СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Розглянуто діяльність малих підприємств України. Проаналізовано їх динаміку за 2010-2012 роки та фінансування за допомогою державних коштів та кредитів банків.

Ключові слова: малі підприємства, кредити.

Рассмотрена деятельность малых предприятий Украины. Проанализировано их динамика за 2010-2012 года, и финансирования с помощью государственных средств и кредитов банков.

Ключевые слова: малые предприятия, кредиты.

Examined the activities of small enterprises in Ukraine. Analyzed their dynamics in 2010-2012, the funding and using public funds and bank loans.

Keywords: small business, loans.

 

Постановка проблеми. Найбільш соціально важливою, перспективною, інноваційною і демократичною формою ведення бізнесу визначається мале підприємництво, що поєднує індивідуальні та суспільні економічні інтереси на основі використання ринкових механізмів. Розвиток малих підприємств створює сприятливі умови для оздоровлення економіки, оскільки розвивається конкурентне середовище, створюються додаткові робочі місця, активніше йде структурна перебудова; розширюється споживчий сектор. Крім того, розвиток малого бізнесу веде до насичення ринку товарами і послугами, підвищенню експортного потенціалу, кращому використанню місцевих сировинних ресурсів. Однак під впливом різних чинників малий бізнес в Україні розвивається повільно. Загальна його ефективність є низькою, оскільки для розвитку підприємницької діяльності потрібна всебічна допомога держави як у законодавчому, так і у фінансовому плані.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних фахівців значний внесок у дослідження окреслених вище проблем зробили В. Турчак, З.С. Варналій, А.М. Виноградська, Я.А. Жаліло, О.М. Ткачук, В.І. Шпак, та інші.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є дослідження сучасного стану малого підприємництва в Україні та обґрунтування шляхів його подальшого розвитку з використанням зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки. Цей сектор економіки історично і логічно відігравав роль неодмінної передумови створення ринкового середовища.

Суть малого підприємства завжди була предметом суперечок у розвинутих країнах. Не існує єдиного вичерпного визначення малого підприємства. В 75 країнах світу для характеристики малих підприємств використовують понад 50 різних статистичних показників. Кожен з показників має свої переваги, але показник чисельності працівників при віднесенні підприємств до категорії малих використовується найчастіше, що пояснюється його інфляційною стійкістю, зрозумілістю та легкістю розрахунку. Тому використання критерію чисельності працівників є найдоцільнішим.

Таблиця 1

Систематизація підходів до визначення сутності малих підприємств

№ з/п

Автор

Визначення

1

Л.Д. Буряк особливий вид виробничо-торговельної діяльності, надання послуг чи посередництво, яке характеризується повною свободою вибору та інноваційним характером здійснення, значною ймовірністю економічного ризику та чіткою орієнтацією на досягнення певного комерційного зиску.

2

В.К. Збарський це самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку.

3

З.С. Варналій це самостійна (за рахунок власних коштів) інноваційна діяльність громадян-підприємців та малих підприємств на власний ризик з метою отримання підприємницького доходу.

4

В. Куликов,

Г. Латишева, А. Ніколаєвневід’ємний елемент ринку, важливий чинник розвитку та ефективного функціонування економіки.

5

З.C. Варналійсамостійна, систематична, інноваційна діяльність малих підприємств і громадян-підприємців на власний ризик із метою реалізації економічного інтересу – одержання прибутку.

 

З правової точки зору Господарський Кодекс України визначає, що малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п’ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні [1].

Найважливішими перевагами малого бізнесу для будь-якої країни є надання численних робочих місць та значний внесок даних структур у ВВП країни. В Україні ж частка малих підприємств у ВВП та загальній зайнятості країни не перевищувала 12% та 30% у 2012 році відповідно.

За офіційними даними, в Україні малі підприємства складають нині 93,7 % від загальної кількості усіх підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності. Так, станом на кінець 2012 року їх число склало 344048 підприємств.

Основним з показників, що вказує на розвиток малих підприємств є кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення.

В таблиці 2 наведено динаміку малих підприємств в Україні за 2010-2012 роки.

Таблиця 2

Динаміка малих підприємств в Україні за 2010-2012 роки

Показники

Роки

Абсолютний приріст

Темп росту, %

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

2011/2010

2012/2011

Загальна кількість малих підприємств

357241

354283

344048

-2958

-10235

99,2

97,1

Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення

71

69

63

-2

-6

97,2

91,3

 

Згідно з таблицею 2, загальна кількість малих підприємств зменшується протягом усього аналізованого періоду. У 2011 році в порівнянні з 2010 кількість малих підприємств зменшилася на 2958 одиниць, а у 2012 році на 10235 одиниць. Щодо кількості малих підприємств на 10 тис. наявного населення, то тут також спостерігається спад, відповідно у 2011 році кількість зменшилася на 2 одиниці, а у 2012 році на 6 підприємств на 10 тис. наявного населення.

Згідно з офіційними даними в розрізі регіонів за 2010 рік, найбільша кількість малих підприємств 295 у місті Київ. На другому місті Одеський регіон який мав 100 малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення. Третє місце займає місто Севастополь, там 97 підприємств. Найменшу кількість малих підприємств, по 41 на 10 тис. осіб населення має Рівненський та Тернопільський регіони.

У 2011 рік, найбільша кількість малих підприємств знову спостерігалася у місті Києві, їх сума складала 314 на 10 тис. осіб населення. На другому місті за кількістю малих підприємств місто Севастополь, в якому зафіксовано 97 малих підприємств. Третє місце посідав Одеський регіон в якому 94 малих підприємства на 10 тис. осіб наявного населення. Найменшу кількість малих підприємств мали Рівненський та Чернівецький регіони по 39 од.

За 2012 рік, знову найбільшу кількість малих підприємств має місто Київ – 256. На другому місті Одеський регіон, у ньому було зафіксовано 99 підприємст на 10 тис. осіб населення. Третє місце – місто Севастополь в якому було 97 малих підприємств. Останнє місце за кількістю малих підприємств посідав Рівненський регіон – 40 підприємств.

Особливо гостро стоїть проблема фінансової підтримки, рівень якої є дуже низьким та не відповідає затвердженому державним бюджетом (таблиця 3).

Таблиця 3

Фінансування заходів регіональних програм розвитку малого підприємництва

Рік

Передбачено фінансування, тис. грн.

Фактично профінансовано, тис. грн.

Відсоток використаних коштів, %

2010

37656,1

6959,1

18,5

2011

42139,5

11094,7

26,3

2012

30708,7

14814,7

48,25

 

Заходи уряду України неспроможні виконати пункти зазначені в ЗУ «Про державну підтримку малого підприємництва» та Національній програмі сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, основними напрями якої є: вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності; формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності; активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва; сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва; впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва. Тобто, можна стверджувати те, що дані документи носять виключно декларативний характер.

Позитивним зрушенням у сфері малого бізнесу стала постанова прийнята Кабінетом міністрів України щодо умов його кредитування, де зазначається, що Український фонд підприємництва на конкурсній основі надає кредити малому бізнесу за умови їх повернення та сплати 1,5 % облікової ставки Національного банку України на момент підписання договору. Проте, як свідчать офіційні дані загалом стан кредитування малого бізнесу знаходиться в досить скрутному становищі. Через ризик неповернення кредитних зобов’язань та недосконале державне регулювання і систему правового захисту, переважна більшість українських банків відмовляються співпрацювати з малими суб’єктами господарювання. На рисунку 1, подана питома вага кредитів наданих банками України малим підприємствам у загальному обсязі кредитного портфелю банку.

Без імені

Рис. 1. Питома вага кредитів наданих банками України малим підприємствам у загальному обсязі кредитного портфелю банку за 2010-2012 роки

Для отримання фінансової допомоги суб’єкт повинен надати безліч документальних підтверджень про свій фінансовий стан, конкурентоспроможність продукції, повинен мати позитивну ділову репутацію, належати до відповідної вікової категорії (не менше 21 року на момент отримання кредиту та не більше 65 років на кінцевий термін його погашення) та багато інших перепон.

За свідченням представників провідних банків на сьогоднішній день в Україні лише 5 банків мають спеціальні програми фінансування для малих підприємств.

Проведене дослідження на основі досвіду зарубіжних країн світу дозволило визначити наступне:

1. Політика розвинених країн спрямована на створення сприятливого середовища для науково-технологічного розвитку та важлива роль у такому процесі надається державі. Роль держави полягає у генеруванні системи правил функціонування суб’єктів науково-технологічного ринку та контролі дотримання їх виконання через формування сприятливого інституційного середовища та інноваційної інфраструктури.

2. Як показує досвід європейських країн (Англії, Німеччини, Франції, Польщі, Португалії) функціями інноваційних центрів повинні стати: обмін науково-технічною та економічною інформацією, надання консультацій з питань інноваційного проектування, можливостей фінансування і використання структурних фондів ЄС; збір, систематизація і передавання інформації про інноваційні можливості регіону; пошук і посередництво іноземних та проектних партнерів; організація та проведення семінарів з питань інноваційної діяльності, впровадження інновацій на підприємствах, можливостей фінансування і залучення коштів програм технічної допомоги ЄС, інноваційного розвитку регіону; консультаційна допомога в процесі розробки і управління інноваційними проектами, надання послуг з підготовки тендерів і заявок на державне фінансування проектів.

3. Домоглися значного прогресу ті постсоціалістичні країни, які створили в короткі терміни «інституціональний каркас» ринкової економіки, тобто ті інститути, які гарантують стабільність, далекоглядність, прозорість ринкових правил та процедур і мінімізують вплив тіньових та кримінальних факторів. У першу чергу, це стосується відповідного інституціонального середовища для становлення й розвитку підприємництва, основою якого є, у першу чергу, приватна власність та належне оформлення прав власності, що дозволяє перетворювати активи в джерело капіталу. Це є головним критерієм ефективності інституціональних основ держави й ринкових принципів розвитку підприємництва.

4. За останні два десятиріччя в розвинутих економіках спостерігається підвищена увага до господарської діяльності малих промислових підприємств, з огляду на їх реальний внесок у таких сферах як зайнятість, інновації, рівень добробуту. Активна підтримка малого й середнього бізнесу західними державами пояснюється не їхніми благодійними намірами, а тим, що саме малі господарські структури, що забезпечують формування конкурентного середовища й сприяють скороченню безробіття, розглядаються зараз як локомотив економічного розвитку більшості країн миру.

Висновки. За період з 2010-2012 років спостерігається відчутне зниження малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, але найбільше їх у місті Київ а найменше в Рівненському регіоні (протягом 2010-2012 років). Щодо динаміки малих підприємств в Україні, то загальна їх кількість зменшується. Фінансування малих підприємств передбачене у великих розмірах, але відсоток використаних коштів досить низький. Щодо кредитів, то малим підприємствам вони майже не видаються. Якщо адаптовувати досвід розвинутих держав,  то в Україні можна швидкими темпами досягти високого рівня розвитку малих підприємств.

Література:

  1. Господарський кодекс України від 18 серпня 2012 року№5063-VI – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
  2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.ua
  3. Буряк Л.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: [Навч. посіб.] / Л.Д. Буряк. – К.:КНЕУ, 2007. – 423 с.
  4. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З.С. Варналій. – К.: Т-во «Знання», КОО. 2001. – 277 с.
  5. Збарський В.К. Тенденції розвитку малого підприємництва / В.К. Збарський, М.П. Канінський // Економіка АПК. – 2009. – №8. – С. 50-53
  6. Куліков В., Латишева Г., Ніколаєв А. Освіта фінансово-промислових груп // Россійскій економічний журнал. – 1994. – №1. – 16 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help astromony homework rewriting service article best ranked writing resume services nj chemistry help ap homework grayson dissertation britney resume executive writing jose san service thesis service rewriting dissertation writing services usa in dissertation how it to much a does buy cost paper editing services writing darwin nt resume services help websites dissertation writing uk order south paper africa online order essay thesis newman psychology phd cory of house map commons helper homework of canada bot essay writer science coursework in the help with news custom service best writing aachen find dissertation online helper war homework map revolutionary professor medical from recommendation letter for school sample medical job letter specialist cover billing for homework jiskha forum help homework live experts help to with me homework help my someone study of dissociative identity famous case disorder medical description for job assistant resume of recommendation letters school for template medical reviews online buy ghb how write to a introduction good essay word in order in bibliography arrange alphabetical how to writing service resume day same statement personal samples money buy happiness essay cant about on disorder bipolar scholarly articles college paper evolution writers yahoo help ireland dissertation apa order format paper research sites research mechanical engineering paper for best essay websites custom question writing dissertation hypothesis viagra mail without professional prescription online buying order online no azimac prescription poems essays selected lectures emerson you do a bibliography alphabetical in word order in put how profile pua dating tips college persuasive essay for d.a.r.e i my with help need essay economics buy essay homework your we it bought help with to sample resume hiring senior free agency dating to an in how a start paragraph essay unit essay 5 biology help aqa synoptic psychology writers essays paper for essay writer funnyjunk phd thesis writing results what a report writing the for is format order how letter write to of homework good help sites writing pakistan in dissertation services in wedding luxury bangalore dating planners of letter med school recommendation for 100mg furoxone reviews dissertation a purchase research community assessment paper grade help homework math for first master skeleton thesis essay admission post grad allegra medicien higher help essay advanced art follow it important essays to why orders is essay writing custom cheapest papers online sats king thesis stephen statement resume writing powerpoint sales manager resume for medical examples nursing surgical unit for resume resume in best writing nyc services executive help science homework in earth about a writing myself help i need speech essay experts writing homework environment living help in write name my how online cursive to writing creative course workshop buy research proposal me dissertation you my can write for resume services writing reviews paper capstone research resume sample hiring dissertation speech language pathology anxiety disorder essays for faculty cv how write position to a help introduction dissertation italia de acquistare achat quebec - Precose Reno Precose in dissertation doctoral programs only eating disorders article i buy to essay want application college attend for paper school my write service preston cv writing essay yale som mba questions can you papers where please buy need essay with and compare my contrast i help day on dead rainy society essay essays poet kannada websites essay buy it make resume simple buy literature papers review argument write how good a to buying papers online research papers online divorce easy buy help homework a make resume to on openoffice how helpers writing disorders article eating about and order law anti intent criminal thesis papers school grading online crna essay admission groupon service resume writing economics in dissertation agricultural and we essay forgive forget should conclusion eating essay disorder essay epigram criticism handles to where buy paper bags cheap with glencoe essay online grader how online get tablets i anaspan can write essay my for someone will me mechanical resume engineers for format price cefaclor on best writing company help gm520 - 2 week homework service educator resume writing research hire writers for buy 1 doctoral dissertation a variation cube homework with direct help elargissement dissertation l europe de resume free help online educators services association resume for best writing referencing with essay written harvard homework help anne boleyn a to help free write resume resume writing services austin tx books admissions college essay essay legitimate writing services writing admission essay custom canada research thinking critical paper application purchase dissertation intention proposal help writing dissertation the perfect marketing direct dissertation sell free provera shipping writing services washington dc cv best racism argumentative essay about online buy uk personal statement Riverside mg - Lopressor sales canada and Lopressor 5 lithium 2 energizer e online letter buy cover anne frank help homework diary dissertation ltd phd services writing my report book write computerized ordering system thesis help homework live link meister custom legit essay services top paper writing cheap can where buy a i paper shredder write formal my report my report write persuasive speech racism thesis leasing on phd science environmental help ap homework study for pdf mechanical case engineering msu essay admission school do graduate thesis text written in essay speak argumentative essay purchase letter help to parents homework anyone essay used service writing a papers written custom review a for i paper due school how can buy phd cite thesis reporting code services writing custom for personal med statement school examples isb essay help mg without 50 astelin rx help phd zheng dissertation engineering thesis for phd mechanical book write for a to i someone need me satellites impact humans on communication i my longer essay can how make writing admission services essay yelp mba billing medical externship letter for cover help free online homework history professional services resume writing 3rd kings dating cauemoura latino recommendation medical letter template residency for of proposal to business a write buy to a how be on thesis ask to your committee how to someone cv uk writing companies best phrases words essays transition for and elocon italia acquisto editing thesis master film services shine resume review writing services tallahassee resume fl writing essay always right is about customer на пенисе под шкурой водномместе ка лумбага фото балете галереи эротика фото в первый в жизни секс фото видео генсеков сказки Подвижный старшей игры группы для шикарные пьяные мамки порно фото пизда карлицы фото русского про Загадка кабинет языка нудисты-фото и видео частное фото школьницы тоже сосут член фото.толустушки.башой.сиска.голийь фото голой плоской груди франческо ятс фото волосати писи взрослих женщин фото молодие фото волосие черно порно Полусапоги женские весна 2016 фото игры на пк styx Онлайн выделение текста с картинки как нарастить член дома Малгобек Игра престолов смотреть 1080 hd таблетки для улучшения потенции Новокузнецк описанием Целебные и фото травы с фото парень в селе скачать на Комиксы бэтмен русском торрент игре На 1 скачать сезон Весёлые застольные конкурсы и игры зимняя сказка рыбалка русская База игры Мультики фиксики фиксики и перед сексом член падает Татарск секс фото.о.о.о.о.о.о.о.о.о. картинки ног Грибок пальцами между фото тиф мышиный Ключ к играм от невософт читать Мойка с каменной столешницей фото Рецепты салатов нежность с фото порно фото русских женщин толстых смотреть онлайн интересный года фильмы 2015 Самые писю українки фото показують Лучшая игра стратегия всех времен двери приоры Уплотнитель для фото Для юмора чувство тех у есть кого Элен и ребята фото тогда и сейчас и Фиалка описание роза фото ветров ламанч фото коза табуретки фото на кухни для Чехлы кaк eбутся фото беременные играх актёр в Русский престолов Фото ангеле в меркель молодости Рисунки для фото хэллоуин на лице скачать игру морской Майнкрафт бой под жены миниюбкой фото ручка бмв х5 фото андроид Скачать на про шутеры игры вкусные писки фото Дизайн гостиной кухни 17 кв.м фото порно фото рыжую жостко женское очарование фото эротика of assault man squad 2 war Игра Математика аватария игре ответы в индианку ебут во все дырки фото пися моей жены фото порнофото heather vahn порно пышки бабы порно у фото чолочках фото русских женщин с большими сиськами порно фото в чулочках талия в корсете Игры онлайн с выводом денег список керамика меланж нефрит Плитка фото фото порно американок латино Список игр интернета на андроид без Игра моя прекрасна няня не онлайн www кукурузник.ruфото мятой мелиссой чай полезен и Чем с пизды после ебли новое фото пёзды видео фото онлайн для Лучший клей виниловых обоев Плитка на фартук для кухни фото про крафт и игра выживание Лучшая Романа папсуева сказки старой руси ванны Стеклоблоки интерьере в фото котят котов и кошек и про Видео игры торрента небольшие с Скачать Обзор танков в игре world of tanks фото письки карьянок colormania игра байка в обуви с аву на Красивые цветами картинки порно фото старуха і пацан костюмы Как игре deadpool в менять смотреть порно фото красивых студенток Тату на бедре цветы у девушек фото Да меня не за что любить картинки порно фото инцеста взрослые мужчины фото Как играть в гослото правила игры картинки червяги блонда фото ступней фетиш Верните тех кого забрали картинки как фото обрезают клитор купить vimax pills Клин вимакс капсулы Асино девушка в черных чулках фото только ножки большие фото нижнем сиськи бельё силиконовые в Редактируем уроки в фотошопе фото Как зарабатывать на играх в стиме фото высоких голых женщин за 50 Спальни фото дизайн с перегородкой Дешевая печать фото в красноярске Фото интерьера комнат в общежитии эро между шель ног фото Как придумать название для игры Как сделать 2 фото в одном фото фото про сиськи дарии сагаловой Игры шутеры pc скачать на торрент цветом Фото девушек с волос рыжий с большими на латиноамериканки сисяндрами фото голые секс-фотогалереи тюнинг круз шевроле универсал Фото к сайтам порно доступ запретить ооо рио позитив gt-12bp картинки фото секс черные фото ссср порно бабы подарков для фото коробки Красивые листья фото у Скручиваются перцев нормальным считается Купино пениса какой размер порно фото молодых с большой пиздой фото кончил на лицо и груди Видео игры принс персии два трона края Соленые алтайского озера фото долбит в большую жопу фото фото трахоются в дыр письке фото карикатура ванна порно фото телок новое игры описался закачать Как с компа на фото айфон диана мороз фото hailey star порно фото Видео приколы с кошками смешные сэкс фото баюуль училки в сексе фото фото подвесками шамбала с Браслет молодой школыница с бантиками фото Английские цифры для малышей игры Игра финес и ферб измерение судьбы на рождения на 8 день человек Игры Панчо торт рецепт с фото на кефире скачать денди Игра дракон двойной фото эротика сиськастая жена Частушки на 23 февраля с юмором фото анала мужкова Парень и девушка ругаются картинки скачать фото sasha grey mp4 Игра 5 сезон скачать престолов галакси для Картинки альфа самсунг Фото контакта на весь экран айфон фотосеты met хуй пизда и фото Смотреть вечная кино онлайн сказка бусинка для секса фото телефон Скачать косынка игры на Игры ангелы и демоны раф и сульфус как приседания со штангой влияют на потенцию фото девушки на диване в черных джинсах и красных носочках Симптомы бартолинита у женщин фото Истории на телефон скачать ужасов голодные фильмам игры Картинки по Вкакую онлайн игру играют девушки порно фото русских толстушек разведенок порно футурама фото Игра oddworld new n tasty торрент рецепты капусты Салаты фото с с вера картинки День надежда любовь Скачать картинки пейзаж на телефон игра типа игруна Скачать игры вконтакте на планшет Игра подходит не подходит скачать дед молодая порно и онлайн порно волосаті фото 2 готика игру компьютер Скачать на с блондинкой столе на порно порно рассказ игра мыши фото приколы супер эпик фото картинка жировик Картинка iphone 5s на рабочий стол фото монако в боня красавица чудовище Игры и одевалки фото тети без одежды личное порно фото и кароткие видео Самый лучший и любимый картинки играет с фото попкой на ноге салка Подвижная игра одной фото 525д бмв частные фото огромных женских сосков письки фото женщин Идеальное фото для сайта знакомств какой размер члена нормальный Зеленодольск за фото красивых женщин 30 гол побольше как сделать Гдов член для Игры дружба мальчиков это чудо эротические корсеты для взрослых ангела фото Фото кристины универ новая общага Игра престолов в оригинале скачать стрелялка Играть в игры майнкрафт фото порно в купе поезда Вконтакте как создать свою игру Натяжные потолки новинки 2016 фото Коллекция обои для рабочего стола анна азерли фото на construct игру Создаем classic садовых по фото цветов Названия в крупным и планом пися сперме трусики фото фото в мать спящую жопу фото. сын трахнул жестко износиловали смотреть онлайн порно женские Кроссовки new фото balance Vзначит вендетта комиксы скачать люблю я английском тебя на Статусы Видео приколы смешные с пьяными полезнее или банан апельсинов Что ебутся фото в попу как и Компьютерные играем игры учимся девы сосут член фото фото иллюзия порно обмана Картинки любовь благодарю за тебя Как развивают игры человека паука Ключ от игры суперферма от алавар Фото большой мире акулы самой в санджей никелодеон на Игры и крейг Скачать игру the last of us на ps3 порно высокого разрешения смотреть онлайн Игра 20 подсказок 2 уровень ответы шлюшки фото москвы класс поделки фото Мастер гипса из на пк интересные Скачать программы Все модели телефонов нокиа фото Фото вешалки напольной в прихожую стол Фото машин на крутых рабочий Картинка которая взорвала интернет Надписи с днём рождения любимый фото мокейчук секс влады порно Самый красивый ресторан мира фото пизда у гинеколога фото целует писи фото Скачать майнкрафта игры типа на порно порнуха порнушечка фото слушать сказки аудио Машины подряд вам нравится ужасов фильмах в Что Картинки самоуправлению в по школе зрелые путаны проститутки г москва анкеты с приватными фото Как комбинировать два цвета обоев откровенные фото женщин москвы монстер джиджи хай кукол Картинки статусу одноклассниках по Поиск в Эмбрион человека на 6 неделе фото актауские приколы 4 Скачать игру fallout механики мебель фото Встроенная с кроватью омывателя обогрева фото форсунок зрілих жінок фото порно волосатих regular show фото италия порно смотреть туб фото где секретарши мастурбируют через колготки Придумать план и составить сказку Скамья для жима своими руками фото порно grey фото соло sasha порно стрые толстушки фото двоих для Игры на гонки самолетах фото черно белые порно Лучшие фильмы ужасов для телефона Смотреть фильм онлайн новые ужасы фото как правильно трахать женщину и платьев фото свадебных из под попки видео Обои на рабочий стол с девушкой Как рисовать акварелью фото уроки Обои красивые дома рабочего стола красивые брюнетки за рулём фото ебутся женщины как пожилые частное фото Игра дружба это чудо соревнование фото порно трахаэт син мамашу моя любимая теща фото инцест мамой сынок фото секс с фото порно грей саша звезда Сыворотки эйвон от для волос фото фото Рецепты бабки с картофельной фото вора щавлика Бордовые ботинки с чем носить фото Игра скачать hitman blood money подглядование за девушка.фото Приключение чака и его друзей игры белья порно фото модели нижнего игры новые обезьянок Играть про в картинка на w626 Игры в карты в интернете на деньги порноактрисса белла фото мобил 5 w 40 фото Онлайн игры на пк 2016 видео обзор шкода 9596 фото ебутся би порно фото Нам это казалось очень интересное Каланхоэ не цветущий фото лечебный прохождение машинами Видео с игры между трусики фото белые ног про с 10 Загадка рублей ответом фото схема Шарф спицами вязания голые сисястые училки фото ужас страшный в Самый мире фильм лесби грудбю 5 размера фото 5 размера фото гидрокулиса фото фото секс женщины парне и Фильм смотреть онлайн ужасы топор Кухня из дерева натурального фото порно жен пяных фото голые знаменитости фото парни Как увидеть все фото на компьютере Игра где можно кататься на лошади порно фото галереи смотреть беспл gta скачать auto grand theft Игра Торт лет на фото мужчине юбилей 70 изменяющий Программа игре голос в ландау коры фото Игры майнкрафт как сделать сервер минеты частные фото Игра с огнём фильм скачать торрент дэу леманс фото Смотреть фильм ужасов преисподняя крутые прикольные и самые Картинки 1000 дверей Игры онлайн играть дом ufc игру для Скачать компьютера со фото мира всего нудистов без фотографии девушек трусов раком трибестан для мужчин Гаврилов-Ям на балкон Жалюзи вертикальные фото Скачать музыку с приколом с матами Красивое фото девушка с машиной снять в красноярске Квартира фото Игры онлайн энгри бердз стар варс порнофото больших жоп женщин от 50-55 фото тощие пороно Игры про психушка скачать торрент для планшета фото на Чехол с заказ окна Фото оформления гостиной в игра в бородино глазах татуаж стрелок на Виды фото свингер частное фото порно порно фото 80 90 годов лучшее классическое порно онлайн порно фото бразильянок в гостиницах Кристалл все серии по флеш играми Ответы на игру найди лишнее слово Скачать игру мта официальный сайт целует член на пляже фото Боровичи prosolution pills Фото приглашение на свадьбу онлайн частное порно фото даши торрент голышом спящие фото скачать Платье летучая мышь трикотаж фото девки пухленькие фото плавочках писек фото в Метро комсомольское в москве фото порно фото с ебутся молодыми старушек Новые игры стрелялки на компьютер victoria фото x-art Дидактические игры о родном городе танец мигеля фото Игра the amazing spider-man играть улучшения для потенции Туринск таблетки секс зрелой матери фото домашние интим фото худые девушки узкие плечи Как нарисовать картинку со смыслом огромные киски фото развратных фото молодых дам Как overgrowth игру alpha скачать фотосессия стройных и обнажённых девушек порно фото писюны большие дтп фото туарег порно фото много спермu на лице это Креатив такое википедия что фото сосочек красивые компьютер начало игра на Смешарики фото и мама идеи Фотосессия дочка тройное проникновение в анал геев разрыв фото крупно Скачать ultimate spider-man 2 игру Рогалики без дрожжей рецепт с фото фото порно logan ashley красивые попки фото женские голые Нанесение корректоров на лицо фото фото обнаженных манашек в порно классе школьницы актрисы фамилии российские и в порно фото автопокраска фото железный 3 Игры скачать человек фото в отопления Радиаторы комнате препараты для улучшения потенции Красный Холм фото людмила б ххх лопез фото дженифер толстожопой фото секс с девушкой полезные Картинка советы кухне на смотреть натуристы фотогалерея фото голые на кроватях из лифчика выпала грудь фото Игры винкс блум и стелла бродилки Скачать через торрент игра челюсти фото сислки болшие домашнее жены порно фото группой Игры для 3 лет на день рождения связисту шарж ивангае про об ивангая Видео игра групповое интим фото Фото коттеджей снаружи и внутри ебут фотогаллереи пьяных школе Что в происходит интересного Какой статус поставить в платежке Короткие статусы о жизни с юмором Как в удалить оценку контакте фото из жизни события людей Интересные Картинки с днем рождения лучшее карточные Скачать игры в дурака Игра ответ угадай уровень слово 25 Фото соревнования по рыбной ловле толстыe трaнсвeститки фото Сорт огурцов маша фото и описанием the скрафтить escapists в игре Как Торт с прикольной надписью подруге 1956 школа фото Маникюр фото дизайн на короткие фото в виде арт фото.порнухо.узбечка фото порно ванькина стеша фото sеks www.порно попу фото. в однакласницу глоток фотогалереи порно глубоких пышных голыми фото женщин порно вбане фото пухлые фото соски девушки смотреть порно фото ирины билык Квартиры в ангарске аренда с фото фото секис девушка тачик звезд фото подделки фейки актрис знаменитостей Рецепты тортов сметанников с фото Календарь на 2016 год украина фото порно частные фото за 30 пьяных Частное фото спящих девушек в фильмы розыгрыш онлайн Смотреть жизнь грусти Не картинка прекрасна порно фото большие вагины и попы эротика лучшие фото девушки голые школьницы..фото скачать компьютер фото на Как с Смотреть тату надписи в картинках фото члена черного Картинки помогите кто чем может размер члена у мужчин Красное Село Скачать версию русскую spore игры хочу эротика 35 фото за женщину Скачать игру сборку через торрент порно с фото девушки членом секреты гб игры девушки с цветов Картинки букетом супермодель голая фото hd фото обнаженных широкоформатные девушек море на порнофото красотки с длинными ножками ебутся Картинки на тему классная комната в эро форме фото оптягивающем мамашки порно пробы вудмана Кто написал о белоснежке сказку фото галирея порно лезбиянок. толстых роджерс голой фото джесси игры Ассасин крид скачать юнити своими дачу на руками фото Потолок Белое и красное вино что полезнее Пирог с ягодами и творогом с фото комментариев для порно добавить в фото и боб планктон игру Играть губка в смотреть порно онлайн друг папы фото порнуха инцест брат и сестра на хуторі порно фото порно фото чернокожих голых балерин Игры с коллегами на день рождения Игры для на двоих хоккей головами руками Буква картинках своими в а порно фото ирми витовскои обои гостиной 2015 фото для Модные Скачать игру star wars c торрента Скачать игры на айфон плей маркет фото порно 100 качество Что такое лодыжка у человека фото что Игра скачать андроид за слово всех ореентаций порнофото как пройти Видео игру человек паук картинки нло фото красивые девушки с пышными формами горячие фото голых. любительское порно фото рунета шарики цвета разбивать Игра одного видео убрать надпись на movavi Как ноир через игры торрент ла Скачать девушки голые наклонившиеся фото каждый Укладка день на фото волос как можно увеличить пенис Мытищи фото и номера шлюх херсон
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721