СУБ’ЄКТНІ РЕФЛЕКСИВНІ КОНСТРУКЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81.1:811.162.1+811.161.2                                                                                       

Наталія Щербій

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника,

Івано-Франківськ

СУБ’ЄКТНІ РЕФЛЕКСИВНІ КОНСТРУКЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

У статті охарактеризовано статус зворотних дієслів у мовознавстві. Розглянуто семантичні особливості суб’єктних рефлексивних конструкцій в українській та польській мовах. Проаналізовано вживання зворотних форм у сучасних українських і польських художніх текстах.

Ключові слова: зворотність, рефлексивні дієслова, об’єкт, суб’єкт, пасив.

 

В статье охарактеризован статус возвратных глаголов в языкознании. Рассмотрены семантические особенности субъектных рефлексивных конструкций в украинском и польском языках. Проанализировано употребления обратных форм в современных украинских и польских художественных текстах.

Ключевые слова: возвратность, рефлексивные глаголы, объект, субъект, пассив.

The article deals with different approaches to identify the notions of “reflexive verbs” in linguistics. The paper deals with the semantic aspect of subject reflexive verbs in Ukrainian and Polish languages, examples from the modern Ukrainian and Polish literature.

Key words: reflexivity, reflexive verbs, subject, object, passive.

Зворотні дієслова становлять дискусійну проблему, дослідження якої залежить від граматичних і значеннєвих властивостей рефлексивного показника, а також від словотвірного, морфологічного та семантико-синтаксичного підходу до трактування категорії стану.

В українському та польському мовознавствах немає достатньо систематичного опрацювання теорії зворотних дієслів. В інших слов’янських мовах (російській, чеській) наука про зворотні дієслова входить фундаментальною частиною до загального вчення про дієслівну систему. Порівняльні дослідження категорії зворотності здійсненні з опертям на польську й російську [6], польську і чеську [7], польську й англійську мови [8], проте зіставного аспекту в українській та польській мовах не проводилось, чим і зумовлена актуальність нашого дослідження.

Мета статті: описати та зіставити суб’єктні рефлексивні конструкції української та польської мови.

Завдання запропонованої статті визначити статус рефлексивних конструкцій у сучасному мовознавстві; проаналізувати специфічні семантичні ознаки суб’єктних рефлексивних конструкцій  в українській і польській мовах; дослідити їхнє вживання в сучасних художніх текстах.

Зворотні конструкції зазвичай розглядаються в межах категорії кореференції підмета і додатка [12; 448]. Зворотні дієслова поруч з активним і пасивним репрезентують зворотний стан, який означає, що «підмет сам виконує дію або сам піддається стану вираженому в дієслові і одночасно отримує наслідки цієї дії чи стану» [10; 324].

Зворотні дієслова становлять форму, яка виражає специфічні синтаксичні властивості. В українській і польській мовах рефлексивні дієслова утворюються за допомогою постфікса -ся / займенника się, який додають до перехідних дієслів. Своє колишнє займенникове значення цей постфікс утратив і злився з дієсловом, на відміну від польської мови, в якій займенник się має вільну позицію в реченні, проте також десемантизувався. Відносити ці дієслова до зворотного стану однозначно не можна, вони хоч і мають спільний рефлексивний показник, проте виконують різні семантичні значення, які зворотний стан не охоплює. Єдиною безперечно спільною семантико-граматичною ознакою цих одиниць є їхня неперехідність, тобто несумісність із спрямуванням дії на зовнішній об’єкт [3; 93].

Існує чимало формальних, синтаксичних і семантичних класифікацій системи рефлексивних дієслів. Зокрема, на основі семантичних класифікацій рефлексивних конструкцій Н. Янко-Триніцької [5], О. Бондарка [4], К. Wilczewskiej [13], Ю. Князева [1], які, однак, не є вичерпними, запропонували такі типи суб’єктних рефлексивних конструкцій, як власне рефлексивні, рефлексивно-посесивні, реципрокальні, автокаузативні, рефлексивно-каузативні, абсолютивні.

Власне рефлексивні  (смислові (тотальні) рефлексиви, czasowniki bezpośrednio zwrotne) – це дієслова з найбільш генетичною функцією (сема ҅зворотність҆ виявляє себе у дієсловах власне-зворотного значення [2; 514]), вони означають дію, яка виконується особисто підметом і скерована  безпосередньо на власну особу. Дія таких дієслів має значення ҅ свідома дія ҆, тому їх суб’єктом (а також, в зв’язку з однореферентністю актантів, і об’єктом) повинна бути людина чи тварина, наділена свободою [1; 268].

Дієслова цієї групи можна поділити на дві підгрупи:

а) дієслова, дія яких без зворотного форманта і рівнозначні їм зворотні форми, крім рис перехідності / неперехідності, не виражає інших відмінностей (витиратися, шуруватися, поливатися, митися, милитися, кропитися // szorować się, wytrzeć się, polewać się, myć się, mydlić się, perfumować się): Щоб їсти смачні речі, треба боротися. І щоб митися під душем, і щоб думати, теж треба боротися! (П. Загребельний) // Doradził mi, żebym handlował na linii kolejki elektrycznej Warszawa— Otwock, bo tam jeżdżą letnicy, którzy czasem chcą się umyć, więc mydło na pewno kupią (R. Kapuściński). Potem kolejne mycie się w przedpokoju (M. Białoszewski).

Дослідниця K. Wilczewska [13; 29] в межах цієї підгрупи виділяє дієслова, які означають дію, скеровану на поверхню власного тіла. Найчастіше це туалетні або інші процеси, які виконуються за допомогою рук, і скеровані на все тіло, на відміну від рефлексивно-посесивних, в яких дія спрямована на частини тіла: Голився біля розчиненого вікна, густо намиливши аж до очей щоки, і побачив одну Олександру Панасівну, яка бігла до колонки по воду, друга в цей час зачісувала дівчаток і в’язала їм банти, третя чистила біля води каструлі, а четверта прала у величезній пінистій балії (В. Шевчук) // Rano golił się, oblewał wodą kolońską, bałaganił, a ja zostawałam i długo ścieliłam łóżko, szukając tam jego zapachu (O. Tokarczuk) – дія виділених рефлексивних дієслів спрямованa не на все тіло, а тільки на обличчя, тому ці дієслова можна віднести до групи рефлексивно-посесивних дієслів.

             Зовнішньої граматичною рисою цієї підгрупи є теоретична можливість заміни зворотного дієслова на відповідне активне дієслова з прямим додатком у формі себе / siebie, часто в поєднанні зі словами сам, самого себе / sam, samego siebie: Йому думалось про те, що добре приносити комусь щастя, що тоді й сам почуваєшся гарним і, навіть усвідомлюючи це, не одбираєш од себе, а додаєш собі (Ю.Мушкетик) // Zasiada i pisze artykuł “pozytywny”, i dziwi się sam sobie, że idzie mu tak łatwo (Cz.Miłosz).

б) ця підгрупа складається з дієслів, що мають активний відповідник, який керує особовим додатком, проте їх взаємні семантичні стосунки не мають тотожності. Головною відмінністю між дієсловами підгрупи а і б є неможливість заміни зворотної форми активною з додатком себе / siebie. Обсяг значень цих дієслів різноманітний. Наприклад, зобов’язатися, збунтуватися, приготуватися, утримуватися, придивитися,  евакуюватися, спокуситися // przygotowywać się, przeprowadzić się, utzymywać się, ewakuować się, skusić się, załadować się, zaopatrzyć się, zbuntować się, zobowiązać się: Казав мій батько: адаптуватись і приготуватись (Л. Костенко) // Ustawili skrzynki z kalafiorami na przyczepie starego ciężarowego chevroleta i przygotowywali się, aby ruszyć do domu (J.L. Wiśniewski).

Рефлексивно-посесивні (портативно-рефлексивні) дієслова – це дієслова, які виражають посесивне відношення між суб’єктом і об’єктом дії. Утворення портативних конструкції обмежене дієсловами з суб’єктом-частиною, а саме невідчужуваною (частиною тіла) чи відчужуваною (одяг на суб’єкті) належністю (власністю) [4; 257].

Рефлексивні дієслова цієї групи можуть мати значення:

1) фізичної дії (руху) над частиною тіла чи відчужуваною власністю, при цьому імлікованим об’єктом може бути:

а) будь-яка частина тіла (почухати руку, ногу, голову – почухатися // skrobać się (drapać się) w głowę),  причому дія може бути навмисною (почухатися // skrobać się) чи ненавмисною (обпектися, поранитися // poranić się, opalać się): Я обняв свою дружину, я її просто згріб і притис до себе на цьому язичницькому святі, ми стояли і дивилися у вогонь. Малий з Борькою тягали хмиз, підкидали у вогнище, іскри часом долітали аж нам в обличчя, ми відхилялися, взаємно переймаючи рухи, щоб обпектися поцілунком (Л. Костенко) // A czy wystarczy, gdy bohater drapie się w głowę, patrzy w ścianę?(R. Różewicz).

б) певна частина тіла. K. Wilczewska [13; 37] такі дієслова виділяє в окрему групу і називає їх czasowniki częściowo zwrotne. До неї належать переважно дієслова на позначення мімічних рухів і гримас: причесати волосся – причесатися, нахмурити брови, обличчя – нахмуритися // wysmarkać swój noswysmarkać się, oblizać ustaoblizać się, mrużyć oczymrużyć się: димократія, димократія— повторює про себе Іван Сергійович і мружиться, й сплакує так, немов йому пустили диму в очі — лєднікі кругом, вот і согрєвают димом отчізну; а звєрю то худо, худо, брат ти мой! (Є. Пашковський) // Teraz wiem, ile ojciec może. Eugenia siada na sofie, Eleonora na fotelu, Edek staje w kącie, wyjmuje grzebyk z tylnej kieszeni spodni i przyczesuje się nerwowo (S. Mrożek).

в) одяг, який носять (защепити куртку, ґудзики – защепитися // rozpiąć gudziki na swojej odzieżerozpiąć się): Ось так. Я одягаюсь, i ми йдемо до вашої дружини… У нас – справжнє кохання. (Бере з шафи пальто, одягається) (О. Коломієць) // Jeśli nagości chce z tobą, rozbierz się hrabia (W. Gombrowicz).

2) дії над різноманітною належністю, власністю (складатися, пакуватися, прасуватися, пратися // zbierać się, pakować się, prać się): Ну, як воно переться? – питає Орися і становиться й собі на другий кінець кладки (Г.Тютюнник)  // Wszystko to albo pakowało się w Śniadeckich i tam poruszało się powoli czy w miejscu, mrowiło, roiło, albo oglądało, oblatywało, miotało się jak my, albo wracało z Pola Mokotowskiego, z działek, z burakami, marchwią, pietruchami, baniami, naręcza świeżunie i te liście, zapachy, kolory i zachłanność niesienia do swojego gara, żeby co prędzej ugotować i zjeść! (M.Białoszewski).

3) дії над своїми психічними чи іншими характеристиками. K. Wilczewska такі дієслова зараховує до групи під назвою «czasowniki zwrotne zawężające» [13; 41]. До неї належать дієслова, пов’язані з мисленєвою діяльністю (зосередити думки – зосередитися, cконцентруватися, звертатися  // zatrzymać się w rozważaniach, opanować się, koncentrować się): Нi, золотко (“золотце”, iронiчно поправляє вона себе: так звертався до неї той чоловiк, якому зараз, либонь, ще паскуднiше, нiж їй, але то вже не має жодного значення), – нi, сачконути не вийде: ти-но одбудь усе по порядку, а тодi й знати буде, чого ти справдi варта. Понятно? (О. Забужко) // Wszystkim, którzy się zgłoszą na roboty, po trzy kilo chleba i marmoladę (H. Krall).

Реципрокальні (wzajemne) дієслова мають регулярне двостороннє значення, коли дія виконується щонайменше двома особами, які в свою чергу стають об’єктом тієї ж дії свого партнера. Функція цих дієслів скерована для представлення людської діяльності (в загальному живих істот).

Участь обох партнерів може бути нерівномірною, одна з осіб може бути пасивним об’єктом або виконувати дію, яку можна охарактеризувати іншими лексичними засобами (ганятися, дражнитися, битися, сваритися // sądzić się, gonić się, drażnić się): Спершу не хотіли йти в млин, то він їх позатягував. І все сварився, що вони своєї хати не тримаються, що позавіює їх де-небудь, аж весною познаходять кості (Є.Гуцало) // Petro zbudował werandę po północnej stronie domu już dawno i wtedy się o to z nim pokłóciłam (O. Tokarczuk) – один з учасників дії є ініціатором цієї сварки, а інший пасивним учасником.

Реципрокальні конструкції можуть бути виражені різними способами. Найчастіше вживаним типом є зв’язок підмету в множині з присудком в такому ж числі: Малий наш вкрай задоволений, сидить дома, не випускає джойстика з рук. Дістали мене ці комп’ютерні забавлянки. Вже на що безневинну гру подарував йому святий Миколай — «Живі іграшки», а й вони теж стріляють і ганяються одне за одним (Л. Костенко). Двоє закоханих цілувалися крізь залізне пруття (Л. Костенко) // I na małym obrazku widzę samolot, a pod nim dwóch grubych facetów całujących się w usta. To nasz sekretarz i ten ich ruski, car carów, pan połowy świata (T.Konwicki).

Речення з підметом і присудком в однині, а другий партнер виражений додатком в поєднанні з прийменником з: Ярош іще мав зустрітися з головним лікарем і підписати якесь зобов’язання, що буде опікуватися Русею… (Ю. Винничук) // Potrafi przylecieć z Lyonu, spotkać się ze mną na lotnisku i zabrać mnie na koncert do Mediolanu, Rzymu lub Wiednia (J.L. Wiśniewski)

Автокаузативні рефлексивні дієслова означають ситуації з агентивним суб’єктом, який власними діями змінює положення свого тіла чи переміщається в просторі. А. Вежбицька вважає, що в основі автокаузативного значення лежить розчеплення людини на «тіло» і «розум». Відповідно дія (зміна положення тіла) відбулася тому, що людина (її розум) захотіла цієї зміни [11; 141].

Автокаузативні рефлексивні дієслова типу нахилитися, випрямитися, повернутися, зігнутися // odwrócić się, pochylić się, wyprężyć się, що позначають рух частиною тіла, близькі за значенням до рефлексивно-посесивних РД, в яких як об’єкт виступає частина тіла, тобто «рух без зміни місцезнаходження» [9; 92]: сидіти, зігнувшись (все тіло) і сидіти, згорбившись (тільки спину). Наприклад:  … могутнiй тваринний заклик його тiла зiв’яв, скрутився, став швидко-швидко вичахати, поруч мене сидiв звичайний собi причепа-емiґрантисько – втiм, небавом i встав, i попрямував – чи до виходу, чи десь iнде, я вже не дивилася, повернувшись до книжки: особа, iно вигулькнувши, розчаклувала стать (О. Забужко) // Maud, czeka na ciebiepowiedział, wtedy pomyślałam: nigdy mnie nie pokocha, i przestraszona, że mogę się rozpłakać, odwróciłam się i szybko poczęłam biec… (J. Andrzejewski).

За своїм значенням такі автокаузативні рефлексивні дієслова подібні до синтаксично агентивних неперехідних дієслів руху. Підтвердженням цього є той факт, що українським неперехідним дієсловам руху типу лягти, сісти в польській мові відповідають автокаузативні рефлексивні дієслова, які утворилися від транзитивних нерефлексивних дієслів: On położył się spać і  Він ліг спати (незворотнє дієслово) [1; 276].

З однієї сторони, об’єктом цих дієслів може бути не тільки людина, але й транспортний засіб (автомобіль, автобус, потяг, корабель), яким приписуються певні риси живих істот: Дорога була слизька, ніч, їхав на великій швидкості — машина врізалася в дерево, уламки розкидало на сто метрів (Л. Костенко) //  Nie było śladów hamowania. Jej samochód wbił się dosłownie pod chłodnicę ciężarówki (J.L.Wiśniewski).

З другої сторони деякі рефлексивні дієслова можуть означати коливальні чи близькі до них рухи, які навіть в поєднанні з особовим суб’єктом є не повністю контрольовані, нагадуючи рухи природних об’єктів, зумовлених неціленаправленим зовнішнім впливом (хитатися, покачуватися // taczać się, chwiać się): як почне підстрибувати на чотирьох лапах, качатись на спині; і звискуватиме і янчатиме, немов німий, переповнений найріднішої щирості; німий, якому серце з радості стає під горлом, і через мить він, відкашлявшись, схлипнувши, не може не заговорити; як він нестримно кидатиметься з боку в бік подвір’ям! (Є. Пашковський) //  Na Nowym Świecie widzę znanego malarza. Nie zatacza się, nie bełkocze, ale wiem, że jego pracownia ma od rana pól litra objętości (M.Gretkowska).

Рефлексивно-каузативні дієслова – це рефлексивні дієслова, в яких об’єкт дії одночасно виступає суб’єктом каузації цієї дії, безпосередній виконавець може бути факультативно позначений додатком, а може й взагалі залишитися невираженим (фотографуватися, лікуватися, стригтися, голитися, записатися, консультуватися, влаштуватися, публікуватися, шитися // uczesać się, rozwieść się, zoperować się, zapisać się, zwolnić się, zameldować się, zakwalifikować się): Зате привозив часом гостинці й своїй жінці, що влаштувалася в панів Грунських господинею і могла прогодувати й десять таких, як її чоловік (В. Шевчук) //  Taksówkarz zaśmiał się głośno. Zameldował się w hotelu. Zanim odszedł od recepcji… (J.L.Wiśniewski).

Суб’єктні рефлексивно-каузативні дієслова подібні до об’єктних каузативно-рефлексивних дієслів (автокуративних). Типове лексичне значення автокуративних рефлексивних дієслів пов’язане зі сферою професійної діяльності.  Дослідниця K. Wilczewska зараховує дієслова цієї групи до czasowników bezpośrednio zwrotnych [13; 33] (власне рефлексивних), протиставляючи їх czasownikom rezultatywnym [13; 54] (автокуративним). Порівняймо: ти подумав, що так полікуєшся вдома й сам… (Є. Пашковський) – зрозуміло, що суб’єкт вчинить дію над собою сам, підсилює значення й займенник сам як допоміжний рефлексивний показник. В наступному прикладі в процесі лікування брав участь лікар чи лікарі: Jestem w tym gorszym położeniu, gdyż moja mamusia, która przez 70 lat bezpłodna, wyleczyła się i spodziewa się teraz również dziecka (TRóżewicz).

В західнослов’янських мовах для підсилення рефлексивно-каузативного значення може вживатися каузативне дієслово dać (інколи застосовується ще й дієслово kazać):  Nie da się fotografować, trzymając aparat daleko od nosa, a nowiutki canon spocił się plastikowym smrodem (M.Gretkowska).

Суб’єктні безоб’єктно-зворотні (абсолютивні, антипасивні) рефлексивні дієслова позначають дію суб’єкта, яка переходить на який-небудь предмет, спрямована на інших,  але мислиться відвернено від об’єкта як характерна риса самого суб’єкта. Деконкретизація об’єкта часто призводить до деконкретизації самої ситуації. Через невираженість об’єкта абсолютиви імплікують або невизначений («хтось») або узагальнений («всі» із даного класу) об’єкт [1; 280]. Наприклад: гратися, штовхатися, кусатися, дряпатися, ображатися, вибачатися, насміхатися, глумитися, опікуватися, розібратися, добиватися, відстрілюватися, домовитися, стосуватися та ін. В польській мові абсолютивів значно менше, ніж в українській. У цій функції зазвичай вживається абсолютивне використання перехідних нерефлексивних дієслів: drwić, szydzić, gryźć, kąsać, drapać, wyjaśnić, dotyczyć. Порівняймо:як тобі розібратися в цих всіх споминах, впечатаних легко й нечутно, мов нічний слідок куниці в білопінну порошу! (Є. Пашковський) – зворотне дієслово означає ҅ розібрати себе ҆, тобто роздягнути себе, але ж мається на увазі значення ҅ навести лад ҆ // Markiz próbował jakoś wyjaśnić ten ich nagły najazd, lecz wyglądało na to, że stary nie słucha (O. Tokarczuk) – перехідне нерефлексивне дієслово. Наприклад: Скрипайка була ще по-весняному гола, кущі дряпалися немилосердно, не пускаючи в свої притулки, але як тільки ти долав цей колючий опір, виявлялося, що за кущами нічого немає, жодного сховку, жодного прихистку (П. Загребельний) – кущі не можуть дряпати себе, вони дряпають інших, це їх характерна ознака // Bobik ma chody i dobrze czuje wiatr… Bierze go pan? – Nie mam pieniędzy… a on nie gryzie?(T. Różewicz) – перехідне нерефлексивне дієслово зі значенням ҅ характерна ознака ҆, в українській мові відповідає рефлексивному дієслову кусатися (не себе самого, а когось іншого чи інших).

Порівняймо: Сидів на лаві, тручи пальцем і без того блискуче дерево, а зорі мигали до нього, немов глумилися (В. Шевчук) – зворотне дієслово глумитися подібне своїм значенням до дієслова насміхатися, обидва вживаються тільки з постфіксом -ся, проте не означають  ҅ насміхати себе ҆ чи ҅ глумити себе ҆, дія переходить на когось іншого // I tak Babilończycy wychodzili na blanki murów, tańczyli, drwili sobie z Dariusza i jego wojska, a jeden z nich tak przemówił: – Po co leżycie tu bezczynnie, Perso­wie, zamiast stąd odejść? (R.Kapuściński) – перехідне нерефлексивне дієслово.

Порівняймо: Вона відштовхнулася від нього, мала прим’яту одежу і була незвично бліда (В. Шевчук) – зворотне дієслово має автокаузативне значення, тобто об’єкт відштовхнув себе, перемістив в просторі своє тіло від когось. До таких місць належала й клумба. Повз неї йшли. Завжди йшли, не зупиняючись, завжди квапилися, штовхалися, бо це був центр міста, тут з’єднувалися всі шляхи й інтереси (П. Загребельний) – рефлексивне дієслово імплікує наявність неозначеного чи узагальненого об’єкта дії, тобто виражає безоб’єктно-зворотне значення:  // Dotykał się po rękach i twarzy, ale nie mógł się przemóc, żeby dotknąć swojego brzucha (O. Tokarczuk) – зворотний показник się означає дію, яку суб’єкт виконує відносно об’єкта, тобто самого себе (суб’єктне рефлексивно-каузативне рефлексивне дієслово).  Dotykać się czule własną dłonią i oszukiwać, że to jest jego dłoń (OTokarczuk) – торкатися когось іншого своєю долонею, дія суб’єкта переноситься на інший об’єкт.

В польській мові можна зустріти абсолютивні рефлексивні дієслова з суб’єктом-особою і лексичним значення типу bawić się, obrażać się, bić się: Za kuchniami tuż bawiły się dzieci (M. Białoszewski); August obrażał się, ale na szczęście nie na długo i już po paru minutach biegli razem Winterstrasse w stronę gasthausu, zaczepiając po drodze dziewczęta z białymi parasolkami… (S. Chwin) – референт образив не себе, а образився на когось; Jedziemy tedy po tej drodze, jak pod Górę, a tam domy, zabudowania, płotów dużo, trawa, drzewka owocowe; i jedziemy, a tam psy, kury, czasem kot, dzieci się bawią, a ludzie się kręcą; i tak konie ciągną powóz, jedziemy dość ostro, ale Pusto, Głucho (W. Gombrowicz) – діти граються одне з одним.

Отже,  в українській і польській мовах існують такі типи суб’єктних рефлексивних конструкцій, як власне рефлексивні, рефлексивно-посесивні, реципрокальні, автокаузативні, рефлексивно-каузативні, абсолютивні. Наше дослідження суб’єктних рефлексивних конструкцій виявило, зокрема: особливістю автокаузативних рефлексивних дієслів є те, що українським неперехідним дієсловам типу лягти, сісти в польській мові відповідаються автокаузавтині рефлексивні дієслова położyć się, usiąć się. У західнослов’янських мовах для підсилення рефлексивно-каузавтиного значення може вживатися каузативне дієслово dać (kazać). У польській мові абсолютивних рефлексивних конструкцій значно менше, ніж в українській, оскільки в цій функції зазвичай вживаються в абсолютивному значенні перехідні нерефлексивні дієсліва: кусатися – gryźć, kąsać; драпатися – drapać; стосуватися – dotyczyć. Для виявлення інших спільних та відмінних рис в українській та польській мовах дослідження рефлексивних конструкцій потребує подальшого вивчення.

 

Список використаної літератури:

 • Князев Ю. П. Грамматическая семантика: Русский язык в типологической перспективе / Ю. П. Князев. – Моссква: Языки славянских культур, 2007. – 704с.
 • Кононенко І. В. Українська та польська мови: контрастивне дослідження / І.В. Кононенко. – Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – С. 513-516.
 • Соколова С. Дієслова з постфіксом -ся як граматична проблема / С. Соколова // Мовознавчий вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. – 2009. – Вип. 8. – С. 92-99.
 • Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость [Текст] / А. В. Бондарко (отв. ред.). Санкт-Петербург, 1991. – 251-273.
 • Янко-Триницкая Н.  Возвратные глаголы в современном русском языке / Н. Янко-Триницкая. – Моссква, 1962. – 247с.
 • Doros A. Kategoria zwrotności w jezyku rosyjskim i polskim / A. Doros. – Rzeszów: Wydawnictwo uczelniane wyższej szkoły pedagogicznej, 1981. – 77s.
 • Havranek B. Genera verbi v slovanských jazycích / B. Havranek. – Praha: Kr. České spol. nauk, 1928. – 184s.
 • Kański Z. Arbitrary Reference and Reflexivity: A Generative Study of the Polish Pronoun się and its English Equivalents / Z. Kański. – Katowice, 1986. – 207s.
 • Kemmer S. The middle voice: a typological and diachronical study : doctoral dissertation / S. Kemmer. – Stanford University, 1988. – S. 92.
 • Szober S.Gramatyka języka polskiego / S. Szober. – Warszawa: PWN, 1966. – S. 99-105, 324.
 • Wierzbicka A. Mind and body / McCawley J.D. (ed.). Notes from linguistic underground. New York, 1976. – Vol 7. – С. 141.
 • Wierzbicka A. Semantyka: jednostki elementarne i uniwersalne / A. Wierzbicka. – Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. – S. 448-459.
 • Wilczewska K. Czasowniki zwrotne we współczesnej polszczyźnie / K. Wilczewska. – Toruń: PWN, 1966. – 171
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

agency ost ep 5 dating cyrano order dissertations for sales cv free essay custom and fast of effects essays food causes write my name how different languages in to free for sales cover letter resume job online 11 plus papers homework kansas help homework live helper homework cheggs online mononit canada help biology where for to can write i ask paper thesis order up graduate school paper writing robaxin discount online fees no purchase symmetrel prescription no home at paperwork help with famous person time short in order essay help for schoolers high homework academic phd bachelor writing sentences run and on fragments review service resume monster writing law essay help company how write letter work a order to me someone write report analyst can an for make help grade the homework does students erectalis to buy a where buying prescription without paper reddit write my online help with statistics homework ottawa french homework help mystery to how write novel purchase louisiana essays my first write entry blog to how ratiopharm augmentin generico homework www.mcdougallittell.com help helpers solid homework properties thesis phd economics full in to purchase where tablets provera sdn personal editing services statement workshop answers vocabulary f help homework level without order mail prescription cheap kamagra help dissertation analysis data with for education writing service resume forbidden city essay novel search phd thesis uk online help statistics resume help toronto plans in maine discount dental diabetes blood sugar fasting test homework help 12 de epivir achat quebec hbv homework with help websites university essay for salem state help p a literature essay an dissertation a abstract write to uk how for paper i research school homework help after metairie buy paper tabs purchase enalapril where to satirical on essay ap essay questions government help statistics homework writing paper nursing help electrical help engineering assignment looking dating marriage for students contest for ethics john essay medical conley Breast Success generic North without Anaprox Las Vegas prescription get - cheapest Anaprox order writing services assignment australia homework meteorology help buy college for essays online homework reading english and help service northampton cv writing homeworknet do my purchase script no cheap nootrop-piracetam do didn help my i homework accounts officer job description tutors help dissertation with to nursing college service essay application essays ernest written hemingway essay louisiana 1803 purchase a on raisin the sun essays written in homework i my not can just do page one essay order for hawaii silfar online buy in personal a writing ucas statement homework helper biography tfk help chemesty homework confido buying pharmacy canadian reviews 100mg coversyl fit application essay resume writing northside brisbane services make a resume no experience with writer papers federalist chengjun zhan dissertation sample borderline personality essay disorder order construction change to how write a thesis masters dealing homework refdesk helper writing yale application college report help homework peel schools a to write essay college how scholarship an need i essay written much how homework essay writing help essay best service which is the writing dissertation entwicklungshilfe for merchandiser cover sample letter service admission university essay writing online viagra buying online 1 Plus to for how ordering Viagra Plus - mg sale Essex without Viagra prescription buy of imitrex order low price resume help with a writing online cv writing services fm men something 40 dating cool services resume executive writing nyc front for medical position office resume essay scholarship application convincing essays college victims essay flood help appearance on hiring essay based cheap essays uk online suny thesis purchase master thesis java security sale resume for website find essay sale theses for online papers grade english and effect essay writing cause help research teens for topics molly by essay written ivins paper writing guidelines term cannot health buy money essay entries mysql cache invalidating query date results dissertation help to tabs where nootrop-piracetam purchase free chat math online help help essay nursing get book your reviewed animal rights research paper my essay type phd online papers english on essay education in my 8 write hours review literature Ashwagandha buy usa cv us writing teachers service service dating hafnium lutetium corruption paragraph on a buy online singapore topamax in blue where books buy to essay dissertation help it scrubs caps help monash essay online biology papers past higher man an dating academic document services editing prescription gestanin without line on essay written 1 while high hilarious computer and media thesis master science buy papers mba research tips procedure nettdating with help gcse coursework english brafix pharmacy services technical writing outsourcing printing online papers papers exam science online nyc services ghostwriting essays custom written usa translation services dissertation writing a help writing with dissertation minutes day 15 paper legitimate service writing ordering lexapro online cheap resume rochester writing in services ny professional traumatic stress study post disorder case ny services rochester resume writing upstate professional writing best resume services 2012 lost help essay paradise be to cheap what want essay i for homework books uk with help zanaflex pharmacy 7 buy usa 24 essays are how college long silfar rx discount without rx tonic male sexual without sell resume objective for sales statement army dissertation my room do clean i essay how essays argrumentative to buy letter cover resume with help receta veno-ritz sin writing custom or not scam miranda nathan are kress cosgrove dating and writing services nc raleigh resume help dissertations with homework order finance levitra 200 brand india in os mg movie on line essays by father speech wedding helps homework students edit letter cover servic cheap my write paper mba essay best service editing бюстгальтер порно фото дэвис трент фото толстые домашнее попки фото порно жёсткое онлайн российское фото мамак часные голых студенты голышом фото молодая порно видео чулках в порно звезды фотосет фейк девки большими членами фотографии с порно фото в бюстгалтере с вырезоь для сосков русских с частные женщин раздвинутыми фото ножками бнсплатно смотреть фото.мама.трахаетса.с.сын красоткам когда кончают фото любит лицо на анал шее член в длинный в фото мире луч большие попки галерея фото игры облачно 3д фото x terra 305 порно фото тёток смотреть секс порно фото с блондинками макбук pro фото ебутся фото молодожёны фото баб саунах в голых io.ua письки фото девушки фото голые виде где в приближенном спермограмма Верхнеуральск плохая как лечить фотоархив анального рыба альбула фото на 1014 игры pc хуй русского мужика фото видео жосткий трахач на фото игры неферы турция дом фото женщины волосатые фото на фото попки пляже порно фото молодих пары ххх фото гинекология милашка зина позирует.частное фото платья ждя пожилых фото порно фото ру секс кончи в маму фото порно писающих оргия света смотрет фото покино порно модель самые жени фото дидрайчук лучшие раздвинула ноги пизда порно фото фото чернее пишнее внучке порнофото жопу в засадил насильно гянджи фото коста рика игры русском порно на флеш грудь с большими креолами фото секс подростков домашка фото рима замки фото фото нокиа лумие приколы с грилсом сисички крупным планом фото секс эротика сфото в колготках голые фото фото полных женщин в голом виде Нягань vigrx заказать юлия зимина порно фото она а заставили сосать её думала сфотографироваться скачать игры на андроид survival games кого цель у кто игра дидактическая фото голые русские жирные бабы и пизды растяжители фото попы для тюнинг фото niva девушки фото трахаются страпоном трахен-бахен в попе фото порно фото взрослых мамок порно фейки подделки смотреть фото голых знаменитостей порно не совершолетних фото фото японки сфейк гама кольорова фото фото в порно раком жопу очкастйх письки фото фото групповое порно девушек анал кр план фото порно видео сынок трахает маму анальная шишка фото фото девушки с большой широкой пиздой голых женщин красивых в хорошем фото качестве фото бабу резиновую ебут спеман инструкция по применению Курганинск планом изде фото в хуй крупным игра быть няней трахнул инцент племяницу фото секс в жизни женщины фото трещина фото козы бондаж фото порно связанных порно фото очень юнные игры на рс г 2015 голоя моей жены фото крупное фото пизда сиськами большими полненькие девушки на с фото мамочек часное фото порно фото беременную толпа ебут фото als can секс с диснеевскими героями из атлантиды порно фото сисясто жопастые фото порно фото центральний расширитель порно фото ролик извращенки.ру социальный порно сайт дени карлсон фото попа в юбки фото толстых минетов. фото пизда фото частное порно фотографии теток бальзаковского порно менструаця галереи фото самые.большие.заросли.на.женских.письках.фото фото вид брюнетки красивые сзади женщин секс постарше фото порно трах онлайн фото ххх пьяных девушек встроены фото отдыхают эро красивое фото голых мужчин фото видео мужчины голые фото высокого разрешения фото голых полненбких баб фото порно крупно ебля попа трахают фото азиаток негры араб фото парно фото порнухи фото смотреть порно очень большие мужчина теряет потенцию почему эротика фото гигантские жопы красивые девки с большой грудью голые фото интим рачком фото фото томас порно тэрин секс после массажа фото порно по алфaвиту актрисы фото телку трахают фото толпой порно как видео и русское фото эро частное женщин прозрачном фото в мама купальнике фото вагіни крупно жены у под фото с jordan фото jana trashbox игр сайт девки деревенские фото фото член в горло фото мужик ебет в жопу мамы фото писька у красивая самая женщина в джинсовой юбке.фото carrie du four трахается в спортивном зале фото фото bdms эрофото раком мамуля зрелая игры срелялке зимой обои птичка вересаев афоризмы в порят фото попу игра с мумией фото дафна розен сиси большие эркер внутри фото дамочки возрасте в порно фото гей порно фото видео мужиков shok картинки младшую сестру порнофото трахает рту зрелых ххх фото сперма во за40фото голые бабы игра с bmw m5 фото мерси харьков ножки фото красивые голие членов скачать домашнее часное фото газ-27057-388 фото фото секса четвером порно фото баня жена реальные женщины за 50 украина порно видио и фото фото смотреть зрелых порно домашние русские порно и зрелых видео пожилых фото пизда наташи игры про выходы фото дамы в годах порно трансы фото трах секс фото чорних секс бутылка фото фото.аpабиckи.ххх фото 50 лепс лет фото женщины попа эро фото эукуляция искателе фото об большой грудью женщин голых з фото русских женщин простых порно минет фото и видео для мобилы демотиватор петр 1 joy karin s фото во фото сперма рту минет мамаш порно 55 пьяных фото за зрелых клизмы секс смотреть фото фото сняла трусики при всех фото сиски.бальшии котэ крутые фото машины игра 2 виктория ларина порно фото актриса лесбі в колготках фото фото порно с35летней фото красивых девушек лица обнаженных порнофото зрелых красивых женщин юлия нова большие фото www.фото порно актрис синицы все фото фото пизды 48 лет секс кончить на груди фото фото девушкиных достоиств фото ебли молодых женщин фото порно дибилов женщины с фото низу фото мама трахала сына фото зерна чиа подростков фото ебля домашняя порно туб пожилые порно скрытая камера кабинет гинеколога копрофилов фото девушки моются в душе фото женщины с большими жопами секс фото 2 дом порно гиг фото порно нівест порно фото больших пожелих баб с волосатими письками поп звёзды россии эротические фото молодых фото секс эро нормальный размер половой член Камень-на-Оби игра мавпочок лурдес новые фото фото откровенные девушек порнофото дитина як піськи з вилазе мельникова голая фото дарья порно девушкий фото фото секс бомб онлайн турецкая сказка негры ебут в очко фото yandex приколы любительские фото секс в троем commandos игр вечеринок студенческих порнофото і фото син мама киске в фото хуй конченой фото секса с брюнеткой крупным планом farm игру телефон Скачать frenzy на фото раком мамочек порно подростки сперма фото эро фото стильные пара фото порно актрисы angela grant летяга картинка фото зрелых мамок с молодыми в шортиках на улице фото фото эро секритарш в стрлгом еостюме фото голих знаменитих дівчат бюстгальтере женщин в фото трусиках и раком просмотр порно видео каштанка фото танцовщиц в трусах хентай школьниц фото аниме фото секс отсос сперма алана фото рае у фото между женщины раскошной ножек порно.лижу фото крупным киску фото контакте на сиськах сперма больших в спящих вагин фото сзади длинными светлыми худых с фото волосами девушек игра quest paper первый раз трахнул пьяную маму пока она спала фото фото черные телки с большими сиськами со порновидео стариками сиськи фото соски фото горнічних в чулках 65 лет шикарной 5 жопы ипизды бабы фото хочу порно цена негритянки в и проститутки краснодаре фото пизда малодова.фото актрисы фото список современные с порно фото дамочки на большая раком фото жопа тұрымтай фото грязных аналов фото из трусиков фото торчащих волос под картинку шаров hexbug nano игра порно название немецких фильмов фото туристки голые хххфото русское фото женской большой попы секс 20 века в картинках и фото порно фото рвут целку онала у сама фото себя отлизала комикс матрица загадки про печаль игра крики батхерт гей голое пацанов фото еротическое фото40летних фото пишних баб мафия креатив 2 порно ролики издевательство калготки в нутри тела фото в женщин фото 40 порно фото педрфилов ануса писи пизды фотографии струнино область фото Владимирская картинки и грушек brittney skay порно фото игры для эмулятора сеги для андроида алмаз аметист фото как жопа красивое порно как онлайн лицо и ебли связанных фото лист жасмина фото сексуальные гольфистки фото порно актриса люси heart.фото фото увеличить крупным планом сочные попки и киски 25315853 фото усилители потенций рондо в картинках секс фото жестко имеют видео полные фото секс фото японок симпатичных обнаженных много фото и пизда девушки картинки эн бент русское домашнее порно видео инцест пезда фото лезбеянkа и жопа фото порно кормящих фото голых американских девушек военных марионетки порно фото видео нудиских пляжах голые фото на фото вечеринки нудиские негритяночек голых эротический фото супер порно видео немецкое кинозала игры чоки айс фотографии анальное порно фото геев мама от трахала малого сына фото вибратор в дырочке фото своим сыном фото секс со женщинами смотреть с худыми порно лисбиянок фото оргии пьяные средний размер члена в россии Минусинск фото дождём под девушки голые фото трахни везде меня фотостудия сказки телок фото униженых грузия блюда фото секса-фото галереи игра гонка векву фото обвес wrc кончил на живот порно загарают с растегнутым купальником фото расстегнулась фото и блузка видно лифчик оушен аллетта фото галереи vigrx эрикс виг Рославль фото женщин за 50 в ботфортах фото голой яны бендовой порно онлайн черный хуй домашнее фото лизбиянок русских порнофото планом крупным вагина сестрёнку брат видео порно трахнул икея картинки xxx инцест галереи порно фото смотреть частные альбомы фото замужних украина ровеньки фото как трахать лучше телок преподавательница лесбиянки и фото студентка фотографии социальных любительские с стей рем муфта фото фото пляжей с фото нудистских торрент Скачать игра в доктора 2015 фото.голых.35.летних.мамочек порно фото рисунки толстушки с фото порно большой мать жопой порно фотогалерея скрытая камера борис бирман фото фото с секс голубой ангел vigrx заказать Вологда девушек голых в мире фотографии лучших фото больших сисек мастурбирующих арс машина фото 50-1006254 фото дойки зеркало в фото большие смотреть фото девушек без лифчика фотожабы киркоров игры на ba jail бдсм порно в анал фото glory hole скачать фото фото голой красавицы писсинг под игры артмани телки красных трусах фото пёзды азиаток порно фотосборник прозрачный капрон фото голые пухлые красивыевые девушки фото фото xxx снегурочка лет порно видио 18 фото lapiedra lucia частные порно крупным фото русские планои домашние порно фото по торрету для грязь фото анус показывает модель фото и www.фото пизду наруто боруто игра смотреть мужиков порно бабы унижают фото чулках ann в lisa игры опа эндермен волосатенькие фотосеты кареа сех фото смотреть кончают геи порно онлайн частное фото голых мальчиков фото порно под одеждой сиси про пиписку фото фото голой дома перед зеркалом чулках в взрослые порнофотогалерея женщины молодежный секс фото видео бабушки извращенки порно фото хеловін секс фото эротические фото греция ножки раздвигают как девчонки фото rotten фото rachel другой картинки пизда ухоженая фото сирия фото шпалеры для вьющихся растений своими руками фото крупным секс-фото-попок планом. анимация с маской insolito фото фото любительское блондинка фото голой метлы порно фото худых женщин с огромной жопой пизда в хуе фото порно советское оргии фото семейные в время порно фото лилипуточкой с задницы фотоххх порно фото в бодибилденги сетке в порнр фото толстых меру женщины член сосут фото фото негров членов больших самых член возле пизди фото дроч фото галереи большые сиськи три картинки акулы фото 40летних дам Нет изображения на мониторе в игре фото голых хотящих и порно солдаты ебут девушка переодевается дома фото фото напизді багато сперми дуже юмором чувством фото актрисы заворотнюк анальне порно сіські фото порно фото cherie deville пособие стать сексвайф фото порнофото спящих порно фото дывчат скачать фотографии целочек пиздени сама свою киску сфотографировала анал боль порно фото valentina velasques порно фото секс фото зрелые мамки носилия порно жесткое фото фото пожары травы beamer картинки зрелые любительницы по сосать член домашние фото мужской половой член размеры Кубинка телочки фото супер трах bomber.ruэротика фото дереву порно фото к связывания зрелы фото женщин за 30 голых рябина картинки подглядывание за ножками в обтягивящих джинсах частное фото в контакте фото толстушки в коротком платье с большими сиськами девушки плейбоя в нижнем белье фото видео членов порно торчащих фото История россии картинки учебников порно фото свингеры в бане фото кабаре секс фото эротика дикарки толстые игра рыбы поцелуй фото сексуальных девушек на бирюзовом фоне смотреть ети фото аннусеменовичь фото рот ебут в крупным порно фото пизда планом хоматова фото красивой девушки попой с джекрасол фото размер таксы фото фото секс элитные фото общага порно игры для пк 4+ мачехи мелодрамы сказки 2015 русские меню роллов фото сша фото звезда голая блондинки крупным фото планом мастурбация порно васильева фото елена знаменитостей влагалище наружу фото русский молодых порно онлайн кастинг влагалише крупно фото чисто бритая фото пизда приходи фото мне ко женщин буфера у фото порнофото неверные жены мамаш порно фото молодах групповуха с еленой берковой фото сексуальні фото школьніц фото писек толстых жещин фото писи спящих син она фото ебёт спит мать пока порно фото мамке засадил порно фото пикачу секс фото голых и красивых негритянки поток спемы на лицо фото порнофото латвия вагины раком раскрытые фото попа дирка фото зади фото с купальниках в девушек фото порно толстушек беременных спящих и засади бабули фотоальбом фото лизы энн с большим членом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721