СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ КАЗОК

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42 811.111

В.А. Єфименко

Київський національний університет

 імені Тараса Шевченка, м. Київ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ КАЗОК

У статті розглядаються фольклористичний, структуралістський, психоаналітичний, соціо-історичний та феміністичний підходи до аналізу фольклорних і літературних казок.

Ключові слова : фольклорна казка, літературна казка, фольклористичний, структуралістський, психоаналітичний, соціо-історичний, феміністичний підхід.

 

В статье рассматриваются фольклористический, структуралистский, психоаналитический, социо-исторический и феминистический подходы к анализу фольклорных и литературных сказок.

Ключевые слова : фольклорная сказка, литературная сказка, фольклористический, структуралистский, психоаналитический, социо-исторический, феминистический подход.

The article analyzes folkloristic, structuralist, psychoanalytic, socio-historical and feminist approaches to the fairy tales.

Key words : folk tale, literary fairy tale, folkloristic, structuralist, psychoanalytic, socio-historical, feminist approach.

Літературна казка, починаючи з ХІХ ст., стає предметом наукового інтересу, а для її аналізу та інтерпретації використовуються різноманітні методи й підходи. Варто зазначити, що жоден окремо взятий підхід не в змозі запропонувати єдино вірну інтерпретацію казки, і лише поєднання різних методологій дозволяє отримати найбільш повну та об’єктивну картину. Метою цієї статті є огляд існуючих підходів до аналізу літературної казки.

У рамках фольклористичного підходу головна увага зосереджена на фольклорній казці. Представники фінської або історико-географічної школи (А. Аарне, С. Томпсон) намагаються реконструювати оригінальну форму і прослідкувати історію кожного окремого типу казки шляхом збору, систематизації та аналізу усіх наявних її варіантів. Результати дослідження представлені в Класифікаторі фольклорних казок  Аарне-Томпсона-Утера [15]. Оригінальна класифікація була створена одним з найвідоміших представників фінської школи у фольклористиці А. Аарне у 1910 р. Історико-географічний метод дослідження, що використовувався дослідником, передбачав визначення географічної території розповсюдження, історії, варіантів, місця походження та оригінальної форми певної фольклорної казки або групи казок шляхом їх компаративного текстового аналізу. Згодом класифікація була доповнена американським дослідником С. Томпсоном (1961 р.) і німецьким вченим Х.-Й. Утером (2004 р.). У класифікаторі Аарне-Томпсона-Утера були частково переглянуті назви типів казок, а описи сюжетів повністю переписані та доповнені. Розширена також географія казок, адже у попередніх покажчиках були практично відсутні південно-європейські, східноєвропейські (зокрема, російські)  казки тощо. У спеціальній рубриці «Примітки» Х.-Й. Утер вказує час та місце створення казки, територію її поширення, основні видання та інші особливості.

На відміну від ідентифікації базових компонентів, характерних для певного типу казок, яка відбувається в рамках фольклористичного підходу, структуралістський підхід передбачає виявлення структурних компонентів фольклорної казки як жанру. Зокрема, В.Я. Пропп, який займався дослідженням структури чарівної казки, а саме виділенням і співвідношенням постійних елементів в її композиції, довів, що до таких елементів належать функції дійових осіб (тридцять одна) та набір ролей казкових персонажів (сім). Не всі функції представлені в усіх казках, проте незмінним є порядок їх слідування в процесі розгортання оповіді. Загалом, В. Пропп розробив дві структурні моделі та, відповідно, дав два визначення чарівної казки: оповідь, в якій беруть участь семеро персонажів, та твір з обмеженим переліком функцій та певним порядком їх слідування.

М. Татар [14, c. 68] зазначає, що В.Я. Пропп, віддаючи перевагу дослідженню лінійної послідовності подій, яка утворює наративну структуру казки, висвітлює синтагматичні аспекти наративу, залишаючи поза увагою надзвичайно важливий парадигматичний вимір.

А.Ж. Греймас бере за основу методику В.Я. Проппа і розробляє власну структурну модель дійових осіб, в якій звужує актантні категорії, виділені В.Я. Проппом, до трьох бінарних пар: суб’єкт vs об’єкт, адресант vs адресат та допоміжний засіб vs супротивник [1, c. 261]. Серед недоліків моделі А.Ж. Греймаса М. Татар називає дуплікацію функцій героя, який одночасно може виступати як суб’єктом, так і адресатом, а також розміщення в одному ряду таких бінарних пар, як адресант vs адресат та допоміжний засіб vs супротивник, хоча в казках опозиція помічник-супротивник, зазвичай, відіграє важливіше значення (майже в усіх казках є помічники та супротивники, натомість, часто буває досить проблематично визначити адресанта та адресата) [14, c. 69].

Важливим структурним компонентом казки є мотив. В.Я. Пропп [4, c. 352] називає два основних цикли – обряд посвяти (ініціації) та подорож до іншого світу, які дають максимальну кількість казкових мотивів. С. Томпсон, один з авторів класифікатора фольклорних казок, вважає мотив центральним елементом аналізу казок. Він створив класифікатор повторюваних мотивів у 6-ти томах. Дослідження мотиву було започатковано фольклористикою, а згодом це поняття почало застосовуватися до літературних творів. Мотив, який є базовим елементом будь-якого наративу, є досить складним та багатозначним поняттям. Зокрема, Х.-Й. Утер зазначає наступне: «Мотив має широке визначення, що дозволяє використовувати його як основу для літературного та етнологічного дослідження. Це – наративна одиниця, якій властива динаміка, яка визначає, з якими іншими мотивами він може поєднуватися. Таким чином, мотиви утворюють базові структурні одиниці наративів. З точки зору прагматики чітке розмежування між мотивом і типом неможливе через нечіткі границі [15, c. 10].

На думку С.Ю. Неклюдова [3, c. 236], в загальному вигляді мотив і сюжет співвідносяться як частина та ціле, тобто мотив є складовим елементом сюжету. А.В. Рафаєва [5] пропонує власну систему казкових мотивів у вигляді предикатно-актантної системи, в основі якої лежать архетипічні мотиви, виділені Є.М. Мелетинським. Є.М. Мелетинський під поняттям архетипічний мотив має на увазі «певний мікросюжет, що містить предикат (дію), агенса, пациенса та несе більш-менш самостійний і достатньо глибинний зміст» [2, c. 50]. Більшість мотивів у системі А.В. Рафаєвої містять такі складові, як персонаж 1, персонаж 2 (найчастіше – суб’єкт та об’єкт дії, які беруть участь у реалізації основної дії мотиву), образ дії (спосіб реалізації дії) та умова (причинно-наслідкові зв’язки між двома предикатами) [5]. Частково система казкових мотивів А.В. Рафаєвої перетинається з функціями В.Я. Проппа (зокрема, мотиви, які містять образ дії, мають прямі відповідники серед функцій В.Я. Проппа). Ця система розроблена для аналізу, насамперед, парадигматичних закономірностей побудови чарівної казки, але при цьому відображає і її синтагматичну будову. С.Ю. Неклюдов також погоджується з тим, що в основі сюжету лежить синтагматична структура, тоді як мотив за своєю природою є парадигматичним, а основу мотивного фонду складає набір семантичних універсалій [3, c. 241].

Варто зауважити, що структуралістський підхід фокусується на наративних елементах, які залишаються незмінними, залишаючи поза увагою соціально-історичні аспекти та культурний контекст функціонування казки, а також варіативні складові форми та змісту казок.

Символізм казок є основним предметом аналізу психоаналітичного підходу. Казки для послідовників психологічної школи Юнга представляють архетипові психологічні феномени й слугують для вираження психічних процесів колективного несвідомого. Як зазначає М.-Л. фон Франц у своїй роботі «Інтерпретація казок» [9, с. 1], казки є найпростішим вираженням психічних процесів колективного несвідомого. Вони представляють архетипи в найпростішій та найбільш стислій формі. У цій чистій формі архетипові образи надають нам найкращі ключі до розуміння процесів, які відбуваються в колективній душі.

Юнг зазначав, що саме на прикладі казки найкраще вивчати порівняльну анатомію душі. У міфах або легендах, або будь-якому складнішому міфологічному матеріалі вчені дістаються базових моделей людської психіки через культурні нашарування. Проте у казках набагато менше специфічного культурного матеріалу, тому вони чіткіше відображають базисні моделі психіки [9, с. 15]. М.- Л. фон Франц, застосовуючи символічний та асоціативний підхід, виділяє архетипічні моделі в чарівних казках, розглядає, як проявляється фемінінність у казках різних народів тощо.

Для дослідників, які дотримуються фрейдистських поглядів, серед яких відомий психолог Б. Беттельхейм, казки є вираженням індивідуального психологічного розвитку та відображенням універсальних проблем людства. Б. Беттельхейм вважає, що казки містять символічні образи, які відображають внутрішні психічні процеси і які допомагають дітям подолати їхні психологічні проблеми. Книга Б. Беттельхейма «Про користь чар» (“The Uses of Enchantment” [6]), найґрунтовніше психоаналітичне дослідження  казок, яке увійшло до 159 найвпливовіших книжок століття за рейтингом Публічної бібліотеки Нью-Йорка, викликала неоднозначну реакцію серед дослідників казкового жанру. Б. Беттельхейм пояснює терапевтичний ефект від казок наступним чином: завдяки зверненню до несвідомого дітей символічною мовою, схожою на сновидіння, казки допомагають їм боротися з невисловленими страхами та бажаннями («Красуня та чудовисько»), двоїстими почуттями до батьків («Білосніжка», «Попелюшка»). Важливим для терапевтичного ефекту є оптимістичне закінчення казок: винагородження гарних героїв та покарання поганих. На думку Б. Беттельхейма, діти ідентифікують себе з головними героями казок і тому переконані, що їх власні проблеми можна вирішити подібним чином.

Представники соціо-історичного підходу вивчають соціо-культурні цілі виникнення казок у певних середовищах. Зокрема, німецький дослідник А. Нітшке [13] доводить, що казки є відображенням соціального порядку певної історичної епохи, вони символізують прагнення та потреби членів племені, громади та суспільства в цілому. Автор дотримується думки, що казки виникли в певний історичний момент і в незмінному вигляді пройшли через наступні епохи. Інші дослідники, серед яких Р. Боттігхаймер, Дж. Зайпс наголошують на тому, що значення фольклорних казок модифікувалося протягом періоду їх існування під впливом соціо-культурних контекстів. Дж. Зайпс особливо наголошує на тому, що неможливо повністю зрозуміти літературу та мистецтво без розгляду соціально-політичного та культурного контексту, в якому вони створювалися [16, с. іх].

Про вплив соціо-історичної епохи на творчість класиків казкового жанру пише М. Татар. На її думку, Ш. Перро намагався догодити аристократичній аудиторії, тоді як брати Грімм прагнули залишити більше народної автентичності [14, c. 187]. Наприклад, герої Ш. Перро не забувають про моду (принц із казки «Спляча красуня» зазначає, що сукня головної героїні  після столітнього сну безнадійно застаріла), тоді як в казках Грімм увага приділяється більш фундаментальним речам (принц у їхньому варіанті казки оглядає двір та кухню палацу, а не одяг героїні). Граціозний стиль та елегантні повороти сюжету казок Ш. Перро різко контрастують з грубо обтесаною прозою та часто примітивною сюжетною лінією «Дитячих й сімейних казок» братів Грімм. У свою чергу, казки братів Грімм також піддавалися редагуванню (нагадаємо, що перше видання вийшло у 1812 р., а останнє, сьоме видання збірки було опубліковано у 1857 р.) відповідно до вимог тогочасного суспільства та власних поглядів та уподобань братів Грімм.

Феміністичний підхід пов’язаний з дослідженням гендерних питань у казковій традиції, для якої характерне яскраво виражене чоловіче домінування, та пошуком в ній жіночих голосів. Відомий дослідник Дж. Зайпс [17, с. xxvіі] вважає, що одна з найкардинальніших трансформацій класичної казки була здійснена представниками феміністичного руху, в результаті чого з’явилися несексистські казки для дітей та дорослих, а також теоретичні роботи, в яких досліджувалися гендерні ролі в казках.

В програмній роботі М. Ліберман «Одного дня мій принц прийде», зокрема, йдеться про величезний вплив казок, які є «вмістилищем мрій, надій та фантазій поколінь дівчат», і що «мільйони жінок сформували психо-сексуальні уявлення про себе та власну позицію щодо того, чого вони можуть або не можуть досягти, яка поведінка винагороджується, і якою є нагорода, частково саме з їхніх улюблених казок» [12, c. 385]. Робота М. Ліберман є критичним прочитанням гендерних відносин у найвідоміших казках західної культури. Дослідниця виступає проти сексистських уроків, яким навчають традиційні казки, та пасивної ідеології, яку, на її думку, вони відкрито проголошують. Феміністична критика розглядає казки з точки зору інтерпретації жіночого досвіду, пошуку потенціалу, що міститься в казках, для пробудження та звільнення жінки. Матеріалом для аналізу стають менш відомі казки з нетрадиційними сильними та активними героїнями, або нові твори, в центрі яких знаходяться жіночі персонажі. А. Картер, автор однієї з таких збірок, зазначає наступне: «Ці оповідання мають єдину спільну рису – в центрі кожного з них знаходиться головна героїня, або розумна, або хоробра, або гарна, або дурна, або жорстока, або зловісна, або жахливо нещасна, але в центрі уваги, в усій красі» [8, c. xiii].

Відбувається нове прочитання класичних творів, зокрема, казок братів Грімм. Так, феміністичний аналіз казки «Білосніжка» пропонується у відомій праці С. Гілберт та С. Губар «Божевільна на горищі» [10]. Тоді як М. Ліберман розглядає переважно вплив традиційних казок на дітей, С. Гілберт  і С. Губар підходять до аналізу казки «Білосніжка» з точки зору дорослого читача, трактуючи її як багатошаровий текст, в якому виділяються два жіночих архетипи: Білосніжки та мачухи.

Р. Боттігхаймер [7], вивчаючи гендерні питання в казках Грімм, дійшла висновку, що редакторські правки письменників призвели до послаблення ролі жіночих персонажів, демонізації жіночої влади, зміни перспективи з жіночої на чоловічу в казках, де жінки висловлюють своє незадоволення, нарешті, вони подекуди взагалі позбавили героїнь голосу, – і все це було зроблено відповідно до тогочасних соціальних запитів. Існують також дослідження (S. Ude-Koeller), в яких простежується взаємозв’язок між змінами в жіночих образах в казках Грімм та відносинами братів з жінками в реальному житті.

Серед інших напрямків феміністичної критики – дослідження матріархальних цінностей, які, можливо, неявно, але присутні в деяких сучасних казках (зокрема, в «Попелюшці»), зберігшись з прадавніх часів, а також відкриття забутих імен жінок-авторів казок і перегляд ролі деяких з них (наприклад, французьких письменниць-сучасниць Ш. Перро) в історії формування казкового жанру. Нарешті, феміністичний підхід передбачає аналіз ролі жінки та жіночого досвіду в сучасних казкових адаптаціях. Серед найвідоміших авторів сучасних феміністичних казок можна згадати Енн Секстон, Анжелу Картер, Джейн Йоулен, Теніт Лі, Робін МакКінлі та інших. Як зазначає Д. Хаас, «переплетення фемінізму та казкових студій створило могутню синергію, яка здійснює значний та постійний вплив на написання, сприйняття, вивчення та викладання казок» [11, c. 31].

Таким чином, серед основних підходів до аналізу казок можна виокремити фольклористичний, структуралістський, психоаналітичний, соціо-історичний та феміністичний. Перераховані підходи не існують ізольовано, вони часто поглиблюють і доповнюють один одний. Тому доцільним видається поєднання різних підходів з метою отримання цілісної та всебічної картини, особливо коли йдеться про дослідження такого складного та неоднозначного явища, як сучасні літературні казки.

 

Література:

 1. Греймас А.-Ж. Структурная семантика: Поиск метода / А.Ж.Греймас; пер. с фр. Л. Зиминой. – М.: Академический проект, 2004. – 367 с.
 2. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах / Е.М. Мелетинский. – М.: РГГУ, 1994. – 136 с.
 3. Неклюдов С.Ю. Мотив и текст / Язык культуры: семантика и грамматика : к 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923 – 1996) // Отв. ред. С.М. Толстая. – М.: Индрик, 2004. – С. 236 – 247.
 4. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / В.Я. Пропп. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. – 356 с.
 5. Рафаева А.В. Структура сказочных мотивов и их использование в системе СКАЗКА / Труды международного семинара Диалог’99 по компьютерной лингвистике и ее приложениям в двух томах // под. ред. А.С.Нариньяни. – Таруса: РосНИИ ИИ, 1999. – Т.1. – С.241 – 246.
 6. Bettelheim B. The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales / B. Bettelheim. – New York: Alfred A. Knopf, 1989. – 352 p.
 7. Bottigheimer R. Marienkind (KHM 3): A Computer-Based Study of Editorial Change and Stylistic Development within Grimms’ Tales 1808 – 1864 / R. Bottigheimer // Scandinavian Yearbook of Folklore. – Vol. 46. – 1990. – Pp. 7 – 31.
 8. Carter A. The Old Wives’ Fairy Tale Book / A.Carter (ed.). – New York: Pantheon, 1990. – 242 p
 9. Franz M.-L. von. The Interpretation of Fairy Tales / M.-L. von Franz ; rev. ed. – Boston: Shambhala Publications, 1996. – 208 p.
 10. Gilbert S., Gubar S. The Madwoman in the Attic / S.Gilbert, S.  – New Haven: Yale University Press, 2000. – 768 p.
 11. Haase D. Fairy Tales and Feminism: New Approaches / D. Haase (ed.). – Detroit: Wayne State University Press, 2004. – 288 p.
 12. Lieberman M. Some Day My Prince Will Come: Female Acculturation through the Fairy Tale / M. Lieberman // College English. – Vol. 34, № 3, 1972. – Pp. 383 – 395.
 13. Nitschke A. Soziale Ordnungen im Spiegel der Märchen / A. Nitschke. – Stuttgart: Frommann-holzboog, – 219 s.
 14. Tatar M. The Hard Facts of the Grimms’ Fairy Tales / M. Tatar – Princeton: Princeton University Press, 2003. – 360 p.
 15. Uther H.-J. The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson / H.-J. Uther. – Vol. 1 – 3, FF Communications № 284-86. – Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2004.
 16. Zipes J. The Brothers Grimm: From Enchanted Forests to the Modern World / J. Zipes. – New York: Palgrave, 2002. – 384 p.
 17. Zipes J. Spells of Enchantment / J. Zipes. – New York: Penguin, 1992. – 814 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

high essay school a write good how to help essay mark 8 essay to how write a formal introduction assignment help web design cultura arvorezinha online dating radio kit a buy dissertation online writers uk for dissertation hire stage help homework key 2 english with essay help need writing for letter no medical examples experience cover assistant with club bosch photos calan menorca paradise for phd coursework biochemistry resume objective order selector essay graduate resources admission help albuquerque resume services writing medical a school be personal statement long can how for without prescription order cialis discount mail twitter best study case buy homework cant my do baton services resume writing rouge with homework 2 algebra help application usf essay helper ancient homework your greece in essay of gas natural shortage pakistan zakmes kopen dating online reviews writers research paper helps essay writing 1mg orlip to homework welcome sled live help custom 6 papers for essay datingsite corpsballen cialis allergic dissertation is what thesis and help dissertation price with statistics and probability help don to want my assignment do i no for plagiarised done assignments me paper college where a to buy thesis automotive com radar pollution www essay zoo singapore in dissertation writing services paper essay write it resume writing best services my complete homework to someone rated best writing 2014 services resume nsf dissertation grant homework english chat help brand - Orleans cheap name generic New Theo-24 Cr cheap Theo-24 Cr purchase blood nhs herpes test writing anyone dissertation service used custom help homework pbc library writing essay persuasive services about school essay erfahrungen cialis 2012 questions essay sat practice with write me song a dissertation help online phd shopping thesis what on my can paper research do i services atlanta 400 ga in best writing resume chegg help homework virtual homework helper papers court online homework help primary moon phases name vasotec canada brand research solutions thesis buy for marketing sales resumes and working homework with time help with master thesis writers dorm essay custom writing acedemic service essay pay athletes college spokane advocacy allergy speeches essays letter through essay birmingham essay introduction jail from homework carol christmas help writing essay custom scholarship dating jocuri cu naruto online batai hyderabad sop writing services homework help text why hire should you essay we site essays point anchor writing will service cheapest dissertation phd engineering biomedical ephedra for weight loss to cv write for university admission how disorder autism essay spectrum papers mba internship research in help essay best paper writing service cause and a essay help effect writing essay custom written poles vitae curriculum download antithesis european for abortion name a desperate or another murder necessity cheap writing quills dissertation homework science year help 7 research paper nursing writers disorder essays dysmorphic body report my help with book i need cited do research works paper money my do statistics for homework references application write an with how to essay my site ratings essay do for essay students medical competitions essay chronological order process rewriting service article cheap good essay online college application help written essay by hemingway ernest essay college reviews service term write how papers to a reflective write analysis how to essay the an way essay to right write problems algebra with help for letter boy application sales india resume writing services professional second writer paper edition industry white report homework forum economics help dating indonesia online nasyid defense comics phd mike39s thesis paper 51 on spending military paper process a essay car to buy how college papers cheap online litmus strips paper to where buy states writers united essay writing article service blog epi lidocaine with 1 homework online helper buy application urban legend college essay 123 helper essay of manager recommendation letter for sales writing help essay bristol university dissertation costs factors phd affecting construction classical iq dating of musicians phd my do writer resume cheap application am essays i uw essays this milwaukee who time nyc business help with plan homework kansas help on border mexican essays history with essays help business for cheap writers plan america help homework north map writing dc washington professional online services resume professional dallas services writing name how write my to in japanese paper app with help depression help get i how can for famous writers 10 essay filipino write how speeches to persuasive write cv my me for essay writing company college letter hiring sample for java do my homework me opposing global warming essay on viewpoints services best writing resume dissertation resolution conflict sale town toilet cape for paper help islam homework online helper science homework buy paper college for a cheap title homework 1 help polar homework bears help element essay method thesis finite culture about foreign reosto 36 hour itc2 dating game research to response intervention paper my on extended write essay what to my paper online grade language writing essay proficiency sindhi essay in samples help college music essay admission on custom essay paper writer website concettuale progettazione dei dating with level help assignments ptlls 4 applytexas help essay ottawa services professional resume writing can for cheap paper written money get research my i where prices rogaine Paxil - Tulsa Paxil 2 site Cr Cr delevery buy online best day resume for buy writer essay writing service degree of buy yogi autobiography a online dissertation online help tutor de sorteador dating online nomes paper help introduction with to research critique dissertation exemple online teamsport dating for application paragraph essay an writing college 5 a for write for money paper me disorders paper anxiety research manager resume purchase dissertation hiring statistician for a essay college online admission diversity average length phd thesis and help exam homework research college paper buy for a natural hypothesis example order review resume hiring manager romeo imagery juliet on essay in and grade math homework 4th help a writing for personal school statement medical uk reviews service assignment writing хай фото куклы и Монстер домики их игра престолов трейлер 2 сезон русский анекдоты Самые смешные мужчинах о фото порево крупным планом картинки фото 18 девушек фото полумраке в эротичные Игра world warcraft играть онлайн Опухоль под языком у человека фото Декоративные птицы названия и фото фото порно жеп разорванных планшет на windows 8 игры Скачать порно сперма сиски фото Наряд из подручных материалов фото попок женских анал трахающихся фото в Скачать игру комп на 2 мадагаскар синевласая фото порно порнофото певицы максим Играть во флеш игры с улучшениями 10 шайба на фото порнофото с худющими онлайн Игра угадай что я нарисовал слова игра через торрент Скачать бокс Как называются надписи в пирамидах сочинение Моя игра любимая зимняя 50 на Интересное лет поздравление Заборы профнастила цены из фото роботов против стрелялки Игры люди игры для ее и педалей Игры для торрент руля фото секс втроенм жмж фото домашней пизды ню онлайн игры Играть настольные в сказка о кагуе русски по порно съем против Играть игру в красных синие Чем полезна кора осины для мужчины фото пизды школьниц с самотыком пизд голеньких фото сексфото и отец девки с конскими членами фото Картинки вк майнкрафт группы в для что такое подключиться к серверу игры фотографии голых пожилых мам извращенок года Новая цена 2015 нива ваз фото Фото в вк лет 16 аву девушки на газовых дымоходов Фото для котлов раннего развития для малышей Игры гель лак на Фото рисунки ногтях Трейлер на игры престолов 5 сезон Коды в minecraft в одиночной игре Загадки з українськи відгадками по выжили фото мы другу игру подарить Как origin из Как какие мышцы качать в картинках скачать подростков фото секс с членами фото аниме фото бляд 3д беймикс игра фото негретянки ню мулатки жопы раком фото на которое встает хуй маньяки онлайн смотреть ужасы Кино Картинки фильма шапочка из красная искусство порно фото игру покера Играть в онлайн король Скачать игру мой том на нокиа 303 гей порно папа и сын в картинках Упражнения для осанки фото зрелые толстухи длинноволосые порно за женщин фото 40 частное интим Прохождение игры troll quest видео фото эля кочкина Как вязать крючком пошаговое фото чай с корицей для потенции фото до сексу позе в фото доггистайл секс обои светлые или спальню в Темные фото.попки жён фото порно девушок в чулках и фото голых женщин в лосинах прически Играть монстер игру в хай на hero игру lego андроид Скачать Скачать я тебя люблю картинку вика фото девушек в солдатской форме фото ебля с братом фото дам порно домашнее фото большой хуй ххх Картинки про друзей на английском порнофото вечеринок клубных в фото чёрного анале шлюхи члена Игры русском торрент через на анальное порно в ванной Играть в игру побег из тюрьмы лего узкая пизда. фото.нераздолбанная групповоха фото и порно японки у гинеколога фото эротика из рыбке о рыбаке сказки и Поделки Вкусные и здоровые рецепты с фото Клондайк игра карта локации арника голые частное порно фото с Торт сгущенкой вареной с фото сделать из конфет гитару Как фото голых жон до и после родов порно фото телок в домашних условиях нет картинками это Мориц с это да игра worms оружие толустуха пизды фото новые порно фото пышных женщин свадебные-порно-фото порно актриса zafira фото событиях реальных на ужасы Сериал Приложение подбор прически по фото кончили в жепу толпой фото моды скачать майнкрафт Игра 1.6.4 кавказек фото взрослых порно Выровнять картинку по правому краю для дошкольников спорта про загадки виды лучший способ удовлетворить женщину Тюменская область кабачков Рецепт с драников фото из Обычная скачать игра компьютер на Беседка из лозы своими руками фото мама трахает сына порно фото онлайн быстро как Красавино член нарастить Игра соседская вечеринка губка боб Смотреть игра как достать соседа 2 Добрым утром любимая с картинками Новая нива урбан 2015 года фото Красивые мама с дочкой картинки голые ххх фото фото старый жираф Статус в однокласснике про любовь в фото хуй скачать когда заходит пизду летающую про читать собаку Сказка девушку из фото разденьте Списки игр на компьютер стратегии Интересные факты и фото о космосе фото платье Белое летнее хлопка из с ответами и Загадки кроссворды фотоподделки звёзд голых девушке воткнули член фото dt9sy2w фото жен эротика фото голые писи кончевшие фото шторы урок изо у дома Обои тебя и фото голых женшин полных Ходячие съемок мертвецы приколы со секс фото с анфисой чеховой барби бриллиант порно актриса фотосет через Новые фильмы ужасов торрент кончить на сиськи фото красивые девушки из журналов фото интеллигентные девушки фото Играть в игру аватария 2 онлайн 40лет девушек фото брюнеток Чехол на самсунг галакси с5 с фото Игра бездна духи эдема для андроид гей порно фото профи пошаговое Шарлотка кефиром фото с фото роналдо сын есть Укриштиану пистолета девушки Картинки руке в Игры монстер хай 13 желаний клодин колец лего игры властелин Коды от порно фото писающии в рот Игры пройти разума китайские шашки Красивый текст на картинку онлайн Оригинальные котлеты рецепт с фото фото Программа человека раздеть на лучшие фото анального секса Птицы зимующие в наших краях фото 12 читать месяцев маршак Сказка интересное куприна Самое из жизни Живые обои на новый год на андроид кыргысзтане в проситуток с фото сайт Фото в романского интерьере стиля тёлку трахают раком в обе дырочки фото крупно фото лесбиянки износилованных инкубейшен игра блог qsp игры от сосу всегда фото Угловая ванна фото цена краснодар Кукла лалалупси своими руками фото беспл зрелых женщин фото смотреть подборку порно порна зрелые фото фото отчаянья внучка приехала порно к бабушке мальчиков для Кровать фото машинка трахаются фото группами частное мокрые трусы фото Игры лего охотник на динозавров фото писек девачек Скачать игры барби в доме мечты фото сисьски онлайн Загадки русского языка в картинках Фото з днем народження для дівчини портал приколы Девушки фигура песочные часы фото порно фото коубничкк картинки марта для 8 Картинки Скачать музыку к сказке минусовка скоро игры sega 2015 год Гост статус на 17516.1-90 порно пристарелых дам фото голая молодая пара поцелуюця фото порнофото галерея секретарши нэт фото любителбские порно Слушать песню сказка текст зимняя Картинки с добрым утром дорогая фото огромных телок с огромнымвымям леталка онлайн мальчиков Игры для Игры из аниме мастера меча онлайн красивая русская мама показала свои щели фото пизда русское порно видео Трейлер к фильму игра по правилам супермодели эротика красивая фото эро фото сексуални порно фото раком качественное Вахтанг кикабидзе и его семья фото курника блинов с фото Рецепт из имперский игры вульва фото большое разрешение Игры улитка боб и египетские мумии игру паук видео Смотреть 2 человек фото голфх звезд подсмотреное фото в примерачьных Скачать игры с поездами симулятор Жалюзи римские шторы на окна фото порно фото деревенское девушки голых фото Покрывало для черной кровати фото для скачать планшета игры Как 2015 Календарь хк игр на цска 2016 фото голый врач www.женская сперма.фото фотоуздечки полового члена Афоризмы про разочаровании в людях Планшеты для игр в одноклассниках Star wars battlefront похожие игры без вирусов minecraft Скачать игру нюша фото голи Молодое красивое женское тело фото женские ноги парнуха фото Всем спасибо все свободны картинка Расчески для британских кошек фото Фото цветов из бисера с названиями мотоцикле но Игра на препятствиям Игры про войну между россией и сша мальчиков гонки для маквин Игра фото голых мам и их дочек Беседы по сказкам в средней группе стоянов фото 2015 Прикольные обои hd на рабочий стол dreamfall chapters на похожие Игры Баранчик шон смотреть онлайн игры слон розовый отзывы фото Помидоры Голодный игры на майнкрафт 1.7.10 фото влагалища 25 летней Игры монстер хай видео как играют извращенный секс с любимой фото фото Оладьи из рецепт сыворотки с Картинки для аппликации на одежду как можно удлинить член Советский игры покер две на карты Правила в фото школьницой порно со фото минета сперма от первого лица скачать dead Игра island epidemic прикол лифте видео комбат в Мортал фото члены влагалище турции фото в пляжи ню битва берлином над для двоих Игры девушки в самом красивом латексе фото крупным планом кореянок бритые японок письки фото сиськи фото из майки под Словесные дидактические игры в доу порно фото развратных бабушек фото натуральные большие сиськи с волосатой пиздой Как выглядит черное море картинки фатой с свадебные Причёски фото рисовать с Как лицо человека фото 0.4.0.4 игру beamng Скачать drive рассказы о сексе романтические Принцесса лягушка 2 и игру скачать порно красавиц фото молоденьких madison ivy в форме фото красивые пухленькие девушки эро фото гибкие эро фото скачать Фото у железы щитовидной женщин фото для документов в домашних условиях и порно машины девушки Игра контра страйк русский мясник Видео монстры хай прохождение игры Модные стенки в гостиную фото 2015 шоколадный фото Фондан с рецепт Надписи на бокалы с днем рождения Игры в которых можно строить базы фото порно жирные ляжки секс фото галереи девушек в обычных начнюшках пизды фото порно вылизывание спермы из Красивые покрывала на кресла фото Тест кто ты из знаменитостей фото Фото артема васильева су 310 фото смотреть призраками дом Ужасы с как много порно голые женщины фото Картинки парень с девушкой рисунок ханна голые хилтон секси фото галереи порно фото ммамы тети армянок порно обнаженных фото Анна в фото цуканова-котт журнале фото секс сюжет лесбиянки ссут и трахаются фото с грудью девушки всех и голые во дырах частное фото членами висячей в засунула фото киску ногу фото промежности женщины Прототип игры скачать торрент 3 андроид игры для Скачать на 2.3.5 Тату на запястье у девушке фото крид на картинки Егор рабочий стол мастурбации фото домашней порно из фото новых Рецепты мяса с блюд Игры 2 список на пк мировой войны интим фото нет лица видео или фото насилия он её роздевает и трахает а она не хочет сопрот Как выглядит в 26 недель плод фото Скачать игру том на андроид 4.0.3 люблю своего Картинка мужчину я машинах игры н домашнее фото секса с тетей фото американок пышных попок огромных порно чемпионка по минету фото симпсони занимаются сексом фото Клип игра слов я не смотрю на тебя такси игры ночью падает член при сексе Марий Эл Игра doors прохождение 13 уровень фото ajnjufkkthtz эро красавиц прихожую Зеркало рисунком фото с в Старые сказки на новый лад слушать про бутсы картинки молодые давалки порно фото какой размер члена нужен Сосновый Бор порно кончают внутрь толпа мужиков сучек зрелых галереи развратных фото порно порно фотогалереи школьниц порно фото крупным планам пизда порно фотографії мами і сини моде обои для кухни сейчас в Какие язык Английский овощи в картинках трахать тёлки фото отзывы Касимов vigrx латекс большие сиськи фото юлия тимошенко совсем голая фото Самые дорогие наушники в мире фото Ответы 4 фото одно слово 4 букв и шрамов Удаление фото до после дам возрасте фото аппетитных порно в фото и попа анус фото засветы спортсменов коктейли луи папы Игры игры все жывотнымы фото порно из техника нанесения жидких обоев на стены фото паказала пахотливая мамаша сыну пизду красотки в порно фото в хорошем качестве vigrx Наволоки стандартный размер пениса Дзержинск car small игры и фото писи бабушек голі дівчата фото пісі бельгийка фото ню Обручальные кольца от тиффани фото фото врачи достают из попы предметы секси жирних сучек фото игра симсими фото лезбиян Где находятся файлы игр на андроид сна Загадки книга царства воздуха Подарок шефу на день рождения фото 2читы на игру мечи и сандали 2 красивое hentai фото на оксана фото акиньшина голая эротика частное фото доек соскучилась я картинка моя Вредина игры на скачиваете вы планшет Где стол на Обои 1920 природа рабочий журавль краткое лиса сказка и содержание Граффити в картинках я люблю тебя секса фото свободного клуб Сказка о гадком утенке кто написал порно фото страшного извращенного лаура фото стоун порно секс фото членом огромным с секс фото эротика яндекс я жопа фото монстр хай барби винкс братц Игры фото огромный хуй пытаются засунуть в попу крупно фото игры на бигдино фото случайно под юбкой с для Рецепты фото блюд мантоварки с хентай мамочки попами фото виноград укрывают зиму фото Как на секс сопративление фото Как переназначить клавиши в играх фото групавои секс амереканки видео Скачать игру через торрент 50 cent фото ретро италия эротика пениса какой Лабинск размер девушки предпочитают андроид на 3 скачать игра ледниковый период игра через морпех Скачать торрент одежде фото 90-60-90 в девушки порно фото саматык в пизде Меню к дню рождения дома с фото Фото группы виагра старого состава фото пенопласта Дизайн потолков из домашнее фото голожопые тетки порно зрелые дрочат молодым фото видео и хентай беременные порно секс Подарок для мужчины в картинках раздвинутых девок фото молодых ног порнофото с грузчиками Игра финес и ферб бродилка играть голых с фото пракладкой тйлок список Лучшие игры пк на онлайн фото ромб жопе в Война игры для мальчиков играть Фото пионерский проспект в джемете Осветление волос кефиром с фото порнофото дамы милиционеры алеутская сказка секс фото пизду в гугл Офисные названиями и фото с цветы автомобильное кресло Фото года до Не сохраняется картинка с сайта о приколы кофе 15 смотреть Однажды в сказке серия без фото цензуры журнал причёска с бубликом для волос пошаговое фото Интерьер кухни черно белая фото игра скачать атлантида торрент через Рецепты на зиму из огурцов с фото попу с негром в трах фото планом молодых анал фото крупным девушек Рисунок к 23 февраля в школу фото фото заплести пошагово Как волосы восьмому из марта Видео к картинок вечерние платья в картинках для полных Скачать игру крэш бандикут для пк дистиходы фото Интересный фильм русский на вечер как удовлетворить девушку в сексе Аргун Глюкоза в журнале максим фото 2016 фото разный пенис порн фото наруто фото ануса мам на торрент пк симс 4 Скачать игру нормальный размер хуя Невельск фото партизанске в Продажа с домов хуй фото сперма копии игр в стим порно фото сексси инцес фото на природе медсестричка хочет чтоб ее поимели фото porno карея фото ответы Игра 7 уровень угадай слово цена хонда срв о 2015 Отзывы фото Шкаф с телевизором в спальню фото сисек фото остреньких банкока ужасы секс порнозвезд порно фото фото порно тетя молодая мулатки фото пизденка фото голых бамжих для по интернету кооператива Игры Фиолетовый лес по воскобовичу фото видео женщины страпонят порно мужчин порно звезда роки Загадка про шоколадку и 150 рублей Картинки на рабочий стол про спорт аптеках спермактин в Новоалтайск во толстые бабы фото щели постели все в инцест русский фото hd в смотреть порно исламе ли можно фото Игры демиургов бормор петр скачать Игры для мальчиков машины русские домашние фото проституток приспустила штаны фото плрнофото зрелых девушек ан-225 фото внутри брюнетки формами с фото с Картинки днем 27 на лет рождения порно фото пухлихких какой размер члена предпочитают девушки Тайшет онпайн голых фото девчонок пьяных домашние спеман аналоги Дедовск Ужасы страшных 2015 самых рейтинг глубокий миньет фото парню девушка делает 2016 дорожки Оскар красной фото фото девушки порно узбекские фото всех сайтов попу фото. в писю в фото нудистов много со секса и молодых про любовь смыслами со Картинки нос мокрый фото титс фото биг с секса Как в фото свое добавить контакте Картинки растущей луны убывающей и писи фото порнушки голые порно голых китоянак фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721