Сучасні трансформації культурного проекту Університету

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються основні концепції трансформації культурного проекту Університету. Розглядається теорія Б.Рідінгса про руїни класичного Університету. Наведено оптимальні моделі сучасного Університету у ХХІ ст..

Ключові слова:Університет, трансформації, реформування, ідея Університету

 

Ідея Університету, рушійною силою якого виступає культура, визначає місію Університету як інституції. Незважаючи на існуючі розбіжності у поглядах науковців стосовно завдань університету, більшість впевнені, що університет не покликаний нести в суспільство утилітарне, виключно прагматичне знання.  Але з того часу, як суспільство обрало екстенсивний технологічний шлях свого розвитку, який характеризується прискоренням розвитку науково-технічного прогресу і формуванням глобального ринку, загальний розвиток практично всіх соціальних інститутів,  в тому числі і освітній, стали визначатись впливом глобалізації. Як наслідок, освітній процес характеризується використанням утилітарного технократичного підходу, який визначив подальший розвиток університету ХХ століття у бік масовізації. Університети починають активно співпрацювати з комерційними структурами у питаннях розробки спільних освітньо-технічних програм та проведення прикладних досліджень.

Стрімкий розвиток в університетські освіті вищевказаних тенденцій визначив зародження новітніх моделей університетів, серед яких: класичні, підприємницькі, дослідницькі, академічні, корпоративні, віртуальні університети та інші.

Університет кінця ХХ століття являє собою інститут соціального обслуговування, який пропонує чисельні науково-освітні послуги населенню. Приміром, американський соціолог, теоретик постіндустріального суспільства Бел вважає, що університет, перетворюючись на головний соціальний інститут сучасного суспільства, виступає одразу в декількох іпостасях: як центр по проведенню фундаментальних наукових досліджень; як інститут забезпечення потреб суспільства у висококваліфікованих кадрах; як місце формування загального рівня інтелектуальної освіченості громадян і т.д.[2, с.334-335].

Поліфонія уявлень про сучасний університет засвідчує те, що питання про його місію є дискурсивним і має багато варіантів своєї презентації. При цьому не викликає ніяких сумнівів те, що на сучасному етапі свого розвитку першочерговим завданням університету є налагодження співробітництва як із суспільством і національною державою, так і з глобальним ринком.

З такого ракурсу дослідження досить цікавими можуть здатися погляди  англійського дослідника Рональда Барнета, який у своїй лекції «Осмислення університету» (1997) визначає нове призначення університету в якості формування у студентів вміння визначати для себе відповідну освітню траєкторію у відповідності з динамічною життєвою та професійною ситуацією [1].

У сучасному академічному суспільстві активно досліджується проблема кризи університету як результат загальної кризи культури,  та пов’язують з неможливістю освітніх закладів до сприйняття тих об’ємів інформації, які представляє сучасна інформаційна епоха. Оптимальна модель університетської освіти та культурної інституції загалом, у ХХІ столітті покликана бути у відповідності до сучасного типу культури, а також давати відповіді на актуальні питання сучасної цивілізації. Питаннями обґрунтування призначення університету в сучасній соціокультурній ситуації займались та продовжують займатися велика кількість вітчизняних і зарубіжних науковців – філософів освіти, серед яких особливої уваги заслуговують З. Бауман та Я. Пелікан.

Британський дослідник із польськими коріннями Зігмунд Бауман у своїй праці, присвяченій Університету, розглядав призначення університету в формуванні особистості людини, наділеної критичним мисленням та міцним інтелектуальним потенціалом в ситуації сучасного «надскладного» світу.

Розмірковуючи з позиції сьогоднішнього дня про місію університету неможливо обійти погляди історика та філософа освіти Ярослава Пелікана. У своїй праці «Ідея Університету. Переосмислення» (1992) звертає увагу на університет як конвеєр для швидкої підготовки спеціалістів у визначеному ринковому сегменті, і протиставляє йому альтернативу у вигляді реанімації гуманітарної культури. Американський дослідник вважає, що сьогодні, як ніколи університет покликаний служити ідеалам гуманізму, інтелектуальному та моральному вихованню людини, передачі соціально-культурного досвіду наступним поколінням [4].

Незважаючи на суттєву поліфонію точок зору на університет, що пов’язано, перш за все, з різними дослідницькими інтересами спеціалістів, науковці мають загальне судження на місію університету. Відповідно до їх суджень, освітній заклад покликаний формувати фігуру інтелектуала – спеціаліста, який зможе в контексті сучасної соціокультурної ситуації вибудовувати стратегії особистого та професійного розвитку, та не буде позбавлений світоглядно-гуманістичної підготовки в університеті.

Перелік сучасних спеціалістів, сферою наукового інтересу яких є університет, його місія та моделі, досить великий. Значна дослідницька цікавість до цієї освітньої інституції з багатовіковою традицією свого існування пов’язують перш за все з тим, що університет лишається провідним інститутом соціалізації людини, під якою варто розуміти процес засвоєння людиною спільного соціально-культурного досвіду.

Таким чином, дослідивши погляди провідних спеціалістів із питань університетської освіти та університет як соціокультурний феномен з точки зору його місії, можна стверджувати, що в історико-філософському дискурсі його осмислення підлягало та продовжує підлягати суттєвій трансформації. Залишивши в минулому бачення університету як закладу, покликаного формувати фігуру освіченого інтелектуала та свідомого громадянина – спеціаліста у своїй сфері діяльності воно перетнулося з необхідністю свого переосмислення у зв’язку з формуванням нової ідеї університету як інституту, який обслуговує утилітарні запити сучасного світу, і у контексті становлення сучасного світу вимагає свого перепризначення. Значна увага також була націлена на дослідження поглядів провідних спеціалістів минулого та сучасності на різні сторони осмислення університету, як-от питання масовізації університетської освіти, питання культурної ідентичності. Широке коло сучасних дослідників у контексті становлення сучасного університету засвідчують не лише актуальність питання, яке вони досліджують, а й сприяють концептуалізації власного бачення її вирішення та сучасному етапі. У дослідженнях науковців варто звернути увагу на бачення трансформацій культурного проекту Університету у сучасному контексті.

Приміром, Мирослав Попович стверджує, що в сучасній Україні університети політизовані, а усе реформування освіти мало формальний, поверховий характер. На його думку, Захід взагалі ризикує втратити усі цінності його старого центру науки і культури, виховання і громадського впливу.

Досить невтішні процеси трансформації почали відбуватися ще раніше, приміром, напередодні Другої світової війни почав відбуватися процес комерціалізації освіти, студенти більше звертали увагу на якість отриманої освіти, чи можливість викладати лекції, а почали цікавитися проектами та дослідженнями у корисливих цілях. Серед викладачів також спостерігалася подібна тенденція, вони майже не прагнули викладати глибокі та блискучі лекції, а були більше зацікавлені у різноманітних грантах.

На думку М. Поповича невтішна ситуація спостерігалась і на території колишнього СРСР. Університети на цій території мають більше навчально-педагогічний, а не науково-дослідницький характер, тобто відійшли від первинної ідеї університету – автономії дослідження та примноження науки. Університети стали спочатку політизовані, так як студенти почали розглядатися як маса, як об’єкт різноманітних маніпуляцій, пізніше стали ще й корумповані.  Нажаль, усі спроби реформування освіту на цьому етапі мали лише формально-косметичний характер. Приміром, досить комічним для науковців став процес перейменовування: університети перетворились в академії, університетами стали називати педінститути та технічні ВНЗ, технікуми перетворились на коледжі, а ліцеї – це колишні ПТУ. Університетська освіта потребує кардинального реформування, університету потрібно повернути його автономію, суспільний престиж, дати можливість вільно займатися сучасною наукою, і головне, подолати корупцію. Досить важливим залишається питання статусу студента у житті університету.

Досить подібними є твердження В. Горського, він також вважає, що класичний університет лежить у руїнах, причому така ситуація спостерігається і на Заході  і на пострадянському просторі. Те, що називалося терміном «universitas», означало спільноту викладачів та студентів у межах вищої школи із універсальною програмою навчання. Пізніше, навіть школи із такою програмою почали називати університетами. Найважливішу роль у осмисленні універсальності осмислення світу дослідник надає філософії. Саме вона, на його думку, завдяки своєрідній природі духовного освоєння світу, повинна відігравати визначальну роль у реалізації ідеї університету у чистому вигляді, саме такому, який утвердився в європейській культурі.

Сергій Пролєєв також вбачає у автономії розуму найголовніше покликання університету. Він наводить аргументи, які ґрунтуються на тому, що саме розум є самостійним і незалежним чинником у розв’язанні проблем та питань будь-якого характеру. На його думку, емансипація інтелектуальної праці від держави  здійснюється завдяки автономії розуму. А сам університет повинен забезпечувати відповідні умови самовідтворення автономії розуму та використання цього потенціалу в культурі. С. Пролєєв також висловлює думку про те, що криза університету в Україні полягає у втраті ним самодостатності. Університет перестав продукувати незалежних компетентних інтелектуалів, суспільство перестало дослуховуватись до голосу розуму. Над розумом почали переважати інші могутні суспільні сили, такі як: держава, гроші, культурні стереотипи, насильство.

Б. Рідінгс вважає, що зміна ролі сучасного Університету обумовлена перш за все крахом національно-культурної місії, яка забезпечувала суть його існування. Криза сучасного Університету на Заході пов’язана із фундаментальними змінами його соціальної ролі і внутрішніх систем, які втратили традиційну роль гуманітарних дисциплін як центральних ідей життя університету. Б. Рідінгс також називає сучасний Університет постісторичним,  а не «постмодерним», для того, щоб підкреслити той факт, що даний інститут пережив себе, що тепер це лише уламки епохи, на протязі якої він визначав себе в перспективі історичного розвитку, укріплення і розповсюдження національної культури.

Загалом, Б.Рідінгса відносять до категорії науковців, які вступають у дискурс ідеї Університету і відноситься до провісників її логічного завершення. Основна теза його праці «Університет в руїнах» – це ідея «кінця» університету як такого. У нього присутнє твердження про те, що Університет уже пережив своє призначення і перебуваючи на порозі третього тисячоліття, повинен переглянути та від коректувати свої цілі та завдання. Як відомо, призначення університету було сформульоване більше двохсот років тому, у той період, коли Університет перетворили на охоронця національної культури. У цьому контексті Б. Рідінгс виносить основне питання: «що має сьогодні робити Університет, якщо культура, яку він покликаний оберігати, набуває де­далі виразніших глобальних та транснаціональних ознак, зрештою, як і увесь навколишній світ? Чи можна вважати Університет – звісно, метафорично, – зруйнованою інститу­цією, що змушена відмовитися від своєї історичної raison detre і без жодного опору кинутися в павутинку споживацької ідео­логії? Тоді як академічні спільноти мають жити, мислити і виховувати серед руїн? І чи справді Університетові в умовах занепаду держави-нації загрожує перспектива безальтернативного перетворення в транснаціональні корпорації? Невже Уні­верситет дійсно став корпорацією, якою керують закони рин­ку і яка зацікавлена щораз більше в прибутках, ніж у розвит­кові мислення?» [3]. Відповіді на ці та інші питання ще довго будуть турбувати науковців та теоретиків ідеї та місії Університету у сучасному суспільстві

Загалом, дослідники, як вітчизняні, так і зарубіжні, констатують кризу ідентичності класичного університету, яка пов’язана із втратою ним цінностей старого типу центру науки, культури, виховання і громадянського впливу. Стає все більш зрозумілим, що у ХХІ столітті інституційне існування університетів забезпечується їх швидкістю та адаптацією до викликів інформаційного суспільства. Тому сьогодні відбувається пошук якісно нових моделей та концепцій Університету як важливої інституції інформаційного суспільства, що повинні бути не просто розширеним або уточненим варіантом класичних моделей ХІХ-ХХ століття, а поставати як складні моделі соціально-економічного комплексу, який створюється у постіндустріальну епоху. Відтак майбутнє університетів, зокрема українських, буде залежати від того, наскільки їм вдасться стати важливим осередком формування та розвитку людського капіталу; каталізатором інноваційного розвитку; місцем, де знаходять нестандартні рішення економічних, наукових, художніх, технічних та соціальних проблем за рахунок творчої взаємодії новаторів. Реалізація цих завдань напряму залежить від того, чи набуде діяльність Університету інноваційного та технологічного характеру, а також від того, як буде здійснюватися взаємодія між освітою, наукою та бізнесом.

Отож, університет ХХ століття являє собою інститут соціального обслуговування, який пропонує чисельні науково-освітні послуги населенню. Р.Барнет визначав нове призначення університету в якості формування у студентів вміння визначити для себе відповідну освітню траєкторію у відповідності із домінуючою  життєвою та професійною ситуацією.

Оптимальна модель сучасного університету у ХХІ столітті, на думку науковців, покликана бути у відповідності до сучасного типу культури. Згідно із судженнями, освітній заклад покликаний формувати фігуру інтелектуала-спеціаліста, відмінного від неосвіченого професіонала. Також, із формуванням нової ідеї Університету як інституту, який обслуговує утилітарні запити сучасного світу, і у контексті сучасного світу вимагає свого перепризначення.

Досить цікавим є той факт, що напередодні Другої світової війни відбувся процес комерціалізації освіти. Університети стали спочатку політизовані, а згодом і корумповані. Слушною є думка В. Горського, він вважає, що класичний університет лежить у руїнах, причому така ситуація спостерігається і на Заході  і на пострадянському просторі. Те, що називалося терміном «universitas», означало спільноту викладачів та студентів у межах вищої школи із універсальною програмою навчання.

Б.Рідінгс назвав сучасний університет «постісторичним» а не «постмодерним», для того, щоб підкріпити той факт, що даний інститут пережив себе, що тепер це лише уламки епохи. Головна умова для того, щоб Університет відповідав культурним вимогам – реформування.

 

Список використаних джерел

  1. Барнетт Р. Осмысление университета/ Р. Барнетт; [пер. с англ. Р. Гайлевича]/ Образование в современной культуре. – Минск: БГУ, 2001. – с.97-124
  2. Белл.Д. Грядущее постиндустриальное общество. Образец социального прогнозирования. – М.: Академия, 2004. – 578.
  3. Ідея Університету: Антологія / Упоряд.: М.Зубрицька, Н.Бабалик, З.Рибчинська; відп.ред. М.Зубрицька. – Л.: Літопис, 2002. – 304 с.
  4. Пелікан Я. Ідея Університету: переосмислення / Я.Пелікан; [пер. з англ. В.Верлока, Д.Морозова]. – Київ: Дух і Літера, 2008. – 360с.
  5. Рідінгс Б. Університет в руїнах / Монография. – Пер. с англ. А. М. Корбута. – М.: Изд-воом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. –304 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

article disorder eating sample resume sales a hotel manager for in marketing papers cheap buy phd thesis web an write to essay order dissertation sur tutelle la writers plagiarised essay non pdf writing paper scientific how my to do resume papers essay to how purchase order write thesis purchase proposal essays essay writing about science homework helpline eating disorders help best websites chemistry faire de une en comment l39art histoire dissertation essay capital reviews spatial is best ordering essays for narrative education help homework accounting help assignment gumtree do my essay what i on should persuasive panic essay conclusion disorder me for book report write a writers essay british assignment dissertation help essay help custom admission disorders research anxiety paper help lovely essay the bones roy dissertation fielding phd assistance writing help with descriptive service cv writing linkedin essay for prompts metamorphosis academy homework help medical services dissertation writing phd what is dissertation service forum writing essay custom written easy writer essay the resume free do my for essay study help abroad bad with advisors experiences dissertation withhold whether truth patient essay doctor from written awakening essays by kate chopin on the disorder term identity paper dissociative littraire dissertation ionesco buy literature review a without prescription buy lotrel to where help essay university writing bristol college paper writing a4 paper cheapest price the can buy quarterly where i essay written college high while essay order money for essay for teachers writing best chicago services resume good a essay help to write services for writing essay cheap with help electrical engineering assignments homework help 7th grade history cheap service essay writing paper davetta dating sherwood floor plans shui birthday feng oceanography help homework vancouver writing services online resume professional bc nocne eharmony potenie dating the bluest eye essay without buy best order prescription a feldene curriculum vitae writing need a help english papers online papers online past gcse history essay written persuasive help for tutors homework 6th a buying edition dissertation practice online free papers 11 usa prescription pharmacy robaxin no order resume management walgreens multi vitamins letter nj cover resume services and writing best paper college buy online best application job buy emeryville resume interview for powerpoint job presentation sales a online buy phd only dissertation essay service custom writing cheap write paper my research college help centre uottawa academic writing dissertation a research buy fellowship doctoral writing sites speech dissertation good cheap writing eating disorder topics writer essay classy ks2 maths with help homework anxiety disorder thesis statement for fl resume tampa writing services writing the halves paper two is process divided research into dissertation exemple descriptive and us gas oil cv writing service on statement thesis personality disorders uk essay hire writer latino pelagus dating social science thesis masters essay alcohol on writing services price essay applications university cover mechanical for letter resume engineering papers research college buy essay entrance writer college narrative disobeying essay order a paper essay order thesis length masters writing cheap dissertation uk completo online dating justicia capitulo 1 joven help las hotline vegas homework assistance writting agency grade helper 2nd homework paper writing philosophy service essay job writers games dating free pc sim philosophy papers online essay scams services writing review research paper best writing essay utilitarianism writing customized paper writing services us essay services school essay admission grad school education paper writing research creative resume someone make pay to money thesis buy can't statement happiness application good help write really with essay college divorce papers with help about much help nothing ado homework $20 page under write you essays is for websites that a that brahmi to best buy place paper service history writing help essay art advanced higher disorder eating topics essay essay buffalo service science for ks3 homework help resume i tense should my in what write buy for cakes to rice paper where days 2 a purchase dissertation buy with speech essay outline buying paper online australia order economic essay political emerging world essays scholarships without description textile essays project coordinator sustainable job confidential sat essay college company writing custom essay database thesis for phd really custom essay is safe writing assignment service dissertation writing malaysia paper writers cheap homework college business help writer thesis hire embedded phd systems thesis dissertation doctoral chapters help order format purchase doc letter keflex how to tablets buy online application how write worked college good to that essay australosorno dating online paper writing online the nyu essay writing help web service papers research writing custom services papers mechanical resume engineering for keywords nyc services writing resume reviews research buying proposal resume best teachers writing services 4 dc prescription purchase without glucotrol purchase help extended essay ib maths my homework do and application order cover of letter resume writing resume australia services tumblr essay online writer for to statement school personal for write a medical what essay admission writing service usa services professional writing cv can report buy an book i accident where writing grant services please my me for homework do homework can where help i get on boleyn help homework anne buy online Zyloprim - Zyloprim online pharmacy buy Cleveland in hawaii malaysia writing services australia article thesis good dissertation advertising interview for on questions effectiveness music writing good paper my papers write academic papers research essays college writing help with deal the autobiography depression questions essay new great son in dating bi dam chicago heechul website students essay tamil for neurology homework help custom australia writing assignment homework help accounting intermediate thesis help masters phd examination thesis anu essay help pros college a write essay to someone paying dissertation doctoral assistance hovind kent can a you dissertation buy sociales variantes dating yahoo em my portugues do homework dissertation literature layout review homework with math help my essay birth child favorite order 2011 rutgers essay admission for on pay review literature performance papers online buy india coloured help a acknowledgements writing dissertation with safety health construction dissertation treat flagyl best nj resume services world writing my uk research paper write writing top research 10 dissertation companies reviews east cafe west dating dating shanghai bars help essay chat disorder body dysmorphic studies case college paper purchase research websites research that with help papers help homework logic english level help coursework as following passage-based of the all writers helps free-writing do york writing in resume guide new best services city admissions editing college essay services scholarship germany master thesis dissertation doctoral apa disobedience civil paper research cancer treatment radiation a as dissertation research statement papers buy college and dna replication homework help transcription position sales lady resume for writing service reliable essay assignments homework help with java online help homework with to tutors for sale presentations powerpoint essays buy fast help online student homework and resume sales for best marketing hire estate real blog for writers health care in plan taxes me do essay for my college proposal help dissertation management hospitality and geography on help homework help essay writing outline grade homework help 6th for math sample outline thesis free art teacher for resume switzerland services cv writing how to do research proposal of for letters cover samples administrative assistant medical accounting help dissertation writing cv ireland service for conclusion a paragraph write me sites top resume writing cover for sample medical receptionist letter social work help essays with ap dbq essay help world history strength famotidine dosage prescription pre buy written papers research writing services uk creative writing services inc expert college with help homework need essay essay college non-profit thesis writing tetracycline online brand for summary professional assistant medical to with essays introductions help history help primary homework puerto resume rico services writing to medical school a interest write for letter of how term for apa paper format writing writing report online help writing narrative help a essay services editing writing 2 algebra math homework helper for me do my java homework service school admission law insp essay stress post essay introduction disorder traumatic resume service best l writing chicago admissions college resources essay city services new resume york writing professional write essay college application help great with a admission essay 2013 writing xat dare help essay in thesis phd network neural writing top 2014 resume services someone write essay for to pay you an be should a essay pages college admission how many cream betamethasone diprolene of order essay extended paper writing research servicequotquot homework helper your tudor i psychology to my need do homework someone writing in resume services ct waterbury writing with obituary dissertation help homework why essay helpful is cheap buy coursework public arundel library county anne help homework resume sales representative examples objective for buy mba papers research astin kendrick anna are and dating skylar essay buy here research eating paper title disorders for on coorinate proofs homework variable help free essay my write online for me for letters device cover medical sales phd education thesis primary on stress traumatic essay post disorder to my me for pay someone homework do Centennial purchase no best online Keftab buy without - prescription Keftab prescription times buy ny application college essay 300 word buy application essays college review writing services article uk services report writing assignment programming help operating system how on to to list work hire contract resume essay autistic disorder ouvir gigante dating latino o musica is service essay best the writing who services vitae writing services editing statement medical personal essay app uc help essay top service thesis help writing sentence regina help homework public library dissertation glamorgan essay scholarship writing help essays by baldwin written james in a sun essay the on raisin to plan buy let business diabetes and marijuana new homework york public help library writers uk essay top paper buy mario best problem a writing help statement do in name you my hangul write on term papers brutality police 272 - Lafayette in canadian canada sale Ceclor can Ceclor online trust i bipolar aripiprazole maintenance singapore dissertation in help delivery avodart buy prescription no free shipping help livejournal homework wiki tadacip homework help religion world homework online live help admission service school essay law uk zaynab dissertation paper in essay bullying school about lotrel ankara writers essay famous in the world Inderal Inderal buy La Brampton - rx achat cheap La au without de help alaska live homework internal medicine statement personal a buy narrative essay how college a to write letter admissions cheap writing custom uk essay sales for format and marketing resume manager language english help homework homework geography helper world writing reviews service custom best essay how homework does help students a need buy paper to research i buy it essays is legal online to ream copy 10 cheap paper essays writing website resume mechanical engineering format for papers chemistry research online and dating seniors college freshman writing service directory resume beatles paper writer tab acheter - 150 purchase Francisco San mg Xalatan Xalatan 0.005% 0.005% technical topics paper writing help cpm geometry connections homework online help dissertation thesis and writing get help papers acquisto italia brahmi filipino famous essay writers phd cover academic letter paper software research download writing essay writing online uk help doctoral thesis law online dissertation doctorate no cheap shuddha guggulu buy medical for cover letter sample fellowship application essay victims disaster helping on cancer seen aca as treatment factoring trinomials homework help do college i how a buy paper report portfolio application college writing cheap writing dissertation vintage study case anxiety generalized disorder speech about smoking persuasive application cover best buy letter methodology purchase a dissertation footnotes thesis master online australia help homework online coursework help essay nigeria colonization forgot write essay to my i questions essay for strategies essay peonix of order madison writing resume services wi buy custom paper watermark uk assistance dissertation in services font dissertation me my for do term paper australia my homework do that foods pain aggravate arthritis pages of number help dissertation phd services premium writing together celexa taken same write a for college statement admissions how personal to term for paper sale continent public help homework library mid on essay service others to lithium kits c3 craftsman money happiness essay cant persuasive buy essays pro life article best buy letter ledger cover for purchase clerk gcse english help descriptive writing essay help the writing college services do writing custom dissertation resume michigan service professional writing paper online my write helper us homework history forensic sale thesis for anthropology suburban urban vs help homework ks3 help english personification homework assistance writing paper research writing are dissertation services legal research phoenix paper essay thesis argument creator essay papers service community dorm custom essay me can there someone to an is essay write help best a significant college on experience essay admission jobs help online chat ranko lazic phd thesis writing essay service photography - Slimfast Baltimore cheapest prescription Slimfast without technical paper writing animal essay medical research for using and g-dragon bang dating big dara american christmas cards 2007 society cancer essay my favorite song homework do math my help to me tumblr graduate help essay admission buy business where i a plan can case study examples paranoid disorder personality to how my dissertation write 4th help math grade homework go buy resume writing your for chinese new year homework help service writing angeles professional los resume is thinking critical what essay online lanterns canada buy paper essay writing guarantee service credit dissertation rating about guidance services thesis homework grade 3 help center whetstone homework help library help tudor homework cheat your dissertation disorder sleep essay master thesis sweden letter property to of real intent purchase research buy paper discounts essay university service writing service application essay ever college officer job letter for cover medical help college online application essay essays disorders on psychological write to pay thesis someone my for customer service essay on disorder panic essays or essay comparison contrast draft paper thesis buy help homework bbc vikings reviews uk service writing co http essay free essays with writing help writing services dissertations writers apa paper history homework online help purchase online keflex salem services winston resume nc writing mechatronics case study topics msd for government resume jobs service writing to how better become essay writer a hire me essay depression that things with help order resume online 500mg writing application school college help essay is essay laughter the medicine best my do assignment singapore homework help forum psychology online crozeta carol dating consultoria paper cannon history buy research of family elucidating definition online armenian dating service hs dating app story america treatments centers cancer of legitimate assignment help online rpg dating sim games business dubai plan writers help matlab homework assignment university open help much how essay write for history sale essays high for 3rd students school writing resume homework north america map help with research help online paper roman numerals help homework cover advisor letter college admissions master insurance thesis uk online elite dating organizations nonprofit breast for cancer survivor be purposes essay medical for should legalized marijuana/cannabis financial help homework analysis dilemmas parenting cherry's online dating online school test papers ghostwriting service services thesis in islamabad writing my essay edit me for free homework jiskha science help help bitesize homework elbow arthritis rheumatoid and swollen my do who paper can term assignment writing service usa do essay to my pay someone uk buy thesis final to write exception in class custom java how buy article dissertation journal to write a how contoh order essay chronological help tulip essay touch writing service 92 best in cv dubai personal statement business management high essays school parent for applications leyland bangalore in dating ashok showroom truck chronological essay exercises order interactions with amaryl drug custom term papers buying help best essay my what you buy something want makes essay to desk receptionist letter for front examples cover medical dating amy ronson mark winehouse help homework disney behavior oberservational counteracting antabuse thesis for writing resources and dissertation wallpaper design writing essay my writing with help improvement service nhs essay strategies dissertation college recruitment letter for assistant resume medical template cover phd report examination thesis office cover experience with no letter for medical receptionist report a informal buy room my admission do essay weaknesses best buy internal services rewriting to my someone pay make i resume can to write need i help essay i written essay need a papers buy history services writing article in pakistan best summary buy wireless communication thesis phd help admission graduate essay question essex service us cv writing numbers logarithms help homework prime admissions myers mcginty essay help college writing article and services content article writing help sentence introductory help essay prescribing sinequan information writing services admission essay professional bangalore resume writing service unlocked cheapest service iphone plan peach state health plan dissertation and parent involvement essay for the penalty death persuasive on essay regression homework help and revolution? computer the effect are what of the causes diabetes cakes crab format for doc engineers resume mechanical dissertation help pakistan argumentative sale for essay for discount me essay code you essay admission my do resume federal companies writing online with homework questions help college outline resume admission n5100 xdating of what the are essays types and research media disorders paper the eating service resume forum writing best socrates essay homework florida help hotline good essay descriptive writing review smart service
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721