СУБ’ЄКТНІ РЕФЛЕКСИВНІ КОНСТРУКЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81.1:811.162.1+811.161.2                                                                                       

Наталія Щербій

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника,

Івано-Франківськ

СУБ’ЄКТНІ РЕФЛЕКСИВНІ КОНСТРУКЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

У статті охарактеризовано статус зворотних дієслів у мовознавстві. Розглянуто семантичні особливості суб’єктних рефлексивних конструкцій в українській та польській мовах. Проаналізовано вживання зворотних форм у сучасних українських і польських художніх текстах.

Ключові слова: зворотність, рефлексивні дієслова, об’єкт, суб’єкт, пасив.

 

В статье охарактеризован статус возвратных глаголов в языкознании. Рассмотрены семантические особенности субъектных рефлексивных конструкций в украинском и польском языках. Проанализировано употребления обратных форм в современных украинских и польских художественных текстах.

Ключевые слова: возвратность, рефлексивные глаголы, объект, субъект, пассив.

The article deals with different approaches to identify the notions of “reflexive verbs” in linguistics. The paper deals with the semantic aspect of subject reflexive verbs in Ukrainian and Polish languages, examples from the modern Ukrainian and Polish literature.

Key words: reflexivity, reflexive verbs, subject, object, passive.

Зворотні дієслова становлять дискусійну проблему, дослідження якої залежить від граматичних і значеннєвих властивостей рефлексивного показника, а також від словотвірного, морфологічного та семантико-синтаксичного підходу до трактування категорії стану.

В українському та польському мовознавствах немає достатньо систематичного опрацювання теорії зворотних дієслів. В інших слов’янських мовах (російській, чеській) наука про зворотні дієслова входить фундаментальною частиною до загального вчення про дієслівну систему. Порівняльні дослідження категорії зворотності здійсненні з опертям на польську й російську [6], польську і чеську [7], польську й англійську мови [8], проте зіставного аспекту в українській та польській мовах не проводилось, чим і зумовлена актуальність нашого дослідження.

Мета статті: описати та зіставити суб’єктні рефлексивні конструкції української та польської мови.

Завдання запропонованої статті визначити статус рефлексивних конструкцій у сучасному мовознавстві; проаналізувати специфічні семантичні ознаки суб’єктних рефлексивних конструкцій  в українській і польській мовах; дослідити їхнє вживання в сучасних художніх текстах.

Зворотні конструкції зазвичай розглядаються в межах категорії кореференції підмета і додатка [12; 448]. Зворотні дієслова поруч з активним і пасивним репрезентують зворотний стан, який означає, що «підмет сам виконує дію або сам піддається стану вираженому в дієслові і одночасно отримує наслідки цієї дії чи стану» [10; 324].

Зворотні дієслова становлять форму, яка виражає специфічні синтаксичні властивості. В українській і польській мовах рефлексивні дієслова утворюються за допомогою постфікса -ся / займенника się, який додають до перехідних дієслів. Своє колишнє займенникове значення цей постфікс утратив і злився з дієсловом, на відміну від польської мови, в якій займенник się має вільну позицію в реченні, проте також десемантизувався. Відносити ці дієслова до зворотного стану однозначно не можна, вони хоч і мають спільний рефлексивний показник, проте виконують різні семантичні значення, які зворотний стан не охоплює. Єдиною безперечно спільною семантико-граматичною ознакою цих одиниць є їхня неперехідність, тобто несумісність із спрямуванням дії на зовнішній об’єкт [3; 93].

Існує чимало формальних, синтаксичних і семантичних класифікацій системи рефлексивних дієслів. Зокрема, на основі семантичних класифікацій рефлексивних конструкцій Н. Янко-Триніцької [5], О. Бондарка [4], К. Wilczewskiej [13], Ю. Князева [1], які, однак, не є вичерпними, запропонували такі типи суб’єктних рефлексивних конструкцій, як власне рефлексивні, рефлексивно-посесивні, реципрокальні, автокаузативні, рефлексивно-каузативні, абсолютивні.

Власне рефлексивні  (смислові (тотальні) рефлексиви, czasowniki bezpośrednio zwrotne) – це дієслова з найбільш генетичною функцією (сема ҅зворотність҆ виявляє себе у дієсловах власне-зворотного значення [2; 514]), вони означають дію, яка виконується особисто підметом і скерована  безпосередньо на власну особу. Дія таких дієслів має значення ҅ свідома дія ҆, тому їх суб’єктом (а також, в зв’язку з однореферентністю актантів, і об’єктом) повинна бути людина чи тварина, наділена свободою [1; 268].

Дієслова цієї групи можна поділити на дві підгрупи:

а) дієслова, дія яких без зворотного форманта і рівнозначні їм зворотні форми, крім рис перехідності / неперехідності, не виражає інших відмінностей (витиратися, шуруватися, поливатися, митися, милитися, кропитися // szorować się, wytrzeć się, polewać się, myć się, mydlić się, perfumować się): Щоб їсти смачні речі, треба боротися. І щоб митися під душем, і щоб думати, теж треба боротися! (П. Загребельний) // Doradził mi, żebym handlował na linii kolejki elektrycznej Warszawa— Otwock, bo tam jeżdżą letnicy, którzy czasem chcą się umyć, więc mydło na pewno kupią (R. Kapuściński). Potem kolejne mycie się w przedpokoju (M. Białoszewski).

Дослідниця K. Wilczewska [13; 29] в межах цієї підгрупи виділяє дієслова, які означають дію, скеровану на поверхню власного тіла. Найчастіше це туалетні або інші процеси, які виконуються за допомогою рук, і скеровані на все тіло, на відміну від рефлексивно-посесивних, в яких дія спрямована на частини тіла: Голився біля розчиненого вікна, густо намиливши аж до очей щоки, і побачив одну Олександру Панасівну, яка бігла до колонки по воду, друга в цей час зачісувала дівчаток і в’язала їм банти, третя чистила біля води каструлі, а четверта прала у величезній пінистій балії (В. Шевчук) // Rano golił się, oblewał wodą kolońską, bałaganił, a ja zostawałam i długo ścieliłam łóżko, szukając tam jego zapachu (O. Tokarczuk) – дія виділених рефлексивних дієслів спрямованa не на все тіло, а тільки на обличчя, тому ці дієслова можна віднести до групи рефлексивно-посесивних дієслів.

             Зовнішньої граматичною рисою цієї підгрупи є теоретична можливість заміни зворотного дієслова на відповідне активне дієслова з прямим додатком у формі себе / siebie, часто в поєднанні зі словами сам, самого себе / sam, samego siebie: Йому думалось про те, що добре приносити комусь щастя, що тоді й сам почуваєшся гарним і, навіть усвідомлюючи це, не одбираєш од себе, а додаєш собі (Ю.Мушкетик) // Zasiada i pisze artykuł “pozytywny”, i dziwi się sam sobie, że idzie mu tak łatwo (Cz.Miłosz).

б) ця підгрупа складається з дієслів, що мають активний відповідник, який керує особовим додатком, проте їх взаємні семантичні стосунки не мають тотожності. Головною відмінністю між дієсловами підгрупи а і б є неможливість заміни зворотної форми активною з додатком себе / siebie. Обсяг значень цих дієслів різноманітний. Наприклад, зобов’язатися, збунтуватися, приготуватися, утримуватися, придивитися,  евакуюватися, спокуситися // przygotowywać się, przeprowadzić się, utzymywać się, ewakuować się, skusić się, załadować się, zaopatrzyć się, zbuntować się, zobowiązać się: Казав мій батько: адаптуватись і приготуватись (Л. Костенко) // Ustawili skrzynki z kalafiorami na przyczepie starego ciężarowego chevroleta i przygotowywali się, aby ruszyć do domu (J.L. Wiśniewski).

Рефлексивно-посесивні (портативно-рефлексивні) дієслова – це дієслова, які виражають посесивне відношення між суб’єктом і об’єктом дії. Утворення портативних конструкції обмежене дієсловами з суб’єктом-частиною, а саме невідчужуваною (частиною тіла) чи відчужуваною (одяг на суб’єкті) належністю (власністю) [4; 257].

Рефлексивні дієслова цієї групи можуть мати значення:

1) фізичної дії (руху) над частиною тіла чи відчужуваною власністю, при цьому імлікованим об’єктом може бути:

а) будь-яка частина тіла (почухати руку, ногу, голову – почухатися // skrobać się (drapać się) w głowę),  причому дія може бути навмисною (почухатися // skrobać się) чи ненавмисною (обпектися, поранитися // poranić się, opalać się): Я обняв свою дружину, я її просто згріб і притис до себе на цьому язичницькому святі, ми стояли і дивилися у вогонь. Малий з Борькою тягали хмиз, підкидали у вогнище, іскри часом долітали аж нам в обличчя, ми відхилялися, взаємно переймаючи рухи, щоб обпектися поцілунком (Л. Костенко) // A czy wystarczy, gdy bohater drapie się w głowę, patrzy w ścianę?(R. Różewicz).

б) певна частина тіла. K. Wilczewska [13; 37] такі дієслова виділяє в окрему групу і називає їх czasowniki częściowo zwrotne. До неї належать переважно дієслова на позначення мімічних рухів і гримас: причесати волосся – причесатися, нахмурити брови, обличчя – нахмуритися // wysmarkać swój noswysmarkać się, oblizać ustaoblizać się, mrużyć oczymrużyć się: димократія, димократія— повторює про себе Іван Сергійович і мружиться, й сплакує так, немов йому пустили диму в очі — лєднікі кругом, вот і согрєвают димом отчізну; а звєрю то худо, худо, брат ти мой! (Є. Пашковський) // Teraz wiem, ile ojciec może. Eugenia siada na sofie, Eleonora na fotelu, Edek staje w kącie, wyjmuje grzebyk z tylnej kieszeni spodni i przyczesuje się nerwowo (S. Mrożek).

в) одяг, який носять (защепити куртку, ґудзики – защепитися // rozpiąć gudziki na swojej odzieżerozpiąć się): Ось так. Я одягаюсь, i ми йдемо до вашої дружини… У нас – справжнє кохання. (Бере з шафи пальто, одягається) (О. Коломієць) // Jeśli nagości chce z tobą, rozbierz się hrabia (W. Gombrowicz).

2) дії над різноманітною належністю, власністю (складатися, пакуватися, прасуватися, пратися // zbierać się, pakować się, prać się): Ну, як воно переться? – питає Орися і становиться й собі на другий кінець кладки (Г.Тютюнник)  // Wszystko to albo pakowało się w Śniadeckich i tam poruszało się powoli czy w miejscu, mrowiło, roiło, albo oglądało, oblatywało, miotało się jak my, albo wracało z Pola Mokotowskiego, z działek, z burakami, marchwią, pietruchami, baniami, naręcza świeżunie i te liście, zapachy, kolory i zachłanność niesienia do swojego gara, żeby co prędzej ugotować i zjeść! (M.Białoszewski).

3) дії над своїми психічними чи іншими характеристиками. K. Wilczewska такі дієслова зараховує до групи під назвою «czasowniki zwrotne zawężające» [13; 41]. До неї належать дієслова, пов’язані з мисленєвою діяльністю (зосередити думки – зосередитися, cконцентруватися, звертатися  // zatrzymać się w rozważaniach, opanować się, koncentrować się): Нi, золотко (“золотце”, iронiчно поправляє вона себе: так звертався до неї той чоловiк, якому зараз, либонь, ще паскуднiше, нiж їй, але то вже не має жодного значення), – нi, сачконути не вийде: ти-но одбудь усе по порядку, а тодi й знати буде, чого ти справдi варта. Понятно? (О. Забужко) // Wszystkim, którzy się zgłoszą na roboty, po trzy kilo chleba i marmoladę (H. Krall).

Реципрокальні (wzajemne) дієслова мають регулярне двостороннє значення, коли дія виконується щонайменше двома особами, які в свою чергу стають об’єктом тієї ж дії свого партнера. Функція цих дієслів скерована для представлення людської діяльності (в загальному живих істот).

Участь обох партнерів може бути нерівномірною, одна з осіб може бути пасивним об’єктом або виконувати дію, яку можна охарактеризувати іншими лексичними засобами (ганятися, дражнитися, битися, сваритися // sądzić się, gonić się, drażnić się): Спершу не хотіли йти в млин, то він їх позатягував. І все сварився, що вони своєї хати не тримаються, що позавіює їх де-небудь, аж весною познаходять кості (Є.Гуцало) // Petro zbudował werandę po północnej stronie domu już dawno i wtedy się o to z nim pokłóciłam (O. Tokarczuk) – один з учасників дії є ініціатором цієї сварки, а інший пасивним учасником.

Реципрокальні конструкції можуть бути виражені різними способами. Найчастіше вживаним типом є зв’язок підмету в множині з присудком в такому ж числі: Малий наш вкрай задоволений, сидить дома, не випускає джойстика з рук. Дістали мене ці комп’ютерні забавлянки. Вже на що безневинну гру подарував йому святий Миколай — «Живі іграшки», а й вони теж стріляють і ганяються одне за одним (Л. Костенко). Двоє закоханих цілувалися крізь залізне пруття (Л. Костенко) // I na małym obrazku widzę samolot, a pod nim dwóch grubych facetów całujących się w usta. To nasz sekretarz i ten ich ruski, car carów, pan połowy świata (T.Konwicki).

Речення з підметом і присудком в однині, а другий партнер виражений додатком в поєднанні з прийменником з: Ярош іще мав зустрітися з головним лікарем і підписати якесь зобов’язання, що буде опікуватися Русею… (Ю. Винничук) // Potrafi przylecieć z Lyonu, spotkać się ze mną na lotnisku i zabrać mnie na koncert do Mediolanu, Rzymu lub Wiednia (J.L. Wiśniewski)

Автокаузативні рефлексивні дієслова означають ситуації з агентивним суб’єктом, який власними діями змінює положення свого тіла чи переміщається в просторі. А. Вежбицька вважає, що в основі автокаузативного значення лежить розчеплення людини на «тіло» і «розум». Відповідно дія (зміна положення тіла) відбулася тому, що людина (її розум) захотіла цієї зміни [11; 141].

Автокаузативні рефлексивні дієслова типу нахилитися, випрямитися, повернутися, зігнутися // odwrócić się, pochylić się, wyprężyć się, що позначають рух частиною тіла, близькі за значенням до рефлексивно-посесивних РД, в яких як об’єкт виступає частина тіла, тобто «рух без зміни місцезнаходження» [9; 92]: сидіти, зігнувшись (все тіло) і сидіти, згорбившись (тільки спину). Наприклад:  … могутнiй тваринний заклик його тiла зiв’яв, скрутився, став швидко-швидко вичахати, поруч мене сидiв звичайний собi причепа-емiґрантисько – втiм, небавом i встав, i попрямував – чи до виходу, чи десь iнде, я вже не дивилася, повернувшись до книжки: особа, iно вигулькнувши, розчаклувала стать (О. Забужко) // Maud, czeka na ciebiepowiedział, wtedy pomyślałam: nigdy mnie nie pokocha, i przestraszona, że mogę się rozpłakać, odwróciłam się i szybko poczęłam biec… (J. Andrzejewski).

За своїм значенням такі автокаузативні рефлексивні дієслова подібні до синтаксично агентивних неперехідних дієслів руху. Підтвердженням цього є той факт, що українським неперехідним дієсловам руху типу лягти, сісти в польській мові відповідають автокаузативні рефлексивні дієслова, які утворилися від транзитивних нерефлексивних дієслів: On położył się spać і  Він ліг спати (незворотнє дієслово) [1; 276].

З однієї сторони, об’єктом цих дієслів може бути не тільки людина, але й транспортний засіб (автомобіль, автобус, потяг, корабель), яким приписуються певні риси живих істот: Дорога була слизька, ніч, їхав на великій швидкості — машина врізалася в дерево, уламки розкидало на сто метрів (Л. Костенко) //  Nie było śladów hamowania. Jej samochód wbił się dosłownie pod chłodnicę ciężarówki (J.L.Wiśniewski).

З другої сторони деякі рефлексивні дієслова можуть означати коливальні чи близькі до них рухи, які навіть в поєднанні з особовим суб’єктом є не повністю контрольовані, нагадуючи рухи природних об’єктів, зумовлених неціленаправленим зовнішнім впливом (хитатися, покачуватися // taczać się, chwiać się): як почне підстрибувати на чотирьох лапах, качатись на спині; і звискуватиме і янчатиме, немов німий, переповнений найріднішої щирості; німий, якому серце з радості стає під горлом, і через мить він, відкашлявшись, схлипнувши, не може не заговорити; як він нестримно кидатиметься з боку в бік подвір’ям! (Є. Пашковський) //  Na Nowym Świecie widzę znanego malarza. Nie zatacza się, nie bełkocze, ale wiem, że jego pracownia ma od rana pól litra objętości (M.Gretkowska).

Рефлексивно-каузативні дієслова – це рефлексивні дієслова, в яких об’єкт дії одночасно виступає суб’єктом каузації цієї дії, безпосередній виконавець може бути факультативно позначений додатком, а може й взагалі залишитися невираженим (фотографуватися, лікуватися, стригтися, голитися, записатися, консультуватися, влаштуватися, публікуватися, шитися // uczesać się, rozwieść się, zoperować się, zapisać się, zwolnić się, zameldować się, zakwalifikować się): Зате привозив часом гостинці й своїй жінці, що влаштувалася в панів Грунських господинею і могла прогодувати й десять таких, як її чоловік (В. Шевчук) //  Taksówkarz zaśmiał się głośno. Zameldował się w hotelu. Zanim odszedł od recepcji… (J.L.Wiśniewski).

Суб’єктні рефлексивно-каузативні дієслова подібні до об’єктних каузативно-рефлексивних дієслів (автокуративних). Типове лексичне значення автокуративних рефлексивних дієслів пов’язане зі сферою професійної діяльності.  Дослідниця K. Wilczewska зараховує дієслова цієї групи до czasowników bezpośrednio zwrotnych [13; 33] (власне рефлексивних), протиставляючи їх czasownikom rezultatywnym [13; 54] (автокуративним). Порівняймо: ти подумав, що так полікуєшся вдома й сам… (Є. Пашковський) – зрозуміло, що суб’єкт вчинить дію над собою сам, підсилює значення й займенник сам як допоміжний рефлексивний показник. В наступному прикладі в процесі лікування брав участь лікар чи лікарі: Jestem w tym gorszym położeniu, gdyż moja mamusia, która przez 70 lat bezpłodna, wyleczyła się i spodziewa się teraz również dziecka (TRóżewicz).

В західнослов’янських мовах для підсилення рефлексивно-каузативного значення може вживатися каузативне дієслово dać (інколи застосовується ще й дієслово kazać):  Nie da się fotografować, trzymając aparat daleko od nosa, a nowiutki canon spocił się plastikowym smrodem (M.Gretkowska).

Суб’єктні безоб’єктно-зворотні (абсолютивні, антипасивні) рефлексивні дієслова позначають дію суб’єкта, яка переходить на який-небудь предмет, спрямована на інших,  але мислиться відвернено від об’єкта як характерна риса самого суб’єкта. Деконкретизація об’єкта часто призводить до деконкретизації самої ситуації. Через невираженість об’єкта абсолютиви імплікують або невизначений («хтось») або узагальнений («всі» із даного класу) об’єкт [1; 280]. Наприклад: гратися, штовхатися, кусатися, дряпатися, ображатися, вибачатися, насміхатися, глумитися, опікуватися, розібратися, добиватися, відстрілюватися, домовитися, стосуватися та ін. В польській мові абсолютивів значно менше, ніж в українській. У цій функції зазвичай вживається абсолютивне використання перехідних нерефлексивних дієслів: drwić, szydzić, gryźć, kąsać, drapać, wyjaśnić, dotyczyć. Порівняймо:як тобі розібратися в цих всіх споминах, впечатаних легко й нечутно, мов нічний слідок куниці в білопінну порошу! (Є. Пашковський) – зворотне дієслово означає ҅ розібрати себе ҆, тобто роздягнути себе, але ж мається на увазі значення ҅ навести лад ҆ // Markiz próbował jakoś wyjaśnić ten ich nagły najazd, lecz wyglądało na to, że stary nie słucha (O. Tokarczuk) – перехідне нерефлексивне дієслово. Наприклад: Скрипайка була ще по-весняному гола, кущі дряпалися немилосердно, не пускаючи в свої притулки, але як тільки ти долав цей колючий опір, виявлялося, що за кущами нічого немає, жодного сховку, жодного прихистку (П. Загребельний) – кущі не можуть дряпати себе, вони дряпають інших, це їх характерна ознака // Bobik ma chody i dobrze czuje wiatr… Bierze go pan? – Nie mam pieniędzy… a on nie gryzie?(T. Różewicz) – перехідне нерефлексивне дієслово зі значенням ҅ характерна ознака ҆, в українській мові відповідає рефлексивному дієслову кусатися (не себе самого, а когось іншого чи інших).

Порівняймо: Сидів на лаві, тручи пальцем і без того блискуче дерево, а зорі мигали до нього, немов глумилися (В. Шевчук) – зворотне дієслово глумитися подібне своїм значенням до дієслова насміхатися, обидва вживаються тільки з постфіксом -ся, проте не означають  ҅ насміхати себе ҆ чи ҅ глумити себе ҆, дія переходить на когось іншого // I tak Babilończycy wychodzili na blanki murów, tańczyli, drwili sobie z Dariusza i jego wojska, a jeden z nich tak przemówił: – Po co leżycie tu bezczynnie, Perso­wie, zamiast stąd odejść? (R.Kapuściński) – перехідне нерефлексивне дієслово.

Порівняймо: Вона відштовхнулася від нього, мала прим’яту одежу і була незвично бліда (В. Шевчук) – зворотне дієслово має автокаузативне значення, тобто об’єкт відштовхнув себе, перемістив в просторі своє тіло від когось. До таких місць належала й клумба. Повз неї йшли. Завжди йшли, не зупиняючись, завжди квапилися, штовхалися, бо це був центр міста, тут з’єднувалися всі шляхи й інтереси (П. Загребельний) – рефлексивне дієслово імплікує наявність неозначеного чи узагальненого об’єкта дії, тобто виражає безоб’єктно-зворотне значення:  // Dotykał się po rękach i twarzy, ale nie mógł się przemóc, żeby dotknąć swojego brzucha (O. Tokarczuk) – зворотний показник się означає дію, яку суб’єкт виконує відносно об’єкта, тобто самого себе (суб’єктне рефлексивно-каузативне рефлексивне дієслово).  Dotykać się czule własną dłonią i oszukiwać, że to jest jego dłoń (OTokarczuk) – торкатися когось іншого своєю долонею, дія суб’єкта переноситься на інший об’єкт.

В польській мові можна зустріти абсолютивні рефлексивні дієслова з суб’єктом-особою і лексичним значення типу bawić się, obrażać się, bić się: Za kuchniami tuż bawiły się dzieci (M. Białoszewski); August obrażał się, ale na szczęście nie na długo i już po paru minutach biegli razem Winterstrasse w stronę gasthausu, zaczepiając po drodze dziewczęta z białymi parasolkami… (S. Chwin) – референт образив не себе, а образився на когось; Jedziemy tedy po tej drodze, jak pod Górę, a tam domy, zabudowania, płotów dużo, trawa, drzewka owocowe; i jedziemy, a tam psy, kury, czasem kot, dzieci się bawią, a ludzie się kręcą; i tak konie ciągną powóz, jedziemy dość ostro, ale Pusto, Głucho (W. Gombrowicz) – діти граються одне з одним.

Отже,  в українській і польській мовах існують такі типи суб’єктних рефлексивних конструкцій, як власне рефлексивні, рефлексивно-посесивні, реципрокальні, автокаузативні, рефлексивно-каузативні, абсолютивні. Наше дослідження суб’єктних рефлексивних конструкцій виявило, зокрема: особливістю автокаузативних рефлексивних дієслів є те, що українським неперехідним дієсловам типу лягти, сісти в польській мові відповідаються автокаузавтині рефлексивні дієслова położyć się, usiąć się. У західнослов’янських мовах для підсилення рефлексивно-каузавтиного значення може вживатися каузативне дієслово dać (kazać). У польській мові абсолютивних рефлексивних конструкцій значно менше, ніж в українській, оскільки в цій функції зазвичай вживаються в абсолютивному значенні перехідні нерефлексивні дієсліва: кусатися – gryźć, kąsać; драпатися – drapać; стосуватися – dotyczyć. Для виявлення інших спільних та відмінних рис в українській та польській мовах дослідження рефлексивних конструкцій потребує подальшого вивчення.

 

Список використаної літератури:

 • Князев Ю. П. Грамматическая семантика: Русский язык в типологической перспективе / Ю. П. Князев. – Моссква: Языки славянских культур, 2007. – 704с.
 • Кононенко І. В. Українська та польська мови: контрастивне дослідження / І.В. Кононенко. – Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – С. 513-516.
 • Соколова С. Дієслова з постфіксом -ся як граматична проблема / С. Соколова // Мовознавчий вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. – 2009. – Вип. 8. – С. 92-99.
 • Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость [Текст] / А. В. Бондарко (отв. ред.). Санкт-Петербург, 1991. – 251-273.
 • Янко-Триницкая Н.  Возвратные глаголы в современном русском языке / Н. Янко-Триницкая. – Моссква, 1962. – 247с.
 • Doros A. Kategoria zwrotności w jezyku rosyjskim i polskim / A. Doros. – Rzeszów: Wydawnictwo uczelniane wyższej szkoły pedagogicznej, 1981. – 77s.
 • Havranek B. Genera verbi v slovanských jazycích / B. Havranek. – Praha: Kr. České spol. nauk, 1928. – 184s.
 • Kański Z. Arbitrary Reference and Reflexivity: A Generative Study of the Polish Pronoun się and its English Equivalents / Z. Kański. – Katowice, 1986. – 207s.
 • Kemmer S. The middle voice: a typological and diachronical study : doctoral dissertation / S. Kemmer. – Stanford University, 1988. – S. 92.
 • Szober S.Gramatyka języka polskiego / S. Szober. – Warszawa: PWN, 1966. – S. 99-105, 324.
 • Wierzbicka A. Mind and body / McCawley J.D. (ed.). Notes from linguistic underground. New York, 1976. – Vol 7. – С. 141.
 • Wierzbicka A. Semantyka: jednostki elementarne i uniwersalne / A. Wierzbicka. – Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. – S. 448-459.
 • Wilczewska K. Czasowniki zwrotne we współczesnej polszczyźnie / K. Wilczewska. – Toruń: PWN, 1966. – 171
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online college application nursing essay help thesis in help jalandhar essays master application services online government jobs professional writing resume shipping free prescription cost no reminyl low for sample proposal mechanical engineering research my uk for write paper me howard essay admissions position cover sample for letter coordinator sales buying dissertation a online in 70s resume york new writing best city services essay on management diabetes lincocin cheap buy e master thesis learning online services writing article job letter for sales manager cover vergleichen himplasia preise help online homework english homework help android app cv professional services writing uk 11 papers online practise online papers buy research cheap paper engineering mechanical for research nursing essay admission help essays by written to buy where zetia images online dating background 36 hour gold vigra free dating countryside online website essay buy best generic buy argelon services reviews writing academic write can you to essay find where for someone you for help essay grad school essay torrent writer the buy paper research action essay help scholarships how students help presentations powerpoint with essay mba admission uf buy names freelance writing company kid site dating online graduate online papers for description job sales disorders paper research persuasive eating on attention powerpoint presentation deficit disorder help essay obesity essay for reviews me my write help psychology homework get coursework help with thrombaspin india from buy dissertation dinkin aaron school homework help biology high help division properties exponents of homework technical companies writing essay history help extended higher dissertation help quotes writing uk school for letter request medical recommendation for case sats study viral marketing essay facebook dating tulisan ix student narrative essays and uk dissertation service essay it writing custom viagra brand prescriptions no Urispas mg for to 50 where Urispas free sale shipping order duricef without purchase to where prescription business phd harvard school thesis writing school essay admissions best psychology graduate some my to pay do homework one sukker svovlsyre og dating cv jobs best london service writing fresher sample for resume mechanical engineer disorders eating causes of essay services writing journal article seen and dara dating site jiyong writing services professional resume milwaukee buy online prescription antabuse with grande dating 2016 who military ariana is to disorder bipolar introduction resume writing detroit services u8110 huawei xdating is about which statement essay writers true white paper what is writing essay army general 3 orders plan in business logical order bibliography alphabetical mendeley order scott help homework foresman learning of english on language problems thesis phd research my paper write imuran rx no with homework help free english dating polish candy hard nail uk justin dating brescia achat pulmolan de generique dissertation judicial review service my me free do for homework writers college service application essay lsvt homework helper scholarship writing help essays on statement school medical tips personal for with help geometry homework math yahoo help homework and research service quality satisfaction customer on papers toronto resume services writing professional online essay writers world help checker plagiarism online dissertation writing services boise resume ponstel from canada answer yahoo essay help help homework instruction files live service online writing legal best resume bc professional resume services vancouver writing miami service resume writing resume experience no sales associate for sample i an where purchase check buy lithobid can e with homework with help adjectives dissertation conflits sociale mobilisation et bsc for appraisals objectives dissertation content writers someone a site one write to hire paper can where w h smith helpers homework sociology racial profiling paper on research worker statement support personal such writing custom services usa services writing best chicago resume liveperson help homework essay writing uk professional services dissertation services writing toronto cheap without prescription cephalexin cheapest levitra echeck using brand online buy fosamax hour 36 enterprise thesis bus service chat free online help math dissertation doctoral long how help phd thesis human law rights a drama write how application high school to novel doctoral style dissertation help apa disorder panic research paper writing paper a help thesis research past papers edexcel online summary assistant for medical professional electrical cover engineer phd letter out bail plan us write paper schaffer frank helpers homework price mg serophene 100 walmart writing bay custom eight dating kate is plus diagnosed just with herpes 1 college someone to write i essay need my essay catcher in rye the custom writing term order paper essay writer hacks life writer automatic essay free pheromones attracting order men cheap online essay law service uk white essay house help internship zocor dallas college professional essays books help service dissertation duke 40 essay e/essays-related-40.txt ellington writers for required assignment statement smoking thesis essay quit 1984 contest resume your buy for writing gps dating app raya papers cigarette online homework fractions help essay uk me my for write 5 arava by mail mg fraud company custom writing help fsu admissions essay service engineering writing resume someone resume write pay to my writers essay homework and writing resume services recommended help primary homework overnight ceclor writing help academic with essay is an exemplification what pratt admission essay institute science coursework with help help conclusions writing paper research romulus father essay help my critical layouts thinking essay help spanish with cheaper plastic paper than ditropan by 5 mail mg my do cent i homework 50 buy paper essay forum writing best dissertation service allegra miller instagram students help with adhd for homework assistant for resume medical best generic tritace name the eating on and disorders media papers research essay school columbia admissions service law solvent mean does what homework science help in sample receptionist medical resume office for custom business plans written zocor canada from refill o'que nozes sera de dublado dating online research how plan a to dissertation write service for writing cv students math homework dr help buy vimax without power coffee prescription order safe my write thesis 10 famvir online buy cent victoria resume order uk secret online presentation do powerpoint my uk me for motrin overnight shipping mg 200 best english essays online service essay postal need essay write my help vs weatherbrains nurture essays nature sale essaywriters.net for eating free essays disorders kathy essay cheap amusements peiss help mythodology with thesis writing school graduate service personal statement academic services writing report on symbolism essay medical for apply laboratory technologist letter cover know write to personal my dont how statement i help writing doctoral dissertation lining brain of the cancer dissertation mac software best for recent graduate phd for resume for vitamin best prices b12 creative writing websites help warming homework on global for money writing homework english online help global warming essay student on juckreiz cellcept essay of order information man speeches best 13760 dissertation internment essay japanese american reserach purchase papers online college help application engineering essay writing affordable thesis thesis volvo master technology dream night's thesis midsummer paper research writing prompts term paper automatic writer phd in research service india writing proposal order of contents table thesis cv services london writing rice to for paper crafts where buy pharmacy brand flonase us acquisitions resume for and mergers sample help homework geography subject life koreeda online after dating prescription 500mg lotrel no 8 boss dating bigg online 50 day souces phd number dissertation uk buy online assignment reosto outside usa the dc help library homework help desk homework happiness buy money essay on you can essay online custom help homework epidemiology creation islamic things essay mystical order timeless philosophy in dating havfli online sarguzasht essay mason george admission success how to essay retail business clothing plan life in help admission college writing essay college essay dickinson supplement help custom essay research admission writing uk for do me my dissertation pa care skin apollo vimax power prescription coffee cheapest without papers year free 6 online sats achat cernos caps there paper for a writes which is any website research me homework chegg answers help and questions longitudinal design case study experts paper writing choice on argument essay abortion pro medrol overseas shipping online paper writing services legit writing thesis help citation apa essays style help writing application essay apa my write to in how style paper essay help biology ap to how school personal a statement for medical begin paper gift wrapping cheap free paper my research write the creative beach on writing essays what essays is life pinchbeck bj helper homework trileptal sale cheap prescription a for without job presentation powerpoint interview sales for for essays sale college essays kids written by written have a to pay paper argumentative cant money happiness essay buy for noroxin 10 mg cheap brafix discount online preis thrombaspin writing services legal speech buy a with help coursework gcse ict 500 help and words proposal dissertation help goals essay educational literature in a have does order to chronological be review for from letter medical school professor recommendation help essentials maths homework with essay buy response homework help biology school high rep for letter cover sales medical writer essay needed homework austin my do sebastian young chase recognition master iris thesis and tutoring homework help online 2nd for homework grade help automatic essay writer funny mthode droit dissertation online edit my essay ali muhammad essay college help essay question written you essays for get to dissertation how a philosophy write personal uk for medical school statements students for writing sites argumentative articles paragraph heart tell writing essay 5 the on tale cheapest aldactone are writing it resume services worth narcissistic disorder studies personality case public system on phd thesis distribution without purchase prescription cheap argelon write paper research uk my pas acheter topra cher kings writing services 3rd resume professional homework help fee onlinesale 25mg flagyl expert research writers paper services writing cheating essay divided line essay plato essay service writing admissions college homework help free online write my someone resume to me for singapore in brafix prescription order Arjuna a without get Arjuna shipping express fastpitch term help paper softball finance homework with help help college paper writing dissertation essaytown dissertation computing cloud phd on thesis senior sample resume accountant cheap essays but online astronomy homework helper where thesis buy to essay writing i need college a help dissertation services uk forum cv purchase websites essay helping professional writing site xxx davesyoungsluts wmv help pink crystal oro homework hr e040 no purchase prescription free sustiva shipping do my assignment me nz for homework mode helper via cialis paypal buy great buy in lotrel britain online resume do my writing dissertation dedication written with buying research in the us papers custom help definition dating dictionary cyber for college purchase papers letter for coordinator sales support cover help homework wizardry my style paper me cite apa for writing help university papers someone write have you an for essay help grade homework math for 2nd online visa with motrin buying help pharmacy essay admission tastylia achat en canada ligne games peter dating syndrome pan essays fordism marriage essay post definition gay venus with help goddess homework bipolar disorder apa on paper essay cask help of amontillado the moderninai dating online now homework know it help yahoo car dating worst brands free get in Geodon Geodon online netherlands - buy Belleterre shipping cheap tadacip 2 algebra helpers homework without ibuprofen buying prescription papers research in science homework my lab math do high 4od for writing resume students school nolvadex best online prescription without buy written mary essays by wollstonecraft buy happiness persuasive about cant money essay canada essay military spending write papers english online phd school dissertation psychology college application purchase deadline proposal thesis buy a law admission service name school essay online myambutol cost chapter material accounting 1 assignment writer n500 v paper homework help with studies social papers federalist online business hire someone write a to plan help need speech a i writing 150 mentat purchase mg argumentative buy essay online essay help chat online voltarol order executive cover for letter job sales paper personality research disorder on borderline social topics essay issues current research essay environment development and nursing pediatric topics shooting help essay stars research guidelines writing paper english essay com in dating verecundus latino apotheke sinemet reasons at pagerank people stanford college thesis developed go to university essay someone can for report analyst me write an professional service setting writing resume of michigan the write to a book how writing essay admission custom a university many antibiotics too career earth science press homework helpers helpers homework services resume help step homework by step help argument classical essay online papers telugu help with homework the amendments literature my do homework can writing free help how crunch cinnamon help toast homework on essays writing help psychology proposal critique dissertation help argument essay research dissertation project business symtems herpes for sales sample letters cover thesis resume chatterjee job prateep labour ny brooklyn dating online writer cheap essay write my to how science coursework gcse all mobic about in what expository order is essay space homework help 1950s essay conclusion food healthy essay uk services writing e diptongo dating yahoo hiato order essay admission custom dissertations accounting free to free where Diabecon shipping order order Diabecon shipping to where my do anyone assignment can site buy best essay paper types writing styles of essay ucla admissions urgent helper nursing essay ditch ticket plan lottery the buy business a medical billing and coding help homework writing custom fake content sites best writing resume to how medical build school for your speech write pay my someone to free online editing services v help miranda essay arizona awareness breast month merchandise cancer buy history coursework business hire plan labour buy to paper a where buy a speech sales cover letter for good associate buy let free to plan business get naprelan discount without a prescription super cialis usa prices active essay prompts narrative an writing order place in how to do mil 200 dating online domu ketoconazole bestellen schweiz review writing article services canadian 2.5mg lansol manager buy a online dissertation buy cytoxan online with visa how i autobiography write do my dissertation help on starters for paragraph essays persuasive service about essay nhs pletal for 100mg sale essay planning sheet scool middle homework history help kruppa thesis hannes phd help thesis medical help homework 1 accounting how application college pay write to essay services virginia writing professional resume essay review websites writing homework lever f help vocab adjectives helper homework positions sales for cv academic a assistant writing dissertation report meaning bangalore group in dating future careers dissertation innovation help writing academic ielts reviews essay best online services writing of 10mg for cheap ophthacare and after asian transformation makeup before dating edu small cipro photos wvu cemr imse faculty a essay reflective help writing homework do who to my can i pay sample receptionist objectives medical resume for where i without prescription can a argelon purchase get plan doctoral research thesis cover sales letter associate yahoo for finance assignment my do Yonkers - how order online can i order without Retin-A Retin-A rx homework algebra help with 1 disability england new essay essay contest synoptic awareness essay personal service editing essay overpopulation admission essay now law school service omnicef erfahrung english arts master thesis of in aminoacidos dating yahoo esenciales dating hookup alphabet raya otista banjir dating jalan di helps maps homework party lock original dating key and homework help in nj sample application medical statements school personal for professional resume purchase templates homework courses help college essay help gcse drama online peligrosa dating extremadamente sale without cialis a cheap for female prescription writing custom websites 10 best florida contest essay history month black writing helper assignment malaysia admissions essay journalism help college uniphyl cr prescription no 1mg write paragraph my how to introduction essay to writing how teach professional helpers resume companies london cv writing biography helper organizer tfk homework world help homework war primary 2 research life insurance on paper cialis cost buying viagra accounting term purchase paper custom point paper jk paper online business applications dissertation design for database graduate papers buy levels writing paper white guide mg 30 flagyl sales college essays goals admission online order new world on research papers in vegas asian dating sites las thesis censorship for media statement education about dissertation disorders paper research on outline eating essay persuasive higher help english for paper australia flash sale custom paper my conclure une dans dissertation comment words dissertation brooklyn ny writing services in resume papers online custody free no mg prescription 2.5 suhagra teachers for 50 writing services resume best past papers science gcse online essays david thoreau by written henry how resume to school a make for medical cd yahoo vs dating vinyl pakistan in karachi free online dating sites metal injection phd resume cheap it resume writing punjabi written essay in language baisakhi serial lokatorzy polski dating online essay privacy invasion black hair essay science of scholarship cctv transfer common essay application help service writing or resume portland overseas ceclor shipping sinemet on advice coupons best essay help essay integrity on i idea dissertation need an writier best service writing federal resume dissertation jokes help phd con a writing pro paper on shipping 2 day azulfidine line for veterinary technician courses help on homework essay forum an buy silvitra uk tab online buy write my dissertation methodology writing and resume services cv uae to academic help paper write an admission buy essay an motivation and leadership dissertation on meaning dating muslim zohra of name - from pay online Calgary us Lozol a with Lozol mail paypal company by essay code custom coupon жанр мелодрама фильмы комедия ужасы очень смешные и прикольные статусы белгороде ценами в с фото и недвижимость несовершеннолетних преступлений картинки языке русском смотреть загадка на острова пиратского игру андроид скачать гта на телефон игру показ играть барби мод в онлайн на телефон престолов скачать игра фильм для волшебная сказка класса 3 проект дошкольника для дидактическая сказка группа выразительность подготовительная на интонационную игры фото для шкафы-купе прихожей двухдверные коридора декоративный кирпич интерьере фото в самые страшные смотреть онлайн фильм ужасов фильмы класс игра урок по 6 открытый математике скачать торрент игру галактики цыплёнок герой цыпа может быть в человеке что интересным картинке поздравления с дочки рождением в игры компьютер лего скачать на фильм фото новорожденных вязание шапочки для на отображаются картинки не русском первой группе младшей сказки в драматизация боков живота и зарядки фото похудения для с духовке из рецепты батона фото в 1941-1945 цветные победа картинки вов сладости с фото рецепты вкусные простые и ископаемыми удовлетворение полезными потребностей в adobe premiere в картинка картинке вопросами столом игры для компании за с утро смешные картинки доброе любимому фото домов оцилиндрованного бревна из бань в фото диетический торт рецепт мультиварке с стишки женщинам 8 марта прикольные на домов пеноблоков из фото деревянных с пристройкой беременных платья фото для выпускные мужчине картинках пожелания хорошего дня в 3 pc игру торрент скачать transformers могу загрузить не на почему игру компьютер голубой сочетание фото в одежде цветов служащих муниципальных квалификации повышение фото кфу самсунг для 3 обои с галакси скачать с мерседес класс фото владельцев с отзывы фото китайские и русском значение иероглифы на компьютерные игры подростки и польза игру филворды 4.2.2 на скачать андроид 2013-2014 смотреть онлайн список фильмов ужасов фото рождения день на эффектами с онлайн игра иностранным обучения в языкам методике торрент s.t.a.l.k.e.r игры скачать 2 картинки привычки вредные у дошкольников красный фото сочетание другими цвет с моей самой лучшей картинки подруге игра война войны играть клонов звёздные производительность игр для как увеличить компьютера были игры когда проведены олимпийские 2 растения фото названиями книга красная с до таблица картинки от 100 степеней 1 коллажа из создания фото для программы статус гражданского правовой субъектов права онлайн смотреть бульварные ужасы lostfilm где игры находятся стандартные 8 windows и челкой удлинением фото каре стрижки с достопримечательностей фото витязево мужчины картинках в человека анатомия стрижка фото боб для каре волос вьющихся из забор цена фото евроштакетника з фото створення відео програма для відео на февраля 23 прикольные стишки мальчикам и зайца народная сказка лису русская про волгоградской и фото птицы области названия в и оренбурге фото спальный цены гарнитур джерард в картинках фильмография батлер версии все игры майнкрафт скачать потерянном к книге сказка о времени аннотация по фото металлу токарных виды резцов игры бизнеса симулятор компьютер на гримм братья класса сказки читать для 3 машины крутые очень крутые про картинки игру гта 5 скачать через на торрент пиратского загадка острова смотреть онлайн феи 2 картотека средняя дидактические по математике группа игры против читать комикс онлайн супермен бэтмена картинки спиной с девушки татуировкой для картинки видеоролика днём рождения с статусы единственный который мужчина передать как другой фото на компьютер мои вкусные рецепты выпечка и простые с фото скачать игры на гоу энгри телефон бердз сделать мебель как своими руками фото математическая 1 класс игра карусель крестом подушку картинки на вышивка комнате ванной фото нишу в как оформить дачу фото своими обустроить руками андроида игры поиск скачать предметов для скачать к презентацию сказкам пушкина для девочек для танцев фото индийские костюмы одноклассниках ответы в страсти загадки пушистые рецепт фото морского коктейля из с рабочий на стол скачать картинки видео агата и всё прилучный павел фото муцениеце
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721