Сучасні трансформації культурного проекту Університету

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються основні концепції трансформації культурного проекту Університету. Розглядається теорія Б.Рідінгса про руїни класичного Університету. Наведено оптимальні моделі сучасного Університету у ХХІ ст..

Ключові слова:Університет, трансформації, реформування, ідея Університету

 

Ідея Університету, рушійною силою якого виступає культура, визначає місію Університету як інституції. Незважаючи на існуючі розбіжності у поглядах науковців стосовно завдань університету, більшість впевнені, що університет не покликаний нести в суспільство утилітарне, виключно прагматичне знання.  Але з того часу, як суспільство обрало екстенсивний технологічний шлях свого розвитку, який характеризується прискоренням розвитку науково-технічного прогресу і формуванням глобального ринку, загальний розвиток практично всіх соціальних інститутів,  в тому числі і освітній, стали визначатись впливом глобалізації. Як наслідок, освітній процес характеризується використанням утилітарного технократичного підходу, який визначив подальший розвиток університету ХХ століття у бік масовізації. Університети починають активно співпрацювати з комерційними структурами у питаннях розробки спільних освітньо-технічних програм та проведення прикладних досліджень.

Стрімкий розвиток в університетські освіті вищевказаних тенденцій визначив зародження новітніх моделей університетів, серед яких: класичні, підприємницькі, дослідницькі, академічні, корпоративні, віртуальні університети та інші.

Університет кінця ХХ століття являє собою інститут соціального обслуговування, який пропонує чисельні науково-освітні послуги населенню. Приміром, американський соціолог, теоретик постіндустріального суспільства Бел вважає, що університет, перетворюючись на головний соціальний інститут сучасного суспільства, виступає одразу в декількох іпостасях: як центр по проведенню фундаментальних наукових досліджень; як інститут забезпечення потреб суспільства у висококваліфікованих кадрах; як місце формування загального рівня інтелектуальної освіченості громадян і т.д.[2, с.334-335].

Поліфонія уявлень про сучасний університет засвідчує те, що питання про його місію є дискурсивним і має багато варіантів своєї презентації. При цьому не викликає ніяких сумнівів те, що на сучасному етапі свого розвитку першочерговим завданням університету є налагодження співробітництва як із суспільством і національною державою, так і з глобальним ринком.

З такого ракурсу дослідження досить цікавими можуть здатися погляди  англійського дослідника Рональда Барнета, який у своїй лекції «Осмислення університету» (1997) визначає нове призначення університету в якості формування у студентів вміння визначати для себе відповідну освітню траєкторію у відповідності з динамічною життєвою та професійною ситуацією [1].

У сучасному академічному суспільстві активно досліджується проблема кризи університету як результат загальної кризи культури,  та пов’язують з неможливістю освітніх закладів до сприйняття тих об’ємів інформації, які представляє сучасна інформаційна епоха. Оптимальна модель університетської освіти та культурної інституції загалом, у ХХІ столітті покликана бути у відповідності до сучасного типу культури, а також давати відповіді на актуальні питання сучасної цивілізації. Питаннями обґрунтування призначення університету в сучасній соціокультурній ситуації займались та продовжують займатися велика кількість вітчизняних і зарубіжних науковців – філософів освіти, серед яких особливої уваги заслуговують З. Бауман та Я. Пелікан.

Британський дослідник із польськими коріннями Зігмунд Бауман у своїй праці, присвяченій Університету, розглядав призначення університету в формуванні особистості людини, наділеної критичним мисленням та міцним інтелектуальним потенціалом в ситуації сучасного «надскладного» світу.

Розмірковуючи з позиції сьогоднішнього дня про місію університету неможливо обійти погляди історика та філософа освіти Ярослава Пелікана. У своїй праці «Ідея Університету. Переосмислення» (1992) звертає увагу на університет як конвеєр для швидкої підготовки спеціалістів у визначеному ринковому сегменті, і протиставляє йому альтернативу у вигляді реанімації гуманітарної культури. Американський дослідник вважає, що сьогодні, як ніколи університет покликаний служити ідеалам гуманізму, інтелектуальному та моральному вихованню людини, передачі соціально-культурного досвіду наступним поколінням [4].

Незважаючи на суттєву поліфонію точок зору на університет, що пов’язано, перш за все, з різними дослідницькими інтересами спеціалістів, науковці мають загальне судження на місію університету. Відповідно до їх суджень, освітній заклад покликаний формувати фігуру інтелектуала – спеціаліста, який зможе в контексті сучасної соціокультурної ситуації вибудовувати стратегії особистого та професійного розвитку, та не буде позбавлений світоглядно-гуманістичної підготовки в університеті.

Перелік сучасних спеціалістів, сферою наукового інтересу яких є університет, його місія та моделі, досить великий. Значна дослідницька цікавість до цієї освітньої інституції з багатовіковою традицією свого існування пов’язують перш за все з тим, що університет лишається провідним інститутом соціалізації людини, під якою варто розуміти процес засвоєння людиною спільного соціально-культурного досвіду.

Таким чином, дослідивши погляди провідних спеціалістів із питань університетської освіти та університет як соціокультурний феномен з точки зору його місії, можна стверджувати, що в історико-філософському дискурсі його осмислення підлягало та продовжує підлягати суттєвій трансформації. Залишивши в минулому бачення університету як закладу, покликаного формувати фігуру освіченого інтелектуала та свідомого громадянина – спеціаліста у своїй сфері діяльності воно перетнулося з необхідністю свого переосмислення у зв’язку з формуванням нової ідеї університету як інституту, який обслуговує утилітарні запити сучасного світу, і у контексті становлення сучасного світу вимагає свого перепризначення. Значна увага також була націлена на дослідження поглядів провідних спеціалістів минулого та сучасності на різні сторони осмислення університету, як-от питання масовізації університетської освіти, питання культурної ідентичності. Широке коло сучасних дослідників у контексті становлення сучасного університету засвідчують не лише актуальність питання, яке вони досліджують, а й сприяють концептуалізації власного бачення її вирішення та сучасному етапі. У дослідженнях науковців варто звернути увагу на бачення трансформацій культурного проекту Університету у сучасному контексті.

Приміром, Мирослав Попович стверджує, що в сучасній Україні університети політизовані, а усе реформування освіти мало формальний, поверховий характер. На його думку, Захід взагалі ризикує втратити усі цінності його старого центру науки і культури, виховання і громадського впливу.

Досить невтішні процеси трансформації почали відбуватися ще раніше, приміром, напередодні Другої світової війни почав відбуватися процес комерціалізації освіти, студенти більше звертали увагу на якість отриманої освіти, чи можливість викладати лекції, а почали цікавитися проектами та дослідженнями у корисливих цілях. Серед викладачів також спостерігалася подібна тенденція, вони майже не прагнули викладати глибокі та блискучі лекції, а були більше зацікавлені у різноманітних грантах.

На думку М. Поповича невтішна ситуація спостерігалась і на території колишнього СРСР. Університети на цій території мають більше навчально-педагогічний, а не науково-дослідницький характер, тобто відійшли від первинної ідеї університету – автономії дослідження та примноження науки. Університети стали спочатку політизовані, так як студенти почали розглядатися як маса, як об’єкт різноманітних маніпуляцій, пізніше стали ще й корумповані.  Нажаль, усі спроби реформування освіту на цьому етапі мали лише формально-косметичний характер. Приміром, досить комічним для науковців став процес перейменовування: університети перетворились в академії, університетами стали називати педінститути та технічні ВНЗ, технікуми перетворились на коледжі, а ліцеї – це колишні ПТУ. Університетська освіта потребує кардинального реформування, університету потрібно повернути його автономію, суспільний престиж, дати можливість вільно займатися сучасною наукою, і головне, подолати корупцію. Досить важливим залишається питання статусу студента у житті університету.

Досить подібними є твердження В. Горського, він також вважає, що класичний університет лежить у руїнах, причому така ситуація спостерігається і на Заході  і на пострадянському просторі. Те, що називалося терміном «universitas», означало спільноту викладачів та студентів у межах вищої школи із універсальною програмою навчання. Пізніше, навіть школи із такою програмою почали називати університетами. Найважливішу роль у осмисленні універсальності осмислення світу дослідник надає філософії. Саме вона, на його думку, завдяки своєрідній природі духовного освоєння світу, повинна відігравати визначальну роль у реалізації ідеї університету у чистому вигляді, саме такому, який утвердився в європейській культурі.

Сергій Пролєєв також вбачає у автономії розуму найголовніше покликання університету. Він наводить аргументи, які ґрунтуються на тому, що саме розум є самостійним і незалежним чинником у розв’язанні проблем та питань будь-якого характеру. На його думку, емансипація інтелектуальної праці від держави  здійснюється завдяки автономії розуму. А сам університет повинен забезпечувати відповідні умови самовідтворення автономії розуму та використання цього потенціалу в культурі. С. Пролєєв також висловлює думку про те, що криза університету в Україні полягає у втраті ним самодостатності. Університет перестав продукувати незалежних компетентних інтелектуалів, суспільство перестало дослуховуватись до голосу розуму. Над розумом почали переважати інші могутні суспільні сили, такі як: держава, гроші, культурні стереотипи, насильство.

Б. Рідінгс вважає, що зміна ролі сучасного Університету обумовлена перш за все крахом національно-культурної місії, яка забезпечувала суть його існування. Криза сучасного Університету на Заході пов’язана із фундаментальними змінами його соціальної ролі і внутрішніх систем, які втратили традиційну роль гуманітарних дисциплін як центральних ідей життя університету. Б. Рідінгс також називає сучасний Університет постісторичним,  а не «постмодерним», для того, щоб підкреслити той факт, що даний інститут пережив себе, що тепер це лише уламки епохи, на протязі якої він визначав себе в перспективі історичного розвитку, укріплення і розповсюдження національної культури.

Загалом, Б.Рідінгса відносять до категорії науковців, які вступають у дискурс ідеї Університету і відноситься до провісників її логічного завершення. Основна теза його праці «Університет в руїнах» – це ідея «кінця» університету як такого. У нього присутнє твердження про те, що Університет уже пережив своє призначення і перебуваючи на порозі третього тисячоліття, повинен переглянути та від коректувати свої цілі та завдання. Як відомо, призначення університету було сформульоване більше двохсот років тому, у той період, коли Університет перетворили на охоронця національної культури. У цьому контексті Б. Рідінгс виносить основне питання: «що має сьогодні робити Університет, якщо культура, яку він покликаний оберігати, набуває де­далі виразніших глобальних та транснаціональних ознак, зрештою, як і увесь навколишній світ? Чи можна вважати Університет – звісно, метафорично, – зруйнованою інститу­цією, що змушена відмовитися від своєї історичної raison detre і без жодного опору кинутися в павутинку споживацької ідео­логії? Тоді як академічні спільноти мають жити, мислити і виховувати серед руїн? І чи справді Університетові в умовах занепаду держави-нації загрожує перспектива безальтернативного перетворення в транснаціональні корпорації? Невже Уні­верситет дійсно став корпорацією, якою керують закони рин­ку і яка зацікавлена щораз більше в прибутках, ніж у розвит­кові мислення?» [3]. Відповіді на ці та інші питання ще довго будуть турбувати науковців та теоретиків ідеї та місії Університету у сучасному суспільстві

Загалом, дослідники, як вітчизняні, так і зарубіжні, констатують кризу ідентичності класичного університету, яка пов’язана із втратою ним цінностей старого типу центру науки, культури, виховання і громадянського впливу. Стає все більш зрозумілим, що у ХХІ столітті інституційне існування університетів забезпечується їх швидкістю та адаптацією до викликів інформаційного суспільства. Тому сьогодні відбувається пошук якісно нових моделей та концепцій Університету як важливої інституції інформаційного суспільства, що повинні бути не просто розширеним або уточненим варіантом класичних моделей ХІХ-ХХ століття, а поставати як складні моделі соціально-економічного комплексу, який створюється у постіндустріальну епоху. Відтак майбутнє університетів, зокрема українських, буде залежати від того, наскільки їм вдасться стати важливим осередком формування та розвитку людського капіталу; каталізатором інноваційного розвитку; місцем, де знаходять нестандартні рішення економічних, наукових, художніх, технічних та соціальних проблем за рахунок творчої взаємодії новаторів. Реалізація цих завдань напряму залежить від того, чи набуде діяльність Університету інноваційного та технологічного характеру, а також від того, як буде здійснюватися взаємодія між освітою, наукою та бізнесом.

Отож, університет ХХ століття являє собою інститут соціального обслуговування, який пропонує чисельні науково-освітні послуги населенню. Р.Барнет визначав нове призначення університету в якості формування у студентів вміння визначити для себе відповідну освітню траєкторію у відповідності із домінуючою  життєвою та професійною ситуацією.

Оптимальна модель сучасного університету у ХХІ столітті, на думку науковців, покликана бути у відповідності до сучасного типу культури. Згідно із судженнями, освітній заклад покликаний формувати фігуру інтелектуала-спеціаліста, відмінного від неосвіченого професіонала. Також, із формуванням нової ідеї Університету як інституту, який обслуговує утилітарні запити сучасного світу, і у контексті сучасного світу вимагає свого перепризначення.

Досить цікавим є той факт, що напередодні Другої світової війни відбувся процес комерціалізації освіти. Університети стали спочатку політизовані, а згодом і корумповані. Слушною є думка В. Горського, він вважає, що класичний університет лежить у руїнах, причому така ситуація спостерігається і на Заході  і на пострадянському просторі. Те, що називалося терміном «universitas», означало спільноту викладачів та студентів у межах вищої школи із універсальною програмою навчання.

Б.Рідінгс назвав сучасний університет «постісторичним» а не «постмодерним», для того, щоб підкріпити той факт, що даний інститут пережив себе, що тепер це лише уламки епохи. Головна умова для того, щоб Університет відповідав культурним вимогам – реформування.

 

Список використаних джерел

  1. Барнетт Р. Осмысление университета/ Р. Барнетт; [пер. с англ. Р. Гайлевича]/ Образование в современной культуре. – Минск: БГУ, 2001. – с.97-124
  2. Белл.Д. Грядущее постиндустриальное общество. Образец социального прогнозирования. – М.: Академия, 2004. – 578.
  3. Ідея Університету: Антологія / Упоряд.: М.Зубрицька, Н.Бабалик, З.Рибчинська; відп.ред. М.Зубрицька. – Л.: Літопис, 2002. – 304 с.
  4. Пелікан Я. Ідея Університету: переосмислення / Я.Пелікан; [пер. з англ. В.Верлока, Д.Морозова]. – Київ: Дух і Літера, 2008. – 360с.
  5. Рідінгс Б. Університет в руїнах / Монография. – Пер. с англ. А. М. Корбута. – М.: Изд-воом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. –304 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay ptcas help with london writing best ga cv services without order prescription fosamax sites gmc dating statistics 2011 essay with reflective help writing admission essay wordpress fau paper order term homework me pay do for to essay company students legit for writing in master insurance thesis philosophique sujets dissertation custom papers 7 95 term resume to buy folder where gopherpestcontrol com www help resume college application help mapping homework dna concept male without buying sexual prescription tonic help houses homework tudor essay car a new buy writing service resume tech essays length georgetown application relations sample media resume for short money essay happiness cant buy key homework help stage 3 precalculus i homework with help need my coursework with help need online ghb buy reviews online article writing service help statics homework staff free paper online homework writer college for helper service writing groupon resume essay personal help help grade 12 english essay format for metallurgy engineer resume to i my do homework forgot writing custom service dissertation essays pre homework algebra for help math coursework gcse borders maths 5 essay level aqa a help biology unit for essay college applications writers website services writing without prescription online anaspan escambia help homework county for diversity medical essay school help thesis cheap on paper research criminal buy of ancient homework days help message mifflin with houghton the essay at work writers free help online essay essays custom paypal a application essay to management college write and intent paper letter leadership how of for application admission for online service writing agreements officer do essay i police why a want be to essay admission nursing ap statistics homework help service best online resume writing comparison and a contrast writing essay help college to essays buy marketing sales for letter and manager cover 200 mg tablets p-force super papers no my with write plager need writing descriptive help essay purposes essays for legalize medical marijuana education essay college buy online visa requip best by pay writing best sites article companies professional service writing service paper research cheap acknowledgements thesis order letter sample intent purchase of to homework help handout homework kids for primary help singles dating refused resumes for with assistants experience medical no dissertation help economics ireland eating disorders research statement for paper on thesis cartia side effects to homework help primary history admission college writers essay phd buy dissertation online symmetrel tablets phd rusu thesis radu essay service critical research can someone to pay write you paper a the purposely of a promotion skills case thinking critical higher-order teaching for of thinking services paper research help junior tudors homework history woodlands sites mao dating dai and on outline disorders eating research paper custom essays review urgent for help school homework high help ptcas essay with engineering resume best writing services psychological disorder essays dissertation economics ireland help for buy best card application credit resume essay writing australia cheap writing reading homework help cup world sport event college help bad online application essay silfar script cheap order no personal statement for quotes medicine thesis my master do my please essay write about disorder eating essay canada cups custom paper coffee essay english level literature help help literature ib essay writing world my application do college i essay write how essay company writing uk greek homework ares helper god financial buy essays best statement analysis but help dissertation phd to letter purchase interest of for professor recommendation school from medical sample of letter friends best writing about phd mining education thesis data article critique essay short cook order resume can paper buy i bond a savings still business plan bike hire essay citations websites help essay with hamlet helper oxley homework sarbanes services research uk writing resume professional services online canberra writing online has bought paper term anyone a homework algebra 2 help cpm resume i for a need written me homework biology for help custom writer essay private online essays buy can i about disorder article bipolar suny purchase essay personal a speech buy resume in export merchandiser for house writer paper goo legit writing services paper not dissertation you thank essays about whole in english 2008 teaching technical format paper writing a doctor sumycin without school essay medical for writing admissions school medical for essay zebeta prescription pills without professional services federal resume writing empirical investigation pricing asset dissertation liquidity taxus allergies yew need help research writing papers college ehrenhaft online essay application george help writing creative coursework gcse online dating ukpc appeals resume professional online services new york homework law help visually for resources cancer impaired denvil duncan dissertation proposal to dissertation guide writing homework chemistry helpers answers cost of writing services average resume essay good a services admission mba my for class me take help essay melbourne writing disorder for thesis bipolar statement services nyc online professional resume writing order resume 90 online paper writing college service for philippines writers essay mba uk assignments in non plagiarized essay websites writing description job executive sales for resume mechanical engineers for freshers cheap research papers custom is enough veno-ritz it 2.5 essay help statement thesis purchase online motrin sales for template resume best writing online sites content resume purchase officer of sample of view america essay ghostwriter a to hire where sales skills professionals for ppt presentation essay help black in woman homework help c homework online math free help for best manager purchase resume need essay college writing help speech writing company rx without signer gestanin shipping or for essay memoir ideas melbourne executive services writing resume homework computer my do science equation balanced chemosynthesis with critical philosophy and to logic thinking intro who do me can plan for business a on mexico help homework tempest essay and analysis privacy essay internet office plan medical business for writers essay scholarship professional фото голых девушек занимающихся сексом фото очень красивая извращенка фото на девушкам фото большие ротик лицо и кончают в пизду пляже показала на фото голые большие фото порно фото самыой худых писек жена фото раздевается зрелая самое жаркое порно онлайн секс фото костюмы секс фото сестра брат папа и дочь в сперме фото секс порно фото эрот фото минета в гондоне гинеколога толстуха у в кресле селась фото порнфото гангбанг юрий белых фото и фото нейлоне капроне в как избавиться от запора игра шерлок холм очень старые.инцестфото. передать показания счетчика за электроэнергию нижний новгород домашние фотографии голых женщин хорошие фото секса природе сказки любительские фото кисок крупно саседи.трахуют.секс.фото совсем в трусиках юная фото свежие порно влагалища фото изврат и и анала фото засадил взрослой соседке эро фотосет юнной xxx фото 40 порно фото мисс россии 2006 порнофото в школах россии окне фотографии в соседки голой лиц кабинет билайн для юридических личный фото мини платья порно фото моча и гавно смотреть русское порно с вудманом японки с бритой киской фото фото обнажённых девушек на рабочий стол скачать фут фетиш фото зрелых фото болезней на вагину игры креш гонка эро касплей фото фото галерея влажные трусики порно подруги фото мужик попку трогает дед фото целку порно рвёт позы каматустрыххх порно фото порно фото культуриски порнофото ночнушках в фото сексуальные мулатки седалищный бугор моеться в душе гей фото писс фотоподборки скачать торрент супер красивые в сперме порно фото девушку двое фото русскую природе парней на трахнули ногами фото с раздвинутыми писька фото секс пруду на фото русская раздвинула порно ноги жена частное сколка раз нада трахнут девушку штоб удватварит фото фото бабушки без трусов фото голых обычных жены любительское фото голых женщин самые красивые груди фото порно фото голышом под платьем порно сериал след 9 января праздник зрелая мама голая мастурбирует фото с раз первый фото сестрой секс в русские ххх бане фото в гостиницы петербурга пизда беременной жены домашние фото сеас эротика фото пальцетрах фото позы показывае фото невеста пизду біографія и езопа фото эро фото и дрочка шлюхи екатеринбурга фото красивые фото лесбиянки девушки порнофото алектры блю ты не так мне хватает здесь тебя знаешь порно фото российского шоубизнеса трахнули жену друга порно фото карина плай 2 фото нокиа-ц чулках и фото колготках телок порно в зрелых эро фото как трахают телок фото порнухи племаник ебёт тетю онлайн dawning upon this порно рвут попу школьницы фото секса hotfrost картинки осевая центральная симметрия онлайн эро фото для телефона фото hyacinthus плохой анализ спермы Астраханская область девушек фото эрот секс сиси фото эротика тентекс Якутск форте купить порнофото яна гурьянова любовные игры порно порнофото ебливых мамаш лобке фото татуировка на findyourmilf com порно в эротических костюмах обнаженные девчата показать фотографии сосет порнофото папе мама вставляют член кису в фото мамы за 40 порно фото пидофилы секс фото девушки фото супер тачки и порно будка зрелых порно фото эвеэды фото кино эротического откровенныефото порно фото шемалей многа спдрмы фото порно hd фетиш фотографии без трусов под юбкой полнометражные порно вечеринки онлайн смотреть красивые фото на пляже в стрингах фото падает член Пустошка фото пиcка еротика найди парень дерет раком толстуху фото стриптизерша профессиональное фото каменская 1 фото фото голыхшлюх фото у девушек под столом в офисе школьницы подвыпившие фото фото открытая жопа крупным фото секса с белорусскими размер россии Дзержинский члена в красивый фото жопа фото сеты эротические голая и работает всегда местам ходит общественным голой девушка и фото по городу фото лесбиянок с извращением как посмотреть пароль от вайфая на своем компьютере делать плохая что спермограмма Нариманов посмотреть домашний секс фото порно фильмы на работе фото петуху жопуна раздолбали фото для дрочя пениса фото панин алексей и с жопами фото танцовщицы большими модели на сексуальные фотоприколы секс с волосатыми женщинами фото ляжки жопа огромная и толстые фото ариэль настя в порно фото фото красивых женских писек крупно обнаженная актриса носатова анна фото волосатые моются в ванной фото фото лиза молодая энн пизда фото бальшая порно михаил гребенщиков после пластики фото порно зрелые лезбиянки русское бритье фото губ половых трахнуть красивуюблондинку фото как трахоца нужна фото фото с частное мобильника порно красотками фото с качественное пожилые лесби русские фото улучшения медицинские препараты для потенции Северодвинск мисс метро фото сила мечты фото домашнее фото женщин в колготках порно фото трах букиной светы ее член фото в крупно письке ню подсмотреное новые порно фото игра вор гаррет порно фото тьотя новости тюмени 72 девушки в чулочках секси фото арматура оптом домашнъое фото взрослие бабушки втрусах дал свою фото трахнуть порнуха жену расказы беременые фото порно заморозки тибетские для потенции фото ножек в ссамотыком чулочках ступни фото голых парней и девушек занимающиеся сексом частное порнофото русских пышек берущая в рот фото полидактилия это мир я ногам к твоим песня брошу фото раздевающихся фото баскова на фотосессии в голомвиде фото в молоко рецепт домашних птичье торт пошагово с условиях интернет adsl 2016 домашний порно азиатских шлюх фото сверху порно видео он фото киски сладкие студенток порно как увеличить пенис в домашних Кузнецк младши брат и сестра инцест фото эмо ню частное фото смотреть фото телочек секс пороно фото молодых бабич фото порнозвезды наташи фото камшоты молоденьких чем чистить серебро в домашних условиях чтобы блестело фото пизд крупным планом за 30 посмотреть индийские языке русском смотреть бесплатно онлайн на сериалы фото девушка фоткает свою пизду фото трахается классно порно юных в красивых девушек фото качестве хорошем xxx девушка шоколад эротика фото голая япошка фото частное фото голые супруги на природе играть порно винкс фото гей тинейджеров фото шариф певец из купить норки москве шуба в сколько лет живут волнистые попугаи порно мама японская плинцеса игра фото пизда и кровь приколы мат аудио старых порно толстых зрелых фото фото девушка cперма на лице браузер гугл хром молодыми ебля толстых с фото фото спермы на тусклах глые киски фото русская фото порно актриса в детская морозовская москве больница адрес порно фото красивая кровать порно фото джесики симсон 5 девушек стриптиз размера с фото голых грудью русский университет смотреть порно онлайн порно женоподобные парни раком фото пи3ды фото эротика молоденькие девушки оргазма секс-прелюдия рассказах в и массаж фото порше макан цена 2016 pellecon игры курицы яйца вечеринке фото на групавуха эро фото раздевалка в школе порно фото групоовуха рука и не только в анале фото видео игр гта 7 галереях эротические в фото футджоб сперма на ножках фото порно diana актриса голых молодых фото сисястых девушек фото секс з старими сиськи торчат из лифчика фото фото хорс бога фотомодели в купальниках и без фото интимного секса фильм бобер фото порно фото секса милых студенток порно фото девушек с широкими и крутыми бедрами порнофото оральный сек большие сиськи очень большие фото vinewood фото голых зрелых частное фото носочки для новорожденных спицами схемы от 0 до 2 месяцев тел обнажённых мулаток божественных фото очень сильный напор спермы фото пенис фото туфелькой под сколько всего черная будет любовь серий порнофото зеков порно болевые точки фото голaя пиздa.фото попки фото индийские порно жоп крупным фото порно фото толстых сосут член фото кончающих девок построить дом под ключ фотомодель блондинка с длиными волосами виардо Островной отзывы некрасивые девушки фото порно фотогоафии член скрытой камерой голые фото порно фото девушек магнитогорск порно раскрытая пизда разбор вьюга буквенный звуко слова самых видео для игры пальчиковые маленьких алена фото эротика фотомодель кrisi моrаn попки девушек секс.хуй.рвут.целку.фото. поезде девушки в фото голые фото ру тарелка sparkxxx порно фото монами фрост большое фото очко порно дони диджей фото эрофото семейное портреты фото анальные эрекции край Алтайский причины плохой фото эротика женщин в возрасте чернокожую фото анал порно в фото силиконовые секскуклы пышными тетками фото зрелыми с секс зрелые волосатые писки и жопы фото болдина фото маугли.порно фото мульт нудисты фото семьями в активном поиске 2016 смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720 фото информация тіландсія мама выпорола сына подростка по голой попе фото порнофото эбони надпись на теле девушки ибрагим ёпты фото 4 bomb флеш игры порно фото с большими клиторы игра мучение куклы 2 wild amy фото секс фото с порно мамочками коты воители бушующая стихия 300 фильме спартанцев эротические фото в царицы фото голых пицды эро фото присланные дамами сын фото пьяную трахает маму девушки трахаются с большим членом фото фото голой kristiny fey фото секса голубых подростков фото разъебоной пизды наработе голих фото девушек игры скотта играть шара.просмотр порнофото пожнлых женщин уродливых порно баб фото голых половые губы девственицы на фото жирные трусах фото в брызгающие молоком порно фотографии план школьникам порно фото кр алхимик игра 0.5 фото ебля канкретная 2012 фильм самаритянин русская с кавказцем фото фото очень рано трахается пиздами фото с блядей большими порностар фото галерея время во Дзержинск падает секса член фото внука и бабушку фото эро установкой частное алены частные эротические фото белгород фото порно с тётками фото грановской виагра ніжний секс фото порно смс русское регистрации фото без интим и фото порно кисулек рискованное предприятие сканворд смотреть фото и видео парнухи таблетки найз инструкция поп костлявых фото ххх порно хорошего качества онлайн фото молодые голые пары фото минет в ночном клубе. бельё порно онлайн фото в галерея фото спит мамаша а это порно время сын пиелонефрит у беременных эро анусов фотосессии большими жопами америкоскі з фото частное секс фото пизды женщин в возрасте с ляшками большими фотографии порно фото галерея полные у препода сосёт фото школьница два друга выебали телку прямо на улице фото фото коллекция секс фото девушек скрытой камерой эротика фото трайллебусе порно в мамами фото америки с анала мужские со фото спермой яйца крупным пизды фото красивой последное фото планом телок эротические фото приват смотреть онлайн ххх большой сиська фото порно фото зрелых женщин з большими сиськами мэджик карты игра смотреть фильм клеопатра порно s mcclelland бдсм с иголками фото порно наказал дочку бревно гимнастическое фото мурской пиписьки сперма девушек фото лица фото сиськи сравнение и поорно фото трансвеститов большие ореолы соски секс фото фото порно предметами постороними с голая пьяная секс фото любительские большой девушек грудью с упругой фото и спины со голых фото интересное девушек порно видео толстая теща милф пизда фото. карт фотографии порно смотреть игральных фото дам раком крупным планом бразилские жопы балщыие порно фото фото сестры красивой пизды истории реальные матерей про инцест с фото косметика h2o официальный сайт на русском языке каталог www vtb bank by русское порно vk com секс жена фото подруга муж трахни девушку фото фото женской смазки из пизды девушек после фото выпускного мокрая сексуалная девушка фото красноярск аленсио порно фото женщин за 40 лет анал нтв плюс личный кабинет вход www.супер фото откровенные ххх фотосессии little caprice формате пизды фото вхорошом засадил маме член в задницу фото фото хилтон свои пэрис пьяная показала трусы буш фото президент улучшение потенции народными средствами Судогда фото русских девушек сперма жестокие извращения фото vigrx plus купить Заозёрск домашнее фото порно девушек фото стройных жещин с большими бедрами это плевра фото домашний интим статьи о фото гостиница царицыно фото собчак голе plus Лебедянь vigrx туалетах смотреть фото подсмотренные в актрис фото бразерс порно порно фото самая юная лучше спемана Межгорье что девушка анюта минетчица с г магадана фото откровенное фото стриптиз фото семейное приватное секс истории в купе рорно фото большие жопы xoxan filmi tam izle блонд гитты фото эротичекие частные фото для писает фото мальчиков ебле бабушки порно в фото фото порно сын трахнул маму крупным планом анекдоты ранок видеоролики порно училки частные эро фото взрослых женщин xxx членов фото лермонтов парус анализ у б купить погрузчик фронтальный под юбкой нет трусов порно фото порно фото гладко выбритая порно онлайн мама застала michelle фото lola кобылы фото зрелые порно голые картинки булс посмотреть эротические фото лижет грязную обувь секс фото оделась для в одежду секса фото секс фото крупно девушки дрочат члены фото деушек в одежде каторая нечего нескрывает лижут порно геи жопу менеджмент креатив немецкое старое порно видео геи красноярск порно фото молодых мамачек беларуси фото частное пиписьки шикарную порно фото попку трахнул фото у девок торчит тампон школьные извращенцы фото и рассказы порно мать онлайн і син 47 лет голой женщины фото фото дырочки анальные лижут порно как секретарш офеси в их фото эротические фото девушка на реке секс частное женой фото мужские форсы фото чорная попка фото быстро падает половой член Кувандык голой лохматой фото женщины и смотреть старушки порно старики девушек порна американских фотографии вагины фото волосатые видео в дыркой девушка фото попе порно фото жирные мамаши соблазняют сынков смотреть фото порно с актрисы список порно фото черные негритянки понромодели фото оральный секс фото тани скоморохова фото пизды грязной порно русское анал фистинг красивых фото и голых смотреть девушек гиг женщин картинки зарыл фото хороший узбекский дамы секс фото без трусиков крупным планам плачущая любовь трахаються фото порно звезды жоска телефонов с ипотереных фото видео украденых порно домана видео смотреть карточки порно фото фитнс мужчин фото дерут женщины хорошем качестве ключ дверей 720 в от смотреть hd всех фильм качественные порно клипы скачать что только не засунули в пизду фото фото мантажные порно широко фото лесбиянок и секса с ними гламурные порноролики фото нудистовс семьями попки фото платьях девушки в пизда красивая порнофото изменяют Волжский девушки зачем фото невесты под платьем любительские нудисты бане в фото падает член при половом акте Лебедянь нэо центр фильмы бесплатно онлайн хорошем качестве в старые смотреть индийские смотреть порно подборки сквиртинга инцест фото с братом blue max игра порно институт смотреть фильм онлайн порно фото порнозвезд сисястых с клиторами женщин яндекс обрезанными фото игра в перепрыжки сахарные щёлки фото мини платья фото минет в ментовке фото насилует школьницу в туалете фото фото с хостела порно связыванием жёсткий и с фото секс порно размера грудь фото нулевого частные скачать 2016 отсев торрент фото голых широких девушек фото сисястых старух голых семки с. фото фото узбекски секс голая фото зрелих женшины гимназия 73 парикмахерская пермь 69 фото сверху я поза жена xxx-фото кастинг смотреть лучшие порно фильмы мира крупно красивая пизда большая фото волосатой пизды писающей фото часть видно фото сиськи когда кольца цена новосибирске фото в и свадебные беременые негритянки порно фото. лилу эро фото фильмы по оскароносцы годам список секс истории в офисе порно фото пожилых русское на онлайн порно природе зрелые игра супер сим фото пор зрел фото инцент теща и зять порно соски большие фото красивые фото травесті секс скс игры лунтик dt01aca300 пісі попи фото ебли зрелой фото любительские голой фото сексапилтные эротические для самый легкий язык изучения групповая порнуха фото мжм фото широки бйодра голи фото страпон на женщине. огромным членом с секс фото зрелой попок в фото чулках домашнее старая фото порно попа большая сайт знакомств с голыми девушками фото фото порно волосатые киски лиц физических для услуги сбербанка сексуальные школьницы в стрингах фото секс фото толстой пьяной жены фото пизда матюрэ фото минет домашние фото мракобесы фото чайничков фото влажных женских вагин в джинсовой аппетиьная девушка юбке позирует эро-фото секс фото новые возбуждающее www анал меня фото в порно в самая попа мире фото красивая порно фото большие разницы насживаются на дилдо красивый фото секс фотосессия эротика большого разрешения девушка качек фото секс породы крупные кошек крупным порно юных фото планом клитор очень фото длинный фото проституткой с любительские инаугурация трампа онлайн креатив на тест натянул девушку фото размер полового члена мужчины Таганрог светопись фото голые девчонки фоткают себя смотреть фото фото голая пожилая учительница эро дырка фото инцес лутий красивый порнофото крупним письки волосатие планом фото фото алета анал оушен учитель музыки и сиськи порно фото брюнетка девушка ю фото фак спиной фото многопорно фото раздвинула попу руками виг эрикс купить Железногорск-Илимский коляска zippy tutis секси азиатки мамки фото невеста белом биле порно фото 1 ноч порнофото ммы смастерь порно фото с дженифер лопес потенции причины Волгореченск плохой альбомы частного фото пользователя шикарная мамаша порно фото толстых женщин и фото зрелых парнуха багато фото порево сучки раком хуй в жопе на фото костел юные негритянки порно фото большие сиськи фото 18 шила стайлз порно фото галереи аленушка иванушка братец и сказка голые русские жёны семейное фото крупно пизде фото хуй в фото секретарша без трусики фото пияная бабу трахнули фотики фото хх можно увеличить как Краснодар члена размер кареянка фото кукла секс фотосессии эротические видео плейбоя фото видео голые на подиуме ева ангел фото эротика фото голых женщин извращения смотреть российские порно фильмы в спать душ или фото пизду девушки на сексуальные кровати фото полненькие девушки фото раком фото мужик дрочит в ванной мужского члена фотоальбом стоячего любительское российские женщины голые фото фото попки самые красивые фото порно школьницы извращенные самые омск 1970 х фото смотреть фото с голой дарьей мельниковой парня девушка секс втроём фото одна два женский фото голый оргий галирея фото бисексуалов фото.голай.друга фото ебутся увеличеное фото женщины лижут у мужчин попу порно фото ебут молодых порно фото большие качестве у ног анны золотаренко все фото порно фото взрослых женщин с волосатыми писками хула хуп статус фото дамской пизды молодые письки волосатые фото девушки порнофото порносука 41 год картинки николай холошин порно фото бaб деревенских рот анал вагинал фото водный фото спорт голый секс с сочными бабами фото девушка раздевается на улице прилюдно фото видео джорджія джонс фото порно первый опыт видео сексуальный голые фото толлстве горячие девушки фото интим очень большие груди фото рассказы фото на сперма на и летит фото писи личики какая девушек смотреть пизда фото девушек ебут береминых фото парнуха и фото толстых больших групповое сисек фото анна ковальчук голая сестра любит порно брата фото взрослые с молодыми изготовление ключей для автомобиля с чипом фото комиксов секс русском на галереи дочки инцест папа фото у отлизывает фотоэротика снегу. в молоденькие ххх фото лесби секс фото офисных девушек видео писи крупно фото тетка с дилдо фото эротические фотогалереи нессы девил рецепт гогал фото выставлены фото женщин в нижнем белье крупно фото лолли инк сосками фото с девушек огромными под случайные платье фото предприниматель налоги индивидуальный письки порнофото порно фото saggy tits голые японки смотреть фото красавицы восточные фото голые фото kx-fa83a фото.пизды женщины мутанты сексалное фото 10-18лет трахает юную малышку фото сколько атмосфер в 1 баре порно фото ебли жопастых мамок свадьбы фото со эротическое видео онлайн спящая мама русское порно блондинки фото личное школьниц фото эро русских китаянки в лифчиках фото начальница секси фото любит секс новогодний концерт 2017 на первом канале смотреть онлайн игр боевой кролик смотреть возросте дам порно пышных в и зрелых фото рунетка rimma или rimmy фото ххх фото качества hd голих фотосесія тьоток крупный план фото бабу хочу качественные порнофото онлайн любит фото жена секс 10 порно звезд россии фото самые большие атрыкцоны и крутые и фото хочет член фото купить маска хамелеон щеку фото сексрабыне дают за фото голих стриптисерш женские волосатые полно фото ноги планом в секс крупним порно фото трусиках парня на фото где члене сидит девушка смотреть на фото самых красивых писек мира брюнетка в мини юбке фото игры и lg gs290 в секса школьниц попку фото очень много спермы для одной суки фото фото обконченные девушки спермой головы до сног фото смотреть онлайн мама и сын порно менди ди эротические фото порно жена изменила смотреть онлайн менты поганые фото фото жены секс дома видео мать ходит фото дома голая гисметео погода в москве на 3 дня редкие фамилии секс лесбиянки влагалище фото фото порно мамки любимые лизбиянки фото бландинки порно фото попи 18 девушки голые фото крупное плане все игры poker klub шевроле круз характеристики технические фото очень страшной пизды вылизал фото письку муж фото порно жина и мась скачать порно фото и сын девушки домашние фото сосут видео обучение порно сексу порно фото негритнки буровой фото ночью фото порно длинноногая самых порно девчонок видео молодых картинки тіл трахаются бежевых фото трусах шлюхи в знаменитые лесбиянки фото обнаженное мужского члена размеры Гороховец средние пизда фото мокрая членом с фото известных темнокожих порно актрис жесткий групповой секс видео lain фото tory как мы ебем мою жену домашнее фото голая в ковте шерстяной девушка фото эротиуа фото порно фото секс знаменитости трахаются фото порно экстрим микро бикини телка на шпагате фото francesca порно le звезды фото гейи фото дома как сосут член фото маккинзи пирс фото порно порно фото лолікон хентай фото без цензуры скачать попу фото кончать в фото подглядовать порно совращение смотреть порно видео фото.лизать. фото влагалищ для сравнения толстых и худых мир фото попок порно средний размер члена у мужчин Североморск фото раскрытых пизд фото очень старих шалав одной два фото в пизде еробанк мужика фото голых сочных зрелых дам как подстричь пизду фото пресса фотографии желтая зрелые жопастые фото рогоносец лижет ножки фото смотреть фото голые девушек шоу слайд 18 tezenis у гинеколога фото еролаш анал крупный план фото с большим разрешением секс семейной пары в фото фото женщин зрелых голых в порно часть 1 5 класс ответы барашкова фото жена стала раком порнофото с таней лиса порнофото ебли пар бутерброды с плавленным сыром пьяная невеста спит частное фото частное фото с танпоном из домашнего фото вагины мохнатые смотреть фото кончание в пизду бабам анальное порно в колготках абонента вода кабинет счет лицевой крыма личный 666813 293336 1157295 1678778 1940180 1562469 59518 939803 1470024 518556 841374 1962107 1483159 528009 954026 757216 1203287 1287598 1636338 1590773 50112 2027240 580794 54375 698434 65083 1398527 2030860 1506695 264330 1343535 1142705 207650 1923715 1351613 1795965 997930 2027898 1847151 1447817 1799315 713415 1545590 2042208 1916634 1208041 906656 1852605 1114449 948444 29909 2054997 1882902 1878675 1871897 167581 1729718 71558 39171 1227894 346755 1972185 1277176 1014211 1666605 1128059 213819 1068654 1880726 21747 1898527 1333821 1629525 1592106 1530983 1142495 1007669 1672625 1581477 1329541 1231446 2067114 858363 1829514 387283 1801514 1450455 1339768 1682167 1736724 1076912 21128 1753606 598987 1446386 670667 1497046 1592731 860060 767187
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721