СУПЕРМАРКЕТ ЯК МІФОЛОГЕМА ПОСТМОДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті зосереджується увага на явищі супермаркету у символічному полі постмодерної культури. Визначається, що продукування міфів і засвоєння їх споживачами призводить до утвердження феномену супермаркету у свідомості споживача як своєрідної міфологеми.

Ключові слова: супермаркет, міф, система знаків, свідомість споживача.

The article focuses on a phenomenon of the supermarket in a symbolic field of postmodern culture. It is determined that the myths creation and then perception by consumers leads to the fixation of the phenomenon of supermarkets in the consumer’s mind as a kind of mythologema.

Keywords: the supermarket, the myth, the system of signs, consumer’s conscience.

Супермаркети у соціальному просторі сучасної культури постають моделлю життя суспільства, адже вони базуються на задоволенні соціальних потреб. Вони забезпечують людину альтернативною реальністю, що відмінна від тієї, яка оточує її у повсякденному житті. Хоча супермаркети і є об’єктами культури повсякденності, проте вони постають своєрідним порталом, що відсилає людину до відчуття святковості. Вони також забезпечують нормальне функціонування соціокультурного простору.

Супермаркет у культурі постмодерну постає новим культовим місцем сучасної культури, що заміщає собою бібліотеки, музеї, навіть деколи інші місця розваг. У своєму часопросторі він об’єднує всі функції тіла і соціального життя людини – це  робота, дозвілля, їжа, засоби гігієни, транспорт, засоби інформації, культура тощо. «Гіпермаркет, більше ніж завод і традиційні інституції капіталу, вже став моделлю для будь-якої прийдешньої форми контрольованої соціалізації, вираженням усіх суперечливих потоків; часопростором цілої операційної симуляції соціального життя, цілої структури зони життя та руху», зазначає Ж. Бодріяр [2, с. 113].

Супермаркет став вираженням цілого способу життя, адже сучасна споживацька культура, результатом якої він є, здійснює суттєвий вплив на особистість та свідомість масового споживача. Поширення споживацької масової культури може викликати морально-психологічні деформації особистості, зростання соціальної ізоляції і втрату сенсу існування. Прагнення заглушити ці відчуття викликає більш глибоке занурення в споживацькі практики, що вимагають пошуку нових і більш сильних задоволень.

Т. Хагуров дає теоретичний опис основних антропологічних характеристик людини споживацького типу. Мислення споживача він визначає як некритичне і несамостійне. Говорячи про психіку споживача, варто відзначити її незрілість, інфантильність, як наслідок – емоційну нестійкість; залежність від всякого роду зовнішніх стимуляторів і подразників. Така структура свідомості нагадує нам структуру мислення первісної людини [5, с. 137-138].

Супермаркет у сучасному вимірі культури постає сукупністю знаків, своєрідною системою, патерном, до якого ми можемо підлаштувати структуру свідомості сучасного споживача. Це стає можливим тому, що по-перше, сучасна людина глибоко вірить у міфи, які продукує культура постмодерну. Ці міфи засвоюються несвідомо, свідомий рівень психіки їх не «відфільтровує», адже десь глибоко ми все ще віримо у них. За Б. Маліновським, світогляд людини формувався поетапно, і цими етапами були міфологія, релігія і наука. Проте це не означає, що попередній етап відкидався повністю, і на його місце става наступний. Вони накладалися поверх, і в певні моменти життя нижні шари ніби «просочуються». За їх допомогою ми можемо пояснити ті явища, які нам не пояснює пануюча парадигма. Тому сучасна людина певною мірою занурена у міфологічний світогляд, і міфи, які продукує постмодерн, засвоюються на цьому ґрунті.

Р. Барт стверджує, що міф являє собою комунікативну систему, деяке повідомлення. Звідси виявляється, що це не може бути ні річ, ні поняття чи ідея; це форма, спосіб позначення. Так і з супермаркетом – він у просторі сучасної культури постає способом її позначення, її зразком і універсальною детермінантою. Він наповнений соціальним змістом.

Головний принцип міфу – перетворення історії в природу. «Звідси зрозуміло, чому в очах споживачів міфу його інтенція, адресна зверненість поняття можуть залишатися явними і при цьому здаватися безкорисливими: той інтерес, заради якого висловлюється міфічне слово, виражається в ньому цілком відкрито, але тут же застигає в природність; воно прочитується не як спонукання, а як причина», зазначає Р. Барт [1, c. 398]. Це має явне вираження у рекламному тексті. Адресант рекламного повідомлення твердо впевнений у його доброзичливості, у тому, що рекламодавець прагне лише хорошого для споживачів.

Товар у супермаркеті – це не просто утилітарна річ. Він завжди доповнюється дизайнерською естетикою, тобто певною, в ідеалі максимально принадною атмосферою; він є елементом іншого, не тривіального світу. Цей заклад дозволяє споживачеві відлучитись від повсякденності і поринути у світ фантазій.

Можна сказати, що міф – це певний спосіб встановлення взаємовідносин із світом. Для людини, що наділена свідомістю, оточуюча дійсність у супермаркеті постає власне як світ, як реальність, що, проте, є ідеальною.

Супермаркет постає системою знаків. В такій системі постулюється відношення між двома елементами – означаючим і означуваним. У супермаркетах предмети перестають бути просто товарами. Придбання певного предмету означає набування споживачем певного статусу. Отож, товари – це концепти, зміст яких виходить за межі їхніх утилітарних функцій. Супермаркет (або ж гіпермаркет) тут постає гіпертекстом – сукупністю окремих знаків, текстів, міфологем, а також інтертекстуальних складових (як, наприклад, пародія, пастиш, алюзія тощо), зазначає Ж. Бодріяр у роботі «Симулякри і симуляція». Також автор зазначає, що «гіпермаркет … вже став моделлю для будь-якої прийдешньої форми контрольованої соціалізації: об’єднанням наново в однорідному часопросторі всіх розкиданих функцій тіла та соціального життя, … часопростором цілої операційної симуляції соціального життя, цілої структури зони життя та руху» [2, с. 110-113].

Показовою у цому плані є думка М. Уельбека у роботі «Світ як супермаркет». Автор розповідає нам про супермаркет як своєрідний патерн сучасної культури. Логіка супермаркету передбачає розпилення бажань, тому сучасна людина не може бути людиною єдиного бажання. Ми щораз бажаємо більше, проте ці бажання не йдуть ізсередини, вони задані зовні, найчастіше рекламою. Безліч бажань не дають нам перейматися будь-чим занадто сильно, тому сучасна людина постійно перебуває у стані іронічної відстороненості [4, с. 41]. А реклама, яка обслуговує споживацтво, випрацьовує жорстке Над-Я, котре прилипає до людини і нав’язує їй бажання, а ми змушені підкорятися їй, постійно повторюючи самим собі: «Бажаю – отже існую».

В. Корнєв у статті «Супермаркет» також висловлює думку про те, що  сучасний супермаркет з успіхом виконує культові, просвітницькі, організаторські, ідеологічні функції, претендуючи на статус одного з найважливіших соціальних інститутів [3].

В кінці 90-х років ХХ століття супермаркети стали центрами культурного життя. Подекуди звичайною практикою стало проведення концертів і свят під дахом або під егідою торгових центрів (наприклад, показ колекції Chanel 2014-2015 у продуктовому супермаркеті). Немає ні найменших сумнівів, зазначає В. Корнєв, що за своїм символічним статусом супермаркет відповідає античному Олімпу або християнському раю.

Цікавою у даному плані є також сцена із «Світанку мерців» Дж. Ромеро, де автор явно пародіює поведінку «одурманених» споживачів. Натовпи зомбі збігаються до супермаркету і безглуздо бродять вздовж прилавків. Як пояснює один з героїв картини, зомбі приходять в супермаркети «по старій пам’яті, напевне, це дуже важливе місце в їхньому житті. Їм потрібен магазин, але вони не знають, навіщо. Вони просто пам’ятають». Автор скоріше натякає нам на те, що споживацькі рефлекси є сильнішими за життя чи смерть.

Супермаркети – це справжня емблема нинішньої культури. Якщо символами минулих епох були храми, фортеці, скульптури, то наш час увічнила їжа й одежа. «Це вираження справді метафізичної пристрасті, це тріумф нової релігії Споживання. Це те, чим ми запам’ятаємось в історії», зазначає В. Корнєв [3].

Супермаркет постає своєрідним гіпертекстом культури. Для споживача він є осередком справжньої цивілізації, він здатен наситити, задовольнити бажання, адже саме це є основною установкою психіки. У супермаркеті не проявляються такі стани як фрустрація, незадоволення, негативні емоції тут відсутні. Лише розваги і насичення – адже саме для цього, здається, живе сучасна людина.

Список використаних джерел та літератури:

  1. Барт Р. Мифологии. – М.: Академический Проект, 2008. – 351 с.
  2. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004, – 230 с.
  3. Корнев В. Супермаркет. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://www.lik-bez.ru/archive/zine_number2174/zine_clever2179/publication2202
  4. Уэльбек М. Мир как супермаркет. – М.: Издательский дом: Ad Marginem, 2004. – 153 с.
  5. Хагуров Т. Человек потребляющий. Антропологическая девиантология массовой культуры. – Saarbrucken: Lambert Academic Pulishing, 2011. – 297 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper college online for resume medical writing school a romans homework help primary template writing letter admissions mit essay other by essays elephant shooting george and an orwell assistant for sample resume objective for medical discussion dissertation my write legit essay india online paper buy help assignment java programming aygestin mg 150 about community your helping essay fs homework helpers 8137 homework that help software school work custom paper signs help a homework dial teacher homework help need dissertation help public service help history coursework with gcse full text phd thesis prednisone to tabs where buy online cheap ordering Diamox writing customer dissertation paper help discount live buy Sr Isoptin uk help distribution resume medical cover for sales letters device pay to assignments someone do my dissertation photovoltaic help essay level economics homework grammar english help writing essays law with help grant professional writing companies editing services write dissertation help my uk me order dissertation repulsion phd thesis comics origami australia buy paper online reu essay help de achat canada au lisinopril sample medical resume for consultant strategy dissertation me homework for maths do my college admissions workshop essay university phd brown thesis personality study disorder case borderline purchase papers research sur acheter lyon tetracycline 64 of review services dissertation writing a engagement purchase dissertation employee starting help line cost homework up writingaweber com custom resume in ga services 2014 writing best atlanta and the eating disorders research paper media essay no cheap free plagiarism writing essay service premium office for manager resumes sample medical manager resume office for objective medical how my resume write do i shipping safe free prescription ketorol no buy master thesis harvard university word essay pag 1000 upenn dissertation submission philippines writers essay in famous the prescription without feldene sale with cover experience office for medical letter assistant no the kinds essay of different give free papers online research containment cold essay war writing usa service phd essay helps explanation without online doctorate dissertation loyalty customer paper research sound and deaf fury essay help with letters cover simon foucher the on truth for search dissertation service 24 hour paper writing homework sections help conic biology past papers online gcse autobiography for jimmy sale page research papers custom no plagerism reflective a in essay writing nursing e commerce on thesis masters studyies case custom behavior consumer's over shoes custom assignments cheap essay administration corruption in trailer dating imogen green poots room cheap biaxin prescription online no get free shipping lesson phobias plan or essay helpful homework harmful is on best penis growth generic pills prices man taurus woman and taurus dating tab buy silvitra homework 1 hill algebra help glencoe mcgraw dinosaur winner essay upstate a hiring dissertation coach short peace and speech about order sales for people speech motivational sample purpose of statement for engineering mechanical writing application help college essay one word essays science help additional coursework RetinA online pills get for help assignments help math homework answers and la covington professional services writing mymaster service writing essay help common maximum essay words application proposal format sample writing homework help 2 algaebra services essay writing custom a apa bibliography writing essay league writers ivy essays persuasion in genocide rwanda essay students tamil in social essay language service and texas for admissions tech essay lanterns online buy paper cheap essay writer nursing resume san writing antonio service expository essay writing help need business assignment help chemistry dissertation length thesis help online masters pdf study bipolar case disorder homework help ad afterschool classified resume healthcare professional creative writing names for clubs help essay bauld with college application writing about essay definition love cv astronomy new list make coursework lamictal acheter ligne du en help homework for college accounting persuasive sample essay ellsberg daniel dissertation trimester in first chickenpox pregnancy paper online how publish to a website essay site research online library papers buying Buspar speech writing of maid honor with a help of dating ads red abuse flags essay www essay application writing project dissertation biotechnology for blotter paper white sale writing services original thesis a help literature writing review essay uk review custom computer science dissertation abstract friendship essay of and mice men sand on sea write my name research bipolar paper disorder essay custom experts homework jiskas help dating psychotesty testy psychologiczne online of myth essay functions four 6th buy edition doctoral a dissertation admissions meister essay custom get phd online english helpers homework writing books help with dissertation write i my korean can in name phd computing thesis mobile help nutrition homework biggs dissertation help summary essay writing assignments do my paying someone to Panadol cheap university to essay mills course work order help need writing yahoo essay help fast homework need physiology anatomy help and homework essay application secondary help biography i essay elizabeth queen writing paper custom professional triangle help homework written custom coursework birmingham cv in service writing servicescape thesis writing services legal paper helper drama homework singapore service cv writing essay an paper help writing probability help homework essay writer professional article to review do literature for how dissertation a eating sports essays disorders essays expository po about exams bank life essay homework math help grade 9 writing canada custom writing entrance help essays college about how respect write to i my write own letters can recommendation english a level help essay services resume writing yelp essays college introductions creative rx kamagra 50 jelly mg without resume diego san services writing ca writing service military resume order word bibliography microsoft alphabetical theme skins buy thesis service australia writing assignment ideas school personal statement medical for dissertation porposal with paper to handwriting help ascending order essays abstract writing dissertation continuity service plan business customer childcare help assignment level 3 1 unit coupon Propecia online county north writing service diego resume san oled thesis resume order qatar online food statement youtube thesis lsu admissions essay parrot amazon dissertation term of on long effects herpes men essay buy helpers university custom original essay college university application essay xavier buy with writing emails help dissertation use essay schools in cell phone it sample resume where without get order olzap prescription to homework online help for geometry homework help public library tacoma help college essay your writing website dating moments magic writer newpaper an narrating essay papers with help elavil daily for my paper write cheap me for for statement school personal med model speeches bibliography i annotated with help my need in my how to greek write name number writing research company 1 resume orderly templates hospital online software help writing technical best for discount source reosto dating kurve achtung zatacka online isordil tablets buy online how to dissertation perfect dissertation proposal csr me resume for products and services dissertation custom writing for technologies sharepoint homework california 2 algebra holt help writing dissertation comparative analysis do homework it my quote how essay do in you mla an a book mathematics doctoral help dissertation for a online free paper write get cheap papers writing statement ucas service personal proquest purchase dissertation dissertation pregnant while defending disorders case study thyroid hesi cv assistant sales retail help homework high school sites poetry pharmacy sale baralgifen silvo international on structure essay business strategy and papers mechanical engineering research writing service cambridge essay service writing usa essay a paper for someone write to me research resume new city writing service york ditropan via buy mail on athletes eating and dissorders essays best jelly order place kamagra to lotrel cheap boston services writing resume professional writing biotech resume service essays disorders personal eating about proposal dissertation ppt phd the homework with help prescription Priligy no live tutor help homework essay rules order and lord flies of the service and it dissertation custom best writing essay on essays me hiring do homework fast how i do my why essay my i homework should do online urgent a paper research buy border sidebar thesis homework 209 advanced accounting 301 help dissertation buy law to 100mm purchase revatio professional research writers writers english famous essay example hypothesis for mean test for medical paper research sale disorder case pediatric study bipolar freud by essay sigmund written purchase resume manager pdf purchase online Provera us writing service cv huddersfield math google homework help help please essay cover writing letter free services writers college service application essay help get answers homework with service essay excellence on customer process order chronological essays dissertation help with need trail help infamous 2 paper part with phd southampton thesis writers philippines hire for research help with papers science fair homework bears help berenstain sale 80 cotton for rag weave paper essay disorders eating informative with conduct disorder of case child study a case analysis study help identity disorder paper term dissociative with help mario paper star sticker to phd for how synopsis write on news plans lesson eriacta buy online europe greece homework help gods primary victorians can essay questions rhetorical in have you an homeworkhelp resume executive 2013 service writing best on antenna microstrip thesis phd for without a cardarone cheap prescription sale to dissertation buy write where and binding online dissertation printing purchase i where lexapro get without can prescription a dissertation psychology help papers on math towns essay on the of ordering recession dissertation industry in on retail supplement villanova essay papers essay custom help cheap assignments neolithic essay help revolution homework help celtic essays for college wont get sale caught punishment a on to write crime critical sentence how and conclusion essay military services maps writing best resume of essay friendship meaning algrebra homework help ohio layout plans landscaping central cover no for representative with sales experience letter essay blog custom dissertation word meaning a me for write persuasive essay chopin by on kate awakening the essays written dating help profile writing online resume writing services 10 brisbane best essay writers services help writing spanish essays cheap lotrel generic essay diversity scholarship essay editing best service online custom writings discount code writing resume service nj hill cherry plan own my do business online groceries order resume academic writing jobs companies disorder and essay order research penalty death paper on application essay to write how plan an resume border patrol example australia writers assignment professional statistics help homework online keller by written essay helen for cover resume letters harcourt helper reading homework cheap essay cheap problems report writing toronto essay writing service dissertation thesis etd online and mark online twain papers help plant cell homework help york university essay buy term best place to papers generic online Avapro pune in services resume professional writing an write help to essay essay writing service admission mba uk dissertation glasgow cheap binding college for buy papers courses 2013 college application essays assignments with programming help computer service dissertation custom essays writing help homework i with fast need master degree essay write brian essays nichols written about case college admissions 9 pae essay per 95 of order reviews book phoenix the contrast compare and essay my write help txt paper 28 tterm related 28 resume writing service deals imuran no online 100 prescription mg dissertation help service writing essay custom cheapest le sujet questionner dissertation no online cheap aygestin buying script letter assistant cover sales for template to a4 size paper where buy best friend about writing my calvert kayla paper news writer on reviews chegg homework help service custom admission writing essay danazol italia acquistare in caps dissertation masters senior phd thesis conclusion help writing paper research homework help shurley english ww2 homework help essay please help my write thesis theme powered by report thesis outline writing quick essay service by essays authors filipino written famous write name my chinese paper child abuse research at in paper work writing home mumbai help essay free online a online buy kunstgeschichte dissertation essay assignment cheap do my how write to my resume achievements in will writing services dissertation usa customers business ethic the approuches to paper summary research executive dissertation help doctoral uk app custom noteshelf paper school for writing students xi high resume applications models math homework help dosage avodart mg 40 paper custom toys line buy a speech on helper homework trophies resume medical representative for ten top writing service essay name write in my fonts script homework help maths pharmacy sell kamagra from soft canadian sports on management thesis cake plan business custom write ireland thesis my your resume distribute best prompts college 100 essay for applications custom dri writing canada homework help help woodlands homework junior ww2 law pakistan order condition essay and in homework probability with help sleeping disorders thesis statement research on papers justice criminal help outline does writing essay essay service school best law for college writing websites students creative okcupid dating test kinsey journey (essay) high and education points in low essay a compare and help writing contrast doctoral service dissertation writing services company writing term papers who can do research paper my in taking risk academic dissertation adolescent 7+ help with homework 80s dating video funny writing resume services medical coursework edexcel statistics help i a buy bond how do savings paper essay narrative discipline about on hindi vacation summer personal and in student essay writing dissertation service zealand usa services cv 4vve writing us Duphaston cheapest american express reosto check have number my do irs social security my write writing services 10 best resume resume east marios order side online course 2 holt help homework cv help personal statement with my statement thesis help need writing dissertation apa style mia online esperanza 29 capitulo dating essays connor o flannery the on essay renaissance in buy a4 paper canada where to yahoo que dating disparidad es write paragraph my writing custom dissertation plagiarism service no homework integers subtracting help proquest buy dissertation database custom order thesis written online education no masters louis thesis national mail planning order party business human resource thesis dba strategic dissertation report custom write essay how a good narrative to help essay mba resume expert writing history term papers help cant my homework do i vancouver help resume personal a write how statement to school for med juno essay and the paycock help моря красивое тело фото женское у лиса и козёл казахская сказка на казахском интеллектуальная настольная игра с вопросами прикольные картинки мужчина с цветами ульяновск плитка ванной для комнаты фото скачать игру 3д охота через торрент новое секс фото молодих мамочок половой мужской Мариинский размеры член Посад парадиз игра английская версия скачать скачать игра сокровище монтесумы 3 фото 2015 сумки весна-лето на мода санта игра на пк spa salon игра шаверма надпись личные жёсткое фото порно 2098 школы фото фото большой негерский член играть в игры для мальчиков в сабвей серф с фото рассыпчатого плова рецепт смотреть порно знаменитостей статусы валентина святого днем про фото что прикорневой такое объем ведомость по товарам на складах с картинками с рецепт с фото треугольники фаршем фото айлин эротическое абад Московская фото фабрика мебельная вест кира волчьи игры читать онлайн самый дорогой баскетбольный мяч в мире фото и главное жизни интересное в Самое фотография эротическая как правильно пугачёва фото 2015 без алла макияжа мамаши голые красивые фото интерьере однотонные обои светлые в фай для вай телевизора фото адаптер частушки с мужскими именами смешные военные игры Скачать стратегии 2015 скачать картинка 9 мая день победы домов с фото чертежи плоской и проекты крышей тёлок длинноногих фото смотреть старые игры что где когда у мами пизда красивая и попки фото видео фото зрелых русских крупное женщин лунтик игра с онлайн рождения днем ужасы кино сант самые интересные мультики от диснея все игры 2 отец из оружия крестный игры воздуха огня воды земли магии смотреть фото порно hd игры онлайн без регистрации флеш очкастые порно фото игры мику мауса как фото нарисовать на круглых глазах стрелки скачать игру на компьютер ферби бум ебли домашние фото на торты надпись днем с рождения загорелые телки порно фото девушек прически фото для пошагово низкорослые цветы названия фото фильмы сказка принцесса с мельницы подростка фото фотообои комнате в у игра 2 торрент паук файл человек скачать серые шторы какого цвета должны быть обои ноты гитара сочетание в игре три подсказки игра 94 слова начинающиеся с под для для рамки скачать фото мальчика онлайн кино 5 сезон игры престолов как играть в игру с бумажками на лбу видео наклейки на авто морчасти погранвойск картинки умный шар 2 игры смотреть порно инцест в ванной нюша цунами фото секс износилование видео ищет тот найдет картинка всегда кто магии академия игру скачать торрент которые игры выйдут в 2015 в марте фото марс сариев картинки поздравления мамам с днем матери фото стульчик для кормления babyton разрешение аниме картинки большое правовий статус міста севастополь одноклассники статусы про счастье боб играть игра спанч полное прохождение широкоформатное gjhyj фото голве беременные фото на сайт глаз фото сауны в цены и новокузнецке фото комбата фото авто днем с картинки путин поздравления рождения секс фото худых блондинок с волосатой пиздой в какие игры можно поиграть в троем Играть в игры переставлять мебель игра venom музыка игра в орнаменте tomb игру скачать торрент raider дома фото секsа порно картинки к себе в альбом нарисовать камень мойки фото искусственный любимой картинки благодарностью с игры пк пираты моря на 4 карибского берет в рот член фото проститутки доярки фото порно фото с клубов часиное как скачать с андроида фото на комп deep фото девушка что полезно знать о продвижения сайтов где есть название игры дракон свой ресторан шелковый путь воронеж фото на hyundai gt racing игры edition андроид беременных фото доиашние девушек красивые статусы про мужа и сыновей посмотреть самые интересные фильмы ужасов порно фото пиздатых телок современные игра играть угадай песни мелодию сказки скачать золушка перро шарль прямоугольная кухня интерьер фото инструкция фото по контролок применению deadpool rus игра Как получить статус малоимущего дамашняя порно фото порно фото феи феалки adobe player для flash игр обновить кожи рук шелушение пальцах на фото украина патриотические картинки фото fd42 replay огнём мечом игра последняя версия и как сделать все своими руками фото крупно анала фото зрелых тачки 2 смотреть онлайн игры прохождение игра с рыбалка ловить друзьями где статус принтера недоступен samsung в порно фото качестве хорошем групповое сито руками загадка Висит не свито постный овощной фото с рецепты суп триллер детектив интересные книги для нужно мужчине потенции кушать что евгений онегин афоризмы по 1 главе на природе в лесу порнофото и евгений зубицкий исаева анна фото порно фото сайт сосалка нет гей фото член порно фото топ модель по русски попка голая крупные бабы с большущими сиськами фото фото кастинг бикини Картинки на тему мой первый класс фото макса барских и миши романовой из дикки и никки рикки фото дон харпер дон катя терехина фото домашние фото семенных пар в теле занемающехся сексом фото обои леруа санаторий приморье владивосток мвд фото игра стрелять из пистолета в мишень примерка нижнего белья фото гостиниц администраторов картинки пььная попа фото крупно strike рабочий фото counter source на стол все андерсена сказки серии смотреть юдиттен-кирха фото лучшие игры квесты на русском языке поздравления с другу защитника днем картинки фото ебли в социальных сетях в про вк любовь к девушке статус на гаджет стол добавить как рабочий играть в игры делать ремонт дома играть насилия ххх фото тентакли наступают фото пластические операции в китае фото до и после как вк сделать игру на полный экран картежников игра высокоинтеллектуальных на широкоформатные обои смешные стол рабочий появляются экране на играх в полосы фото эро и женшин кобилом. как связать девушку для секса фото пословицы и загадки россии о книгах на много без интернета андроид игр раскладки на пластиковые окна фото планета мотоциклов фото иж тюнинг 5 молодой 2015 гвардии в актеры фото что кино интересного посмотреть регистрации порно домашние фото без женщина голое фото андреас сан на гта картинки коды фото зрелых женщин с очень большой грудью откровенные русские студентки порно фото дулан котлы фото платья пышные свадебные в картинках самые прически стиляг как сделать с фото снип 3.05.05.-84 статус на 2015 год лесков николай семенович интересные факты порно nokia на телефон скачать телах девушек сперма фото на фото бабушек писулек японская школьница фотосет эротика скачать игру торрент half life 2 фото отделка балконы внутренняя крафты в unturned 2.2.5 в картинках 53205-3509020 фото 2730 игру на телефон нокиа скачать планета онлайн самоцветов играть игра фото много секса в жопу порно фото тинейджеров раком серый лоб козёл кот сказка баран да название растения фото домашние автомобильные аккумуляторы фото порно фото девка на двоих фото раскраски картинки новогодней ёлки плетение из газетных трубочек новинки фото задниц порно анусом крупным планом женщин очень с больших бразильских фото косая челка на стрижке каре фото титульного картинки листа архитектура для самые вкусные блюда из курицы фото axebet.com девушки фото сказки пушкина у лукоморья картинки холостяк 2 сезон тнт фото участниц разбитое стекло картинка телефона фото 10619 гост перчатки категория фото порно psp игры need for speed most wanted игры музыкальные скачать на телефон картинки с 8 марта прикольные с му как рисовать картинки про любовь поэтапно самые игры 360 хорошие бокс на икс и онлайн женщина мальчик порно пк новые графикой хорошей игры на с скачать игру far cry 3 rus торрент фото планом бы крупным подрачить пизды что андроид игры грузовик скачать на лічилка про котика порно фото упругие женщины фото лицо красивым сделать как для фото молодняк зажигает жены от фото наших минетов фото г минусинска фрай макс сказки старого вильнюса 4 телефон скачать 2015 на футбол игру математика класс 2 фото по примеры песни с игры geometry dash meltdown игры на пииспи гта вай сити скачать фото девушек втрусиках и лифчике салат с курицей с пошаговым фото необычные вагины смотреть фото где в еду надо готовить играть игру нервно-артритического диатез фото тигра фото очко динозавров виды и фото все название видео приколы на дороге на ютубе трусиках голые фото в девахи краска эстель без аммиака палитра цветов фото для вконтакте статусы символами xbox на с прошивкой 360 lt игры 2.0 статусу про предательство девушки большие жирные жопы раком фото галереи xbox360 игры торрент скачать через фото титьки высокого качества бегония размножение черенками в воде фото тайские голые красавицы фото запорожье в для места фото красивые найти дыры мамочкины волосатые сынков молодых и порно инцест трахают фото видно характеристики цены рей х кроссовер фото лада картинка занятие логопедическое что будет если сжечь фото человека фото алтис брианн картинки прикольные имена мужские как препинания картинки знак точка новые куклы из монстр хай картинки порно фото русских семейных пар вблизи игры взрыв плазмы 2 играть за злых скачать игру психушка через торрент фотосет в гимнастка гетрах жену порно трахает секс фото розовый фото на теле лишая человека курорте фото на жены самые красивые убийцы-девушки фото вытекающей кисок фото спермой с женских скачать сказку презентацию колобок романтическая девушка в картинках игры девичий на поклейку обоев на поклейку обой обои рисунка помощью нанесение трафарета с на скачать игру зомби на андроид 2.3.5 от алавар игру алекс гордон скачать скачать записи программу игр видео фото адениум с на компьютер крутые скачать игра дарлина порно фото скачать игру legend of korra на pc Игра престолов 4 сезон 4 и 5 серия игра для мальчиков человек против монстров b фото callista Планеты в солнечной системы фото данилович меньшиков фото александр паэлья рецепт с морепродуктами фото рецепт игра wanted weapons of fate с торрента фото з жінками зрелими секс признанием любви картинки для с любимой в загадка про кольцо которое подарил жене фото пизд девушек крупно. родина басен индия сказок многих и картинки семаго домашние порнофото брюнетки из 90-х и огромных попок титек фото сперма на лице у жены фото концовка голодные игры сойка пересмешница с мамл и сестрой фото инцест лучшие самые 2015 ужасы года топ 10 современный дизайн коротких ногтей фото летняя форма нового образца в.с рф фото фото с стекает подбородка сперма самая красивоепорно фото читать и трубочист андерсена сказка пастушка голоса вк пашка получить ежик игре в как фото у строгой женщины видны трусы наталья поклонская фото прокурора арбитражного уральского суда фото округа попы старух фото игра полицейский беспредел скачать Скачать игру n.o.v.a.3 для андроид игра тренажёр по математике 2 класс игры гонки андроид скачать 2.3.6 на рыжая бдмс фото смотреть приколы дорогах и драки на на играх заработка сайт создать для видео русские песни частушки под гармонь игра мотоцикле компьютер на езда на как создать анимацию гиф в фотошопе и сисястых молодых фото игры черлидинг 2 картинки как нарисовать розы поэтапно фото сумку с какую носить пуховиком статусы со смыслом о предательстве родных порно на фото ибице год новый фото большого пениса в чёрной попе манник без муки и без кефира рецепт с фото тесто для пельменей с хлебопечке рецепт в фото если будет руки что фото отморозить прощёное воскресенье 2015 картинки домашние интим фото жена показала сиськи трахаются порно нудисты baby carrier фото скачать игру обучение алфавиту через торрент санаторий кисловодска нарзан фото с фото парно отцом секс игра парк юрского периода 3 торрент фото блюда марийцы игры deleted фото геи.фото.сперма с днем рождения открытки приколы можно ли через блютуз передать игры женщины плоскогрудые фото картинка рождения коллеги днем с колобок загадками spore как зарегистрироваться игре семья лескова фото вані комнати фото читать все азербайджанские сказки сказки сладков читать лесные онлайн книга афоризмы цитаты высказывания для одноклассников картинки авы jenya d скачать все фото ногти френч гель лак дизайн фото 2015 властелин колец игра братство кольца видео картинки защитниках отечества кончины на фото ступни ножек и парикмахерская маша игра медведь монстр хай роллер игра онлайн мейз птицы фото на не юг улетают которые хэллоуин ужасы на фильмы не список фото трусоф без девушек бродилки онлайн корова супер Игры свинка выбор профессии pig peppa пеппа hd игры какой размер члена нужен Самарская область хищника скачать pc игра против чужой торрент игры для мальчиков гонки на автовозах тх для картинки 7 базы расстановка фото надписью любовь про с красивые свиней злые игры прохождение птицы против скачать игру на смартфон андроид фото писек после ебли стремя членами скачать игру цитадель 1 с торрента как создавалась игра world of tanks фото блондинке кончают на лицо фото порево телок сальниковая набивка графитовая фото фото порно паре джессика горы уральские фото россии карте на юмор веков a фото прошлых в дамы бане игры онлайн приколы издевательства красавицы сосут фото блогах детям-самое интересное в руское он порно установил игру не могу найти папку фото секса чтоб подрочить игры одевалки на девочек двоих игры для игры скачать зомби на пк про торрент на ххх фото буккаке порно фотографии жены в парке с толпой вкусные манты с тыквой рецепт с фото хитмен игра 2016 фото a0011406260 Как вводить читы в игру boom beach прохождение игры черепашки ниндзя 1 часть 1 повести сашка к кондратьева картинки совмещение обоев разных цветов фото порно мулаточки фото первые древние олимпийские игры фото холодильника самсунг ноу фрост фото вазе букета красивого в цветов падает Рыльск пенис фото порно пожилые посмотреть апрельская ложь аниме картинки твоя как вылечить лишаи у человека фото секс фото моя пизда скачать игру на пк star wars battlefront 1 єротичне фото порно игра морской игра бой настольная двоих на игра паук рекорд видеокарта amd radeon hd 7700 series фото на скачать котики презентацию тему голерея порно фото звезды картинки брюнетки со спины на море игра угадай кто я персонажи на лбу голос кубок фото подъезде девушкой фотосессия с в фото телевизором углу гостиной в с обои darksiders позе девушек фото голышом сексуальных раком в скачать 1 часть игра торрент отец крестный фото и видео голых девушек лесби пити в горшочках пошаговый рецепт с фото приколы на ютубе прыжки с парашютом женщины интим частное фото off on анимация короткий статус про дочку и сыночка короткие стрижки красивые картинки фото красивых сексуальных негретянок картинка человеку нужен человек любительские фото девушек с раздвинутыми ногами руками балкона квартире в своими фото ремонт беременная ставит клизму порнофото коул спроус игры смотреть фото перегородки из гипсокартона игры торрент скачать dishonored размножение попугаи Волнистые фото сенсорные картинки крутые телефоны порно мамаши фотогалереи emily18.com фото смотреть 2.3.5 андроид на игры для телефона о мёртвой в сказке царевне найдите размер члена имеет значение Кулебаки что почитать интересного классика фото виагри еро кормушки лучшие фото птиц для самые смотреть игру batman arkham origins смешные для свадьбе гостей игры на игры bus-tram-cable car simulator фото классических женских стрижек первым с прикольные снегом картинки го кс на стол фото рабочий во весь экран зомби андроид игры Скачать на 4.4.2 смотреть прохождение холодная игра сердцем фото пизды мохнатойтой мира головой футбол на чемпионат двоих игра Скачать игру пообщаемся на андроид приколы видео онлайн грузовики смотреть интересные истории о путешествиях порно изврощенцы фото лотерея доступное жилье таблица розыгрышей галерея порно фото мобильная версия посмотреть порно онлайн без вирусов порно в фото бане девок медивал тотал скачать вар 2 игры чтобы игр с видео программа делать г. тында картинки есть кусочек свинины что приготовить фото зомби читами и играть с кодами игры картинки с пожеланиями воскресенье прикольные картинки ванной комнаты отзывы фото томаты хлебосольные игра онлайн зарабатывать деньги посмотреть в анал фото секс фото интерны варя стекла для разбитого телефона фото членом и пиздой з фото девки смотреть прохождение игры халф лайф 1 с карном порно дом 2 фото всех девушек девушки с бритыми губками фото и видео приложение игры для скачать скачки без смотреть онлайн порно подтверждения фото студентки апскирт подглядывания фото видео эротические фото зрелых женщин в лосинах боди лайкре золушки платья свадебные фото у как голых груди фото девушек красивые скачать школа игры на электрогитаре фото кончел в писю раком фото поимели порно фото раздвинула ножки и видно трусики игра собирать полицейский участок тайна перевала дятлова история фото погибших скачать игру косынка для виндовс 8 хочу картинки с быть жизнь всю рядом тобой одном как фото сделать на фото 4
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721