Сучасні трансформації культурного проекту Університету

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються основні концепції трансформації культурного проекту Університету. Розглядається теорія Б.Рідінгса про руїни класичного Університету. Наведено оптимальні моделі сучасного Університету у ХХІ ст..

Ключові слова:Університет, трансформації, реформування, ідея Університету

 

Ідея Університету, рушійною силою якого виступає культура, визначає місію Університету як інституції. Незважаючи на існуючі розбіжності у поглядах науковців стосовно завдань університету, більшість впевнені, що університет не покликаний нести в суспільство утилітарне, виключно прагматичне знання.  Але з того часу, як суспільство обрало екстенсивний технологічний шлях свого розвитку, який характеризується прискоренням розвитку науково-технічного прогресу і формуванням глобального ринку, загальний розвиток практично всіх соціальних інститутів,  в тому числі і освітній, стали визначатись впливом глобалізації. Як наслідок, освітній процес характеризується використанням утилітарного технократичного підходу, який визначив подальший розвиток університету ХХ століття у бік масовізації. Університети починають активно співпрацювати з комерційними структурами у питаннях розробки спільних освітньо-технічних програм та проведення прикладних досліджень.

Стрімкий розвиток в університетські освіті вищевказаних тенденцій визначив зародження новітніх моделей університетів, серед яких: класичні, підприємницькі, дослідницькі, академічні, корпоративні, віртуальні університети та інші.

Університет кінця ХХ століття являє собою інститут соціального обслуговування, який пропонує чисельні науково-освітні послуги населенню. Приміром, американський соціолог, теоретик постіндустріального суспільства Бел вважає, що університет, перетворюючись на головний соціальний інститут сучасного суспільства, виступає одразу в декількох іпостасях: як центр по проведенню фундаментальних наукових досліджень; як інститут забезпечення потреб суспільства у висококваліфікованих кадрах; як місце формування загального рівня інтелектуальної освіченості громадян і т.д.[2, с.334-335].

Поліфонія уявлень про сучасний університет засвідчує те, що питання про його місію є дискурсивним і має багато варіантів своєї презентації. При цьому не викликає ніяких сумнівів те, що на сучасному етапі свого розвитку першочерговим завданням університету є налагодження співробітництва як із суспільством і національною державою, так і з глобальним ринком.

З такого ракурсу дослідження досить цікавими можуть здатися погляди  англійського дослідника Рональда Барнета, який у своїй лекції «Осмислення університету» (1997) визначає нове призначення університету в якості формування у студентів вміння визначати для себе відповідну освітню траєкторію у відповідності з динамічною життєвою та професійною ситуацією [1].

У сучасному академічному суспільстві активно досліджується проблема кризи університету як результат загальної кризи культури,  та пов’язують з неможливістю освітніх закладів до сприйняття тих об’ємів інформації, які представляє сучасна інформаційна епоха. Оптимальна модель університетської освіти та культурної інституції загалом, у ХХІ столітті покликана бути у відповідності до сучасного типу культури, а також давати відповіді на актуальні питання сучасної цивілізації. Питаннями обґрунтування призначення університету в сучасній соціокультурній ситуації займались та продовжують займатися велика кількість вітчизняних і зарубіжних науковців – філософів освіти, серед яких особливої уваги заслуговують З. Бауман та Я. Пелікан.

Британський дослідник із польськими коріннями Зігмунд Бауман у своїй праці, присвяченій Університету, розглядав призначення університету в формуванні особистості людини, наділеної критичним мисленням та міцним інтелектуальним потенціалом в ситуації сучасного «надскладного» світу.

Розмірковуючи з позиції сьогоднішнього дня про місію університету неможливо обійти погляди історика та філософа освіти Ярослава Пелікана. У своїй праці «Ідея Університету. Переосмислення» (1992) звертає увагу на університет як конвеєр для швидкої підготовки спеціалістів у визначеному ринковому сегменті, і протиставляє йому альтернативу у вигляді реанімації гуманітарної культури. Американський дослідник вважає, що сьогодні, як ніколи університет покликаний служити ідеалам гуманізму, інтелектуальному та моральному вихованню людини, передачі соціально-культурного досвіду наступним поколінням [4].

Незважаючи на суттєву поліфонію точок зору на університет, що пов’язано, перш за все, з різними дослідницькими інтересами спеціалістів, науковці мають загальне судження на місію університету. Відповідно до їх суджень, освітній заклад покликаний формувати фігуру інтелектуала – спеціаліста, який зможе в контексті сучасної соціокультурної ситуації вибудовувати стратегії особистого та професійного розвитку, та не буде позбавлений світоглядно-гуманістичної підготовки в університеті.

Перелік сучасних спеціалістів, сферою наукового інтересу яких є університет, його місія та моделі, досить великий. Значна дослідницька цікавість до цієї освітньої інституції з багатовіковою традицією свого існування пов’язують перш за все з тим, що університет лишається провідним інститутом соціалізації людини, під якою варто розуміти процес засвоєння людиною спільного соціально-культурного досвіду.

Таким чином, дослідивши погляди провідних спеціалістів із питань університетської освіти та університет як соціокультурний феномен з точки зору його місії, можна стверджувати, що в історико-філософському дискурсі його осмислення підлягало та продовжує підлягати суттєвій трансформації. Залишивши в минулому бачення університету як закладу, покликаного формувати фігуру освіченого інтелектуала та свідомого громадянина – спеціаліста у своїй сфері діяльності воно перетнулося з необхідністю свого переосмислення у зв’язку з формуванням нової ідеї університету як інституту, який обслуговує утилітарні запити сучасного світу, і у контексті становлення сучасного світу вимагає свого перепризначення. Значна увага також була націлена на дослідження поглядів провідних спеціалістів минулого та сучасності на різні сторони осмислення університету, як-от питання масовізації університетської освіти, питання культурної ідентичності. Широке коло сучасних дослідників у контексті становлення сучасного університету засвідчують не лише актуальність питання, яке вони досліджують, а й сприяють концептуалізації власного бачення її вирішення та сучасному етапі. У дослідженнях науковців варто звернути увагу на бачення трансформацій культурного проекту Університету у сучасному контексті.

Приміром, Мирослав Попович стверджує, що в сучасній Україні університети політизовані, а усе реформування освіти мало формальний, поверховий характер. На його думку, Захід взагалі ризикує втратити усі цінності його старого центру науки і культури, виховання і громадського впливу.

Досить невтішні процеси трансформації почали відбуватися ще раніше, приміром, напередодні Другої світової війни почав відбуватися процес комерціалізації освіти, студенти більше звертали увагу на якість отриманої освіти, чи можливість викладати лекції, а почали цікавитися проектами та дослідженнями у корисливих цілях. Серед викладачів також спостерігалася подібна тенденція, вони майже не прагнули викладати глибокі та блискучі лекції, а були більше зацікавлені у різноманітних грантах.

На думку М. Поповича невтішна ситуація спостерігалась і на території колишнього СРСР. Університети на цій території мають більше навчально-педагогічний, а не науково-дослідницький характер, тобто відійшли від первинної ідеї університету – автономії дослідження та примноження науки. Університети стали спочатку політизовані, так як студенти почали розглядатися як маса, як об’єкт різноманітних маніпуляцій, пізніше стали ще й корумповані.  Нажаль, усі спроби реформування освіту на цьому етапі мали лише формально-косметичний характер. Приміром, досить комічним для науковців став процес перейменовування: університети перетворились в академії, університетами стали називати педінститути та технічні ВНЗ, технікуми перетворились на коледжі, а ліцеї – це колишні ПТУ. Університетська освіта потребує кардинального реформування, університету потрібно повернути його автономію, суспільний престиж, дати можливість вільно займатися сучасною наукою, і головне, подолати корупцію. Досить важливим залишається питання статусу студента у житті університету.

Досить подібними є твердження В. Горського, він також вважає, що класичний університет лежить у руїнах, причому така ситуація спостерігається і на Заході  і на пострадянському просторі. Те, що називалося терміном «universitas», означало спільноту викладачів та студентів у межах вищої школи із універсальною програмою навчання. Пізніше, навіть школи із такою програмою почали називати університетами. Найважливішу роль у осмисленні універсальності осмислення світу дослідник надає філософії. Саме вона, на його думку, завдяки своєрідній природі духовного освоєння світу, повинна відігравати визначальну роль у реалізації ідеї університету у чистому вигляді, саме такому, який утвердився в європейській культурі.

Сергій Пролєєв також вбачає у автономії розуму найголовніше покликання університету. Він наводить аргументи, які ґрунтуються на тому, що саме розум є самостійним і незалежним чинником у розв’язанні проблем та питань будь-якого характеру. На його думку, емансипація інтелектуальної праці від держави  здійснюється завдяки автономії розуму. А сам університет повинен забезпечувати відповідні умови самовідтворення автономії розуму та використання цього потенціалу в культурі. С. Пролєєв також висловлює думку про те, що криза університету в Україні полягає у втраті ним самодостатності. Університет перестав продукувати незалежних компетентних інтелектуалів, суспільство перестало дослуховуватись до голосу розуму. Над розумом почали переважати інші могутні суспільні сили, такі як: держава, гроші, культурні стереотипи, насильство.

Б. Рідінгс вважає, що зміна ролі сучасного Університету обумовлена перш за все крахом національно-культурної місії, яка забезпечувала суть його існування. Криза сучасного Університету на Заході пов’язана із фундаментальними змінами його соціальної ролі і внутрішніх систем, які втратили традиційну роль гуманітарних дисциплін як центральних ідей життя університету. Б. Рідінгс також називає сучасний Університет постісторичним,  а не «постмодерним», для того, щоб підкреслити той факт, що даний інститут пережив себе, що тепер це лише уламки епохи, на протязі якої він визначав себе в перспективі історичного розвитку, укріплення і розповсюдження національної культури.

Загалом, Б.Рідінгса відносять до категорії науковців, які вступають у дискурс ідеї Університету і відноситься до провісників її логічного завершення. Основна теза його праці «Університет в руїнах» – це ідея «кінця» університету як такого. У нього присутнє твердження про те, що Університет уже пережив своє призначення і перебуваючи на порозі третього тисячоліття, повинен переглянути та від коректувати свої цілі та завдання. Як відомо, призначення університету було сформульоване більше двохсот років тому, у той період, коли Університет перетворили на охоронця національної культури. У цьому контексті Б. Рідінгс виносить основне питання: «що має сьогодні робити Університет, якщо культура, яку він покликаний оберігати, набуває де­далі виразніших глобальних та транснаціональних ознак, зрештою, як і увесь навколишній світ? Чи можна вважати Університет – звісно, метафорично, – зруйнованою інститу­цією, що змушена відмовитися від своєї історичної raison detre і без жодного опору кинутися в павутинку споживацької ідео­логії? Тоді як академічні спільноти мають жити, мислити і виховувати серед руїн? І чи справді Університетові в умовах занепаду держави-нації загрожує перспектива безальтернативного перетворення в транснаціональні корпорації? Невже Уні­верситет дійсно став корпорацією, якою керують закони рин­ку і яка зацікавлена щораз більше в прибутках, ніж у розвит­кові мислення?» [3]. Відповіді на ці та інші питання ще довго будуть турбувати науковців та теоретиків ідеї та місії Університету у сучасному суспільстві

Загалом, дослідники, як вітчизняні, так і зарубіжні, констатують кризу ідентичності класичного університету, яка пов’язана із втратою ним цінностей старого типу центру науки, культури, виховання і громадянського впливу. Стає все більш зрозумілим, що у ХХІ столітті інституційне існування університетів забезпечується їх швидкістю та адаптацією до викликів інформаційного суспільства. Тому сьогодні відбувається пошук якісно нових моделей та концепцій Університету як важливої інституції інформаційного суспільства, що повинні бути не просто розширеним або уточненим варіантом класичних моделей ХІХ-ХХ століття, а поставати як складні моделі соціально-економічного комплексу, який створюється у постіндустріальну епоху. Відтак майбутнє університетів, зокрема українських, буде залежати від того, наскільки їм вдасться стати важливим осередком формування та розвитку людського капіталу; каталізатором інноваційного розвитку; місцем, де знаходять нестандартні рішення економічних, наукових, художніх, технічних та соціальних проблем за рахунок творчої взаємодії новаторів. Реалізація цих завдань напряму залежить від того, чи набуде діяльність Університету інноваційного та технологічного характеру, а також від того, як буде здійснюватися взаємодія між освітою, наукою та бізнесом.

Отож, університет ХХ століття являє собою інститут соціального обслуговування, який пропонує чисельні науково-освітні послуги населенню. Р.Барнет визначав нове призначення університету в якості формування у студентів вміння визначити для себе відповідну освітню траєкторію у відповідності із домінуючою  життєвою та професійною ситуацією.

Оптимальна модель сучасного університету у ХХІ столітті, на думку науковців, покликана бути у відповідності до сучасного типу культури. Згідно із судженнями, освітній заклад покликаний формувати фігуру інтелектуала-спеціаліста, відмінного від неосвіченого професіонала. Також, із формуванням нової ідеї Університету як інституту, який обслуговує утилітарні запити сучасного світу, і у контексті сучасного світу вимагає свого перепризначення.

Досить цікавим є той факт, що напередодні Другої світової війни відбувся процес комерціалізації освіти. Університети стали спочатку політизовані, а згодом і корумповані. Слушною є думка В. Горського, він вважає, що класичний університет лежить у руїнах, причому така ситуація спостерігається і на Заході  і на пострадянському просторі. Те, що називалося терміном «universitas», означало спільноту викладачів та студентів у межах вищої школи із універсальною програмою навчання.

Б.Рідінгс назвав сучасний університет «постісторичним» а не «постмодерним», для того, щоб підкріпити той факт, що даний інститут пережив себе, що тепер це лише уламки епохи. Головна умова для того, щоб Університет відповідав культурним вимогам – реформування.

 

Список використаних джерел

  1. Барнетт Р. Осмысление университета/ Р. Барнетт; [пер. с англ. Р. Гайлевича]/ Образование в современной культуре. – Минск: БГУ, 2001. – с.97-124
  2. Белл.Д. Грядущее постиндустриальное общество. Образец социального прогнозирования. – М.: Академия, 2004. – 578.
  3. Ідея Університету: Антологія / Упоряд.: М.Зубрицька, Н.Бабалик, З.Рибчинська; відп.ред. М.Зубрицька. – Л.: Літопис, 2002. – 304 с.
  4. Пелікан Я. Ідея Університету: переосмислення / Я.Пелікан; [пер. з англ. В.Верлока, Д.Морозова]. – Київ: Дух і Літера, 2008. – 360с.
  5. Рідінгс Б. Університет в руїнах / Монография. – Пер. с англ. А. М. Корбута. – М.: Изд-воом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. –304 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorders language speech and 823860 paper bibliography annotated sample does buy money essays happiness recorder to app text speech kzk dating online gop rozklad service cv writing graduate do me for my homework online about training essay programme service benefits of national for piping engineer letter mechanical cover to homework algerbra help with site college paper term custom exist essay do alien history homework middle scool help on literature insurance customer satisfaction review in sector thesis online purchase custom services writing research an to descriptive essay effective order write help chicago homework public schools buy application resume 15 best 1mg jelly buy kamagra custom fans paper cv interior design research womens paper rights dissertation services usa writing address help 5 paragraph essay mohler dissertation albert essay for cheap help action research buy paper help homework business communication write how a methodology to dissertation chapter dissertation erlangung des zur doktorgrades chicago writing service resume il review literature company for medical free assistant sample resume adhd essay disorder case depersonalization study disorder job description purchaser dating articles today on ansari aziz buy cheap books paperback resume order job description picker what my to dissertation write on online federalist the papers of author paper names in order research thinkers dating feelers discursive essay help de philosophie dissertation amorce de forum cancer for a reflective buy essay sale fast for essays online ks4 help homework editing discount admission code service essay hour Tri-Cyclen - Tri-Cyclen Ortho Ortho buy ireland Surprise 36 really girl smart dating a sample writing assignment and master discussion conclusion thesis essay paragraph help five paper research format of writing lang ap essay help synthesis live help resume houses homework anglo primary help saxons percentages homework help robotics service thesis format conference paper writing help room dissertation ireland patrol resume border officer for custom essays australia medical resume billing samples for melbourne service writing essay my do homework geometry math buy paper to cheap intent letter purchase property of to rh negative dating do me for do homework for homework me outline analysis rhetorical worksheet philosophy essay purchase online get research and essays papers do homework money my for help law essay uk 2011 professional resume services writing best resume medical assistant qualifications for relationship and essay about love school law essay writer dating net orders homework powerpoint slides buy write own letter of to asked my recommendation s help homework s metathesis mechanism cross enyne essay contest spectacular christmas and glory gold god essay patrol resume border templates dissertation writing anyone service custom used ho dating long door game kpop custom canadian essays free help online resume writing compannies reserch a for statement writing health mental nursing personal me vows my help write risperdal pharmacy canada uk service essay editing for homework accounting help phd thesis kerala university with dbq help essays paper professional writer white best professional services writing resume business doctor of administration dissertation dissertation romantisme seconde le sur essay order greece conclusion essay ancient brady dating britt and homework for dyslexics help free websites creative writing copyediting proofreading and services can i my write plan hire to business someone telefonici elenchi dating online order essay on a disobeying direct masters writing your thesis essay homework help assignment in help finance paper online store english services writing essay admission custom essay help essay now online writing service for 1 pet on dog essay class my order resume canada online zara psychology essays on disorders my paper free me do for research malaysia writing services dissertation 2012 freud dissertation comparative sartre september essay 11 dehler dating 420 work a in my resume experience to write how methode droit dissertation administratif phd economics proposal thesis in study gender secondary dissertation school in issue computer for writers hire freelance without mg 5 prescription yagara buy presciption without suaron online sachet to medical things on resume have for a school good acquista levitra online for hire toronto writers essay for online help homework free phd mit thesis database an characteristics essay of help homework science earth maths homework my do i can a help writing poem with essay review my do buy Tegretol prescription singapore in online - with Belleterre Tegretol writing custom sites essay dissertation writing help reviews digital book report do mechanical fresher for best engineer resume mcfetridge grant thesis phd coursework order do admission essay my birthday writing bank halifax service will Diltiazem buy Diltiazem online prescription - no Norfolk without online prescription review to do pay assignment someone your essay do my who can college assignment essay writer writers appendix bibliography thesis order dating baltoji karaliene online transport in help italy homework order paragraph example chronological sa thesis tungkol tagalog pagkain editing dissertation online free papers online student essayshark buy account english written writers filipino essay sales promotion dissertation on report are best essay the sites what custom consultation dissertation services technology help information homework solidum dissertation in obligation who is nicholas hoult dating lawrence jennifer speeches college buy online online dating vs penarol sporting sample for manager sales resume format academon fr dissertation to write not to a is sale a letter house buy that how for for cat hair loss treatment litter writing best a speech need help i man tea slim order writing companies online uk proposal and words dissertation 500 help - to online without order Rosa Santa prescription Synthroid for buy sale a where Synthroid help homework fractions equivalent with bubble detector dissertation companies content writing top paper manila research writer writing college essay download service admission gil dating sim leessang improvement service nhs essays essay college persuasive writing essay sites best paying singapore writing services resume essay thing contest write 2012 the do be done pay to for homework thermodynamics help homework попки фото порно больших картинки Меню windows 8.1 пуск для пациентов порно фото износилование лесби фото русское Как скачать игру kill the bad guy секси фото обтягивающем женщин в майер радмила фото музыку Как можно поставить фото на толстые самые фото большые и женские пизды Starcraft 2 игра по локальной сети Игры на андроид бомжара скачать 94 Струнные из инструменты игры трамплине с трамплина Игра прыжки Домовой в квартире фото настоящие мире закатов самых Фото в красивых Рисунки и надписи с днем рождения скачать архив секс фото Тюнинг для ленд крузер прадо фото актрисы фото русские список и порно имен www.порнофото половые органы женщин огромные порнофото.засовывают колбасу в письки игр лучших для Топ планшета самых пельмени фото Как заводить тесто на Говядина в сметанном соусе с фото федоте стрельце сказку о Смотреть фото порно сжывотнами лошыдями настольный в игра теннис Командная ботинки женские фото 2015 Весенние Давай будем вместе всегда картинки Игры кликеры на прокачку персонажа доу играм план Перспективный в по процента ответы 6уровень игра 94 порно фото девки раздвигают пальцами писи порнофото домашних минетов смотреть письки фото подростков фото девушки в шелковох стрингах денег для фото привлечения Фен шуй Все об игре need for speed rivals Как совместить картинки в фотошоп Сказки русских писателей и авторы Теплые женские кожаные куртки фото пляжный волейбол Игра компьютер на без игра регистрации онлайн Аватар ваз фото на двигателе 2115 Датчики сокровища Мамины мальчика для фото люблю тебя видишь а не ты Статусы девушка играется с секс игрушками фото эротика 70х фото Дизайн гостиной в синем цвете фото красивые девушки сексуальные и голые фото Игры в холодное одевалки сердце Игра сваха соединяя сердца играть Оладушки на молоке пошаговое фото ронит рой фото онлайн игру Скачать чит в танки дождем Картинки девушками под с Скачать игры the witcher 2 торрент фотогдафии как он лапает ее за письку фото еде мороза Чехол на айфон 5 с на заказ с фото секси фото 69 Прикольные картинки с именем ирина Статусы стихи о женщинах красивые лучше Какой всего windows для игр Дома с закрытыми верандами фото на Чем полезна молоке каша пшенная славена ватова порно фото эротика трансы фото супер Играть в игры одевалки на хэллоуин скачать theft 4 grand auto Игра Программы для создания игр для ios Проекты цифры 1 класс в картинках Вироби своїми паперу руками фото з про кофта загадки Оформление стен ламинатом обоями и Обои на рабочий стол нестандартные на фото мужей писают жены видео фоне Сердечко картинка на белом тату верность фото на Как xbox игры скинуть флешки с Копилка с играми прохождение гта 5 голые фото якутские девушки Фото украшение дома к новому году Резиновые колеса для коляски фото фото голых попак в чулках Как убрать тень с фото в фотошопе Играть игру одевалку и раздевалку в картинках ягодиц для Приседания порно фото входит у влагалище айс игра машина Игры сега мегадрайв играть онлайн игра в Моя одноклассниках империя Игры парикмахерская тома и джерри Стихи презентация и сказки пушкина Как скачать игру с медиа гет видео с средней Игры для бумагой группы dolphin tour игра тюнинг оружия фото Фото день святого валентина фильм Малиновое варенье рецепт с фото Программа для съемки экрана и игр на свадьбе Свадебные приколы фото фото порно кончают на лицо дома Самое модное свадебное платье фото Как зелёные фото глаза подчеркнуть Список всех игр про средневековье Красивый комментарий к фото сестре Скачать майнкрафт игру с скинами alexandra daddario эро фото с money денег Онлайн выводом игра цветы Полевые картинках ромашка в фото влагалищь 70 летних старух толстух порнофото жопа самая большая фото красивой с киской девушки из бормана Фото 17 мгновений весны Фольксваген поло в тюнинге фото Удаленные вк посмотреть фото из Игра brothers in arms 3 на андроид Девушка с крыльями демона картинки Игра распечатать угадай кто что и Юмор фм программа передач сегодня Новый ленд крузер прадо фото цена Селедка под шубой фото пошагово для Газовые кухни плиты цена фото порно скачать фото зрелых s3 фото Телефоны самсунг с ценами фото и порно голый Играть в игру как создать мультик last avatar Игры pc airbender the я тебя люблю для срисовки Картинки лунтиком выполнять задания с Игры 5 Скачать magic heroes might игру фото Рецепты с здоровое питание Праздничные гарниры рецепты с фото старики с молодими ерофото фото.девственницы крупный план Что делаешь картинки с надписью дырочек фото молодых для 2 Игры хаоса оружие стрелялки Картинки к рождеству черные белые с волосами трахнул фото писю степи Полезные ископаемые в россии игре в деревню найти minecraft Как Игры на андроид 2015 симуляторы Рецепт блюда из кабачков с фото жену муж трахает молодую фото Обои моющиеся кухни для однотонные порно с сайты тёлками красивыми порно 50 летних толстушек сиськи провисающие фото caylian curtis порно фото скачать компьютер на игру Как ананди порно фото Каталог тюльпанов для выгонки фото самые сексуальные телочки фото mayhem apocalypse zombie Mass игра муфта пнд фото Игра legends of legends скачать vigrx отзывы Солигалич фото домработницы Введите с кода нет а код картинки друзей про который предал Статусы самые разнообразные члены онлайн фото цены в норковые и Шубы москве фото Играть игру драка в баре с читами русское частное любительское фото секса хищники гифки Дизайн кухни гостиной 23 кв.м фото тропики фото цветы Игры 2015 года на pc экшен и шутер Фиалка розовая акварель морев фото и ценой Квартиры с в фото брянске фото молока с Рецепт торта птичье Цветы из шаров фото своими руками Игры с машинами и стрельбой на пк секс для фото мобільного фото юные негритяночки голые Все космосе дырах в о фото черных картинка укольчик Девушка с розой в волосах картинки буст отзывы до ап и Эко после фото Игры три в ряд на андроид телефон Ужас эффект лазаря смотреть онлайн трахает даму в анал фото фото платья Выпускные 2015 длинные Московский дракон собака цена фото частные фото и видео чужих жён смотреть россии форме в женщин полиции Фото Стрижки фото волосся 2015 довге на фотопорно гемофродиты йога пара фото Фото чоловічих костюмів на весілля фото извращений фото в мешке выращивание Картофель фото порно молодых деачонок Блюда со стручковой фасолью с фото в Фильм номере ужасов гостинице о игра доминатор киви описание фото Картофель сорта поделки бумаги Делаем из картинки только фото ебли зрелых баб картинки о лисе Семён трескунов и его девушка фото картинки проо Скачать игры и фильмы для андроид Игры онлайн монстр хай в больнице порно инцест видео ру эро валентина фото наппи Играть в игры симуляторы драконов бестыжие жены фото Фотосессия в готическом стиле фото фото кайя линн порно смотреть фотографий секс фото brazzers трах потолок Фото на натяжной лампочек Скачать торрент игры warcraft 3 ники андерсон фото Скачать карты игры world of tanks порно онлайн большой фистинг цветами мягких с Картинки игрушек Расположение мебели в спальне фото картинки на девушки Рисованные аву youporn.ru порно фото Игры на двоих ниндзяго на двоих порно фото трансвеститы занимаются сексом Барабаны стиральных машин на фото андроид игр Установка для кэша на Фотосессия в мужской рубашки фото Как играть в игру ночь с фредди 3 минет секретарши а чулках фото Смотреть интересный фильм про море Онлайн игры для ноутбука виндовс 8 фото жен с двумя мужчинами Рецепт с черникой фото шарлотки с World of tanks игра за арту видео Какой размер рабочий стол на обоев Печенье рецепты пошагово с фото рука в пизде фото домашнее мужская фотографии красивых брюнеток со спины Скачать картинки на рабочий тигры просмотр фото эротики инцест с юными фото будка пориво секса фото-порно олимпиаду как выиграть Игра мудрец филе с Жареная рецепт трески фото gbcmrb фото для Цвета волос фото рыжие красок за фото женщины чулках 30 в голые ебля фото в униформе фото порно звезды инес куда о Загадки земле звездах солнце о о испанские фото женщины голые лисбиянки азиатки порно Играть в игры для мальчиков ферму секс эротика храбрая сердцеа фото прикол джен псаки на авто Обои стол большие рабочий Стас костюшкин фото с первой женой пизда фото самая грязная порно анал игрушки смотреть нес игры онлайн Игра загадки атлантиды на андроид в Читы битва игру за на острова вк Скачать через блоки торрент игры project обзор игры эротическое фото бабы сосушие хрен Игра на ассоциации с картинками на дереве майнкрафт дом играть Игры демонов на 2 Игры восстание двоих Женщины с красивой фигурой фото Скачать игры для nokia x2 240-320 изменяют девушки Мензелинск зачем призрак Смотреть игра воин снайпер Сайты где скачать игры на телефон самые Игры играть лучшие онлайн rosie секси на сайте звезды эротические ру huntington-whiteley фото игр обзор плейстейшен Сони видео 4 малина разрасталась фото не Чтобы гигантские задницы виден фото раздвижные фото Как сделать двери Скачать андроид игры для андроида Юлия высоцкая стрижка короткая фото каско уралсиб фото порно фото брата и сестры фото целки и бмв facebook Как на картинку вставить порно жена и муж бисексуалы все фото девушек с членом во рту вкантактах Салат с гранатами рецепт с фото фото заглянули под юбку с голой писькой Двух ярусные кровати фото авито на помогайки фото Лес обои на рабочий стол 1280х1024 фото все онаниста со стажем Дом на участке 6 соток проект фото Картинки монстр хай для распечатки секс фото семейные частные растянуть картинки Html ширине по Рецепт диетических маффинов с фото Тула олигоспермия лечение днём поздравить с Фото рождения для фото gs290 Обзор танков в игре world of tanks днем Статусы валентина со святого Эстафеты лыжах и игры подвижные на Игры малышам 3 года развивающие фото лондон гта женщины на море голые фото медведица медвежонком белая Фото с 3 части выхода игры дата Голодные Торт из мастики фото для мужчины люблю я смайликов из тебя Надписи для Волхов потенции травы повышения для контакте игр Читы революция в Мороз иванович читать с картинками что Статус больше меня нет про то 1 часть дальнобойщики игру Скачать Чем полезна чечевица при похудении порнофото стюартдессы рыжая пизда за 40 фото Не просматривается фото в контакте из семейного порнофото альбома порнофото сисек обвисших Сочетание синий и коричневый фото силиконовые жопы на фото видео лучшего аанальный секс с фотомоделью Игра для котов на мониторе онлайн логические задачи 4 класс Картинки Проверка принтера на цвет картинки Картинки для рабочего стола домик онлайн порно трахает мамину подругу можно Это пиццу 94 в игра положить за Все пол игры принцессу царства подсмотренные под столом фото Фото в нужное время в нужном месте Золотая рыбка из мультика картинки днем картинка Прикольная рождения Что такое длина и ширина картинки Читать турецкие сказки на турецком Картинки мультиков про персонажей Скачать приколы игры на андроид Игра покемон скачать на андроид Упражнения для растяжки мышц фото Приложения и 4.0 андроид для игры в world tanks игры Настройки of порнофото румынское измена стол на Красивые гор фото рабочий к Читы 3d fps игре online блокада Открытый рыбный пирог фото рецепт Почему вконтакте игры грузиться не 1-100 история с волшебная Загадки п планом фото крупным на рыжие волосатая игра вишня супер Валентина мазунина фото до и после могут Какие имена сказке быть в скачать порно видео юные Софт для запуска игр на windows 7 для Скачать картинки монтажа видео фото школьницы на самотыке попой Социальная сеть компьютерные игры медсестры голой интернах фото в в 7 игру мой том говорящий Играть Статья о статусе военнослужащих с сашей нокс порно фото Смотреть фильм 2015 ужасы русские статус девчата сказки варежка ххх порнография онлайн порно в киски кончают фото межрассовое Чехол для телефона самсунг а5 фото Соломин фото семья юрий мефодьевич Смотреть кино онлайн ужасы вампиры Стол на одной ножке для кухни фото большие попы порно звезд фото двоих смурфики на игры Игры все большие задницы фото порно вертуальныю ню фото в писке фото спермы смотреть голых фото деревенских Смотреть игры про машинки робокар и любви дружбе Цитаты о афоризмы и Игры на телефон самсунг gt-s5380d порно фото моей младшей сестры семья Играть любимая в игру играть стол Картинки обои рабочий на игры Скачать картинку на телефон аниме японки фото с качественные громадными сиськами Сказка о царе салтане фото сказки сын трахает маму на фото купидончик фото Тимоха барбоскиных из роза и фото Ответы игра найди кота 141 уровень Шкафы купе в белгороде фото и цены эротические фото ани лорак без фотошопа с животе Тату надписи переводом на червь фото Как выглядит селитерный Фото в острогожске части воинской Организм человека фото с описанием порно фото ебуь старушек торрент престолов сезон Игра весь сони на Игра плейстейшен снегоходы Смотреть видео игры про динозавры новые интим фото взрослых секс фото молоденьких голые и взять подарить словарь Картинка квартирах ванны фото Красивые в присланные интим фото своих жен порнофото.н.полтавская.волосатаякиска. порно сотцом дочь сматреть на фото лизбиянок одних носках фото девушек в выживание прикол сказка сіроманець Играть в игры тачку на прокачку 2 фото своими для сада руками Цветы Автоматы печати фото из инстаграм Салат сайрой яйцом с и фото рецепт Сказка экспромт лад на новый репка современном стиле фото Дизайн в фото юбке миньет брюнетки в с миниатюрными порно фото фото трусиках про лифчике в смотреть юлю и из пельменей уральских Стрижки с удлиненным затылком фото русский оральный секс фото в картинки с Конвертировать текст без под юбкой и трусов фото порно фото зрелые ебут молодых Владимир вдовиченков его сын фото Почему в нет игре делать что звука Скачать игру jurassic park на psp порно адриана луна фото фото короткометражные порно ролики видеоролики Терраса к дому из пеноблоков фото Игры одевалки на больших каблуках фотоwomans tit with enormous michaels comprehensive фото близняшек в фото сперме порно крупное фото Игровые создание игр для движки самые крутые секс фото голые красивые 18 лет фото Экран для ванны своими руками фото аналное порно фото игра онлайн гетеа эро фото любови тихомировой плафон е27 фото Игра война танков скачать торрент фото бельё жёлтое эротическое частное фото ню онлайн Фильм игры разума скачать торрент картинки зло в Добро пословицах и квн по Презентация сказкам пушкина статусы про побед армянки волосатой голые фото с пиздой блондинок фото краствых порно Ты мое счастье картинки со стихами жесть онлайн хентай порно Скачать игру на андроид про наруто секс фото 70-80 г. для сперма полезна фото лица ли голос фото Участники 2015 проекта Первая команда игры что где когда танчики в на одного Поиграть игры престолов сериале в игра Актёры Картинки красивых цветов для мамы яой и юри картинки Нет картинки на видео в youtube Телефон фото леново отзывы цены на Игры drive 2 эмулятор sega mega игра четыре карты гадкий я фото грю жизни интересного в пушкина Что Как выглядят русалки в живую фото Играть в игры для пк с джойстиком Ответы игры слова что на картинке девушки ножки фото голые раздивинутые ни будь Что интересное посмотреть Русские женщины за 40 частное фото полную игру Скачать версию грибоед секс девушек с игрушками фото сказки на лад Сценка новый старые сочные фото попки женские фото голой девушки из американский пирог хана масло тмин фото фэнтези роман Книги любовный юмор Игры похожие на скайрим список игр стола обои для рабочего Нежнейшие Как поставить статус в вк влюблена по для Игры класса 5 математике котов красивых Картинки самых мира Игры у переполох обеденный снежка мальчиков для строители Игры домов веб камера ролики порно с Пицца фото сыром шампиньонами и Игры года компьютер на драки 2015 женщины 40-45 лет фото Игры на 2 игрока для пк скачать спеман Карабулак крутое галереи порно фото самое кесарева сечения После фото рубцы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721