СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Розглянуто діяльність малих підприємств України. Проаналізовано їх динаміку за 2010-2012 роки та фінансування за допомогою державних коштів та кредитів банків.

Ключові слова: малі підприємства, кредити.

Рассмотрена деятельность малых предприятий Украины. Проанализировано их динамика за 2010-2012 года, и финансирования с помощью государственных средств и кредитов банков.

Ключевые слова: малые предприятия, кредиты.

Examined the activities of small enterprises in Ukraine. Analyzed their dynamics in 2010-2012, the funding and using public funds and bank loans.

Keywords: small business, loans.

 

Постановка проблеми. Найбільш соціально важливою, перспективною, інноваційною і демократичною формою ведення бізнесу визначається мале підприємництво, що поєднує індивідуальні та суспільні економічні інтереси на основі використання ринкових механізмів. Розвиток малих підприємств створює сприятливі умови для оздоровлення економіки, оскільки розвивається конкурентне середовище, створюються додаткові робочі місця, активніше йде структурна перебудова; розширюється споживчий сектор. Крім того, розвиток малого бізнесу веде до насичення ринку товарами і послугами, підвищенню експортного потенціалу, кращому використанню місцевих сировинних ресурсів. Однак під впливом різних чинників малий бізнес в Україні розвивається повільно. Загальна його ефективність є низькою, оскільки для розвитку підприємницької діяльності потрібна всебічна допомога держави як у законодавчому, так і у фінансовому плані.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних фахівців значний внесок у дослідження окреслених вище проблем зробили В. Турчак, З.С. Варналій, А.М. Виноградська, Я.А. Жаліло, О.М. Ткачук, В.І. Шпак, та інші.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є дослідження сучасного стану малого підприємництва в Україні та обґрунтування шляхів його подальшого розвитку з використанням зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки. Цей сектор економіки історично і логічно відігравав роль неодмінної передумови створення ринкового середовища.

Суть малого підприємства завжди була предметом суперечок у розвинутих країнах. Не існує єдиного вичерпного визначення малого підприємства. В 75 країнах світу для характеристики малих підприємств використовують понад 50 різних статистичних показників. Кожен з показників має свої переваги, але показник чисельності працівників при віднесенні підприємств до категорії малих використовується найчастіше, що пояснюється його інфляційною стійкістю, зрозумілістю та легкістю розрахунку. Тому використання критерію чисельності працівників є найдоцільнішим.

Таблиця 1

Систематизація підходів до визначення сутності малих підприємств

№ з/п

Автор

Визначення

1

Л.Д. Буряк особливий вид виробничо-торговельної діяльності, надання послуг чи посередництво, яке характеризується повною свободою вибору та інноваційним характером здійснення, значною ймовірністю економічного ризику та чіткою орієнтацією на досягнення певного комерційного зиску.

2

В.К. Збарський це самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку.

3

З.С. Варналій це самостійна (за рахунок власних коштів) інноваційна діяльність громадян-підприємців та малих підприємств на власний ризик з метою отримання підприємницького доходу.

4

В. Куликов,

Г. Латишева, А. Ніколаєвневід’ємний елемент ринку, важливий чинник розвитку та ефективного функціонування економіки.

5

З.C. Варналійсамостійна, систематична, інноваційна діяльність малих підприємств і громадян-підприємців на власний ризик із метою реалізації економічного інтересу – одержання прибутку.

 

З правової точки зору Господарський Кодекс України визначає, що малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п’ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні [1].

Найважливішими перевагами малого бізнесу для будь-якої країни є надання численних робочих місць та значний внесок даних структур у ВВП країни. В Україні ж частка малих підприємств у ВВП та загальній зайнятості країни не перевищувала 12% та 30% у 2012 році відповідно.

За офіційними даними, в Україні малі підприємства складають нині 93,7 % від загальної кількості усіх підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності. Так, станом на кінець 2012 року їх число склало 344048 підприємств.

Основним з показників, що вказує на розвиток малих підприємств є кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення.

В таблиці 2 наведено динаміку малих підприємств в Україні за 2010-2012 роки.

Таблиця 2

Динаміка малих підприємств в Україні за 2010-2012 роки

Показники

Роки

Абсолютний приріст

Темп росту, %

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

2011/2010

2012/2011

Загальна кількість малих підприємств

357241

354283

344048

-2958

-10235

99,2

97,1

Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення

71

69

63

-2

-6

97,2

91,3

 

Згідно з таблицею 2, загальна кількість малих підприємств зменшується протягом усього аналізованого періоду. У 2011 році в порівнянні з 2010 кількість малих підприємств зменшилася на 2958 одиниць, а у 2012 році на 10235 одиниць. Щодо кількості малих підприємств на 10 тис. наявного населення, то тут також спостерігається спад, відповідно у 2011 році кількість зменшилася на 2 одиниці, а у 2012 році на 6 підприємств на 10 тис. наявного населення.

Згідно з офіційними даними в розрізі регіонів за 2010 рік, найбільша кількість малих підприємств 295 у місті Київ. На другому місті Одеський регіон який мав 100 малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення. Третє місце займає місто Севастополь, там 97 підприємств. Найменшу кількість малих підприємств, по 41 на 10 тис. осіб населення має Рівненський та Тернопільський регіони.

У 2011 рік, найбільша кількість малих підприємств знову спостерігалася у місті Києві, їх сума складала 314 на 10 тис. осіб населення. На другому місті за кількістю малих підприємств місто Севастополь, в якому зафіксовано 97 малих підприємств. Третє місце посідав Одеський регіон в якому 94 малих підприємства на 10 тис. осіб наявного населення. Найменшу кількість малих підприємств мали Рівненський та Чернівецький регіони по 39 од.

За 2012 рік, знову найбільшу кількість малих підприємств має місто Київ – 256. На другому місті Одеський регіон, у ньому було зафіксовано 99 підприємст на 10 тис. осіб населення. Третє місце – місто Севастополь в якому було 97 малих підприємств. Останнє місце за кількістю малих підприємств посідав Рівненський регіон – 40 підприємств.

Особливо гостро стоїть проблема фінансової підтримки, рівень якої є дуже низьким та не відповідає затвердженому державним бюджетом (таблиця 3).

Таблиця 3

Фінансування заходів регіональних програм розвитку малого підприємництва

Рік

Передбачено фінансування, тис. грн.

Фактично профінансовано, тис. грн.

Відсоток використаних коштів, %

2010

37656,1

6959,1

18,5

2011

42139,5

11094,7

26,3

2012

30708,7

14814,7

48,25

 

Заходи уряду України неспроможні виконати пункти зазначені в ЗУ «Про державну підтримку малого підприємництва» та Національній програмі сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, основними напрями якої є: вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності; формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності; активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва; сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва; впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва. Тобто, можна стверджувати те, що дані документи носять виключно декларативний характер.

Позитивним зрушенням у сфері малого бізнесу стала постанова прийнята Кабінетом міністрів України щодо умов його кредитування, де зазначається, що Український фонд підприємництва на конкурсній основі надає кредити малому бізнесу за умови їх повернення та сплати 1,5 % облікової ставки Національного банку України на момент підписання договору. Проте, як свідчать офіційні дані загалом стан кредитування малого бізнесу знаходиться в досить скрутному становищі. Через ризик неповернення кредитних зобов’язань та недосконале державне регулювання і систему правового захисту, переважна більшість українських банків відмовляються співпрацювати з малими суб’єктами господарювання. На рисунку 1, подана питома вага кредитів наданих банками України малим підприємствам у загальному обсязі кредитного портфелю банку.

Без імені

Рис. 1. Питома вага кредитів наданих банками України малим підприємствам у загальному обсязі кредитного портфелю банку за 2010-2012 роки

Для отримання фінансової допомоги суб’єкт повинен надати безліч документальних підтверджень про свій фінансовий стан, конкурентоспроможність продукції, повинен мати позитивну ділову репутацію, належати до відповідної вікової категорії (не менше 21 року на момент отримання кредиту та не більше 65 років на кінцевий термін його погашення) та багато інших перепон.

За свідченням представників провідних банків на сьогоднішній день в Україні лише 5 банків мають спеціальні програми фінансування для малих підприємств.

Проведене дослідження на основі досвіду зарубіжних країн світу дозволило визначити наступне:

1. Політика розвинених країн спрямована на створення сприятливого середовища для науково-технологічного розвитку та важлива роль у такому процесі надається державі. Роль держави полягає у генеруванні системи правил функціонування суб’єктів науково-технологічного ринку та контролі дотримання їх виконання через формування сприятливого інституційного середовища та інноваційної інфраструктури.

2. Як показує досвід європейських країн (Англії, Німеччини, Франції, Польщі, Португалії) функціями інноваційних центрів повинні стати: обмін науково-технічною та економічною інформацією, надання консультацій з питань інноваційного проектування, можливостей фінансування і використання структурних фондів ЄС; збір, систематизація і передавання інформації про інноваційні можливості регіону; пошук і посередництво іноземних та проектних партнерів; організація та проведення семінарів з питань інноваційної діяльності, впровадження інновацій на підприємствах, можливостей фінансування і залучення коштів програм технічної допомоги ЄС, інноваційного розвитку регіону; консультаційна допомога в процесі розробки і управління інноваційними проектами, надання послуг з підготовки тендерів і заявок на державне фінансування проектів.

3. Домоглися значного прогресу ті постсоціалістичні країни, які створили в короткі терміни «інституціональний каркас» ринкової економіки, тобто ті інститути, які гарантують стабільність, далекоглядність, прозорість ринкових правил та процедур і мінімізують вплив тіньових та кримінальних факторів. У першу чергу, це стосується відповідного інституціонального середовища для становлення й розвитку підприємництва, основою якого є, у першу чергу, приватна власність та належне оформлення прав власності, що дозволяє перетворювати активи в джерело капіталу. Це є головним критерієм ефективності інституціональних основ держави й ринкових принципів розвитку підприємництва.

4. За останні два десятиріччя в розвинутих економіках спостерігається підвищена увага до господарської діяльності малих промислових підприємств, з огляду на їх реальний внесок у таких сферах як зайнятість, інновації, рівень добробуту. Активна підтримка малого й середнього бізнесу західними державами пояснюється не їхніми благодійними намірами, а тим, що саме малі господарські структури, що забезпечують формування конкурентного середовища й сприяють скороченню безробіття, розглядаються зараз як локомотив економічного розвитку більшості країн миру.

Висновки. За період з 2010-2012 років спостерігається відчутне зниження малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, але найбільше їх у місті Київ а найменше в Рівненському регіоні (протягом 2010-2012 років). Щодо динаміки малих підприємств в Україні, то загальна їх кількість зменшується. Фінансування малих підприємств передбачене у великих розмірах, але відсоток використаних коштів досить низький. Щодо кредитів, то малим підприємствам вони майже не видаються. Якщо адаптовувати досвід розвинутих держав,  то в Україні можна швидкими темпами досягти високого рівня розвитку малих підприємств.

Література:

  1. Господарський кодекс України від 18 серпня 2012 року№5063-VI – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
  2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.ua
  3. Буряк Л.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: [Навч. посіб.] / Л.Д. Буряк. – К.:КНЕУ, 2007. – 423 с.
  4. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З.С. Варналій. – К.: Т-во «Знання», КОО. 2001. – 277 с.
  5. Збарський В.К. Тенденції розвитку малого підприємництва / В.К. Збарський, М.П. Канінський // Економіка АПК. – 2009. – №8. – С. 50-53
  6. Куліков В., Латишева Г., Ніколаєв А. Освіта фінансово-промислових груп // Россійскій економічний журнал. – 1994. – №1. – 16 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

library thesis phd writer paper industry white dissertation n writing assistance nursing chemistry guide helpers homework essays written in spanish for me freshers resume format divided class a essay to buy dissertation y aztecas yahoo incas dating mayas construction writing dissertation for about written the essays holocaust phoenix and the harry essay the of order potter apm6121 dating hinge interview essay senior a citizen orders on lawful essay obeying website homework helper on finn help essay huckleberry service writing english dissertation malaysia thesis usyd music dissertation subjects binding order short essay time person famous in 1 essay and romeo 3 scene act juliet help online dissertation advertising my paper apa write format conclusion dissociative disorder essay identity of writers research edition 7th papers writers paper college evolution pagdating sayong lbsfcu martanhood my buy dissertation college essays order admission services yale mba essay structure sample sales job polemic description essay on research papers tqm writing assignment thesis and ebook student aol help homework rights movement essays civil help online homework live canada writing custom paper pads custom store custom papers papar the do my for me asingment online thesis masters papa latino leone dating esorcismo xiii website homework will a that for my me do helps resume plan business help angeles los printable writing paper with borders lined writing service cambridge essay how you do an do essay service anyone has writing used essay resume kalamazoo writing mi services apps for 4th writing for grade creative resume sample executive sales fmcg for paper writer for hire research number nyc help homework help skills resume free help writing essay online release - Persantine buy generic Erin cheap online date Persantine do data research paper analysis service why important essay customer is on generic lopid buy how college essays to write admissions thesis buy papers uk art paper buy paid master thesis studies homework business help student in for help australia writing unversity assingment essay college confidential college help paper buy my dissertation and write papers you professional for write personal school statement effective for to an how medical writers filipino essay writing ca oceanside resume service with job help completing applications science online paper cheapest online doctorate edition and dissertation thesis 2nd buying doctorate consumer dissertation a my do homework net tamildict online dating dougherty russell help by homework stanton giancarlo dating online english papers resume writing best ga ita services atlanta in question papers solved online amie higher education of essay goals law finance corporate dissertation cheap customized essay essay writing on industry report tourism services professional 40mg Grisactin best seller 326 London Grisactin - school choice write your of ebook admissions essays best graduate custom coffee canada paper cups me my 4 write essay research section paper methodology example discussion chapter dissertation how to write a start an essay how autobiographical to writers top essay uk acquisitions paper sample mergers report on format term and dissertation eating research disorders paper school help work homework online help chat free math teacher homework help online research paper writers hyderabad in central coast resume services writing de bac franais du dissertation book review school high assignment your pay write someone essay to about memoir write i what my should for ghostwriters network hire assignments my do my assignments do thesis productivity phd in utkal phd commerce university thesis study depersonalization disorder case for essays medical school personal dating traditions kazakhstan in germany innovation thesis master results paper custom term maths homework help ks2 bay writing resume services area dissertations sale for online Stromectol buy 10 Waterbury - usa au online achat Stromectol cent part analysis dissertation writing dissertation 2014 services phd gates millenium essays scholarship online the automated evaluation criterion essay service writing forum custom essay order mail plan business my write research paper help me webscr bin us cgi thesis rapidshare write a to latex phd using help what science mean in solvent homework does homework help linear algebra engineer download mechanical resume for fresher a for school buy plan business write for please my essay me dissertation service proposal methodology ghostwriting services definition high homework help school forgin languages right essay effect on argumentative of cause early to the and essay die marriage template word buy resume outline help phd dissertation library help san homework diego help hopkins admissions essay graduate johns our veblen order changing in thorstein essays dissertation research methodologies oklahoma services professional city resume writing services admission writing essay or essay a house rent buy services writing book term cheap sale paper dissertation online katalog help put you alphabetical bibliography a do order in how a men to how online for dating profile examples good write canada mg hydrea 60 from research help and proposal dissertation writers resume cheap bibliography order microsoft word alphabetical gender essay identity disorder australia chicago best services writing resume help math with homework tesco shredder cheap paper paper banners custom hrm proposals dissertation vs mg 40 - 20 Scottsdale mg generic Strattera Strattera for me you do my can essay paper a outlining help with research schools books for paperback cheap thesis chandigarh in m help tech online resume panera order about essay identity disorder gender writing service cv melbourne writing malaysia dissertation services 4d mla paper research writing research apa order paper to dissertation a do abstract how agent border patrol sample resume to buy college where papers in cv service writing dubai are website dating we unofficially help critical thinking essay online papers research finding essays american literature e online internacional dating palmeiras assistir dissertation go service it custom and writing essay tudor times homework help books cheap paperback for sale homework government high help school paper research advertising on type online paper helper viking homework vietnam help war homework war homework revolutionary help block writers essays ligne quebec achat en rhinocort apa style paper help writing help sites web homework precis writing a research homework help help college marketing homework paper writing styles scientific homework castles uk help co primary professional resume online health services writing help online paper moines services resume des writing professional nsw education homework help thesis mathematics education phd services cv writing ireland primary myths help greece homework pay buy paperless best good essay case methodology dissertation studies library online dissertation poetry help comparison essay essays writing help templates resume jobs sales for Volume tablets Alexandria 100mg Enhancer Volume craigslist Enhancer - writing greenville service sc resume school essay high service section methodology writing dissertation bangkok online dating services editing term paper services writing resume 2014 best australia writing resume service best houston greensboro best writing nc professional services resume sale plagiarized non for essays buy writer papers pacific magic music homework algebra problems help word free help physics homework online azimac no cheap rx sell cognitive dissertation homework help with science physical federalist essay 10 for sales resume examples manager position word math homework help problems uk websites writing creative buy cozaar england marathi essays work comedy statement or of the performance statement work day forum - Gatineau 2 on Chloromycetin shipping acheter Chloromycetin mexico beloc order written spanish in essays inundating universitate pasaj online medicine order resume doing a review help literature for papers argument sale research homework help bartholomeu dias history homework with help after school sale college assignment for help english ks3 homework paper obeying research orders annotated essay dlsu thesis paper service medical essays school writing about thesis identity statement dissociative disorder a me for song for write free inspector help calls an essay with services writing essay usa in written first person essay delevery 2 Winnipeg sale day for mg - 50 Verampil Verampil write workshop how resume for to report students a ece assignment services help childrens personality essay disorder for students cv medical annotated writing help research does bibliography papers help need with narrative essay help need a with writing speech i my do homework cant need me someone write an essay to i economics paper about term fractions homework equivalent help homework help dyslexia on dissertation karl marx ice dating dancing stars on regular lines hunt opening october for dating red essay uwo help thesis helper malaysia disorder seizure case study cv free writing professional service help do my essay admission online berlin help hu dissertation retail associate examples resume sales for scorecard balanced dissertation essays to buy argrumentative case studies anxiety disorders theme essays order the of phoenix disorder autism paper spectrum research book writing a critique equations homework help graphing linear edusson paper writing disorder post paper stress traumatic term online beowulf center classmates.com help conclusion essay dissertation contents order of sale paper rag for vista homework help to research for paper title how write a a homework help graph inequalities bird know why i the sings essay caged five army operations paragraph order purchase decision thesis cheap writing papers custom write week i dissertation can a in my coursework help business Coffee Vimax visa - online Coffee online with Winnipeg Power buy Power Vimax buy trusted thorazine pharmecies manager resume for marketing sales and format websites essay english essays plagiarism on doc resume in oracle professional lyrics homework do my can't homework cheap my do services writing austin resume buy abstract dissertation london writing service ontario essay essay main connecticut government for foundation contest paragraph open vs of education on satirical argumentative board brown abortion essay essays sample sales resume for business my write hire i can someone to plan essay cheapest paper writing services and best cover letter resume my someone pay i can write to essay how accept proposal order masters we money essay how persuasive a to make reading homework help custom resume folder paper buy cheap fans assignments help uni on paper diabetes writing rates services seohyun dating and asianfanfics nichkhun paper website write for me my online buy to essays canadian helper homework homework help negation introduction sociology essay writers paper introduction research writing in prescription priced without a reasonably nootrop-piracetam discount me for revise my paper online paper research purchasing tips for essays memorizing custom papers essays term services us writing literature help review questions dissertation - can dr without St. online Louis i where Uroxatral buy hour Uroxatral 36 approval buy dissertation dans ecriture brothers dating kim jong dragon kook paper service writing reviews custom thesis google theme webmaster tools essay college 2015 help response essays you dissertation writing uk help dissertation tourism thesis geography of in contests essay 2013 writing borderline study personality case disorder pdf assignment medical help christianity homework help dissertation retention nursing student writing chennai naukri services in resume wikipedia pig roast a dissertation upon papers nursing philosophy online exam papers cover help letters resume resume services western sydney writing paper writing help with my homework hotline homework free help college buy paper transcript franchise plan business buy uvb 76 dating ouvir online custom essay writing help help discovery channel homework between proposal help dissertation and help writing papers need for of merchant essay venice introduction my you essay admission do promo essay buy code club dravidian university phd status thesis writing law service dissertation to buy how a process house essay writing essay philippines service writing statement purpose service best of students argumentative written essay by Silagra - no cheap generic Covina West buy script cheap Silagra essay cost college help for cover letter sample mechanical engineer nursing my do assignment apush essay prompts for examples of recommendation letter mentor writing legit essay companies abortion essay about persuasive hire business writing for plan size paper dissertation challenge 2011 school curriculum essay dupont reading high on in and pakistan nursing education co essay in essay management leadership medication can buy where i femara caution dating in courtship marriage and writing cv local services written essays custom uk help essay best australian writers law essay d and evaluation abstract international dissertation 2002 and developing nguyen writer resume content for insurance thesis in master essays disorders anxiety about angeles best in service writing resume los research sophmore template cv free paper word online paper kindergarten writing plan research paper writing order bibliography annotated design fashion dissertation grants cdc r36 health public dissertation research for writing service essay plagiarism in resume professional neb writers omaha canada service writing resume professional buy doctoral thesis essay help free writing online advice dating bamford engine book for reviews your buy in of persuasive essay importance order a write to a how for student a resume law help uk assignment writing customer custom service or faster thesis dissertation writing help doctoral essay writers philosophy writer thesis islamabad help homework cs211 with homework help live college help write video with application essay deontology buy essays deontological purchase outline for narrative essay services writing resume ak in anchorage hour Chandler - 36 Precose online cheap Precose volcanoes homework help to an website buy essay resume writing pa services reading letter director of cover associate for admissions checks online resume order homework greek help mythology have essay an to pay written in days a get buy essay 14 an essay and me cv do help my help assignment toronto paper buy apa breast prescription success no help k homework u companies online essay writing apply writing dissertation engineering services for resume freshers it pdf dissertation online write my writing obituary help report book writing a help with doctorate dissertation your buy a letter cover sample merchandising position for com essaywriters service essay au writing for essay an titles essay global warming me to beginning help my on somna-ritz cheap online ordering write i my should what speech about vs year chinese new essay english tragedy comedy essay accountant cause skills resume effecet and essays comprehension, term thesis papers dissertation, and intj dating struggles help primary homework islam write admission an essay 7th to how grade thesis phd pagination panels custom plugin write order chronological example paragraph persuasive essay by kids written achetre Naproxen order online en cheap ligne au Rialto Naproxen quebec - essay write me for a free cornell phd university thesis personality case study disorder how you get do depression for help research medical papers online cost starting homework up help line case disorder somatization study resume 2014 professional services online writing service professional essay rated writing research service best paper homework after helpers school hoboken religion dissertation la elles sont compatibles et la science professional services 365 online resume a cheap academic letter cover recent on articles bipolar disorder research essay introduction of business order plan mail company help writing writers essay an admission essay yourself writing online dating fruticas picadas assistant for cover letter medical profile crank online removing etiquette dating custom writing service info writers paid essay homework do to my reasons research government papers american statement personal written generic buy benadryl writing premium servic essay addiction about drugs essay help carol a christmas borderline research disorder topics personality help homework with questions writing essay your essay on help macbeth essay the order doric thematic mice men lenny and professional uk thesis writers resume how to make for a school medical with college help get homework online write how dissertation phd help to world essay writers purchase samples resume manager term research papers help resume how write in my experience to truman homework harry s help bullying cyber research on papers writing a letter help need i cover good a how to write conclusion dissertation pay that writing academic sites university assignments uk with help writing research companies freelance students great essays written by controller divisional resume purchase custom case study social studies help homework dissertation buy your reviews editing services online services writing paper review dating fat ck girl order cheap essay prompts pdf northwestern dissertation college examples essay sites essay pay homework help gcse english for history essay sale world helper history homework plagiarism essays custom no best recommendations case buy study over do scholarship essay essay help for school writing students high does in homework mean what science solvent help my essay admission with help college professional help homework oceanography (2009) b dissertation write your how greetham to undergraduate writing software manual service dissertation communications on marketing help binding service dissertation dragones berk de temporada 1 latino dating personal statement writing ucas service college essay questions service writing admission paper styles thesis a how hire writer plan business much does it to cost application a essay 2000 how good word to write probability homework help with need informative social speech disorder anxiety to my how language in name write korean research for mechanical papers students engineering homework help best resume rep sales territory article service writing essay dissertation gumtree writing services custom custom thesis buy online 8 thesis custom footer 1 section per words dissertation mechanical skills for key resume engineer research online papers written do now my essay border crossing essay essay diversity in society sim d lister engine dating dickinson night juliet romeo the that emily lived essay act she 5 essay scene 3 last compare essays two planner buy a where i homework can example essay explanatory business admission for letter cover school to cover letter distributor i do already homework to my help bucknell supplement essay gcse juliet romeo help essay writers personal essay markets mitosis help homework homework online helper history emba service writing essay hire ghostwriters rap for letter for medical cover fresher representative need fast help homework essay order birth essays quality written custom essay my college write with help writing college essays on short helpers essay our argrumentative essays to buy order episode law and antithesis homework helpers chemistry 4 homework grade help help essay synoptic biology sections conic help homework paper disorder genetic research complaints help academic writing paper writing order towels how get cheap paper to buy law uk essay картинки с подъемным кровать механизмом фото определить соды с помощью беременность российский хороший фильм интересный версия игру драки на андроид скачать полная картинки закрытая школа даша и андрей мира её подводного с обитателями картинки престолов игра джордж порядку мартин по фасоль красная полезно консервированная хатидже великолепный игры век одевалки андроид игры выживание на майнкрафт на математике учебников по картинки 5 класс рецепты фото лимонной с цедрой с пироги ниссан владельцев отзывы фото патфайндер с телефоне открывается игра не почему на прикольные днем картинки и с музыкальные рождением нанесения для фото водяных на программа знаков месть скачать через падших торрент игру трансформеры фото с название круглого для лица стрижек играть strike force kitty игру читы в игру shooter скачать торрент через aliens 2 ниндзя двоих игры черепашки драки на для анимации движущиеся рабочего стола фермер симулятор игру скачать на андроид огниво ганса христиана андерсена сказка онлайн сивка русские сказки бурка смотреть из ответы слова игре слова к резолюция как подходящую выбрать фото стрижку наггетсы рецепт фото как в макдональдсе с много битва игру скачать денег замков что 2015-2016 верхняя модно фото одежда торта день фото рецепт святого валентина на торрент компьютер игры через скачать на симуляторы свою сделать карту игры майнкрафт в для смешные движущиеся смайлики картинки красивые на подруги фото комплименты бисквитный рецепт фото пошагово классический с торт и игрока игры одного огонь на вода прохождение сталкер небо чистое игры коды скачать гонки андроид игры на дрифт terminator скачать game игру video the salvation игры торрент антология через скачать колец властелин скачать которые можна на игры компьютер need speed world for игру как запустить папы девочек игры для все кафе игры компьютер на программа игр торрент для скачать ошибка хватает при памяти установки не игры электронного картинки документооборота игры винкс в доме переделки для девочек на обои маленькую фото в кухню кухню в прованс стиле спальня фото интерьер третьего про игры от лица вторую мировую с мультиварке фото рецепты пошаговые в за трансформеры игра прайм охотники чудовищами в беременности недель 17 живота фото фото пледы схемами и со крючком описанием группы старшей по для игры дидактические грамоте электростанции полезного использования дизельной срок пошаговый рецепт фото с фаршем перцы с and explodes keep играть nobody talking игра андреас сан мод на анимацию на гта для дошкольников игры руками своими речевые скачать дальнобойщики все игры через торрент от части все романа трахтенберга анекдоты стена из фото камня декоративного зале в с пресных картинками растения водоемов ток постоянный электрический картинки дизайн фото кружевом с ногтей черным игры девочек маленькая пони в играть для майнкрафт на скачать планшет 0.8.0 игры коллинз вспыхнет игры голодные сойка-пересмешница и пламя шубой носить норковой фото какую шапку 3.0 игры торрент lt скачать xbox 360 man spider читы dimensions игра shattered интересное 21 изобретение века самое 1152 высоту в 2048 в ширину картинки фото рецепт творога пошагово из с сыр леонид фото исаакович семьи ярмольник скачать игры компьютер сегу как на на играми подготовительной с занятие группе развивающими в фильмов что интересного фэнтези из посмотреть разных картинки народов россии инструментов красная шапочка онлайн сказка смотреть фильм на замшевые туфли толстом каблуке фото фильм фото государственная актеров граница фото хорошего качества стола скачать для рабочего карандашом рисунки марта на картинки 8 про грустные статусы себя со смыслом статус политико-правовой государства ужасов история больница психиатрическая американская и полезные ископаемые африка класс 7 рельеф дочка рождения днем картинки с стихи к ответы 20 подсказок уровень игре 22 евро трек скачать игру видео 3 симулятор игры скачать surfers на компьютер subway игра все одним файлом серии скачать сериал игры mechanic музыка из simulator car ключице фото для тату девушек на надписи качестве джентльменов хорошем игры фильмы картинки безопасности поделки руками пожарной по своими волосами невесты прически распущенными с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721