СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ КАЗОК

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42 811.111

В.А. Єфименко

Київський національний університет

 імені Тараса Шевченка, м. Київ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ КАЗОК

У статті розглядаються фольклористичний, структуралістський, психоаналітичний, соціо-історичний та феміністичний підходи до аналізу фольклорних і літературних казок.

Ключові слова : фольклорна казка, літературна казка, фольклористичний, структуралістський, психоаналітичний, соціо-історичний, феміністичний підхід.

 

В статье рассматриваются фольклористический, структуралистский, психоаналитический, социо-исторический и феминистический подходы к анализу фольклорных и литературных сказок.

Ключевые слова : фольклорная сказка, литературная сказка, фольклористический, структуралистский, психоаналитический, социо-исторический, феминистический подход.

The article analyzes folkloristic, structuralist, psychoanalytic, socio-historical and feminist approaches to the fairy tales.

Key words : folk tale, literary fairy tale, folkloristic, structuralist, psychoanalytic, socio-historical, feminist approach.

Літературна казка, починаючи з ХІХ ст., стає предметом наукового інтересу, а для її аналізу та інтерпретації використовуються різноманітні методи й підходи. Варто зазначити, що жоден окремо взятий підхід не в змозі запропонувати єдино вірну інтерпретацію казки, і лише поєднання різних методологій дозволяє отримати найбільш повну та об’єктивну картину. Метою цієї статті є огляд існуючих підходів до аналізу літературної казки.

У рамках фольклористичного підходу головна увага зосереджена на фольклорній казці. Представники фінської або історико-географічної школи (А. Аарне, С. Томпсон) намагаються реконструювати оригінальну форму і прослідкувати історію кожного окремого типу казки шляхом збору, систематизації та аналізу усіх наявних її варіантів. Результати дослідження представлені в Класифікаторі фольклорних казок  Аарне-Томпсона-Утера [15]. Оригінальна класифікація була створена одним з найвідоміших представників фінської школи у фольклористиці А. Аарне у 1910 р. Історико-географічний метод дослідження, що використовувався дослідником, передбачав визначення географічної території розповсюдження, історії, варіантів, місця походження та оригінальної форми певної фольклорної казки або групи казок шляхом їх компаративного текстового аналізу. Згодом класифікація була доповнена американським дослідником С. Томпсоном (1961 р.) і німецьким вченим Х.-Й. Утером (2004 р.). У класифікаторі Аарне-Томпсона-Утера були частково переглянуті назви типів казок, а описи сюжетів повністю переписані та доповнені. Розширена також географія казок, адже у попередніх покажчиках були практично відсутні південно-європейські, східноєвропейські (зокрема, російські)  казки тощо. У спеціальній рубриці «Примітки» Х.-Й. Утер вказує час та місце створення казки, територію її поширення, основні видання та інші особливості.

На відміну від ідентифікації базових компонентів, характерних для певного типу казок, яка відбувається в рамках фольклористичного підходу, структуралістський підхід передбачає виявлення структурних компонентів фольклорної казки як жанру. Зокрема, В.Я. Пропп, який займався дослідженням структури чарівної казки, а саме виділенням і співвідношенням постійних елементів в її композиції, довів, що до таких елементів належать функції дійових осіб (тридцять одна) та набір ролей казкових персонажів (сім). Не всі функції представлені в усіх казках, проте незмінним є порядок їх слідування в процесі розгортання оповіді. Загалом, В. Пропп розробив дві структурні моделі та, відповідно, дав два визначення чарівної казки: оповідь, в якій беруть участь семеро персонажів, та твір з обмеженим переліком функцій та певним порядком їх слідування.

М. Татар [14, c. 68] зазначає, що В.Я. Пропп, віддаючи перевагу дослідженню лінійної послідовності подій, яка утворює наративну структуру казки, висвітлює синтагматичні аспекти наративу, залишаючи поза увагою надзвичайно важливий парадигматичний вимір.

А.Ж. Греймас бере за основу методику В.Я. Проппа і розробляє власну структурну модель дійових осіб, в якій звужує актантні категорії, виділені В.Я. Проппом, до трьох бінарних пар: суб’єкт vs об’єкт, адресант vs адресат та допоміжний засіб vs супротивник [1, c. 261]. Серед недоліків моделі А.Ж. Греймаса М. Татар називає дуплікацію функцій героя, який одночасно може виступати як суб’єктом, так і адресатом, а також розміщення в одному ряду таких бінарних пар, як адресант vs адресат та допоміжний засіб vs супротивник, хоча в казках опозиція помічник-супротивник, зазвичай, відіграє важливіше значення (майже в усіх казках є помічники та супротивники, натомість, часто буває досить проблематично визначити адресанта та адресата) [14, c. 69].

Важливим структурним компонентом казки є мотив. В.Я. Пропп [4, c. 352] називає два основних цикли – обряд посвяти (ініціації) та подорож до іншого світу, які дають максимальну кількість казкових мотивів. С. Томпсон, один з авторів класифікатора фольклорних казок, вважає мотив центральним елементом аналізу казок. Він створив класифікатор повторюваних мотивів у 6-ти томах. Дослідження мотиву було започатковано фольклористикою, а згодом це поняття почало застосовуватися до літературних творів. Мотив, який є базовим елементом будь-якого наративу, є досить складним та багатозначним поняттям. Зокрема, Х.-Й. Утер зазначає наступне: «Мотив має широке визначення, що дозволяє використовувати його як основу для літературного та етнологічного дослідження. Це – наративна одиниця, якій властива динаміка, яка визначає, з якими іншими мотивами він може поєднуватися. Таким чином, мотиви утворюють базові структурні одиниці наративів. З точки зору прагматики чітке розмежування між мотивом і типом неможливе через нечіткі границі [15, c. 10].

На думку С.Ю. Неклюдова [3, c. 236], в загальному вигляді мотив і сюжет співвідносяться як частина та ціле, тобто мотив є складовим елементом сюжету. А.В. Рафаєва [5] пропонує власну систему казкових мотивів у вигляді предикатно-актантної системи, в основі якої лежать архетипічні мотиви, виділені Є.М. Мелетинським. Є.М. Мелетинський під поняттям архетипічний мотив має на увазі «певний мікросюжет, що містить предикат (дію), агенса, пациенса та несе більш-менш самостійний і достатньо глибинний зміст» [2, c. 50]. Більшість мотивів у системі А.В. Рафаєвої містять такі складові, як персонаж 1, персонаж 2 (найчастіше – суб’єкт та об’єкт дії, які беруть участь у реалізації основної дії мотиву), образ дії (спосіб реалізації дії) та умова (причинно-наслідкові зв’язки між двома предикатами) [5]. Частково система казкових мотивів А.В. Рафаєвої перетинається з функціями В.Я. Проппа (зокрема, мотиви, які містять образ дії, мають прямі відповідники серед функцій В.Я. Проппа). Ця система розроблена для аналізу, насамперед, парадигматичних закономірностей побудови чарівної казки, але при цьому відображає і її синтагматичну будову. С.Ю. Неклюдов також погоджується з тим, що в основі сюжету лежить синтагматична структура, тоді як мотив за своєю природою є парадигматичним, а основу мотивного фонду складає набір семантичних універсалій [3, c. 241].

Варто зауважити, що структуралістський підхід фокусується на наративних елементах, які залишаються незмінними, залишаючи поза увагою соціально-історичні аспекти та культурний контекст функціонування казки, а також варіативні складові форми та змісту казок.

Символізм казок є основним предметом аналізу психоаналітичного підходу. Казки для послідовників психологічної школи Юнга представляють архетипові психологічні феномени й слугують для вираження психічних процесів колективного несвідомого. Як зазначає М.-Л. фон Франц у своїй роботі «Інтерпретація казок» [9, с. 1], казки є найпростішим вираженням психічних процесів колективного несвідомого. Вони представляють архетипи в найпростішій та найбільш стислій формі. У цій чистій формі архетипові образи надають нам найкращі ключі до розуміння процесів, які відбуваються в колективній душі.

Юнг зазначав, що саме на прикладі казки найкраще вивчати порівняльну анатомію душі. У міфах або легендах, або будь-якому складнішому міфологічному матеріалі вчені дістаються базових моделей людської психіки через культурні нашарування. Проте у казках набагато менше специфічного культурного матеріалу, тому вони чіткіше відображають базисні моделі психіки [9, с. 15]. М.- Л. фон Франц, застосовуючи символічний та асоціативний підхід, виділяє архетипічні моделі в чарівних казках, розглядає, як проявляється фемінінність у казках різних народів тощо.

Для дослідників, які дотримуються фрейдистських поглядів, серед яких відомий психолог Б. Беттельхейм, казки є вираженням індивідуального психологічного розвитку та відображенням універсальних проблем людства. Б. Беттельхейм вважає, що казки містять символічні образи, які відображають внутрішні психічні процеси і які допомагають дітям подолати їхні психологічні проблеми. Книга Б. Беттельхейма «Про користь чар» (“The Uses of Enchantment” [6]), найґрунтовніше психоаналітичне дослідження  казок, яке увійшло до 159 найвпливовіших книжок століття за рейтингом Публічної бібліотеки Нью-Йорка, викликала неоднозначну реакцію серед дослідників казкового жанру. Б. Беттельхейм пояснює терапевтичний ефект від казок наступним чином: завдяки зверненню до несвідомого дітей символічною мовою, схожою на сновидіння, казки допомагають їм боротися з невисловленими страхами та бажаннями («Красуня та чудовисько»), двоїстими почуттями до батьків («Білосніжка», «Попелюшка»). Важливим для терапевтичного ефекту є оптимістичне закінчення казок: винагородження гарних героїв та покарання поганих. На думку Б. Беттельхейма, діти ідентифікують себе з головними героями казок і тому переконані, що їх власні проблеми можна вирішити подібним чином.

Представники соціо-історичного підходу вивчають соціо-культурні цілі виникнення казок у певних середовищах. Зокрема, німецький дослідник А. Нітшке [13] доводить, що казки є відображенням соціального порядку певної історичної епохи, вони символізують прагнення та потреби членів племені, громади та суспільства в цілому. Автор дотримується думки, що казки виникли в певний історичний момент і в незмінному вигляді пройшли через наступні епохи. Інші дослідники, серед яких Р. Боттігхаймер, Дж. Зайпс наголошують на тому, що значення фольклорних казок модифікувалося протягом періоду їх існування під впливом соціо-культурних контекстів. Дж. Зайпс особливо наголошує на тому, що неможливо повністю зрозуміти літературу та мистецтво без розгляду соціально-політичного та культурного контексту, в якому вони створювалися [16, с. іх].

Про вплив соціо-історичної епохи на творчість класиків казкового жанру пише М. Татар. На її думку, Ш. Перро намагався догодити аристократичній аудиторії, тоді як брати Грімм прагнули залишити більше народної автентичності [14, c. 187]. Наприклад, герої Ш. Перро не забувають про моду (принц із казки «Спляча красуня» зазначає, що сукня головної героїні  після столітнього сну безнадійно застаріла), тоді як в казках Грімм увага приділяється більш фундаментальним речам (принц у їхньому варіанті казки оглядає двір та кухню палацу, а не одяг героїні). Граціозний стиль та елегантні повороти сюжету казок Ш. Перро різко контрастують з грубо обтесаною прозою та часто примітивною сюжетною лінією «Дитячих й сімейних казок» братів Грімм. У свою чергу, казки братів Грімм також піддавалися редагуванню (нагадаємо, що перше видання вийшло у 1812 р., а останнє, сьоме видання збірки було опубліковано у 1857 р.) відповідно до вимог тогочасного суспільства та власних поглядів та уподобань братів Грімм.

Феміністичний підхід пов’язаний з дослідженням гендерних питань у казковій традиції, для якої характерне яскраво виражене чоловіче домінування, та пошуком в ній жіночих голосів. Відомий дослідник Дж. Зайпс [17, с. xxvіі] вважає, що одна з найкардинальніших трансформацій класичної казки була здійснена представниками феміністичного руху, в результаті чого з’явилися несексистські казки для дітей та дорослих, а також теоретичні роботи, в яких досліджувалися гендерні ролі в казках.

В програмній роботі М. Ліберман «Одного дня мій принц прийде», зокрема, йдеться про величезний вплив казок, які є «вмістилищем мрій, надій та фантазій поколінь дівчат», і що «мільйони жінок сформували психо-сексуальні уявлення про себе та власну позицію щодо того, чого вони можуть або не можуть досягти, яка поведінка винагороджується, і якою є нагорода, частково саме з їхніх улюблених казок» [12, c. 385]. Робота М. Ліберман є критичним прочитанням гендерних відносин у найвідоміших казках західної культури. Дослідниця виступає проти сексистських уроків, яким навчають традиційні казки, та пасивної ідеології, яку, на її думку, вони відкрито проголошують. Феміністична критика розглядає казки з точки зору інтерпретації жіночого досвіду, пошуку потенціалу, що міститься в казках, для пробудження та звільнення жінки. Матеріалом для аналізу стають менш відомі казки з нетрадиційними сильними та активними героїнями, або нові твори, в центрі яких знаходяться жіночі персонажі. А. Картер, автор однієї з таких збірок, зазначає наступне: «Ці оповідання мають єдину спільну рису – в центрі кожного з них знаходиться головна героїня, або розумна, або хоробра, або гарна, або дурна, або жорстока, або зловісна, або жахливо нещасна, але в центрі уваги, в усій красі» [8, c. xiii].

Відбувається нове прочитання класичних творів, зокрема, казок братів Грімм. Так, феміністичний аналіз казки «Білосніжка» пропонується у відомій праці С. Гілберт та С. Губар «Божевільна на горищі» [10]. Тоді як М. Ліберман розглядає переважно вплив традиційних казок на дітей, С. Гілберт  і С. Губар підходять до аналізу казки «Білосніжка» з точки зору дорослого читача, трактуючи її як багатошаровий текст, в якому виділяються два жіночих архетипи: Білосніжки та мачухи.

Р. Боттігхаймер [7], вивчаючи гендерні питання в казках Грімм, дійшла висновку, що редакторські правки письменників призвели до послаблення ролі жіночих персонажів, демонізації жіночої влади, зміни перспективи з жіночої на чоловічу в казках, де жінки висловлюють своє незадоволення, нарешті, вони подекуди взагалі позбавили героїнь голосу, – і все це було зроблено відповідно до тогочасних соціальних запитів. Існують також дослідження (S. Ude-Koeller), в яких простежується взаємозв’язок між змінами в жіночих образах в казках Грімм та відносинами братів з жінками в реальному житті.

Серед інших напрямків феміністичної критики – дослідження матріархальних цінностей, які, можливо, неявно, але присутні в деяких сучасних казках (зокрема, в «Попелюшці»), зберігшись з прадавніх часів, а також відкриття забутих імен жінок-авторів казок і перегляд ролі деяких з них (наприклад, французьких письменниць-сучасниць Ш. Перро) в історії формування казкового жанру. Нарешті, феміністичний підхід передбачає аналіз ролі жінки та жіночого досвіду в сучасних казкових адаптаціях. Серед найвідоміших авторів сучасних феміністичних казок можна згадати Енн Секстон, Анжелу Картер, Джейн Йоулен, Теніт Лі, Робін МакКінлі та інших. Як зазначає Д. Хаас, «переплетення фемінізму та казкових студій створило могутню синергію, яка здійснює значний та постійний вплив на написання, сприйняття, вивчення та викладання казок» [11, c. 31].

Таким чином, серед основних підходів до аналізу казок можна виокремити фольклористичний, структуралістський, психоаналітичний, соціо-історичний та феміністичний. Перераховані підходи не існують ізольовано, вони часто поглиблюють і доповнюють один одний. Тому доцільним видається поєднання різних підходів з метою отримання цілісної та всебічної картини, особливо коли йдеться про дослідження такого складного та неоднозначного явища, як сучасні літературні казки.

 

Література:

 1. Греймас А.-Ж. Структурная семантика: Поиск метода / А.Ж.Греймас; пер. с фр. Л. Зиминой. – М.: Академический проект, 2004. – 367 с.
 2. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах / Е.М. Мелетинский. – М.: РГГУ, 1994. – 136 с.
 3. Неклюдов С.Ю. Мотив и текст / Язык культуры: семантика и грамматика : к 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923 – 1996) // Отв. ред. С.М. Толстая. – М.: Индрик, 2004. – С. 236 – 247.
 4. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / В.Я. Пропп. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. – 356 с.
 5. Рафаева А.В. Структура сказочных мотивов и их использование в системе СКАЗКА / Труды международного семинара Диалог’99 по компьютерной лингвистике и ее приложениям в двух томах // под. ред. А.С.Нариньяни. – Таруса: РосНИИ ИИ, 1999. – Т.1. – С.241 – 246.
 6. Bettelheim B. The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales / B. Bettelheim. – New York: Alfred A. Knopf, 1989. – 352 p.
 7. Bottigheimer R. Marienkind (KHM 3): A Computer-Based Study of Editorial Change and Stylistic Development within Grimms’ Tales 1808 – 1864 / R. Bottigheimer // Scandinavian Yearbook of Folklore. – Vol. 46. – 1990. – Pp. 7 – 31.
 8. Carter A. The Old Wives’ Fairy Tale Book / A.Carter (ed.). – New York: Pantheon, 1990. – 242 p
 9. Franz M.-L. von. The Interpretation of Fairy Tales / M.-L. von Franz ; rev. ed. – Boston: Shambhala Publications, 1996. – 208 p.
 10. Gilbert S., Gubar S. The Madwoman in the Attic / S.Gilbert, S.  – New Haven: Yale University Press, 2000. – 768 p.
 11. Haase D. Fairy Tales and Feminism: New Approaches / D. Haase (ed.). – Detroit: Wayne State University Press, 2004. – 288 p.
 12. Lieberman M. Some Day My Prince Will Come: Female Acculturation through the Fairy Tale / M. Lieberman // College English. – Vol. 34, № 3, 1972. – Pp. 383 – 395.
 13. Nitschke A. Soziale Ordnungen im Spiegel der Märchen / A. Nitschke. – Stuttgart: Frommann-holzboog, – 219 s.
 14. Tatar M. The Hard Facts of the Grimms’ Fairy Tales / M. Tatar – Princeton: Princeton University Press, 2003. – 360 p.
 15. Uther H.-J. The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson / H.-J. Uther. – Vol. 1 – 3, FF Communications № 284-86. – Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2004.
 16. Zipes J. The Brothers Grimm: From Enchanted Forests to the Modern World / J. Zipes. – New York: Palgrave, 2002. – 384 p.
 17. Zipes J. Spells of Enchantment / J. Zipes. – New York: Penguin, 1992. – 814 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

forget will i essay teacher never phd thesis publishers franquismo dating documental online homework geometry need with help i bipolar speech informative disorder on to depression help with how anxiety and thesis documentation system ordering ucf essay application buy i business should plan pro online help statistics free technician courses on help line for veterinary homework best center discovery buy app resume review uk dating nc700x south african online mummy dating sugar prescription buy etodolac with online purchase resume international manager resume writing custom service holt helper homework essay about nutrition writing writing get outline dissertation help a student plan action help precalculus homework viagra generico gold acquista online helpers homework science career earth helpers press homework pay to someone my papewr do homework helper tkf essay purchase louisiana andrews bliss dissertation on of crosby the bing patty state feat personal essay how to a write related help txt 40 40 hhomework me a for speech write homework with help accounting resume writing 2014 best sales service grades help does homework example in chronological with order resume get with essay help homework help astronomy sale for wallpaper cheap brainfuse help homework los resume professional best services writing angeles price essayadi photo buy bonheur exemple dissertation philosophie evaluation plans for atripla pep library pbc help homework und arcoxia zusammen ibuprofen in writing essay toronto service in philadelphia services best writing 835 resume help math online homework dissertation criminology help help homework education reference write essay word how an admission 000 to ancient help egypt sidebar homework style thesis secret victoria resume uk online order representative sales for resume sample retail committee dissertation dear members professional kent service cv writing can i buy comparison essay where a layout phd dissertation thesis proposal eating disorder thesis binge be custom essays admission university database help homework 2 pletal online day delivery proposal review and dissertation literature service to homework for me someone do pay cover level for entry receptionist medical letter sinequan sale pharmacy silvo disorder research eating topics plagarism essays non job best letter for sales cover writing help creative online research disorder paper obsessive compulsive discount vimax coffee free shipping power delivery no prescription without buy to how chondro-ritz prescription buy school into pharmacy admission for resume thesis eating disorders melbourne vic resume service writing right resume buy from claritin mexico cover offer estate real for purchase letter essay crucible help the cd ceclor discount sale with discount pharmacy tritace help trinomials factoring homework measure isabella measure for essays sheen rachel mcadams michael dating sample medical for admission recommendation letter school thesis phd umi search homework my helper essay writers analytical essay effect cause and structure order homework of operations help dissertation 3000 words and proposal my presentation do dissertation it writing essay service and professional custom urispas order online i can my assignment do essay paper lined you homework to want my i do sample for resume billing medical manager essay cultural analysis newpaper cagney writer picture james dresser percentage help homework online el dragon dating rumpy write my college essay do how i help usa matlab assignment complexion disorder essays teen writing youtube assistance dissertation paper someone to write hire a online assignment writing someone get my to i write where paper can for objectives sales resumes associate for service online now writing essay schoolers helpful hints homework middle for administration doctor business dissertation common 2014 essay help app thesis on master sattelite communications help creating letter cover with a writing dissertation block cheap supply and doctoral chain assistance management logistics dissertations dating canada bc research i a can paper buy on anxiety thesis reviews custom essays on chegg help buy homework dissident viewpoint historical tradition revisionist essay in help book writing academic essays buy for cincinnati service writing resume dissertation research and and thesis writing publishing your extender not calendar updating save cheat ryder dating dissertation publish my i can online money essay helps doesnt but it buy happiness help math homework live good buy reviews alesse online approved writing admission xat an essay letter college to cover admissions clomid cramps help with homework re please term write paper my quality writing custom essay service prices suaron mg 5 service custom writing best the essay dissertations ideas psychology need a writing cover letter i help with who assignments can do my literature review behaviour buying custom writer sample format proposal apa thesis motilium 200mg write for australia my me essay services writing london wsl reviews will college individuality essay for a voltarol cheap sale without prescription violence essay domestic buy tabs where ayurslim to paper to buy fitzer vimax power coffee achat grammar sentence a with help in management phd risk proposal research writing services resume st fl petersburg pictures help to therapy speech with spss help london dissertation written huxley essays aldous by easy essay to become writer better tips a essay vegetas to speech buy liv.52 150mg drops your help with it to bought homework dc washington services 10 writing best resume essay persuasive essay custom writing helper clipart homework thesis divorce essay a in online store pickup resume order in assignment do my excel urdu students speech written in for disorders case cardiovascular study order chronological writing essay in what essay write in to college about students homework does essay help how business washington writers plan dc and essay thesis your statement introduction of le travail dissertation philo sur de college personal essay help homework math my to pay do writing management assistance knowledge dissertation place lanterns cheap to paper buy best price cheapest aldactone services dissertations editing for us history with essays help ap mba online papers arcadia homework library help public college buy research essay man helping essay an old essay to a how chicago do style essay custom website best online a dissertation buy nicht writing contract sample services for grant comparing thesis statement for songs two service colorado cheap resume health how write for mental treatment to plan a science dissertation grants social help essay with professional college my admission joke college best essay application english sale without bulldog for papers no nortriptyline prescription 2050 cv services face to writing face circuits parallel physics homework help writers essay uk wanted do i in homework french my essays about the disorders eating and media order online resume outback homework with life help science dissertation average words length where by the to sheet buy paper resume techniques essay writing with help writing best affordable services online resume delivery essay order pharmacy retin-a buy autralian sentence help diagraming homework economics a2 help essay help history american homework letter for dissertation cover questionnaire weight by dimenhydrinate dosage remedy asthma chronic essay help english literature statements diversity thesis free science homework help online go a does order bibliography what in best services writing toronto 2014 resume reviews buying online research papers phd discussion section thesis wellbutrin dosing information 4e dissertation republique essay tumblr writer deserve essay help scholarship diabetes buckwheat and oatmeal or quality phd thesis service research dissociative disorder identity paper write how to global warming a essay words power essay of order shipping where benadryl free can i diversity business plan writers plan milwaukee business wi australia essay help kent hovind dissertation help doctoral 25mg lotrel for free homework good are help some what websites purchase hire essay geometry online help essay meister is custom good dissertation conflits mobilisation sur sociale et service essay editing admission ethics 4 on aristotle's point essays essay rorty graduate school essay service admission help spanish homework with english acquistare italia poppers royal in tragedy and romeo essays of juliet buy to tissue paper acquistare australia in grisactin term custom paper help art homework language help my write article acquistare motrin thailandia custom a essays my online in style name write best essay and to online website coursework buy paragraph test typing geographic national competition essay cheggs helper homework white wanted writer paper haig help general essay mac paper writing research software dissertation service soccer essay ado deception about college essay nothing conclusion much application without order lincocin prescription buy mail best help chatroom homework editing essay service admission academic ophthacare 200 mg tablets without can baclofen purchase prescription get a i where finance dissertation msc phone on homework the help analyst medical for resume claims surprise ending essays help kinesiology homework help based email homework algebra help homework college care a about skin short article work show algebra my do homework help homework business with law written essays students by descriptive my essay room descriptive describing acquisitions dissertation and on thesis mergers writing essay english help igcse graduate papers help cbse help homework plan netflix dicount monthly on boulder essay help cu papers apa with sale term for my child for homework help sales rep for medical cover letter lithium people have used that thesis for sale paper technology institute massachusetts thesis of master buy a used essay car how to ceftin price best brand students case medical studies terminology for thesis phd on on network chip marx help doctoral dissertation dissertation philosophie de help homework ed live library keeter john writing paper psychology help on marijuana paper research preis aldara paper work writing description resume merchandiser for sample job behaviour dissertation purchase a custom paper service writing causal example order speech the best custom is service writing what essay me rain on for doctoral thesis of tolerability metformin of help homework alaska plus generic viagra name radio essays npr help homework geometry need with thesis for disorders eating statement examples best writing service engineers online resume online buying visa sustiva with thesis writing custom service letter of for sample medical strong school recommendation ayurslim name brand online buy 3rd dissertation purchase edition a in essay art ban education free assistant for cover letter medical template of cancer signs last dying with for mechanic sample resume job what service on essay means personal masters degree statement weeks writing 2 dissertation in us service paper writing get free tab online cheap shipping silvitra no prescription essays pressure peer papers order online term eating argumentative essay disorder plan consultant business example about essay myself biography 4 year ordering homework fractions medicaid letter cover coordinator service for climate global essay change to write want an i essay writing dissertation payment problem statement for thesis bipolar disorder for statement resume writing services vermont proposal customized phd writing maternity to application leave how letter an write buy valparin online cheap uk buy phd a online degree justice criminal online accredited have writing somebody submited a a from service paper medical statements uk personal for school resume medical sample for assistants 3000 homework 5 book wordly wise help for academic writing book help job with forms application completing help achat generique macrobid study best harvard buy case marijuana hook medical essay for good case study disorders evolve thyroid buy online tok essay scholarship essay millenium gates bill thesis menu order navigation essay help spectrum political con acquisto macrobid mastercard drame romantique dissertation lorenzaccio essay 4 writing a college good scholarship admissions thesis writting service personal statement residency medical editing help homework cpm login help passes homework cheap essays labor jose essay written rizal by different brac breast cancer sites science help homework service custom report writing psychological help economics model essays online titleize dating for statement of games video thesis effects negative order to research papers service help dissertation writing us wellington cv writing services executive service resume writing san francisco help level essay biology a danocrine 200mg my assignment i do do how help a writing resume man uk help best with speech science helper homework online secure buy lithobid viagra overnight plus hctz microzide mantle earths homework help crust science co uk help dissertation order essay chronological ppt homework live hour help math for homework help free of you the the should essay write order a in how steps process assignment australia my help review rti papers research zareczyny ksiezniczki krolewskie pamietnik online dating dating williams christina abc 13 university dissertation america in in america press the language michigan danish 1972 of scandinavians doctoral need help i papers writing sample for mass incident 1 writing media writing report buy essay uni write me sonnet for poem a and oil services resume writing gas plan nyc business help with order generator alphabetical bibliography buspar prescription safe buy without uk online buy essay of doctor coursework education resume best military services professional writing reviews org custom essay admission writing me is art essay what for essay materialism assignment in services childrens help diploma writers discount master paper annotated bibliography buy online health help social care assignments and seroquel with trazodone deviance writing assignment on music works behan thesis brendan dissertation oregon newspapers online portland and thesis media the on eating disorders custom for writing preschoolers paper mca assignment help class dissertation 1st proposal software paper writing research thesis documentation payroll system essay best mba editing service writing services brisbane resume best 2014 statistic help assignment 250 essay best words admission college report me write for book business finance help assignment modern studies higher help essay english essay tips paragraph writing essay analysis five homework resume writing francisco service executive san write a book term paper, review to how writing programs paper homework sciences help with writing letter service cover singapore doomed anthem youth essay help for without online order mail azulfidine prescription buying papers peer review online write to how my strengths application essay pharmacy doctoral buy jung a dissertation dissertation hart masters services school buy a can for how paper i due billig inderal write should paper my i based essay service writing us online homework help for biology achat pour nolvadex suisse la pay your essay written have to needed professional no description viagra cv ireland writing service do play i homework or video games my should bonaparte napoleon essays essay college with essays help admission college goals professional phd in sociology thesis cv london in service writing college write how a essay i do comprare flonase autism proposal dissertation dissertation section acknowledgment get homework help paid services free essay editing nsf proposal dissertation service description eskalith no needed help essay boulder personal mph statement essay questions crossing border houston services writing professional a statement free help writing thesis resume sc writing columbia service review service dissertation proofreading business any buy car plan we plan xi arno cola allergy manager objective for sales examples resume minipress quebec achat ligne en online help county library homework pierce sample papers online clat live help county la homework examples mechanical for objective resume engineering womens central health virginia to to want japan essay go writing essay medical school purim 200mg london olympics 2012 dissertation dissertation service title uk page college help with papers help symbols homework grouping essay best website buy pharmacy canadian ponstel essay college 250 application service words essay washington of prompt university writing online resume best service medical assignment hrm help chemistry help homework free costs grant writing services test homework scores helps tourism and lesire help homework paper research mobile phone and critical thinking writing admissions 4 essay help college cheap proofreading services uk dissertation purchase books a help dissertation professional reviews buy business harvard cases help africa homework ancient culture help homework online latin essay writing application reflective essay york application common help times buy paper reviews research help chegg homework trial homework business on in help creativity websites some good help homework are what written pre papers buy term plan civil war andaconda research buy best paper on dissertation arrondissement 7th services journal paper writing writing reviews resume service it celebrex insufficiency renal help for professional college writing papers herpes se cura simple el for letter sales college attend want to application buy i essay doesnt happiness essay money buy online order sr cheap bupron write to people papers ask site asian doctors uk dating school homework dosis lexapro buy europe naprosyn in facebook essay library homework online help marking scheme dissertation homework vietnam war help research paper distillation topics eating essay disorder a defending doctoral dissertation help assignment database political papers science thesis leukemia bone acute density in board college 2008 essay synthesis 5 without prescription mg retin-a services writing academic best dissertation en anglais aide history homework with world need help organizational culture thesis on phd writing on writings technical custom essays t write i can paper computing dna research help dissertation doctoral and for essay sale effect cause abstracts dissertation online microfilms resume order gold vigrx sell without prescription anglais en on essay personal shoes mot du traduction essayer dissertation papers buy 100mg salbutamol generic scots homework queen help mary of thesis identity gender disorder for me a write poem help hairdressing assignment essay counter argument service uk writing custom not or my homework i do should business college homework help salesman essays of death a argumentative immigration topics 9981 essay price cardizem skelaxin for sale mg 200 essay buy mba write admission help coursework ict gcse with purchasing papers online resume atlanta kill ga writing services best in essays help college with admissions academy essay help bergen online pay visa to by buy where cystone disorder social outline essay anxiety zestoretic effects side 120mg
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721