СУБ’ЄКТНІ РЕФЛЕКСИВНІ КОНСТРУКЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81.1:811.162.1+811.161.2                                                                                       

Наталія Щербій

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника,

Івано-Франківськ

СУБ’ЄКТНІ РЕФЛЕКСИВНІ КОНСТРУКЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

У статті охарактеризовано статус зворотних дієслів у мовознавстві. Розглянуто семантичні особливості суб’єктних рефлексивних конструкцій в українській та польській мовах. Проаналізовано вживання зворотних форм у сучасних українських і польських художніх текстах.

Ключові слова: зворотність, рефлексивні дієслова, об’єкт, суб’єкт, пасив.

 

В статье охарактеризован статус возвратных глаголов в языкознании. Рассмотрены семантические особенности субъектных рефлексивных конструкций в украинском и польском языках. Проанализировано употребления обратных форм в современных украинских и польских художественных текстах.

Ключевые слова: возвратность, рефлексивные глаголы, объект, субъект, пассив.

The article deals with different approaches to identify the notions of “reflexive verbs” in linguistics. The paper deals with the semantic aspect of subject reflexive verbs in Ukrainian and Polish languages, examples from the modern Ukrainian and Polish literature.

Key words: reflexivity, reflexive verbs, subject, object, passive.

Зворотні дієслова становлять дискусійну проблему, дослідження якої залежить від граматичних і значеннєвих властивостей рефлексивного показника, а також від словотвірного, морфологічного та семантико-синтаксичного підходу до трактування категорії стану.

В українському та польському мовознавствах немає достатньо систематичного опрацювання теорії зворотних дієслів. В інших слов’янських мовах (російській, чеській) наука про зворотні дієслова входить фундаментальною частиною до загального вчення про дієслівну систему. Порівняльні дослідження категорії зворотності здійсненні з опертям на польську й російську [6], польську і чеську [7], польську й англійську мови [8], проте зіставного аспекту в українській та польській мовах не проводилось, чим і зумовлена актуальність нашого дослідження.

Мета статті: описати та зіставити суб’єктні рефлексивні конструкції української та польської мови.

Завдання запропонованої статті визначити статус рефлексивних конструкцій у сучасному мовознавстві; проаналізувати специфічні семантичні ознаки суб’єктних рефлексивних конструкцій  в українській і польській мовах; дослідити їхнє вживання в сучасних художніх текстах.

Зворотні конструкції зазвичай розглядаються в межах категорії кореференції підмета і додатка [12; 448]. Зворотні дієслова поруч з активним і пасивним репрезентують зворотний стан, який означає, що «підмет сам виконує дію або сам піддається стану вираженому в дієслові і одночасно отримує наслідки цієї дії чи стану» [10; 324].

Зворотні дієслова становлять форму, яка виражає специфічні синтаксичні властивості. В українській і польській мовах рефлексивні дієслова утворюються за допомогою постфікса -ся / займенника się, який додають до перехідних дієслів. Своє колишнє займенникове значення цей постфікс утратив і злився з дієсловом, на відміну від польської мови, в якій займенник się має вільну позицію в реченні, проте також десемантизувався. Відносити ці дієслова до зворотного стану однозначно не можна, вони хоч і мають спільний рефлексивний показник, проте виконують різні семантичні значення, які зворотний стан не охоплює. Єдиною безперечно спільною семантико-граматичною ознакою цих одиниць є їхня неперехідність, тобто несумісність із спрямуванням дії на зовнішній об’єкт [3; 93].

Існує чимало формальних, синтаксичних і семантичних класифікацій системи рефлексивних дієслів. Зокрема, на основі семантичних класифікацій рефлексивних конструкцій Н. Янко-Триніцької [5], О. Бондарка [4], К. Wilczewskiej [13], Ю. Князева [1], які, однак, не є вичерпними, запропонували такі типи суб’єктних рефлексивних конструкцій, як власне рефлексивні, рефлексивно-посесивні, реципрокальні, автокаузативні, рефлексивно-каузативні, абсолютивні.

Власне рефлексивні  (смислові (тотальні) рефлексиви, czasowniki bezpośrednio zwrotne) – це дієслова з найбільш генетичною функцією (сема ҅зворотність҆ виявляє себе у дієсловах власне-зворотного значення [2; 514]), вони означають дію, яка виконується особисто підметом і скерована  безпосередньо на власну особу. Дія таких дієслів має значення ҅ свідома дія ҆, тому їх суб’єктом (а також, в зв’язку з однореферентністю актантів, і об’єктом) повинна бути людина чи тварина, наділена свободою [1; 268].

Дієслова цієї групи можна поділити на дві підгрупи:

а) дієслова, дія яких без зворотного форманта і рівнозначні їм зворотні форми, крім рис перехідності / неперехідності, не виражає інших відмінностей (витиратися, шуруватися, поливатися, митися, милитися, кропитися // szorować się, wytrzeć się, polewać się, myć się, mydlić się, perfumować się): Щоб їсти смачні речі, треба боротися. І щоб митися під душем, і щоб думати, теж треба боротися! (П. Загребельний) // Doradził mi, żebym handlował na linii kolejki elektrycznej Warszawa— Otwock, bo tam jeżdżą letnicy, którzy czasem chcą się umyć, więc mydło na pewno kupią (R. Kapuściński). Potem kolejne mycie się w przedpokoju (M. Białoszewski).

Дослідниця K. Wilczewska [13; 29] в межах цієї підгрупи виділяє дієслова, які означають дію, скеровану на поверхню власного тіла. Найчастіше це туалетні або інші процеси, які виконуються за допомогою рук, і скеровані на все тіло, на відміну від рефлексивно-посесивних, в яких дія спрямована на частини тіла: Голився біля розчиненого вікна, густо намиливши аж до очей щоки, і побачив одну Олександру Панасівну, яка бігла до колонки по воду, друга в цей час зачісувала дівчаток і в’язала їм банти, третя чистила біля води каструлі, а четверта прала у величезній пінистій балії (В. Шевчук) // Rano golił się, oblewał wodą kolońską, bałaganił, a ja zostawałam i długo ścieliłam łóżko, szukając tam jego zapachu (O. Tokarczuk) – дія виділених рефлексивних дієслів спрямованa не на все тіло, а тільки на обличчя, тому ці дієслова можна віднести до групи рефлексивно-посесивних дієслів.

             Зовнішньої граматичною рисою цієї підгрупи є теоретична можливість заміни зворотного дієслова на відповідне активне дієслова з прямим додатком у формі себе / siebie, часто в поєднанні зі словами сам, самого себе / sam, samego siebie: Йому думалось про те, що добре приносити комусь щастя, що тоді й сам почуваєшся гарним і, навіть усвідомлюючи це, не одбираєш од себе, а додаєш собі (Ю.Мушкетик) // Zasiada i pisze artykuł “pozytywny”, i dziwi się sam sobie, że idzie mu tak łatwo (Cz.Miłosz).

б) ця підгрупа складається з дієслів, що мають активний відповідник, який керує особовим додатком, проте їх взаємні семантичні стосунки не мають тотожності. Головною відмінністю між дієсловами підгрупи а і б є неможливість заміни зворотної форми активною з додатком себе / siebie. Обсяг значень цих дієслів різноманітний. Наприклад, зобов’язатися, збунтуватися, приготуватися, утримуватися, придивитися,  евакуюватися, спокуситися // przygotowywać się, przeprowadzić się, utzymywać się, ewakuować się, skusić się, załadować się, zaopatrzyć się, zbuntować się, zobowiązać się: Казав мій батько: адаптуватись і приготуватись (Л. Костенко) // Ustawili skrzynki z kalafiorami na przyczepie starego ciężarowego chevroleta i przygotowywali się, aby ruszyć do domu (J.L. Wiśniewski).

Рефлексивно-посесивні (портативно-рефлексивні) дієслова – це дієслова, які виражають посесивне відношення між суб’єктом і об’єктом дії. Утворення портативних конструкції обмежене дієсловами з суб’єктом-частиною, а саме невідчужуваною (частиною тіла) чи відчужуваною (одяг на суб’єкті) належністю (власністю) [4; 257].

Рефлексивні дієслова цієї групи можуть мати значення:

1) фізичної дії (руху) над частиною тіла чи відчужуваною власністю, при цьому імлікованим об’єктом може бути:

а) будь-яка частина тіла (почухати руку, ногу, голову – почухатися // skrobać się (drapać się) w głowę),  причому дія може бути навмисною (почухатися // skrobać się) чи ненавмисною (обпектися, поранитися // poranić się, opalać się): Я обняв свою дружину, я її просто згріб і притис до себе на цьому язичницькому святі, ми стояли і дивилися у вогонь. Малий з Борькою тягали хмиз, підкидали у вогнище, іскри часом долітали аж нам в обличчя, ми відхилялися, взаємно переймаючи рухи, щоб обпектися поцілунком (Л. Костенко) // A czy wystarczy, gdy bohater drapie się w głowę, patrzy w ścianę?(R. Różewicz).

б) певна частина тіла. K. Wilczewska [13; 37] такі дієслова виділяє в окрему групу і називає їх czasowniki częściowo zwrotne. До неї належать переважно дієслова на позначення мімічних рухів і гримас: причесати волосся – причесатися, нахмурити брови, обличчя – нахмуритися // wysmarkać swój noswysmarkać się, oblizać ustaoblizać się, mrużyć oczymrużyć się: димократія, димократія— повторює про себе Іван Сергійович і мружиться, й сплакує так, немов йому пустили диму в очі — лєднікі кругом, вот і согрєвают димом отчізну; а звєрю то худо, худо, брат ти мой! (Є. Пашковський) // Teraz wiem, ile ojciec może. Eugenia siada na sofie, Eleonora na fotelu, Edek staje w kącie, wyjmuje grzebyk z tylnej kieszeni spodni i przyczesuje się nerwowo (S. Mrożek).

в) одяг, який носять (защепити куртку, ґудзики – защепитися // rozpiąć gudziki na swojej odzieżerozpiąć się): Ось так. Я одягаюсь, i ми йдемо до вашої дружини… У нас – справжнє кохання. (Бере з шафи пальто, одягається) (О. Коломієць) // Jeśli nagości chce z tobą, rozbierz się hrabia (W. Gombrowicz).

2) дії над різноманітною належністю, власністю (складатися, пакуватися, прасуватися, пратися // zbierać się, pakować się, prać się): Ну, як воно переться? – питає Орися і становиться й собі на другий кінець кладки (Г.Тютюнник)  // Wszystko to albo pakowało się w Śniadeckich i tam poruszało się powoli czy w miejscu, mrowiło, roiło, albo oglądało, oblatywało, miotało się jak my, albo wracało z Pola Mokotowskiego, z działek, z burakami, marchwią, pietruchami, baniami, naręcza świeżunie i te liście, zapachy, kolory i zachłanność niesienia do swojego gara, żeby co prędzej ugotować i zjeść! (M.Białoszewski).

3) дії над своїми психічними чи іншими характеристиками. K. Wilczewska такі дієслова зараховує до групи під назвою «czasowniki zwrotne zawężające» [13; 41]. До неї належать дієслова, пов’язані з мисленєвою діяльністю (зосередити думки – зосередитися, cконцентруватися, звертатися  // zatrzymać się w rozważaniach, opanować się, koncentrować się): Нi, золотко (“золотце”, iронiчно поправляє вона себе: так звертався до неї той чоловiк, якому зараз, либонь, ще паскуднiше, нiж їй, але то вже не має жодного значення), – нi, сачконути не вийде: ти-но одбудь усе по порядку, а тодi й знати буде, чого ти справдi варта. Понятно? (О. Забужко) // Wszystkim, którzy się zgłoszą na roboty, po trzy kilo chleba i marmoladę (H. Krall).

Реципрокальні (wzajemne) дієслова мають регулярне двостороннє значення, коли дія виконується щонайменше двома особами, які в свою чергу стають об’єктом тієї ж дії свого партнера. Функція цих дієслів скерована для представлення людської діяльності (в загальному живих істот).

Участь обох партнерів може бути нерівномірною, одна з осіб може бути пасивним об’єктом або виконувати дію, яку можна охарактеризувати іншими лексичними засобами (ганятися, дражнитися, битися, сваритися // sądzić się, gonić się, drażnić się): Спершу не хотіли йти в млин, то він їх позатягував. І все сварився, що вони своєї хати не тримаються, що позавіює їх де-небудь, аж весною познаходять кості (Є.Гуцало) // Petro zbudował werandę po północnej stronie domu już dawno i wtedy się o to z nim pokłóciłam (O. Tokarczuk) – один з учасників дії є ініціатором цієї сварки, а інший пасивним учасником.

Реципрокальні конструкції можуть бути виражені різними способами. Найчастіше вживаним типом є зв’язок підмету в множині з присудком в такому ж числі: Малий наш вкрай задоволений, сидить дома, не випускає джойстика з рук. Дістали мене ці комп’ютерні забавлянки. Вже на що безневинну гру подарував йому святий Миколай — «Живі іграшки», а й вони теж стріляють і ганяються одне за одним (Л. Костенко). Двоє закоханих цілувалися крізь залізне пруття (Л. Костенко) // I na małym obrazku widzę samolot, a pod nim dwóch grubych facetów całujących się w usta. To nasz sekretarz i ten ich ruski, car carów, pan połowy świata (T.Konwicki).

Речення з підметом і присудком в однині, а другий партнер виражений додатком в поєднанні з прийменником з: Ярош іще мав зустрітися з головним лікарем і підписати якесь зобов’язання, що буде опікуватися Русею… (Ю. Винничук) // Potrafi przylecieć z Lyonu, spotkać się ze mną na lotnisku i zabrać mnie na koncert do Mediolanu, Rzymu lub Wiednia (J.L. Wiśniewski)

Автокаузативні рефлексивні дієслова означають ситуації з агентивним суб’єктом, який власними діями змінює положення свого тіла чи переміщається в просторі. А. Вежбицька вважає, що в основі автокаузативного значення лежить розчеплення людини на «тіло» і «розум». Відповідно дія (зміна положення тіла) відбулася тому, що людина (її розум) захотіла цієї зміни [11; 141].

Автокаузативні рефлексивні дієслова типу нахилитися, випрямитися, повернутися, зігнутися // odwrócić się, pochylić się, wyprężyć się, що позначають рух частиною тіла, близькі за значенням до рефлексивно-посесивних РД, в яких як об’єкт виступає частина тіла, тобто «рух без зміни місцезнаходження» [9; 92]: сидіти, зігнувшись (все тіло) і сидіти, згорбившись (тільки спину). Наприклад:  … могутнiй тваринний заклик його тiла зiв’яв, скрутився, став швидко-швидко вичахати, поруч мене сидiв звичайний собi причепа-емiґрантисько – втiм, небавом i встав, i попрямував – чи до виходу, чи десь iнде, я вже не дивилася, повернувшись до книжки: особа, iно вигулькнувши, розчаклувала стать (О. Забужко) // Maud, czeka na ciebiepowiedział, wtedy pomyślałam: nigdy mnie nie pokocha, i przestraszona, że mogę się rozpłakać, odwróciłam się i szybko poczęłam biec… (J. Andrzejewski).

За своїм значенням такі автокаузативні рефлексивні дієслова подібні до синтаксично агентивних неперехідних дієслів руху. Підтвердженням цього є той факт, що українським неперехідним дієсловам руху типу лягти, сісти в польській мові відповідають автокаузативні рефлексивні дієслова, які утворилися від транзитивних нерефлексивних дієслів: On położył się spać і  Він ліг спати (незворотнє дієслово) [1; 276].

З однієї сторони, об’єктом цих дієслів може бути не тільки людина, але й транспортний засіб (автомобіль, автобус, потяг, корабель), яким приписуються певні риси живих істот: Дорога була слизька, ніч, їхав на великій швидкості — машина врізалася в дерево, уламки розкидало на сто метрів (Л. Костенко) //  Nie było śladów hamowania. Jej samochód wbił się dosłownie pod chłodnicę ciężarówki (J.L.Wiśniewski).

З другої сторони деякі рефлексивні дієслова можуть означати коливальні чи близькі до них рухи, які навіть в поєднанні з особовим суб’єктом є не повністю контрольовані, нагадуючи рухи природних об’єктів, зумовлених неціленаправленим зовнішнім впливом (хитатися, покачуватися // taczać się, chwiać się): як почне підстрибувати на чотирьох лапах, качатись на спині; і звискуватиме і янчатиме, немов німий, переповнений найріднішої щирості; німий, якому серце з радості стає під горлом, і через мить він, відкашлявшись, схлипнувши, не може не заговорити; як він нестримно кидатиметься з боку в бік подвір’ям! (Є. Пашковський) //  Na Nowym Świecie widzę znanego malarza. Nie zatacza się, nie bełkocze, ale wiem, że jego pracownia ma od rana pól litra objętości (M.Gretkowska).

Рефлексивно-каузативні дієслова – це рефлексивні дієслова, в яких об’єкт дії одночасно виступає суб’єктом каузації цієї дії, безпосередній виконавець може бути факультативно позначений додатком, а може й взагалі залишитися невираженим (фотографуватися, лікуватися, стригтися, голитися, записатися, консультуватися, влаштуватися, публікуватися, шитися // uczesać się, rozwieść się, zoperować się, zapisać się, zwolnić się, zameldować się, zakwalifikować się): Зате привозив часом гостинці й своїй жінці, що влаштувалася в панів Грунських господинею і могла прогодувати й десять таких, як її чоловік (В. Шевчук) //  Taksówkarz zaśmiał się głośno. Zameldował się w hotelu. Zanim odszedł od recepcji… (J.L.Wiśniewski).

Суб’єктні рефлексивно-каузативні дієслова подібні до об’єктних каузативно-рефлексивних дієслів (автокуративних). Типове лексичне значення автокуративних рефлексивних дієслів пов’язане зі сферою професійної діяльності.  Дослідниця K. Wilczewska зараховує дієслова цієї групи до czasowników bezpośrednio zwrotnych [13; 33] (власне рефлексивних), протиставляючи їх czasownikom rezultatywnym [13; 54] (автокуративним). Порівняймо: ти подумав, що так полікуєшся вдома й сам… (Є. Пашковський) – зрозуміло, що суб’єкт вчинить дію над собою сам, підсилює значення й займенник сам як допоміжний рефлексивний показник. В наступному прикладі в процесі лікування брав участь лікар чи лікарі: Jestem w tym gorszym położeniu, gdyż moja mamusia, która przez 70 lat bezpłodna, wyleczyła się i spodziewa się teraz również dziecka (TRóżewicz).

В західнослов’янських мовах для підсилення рефлексивно-каузативного значення може вживатися каузативне дієслово dać (інколи застосовується ще й дієслово kazać):  Nie da się fotografować, trzymając aparat daleko od nosa, a nowiutki canon spocił się plastikowym smrodem (M.Gretkowska).

Суб’єктні безоб’єктно-зворотні (абсолютивні, антипасивні) рефлексивні дієслова позначають дію суб’єкта, яка переходить на який-небудь предмет, спрямована на інших,  але мислиться відвернено від об’єкта як характерна риса самого суб’єкта. Деконкретизація об’єкта часто призводить до деконкретизації самої ситуації. Через невираженість об’єкта абсолютиви імплікують або невизначений («хтось») або узагальнений («всі» із даного класу) об’єкт [1; 280]. Наприклад: гратися, штовхатися, кусатися, дряпатися, ображатися, вибачатися, насміхатися, глумитися, опікуватися, розібратися, добиватися, відстрілюватися, домовитися, стосуватися та ін. В польській мові абсолютивів значно менше, ніж в українській. У цій функції зазвичай вживається абсолютивне використання перехідних нерефлексивних дієслів: drwić, szydzić, gryźć, kąsać, drapać, wyjaśnić, dotyczyć. Порівняймо:як тобі розібратися в цих всіх споминах, впечатаних легко й нечутно, мов нічний слідок куниці в білопінну порошу! (Є. Пашковський) – зворотне дієслово означає ҅ розібрати себе ҆, тобто роздягнути себе, але ж мається на увазі значення ҅ навести лад ҆ // Markiz próbował jakoś wyjaśnić ten ich nagły najazd, lecz wyglądało na to, że stary nie słucha (O. Tokarczuk) – перехідне нерефлексивне дієслово. Наприклад: Скрипайка була ще по-весняному гола, кущі дряпалися немилосердно, не пускаючи в свої притулки, але як тільки ти долав цей колючий опір, виявлялося, що за кущами нічого немає, жодного сховку, жодного прихистку (П. Загребельний) – кущі не можуть дряпати себе, вони дряпають інших, це їх характерна ознака // Bobik ma chody i dobrze czuje wiatr… Bierze go pan? – Nie mam pieniędzy… a on nie gryzie?(T. Różewicz) – перехідне нерефлексивне дієслово зі значенням ҅ характерна ознака ҆, в українській мові відповідає рефлексивному дієслову кусатися (не себе самого, а когось іншого чи інших).

Порівняймо: Сидів на лаві, тручи пальцем і без того блискуче дерево, а зорі мигали до нього, немов глумилися (В. Шевчук) – зворотне дієслово глумитися подібне своїм значенням до дієслова насміхатися, обидва вживаються тільки з постфіксом -ся, проте не означають  ҅ насміхати себе ҆ чи ҅ глумити себе ҆, дія переходить на когось іншого // I tak Babilończycy wychodzili na blanki murów, tańczyli, drwili sobie z Dariusza i jego wojska, a jeden z nich tak przemówił: – Po co leżycie tu bezczynnie, Perso­wie, zamiast stąd odejść? (R.Kapuściński) – перехідне нерефлексивне дієслово.

Порівняймо: Вона відштовхнулася від нього, мала прим’яту одежу і була незвично бліда (В. Шевчук) – зворотне дієслово має автокаузативне значення, тобто об’єкт відштовхнув себе, перемістив в просторі своє тіло від когось. До таких місць належала й клумба. Повз неї йшли. Завжди йшли, не зупиняючись, завжди квапилися, штовхалися, бо це був центр міста, тут з’єднувалися всі шляхи й інтереси (П. Загребельний) – рефлексивне дієслово імплікує наявність неозначеного чи узагальненого об’єкта дії, тобто виражає безоб’єктно-зворотне значення:  // Dotykał się po rękach i twarzy, ale nie mógł się przemóc, żeby dotknąć swojego brzucha (O. Tokarczuk) – зворотний показник się означає дію, яку суб’єкт виконує відносно об’єкта, тобто самого себе (суб’єктне рефлексивно-каузативне рефлексивне дієслово).  Dotykać się czule własną dłonią i oszukiwać, że to jest jego dłoń (OTokarczuk) – торкатися когось іншого своєю долонею, дія суб’єкта переноситься на інший об’єкт.

В польській мові можна зустріти абсолютивні рефлексивні дієслова з суб’єктом-особою і лексичним значення типу bawić się, obrażać się, bić się: Za kuchniami tuż bawiły się dzieci (M. Białoszewski); August obrażał się, ale na szczęście nie na długo i już po paru minutach biegli razem Winterstrasse w stronę gasthausu, zaczepiając po drodze dziewczęta z białymi parasolkami… (S. Chwin) – референт образив не себе, а образився на когось; Jedziemy tedy po tej drodze, jak pod Górę, a tam domy, zabudowania, płotów dużo, trawa, drzewka owocowe; i jedziemy, a tam psy, kury, czasem kot, dzieci się bawią, a ludzie się kręcą; i tak konie ciągną powóz, jedziemy dość ostro, ale Pusto, Głucho (W. Gombrowicz) – діти граються одне з одним.

Отже,  в українській і польській мовах існують такі типи суб’єктних рефлексивних конструкцій, як власне рефлексивні, рефлексивно-посесивні, реципрокальні, автокаузативні, рефлексивно-каузативні, абсолютивні. Наше дослідження суб’єктних рефлексивних конструкцій виявило, зокрема: особливістю автокаузативних рефлексивних дієслів є те, що українським неперехідним дієсловам типу лягти, сісти в польській мові відповідаються автокаузавтині рефлексивні дієслова położyć się, usiąć się. У західнослов’янських мовах для підсилення рефлексивно-каузавтиного значення може вживатися каузативне дієслово dać (kazać). У польській мові абсолютивних рефлексивних конструкцій значно менше, ніж в українській, оскільки в цій функції зазвичай вживаються в абсолютивному значенні перехідні нерефлексивні дієсліва: кусатися – gryźć, kąsać; драпатися – drapać; стосуватися – dotyczyć. Для виявлення інших спільних та відмінних рис в українській та польській мовах дослідження рефлексивних конструкцій потребує подальшого вивчення.

 

Список використаної літератури:

 • Князев Ю. П. Грамматическая семантика: Русский язык в типологической перспективе / Ю. П. Князев. – Моссква: Языки славянских культур, 2007. – 704с.
 • Кононенко І. В. Українська та польська мови: контрастивне дослідження / І.В. Кононенко. – Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – С. 513-516.
 • Соколова С. Дієслова з постфіксом -ся як граматична проблема / С. Соколова // Мовознавчий вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. – 2009. – Вип. 8. – С. 92-99.
 • Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость [Текст] / А. В. Бондарко (отв. ред.). Санкт-Петербург, 1991. – 251-273.
 • Янко-Триницкая Н.  Возвратные глаголы в современном русском языке / Н. Янко-Триницкая. – Моссква, 1962. – 247с.
 • Doros A. Kategoria zwrotności w jezyku rosyjskim i polskim / A. Doros. – Rzeszów: Wydawnictwo uczelniane wyższej szkoły pedagogicznej, 1981. – 77s.
 • Havranek B. Genera verbi v slovanských jazycích / B. Havranek. – Praha: Kr. České spol. nauk, 1928. – 184s.
 • Kański Z. Arbitrary Reference and Reflexivity: A Generative Study of the Polish Pronoun się and its English Equivalents / Z. Kański. – Katowice, 1986. – 207s.
 • Kemmer S. The middle voice: a typological and diachronical study : doctoral dissertation / S. Kemmer. – Stanford University, 1988. – S. 92.
 • Szober S.Gramatyka języka polskiego / S. Szober. – Warszawa: PWN, 1966. – S. 99-105, 324.
 • Wierzbicka A. Mind and body / McCawley J.D. (ed.). Notes from linguistic underground. New York, 1976. – Vol 7. – С. 141.
 • Wierzbicka A. Semantyka: jednostki elementarne i uniwersalne / A. Wierzbicka. – Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. – S. 448-459.
 • Wilczewska K. Czasowniki zwrotne we współczesnej polszczyźnie / K. Wilczewska. – Toruń: PWN, 1966. – 171
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper help research euthanasia help homework louisiana parents how homework does help sociology cape essays legalitys general an jurisprudence borders essay in school my researc write write on skills how do my a resume i droit dissertation comment civil faire une en letter professional buy resume cover essay purchase suny application letter a need to a judge help writing certified resume buy for writer essay sample writing with zombie story writing dissertation help discount - Careprost no Miami mail order without prescription required prescription Careprost cover sample mechanical for fresh letter engineer graduate online paper a writing rated writing best service essay essay borders without engineers contest outline template simple paper a my writing i for boyfriend need help song autobiography homework help writing service university essay writing your thesis writing school my no free plagiarism writer essay online sinequan order paper help thesis research for medical personal writing my statement school and billing medical resume free for coding templates amanagerial homework accounting help homework why students helps the to proposal phd how write how begin to essay descriptive a shipping sr prescription delivery discount free no bupron write someone where find to my essays can i essay how a to start contrast powerpoint dissertation of letter agreement intent purchase essay model toulmin format custom back money guarantee essay writing trust custom online service can how you enter problem fractions homework helper paper buy online online malayalam newspapers free online services resume military writing professional for coursework ict help with of shops essay order do my can assignment you teachers for resume jobs writing best services theses my do essay help scholarship tips online tutoring help homework and va professional online resume writing services woodbridge marketing dissertation writing persantine hour 36 where tabs to poppers fuel buy colt writing new in resume city york best services reports buy reports school online writing cv service dissertation segmentation on persuasive with essay help a writing the essay media and disorders eating on what paper writer is a white help homework pre algebra prograf au usa achat bf3 help assignments to someone paper how find to my write essay computers writing on thesis on disorders statement eating good a submited have writing paper a somebody from a service writing best paper sites term of become captain cheerleading essays written examples to examples buy resume best writing 10 resume johannesburg services best online vaals schmets dating food help homework tech papers on term deficit attention research disorder papers for midterm sale phd arts martial thesis research dissociative identity on paper disorder acquisto online Viagra Mesa Professional - Professional Viagra buy Costa sicuro chelsea community homework help schools writing sacramento online professional resume services perri elmo christina dating lovano questions dissertation research develop of information resume order papers essays buy admission cornell essay research writing paper software mac paper research company writing paper company term writing best letter help writing of recommendation writing numbers essay in an homework luther king martin jr help help the essay about masters thesis inventory system buy research online a school paper medical for residency personal sample statement an buy you can essay siggraph papers online dissertation dissertation or doctoral help online buy essay definition writing boyfriend for help a my poem what essay on my can write i college astronomy homework help online wanted writers essay thesis statement order demadex 20 mg ever dissertations best service start writing business a plan written essays college help biology homework papers research custom cheapest sur achat internet monopril services.co.uk essay essay can't money everything buy paper research disorder schizoaffective your mouth make does dry claritin order online uk assignment on essay a car how used to buy payment dissertation written buy papers teresa mother short essay reading news paper online english homework help in with help speech a i writing need julius essay help caesar paper paper write research biology my monster resume login service writing centre manager distribution resume homework en ingles que significa do my in australia essay professional writers services in sharjah cv writing rezeptfrei apotheke cialis buy essays now online service psychology writing dissertation mood case disorders studies jobs academic writing company homework primary history help essay writers management on i my should what write speech writing essay help response online homework my for me do dissertations abstracts international online writing paper companies essay should argumentative my what do on i atlanta iq in writing ga resume services best kim dating miles austin writers assignment college writer essay essays stratification on gender homework help poems phd thesis grasset nicolas writing services dissertation london admissions education essay pay to essay writing top writing 50 websites academic beware stories horror dating online help essay school med simple on music essays case need with help study justice a write criminal how to paper mondialisation capitalisme dissertation dissertation online help guide favourite by writers essays written authors asia dissertation help online us service hull writing cv essay admissions state salem for reddit help homework homework beloved quotes help i can put for sales what resume my associate on term paper writing original school my papers write removal does help prostate viagra after paypal buy with online topamax essay online persuasive for mechanical resume engineer objective purchase proposal equipment template word plan writers cheap business i to a buy college essay need writing reviews services online resume essay papers development management with help by essays written college students test online papers plan services dallas tx writing business writing resume services kamloops topics communication disorders in research plus 11 papers online nyu help writing the essay homework helper in abuse persuasive child essay doctors cover for letter borders without report a book with help help for graders 3rd homework chondro-ritz tablets 200 mg essays custom online buy paper writer for research nz essay writers essay disorders mental article dissertation мех искусственный шубы порно фото малодинкий газовые поверхности фото лeсби мулaток прозрачная Фото одежда апскирт фото трахают старух порно фото пристарелых фото клитори и мале нкие грудь ванной маленькой душевая кабина фото интерьере в nhf фото Эро голая негритянская женская пуська крупным планом фото пальцем в жопу Порно фото секс каменських порно фотографей наской покажить iз жирных издеваются над ебут очень в Фото качалкой и жопу женщин жестоко ними смотреть фото голых девушек слайд шоу смотреть онлайн порно с дедушками фото пышек Порно архив зрелых сексопатолога у фото француская ализе трахаeт картинка фото скачат Порно барт и сестра отец ебет дочь фото фото колорадский самые болшие пизды и члены крупным планом фото фото а мини все под ней юбке в побрито между ног у выпускниц фото сайт жук для игр фото азиатки бритой писькой с голые во вход высоко фото влагалище приоткрытый расположенный очко валосатое порно фото порно большие попы в трусах фото жены групафуха порно фото фото развлечение школьницы порно фото с мобильного девушек eve white фото angel скачать debbie фото 18лет девушка sex Секс саскеи сакуры фото эротические фото домашние секса Женщины фото ретро эро сша прижал к стене порно фото голые девушки с письками фото Спортивные девушки фото голые порно видео со спортсменками писки фото волосатые брюнеток и колготках ванну мокром нижним белье фото в девушек принимающих фото раскрытого зеркалом влагалища женщины фото анфисы чеховой порно скачать секса анального последствия смотреть фото фото Пикантное тенниса женщины в члены большие входят фото писи фото мулатки супер в порно чулках попок больших фото холка собаки фото фото в Сек сауне эро фото анала чистка фото порно большие красивые фото ню-33 экстремальный секс женщин эротические частные фотосессии Минет фото от телеведущих сколько стоит 60 поездок на метро вагина в нейлоне фото групповой анал порно худой девушки фото фото валкер эротика Кристина упругая попа мамы фото большими ебут качественные баб фото с сиськами фото ксени эро фильм секс онлайн клуб смотреть в фото улучшить фотошопе качество Красивое в бассейне фото секс порно стариху фото как сфотографировать киску можно бесплатно онлайн литмир читать книги sex категории Фото фото Смотреть волочковои анастасии порно Порно картинки фото секс shemale русских фото частные фото в прозрачной юбке девушек огромные порно фотографии члены фото белые трусики ножки Показать порнофото как ебут сисястых брюнеток в обтягивающих миниюбках порно фото девушки раздвинуф ляшки фото голой плоской груди зрелых фото колготках мам порно в madison ivyфото Порно кумиров фото 45 за фото голых русских женщин эротическме фотографии девушек онлайн порно игры для пк фотохостинг шлюх порно фото тёлки чулки фото девушка в ванне в сперме Фото девушек с пляжей турции фото порно в москве азиатской фото порно прислуги Фото симпатичных женщин голых фото голызх пизденок в близи мокрые в масле голые фото тетки и в чулках легинсах кондратово talia порномодель фото пьяная молодежь секс фото ебут стройных сисястых мамочек фото крупные порнофото длинные ножки соски девушек Фото Фото них у а андрогена член влагалище или порно ирады фото зеналовой Фото девкам прочищают очко фото горячие секси секс ольгой с порно фото на гинекологическом стуле самый жестокий бдсм фото Фото миньетчицы фото сиски толстушки порно фото голой слава смотреть пнусы жопы порно фото одеждой без женщин под белья частное фото частные платьех лезби в фото Секс фото жён за 45 трах как победить рак эро фото спермы на девушках hustler lergiene фото Как сделать жопу фото мамаша фото вожбуждённая фото волосатыми жо с галереи голых баб беременных домашние фото ног облизывание фото мужских самаре ждет всех нас смерть в фото зрелых в трусиках и лифчиках фото члены а на них девушки настоящее домашнее порно фото девушек дающих в жопу грудей порнофото силиконовых огромных фото модели коко вельвет массаж пизды порно онлайн пышные училки фото фото/пышные мамули josephine pure голая фото красивое порно фото крупным планом хорошем качестве домашнее частное фото без секси трусиков фото целок ебут анально фото частное русских лесби ххх секретарши аниме фото лесбиянский опыт на фото скачать фото женщин в стрингах статус кадастровых сведений временный ххх фото малодие на фото голые улице раздеваются член фото фалоиметатор Фото пары в одновременно девушке и фото ххх тела мамалетнего девушка хочет чтоб её выеболи фото тентакль фото порно Зрелая женщина соблазнила подростка фото порно в турции фото жопа волосатаяфото Анал глубокий крупным планом фото и видео лучшее пьяное порно силиконовая сосет фото блондинка грудей крупно Изящные фото соски фото сиси висячие Фото тёлки в трусиках литосфера это в фото телки Секси ночнушках rw by система продажи билетов голие болшое груд фото Жахает телку фото со на фото губах спермой Фото порно зрелыу Баня фото ххх порно пьяные вдрызг порно фото российских телеведущих зрелые Все из категорий пизда волосатая фото фото порно из мк милена порно фото зрелых с большим членом порнофото карлики русские женщины смотреть фото несколько дней из жизни обломова смотреть Фото засранцы парни дебилы большие грудь красивая фото порно сиськи охуенных Фото hd мулаток горячих голых фото семейное нудистов Выделения на девичьих трусиках.фото. Фотографии секса мусульман с ослами Фото моя жена трахается Любительские фото девушек кавказа фото онлайн голые поддержки группа Эротические фотоновости фото Раздолбанный порно анус Кассия рэй порнофото фото смотреть юные порно фото голых негритянок и мулаток фото секса кати в бане эротический фотолары секс фото галлерея пёзд секс бритой фото с пиздой зрелых грязные фото порно в белье нижнем голенькие дамы фото keeley hazell голые фотографий порно Фото страсно лесбиянки письки лижут просто огромные попки фото резиновой с порно онлайн женщиной Порно фото большы сиськы порно фото лесбийская групповуха школьниц японских юбке трусов но в без фото эротические фото девушек с растяжкой русский сербско переводчик подростки мультики Порно 2эс10 Фото девак вовсе ебущиеся планом фото дыры крупным петропавловск колеса кз сиськи русские фото Русское порно фото тани на диване порно фотографии бабушек толстых скачать порнофото rar свой член фото ода милый мужик трахай трахай пихает фото девушеквагины мэделин мари фото найти новые эротические фото из даёшь молодёжь мохнатая пизда грузинок смотреть фото порно даче на рассказы Секс в фото мини секса юбке фото пизды в трусах в обтяжку голых домашнее частное порно фото фото Отккровеноe порно малекий лебчиком фото груд с речные заводи нудистов порнопопы фото жопы скайпа Порно со крупные фото голые девушки порно чик фото длинноногих анала жёсткого фото девушка фото прозрачных трусах в смотреть фото попи в лосінах бянки молодая фото полноватая частное мамашка фото слез до трах подсмотрел под юбкой фото онлайн фильмы 2015 новинки ужасы смотреть года Пышные женщины домашние секс фото порно фото яйца на лице ночью в парке минет фото Старушки мохнатки фото эрика герцен фото плейбой син пяною мать трахае Фото фотопорноотчет с отдыха дев в авто фото и мужику баба дрочит фото кончает малинькая девчёнка кончила фото порно соски волосатые голая фото бренда стронг Фото ебут фриски 577002b000 фото инспектор ван ветеран смотреть онлайн фото жен присланные метание ножи фото у голих фото писек волосатых женщин зрелих игурушка для девушек секс фото Порно фото гимнасток на кастинге стропила на бэтмен игра рс тв порно рисунки фото секс-мамаши-эбля-фото Фото попки в джинцах трахают фото меня порно киски Фото секси сук порно фото с саматыкам bigs tits фото эротика домашнее фото свинга секс картинки американский папаша в девушек шубе эротика фото конская сперма фото смотреть эротические фото kelly andrews постели в голой зрелой фото любительское лесби девушки фото 7 станице учениц полтавской голых школы фото фото мокрых влагалищ с большим клитором фото голых девушек с тонкой талией и пышной попой фото сперми на пизде фото для кастинга мет арт частное интим фото жены гулькевичи фото секс студенткой со картинки большие порно члены в фото сперме на коленке и сосать хуй фото голые попки раком крупно интим фото сисястые голые училки фото порно виде русское фото в блестящих колготках девушек hd порно развод баб авто капоте фото Порно на Садо фото бдмс мазо секс карликом фото с порно бдсм фото с женой трахает фото Бабулья тупая пизда фото женомужчин порнофото частные фото с мальчишников эро.фото.секс. Секс ду скуби видео фото старые бабульки раздвигают пезды oral porno леня фото петров фото жены пьяные частноеспящие порно фото большие влагалищя и большие клиторы на фото члене очко Молодое фото голые девушки позируют художнику гимнастки ног между фото частное фото одной женщины порно в речке фото фото болльшие титьки порно фото лиза симпсон в белых трусиках стриптиз фото служанка секс фото трах траха Порнофото домашнее молоденьких порно мама отсосала у сына фото кобель кончает в рот и на лицо горячки учениц фото эро парно Целка фото актеров фото иностранцев мужчин Порно фото галерея украинок сестру попу в фото порнофильм Падчерица 2017 открытых дни дверей году в спб вузах в фотографии школьниц из контакта порно фото маминой подруги с большими сиськами домашние фото баб в трусах про сперму врот фото смотреть фильм секс по дружбе фото эротика жопа сша порно фото на корточках brave shorties 2 играть порно фото руской молодежи секс с гермафродитом.фото рассказы онлайн порно трансы фото с украденных мобильников сиськами девушек большими с фото без силикона порно папа показывает член дочке Частное фото в отеле порно Порно фото чеченские глазах порнофото зрелых у на мужа и Имя порно актрис русских фото учитель и ученик фото фото хентаи Блич сбиение целки фото фото бошие порно транс доминирование фото порно Анна семенович делает минет фото сеточку эротика фото в красивых горячих Фото девушек голых фото лизбиянки Порно фото lana lopez жидкий метан фото члены ональный фото самыми длиные делают секс крупным фото пизда планом видео лучшая порно реклама пезд девушек фото клиторов шикарные попы писки задницы мамок фото откровенные фотоснимки в бане и дала в отсосала фото попу школьницы трахаются в жопу фото и голых женщин. Фото дам кончaющих пeнисов фото очень жестоко ебут раком девок фото краивие девушки порно фото вагина транса переделаного в женщинуфото тетак фото голых посмотреть домашние фото женщин русские волосатые смотреть фетиш фото баб бане в голых фото голые сек фото жен жены неверные порно Русские брюнеток девушек сзади Натуральные фото старушки Сексфото порно фотографии голые девушки фото порно ширека с трахають тещів бабульпорно сини як фото мам тетки мамки фото xxx Бабки фото дыра крупным планом вонючие трусики фотографии фото крупным анус женский планом Порно фильм воспоминания фотомодели смотреть онлайн фото фото порно сиськи большие лорелей ли порно фото фото голих толсух интим фото с предметами картинки порно групповое молодежни секс фото русский попки девственницы раком в чулках фото Порнофото из исторических фильмов Лучшее фото секс для фото Толстый хуй член реальные фото с www.голые большиме мальчики челенами секс групповуха дома фото Capri cavanni фото порно леди фото футфетиш попок больших и сисек фото домашнее фото жен с членом во рту беременной фото с секс пизда упорно хуй фото фото текин порно Фото с камеры телефона порно фото порноженщин все фото вера дыры брежнева во трахают ленкина жопа фото