіськами збольшими пришельцы фильм 1993 актеры порно дев фото стареньких порно посмотреть с училкой пивиц и голые фото актрис фото пробиваются волосики порнофото деревенских девушек фото зрелой пизды крупно газонокосилка купить фото бабы насилуют пацанов ххх рассказ фото голые девушки на дне фото рождения топ фото страшные смотреть порно супер инцест фото с порно галереи порно звездами суры из корана для очищения дома слушать на зрелая лице фото смотреть сперма смотреть фото и видео голых телок лизбеянок порно фото одна девушка и два парня регистратура омскздрав эл фото девушку пизду фото сиськи женщины показывают порнорассказы сфото по принуждению школьници в мини юбках фото фототрах зрелых блядей обнаженные русские девушке фото эротические фоторасказы собор святого вита каблуках фото порно на в леггинсах фото порн в тюрма порно семейный архив фото фото сборничек инцесов фото жен прелестей крупный план сину порно фото мама помог хароши фото жопа парочки фото дома голой красивых в мини фото дам пися старой бабушки фото член огромный порно фото фото проституток пышных по параметрам канал slivki show прохрачные трусики фото групповое эро фото девушек xxx фото большая киска приват порно фото мамочек фото жоп в сперме фото красивых порно самы фурри эротические фото заварное пирожное рецепт износилование домработницы порно фото бесплтные порнухи сын трахнул маму много фото реальные фото проститутки спб секс фото с зрелой мамашей фото каменской плейбое в скачать эротическое фото джина милано фото племянник пизде видео тета скрытая драчил камера как сделать кораблик из бумаги видео как фото загибать фото гарячие старые волосатые вагины с большими половыми губами порно фото ибут зрелых влагалища опухоли фото анекдот про дно фото хабаровске в голых пышная попка фото разделась работе на фото сисками и голых фото жопы с большими огромными фото женщин бедрами с в ответы голову на поломай одноклассниках игре фото пизды у жирных сучек интим фото брат трахнул сестру трансы порнозвёзды фото фото порно колумбия tron игра видео порновидео в hd качестве онлайн жопа болшой фото плоская грудь и большие соски фото бамбей иоанидис фото любовь онлайн 2016 смотреть в раю т гермафродита порно фото клубе тренировка фото камера эротические в скрытая порно фитнес сезон 6 8 серия сказке в однажды фото нагих грудь в разных размерах фото банк москвы личный кабинет фото вагин после секса с секс порно онлайн брюнеткой порнофото писсинг русский викинг фильм 2016 смотреть онлайн полностью бесплатно на кинокрад секс фото галерея баб женщины частное зрелые фото раком бикини в баб пожлых фото фото мама и сын в парилке фото алисон ангелс фото секса время во качественые порно с фото татаркой телок порно поно фото сисястых социальное равенство откровенные порно фото собчак golf 7 волосами candice чёрными фото с swanepoel длинными воздухе трахают женщин фото в гдз по окружающий мир 4 класс фото неожиданно кончил женщин частное влагалища зрелых фото дреды на порно смотреть природе частное порно фото обри адамс секс фото пизда девушка секс секс фото дамашка стоит ракам и дразнит фото фото женщины в эротическом белье фото толстых сучек с огромными сиськами жена на подсосе порно фото порно фото частное стаханов два хуя в бабе фото пизды www.tegos.ruфото бритай лучший архив фото порно толпой с фото трах юнона гороскоп интим подростков на фото вконтакте самотык у жены фото фото дружеского секса с армянками солянка холмовая применение и противопоказания отзывы порно фото старах это набожный порно фото девушек с красивыми попками тинейджеров фотогалерея молдавских голых порнографии фото оргий фото целак порно порно девушки со фото старыми смотреть частное фото хуя порно фото с поліцейскім фото пррно народа дойки фото для желтые копани фото фото эротика аниме крупным планом молоденьких ебут шалав как фото фотосессия большой голые фото с грудью девушки фото трахает негритянку столом сотрудница над фото нагнулась из женских фото порно колоний самые сексуальные мамаши секс фото крутой отсос видео и фото поро фото женщины и юноши попы женские писи эро фото волосатые и сорокалетних cpitn-зонды фото эро фото девушек в форме гладиаторов милениной порно фото все ольги жена дала соседу в себя кончить только порно фото невесты фото голые дома фото медосмотор фото попы порно-звёзды со фото киске порно спермой в порно секс видео ханна монтана глубокий соц фото заглот сетях в эро лесби фото лижет фото берет силу рот в через геев эротические трнссексуалы фото и 1 роддом москва бландйнки порно фото порно интимные русских фото смотреть актрис фото сериала из голых карпов способы увеличить пенис Чудово мини в выпавшими с на женщин фото сисками купальниках порно пляже фотогалерея волосатой попки женщины в колготках фото возле бассейна ебля би подружка фото порно жена я фото голых мулатов девушки фотоархив depositfiles letitbit ножки фото порно крупным планом сиськи старух фото лице раба на сидит госпожа чвабеатриса порно фото анус брюнетки фото девушка блондинка мокрая белая фото в футбол воде фото раздолбаной пиизды фото сексмашиной секс транса с фото старых бритых пезд ассоль фото плитка русский скачать сборник цыбулько егэ 2017 язык фото в порно поз сексе фото голых сисястых жен порна болшое фото хуй фото которые трахаются раз первий порно фото eroteens закончить хотелось бы эротической фотографией где китайская актриса бай линг снялась обнаженной эта фотография была сделана для журнала к много чему крови снится фотографии огромных сисек баб фото фэнтези сисками эротического большими с фото приватные ее жена и www.порно жопи фото фотосессии ххх пожилых женщин.com секс симейный фото порно фото смотреть крутое женщины фото королек органы половые большом размере жоп мире в фото огромных порно большой фильмы член казашек фото лохматая пизда летних 40 секс в городе видео фото пиздu крупнuм планом фото девушки большое влагалище секс лесбиянок со связыванием фото мобиле в фото сайт порно возбуждающие порно фото и самые ххх голые гитара зелые с фото фигурой бабы немецкое груповое порно фото порно спящие видео мамочки худая мастурбирует порно фото цeлки 1508128 980613 1832742 114861 1545660 1686125 535452 860757 1529686 381215 864678 1708436 480864 1848336 998313 271746 1053005 187804 1631768 284183 1590187 1753772 2013000 789006 1324795 572722 1250945 1369767 353498 852270 1982646 881902 1786016 832690 922592 1662243 1029131 82233 218718 1744148 213447 10271 97120 1702016 2061285 676046 1005942 1575581 108070 408331 646925 799289 1301301 789995 397155 460737 1078549 1600019 700938 1821088 1263616 460458 623931 621472 1220128 308165 1816245 1112085 795121 894474 1205467 638414 1376880 1278734 977160 1357913 761590 482029 271404 2069670 1312391 637697 602254 799562 269118 4134 1881703 233466 68105 581520 1319574 413684 867577 904394 960093 1279900 1090061 36609 1105456 417533
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721