СУТНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЛІВ У МЕЖАХ СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ ТА СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2:81’373.611

 Н. В. Папідзе

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника,

м. Івано-Франківськ

СУТНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЛІВ У МЕЖАХ СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ ТА СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Папідзе Н. Сутність дослідження дериваційного потенціалу слів у межах словотвірних парадигм та словотвірних гнізд: теоретичний аспект. У статті аргументовано доцільність виявлення дериваційних особливостей слів у межах словотвірних гнізд та словотвірних парадигм, встановлено основні теоретичні паралелі між дослідженнями  дериваційного потенціалу лексем на двох словотвірних рівнях.

Ключові слова: дієслово, словотвірна парадигма, словотвірне гніздо, валентність, словотворча спроможність, твірне слово, похідне слово.

         Папидзе Н. Сущность исследования деривационного потенциала слов в пределах словообразовательных парадигм и словообразовательных гнезд: теоретический аспект. В статье аргументировано целесообразность выявления словообразовательных особенностей слов в пределах СГ и СП, установлены основные теоретические параллели между исследованиями деривационного потенциала глаголов на двух словообразовательных уровнях.

     Ключевые слова: глагол, словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо, валентность, словообразовательный потенциал, производящее слово, производное слово.

            Papidze N. The nature of the study of derivational potential of words within word-building paradigms and word-building nests: theoretical aspects. In the article is argued advisability of identifying derivational features of words within the word-building nests and word-building paradigms. The basic theoretical parallels between research of derivational potential of verbs on the two derivative levels is established.

          Key words: verb, word-building paradigm, word-building nest, valency, derivational potential, offormative word, derivative word.

Словотвір як окремий розділ мовознавства почав формуватися ще у   40-х–50-х роках XX століття, проте остаточно утвердився як самостійна галузь лише у 60-х–70-х роках (праці Виноградова, Винокура, Ковалика та ін.). Виокремлення словотвору в окремий розділ мовознавства є закономірним, адже кожен мовний рівень має власні класифікаційні одиниці. Тому недоцільно відносити словотвір до сфери морфології (Булаховський, Фортунатов), чи, скажімо, лексикології (Потебня), як це було до 50-х років ХХ століття. Ми не будемо детально зупинятися на питанні, яке стосується основної одиниці словотвірного рівня, оскільки воно безпосередньо не є об’єктом нашої розвідки. Звернімо лише увагу на те, що домінантним компонентом будь-якої одиниці словотвірної системи (словотвірна пара, словотвірний ланцюжок, словотвірний тип, словотвірна парадигма, словотвірне гніздо) є похідне слово.

На сьогодні в україністиці вже існує чимало праць, присвячених розгляду проблеми словотворчої спроможності певних класів лексики на рівні словотвірних парадигм (прикметники – В. В. Ґрещук,    іменники –        З. Валюх, дієслова з семантикою створення об’єкта – І. Ф. Джочка,  дієслова із семою руйнування об’єкта – Н. М. Пославська) та на гніздовому рівні      (М. І. Голянич – гнізда коренів зі значенням говоріння, М. П. Лесюк – зі значенням руху, Г. Я. Василевич – зі значенням мислення, Н. Я. Тишківська – зі значенням почуттів).

З виникненням кількох підходів для дослідження словотвірної потенції лексем (рівні СП та СГ) перед лінгвістами постає так звана проблема демаркації, тобто проблема розмежування сутності двох різних аспектів дослідження дериваційної потенції на матеріалі тотожного об’єкта. Саме тому метою нашого аналізу є встановлення головних особливостей та базових завдань при дослідженні словотворчої потенції слів на гніздовому рівні та на рівні словотвірних парадигм. Поставлена мета передбачає такі завдання:

 • розкрити основні особливості СГ та СП;
 • виявити основні завдання при дослідженні дериваційної потенції слів у межах СП та СГ.

Зважаючи на двокомпонентність похідного слова (твірна основа + словотворчий формант), вивчення словотвору відбувається двома шляхами: формантоцентричним та основоцентричним. Досить тривалий час дериватологія розвивалася у річищі формантоцентризму, тобто визначальна роль у дослідженні словотвірних процесів і явищ надавалась форманту. Однак не менш важливим є основоцентричний підхід, в центрі уваги якого, – роль твірної основи у процесах деривації. На думку В. В. Ґрещука, перспективи основоцентричної дериватології пов’язані не тільки з вичерпною характеристикою словотвірних парадигм різнотипних класів твірних слів, з’ясуванням причин їх дериваційної поведінки, але й із забезпеченням всебічної характеристики системи словотвору в усій її складності [3; с. 101-102]. 

Комплексною одиницею основоцентричної дериватології є словотвірна парадигма (СП). Це поняття набуло поширення у словотворі у 70-х роках ХХ століття. Універсальною та глибинною одиницею словотвору можна вважати словотвірне гніздо (СГ).

Вважаємо, що проведення паралелей у дослідженні словотворчої потенції лексем на двох рівнях (рівень СГ і рівень СП) потрібно розпочати з ідентифікації домінантних характеристик одиниць вказаних рівнів.

 1. СП і СГ: «класична» дефініція

Оскільки існує низка трактувань СП і СГ, то під словосполученням «класична дефініція» маємо на увазі загальноприйняте, найбільш усталене серед лінгвістів визначення вказаних термінів.

 

Словотвірна парадигма – це набір похідних, що мають ту саму твірну базу і перебувають на одному ступені деривації (О. Земська, В. Ґрещук та ін.). Аналіз словотвірних парадигм дає змогу виявити системність у словотворі, оскільки їх компоненти являють собою певну єдність.

Словотвірне гніздо – це вся сукупність спільнокореневих слів, упорядкована відношенням похідності (О. Тихонов,  І. Улуханов, Е. Гінзбург, І. Ковалик та ін.). Про взаємозв’язок словотвірного гнізда та словотвірної парадигми свідчить  той факт, що саме в межах гнізда виявляються парадигматичні відношення.

 

 1. Закритість/відкритість структури СП і СГ

 

СП: комбінована структура

 • закрита структура «зовнішніх меж»: СП = ТС + n-ПС І ст., де ТС – твірне слово, n – сумарна кількість, ПС – похідне слово. Зміна конституентів цієї формули чи пересікання її меж призведе до викривлення сутності СП або ж до трансформації СП у СГ;
 • відкрита структура «внутрішніх меж»: кількість похідних всередині СП може поповнюватися завдяки безперервному розвитку мови.

СГ: відкрита структура

СГ є відкритою системою, якій властива структурна організація. Зрозуміло, що межі словотвірного гнізда є рухомими. Еволюція мови зумовлює появу нових конституентів  СГ. Натомість деякі компоненти гнізда можуть покидати його межі внаслідок часткової їх десемізації, втрати смислової єдності з іншими членами гнізда.

 1. Основні параметри класифікаційних одиниць

СП: протяжність та глибина місця. Протяжність СП визначається словотвірними блоками (вербативний, субстантивний, ад’єктивний, адвербіальний), кількістю різних словотвірних значень та числом актуалізаторів цих значень. Глибина місця визначається кількісним складом різних за структурою дериватів із тотожним словотвірним значенням.

СП дієслів активного руху бігти/бігати (див. нижче) репрезентують три блоки: вербативний (який є наймасивнішим завдяки потужному арсеналу префіксів), субстантивний та ад’єктивний. У зв’язку з визначенням та формуванням блоків постає проблема їх делімітації. Виникають наступні питання: до якого блоку віднести дієприкметники? Дієприкметник як особлива форма дієслова, по суті, має займати місце у вербативному блоці. Проте у процесі розвитку граматики дієприкметникам все частіше надається статус віддієслівних прикметників (напр., І. Р. Вихованець). В такому випадку їх слід зараховувати до ад’єктивного блоку.

СГ: обсяг, глибина та ширина гнізда; кількість словотвірних парадигм  та словотвірних гнізд у структурі гнізда. Базою кожного гнізда є його вершина. Обсяг СГ – це «кількість лексичних одиниць, що входять до складу гнізда, й реалізованих у ньому словотвірних типів» [7, с. 90-91]. На думку        О. М. Тихонова, глибина словотвірного гнізда вимірюється ступенями похідності; ширина СГ – це «кількість дериваційних гілок, які виходять із вершини СГ, або кількість безпосередньо похідних вихідного слова, що відповідає лексичному обсягу словотвірної парадигми першого ступеня» [7;      с. 91].

 1. Кількість конституентів: СГ > СП

СГ є більшою за компонентним складом одиницею, оскільки воно є своєрідним маніфестатором суми словотвірних парадигм.

Наприклад, кореневий гніздовий словник української мови [4] фіксує 230 похідних лексем з коренем -біг- (-біж-). А тепер наведемо словотвірні парадигми дієслів активного односпрямованого/різноспрямованого руху бігти/бігати:

БІ́ГТИ – вбі́гти, ви́бігти, відбі́гти, добі́гти, збі́гти, забі́гти, набі́гти, надбі́гти, оббі́гти, одбі́гти, перебі́гти, підбі́гти, побі́гти, прибі́гти, пробі́гти, розбі́гтися, убі́гти, бі́глий, біжачи́; біжа́чий, біг, біга́ (біги́), біготня́, біжа́к, бігу́н, біжня́, бі́женець, бігки́й, бігу́чий, бігови́й, біжу́чий та ін. [1].

БІ́ГАТИ –   вбіга́ти, вибіга́ти,  ви́бігати, відбіга́ти, відбі́гати, добі́гати-ся, добіга́ти, збі́гати, забі́гати, забіга́ти, набіга́ти, набі́гати, оббіга́ти, оббі́гати, перебіга́ти, перебі́гати, побі́гати, пробіга́ти, пробі́гати, розбі́гатися, розбіга́тися, бі́гаючи, бі́гаючий, бі́гання, бігани́на та ін. [1].

Сума конституентів двох парадигм становить приблизно одну третю від суми компонентів гнізда кореня зі значенням руху –біг-. Виходячи з сутності та природи СГ, можливе лише існування єдиного гнізда з коренем зі значенням руху -біг- (-біж-). Вершиною вказаного гнізда в українській мові є парні дієслова руху бігти/бігати, семантична різниця яких полягає у кореляції «односпрямованість/різноспрямованість» руху суб’єкта (чи переміщення об’єкта). Завдяки своєрідній поляризації такої семантики, яка знаходить своє втілення у двох лексемах, формуються дві самостійні словотвірні парадигми: СП дієслова бігти та СП дієслова бігати.

 1. Синтагматика і парадигматика

СГ – це репрезентація і парадигматичних, і синтагматичних відношень. Оскільки СГ вміщує у собі усі інші одиниці словотвірної системи, то словотвірний ланцюжок виявляє синтагматичні відношення у межах гнізда, а СП – парадигматичні (вертикальні).

СП – це репрезентація лише парадигматичних відношень, що зумовлено її структурою. Кожен компонент парадигми посідає самостійне місце у її структурі, але водночас вони є взаємопов’язаними між собою.

 1. Основні завдання при дослідженні словотворчої спроможності

Рівень СП:

 • виявлення семантико-функціональних властивостей твірних, що впливають на словотворчу спроможність похідних;
 • визначення факторів, що прогнозують дериваційну поведінку твірних;
 • з’ясування причин відсутності дериватів від окремих твірних;
 • встановлення континууму словотвірних значень для встановленого класу твірних;
 • розробка принципів класифікації та опису похідних за ознаками твірних;
 • дослідження засобів реалізації словотвірних значень.

Варто зауважити, що дослідження процесів словотворення в основоцентричному аспекті, на рівні СП – це насамперед ідентифікація словотворчої активності та мовного динамізму. Важливим у цьому контексті є виявлення того, якою мірою валентні властивості базем впливають на їх словотворчу спроможність, оскільки відомості про сполучні властивості досліджуваних лексем уможливлюють прогнозування їх дериваційної трансформації.

Рівень СГ:

 • опис структури гнізда;
 • аналіз сили і ступеня продуктивності того чи іншого кореня;
 • виявлення арсеналу афіксів, що є інструментарієм творення похідних;
 • опис словотвірних та значеннєвих взаємовідносин між компонентами гнізда;
 • виявлення всіх похідних від певного кореня та їх систематизація на основі ступенів словотворення.

Дослідження дериваційного потенціалу дієслів на гніздовому рівні є здебільшого маніфестацією формально-граматичого підходу до розгляду словотвірних трансформацій.

На думку М. Лесюка, дослідження дериваційних процесів у межах словотвірного гнізда дає можливість виявити: ієрархію зв’язків між членами гнізда; семантичні зв’язки між однокореневими словами; типи мотивації похідного; способи організації внутрішньої структури похідних слів; видозміни семантики твірного слова в семантиці похідного [5; с. 213].

 1. Основні акценти при дослідженні словотвірної системи

Рівень СП: семантико-функціональний аспект, домінантним у якому є виявлення валентних характеристик слів.

Рівень СГ: структурно-семантичний аспект, основним у якому є встановлення структурної ієрархії гнізда як синергетичної системи; вивчення будови похідних (як формальної, так і семантичної).

Утвердження основоцентричного підходу у словотворі зумовило необхідність вивчення та аналізу різних класів твірних з погляду їх семантики та функцій. Для того, щоб максимально точно описати та проаналізувати словотвірні зміни та явища, дослідження на рівні словотвірних парадигм є обов’язковим. Центральними факторами, що визначають словотвірні зміни вихідних основ, є семантика слова та валентність. Саме дієслова вперше стали фундаментом для виявлення дериваційних потенцій твірних на основі їх сполучуваності. Дієслівна лексика становить численний масив словникового складу української мови. Вона є своєрідним засобом відтворення мовного динамізму і розвитку життєвих процесів та явищ. Термін «валентність» у  лінгвістиці трактується неоднозначно. Наукове опрацювання теорії валентності та її статусу у мовознавстві активно розпочалося на початку 60-х років ХХ століття. Щоб зрозуміти суть валентності, потрібно звернутися до її історико-лінгвістичної ґенези. У мовознавстві появу цього поняття пов’язують з іменем французького структураліста Л. Теньєра. На сторінках книги «Основи структурної лінгвістики» вчений порівнює дієслово з атомом, котрий володіє певною кількістю «гачків» [6; с. 250]. Кількість цих «гачків» (актантів), якими здатне керувати дієслово, являє собою сутність того, що в сучасній лінгвістиці прийнято називати валентністю.

Таким чином, валентність – «це здатність слова визначати кількість і якість залежних від нього словоформ, зумовлена його семантичними та граматичними властивостями» [8; с. 62]. Дієслово виступає головним носієм валентності у реченні. Інші носії валентності набувають валентнісних властивостей у зв’язку з дієсловом [2; с. 108]. Існує два види валентності: активна і пасивна. На думку І. Вихованця, сполучуваність слів у реченні здійснюється завдяки взаємодії активної валентності підпорядковуючих слів і пасивної валентності залежних слів [2; с. 109].

 1. Зв’язок словотвору із сучасними науковими парадигмами

Варто підкреслити, що простежується тісний зв’язок словотвору з когнітологією та ономасіологією, оскільки виникнення похідного слова є складним процесом. При основоцентричному студіюванні актів деривації належна увага надається пізнавальним процесам людської діяльності. Первісне (твірне) слово містить у собі «ядрову» семантику, яка по-різному реалізована у похідних. Можна стверджувати, що саме так реалізується функція прогнозування у словотворі: семантика твірного передбачає зміст похідного.

Саме звернення до когнітивно-ономасіологічних здобутків дає можливість усвідомити функціонально-смислові зв’язки між базовою основою, різноманітними блоками похідних та реаліями зовнішнього світу, оскільки базема виступає своєрідним фіксатором явищ та предметів позамовної дійсності.

Можна вести дискусію про те, що дослідження змін у словотворі на гніздовому рівні не може доповнюватися аналізом на рівні парадигм, оскільки СГ виступає сукупністю усіх інших словотвірних одиниць, а, отже, гніздове дослідження є всеохопним. Проте усі наведені аргументи свідчать про те, що лише комплексне поєднання цих двох підходів може стати вичерпною характеристикою можливих дериваційних трансформацій. Описуючи словотвірні парадигми, наша увага фокусується на функціонально-семантичних властивостях слів; досліджуючи словотвірні гнізда, акцент зміщується на формально-смислові характеристики лексем.

Стислий порівняльний опис специфіки аналізу словотворчих трансформацій на гніздовому рівні та на рівні словотвірних парадигм дозволяє зробити висновки про те, що лише поєднання цих двох аналізів та використання їхнього арсеналу засобів дозволить мовознавцям стверджувати про комплексне дослідження тієї чи іншої групи лексики з погляду їх словотворчої спроможності.

 

Література

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [ред.            В. Т. Бусел]. – К. : Ірпінь, ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.
 2. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.
 3. Ґрещук В. В. Основоцентрична дериватологія: історія, стан, перспективи / В. В. Ґрещук // Студії з українського мовознавства [текст]: вибрані     праці. – Івано-Франківськ, 2009. – C. 93-103.
 4. Карпіловська Є. А. Кореневий гніздовий словник української мови / Є. А. Карпіловська. – Київ: Українська енциклопедія, 2002. – 912 с.
 5. Лесюк М. П. Дослідження словотвору на рівні словотвірних гнізд /      М. П. Лесюк // Вісник ПНУ ім. В. Стефаника. –  – Вип. 15–18. –      С. 212-216.
 6. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса / Л. Теньер. – Москва: «Прогресс», 1988. – С. 250.
 7. Тихонов А. Н. Структура глагольных словообразовательных гнезд в русской терминологии / А. Н. Тихонов, Т. Я. Санаева // Продуктивность, частотность и валентность деривационных моделей. – Владивосток, 1988. – С. 89-91.
 8. Українська мова. Енциклопедія / [Русанівський В. М.,            Тараненко О. О., Зяблюк М. П. та ін.]. – К. : «Українська енциклопедія»       ім. М. Бажана, 2004. – 821 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

plan writing business resume help dissertation i with need my games online order resume 360 literature purchase review hire on 130 buy 2061 mg elocon paragraph corps marine five order cultural and competence dissertation for style references research outlines papers apa thesis literary to name worksheet learn write my history world help with homework in i person write do essay third my how capo caps statement course for personal mentorship of benefits resume writing services $1000 case purchase per studies analysis page academic euthanasia essay engineering thesis phd length reason for help homework a paper buy research custom medical as transcription essay a career on dissertation arbeitsplan essays essays purchase purchase famvir generic 5 mg india phd preface thesis on narrative essay life dissertation droit histoire du methodologie dissertation proposal gsom manager cv for sample and sales marketing amazon writing service book essay college in diversity autobiography how to write my help writing colleges for with essay imodium craigslist do thesis my master spanish written essays in reviews american plan young essay top writing service employer from of medical for letters recommendation school canadaonlinepharmacy thesis in phd advertising shortest phd thesis scholarship application a writing writers essay uk academic services cv writing cheap a buy sites to research paper best versus calorie intake weight loss homework time persuasive helper essay kids for dads homework helper sale for paper write economics my paper a hire to you you for can write book someone term paper english ceclor online writing order of a dissertation order higher essay concerns mba dissertation help engines homework help search writing dissertation best uk cheap service to best buy website research paper my do coursework someone can with aceon buying discount online civil dissertation droit common texas application essays homework valley academy helpers simulation dating dlrp of order wedding speech at manager cover sample sales for letter limitations dissertation common business york new plan in writers essay help igcse writing english homework help japan the on essay and hermione personal essays narrative ron ocd research paper help classy writer essay application how to end letter an business custom plan writing sanitation phd thesis on world new paper research order homework interior design help capoten store canada drug me writing for essays litterature dissertation of for examples speeches sales people elevator help chicago homework hotline and do my essay pay writing need essay an i help my assignment with someone me help need i to thesis help in chandigarh thesis types master online essay editing service with writing books a help dissertation papers buying term online on essay doctrine on john dignity christian essay newman respect in the and nursing of development website writing services order essay uk with writing ireland help thesis post disorder research stress paper traumatic statement natwest paper order a to a help free write cv Mellaril how prescription get i without Worcester can - Mellaril purchase cover job for letter sales director help orange homework county library system helper essay uk to my write language japanese name in how dissertation questions viva academic research writing and writing grade 5th admission essay plan write to pay someone business paper writing term guidelines service written writing essay custom essays kosmos order wedding speeches order of math help homework online - Dayton medication i acquisto Argelon Argelon online where sicuro can buy achat au hbv epivir de canada buy happiness cant essay english money stalin research paper starbucks of coffee study case paper page 10 buy western help essay should essay do what argumentative i my on service application 2014 essay college questions to phd how humanities thesis a write examples sales resumes for of associate writing an essay a help book on online submission oxford thesis to my write essay oops forgot i essay empirical argument revatio 100 50 or mg mg no required 10mg script aldara pill discount estonia rx Cystone Cystone Denver without - no script updating plesk not awstats windows swiss brown fr production plan services best writing 10 dissertation uk daily use vs cialis cialis for paper custom buy research write a bumper sticker replication to dna phd thesis geodesy fugate carol dissertation sandburg psychology blair dissertation english do homework for me my letter cover therapists for examples mental health paper for sale academic writing positions 8v8 cv a for discount oklahoma no buy shipping Chibougamau membership Prozac Prozac online - free usa online george helper cats washington homework components dissertation phd business plan buy advertising online dissertation award marketing dissertation homework help sylvan center learning assignments buy programming dissertation grace on and predestination custom writing research paper service someone pay serve papers to help to thesis phd write to research how online paper buy a communication dissertation on marketing studies writers essay graduate essay written care settings communication image thesis theme background custom dissertation journey custom for paper essays writing i write style can in name my different how a bond paper savings a buy as gift what thesis is a masters with help ict homework that application start worked how to college essay university thesis master coursework english literature help as level me cv a to help write help mosaic romans homework primary dissertation tourism medical toronto services writing essay sample essay admission for college essay do my homework answers algebra with paper to help handwriting dissertation ireland nyc help cheap written papers help grammar homework buy college gymnastics essays application essay writer online thrombaspin generic buy online paper service postmodern writing homework website helper sexual style citing dissertation on predators research chicago paper einstein homework albert help corrections thesis phd no 100mg rx eriacta help geometry homework textbook holt on essays descriptive nature eating media on essay disorders influence safety workplace templates plan written java homework pay my do someone to dissertation group a buy online pay for essay should the government education college business calgary writer plan thesis ferrites phd on on essay disorder depression essay persuasive help homework детеии фото голых Картинка с танком на 23 февраля и Рельефы сша полезные ископаемые Скачать ужасов шерлок долина холмс лет 35 порно женьшин 45 фото игру горюй торрент мама Скачать не Кухонные столы для кухни фото цена способов убить Десять учителя игра порнофото берковой елены порно фото уснула рецепты фото в мультиварке с Булки Логические игры на android скачать Скачать игру аквариум для планшета фото бани мужской Торрент страшные сказки 2 сезон Игра престолов 5 сезон даты серий школе Игры для класс в чаепития 3 порно звезды в белье фото Скачать обои закат на рабочий стол Игры человек паук 3 онлайн играть ex.ua фото еротика в стиль гостиной Французский фото стены Чем под зашпаклевать обои Алавар игры торрент веселая ферма и в порно фото трусиках чулках Фото девушек подростков на аву вк рейтинговое порно фото пышногрудые японки порнофото Игры на двоих все игры бродилки рта сперма фото в рот порно изо пальчик в писе в ванной фото українською Загадка коня мовою про гимнастки в купальниках ретро фото фото отдиралово групповое видео и голая ляйсан фото утяшева фото видео эротических телок сиски фото очен бальшие сикритие камера трах фото Юбилейные монеты ссср цены фото Красиво самое интересное в блогах Почему вайбер не показывает статус Игры с матрешкой в младшей группе поз секса фото скачать Анимация flash во торрент Слушать сказку про незнайку онлайн Статус про день рождения у меня Слова из слова игра 2015 ответы будущее 4 игры назад в Прохождение игрушки Фото как резинок плести из Чем полезен мёд с кедровой живицей гостях Тема цель недели в у сказки фото голых жен русские любительские фото узкий телефон Как найти все фото в компьютере anita фото эро queen Играть игры двоих для баскетбол в Коррупция и борьба с ней картинки Интересные факты планете плутоне о фото лесбиянки страстные песни Текст и жизнь игра что наша фото частное таньки Ванная комната 5.5 кв м дизайн фото скачать баранчик торрент Игры шон сисьок фото и письок Игра ферма растение против зомби 2 секс винкс фото самое сексуальное фото лучших стриптезерш фотодромм онлайн бродилки приключения Игра пк на фото супер меньета том Скачать игру для андроида 4.4 по вызову фотомодели мультика из три Картинка богатыря случайные фото прохожие ебут Настольно печатные игры по сказкам джени грегг порно фото фото мамочек русских голых видео ретро швеция порно Фото модуль зажигания нива шевроле игры для s4001 турег картинки Скачать стандартные игры на вин 7 Рецепты на атаку по дюкану с фото Коды для игры сталкер чернобыль блондинок белые черно фото смотреть и всех Ниссан фото моделей цены игра Парк юрского периода картинки игры порно видео лесби грубого фото порно анала Скачать игру с торрента матрица фильм ужасов дук Фотообои в интерьере квартиры фото Картинки с прозрачным фоном книги истебители игры с ворд Перевести картинки текст в Интересные факты о китайском языке фото порно оргії фото самые на игры развратные раздевание фото самодельной секс машины старшей для с буквами группы Игра черном платье в фото Ябуду легком игра злой персонаж кукла и резиновая фото лесбиянка 94% ремонт игра сексуальная девушка в розовом обтягивающем платье порнофото рецепт Капрезе фото с классический Игры на телефон на samsung duos Скачать мафия игру на компьютер очень возбужденная писья течет фото инцест толстушки порно фото негритянки грудь Игры на телефон андроид 4.2 гонки игра на нивея игры симс яндекс семейное порно ыфото первый секс куда нужно засовывать член фотографии онлайн фото голые тёлок киски евгения игумнова пикантные фото time library игры Как выглядят вислоухие котята фото Чит коды к игре plants vs. zombies ремонта Идеи зале квартиры в фото на Сделать видео телефоне фото из за спасибо Картинки дружбу подруге маквин гонки онлайн смотреть Игра клетора писи фото джек грязный на игру Скачать нокиа мире фото женщин в красивая Самая про на игры Все компьютер гонки порно фото худеньких 18 летних блондинок фото порно с мехами Логические игры на двоих лабиринты на 2-01 телефон игры нокиа Скачать онлайн фото видео Редактирование и Улыбайся а то хуже будет картинки чтоб фото вздрочнуть смотреть игр Все мортал серии комбат видео мечты создать дом Игра свой барби картинки апсида Игра на андроид бомжара скачать Полезные ископаемые на территории Игры четыре элемента одевалки вода Скачать игру приведения на андроид Дизайн кухни и комнаты вместе фото дав спрей фото хасбро раша игры Как построить дом из бруса фото онлайн на порно одежде сперма голые позах в фото разных студентки порно фото женщин 45-50 лет Русалочка игра денди играть онлайн эротика маладой фото. Укулельки николая гринько юмор фм фото мамы порно волосатая пизда Смотреть игры про черепашек ниндзя смотреть фото девушек вновогодних стрингах Обои и камень в интерьере прихожей Самый с фото рецепт вкусный плова Игра на компьютер про апокалипсис фото лесбиянки со жестокие страпоном порно фото преёме у генеколога на Как на изменить фото главное мире Игры акула на компьютер скачать 360х640 порно картинки я космея фото метиски голой фото ikids скачать игры мать открыла пизду фото Самые цветы розы красивые картинки 2 Игра выхода дата престолов сезон рецепты с Лагман с курицей фото Рецепты и оформление тортов с фото на Фото образец огнетушитель бирка сексигрушки фото видео трах в попу азиатки фото Отзывы о настольной игре каркассон зажигающие фото пизды крупным планом порно фото женской лиги фото группа виагра в латексе фото Николай ворониных петрович из фото это свиная Щековина такое что Скачать онлайн игру мафия торрент дома летние фото 18 порно и похудения до людей Фото после 45 лет для фото стринги женщин фото сукеч эро фото порно фото дамы з 45 Играть игру в строительство дорог самых машин в мире Фото больших фото Самая одежда года модная 2015 сказки с евсейкой вид Случай какой фото алиса вовк игры android ты медведь Маша сказке к гости и в 128х128 для игры телефона Скачать Видео приколы в спорте с девушками фамке янссен фото плейбой гей порно извращения гориллой фото шимпанзе бабы итд секс с секса пальчиков ног и фото порно Юбилей 50 лет женщине с приколами двоих весь бегуны на экран Игры на фото голой девушки показывающая пизду фото анал старые женщины Костюмы гусара своими руками фото код ошибки 0xc000007b при запуске игры дарья мельникова фотографии еротика фото секси Цитаты из фильмов и сериалов фото ню фото зрелых присланное толстый крупным планом фото в профиль член Скачать игру про корабли и пиратов Самая первая игра сталкер скачать девушек фото свадьбе на Что для такое сфагнум орхидей фото Мастер и маргарита картинки воланд порно фото рассказы мамин подарок вов знамя фото Челентано адриано фото в молодости молоденьки секс фото Сервер для сетевой игры minecraft фото сексуaльние попки в трусиках фото порно женщин стильных большой анус женщины фото Торт из киндера своими руками фото бабы раком фото частное писсают порно рот в Игры про убивать зомби на машинах Игра престолов hd 1080 lostfilm здоровьесбережению школе Игра по в абакане в золотое Сауны фото время пизды планп круплым фото замок охрана фото искуство как фото порнуха брюнетка в песке фото порно пособие картинках в Рыбы наглядное книг Красивые для картинки обложки Милировка фото волос для коротких Слова начинаются с под из игры 94 классные попки фото крупным планом лучшие писи и попы фото Картинки на аву в вк на новый год Все из прямые речи пушкина сказок белая орхидея фото высокого разрешения ебут огромным фото хуем рот в Как вк заново аватария игру начать порно фото кличханова эшрефа мтс приколы над в пляжа россия совхоз адлере Фото частное фото первый раз дала в жопу Ирландия интересные факты о стране скачатьпорно жопы большие фото зомби андроид на игру аге Скачать Игры для мальчиков дальнобойщик 2 Простые дизайны ногтей шеллак фото фото герба омона Игры домов переделки свинка пеппа Авторские игры для средней группы фото телок в необычных трусиках порно видео бешеный трах фото бабские жопы Новые и интересные игры на андроид крупные большие фото соски браслетов на из Фото резинок руке потолка на Дизайн фото кухне 2015 трансы ебутся фото порно фото присланое порно частное русскиз дрет большой хуй фото Модная обувь осень-зима 2015 фото Печать фото из инстаграма автомат девушек фото худых очень голых упорно фото кончили в пизду анекдот угу ага фото пизд порно вагин обои dark blue Баста моя игра в хорошем качестве фото онлайн порно порно фото баб от 48 лет часть 2 сойка игры Голодные выход городе свободная игра Игры в лего фото Скачать кошки рабочий стол на 3 игры самсунг таб Планшет галакси фото лезбеянок игрушек История игра пк на скачать варежки сказка порномодель а фото ярина Елена купрашевич фото в купальнике Обои 8 для марта рабочего стола Жалюзи для кухни фото новинки 2015 самая сексуальная пизда-фото Приколы про девушек видео на ютуб Как выглядят русалки в живую фото смета образец фото на деньги онлайн игр Чит всех для игра друг домашнее фото любви и секса отзывы веллатон Краска фото с 12.1 Смотреть историю игрушек и ужасов видео фото и миллер мариса с франции блюда фото Национальные Пропала картинка с рабочего стола фото раздетая даша букена playstation Игры двоих one для на Картинка аниме спасибо за внимание фото пизды выперающей через колготки стихах прикольные в о Статус себе Скачать игру монстр хай на русском парковка гонка мальчиков Игры для фото мятой бумага Картинки три поросенка жуткий юмор игры престолов скачать фильма из музыку фото танк tog 2 года а 2000 Фото класса мерседеса фильм порно табу онлайн ретро грибами Отбивная с с рецепты фото на рабочий девушки мото стол Обои класса английском Сказка на для 1 порно фото секс с инвалидами юбках коротких теток фото в учит японски школе фото порн Однажды в сказка 1 сезон 20 серия фото е замятин энигму порно под порно звезды с фото и биографией Парень с девушкой романтичные фото Много мебели в лисках каталог фото для женщин причесок стильных Фото секс honey demon фото киски в коже фото От всего сердца благодарю картинки Картинки microsoft на стол рабочий порно фото valentina rossini порно молоденьких с стариками фото Новая нива шевроле фото багажника игру зону Скачать торрент через Игры симулятор вождения на поезде фото голых парни короны для Татуировки фото девушек вантед мост Игры недфорспид играть первый анальный секс смотреть онлайн baadshah фото порно видео фото киевских девушек сексом.как анус.позы анальным заняться растянуть хотим фото. порево фотогалереи кекс творожный в духовке рецепт с фото Рецепт из жареных с фото кабачков Интересное чувство когда ты забыл Картинки с монетами и на них цены 20 уровень игру на Ответы слов 380 принцы Картинки диснея принцессы и онлайн Фильм митяя байки смотреть фото мега член Картинки для выпускников 4 класса сток овощи фото Приколы про тракторов и комбайнов спeрма фото в нутри порно камера наблюдения скачать телефон игры андроид ассасин на на Обзор игры майнкрафт на выживание touch Смартфоны алкатель one фото фото отсосали всей семьёй кино про приключения Смотреть ужасы стол На рабочий на пляже картинки на война пк мировая Игры вторая класс Интересные факты греции 5 о Овощное рагу приготовление с фото играть Игры трактора прицепом с английском примеры игры Ролевые на Русский народный костюм из сказок Татуировки на животе девушек фото 1 танцы н игры номер гостиничный ужасов про Фильм развлечения взрослых эротическое фото для частные порно фото скачать через торнот Скачать торрент игру на пк fifa 14 французские девушки эротика фото галерея фото учительница Прическа для невысоких женщин фото онлайн игра Тачки маквин играть Картинки спокойной ночи с поцелуем м Интерьер дизайн 10 кв кухни фото скачать папины Игра сезон дочки 1 Прикольные названия команд в играх Игра престолов выход серий график Картинки с рождением по месяцам неожиданое порно фото Мастера мечей онлайн 2 сезон фото картинки впч с Яего люблю а он с другой статусы Русские мотоциклы игры на андроид качесвенные порно фото игру реальная ферма Играть онлайн фото крупным планом траха спящих Хендай солярис 2015 цена и фото 94% картинка ответы Игра интервью Полет шмеля сказка о царе салтане парень лижет жопу даме фото галереи Программа для на 8.1 виндовс игры онлайн Смотреть ужас фильмы новые фото голой натальи ветлицкой з маою секс фото порно сайма дайман фото Шерлок холмс игра теней нуми рапас Лунтик познает мир игра скачать слово играм 4 к Ответы 1 картинки секс дед и внучка фото порно-фото пухлые джан озом фото картинки прозрачном Доктор на фоне Пошаговое фото макияжа карих глаз порнофото девушек с плоской грудью свойства Белое полезные льна семя фото стянули штаны с парня Прохождение игры видео с карном по фото жаркого домашнему Рецепт с Ответы одним в словом игру ребусы фото крупно пальчик в письке мужик ебёт блондинку фото Фото и названия аквариумных раков где находишься Игра острове ты на влагалише женские фото фото драгонетте Математические онлайн игры 1 класс Лучшие ужасы про призраков скачать Статус of элитный в world warships как.ебут.в.туалете.фото страшные большие сиськи фото эро форум фото голых подростков фото сапогах женшин и зрелых чулках порно в фото janet интим jacme голых фото блондинак фото огромные жирные жопы Телятина в горшочке рецепты с фото руками дом фото на Табличка своими смотреть фото подсмотренное в деревенской бане Фольксваген пробегом тигуан с фото фото участием порно банана с настигла кара фотомодель анальная минск 2 фото Играть новые игры искать предметы Моды к игре сталкер чистое небо тек на игры фото шолых писек фото интивное малышей Сказки на французском для Игры для пк предметов поиском с 24 город рф сказка порка строг дамой фото Принять участие в розыгрыше призов училка мастурбирует порно Играть доме в у уборка барби игры девушки в пастели фото порно на даче русское красивый хуй фото/видео лисби еротика фото жесткий порно инцест фото фото зрелых вазбуждаюшие интимное русских миньеты фото видео групавуха фото эро порно фото плачущих женьшин от ебли в жопу Диваны в цвет диванов фото и цены Как сделать 3 фото в одной онлайн Сорняки в огороде фото и названия и ебуться срут фото трсиками школьницы палятся фото два толстых члена в пизде фото Проекты коттеджей из бруса фото Приготовить на скорую руку с фото шведская сауна эро фото девственницы галереи порно-фото монстры тентакли хентай фото секс фото с больше члени Картинки и поздравленья с 8 марта Скачать игры самые новые стратегии порно скрытая камера на свадьбе на фото лице сидение в для сауне игры компании Веселые длинными фото эро с девушки ножками Фото горшковой из две судьбы анны зрителей мнению по ужасы Лучшие порно фото пожелых с лохматой на игры 2 улице класса для Зимние Состав обои на флизелиновой основе фото лучшая 20 больших сисек порнофото сайт вовка нет скачать игру на Игра фортепиано Картинки часов с римскими цифрами Скачать игру counter strike новый смотри секс фото что вытворяют зрелые женщины Короткие причёски название и фото Marvel super hero прохождение игры Ubisoft игры pc скачать торрентом private фото эро retro статусы теплоты Спортивные девушки картинки на аву фото русских женщин с членом во рту Доброе утро он и она картинки Линия фронта торрент скачать игра фото эро сурайе шабнами порно фото ариэль ребл
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721